Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

LLEI 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat. [2003/4345]

(DOGV núm. 4479 de 11.04.2003) Ref. Base de dades 1747/2003

LLEI 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat. [2003/4345]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
I
Són nombroses les declaracions que des de l'àmbit internacional s'han formulat amb la finalitat de garantir que les persones amb discapacitat gaudesquen dels mateixos drets que la resta de la ciutadania. També en l'àmbit de la Unió Europea. La Carta Social Europea, i diferents recomanacions, resolucions i programes, han tractat de conscienciar els governs sobre els greus problemes socials, econòmics, educatius, sanitaris i d'accessibilitat a l'habitatge i a l'ocupació que afecten les persones amb discapacitat.
La Constitució espanyola, en l'article 9.2, imposa als poders públics el deure de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i els grups en què s'integre siguen reals i efectives, de remoure els obstacles que n'impedesquen o en dificulten la plenitud i de facilitar la participació de tota la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social. Així mateix, l'article 49 de la carta magna obliga els poders públics a fer una política de previsió, tractament, rehabilitació i integració de les persones amb deficiències físiques, sensorials i psíquiques a les quals prestaran l'atenció especialitzada que requeresquen i empararan el gaudi dels mateixos drets que la resta de la ciutadania.
II
La Llei 13/1982, de 7 d'abril, sobre Integració Social dels Minusvàlids, va ser la primera llei de caràcter social de l'Estat destinada a les persones amb discapacitat després de l'aprovació de la Constitució, però els anys transcorreguts des de la seua entrada en vigor, així com la seua proximitat en el temps amb l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, quan encara era incipient el desenrotllament de les competències autonòmiques, fa convenient, d'acord amb el marc competencial propi de la Generalitat, l'aprovació d'una llei específica destinada a regular el règim jurídic específic aplicable a les persones amb discapacitat.
Esta llei consagra un autèntic estatut de les persones amb discapacitat, arreplegant als esmentats efectes, no sols els principis rectors de l'actuació de l'Administració de la Generalitat a fi de la prevenció, tractament i integració de les persones amb discapacitat, sinó el reconeixement d'autèntics drets subjectius a estes, exigibles, en les condicions regulades en la present llei, enfront de l'Administració de la Generalitat o de les seues entitats autònomes i les empreses de la Generalitat incloses en la legislació d'Hisenda Pública Valenciana. Entre els principis generals que regixen l'actuació de les Administracions Públiques en relació amb les persones amb discapacitat, mereixen destacar-se per la seua importància, els d'autonomia, participació, el principi d'integració i el de responsabilitat pública, per mitjà del qual la Generalitat procurarà gradualmentment augmentar la dotació econòmica pressupostària per a aconseguir la plena realització dels principis que són arreplegats en esta llei, i en especial, perquè les persones amb discapacitat puguen gaudir del principi d'igualtat d'oportunitats.
En este sentit, la llei aborda un enfocament integral de l'estatut jurídic de les persones amb discapacitat, tot incorporant la idea que l'exercici dels drets ha de ser efectiu per a totes les persones, tot suplint mancances i necessitats dels grups socials més vulnerables. S'incorpora així, a les polítiques socials valencianes, el concepte de "desenrotllament humà", recollit en l'Informe 2000 del Programa de Nacions Unides per al desenrotllament i en l'Informe 2000 del Programa de Nacions Unides per al Desenrotllament Humà i Discapacitat.
La present llei també determina les atribucions més importants dels distints departaments de l'Administració de la Generalitat en relació amb les persones amb discapacitat, i incidix, entre altres aspectes, en la tipologia de recursos específics d'acció social destinats a les persones amb discapacitat, i en el règim de les infraccions i sancions que poden imposar-se en esta matèria.
Amb este enfocament global que realitza la llei es pretén, bàsicament, la consecució de dos objectius: d'una banda, aconseguir que qualsevol ciutadà puga, fàcilment, tindre un coneixement dels drets més importants que assistixen a les persones amb discapacitat, i, d'altra banda, orientar l'actuació de l'Administració Pública de la Generalitat per a donar una resposta adequada i coordinada a les necessitats de les persones amb discapacitat, amb la finalitat última de millorar les seues condicions de vida i aconseguir la seua integració sociolaboral.
En este sentit, per a facilitar la tasca d'interpretació de la norma, la llei deroga expressament l'article 21 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana, dedicat a les persones amb discapacitat, si bé preveu, transitòriament, el manteniment de la tipologia dels recursos per a persones amb discapacitat previstos en la mencionada norma legal, fins que es produïsca el corresponent desenrotllament reglamentari d'estos aspectes. No obstant això, quant a l'accessibilitat i eliminació de barreres, hi ha un tractament complet d'estes en la Llei 1/1998, de 5 de maig, d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació, no s'ha considerat oportú modificar la dita norma i la present llei es remet a esta pel que fa a la regulació de tals qüestions.
III
Assumint la Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut, aprovada al maig de 2001, per l'Organització Mundial de la Salut, en la qual es va prendre la decisió de reemplaçar els conceptes «deficiència», «discapacitat» i "minusvalidesa" esta llei ha optat per utilitzar el terme discapacitat, com un terme genèric que inclou dèficits, limitacions en l'activitat i restriccions en la participació.
No obstant això, dins de les persones amb discapacitat, la llei distingix entre aquelles que necessiten o no suport generalitzat. La discapacitat amb necessitat de suport generalitzat suposa una forma especialment agreujada de la discapacitat, en la mesura en què la situació de desavantatge és tan important que estes persones requerixen una assistència o ajuda de terceres persones per a l'acompliment de les activitats més elementals de la seua vida diària, la qual cosa justifica un nivell de protecció més intens.
IV
La present llei està inspirada en la idea que els poders públics han de portar a terme mesures preventives dirigides a impedir que es produïsca una deterioració física, sensorial o psíquica de les persones, així com a evitar que eixa deterioració cause una discapacitat, i que, en els casos en què no puga evitar-se la discapacitat, intentar millorar les potencialitats de les persones afavorir la interacció entre la persona afectada i el seu entorn amb l'eliminació d'entrebancs i la facilitació d'ajudes de distint tipus.
Respecte a la prevenció la present llei inclou diferents tipus d'acció, com el diagnòstic o l'estimulació precoç de la discapacitat, les campanyes de vacunació contra les malalties transmissibles, les campanyes de sensibilització de la societat en general o l'adaptació dels llocs de treball dirigides a la població en general. Quant a la rehabilitació, com a procés encaminat a aconseguir que les persones amb discapacitat estiguen en condicions d'aconseguir i mantindre un estat funcional òptim, de manera que compten amb mitjans per a modificar la seua pròpia vida i ser més independents, la llei els reconeix el dret a l'assistència sanitària, així com a la rehabilitació integral.
V
La present llei establix un règim jurídic aplicable a les persones que acrediten la superació d'un determinat grau de minusvalidesa, per mitjà de la regulació de drets i obligacions tendents a la seua integració en la vida social, laboral i cultural, promovent-ne l'autosuficiència i independència amb els suports i ajudes necessaris per part dels poders públics. A més, prenent en consideració la diversitat de tipus de discapacitat que poden patir, que les persones amb discapacitat no formen un grup homogeni, així com la necessitat d'un tractament específic i adaptat a les necessitats d'estes, reconeix drets específics per a determinats grups de persones amb discapacitat, com per exemple per a les persones discapacitades amb mobilitat reduïda, o amb discapacitat sensorial, o que necessiten suport generalitzat.
Entre els drets que es reconeixen en esta llei mereixen destacar-se: el dret de les persones amb discapacitat sensorial perquè s'eliminen els obstacles que els impedixen rebre informació de l'Administració de la Generalitat en condicions d'igualtat amb la resta dels ciutadans, establint procediments accessibles, que faciliten la informació en braille, llengua de signes i/o altres sistemes alternatius de comunicació que foren necessaris; el dret de les persones amb mobilitat reduïda a poder realitzar en el seu domicili la presentació de documents, al·legacions, presa de declaració, o audiència i vista de l'expedient; així com, el dret de qualsevol persona al diagnòstic precoç i a la prevenció de la discapacitat des de l'inici de l'embaràs.
Finalment assenyalar que en el procediment d'elaboració de la present llei, han sigut consultades les associacions o entitats que representen a les persones directament afectades per l'execució de la norma, igualment, n'ha emés informe el Consell Valencià de Benestar Social i les diferents conselleries, amb competències sobre la matèria objecte de la regulació projectada, els suggeriments de la qual han sigut incorporats en la seua major part.
TÍTOL I
Disposicions Generals
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació de la llei
1. Constituïx l'objecte primordial de la present llei la regulació de l'actuació de les administracions públiques valencianes dirigida a l'atenció i promoció del benestar i qualitat de vida de les persones amb discapacitat, possibilitant la seua habilitació, rehabilitació i integració social a fi de fer efectiu el dret a la igualtat reconegut per la Constitució Espanyola. Es regulen els principis rectors de l'actuació de la mencionada administració pel que fa a la prevenció de les discapacitats, l'ordenació de la tipologia de centres i servicis d'acció social destinats a les persones amb discapacitat i la fixació del corresponent règim d'infraccions i sancions.
2. La present llei serà d'aplicació en totes les actuacions i servicis que, en l'àmbit de les persones amb discapacitat i dins del territori de la Comunitat Valenciana, porten a terme l'Administració de la Generalitat, o les seues entitats autònomes i les empreses de la Generalitat incloses en la legislació pública valenciana, així com les corporacions locals de la Comunitat Valenciana, així com les entitats públiques i privades que col·laboren amb elles.
