Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

LLEI 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. [2015/10410]

(DOGV núm. 7689 de 31.12.2015) Ref. Base de dades 009939/2015

LLEI 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. [2015/10410]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que establixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:

PREÀMBUL

La Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’any 2016 estableix determinats objectius de política econòmica del Consell de la Generalitat, la consecució de la qual exigeix l’aprovació de diverses normes. La present Llei recull, a aquest efecte, una sèrie de mesures referents a aspectes tributaris, de gestió econòmica i d’acció administrativa.

I

En el capítol I d’aquesta llei s’inclouen les modificacions del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat mitjançant el Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que afecten diversos preceptes de la dita norma. Les novetats introduïdes en aquesta llei són les següents:

A) En el títol I, referent a les taxes en matèria de turisme, s’atorguen beneficis fiscals a les famílies monoparentals en l’única taxa regulada, la taxa per serveis administratius de l’Agència Valenciana de Turisme. Ateses les categories legals existents,
d’acord amb la classificació realitzada en l’article 4 del Decret 179/2013, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental en la Comunitat Valenciana es graduen els beneficis atorgats. Beneficis establits, dins de l’impuls atorgat pel Consell a aquesta modalitat familiar, a fi de facilitar l’accés a aquests serveis a aquelles famílies sustentades en un sol progenitor, normalment la dona, acreditat el major esforç físic i econòmic realitzat. Així, s’estableix una exempció per als subjectes passius pertanyents a famílies monoparentals de categoria especial i una bonificació del 50% per als subjectes passius integrants de les monoparentals de categoria general.


B) En el títol II, referent a les taxes en matèria d’hisenda i administració pública, s’inclouen beneficis fiscals per a les famílies monoparentals, així com per a les víctimes d’actes de violència sobre la dona, dins del capítol IV, regulador de la taxa per altres serveis administratius. En aquest últim cas, la mesura, de naturalesa transversal, busca facilitar la integració social en igualtat de condicions de les víctimes assenyalades.

En concret, s’estableix una exempció per a aquells subjectes passius membres de famílies monoparentals de categoria especial i una bonificació del 50% per als pertanyents a la categoria general.
Quant a les víctimes d’actes de violència, la condició de les quals siga acreditada pels mitjans previstos en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, es beneficien d’una exempció de pagament de la tarifa 1, «Admissió a proves selectives».

C) En el títol III, referent a les taxes en matèria d’espectacles i publicacions, es modifiquen el capítol I, comprensiu de la taxa per presentació a les proves avaluadores del servei específic d’admissió, així com el capítol V, regulador de la taxa per l’obtenció de la certificació acreditació del servei específic d’admissió. En ambdós casos s’inclouen idèntics beneficis fiscals per a les famílies monoparentals.


D) En el títol IV, relatiu a les taxes en matèria d’obres públiques, urbanisme i transport, es modifica el capítol VIII, sense contingut fins a la data, per a regular una nova taxa, la taxa per prestació de serveis i realització d’activitats en matèria de servitud de protecció del domini públic maritimoterrestre. Amb la seua creació es pretén modular la despesa pública vinculat a l’assenyalada activitat administrativa, de recepció obligatòria i benefici individualitzat per als sol·licitants.


E) En el títol V, relatiu a les taxes en matèria de cultura, educació i ciència, es duen a terme les modificacions següents:
a) En el capítol I, respecte a la taxa per serveis de lectura, investigació, certificats, còpies i reproducció de documents i impresos en arxius, biblioteques i museus, s’inclouen beneficis fiscals per a les famílies monoparentals: exempció de la taxa per a membres de famílies monoparentals de categoria especial i bonificació del 50% per als qui pertanguen a famílies monoparentals de categoria general.

b) Dins del capítol III, la taxa per serveis administratius derivats de l’activitat acadèmica de nivell no universitari, en primer lloc s’arrepleguen nous beneficis fiscals. A més dels avantatges previstos per a les famílies monoparentals, en la seua doble categoria general i especial, s’afig una exempció per a les víctimes d’actes de violència i una altra relativa a l’expedició de títols duplicats i documents per rectificació de la menció del sexe en el Registre Civil.
En segon lloc es modifiquen els imports i la definició dels epígrafs d’algunes tarifes corresponents al quadre tarifari vigent, a causa dels canvis en el sistema educatiu derivats de la implantació del pla d’ensenyaments basat en la Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig i l’entrada en vigor de la Llei 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE), així com de l’adequació de les taxes a la normativa bàsica estatal. D’aquesta manera és necessari modificar 7 dels seus 8 epígrafs vigents, així com la creació dels epígrafs 9, 10, 11 i 12, i associar les tarifes corresponents.
c) En el capítol IV, relatiu a la taxa per altres serveis administratius en matèria educativa, es modifica l’article 132, per a ampliar els beneficis fiscals existents, que s’estenen a membres de famílies monoparentals així com a les víctimes d’actes de violència contra la dona, en termes semblants als indicats.
d) En el capítol V, sobre la taxa per ensenyaments de règim especial, en primer lloc i per idèntiques raons de política legislativa a les ja conegudes, s’estableixen nous beneficis fiscals per als integrants de determinats col·lectius mereixedors d’atenció primordial, com són els pertanyents a famílies monoparentals, tant de categoria general com de categoria especial, així com les víctimes d’actes de violència.

En segon lloc, és necessari el reajustament en el quadre de tarifes, la qual cosa comporta les modificacions següents:
– En el tipus de servei I i II (ensenyaments de música i dansa), en ambdós especialitats, música i dansa, es creen les taxes per proves d’ingrés o accés a les ensenyaments elementals per a adequar-se a la normativa vigent.
– El tipus de servei III (ensenyament d’idiomes) és objecte de nova redacció, per a diferenciar els nivells A (A2) i B (B1, B2) dels nous nivells C (C1, C2) implantats en la Comunitat segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües i seguint la nomenclatura estipulada en la LOMQE, la qual cosa exigeix crear un subepígraf específic per a la matrícula en els nivells C1 i C2. Així mateix, es crea una nova taxa en relació a la sol·licitud d’un certificat de cicle elemental per a aquells ciutadans que estudiaren amb plans d’estudis anteriors a 2007.

– El tipus de servei VI (ensenyaments esportius), redueix l’import de les seues tarifes en un 15%, a fi d’afavorir l’accés de tota la ciutadania als ensenyaments esportius de caràcter especial i equiparar-los als imports exigits en altres ensenyaments equiparables del sistema educatiu.
– En el tipus de servei VII, es modifica la seua denominació, que passa a ser la següent: «Ensenyaments Artístics Professionals d’Arts Plàstiques i Disseny».
e) En el capítol V bis relatiu a la taxa per serveis acadèmics d’ensenyaments artístics superiors, en primer lloc s’amplia el catàleg de beneficis fiscals. Així s’inclouen per a les famílies monoparentals i per a les víctimes de violència de gènere. En els termes coneguts, s’estableix una exempció per als subjectes passius que siguen membres de famílies monoparentals de categoria especial i una bonificació del 50% per als subjectes passius que siguen membres de famílies monoparentals de categoria general. A més, s’inclou una exempció total del pagament de la taxa per a les víctimes d’actes de violència contra la dona que acrediten tal condició.
En segon lloc, s’afig el subepígraf, 2.2 a l’epígraf III.2 «Títols i secretaria» de l’apartat u de l’article 139 nonies del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, relativa a l’expedició o renovació de targetes d’identitat d’estudiants.
f) El capítol VI, relatiu a la taxa per serveis acadèmics universitaris, es modifica amb una doble orientació.
En primer lloc, s’amplien els beneficis fiscals, de la mateixa manera que respecte a altres taxes exigides per aquesta conselleria, per a incloure les famílies monoparentals, així com per a les víctimes d’actes de violència contra la dona que acrediten tal condició i que s’inclouen en l’àmbit d’aplicació de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona.
En segon lloc, s’aclareix el quadre de taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris 2015-2016. S’estableixen precisions en la redacció de l’article 150 per a ajustar-lo al contingut aprovat en el Decret 139/2015, d’11 de setembre, del Consell (pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2015/2016).
g) En la taxa per l’expedició del Carnet Jove, dins del capítol VII, s’amplien els beneficis fiscals de l’article 159.
D’aquesta manera, s’estableix una exempció total a víctimes d’actes de violència sobre la dona, a famílies nombroses de categoria especial, famílies monoparentals de categoria especial i a joves amb discapacitat igual o superior al 66%, així com una bonificació del 50% respecte a joves amb una discapacitat igual o superior al 33% i a famílies nombroses de categoria general, incloent-hi les famílies monoparentals de categoria general.
h) Finalment, el capítol IX sobre la taxa per la utilització de les instal·lacions del Complex Educatiu de Cheste, modifica l’article 164, en incorporar beneficis fiscals per a les famílies monoparentals. En concret, exempció per als subjectes passius que siguen membres de famílies monoparentals de categoria especial i una bonificació del 50% per als subjectes passius que siguen membres de famílies monoparentals de categoria general.

