Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

LLEI 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [2012/11839]

(DOGV núm. 6931 de 27.12.2012) Ref. Base de dades 011715/2012

LLEI 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [2012/11839]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:

PREÀMBUL

La Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'any 2013 establix determinats objectius de política econòmica del Consell de la Generalitat, la consecució dels quals exigix l'aprovació de diverses normes. Esta llei arreplega, a este efecte, una sèrie de mesures referents a aspectes tributaris, de gestió econòmica i d'acció administrativa.

I

En el capítol I s'inclouen les modificacions del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat mitjançant el Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que afecten diversos preceptes de l'esmentada norma. Les novetats introduïdes en la mencionada llei són les següents:
A) En el títol II, referent a les taxes en matèria d'hisenda i administració pública, en primer lloc, s'establix una nova taxa per actuacions administratives en matèria de comunicació audiovisual (capítol III), que retribuirà la tramitació de les autoritzacions i llicències a què es referix la Llei 7/2010, de 31 de març, General de Comunicació Audiovisual, que siguen competència de la Generalitat, per referir-se a l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
B) En el títol III «Taxes en matèria d'espectacles i publicacions», queda sense contingut el capítol II «Taxa per subscripció al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana», tenint en compte que, atesa la seua difusió pública a través d'Internet, ja no hi ha cap tipus de subscripció a l'esmentada publicació oficial autonòmica, ni en suport paper, ni en suport digital.
C) Dins del títol IV, referent a les taxes en matèria d'obres públiques, urbanisme i transport, s'inclou una sèrie de modificacions en la taxa d'habitatges de protecció pública i actuacions protegibles (capítol III), en la taxa per servicis administratius (capítol V), en la taxa per la venda dels impresos requerits pel Llibre de Control de Qualitat en obres d'edificació de vivendes (capítol VI) i en la taxa pel servici de control de qualitat de l'edificació (capítol VII), a fi d'adequar la regulació de les esmentades taxes a l'actual realitat de prestacions objecte de gravamen i al cost efectiu dels servicis.
D) En el títol V, relatiu a les taxes en matèria de cultura, educació i ciència, es duen a terme les modificacions següents:
a) En primer lloc, en relació amb la taxa per servicis administratius derivats de l'activitat acadèmica de nivell no universitari (capítol III), es modifica el tipus de gravamen corresponent a l'obertura d'expedients d'ensenyances professionals LOE de música, dansa, arts plàstiques i disseny, idiomes i ensenyances esportives, per a acostar-lo al cost real dels servicis, sense que, en cap cas, la taxa cobrisca totalment l'esmentat cost.
b) En segon lloc, s'actualitzen les quanties dels tipus de gravamen de la taxa per altres servicis administratius en matèria educativa (capítol IV) relatius a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per a acostar-los al cost actual dels servicis retribuïts.

c) En tercer lloc, el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació de les ensenyances universitàries oficials, en la redacció que en fa el Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, establix, en l'article 27, apartat 1, que: «Una vegada iniciada la implantació de les ensenyances corresponents als títols oficials inscrits en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT), l'ANECA o els òrgans d'avaluació que la Llei de les comunitats autònomes determinen, duran a terme el seguiment del compliment del projecte contingut en el pla d'estudis verificat pel Consell d'Universitats». L'Agència València d'Avaluació i Prospectiva és l'organisme que té encomanada, en l'actualitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, la tasca de dur a terme l'esmentat seguiment en relació amb les universitats públiques i privades i els seus centres adscrits, que componen el Sistema Universitari Valencià, així com amb els centres adscrits a universitats que, encara que no pertanyen al mencionat sistema universitari autonòmic, tinguen la seua seu a la Comunitat Valenciana. En virtut d'això, i per raons de sistemàtica normativa, d'una banda, es crea una nova taxa, inclosa en un nou capítol XI, que retribuïx específicament els servicis prestats en este àmbit per la mencionada agència valenciana, i, d'una altra, se suprimixen les referències relacionades amb estos servicis en la regulació de la taxa per altres servicis administratius en matèria educativa, i, a este efecte, se suprimixen els apartats 5, 6 i 7 de l'article 130 del text refós de la Llei de Taxes, relatiu al fet imposable d'esta última taxa -el que implica la reorganització de la resta d'apartats de l'article-, així com els epígrafs 4 i 5 de l'article 133 «Tipus de gravamen» del mateix text refós.

d) En quart lloc, dins de la regulació de la taxa per ensenyances de règim especial (capítol V), s'inclouen les modificacions següents: 1) s'establixen dos nous supòsits d'exempció de la taxa per als alumnes que hagen sigut víctimes de violència de gènere, a l'empara de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, així com per als alumnes que hagen sigut víctimes d'actes terroristes o que siguen fills d'aquells que han patit danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista, tal com disposa l'article 38 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de Reconeixement i Protecció Integral a les Víctimes del Terrorisme; i 2) es modifica la quantia de diversos tipus de gravamen relatius a ensenyances de música, dansa i idiomes, ensenyances esportives, i ensenyances artístiques professionals d'arts plàstiques i disseny, a fi d'ajustar-los al cost efectiu dels servicis retribuïts.

e) En quint lloc, en relació amb la taxa per servicis acadèmics universitaris (capítol VI), es duen a terme les modificacions següents:

1) Dins de l'article 143, relatiu a les «Normes especials sobre tipus de gravamen», s'aclarix l'abast de la regla relativa als supòsits de matrícula d'assignatures o crèdits sense docència per raó d'extinció de plans d'estudis, que queda expressament limitada a les taxes per primera matrícula, en consonància amb la distinció de tarifes per a primera matrícula i posteriors, establida pel Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització del gasto públic en l'àmbit educatiu, i pel Decret 110/2012, de 6 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2012-2013.
2) S'actualitza el quadro de tarifes de la taxa, a què es referix l'apartat u de l'article 150, ajustant-lo a les ensenyances que s'impartixen en l'actualitat, en consonància amb el que preveu el Decret 110/2012, de 6 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2012-2013, dictat a l'empara del que disposa l'apartat dos de l'article 150 del text refós, i el Reial Decret-Llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització del gasto públic en l'àmbit educatiu. Esta modificació del quadro de tarifes implica, al seu torn, la modificació de l'apartat u de l'article 145, per a ajustar-lo a la nova estructura tarifària.

3) Finalment, s'habilita el Consell perquè fixe anualment les ensenyances amb preu o grau d'experimentalitat excepcional, dins dels límits assenyalats anualment, a este efecte, per la Conferència General de Política Universitària.
E) En relació amb el títol VI, relatiu a les taxes en matèria de sanitat, es duen a terme les modificacions següents:
a) En primer lloc, respecte a la taxa per prestació d'assistència sanitària (capítol I):
1) De conformitat amb la Sentència 136/2012, de 19 de juny de 2012, del Tribunal Constitucional, d'una banda, es modifica la redacció del mencionat apartat 1 de l'article 171, relatiu al fet imposable de la taxa, i s'establix expressament que els servicis prestats als assegurats o beneficiaris de les prestacions de les mutualitats administratives només determinaran la realització del fet imposable de la taxa quan estos assegurats o beneficiaris no hagen sigut adscrits, a través del procediment establit, a l'assistència sanitària de la xarxa del Sistema Nacional de Salut; i, d'altra banda, es modifica el número 1 de l'apartat dos de l'article 172, suprimint-se l'incís segon, que establia com a subjecte passiu de la taxa, en determinats supòsits, les mateixes mutualitats, i mantenint-se, d'acord amb l'esmentada doctrina constitucional, el contingut de l'antic incís primer, relatiu a la subjecció passiva de la taxa, en determinats casos, de les entitats asseguradores privades concertades amb les mutualitats, que passa a constituir el contingut únic del mencionat número 1.
2) S'establix un nou supòsit de responsabilitat solidària en el pagament de la taxa, aplicable a les persones físiques o jurídiques que, no reunint la condició legal de contribuent o substitut del contribuent, accepten expressament a càrrec seu l'obligació de pagar l'import dels servicis prestats d'assistència sanitària i farmacèutica.
3) Dins de l'apartat u «Tarifes per processos hospitalaris» de l'article 173, se suprimix el requisit de pernocta del pacient en el centre hospitalari per a considerar un episodi assistencial com a «procés hospitalari», de conformitat amb la vigent realitat assistencial, ja que, en l'actualitat, molts processos assistencials qualificables com hospitalaris, que impliquen l'ingrés administratiu del pacient en el centre hospitalari per a rebre assistència sanitària especialitzada en règim d'internament, s'inicien i culminen en el mateix dia, sense que això comporte pernocta del pacient en el centre, la qual cosa determina que ha de ser l'ingrés administratiu del pacient en l'esmentat centre, amb l'objecte de rebre una assistència sanitària especialitzada, el que determine l'existència d'un procés hospitalari als efectes de la taxa, amb independència de la duració de la seua estada en el centre, la qual cosa es fa constar expressament en la mateixa norma a través d'un nou paràgraf final en este sentit que s'inclou en el número 1 de l'apartat u de l'article 173.

D'altra banda, se suprimix l'anterior redacció del mencionat últim paràgraf del número 1 de l'apartat u de l'article 173, per la conveniència de regular separadament, en un article específic (el nou article 173 bis), l'aplicació de les tarifes i la determinació de la quota en cas d'intervindre més d'un centre sanitari hospitalari en el tractament d'un pacient, especialment, en el cas que intervinguen centres hospitalaris de titularitat pública gestionats per mitjà de fórmules de gestió indirecta a través de concessió administrativa o de contractes de col·laboració publicoprivada.
4) En l'àmbit de les tarifes per processos hospitalaris i per activitats hospitalàries, es modifica la denominació o els imports de determinats epígrafs de tarifes i se'n creen uns altres de nous, en consonància amb l'actual nomenclatura normalitzada i amb els costos efectius dels servicis prestats.
b) En segon lloc, en relació amb la taxa per la venda de productes i servicis hematològics (capítol II), d'una banda, s'establix un nou supòsit d'exempció de la taxa (nou article 176 bis del text refós de la Llei de Taxes), aplicable als centres sanitaris gestionats directament per la Generalitat Valenciana o els seus organismes autònoms; i, d'altra banda, es modifiquen les tarifes o la denominació de determinats servicis i productes, i s'introduïxen altres epígrafs tarifaris, en consonància amb la metodologia actual de denominació i de determinació dels costos de prestació.
c) En tercer lloc, respecte a la taxa per servicis sanitaris (capítol III), esta llei regula els aspectes següents:
1) Se suprimixen dos epígrafs de la Tarifa 1 del Grup II de tipus de gravamen, en aplicació de la normativa sectorial d'aplicació (Reial Decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments i Decret 20/2012, de 27 de gener, del Consell, pel qual es crea el Registre Sanitari d'Establiments Alimentaris Menors), que suprimix els servicis administratius de comprovació, fins ara retribuïts amb aquells epígrafs tarifaris.

2) Es modifica la descripció genèrica dels servicis retribuïts pel Grup VII de tipus de gravamen de la taxa, incloent-hi en esta descripció la realització d'anàlisis pels laboratoris de salut pública en l'exercici d'activitats o projectes d'investigació, i s'afigen diversos epígrafs de tarifes dins d'este grup, en consonància amb l'actual cartera de servicis dels laboratoris de salut pública.
3) Se suprimix el Grup VIII de tipus de gravamen de la taxa, relatiu a l'autorització, reconeixement de l'acreditació i registre dels laboratoris de salut pública, en consonància amb el Decret 106/2010, de 25 de juny, del Consell, sobre laboratoris de salut pública en l'àmbit de la seguretat alimentària, que va derogar el Decret 216/1999, de 9 de novembre, del Consell, sobre autorització, reconeixement de l'acreditació i registre de laboratoris en l'àmbit de la salut pública, i, amb això, l'obligatorietat de l'autorització prèvia a l'entrada en funcionament d'este tipus de centres i de la seua inscripció en el Registre de laboratoris de salut pública.

4) Es crea un nou Grup X de tarifes de la taxa, relatiu a les actuacions d'autorització i registre de servicis i establiments sanitaris d'atenció farmacèutica, en consonància amb el que disposen els articles 5 i 61 de la Llei 6/1998, de 22 de juny, d'Ordenació Farmacèutica de Comunitat Valenciana i la seua normativa de desplegament, que establixen i regulen l'obligatorietat de l'esmentada autorització i registre.
5) Dins de les regles especials per a la determinació de la quota de la taxa en els supòsits de realització de les anàlisis del Grup VII de tipus de gravamen a què es referix la regla 2.ª de l'apartat dos de l'article 181, es modifica el règim de beneficis fiscals, i s'establixen diverses bonificacions, en funció del nombre de mostres analitzades, aplicables als supòsits d'anàlisi relacionats amb activitats o projectes d'investigació d'interés sanitari o d'anàlisis sol·licitades per altres administracions o organismes públics en l'àmbit del control oficial d'aliments, així com un nou supòsit d'exempció per als casos en què les anàlisis s'efectuen en el marc d'una activitat o projecte d'investigació en què participen de manera directa la conselleria competent en matèria de sanitat o organismes autònoms que en depenen. Els mencionats beneficis fiscals s'establixen en el marc de la necessària col·laboració entre les distintes administracions i organismes públics, en este àmbit del control analític, en aplicació del que disposa la Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició.

d) En quart lloc, en l'àmbit de la taxa per altres actuacions administratives en matèria de sanitat (capítol IV), s'inclouen les modificacions següents:
1) S'amplia l'actual quadro d'exempcions i bonificacions de la taxa, per mitjà de l'establiment de dos nous supòsits d'exempció del pagament d'aquella. El primer d'ells, respecte de les tarifes del Grup II de tipus de gravamen (cursos impartits per l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut i escoles d'infermeria dependents de la conselleria competent en matèria de sanitat), resulta aplicable al personal que presta els seus servicis en centres de l'administració sanitària valenciana o integrats en el sistema sanitari públic valencià, siga quina siga la seua relació jurídica. El segon supòsit d'exempció, relatiu a les tarifes del nou Grup V de tipus de gravamen que es crea a través d'esta llei, resulta aplicable als ens els centres, servicis i establiments dels quals integren la xarxa sanitària pública valenciana. Ambdós exempcions tenen com a objectiu el de fomentar l'accés del personal sanitari públic a la formació, reciclatge i capacitació professionals.

2) Es delimita amb més precisió l'abast de determinats epígrafs del Grup III de tipus de gravamen de la taxa, excloent-ne determinats supòsits que es troben ja gravats per una altra taxa o per un altre grup de tipus de gravamen d'esta mateixa taxa.
3) Es crea un nou Grup V en el quadro de tipus de gravamen de la taxa, als efectes d'incloure, entre les actuacions administratives la realització de les quals comporta l'exigència de pagament, les encaminades a resoldre les sol·licituds d'acreditació de les activitats de formació continuada de les professions sanitàries, en consonància amb el que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'Ordenació de les Professions Sanitàries i la seua normativa autonòmica de desplegament.
4) Es crea un nou Grup VI en el quadro de tipus de gravamen de la taxa, relatiu a la inscripció d'empreses alimentàries, aliments i establiments alimentaris en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments i en el Registre Sanitari d'Establiments Alimentaris Menors, així com a la gestió documental associada a esta inscripció que es realitze pels servicis i unitats tècniques i administratives de la conselleria competent en matèria de sanitat, a l'empara del que disposa el Reial Decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments, i en el Decret 20/2012, de 27 de gener, del Consell, pel qual es crea el Registre Sanitari d'Establiments Alimentaris Menors.
5) Atés que l'article 184 bis del text refós de la Llei de Taxes ja preveu, per als supòsits previstos en l'epígraf 1 del Grup I de tipus de gravamen, l'exempció del pagament de la taxa per als subjectes passius discapacitats, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, se suprimix la menció de l'esmentada exempció que fa l'apartat dos de l'article 185, al ser reiterativa i, per tant, innecessària.

F) En el títol VII de l'esmentat text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, relatiu a les taxes en matèria d'ocupació, indústria, energia i comerç, s'inclouen les modificacions següents:
a) En relació amb la taxa per l'ordenació d'instal·lacions i activitats industrials, energètiques i mineres (capítol I), en primer lloc, es modifica la denominació de diversos epígrafs de tarifes relatius a servicis administratius prestats per la Generalitat als organismes de control en matèria de seguretat industrial (epígrafs 12, 12.1 i 14), en aplicació del nou règim d'inici d'activitat d'este tipus d'organismes, establit pel Decret 125/2012, de 27 de juliol, del Consell; i, en segon lloc, es modifica l'epígraf 15 de tipus de gravamen de la taxa, disminuint l'import de la tarifa, en funció de l'actual cost del servici retribuït, i es precisa que, en el cas d'estimació de la discrepància interposada, la taxa serà objecte de devolució al sol·licitant, i s'haurà de fer càrrec del seu pagament la persona o entitat causant de la discrepància, a estos efectes s'efectua la corresponent excepció en la definició del subjecte passiu de la taxa, continguda en l'article 188. Esta modificació es du a terme amb l'objecte d'establir un adequat repartiment de responsabilitats a l'hora de sufragar els costos de tramitació d'este tipus d'expedients administratius.

b) Es modifica la descripció del supòsit del fet imposable de la taxa per la venda d'impresos (capítol II), relatiu als impresos requerits per a la tramitació dels expedients d'indústria i seguretat i instal·lacions energètiques i mineres, suprimint la referència que en este supòsit s'efectuava als impresos dels expedients relacionats amb els registres de comerciants i de comerç, a l'empara del que disposa el Decret Llei 5/2012, de 6 de juliol, del Consell, de mesures per a l'impuls de l'activitat comercial i l'eliminació de càrregues administratives, pel qual es va suprimir el Registre d'Activitats Comercials.
c) Es crea una nova taxa per servicis administratius de l'Agència Valenciana de l'Energia, inclosa en el capítol III del títol VII del text refós, que retribuirà la tramitació administrativa de les inscripcions en el Registre de certificació d'eficiència energètica d'edificis, a l'empara del que disposa el Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació energètica d'edificis de nova construcció, i del Decret 112/2009, de 31 de juliol, del Consell, pel que regula les actuacions en matèria de certificació d'eficiència energètica d'edificis.
G) Dins del títol VIII, sobre taxes en matèria d'agricultura, pesca i alimentació, s'adapta la regulació del fet imposable i dels tipus de gravamen de la taxa per expedició de les llicències de pesca recreativa, rall i marisqueig (capítol V) al que disposa la regulació sectorial de la pesca marítima recreativa.
H) Dins del títol IX, sobre taxes en matèria de medi ambient, s'inclouen les modificacions següents:
a) En primer lloc, es creen tres noves taxes en l'àmbit de l'activitat administrativa d'intervenció i control ambiental, amb l'objectiu que el cost dels servicis prestats per la Generalitat en este àmbit recaiga no sobre el conjunt de la societat, sinó sobre els que, per incidir sobre el medi ambient, es veuen directament sotmesos a l'activitat d'intervenció i control administratiu en este àmbit. Les noves taxes són les següents:

1) La taxa per servicis administratius d'intervenció ambiental (capítol I), que retribuïx els costos de la tramitació de: les autoritzacions ambientals integrades, en aplicació del que disposa la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació i la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental; les autoritzacions i notificacions d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera, de conformitat amb la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera; les autoritzacions d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle derivades de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle; les inscripcions en el Registre d'Instal·lacions subjectes al Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats; i les autoritzacions i comunicacions de producció i gestió de residus que deriven de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i les seues normes de desplegament.
2) La taxa per autorització i control d'abocaments a aigües marítimes litorals (Capítol III), relativa a l'activitat administrativa d'autorització de tots els abocaments contaminants que es realitzen des de terra a qualsevol bé del domini públic marítim terrestre, inclòs el domini públic portuari, o la zona de servitud de protecció, llevat que esta autorització forme part d'una autorització ambiental integrada, així com a les actuacions de control dels mencionats abocaments, tot això, en el marc del que disposa la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000, per la qual s'establix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, i l'article 85 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, que atribuïx a l'Administració atorgant de l'autorització d'abocament la percepció del corresponent cànon en funció de la càrrega contaminant de l'abocament. A través d'una disposició addicional específica del text refós de la Llei de Taxes s'afecten els ingressos de la mencionada taxa al finançament dels gastos en matèria de control d'abocaments a aigües marítimes litorals i de les actuacions de sanejament i millora de la qualitat de les aigües del mar.

3) La taxa per altres servicis administratius ambientals (capítol IX), que substituïx l'actual taxa per sol·licitud de concessió d'etiqueta ecològica, el fet imposable de la qual s'incorpora a la nova taxa, junt amb diverses actuacions administratives de certificació i registre en matèria ambiental no incloses en altres taxes, com les certificacions de convalidació mediambiental i les inscripcions en el Registre de Centres amb Sistemes de Gestió Mediambiental de la Comunitat Valenciana i en el Registre d'Entitats Col·laboradores en matèria de qualitat ambiental.

b) En segon lloc, es modifiquen diversos aspectes de la taxa per llicències de caça, pesca, vies pecuàries i activitats complementàries (capítol II), incloent-hi un nou supòsit del fet imposable de la taxa, relatiu a l'expedició d'autoritzacions excepcionals per a captura d'aus fringíl·lides amb xarxa, amb el seu tipus de gravamen corresponent, que s'inclou en un nou epígraf 8 de l'article 256. A més, es reordena el quadro de tarifes aplicable a les llicències de caça i de pesca continental i als permisos per a vedats fluvials de pesca esportiva, amb l'objecte d'adaptar-lo a l'actual realitat de prestacions i al cost efectiu dels servicis, i es modifica el règim d'exempcions i bonificacions de la taxa, i es suprimixen les relacionades amb circumstàncies personals i familiars dels perceptors dels servicis, i s'establix una nova bonificació per als pescadors federats o membres d'associacions de pescadors gestors de vedats de pesca, a fi de fomentar l'associacionisme esportiu en este àmbit.
I) Dins del títol X, sobre taxes en matèria d'esports, s'inclouen les modificacions següents:
a) En relació amb la taxa per accés a les titulacions per al govern de les embarcacions de recreació i expedició dels títols esportius corresponents (capítol I), s'inclou un nou supòsit del fet imposable, relatiu a l'expedició de certificats de qualificacions referents a proves per a l'obtenció de titulacions de govern d'embarcacions de recreació, i s'afig la corresponent tarifa per este concepte (tarifa IV) al quadro de tipus de gravamen de la taxa. A més, s'actualitza l'import de la resta de tipus de gravamen, en funció del cost efectiu dels servicis retribuïts.

b) En relació amb la taxa per accés a les titulacions esportives subaquàtiques i expedició dels títols esportius corresponents (capítol II), es modifica el seu fet imposable, a fi d'adaptar-lo a la nomenclatura actual dels servicis prestats, i es modifica en el mateix sentit el quadro de tipus de gravamen, els imports del qual s'actualitzen en funció del cost efectiu dels distints servicis.
c) Es crea una nova taxa per autorització d'activitats esportives aquàtiques, dins d'un nou capítol IV del títol X, relativa a les autoritzacions d'obertura i funcionament d'escoles d'ensenyança nauticoesportives i de centres de busseig recreatius, així com a les autoritzacions de lloguer d'embarcacions esportives o de recreació per a activitats marítimes turisticoesportives.
J) Dins del títol XI, sobre taxes en matèria de benestar social, s'actualitza el tipus de gravamen de la taxa per l'elaboració dels informes de seguiment de les adopcions internacionals (capítol únic), a fi d'acostar-lo al cost efectiu actual dels servicis retribuïts per la taxa.

K) Dins del títol XII, sobre taxes per utilització del domini públic, s'efectuen les següents modificacions en la regulació de la taxa per ús comú especial o ús privatiu dels béns de domini públic de la Generalitat (capítol únic):
a) En relació amb els supòsits d'ocupació del domini públic viari de la Generalitat, es modifica la denominació dels epígrafs 1.3 i 2.5 de la Tarifa 1 «Concessió d'autoritzacions per a la realització d'obres i instal·lacions en zones de domini públic de la carretera en sòl no classificat com urbà o urbanitzable», amb l'objecte d'adequar-los a la denominació tècnica dels treballs retribuïts amb els mencionats epígrafs tarifaris.

b) En relació amb els supòsits d'ús comú especial o ús privatiu de béns demanials que no formen part del domini públic viari de la Generalitat, es distingix, al regular els tipus de gravamen corresponents a l'ús privatiu, entre el tipus de gravamen per referència al valor de mercat del bé ocupat i el tipus de gravamen en funció de la utilitat que reporte l'esmentat bé, quan este últim no siga susceptible de valoració per valor de mercat, i es distingixen, a més, els supòsits d'usos per períodes anuals i per períodes inferiors a l'any. Tot això, a fi de modular el gravamen de la taxa en funció de la duració de l'ús privatiu i de preveure els supòsits d'inexistència, per raó de la zona o del tipus de bé ocupat, de referències valoratives de mercat per a determinar la base tradicional de la taxa.

En consonància amb això, es determina la meritació de la taxa el dia 1 de gener de cada any en els supòsits de duració de l'ús privatiu per temps superior a un any i el corresponent prorrateig de la taxa en els anys naturals d'inici i fi de l'ús, en funció del nombre de dies de duració de l'ús dins del corresponent any natural.
Es preveu, a més, els supòsits en què l'atribució de l'ús privatiu s'inclou en el context d'un procediment de concurrència competitiva, en què la base per a l'aplicació del tipus de gravamen percentual vindrà determinada pel valor econòmic de la proposició sobre la qual recaiga la concessió, autorització o adjudicació.
L) Finalment, es crea, per raons de sistemàtica normativa, un nou títol XIV, denominat Taxes en matèria de l'administració de l'administració de justícia, dins del qual s'inclou un capítol I, relatiu a una nova taxa per l'obtenció de testimonis, certificacions i còpies de documents i instruments judicials, en substitució de la fins ara vigent taxa per l'obtenció de còpies simples de documents i instruments judicials, que suposa diverses modificacions en la configuració del fet imposable, exempcions, quadre de tarifes i règim de pagament d'aquesta última taxa, per a ajustar-la a l'actual realitat prestacional i el seu cost efectiu per a l'administració; i un capítol II, relatiu a les taxes per serveis administratius en matèria de fundacions, associacions, col·legis professionals i unions de fet, amb l'objecte que els usuaris que efectuen un major ús dels esmentats serveis contribuesquen, en major grau, a sufragar el seu cost, constituint, al mateix temps, un instrument de racionalització de l'ús de tals prestacions administratives.


II

En el capítol II de la present llei, relatiu a les modificacions de la Llei 1/1999, de 31 de març, de Tarifes Portuàries, s'actualitzen els imports dels distints trams de la tarifa general de la Tarifa G-5 «Embarcacions esportives i de recreació», a què es referix l'apartat u de l'article 33 de la llei, així com el de la tarifa especial pel Tram «A. Utilització de les aigües del port» aplicable a les zones esportives en concessió en ports que hagen sigut construïts íntegrament pel concessionari actual de les mencionades zones esportives, a la qual es referix l'apartat tres de l'article 34 de la llei, amb l'objecte, en ambdós casos, d'adaptar-les al cost efectiu dels servicis o a la utilitat econòmica real derivada de l'ús del domini públic portuari.

III

El capítol III d'esta llei conté les modificacions de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, del tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, incloent-hi les següents:

En primer lloc, en l'àmbit de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es reforça el suport fiscal a les famílies a través de dos noves deduccions en la quota autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per circumstàncies familiars.
La protecció de les famílies, especialment, de les que, per tindre fills xicotets i persones dependents, suporten majors càrregues econòmiques, constituïx un dels principals àmbits de foment de la política fiscal del Consell.
Per mitjà de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, es va establir una deducció en la quota íntegra de l'IRPF per a les famílies nombroses. D'altra banda, des de l'any 1997, la Generalitat ha aprovat altres deduccions per a les famílies, de les quals destaquen, entre altres, les deduccions per naixement i adopció de fills, per naixements múltiples i de fills discapacitats, per contribuents i ascendents majors i discapacitats, així com per labors no remunerades en la llar, per gastos de guarderia, i per conciliació de la vida familiar i laboral de les mares treballadores amb fills xicotets.

L'esmentada protecció a les famílies s'ha fixat, a més, com un principi d'aplicació transversal als distints àmbits d'actuació del Consell, i en este sentit destaca l'Acord pel qual s'establixen les línies principals d'actuació per a promoure, ampliar i millorar els beneficis a les famílies nombroses a la Comunitat Valenciana en l'àmbit del programa de prioritats socials per a les persones i les famílies 2008-2011, de 16 de maig de 2008, amb compromisos, tant fiscals, com en altres esferes de competència del Consell.
L'actual crisi econòmica ha incrementat el paper econòmic i social de les famílies, com a nuclis bàsics de protecció i solidaritat per a les persones que les integren, especialment, davant de les situacions de desocupació o pèrdua de recursos econòmics i altres relacionades amb aquelles, com la pèrdua de la vivenda, la impossibilitat d'atendre la cura dels fills, la reducció d'ajudes a la conciliació de la vida laboral i familiar de les dones treballadores, etc.
En virtut d'això, d'una banda, s'incrementen els imports fixos actuals de la deducció per família nombrosa, des dels 204 euros fins als 300 euros, en el cas de famílies nombroses de categoria general, i des dels 464 euros fins als 600 euros, en el cas de famílies nombroses de categoria especial.
I, per l'altra, s'establix una nova deducció per quantitats destinades a l'adquisició de material escolar.
La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, establix les bases per a l'efectivitat del principi d'igualtat en l'exercici del dret a l'educació, i, amb esta finalitat, insta les administracions públiques a desenrotllar accions de caràcter compensatori en relació amb les persones, els grups i els àmbits territorials que es troben en situacions desfavorables, disposant dels recursos econòmics i els suports necessaris per a això.
En el vigent curs acadèmic, i en el marc dels principis constitucionals d'igualtat, de progrés social, de redistribució de les rendes personals i de capacitat econòmica, la Generalitat Valenciana ha assignat equitativament els recursos públics en este àmbit a aquelles famílies més desfavorides o en risc d'exclusió social, i a este efecte s'establixen uns llindars màxims de renda per a l'accés a les ajudes per a l'adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic en els nivells d'ensenyança obligatòria prestats en centres públics i concertats, llindars que s'han establit en funció del nombre de membres de les famílies dels alumnes.
En consonància amb això, de manera complementària amb l'acció pública de foment a través de les ajudes vigents, i per a promoure el principi d'igualtat en l'accés a l'educació abans al·ludit, especialment, dels alumnes amb famílies amb més dificultats, per tindre algun dels pares en situació de desocupació, s'establix una nova deducció autonòmica en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per quantitats destinades a l'adquisició de material escolar de les famílies amb menors rendes i amb algun dels pares en desocupació.

La mencionada deducció tindrà un import de 100 euros per cada fill, sempre que els fills es troben escolaritzats en un centre públic o privat concertat de la Comunitat Valenciana en Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria o en unitats d'educació especial.

Els límits de renda establits per a l'aplicació d'esta deducció són els mateixos que els previstos per a la resta de deduccions de la Generalitat, als efectes d'incloure únicament les famílies amb renda baixa i mitjana.
A més, s'exigix que, almenys, un dels pares que convisca amb el menor es trobe en situació de desocupació i inscrit com a demandant d'ocupació en un Servici Públic d'Ocupació.
En definitiva, es tracta d'ajudar les famílies amb pares desempleats, que han vist com es reduïen dràsticament els seus ingressos, i que, a pesar d'això, han de continuar sostenint els gastos de l'educació dels seus fills.
En segon lloc, se substituïxen les referències efectuades en la Llei 13/1997 de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, a l'Impost sobre les Vendes al Detall de Determinats Hidrocarburs i als seus tipus de gravamen autonòmics per les dels tipus impositius autonòmics de l'Impost sobre Hidrocarburs, tant en el mateix precepte en què s'establixen els tipus de gravamen autonòmics aplicables, com en la disposició addicional relativa al tipus de devolució del gasoil d'ús professional. Amb això, s'adapta la normativa autonòmica a la supressió de l'Impost sobre les Vendes al Detall de Determinats Hidrocarburs i a la integració d'este en l'Impost sobre Hidrocarburs, en aplicació dels Acords del Consell de Política Fiscal i Financera de 15 de juliol de 2009 i 16 de gener de 2012, i de conformitat amb el que disposa la Proposta de la Comissió Europea, de 13 d'abril de 2011, de Directiva de modificació de la Directiva 2003/96/CE, del Consell, sobre règim comunitari d'imposició dels productes energètics i de l'electricitat, així com la disposició addicional sèptima de la Llei Orgànica 8/1980, de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA), i la disposició derogatòria tercera i les disposicions finals dotze i vint de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2012. D'altra banda, s'amplia, fins al 31 de desembre de 2013, la vigència del tipus de devolució del gasoil professional per als transportistes, aplicable en relació amb el nou tipus autonòmic de l'Impost sobre Hidrocarburs establit per al gasoil d'ús general.