Article 2. Definicions
Als efectes de la present llei, s'entén per:
1. Persona amb discapacitat: aquella que, per causa d'una deficiència en la seua interacció amb l'entorn, sofrix qualsevol restricció o impediment en la capacitat de realitzar una activitat que es considera normal per al ser humà, genera una situació de desavantatge per a la persona en la mesura que limita o impedix el compliment d'una o diverses funcions dins de la societat a què pertany, tenint reconeguda la condició de minusvàlid en un grau igual o superior al 33 per 100 per l'òrgan competent en matèria de valoració de minusvalidesa.
2. Persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda: aquella que, de forma permanent o temporal, té limitada la seua capacitat de moviment. La determinació de la mobilitat reduïda es fixarà a través de l'aplicació del barem que, com a annex 3, s'inclou en el Reial Decret 1.971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració, qualificació del grau de minusvalidesa, o de la norma que la substituïsca.
3. Persona amb discapacitat amb necessitat de suport generalitzat: aquella persona que, com a conseqüència de la seua discapacitat, necessita atenció o ajuda d'una altra i altres persones per a realitzar els actes importants de la vida diària. La determinació d'esta circumstància, es fixarà a través de l'aplicació del barem que, com a annex 2, s'inclou en el Reial Decret 1.971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració, qualificació del grau de minusvalidesa, o de la norma que el substituïsca.
Article 3. Reconeixement i titulars de drets
1. Seran titulars dels drets reconeguts en la present llei, en els termes previstos en ella:
a) Els espanyols que patisquen una discapacitat i que tinguen o adquirisquen el seu veïnatge administratiu en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.
b) Els estrangers que, patint discapacitat, residisquen legalment, temporalment o permanentment, a Espanya d'acord amb la legislació d'estrangeria, i que tinguen o que adquirisquen el seu veïnatge administratiu en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.
2. No obstant això, qualsevol estranger que patisca discapacitat serà titular dels drets mencionats en els articles 31 i 32 i usuari dels servicis arreplegats en l'article 34 d'esta llei.
3. El gaudi dels drets reconeguts en esta llei a les persones amb discapacitat, amb mobilitat reduïda o amb necessitat de suport generalitzat per motiu de la seua discapacitat, requerirà la corresponent acreditació de tals circumstàncies, per mitjà de resolució dels òrgans administratius que tinguen atribuïda la competència per a la valoració i qualificació de les discapacitats.
TÍTOL II
De les Actuacions de l'Administració de la Generalitat
en matèria de persones amb discapacitat
CAPÍTOL I
Disposicions comunes
Article 4. Principis generals
L'Administració de la Generalitat, o les seues entitats autònomes i les empreses de la Generalitat incloses en la legislació pública valenciana, adoptaran mesures tendents a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, eliminant els obstacles que impedisquen la seua integració social, regint-se en les seues actuacions pels següents principis:
1. Principi de no discriminació, sense que hi puga prevaldre cap discriminació, tant directa com indirecta, per motiu de discapacitat, ni discriminació en la forma de negar-se a facilitar els ajustos raonables, perquè el dret a la igualtat de tracte siga real i efectiu.
2. Principis d'autonomia, promovent el major grau d'autosuficiència i lliure elecció de les persones amb discapacitat, sense perjuí de prestar-los l'assistència adequada en els casos en què resulte necessària pel seu grau i tipus de discapacitat. Es promourà, mitjançant els programes i les actuacions corresponents, l'accés de les persones amb discapacitat a una vida independent, caracteritzada per l'autosuficiència econòmica i l'assumpció de protagonisme en les decisions que afecten el seu desenvolupament diari.
3. Principi de participació, com a dret de les persones amb discapacitat i de les organitzacions i associacions que les representen a intervindre en el procés de presa de decisions que afecten les seues condicions de vida.
4. Principi d'integració: la promoció educativa, cultural, laboral i social de les persones amb discapacitat es portarà a terme procurant la seua inserció en la societat a través de l'ús dels recursos generals de què s'hi dispose. Només quan per les característiques de la seua discapacitat requerisquen una atenció específica, esta podrà prestar-se a través de servicis i centres especials.
5. Principi d'igualtat d'oportunitats: es garantirà l'accés de les persones amb discapacitat als béns i recursos generals de la societat, si és necessari a través de recursos complementaris i, en qualsevol cas, eliminant tota forma de discriminació i limitació que siga aliena a la condició pròpia d'estes persones. En l'aplicació d'este principi, les administracions públiques tindran en compte les necessitats particulars de les persones o col·lectius de persones amb discapacitat, sobretot pel que fa al disseny i provisió de servicis i recursos específics per a cada una d'elles, procurant garantir la cobertura territorial.
6. Principi de responsabilitat pública: l'Administració de la Generalitat, o les seues entitats autònomes i les empreses de la Generalitat incloses en la legislació pública valenciana, procuraran, dins de les seues disponibilitats pressupostàries, els mitjans i destinaran els recursos financers, tècnics, humans i organitzatius necessaris per a aconseguir la plena realització dels principis que s'enumeren en el present article. Igualment, les corporacions locals, les entitats i organismes públics, els agents socials i les associacions i persones privades, en els seus àmbits de competències corresponents, participaran i col·laboraran amb eixe mateix fi.
Article 5. De les competències de la Generalitat
Escauen a l'Administració de la Generalitat, per mitjà de la conselleria competent en matèria d'atenció a les persones amb discapacitat, entre altres, les següents actuacions:
a) Aprovar un Pla Integral d'Actuació per a les persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana, de caràcter quadriennal amb dotació pressupostària pròpia, que tindrà com a objectius orientar, consolidar i establir prioritats en les actuacions i inversions públiques i privades en la matèria objecte d'esta llei.
b) Investigar, formar, sensibilitzar i difondre la realitat que presenta el sector social de les persones amb discapacitat, prestant especial atenció a les seues característiques específiques i necessitats.
c) Disposar i organitzar l'arreplegada de dades estadístiques elaborant censos específics de persones amb discapacitat i disposar, així mateix, la recollida de dades específiques de la demanda de servicis existent i els recursos disponibles, així com identificar noves necessitats, tot això d'acord amb el que disposa la legislació estatal de protecció de dades de caràcter personal.
d) Establir els criteris de qualitat que han d'acomplir tots els centres i els serveis que actuen en l'àmbit de les persones amb discapacitat, amb la finalitat de garantir les condicions en què aquests són atesos. Així mateix, també serà competència de la Generalitat l'establiment de mecanismes de supervisió i control de la qualitat esmentada en l'activitat dels centres i en la prestació dels serveis generalitzats que reben les persones amb discapacitat, siguen aquests de titularitat pública, d'entitats sense ànim de lucre o de la iniciativa privada.
e) Assessorar i donar suport, tècnicament i econòmicament, a les entitats locals i organitzacions i associacions públiques i privades, especialment a les d'iniciativa social sense ànim de lucre, que es decidisquen a col·laborar en la creació, gestió, promoció i desenrotllament de plans i programes de promoció de les persones amb discapacitat; en la creació i gestió dels centres i en la prestació dels servicis regulats per la present llei. Amb este fi, dins del respecte a la normativa vigent en la matèria, es promourà l'establiment dels convenis de col·laboració i la celebració de concerts regulats en els articles 50 i següents de la present llei, que s'estimen convenients per al compliment adequat dels objectius previstos legalment.
f) Coordinar les actuacions de les distintes administracions públiques, sense perjuí del respecte al seu àmbit específic de competències, i de la iniciativa social sense ànim de lucre i privada, a fi de racionalitzar i optimar l'ús dels recursos disponibles.
Article 6. Drets enfront l'Administració de la Generalitat, o les seues entitats autònomes i les seues entitats de Dret Públic subjectes a dret privat
Les persones amb discapacitat, en les seues relacions amb l'Administració de la Generalitat, o les seues entitats autònomes i les seues entitats de dret públic subjectes a dret privat, gaudiran dels drets que els atorga la present llei i la resta de normes que els siguen d'aplicació, i en especial, tindran els següents drets:
1. A rebre un tracte personalitzat i individualitzat.
2. A accedir en condicions d'igualtat amb la resta dels ciutadans als servicis públics.
3. A rebre la informació administrativa en condicions d'igualtat amb la resta dels ciutadans. Per a l'efectivitat de esmentat dret, caldrà tindre en compte, en el moment de proporcionar informació i procediments accessibles, els canals de comunicació utilitzats per les persones amb discapacitat. En particular, s'intentarà facilitar la informació en braille, llengua de signes i/o altres sistemes alternatius de comunicació que foren necessaris, o si és procedent per mitjà de recursos alternatius que els en permeten el coneixement, quan siga necessari.
4. Que les persones discapacitades amb mobilitat reduïda puguen presentar documents, formular al·legacions, omplir el tràmit d'audiència i vista de l'expedient o presa de declaració en el seu mateix domicili en els procediments administratius en els quals tinguen la condició d'interessats, o, en aquells en què es reconega l'acció pública.
Article 7. Compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, als efectes de la concessió d'ajudes o subvencions de la Generalitat
1. L'Administració de la Generalitat, així com les seues entitats autònomes i les empreses de la Generalitat previstes en la legislació pública valenciana, exigiran l'acreditació del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, o si és procedent, l'exempció de la mencionada obligació, a aquells empresaris, persones físiques o jurídiques, que sol·liciten subvencions o ajudes econòmiques de la Generalitat.
2. L'acreditació del citat compliment, o si és procedent, l'exempció de la mencionada obligació, es realitzarà per mitjà de declaració responsable del sol·licitant, sense perjuí de les facultats de la Generalitat de comprovació de la validesa de la mencionada declaració en qualsevol moment, així com de la imposició de les sancions que pogueren escaure.
3. Sense l'acreditació, o si és procedent, l'exempció regulats en este article, no podran concedir-se ajudes o subvencions.