F) En relació amb el títol VI, relatiu a les taxes en matèria de sanitat, es duen a terme les modificacions següents:
a) En primer lloc, respecte a la taxa per prestació d’assistència sanitària (capítol I), es modifiquen els aspectes següents: es modifiquen la denominació o imports de determinats epígrafs de tarifes i es creen o se suprimeixen altres, en consonància amb l’actual realitat prestacional i la seua nomenclatura normalitzada, així com amb els costos efectius dels serveis prestats.
En concret, es modifiquen les seccions C.4, C5., C.6, C.7., C.11., C.25., C.31. i C32., s’inclouen 6 noves seccions (de la C.34. a la C.39.) i se suprimeixen les seccions C.17, C.22., C.27., i C.28.
En aquest sentit, les modificacions persegueixen aproximar el seu import al cost real de prestació del servei, en base als estudis realitzats. Les incorporacions són degudes a la necessitat d’incloure al catàleg de tarifes aquells serveis sanitaris prestats per la xarxa sanitària pública valenciana que constitueixen fet imposable de la taxa. Per la seua banda, la supressió de les seccions indicades es justifica en estar el seu contingut inclòs en les seccions de nova creació.
b) En segon lloc, respecte a la taxa per la venda de productes i serveis hematològics (capítol II), es modifica la descripció del codi 070 del quadre de tarifes, i es creen cinc nous codis, en consonància amb l’actual realitat prestacional.
c) En tercer lloc, respecte a la taxa per altres actuacions administratives es modifiquen els epígrafs 8 i 9 del grup VI del quadre de tarifes de l’article 185, com a conseqüència de la publicació del Reial Decret 682/2014, d’1 d’agost, pel qual es modifica el Reial Decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments, que ha suprimit l’exigència d’inscripció en el Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments dels productes alimentaris destinats a una alimentació especial. Així mateix, s’inclou l’epígraf 10, a fi d’aconseguir una adaptació a la nova normativa i per a establir en el mateix grup els productes alimentaris destinats a una alimentació especial i els complements alimentaris, que es notifiquen des de la publicació del Reial Decret 1487/2009, de 26 de setembre, relatiu als complements alimentaris.
d) Finalment, s’inclouen beneficis fiscals per a les famílies monoparentals. Concretament, s’estableix una exempció per als subjectes passius que siguen membres de famílies monoparentals de categoria especial i una bonificació del 50% en determinats supòsits per als subjectes passius que siguen membres de famílies monoparentals de categoria general.

G) En relació amb el títol VII, relatiu a les taxes en matèria d’ocupació, indústria, energia i comerç, es modifica la taxa per l’ordenació d’instal·lacions i activitats industrials, energètiques i mineres. Concretament, se suprimeix l’epígraf 15 de l’article 189 relatiu al tipus amb què es graven les reclamacions interposades pels consumidors contra les empreses distribuïdores d’electricitat i gas als efectes d’evitar generar indefensió en el cas d’usuaris amb escassos recursos i constituir una barrera dissuasiva a la presentació de reclamacions justificades. Com a conseqüència d’això, es canvia, així mateix, la redacció de l’article 188 relatiu al subjecte passiu, i s’elimina la referència al precitat epígraf 15.


H) En relació amb el títol VIII, relatiu a les taxes en matèria d’agricultura, pesca i alimentació, s’inclouen les modificacions següents:

a) En primer lloc, dins del capítol IV relatiu a a la taxa de l’Institut Politècnic Maritimopesquer, s’amplien els beneficis fiscals per a acollir les famílies monoparentals. Com en altres modificacions contingudes en la present llei, s’estableix una exempció per als subjectes passius membres de famílies monoparentals de categoria especial i una bonificació del 50% per als qui siguen membres de famílies monoparentals de categoria general.
b) En segon lloc, en relació amb la taxa per expedició de les llicències de pesca recreativa, rall i marisqueig, capítol V del text refós, s’adapten els tipus de gravamen com a conseqüència de la modificació del Decret 41/2013, de 22 de març, del Consell, pel qual es regula la pesca marítima de recreació efectuada mitjançant el Decret 51/2015, de 24 d’abril, del Consell, publicat el 28 d’abril de 2015.

c) En tercer lloc, en el capítol XI relatiu a la taxa per expedició de títols professionals marítims, s’ajusta la delimitació del fet imposable al catàleg de serveis prestats i s’estableix una nova quantia de la taxa d’acord amb el cost efectiu del servei prestat.
d) En quart lloc, es crea el capítol XII dins d’aquest títol per a regular la nova Taxa per expedició del títol de bussejador professional bàsic i de la llibreta d’activitats subaquàtiques, ja que el Decret 162/1999, de 19 de setembre, del Govern Valencià, estableix el títol de Bussejador Professional Bàsic, i la necessitat d’estar en possessió de la Llibreta d’Activitats Subaquàtiques per a l’exercici de l’activitat professional de busseig en la Comunitat Valenciana.
e) Finalment, es crea el capítol XIII dins d’aquest títol per a regular la nova taxa per autoritzacions: de construcció o modernització de vaixells pesquers o auxiliars d’aqüicultura o modificació de les existents, de comercialització en establiments de primera venda i de centres d’expedició i depuració, que incideixen sobre els serveis administratius de supervisió del compliment de les condicions per a les autoritzacions assenyalades.

I) En relació amb el títol IX, relatiu a les taxes en matèria de medi ambient i aigua, s’inclouen les modificacions següents:
a) En primer lloc, en relació a la taxa per serveis administratius d’Intervenció ambiental, corresponent al capítol I, s’estableixen dues bonificacions, la primera del 10% quan els subjectes passius realitzen el tràmit administratiu amb certificat digital, i la segona del 25% en el cas que el subjecte passiu acompanye la sol·licitud la certificació de verificació documental emesa per un col·legi professional que haja subscrit un conveni amb la Generalitat.
b) En segon lloc, en relació a la taxa per autorització i control d’abocaments o aigües marítimes litorals, establida en el capítol III, es realitzen les modificacions següents:
1) S’altera l’abast de la solidaritat del titular de la conducció utilitzada per a l’abocament contaminant, que passa a ser subsidiari en compte de solidari.
2) S’actualitza la normativa a què fa referència l’article corresponent a la quota, en haver sigut derogat el Reial Decret 60/2011, de 21 de gener, sobre les normes de qualitat ambiental en l’àmbit de la política d’aigües pel Reial Decret 817/2015, d’11 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l’estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental.

c) En tercer lloc, en relació a la taxa del Centre de Serveis per a la Gestió de l’Aigua i a la taxa per utilització de refugis de muntanya, capítols IV i VI, s’inclouen beneficis fiscals per a les famílies monoparentals. Concretament, s’estableix una exempció per als subjectes passius que siguen membres de famílies monoparentals de categoria especial i una bonificació del 50% en determinats supòsits per als subjectes passius que siguen membres de famílies monoparentals de categoria general.
d) En quart lloc, en relació a la taxa per l’abastiment d’aigua potable en alta des de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) d’Alzira, capítol V, taxa introduïda en l’anterior llei de mesures, s’ha de modificar a la baixa el tipus de gravamen, en haver variat el preu d’adjudicació.
L’aplicació d’aquest nou tipus tindrà eficàcia retroactiva des de l’1 de maig de 2015, per no implicar cap perjuí per als municipis afectats, i serà exigible des de la data de entrada en vigor del contracte d’explotació i manteniment del sistema d’abastiment d’aigua potable a les comarques de la Ribera.
Així mateix, es modifica la disposició addicional onze quant al percentatge d’afectació dels ingressos generats per l’aplicació d’aquesta taxa.
e) En cinqué i últim lloc, en relació al capítol IX, corresponent a la taxa per altres serveis administratius mediambientals, s’amplia la delimitació del fet imposable a l’expedició de còpies de documents administratius, i es regula en conseqüència els tipus de gravamen aplicables.