En tercer lloc, de conformitat amb el que disposa l'article 44, apartat 4, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en relació amb l'article 86, apartat 1, de la Constitució Espanyola, es considera convenient incloure en esta llei ordinària el contingut de l'article 16 del Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana, relatiu a l'escala autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a 2012 i 2013, i se substituïx, en relació amb l'àmbit temporal de la mesura, l'expressió «exercicis» per la de «períodes impositius».

En quart lloc, en el marc del Pla econòmic financer de reequilibri pressupostari de la Comunitat Valenciana 2012-2014, i amb la finalitat que, en l'actual conjuntura econòmica, contribuesquen més els que més tenen, s'articula aquest objectiu per al 2012 a través de l'impost sobre el patrimoni, limitant-se a l'exercici 2011 l'aplicació de la bonificació del 100 per 100 sobre la quota del dit impost, establerta per la Llei de la Generalitat 9/2011, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització, i quedant sense efecte per a l'exercici 2012.
D'altra banda, i en el mateix marc del citat Pla econòmic financer, s'estableix, fins al 31 de desembre del 2014, un nou tipus general de la modalitat de transmissions patrimonials oneroses de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, que passa del 7 al 8 per cent, i que resulta aplicable a les transmissions d'immobles, com també a la constitució o la cessió de drets reals que recaiguen sobre aquells, excepte els drets reals de garantia; mantenint-se, per tant, els actuals tipus reduïts per a les adquisicions de l'habitatge habitual d'una família nombrosa o d'un discapacitat, i també per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial de règim especial i la constitució o la cessió de drets reals que recaiguen sobre els referits habitatges.


IV

El capítol IV d'esta Llei conté la modificació de l'article 20 bis de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, consistent en la inclusió d'un nou supòsit d'exempció del Cànon de Sanejament aplicable al consum d'aigua realitzat per les explotacions ramaderes, com a mesura de foment fiscal d'este tipus d'activitats i en consonància amb el tractament dels dits establiments en els tributs semblants de les comunitats autònomes limítrofes amb la Comunitat Valenciana.

V

En el capítol V es modifica el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 juny de 1991, del Consell. Esta modificació, essencialment, té com a objecte adequar les previsions d'esta norma pressupostària, a les previsions de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i adequar la política pressupostària de la Generalitat als principis i disposicions d'esta norma. A més, s'establix que el Consell acordarà el límit màxim de gasto no financer dels Pressupostos de la Generalitat per al següent exercici.

El capítol VI modifica la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, amb vista a adequar el procediment de tramitació de disposicions legals i reglamentàries de caràcter general, a la modificació que s'introduïx al seu torn en la Llei 10/2005, de 9 de desembre, d'Assistència Jurídica a la Generalitat.
El capítol VII afig un apartat 2 a l'article 6 de la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat, d'Impacte Ambiental de la Comunitat Valenciana, per a adequar-lo al que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes.
El capítol VIII modifica la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, limitant l'existència d'un òrgan col·legiat consultiu a aquells espais naturals protegits que compten amb un pla d'ordenació de recursos naturals.
El capítol IX modifica la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, en diversos dels seus aspectes, com la determinació de béns d'interés cultural amb entorns de protecció, l'agilització en la concessió de llicències en àmbits patrimonialment protegits i la restricció del concepte «nuclis històrics protegits».
El capítol X modifica la Llei 6/1998, de 22 de juny, d'Ordenació Farmacèutica, amb l'objectiu d'evitar majors perjuís i reclamacions de responsabilitat patrimonial, permet els farmacèutics, les autoritzacions d'obertura de les quals han sigut declarades nul·les per resolució judicial, que puguen optar entre mantindre la puntuació obtinguda en la corresponent prova per a la següent convocatòria, o triar una de les autoritzacions, de forma prèvia a l'inici del procediment d'adjudicació.

El capítol XI modifica la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana, per a adaptar esta normativa a les modificacions efectuades pel legislador estatal en la legislació bàsica de l'Estat, i per una altra respondre a qüestions pràctiques que s'han anat plantejant com a conseqüència de l'aplicació de la Llei 6/2003, ampliant el concepte d'explotació ramadera, ja que s'inclouen també les explotacions sense ànim de lucre, reduint la distància mínima entre explotacions com a conseqüència de les característiques orogràfiques del territori valencià.
El capítol XII modifica la Llei 8/2003, de 24 de març, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. Com a conseqüència de la situació econòmica actual que demanda instrumentar totes les mesures que siguen necessàries per a afavorir en general la creació d'empreses i, per tant, d'ocupació, i en particular amb l'objectiu de crear, amb fórmules d'autoocupació cooperatiu, més oportunitats d'ocupació als desempleats i als jóvens, es possibilita la constitució de cooperatives de treball associat amb dos socis i, en conseqüència, s'adapta el règim jurídic d'aquelles cooperatives de treball associat que compten només amb dos socis.

El capítol XIII modifica diversos preceptes de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, d'Assistència Jurídica a la Generalitat, amb vista a aclarir determinats aspectes relacionats amb l'assistència jurídica de l'Advocacia en relació amb l'exercici de funcions públiques. Així mateix, es denega la mencionada assistència en aquells supòsits en què no hi haja coincidència d'interessos entre la Generalitat i la persona que sol·licita l'assistència i s'establix una indemnització en aquells casos en què, sol·licitada l'assistència i denegada, l'interessat és finalment absolt o declarat innocent.

Amb esta modificació, a més, es pretén augmentar el control de l'activitat contractual externa de servicis jurídics, homogeneïtzar l'àmbit subjectiu d'actuació de l'Advocacia General de la Generalitat, modificar el règim d'incompatibilitats dels advocats de la Generalitat. Finalment, la modificació que comprén este capítol, amplia les matèries sobre les quals es requerix informe preceptiu de l'Advocacia, i a este efecte, s'inclou expressament, tant en el procediment d'elaboració dels projectes de llei, com en el procediment d'elaboració dels reglaments, regulats en la Llei 5/1983, del Consell, l'exigència d'informe preceptiu emés per l'Advocacia de la Generalitat.

El capítol XIV modifica la Llei 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa i d'Organització de la Generalitat, en el seu article 46, per a en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, i relació amb el denominat Fons de Compensació creat per la Llei 10/2006, l'objecte de la qual és compensar municipis i mancomunitats afectats per albergar instal·lacions eòliques, s'establixen els criteris per a determinar la quantia a satisfer per les empreses titulars de les instal·lacions.
A més es crea l'anomenat Fons de Promoció a fi de substituir les actuacions industrials i energètiques a les quals es van comprometre les empreses titulars d'instal·lacions eòliques, per una compensació econòmica de caràcter indemnitzatòria, que es destinarà a la realització de projectes d'inversió de naturalesa energètica o de naturalesa industrial relacionats amb el sector energètic.
El capítol XV esta dedicat a modificar la Llei 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d'Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana, amb l'objecte d'adaptar la normativa autonòmica a les reformes introduïdes en la legislació estatal bàsica pel Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d'abril, a més, sistematitza les distintes situacions dels usuaris i els seus drets d'accés a les prestacions i permet una gestió més eficaç dels processos de compensació econòmica del cost de les prestacions sanitàries realitzades a desplaçats d'altres comunitats autònomes o de l'estranger. Finalment, perseguix aconseguir una gestió més eficient dels ingressos públics per prestació de servicis sanitaris i millorar el control del gasto farmacèutic.

El capítol XVI modifica la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana, i en concret el règim de suspensió de la tramitació del procediment d'adopció per a adaptar-lo als canvis que puguen patir en les seues vides els sol·licitants com la pèrdua d'ocupació o per malaltia.
El capítol XVII relatiu a la modificació de la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, suprimix la referència a l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, entitat de dret públic afectada per la reestructuració del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat.

La modificació de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, es porta a efecte en el capítol XVIII i en síntesi, consistix en aclarir determinades llacunes que existien en relació a les declaracions de compatibilitat.
D'altra banda, esta modificació també inclou la previsió que l'adscripció provisional a llocs la forma de provisió dels quals siga la de lliure designació, es realitze a proposta de l'òrgan competent, a causa dels requisits d'idoneïtat i confiança requerits per al lloc i s'excepciona del termini màxim de dos anys de duració dels nomenaments del denominat personal directiu públic professional, al personal directiu públic al servici de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, davant de la necessitat d'adaptar estos nomenaments a la duració necessària per a dur a terme la implantació de les noves formes de gestió de la sanitat que actualment està dissenyant el Consell.

Finalment incorpora la previsió relativa als actes de personal que posen fi a la via administrativa, la previsió de duració màxima dels principals procediments en matèria de personal, així com el sentit del silenci administratiu.
El capítol XIX modifica la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, per a ampliar el nombre mínim de diumenges o festius en que els establiments podran romandre oberts al públic per a desenrotllar la seua activitat comercial, passant de 9 diumenges o festius a 10.
El capítol XX modifica la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, a fi d'ampliar d'un a dos anys la duració màxima de la pròrroga del contracte de servici públic de transport, en tant es produïsca l'adjudicació al nou operador.

El capítol XXI extingix les cambres agràries provincials de la Comunitat Valenciana, atés que la seua activitat ha anat decaient gradualment, de manera que les seues escasses funcions poden ser exercides directament per la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.
El capítol XXII regula el termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa dels procediments relatius a la inscripció i modificació d'estatuts de col·legis professionals i consells valencians de col·legis professionals.
El capítol XXIII, relatiu als imposts mediambientals de la Comunitat Valenciana, crea l'impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient i l'impost sobre eliminació de residus en abocadors.

L'article 45 de la Constitució espanyola estableix que tots tenen el dret a gaudir d'un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona com el deure conservar-lo, i que els poders públics han de vetllar per la utilització racional de tots els recursos naturals, a fi de protegir i millorar la qualitat de la vida i defensar i restaurar el medi ambient, recolzant-se en la indispensable solidaritat col·lectiva.

Per la seua banda, en el marc dels principis de protecció i millora de la qualitat del medi ambient i de gestió sostenible dels recursos naturals a què es refereixen els articles 3 i 21 del Tractat de la Unió Europea, l'article 191, apartat 2, del Tractat de funcionament de la Unió Europea, estableix, com a objectiu de la Unió, el d'assolir un nivell de protecció elevat en aquest àmbit, basant-se, a aquest efecte, entre altres, en els principis d'acció preventiva i de qui contamina paga.

L'aplicació pràctica d'aquests principis suposa, d'una banda, la internalització dels costs derivats dels danys i riscs mediambientals en aquells subjectes o operadors que estan en l'origen d'uns i d'altres, i, d'un altre, implica una clara mesura d'intervenció pública per a modular la dimensió dels danys efectius o dels riscs potencials per a l'entorn, a través de l'efecte dissuasiu que pretenen mesures dirigides que qui més contamine, pague més, i, a sensu contrario, que qui menys dany o risc genere haja de compensar menys per això.

Com un pas important en aquest context, la Directiva 2004/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, sobre responsabilitat mediambiental, va disposar el règim marc europeu de la prevenció i reparació de danys mediambientals, que la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental, va traslladar a l'ordenament jurídic espanyol, establint un règim administratiu de responsabilitat ambiental de caràcter objectiu i il·limitat, basat en els principis de dret comunitari anteriorment citats, i que obliga a la reparació dels danys mediambientals, qualsevol que fóra la seua quantia, a aquells titulars d'activitats econòmiques o professionals que hagueren estat responsables de tals danys i aquesta responsabilitat és compatible amb les penes o les sancions administratives que procedesca imposar pels mateixos fets que hagueren originat aquella.
No obstant això, aquesta internalització de costs mediambientals ja produïts i la funció desincentivadora dels nous danys, riscs o perills es pot i s'ha de dur a terme des de molt diverses perspectives complementàries, i una n'és la tributària, tenint en compte que la subjecció a gravamen de les activitats contaminants o potencialment danyoses suposa un mecanisme molt eficaç per a la seua desincentivació, en fer-les més oneroses, i constitueix un mitjà suplementari per a coadjuvar a la protecció i la defensa del medi ambient a través de l'aportació de recursos específicament destinats a la prossecució pública d'aquesta finalitat.

Evidentment, molts dels danys i riscs mediambientals transcendeixen les fronteres i els territoris, amb repercussions, a vegades, globals, i, no obstant això, l'adequada gestió de la seua prevenció i correcció ha d'efectuar-se, preferentment, en la seua mateixa font, tant a nivell internacional, com nacional o regional.
La Generalitat, de conformitat amb el que disposa l'article 50, apartat 6, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, té competències, en el marc de la legislació bàsica de l'Estat, per al desenvolupament legislatiu i l'execució en matèria de protecció del medi ambient, dins del seu àmbit territorial, podent establir normes de protecció addicionals a les previstes a nivell estatal. En aquest marc competencial, el govern valencià ha fixat en els últims anys diversos objectius de millora de la qualitat ambiental, tant en matèria de contaminació atmosfèrica i canvi climàtic com en el de control de residus i abocaments, i ha dut a terme la preceptiva labor administrativa d'autorització i control ambiental d'activitats i projectes.

Per la seua banda, de conformitat amb el que disposa l'article 72, lletra b de l'esmentat Estatut d'Autonomia, i, en el marc del que disposa l'article 157, apartat 1, lletra b de la Constitució espanyola i en els articles 4 i 6 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, la Generalitat pot establir els seus propis imposts, sempre que no recaiguen sobre fets imposables gravats per l'Estat o pels tributs locals.
Per tant, i amb subjecció a les esmentades condicions, la Comunitat Valenciana, en l'exercici de la seua autonomia política, entesa, de conformitat amb la doctrina del Tribunal Constitucional, com la capacitat per a elaborar les seues pròpies polítiques en les matèries de la seua competència, pot establir imposts propis relacionats amb la finalitat de protecció i defensa del medi ambient.
A l'empara del dit marc normatiu, s'estableixen els dos nous imposts mediambientals en l'àmbit de la Comunitat Valenciana: l'impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient i l'impost sobre eliminació de residus en abocadors, que vénen regulats en sengles articles de la llei.
L'article 154 regula l'impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient, que grava la incidència, l'alteració o el risc de deteriorament que, sobre el medi ambient, ocasiona la realització de determinades activitats, a través de les instal·lacions i la resta d'elements patrimonials afectes a aquelles que es troben radicades al territori de la Comunitat Valenciana, a fi de contribuir a compensar a la societat el cost que suporta i a frenar el deteriorament de l'entorn natural.
El rendiment derivat d'aquest impost queda afectat a despeses de conservació i millora del medi ambient, en la forma que establesca la Llei de pressuposts de la Generalitat.
El fet imposable d'aquest impost està constituït pels danys, impactes, afeccions i els riscs per al medi ambient derivats de la realització, al territori de la Comunitat Valenciana, de les activitats de: producció d'energia elèctrica; producció, tinença, dipòsit, i emmagatzemament de determinades substàncies considerades perilloses d'acord amb els riscs inherents per accidents greus; i les que suposen l'emissió de determinats gasos contaminants a l'atmosfera.

Es tracta d'un impost de caràcter retributiu, no contributiu, establert d'acord amb els danys efectius o riscs potencials per al medi ambient derivats de determinades activitats, raó per la qual, d'una banda, queda subjecte a gravamen un ampli espectre d'activitats amb incidència mediambiental, i, d'un altre, no queden subjectes o es troben exemptes determinades activitats considerades més netes, o amb menors danys i riscs per a l'entorn, com: la producció d'energia elèctrica a partir d'energia eòlica, solar o altres energies renovables, llevat que aquestes alteren de manera greu i evident el medi ambient; o l'emissió de determinats gasos amb menys efectes contaminants agregats.

Però, a més, altres elements de l'estructura del tribut acrediten la seua vocació mediambiental, com: les distintes unitats en què es mesura la base imposable en cadascuna de les modalitats del fet imposable, establertes d'acord amb la incidència o el risc per al medi ambient de l'activitat respectiva; la graduació de tipus de gravamen entre les distintes formes de producció d'energia elèctrica, segons els danys efectius i els riscs potencials per al medi ambient; o la reducció en la base d'un determinat volum de gasos contaminants subjectes a gravamen, segons els llindars d'emissió establierts com a referència per la normativa sectorial aplicable, una vegada homogeneïtzats, i la progressivitat dels tipus de gravamen aplicables d'acord amb els volums de gasos emesos.

A més de les citades anteriorment, es troben exemptes en l'impost: les activitats de producció d'energia elèctrica incloses en el règim especial regulat en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, inscrites en el Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció de Règim Especial i les activitats de producció d'energia elèctrica per a l'autoconsum, llevat que, en ambdós casos, alteren de manera greu i evident el medi ambient; i les activitats gravades per l'impost que es realitzen per l'Estat, la Generalitat i les corporacions locals, com també pels seus organismes autònoms.
També es troben exemptes d'aquest impost les activitats subjectes que es duguen a terme a través de determinades instal·lacions específiques, com les de potabilització d'aigües.
D'altra banda, són subjectes passius de l'impost, a títol de contribuents, els que realitzen algunes de les activitats a què es refereix el fet imposable de l'impost, sent responsables solidaris, a més dels establerts en l'article 42 de la Llei General Tributària, els propietaris de les instal·lacions en què es realitzen tals activitats.
La base imposable es configura, en les distintes modalitats del fet imposable, segons elements i criteris relacionats directament amb la incidència, l'alteració o el risc per al medi ambient. Així, en primer lloc, en el cas de la producció d'energia elèctrica, la base imposable s'estableix d'acord amb la producció bruta anual del període impositiu, per la qual cosa es té en compte el major risc associat a les instal·lacions en ple funcionament, amb independència de la seua potència instal·lada. En segon lloc, en el supòsit de producció, tinença, emmagatzemament i dipòsit de substàncies perilloses, la base imposable coincideix amb la quantitat mitjana anual de substàncies presents a la instal·lació, amb la finalitat d'ajustar el mesurament del corresponent fet imposable al període impositiu anual, en tenir en compte l'efecte de les entrades i eixides de les substàncies en l'àmbit de la respectiva activitat al llarg del dit període. Finalment, en el supòsit d'emissió de determinats gasos contaminants a l'atmosfera, la base imposable està constituïda per la quantitat emesa durant el període impositiu, expressada en tones mètriques, resultat de la suma de les quantitats emeses d'òxids de nitrogen (NOx), expressades en tones mètriques equivalents de diòxid de nitrogen (NO2), multiplicades pel coeficient 1,5, i de les quantitats emeses de diòxid de sofre (SO2), amb l'objecte de fer equivalents, en termes de diòxid de sofre, les quantitats emeses dels dos grups de gasos rellevants a l'efecte d'aquesta modalitat del fet imposable, de conformitat amb els llindars d'emissió d'ambdós composts fixats per la normativa estatal i comunitària d'aplicació.

En el cas de les activitats que produeixen emissió de determinats gasos contaminants a l'atmosfera, la base liquidable és el resultat de practicar a la base imposable determinades reduccions, establertes d'acord amb els llindars d'emissió dels gasos en qüestió, fixats per la normativa estatal i comunitària d'aplicació, una vegada homogeneïtzats. En la resta dels supòsits, la base liquidable coincideix amb la base imposable.
Els tipus de gravamen varien d'acord amb les distintes bases imposables previstes per a cada modalitat del fet imposable, i, per a la seua fixació, es té en compte l'objectiu de gravar més quant major és el dany o el risc per al medi ambient de la respectiva activitat. A més, es preveu la possibilitat de modificar els dits tipus de gravamen en les lleis anuals de pressuposts de la Generalitat.
El període impositiu de l'impost és l'any natural, preveient-se les situacions específiques de períodes impositius de durada inferior, de successió en la realització d'activitats i de canvis de denominació. Quant al meritació, aquest es produeix l'últim dia del període impositiu.

D'altra banda, s'estableix l'obligació d'autoliquidació de l'imposat per part dels subjectes passius, com també la d'efectuar pagaments fraccionats a compte de l'autoliquidació. A més, s'estableixen els supòsits de devolució i de liquidació per l'administració.
La gestió, la recaptació i la inspecció de l'impost corresponen a la conselleria competent en matèria d'hisenda, preveient-se l'establiment d'un cens d'instal·lacions i contribuents de l'impost, l'organització i elfuncionament de la qual s'establiran mitjançant una ordre de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
Per la seua banda, l'article 155 de la llei fa referència a l'impost sobre l'eliminació de residus en abocadors, el fi de la qual és el de fomentar, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, el reciclatge i la valoració dels residus, com també la disminució dels impactes sobre el medi ambient derivats de l'eliminació en abocador.
L'establiment d'aquest impost constitueix un instrument més de la Generalitat per al compliment dels objectius prevists en l'article 1 de la Llei estatal 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i en els articles 1 i 2 de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, que constitueixen els eixos normatius de l'actuació de l'administració autonòmica valenciana en l'àmbit de la producció i gestió dels residus, a fi de protegir la salut humana i el medi ambient, i també millorar l'eficiència en l'ús dels recursos.

Es tracta de fomentar, per via fiscal, l'ordre de prioritats, dins del principi de jerarquia en la gestió dels residus, previst en l'article 8 de l'esmentada Llei 22/2011, de 28 de juliol, en el qual l'eliminació per dipòsit en abocador constitueix la pitjor i última opció, enfront d'altres opcions prioritàries, com el reciclatge o un altre tipus de valoració, inclosa la valoració energètica.
Els ingressos procedents d'aquest impost es troben afectades despeses de la Generalitat en l'àmbit de la planificació, el control, la gestió i l'eliminació dels residus, en la forma que establesca la Llei de Pressuposts de la Generalitat.
Constitueix el fet imposable de l'impost el dipòsit de residus en abocadors públics o privats de la Comunitat Valenciana per a la seua eliminació.
L'objectiu de fomentar el reciclatge i la valoració dels residus, com a destins productius alternatius a l'eliminació als abocadors, constitueixen la raó de ser dels supòsits de no subjecció, com són: el dipòsit de residus inerts en obres de restauració, condicionament o aterrament, o amb fins de construcció; o el dipòsit de matèries excloses de l'àmbit d'aplicació de la legislació de residus.

El foment de la valoració dels residus és la raó que justifica l'exempció en aquest impost prevista per al dipòsit en abocadors de residus generats en el procés de valoració energètica de residus urbans (cendres i escòries) o de residus resultants de la utilització de combustibles derivats de residus o de combustibles substitutius a partir de residus.

A més, es troba exempt en l'impost el dipòsit de residus ordenat per autoritats públiques en situacions de força major o catàstrofe, com també el dipòsit en abocadors de residus domèstics la gestió del qual siga competència de l'Estat, de la comunitat autònoma o de les entitats locals i no s'entenen inclosos en aquest últim supòsit els residus semblants als domèstics generats en les indústries.

Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuents, aquells a què es refereix l'apartat 4 de l'article 35 de la Llei General Tributària que dipositen els residus en un abocador, i tenen la consideració de substituts del contribuent els que siguen titulars de l'explotació dels abocadors en què s'entreguen els residus, quedant obligats, aquests últims, a comprovar el pes o el volum dels residus que s'hi entreguen a l'abocador abans del seu dipòsit, i havent d'instal·lar i mantenir, a aquest efecte, mecanismes de pesatge o cubicatge.

La base imposable està constituïda pel pes dels residus dipositats a l'abocador, expressat en tones mètriques, excepte en el cas de residus de la construcció i demolició, en què es té en compte el volum per a determinar aquesta base, expressat en metres cúbics.
La distinta incidència en el medi ambient dels tipus de residus, d'acord amb la perillositat inherent a la seua composició i característiques, i també l'objectiu de fomentar les actuacions de valoració, són les dues circumstàncies que caracteritzen la configuració dels tipus de gravamen, que distingeixen entre residus perillosos, no perillosos i residus de la construcció i demolició, i que fan més oneroses les entregues directes a abocador de residus que hagueren estat susceptibles d'un procés previ de valoració. A més, es preveu la possibilitat de modificar els dits tipus de gravamen en les lleis anuals de pressuposts de la Generalitat.
L'impost es meritarà en el moment en què es produesca el dipòsit dels residus a l'abocador, establint-se, no obstant això, que el substitut del contribuent ha de presentar una autoliquidació per cada abocador i trimestre natural de l'exercici, i que ha de repercutir l'impost al contribuent.
Finalment, la gestió, la recaptació i la inspecció correspondran a la conselleria competent en matèria d'hisenda, preveient-se l'establiment d'un cens d'abocadors, l'organització i el funcionament de la qual s'establiran mitjançant una ordre de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
El capítol XXIV incorpora dos articles que modifiquen la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana referits a forests i terrenys forestals.
El capítol XXV modifica parcialment els articles 40 i 43 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de l'habitatge de la Comunitat Valenciana, atés que el desenvolupament de les nostres societats en els últims anys ha comportat l'aparició de situacions cada vegada més flexibles i diverses referents a la disposició de l'habitatge amb relació a les condicions familiars i laborals, de manera que la necessitat o la conveniència d'accedir a un habitatge pròxim a l'activitat laboral o adequat a les situacions conjunturals de les famílies superen moltes vegades el concepte de domicili habitual i permanent. D'altra banda, el nombre d'habitatges protegits susceptibles de ser edificats als sòls que el planejament municipal destina a tal finalitat, excedeix en aquests moments amb molt les ajudes públiques directes que procediria concedir en els pròxims anys a la vista de l'existència de preus de mercat moltes vegades inferiors als de l'habitatge protegit. Vincular necessàriament la construcció d'habitatges protegits a l'existència d'ajudes suposaria no sols un element distorsionador del mercat de l'habitatge sinó accentuar la paralització de l'activitat constructora i per tant els seus efectes nocius sobre l'ocupació. Convé, per tant, modificar la regulació del concepte d'habitatge protegit acomodant-lo a tals circumstàncies, de manera que es diferencie aquell que és objecte d'ajudes públiques directes, que se centraran a els que es destinen a domicili habitual i permanent, dels que no siguen objecte de tals ajudes en què deixa d'exigir-se específicament tal requisit. D'acord amb l'anterior, convé igualment concretar que el destí de l'habitatge protegit és en tot cas ser habitatge principal, deixant l'habitatge secundari fóra de l'àmbit de protecció pública.

El capítol XXVI incorpora un article que modifica la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'estatut de les persones amb discapacitat.
El capítol XXVII modifica l'article 3 de la Llei 4/1986, de 10 de novembre, de creació de l'entitat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, ja que està capacitada per a iniciar una nova línia d'activitat, que ha de figurar dins del seu objecte social, i que permeta la captació d'ingressos addicionals als de l'explotació i el lideratge de projectes ferroviaris, a través de l'obtenció de contractes en què FGV puga aportar el seu saber fer en projectes i obres ferroviàries.
El capítol XXVIII incorpora un article que prorroga la vigència del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Finalment, les disposicions addicionals, transitòria i finals complementen la llei arreplegant diverses previsions que per raons de tècnica legislativa, no es consideren susceptibles d'incloure en els capítols anteriorment al·ludits.

CAPÍTOL I
De la modificació text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell

Article 1
Es modifica el capítol III del títol II, i els articles 29, 30, 31 i 32 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, actualment sense contingut, amb la redacció següent:

«Capítol III
Taxa per actuacions administratives en matèria de comunicació audiovisual.

Article 29. Fet imposable.
Constituïx el fet imposable de la taxa la realització de les actuacions administratives en matèria de comunicació audiovisual següents:

1. L'atorgament de llicències de comunicació audiovisual.
2. L'autorització de modificacions en la titularitat de les accions, participacions o títols equivalents dels llicenciataris.
3. L'autorització de la formalització de transmissions, arrendaments i altres negocis jurídics l'objecte dels quals siga una llicència de comunicació audiovisual.

Article 30. Subjecte passiu.
Són subjectes passius d'esta taxa els sol·licitants de les llicències i autoritzacions a què es referix l'article anterior.

Article 31. Tipus de gravamen.
La taxa s'exigirà d'acord amb les tarifes següents:
1) Atorgament de llicències de comunicació audiovisual: 400 euros.
2) Autorització de modificacions en la titularitat de les accions, participacions o títols equivalents dels llicenciataris: 200 euros.
3) Autorització de transmissions de llicències de comunicació audiovisual: 250 euros.
4) Autorització d'arrendaments i altres negocis jurídics relacionats amb llicències de comunicació audiovisual: 150 euros.

Article 32. Meritació i pagament
La taxa meritarà:
a) En el supòsit de l'apartat 1) de l'article 29, quan es notifique l'acord d'adjudicació d'aquelles.
b) En els supòsits dels apartats 2), 3) i 4) de l'article 29, en el moment en què s'atorgue la corresponent autorització. No obstant això, el seu pagament s'exigirà per anticipat, en el moment en què es formule la sol·licitud.»

Article 2
Queden sense contingut el capítol II «Taxa per subscripció al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» del títol III «Taxes en matèria d'espectacles i publicacions» i els articles 51, 52, 53, 54 i 55 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.

Article 3
Es modifica l'article 86 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Article 86. Fet imposable.
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la realització de les actuacions administratives conduents a:
A) L'atorgament de la qualificació provisional i definitiva en relació amb:
1. Habitatges de nova construcció subjectes a protecció pública, excepte els habitatges qualificats de promoció pública.
2. Rehabilitació d'habitatges, edificis, obres complementàries i equipaments.
3. Les altres actuacions protegibles en matèria d'habitatge que, si és el cas, així es determine per la normativa sectorial corresponent.

B) La realització d'informes relatius a:
1. El tanteig o retracte sobre habitatges de protecció pública.
2. La desqualificació d'habitatges de protecció pública.»

Article 4
Es modifica l'article 87 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Article 87. Subjecte passiu.
Són subjectes passius d'esta taxa:
A) En els supòsits de l'apartat A) de l'article 86, els que, actuant com a promotors de projectes d'obres, sol·liciten la corresponent qualificació provisional.
B) En els supòsits de l'apartat B) de l'article 86, els que sol·liciten els informes corresponents.»

Article 5
Es modifica l'article 88 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Article 88. Base imposable.
U. En els supòsits de l'apartat A) de l'article 86, la base imposable es determinarà de la manera següent:
1. En els habitatges de protecció pública i obres d'edificació protegida, multiplicant la superfície útil de tota l'edificació objecte de qualificació provisional pel mòdul de venda aplicable a la zona geogràfica corresponent a les mencionades edificacions. A estos efectes, el mòdul de venda i la superfície útil seran els que s'obtinguen per aplicació dels criteris establits en la legislació vigent en matèria d'habitatge.

2. En les obres de rehabilitació i la resta d'actuacions protegibles, la base imposable serà el pressupost protegit de les mencionades obres.
3. Quan en un únic expedient de qualificació provisional s'arrepleguen distints fets imposables, cada un d'ells meritarà la taxa corresponent, excepte quan es realitzen obres d'urbanització obligatòria, d'acord amb els plans i les normes urbanístiques, que afecten únicament el sòl vinculat a l'edificació objecte de qualificació provisional, i en este cas la taxa meritarà exclusivament per l'edificació.

4. En els expedients de qualificació d'habitatges de protecció pública els projectes dels quals disposen del visat de garantia, d'acord amb el que regula el Decret 90/2009, de 26 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Habitatge de Protecció Pública, es deduirà de la base imposable de la taxa, calculada segons el que disposa l'apartat 1, el cost del visat col·legial de garantia de les actuacions administratives relacionades amb els habitatges de protecció pública i actuacions protegibles.
Dos. En els supòsits de l'apartat B) de l'article 86, la base imposable es determinarà multiplicant la superfície útil de la vivenda o vivendes, i, si és el cas, annexos (garatge, traster o altres), que van ser objecte de qualificació provisional, pel mòdul de venda aplicable a la zona geogràfica corresponent a les mencionades edificacions. A estos efectes, el mòdul de venda i la superfície útil seran els que s'obtinguen per aplicació dels criteris establits en la legislació vigent en matèria d'habitatge.»

Article 6
Es modifica l'article 89 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:

«Article 89. Tipus de gravamen.
En els supòsits de l'apartat A) de l'article 86, el tipus de gravamen aplicable a la base imposable serà del 0,15 %.
En els supòsits de l'apartat B) de l'article 86, el tipus de gravamen aplicable a la base imposable serà del 0,05%.»