Article 8. Preferència en la concessió de subvencions i ajudes econòmiques
L'administració de la Generalitat, les entitats autònomes que en depenen i les empreses de la Generalitat contemplades en la legislació pública valenciana, en les corresponents ordres de convocatòria d'ajudes econòmiques i subvencions destinades a empreses, haurà d'establir la preferència en l'adjudicació, en cas d'empat de les millors proposicions en la puntuació final obtinguda pels sol·licitants, de les empreses que acrediten ocupar un percentatge de treballadors discapacitats superior pel que fa a la plantilla de l'empresa amb anterioritat a la publicació de la norma per la qual es regulen les ajudes o les subvencions.
Quan no siga possible la incorporació de treballadors discapacitats a les empreses sol·licitants, per la impossibilitat que els serveis d'ocupació públics competents, o les agències de col·locació, puguen atendre l'oferta d'ocupació després d'haver efectuat totes les gestions d'intermediació necessàries per a donar resposta als requeriments d'aquesta i concloure-la amb resultat negatiu, l'adjudicació es farà a l'empresa que acredite un increment en les quotes previstes en la normativa vigent per a les mesures alternatives a la contractació de treballadors discapacitats.
Article 9. Preferència en la contractació administrativa
1. En els plecs de clàusules administratives particulars dels contractes de l'administració de la Generalitat, de les entitats autònomes que en depenen i les entitats que en depenen de dret públic subjectes a dret privat, caldrà recollir com a criteri preferencial en l'adjudicació d'aquests que en cas d'empat de les millors proposicions en la puntuació final obtinguda pels licitadors, l'adjudicació es farà a l'empresa que acredite tenir en la seua plantilla, en el moment de presentar les seues proposicions, un percentatge major de treballadors discapacitats amb anterioritat a la publicació del contracte.
Quan no siga possible la incorporació de treballadors discapacitats a les empreses sol·licitants, per la impossibilitat que els serveis d'ocupació públics competents, o les agències de col·locació, puguen atendre l'oferta d'ocupació després d'haver efectuat totes les gestions d'intermediació necessàries per a donar resposta als requeriments d'aquesta i concloure-la amb resultat negatiu, l'adjudicació es farà a l'empresa que acredite un increment en les quotes previstes en la normativa vigent per a les mesures alternatives a la contractació de treballadors discapacitats.
2. Igualment, en els supòsits d'adquisició de productes i servicis tecnològics d'informació i comunicació, els mencionats plecs arreplegaran com a criteri preferencial en la seua adjudicació que, en cas d'empat de les millors proposicions en la puntuació final obtinguda pels licitadors, l'adjudicació s'efectuarà a l'empresa que acredite que els mencionats productes i servicis són accessibles per a les persones amb discapacitat.
Article 10. Flexibilitat d'horaris laborals en l'Administració Pública de la Generalitat, les seues entitats autònomes i les empreses de la Generalitat previstes en la legislació pública valenciana
1. El personal al servici de la Generalitat, de les seues entitats autònomes i les empreses de la Generalitat regulades en la legislació pública valenciana, que tinga al seu càrrec alguna persona dependent per motiu de discapacitat, tindrà dret a la flexibilització de l'horari laboral fins un màxim de dos hores diàries, i podran fruir-les, exclusivament, en els períodes compresos entre les 8 i les 10 hores, entre les 13 i les 15 hores i entre les 16 i les 19 hores, i hauran de recuperar les esmentades hores, dins de l'horari de treball setmanal.
2. El gaudi d'este dret exigirà l'autorització de la conselleria amb competències en matèria de funció pública o dels caps de personal de les seues entitats autònomes i les empreses de la Generalitat regulades en la legislació pública valenciana en les quals preste els seus servicis este personal. Podrà limitar-se el gaudi d'este dret quan per les especials característiques del servici que cal exercir l'absència del lloc de treball puga ocasionar greus trastorns al servici públic, cosa que haurà d'acreditar-se per mitjà de resolució motivada.
Article 11. Foment de la flexibilitat d'horaris laborals en les empreses
L'Administració de la Generalitat, a través del departament competent en matèria d'ocupació, adoptarà mesures de foment de la flexibilitat dels horaris laborals dels treballadors i treballadores amb discapacitat, així com dels treballadors i treballadores que tinguen al seu càrrec alguna persona dependent per motiu de discapacitat i convocarà a l'efecte ajudes perquè les empreses adopten este tipus d'iniciatives.
Article 12. Informació
1. Les Administracions Públiques Valencianes, per a permetre el coneixement dels drets reconeguts en la present llei, i la resta de normativa que redunde en benefici de les persones amb discapacitat, facilitarà informació accessible a qualsevol que la sol·licite.
En concret, hauran de prestar informació sobre els recursos existents a la Comunitat Valenciana destinats a les persones amb discapacitat, ja siguen de caràcter educatiu, laboral o social o qualsevol altres.
2. La informació que es facilite als ciutadans en cap no cas podrà comportar una interpretació normativa, ni consideració jurídica o econòmica, sinó una simple determinació de conceptes, informació d'opcions legals o col·laboració en la formalització d'impresos o sol·licituds.
Article 13. Control i qualitat de les mesures normatives vigents que afecten les persones amb discapacitat.
L'administració de la Generalitat, a través del departament corresponent segons la matèria, establirà mecanismes de supervisió i control de qualitat del compliment de les mesures normatives vigents que afecten les persones amb discapacitat.
CAPÍTOL II
Sanitat
Article 14. Acció sanitària
La conselleria o organisme de la Generalitat amb competències en matèria de sanitat, d'acord amb el que disposen els articles següents, serà l'encarregada de portar a terme una política de prevenció de les discapacitats i d'adoptar les mesures necessàries per a garantir assistència sanitària i rehabilitació integral a les persones amb discapacitat.
Article 15. Prevenció de les discapacitats
1. La política de prevenció de les discapacitats tindrà per objecte evitar que es produïsquen deficiències psíquiques, físiques i sensorials en les persones, així com reduir-ne la repercussió negativa.
2. A fi de portar a terme la política de prevenció de la discapacitat, la Generalitat, adoptarà les mesures d'actuació següents:
a) Fomentarà l'orientació, planificació familiar i assessorament genètic als grups de risc.
b) Fomentarà el desenrotllament de les capacitats individuals de les persones amb discapacitat a qualsevol edat i des de l'aparició de la discapacitat.
c) Realitzarà campanyes de vacunació contra les malalties transmissibles que generen riscos de discapacitat en les persones.
d) Realitzarà campanyes de prevenció, orientació i assessorament de les patologies sobrevingudes.
3. En el marc de la política de prevenció de la discapacitat, qualsevol dona embarassada resident a la Comunitat Valenciana i independentment de l'edat, tindrà els drets següents davant l'administració de la Generalitat:
a) Dret al diagnòstic precoç.
b) Dret a la prevenció de la discapacitat des de l'inici de l'embaràs.
c) Dret a l'atenció mèdica durant l'embaràs, el part i el puerperi.
d) Dret a l'assessorament psicosocial després del diagnòstic.
Article 16. Assistència sanitària
L'administració pública de la Generalitat prestarà, d'acord amb el règim de seguretat social aplicable, la prevenció, l'assistència i les prestacions sanitàries, farmacèutiques i, si escau, els tractaments dietoteràpics complexos, per a la correcta atenció a les persones amb discapacitat, quan això siga necessari per al seu desenrotllament físic, psíquic i sensorial.
La Generalitat garantirà el finançament gratuït per als productes inclosos en la prestació farmacèutica, el catàleg ortoprotèsic i les ajudes tècniques, als malalts menors de 18 anys amb discapacitat diagnosticada amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%. Aquesta prestació s'estendrà als majors de 18 anys diagnosticats amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%.
Es crearan unitats de referència multidisciplinars, segons criteris geogràfics i de prevalència, per als tipus de discapacitat que necessiten diagnòstic, tractament i seguiment durant tota la vida de la persona amb discapacitat. Hi haurà una relació continuada dels professionals amb la persona amb discapacitat i els seus familiars.
Article 17. Rehabilitació
1. L'Administració de la Generalitat portarà a terme les actuacions necessàries tendents a garantir a les persones amb discapacitat, la rehabilitació integral necessària per a millorar, mantindre o compensar el seu estat físic, psíquic o sensorial.
A estos efectes, s'entén per rehabilitació, el procés orientat a la recuperació, manteniment o adquisició d'una funció o habilitat perduda, reduïda o no adquirida, tenint per objecte la prestació de servicis i ajudes tècniques dirigides a la consecució de la recuperació de les persones amb discapacitat, la minoració de les seqüeles resultants i del desenrotllament de les capacitats que disposa la persona amb discapacitat.
2. Quan s'estime convenient, este procés de rehabilitació exigirà un tractament continuat, permanent i especialitzat.
CAPÍTOL III
Educació
Article 18. Acció educativa
La conselleria o organisme de la Generalitat amb competències en matèria d'educació, d'acord amb el que disposen els articles següents, serà l'encarregada de garantir una política de foment de l'educació i del procés educatiu adequat per a les persones amb discapacitat.