J) En relació amb el títol X, relatiu a les taxes en matèria d’esports, s’inclouen les modificacions següents:
a) S’amplien els beneficis fiscals per a incloure les famílies monoparentals en les taxes regulades en els capítols I al III, respectivament la taxa per accés a les titulacions per al govern de les embarcacions de recreació, la taxa per accés a les titulacions esportives subaquàtiques i la taxa per accés a la titulació per al govern de motos nàutiques. Per a cada una d’aquestes s’estableix exempció per als membres de famílies monoparentals de categoria especial i una bonificació del 50% quan es tracte de famílies monoparentals de categoria general.

b) Es fa una nova redacció del capítol IV regulador de la taxa per autorització i tramitació de declaració responsable d’activitats esportives aquàtiques reconeixent l’evolució des d’un sistema d’autorització prèvia al de declaració responsable per a activitats marítimes turisticoesportives.
c) En la reiterada línia d’establiment d’avantatges per a les famílies monoparentals a instàncies de la Direcció General de l’Agència Valenciana de la Igualtat en la Diversitat, en el capítol V destinat a la taxa per activitats de formació esportiva s’amplia el catàleg de beneficis fiscals en la doble direcció esmentada: exempció per als membres de famílies monoparentals de categoria especial i bonificació del 50% quan es tracte de famílies monoparentals de categoria general.


K) En relació amb el títol XI, relatiu a les taxes en matèria de benestar social, s’inclouen les modificacions següents:
En la taxa per l’elaboració dels informes de seguiment d’adopcions internacionals, dins del capítol I s’inclouen beneficis fiscals per a les famílies monoparentals. En concret, s’estableix una exempció per als subjectes passius que siguen membres de famílies monoparentals de categoria especial i una bonificació del 50% en determinats supòsits per als subjectes passius que siguen membres de famílies monoparentals de categoria general.
D’altra banda, es modifica el capítol II regulador de les taxes per la prestació de serveis d’atenció social, i se suprimeix la taxa per la prestació del servei de centre de dia o nit, que s’exigia a majors i persones amb discapacitat. Així mateix, es modifica a la baixa la quantificació de la taxa per la prestació del servei d’atenció residencial i pel servei d’habitatge tutelat com a conseqüència de les modificacions en les seues regles de determinació. D’una banda, en quedar exclosos en la quantificació de la capacitat econòmica dels usuaris, els rendiments del treball de naturalesa extraordinària. D’una altra, com a conseqüència de l’increment de la quantitat mínima a considerar per a despeses personals, que minora l’import exigible de la taxa assenyalada.


II

El capítol II d’aquesta llei conté les modificacions de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, del Tram Autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, incloent-hi les següents:

En primer lloc, en l’àmbit de l’Impost sobre el Patrimoni:
a) Es redueix l’import del mínim exempt aplicable de 700.000 euros a 600.000 euros, excepte per a aquells subjectes passius amb discapacitat psíquica, física o sensorial, i en aquest cas el mínim exempt es fixa en 1.000.000 euros.
b) S’aprova una tarifa pròpia que suposa, respecte a la tarifa estatal vigent, el manteniment dels imports dels huit trams i l’increment dels tipus de gravamen en, aproximadament, un 25%.
Les esmentades modificacions pretenen garantir un sistema tributari just i equitatiu, exigint un esforç superior a aquells que, atesa la seua capacitat econòmica, poden contribuir en major grau al sosteniment de la despesa pública a través d’aquest impost.

En segon i últim lloc, s’amplia fins a 31 de desembre de 2016, la vigència del tipus de devolució del gasoil professional per als transportistes (48 euros per 1.000 litres), aplicable en relació amb el tipus autonòmic de l’Impost sobre Hidrocarburs establit per al gasoil d’ús general, perquè persisteixen, actualment, les circumstàncies socioeconòmiques que justificaren el seu establiment.

III

Els capítols III a XXXI estan dedicats a la modificació de determinades lleis en relació amb les competències exclusives de la Generalitat; modificacions que estan motivades en uns casos per raons organitzatives i de simplificació administrativa o per l’adaptació necessària a normes bàsiques dictades per l’Administració de l’Estat.

En el capítol III, es modifica la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana, que modifica el capítol V del títol III de la Llei, que regula les subvencions per a municipis turístics i deroga el Decret 71/2000, de 22 de maig del Consell, pel qual s’aprova el Reglament regulador dels convenis previstos en l’esmentada Llei 3/1998 el contingut del qual s’ha vist afectat pel Decret 176/2014, pel qual es regulen els convenis que subscriguen la Generalitat i el seu registre.
Així mateix, s’estableix un règim transitori perquè els convenis subscrits amb anterioritat a l’entrada en vigor de la modificació de la Llei es continuen ajustant a la normativa vigent en què es van fonamentar les clàusules en el moment de la firma.
En el capítol IV es modifica la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, i afegeix un apartat segon a l’article 38, que estableix que les «ajudes d’emergència» i les «ajudes d’acolliment familiar» tindran caràcter inembargable, en les condicions i fins a les quanties establides en la legislació processal civil.
En el capítol V es modifica la Llei 9/2007, de 12 de març, de la Generalitat, de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana. L’article 20.3 de la Llei 9/2007, estableix que per al còmput dels ingressos no es tindran en compte com a tals les prestacions, periòdiques o no, concedides per qualsevol entitat, l’objecte de les quals siga ajudar a sufragar despeses imprescindibles com a ajudes d’emergència, beques de menjador, escolars i qualsevol que es determine reglamentàriament. Atés que l’habitatge, d’acord amb el que estableix l’article 47 de la Consitució Espanyola és un dret fonamental de caràcter social de tots els ciutadans, es considera necessari modificar la normativa en el sentit d’excloure del còmput d’ingressos, i no es dedueixen, per tant, de l’import de la prestació, les ajudes econòmiques concedides per a sufragar despeses de lloguer o d’hipoteca de l’habitatge habitual, fins a un determinat límit, definit en termes percentuals respecte de l’IPREM mensual.
En el capítol VI es modifiquen diversos preceptes de l’Ordre 21/2012, de 25 d’octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i les condicions d’accés al Programa d’atenció a les persones i a les seues famílies en el marc del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència a la Comunitat Valenciana, en els aspectes següents:
– S’augmenta la quantitat mínima de referència per als usuaris de centres assistencials.
– Es deroga la normativa vigent del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, en matèria de taxes de centre de dia i es deroguen els articles de l’Ordre 21/2012 relatius al copagament de serveis.
– Quant a prestacions, s’inclou un article on s’estableix que l’import de les prestacions seran les quanties determinades per l’Estat mitjançant un reial decret, segons el que preveu l’article 20 de la Llei 29/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
En el capítol VII, es modifica la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de protecció integral de la infància i l’adolescència de la Comunitat Valenciana. L’article 121 arreplega el suport tècnic, jurídic, social o, si és el cas, econòmic i intervenció de la Generalitat en l’acolliment familiar. Es modifica la naturalesa jurídica de les prestacions econòmiques per acolliment, i se’ls reconeix el caràcter de dret. La dita prestació econòmica, la quantia de la qual es determinarà anualment en la llei de pressupostos corresponent de la Generalitat, haurà de subjectar-se al règim jurídic establit en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, tenint en compte que no constitueix una contraprestació per l’acolliment sinó que es concedeix amb la finalitat de fomentar una conducta voluntària d’indubtable interés social, per la qual cosa té les notes pròpies d’una subvenció.
En el capítol VIII, es modifiquen diversos articles de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, pels motius següents:

Amb la modificació de l’article 4 es pretén ampliar el reconeixement del dret a la indemnització amb resultat de mort, amb independència del lloc o territori en què s’haja produït l’acte de violència causant de la defunció, d’acord amb el que disposa la nova redacció proposada per a l’article 16 de la Llei.
La modificació de l’article 16, relatiu a la indemnització a percebre en els casos de dones mortes fora del territori de la Comunitat Valenciana amb descendents o ascendents que hi visquen, es realitza en coherència amb la modificació de l’article 4, atés que el fi últim de la indemnització és oferir un suport econòmic a les persones perjudicades per la defunció, la qual cosa resulta necessària tant si aquest es produeix en territori valencià com fora d’aquest, sempre que, en aquest últim cas els possibles beneficiaris residisquen a la Comunitat.
Es modifica l’article 8.2 en coherència amb les modificacions anteriors, i s’estableix que la llei s’aplicarà a totes les dones que hagen sigut víctimes de la violència regulada en aquesta llei, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, amb independència de la seua nacionalitat, sense perjuí del que estableix l’article 16 de la llei.
En el capítol IX, es modifiquen diversos articles del Decret 63/2014, pel qual s’aprova el Reglament per al reconeixement de les indemnitzacions i les ajudes econòmiques a les víctimes de violència sobre la dona, previstes en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, Integral contra la Violència sobre la Dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Es modifica l’article 3 del Decret suprimint l’últim incís «per les defuncions per causa de violència sobre la dona produïdes a la Comunitat Valenciana», en coherència amb la modificació dels articles 4 i 16 de la llei.
Es modifica l’article 5 del Decret, que regula la indemnització de fills i filles menors d’edat i ascendents de la víctima morta per causa de violència sobre la dona en els casos de concurrència de beneficiaris. L’actual redacció omet el supòsit de concurrència en els casos de fills i filles majors d’edat amb dret a la percepció de la indemnització, d’acord amb el que disposa la nova redacció de l’article 16 de la llei.

Així mateix, es modifica l’article 9 del Decret, relatiu a la documentació que ha d’acompanyar al model de sol·licitud de reconeixement de la indemnització per causa de mort, exigint el certificat d’empadronament per a l’obtenció del dret i modificant la documentació a presentar junt amb la sol·licitud a fi d’acreditar, si és el cas la dependència econòmica i per a tots els supòsits l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries i de seguretat social, empadronament i dades d’identitat.
La modificació de l’article 15 del Decret pretén excloure de la compatibilitat de les indemnitzacions hi previstes les indemnitzacions concedides per la mateixa causa per les administracions públiques competents en el territori en què es va produir el fet causant o la defunció de la víctima. Amb això es pretén evitar duplicitats en el pagament de la indemnització que regula.
En el capítol X, s’introdueix l’obligatorietat que el càrrec d’interventor general de la Generalitat siga exercit per un funcionari de carrera que pertanga a algun dels cossos d’interventor de les administracions públiques, o siga auditor dels seus organismes de control extern.

En el capítol XI es modifica l’apartat segon de l’article 52 de la Llei 14/2003, de Patrimoni de la Generalitat. Amb això s’arreplega de forma expressa en una norma, l’òrgan a què correspon la representació dels drets de la Generalitat com a soci o partícip en la Junta General de les societats mercantils públiques amb participació directa de la Generalitat, i es diferencien dos supòsits: quan la participació és del 100% en el capital social correspondran al Consell les competències de la Junta General i quan siga un percentatge distint, al titular de la conselleria competent en matèria de patrimoni.
Així mateix, s’afig un nou article 92, que regula la construcció i cessió gratuïta de drets de superfície i altres drets reals sobre immobles.

En el capítol XII s’introdueixen diverses disposicions relatives a la reestructuració i racionalització del sector públic de la Generalitat. El procés de reestructuració i racionalització del sector públic de la Generalitat, s’ha plasmat en l’àmbit del sector públic empresarial i fundacional, per mitjà de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de la Generalitat i la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat.

S’hi inclouen les mesures següents:

Es modifica l’article 32 de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat.
La modificació té per objecte reduir la relació de societats mercantils subjectes a mandat d’alienació i desinversió.
En concret, es revoca el mandat d’alienació i desinversió d’Agricultura y Conservas, SA (AGRICONSA) i Reciclatge Residus la Marina Alta, SA.
S’introdueix una disposició addicional dèsset en la Llei 1/2013, de 21 de maig, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, que es refereix a la publicitat dels estatuts de les societats mercantils de la Generalitat i de les fundacions del sector públic de la Generalitat, l’objectiu de la qual és la transparència en l’actuació del sector públic.
S’introdueix una disposició addicional dihuit en la Llei 1/2013, de 21 de maig, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, per a incorporar l’informe preceptiu de la conselleria competent en matèria de sector públic en relació amb les aportacions de capital social a les societats mercantils de la Generalitat amb participació majoritària i directa d’aquesta, per tal d’informar sobre els efectes de les dites aportacions sobre la situació patrimonial de les societats.
Es modifica l’apartat segon de la disposició addicional sisena de la Llei 1/2013, i s’especifiquen els terminis de formulació i aprovació dels comptes anuals per a les entitats del sector públic de l’article 155 de la Llei 1/2015, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions i a més es garanteix que l’òrgan que aprove els comptes siga diferents del que els formula.
Es modifica la disposició addicional novena de la Llei 1/2013, per a adaptar-se a la Llei 1/2015, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.
Es modifica el punt sisé de l’apartat segon de la disposició final tercera de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, i s’aplica a la legislació de l’IVAM la nova regulació de la presència dels representants de la conselleria competent en matèria d’hisenda i de sector públic en els seus òrgans de direcció, de manera que siga alternativa i no acumulativa.
En el capítol XIII, s’introdueix un article que regula l’exercici per les entitats locals de competències diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 23/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
En el capítol XIV, es modifica la Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat, de Patrimoni Cultural Valencià.
Aquesta modificació té com a fi últim lluitar contra l’espoli de jaciments arqueològics i paleontològics així com posar límit al tràfic il·legal de béns culturals d’aquesta naturalesa, i dotar l’Administració de les eines necessàries mitjançant dos vies: la regulació de l’ús de detectors de metall o altres aparells de semblant naturalesa, així com el control del comerç d’aquells béns.
Com a complement, es pretén per mitjà de la introducció d’una infracció administrativa específica, limitar, en la mesura que es puga, el comerç il·legal d’aquest tipus de béns culturals.
En el capítol XV, es modifica la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana.

S’afig un nou punt a l’article 2, que estableix els principis rectors, per tal d’incloure la perspectiva de gènere en tots els aspectes de l’esport.
Es modifica l’article 75 de la Llei que regula les seccions esportives i seccions de recreació esportiva d’altres entitats, però només per a entitats privades. Amb la modificació es pretén estendre a les universitats la capacitat de crear aquestes seccions, i permetre als estudiants la participació en competicions esportives sense necessitat de constituir una altra entitat, com un club esportiu al marge de la seua universitat.

A més, s’afig un tercer punt a l’article 43 per a indicar que, en constituir-se en seccions esportives amb caràcter poliesportiu, les universitats valencianes podran participar en competicions esportives federades.