Article 7
Es modifica l'article 90 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:

«Article 90. Meritació i pagament.
U. En habitatges de protecció pública i obres d'edificació protegides, la taxa meritarà quan es resolga l'expedient de qualificació provisional d'aquelles, sense perjuí de la liquidació complementària que, al temps de la qualificació definitiva, es practique en relació amb aquells projectes per als quals s'aprove un augment de la superfície útil inicialment prevista.
Dos. En les obres de rehabilitació, la taxa meritarà quan s'expedisca el certificat de qualificació provisional de rehabilitació protegida.

Tres. En les altres actuacions protegibles, la meritació de la taxa produirà en el moment en què s'aprove l'expedient de qualificació provisional.
Quatre. En les obres de rehabilitació i la resta d'actuacions protegibles, si el pressupost protegible experimenta increment, es girarà liquidació complementària sobre l'excés produït en el moment de la qualificació definitiva.
Cinc. En el supòsit d'emissió dels informes a què es referix l'apartat B) de l'article 86, la meritació de la taxa es produirà en el moment de l'emissió del corresponent informe.
Sis. No obstant el que disposen els apartats anteriors d'este article, el pagament de la taxa s'exigirà per anticipat, en el moment en què es formule la corresponent sol·licitud, llevat que es tracte de qualificació provisional de rehabilitació, i en este cas, el pagament serà exigit en el moment de la meritació a què es referix l'apartat dos, s'haurà de justificar abans de la sol·licitud de qualificació definitiva, i, en cas contrari, quedarà decaigut el procediment.»

Article 8
Es modifica l'article 96 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:

«Article 96. Fet imposable.
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació dels servicis administratius següents:
1. Expedició de certificats en relació amb:
a) La no obtenció d'ajudes d'habitatge.
b) La finalització del termini de protecció.
c) La sol·licitud de llibertat de cessió d'habitatge protegit.
d) La sol·licitud de preu legal d'habitatge protegit.
2. Compulsa de documents tècnics.
3. Expedició de còpies de documents administratius o de plans.

4. Registre de concessions i autoritzacions administratives.»

Article 9
Es modifica l'article 99 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:

«Article 99. Tipus de gravamen.
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadro de tarifes següent:
Article 10
Es modifica l'article 104 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:


«Article 104. Tipus de gravamen.
La taxa s'exigirà a raó de 2,50 euros per imprés.»

Article 11
Es modifica l'article 106 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:

«Article 106. Fet imposable.
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació, pels òrgans competents, dels servicis següents:
1. Actuacions d'inspecció del reconeixement de distintius de qualitat de materials i elements constructius.
2. Actuacions per a la inspecció d'entitats de control de qualitat de l'edificació i de laboratoris d'assaig per al control de qualitat de l'edificació.»

Article 12
Es modifica l'article 107 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:

«Article 107. Subjecte passiu.
Són subjectes passius d'esta taxa els fabricants, les entitats de control de qualitat i els laboratoris d'assaig que sol·liciten els servicis a què es referix l'article anterior.»

Article 13
Se suprimix el contingut de l'article 108 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.

Article 14
Es modifica l'article 109 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:

«Article 109. Tipus de gravamen.
Tarifa I. Actuacions d'inspecció per al reconeixement de distintius de qualitat: 190 euros per cada visita d'inspecció.
Este import inclou:
1. Examen d'autocontrol de fabricació.
2. Costos del personal tècnic.
3. Redacció de l'acta i informe corresponents.
Tarifa II. Actuacions per a la inspecció d'entitats de control i de laboratoris d'assaig per al control de la qualitat de l'edificació.

Els distints imports d'esta tarifa inclouen els costos de personal tècnic, desplaçament, si és el cas, acta d'inspecció i informe final.

1. Avaluació de la documentació administrativa i jurídica de l'entitat o laboratori, i, si és el cas, avaluació de la idoneïtat dels documents aportats:2. Avaluació presencial del compliment dels requisits que corresponen segons siguen entitats o laboratoris, amb comprovació dels resultats de l'assistència tècnica, així com inspecció de les instal·lacions, processos i altres circumstàncies en què s'exercix l'activitat: 530 euros per dia d'avaluació presencial.»

Article 15
Es modifica la quantia de l'epígraf 6 de l'Apartat u de l'article 128 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
Article 16
Es modifica l'article 130 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:

«Article 130. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació dels servicis administratius següents:
1. Inscripció en les proves per a la selecció del personal docent que efectue la conselleria competent en matèria d'educació.
2. Inscripció en les proves para cada un dels nivells de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
3. Formació d'expedients per a les proves selectives d'accés a cossos docents.
4. Expedició de certificacions de fulls de servicis del personal docent no universitari.
5. Inscripció en proves per a l'obtenció del títol de Formació Professional.
6. La participació en el procediment de reconeixement de les competències professionals, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.»

Article 17
U. Es modifiquen les quanties de l'epígraf 1.2 de l'article 133 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
Dos. Se suprimix el contingut dels epígrafs 4 i 5 de l'article 133 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.»

Article 18
U. S'afig un apartat cinc a l'article 137 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Cinc. Gaudiran d'exempció total del pagament de la taxa els alumnes que hagen sigut víctimes de violència de gènere, a l'empara de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.»

Dos. S'afig un apartat sis a l'article 137 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Sis. Gaudiran d'exempció total del pagament de la taxa els alumnes que, d'acord amb el que disposa la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de Reconeixement i Protecció Integral a les Víctimes del Terrorisme, hagen sigut víctimes d'actes terroristes, així com els fills d'aquells que han patit danys físics o psíquics a conseqüència de l'activitat terrorista».

Article 19
U. Es modifica la quantia dels subepígrafs, que s'indiquen a continuació, de l'epígraf I.1 «Ensenyances de Música: ensenyances LOGSE i LOE» de l'apartat u, de l'article 138 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:Dos. Es modifica la quantia dels subepígrafs, que s'indiquen a continuació, de l'epígraf II.1 «Ensenyances de Dansa: ensenyances LOGSE i LOE» de l'apartat u, de l'article 138, del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:Tres. Es modifica la quantia dels subepígrafs, que s'indiquen a continuació, de l'epígraf III.1 «Ensenyances d'Idiomes: ensenyances LOGSE i LOE» de l'apartat u, de l'article 138 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:Quatre. Es modifica la quantia dels subepígrafs, que s'indiquen a continuació, de l'epígraf VI.1 «Ensenyances Esportives: ensenyances LOGSE i LOE» de l'apartat u, de l'article 138 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:Cinc. Es modifica la quantia dels subepígrafs, que s'indiquen a continuació, de l'epígraf VII.1 «Ensenyances de música: ensenyances LOGSE i LOE» de l'apartat u, de l'article 138, del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
Article 20
Es modifica l'apartat quatre, de l'article 143, del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:
«Quatre. En cas de matrícula d'assignatures o crèdits sense docència per raó d'extinció de plans d'estudi, s'abonarà a la universitat el 25 per 100 de les taxes de primera matrícula que, d'acord amb el seu nivell d'experimentalitat, s'establixen en els epígrafs 1, 2 i 3 de la tarifa I, de l'apartat u, de l'article 150 d'esta llei, sense que siga aplicable a estos efectes, el límit mínim de 300 euros establit en l'apartat tres, de l'article 145, d'esta llei.»

Article 21
Es modifica l'apartat u, de l'article 144, del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:
«U. Els imports a satisfer per la realització d'estudis corresponents a l'obtenció de títols universitaris oficials i amb validesa en tot el territori nacional es calcularan en funció del nombre de crèdits assignats a cada matèria, assignatura o activitat, atenent el grau d'experimentalitat de les mencionades ensenyances, i segons es tracte de primera, segona, tercera o successives matrícules, de conformitat amb la tarifa I, de l'apartat u, de l'article 150, d'esta llei.»

Article 22
Es modifica l'article 145 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:

«Article 145. Exercici del dret de matrícula
U. Les universitats establiran el mínim i màxim de crèdits en què es poden matricular els alumnes i les alumnes en cada curs acadèmic o període corresponent, els quals s'hauran d'atendre, en formalitzar les seues matrícules, al que establisquen les universitats en les seues respectives normes de règim acadèmic, progrés i permanència.
Dos. L'import mínim de la matrícula efectuada per a un curs acadèmic no podrà ser inferior a 300 euros, llevat que, objectivament, no càpia una matrícula per nombre més gran de crèdits i tal impossibilitat es derive de l'aplicació de la normativa de la universitat, o quan esta accepte expressament i raonadament un menor nombre de crèdits.»

Article 23

Es modifica l'article 150 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:

«Article 150. Quadro de tarifes
U. En la quantificació de les taxes caldrà ajustar-se a les següents modalitats de tarifes l'import de les quals és fixat, anualment, pel Consell i s'actualitza conforme a l'apartat segon d'este article.
Dos. Sense perjuí del que disposen l'article 2, apartat tres, i l'article 5 d'esta llei, i als efectes de l'aplicació del quadro de tarifes de l'apartat u anterior, el Consell podrà fixar anualment els imports d'este, dins dels límits a este efecte assenyalats per la Conferència General de Política Universitària, així com introduir-hi noves titulacions o servicis universitaris susceptibles de ser retribuïts per mitjà d'esta taxa. Així mateix, el Consell podrà fixar anualment els increments aplicables en cas de segona, tercera i posteriors matrícules, així com fixar les ensenyances amb preu o grau d'experimentalitat excepcional.»

***************************


Article 24
Es crea un nou capítol XI, amb la denominació «Taxa per servicis per a la millora de la qualitat de l'educació superior realitzats per l'AVAP», en el títol V «Taxes en matèria de cultura, educació i ciència» del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que inclou els articles 170 bis, 170 ter, 170 quater i 170 quinquies, i se'ls dóna la redacció següent:

«CAPÍTOL XI
Taxa per servicis per a la millora de la qualitat de l'educació superior realitzats per l'agència valenciana d'avaluació i prospectiva

Article 170 bis. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació per part de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva dels següents servicis administratius:
1. L'avaluació o emissió d'informe previ exigits en el capítol I, del títol IX, de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, per a la contractació de les figures de professorat universitari.

2. L'avaluació del professorat de les universitats privades en possessió del títol de doctorat.
3. L'emissió dels certificats relatius als apartats 1 i 2.
4. L'avaluació i emissió dels informes de seguiment dels títols universitaris oficials de grau, màster i doctorat, previstos en l'article 27 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
5. L'avaluació i emissió dels informes per a la renovació de l'acreditació del seguiment dels títols universitaris oficials, previstos en l'article 27 bis, del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.


Article 170 ter. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa les persones i entitats sol·licitants dels servicis a què es referix l'article anterior.

Article 170 quater. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el següent quadro de tarifes:

Tipus de servici i import (en euros)


Article 170 quinquies. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es preste el corresponent servici. No obstant això, el seu pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud d'inscripció, avaluació, emissió d'informe previ o expedició.»

Article 25
Es modifica l'apartat 1, de l'article 171, del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«1. Als assegurats o beneficiaris del Sistema de la Seguretat Social, pertanyents a la Mutualitat General de Funcionaris de l'Estat (MUFACE), a la Mutualitat General Judicial (MUGEJU) o a l'Institut Social de les Forces Armades (ISFAS), quan no hagen sigut adscrits, a través del procediment establit, a rebre assistència sanitària de la xarxa sanitària del Sistema Nacional de Salut.»

Article 26
U. Es modifica el número 1, de l'apartat dos, de l'article 172 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:

«1. En el supòsit previst en l'apartat 1, de l'article anterior, l'entitat asseguradora privada concertada amb la mutualitat a què pertany l'assegurat o beneficiari i per la qual este haja optat per a la cobertura de la seua assistència sanitària, respecte a aquelles prestacions incloses en el concert.»
Dos. Es crea un nou número 3, en l'apartat tres, de l'article 172 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:

«3. En el supòsit a què es referix l'apartat 9 de l'article anterior, les persones físiques o jurídiques que, no reunint la condició legal de contribuent o substitut del contribuent, accepten expressament a càrrec seu l'obligació de pagar l'import dels servicis d'assistència sanitària i farmacèutica prestats.»

Article 27
U. Es modifica el número 1, de l'apartat u, de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:

«1. Les tarifes per processos hospitalaris s'aplicaran a partir de l'obtenció del corresponent Grup Relacionat pel Diagnòstic (d'ara en avant, GRD). Als efectes de l'aplicació d'esta llei i de les tarifes incloses en este article, el GRD es definix com un sistema de classificació de pacients, a partir del qual es relacionen els distints tipus de pacients tractats en un hospital amb el cost que representa la seua assistència. Per a l'obtenció del GRD, es partix de les dades dels pacients donats d'alta hospitalària (CMBD), i es classificaran basant-se en dades individuals, com l'edat, sexe, circumstàncies de l'alta, diagnòstic principal, intervencions realitzades durant l'ingrés hospitalari, tant mèdiques com quirúrgiques, i diagnòstics secundaris que coexistixen amb el principal, que inclouen les complicacions i les comorbiditats. A partir d'esta informació, i a través de l'aplicació de l'agrupador AP-GRD corresponent, s'obté el GRD, a què s'apliquen els costos que li són atribuïbles.

Les tarifes per processos hospitalaris arrepleguen totes les prestacions sanitàries realitzades en un mateix centre hospitalari a un pacient en règim d'internament en el període comprés entre el seu ingrés i l'alta hospitalària en el mencionat centre, inclosa l'atenció rebuda en urgències. En estes tarifes, s'exclou el cost de les pròtesis, l'import de les quals haurà de liquidar-se de forma separada. La liquidació de les endopròtesis i les exopròtesis s'efectuarà d'acord amb el cost d'adquisició al proveïdor.
Qualsevol prestació realitzada amb anterioritat a l'ingrés hospitalari o en urgències, o després de l'alta del pacient, es liquidarà separadament, i s'aplicarà per a això les tarifes relacionades en l'apartat dos d'este article.
Estes tarifes s'aplicaran en tots els casos en què es produïsca ingrés hospitalari del pacient, amb independència del termini transcorregut entre el moment de l'ingrés i l'alta hospitalària.»
Dos. Es modifica la denominació dels epígrafs del número 2, de l'apartat u, de l'article 173, del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que, a continuació, s'indiquen, en els termes següents:


GRD Denominació
GRD738 Craneotomia en menors de 18 anys amb complicacions.
GRD864 Fusió vertebral cervical amb complicacions.
GRD865 Fusió vertebral cervical sense complicacions.

Tres. Es modifiquen els imports dels epígrafs del número 2, de l'apartat u, de l'article 173, del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que, a continuació, s'indiquen, en els termes següents:

Article 28
S'afig un nou codi a la lletra B, de l'apartat dos, de l'article 173, del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
Article 29
Es modifica la lletra C, de l'apartat dos, de l'article 173, del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:

U. Es modifiquen els imports dels codis de l'epígraf C.2. «Diagnòstic per imatge de medicina nuclear», que s'indiquen a continuació:(*) Inclou radiofàrmac/ traçador d'afinitat tumoral

Dos. S'afigen nous codis a l'epígraf C.7. «Estudis de Microbiologia», amb la redacció següent:
Tres. S'afigen nous codis a l'epígraf C.21. «Consell Genètic en Càncer», amb la redacció següent:
Article 30
Es crea un article 173 bis en el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Article 173 bis. Regles especials de determinació de la quota tributària
1. Quan un pacient ingressat en un centre hospitalari integrat en el Sistema Valencià de Salut siga traslladat a un altre centre hospitalari, ja siga públic o privat, per al seu ingrés en este i es done algun dels supòsits que constituïxen el fet imposable definit en l'article 171, la quota tributària que haurà d'exigir-se als obligats al pagament, previstos en l'article 172, serà la que resulte d'aplicar les tarifes per activitat incloses, en l'apartat dos de l'article 173.
2. La regla anterior serà aplicable en el cas de pacients ingressats en un centre hospitalari integrat en el Sistema Valencià de Salut, que sol·liciten la seua alta voluntària en este, per tal de continuar rebent tractament sanitari en un altre centre sanitari no integrat en el Sistema Valencià de Salut.»

Article 31
Es crea un nou article 176 bis en el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:
«Article 176 bis. Exempcions
Queden exempts d'esta taxa els centres sanitaris gestionats directament per la Generalitat Valenciana o pels seus organismes autònoms o entitats de dret públic. Esta exempció no serà aplicable a aquells centres sanitaris públics de titularitat d'altres administracions o que siguen gestionats de forma indirecta en règim de concessió, o per mitjà de qualsevol altra modalitat de contractació.»

Article 32
Es modifica l'article 177 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
U. Es modifica la denominació del tipus de producte o servici corresponent al codi de la tarifa que, a continuació, es relaciona:

Codi Tipus de producte o servici
054 Panell d'identificació d'anticossos eritrocitaris

Dos. Es modifica l'import del tipus de producte o servici corresponents al codi de tarifa que, a continuació, s'indica:Tres. S'afigen nous codis de tarifes, amb les següents descripcions de tipus de producte o servici i imports:
Article 33
Es modifica l'article 181 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
U. Se suprimix el contingut de l'epígraf «8. Establiments destinats a l'embotellament de botelles» de la tarifa 1, del grup II, de l'apartat u, de l'article 181 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.

Dos. Se suprimix el contingut de l'epígraf «7. Els establiments relacionats a continuació, en què s'elaboren i venen al detall els seus productes» i els subepígrafs «a) Carnisseries-xarcuteries», «b) Carnisseries-salsitxeries», «c) Menjadors col·lectius» i «d) Gelateries i orxateries» de la tarifa 2, del grup II, de l'apartat u, de l'article 181, del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.

Tres. Es modifica el paràgraf primer, del grup VII, de l'apartat u, de l'article 181, del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«Per la realització d'anàlisi pels laboratoris de salut pública de la conselleria competent en matèria de sanitat, quan tals anàlisis estiguen imposats per les disposicions normatives vigents en l'àmbit del control oficial d'aliments, aigües i altres mostres ambientals o en l'exercici d'activitats o projectes d'investigació, s'exigiran els imports següents:»
Quatre. S'afigen les següents tarifes al subepígraf 1.1 «Aliments» de l'epígraf 1 «Anàlisi Fisicoquímica» del grup VII, de l'apartat u, de l'article 181, del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:Cinc. S'afigen les següents tarifes al subepígraf «2.1 Aigua i Aliments» de l'epígraf «2. Anàlisi Microbiològica» del grup VII, de l'apartat u, de l'article 181 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:Sis. Se suprimix el contingut del grup VIII, de l'apartat u, de l'article 181, del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.

Set. S'afig un nou grup X a l'apartat u, de l'article 181, del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Grup X. Actuacions relatives a l'autorització i el registre de servicis i establiments sanitaris d'atenció farmacèutica.
Tarifa 1: 250 euros.
S'exigirà el pagament de l'import corresponent a esta tarifa 1 per la tramitació i resolució de les sol·licituds referents a:
a) Establiment, trasllat i modificació de locals i tancament de les oficines de farmàcia.
b) Visita d'inspecció d'obertura i tancament de farmaciola farmacèutica permanent i de farmacioles turístiques o temporals.
c) Obertura, trasllat i modificació de locals i tancament dels magatzems de distribució a l'engròs de medicaments d'ús humà i productes sanitaris.
d) Obertura, trasllat, i modificació dels locals i tancament dels servicis de farmàcia i depòsits de medicaments d'hospitals.
e) Obertura, trasllat, i modificació dels locals dels servicis de farmàcia, depòsits de medicaments i farmacioles farmacèutiques de centres sociosanitaris.
f) Autorització d'obertura, modificació d'instal·lacions, trasllat d'establiments comercials detallistes veterinaris, agrupacions ramaderes i magatzems de distribució de medicaments veterinaris.
Tarifa 2: 125 euros.
S'exigirà el pagament de l'import corresponent a esta tarifa 2 per la tramitació i resolució de les sol·licituds referents a:
a) Canvi de titularitat de les oficines de farmàcia.
b) Nomenament de regent de les oficines de farmàcia.
c) Autorització per a la continuïtat de funcionament per estudis de les oficines de farmàcia.
d) Obertura de depòsit de medicaments per a ús de toxina botulínica.
e) Validació del sistema informàtic per a l'emissió de receptes veterinàries.
f) Tancament temporal d'oficina de farmàcia.
Tarifa 3: 25 euros.
S'exigirà el pagament de l'import corresponent a esta tarifa 3 per la tramitació i resolució de les sol·licituds referents a:
a) Comunicació de canvi d'adscripció a oficina de farmàcia.
b) Comunicació de depòsit de medicaments veterinaris per a ús professional.
c) Comunicació de canvi de farmacèutic responsable.
Tarifa 4: 500 euros.
S'exigirà el pagament de l'import corresponent a esta tarifa 4 per la tramitació i resolució de les sol·licituds referents a:
a) Autorització de laboratoris de fórmules magistrals per a tercers.

b) Certificat de compliment de BPD (Bones Pràctiques de Distribució).
Tarifa 5: 25 euros.
S'exigirà el pagament de l'import corresponent a esta tarifa 5 per la tramitació de les següents actuacions administratives:
a) Emissió de duplicats de resolucions d'autorització de servicis i establiments farmacèutics.
b) Expedició de certificats d'inscripció de servicis i establiments farmacèutics al Registre d'Establiments i Servicis Sanitaris d'Atenció Farmacèutica.
c) Altres certificats relatius a servicis i establiments sanitaris d'atenció farmacèutica.
Tarifa 6. 50 euros.
S'exigirà el pagament de l'import corresponent a esta tarifa 6 per l'emissió de llistats de servicis i establiments farmacèutics, inscrits al Registre d'Establiments i Servicis Sanitaris d'Atenció Farmacèutica.»

Huit. Es modifica la regla 2.ª), de l'apartat dos, de l'article 181, del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:

«2.ª) Per a la determinació de la quota tributària a ingressar per la realització de les anàlisis de laboratori relacionades en el grup VII de l'apartat anterior, s'aplicaran les regles següents:
Per a les anàlisis de laboratori en què s'establix un import per paràmetre i un import per preparació de mostra, l'import a ingressar és el resultat de la suma dels imports per paràmetre (nombre de paràmetres pel preu unitari) i l'import corresponent a la preparació de la mostra.

En el cas que es realitze distinta anàlisi sobre una mostra que requerisca una única preparació, als imports per paràmetre analitzat (nombre de paràmetres pel preu unitari) se sumarà l'import corresponent a una única preparació de mostra. En este supòsit, i per al cas que hi haja distints imports per la preparació de la mostra, es prendrà l'import major d'estos.
D'acord amb el que establix l'article 17 del Reial Decret 1749/1998, de 31 de juliol, pel qual s'establixen les mesures de control aplicables a determinades substàncies i els seus residus en els animals, els imports anteriors s'aplicaran per la realització de les anàlisis derivades de les investigacions i controls previstos en l'article 14 del mencionat Reial Decret.
Sobre la quota a ingressar que resulte de l'aplicació del quadro de tarifes establit en el grup VII, i de les regles anteriors, s'aplicaran, si és el cas, els següents beneficis fiscals:
a. En el supòsit d'anàlisi de mostres derivades d'activitats o projectes d'investigació qualificats d'interés sanitari per resolució del conseller competent en matèria de sanitat:
a.1 Una bonificació del 25 per 100 de l'import corresponent a un nombre de mostres inferior a 25.
a.2 Una bonificació del 40 per 100 de l'import corresponent a un nombre de mostres comprés entre 25 i 50.
a.3 Una bonificació del 50 per 100 de l'import corresponent a un nombre de mostres superior a 50.
b. En el cas d'anàlisi de mostres procedents de sol·licituds realitzades per altres organismes o administracions públiques en l'àmbit del control oficial d'aliments:
b.1 Una bonificació del 15 per 100 de l'import corresponent a un nombre de mostres igual o inferior a 2.
b.2 Una bonificació del 30 per 100 de l'import corresponent a un nombre de mostres major a 2 i menor a 5.
b.3 Una bonificació del 50 per 100 de l'import corresponent a un nombre de mostres igual o superior a 5.
c. En el cas que les anàlisis s'efectuen en el marc d'una activitat o projecte d'investigació, en què participen de manera directa la conselleria competent en matèria de sanitat o organismes autònoms que en depenen, es gaudirà d'exempció en el pagament de la taxa.»


Article 34
U. S'afig un apartat tres a l'article 184 bis del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Tres. En els supòsits previstos en el grup II de l'apartat u de l'article següent, està exempt del pagament de la taxa el personal que preste els seus servicis en els centres i servicis dependents de l'administració sanitària valenciana o integrats en el Sistema Valencià de Salut, siga quina siga la titularitat jurídica d'aquells.»
Dos. S'afig un apartat quatre a l'article 184 bis del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Quatre. En el supòsit previst en el grup V de l'apartat u de l'article següent, estan exempts del pagament de la taxa els ens que tinguen els centres, servicis i establiments integrats en la xarxa sanitària pública valenciana.»

Article 35
U. Es modifiquen les denominacions dels epígrafs 1, 2, 4 i 8 del grup III de l'apartat u de l'article 185 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«1. Expedició d'altres certificats diferents d'aquells que tinguen establida una tarifa específica en el quadro de tarifes de l'apartat u de l'article 181 o en el grup VI de l'apartat u de l'article 185.
2. Compulsa de documents, excepte en aquells casos en què estiga establida una tarifa específica en el quadro de tarifes del grup VI de l'Apartat u de l'article 185.
4. Emissió de duplicats d'autoritzacions, excepte en aquells casos en què estiga establida una tarifa específica en el quadro de tarifes de l'apartat u de l'article 181.
8. Emissió d'informes previs sobre instal·lacions industrials i establiments, quan siguen requerits per a l'autorització i funcionament.»

Dos. S'afig un nou grup V en l'apartat u de l'article 185 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:

«Grup V. Acreditació d'activitats de formació continuada de les professions sanitàries.
Per la tramitació de les sol·licituds d'acreditació de les activitats de formació continuada de les professions sanitàries, s'exigirà el pagament de la tarifa següent: 134 euros.»
Tres. S'afig un nou grup VI en l'apartat u de l'article 185 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:

«Grup VI, Actuacions administratives relatives a empreses alimentàries, aliments i establiments alimentaris.
Quatre. Se suprimix el contingut de l'apartat dos de l'article 185 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.

Article 36
Es modifica l'article 188 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:

«Article 188. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa les persones que sol·liciten o a les quals es preste qualsevol dels servicis enumerats en l'article anterior, sense perjudici del que disposa l'epígraf 15 de l'article 189 d'esta llei.»

Article 37
U. Es modifica la denominació de l'epígraf 12 de l'article 189 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:

«12. Altes i inscripcions de distintes entitats:»
Dos. Es modifica la denominació del subepígraf 12.1 de l'article 189 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«12.1 Altes i inscripcions d'organismes de control per a inspeccions inicials i periòdiques en matèria de seguretat industrial.»
Tres. Es modifica la denominació de l'epígraf 14 de l'article 189 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:

«14. Alta d'inscripció en el Registre de Control Metrològic.»
Quatre. Es modifica l'epígraf 15 de l'article 189 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«15. Discrepàncies suscitades en relació amb instal·lacions del sector energètic competència de la Generalitat: 19,80 euros. En el cas d'estimar-se la discrepància interposada, la taxa serà objecte de devolució al sol·licitant, i se n'haurà de fer càrrec del pagament la persona o entitat causant de la discrepància.»

Article 38
Es modifica l'apartat 1 de l'article 191 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«1. Els requerits per a la tramitació dels expedients d'indústria i seguretat i instal·lacions energètiques i mineres.»

Article 39
Es modifica el capítol III del títol VII «Taxes en matèria d'ocupació, indústria, energia i comerç» i els articles 195, 196, 197, i 198, actualment sense contingut, del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, als quals es dóna la redacció següent:

«CAPÍTOL III
Taxa per servicis administratius de l'Agència Valenciana de l'Energia.

Article 195. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la inscripció del Certificat d'Eficiència Energètica d'Edifici Acabat en el Registre de Certificació d'Eficiència Energètica d'Edificis de la Comunitat Valenciana, gestionat per l'Agència Valenciana de l'Energia.

Article 196. Subjecte Passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els promotors dels edificis que estiguen obligats a inscriure el certificat mencionat en el Registre de Certificació d'Eficiència Energètica d'Edificis.

Article 197. Tipus de gravamenArticle 198. Meritació i pagament
La meritació de la taxa es produirà en el mateix moment en què se sol·licite la inscripció corresponent. El pagament serà un requisit previ per a l'obtenció de la inscripció esmentada, a través del sistema telemàtic del Registre de Certificació d'Eficiència Energètica d'Edificis gestionats per l'Agència Valenciana de l'Energia.»

Article 40
Es modifica l'article 221 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:

«Article 221. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la tramitació i expedició, pels òrgans competents, dels documents o llicències que s'indiquen a continuació:
- Llicència de pesca amb rall i marisqueig.
- Llicència de pesca marítima recreativa des de terra.
- Llicència de pesca marítima recreativa submarina.
- Llicència per a embarcació de pesca marítima de recreació.
- Llicència per a embarcació comercial de pesca marítima de recreació.
- Expedició de duplicats.»

Article 41
Es modifica l'article 223 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:
«Article 223. Tipus de gravamen
Les taxes exigibles seran:
- Llicència de pesca amb rall i marisqueig: 14,58 euros.
- Llicència de pesca marítima recreativa des de terra (validesa 1 any): 11,91 euros.
- Llicència de pesca marítima recreativa des de terra (validesa 2 anys): 14,58 euros.
- Llicència de pesca marítima recreativa des de terra (validesa 5 anys): 21,26 euros.
- Llicència de pesca marítima recreativa submarina: 13,31 euros.
- Llicència per a embarcació de pesca marítima de recreació (validesa 2 anys): 40,66 euros.
- Llicència per a embarcació de pesca marítima de recreació (validesa 5 anys): 86,45 euros.
- Llicència per a embarcació comercial de pesca marítima de recreació: 288,38 euros.
- Expedició de duplicats: 10,13 euros.»

Article 42
Es modifiquen el capítol I del títol IX «Taxes en matèria de medi ambient» i els articles 249, 250, 251 i 252, actualment sense contingut, del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se'ls dóna la redacció següent:
«Capítol I. Taxa per servicis administratius d'intervenció ambiental

Article 249. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la tramitació dels servicis administratius en matèria d'intervenció ambiental que s'indiquen a continuació:
a) Autoritzacions ambientals integrades, de conformitat amb la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, i la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.
b) Autoritzacions i notificacions d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera, de conformitat amb la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l'Aire i Protecció de l'Atmosfera.
c) Autoritzacions d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle derivades de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.
d) Inscripcions en el Registre d'Instal·lacions subjectes al Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils (COV) degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats.
e) Autoritzacions i comunicacions de producció i gestió de residus que deriven de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, i les seues normes de desplegament.

Article 250. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa aquells als qui es presten els servicis a què es referix l'article anterior.

Article 251. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el següent quadro de tarifes:
Article 252. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, el pagament d'esta s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud, notificació o comunicació.»


Article 43
Es modifica l'apartat u de l'article 253 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«Article 253. Fet imposable
U. Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació, per la conselleria competent en matèria de medi ambient, dels servicis següents:

1. Expedició de llicències i matrícules necessàries per a la pràctica de la pesca continental i per a la dedicació d'embarcacions i aparells flotants a la pesca en aigües continentals.
2. Expedició de llicències per a la pràctica de la caça dins del territori de la Comunitat Valenciana i examen del caçador.
3. Declaració, registre de vedats de caça i llicència d'aprofitament anual.
4. Expedició del permís de caça en zones de caça controlada.
5. Expedició del permís de pesca en vedats.
6. Actuacions relatives a vies pecuàries.
7. Expedició d'autoritzacions excepcionals per a captura d'aus fringíl·lides amb xarxa.»

Article 44
Es modifica l'article 255 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«Article 255. Exempcions i bonificacions
L'expedició de permisos de pesca tindrà una bonificació del 10% per als pescadors federats o membres d'associacions de pescadors gestors de vedats de pesca.
Estan exempts del pagament de la taxa per expedició de llicències autonòmiques de pesca continental els jubilats i perceptors de pensions públiques i els menors de 14 anys.»