Article 19. Mesures d'actuació en matèria educativa
L'Administració de la Generalitat, portarà a terme les següents actuacions en matèria d'educació:
a) Si després de l'aplicació dels criteris prioritaris arreplegats en la legislació bàsica estatal quant a l'accés dels centres mantinguts amb fons públics, es produïren empats en la puntuació obtinguda pels sol·licitants, es donarà preferència a l'escolarització dels alumnes discapacitats en centres que compten amb els suports necessaris per a atendre les seues necessitats específiques, en la modalitat educativa més adequada a la seua discapacitat. La mateixa preferència es donarà als alumnes amb pares amb discapacitat igual o superior al 33%. Únicament en els supòsits en què les necessitats dels alumnes discapacitats no puguen ser satisfetes en un centre ordinari, l'administració de la Generalitat procedirà a l'escolarització en unitats o en centres específics d'educació especial.
b) Quan després de l'aplicació dels criteris prioritaris arreplegats en la legislació bàsica estatal quant a l'accés dels centres mantinguts amb fons públics, es produïren empats en la puntuació obtinguda pels sol·licitants, es donarà preferència per a ocupar llocs escolars d'ensenyança postobligatòria, en els centres de Batxillerat i Formació Professional, als alumnes amb necessitats educatives especials que hagen obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria. La Generalitat adoptarà les mesures tendents de garantir que estos centres disposen dels mitjans personals i materials necessaris, així com que s'efectuen les adaptacions curriculars pertinents.
c) Pel que fa a estudis universitaris, promourà l'adaptació de determinades matèries o pràctiques per a atendre a les necessitats dels alumnes amb discapacitat, sempre que amb tals adaptacions no s'impedisca aconseguir un desenrotllament suficient dels objectius generals previstos per a estos estudis.
d) Realitzarà convocatòries específiques de beques o ajudes per a desplaçament, residència i manutenció dels alumnes amb discapacitat que cursen ensenyances, quan les necessitats així ho exigisquen.
e) Donarà prioritat en l'atorgament de subvencions als titulars dels centres que garantisquen els drets a què es referix l'article següent.
f) Es facilitarà la posada en marxa d'opcions educatives tendents d'aconseguir el desenrotllament integral de l'alumnat amb discapacitat.
g) L'administració de la Generalitat dotarà els centres educatius sostinguts amb fons públics, a tots els nivells, dels recursos necessaris, humans i/o materials, per atendre les necessitats de l'alumnat amb discapacitat, així com implementarà les adaptacions curriculars necessàries per afrontar amb èxit la tasca educativa. Per això, realitzarà les agrupacions que resulten pertinents.
Article 20. Drets de les persones amb discapacitat en matèria educativa
En qualsevol de les etapes educatives, obligatòries i no obligatòries, en centres de titularitat pública o concertats per l'Administració de la Generalitat, a les persones amb discapacitat compreses en l'àmbit d'aplicació d'esta llei es garantiran els següents drets:
1. Dret a l'atenció educativa específica que, per les seues necessitats especials, requerisquen.
2. Dret a l'atenció primerenca de les necessitats educatives especials dels alumnes discapacitats.
3. Dret a l'avaluació psicopedagògica del seu procés educatiu.
4. Dret a la utilització de mitjans tècnics, didàctics i noves tecnologies, així com altres recursos i opcions educatives que faciliten el seu aprenentatge.
CAPÍTOL IV
De la integració laboral
Article 21. Objectius
La conselleria o organisme de la Generalitat amb competències en matèria d'ocupació i formació professional ocupacional o contínua, serà l'encarregada de portar a terme la inserció i integració laboral de les persones amb discapacitat, prioritàriament en el sistema ordinari de treball, o si no n'hi ha, en el sistema productiu, per mitjà de la fórmula especial de treball protegit. Igualment, especial atenció es dedicarà a l'orientació i intermediació per a les persones amb discapacitat, formació professional de les persones amb discapacitat, informació i motivació per a l'autoocupació i l'assessorament de projectes empresarials.
Secció 1ª
Formació Professional
Article 22. Formació professional
1. Es fomentarà la programació i organització de cursos de formació professional, ocupacional i contínua, en mòduls adaptats, amb recursos tècnics i personals adequats, en funció del tipus de discapacitat de l'alumnat, dirigits a aquells alumnes discapacitats les característiques individuals dels quals els impedisquen l'accés als programes ordinaris de formació professional.
2. Es potenciarà igualment el desenrotllament de pràctiques professionals en centres de treball.
Article 23. Prioritat i reserva de places en els cursos de formació professional
1. Es prioritzarà la concessió d'ajudes a tots els cursos i accions de formació professional que vagen dirigides a les persones amb discapacitat.
2. En els cursos de formació professional organitzats per l'Administració de la Generalitat, es reservarà un 3% del nombre de places per a persones amb discapacitat, i caldrà garantir com a mínim, independentment del nombre de places convocades, la reserva d'una plaça per a persones amb discapacitat.
Article 24. Criteris de formació professional
Periòdicament es desenrotllaran els criteris que caldrà seguir per a la programació i promoció de la formació professional de les persones amb discapacitat, a fi de garantir una formació adequada a les seues característiques, incloent en la mencionada programació totes les mesures que calga perquè el desenrotllament tecnològic supose més independència d'este col·lectiu.
Secció 2ª
Inserció laboral
Article 25. Mesures de foment per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat
1. La Generalitat portarà a terme una política de foment de l'ocupació tendent de facilitar la inserció laboral de les persones amb discapacitat i la seua permanència en el mercat ordinari de treball, desenrotllant per a això els diferents instruments d'inserció laboral, ajudes econòmiques i tècniques necessàries perquè les persones amb discapacitat no es vegen excloses de l'accés al mercat laboral. La conselleria o l'organisme de la Generalitat competent en matèria d'ocupació, avaluarà de forma permanent les possibilitats d'integració en el mercat laboral de les persones amb discapacitat, fomentant la integració laboral.
2. Per a la integració de les persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball es promocionaran aquells programes dirigits a la contractació de persones amb discapacitat, a la possibilitat de constituir-se en treballadors autònoms o la d'integrar-se en empreses d'economia social, la reinserció de treballadors discapacitats i els que aniran destinats a l'adaptació de llocs de treball.
3. En les ofertes d'ocupació pública, la Generalitat reservarà una quota no inferior al 5% de les places anuals convocades per a ser cobertes per persones amb discapacitat de grau igual o superior al 33 %, sempre que superen les proves selectives, en la modalitat que s'establisca per tipus de discapacitat, i que en el seu moment acrediten l'indicat grau de discapacitat i la compatibilitat amb l'acompliment de les tasques i funcions corresponents, segons es determine reglamentàriament.
4. En les proves d'accés a l'ocupació pública de la Generalitat, es garantirà el compliment de la normativa en matèria d'adaptabilitat i s'adoptaran les mesures indispensables per a garantir la igualtat d'oportunitats.
Article 26. Centres Especials d'Ocupació
Es fomentarà l'ocupació estable dels treballadors amb discapacitat en els Centres Especials d'Ocupació per mitjà d'ajudes dirigides a la creació, manteniment i increment de l'ocupació en ells, així com ajudes destinades a facilitar el transport als dits centres quan la majoria dels seus treballadors siguen persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda o persones amb discapacitat psíquica.
Article 27. Ocupació amb suport i enclavaments laborals
També es potenciaran experiències singulars que suposen la creació de llocs de treball ordinari destinats a les persones amb discapacitat amb necessitat de suport generalitzat, a través d'accions basades en l'ocupació amb suport i enclavaments laborals. Tals mesures es fonamentaran, entre altres, en accions d'acompanyament laboral o mediador laboral d'acord a les necessitats de cada col·lectiu de persones amb discapacitat, com a forma de garantir l'èxit de la inserció i manteniment d'una persona amb discapacitat en l'ocupació ordinària.
CAPÍTOL V
Integració Social
Article 28. Centres de Valoració i Orientació
1. Els centres de valoració i orientació de discapacitats es configuren com a l'estructura física i funcional de caràcter públic en l'àmbit de la Comunitat Valenciana destinada a la valoració i qualificació de la discapacitat i determinació del seu tipus i grau i de les necessitats, aptituds i possibilitats de recuperació de la persona amb discapacitat.
2. En el desenrotllament de les seues funcions, els centres de valoració i orientació realitzaran un seguiment periòdic de les persones amb discapacitat revisant, si és procedent, la valoració de la discapacitat si es produïra una variació en les circumstàncies de la persona.
Article 29. Objectius
Les actuacions que en el marc de l'acció social vagen dirigides a les persones amb discapacitat, tindran com a objectiu primordial la seua integració social, procurant en la mesura que es puga el manteniment en el seu entorn familiar, social i cultural, sense perjuí de la seua acció en centres adequats a les seues necessitats personals, quan resulte necessària.
Secció 1ª
Centres i servicis
Article 30. Tipologia de centres i servicis
1.Els servicis d'acció social dirigits a persones amb discapacitat respondran a les següents finalitats:
a) Informació, orientació i assessorament tècnic a les persones amb discapacitat i familiars, o si és procedent, representants legals.
b) Assistència domiciliària.
c) Oci i temps lliure.
d) Teleassistència o telealarma.
e) Respir familiar.
2. Els centres d'acció social per a les persones amb discapacitat es classifiquen en:
a) Centres d'atenció diürna.
b) Residències i vivendes tutelades, que prestaran una atenció continuada les 24 hores del dia.
3. Reglamentàriament, es regularà la tipologia de cada un dels servicis i centres, així com, les seues característiques i condicions d'accés tenint en compte els distints tipus de discapacitat. Amb la finalitat de donar una adequada satisfacció a les necessitats que puguen sorgir, també podran establir-se reglamentàriament nous tipus de centres i servicis, així com les condicions que regiran en la seua prestació o per al seu accés.
Article 31. Informació, orientació i assessorament
1. Sense perjuí del que dispose la normativa general sobre servicis socials, i constituint el nivell primari d'atenció a les persones amb discapacitat, les administracions públiques de la Comunitat Valenciana prestaran amb caràcter personalitzat, informació, orientació i assessorament tècnic a les persones amb discapacitat o als seus representants legals sobre els drets de les persones amb discapacitat, l'exercici d'estos, els deures que els incumbixen i els recursos disponibles destinats a la seua atenció i a la promoció del seu benestar social.
2. Les esmentades actuacions tindran caràcter gratuït i seran prestades, preferentment, per equips multidisciplinars en centres socials.
3. La informació que es facilite als ciutadans en cap cas no podrà comportar una interpretació normativa, ni consideració jurídica o econòmica, sinó una simple determinació de conceptes, informació d'opcions legals o col·laboració en l'emplenament d'impresos o sol·licituds.