Finalment, s’afig una disposició transitòria tercera (clubs esportius universitaris) que regula el termini que tindran les universitats per a constituir-se com a secció esportiva i regularitzar la seua situació en el Registre.
En el capítol XVI s’introdueix un article per tal de precisar i completar el desplegament legal de l’article 26 de l’Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut, aprovat per la Llei 55/2003, de 16 de desembre, en tant que contempla la jubilació voluntària del personal estatutari prevista en el seu apartat 4, i assenyala que la prolongació en el servei actiu fins a complir, com a màxim, els 70 anys d’edat, podrà ser autoritzada a fi de satisfer els interessos o necessitats de l’organització que prèviament es determinen en un Pla d’Ordenació de Recursos Humans, però sense establir els condicionaments que a la dita planificació va imposar l’article 136.2.b de la Llei 7/2014, de 22 de desembre.

En el capítol XVII, es modifica la Llei 1/2011, de 22 de març, per la qual s’aprova l’Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.
Es modifica l’article 12 de la Llei 1/2011, de 22 de març, que regula les juntes arbitrals de Consum, afegint un apartat 2, per a integrar les indemnitzacions del sistema arbitral en el marc de les indemnitzacions per raó del servei, però amb una norma independent, tenint en compte les especificitats del sistema arbitral, que no la vincule amb els continguts regulats en el decret.
La justificació de la modificació es basa en la necessitat de compensar l’actuació en els òrgans arbitrals per part de persones alienes a l’Administració de la Generalitat, a les quals no resulta d’aplicació el Decret 24/1997, sobre indemnitzacions per raó del servei. La previsió legal substitueix el pagament d’indemnitzacions a través de subvencions a les entitats que col·laboren en el sistema arbitral, tal com ha vingut fent-se en els últims anys.
S’introdueix una disposició addicional segona a la Llei 1/2011, per tal de garantir els drets dels consumidors i usuaris dels col·lectius de l’article 6 (d’especial protecció) en què totes les estacions de servei mentre romanguen obertes i en servei en horari diürn, hauran de disposar d’una persona responsable dels serveis que es presten per a garantir els drets d’aquesta llei. Les persones amb discapacitats físiques quan no puguen accedir al subministrament en règim d’autoservei, seran ateses per una persona responsable de les instal·lacions.

En el capítol XVIII, es modifica la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana.
S’elimina el punt 4 de l’article 59 relatiu a la possibilitat d’excepcionar la prohibició de canvi d’ús forestal, dins del termini general dels 30 anys, sobre terrenys que hagen patit els efectes d’un incendi forestal, amb caràcter extraordinari, quan afecten projectes d’obres i infraestructures d’especial rellevància declarades d’interés general de la Comunitat Valenciana.
En el capítol XIX, es modifiquen diversos articles de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Es modifica l’article 31.2 de la Llei, relatiu a l’ordenació d’espais naturals, per a subjectar l’ordenació de les reserves naturals a un Pla Rector d’Ús i Gestió, i s’esmena així un error produït quan es va modificar aquest article per la Llei 5/2013, que va ometre referir-se a l’ordenació de les reserves naturals per mitjà de PRUG.
Es modifiquen l’article 33 de la Llei i la disposició addicional primera. Es torna a la regulació anterior de les zones d’amortiment d’impactes que arreplegaven cada un dels plans d’ordenació de recursos naturals, en compte d’establir un règim genèric en la Llei, la qual cosa generava moltes disfuncions en la pràctica i en coherència amb la dita modificació es deroga la disposició addicional primera, relativa a les àrees perifèriques de protecció.
Es modifica l’article 48.2 i es deroga el 49 de la Llei, que regulen la competència per a la gestió dels espais naturals protegits i la figura del director conservador, que deixa de ser un lloc de naturalesa eventual per a ser un lloc funcionarial dependent del Servei d’Espais Naturals Protegits.
En el capítol XX, es modifiquen diversos articles de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana, per la necessitat de garantir la unitat amb altres normes vigents, de caràcter bàsic, i corregir les possibles disfuncions que puguen sorgir en l’aplicació de la Llei. Així mateix, atén als plantejaments formulats per col·lectius implicats per la seua aplicació (municipis, col·legis oficials i associacions representatives afectades).
S’afig un apartat 5 a l’article 3 «Àmbit d’aplicació» el qual clarifica el règim aplicable a determinades activitats i exclou, com a conseqüència de la normativa bàsica, les activitats comercials detallistes i la prestació de serveis, inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 12/2012, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

Es modifica l’article 10 «Coordinació amb les autoritzacions o altres mitjans d’intervenció substantiva en matèria d’indústria i energia».
Es modifica la lletra a de l’apartat 2 de l’article 20 «Comissions Territorials d’Anàlisi Ambiental Integrada».
Es modifica l’apartat 1 de l’article 21 «Sol·licitud d’informació sobre l’estudi d’impacte ambiental i document inicial del projecte».
Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 27 que passa a integrar-se com a nou apartat 6 de l’article 44.
Es pretén unificar la regulació del document d’abast en els termes establits per la normativa bàsica en matèria d’impacte ambiental, alhora que s’ajusta el moment temporal per a la presentació dels plans d’autoprotecció al previst en la norma que els regula, és a dir, amb anterioritat a l’inici de l’activitat, en els supòsits d’activitats que puguen donar lloc a situacions d’emergència.

Es modifica l’epígraf 7 de l’annex II, i s’eliminen els apartats 7.2 i 7.3.
Atenent les reclamacions formulades basant-se en la Llei 20/2013, de garantia de la unitat de mercat, s’adequa el règim aplicable a les activitats tèxtils a l’existent en altres comunitats autònomes.

En el capítol XXI s’introdueix un article que estableix els terminis de resolució i silenci administratiu en determinats procediments relacionats amb la regulació del potencial vitícola a la Comunitat Valenciana. S’estableixen nous terminis màxims per a resoldre els expedients referits i el sentit desestimatori del silenci administratiu, als efectes de preveure una regulació ordenada del sector vitícola i que els terminis ordinaris no comprometen, per la seua urgència, l’adequada resolució d’aquests expedients.
En el capítol XXII, es modifica la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana.
L’article 78 de la Llei 6/2011, estableix limitacions específiques a l’edificació, i indica que reglamentàriament s’establiran els supòsits en què resulte aplicable una distància inferior a la prevista en l’esmentat article. Per mitjà d’una nova disposició transitòria s’estableix un règim provisional fins que no s’aprove el reglament de desplegament, en relació amb les distàncies límit entre l’edificació i les infraestructures ferroviàries en determinats supòsits.
D’altra banda, la regulació prevista per al sector del taxi en la Llei de Mobilitat es troba incompleta atés que realitza remissions a un desplegament reglamentari que encara no s’ha efectuat. Per això es fa necessari completar dit buit legal a través d’una nova disposició transitòria que complete els articles 48, 54, 55.2 i 57.1.b referits al servei del taxi, en concret els canvis proposats es refereixen al títol que habilita per a l’exercici de l’activitat.
En el capítol XXIII, es modifiquen diversos articles de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de Ports de la Generalitat:

En l’àmbit tributari s’estableixen les modificacions següents:
a) Es modifica l’article 82, relatiu a les bonificacions, que suprimeix l’aplicabilitat de la bonificació a la taxa per activitat, de manera que resulta únicament aplicable a la taxa per ocupació per ser aquesta la relativa a l’ocupació o utilització del subsòl o espais submergits a les que fa referència aquest article.
b) S’addiciona un nou article 85 bis, pel qual, quan s’ha dut a terme una activitat o ocupació sense la corresponent autorització o concessió, a més del conseqüent inici del corresponent procediment sancionador i de desnonament, s’estableix l’exigència d’un recàrrec d’un 20 per cent. Amb això es persegueix incentivar el compliment de la norma tributària.