Article 45
U. Es modifica l'epígraf 1 de l'article 256 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
Dos. Es modifica l'epígraf 2 de l'article 256 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
Tres. Es modifica l'epígraf 6 de l'article 256 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
Quatre. S'afig l'epígraf 8 a l'article 256 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb el contingut següent:
Article 46
Es modifica el capítol III del títol IX «Taxes en matèria de medi ambient» i els articles 258, 259, 260 i 261, actualment sense contingut, i es creen tres nous articles, 261 bis, 261 ter i 261 quater, en el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, als quals es dóna la redacció següent:

«CAPÍTOL III. Taxa per autorització i control d'abocaments a aigües marítimes litorals

Article 258. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa:
A) La sol·licitud d'autorització de tots els abocaments contaminants que es realitzen des de terra a qualsevol bé del domini públic marítim terrestre, incloent-hi el domini públic portuari, o la zona de servitud de protecció, llevat que l'autorització esmentada forme part d'una autorització ambiental integrada.
B) El control dels abocaments a què es referix l'apartat A), amb independència que es troben o no autoritzats per l'Administració o que l'autorització de l'abocament forme part d'una autorització ambiental integrada.

Article 259. Subjecte passiu i responsable solidari
1. Serà subjecte passiu de la taxa per la sol·licitud d'autorització qui l'efectue.
2. Serà subjecte passiu de la taxa pel control dels abocaments el titular de l'autorització d'abocament, o el responsable d'este en el cas que no puga atribuir-se a un titular autoritzat.
Quan es tracte d'abocaments municipals mancomunats o de juntes d'usuaris, constituïdes de conformitat amb el que disposa l'article 58 de la llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, podrà individualitzar-se la recaptació del tribut per a cada una de les entitats o persones físiques o jurídiques que componen la mancomunitat o junta, sempre que els seus abocaments respectius puguen ser perfectament diferenciables dins de l'abocament conjunt, sense que això eximisca de possibles responsabilitats sobre l'abocament conjunt.
3. Serà responsable solidari del pagament de la taxa pel control de l'abocament el titular de la conducció utilitzada per a este abocament.

Article 260. Exempcions
Queden exempts de la taxa per control d'abocaments els abocaments d'aigües de retorn de regs, a través d'assarbs, i els abocaments d'aigües pluvials i freàtiques, a través de qualsevol tipus de conducció d'abocament, amb independència dels requisits, condicions i normes que es puguen aplicar a esta classe d'abocaments per a limitar-ne l'afecció al medi.
L'exempció esmentada no empara els abocaments indirectes que utilitzen les infraestructures anteriors, o qualsevol altra que no estiga subjecta al cànon de control d'abocament al domini públic hidràulic, i que puguen afectar el medi litoral, per tindre diferent qualitat a la de les aigües pluvials, freàtiques o de regs, encara que la connexió es realitze fora del domini públic marítim terrestre o de la seua zona de servitud. A este efecte, el titular de la conducció o assarb corresponent haurà de declarar l'existència d'esta connexió davant de l'òrgan competent per a l'autorització d'abocaments al mar.
En l'exempció d'abocaments d'aigües freàtiques no estan incloses les procedents d'obres d'excavació durant l'execució d'obres.

Article 261. Quota
U. En el supòsit de l'apartat A) de l'article 258, la quota serà la que corresponga de les següents:
a) 500 euros, quan el volum màxim anual de l'abocament al mar autoritzat siga inferior o igual a 7.000 metres cúbics.
b) 1.500 euros, quan el volum màxim anual de l'abocament al mar autoritzat siga superior a 7.000 metres cúbics.
Dos. La quota de la taxa pel concepte de control dels abocaments es determinarà de la manera següent:
1. La quota serà el resultat de multiplicar la càrrega contaminant de l'abocament, expressada en unitats de contaminació, pel preu bàsic que s'assigne a esta unitat, segons la fórmula següent:

Q = C x Pb

Sent:
Q: quota que cal satisfer (en euros).
C: càrrega contaminant de l'abocament (en unitats de contaminació, UC).
Pb: preu bàsic (en euros/UC).
2. La càrrega contaminant es determinarà a partir de la suma de sòlids en suspensió i matèria oxidable abocats al mar en un any, utilitzant l'expressió següent:

C = (SS + MO)/Vr

Sent:
SS: quilograms de sòlids en suspensió abocats en un any.
MO: quilograms de matèria orgànica abocats en un any.
Estos últims es calcularan de la manera següent:
MO = ·DQO, de manera general.
MO = DBO5, per a aquells abocaments industrials en què la DQO siga un paràmetre poc significatiu, o no s'incloga en l'annex de condicions de l'autorització corresponent.
DQO: quilograms de demanda química d'oxigen abocats en un any.
DBO5: quilograms de demanda bioquímica d'oxigen als cinc dies, abocats en un any.
Vr: valor de referència, igual a 53.655 quilograms. Este valor de referència és el patró convencional de mesura que definix la unitat de contaminació i equival a la càrrega contaminant produïda per l'abocament tipus d'aigües domèstiques, corresponent a 1.000 habitants, i al període d'un any.
Els paràmetres de qualitat (SS, DQO i DBO5) utilitzats per al càlcul de la quota de la taxa es determinaran a partir de les analítiques exigides en l'autorització d'abocament. En cas de no poder obtindre's valors reals, es farà la determinació a partir dels límits imposats per l'autorització d'abocament.
3. El preu bàsic serà el següent:
A) Per a abocaments a través d'emissari submarí, entenent-se com a tal aquell que reunix les condicions establides per l'Ordre de 13 de juliol de 1993, del Ministeri d'Obres Públiques i Transports, per la qual s'aprova la Instrucció per al projecte de conduccions d'abocament de terra al mar, segons el tipus d'abocament:
a) Abocament d'aigües residuals urbanes: 6000 euros per unitat de contaminació.
Pb= 6.000 €/UC
A estos efectes, es consideren aigües residuals urbanes aquelles en què el percentatge d'aigües industrials no supere el 30% de l'abocament. Si se supera este percentatge, l'abocament tindrà la consideració d'industrial, d'acord amb la classe d'activitats industrials de què es tracte.

b) Abocament industrial: s'aplicarà al preu bàsic a què es referix la lletra a anterior un coeficient multiplicador, el valor del qual tindrà en compte la classificació establida per al càlcul del coeficient de majoració o minoració del cànon de control d'abocaments en l'annex IV del Reglament de Domini Públic Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, en funció de l'activitat industrial (segons el Codi Nacional d'Activitats Econòmiques - CNAE), de conformitat amb la taula següent:
Classe I: 2,5
Classe II: 2,75
Classe III: 3,00
c) Abocaments amb substàncies perilloses: s'aplicarà al preu bàsic de la lletra a un coeficient multiplicador de 3,50, independentment de l'origen de l'abocament, i no s'aplicarà, en cap cas, el que disposa la lletra b) anterior quan es tracte d'un abocament industrial amb substàncies perilloses.
A este efecte, es considera que un abocament conté substàncies perilloses quan es constate la presència, almenys, d'una de les substàncies definides com a tals per la disposició addicional segona del Reial Decret 60/2011, de 21 de gener, sobre les normes de qualitat ambiental en l'àmbit de la política d'aigües, en concentració superior al límit de quantificació analítica.
d) Abocaments que no tinguen origen urbà i tampoc puguen ser catalogats com a industrials: s'assimilaran, als efectes del preu bàsic, als abocaments industrials de la classe I de la lletra b) anterior.
e) Abocaments d'indústries de refrigeració: el preu bàsic s'establix de forma diferenciada per a aquelles aigües que comporten contaminació tèrmica respecte de les residuals generades per la indústria. Estes últimes s'assimilaran, als efectes del preu bàsic, amb els abocaments industrials de la classe que corresponga segons l'activitat, mentres que per a les aigües de refrigeració se satisfarà una quota segons el volum d'abocament, d'acord amb la taula següent:
f) Abocaments de plantes de dessalatge: la quota es calcularà a partir del volum de salmorra abocada, sense tindre en compte els volums de dilució que puguen mesclar-se amb l'abocament final, a un preu bàsic de 0,01 euros per metre cúbic.
g) Abocaments de piscifactories: s'aplicarà el que preveu l'apartat a), però aplicant-se sobre la diferència de concentració entre els paràmetres d'eixida menys entrada i utilitzant la DBO5, com a matèria oxidable, per al càlcul de les unitats de contaminació.
B) Per a abocaments que no s'efectuen a través d'un emissari submarí: al preu bàsic calculat d'acord amb allò que s'ha disposat, per a cada supòsit, en la lletra A), s'aplicarà un coeficient multiplicador igual a 3,00.
C) Quan un abocament s'efectue dins d'una zona protegida, per aplicació de la normativa vigent, o bé en aquelles zones que determine expressament el pla hidrològic corresponent, el resultat de les operacions per a calcular el preu bàsic a què es referixen les lletres A) i B) anteriors, es multiplicarà, en tots els casos, per un coeficient multiplicador igual a 3,00.
D) Per als abocaments urbans i aquells industrials en què la presència de nutrients tinga especial rellevància, i així s'especifique en l'autorització d'abocament, el preu bàsic es multiplicarà per un coeficient reductor, si el tractament de les aigües inclou una reducció de nutrients als valors i en la forma que establix per a zones sensibles la Directiva 91/271/CEE, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes.

Estos coeficients seran de 0,8, per al fòsfor, i de 0,8, per al nitrogen, i la seua aplicació requerirà que el tractament s'adeqüe al que disposa la directiva esmentada.
4. Els coeficients a què es referixen els apartats anteriors s'aplicaran tenint en compte les característiques de l'abocament real, amb independència de les característiques de l'abocament a què se'n referisca l'autorització.
5. En els supòsits d'abocaments de sistemes d'alleugeriments, desaigües i, en general, tots aquells en què la càrrega contaminant siga difícil de determinar, per tractar-se d'abocaments esporàdics, de difícil previsió i sempre que el volum anual total siga poc significatiu, la quota serà la que corresponga de les següents quanties fixes, sense que es tinga en compte la càrrega contaminant:
I) 800 euros, si la secció de desguàs és superior a 0,3 m2.
II) 300 euros, si la secció de desguàs és superior a 0,03 m2 i igual o inferior a 0,3 m2.
III) 100 euros, si la secció de desguàs és igual o inferior a 0,03 m2.

Els ajuntaments podran convindre amb l'òrgan competent de la Generalitat en matèria d'aigües una quota global per a tots els punts d'abocament d'este tipus en el seu municipi si presenten un pla, que siga acceptat per l'esmentat òrgan autonòmic, amb el cens de tots els seus punts d'abocament, les seues característiques, funcionament i actuacions encaminades al control, manteniment, eliminació i, en general, per a minimitzar els efectes adversos per al medi. La quota global esmentada serà el resultat de multiplicar el nombre de punts de desguàs de cada tipus per les quotes calculades d'acord amb les operacions que s'indiquen en la taula següent:La quota anual total que cal satisfer (Q) serà el resultat de la fórmula següent:


, sent el nombre d'instal·lacions de tipus I, II i III, respectivament.

Article 261 bis. Meritació
U. En el supòsit a què es referix la lletra A) de l'article 258, la taxa meritarà en el moment en què es formule la sol·licitud.
Dos. En el supòsit a què es referix la lletra B) de l'article 258, la taxa meritarà el 31 de desembre de cada any, llevat que cesse l'abocament i este cessament s'haja comunicat amb anterioritat a l'administració competent per a l'autorització de l'abocament, i en este cas, la meritació coincidirà amb la data del cessament de l'abocament.
En l'exercici en què es produïsca l'autorització o inici efectiu de l'abocament i en el que es produïsca el cessament de l'autorització o de l'abocament efectiu, amb clausura de la instal·lació corresponent, la taxa per control de l'abocament es prorratejarà proporcionalment segons el nombre de dies de l'exercici en què l'autorització haja estat vigent o l'abocament, sense autorització, haja sigut possible.

Article 261 ter. Autoliquidació
1. En el supòsit a què es referix la lletra A) de l'article 258, els subjectes passius autoliquidaran la taxa en el moment de presentació de la corresponent sol·licitud.
2. En el supòsit a què es referix la lletra B) de l'article 258, els subjectes passius hauran de presentar una declaració anual per cada abocament, dins del termini del mes següent a la data de la meritació.
Els subjectes passius, a l'hora de presentar la seua declaració, han de determinar la quota diferencial. La quota diferencial serà el resultat de deduir de la quota líquida els pagaments fraccionats a compte, a què es referix l'article següent, que hagen sigut ja realitzats pel subjecte passiu.
Si, com a resultat de la deducció dels pagaments fraccionats a compte, s'obté una quota diferencial negativa, el subjecte passiu podrà sol·licitar-ne la devolució o bé compensar-la amb els pagaments fraccionats a compte dels següents períodes impositius.

Article 261 quater. Pagaments fraccionats a compte
1. Llevat del supòsit a què es referix el número 5 de l'apartat dos de l'article 261, els subjectes passius de la taxa pel control d'abocaments hauran d'efectuar pagaments fraccionats a compte de l'autoliquidació corresponent al període de liquidació que estiga en curs en els primers vint dies naturals dels mesos d'abril, juliol i octubre.

En el supòsit d'inici de l'activitat, els pagaments fraccionats es realitzaran a partir del trimestre en què s'inicie esta activitat, en els mateixos terminis a què es referix el paràgraf anterior.
2. L'import de cada pagament fraccionat resultarà de dividir entre quatre la quota resultant d'aplicar el preu bàsic vigent en el període de liquidació en curs a les unitats de contaminació abocades en el període anterior, amb deducció, si és el cas, de la quota diferencial negativa dels períodes anteriors.
En l'exercici d'inici de l'activitat, el càlcul dels pagaments fraccionats s'efectuarà d'acord amb els valors límit determinants de la quota fixats per l'autorització.»

Article 47
Es modifica el capítol IX del títol IX «Taxes en matèria de medi ambient» i els articles 284, 285, 286, 287 i 288 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, als quals es dóna la redacció següent:

«Capítol IX. Taxa per altres servicis administratius mediambientals
Article 284. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació pels òrgans competents de la Generalitat dels següents servicis administratius:

a) Certificacions de convalidació mediambiental als efectes de deduccions fiscals en l'Impost de Societats.
b) Inscripcions o renovacions en el Registre de Centres amb Sistemes de Gestió Mediambiental de la Comunitat Valenciana, segons el Reglament Comunitari EMAS - Reglament CE número 1221/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS)-.
c) Inscripcions, modificacions o ampliacions en el Registre d'Entitats Col·laboradores en matèria de qualitat ambiental.
d) Concessió, renovació o ampliació de l'etiqueta ecològica, segons el Reglament (CE) número 66/2010, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a l'etiqueta ecològica de la Unió Europea.

Article 285. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els que sol·liciten els servicis a què es fa referència en l'article anterior.

Article 286. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el següent quadro de tarifes:
Article 287. Bonificacions
La quantia de la taxa serà objecte de les següents bonificacions en els servicis que s'indiquen a continuació:
A) En relació amb les inscripcions o renovacions en el Registre de Centres amb Sistemes de Gestió Mediambiental de la Comunitat Valenciana, segons el Reglament Comunitari EMAS: bonificació del 20 per 100, si el subjecte passiu és una xicoteta o mitjana empresa, d'acord amb la definició que figura en la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió de la Unió Europea, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, xicotetes i mitjanes empreses.
B) En relació amb la concessió, renovació o ampliació de l'etiqueta ecològica:
a) Bonificació del 20 per 100, si el subjecte passiu és una xicoteta o mitjana empresa, d'acord amb la definició que figura en la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió de la Unió Europea, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, xicotetes i mitjanes empreses.

b) Bonificació del 20 per 100, si el subjecte passiu té implantat un sistema de gestió mediambiental certificat d'acord amb la Norma ISO 14001 (caldrà acreditar el certificat corresponent) o verificat de conformitat amb el Reglament CE número 1221/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS).
Les bonificacions previstes en lletres a) i b) de l'apartat B) no seran acumulables entre si.

Article 288. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, el seu pagament s'exigirà per anticipat, en el moment en què es formule la sol·licitud.»

Article 48
Es crea un epígraf 3 nou en l'article 294 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«3. Expedició de certificats relatius a l'obtenció de titulacions per al govern d'embarcacions de recreació.»

Article 49
Es modifica l'article 297 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:

«Article 297. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el següent quadro de tarifes:Article 50
Es modifica l'article 299 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«Article 299. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació dels servicis següents:
1. Examen per a l'accés a les titulacions de Bussejador Esportiu 1.ª classe i Bussejador Esportiu 2.ª classe.
2. Expedició de les titulacions a què es referix l'apartat 1 anterior.»


Article 51
Es modifica l'article 302 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«Article 302. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el següent quadro de tarifes:

Modalitat de tarifa Descripció Import
(Euros)
Tarifa I. Examen per a accés a les titulacions
esportives subaquàtiques.
1. Bussejador 1.ª classe 30,29
2. Bussejador 2.ª classe 15,14
Tarifa II. Expedició i convalidació dels títols
habilitants per a l'exercici d'activitats
esportives subaquàtiques.
1. Bussejador 1a classe 10,10
2. Bussejador 2a classe 10,10»

Article 52
Es modifica l'article 307 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:

«Article 307. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el següent quadro de tarifes:
Examen teòric de tipus A o B:59,39 euros
Examen pràctic de tipus A o B:56,05 euros
Expedició, convalidació del títol:34,63 euros

Article 53
Es crea un nou capítol IV, amb la denominació «Taxa per autorització d'activitats esportives aquàtiques», en el títol X, Taxes en matèria d'esports, del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que inclou els articles 308 bis, 308 ter, 308 quater i 308 quinquies, amb la redacció següent:


«CAPÍTOL IV
Taxa per autorització d'activitats esportives aquàtiques

Article 308 bis. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació dels servicis següents:
1) Autorització d'obertura i funcionament d'escoles d'ensenyament nauticoesportiu, així com les seues modificacions.
2) Autorització d'obertura i funcionament de centres de busseig recreatius, així com les seues modificacions.
3) Autorització de lloguer d'embarcacions esportives o de recreació (llista 6.ª del Registre de Barcos) per a activitats marítimes turisticoesportives, i les seues renovacions.
Article 308 ter. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els que sol·liciten els servicis a què es referix l'article anterior.
Article 308 quater. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el següent quadro de tarifes:
Article 308 quinquies. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, quan es preste amb la sol·licitud prèvia, el seu pagament s'exigirà per anticipat, en el moment en què aquella es formule.»

Article 54
Es modifica la quantia de la taxa de l'article 312 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«La taxa s'exigirà a raó de 157,42 euros per cada un dels informes de seguiment que s'hagen de realitzar d'acord amb els compromisos adquirits amb les autoritats competents del país d'origen del menor o menors adoptats.»

Article 55
U. Es modifica l'epígraf 1.3 de la tarifa 1 de l'apartat u de l'article 317 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, al qual es dóna la redacció següent:
«1.3 Per l'obertura de rases i encreuament per mitjà de clavament per a la instal·lació de noves conduccions de servicis públics d'interés general i connexió a aquells, incloent-hi la col·locació de canonades i equips. Per metre lineal: 42,78 euros.»
Dos. Es modifica l'epígraf 2.5 de la tarifa 2 de l'apartat u de l'article 317 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, al qual es dóna la redacció següent:
«2.5 Per instal·lació de tancaments totalment diàfans sobre piquets sense fonament de fàbrica. Per metre lineal: 0,71 euros.»
Tres. Es modifica l'apartat dos de l'article 317 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Dos. En els supòsits d'ús comú especial o ús privatiu de béns demanials que no formen part del domini públic viari de la Generalitat, el tipus de gravamen serà:
a) En els casos d'ús privatiu, del 5 per 100 anual de la base constituïda pel valor de la part del bé efectivament ocupat i, si és el cas, de les instal·lacions ocupades, prenent com a referència el valor de mercat dels immobles pròxims de naturalesa anàloga. En els supòsits d'usos per períodes inferiors a l'any, la quota obtinguda per l'aplicació del tipus de gravamen esmentat es prorratejarà d'acord amb el nombre de dies de duració de l'ús.
Quan els béns no puguen ser valorats per valor de mercat d'acord amb els immobles pròxims de naturalesa anàloga i l'adjudicació de l'ús no es produïsca dins d'un procediment de concurrència competitiva, el tipus de gravamen serà del 100 per 100 de la base constituïda per la utilitat que reporte l'ús durant el corresponent període, prenent com a referència la utilitat de béns de naturalesa anàloga.

Quan s'utilitzen procediments de concurrència competitiva, la base de la taxa estarà determinada pel valor econòmic de la proposició sobre la qual recaiga la concessió, autorització o adjudicació.
En el cas que en els plecs de condicions o en les clàusules de la concessió, autorització o adjudicació s'imposen determinades obligacions o contraprestacions al beneficiari que minoren la utilitat econòmica per a ell, la base de la taxa haurà de ser reduïda en la mateixa proporció, sense perjudici del que preveu l'apartat 2 de l'article 314.

b) En els casos d'ús comú especial, el 100 per 100 de la base constituïda per la utilitat que reporte l'ús durant el període corresponent.»


Article 56
Es modifica l'apartat u de l'article 318 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«U. La meritació de la taxa es produirà en el moment de l'atorgament de l'autorització, concessió o adjudicació i, si és el cas, de la renovació d'aquelles, o en el de la realització del corresponent informe o inspecció. No obstant això, el seu pagament s'exigirà per anticipat, en el moment en què es formule la sol·licitud.
En el cas que la duració de l'ús siga superior a un any, i, sense perjudici de l'aplicació del que disposa el paràgraf anterior en l'exercici en què s'inicie este ús, la taxa corresponent als exercicis posteriors meritarà l'1 de gener de cada any. En estos casos, la quota corresponent als anys naturals d'inici i de fi de l'ús es prorratejarà, si és el cas, d'acord amb el nombre de dies de duració de l'ús dins de l'any natural corresponent.»


Article 57
U. Queden sense contingut el capítol V, Taxa per l'obtenció de còpies simples de documents i instruments judicials del títol II, Taxes en matèria d'hisenda i administració pública i els articles 38, 39, 40, 41 i 42 del Text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.

Dos. Es crea un nou títol XIV, Taxes en matèria d'administració de l'Administració de Justícia en el Text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i, dins d'aquest, el capítol I, denominat Taxa per l'obtenció de testimonis i certificacions i còpies de documents i instruments judicials, que inclou els articles 323, 324, 325, 326, i 327, i el capítol II, denominat Taxes per serveis administratius en matèria de fundacions, associacions, col·legis professionals i unions de fet, que inclou els articles 328 a 347, amb la redacció següent:


Títol XIV
Taxes en matèria d'administració de l'Administració de Justícia
Capítol I. Taxa per l'obtenció de testimonis, certificacions i còpies de documents i instruments judicials.

Article 323. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) L'expedició, en les ordres jurisdiccionals civils i contenciosoadministratives, a sol·licitud de part, de la segona certificació o testimoni de resolucions judicials, i d'altres documents que consten en els procediments judicials.
b) L'expedició de duplicats d'instruments de gravació de la imatge i el so que consten en els procediments judicials, siga quin siga l'ordre jurisdiccional de què es tracte.

Article 324. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els qui tinguen la condició de part en els procediments judicials i sol·liciten els documents i els suports a què es refereix l'article anterior.

Article 325. Exempcions
Estan exempts del pagament d'aquesta taxa el Ministeri Fiscal i les parts del procés que tinguen reconegut el dret d'assistència jurídica gratuïta.

Article 326. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que hi ha disposat en el quadre següent de tarifes:Article 327. Meritació, autoliquidació i pagament
La taxa es meritarà quan es lliuren les còpies dels documents o instruments. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat, mitjançant autoliquidació, en el moment en què es formule la sol·licitud

Capítol II. Taxes per serveis administratius en matèria de fundacions, associacions, col·legis professionals i unions de fet.
Secció I
Taxa per serveis relacionats amb fundacions

Article 328. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis, en l'àmbit del Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, en els procediments següents, iniciats a instància de l'interessat:
1. Inscripció de fundacions.
2. Modificació d'estatuts de fundacions (incloses les adaptacions d'estatuts a les lleis).
3. Modificació de patronats de fundacions.
4. Emissió de certificats, examen de documentació d'expedients i emissió de còpies d'un expedient o de llistats que es troben en poder del Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
5. Inscripció de l'obertura o canvi de delegacions en la Comunitat Valenciana de fundacions estrangeres.
6. Inscripció de l'obertura o canvi de delegacions en la Comunitat Valenciana de fundacions inscrites en altres protectorats del territori espanyol.

Article 329. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les fundacions, inscrites en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana o que pretenguen aquesta inscripció, que presenten qualsevol sol·licitud d'inici d'algun o alguns dels procediments a què es refereix l'article anterior.

Article 330. Exempcions
Estan exempts de la taxa relativa a l'emissió de certificats, examen de documentació d'expedients, i sol·licitud d'obtenció de còpies d'un expedient o de llistats que es troben en poder del Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, els jutjats i tribunals, la Sindicatura de Comptes, el Tribunal de Comptes, el Síndic de Greuges, el Defensor del Poble, les Corts Valencianes, les forces i els cossos de seguretat de l'Estat i les administracions públiques, quan actuen en l'exercici propi de les seues funcions.

Article 331. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que hi ha disposat en el quadre de tarifes següent:Article 332. Meritació, autoliquidació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat, mitjançant autoliquidació, en el moment en què es formule la sol·licitud, excepte en el supòsit d'emissió de còpies, en què la taxa s'abonarà en el moment del lliurament al sol·licitant.

Secció II
Taxa per serveis relacionats amb associacions

Article 333. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis, en l'àmbit del Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana, en els procediments següents, iniciats a instància de l'interessat:
1. Inscripció d'associacions.
2. Modificació d'estatuts d'associacions (incloses les adaptacions d'estatuts a les lleis).
3. Modificació de la junta directiva d'associacions.
4. Instrucció d'expedient de sol·licitud de declaració d'utilitat pública d'associacions.
5. Emissió de certificats.
6. Emissió de còpies compulsades dels estatuts d'una associació.

7. Inscripció de l'obertura o canvi de delegacions o establiments.


Article 334. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les associacions, inscrites en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana o que pretenguen aquesta inscripció, que presenten qualsevol sol·licitud d'inici d'algun o alguns dels procediments a què es refereix l'article anterior.

Article 335. Exempcions
Estan exempts de la taxa relativa a l'emissió de certificats i a l'emissió de còpies compulsades dels estatuts d'una associació, els jutjats i tribunals, la Sindicatura de Comptes, el Tribunal de Comptes, el Síndic de Greuges, el Defensor del Poble, les Corts Valencianes, les forces i els cossos de seguretat de l'Estat i les administracions públiques, quan actuen en l'exercici propi de les seues funcions.

Article 336. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que hi ha disposat en el quadre de tarifes següent:
Article 337. Meritació, autoliquidació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat, mitjançant autoliquidació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

Secció III
Taxa per serveis relatius a col·legis professionals
Article 338. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis, en l'àmbit del Registre de Col·legis Professionals i Consells Valencians de Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana, en els procediments següents, iniciats a instància de l'interessat:
1. Inscripció de col·legis professionals i consells valencians.
2. Inscripció i modificació d'estatuts de col·legis professionals i consells valencians.
3. Inscripció i modificació de reglaments de règim interior de col·legis professionals i consells valencians.
4. Modificació de la composició d'òrgans de govern de col·legis professionals i de consells valencians.
5. Emissió de certificats, examen de documentació d'expedients i emissió de còpies d'un expedient o de llistats que es troben en poder del Registre de Col·legis Professionals i Consells Valencians.
6. Inscripció de l'obertura o canvi de delegacions.

Article 339. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa els col·legis professionals i els consells valencians de col·legis professionals de la Comunitat Valenciana que presenten qualsevol sol·licitud d'inici d'algun o alguns dels procediments a què es refereix l'article anterior.

Article 340. Exempcions
Estan exempts de la taxa relativa a l'emissió de certificats, examen de documentació d'expedients i emissió de còpies d'un expedient o de llistats que es troben en poder del Registre de Col·legis Professionals i Consells Valencians de Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana, els jutjats i els tribunals, la Sindicatura de Comptes, el Tribunal de Comptes, el Síndic de Greuges, el Defensor del Poble, les Corts Valencianes, les forces i els cossos de seguretat de l'Estat i les administracions públiques, quan actuen en l'exercici propi de les seues funcions.


Article 341. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que hi ha disposat en el quadre de tarifes següent:Article 342. Meritació, autoliquidació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat, mitjançant autoliquidació, en el moment en què es formule la sol·licitud, excepte en el supòsit d'emissió de còpies, en què la taxa s'abonarà en el moment del lliurament al sol·licitant.

Secció IV
Taxa per serveis relatius a unions de fet
Article 343. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis, en l'àmbit del Registre d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana, en els procediments següents, iniciats a instància de l'interessat:

1. Inscripció d'unió de fet
2. Emissió de certificats

Article 344. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa els membres de la parella de fet que presenten sol·licitud d'inici del procediment d'inscripció d'unió de fet, i també els interessats que sol·liciten l'emissió de certificats de dades que es troben en poder del Registre d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana.

Article 345. Exempcions
Estan exempts de la taxa relativa a l'emissió de certificats en el Registre d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana, els jutjats i els tribunals, com també les forces i els cossos de seguretat de l'Estat, quan actuen en l'exercici propi de les seues funcions.

Article 346. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que hi ha disposat en el quadre de tarifes següent:

Tipus de servei Import unitari (euros)
1. Inscripció d'unió de fet 60,00
2. Emissió de certificats 6,00

Article 347. Meritació, autoliquidació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat, mitjançant autoliquidació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

Article 58
Es crea una nova disposició addicional desena en el Text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Desena. Afectació dels ingressos de la taxa per autorització i control d'abocaments a aigües marítimes litorals. Els ingressos generats per la taxa per autorització i control d'abocaments a aigües marítimes litorals, a la qual es refereix el capítol III del títol IX de la present llei, queden afectats al finançament de les despeses en matèria de control d'abocaments a aigües marítimes litorals i de les actuacions de sanejament i millora de la qualitat de les aigües del mar.»

CAPÍTOL II
De la modificació de la Llei 1/1999, de 31 de març,
de Tarifes Portuàries

Article 59
Es modifica l'apartat u de l'article 33 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de Tarifes Portuàries, amb la redacció següent:
«U. La quantia d'esta taxa, en euros, per metre quadrat o fracció i per dia natural, serà la següent:
I. En els ports no exclusivament esportius (hi haja o no instal·lacions esportives).
Tram A. Per utilització de les aigües del port, tant en les zones esportives en concessió, com fora d'estes: 0,0433
Tram B. Per servicis utilitzats fora de les zones esportives en concessió:
a) Atracament en punta 0,0606
b) Atracament de costat 0,1731
c) Ancoratge sense mort o tren 0,0433
d) Ancoratge amb mort o tren 0,0606
e) Embarcacions abarloades 0,0519
f) Atracament a vorera o escullera 0,0519
g) Embarcacions en sec en zona habilitada 0,0173
h) Atracament de costat en moll fluvial 0,0779
Tram C. Per disponibilitat de servicis fora
de les zones esportives en concessió:
a) Connexió d'aigua 0,0130
b) Presa d'energia elèctrica 0,0130
c) Recipient de fem 0,0130
d) Varada i avarada 0,0130
e) Vigilància general de la zona 0,0216

II. En els ports exclusivament esportius
(gestionats directament per l'Administració).
Tram A. Per utilització de les aigües del port: 0,0433.
Tram B. Per servicis utilitzats:
a) Atracament en punta 0,0606
b) Atracament de costat 0,1731
c) Ancoratge sense mort o tren 0'2596
d) Ancoratge amb mort o tren 0,0433
e) Embarcacions abarloades 0,0519
f) Atracament a vorera o escullera 0,0519
g) Embarcacions en sec en zona habilitada 0,0173
Tram C. Per disponibilitat de servicis
a) Connexió d'aigua 0,0173
b) Presa d'energia elèctrica 0,0173
c) Recipient de fem 0,0173
d) Varada i avarada 0,0173
e) Vigilància general de la zona 0,0260»

Article 60
Es modifica l'apartat tres de l'article 34 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, amb la redacció següent:
«Tres. La tarifa G-5 aplicable a les zones esportives en concessió en ports que hagen sigut construïts íntegrament pel concessionari actual d'estes zones esportives serà, en el tram A, per utilització de les aigües del port, de 0,0122 euros per metre quadrat o fracció i per dia natural o fracció.»