Article 32. Assistència domiciliària
Quan la situació individual o familiar de la persona amb discapacitat siga d'especial necessitat, les entitats locals de la Comunitat Valenciana, efectuaran prestacions personalitzades assistencials gratuïtes de caràcter domèstic, psicològic, rehabilitador, social i educatiu que, dirigides a facilitar la permanència de la persona en el seu nucli familiar o convivencial, servisquen de suport a les persones amb discapacitat, famílies o persones encarregades de la seua atenció.
Article 33. Programes d'oci i temps lliure
Les entitats locals en el seu àmbit territorial, la conselleria o organisme competent en matèria d'acció social de la Generalitat i, si és procedent, les associacions o entitats privades sense ànim de lucre, promouran la realització de programes d'oci i temps lliure que, destinats a persones amb discapacitat, fomenten la seua integració social i el seu desenrotllament personal.
Article 34. Servicis de teleassistència i telealarma
Les entitats locals en el seu àmbit territorial, la conselleria o organisme competent en matèria d'acció social de la Generalitat i, si és procedent, les associacions o entitats sense ànim de lucre, promouran servicis de teleassistència i telealarma que, per mitjà de línies telefòniques o de qualsevol altre sistema de comunicació a distància, permeten que una persona dependent per motiu de discapacitat estiga en contacte permanent amb un equip de suport que, en cas d'urgència o necessitat, adopte les mesures oportunes per a una adequada assistència puntual.
Article 35. Servicis de respir familiar
Les entitats locals en el seu àmbit territorial, la conselleria o organisme competent en matèria d'acció social de la Generalitat i, si és procedent, les associacions o entitats privades sense ànim de lucre, promouran servicis de respir familiar que, per mitjà d'un recurs d'estades curtes a què puguen acudir persones amb discapacitat, permetrà a les famílies o tutors, solucionar situacions d'urgència o estrés familiar.
Article 36. Prestacions econòmiques individualitzades
1. L'Administració de la Generalitat podrà establir ajudes econòmiques de caràcter personal dirigides a les persones amb discapacitat que obeïsquen a les següents finalitats:
a) Ajudes per al desenrotllament personal, que podran articular-se a través de distintes modalitats: ajudes tècniques, ajudes per a l'eliminació de barreres arquitectòniques i de la comunicació, ajudes per a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda, i qualssevol altres que afavorisquen la seua integració social.
b) Ajudes d'atenció institucionalitzada, quan s'esgoten altres recursos alternatius.
c) Altres ajudes que puguen establir-se en el futur per a la integració social o, en general, per al benestar social de les persones amb discapacitat.
2. Reglamentàriament s'establiran les seues condicions, requisits i quantia.
Article 37. Centres d'atenció diürna
1. Els centres d'atenció diürna són recursos destinats a l'atenció social de les persones amb discapacitat, per mitjà d'un equip multidisciplinar, en què es presten servicis en determinades hores del dia, amb l'objectiu comú de potenciar les capacitats i l'autonomia de les persones amb discapacitat, fomentant la interacció en el seu entorn familiar i social, evitant amb això internaments innecessaris i no desitjats.
2. D'acord amb la seua finalitat concreta, els centres d'atenció diürna podran ser:
a) Centres d'atenció primerenca: són recursos destinats al tractament assistencial i/o preventiu de xiquets amb problemes de desenrotllament o risc de patir-los per causes d'origen prenatal, perinatal o postnatal, amb edats compreses entre els 0 i els 3 anys.
b) Centres ocupacionals: són recursos dirigits a proporcionar a persones amb discapacitat ocupació terapèutica per al seu ajust personal, tècniques professionals per a la seua integració laboral i habilitats socials per a la seua integració social.
c) Centres de Rehabilitació i Integració Social per a Malalts Mentals Crònics (CRIS): dirigits a malalts mentals crònics amb una deterioració significativa de les seues capacitats funcionals, en els quals es portaran a terme programes de treball adequats a les característiques, necessitats i situació concreta dels usuaris.
d) Centres-dia: destinats a persones amb discapacitat amb gran deterioració de les seues capacitats funcionals, que requerixen suports generalitzats per a accedir i utilitzar recursos socials, educatius i laborals, a través de programes que desenrotllen les capacitats globals de les persones ateses, procurant la seua major autonomia i integració social.
3. Els centres d'atenció diürna podran ser de titularitat de l'Administració de la Generalitat i, si és procedent, de les entitats locals, així com d'entitats i associacions promogudes per la iniciativa privada o pels mateixos afectats.
4.Les entitats locals i les entitats privades que pretenguen gestionar un centre d'atenció diürna hauran de demanar prèviament la corresponent autorització administrativa prevista en la present llei.
Article 38. Residències
1. Les residències són recursos de vivenda destinats a les persones amb discapacitat que necessiten una atenció integral, continuada, personal i multidisciplinar, que no pot ser portada a terme en el seu medi familiar pels seus condicionaments personals o familiars.
2. Les residències no hauran de configurar-se com a institucions tancades, sinó que hauran de coordinar-se amb la resta de recursos a què tenen accés les persones amb discapacitat, com a centres d'atenció diürna, atenció sanitària, etc.
3. La tipologia de centres residencials, així com les seues característiques i condicions d'accés, es desenrotllaran reglamentàriament tenint en compte els distints tipus de discapacitat.
4.Les residències podran ser de titularitat de l'Administració de la Generalitat. També podran ser titulars les entitats locals, o les entitats i associacions promogudes per la iniciativa privada o pels mateixos afectats, en este cas hauran de reunir els requisits previstos en la present llei i demanar la corresponent autorització administrativa.
Article 39. Vivendes tutelades
1. Les vivendes tutelades són llars funcionals de dimensions reduïdes en les quals conviuen de forma estable en el temps, xicotets grups de persones amb necessitat de suport intermitent o limitat, i en règim parcialment autogestionat.
2. La tipologia de les vivendes tutelades, així com les seues característiques i condicions d'accés, es desenrotllaran reglamentàriament tenint en compte els distints tipus de discapacitat.
3.Les vivendes tutelades podran ser de titularitat de l'Administració de la Generalitat. També en podran ser titulars les entitats locals, o les entitats i associacions promogudes per la iniciativa privada o pels mateixos afectats, en este cas hauran de reunir els requisits previstos en la present llei i demanar la corresponent autorització administrativa.
Secció 2ª
Drets dels usuaris i familiars
Article 40. Drets de les persones amb discapacitat usuàries dels centres d'atenció diürna i de residències per a persones amb discapacitat
Les persones amb discapacitat que siguen usuàries de centre d'atenció diürna o de residències per a persones amb discapacitat, amb independència de la titularitat d'estos centres, tindran els següents drets:
a) A ser informats, participar i ser oïdes, per si o a través dels seus representants, en les activitats i en les decisions que afecten l'atenció que reben en els mencionats centres.
b) A mantindre relacions interpersonals, i a rebre visites, sent obligació de la direcció dels centres promoure i facilitar les relacions periòdiques amb els seus familiars i amics.
c) A rebre un tracte digne, tant del personal del centre com d'altres usuaris.
d) A una estada en condicions de seguretat i higiene.
e) Al secret professional dels dades del seu expedient d'acord amb el que establix la normativa sobre protecció de dades personals.
f) A l'atenció individualitzada que demanen les seues necessitats específiques per mitjà d'un tractament multidisciplinar.
g) A la intimitat i privacitat, amb el límit de les exigències derivades de la protecció de la seua vida, salut i seguretat.
h) A l'assistència integral en residències per a persones amb discapacitat amb necessitat de suport generalitzat i a tindre assignat un metge d'atenció primària.
S'entén per assistència integral l'atenció sanitària, psicològica, formativa, recreativa i sociofamiliar semblant tendent a aconseguir el seu benestar i un adequat desenrotllament personal.
i) A rebre en els centres per a persones amb discapacitat, les mateixes prestacions socials que la resta dels ciutadans reben en el seu domicili.
j) A rebre en les residències per a persones amb discapacitat, les mateixes prestacions sanitàries que la resta dels ciutadans reben en el seu domicili.
k) A formular reclamacions i queixes sobre l'assistència que rep.
A este fi, el titular de cada centre haurà d'adoptar les mesures adequades per a establir un sistema intern de recepció, seguiment i resolució de les queixes i reclamacions que poguera presentar l'usuari del centre, per si o a través del seu representant.
l) A la continuïtat en la prestació dels servicis en les condicions establides legalment o convingudes.
m) A la informació sobre l'evolució de la seua discapacitat, així com sobre els servicis que es presten en el centre i els drets que l'assistixen.
o) A cessar en la utilització dels servicis o en la permanència en el centre per pròpia voluntat o a instància dels seus representants, sense perjuí dels supòsits en què la permanència en el centre estiga sotmesa a decisió judicial.
p) A una programació del temps d'oci adequada a les seues capacitats i que redunde en el seu desenrotllament personal.
q) Al gaudi seqüencialitzat de la plaça en els recursos més idonis a les característiques de la persona amb discapacitat, segons el seu procés individual de rehabilitació i integració, dins dels recursos previstos en la present llei.
Els òrgans administratius i les Administracions Públiques establiran els mecanismes adequats de col·laboració i coordinació per a vetlar pels drets reconeguts en esta llei a les persones amb discapacitat, pares i familiars.
Article 41. Drets dels pares i familiars
Els pares de les persones amb discapacitat, usuàries de centres, o els qui tinguen atribuïda la tutela i, si no n'hi ha, els guardadors de fet de les persones amb discapacitat, tindran els següents drets:
a) A visitar el fill o tutelat usuari del centre.
b) A formular reclamacions i queixes sobre l'assistència que rep l'usuari del centre.
c) A la informació sobre l'evolució de la discapacitat de l'usuari del centre, l'atenció individualitzada que d'acord amb les seues necessitats especifiques rep, així com els servicis que s'hi presten.
d) A formar part i intervindre en els òrgans de participació del centre.
e) A l'orientació psicològica i tècnica com a suport en el procés d'intervenció.