D’altra banda, es deroga l’article 20 de la llei, que regula els usos restringits en la gestió del domini públic portuari. Amb aquesta supressió no s’elimina l’exigència de títols habilitants per a dur a terme l’ocupació de domini públic portuari sinó simplement es varia la classificació dels usos, i desapareixen els usos restringits. Amb això es pretén fer complir l’Acord, de 26 de febrer de 2015, de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat Generalitat, creada a fi de resoldre determinades discrepàncies competencials en relació amb alguns articles de la Llei.
Així mateix es deroga l’article 33, que regula la continuació de l’explotació una vegada finalitzat el termini establit en el títol d’atorgament de la concessió.
Es modifica l’article 94.5 de la llei suprimint la possibilitat d’establir obligacions de servei públic en serveis regulars de navegació interior. Amb això es pretén fer complir l’Acord de 26 de febrer de 2015.

Es modifica l’article 95.1 de la llei, per a establir que la prestació del servei de transport en aigües marítimes de passatgers i mercaderies no requerirà l’autorització administrativa prèvia llevat que ho exigisca la Llei 20/2013, de 9 de desembre. Amb això es pretén fer complir l’Acord de 26 de febrer de 2015.
Es modifica l’article 102.2 de la llei, addicionant un apartat d per a incloure com a bé abandonat les embarcacions que romanguen en el port, durant un període superior a sis mesos, en el mateix lloc, sense cap activitat apreciable exteriorment i sense haver pagat les tarifes corresponents.
Es modifica la disposició derogatòria única de la llei, per a derogar l’apartat huité de l’article 70 de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat Valenciana. Amb això se suprimeix la possibilitat que tenia l’Administració d’adjudicar determinades concessions de domini públic de forma directa. La Generalitat està obligada a dur a terme aquesta modificació per a adaptar la seua normativa portuària a la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de Garantia d’Unitat de Mercat.
En el capítol XXIV s’introdueix un article en relació amb el pagament anticipat de les ajudes i subvencions en matèria de cooperació internacional, que estan regulades per la seua legislació específica. La conveniència i oportunitat d’aquesta mesura, de caràcter excepcional, està motivada per la dificultat d’execució i gestió dels projectes de cooperació internacional al desenvolupament, ja que aquests es materialitzen en països amb escassos o nuls recursos materials i personals, així com amb deficitàries infraestructures sanitàries, de comunicació i/o educatives, la qual cosa exigeix que les entitats perceptores dels fons hagen de rebre prèviament l’import de les ajudes aconseguit per a procedir a l’inici i execució del projecte.
Cal destacar que les entitats perceptores d’aquests fons, totes aquestes inscrites en el Registre Autonòmic d’Agents de Cooperació al Desenvolupament, són entitats sense ànim de lucre, que necessiten de liquiditat inicial per a la posada en marxa dels projectes subvencionats.
En el Capítol XXV es modifica la Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d’integració de les persones immigrants a la Comunitat Valenciana.
En el Capítol XXVI es modifica la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge.
En el Capítol XXVII es modifica la Llei 4/1991, de 13 de març, de creació com a entitat autònoma de la Generalitat Valenciana de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA).
En el Capítol XXVIII es modifica la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
En el Capítol XXIX es modifiquen el Decret llei 2/2013, d’1 de març, del Consell, d’actuacions urgents de gestió i eficiència en prestació farmacèutica i ortoprotètica i la Llei 6/1998, de 22 de juny, d’Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana.
En el Capítol XXX es modifica la Llei 2/1992, de 26 de març, de la Generalitat, de sanejament de les aigües residuals de la Comunitat Valenciana
En el Capítol XXXI es modifica la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de les subvencions
Finalment, les disposicions addicionals, transitòries, derogatòria i finals complementen la llei i arrepleguen diverses previsions que per raons de tècnica legislativa, no es consideren susceptibles d’incloure en els capítols anteriorment al·ludits.


CAPÍTOL I
De la modificació del text refós de la Llei de Taxes
de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005,
de 25 de febrer, del Consell

Article 1
Es modifica l’article 19 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i s’afegixen dos nous apartats amb la redacció següent:

«Quatre. Estaran exempts del pagament de la taxa els subjectes passius que siguen membres de famílies monoparentals de categoria especial.
Cinc. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la taxa els subjectes passius que siguen membres de famílies monoparentals de categoria general.»

Article 2
Es modifica l’article 35 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i s’afegixen tres nous apartats amb la redacció següent:

«Cinc. Estan exempts del pagament de les tarifes 1, 2.1.2.1, 2.1.2.2 i 2.1.2.4 de l’article següent, els membres de famílies monoparentals de categoria especial.
Sis. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de les tarifes 1, 2.1.2.1, 2.1.2.2 i 2.1.2.4 de l’article següent, els membres de famílies monoparentals de categoria general.
Set. Estan exempts del pagament de la tarifa 1, “Admissió a proves selectives”, de l’article següent, les víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l’article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.»

Article 3
Es modifica l’article 49 bis del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i s’afegixen dos nous apartats amb la redacció següent:
«Article 49 bis. Exempcions i bonificacions
U. Estaran exempts del pagament de la taxa els membres de famílies nombroses de categoria especial.
Dos. Gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de la taxa els membres de famílies nombroses de categoria general.
Tres. Estaran exempts del pagament de la taxa els membres de famílies monoparentals de categoria especial.
Quatre. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la taxa els membres de famílies monoparentals de categoria general.»

Article 4
Es modifica l’article 67 bis del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, s’afegixen dos nous apartats, i queda redactat com segueix:

«Article 67 bis. Exempcions i bonificacions.
U. Estaran exempts del pagament de la taxa els membres de famílies nombroses de categoria especial.
Dos. Així mateix, gaudiran d’una bonificació del 50% de la taxa els membres de famílies nombroses de categoria general.
Tres. Estaran exempts del pagament de la taxa, els membres de famílies monoparentals de categoria especial.
Quatre. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la taxa, els membres de famílies monoparentals de categoria general.»

Article 5
Es modifica el capítol VIII del títol IV «Taxes en matèria d’obres públiques, urbanisme i transport» del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat mitjançant el Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Capítol IX: taxa per prestació de serveis i activitats relatius a la servitud de protecció de domini públic maritimoterrestre:

Article 111. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació, pel departament competent en matèria de costes, d’expedients relatius a les sol·licituds d’autorització prèvia o legalització d’obres, instal·lacions i activitats en zona de servitud de protecció del domini públic maritimoterrestre.»


Article 112. Subjecte passiu
Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que sol·liciten l’autorització.

Article 113. Rèdit
La taxa es meritarà en el moment de presentació de la sol·licitud dels serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 114. Quota
1. Per la tramitació administrativa de les sol·licituds d’autorització o legalització, per cada sol·licitud: 160 euros quan el pressupost o la valoració de les obres siga igual o superior a 3.000 euros.
2. Per la tramitació administrativa de les sol·licituds d’autorització o legalització, per cada sol·licitud: 80 euros quan el pressupost o la valoració de les obres no supere els 3.000 euros.


Article 114 bis. Exempcions
Estan exemptes del pagament de la taxa per aquest concepte les administracions públiques territorials i entitats de dret públic vinculades o dependents de qualsevol administració pública quan, en l’exercici de les seues funcions i actuant d’ofici, sol·liciten la realització de la prestació que constitueix el fet imposable.»

Article 6
Es modifica l’article 117 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i s’afegixen dos nous apartats amb la redacció següent:

«Quatre. Estan exempts del pagament de la tarifa per expedició de la targeta habilitant per a la lectura els membres de famílies monoparentals de categoria especial.
Cinc. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de la tarifa per expedició de la targeta habilitant per a la lectura els membres de famílies monoparentals de categoria general.»

Article 7
U. Es modifica l’apartat u de l’article 127 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«U. Gaudiran d’exempció total del pagament d’aquesta taxa:
1.1 Alumnat membre de famílies nombroses de categoria especial.