CAPÍTOL III
De la modificació de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits

Article 61
Es modifica la lletra d de l'apartat u de l'article quatre de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits, amb la redacció següent:
«d) Per posseir, a la data de la meritació de l'impost, el títol de família nombrosa, expedit per l'òrgan competent de la Generalitat, de l'Estat o d'altres comunitats autònomes, i sempre que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l'apartat quatre d'este article, la quantitat que siga procedent entre les següents:

- 300 euros, cuando es tracte de família nombrosa de categoria general.
- 300 euros, cuando es tracte de família nombrosa de categoria especial.
Així mateix, tindran dret a esta deducció aquells contribuents que, reunint les condicions per a l'obtenció del títol de família nombrosa a la data de la meritació de l'impost, hagen presentat, amb anterioritat a aquella data, una sol·licitud davant de l'òrgan competent per a l'expedició d'este títol. En este cas, si es denega la sol·licitud presentada, el contribuent haurà d'ingressar la quantitat indegudament deduïda, junt amb els corresponents interessos de demora, en la forma establida per la normativa estatal reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
Les condicions necessàries per a la consideració de família nombrosa i la seua classificació per categories s'han de determinar d'acord amb el que establix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses.
Esta deducció serà realitzada pel contribuent amb qui convisquen la resta de membres de la família que originen el dret a la deducció. Quan més d'un contribuent tinga dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

L'aplicació d'esta deducció resulta compatible amb la de les recollides en les lletres a, b i c d'este apartat u.»

Article 62
U. Es crea una nova lletra v) en l'apartat u de l'article quatre de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits, amb la redacció següent:
«v) Per quantitats destinades a l'adquisició de material escolar: 100 euros per cada fill que, a la data de la meritació de l'impost, es trobe escolaritzat en Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria o en unitats d'educació especial en un centre públic o privat concertat.

Seran requisits per al gaudi d'esta deducció els següents:
1.r Que els fills als quals fa referència el paràgraf primer donen dret a l'aplicació del corresponent mínim per descendents establit per la normativa estatal reguladora de l'impost.
2.n Que el contribuent es trobe en situació de desocupació i inscrit com a demandant d'ocupació en un servici públic d'ocupació. Quan els pares visquen junts, esta circumstància podrà complir-se per l'altre progenitor o adoptant.
3.r Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l'apartat quatre d'este article.
Quan dos contribuents tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.
L'import d'esta deducció es prorratejarà pel nombre de dies del període impositiu en què es complisca el requisit de l'anterior apartat 2.n. A estos efectes, quan els pares que visquen junts complisquen este requisit, es tindrà en compte la suma dels dies d'ambdós, amb el límit del període impositiu.»
Dos. Es modifica l'apartat quatre de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits, amb la redacció següent:
«Quatre. Als efectes del que disposa el paràgraf primer de la lletra a, en el paràgraf primer de la lletra b, en el paràgraf primer de la lletra c, en el paràgraf primer de la lletra d, en el punt 2.n del paràgraf segon de la lletra e, en el punt 3.r del paràgraf segon de la lletra f, en el paràgraf primer de la lletra g, en el paràgraf primer de la lletra h, en el punt 5.t del paràgraf segon de la lletra n, en el punt 4.t del paràgraf segon de la lletra ñ i en el número 3.r del paràgraf segon de la lletra v de l'apartat u de l'article quart d'esta llei, la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no podrà ser superior a 24.000 euros, en tributació individual, o a 38.800 euros, en tributació conjunta.

Als efectes del que disposa el punt 1.r del paràgraf tercer de la lletra i de l'apartat u de l'article quart d'esta llei, la suma de les bases liquidables de la unitat familiar no podrà ser superior a 24.000 euros.»

Article 63
U. Es modifica el capítol V «Impost sobre les vendes al detall de determinats hidrocarburs» i l'article setze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits, amb la redacció següent:

«Capítol V. Impost sobre Hidrocarburs
Article setze. Tipus impositius autonòmics de l'Impost sobre Hidrocarburs.
Els tipus impositius autonòmics de l'Impost sobre Hidrocarburs seran els següents:
a) Productes compresos en els epígrafs 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.13 i 1.14 de l'article 50 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'Impostos Especials: 48 euros per 1.000 litres.
b) Productes compresos en els epígrafs 1.4 i 1.15 de l'article 50 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'Impostos Especials: 0 euros per 1.000 litres.
c) Productes compresos en els epígrafs 1.5 de l'article 50 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'Impostos Especials: 2 euros per tona.

d) Productes compresos en els epígrafs 1.11 de l'article 50 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'Impostos Especials: 48 euros per 1.000 litres.»
Dos. Es modifica la disposició addicional quinta de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, donant-li la redacció següent:
«Disposició addicional quinta. Afectació dels rendiments derivats de l'aplicació dels tipus impositius autonòmics de l'Impost sobre Hidrocarburs:
Els rendiments derivats de l'aplicació dels tipus impositius autonòmics de l'Impost sobre Hidrocarburs a què es referix l'article setze d'esta llei quedaran afectats al finançament dels gastos sanitaris inclosos en els Pressupostos de la Generalitat.»

Article 64
Es modifica la disposició addicional desena de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i la resta de tributs cedits, amb la redacció següent:
«Disposició addicional desena. Bonificació en la quota de l'impost sobre el patrimoni per al 2011.
Sobre la quota de l'impost sobre el patrimoni resultant de l'aplicació de les deduccions i les bonificacions regulades per la normativa de l'Estat, quan aquesta resulte positiva, s'aplicarà, en 2011, una bonificació del 100 per 100.»

Article 65
Es modifica la disposició addicional dotze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits, amb la redacció següent:
«Disposició addicional dotze. Escala autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a 2012 i 2013.
En els períodes impositius 2012 i 2013, l'escala autonòmica de tipus de gravamen aplicable a la base liquidable general de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, a la qual fa referència l'apartat 1 de l'article segon de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits, serà la següent:Article 66
Es modifica la disposició addicional catorze en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits, amb la redacció següent:
«Disposició addicional catorze. Tipus autonòmic de devolució del gasoil d'ús professional de l'Impost sobre Hidrocarburs.
El tipus autonòmic de devolució del gasoil d'ús professional de l'Impost sobre Hidrocarburs, a què fa referència l'apartat 6 de l'article 52 bis de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'Impostos Especials, serà, fins al 31 de desembre de 2013, de 48 euros per 1.000 litres.»


Article 67
Es crea una nova disposició addicional quinzena en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i la resta de tributs cedits, amb la redacció següent:
«Disposició addicional quinzena. Tipus de gravamen de la modalitat de transmissions patrimonials oneroses de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aplicable, amb caràcter general, a les transmissions d'immobles, com també a la constitució o la cessió de drets reals que hi recaiguen, excepte els drets reals de garantia.

El tipus de gravamen de la modalitat de transmissions patrimonials oneroses de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats a què es refereix l'apartat u de l'article tretze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i la resta de tributs cedits, serà, fins al 31 de desembre del 2014, el 8 per 100.»

CAPÍTOL IV
De la modificació de la Llei 2/1992, de Sanejament
de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana

Article 68
S'afig una nova lletra g a l'article 20 bis de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
«g) El consum d'aigua realitzat per les explotacions ramaderes.»


CAPÍTOL V
De la modificació del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de
la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991

Article 69
S'afig un nou apartat, el 2, a l'article 20 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell, amb la redacció següent:

«2. La política pressupostària de la Generalitat haurà d'estar orientada a l'estabilitat pressupostària i a la sostenibilitat financera i, a este efecte, s'haurà de regir pels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, plurianualitat, transparència, eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics, responsabilitat i lleialtat institucional, d'acord amb el que disposa la legislació sobre Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.»

Article 70
Es modifica l'article 22 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell, i s'afig un nou punt, el e, a l'apartat 2, en els termes següents:
«e. Informació suficient i adequada per a permetre la verificació del compliment dels principis i regles que els regixen i dels objectius que es propose aconseguir, esta informació també haurà d'incloure's en els expedients de modificació pressupostària. En tot cas, el pressupost contindrà informació que permeta relacionar el saldo resultant dels ingressos i gastos amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada d'acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes.»


Article 71
S'afig un nou article, el 23 bis, al text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell, amb la redacció següent:
«1. L'elaboració dels pressupostos anuals de la Generalitat haurà de subjectar-se a un marc pressupostari plurianual, a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de gasto.
2. El marc pressupostari comprendrà un període de tres anys, i haurà contindre, entre altres paràmetres:
a. Els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic autoritzats per a este període per les Corts Generals.
b. Les projeccions de les principals partides d'ingressos i gastos tenint en compte la seua evolució tendencial, els efectes derivats de canvis previstos en la normativa, així com els principals supòsits en què es basen estes projeccions.
c. Si és el cas, l'actualització de les previsions contingudes en el marc pressupostari aprovat en l'exercici anterior.
3. El marc pressupostari plurianual haurà de determinar, per als anys de vigència a què estiga referit, els límits que l'acció de govern haurà de respectar en els casos en què les seues decisions tinguen incidència en el pressupost.
4. La conselleria amb competències en matèria d'hisenda serà responsable de l'elaboració del marc pressupostari, i haurà de donar-ne compte al Consell amb anterioritat a l'aprovació del projecte de llei de pressupostos.»

Article 72
S'afig un nou article, el 23 ter, al text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell, amb la redacció següent:
«1. Una vegada aprovats els objectius d'estabilitat i el deute públic per a la Comunitat Autònoma, el Consell, a proposta del conseller competent en matèria d'hisenda, acordarà el límit màxim de gasto no financer dels pressupostos de la Generalitat per al següent exercici, coherent amb els anteriors objectius i amb la regla de gasto definida en l'article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
2. Este límit marcarà el sostre d'assignació de recursos dels pressupostos generals de la Generalitat per al següent any.»

Article 73
Es modifica l'article 24 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell, apartats 3 i 4, amb la redacció següent:

«3. La conselleria amb competències en matèria d'hisenda, una vegada examinats els esmentats avantprojectes de gastos i l'estimació d'ingressos, i considerant el límit de gasto no financer, elaborarà l'avantprojecte de llei de pressupostos i el sotmetrà a l'aprovació del Consell.
4. El projecte de llei de pressupostos haurà d'anar acompanyat de la documentació següent:
a) El compte consolidat dels pressupostos relatius a la Generalitat i a les seues entitats autònomes, amb separació entre operacions corrents i de capital, tenint en compte la distribució dels gastos d'inversions.
b) Una memòria explicativa que faça necessàriament referència als aspectes següents:
- Articulat del projecte de llei.
- Adequació pressupostària de les plantilles de totes les seccions i entitats autònomes a la plantilla orgànica vigent i política laboral de la Generalitat.
- Criteris aplicats en les subvencions corrents i de capital.
- Criteris aplicats a la selecció d'inversions amb especial referència als seguits per a l'aplicació dels ingressos procedents del Fons de Compensació Interterritorial.
- Distribució dels gastos en programes per objectius.
- La liquidació del pressupost de l'any anterior i un estat d'execució del vigent.
- Un informe econòmic i financer, en el qual expressament s'haurà d'incloure un apartat diferenciat on s'incloga la informació necessària per a relacionar el saldo resultant dels ingressos i gastos del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament calculada d'acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.»


Article 74
Es modifica l'article 28 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell, amb la redacció següent:
«1. Les disposicions legals i reglamentàries, en la fase d'elaboració i aprovació, els actes administratius, els contractes i els convenis de col·laboració i, en general, qualsevol actuació o decisió que afecte els gastos o ingressos públics presents o futurs, adoptada pels subjectes inclosos tant en l'àmbit de l'Administració del Consell com en el del sector públic autonòmic, hauran de valorar amb caràcter previ les seues repercussions i efectes, i se supeditaran de forma estricta tant al compliment de les exigències dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, com a les disponibilitats pressupostàries i als límits del marc pressupostari plurianual.
2. Tot avantprojecte de llei, projecte de disposició administrativa o projecte de conveni, l'aplicació del qual puga comportar un increment de gasto, en l'exercici d'inici de la seua eficàcia o en qualsevol exercici posterior, haurà d'incloure, a més d'una memòria econòmica en què es posen de manifest les repercussions pressupostàries derivades de la seua execució, un informe de la conselleria amb competències en matèria d'hisenda preceptiu i vinculant, respecte a l'existència de crèdit adequat per a fer front a este increment.»

Article 75
S'afig un nou article 31 bis al text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell, amb la redacció següent:
«1. El pressupost de la Generalitat inclourà, sota la rúbrica del fons de contingència d'execució pressupostària, una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris que es destinarà a fer front durant el corresponent exercici a necessitats de caràcter no discrecional i no previstes, en tot o en part, en el pressupost inicial.
2. En cap cas podrà utilitzar-se el fons de contingència per a finançar modificacions destinades a la cobertura de gastos o actuacions que deriven de decisions discrecionals de l'Administració, que no tinguen cobertura pressupostària.
3. La quantia i les condicions d'aplicació del fons de contingència es determinarà anualment en la corresponent llei de pressupostos
4. L'aplicació d'esta dotació s'aprovarà, a proposta de la conselleria amb competències en matèria d'hisenda, mitjançant un acord del Consell.
5. El Consell remetrà a les Corts un informe trimestral sobre la utilització del fons regulat en este article.»

Article 76
Es modifica l'article 37 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell, que queda redactat com seguix:
«Podran generar crèdits en l'estat de gastos del pressupost els ingressos superiors sobre els totals previstos, així com els ingressos no previstos, en la forma reglamentària que es determine, sempre que els uns i els altres no tinguen caràcter finalista.
La generació només podrà realitzar-se quan s'hagen efectuat els corresponents ingressos que la justifiquen.
En tot cas, i de forma automàtica, els majors o menors ingressos, sobre les previsions inicials, de fons finalistes procedents de la Unió Europea, comportaran una generació o, si és el cas, implicaran la corresponent anul·lació, en els conceptes corresponents dels estats d'ingressos i gastos de la Generalitat. Als efectes del que preveu el paràgraf segon d'este article, quan es tracte d'ingressos de fons finalistes, serà suficient per a autoritzar la generació que l'ingrés es trobe en fase de dret reconegut.
A este efecte, la Direcció General de Pressupostos serà l'òrgan competent per a instrumentar els ajustos pressupostaris derivats del que disposa el paràgraf anterior.»

Article 77
Es modifica l'article 47.4.b del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, que queda redactat com seguix:
«Tindrà la consideració de persona física o jurídica beneficiària de la subvenció, la destinatària dels fons públics que haja de realitzar l'activitat que va fonamentar el seu atorgament o que es trobe en la situació que en legitima la concessió.
Cap persona podrà ser beneficiària d'una mateixa subvenció nominativa o no subjecta a criteris de publicitat, concurrència i objectivitat, a què es referixen els articles 45 i 46, per un termini superior a quatre exercicis consecutius, excepte disposició legal que ho autoritze o acord exprés del Consell.
S'entendrà que hi ha identitat de subvenció, amb independència del codi i denominació de la línia pressupostària corresponent, si hi ha identitat de concepte, finalitat i projecte.
Així mateix, concorre identitat de subjecte quan els que tingueren efectivament el control de la persona jurídica que haguera sigut beneficiària en els exercicis immediats anteriors, també la tinguen, directament o indirectament, de la nova entitat que opte a la subvenció en el següent. S'entén per control, a estos efectes, la titularitat de més del cinquanta per cent del capital social, o la majoria de vots en l'òrgan màxim de govern o decisió de l'entitat, siga en ambdós casos de manera directa o indirecta.
Són obligacions de la persona beneficiària de la subvenció:
- Realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
- Acreditar davant de l'entitat concedent o, si és el cas, davant de l'entitat col·laboradora, la realització de l'activitat o l'adopció del comportament, així com el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió o gaudi de l'ajuda.
- El sotmetiment a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb les subvencions i ajudes concedides.
- Comunicar a l'entitat concedent o a l'entitat col·laboradora, si és el cas, l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedent de qualssevol administracions o ens públics.
- Comunicar a l'entitat concedent o, si és el cas, a l'entitat col·laboradora, dins dels cinc anys següents a la concessió de la subvenció de capital, qualsevol variació de la destinació del bé subvencionat, a l'objecte del coneixement per l'Administració, i si és el cas, la seua autorització, motivada, per a un fi anàleg.
L'incompliment de les anteriors obligacions donarà lloc a l'exigència de les responsabilitats que corresponguen d'acord amb la legislació vigent i de forma especial amb el que disposa el títol VI d'esta llei.»


Article 78
Es modifica l'article 47.9 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, que queda redactat com seguix:
«Serà procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció en els casos següents:
a. Incompliment de l'obligació de justificació.
b. Obtindre la subvenció sense reunir les condicions requerides per a això.
c. Incompliment de la finalitat per a la qual va ser concedida la subvenció.
d. Incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió de la subvenció.
Igualment, en el supòsit previst en el paràgraf segon de l'apartat anterior, quan la subvenció principal siga de la Generalitat, serà procedent el reintegrament de l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat exercida.
Quan, en el cas de subvencions o transferència de capital, s'haja produït, d'acord amb el que disposa l'apartat 4, lletra b d'este article, qualsevol variació de la destinació del bé subvencionat, dins dels cinc anys següents a la concessió de la subvenció, sense que haja mediat l'oportuna autorització, serà procedent el reintegrament de la subvenció.
Les quantitats a reintegrar tindran la consideració d'ingressos de dret públic, resultat de l'aplicació per a la seua cobrança del que preveu l'article 13 d'esta llei.»

Article 79
S'afig un nou apartat, el 4, a l'article 48 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell, amb la redacció següent:

«4. En el cas que la liquidació siga superavitària respecte de l'objectiu fixat inicialment, els recursos generats es destinaran a reduir l'endeutament net.»

Article 80
Es modifica el punt c de l'apartat 2 de l'article 55, del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell, amb la redacció següent:

«c. Avaluar que l'activitat i els procediments objecte de control es realitzen d'acord amb els principis de bona gestió financera i, en especial, amb els previstos en la legislació sobre Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.»

Article 81
Es modifica l'apartat 1 de l'article 60 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell, amb la redacció següent:

«1. El control financer permanent tindrà com a objecte la verificació d'una forma contínua, realitzada a través de la corresponent intervenció delegada, de la situació i el funcionament dels òrgans i entitats dependents de la Generalitat en l'aspecte economicofinancer, per a comprovar el compliment de la normativa i les directrius que els regixen i, en general, que la seua gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera i, en particular, al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, equilibri financer i deute públic.»


Article 82
S'afig un nou punt, el g, a l'article 60 bis, del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell, amb la redacció següent:

«g) Verificació, per mitjà de tècniques d'auditoria, que les dades i la informació amb transcendència econòmica proporcionades pels òrgans gestors com a suport de la informació comptable reflectixen raonablement les operacions derivades de la seua activitat.»

Article 83
Es modifica l'apartat 3 de l'article 64 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell, amb la redacció següent:

«3. La Intervenció General de la Generalitat, a través del Pla Anual d'Auditories, executarà el control financer dels òrgans i entitats dependents de la Generalitat Valenciana sotmeses al Pla de Sanejament a què fa referència l'article 7 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional.»

Article 84
S'afig un punt j i un apartat 2 a l'article 69 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell, amb la redacció següent:

«j. Elaborar l'informe sobre el grau de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i de la regla de gasto, en els termes que preveu la legislació sobre Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
2. Als efectes del que disposen els punts h, i, j, els ens inclosos en els comptes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals estaran obligats a proporcionar la col·laboració i informació necessària per a l'elaboració dels comptes econòmics del sector públic i tota la informació, en l'àmbit de la comptabilitat nacional de les unitats públiques, que siga fixada per la normativa interna i comunitària.»

Article 85
S'afig un nou article, el 72 bis, al text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell, amb la redacció següent:
«La conselleria amb competències en matèria d'hisenda canalitzarà i centralitzarà la informació economicofinancera que s'haja de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, als efectes del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i obligacions fiscals europees, així com en compliment del principi de transparència de les administracions públiques.»

Article 86
Es modifica l'article 88 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell, amb la redacció següent:
«La Llei de Pressupostos fixarà cada exercici els límits màxims a què ascendiran estes operacions, tenint en compte l'objectiu fixat per a la comunitat autònoma de conformitat amb els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Així mateix, es determinarà la seua destinació i característiques, sense perjuí de la possible delegació d'esta última facultat en el Consell, qui l'exercirà a proposta del conseller amb competències en matèria d'hisenda i, en el cas d'entitats autònomes, amb un informe previ, a més, del conseller de qui estes depenguen. Les Corts seran informades sobre l'ús d'esta delegació a través de la compareixença del conseller amb competències en matèria d'hisenda en la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda.»

Article 87
Es modifica l'article 59 bis del Text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, que queda redactat de la manera següent:

«Article 59 bis
1. En els supòsits en què, d'acord amb el que hi ha establert en les disposicions aplicables, la intervenció prèvia fóra preceptiva i s'haguera omès, no es podrà reconèixer l'obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir favorablement aquestes actuacions fins que s'esmene la dita omissió en els termes que hi ha previst en aquest article.
2. L'òrgan de la Intervenció General de la Generalitat que tinga coneixement de l'omissió a què es refereix l'apartat anterior, procedirà a efectuar la fiscalització de l'expedient, i considerarà convalidades les actuacions administratives produïdes en el cas que, amb independència de la infracció que suposa la falta de l'informe de fiscalització, s'hi haguera respectat la legalitat vigent en la tramitació.

En cas contrari, el dit òrgan haurà d'emetre un informe en què es posaran de manifest, com a mínim, els punts següents:
a) Les infraccions de l'ordenament jurídic que s'hagueren posat de manifest en cas d'haver sotmès l'expedient a fiscalització o intervenció prèvia en el moment oportú.
b) Les prestacions que s'hagen realitzat com a conseqüència del dit acte.
c) La procedència de la revisió dels actes viciats amb infracció de l'ordenament.
d) L'existència de crèdit adequat i suficient en l'exercici en curs per a fer front a les obligacions pendents.
El dit informe es remetrà a l'autoritat que hagués iniciat les actuacions, i en el cas que aquest haguera estat emès per un interventor delegat, aquest haurà de donar compte, així mateix, a la Intervenció General de la Generalitat.
3. Correspondrà al titular de la conselleria a la qual pertanga l'òrgan responsable de la tramitació de l'expedient o a la que estiga adscrit l'organisme o entitat autònoma, sense que la dita competència puga ser objecte de delegació, adoptar, si escau, la resolució procedent, i en donarà compte al govern valencià.
La resolució favorable del procediment regulat en aquest article, no eximirà de l'exigència de les responsabilitats a què, si és el cas, haguera lloc.»

Article 88
S'afegeix un punt nou, el g, a l'apartat 2 de l'article 29 del Text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, amb la redacció següent:

«g) Actius financers.»


CAPÍTOL VI
De la modificació de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell

Article 89
Es modifica l'apartat 3 de l'article 42 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
«3. Serà preceptiu, en tot cas, l'informe del subsecretari o subsecretaris competents.
Igualment, es requerirà l'informe preceptiu de l'Advocacia General de la Generalitat.»

Article 90
Es modifica la lletra e de l'apartat 1 de l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
«e) Amb anterioritat a l'aprovació definitiva del projecte, este haurà de ser remés a la subsecretaria del departament, la qual sol·licitarà l'informe de l'Advocacia General de la Generalitat.»

CAPÍTOL VII
De la modificació de la Llei 2/1989,de 3 de març, de la Generalitat, d'Impacte Ambiental de la Comunitat Valenciana

Article 91
Cal afegir un apartat 2 a l'article 6 de la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat, d'impacte ambiental de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
«2. Correspon a l'òrgan substantiu, entès aquest segons la definició establerta en el Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, la iniciació, la tramitació i la resolució dels procediments que s'instruesquen en aplicació del règim sancionador regulat en els articles 19 i següents del dit text refós, o norma que el substituesca, sobre projectes privats que hagen de ser autoritzats per la Generalitat o per entitats de l'administració local de la Comunitat Valenciana.

Quan el projecte privat estiga sotmès a autorització ambiental integrada, s'entendrà per òrgan substantiu aquell òrgan administratiu que, d'acord amb l'article 3.b de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació o norma que la substituesca, haja d'atorgar les autoritzacions substantives.»

CAPÍTOL VIII
De la modificació de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la
Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana

Article 92
Es modifica l'apartat 5 de l'article 48.5, de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
«5. Per a col·laborar en la gestió d'aquells espais naturals protegits que tinguen aprovat o en els quals s'aprove un pla d'ordenació dels recursos naturals, es crearà un òrgan col·legiat de caràcter consultiu. La seua composició s'especificarà en la norma de creació de cada un d'estos espais.»

Article 93
Es modifica l'article 50, de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«Article 50. Funcions de l'òrgan col·legiat
L'òrgan col·legiat previst en el paràgraf 5 de l'article 48 col·laborarà en la gestió del seu corresponent espai natural respectiu per mitjà de la seua funció assessora i consultiva. Sense perjuí de l'exercici de les seues funcions en la norma de creació de l'espai natural, li corresponen les següents:
1. Informar el pressupost de gestió de l'espai natural protegit amb caràcter previ a la seua aprovació per l'òrgan gestor. Este pressupost estarà format per les aportacions de tots els membres de l'òrgan i altres aportacions de terceres entitats, ja siguen monetàries o en espècie, degudament valorades, que hauran de ser reflectides amb esta finalitat.
2. Emetre informe amb caràcter previ a l'aprovació, modificació i revisió dels instruments d'ordenació de l'espai natural protegit.

3. Elaborar el seu programa de gestió, integrat per les actuacions de tots els components de l'òrgan col·legiat i altres agents, dirigides a la millora de l'espai.
4. Emetre els informes preceptius quan es preveja expressament la participació de l'òrgan col·legiat, així com aquells altres informes que li siguen sol·licitats.
5. Proposar les actuacions i iniciatives tendents a la consecució de les finalitats de l'espai natural protegit, incloent-hi la difusió i informació dels valors de l'espai natural protegit així com programes de formació i educació ambiental.
6. Ser escoltat abans de l'aprovació de la memòria anual d'activitats i resultats, i proposar les mesures necessàries per a millorar-ne la gestió.»

CAPÍTOL IX
De la modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny,
del Patrimoni Cultural Valencià

Article 94
Es modifica l'article 28 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, que queda redactat com seguix:
«Article 28. Contingut de la declaració
1. El decret que declara un bé d'interés cultural haurà de determinar amb claredat els valors del bé que justifiquen la declaració i haurà de contindre una descripció detallada d'este, amb les parts que l'integren, que permeta una identificació precisa.
2. En el cas dels béns immobles haurà de determinar, a més:
a) El caràcter amb què són declarats, segons la classificació continguda en l'article 26 d'esta llei.
b) La delimitació de l'entorn de protecció quan es tracte de monuments i jardins històrics, en tot cas. En els espais etnològics i les zones arqueològiques i paleontològiques, l'entorn serà delimitat, tret dels casos en què es justifique la seua innecessarietat. L'entorn inclourà el subsòl, si és procedent, i assenyalarà els immobles que hagen de ser inscrits separadament en l'inventari com a béns de rellevància local, si no ho estigueren ja, i determinar, a estos efectes, l'obligació per als ajuntaments d'inscriure'ls en els seus respectius catàlegs de béns i espais protegits, tal com determina l'article 46.1.

c) La delimitació de l'àmbit afectat per la declaració, quan es tracte de conjunts històrics, llocs històrics i parcs culturals, que no compten amb entorn de protecció. La declaració haurà de determinar els immobles compresos en l'àmbit que es declaren per si mateixos béns d'interés cultural o béns de rellevància local, amb els seus corresponents entorns de protecció, quan siga procedent.
d) La relació de les pertinences o accessoris històricament incorporats al monument, jardí històric o espai etnològic, amb l'adscripció en la secció de l'Inventari General que millor s'acomode a la seua naturalesa i valor cultural. Així mateix, s'ha d'identificar la possible existència de béns immaterials associats a este.
e) Les normes de protecció del bé d'acord amb les particularitats detallades en els apartats anteriors. En el cas que, d'acord amb el que disposa esta llei, siga preceptiva l'aprovació d'un pla especial de protecció, regiran provisionalment fins a l'aprovació d'este instrument d'ordenació.
3. Si es tracta de col·leccions de béns mobles, la declaració enumerarà i descriurà cada un dels elements que integren la col·lecció. En el cas dels fons de museus, col·leccions museogràfiques, arxius i biblioteques, caldrà ajustar-se al que disposen els articles 72 i 79 d'esta llei.

4. En el cas dels béns immaterials, s'haurà de definir, a més, l'àmbit espacial i temporal.»

Article 95
Es modifica l'article 35 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, que queda redactat com seguix:

«Article 35. Autorització d'intervencions
1. Les intervencions en immobles i àmbits patrimonialment protegits s'han d'ajustar al règim següent:
a) Tota intervenció que afecte un monument, un jardí històric o un espai etnològic haurà de ser autoritzada per la conselleria competent en matèria de cultura, prèviament a la concessió de la llicència municipal, quan siga preceptiva, o al dictat de l'acte administratiu corresponent per a la seua posada en pràctica. Les intervencions en llocs històrics, zones arqueològiques i paleontològiques i parcs culturals es regiran pel que disposa la normativa continguda en la declaració i els instruments d'ordenació que la despleguen.
b) Fins a l'aprovació o convalidació definitiva del corresponent pla especial de protecció o document assimilable, en els conjunts històrics i en els entorns de protecció dels béns d'interés cultural es requerirà autorització per part de la conselleria competent en matèria de cultura per a les actuacions de transcendència patrimonial que així es determinen en la normativa provisional de protecció continguda en la declaració, quan hi haja, i que en tot cas inclouen les relatives a obres de nova planta, de demolició i d'ampliació d'edificis existents, i les que comporten l'alteració, canvi o substitució de l'estructura portant i/o arquitectònica i del disseny exterior de l'immoble, incloses les cobertes, les façanes i els elements artístics i acabaments ornamentals. També requeriran autorització les actuacions d'urbanització dels espais públics que sobrepassen la seua mera conservació i/o reposició, i la instal·lació d'antenes i dispositius de comunicació.

S'entén per intervencions sense transcendència patrimonial, i, per tant, no requerixen l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de cultura, les habilitacions interiors dels immobles que no afecten la seua percepció exterior i aquelles que es limiten a la conservació, reposició i manteniment d'elements preexistents, que siguen reversibles i que no comporten alteració de la situació anterior.

c) Excepcionalment, aquells ajuntaments que per raó de població o capacitat de gestió compten amb una comissió tècnica municipal de caràcter multidisciplinari integrada per personal funcionari o laboral amb titulació tècnica i/o superior competent per a avaluar l'adequada protecció dels valors arquitectònics, arqueològics i històrics de l'àmbit protegit, i en la qual existisca representació de la conselleria competent en matèria de cultura, podran sol·licitar la delegació de l'exercici de les competències assenyalades en la lletra b d'este apartat. La resolució de la conselleria per la qual es produïsca esta delegació ha d'incloure els àmbits o actuacions exceptuades d'esta i l'obligació de comunicar les autoritzacions o llicències concedides en el termini màxim de deu dies des del seu atorgament.
2. Les autoritzacions que es concedisquen en virtut del que disposa este article s'han d'ajustar a la normativa provisional de protecció i, si no n'hi ha i depenent de l'àmbit, als criteris d'aplicació directa disposats en els articles 38 i 39 d'esta llei. Les autoritzacions s'entendran denegades una vegada transcorreguts tres mesos des que es van sol·licitar sense que haja recaigut una resolució expressa.
3. Una vegada aprovat definitivament el pla especial de protecció o instrument anàleg, no serà necessària l'esmentada autorització prevista en l'apartat 1.b excepte per a aquelles intervencions i per a aquells àmbits que l'informe esmentat en l'apartat 2 de l'article anterior així ho considere expressament per la seua especial transcendència. En el cas de les zones arqueològiques o paleontològiques, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 62 en relació amb la necessitat d'actuacions arqueològiques o paleontològiques prèvies a l'execució de les obres. Les llicències i aprovacions municipals hauran d'ajustar-se estrictament a les determinacions del pla.
4. Els projectes d'intervenció en béns immobles declarats d'interés cultural han de contindre un estudi sobre els valors històrics, artístics, arquitectònics o arqueològics de l'immoble, l'estat actual d'este i les deficiències que presente, la intervenció proposada i els efectes d'esta sobre els valors esmentats. L'estudi serà redactat per un equip de tècnics competents en cada una de les matèries afectades i indicarà, en tot cas, de forma expressa, el compliment dels criteris establits en l'article 38.