Article 42. Obligacions de les persones amb discapacitat usuàries de centres d'atenció diürna o residències per a persones amb discapacitat
Les persones amb discapacitat que siguen usuàries de centre d'atenció diürna o de residència per a persones amb discapacitat, amb independència de la titularitat d'estos centres, i en atenció al tipus de discapacitat que sofrixen, tindran les següents obligacions:
a) Respectar les normes generals de convivència i els drets de la resta d'usuaris.
b) Observar una conducta basada en el respecte mutu, la tolerància i la col·laboració.
c) Facilitar i respectar el treball del personal dels centres.
d) Abonar l'import de les liquidacions de les estades i els preus dels servicis que reba com a usuari dels centres.
e) Respectar i tindre cura de les instal·lacions del centre.
f) Observar les condicions acordades per a la seua estada en el centre
g) Assistir a les cites proposades pels professionals del centre per a rebre les indicacions terapèutiques o la informació pertinent per a l'aprofitament del recurs utilitzat.
Secció 3ª
Recursos tutelars
Article 43. Tutela de persones incapacitades judicialment
L'Administració de la Generalitat recolzarà i dinamitzarà, en coordinació amb l'autoritat judicial, l'atenció a les persones presumiblement incapaces o incapacitades totalment o parcialment, promovent entitats socials sense ànim de lucre que puguen exercir la tutela o curatela d'aquelles, d'acord amb el que preveu el Codi Civil.
Secció 4ª
Sensibilització social
Article 44. Campanyes de sensibilització
1. L'administració de la Generalitat realitzarà, als mitjans de comunicació social o amb altres suports, campanyes de sensibilització de la societat en la prevenció de les discapacitats, respecte dels drets de les persones amb discapacitat i solidaritat amb aquests i oferirà una visió positiva de les persones amb discapacitat com a subjectes actius de la societat, per tal que aquesta, en el seu conjunt, col·labore en la seua total integració.
2. En aquestes campanyes es prestarà especial atenció al foment del voluntariat social en la realització d'activitats contemplades en aquesta llei i al reforç de a presència de la dona amb discapacitat al si de la societat.
Secció 5ª
Participació de la iniciativa social
Article 45. Participació de la iniciativa social
1. L'administració de la Generalitat i les entitats locals de la Comunitat Valenciana empararan la iniciativa privada sense ànim de lucre i col·laboraran en el desenvolupament d'aquestes activitats mitjançant assessorament tècnic, coordinació, planificació i suport econòmic. Especial atenció rebran les institucions, les fundacions i les associacions sense ànim de lucre, promogudes per les pròpies persones amb discapacitat, els seus familiars o els representants legals.
2. En el marc que estableix la legislació vigent en matèria de voluntariat, l'administració de la Generalitat fomentarà la participació de ciutadans i ciutadanes que, de forma solidària i altruista, vulguen col·laborar en la realització d'activitats prestacionals contemplades en aquesta llei.
3. Serà requisit imprescindible per poder rebre ajudes de la Generalitat destinades al funcionament dels centres que s'hi constituesquen òrgans col·legiats amb participació de la direcció del centre, del seu personal i dels propis usuaris i/o familiars o tutors, segons les característiques de la discapacitat.
Secció 6ª
Participació de la iniciativa privada
Article 46. Participació de la iniciativa privada
1. La iniciativa privada, en les termes i les condiciones a què es refereix aquesta llei i la seua normativa de desenvolupament, podrà col·laborar amb els poders públics i amb les entitats sense ànim de lucre, amb caràcter complementari, en la prestació dels serveis a què es refereix aquesta llei.
2. Quan els centres de titularitat pública no foren suficients o adequats per atendre les demandes de la societat valenciana, l'administració de la Generalitat, en col·laboració amb la iniciativa privada, mitjançant els mitjans que més s'adeqüen a la satisfacció de les necessitats existents, promourà la creació de noves places que permeten el compliment dels objectius perseguits per aquesta llei.
3. Serà requisit imprescindible per a poder percebre ajudes de la Generalitat destinades al funcionament dels centres, que, en estos, es constituïsquen òrgans col·legiats amb participació de la direcció del centre, del seu personal i dels mateixos usuaris i/o familiars o tutors, segons les característiques de la discapacitat.
Secció 7ª
Finançament dels centres i servicis
Article 47. Disposicions generals
1. La Generalitat consignarà en els seus pressupostos anuals els crèdits necessaris per a finançar els servicis i centres regulats en la present llei.
2. Així mateix, consignarà els crèdits necessaris per a contribuir al desenrotllament i la millora de les actuacions que efectuades per les entitats locals redunden en benefici de les persones amb discapacitat.
En estos supòsits serà requisit necessari per a la percepció de fons públics de la Generalitat el que l'entitat local corresponent acredite, per mitjà de certificat del secretari o interventor municipal, l'existència de crèdits en els seus pressupostos que tinguen per finalitat la consecució dels objectius perseguits per esta llei.
3. Anualment, les lleis de pressupostos preveuran crèdits destinats al sosteniment dels centres de les persones amb discapacitat que gestionen entitats sense ànim de lucre.
Per a ser perceptor dels citats fons, el pla d'actuació o el servici que es pretenga efectuar haurà d'obtindre l'aprovació de l'òrgan competent de l'Administració de la Generalitat en el sector de persones amb discapacitat.
Article 48. Finançament dels centres de titularitat de la Generalitat
1. Per optimitzar els recursos públics, l'estada en centres per a persones amb discapacitat de titularitat de l'administració de la Generalitat, de les seues entitats autònomes i les empreses de la Generalitat contemplades en la legislació pública valenciana, serà cofinançada amb els seus usuaris, segons la capacitat econòmica. En el cas de menors, s'atendrà la capacitat econòmica dels seus pares.
2. La utilització dels centres de l'Administració de la Generalitat, de les seues entitats autònomes i les empreses de la Generalitat previstes en la legislació pública valenciana, meritarà el seu dret a exigir un preu públic a cada usuari, el qual no podrà superar el cost efectiu de la seua estada. Els esmentats preus s'establiran segons la legislació de preus públics de la Generalitat.
Article 49. Aportació de l'usuari
1. La quantia del preu púbic que ha d'efectuar l'usuari dels centres públics de la Generalitat serà segons la seua capacitat econòmica i, en el cas de menors, s'atendrà la capacitat econòmica dels seus pares. Aquestes aportacions seran revisades i actualitzades per part de l'administració periòdicament.
2. Així mateix, l'Administració de la Generalitat garantirà a les persones amb discapacitat sense recursos econòmics propis, la seua assistència gratuïta en els centres que més s'adeqüen a les seues necessitats.
3. La gestió i liquidació del preu públic que es merite per la utilització de centres de titularitat de la Generalitat serà efectuada per la conselleria o organisme competent en matèria de persones amb discapacitat.
Secció 8ª
Dels concerts
Article 50. Concert de places
1. A fi de satisfer les necessitats de places en els centres d'atenció a persones amb discapacitat, la conselleria amb competències en matèria d'integració social de discapacitats podrà concertar places de centres de titularitat privada amb aquelles entitats que, havent sigut prèviament autoritzades amb caràcter definitiu, acrediten experiència en la gestió de centres d'atenció a persones amb discapacitat i que garantisquen la qualitat adequada en la prestació dels servicis.
2. El Govern Valencià establirà les normes bàsiques a què hauran de sotmetre's els concerts. En la mencionada regulació s'establiran les fórmules reglades que garantisquen una justa distribució dels fons per mitjà de convocatòria pública per a l'establiment dels oportuns concerts, en les quals el règim de lliuraments s'ajustarà al que preveu la legislació d'hisenda pública valenciana i normativa concordant.
Article 51. Sobre la definició de centre concertat
Als efectes del que regula esta llei, tindran la consideració de centres concertats aquells centres d'atenció a persones amb discapacitat que siguen beneficiaris de fons públics i que complisquen els requisits arreplegats en la present secció.
Article 52. Concert de programes
1. La Generalitat establirà, amb les entitats sense ànim de lucre, concerts plurianuals de programació d'acord amb el seu interès social. El Consell de la Generalitat establirà les normes bàsiques a què hagen de sotmetre's aquests concerts.
2. Solament seran susceptibles de concerts els programes que siguen compatibles amb el seu caràcter plurianual.
Article 53. Sobre els concerts
1. Els concerts que s'establisquen amb centres d'atenció a persones amb discapacitat es regiran pel que preveu esta llei, normativa de desenrotllament i en la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
2. Tindran preferència per a acollir-se al règim de concerts les entitats sense ànim de lucre que, amb anterioritat a la promulgació de la present llei, foren beneficiàries de subvencions de la Generalitat per al manteniment de centres d'atenció a persones amb discapacitat.
Article 54. Sobre quanties i terminis dels concerts
1. Els concerts tindran caràcter plurianual a fi de possibilitar un marc estable, a mitjan termini, per al finançament dels centres acollits a este sistema. En finalitzar este termini podran ser renovats, sense perjuí de la seua possible extinció prematura per causa d'incompliment greu o per qualssevol altres causes que es fixen reglamentàriament.
2. La quantia global anual dels fons públics destinats al sosteniment dels centres concertats s'establirà en els pressupostos de la Generalitat.
Article 55. Sobre normes per a la cobertura de places en centres concertats
La cobertura de places en centres concertats s'ajustarà al règim establit per als centres públics en esta llei pel que es referix al sistema d'ingressos, reglament de règim interior, sotmetiment al règim de preus públics, participació dels usuaris en la seua organització i aquells altres que es determinen reglamentàriament.