1.2 Alumnat membre de famílies monoparentals de categoria especial.
1.3 Alumnat que haja sigut, ells o els seus pares, víctimes d’actes terroristes.
1.4 L’expedició de títols duplicats i documents per rectificació de la menció del sexe en el Registre Civil.»
Dos. S’afigen els apartats quatre, cinc i sis a l’article 127 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Quatre. Gaudiran de l’exempció total del pagament d’aquesta taxa els alumnes membres de famílies monoparentals de categoria especial.
Cinc. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota corresponent per aquesta taxa els alumnes membres de famílies monoparentals de categoria general.
Sis. Gaudiran d’exempció total del pagament d’aquesta taxa, les víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l’article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.»

Article 8
U. Es modifica l’epígraf 2.7 i 2.8 «Expedició i impressió de títols, certificacions i diplomes acadèmics, docents i professionals» de l’apartat u de l’article 128 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, se’ls dóna la redacció següent:

2.7 TÍTOL PROFESSIONAL DE MÚSICA (LOE)
Títol Tècnic en Ensenyaments Professionals de Música en l’especialitat de ... (LOMQE)
21,44
2.8 TÍTOL PROFESSIONAL DE DANSA
Títol Tècnic en Ensenyaments Professionals de Dansa en l’especialitat de ... (LOMQE)
21,44


Dos. Es modifica la denominació del subepígraf 2.15.3 i s’afig el subepígraf 2.15.4, de l’apartat u de l’article 128 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se’ls dóna la redacció següent:


2.15.3 Duplicat del Títol de Formació Professional Bàsica 12,19
2.15.4 Resta de duplicats El mateix import que per a la seua expedició


Tres. Es modifica l’epígraf 2.16 «Expedició i impressió de títols, certificats i diplomes acadèmics, docents i professionals» de l’apartat u de l’article 128 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se’ls dóna la redacció següent:

2.16 Certificat de superació de primer nivell de grau mitjà d’Ensenyaments Esportius 11,37


Quatre. Se suprimeix l’epígraf 3.1 «Expedició del llibre de qualificacions corresponent a Ensenyaments LOGSE: Arts Plàstiques i Disseny» de l’apartat u de l’article 128 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.
Cinc. Es crea un nou epígraf 3.1 de l’apart u de l’article 128 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se’ls dóna la redacció següent:


3.1 Llibre de qualificacions d’ensenyaments professionals de Música o de Dansa / Expedició de l’historial acadèmic de l’alumne, corresponent a ensenyaments LOE de Música i Dansa 4,28


Sis. Es modifica l’epígraf 4.1 de l’apartat u de l’article 128 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la següent redacció:


4.1 Certificats acadèmics i certificats als efectes de trasllats dels ensenyaments de Batxillerat, Formació Professional, i ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa (excepte relatius al llibre de qualificacions) 2,17


Set. Es modifica l’epígraf 4.4 de l’apartat u de l’article 128 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:


4.4 Certificat acadèmic dels Ensenyaments Esportius 3,77


Huit. Es modifica la denominació dels següents subepígrafs de l’epígraf 4.5 «Certificats acadèmics referits a ensenyaments d’idiomes» de l’apartat u de l’article 128 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

4.5.1 Certificat (o petició de duplicats) de superació del Nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència a través de prova de certificació o prova homologada en centres d’educació secundària i formació professional 13,74
4.5.2 Certificat (o petició de duplicats) de superació del Nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència 18,12
4.5.3 Certificat (o petició de duplicats) de superació del Nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència 22,86
4.5.4 Certificat (o petició de duplicats) de superació dels nivells C1 i C2 del Marc Comú Europeu de Referència 22,86
4.5.5 Certificacions acadèmiques i trasllat d’expedient d’ensenyaments d’idiomes 2,45
4.5.6 Certificat d’Aptitud del Cicle Superior d’Idiomes (B2) 24,08


Nou. S’afig el subepígraf 4.5.7 a l’epígraf 4.5 «Certificats acadèmics referits a Ensenyaments d’Idiomes» de l’apartat u de l’article 128 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

4.5.7 Certificat del Cicle Elemental (B1) 18,12


Deu. S’afig l’epígraf 4.6 a l’apartat u de l’article 128 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:


4.6 Certificat supletori provisional del títol 2,17


Onze. Es modifiquen els epígrafs 5 i 6 de l’apartat u de l’article 128 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:


5 Expedició o renovació de targetes d’identitat d’alumnes (excepte per a cursar ensenyaments obligatoris) 2,22
6 Obertura d’expedients corresponents als ensenyaments professionals de Música i de Dansa, ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny, Idiomes i Ensenyaments Esportius 25,50


Dotze. Es modifica la denominació de l’epígraf 8 de l’apartat u de l’article 128 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

8 Expedició de l’informe d’avaluació individualitzat, corresponent a ensenyaments LOE de Formació Professional i Ensenyaments Artístiques de Règim Especial


Tretze. S’afigen els epígrafs 9, 10, 11 i 12 a l’apartat u de l’article 128 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

9 Inscripció a la prova d’accés de caràcter específic al cicle de grau inicial d’ensenyaments esportius 22,37
10 Inscripció a la prova d’accés de caràcter especific al grau final d’ensenyaments esportius 22,55
11 Inscripció a les proves d’accés als ensenyaments esportius de Grau Mitjà (LOE) i a les formacions esportives de nivell I
22,55
12 Inscripció a les proves d’accés als ensenyaments esportius de Grau Superior (LOE) i a les formacions esportives de nivell III 22,55Article 9
Es modifica l’article 132, apartat u del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i s’afig el subapartat 4) i 5) a l’apartat u i el subapartat 3) a l’apartat dos, de manera que l’esmentat article queda estructurat de la manera següent:

«Article 132. Exempcions i bonificacions.
U. Es troben exempts del pagament:
1) De les tarifes a què es refereix l’epígraf 1.1 de l’article 133, els discapacitats amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.

2) De les tarifes a què es refereix l’article 133, excepte per als epígrafs 12 i 13, els membres de famílies nombroses de categoria especial.

3) De les tarifes a què es refereixen els epígrafs 12 i 13 de l’article 133, els subjectes passius que es troben inscrits com a demandants legals d’ocupació, amb una antiguitat mínima de 3 mesos, referida a la data de la respectiva inscripció.
4) De les tarifes a què es refereix l’article 133, excepte per als epígrafs 12 i 13, els membres de famílies monoparentals de categoria especial.
5) De les tarifes a què es refereix l’epígraf 1.1 i 1.2 de l’article 133, les víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l’article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Dos. Tenen dret a una bonificació del 50% de la quota:
1) En relació amb les tarifes diferents a què es refereix el número 1) de l’apartat u d’aquest article, els discapacitats amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.
2) En relació amb les tarifes a què es refereix l’article 133, excepte per als epígrafs 12 i 13, els membres de famílies nombroses de categoria general.
3) En relació amb les tarifes a què es refereix l’article 133, excepte per als epígrafs 12 i 13, els membres de famílies monoparentals de categoria general.
Tres. Tenen dret a una bonificació del 10% de la quota resultant de l’aplicació de les tarifes a què es refereixen els epígrafs 1.1 i 1.2 de l’article 133, acumulable a les de l’apartat dos d’aquest article, els aspirants que s’inscriguen telemàticament a les proves.»

Article 10
Es modifica l’article 137 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i s’afegeixen dos nous apartats amb la redacció següent:

«Set. Els alumnes membres de famílies monoparentals gaudiran, als efectes d’aquesta taxa, de les bonificacions següents:
1. Exempció total, per tots els epígrafs del quadre de tarifes de l’article 138 d’aquesta llei, els alumnes membres de famílies monoparentals de categoria especial.
2. Bonificació del 50% de l’import de la taxa, per tots els epígrafs del quadre de tarifes de l’article 138 d’aquesta llei, els alumnes membres de famílies monoparentals de categoria general.
Huit. Les víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l’article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, gaudiran d’exempció total, per tots els epígrafs del quadre de tarifes de l’article 138 d’aquesta llei.»