Dins del mes següent a la conclusió de la intervenció, el promotor del projecte presentarà davant de la conselleria competent en matèria de cultura una memòria descriptiva de l'obra realitzada i dels tractaments aplicats, amb la documentació gràfica del procés d'intervenció elaborada per la direcció facultativa.
S'exclouen del que disposa este apartat els immobles compresos en conjunts històrics que no tinguen per si mateixos la condició de béns d'interés cultural.
5. Totes les autoritzacions d'intervenció s'entendran atorgades en funció de les circumstàncies existents en el moment que es dicten, per la qual cosa podran ser modificades o deixades sense efecte en cas de concórrer circumstàncies sobrevingudes que facen perillar els valors protegits a l'empara d'esta llei. La modificació o privació d'efectes es produirà amb audiència prèvia dels interessats i, d'acord amb el que disposa l'article 10, podrà acordar-se la paralització cautelar, total o parcial, abans de dictar-se la resolució que resulte pertinent.

6. L'autorització s'entendrà caducada si transcorren dos anys sense haver-se iniciat les actuacions per a les quals va ser sol·licitada, sense perjuí que la seua vigència puga prorrogar-se, a sol·licitud de l'interessat, per una sola vegada i per un nou termini no superior a l'inicial. Esta caducitat haurà de ser declarada expressament de conformitat amb el que establix l'article 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
7. Les actuacions promogudes per l'òrgan competent en matèria de patrimoni cultural s'han d'ajustar al que disposa esta llei i s'entendran autoritzades amb l'aprovació del corresponent projecte.»


Article 96
Es modifica l'article 50 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, que queda redactat com seguix:

«Article 50. Règim de protecció
1. Els béns immobles de rellevància local estaran subjectes a les normes de protecció contingudes en el corresponent catàleg de béns i espais protegits, al règim general dels béns immobles de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià i al que disposa la legislació urbanística respecte dels béns catalogats.
2. Els catàlegs de béns i espais protegits establiran les mesures de protecció que, en funció dels valors reconeguts, n'asseguren l'adequada conservació i apreciació. En relació amb els béns immobles de rellevància local hauran de contindre, com a mínim, les determinacions següents:
a) Situació i descripció detallada del bé i dels elements protegits.

b) Determinació dels valors patrimonials que justifiquen la qualificació de rellevància local.
c) Entorn d'afecció del bé, si és procedent.
d) Definició del grau de protecció i del règim d'intervenció autoritzat.
3. Els catàlegs prestaran l'adequada protecció, per mitjà de la seua qualificació com a béns immobles de rellevància local, a les mostres més representatives i valuoses de l'arquitectura popular i del patrimoni arquitectònic industrial del terme municipal, així com inclouran, amb esta consideració, als jaciments arqueològics i els paleontològics d'especial valor existents en este àmbit territorial, amb la qualificació d'espais de protecció arqueològica o paleontològica. Així mateix podran proposar la qualificació com a béns de rellevància local els nuclis històrics tradicionals existents en el seu terme municipal, o una part d'estos, quan els seus valors patrimonials així ho meresquen.

4. Les llicències municipals d'intervenció en els béns immobles de rellevància local, els actes d'anàloga naturalesa i les ordes d'execució d'obres de reparació, conservació i rehabilitació, s'han d'ajustar estrictament a les determinacions establides en els catàlegs. Els ajuntaments, en els termes que s'establisquen reglamentàriament, hauran de comunicar a la conselleria competent en matèria de cultura, simultàniament a la notificació a l'interessat, les actuacions que ells mateixos realitzen, les llicències d'intervenció concedides i les ordes d'execució que dicten sobre estos béns.
5. Respecte a les llicències d'excavacions o remocions de terra amb fins arqueològics o paleontològics, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 60.5.
6. En els termes que s'establisquen reglamentàriament, serà aplicable als projectes d'intervenció en béns immobles de rellevància local el que disposa l'article 35.4 d'esta llei.
7. Quant a la declaració de ruïna dels béns immobles de rellevància local, serà aplicable el que preceptuen els apartats 1 i 3 de l'article 40 d'esta llei.»

Article 97
Es modifica la disposició addicional quinta de Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (introduïda per la Llei 5/2007, de 9 de febrer), que queda redactada com seguix:
«Disposició addicional quinta. Reconeixement legal de béns immobles de rellevància local, en atenció a la seua naturalesa patrimonial.
Tenen la consideració de béns immobles de rellevància local, i amb esta denominació hauran de ser inclosos en els respectius catàlegs de béns i espais protegits, les categories d'elements arquitectònics següents: els «pous o caves de neu» o neveres, les ximeneres de tipus industrial construïdes de rajola anteriors a 1940, els antics molins de vent, les barraques tradicionals de la comarca de l'Horta de València, les llotges i sales comunals anteriors al segle XIX, l'arquitectura religiosa anterior a l'any 1940 incloent els calvaris tradicionals que estiguen concebuts autònomament com a tals, i els panells ceràmics exteriors anteriors a l'any 1940.
No obstant això, mitjançant una resolució de la conselleria competent en matèria de cultura, o a través del procediment previst en l'article 47, es podrà exceptuar este reconeixement per a elements que, analitzats singularment, no acrediten reunir valors culturals suficients per a la seua inclusió en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià.»


CAPÍTOL X
De la modificació de la Llei 6/1998, de 22 de juny,
d'Ordenació Farmacèutica

Article 98
Es modifica l'article 18, de la Llei 6/1998, de 22 de juny, d'Ordenació Farmacèutica, afegint al final d'este un nou paràgraf, que queda redactat com seguix:
«8. En aquells supòsits en què un farmacèutic s'haja vist obligat a tancar la seua oficina de farmàcia o que haja sigut impedida l'obertura d'una oficina de farmàcia l'autorització de la qual s'haja obtingut per mitjà de la seua participació en el procediment d'adjudicació previst en este article, per haver-se declarat nul·la l'adjudicació mitjançant una resolució judicial ferma, per causa no imputable a aquell, podrà optar per mantindre la puntuació obtinguda en la prova escrita, sense que siga d'aplicació el que establix el punt anterior, per a la següent convocatòria en què participe, o per l'elecció d'una de les autoritzacions l'adjudicació de la qual no haja sigut convocada, amb renúncia prèvia als efectes econòmics que pogueren derivar-se del compliment de la resolució judicial, sempre que esta ho permeta.»

CAPÍTOL XI
De la modificació de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana

Article 99
Es modifica l'article 11, de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
«Als efectes de la present llei es considera explotació ramadera qualsevol instal·lació, construcció o, en el cas de cria a l'aire lliure, qualsevol lloc en què es tinguen, crien o manegen animals o s'exposen al públic, amb fins lucratius o sense. A estos efectes, s'entendran inclosos els nuclis zoològics, els escorxadors i altres llocs en què es realitze el sacrifici d'animals, els centres en què es duguen a terme espectacles taurins, les instal·lacions dels operadors comercials i els centres de concentració.»

Article 100
Es modifica l'apartat 1 de l'article 18, de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
«El Registre d'Explotacions Ramaderes de la Comunitat Valenciana és el registre administratiu únic adscrit a la conselleria competent en què han d'inscriure's preceptivament totes les explotacions ramaderes amb unitats de producció radicades a la Comunitat Valenciana.»


Article 101
Es modifica l'apartat 2.a de l'article 22 i l'apartat 1.a de l'article 24, de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
«Disposar del corresponent instrument d'intervenció administrativa ambiental.»

Article 102
Es modifica l'article 26, de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
«En una llista annexa al Registre d'Explotacions Ramaderes de la Comunitat Valenciana, organitzada per termes municipals, s'incorporaran, amb les dades fonamentals de titularitat i espècies animals, a més de les que puguen exigir-se reglamentàriament, totes aquelles instal·lacions en què es tinguen, crien o manegen animals, respecte de les quals no existisca obligació d'inscripció en el mencionat registre, per la normativa bàsica de l'estat que el regula, però que hagen de ser objecte de control sanitari oficial»

Article 103
Es modifica l'apartat b de l'article 27, de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
«El director o directora general competent en matèria de producció animal, amb audiència prèvia del titular de l'explotació, li dirigirà requeriment de la seua inscripció en el Registre d'Explotacions Ramaderes en el termini màxim de sis mesos.»


Article 104
Es modifica l'apartat 3 de l'article 27, de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
«Quan no siga sol·licitada en termini la inscripció, o en el cas que esta siga denegada, la destinació de tots els animals de l'explotació o de la unitat productiva serà determinat per la direcció general amb competències en matèria de sanitat animal.»

Article 105
Es modifica l'article 52, de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
«Les instal·lacions dedicades a l'allotjament i alberg dels animals, que formen part d'explotacions ramaderes, hauran de complir les condicions higièniques, sanitàries, de benestar animal exigides per esta llei, les seues disposicions complementàries i totes aquelles normes legals que els siguen d'aplicació.»

Article 106
Es deroga l'article 53, de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana.

Article 107
Es modifica el punt 2, apartat a de l'article 54, de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
«Les instal·lacions ramaderes guardaran una distància mínima de 600 metres respecte a les instal·lacions d'altres unitats de producció de la mateixa espècie ramadera. Esta distància es reduirà a la mitat en el cas d'explotacions amb una capacitat inferior a 120 URM, açò és, unitat ramadera major, equivalent a un boví adult.»

Article 108
Es modifica l'article 54, de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana, i s'afegix un apartat 3, que queda redactat com seguix:
«3. Les distàncies establides en el punt 2 no seran aplicables entre les explotacions sense fins lucratius, no comercials o de xicoteta capacitat, excepte motius justificats en matèria de sanitat animal ramaderes.»


Article 109
Es modifica l'apartat d de l'article 55, de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
«Comptaran amb femers i fosses de purins estanques, o qualsevol altre sistema equivalent, amb capacitat suficient per a emmagatzemar i estabilitzar les dejeccions abans del seu aprofitament posterior.»

Article 110
Es modifica l'apartat 1 de l'article 56, de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
«Els vehicles destinats al transport d'animals hauran de disposar de l'autorització de transport de bestiar, expedida per la conselleria competent de la Generalitat, o del document d'autorització equivalent per a la realització d'esta activitat expedit per l'autoritat pública competent en l'àmbit de la Unió Europea. La targeta o document haurà d'acompanyar el vehicle sempre que es transporten animals.»


Article 111
Es modifica l'apartat 2 de l'article 56, de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
«L'expedició de l'autorització estarà condicionada al compliment de la normativa que s'aplique, així com la seua vigència i en particular a les condicions de benestar animal, i podrà ser retirada en el cas d'incompliment sobrevingut d'estes condicions.»

Article 112
Es modifica l'apartat 13 de l'article 149, de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
«El transport d'animals en vehicles que no tinguen l'autorització de transport de bestiar.»

Article 113
S'afig un nou apartat, el 26 a l'article 149, de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
«L'exercici de l'activitat ramadera sense fins lucratius en una explotació o en una unitat productiva no inscrita en el Registre d'Explotacions Ramaderes de la Comunitat Valenciana.»

Article 114
Es modifica l'apartat 1 de l'article 150, de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de ramaderia de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
«L'exercici de l'activitat ramadera amb fins lucratius en una explotació o en una unitat productiva no inscrites en el Registre d'Explotacions Ramaderes de la Comunitat Valenciana.»

CAPÍTOL XII
De la modificació de la Llei 8/2003, de 24 de març,
de Cooperatives de la Comunitat Valenciana

Article 115
Es modifica l'apartat 3 de l'article 9 de la Llei 8/2003, de 24 de març, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
«3. El nombre mínim de socis per a constituir una cooperativa serà de cinc, excepte en les cooperatives de treball associat, que serà de dos, i en les cooperatives de segon grau, en les quals bastarà amb dos cooperatives fundadores.»

Article 116
Es modifica paràgraf segon, de l'apartat 1, de l'article 89 de la Llei 8/2003, de 24 de març, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
«Per a constituir una cooperativa de treball associat serà suficient la presència de dos socis treballadors.»

Article 117
Es modifica el paràgraf quart, de l'apartat 1, de l'article 89 de la Llei 8/2003, de 24 de març, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
«Si transcorreguera un any des de la constitució de la cooperativa, sense que s'hagueren incorporat almenys dos socis a l'efectiva prestació laboral, la cooperativa incorrerà en causa de dissolució.»

Article 118
S'addiciona un nou apartat a l'article 89 de la Llei 8/2003, de 24 de març, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
«10. A les cooperatives de treball associat que únicament compten amb dos socis treballadors, els seran d'especial aplicació, mentres romanguen en eixa situació i encara que els seus estatuts establisquen una altra cosa, les disposicions següents:
a) Tots els acords socials que requerisquen majoria de socis o de vots hauran d'adoptar-se amb el vot favorable dels dos únics socis.

b) Podran constituir el seu consell rector amb només dos membres que, necessàriament, es distribuiran els càrrecs de president i secretari.
c) No serà necessari constituir la comissió de recursos o la comissió de control de la gestió.
d) Podrà encomanar-se la liquidació d'estes cooperatives a un o dos socis liquidadors.
e) L'import total de les aportacions de cada soci al capital social no podrà superar el 50 per cent d'este.
f) La cooperativa podrà contractar treballadors temporals de conformitat amb la legislació vigent, però en cap cas podrà tindre treballadors amb contracte per temps indefinit.
g) La cooperativa que romanga més de cinc anys amb només dos socis treballadors estarà obligada, a partir del següent exercici, a realitzar una dotació addicional a la reserva obligatòria del dos i mig per mil de la seua xifra de negocis anual. En el mateix supòsit, no podrà obtindre subvencions o ajudes de l'Administració del Consell, excepte les establides per a incorporació de nous socis.»

CAPÍTOL XIII
De la modificació de la Llei 10/2005, de 9 de desembre,
d'Assistència Jurídica a la Generalitat

Article 119
Es modifica l'apartat 6 de l'article 3 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, d'Assistència Jurídica a la Generalitat, que queda redactat com seguix:
«6. El règim d'incompatibilitats dels advocats de la Generalitat serà l'establit amb caràcter general per al personal al servici de l'administració del Consell.
No obstant això, en tot cas, l'exercici del lloc d'advocat de la Generalitat serà per complet incompatible amb l'exercici de l'advocacia en defensa d'interessos privats o públics davant de la Generalitat, o en assumptes que siga com siga es relacionen amb les competències del departament, servici, organisme o unitat en què es presten els servicis.»

Article 120
Es modifica l'apartat 1 de l'article 4 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, d'Assistència Jurídica a la Generalitat, que queda redactat com seguix:
«1. Tots els contractes o convenis que subscriga l'Administració de la Generalitat i les entitats de dret públic vinculades o dependents d'esta, siga quina siga la seua classe o quantia o les característiques del contractista, que tinguen com a objecte la prestació de servicis de representació i defensa en juí, assessorament en dret, consell jurídic i qualsevol altre tipus d'assistència jurídica, incloent-hi l'elaboració d'esborranys d'avantprojectes o projectes de normes i disposicions i l'emissió d'informes i dictàmens de juristes independents i de prestigi, requeriran informe favorable de l'advocat general de la Generalitat.
L'absència d'este informe previ determinarà la nul·litat de ple dret de l'acte d'adjudicació del contracte, podent-se repetir, en els termes de l'article 145.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, contra l'autoritat o funcionari que haja adjudicat el contracte les possibles indemnitzacions que puguen abonar-se com a conseqüència de la declaració de nul·litat del contracte.
Així mateix el contractista exigirà, amb caràcter previ a la subscripció del contracte, l'acreditació de la mencionada autorització de l'Advocacia per part de l'Administració o entitat que adjudique el contracte, i en cas que no siga acreditada, quedarà exempt de l'obligació de subscriure el contracte.»

Article 121
Es modifiquen el apartat 6 de l'article 5 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, d'Assistència Jurídica a la Generalitat, que queden redactats com seguix:
«6. Els informes els que es referixen els apartats anteriors hauran d'emetre's en el termini de quinze dies. De no emetre's dins de l'esmentat termini es considerá que s'ha emés favorable, podent prosseguir les actuacions»

Article 122
Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 5 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, d'Assistència Jurídica a la Generalitat, que queden redactats com seguix:
«1. Correspon als advocats de la Generalitat integrats en l'Advocacia General de la Generalitat l'assessorament en dret al president de la Generalitat, al Consell de la Generalitat i a l'administració que en depenga, així com a les entitats autònomes i de dret públic vinculades o dependents d'aquella, sense perjuí de les especials funcions del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, com a òrgan consultiu suprem del Consell de la Generalitat i de la seua administració, de conformitat amb el que disposa la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat, del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

L'assessorament en dret de les societats i fundacions de La Generalitat, a les quals es referixen els apartats 2 i 3 de l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat, podrà encomanar-se a l'Advocacia General de la Generalitat a través de l'oportú conveni, en el qual es determinarà la compensació econòmica que haurà d'abonar-se a la Hisenda de la Generalitat.
La no-subscripció de conveni no impedirà la plena vigència del que establixen els apartats 4, 5 i 7 de l'article 4 d'esta llei.
2. Serà preceptiu l'informe de l'Advocacia General de la Generalitat en els casos següents:
a) Els avantprojectes de lleis i projectes de disposicions amb força de llei o disposicions de caràcter general.
b) Els convenis i acords administratius.
c) En matèria de contractació, en els supòsits previstos a este efecte en la legislació vigent en matèria de contractes del sector públic, i la resta de normes aplicables, ja es tracte de contractes administratius o de contractes privats.
d) Les propostes de resolució dels recursos administratius, en els casos en què la resolució que pose fi a la via administrativa corresponga al Consell de la Generalitat.
e) Les propostes de resolucions de terminació convencional dels procediments administratius.
f) Els expedients de declaració de lesivitat d'actes administratius, prèviament a la seua impugnació davant de la jurisdicció contenciosa administrativa.
g) Propostes de resolució d'expedients sancionadors la imposició dels quals corresponga al Consell.
h) Les bases generals reguladores de la concessió de subvencions i ajudes corresponents a la Generalitat.
i) Els estatuts i regles de règim intern de les entitats de qualsevol naturalesa, societats i fundacions vinculades o dependents de la Generalitat.
j) Les propostes de resolucions relatives a l'exercici d'accions judicials o al desistiment, aplanament, o sotmetiment a transacció judicial o arbitratge, quan la competència no l'exercisca l'advocat general de la Generalitat.
k) La validació dels documents que acrediten la representació dels interessats en els procediments administratius, expressant la seua concreta eficàcia en relació amb el fi per al qual van ser presentats.
l) Els expedients de pagament de costes a què fóra condemnada la Generalitat, quan se suscite controvèrsia.
m) Els assumptes en què els òrgans de l'orde jurisdiccional penal facen oferiment d'accions a la Generalitat.
n) Qualsevol altre assumpte en què les disposicions vigents exigisquen un informe jurídic amb caràcter preceptiu.»

Article 123
Es modifica l'apartat 1 de l'article 7 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, d'Assistència Jurídica a la Generalitat, que queda redactat com seguix:
«1. Correspon als advocats de la Generalitat integrats en l'Advocacia General de la Generalitat la representació i defensa en juí del president de la Generalitat, del Consell de la Generalitat i la seua Administració; i de les entitats autònomes i de dret públic vinculades o dependents d'este davant qualssevol jurisdiccions i ordes jurisdiccionals, siguen espanyols, siguen supranacionals o internacionals, incloent-hi els procediments que se seguisquen davant d'òrgans arbitrals i parajudicials.»


Article 124
S'afig un apartat 5 a l'article 11 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, d'Assistència Jurídica a la Generalitat, que queda redactat en els termes següents:
«5. Per a concedir l'assistència jurídica regulada en l'apartat primer d'este article, l'Advocacia General valorarà, amb caràcter previ, la possible coincidència d'interessos entre el sol·licitant d'assistència i la Generalitat, atenent a factors com ara l'especial afecció de la Generalitat respecte als béns jurídics protegits; la possible relació amb la defensa dels drets fonamentals; o l'aparença d'actuació legítima per part de l'autoritat o funcionari.
S'entendrà en tot cas que no hi ha coincidència d'interessos, i per tant es denegarà l'assistència jurídica, quan la persona que sol·licita l'assistència estiga imputada pels següents delictes tipificats en el codi penal: delictes contra la hisenda pública i contra la seguretat social; delictes relatius a l'ordenació del territori i l'urbanisme, la protecció del patrimoni històric i el medi ambient; delictes contra la seguretat col·lectiva; delictes relacionats amb els incendis; i els delictes contra l'administració pública.
L'assistència jurídica es denegarà sempre que el demandant, denunciant o querellant siga una altra autoritat o empleat públic de la Generalitat. Igualment es denegará l'assistència jurídica quan el demandat, denunciat o querellat siga una altra autoritat o empleat públic de la Generalitat.
No obstant això, en els supòsits regulats en els dos paràgrafs anteriors, sempre que l'assistència jurídica haja sigut sol·licitada i esta siga denegada, l'interessat, si finalment resulta absolt, o l'assumpte és desestimat, arxivat o sobresegut amb caràcter definitiu i ferm o, si és el cas, resulten íntegrament estimades les seues pretensions amb caràcter de fermesa, podrà sol·licitar en concepte d'indemnització especial, que anirà a càrrec de la conselleria en què prestara servici en el moment de produir-se els fets, el reintegrament dels gastos de defensa i representació, que es calcularan i reconeixeran fins a un límit màxim corresponent al regulat segons les taules d'honoraris aprovades pels respectius col·legis professionals, quan en el procediment judicial corresponent siga preceptiva la seua participació.
Així mateix, en la resta de supòsits en què l'assistència jurídica haja sigut denegada després de ser expressament sol·licitada, l'interessat podrà sol·licitar la indemnització especial anteriorment indicada sempre que es complisquen els requisits expressats en el paràgraf anterior.
La indemnització especial només serà reconeguda si amb anterioritat a l'inici de les actuacions judicials en què l'autoritat o funcionari haja de ser assistit jurídicament, se sol·licita per escrit la mencionada assistència segons els tràmits regulats en este precepte.»

CAPÍTOL XIV
De la modificació de la Llei 10/2006, de 26 de desembre,
de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa i
d'Organització de la Generalitat i creació del Fons de Compensació dins del marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV)

Article 125
Es modifica l'article 48 de la Llei 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa i d'Organització de la Generalitat, modificat per la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa i d'Organització de la Generalitat, que queda redactat com seguix:
«U. Creació del Fons de Compensació.
1. Es crea el Fons de Compensació dins del marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV), destinat a aquells municipis i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana, inclosos en l'àmbit d'afecció d'alguna de les zones aptes per a albergar instal·lacions eòliques relacionades en este, que es nodrirà dels ingressos de les empreses titulars de les instal·lacions eòliques com a contribució a les estratègies d'actuació del pla.
2. La gestió ordinària d'este fons serà realitzada per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, de conformitat amb les directrius establides en la corresponent orde de la conselleria competent en matèria d'energia, a través de la qual es regularan les normes d'aplicació del Fons de Compensació.
L' Institut Valencià de Competitivitat Empresarial procedirà a la percepció de les quantitats corresponents en concepte de gastos de gestió de projectes.
3. Per resolució del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, es faran públiques les convocatòries anuals del Fons de Compensació dins del marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana.

Dos. Ingressos.
1. Anualment, les empreses titulars de les instal·lacions eòliques de cada zona realitzaran l'ingrés corresponent a la potència total instal·lada en la zona al dia 31 de desembre de l'any anterior.
2. Este ingrés, que tindrà lloc fins al desmantellament dels parcs eòlics, es calcularà a raó de 2,65 €/kW i any, quantitat que s'actualitzarà anualment d'acord amb el sistema d'actualització de tarifes i primes aplicables a instal·lacions d'energia eòlica, establit en la normativa que regule, amb caràcter general, l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim especial o, si és el cas, específicament per a instal·lacions d'energia eòlica. La quantitat a ingressar serà notificada per l' Institut Valencià de Competitivitat Empresarial a les diferents empreses titulars de les instal·lacions eòliques amb la deguda antelació.

3. Les empreses titulars de les instal·lacions eòliques podran anticipar les aportacions capitalitzant a 10 anys fins a un 37% de les quantitats anuals a ingressar durant estos, quedant exemptes de l'ingrés de la fracció capitalitzada durant el període restant fins al desmantellament efectiu dels parcs eòlics. En tot cas, a les quantitats capitalitzades, l'actualització de la quantitat que serà aplicable, correspondrà a la del sistema d'actualització de tarifes i primes aplicables a instal·lacions d'energia eòlica establit en la normativa que regule, amb caràcter general, l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim especial, o si és el cas, específicament per a instal·lacions d'energia eòlica, per a l'any immediatament anterior a l'inici de l'esmentada capitalització, considerant esta variació constant, aplicable durant el període capitalitzat.

Tres. Distribució del Fons.
L'ingrés realitzat per les empreses titulars de les instal·lacions eòliques d'una determinada zona anirà destinat a aquells municipis i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana, inclosos en l'àmbit d'afecció d'esta zona, per a la realització de les actuacions que apareixen en el següent apartat.
Les quantitats que es troben en el compte i no compromeses durant un exercici, passaran a engrossir l'import del Fons per a l'exercici següent.
En concepte de gestió de projectes, l' Institut Valencià de Competitivitat Empresarial percebrà, en el moment d'ordenar el pagament de les quantitats assignades, el 10% d'estes quantitats.
Quatre. Actuacions susceptibles de suport.
1. El Fons podrà anar destinat a actuacions d'inversió dels següents tipus i característiques:
- Projectes de millora d'infraestructures rurals i de servicis.
- Projectes d'impuls de les energies renovables.
- Projectes de millora de les condicions socioeconòmiques.
2. Els costos elegibles que entren en el càlcul als efectes de la distribució del fons són els següents:
- Les inversions en immobilitzat: cost de mà d'obra externa, execució material, equips i instal·lacions, IVA inclòs.
- Costos de projecte i direcció d'obra, si es tracta de contractacions externes, IVA inclòs.
- Costos de mà d'obra pròpia, sempre que es trobe vinculada exclusivament al projecte presentat.
3. La quantitat assignada a cada projecte es determinarà en funció del pressupost d'inversió presentat per l'entitat sol·licitant, no podent superar el 100% d'este pressupost.»

Article 126. Creació del Fons de Promoció dins del marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV)
«U. Creació del Fons de Promoció
1. Es crea el Fons de Promoció dins del marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV), destinat a la realització dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, de programes de naturalesa energètica i industrial relacionada amb el sector energètic, tendents a incentivar l'economia de la Comunitat Valenciana, que es nodrirà dels ingressos de les empreses titulars de les instal·lacions eòliques com a contribució a les estratègies d'actuació del pla, així com d'aportacions realitzades per tercers relacionats amb el sector energètic.

2. La gestió ordinària d'este Fons serà realitzada per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, de conformitat amb les directrius establides en la corresponent orde de la conselleria competent en matèria d'energia, a través de la qual es regularan les normes d'aplicació del Fons de Promoció, procedint-se, per resolució del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, a fer-se públics els mecanismes que s'establisquen per a dur a terme les actuacions objecte del Fons de Promoció dins del marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana.

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial procedirà a la percepció de les quantitats corresponents en concepte de gastos de gestió del Fons de Promoció.
3. A les comissions de seguiment creades, pels corresponents acords entre la conselleria competent en matèria d'energia i les empreses titulars d'instal·lacions eòliques, per a supervisar el compliment dels plans industrials se'ls assignen les funcions de seguiment, avaluació i decisió relatives al compliment dels compromisos industrials de les empreses titulars d'instal·lacions eòliques, d'acord amb les previsions contingudes en la present norma i al que establixen els precitats acords.

Dos. Ingressos.
1. Els ingressos del Fons de Promoció tindran el seu origen en dos fonts: en primer terme, en la substitució, per part de les empreses titulars de les instal·lacions eòliques, d'aquelles actuacions industrials i energètiques contingudes en els corresponents plans industrials de zona i no executades, per una compensació econòmica indemnitzatòria; i en segon lloc, en les aportacions patrimonials dutes a terme per tercers relacionats en l'àmbit del sector energètic.
2. Les substitucions d'actuacions industrials i energètiques contingudes en els corresponents plans industrials de zona, i no executades, per una compensació econòmica indemnitzatòria, seran objecte d'estimació i validació, a través del corresponent acord, atenent als paràmetres establits en este apartat, per part de les corresponents comissions de seguiment de compliment del pla industrial de cada titular d'instal·lació eòlica. Estes comissions seran convocades en el termini màxim de sis mesos des de l'entrada en vigor de la present norma, procedint a continuació, l' Institut Valencià de Competitivitat Empresarial a notificar l'acord a cada empresa.

3. Les empreses titulars de les instal·lacions eòliques hauran de substituir les actuacions industrials i energètiques compromeses en els corresponents plans industrials que no hagen sigut degudament executades, per compensacions econòmiques de caràcter indemnitzatori, d'acord amb els criteris de càlcul establits en el present apartat.

4. Les empreses titulars de les instal·lacions eòliques, les actuacions industrials i energètiques de les quals compromeses en els corresponents plans industrials, que a l'entrada en vigor de la present norma, no es troben degudament justificades i es troben avalades durant una antiguitat igual o superior a 2 anys, hauran de regularitzar la mencionada situació, executant-les o, si és el cas, a través de la seua substitució, per una compensació econòmica de caràcter indemnitzatori, establida d'acord amb les normes previstes en el present apartat. Esta compensació econòmica haurà de liquidar-se per part dels titulars de les instal·lacions eòliques durant els dos anys posteriors a la data de l'Acord de la Comissió de Seguiment, en quatre pagaments de la mateixa quantia, distribuïts uniformement al llarg del dit període, procedint-se, en cas d'incompliment, a l'execució dels corresponents avals.

5. Les empreses titulars de les instal·lacions eòliques, les actuacions industrials i energètiques de les quals compromeses en els corresponents plans industrials que, a l'entrada en vigor de la present norma, no es troben degudament justificades, i es troben avalades durant una antiguitat inferior a 2 anys, disposaran d'un termini equivalent a aconseguir una duració màxima de l'aval de 2 anys per a regularitzar esta situació, executant-les o, si és el cas, a través de la seua substitució per una compensació econòmica de caràcter indemnitzatori, establida d'acord amb les normes previstes en el present apartat. Esta compensació econòmica haurà de liquidar-se per part dels titulars de les instal·lacions eòliques durant els dos anys posteriors a la data de l'Acord de la Comissió de Seguiment en què es determine l'esmentada substitució compensatòria, en quatre pagaments de la mateixa quantia, distribuïts uniformement al llarg del dit període, procedint-se, en cas d'incompliment, a l'execució dels corresponents avals.
6. Per a totes aquelles actuacions compromeses i executades de manera incomplet, es podrà optar entre completar l'actuació industrial o, realitzar la corresponent substitució per una compensació econòmica de caràcter indemnitzatori, d'aquella part pendent de compliment. Per a això, es procedirà a estimar aquella part proporcional incomplida, considerant-se una vida útil de les actuacions, de 15 anys, llevat que la comissió, per la particular naturalesa de l'actuació industrial, estime un altre termini distint, i a notificar la compensació econòmica de caràcter indemnitzatori, a la que hauran de sotmetre's, en cas de no aconseguir-se el compliment total dels compromisos. Esta compensació econòmica haurà de liquidar-se per part dels titulars de les instal·lacions eòliques durant l'any següent a la data de l'Acord de la Comissió de Seguiment en què es determine l'esmentada substitució compensatòria, en dos pagaments de la mateixa quantia, des de la notificació de l'esmentat acord per part de l' Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.