Article 56. Sobre l'extinció de concerts
1. Els concerts podran extingir-se abans de la seua finalització per mitjà de resolució per incompliment greu.
2. L'incompliment no greu donarà lloc a l'advertència per part de l'administració. En cas que l'incompliment no greu fóra reiteratiu, no es procedirà a la renovació del concert.
3. En els supòsits d'extinció del concert amb anterioritat al seu venciment natural, l'administració adoptarà les mesures necessàries per a procurar la continuïtat en l'atenció als usuaris.
4. Si l'incompliment haguera comportat la percepció indeguda de fons públics per part del titular del centre, la resolució d'este en comportarà la devolució.
Article 57. Sobre les causes d'incompliment
En el reglament dels centres concertats es determinaran les causes d'incompliment dels concerts, la seua graduació i efectes.
Secció 9ª
Registre i autorització d'entitats, centres i servicis
Article 58. Dels registres
1. Aquelles entitats o persones físiques que porten a terme la seua activitat a la Comunitat Valenciana en l'àmbit d'acció social, per mitjà d'actuacions dirigides a persones amb discapacitat, hauran d'inscriure's en el registre de titulars, de centres i servicis que a este efecte es constituirà.
2. Igualment es procedirà a inscriure cada centre o servici, una vegada autoritzat el seu funcionament.
3. Reglamentàriament es regularà el funcionament i l'organització del mencionat registre, impulsant-se la creació de registres descentralitzats i la connexió informàtica entre tots ells.
Article 59. De l'autorització administrativa de funcionament
L'Administració de la Generalitat, sense perjuí de les preceptives llicències municipals, autoritzarà el funcionament dels centres i servicis d'acció social que tinguen com a destinataris persones amb discapacitat, sempre que complisquen els requisits establits reglamentàriament i, en qualsevol cas, els següents:
a) Que el centre o servici s'ubique o funcione en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
b) Que el titular sol·licitant d'autorització siga persona física o jurídica i que estiga inscrit en el registre previst en l'article anterior.
c) Que en el funcionament del centre o servici es garantisca la participació dels usuaris i/o familiars o tutors, segons les característiques de la discapacitat, i la seua organització siga de caràcter democràtic; a tal fi el reglament de règim interior arreplegarà estes formes de participació.
d) Que el centre o servici compte amb els recursos humans i mitjans materials o organització adequats.
e) Que el centre done publicitat al seu sistema d'ingressos i els preus de cada un dels seus servicis, i hauran de posar a disposició dels usuaris, familiars o representants, el reglament de règim interior. A tal fi cada centre redactarà i sotmetrà a l'aprovació administrativa de l'òrgan competent per a atorgar l'autorització de funcionament, un reglament de règim interior en què s'arreplegarà com a mínim de forma concreta els drets i deures de les persones usuàries reconegudes en la present llei, el sistema d'ingressos, les tarifes de preus, els horaris d'atenció als usuaris i familiars, les formes de participació previstes en l'apartat c) del present article, i totes les altres qüestions que s'establisquen reglamentàriament en la tipologia de centres.
f) Que el centre o servici es coordine amb l'Administració Pública de la Generalitat competent en matèria d'integració social de persones amb discapacitat i que se sotmeta als requeriments de la funció inspectora.
g) Que el centre complisca les condicions físiques, sanitàries i arquitectòniques adequades per al seu funcionament, en especial l'eliminació de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació.
h) Que la ubicació del centre garantisca el fàcil accés als servicis comunitaris i de transport.
Article 60. Procediment de registre i autorització
1. La inscripció en el registre de registre de titulars, de centres i servicis, de les persones físiques o jurídiques titulars de centres i/o servicis que porten a terme la seua activitat a la Comunitat Valenciana en l'àmbit de l'acció social per mitjà d'actuacions dirigides a persones amb discapacitat, s'efectuarà amb incoació prèvia del corresponent procediment administratiu que s'iniciarà a sol·licitud de persona interessada.
En anàlegs termes es procedirà en els supòsits d'auto-rització per al funcionament dels centres i servicis d'acció social que tinguen com a destinataris a persones amb discapacitat
2. El termini per a resoldre i notificar la resolució serà el que es fixe reglamentàriament. En el cas que transcorregut el mencionat termini no se li notificara a l'interessat resolució expressa, haurà d'entendre's desestimada la sol·licitud.
3. Reglamentàriament es desenrotllarà el procediment admi-nistratiu per al registre de titulars o de centres i/o servicis que porten a terme la seua activitat a la Comunitat Valenciana en l'àmbit de l'acció social a persones amb discapacitat, i el procediment d'autorització d'estos últims.
Article 61. De l'autorització provisional
Es podrà concedir una autorització provisional a un centre o servici sempre que la falta de requisits i condicions no afecten la seguretat i protecció dels usuaris i siguen considerats com a dispensables per al seu funcionament. L'autorització provisional establirà les deficiències observades i el seu terme màxim de vigència de per a procedir al compliment.
Article. 62 De l'autorització definitiva
Per a obtindre l'autorització definitiva hauran d'acreditar-se tots i cada un dels requisits establits reglamentàriament i, en especial, l'obtenció de la corresponent llicència municipal d'obertura.
Article 63. Sobre sancions per no tindre autorització
Sense l'autorització, provisional o definitiva, cap centre o servici no podrà entrar en funcionament i podrà sancionar-se la conducta contrària segons el títol III d'esta llei, a més d'acordar-se l'oportú tancament de l'establiment o centre i el cessament de l'activitat o servici.
Article 64. De la modificació de les condicions
Caldrà comunicar a la conselleria o organisme competent en matèria d'integració social de persones amb discapacitat de la Generalitat, qualsevol circumstància que implique una alteració de les condicions que van servir de base per a la resolució de l'autorització administrativa, per si pertocara la seua modificació o deixament sense efectes, el qual podrà dur-se a terme d'ofici a conseqüència d'inspecció o denúncia.
Article 65. De la competència per a les autoritzacions de funcionament
La competència per a dictar les resolucions d'autoritzacions de centres i servicis destinats a persones amb discapacitat escaurà a la conselleria o organisme competent en matèria d'integració social de persones amb discapacitat de la Generalitat.
CAPÍTOL VI
Transports
Article 66. Reducció del preu dels bitllets
Les persones amb discapacitat amb necessitat de suport generalitzat, amb residència a la Comunitat Valenciana, disfrutaran d'una reducció en el preu dels bitllets dels transports interurbans de viatgers d'ús públic col·lectiu gestionats per l'Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i les empreses de la Generalitat previstes en la legislació pública valenciana o empreses concessionàries, en tots els trajectes amb principi i fi en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Igualment, l'Administració de la Generalitat i entitats dependents, procuraran garantir l'accés al transport públic i la informació sobre el citat transport a les persones amb discapacitat.
CAPÍTOL VII
Accessibilitat i eliminació de barreres
Article 67. Accessibilitat i eliminació de barreres
1. La Generalitat desenrotllarà una política de promoció, desenrotllament i implantació dels drets que en matèria d'accessibilitat i supressió de barreres arquitec-tòniques, urbanístiques i de la comunicació són reconegudes a les persones amb discapacitat per la legislació vigent en la matèria. En especial, l'Administració de la Generalitat fomentarà l'accés de les persones amb discapacitat a les noves tecnologies i la societat de la informació.
2. L'Administració de la Generalitat, a través de la Conselleria amb competències en matèria d'integració social de discapacitats, vetlarà perquè el disseny dels programes i activitats desenrotllats a la Comunitat Valenciana siga un disseny per a tots, garantint la participació en estos de les persones amb discapacitat.
CAPÍTOL VIII
Activitats culturals i esportives
Article 68. Activitats culturals
Les entitats locals en l'àmbit de les seues respectives competències, la conselleria o organisme competent en matèria de cultura i/o en matèria d'acció social de la Generalitat i, si és procedent, les associacions o entitats privades sense ànim de lucre, promouran la realització de programes culturals que fomenten la integració social de les persones amb discapacitat i el seu desenrotllament personal.
Article 69. Activitats esportives
Les entitats locals en l'àmbit de les seues respectives competències, la conselleria o organisme competent en matèria esportiva i/o en matèria d'acció social de la Generalitat i, si és procedent, les associacions o entitats privades sense ànim de lucre, promouran la realització de programes esportius que fomenten la integració social de les persones amb discapacitat i el seu desenrotllament personal.
Article 70. Integració en els àmbits social i cultural
La Generalitat vetllarà pel compliment de les normes d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació. Facilitarà la integració de les persones amb discapacitat en els àmbits social i cultural, en els actes de caràcter públic de la seua competència que se celebren en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
TÍTOL III
Infraccions i Sancions
Article 71. Infraccions administratives
Constituïxen infraccions administratives les accions o omissions dels subjectes relacionats en l'article 75 que vulneren les normes legals tipificades i sancionades d'acord amb la present llei.
Article 72. Infraccions lleus
Són infraccions lleus les següents:
a) Mantindre els centres, mobiliari o efectes amb deficiències en el seu estat, en el seu funcionament, en la seua neteja i higiene, sense que d'això es derive risc per a la integritat física o la salut dels seus usuaris.
b) No tindre actualitzat ni degudament emplenat el llibre de registre d'usuaris.
c) No donar prou publicitat al sistema d'admissions i al preu dels servicis.
d) Modificar la capacitat assistencial d'un centre o servici en més o en menys d'un 10 per cent, sense haver obtingut l'autorització administrativa corresponent.
e) Obstruir la tasca inspectora de manera que retarde el compliment de les obligacions d'informació, comunicació o compareixença.
Article 73. Infraccions greus
1. Es tipifiquen com a infraccions greus:
a) La imposició de qualsevol forma de renúncia o menyscabament als seus legítims drets, llevat que això estiga autoritzat d'acord amb el que disposa la normativa que resulte d'aplicació
b) La vulneració del dret a la intimitat i a un tracte digne o de qualsevol altre dret reconegut als usuaris en les disposicions reguladores de l'organització i funcionament del centre.
c) L'incompliment del deure de sigil i confidencialitat respecte al seu expedient.
d) L'omissió o inadequada prestació de l'assistència sanitària i farmacèutica que necessiten les persones usuàries dels centres d'atenció a persones amb discapacitat.
e) L'omissió o inadequada prestació del tractament tècnic, científic i assistencial que, d'acord la finalitat del centre, corresponga a les necessitats bàsiques dels usuaris.
f) Traslladar un centre o servici sense haver obtingut l'autorització administrativa corresponent, siga provisional o definitiva.
g) Desatendre els requeriments de l'Administració per a aplicar les mesures correctores que s'establisquen per al seu funcionament.
h) Mancar d'expedient individual o d'aquells documents que reglamentàriament s'establisquen, que hagen de formar-ne part, segons la tipologia de cada recurs.
i) No disposar de reglament de règim interior o no garantir els drets dels usuaris assenyalats en la present llei.
j) Admetre a persones amb trastorn psíquic que els impedisca decidir per si mateixes sense l'autorització judicial expressa o, en cas d'ingrés urgent, no haver-ho comunicat immediat a la citada autoritat.
k) No donar compte immediat, en cas d'incapacitat sobrevinguda d'algun resident, a l'autoritat judicial, per part de la direcció del centre.
l) No conservar en bones condicions higièniques i d'habitabilitat els centres o servicis, de les quals es derive risc per a la integritat física o salut dels usuaris.
m) Aplicar les ajudes i subvencions públiques a finalitats distintes d'aquelles per a les quals hagueren sigut atorgades, sense perjuí de les responsabilitats civils o penals en què puga incórrer.
2. Tindrà també la consideració d'infracció greu, la reincidència en la comissió de tres infraccions lleus en el termini d'un any.
Hi haurà reincidència quan es cometa una infracció del mateix tipus i qualificació que la que va motivar una sanció anterior en el termini dels 365 dies següents a la seua notificació, en tal supòsit es requerirà que la resolució sancionadora haguera adquirit fermesa
Article 74. Infraccions molt greus
Es tipifiquen com a infraccions molt greus:
a) Faltar a la veritat en la declaració responsable sobre compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, com a requisit per a accedir a ajudes econòmiques de la Generalitat.
b) No dir la veritat en la declaració responsable sobre percentatge de persones amb discapacitat contractats per la persona física o jurídica que resulte adjudicatària d'un contracte administratiu per aplicació del criteri establit en l'article 9 d'esta llei.
c) Obrir o tancar un centre, així com prestar un servici, sense haver obtingut la corresponent autorització administrativa, provisional o definitiva, de l'organisme competent en matèria de discapacitat.
d) Obstruir la tasca inspectora per impedir l'accés a les dependències del centre, resistència reiterada, coacció, amenaces, violència o qualsevol altra forma de pressió exercida sobre els inspectors.
e) Proporcionar als usuaris un tracte degradant que afecte la seua dignitat, així com vulnerar el seu dret a la intimitat, qualsevol altre dret o imposar dificultats per al seu gaudi.
f) Prestar servicis per a persones amb discapacitat tractant d'ocultar o emmascarar la seua vertadera naturalesa, a fi d'eludir l'aplicació de la legislació vigent en la matèria.
g) Reincidir en la comissió de tres infraccions greus en el termini d'un any.
Article 75. Subjectes responsables
1. Són subjectes responsables, als efectes del que disposa la present llei:
a) Les persones físiques o jurídiques, titulars o gestors dels centres d'atenció a persones amb discapacitat en els supòsits de l'article 72, de l'article 73 apartats a), b), c), d), e), f), g), h) i), j), k), l) i de l'article 74 apartats c), d), e), f) i g).
b) Els beneficiaris de les subvencions atorgades per la Generalitat en els supòsits de l'article 72 apartat e), article 73 apartat m) i article 74 apartats a), d), e), f), g).
c) Els que, en virtut del criteri de preferència establit en l'article 9 de la present llei, resulten adjudicataris del contracte administratiu, en el supòsit de l'article 74 apartat b).
2. Quan el compliment de les obligacions previstes en la present llei afecte conjuntament diverses persones, estes respondran de forma solidària de les infraccions que, si és procedent, es tipifiquen i de les sancions que s'imposen.
Article 76. Sancions
1. Les sancions administratives seran imposades segons la qualificació de la infracció:
a) Per infraccions lleus es podran imposar les següents sancions:
1. Advertència
2. Multa de 300 a 3.000 euros
b) Per infraccions greus es podran imposar les següents sancions:
1. Multa de 3001 a 15.000 euros.
2. Prohibició d'accedir al finançament públic durant un període de fins un any.
3. Tancament temporal del centre fins a l'esmena de la deficiència amb un període màxim d'un any.
c) Per infraccions molt greus es podran imposar les següents sancions:
1. Multa de 15.001 a 60.000 euros
2. Prohibició d'accedir al finançament públic per un període de fins a tres anys.
3. Tancament temporal o definitiu del centre. Si és temporal, no excedirà de tres anys.
2. Totes les quanties fixades en este article podran ser revisades periòdicament pel Govern Valencià en atenció a les variacions que experimente l'Índex de Preus al Consum.
Article 77. Procediment sancionador
El procediment sancionador aplicable a la comissió de les infraccions tipificades en la present llei, s'ajustarà al que establix el títol IX de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com al que disposa el Reial Decret 1.398/1993, de 4 d'agost pel qual es va aprovar el Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora.
Article 78. Òrgans competents
1. Són òrgans competents per a la iniciació i resolució del procediment sancionador, en l'àmbit del que disposa la present llei:
a) Per a les infraccions lleus i greus serà competent el titular de la direcció general competent en matèria d'integració social de persones amb discapacitat, excepte en el supòsit de l'article 73 apartat m), que serà competent el titular de la direcció general competent per raó de la matèria, de la conselleria en què es produïsca la infracció, o el president o director de l'organisme autònom o entitat de dret públic corresponent.
b) Per a les infraccions molt greus serà competent el titular de la conselleria competent en matèria d'integració social de persones amb discapacitat, en els supòsits de l'article 74 apartats c), d), e), i f). Per als supòsits previstos en l'article 74 apartats a), b) i g) serà competent el titular de la conselleria en què s'hagen comés estes infraccions, o estiga adscrita l'organisme autònom o entitat de dret públic en el qual s'haja comés la infracció.
2. Per a la instrucció del procediment, la competència escaurà a un funcionari adscrit a la unitat administrativa competent per raó de la matèria, nomenat per l'òrgan competent per a la seua iniciació.
Article 79. Recursos
Les resolucions dictades pels titulars de les conselleries corresponents, recaigudes en els procediments sancionadors, esgoten la via administrativa, podent interposar-se recurs administratiu corresponent d'acord amb el que establix la normativa vigent.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En allò no previst expressament en esta llei, hi serà d'aplicació supletòria la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana i la Llei 1/98 i les seues normes de desenvolupament.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
El règim jurídic de les autoritzacions i inscripcions de centres i servicis d'acció social es regirà pel Decret 91/2002, de 30 de maig, del Govern Valencià sobre Registre dels Titulars d'Activitats d'Acció Social, i de Registre i Autorització de Funcionament dels Serveis i Centres d'Atenció Social, a la Comunitat Valenciana, i la seua normativa de desenrotllament, o per les normes que els substituïsquen
Segona
Fins que es desenrotlle reglamentàriament la tipologia de centres d'atenció diürna i residències per a persones amb discapacitat, continuaran vigents els articles 31 i 32 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Generalitat.
Igualment, fins que es produïsca el citat desenrotllament reglamentari de la tipologia de centres d'atenció diürna i residències per a persones amb discapacitat, es regiran per les següents normes:
a) Orde de 9 d'abril de 1990 de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, per la qual es desenrotlla el Decret 40/1990, de 26 de febrer, del Consell, sobre Registre, Autorització i Acreditació dels Serveis Socials a la Comunitat Valenciana, o normes que els substituïsquen.
b) El Decret 132/1996, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s'assignen competències en matèria de malalts mentals, així com per l'Orde de 3 de febrer de 1997 de la Conselleria de Treball i Assumptes Socials, per la qual es modifica l'Orde de 9 d'abril de 1990, a fi d'atendre els nous servicis que es prestaran als malalts mentals crònics a la Comunitat Valenciana, en la seua redacció donada per la Correcció d'errades publicada el 24 de febrer de 1997, o normes que els substituïsquen.
c) L'Orde de 21 de setembre del 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les condicions i requisits de funcionament dels centres d'estimulació precoç, o norma que el substituïsca.
Tercera
Sense perjuí del que disposa la present llei, el règim jurídic dels concerts de centres d'atenció a persones amb discapacitat es regirà pel el reglament que regula les normes a què han de sotmetre's els concerts que haurà de realitzar l'Administració de la Generalitat amb els centres d'iniciativa social de titularitat privada, aprovat pel Decret 51/1999, de 30 de març, del Govern Valencià, normativa de desenrotllament o per les normes que els substituïsquen
Quarta
En el termini de dos anys comptadors des de l'entrada en vigor d'esta norma, la conselleria amb competències en matèria d'acció social, haurà d'aprovar el Pla Integral d'Actuació per a les persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana, amb dotació pressupostària pròpia, a què fa referència l'article 5 apartat a) d'esta llei.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat l'article 21 de Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Generalitat.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el Govern Valencià perquè dicte les normes necessàries per al desenrotllament i execució de la llei.
Segona
La present llei entrarà en vigor el dia següent a la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 10 d'abril de 2003
El president de la Generalitat Valenciana,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ

linea
Mapa web