7. La compensació econòmica indemnitzatòria regulada en el present apartat estarà integrada per les quantitats derivades dels següents indicadors:
a) Actuacions de naturalesa industrial: el 25% del pressupost indicat en els acords subscrits amb la conselleria competent en matèria d'energia, corresponent a actuacions de naturalesa industrial.
b) Per a cada actuació de naturalesa energètica: en relació amb el pressupost indicat en els acords subscrits amb la conselleria competent en matèria d'energia, s'aplicaran els següents percentatges; el 10% per als primers 5.000.000 d'euros, el 5% per al tram comprés entre 5.000.001 d'euros i 10.000.000 d'euros, el 3% per al tram comprés entre 10.000.001 d'euros i 50.000.000 d'euros, l'1% per al tram comprés entre 50.000.001 d'euros i 100.000.000 d'euros i el 0,5% per al tram que supere els 100.000.000 d'euros.
Tres. Distribució del Fons.
Els ingressos realitzats per les empreses titulars de les instal·lacions eòliques, així com els realitzats per tercers relacionats amb el sector energètic, aniran destinats a programes i polítiques de naturalesa energètica i industrial relacionada amb el sector energètic que generen un impacte positiu en l'economia de la Comunitat Valenciana.
Les quantitats que es troben en el compte i no compromeses durant un exercici, passaran a engrossir l'import del Fons de Promoció per a futures actuacions.
En concepte de gestió del Fons de Promoció, l'Agència Valenciana de l'Energia, percebrà el 10% de les quantitats assignades a cada actuació recolzada.
Quatre. Actuacions susceptibles de suport.
1. Projectes d'inversió:
a) Finançament, inversió i/o incentius dels següents tipus i característiques:
- Projectes de naturalesa energètica que generen un impacte positiu en la Comunitat Valenciana
- Projectes de naturalesa industrial relacionada amb el sector energètic que generen un impacte positiu en la Comunitat Valenciana.
b) Els costos elegibles que entren en el càlcul als efectes de la distribució del fons són els següents:
- Les inversions en immobilitzat: cost de mà d'obra externa, execució material, equips i instal·lacions, amb possibilitat d'incloure l'IVA en el cas d'actuacions de finançament.
- Costos de projecte i direcció d'obra, si es tracta de contractacions externes.
- En cas de costos diferents dels anteriors, qualsevol cost integrant del projecte, sempre que es troben relacionats amb les actuacions contingudes en l'apartat a).
c) La quantitat assignada a cada projecte es determinarà en funció del pressupost d'inversió presentat pel sol·licitant, no podent superar el 100% d'este pressupost.
2. Projectes empresarials:
a) Finançament a la creació, consolidació i expansió d'empreses, sempre que es tracte de projectes de naturalesa energètica o de naturalesa industrial relacionada amb el sector energètic i que generen un impacte positiu en la Comunitat Valenciana.
Este finançament podrà incloure, a més d'altres modalitats, les següents:
- Préstecs participatius, en el cas de creació i consolidació d'empreses.
- Préstecs subordinats, en el supòsit de projectes d'I+D+i.
b) Es consideraran costos elegibles tant inversions, com gastos de circulant, no sols referits a la posada en marxa del projecte, sinó al mateix procés d'expansió i consolidació, sempre que els conceptes i actuacions posseïsquen la naturalesa energètica o industrial expressada.
c) La quantitat assignada a cada projecte empresarial es determinarà en funció de les característiques d'este.

CAPÍTOL XV
De la modificació de la Llei 6/2008, de 2 de juny,
de la Generalitat, d'Assegurament Sanitari del Sistema
Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana

Article 127
Es modifica l'article 8 de la Llei 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d'Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
«Article 8. Modalitats d'assegurament del Grup I «Protecció estatal»
1. La Conselleria de Sanitat acreditarà el dret a les prestacions del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana, incloent en el grup «Protecció estatal» a les persones residents a la Comunitat Valenciana que es troben en alguna de les situacions següents:

a) Persones que tinguen reconeguda per l'Institut Nacional de la Seguretat Social o l'Institut Social de la Marina la condició d'assegurat o de beneficiari d'un assegurat, per reunir els requisits establits en la legislació vigent en matèria sanitària.
b) Persones que estiguen en possessió de la documentació vàlida que acredite el dret a l'assistència sanitària en situació de residència habitual, emesa per la institució competent, als qui s'apliquen els reglaments comunitaris o els convenis bilaterals, que, en ambdós casos, existisquen en matèria d'assistència sanitària de la Seguretat Social.

c) Persones que reunixen la condició de titular o beneficiari dels règims especials de la Seguretat Social gestionats per les mutualitats administratives MUFACE, MUGEJU o ISFAS, i hagen optat per rebre les prestacions sanitàries a través de la xarxa sanitària pública.

2. La Conselleria de Sanitat acreditarà, amb els límits i condicions establits en la legislació sanitària estatal, als estrangers no registrats ni autoritzats com a residents a Espanya que pretenguen accedir a l'assistència sanitària pública a la Comunitat Valenciana, que es troben en alguna de les situacions següents:
a) Els menors de 18 anys.
b) Les dones embarassades.»

Article 128
Es modifica l'article 9 de la Llei 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d'Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
«Article 9. Modalitats d'assegurament del Grup 2 «Protecció autonòmica»
Per decret del Consell, a proposta de la conselleria competent en matèria de sanitat i amb un informe previ favorable de la conselleria competent en matèria d'hisenda, es podrà, per raons d'interés social i amb caràcter excepcional, acreditar el dret a les prestacions sanitàries del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana, en els termes i condicions que s'establisquen en este, a les persones que es troben a la Comunitat Valenciana que no reunisquen els requisits per a estar incloses en els grups regulats en els articles 8, 10 i 11.

La cobertura d'assistència sanitària en estos casos es limitarà a l'àmbit del sistema sanitari públic valencià.»
Article 129
U. Es modifica el paràgraf segon de l'apartat 3 de l'article 12 de la Llei 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d'assegurament sanitari del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
«La Generalitat garantirà el dret d'accés i assumirà la despesa dels productes inclosos en la prestació farmacèutica, el catàleg ortoprotètic i les ajudes tècniques als menors de 18 anys residents en la Comunitat Valenciana que es troben sota la tutela de les administracions públiques.
Dos. Se suprimeix el paràgraf 4 de l'article 12 de la Llei 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d'assegurament sanitari del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana.»

Article 130
Es modifica l'apartat 2 de l'article 16 de la Llei 6/2008, de 2 de juny, d'Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
«2. Tindran vigència temporal les modalitats d'assegurament de l'article 9.»

Article 131
Es modifica l'apartat 2 de l'article 18 de la Llei 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d'assegurament sanitari del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
«2. S'expedirà la targeta sanitària individual SIP a les persones que, donades d'alta en el sistema d'informació poblacional, estiguen incloses en les modalitats d'assegurament sanitari recollides en l'article 8, apartat 1, lletres a, b i c.»

CAPÍTOL XVI
De la modificació de la Llei 12/2008, de 3 de juliol,
de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància
i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana

Article 132
Es modifica l'article 128 de la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana que queda redactat com seguix:

«Article 128
Suspensió de la tramitació del procediment d'adopció
1. A petició dels interessats podrà acordar-se la suspensió del procediment d'adopció per resolució administrativa dels servicis territorials competents de la Generalitat en matèria d'adopció de menors, siga quin siga l'estat de la seua tramitació, quan concórreguen circumstàncies rellevants per a la seua instrucció o resolució que afecten temporalment la unitat familiar.
2. Quan els interessats sol·liciten la suspensió del procediment d'adopció hauran d'expressar motivadament el termini de temps pel qual la sol·liciten i la circumstància que concorre. Els servicis territorials competents en matèria d'adopció podran requerir que s'acredite esta circumstància i desestimaran la petició de suspensió quan esta circumstància no siga rellevant per a la tramitació del procediment o no tinga caràcter temporal. El termini de suspensió sol·licitat no vincula a l'entitat pública, podent acordar-se, de forma motivada, per un termini inferior o superior al sol·licitat dins dels límits establits en l'apartat 5. Els interessats podran, així mateix, instar la represa de la tramitació del procediment abans que expire el termini de suspensió, si esta haguera sigut acordada a petició seua i haguera desaparegut la circumstància que la va motivar.
3. Si la suspensió es produïx a instància de part i els interessats no sol·licitaren la continuació de la tramitació, una vegada transcorregut el termini de deu dies, comptat a partir de l'endemà a què expire el termini de suspensió, se'ls considerarà que desistixen de la seua sol·licitud i es procedirà, previs els tràmits legals, a l'arxiu de l'expedient d'adopció.
4. Els servicis territorials competents de la Generalitat podran, així mateix, acordar d'ofici la suspensió del procediment, amb audiència prèvia dels interessats, quan tinguen constància de l'existència de circumstàncies psicològiques, familiars, socials, econòmiques, de salut, o de qualsevol altra índole que afecten de manera transitòria els sol·licitants i que resulten determinants per a pronunciar-se sobre la idoneïtat, per a atorgar la conformitat a una preassignació d'un menor, per a proposar una assignació o per a procedir a la integració efectiva del futur fill adoptiu en el nucli familiar.
5. El termini de suspensió no serà superior a un any, excepte en els supòsits de malaltia en què podrà acordar-se fins a dos anys quan així ho requerisca l'estat de salut i el pronòstic mèdic de la malaltia.

Els servicis territorials competents de la Generalitat en matèria d'adopció de menors podran concedir per acord, d'ofici o a petició dels interessats, una ampliació del termini de suspensió inicialment concedit, que no excedisca la mitat d'este. Tant la petició dels interessats com la decisió d'ampliació del termini de suspensió hauran de produir-se abans del venciment del termini del qual es tracte, no sent possible l'ampliació d'un termini ja vençut. Els acords sobre ampliació de terminis o sobre la seua denegació no seran susceptibles de recurs.

Sense perjuí de l'anterior, el procediment d'adopció podrà suspendre's tantes vegades com siga necessari en atenció a la concurrència de noves circumstàncies familiars que ho justifiquen.
6. Quan la circumstància que va motivar la suspensió afecte aspectes rellevants per a la declaració d'idoneïtat es procedirà a realitzar una nova valoració psicosocial dels sol·licitants, encara en el cas que esta declaració estiga vigent.
7. La suspensió no donarà lloc a la pèrdua de l'antiguitat en el Registre de Sol·licituds d'Adopció de la Comunitat Valenciana.»


CAPÍTOL XVII
De la modificació de la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana

Article 133
Es modifica l'apartat 2 de l'article 18, de la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
«2. Els ciutadans i ciutadanes podran utilitzar altres sistemes d'identificació, com ara claus concertades en un registre previ, aportació d'informació coneguda per ambdós parts o altres sistemes no criptogràfics únicament en els casos en què l'administració pública corresponent ho haja autoritzat expressament a l'aprovar la norma reguladora general del procediment administratiu o la seua modificació, o ho autoritze amb posterioritat per a la tramitació d'un procediment específic, amb un informe previ d'administració electrònica emés per l'òrgan amb competències en la matèria dins de l'administració pública actuant.»


Article 134
Es modifica l'apartat 2 de l'article 20, de la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
«2. La plataforma de validació per mitjà de la qual es garantix la verificació de l'estat de revocació de tots els certificats admesos en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat i serà de lliure accés dins de l'àmbit d'aplicació d'esta llei.»

Article 135
Es modifica l'article 21, de la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
«Totes les administracions públiques de l'àmbit d'aplicació de la present llei hauran de disposar de registres actualitzats de personal funcionari públic habilitat per a identificar i autenticar ciutadans i ciutadanes per mitjà dels sistemes de firma electrònica de què estiguen dotats, basats en certificats d'empleat públic emés per un prestador de servicis de certificació que garantisquen la seguretat d'esta habilitació.»Article 136
Se suprimix l'apartat 3 de l'article 23, de la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana i es renumera l'apartat 4 de l'article 23, que passa a ser l'apartat 3.

Article 137
Es modifica l'apartat 1, segon paràgraf, de l'article 27, de la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
«El compliment d'allò que s'ha assenyalat en l'anterior paràgraf exigirà la utilització de sistemes de firma longeva, que garantisquen la referència temporal dels documents i expedients administratius per a la verificació de les firmes electròniques a llarg termini dels documents firmats electrònicament en un moment determinat.»

Article 138
Es modifica l'apartat 4, de l'article 42, de la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
«4. Reglamentàriament s'establiran els supòsits i requisits per a excepcionar l'aportació de documentació identificativa, de residència dels ciutadans i ciutadanes, o d'una altra que siga necessària per a la tramitació administrativa, respecte de procediments de competència de l'Administració de la Generalitat o de les institucions assenyalades en l'article 2.1, lletra b, d'esta llei, d'acord amb la legislació vigent aplicable en la matèria.
Als anteriors efectes, l'obtenció de la informació assenyalada podrà dur-se a terme vàlidament i amb el mateix valor probatori per mitjà de l'accés al Sistema de Verificació de Dades d'Identitat i de Residència, sense perjuí del consentiment de la persona interessada o de l'autorització legal a este efecte.»

Article 139
Se suprimix l'apartat d de l'article 54.1, de la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

Article 140
Se suprimix la disposició addicional onze. Adquisició per la Generalitat de béns i servicis relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació.

CAPÍTOL XVIII
De la modificació de la Llei 10/2010, de 9 de juliol,
d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

Article 141
Se suprimix la lletra k, de l'apartat 1 de l'article 9 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, renumerant les lletres següents d'este, que queda redactat com seguix:

«1. Correspon al conseller o a la consellera competent en matèria de funció pública:
a) Proposar al Consell l'aprovació dels projectes de llei i dels decrets en matèria de personal, funció pública i sistema retributiu, així com dictar la resta de disposicions i directrius que li corresponguen en estes matèries, de conformitat amb la normativa vigent.
b) Informar amb caràcter preceptiu i vinculant sobre els avantprojectes de llei i els projectes de disposicions generals que es referisquen a estructura orgànica, mètodes de treball i personal elaborats per les conselleries.
c) Atorgar els títols de personal funcionari de la Generalitat.
d) Aprovar les relacions de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat de conformitat amb allò que disposa l'article 43 d'esta llei.

e) Elaborar l'oferta d'ocupació pública i els instruments de planificació de personal que haja d'aprovar el Consell.
f) Classificar els llocs de treball de l'administració de la Generalitat, per mitjà del sistema que es determine reglamentàriament.
g) Intervindre en les negociacions amb les organitzacions sindicals respecte de les condicions de treball, segons es dispose reglamentàriament.
h) Impulsar, coordinar i, si és el cas, establir i executar els plans i mesures en matèria de personal de l'Administració de la Generalitat.

i) Establir els programes i el contingut de les proves de selecció de personal, convocar-les i designar els seus tribunals, en els termes establits en el capítol I del títol V d'esta llei. L'organització d'estes correspondrà a l'òrgan competent en matèria de selecció de personal.

j) Impulsar, coordinar i, si és el cas, establir i executar els plans i mesures en matèria de formació i acció social del personal de l'Administració de la Generalitat.
k) Dirigir la gestió dels assumptes corresponents al personal de l'Administració de la Generalitat, amb les excepcions del docent i de seguretat.
l) Crear, mantindre i gestionar el Registre de Personal i el Registre de Llocs de Treball de l'Administració de la Generalitat.
m) Efectuar o autoritzar, si és el cas, els nomenaments del personal funcionari i la contractació del personal laboral, d'acord amb el que establix reglamentàriament.
n) Concedir les jubilacions del personal de l'Administració de la Generalitat.
o) Acordar la pèrdua de la condició de personal funcionari, ja siga de carrera o interí, així com l'extinció dels contractes del personal laboral.
2. Les competències que en esta llei s'atribuïxen al conseller o a la consellera competent en matèria de funció pública corresponen a qui tinga la titularitat de la Conselleria de Sanitat o dels seus organismes o entitats dependents, en el que es referisca al personal funcionari o laboral la gestió del qual tinguen atribuïda.»

Article 142
Es modifica l'apartat 1 de l'article 20 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que queda redactat com seguix:
«1. Les titulars i els titulars de les conselleries, organismes autònoms i ens públics de l'administració de la Generalitat podran nomenar, amb l'autorització prèvia per acord del Consell, i per període màxim improrrogable de dos anys, personal directiu públic professional per a la posada en marxa de projectes, plans o programes concrets de duració determinada.
El període màxim improrrogable de dos anys no resultarà d'aplicació per al personal directiu públic professional al servici de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat per així exigir-ho la implantació de les noves formes de gestió de la sanitat pública. Reglamentàriament es determinarà la duració màxima aplicable als nomenaments d'este tipus de personal.»

Article 143
Es modifica l'apartat 3 de l'article 92 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que passa a quedar redactat de la manera següent.
«3. La competència per a resoldre les declaracions de compatibilitat correspon:
a) Al conseller o consellera que tinga la competència en matèria de sanitat, respecte del personal la gestió del qual corresponga a la dita conselleria i realitze la seua activitat principal adscrit a eixe departament, organismes o entitats dependents.
b) Al conseller o consellera que tinga la competència en matèria d'educació, respecte del personal docent que realitze la seua activitat principal adscrit a este departament, organismes o entitats, en l'àmbit universitari esta competència és exercida pel rector o rectora de la universitat.
c) Al conseller o consellera competent en matèria de funció pública, respecte de la resta de personal que realitza la seua activitat principal en l'Administració de la Generalitat, els seus organismes, ens, corporacions de dret públic i empreses que d'esta depenguen. Si l'activitat principal es realitza en les universitats de la Comunitat Valenciana, organismes o entitats dependents d'esta, esta competència serà exercida pel rector o rectora corresponent.»

Article 144
Es modifica l'apartat 1 de l'article 102, de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que queda redactat com seguix:
«El sistema de lliure designació consistix en l'apreciació discrecional per l'òrgan competent de la idoneïtat de les persones candidates en relació amb els requisits exigits per a l'exercici del lloc.

Les convocatòries per a la provisió de llocs per lliure designació inclouran les dades següents:
a) Número, denominació, retribucions complementàries vinculades al lloc de treball, així com adscripció orgànica i localitat.
b) Cos o escala d'adscripció, així com, si és el cas, la resta de requisits exigits per al seu exercici, segons la relació de llocs de treball.

Anunciada la convocatòria es concedirà un termini de 10 dies naturals per a la presentació de sol·licituds.»

Article 145
Es modifica l'apartat 3 de l'article 105, de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que queda redactat com seguix:
«3. L'adscripció provisional serà comunicada a l'òrgan que dispose de la vacant, amb caràcter previ a la seua incorporació. En tot cas, l'adscripció provisional a llocs de treball la forma de provisió dels quals siga la de lliure designació es realitzarà a proposta de l'òrgan competent, de conformitat amb allò que disposa l'article 102.3.»

Article 146
S'afig una disposició addicional, la vint-i-u, a la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, amb la redacció següent:
«Disposició addicional vint-i-u. Fi de la via administrativa

1. En l'àmbit d'aplicació d'esta llei posen fi a la via administrativa els actes emanats del conseller o consellera, del secretari autonòmic o secretària autonòmica i del director o directora general competents en matèria de funció pública, en relació amb les competències que tinguen atribuïdes en matèria de personal.
2. Per a la revisió d'ofici o la declaració de lesivitat dels actes nuls o anul·lables, en matèria de funció pública, seran competents:
a) El Consell respecte als seus propis actes.
b) El conseller o consellera competent en matèria de funció pública respecte dels seus propis actes i dels dictats pel secretari autonòmic o secretària autonòmica i pel director o directora general competents en matèria de funció pública.»

Article 147
S'afig una disposició addicional, la vint-i-dos, a la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, amb la redacció següent:
«Disposició addicional vint-i-dos. Duració dels procediments i efectes del silenci administratiu.
1. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa dels procediments arreplegats en el quadro següent, serà l'establit en este i començarà a comptar, en els procediments iniciats a instàncies de la persona interessada, des que la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent.
2. El venciment d'este termini màxim sense que s'haja dictat i notificat la resolució expressa del procediment produirà els efectes assenyalats en este quadro.


Procediment administratiu
Classificació de llocs de treball.
Normativa reguladora
Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
Conveni col·lectiu personal laboral.
Termini màxim de resolució
3 mesos.
Efectes del silenci
Desestimatori.
__________________________________________
Procediment administratiu
Excedència voluntària incentivada i forçosa (Pla ocupació).
Normativa reguladora
Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
Conveni col·lectiu personal laboral.
Termini màxim de resolució
3 mesos.
Efectes del silenci
Desestimatori.
__________________________________________
Procediment administratiu
Situacions administratives que exigisquen sol·licitud a instància de part i la tramitació d'un procediment.
Normativa reguladora
Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
Conveni col·lectiu personal laboral.
Termini màxim de resolució
3 mesos.
Efectes del silenci
Desestimatori.
__________________________________________
Procediment administratiu
Reingrés per adscripció provisional.
Normativa reguladora
Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
Article 10.a i 10.c Conveni col·lectiu personal laboral.
Termini màxim de resolució
3 mesos.
Efectes del silenci
Desestimatori.
__________________________________________
Procediment administratiu
Permuta.
Normativa reguladora
Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
Article 34 Decret 33/1999.
Termini màxim de resolució
3 mesos.
Efectes del silenci
Desestimatori.
__________________________________________
Procediment administratiu
Compatibilitat.
Normativa reguladora
Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució
3 mesos.
Efectes del silenci
Desestimatori.
__________________________________________
Procediment administratiu
Reconeixement servicis previs.
Normativa reguladora
Reial Decret 1461/1982.
Llei 70/1978.
Termini màxim de resolució
3 mesos.
Efectes del silenci
Desestimatori.
________________________________________
Procediment administratiu
Jubilació voluntària.
Normativa reguladora
Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
Conveni col·lectiu.
Normativa estatal de caràcter bàsic.
Termini màxim de resolució
3 mesos.
Efectes del silenci
Desestimatori.
________________________________________
Procediment administratiu
Jubilació parcial.
Normativa reguladora
Normativa estatal de caràcter bàsic.
Termini màxim de resolució
3 mesos.
Efectes del silenci
Desestimatori.
________________________________________
Procediment administratiu
Prolongació de la permanència en el servici actiu.
Normativa reguladora
Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
Termini màxim de resolució
3 mesos.
Efectes del silenci
Desestimatori.
________________________________________
Procediment administratiu
Canvi de lloc per motius de salut.
Normativa reguladora
Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
Article 19 Conveni col·lectiu personal laboral.
Termini màxim de resolució
3 mesos.
Efectes del silenci
Desestimatori.
________________________________________
Procediment administratiu
Sol·licituds de reconeixement o revisió de drets relacionats amb la carrera administrativa i retribucions del personal al servici de l'Administració.
Normativa reguladora
Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
Conveni col·lectiu personal laboral.
Termini màxim de resolució
3 mesos.
Efectes del silenci
Desestimatori.
________________________________________
Procediment administratiu
Permisos per assumptes propis.
Normativa reguladora
Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
Decret 175/2006, de 26 de novembre, pel qual s'aproven les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell.
Termini màxim de resolució
1 mes.
Efectes del silenci
Estimatori.
________________________________________
Procediment administratiu
Llicències sense retribució per interés particular.
Normativa reguladora
Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
Art. 43 del Decret 175/2006, de 26 de novembre, pel qual s'aproven les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell.
Termini màxim de resolució
1 mes.
Efectes del silenci
Desestimatori.
________________________________________
Procediment administratiu
Llicències sense retribució per atenció de familiars.
Normativa reguladora
Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
Art. 44 del Decret 175/2006, de 26 de novembre, pel qual s'aproven les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell.

Termini màxim de resolució
1 mes.
Efectes del silenci
Desestimatori.
________________________________________
Procediment administratiu
Reduccions de jornada amb disminució de retribucions.
Normativa reguladora
Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
Art. 7 del Decret 175/2006, de 26 de novembre, pel qual s'aproven les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell.
Termini màxim de resolució
2 mesos.
Efectes del silenci
Desestimatori.
________________________________________
Procediment administratiu
Homologació d'accions formatives.
Normativa reguladora
Orde 10/2010, de 2 de juliol, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es regulen els requisits i el procediment per a l'homologació d'accions formatives dirigides al personal de les administracions i institucions de la Comunitat Valenciana.
Art. 6.2.
Termini màxim de resolució
3 mesos.
Efectes del silenci
Desestimatori.
________________________________________
Procediment administratiu
Llicència per cursos externs i per estudis.
Normativa reguladora
Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell.
Arts.40 i 41
Termini màxim de resolució
2 mesos.
Efectes del silenci
Desestimatori.
________________________________________
Procediment administratiu
Llicència per a perfeccionament professional.
Normativa reguladora
Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell.
Art.45
DOGV 5397 de 28/11/2006.
Termini màxim de resolució
2 mesos.
Efectes del silenci
Desestimatori.»
Article 148
S'afig una disposició addicional, la vint-i-tres, a la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, amb la redacció següent:
«Disposició addicional vint-i-tres. Llocs amb rang de subdirecció general o direcció de servici.
Als efectes del que establix esta llei només es considera que un lloc té rang de subdirecció general o direcció de servici, quan este estiga expressament establit en la norma organitzativa de la conselleria o organisme a què estiga adscrit el lloc.
Estos llocs de treball no podran dependre jeràrquicament d'altres del mateix rang.
Tot això sense perjuí de la denominació i dependència jeràrquica dels llocs de treball de cossos d'Administració especial creats per llei, que tinguen assignat este rang i dependència jeràrquica i que es continuaran regint pel que disposen les disposicions legals i reglamentàries específiques aplicables a estos llocs de treball.»

CAPÍTOL XIX
De la modificació de la Llei 3/2011, de 23 de març,
de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana

Article 149
Es modifica l'apartat 2 de l'article 17 de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6488, de 25 de març) que queda redactat com seguix:
«Amb caràcter general, els diumenges i festius es consideraran no laborables. No obstant això, s'habilitaran per a cada any deu diumenges o festius en els quals els establiments podran romandre oberts al públic per a realitzar la seua activitat comercial.»

Article 150
Es modifica l'apartat 1 de l'article 18 de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana perquè quede redactat com segueix:
«El calendari de diumenges o festius que s'habiliten per a un període de 12 mesos, que coincidirà amb l'any natural, es determinarà mitjançant una resolució de la conselleria competent en matèria de comerç, amb un informe previ de l'Observatori del Comerç Valencià.»

CAPÍTOL XX
De la modificació de la Llei 6/2011, d'1 d'abril,
de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana

Article 151
Es modifica el paràgraf 3.r de l'article 35 de la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
«3. A la finalització del contracte de servici públic de transport, este podrà ser prorrogat excepcionalment pel temps necessari perquè es produïsca l'adjudicació al següent operador, temps que en cap cas podrà superar els dos anys.»

CAPÍTOL XXI
De l'extinció de les cambres agràries provincials
de la Comunitat Valenciana

Article 152. Extinció de les cambres agràries provincials de la Comunitat Valenciana
1. Queden extingides les cambres agràries d'àmbit provincial de la Comunitat Valenciana, com a entitats de dret públic.
2. D'acord amb el que preveu la disposició addicional única de la Llei 18/2005, de 30 de setembre, per la qual es deroga la Llei 23/1986, de 24 de desembre, el patrimoni de les cambres agràries de la Comunitat Valenciana s'integrarà en el patrimoni de la Generalitat, quedant adscrit a la conselleria competent en matèria d'agricultura per a la seua afectació a fins d'interés agrari en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
3. El personal contractat en règim de dret laboral per les cambres agràries provincials de la Comunitat Valenciana que tinga la condició de laboral fix en la data d'entrada en vigor de la llei, s'integrarà en l'Administració de la Generalitat, amb destinació inicial en la conselleria amb competències en matèria d'agricultura, en les categories i grup que corresponga en el conveni col·lectiu per al personal laboral al servici de l'Administració autonòmica. A estos efectes es tindran en compte les funcions que exercien en la cambra agrària en el moment de la seua integració de conformitat amb la seua categoria professional en estes.

Quant a retribucions, els seran respectades les consolidades en nòmina que van percebre a l'entrada en vigor d'esta llei, adequant-les al sistema retributiu vigent en l'Administració de la Generalitat procedint, si és el cas, al reconeixement dels complements transitoris i absorbibles.
A este efecte se'ls reconeixeran els salaris corresponents a la categoria professional a què siguen equiparats dins del conveni col·lectiu de treball per al personal laboral al servici de l'Administració autonòmica i s'abonarà, si és el cas, la diferència per les retribucions a què es referix el paràgraf anterior com un complement personal transitori, absorbible per futurs increments retributius en els termes especificats en el conveni col·lectiu de treball per al personal laboral al servici de l'Administració autonòmica.
S'integrarà, així mateix, el personal que estiga prestant servicis amb contracte laboral no fix, en les mateixes condicions contractuals que tingueren en la data d'entrada en vigor de la llei.
La data d'incorporació efectiva del personal de les cambres agràries provincials en l'Administració de la Generalitat, es fixarà mitjançant una resolució de la conselleria competent en matèria de funció pública.

4. Es faculta la conselleria competent en la matèria, d'acord amb la distribució de competències establida, per a dictar, o si és el cas, proposar al Consell, les normes necessàries per a procedir a la integració dels mitjans personals i la liquidació dels mitjans materials de les esmentades cambres agràries.
5. Una vegada extingides les cambres agràries, la Generalitat, a través de la conselleria amb competències en matèria d'agricultura, assumirà els drets i obligacions de les entitats extingides. Així mateix els assumirà provisionalment mentres es duen a terme les operacions per a la seua total liquidació.

CAPÍTOL XXII
De la duració màxima i règim del silenci administratiu
en determinats procediments en matèria de col·legis
professionals i consells valencians de col·legis
professionals de la Comunitat Valenciana

Article 153. Duració de procediments i efectes del silenci
1. D'acord amb el que preveu l'article 42, apartat 2, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa dels procediments relatius a la inscripció i modificació d'estatuts de col·legis professionals i consells valencians de col·legis professionals, així com els relatius a la inscripció i modificació dels seus reglaments de règim interior, en el registre corresponent de la Comunitat Valenciana, d'acord amb allò que s'ha regulat en la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat, de consells i col·legis professionals, i en el Decret 4/2002, de 8 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el reglament de desplegament, serà de tres mesos.

2. El venciment d'este termini màxim, d'acord amb el que disposa l'article 43, apartat 1, de l'esmentada Llei 30/1992, sense que s'haja dictat i notificat la resolució expressa del procediment produirà efectes desestimatoris.

CAPÍTOL XXIII
Imposts mediambientals de la Comunitat Valenciana

Article 154. Impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient

Es crea un nou impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient, que es regirà per les disposicions incloses en els apartats següents:
U. Naturalesa, objecte, àmbit d'aplicació i afectació de l'impost.

1. L'impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient és un tribut propi de la Generalitat que grava la incidència, l'alteració o el risc de deteriorament que sobre el medi ambient ocasiona la realització de determinades activitats, a través de les instal·lacions i la resta d'elements patrimonials que en són afectes que es troben radicades al territori de la Comunitat Valenciana, a fi de contribuir a compensar a la societat el cost que suporta i a frenar el deteriorament de l'entorn natural.

2. Els ingressos procedents d'aquest impost es troben afectats a despeses de la Generalitat en l'àmbit de la conservació i la millora del medi ambient, en la forma que establesca la Llei de pressuposts de la Generalitat.
Dos. Fet imposable
1. Constitueixen el fet imposable de l'impost els danys, els impactes, les afeccions i els riscs per al medi ambient derivats de la realització al territori de la Comunitat Valenciana, mitjançant les instal·lacions i la resta d'elements patrimonials a què es refereix l'apartat u.1, de qualsevol de les activitats següents:
a) La producció d'energia elèctrica.
b) La producció, la tinença, el dipòsit i l'emmagatzemament de substàncies considerades perilloses d'acord amb l'annex I, part 1, Relació de substàncies, i part 2, Categories de substàncies i preparats no denominats específicament en la part 1 del Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'aproven mesures de control dels riscs inherents als accidents greus en què intervenen substàncies perilloses, sempre que la quantitat present a la instal·lació de què es tracte supere, en qualsevol moment del període impositiu, el 10% de les que figuren en la columna 3 de l'annex I, part 1 i part 2 del Reial decret 1254/1999, o el 5%, si es tracta d'instal·lacions situades en terrenys qualificats com a sòl urbà.

c) Les que emeten a l'atmosfera òxids de nitrogen (NO) o diòxid de sofre (SO2).
2. Les activitats de producció d'energia elèctrica a què es refereix la lletra a del número 1 d'aquest apartat que impliquen producció, tinença, dipòsit o emmagatzemament de substàncies considerades perilloses, en els termes que hi ha previst en la lletra b del dit apartat, tributaran exclusivament d'acord amb el que hi ha establert en la lletra a.
3. Les activitats a què es refereixen les lletres a i b del número 1 d'aquest apartat que impliquen, a més, l'emissió de gasos contaminants a l'atmosfera en els termes que hi ha previst en la lletra c del dit apartat, tributaran per ambdós conceptes, sense perjudici del que hi ha disposat en el número 2 d'aquest apartat.
4. Els conceptes i els termes amb substantivitat pròpia que apareixen en la llei, excepte els definits en aquesta, tindran el contingut que els atorgue la normativa comunitària, estatal i autonòmica sobre contaminació atmosfèrica, substàncies perilloses o energia.
Tres. Exempcions.
Està exempta de l'impost la incidència en el medi ambient ocasionada per:
1) Les activitats següents:
a) La producció d'energia elèctrica en instal·lacions que utilitzen com a energia primària l'energia solar o eòlica, o en centrals que utilitzen com a combustible principal la biomassa o el biogàs, tret que alteren de manera greu i evident el medi ambient quan així s'establesca en la corresponent declaració d'impacte ambiental.
b) La producció d'energia elèctrica inclosa en el règim especial regulat en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, inscrites en el Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció de Règim Especial, tret que alteren de manera greu i evident el medi ambient quan així s'establesca en la corresponent declaració d'impacte ambiental.

c) La producció d'energia elèctrica per a l'autoconsum, tret que alteren de manera greu i evident el medi ambient quan així s'establesca en la corresponent declaració d'impacte ambiental.
2) Les activitats a què es refereix l'apartat dos.1, quan les realitzen l'Estat, la Generalitat i les corporacions locals, com també els seus organismes autònoms.
3) Les activitats que es duguen a terme mitjançant instal·lacions destinades exclusivament a la potabilització d'aigües.

Quatre. Subjectes passius i responsables solidaris.
1. Són subjectes passius de l'impost, a títol de contribuents, les persones, físiques o jurídiques, i els ens sense personalitat jurídica a què es refereix l'apartat 4 de l'article 35 de la Llei general tributària, que realitzen qualsevol de les activitats a què es refereix l'apartat dos.1.

2. Són responsables solidaris del deute tributari d'aquest impost, a més dels establerts en l'article 42 de la Llei general tributària, els propietaris de les instal·lacions en què es realitzen les activitats assenyalades en l'apartat dos.1.
Cinc. Base imposable.
La base imposable de l'impost està constituïda:
1) En el cas de les activitats a què es refereix la lletra a de l'apartat dos.1, per la producció bruta d'electricitat en el període impositiu, expressada en quilovats hora.
2) En el cas de les activitats a què es refereix la lletra b de l'apartat dos.1, per la quantitat mitjana de substàncies presents a la instal·lació durant el període impositiu, expressada en quilograms.
3) En el cas de les activitats a què es refereix la lletra c de l'apartat dos.1, per la quantitat emesa durant el període impositiu, expressada en tones mètriques, resultat de la suma de les quantitats emeses d'òxids de nitrogen (NO), expressades en tones mètriques equivalents de diòxid de nitrogen (NO2), multiplicades pel coeficient 1,5, i de les quantitats emeses de diòxid de sofre (SO2).
Sis. Determinació de la base imposable.
1. La base imposable definida en l'apartat cinc es determinarà, per a cada instal·lació en què es realitzen les activitats assenyalades en l'apartat dos.1, de forma independent.
2. La base imposable es determinarà, com a regla general, pel mètode d'estimació directa. S'aplicarà el mètode d'estimació objectiva en els supòsits prevists en la lletra b del número 3 d'aquest apartat. El mètode d'estimació indirecta s'aplicarà de conformitat amb el que hi ha disposat en l'article 53 de la Llei general tributària.
3. En el cas de les activitats descrites en la lletra c de l'apartat dos.1, la base imposable de la instal·lació es determinarà, per a cada un dels seus focus emissors, de la manera següent:
a) Pel mètode d'estimació directa, en el focus emissors de la instal·lació que disposen de sistemes de mesura i registre en continu de les esmentades substàncies (sistemes automàtics de mesura) que estiguen connectats amb els centres de control gestionats pels òrgans competents de la Generalitat en matèria de medi ambient. En aquest cas, el temps de pèrdua de dades per operacions de manteniment, calibratges i avaries d'equips de mesura es computarà tenint en compte la concentració i cabal mitjanes per hora del període impositiu.

b) En els supòsits no prevists en la lletra a, pel mètode d'estimació objectiva, a partir de les dades resultants de l'últim mesurament anterior a la data de meritació de l'impost que haguera estat realitzat, en cada un dels focus, per una entitat col·laboradora de l'administració en matèria de qualitat ambiental, amb independència que el dit mesurament s'haja realitzat en el període impositiu o en exercicis anteriors.

Per a calcular les quantitats emeses d'òxids de nitrogen o de diòxid de sofre per cada focus emissor en el període impositiu, es multiplicaran les concentracions horàries dels composts citats pel cabal de gasos emesos i pel nombre d'hores d'activitat que corresponga al període impositiu. El resultat s'expressarà, segons escaiga, en tones mètriques equivalents de diòxid de nitrogen i en tones mètriques de diòxid de sofre.

Set. Base liquidable
1. En el cas de les activitats a què es refereix la lletra c de l'apartat dos.1, la base liquidable és el resultat de practicar en la base imposable les reduccions següents, sense que, com a conseqüència d'això, la base liquidable puga resultar negativa:
a) 150 tones mètriques de base imposable derivades d'emissions d'òxids de nitrogen.
b) 150 tones mètriques de base imposable derivades d'emissions de diòxid de sofre.
2. En la resta de les activitats descrites en l'apartat dos.1, la base liquidable serà igual a la base imposable.


Vuit. Quota íntegra i tipus de gravamen.
1. La quota tributària íntegra, que s'obtindrà per cada modalitat del fet imposable a les que es refereix l'apartat dos.1, serà el resultat de multiplicar la base liquidable respectiva pels tipus impositius següents:

a) En el cas de les activitats a què es refereix la lletra a de l'apartat dos.1.
a.1) En el cas de l'energia d'origen termonuclear: 0,0018 euros per quilovat hora.
a.2) En el cas d'energia l'origen del qual no siga termonuclear ni hidroelèctric: 0,0008 euros per quilovat hora.
a.3) En el cas d'energia d'origen hidroelèctric: 0,0004 euros per quilovat hora.
b) En el cas de les activitats a què es refereix la lletra b de l'apartat Dos.1: el resultat, expressat en euros, de dividir 1.000 per les quantitats, expressades en quilograms, que figuren en la columna 3 de l'annex I, part 1 i part 2, del Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, sense que en cas de les substàncies perilloses no denominades específicament a les quals es refereix la part 2 de l'annex I esmentat, el tipus resultant puga excedir de 0,002 euros/quilogram.
c) En el cas de les activitats a què es refereix la lletra c de l'apartat dos.1:

Trams de base liquidable: Tipus (E/Tm)
Fins a 1.000 tones anuals 9
Entre 1.000,01 i 3.000 tones anuals 12
Entre 3.000,01 i 7.000 tones anuals 18
Entre 7.000,01 i 15.000 tones anuals 24
Entre 15.000,01 i 40.000 tones anuals 30
Entre 40.000,01 i 80.000 tones anuals 38
Més de 80.000 tones anuals 50

2. En les lleis anuals de pressupostos de la Generalitat es podrà modificar l'import dels tipus de gravamen regulats en aquest apartat.

Nou. Bonificacions en la quota
1. En el cas de focus emissors de composts oxigenats del sofre o del nitrogen subjectes al mètode d'estimació directa, s'aplicarà una bonificació del 7 per cent de la part de la quota íntegra corresponent als dits focus, sempre que el rendiment dels sistemes automàtics de mesura, excloent els seus períodes de calibratge o manteniment, siga igual o superior al 90 per cent.
Quan el rendiment dels analitzadors automàtics siga igual o superior al 80 per 100 i inferior al 90 per cent, la bonificació prevista en el número 1 d'aquest apartat serà del 5 per cent de la quota íntegra.
2. El rendiment dels sistemes automàtics de mesura s'obtindrà del quocient resultant de dividir el nombre de dades vàlides transmeses als centres de control gestionats pels òrgans competents de la Generalitat en matèria de medi ambient entre el nombre de dades totals del període, excloent les corresponents a calibratges i manteniment dels equips.

Deu. Quota líquida
La quota líquida serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra l'import de les bonificacions a què es refereix l'apartat nou.
Onze. Període impositiu i meritació
1. El període impositiu serà l'any natural.
2. El període impositiu serà inferior a l'any natural en els supòsits en què l'inici o el cessament de les activitats a què es refereix l'apartat dos.1 no coincidesca amb el primer o l'últim dia de l'any natural, respectivament. A l'efecte, no es consideraran els casos de successió en la realització de les activitats o de canvi de la denominació del subjecte passiu quan no impliquen un cessament de l'activitat en la instal·lació, sense perjudici del que hi ha disposat en els articles 40 i 42 de la Llei general tributària.
3. L'impost es meritarà l'últim dia del període impositiu.
Dotze. Autoliquidació i pagament
1. Els subjectes passius, per cada una de les activitats gravades a les que es refereix l'apartat dos.1, estaran obligats a autoliquidar l'impost en el lloc i la forma que s'establesquen per ordre de la conselleria competent en matèria d'hisenda i a ingressar l'import del deute tributari en els terminis següents:
a) Amb caràcter general, en el dels vint primers dies naturals del mes següent a la fi del període impositiu.
b) En el supòsit de les activitats a què es refereix la lletra c de l'apartat dos.1, en el dels dos mesos següents a la fi del període impositiu.

2. En el cas de les activitats de la lletra c de l'apartat dos.1, els subjectes passius no estaran obligats a presentar les autoliquidacions a les quals es refereix el número 1 d'aquest apartat quan la base liquidable de l'activitat en el període impositiu siga zero, de conformitat amb el que hi ha disposat en l'apartat set.1.
3. No hauran de presentar autoliquidacions els subjectes passius per activitats exemptes de l'impost.
4. Durant el període impositiu els subjectes passius hauran d'efectuar pagaments fraccionats en concepte de pagaments a compte, referits a trimestres naturals, per cada una de les activitats gravades a les quals es refereix l'apartat dos.1, en els primers vint dies naturals dels mesos d'abril, juliol i octubre de cada any natural, en el lloc i la forma que s'establesquen per ordre de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
L'import dels pagaments fraccionats es realitzarà:
a) En els casos d'activitats a què es refereix la lletra a de l'apartat dos.1, atesa la quota corresponent al valor de les magnituds determinants de la base liquidable durant el trimestre natural respectiu.

b) En els casos d'activitats a què es refereix la lletra b de l'apartat dos.1, dividint per quatre l'import de la quota líquida anual que resultaria atenent al valor de les magnituds determinants de la base liquidable durant el trimestre natural respectiu.
c) En els casos d'activitats a què es refereix la lletra c de l'apartat dos.1, atenent la quota corresponent al valor de les magnituds determinants de la base liquidable durant la part del període impositiu transcorreguda fins a l'últim dia del trimestre natural respectiu, deduït l'import dels pagaments fraccionats anteriors del període impositiu.

5. En el cas d'activitats a què es refereix la lletra c de l'apartat dos.1, els subjectes passius no estaran obligats a efectuar pagaments fraccionats quan la base liquidable de l'activitat en el període impositiu precedent haguera estat igual a zero, de conformitat amb el que hi ha disposat en l'apartat set.1.
6. En el cas de les activitats exemptes de l'impost no s'hauran d'efectuar pagaments fraccionats.
7. Sense perjudici del que hi ha disposat en els números 5 i 6 d'aquest apartat, quan, de conformitat amb el que hi ha disposat en el número 4 d'aquest apartat, no resulten quantitats a ingressar pel pagament fraccionat, els subjectes passius presentaran una declaració negativa.
8. Els pagaments fraccionats realitzats durant el període impositiu es deduiran de la quota líquida de l'autoliquidació a la qual es refereix el número 1 d'aquest apartat.
Tretze. Devolucions
Quan la quota diferencial resultant de l'autoliquidació prevista en l'apartat dotze.1 fóra negativa, per ser la quota líquida inferior als pagaments fraccionats efectuats, la conselleria competent en matèria d'hisenda abonarà les quantitats corresponents en la forma i terminis establerts en l'article 31 de la Llei general tributària.
Catorze. Liquidació
L'administració tributària podrà dictar la liquidació que procedisca de conformitat amb el que hi ha disposat en l'article 101 de la Llei general tributària.
Quinze. Gestió, recaptació i inspecció.
1. La gestió, la recaptació i la inspecció de l'impost corresponen a la conselleria competent en matèria d'hisenda.
2. En particular, per a la comprovació de les activitats emissores de composts oxigenats del nitrogen i del diòxid de sofre, els òrgans de la Generalitat competents en matèria de qualitat ambiental elaboraran, per a cada instal·lació i període impositiu, un informe que es referirà necessàriament a les emissions d'òxids de nitrogen i diòxid de sofre que hagen estat superiors a les quantitats que, d'acord amb el que hi ha disposat en l'apartat set, gaudeixen de reducció en la base imposable, estimades d'acord amb el que hi ha disposat en l'apartat sis, com també la indicació de la persona o l'entitat l'activitat de la qual les haja generat.
3. Quan es tracte d'instal·lacions sotmeses al mètode d'estimació directa de la base imposable, l'informe haurà de recollir també el rendiment dels sistemes automàtics de mesurament de les emissions a l'efecte de l'aplicació de les bonificacions previstes en l'apartat nou.

4. Així mateix, els òrgans de la Generalitat competents en matèria de medi ambient podran realitzar les inspeccions i els controls que s'estimen precisos, directament o a través dels organismes de control autoritzats.
5. A l'efecte d'aquest impost, i amb independència de l'obligació d'autoliquidació, s'establirà un cens d'instal·lacions i contribuents de l'impost. L'organització i el funcionament, com també la regulació de l'obligació dels contribuents de l'impost de realitzar declaracions d'alta, modificació de dades i baixa en aquest cens, s'establiran mitjançant una ordre de la conselleria competent en matèria d'hisenda.

Setze. Infraccions i sancions
Les infraccions tributàries relatives al present impost seran qualificades i sancionades de conformitat amb el que hi ha previst en la Llei general tributària.
Dèsset. Desplegament reglamentari.
1. S'autoritza el conseller competent en matèria d'hisenda perquè determine, mitjançant una ordre, els supòsits i les condicions en què els obligats tributaris i les entitats a què es refereix l'article 92 de la Llei general tributària podran presentar per mitjans telemàtics autoliquidacions, comunicacions i qualsevol altre document amb transcendència tributària a l'efecte d'aquest impost, com també els supòsits i les condicions en què la dita presentació haurà de realitzar-se mitjançant mitjans telemàtics.
2. Sense perjudici del que hi ha disposat en el número 1 d'aquest apartat, es faculta el Consell de la Generalitat per a dictar totes les disposicions reglamentàries que resulten necessàries per al desplegament i l'aplicació d'aquest impost.

Article 155. Impost sobre l'eliminació de residus en abocadors
Es crea un nou impost sobre eliminació de residus en abocadors, que es regirà per les disposicions incloses en els apartats següents:

U. Naturalesa, objecte, àmbit d'aplicació i afectació de l'impost.

1. L'impost sobre l'eliminació de residus en abocadors és un tribut propi de la Generalitat, el fi del qual és fomentar, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, el reciclatge i la valoració dels residus, com també la disminució de l'impacte sobre el medi ambient derivat de la seua eliminació en abocador.
2. Els ingressos procedents d'aquest impost es troben afectats a despeses de la Generalitat en l'àmbit de la planificació, el control, la gestió i l'eliminació dels residus, en la forma que establesca la Llei de pressuposts de la Generalitat.
3. Aquest impost és compatible amb qualsevol taxa o contribució especial aplicable a les operacions gravades.
4. A l'efecte de l'impost, el concepte de residu, en els distints tipus, com també el de valoració, eliminació i la resta de termes propis de la legislació mediambiental seran els establerts en la normativa comunitària, estatal i autonòmica sobre residus.
Dos. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de l'impost el dipòsit de residus en abocadors públics o privats de la Comunitat Valenciana, per a l'eliminació.
Tres. Supòsits de no subjecció. No estaran subjectes a l'impost:
1. El dipòsit de residus inerts adequats, efectuat de conformitat amb el Decret 200/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la utilització de residus inerts adequats en obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb fins de construcció.

2. El dipòsit de les matèries a què es refereix l'apartat 1 de l'article 2 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, com excloses del seu àmbit d'aplicació, i aquelles a què es refereixen els apartats 2, 3 i 4 de l'article 2 de la llei esmentada.
Quatre. Exempcions
Estaran exempts de l'impost:
1. El dipòsit en abocadors de residus domèstics la gestió dels quals siga competència de l'Estat, de la comunitat autònoma o de les entitats locals. No s'entendran inclosos en aquest supòsit els residus semblants als domèstics generats en les indústries.
2. El dipòsit en abocadors de residus generats en el procés de valoració energètica de residus urbans (cendres i escòries) o de residus resultants de la utilització de combustibles derivats de residus o de combustibles substitutius a partir de residus.
3. El dipòsit en abocadors de residus ordenat per autoritats públiques en situacions de força major o catàstrofe.
Cinc. Subjectes passius.
1. Seran subjectes passius, a títol de contribuents, les persones, físiques o jurídiques, i els ens sense personalitat jurídica a què es refereix l'apartat 4 de l'article 35 de la Llei general tributària, que dipositen els residus en abocador.
2. Tindran la consideració de substituts del contribuent les persones, físiques o jurídiques, i els ens sense personalitat jurídica a què es refereix l'apartat 4 de l'article 35 de la Llei general tributària que siguen titulars de l'explotació dels abocadors en què es dipositen els residus.

Els substituts del contribuent queden obligats a comprovar el pes o volum dels residus que es lliuren en abocador abans de dipositar-los-hi. A l'efecte, hauran d'instal·lar i mantenir mecanismes de pesatge o cubicatge.
Sis. Base imposable
La base imposable estarà constituïda, segons escaiga, de conformitat amb el que hi ha establert en l'apartat vuit, pel pes, expressat en tones mètriques, o el volum, expressat en metres cúbics, dels residus.

Set. Determinació de la base imposable
La base imposable es determinarà:
a) Per estimació directa, amb caràcter general, mitjançant sistemes de pesatge o cubicatge que complisquen els requisits establerts per la conselleria competent en matèria de medi ambient.
b) Per estimació indirecta, a més de en els supòsits prevists en la Llei general tributària, quan es produesca l'incompliment de l'obligació del substitut del contribuent de verificar el pes o el volum dels residus dipositats a la qual es refereix l'apartat cinc.2.
En aquest cas, per a la determinació de la base imposable, l'administració podrà tenir en compte qualsevulla dada, circumstància o antecedent que puga resultar indicatiu del pes, volum i caracterització dels residus dipositats, amb determinació de la densitat i la composició.

Vuit. Quota íntegra i tipus de gravamen
1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat de multiplicar la base imposable pels tipus impositius següents, segons escaiga:
a) En el cas de residus no perillosos, exclosos els residus procedents de la construcció i demolició, quan siguen susceptibles de valoració, 5 euros per tona mètrica, amb prorrateig de la part corresponent a cada fracció de tona.
b) En el cas de residus no perillosos, exclosos els residus procedents de la construcció i demolició, quan no siguen susceptibles de valoració, 3 euros per tona mètrica, amb prorrateig de la part corresponent a cada fracció de tona.
c) En el cas de residus procedents de construcció i demolició, 0,5 euros per metre cúbic, amb prorrateig de la part corresponent a cada fracció de metre cúbic.
d) En el cas de residus perillosos, quan siguen susceptibles de valoració, 10 euros per tona mètrica, amb prorrateig de la part corresponent a cada fracció de tona.
e) En el cas de residus perillosos, quan no siguen susceptibles de valoració, 7 euros per tona mètrica, amb prorrateig de la part corresponent a cada fracció de tona.
2. A l'efecte del que hi ha disposat en el número 1 d'aquest apartat, s'entendrà per residus susceptibles de valoració aquells que, en condicions adequades de segregació en origen, recollida i transport, haurien estat valoritzables i aquells declarats com valoritzables d'acord amb el que hi ha establert en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. En tot cas, es consideraran residus susceptibles de valoració aquells per als quals existesca una instal·lació de valoració autoritzada en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i inscrita en el Registre General de Gestors de Residus de la Comunitat Valenciana. La relació de residus susceptibles de valoració es publicarà mitjançant una ordre de la conselleria competent en matèria de medi ambient.

3. En les lleis anuals de pressupostos de la Generalitat es podrà modificar la quantia dels tipus regulats en aquest apartat.
Nou. Repercussió
1. El substitut del contribuent haurà de repercutir íntegrament l'import de l'impost sobre el contribuent, aquest quedarà obligat a suportar-lo, sempre que la repercussió s'ajuste al que hi ha disposat en la present llei i en la normativa que la desenvolupa.
2. La repercussió de l'impost haurà d'efectuar-se en document específic, en la forma i els terminis que es fixen per ordre de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
3. Les controvèrsies que puguen produir-se amb referència a la repercussió de l'impost, tant respecte a la procedència com a la quantia, es consideraran de naturalesa tributària a l'efecte de les reclamacions corresponents a la via economicoadministrativa.
Deu. Meritació
L'impost es meritarà en el moment en què es produïsca el dipòsit dels residus a l'abocador.
Onze. Autoliquidació
Els subjectes passius, per cada abocador i trimestre natural, estaran obligats a autoliquidar l'impost i a ingressar l'import del deute tributari en els vint primers dies naturals del mes següent a cada trimestre, en el lloc i la forma que s'establesquen per ordre de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
Dita autoliquidació comprendrà tots els fets imposables realitzats durant el trimestre natural a què es referesca, incloses les operacions exemptes, i es presentarà fins i tot en el cas de no haver-se produït cap fet imposable durant el període.
Dotze. Liquidació
L'administració tributària podrà dictar la liquidació que procedesca de conformitat amb el que hi ha disposat en l'article 101 de la Llei general tributària.
Tretze. Gestió, recaptació i inspecció
1. La gestió, la inspecció i la recaptació d'aquest impost corresponen a la conselleria competent en matèria d'hisenda.
2. A l'efecte d'aquest impost, i amb independència de l'obligació d'autoliquidació, s'establirà un cens de titulars de l'explotació dels abocadors. L'organització i el funcionament, com també la regulació de l'obligació dels contribuents de l'impost de realitzar declaracions d'alta, modificació de dades i baixa en aquest cens, s'establiran mitjançant una ordre de la conselleria competent en matèria d'hisenda.

Catorze. Infraccions i sancions
Les infraccions tributàries relatives al present impost seran qualificades i sancionades de conformitat amb el que hi ha previst en la Llei general tributària.
Quinze. Desplegament reglamentari
1. S'autoritza el conseller competent en matèria d'hisenda perquè determine, mitjançant una ordre, els supòsits i les condicions en què els obligats tributaris i les entitats a què es refereix l'article 92 de la Llei general tributària podran presentar per mitjans telemàtics autoliquidacions, comunicacions i qualsevol altre document amb transcendència tributària a l'efecte d'aquest impost, com també els supòsits i les condicions en què aquesta presentació haurà de realitzar-se mitjançant mitjans telemàtics.
2. Sense perjudici del que hi ha disposat en el número 1 d'aquest apartat, es faculta el Consell de la Generalitat per a dictar totes les disposicions que reglamentàries resulten necessàries per al desplegament i aplicació d'aquest impost.

CAPÍTOL XXIV
De la modificació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre,
Forestal de la Comunitat Valenciana

Article 156
Modificació de l'article 2 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, el text del qual quedarà com segueix:
«Article 2
Són forests o terrenys forestals totes les superfícies cobertes d'espècies forestals arbòries, arbustives, de matoll o herbàcies, d'origen natural o procedent de sembra o plantació, que complesquen o puguen complir funcions ecològiques, de protecció, de producció, de paisatge o recreatives.
Igualment, es consideraran muntanyes o terrenys forestals:
a) Els enclavaments forestals en terrenys agrícoles que tinguen una superfície mínima d'una hectàrea, sense perjudici que enclavaments amb superfícies inferiors puguen tenir la dita condició de terreny forestal, sempre que l'administració competent en determine, de forma expressa, la funció ecològica.
b) Els terrenys erms, penyals i arenals.
c) Les construccions i les infraestructures destinades al servei de la forest en què s'ubiquen.
d) Els terrenys agrícoles abandonats que hagen adquirit signes inequívocs del seu estat forestal. Es considera signe inequívoc de l'estat forestal d'un terreny, la cobertura d'espècies forestals arbòries o arbustives per damunt del trenta per cent de fracció de cabuda coberta, aplicat, com a màxim, a escala de subparcel·la cadastral.
e) Tot el terreny que, sense reunir les característiques descrites anteriorment, s'adscriga a la finalitat de ser repoblat o transformat a l'ús forestal de conformitat amb la normativa aplicable, com també els procedents de compensacions territorials per canvi d'ús forestal, espais forestals recuperats en concessions d'explotacions mineres, pedreres, enderrocs, abocadors i semblants, o previstos en els instruments de planificació, ordenació i gestió forestal que s'aproven a l'empara de la legislació forestal d'aplicació.
f) Els terrenys que pertanyen a una forest d'utilitat pública o domini públic, encara que el seu ús i destí no siga forestal.
g) Els terrenys dedicats a conreus temporals en terrenys agrícoles amb espècies forestals llenyoses destinats a serveis de producció en règim intensiu. Les plantacions subvencionades, mantindran la seua condició de forest, almenys, durant la vigència dels seus torns d'aprofitament. Si el cultiu forestal es troba dins del domini públic hidràulic, la condició de forest serà permanent.»

Article 157
Modificació de l'article 3 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, el text del qual quedarà com segueix:
«Article 3
1. No tindran la consideració legal de terrenys forestals:
a) Els sòls classificats legalment com a urbans o urbanitzables.

b) Els dedicats a sembres o plantacions de conreus agrícoles.
c) Les superfícies destinades al cultiu de plantes i arbres ornamentals i els vivers forestals.
d) Els terrenys que prèvia resolució administrativa expressa canvien el seu ús forestal o compatible amb el sòl forestal a un altre distint.
2. Els terrenys forestals inclosos en espais naturals protegits es regiran per la seua normativa específica, sense perjuí que els siguen aplicables els preceptes d'aquesta llei que continguen mesures de protecció superiors.»

CAPÍTOL XXV
De la modificació de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre,
de l'habitatge de la Comunitat Valenciana

Article 158
Es modifica el primer paràgraf del punt 2 de l'article 40 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de l'habitatge de la Comunitat Valenciana. Aquest primer paràgraf ha de quedar amb el text següent:
«La Generalitat està facultada per a establir limitacions del preu de venda i renda, de superfície, de destinació, que queda restringit a l'habitatge principal excepte en els supòsits d'ajudes objectives que reglamentàriament s'establesquen, i totes les altres que es consideren ajustades per al compliment de la finalitat social d'aquest tipus d'habitatges.»

Article 159
Es modifica el primer paràgraf de l'article 43 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de l'habitatge de la Comunitat Valenciana. Aquest primer paràgraf ha de quedar amb el text següent:
«L'habitatge de protecció pública és aquell el preu màxim de venda i renda i superfície útil màxima de la qual es definesquen reglamentàriament, reunesca els requisits establerts per aquesta llei i les seues normes de desenvolupament, estiga destinada a usuaris amb un nivell d'ingressos limitats, siga susceptible d'ajudes públiques, i es qualifique o reconega com a tal per l'administració competent. Quan les referides ajudes públiques consistesquen en l'accés a préstecs específics, la subsidiació, o les ajudes o les subvencions públiques directes previstes en els plans d'habitatge i sòl i altres instruments semblants, els habitatges es destinaran necessàriament a domicili habitual i permanent.»

CAPÍTOL XXVI
De la modificació de la Llei 11/2003, de 10 d'abril,
de la Generalitat, sobre l'estatut de les persones amb discapacitat

Article 160
Se suprimeix el paràgraf segon de l'article 16 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'estatut de les persones amb discapacitat.

CAPÍTOL XXVII
De la modificació de la Llei 4/1986, de 10 de novembre,
de creació de l'entitat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

Article 161
Es modifica l'article 3 de la Llei 4/1986, de 10 de novembre, de creació de l'entitat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
«Article 3
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana tindrà com a objecte l'explotació i la gestió de les línies de ferrocarril i serveis complementaris de transports que s'han transferit a la Generalitat Valenciana, com també de les que en el futur puguen ser-li encomanades per aquesta.
Amb relació al seu objecte, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana podrà realitzar les obres i els serveis que en siguen convenients per a la millor explotació, ampliar, renovar o millorar els establiments i els mitjans d'explotació, dur a terme quantes activitats comercials i industrials estime convenients i siguen base, desenvolupament o conseqüència de l'explotació de línies ferroviàries i tramviàries i dels altres mitjans de transport terrestre complementaris o substitutius del ferrocarril, i realitzar per al compliment dels seus fins i de conformitat amb les normes aplicables qualsevol classe d'actes de gestió i disposició.

Així mateix, forma part de l'objecte social de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, a títol enunciatiu i no limitador, la formalització de contractes l'objecte de la qual siga la redacció de projectes per a tercers, la direcció i l'assessorament tècnic dels dits contractes, la prestació de serveis i activitats de consultoria relacionats amb el transport ferroviari o tramviari o modes semblants. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana podrà dur a terme aquestes activitats bé per si mateix o en associació amb altres empreses o entitats públiques o privades, en procediments de licitació per a l'obtenció dels oportuns contractes, com també subscriure amb els tercers els documents contractuals necessaris o convenients per a la finalitat expressada.
L'entitat podrà realitzar les activitats integrants del seu objecte, totalment o parcialment, de manera indirecta, mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats amb objecte idèntic o anàleg.»

CAPÍTOL XXVIII
Del Pla especial de suport a la inversió productiva
en municipis de la Comunitat Valenciana

Article 162. Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana
1. Es prorroga fins al 31 de desembre del 2014, el termini assenyalat per a l'acreditació de la finalització de les obres, en l'article 9.2 del Decret llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es constitueixen i doten tres plans especials de suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en municipis, i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre al seu finançament.
2. Mitjançant un decret del Consell es regularan el procediment i els terminis, les condicions i els requisits, amb relació a aquells supòsits en què, amb caràcter excepcional i per raons d'interès públic, els projectes autoritzats en el marc del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana puguen ser substituïts per un altre o altres, sempre que, a més, l'import d'aquests últims no supere el del substituït.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Compensació entre centres hospitalaris de la xarxa pública valenciana del cost dels servicis sanitaris en cas de trasllats de pacients
Fora dels supòsits previstos en l'article 171 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i a efectes exclusivament interns de compensació del cost dels servicis sanitaris, en el cas de pacients ingressats en un centre hospitalari que siguen traslladats a un altre o altres centres hospitalaris, integrats tots ells dins de la xarxa sanitària pública valenciana, cada centre determinarà l'import corresponent als processos hospitalaris per este realitzats, aplicant les tarifes per processos hospitalaris que arreplega l'apartat u de l'article 173 de l'esmentat text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat.

Segona. Facultats de contractació en matèria de tecnologies de la informació
1. En l'àmbit de l'Administració del Consell, en els termes que preveu l'article 40 del Decret 119/2011, de 9 de setembre, del Consell, i en el de les entitats autònomes a què es referix l'article 5.1 del TRLHP, l'òrgan administratiu que té atribuïda la facultat per a la subscripció de contractes en matèria de modernització de l'Administració, seguretat de la informació, planificació, coordinació, autorització i control de les tecnologies de la informació, les telecomunicacions i comunicacions corporatives i la teleadministració és el titular de la conselleria que tinga assignades les competències sobre estes matèries.

2. Queden sense efecte totes aquelles disposicions legals i reglamentàries que atribuïsquen facultats de contractació a les entitats autònomes en les matèries esmentades en l'apartat 1 d'esta disposició addicional a òrgans distints del titular de la conselleria que tinga assignades les competències sobre estes matèries.

Tercera. Expropiacions derivades del II Pla Director de Sanejament i Depuració i altres obres de la Comunitat Valenciana
Es declara la necessitat d'urgent ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació forçosa com a conseqüència de l'execució de les obres que a continuació s'expressen, derivades del II Pla Director de Sanejament i Depuració i altres obres, de la Comunitat Valenciana:

- Bellús (València). Nova EDAR i col·lectors generals.
Totes estes tant si es realitzen per la Generalitat, com per entitats habilitades com a beneficiàries d'expropiacions i per entitats locals.


DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Règim transitori relatiu a la prohibició d'obtindre subvencions durant un termini de més de quatre anys consecutius
La prohibició d'obtenció de subvencions durant un termini de més de quatre anys consecutius, continguda en l'article 47.4.b del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, en la redacció feta en l'article 75 de d'esta llei no s'aplicarà a les subvencions de caràcter plurianual que es trobaren ja compromeses a data 31 de desembre de 2012 per un termini superior a l'assenyalat anteriorment.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Elaboració d'un text refós de la Llei per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits
S'autoritza el Consell per a l'elaboració, en el termini màxim de 12 mesos, d'un text refós de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, a què s'incorporaran les modificacions introduïdes en el seu text per les diferents lleis de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, o per altres disposicions legals.

L'esmentada autorització comprén la facultat de regularitzar, aclarir i harmonitzar els textos legals que han de ser refosos.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013, excepte els articles 64 i 65, que entraran en vigor el dia 31 de desembre del 2012.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.


València, 21 de desembre de 2012

El president de la Generalitat
Alberto Fabra Part

linea
Mapa web