Article 11
U. Es modifica el subepígraf 1. de l’epígraf I «Ensenyaments de Música» de l’apartat u de l’article 138 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:

1 Ensenyaments LOE
1.1 Alumnat oficial de conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana
1.1.1 Ensenyaments elementals:
1.1.1.1 Curs complet (per assignatura) 37,36
1.1.1.2 Assignatures pendents (cada una) 44,80
1.1.1.3 Repetició de curs (per assignatura) 48,52
1.1.1.4 Proves per a l’obtenció directa del certificat d’ensenyaments elementals de Música
55,15
1.1.1.5 Prova d’ingrés o accés a les ensenyaments elementals de música 27,57
1.1.2 Prova d’accés a les ensenyaments professionals 55,15
1.1.3 Ensenyaments professionals:
1.1.3.1 Curs complet (per assignatura) 56,04
1.1.3.2 Assignatures pendents (per assignatura) 67,21
1.1.3.3 Repetició curs (per assignatura) 72,83
1.1.4 Grau superior
1.1.4.1 Grau superior 8,29
1.1.4.2 Repetició d’assignatura 8,92


Dos. Es modifica el subepígraf 1. de l’epígraf II «Ensenyaments de dansa» de l’apartat u de l’article 138 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:

1 Ensenyaments LOE
1.1. Alumnat oficial de conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana:
1.1.1 Ensenyaments elementals:
1.1.1.1 Curs complet (per assignatura) 49,50
1.1.1.2 Assignatures pendents (cada una) 79,18
1.1.1.3 Repetició de curs (per assignatura) 59,37
1.1.1.4 Proves per a l’obtenció directa del certificat d’ensenyaments elementals de Dansa
55,15
1.1.1.5 Prova d’ingrés o accés a les ensenyaments elementals de Dansa 27,57
1.1.2 Prova d’accés a les ensenyaments professionals 55,15
1.1.3 Ensenyaments professionals:
1.1.3.1 Curs complet (per assignatura.) 74,26
1.1.3.2 Assignatures pendents (per assignatura.) 118,81
1.1.3.3 Repetició curs (per assignatura.) 89,11
1.1.4 Grau superior
1.1.4.1 Grau superior 7,01
1.1.4.2 Repetició d’assignatura 7,65


Tres. Es modifica l’epígraf III «Ensenyaments d’idiomes» de l’apartat u de l’article 138 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:

1 Pla d’Estudis Reial Decret 1523/1989, d’1 de desembre, i Decret 48/1993, de 5 d’abril, del Consell de la Generalitat, i Pla d’Estudis Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre (Nivells Bàsic, Intermedi i Avançat):
1.1 Alumnat oficial:
1.1.1 Matrícula dels nivells A2, B1 i B2 (per idioma i curs) 67,28
1.1.2 Repetició de curs dels nivells A2, B1 i B2 (per idioma) 80,71
1.1.3 Prova de nivell (ensenyaments presencials) o valoració inicial de l’alumne (VIA) (ensenyaments a distància)
31,89
1.1.4 Matrícula curs intensiu nivells A2, B1 i B2 (per idioma i curs) 52,66
1.2 Matrícula per a la prova de certificació:
1.2.1 Matrícula per a la prova de certificació dels nivells A2, B1 i B2 67,28
1.2.2 Matrícula per a la prova de certificació dels nivells C1 i C2 94,18
1.3 Curs formatiu/actualització de 120 hores 66,60
1.4 Curs formatiu/actualització de 60 hores 33,30
1.5 Matrícula dels nivells C1 o C2 94,18
2 Cursos especials monogràfics:
2.1 Fins a trenta hores de duració 126,43
2.2 Entre trenta i seixanta hores de duració 252,82
2.3 Més de seixanta hores de duració 505,68


Quatre. Es modifica l’epígraf VI «Ensenyaments esportius» de l’apartat u de l’article 138 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:1 Ensenyaments
1.1 Grau Mitjà:
1.1.1 Primer nivell:
1.1.1.1 Curs complet (cada mòdul) 37,74
(cada bloc de formació pràctica) 35,13
1.1.1.2 Repetició de mòduls / bloc formació pràctica (cada un) 45,25
1.1.1.3 Repetició de curs (per assignatura)
Repetició de curs (cada mòdul o bloc de formació
pràctica) 49,03
1.1.2 Segon nivell:
1.1.2.1 Curs complet (cada mòdul) 37,74
(cada bloc de formació pràctica) 35,13
1.1.2.2 Repetició de mòduls / bloc formació pràctica (cada un) 45,25
1.1.2.3 Repetició de curs (cada mòdul o bloc de formació
pràctica) 49,04
Grau Superior:
1.2.1 Curs complet (cada mòdul) 40,58
(cada bloc de formació pràctica) 35,13
(projecte final) 23,41
1.2.2 Repetició de mòduls / bloc formació pràctica /
projecte final 46,84
1.2.3 Repetició de curs (cada mòdul / bloc de formació pràctica/ projecte final) 50,75


Cinc. Es modifica la denominació del subepígraf 1.4 de l’epígraf VII «Ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny» de l’apartat u de l’article 138 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:

1.4 Mòdul d’Obra Final. Projecte integrat o projecte final


Article 12
Es modifica l’article 139.octies del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i s’afegixen els apartats huit i nou amb la redacció següent:

«Huit. L’alumne membre de famílies monoparentals gaudirà de les bonificacions següents:
1. Exempció total del pagament de les taxes regulades en aquest capítol, quan l’alumne siga membre de família monoparental de categoria especial.
2. Bonificació del 50% de l’import de les taxes regulades en aquest capítol, quan l’alumne siga membre de família monoparental de categoria general.
Nou. Quedaran exempts del pagament de la taxa, les víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l’article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.»

Article 13
S’afig l’epígraf 2.2 a la tarifa III «Títols i secretaria» de l’apartat u de l’article 139 nonies del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que queda redactat de la manera següent:

2.2 Expedició o renovació de targetes d’identitat d’estudiants 2,22Article 14
Es modifica l’article 148 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i s’afegeixen dos nous apartats amb la redacció següent:

«Dotze. Els alumnes membres de famílies monoparentals gaudiran dels beneficis fiscals següents:

1. Exempció total del pagament de les taxes regulades en aquest capítol, els de famílies monoparentals de categoria especial.
2. Bonificació del 50% del pagament de les taxes regulades en aquest capítol, els de famílies monoparentals de categoria general.
Tretze. Gaudiran d’exempció total del pagament de les taxes regulades en aquest capítol les alumnes víctimes d’actes de violència de gènere que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l’article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, així com els fills i filles a càrrec seu menors de 25 anys.»

Article 15
Es modifiquen els epígrafs II i III de l’apartat dos de l’article 150 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:


II. AVALUACIÓ I PROVES Import en euros
1 Proves d’aptitud per a l’accés a la universitat 78,20
2 Projecte de fi de carrera excepte ensenyaments organitzats per crèdits 143,73
3 Requisits per a l’homologació de títols estrangers d’educació superior:
3.1 Proves d’aptitud 143,73
3.2 Projecte o treball 143,73
3.3 Cursos tutelats 16,43
3.4 Període de pràctiques 143,73
3.5 Estudi de sol·licituds de convalidació d’assignatures o de reconeixement de crèdits corresponent a estudis estrangers

143,73
3.6 Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats estrangers sense títol homologat
155,22
4 Curs d’iniciació i orientació per a majors de 25 anys 116,59
5 Matrícula de doctorat per a realització tesi doctoral en estudis regulats pel Reial Decret 1393/2007, Reial Decret 56/2005, Reial Decret 778/1998 i Reial Decret 185/1985

38,60
6 Examen de tesi doctoral 143,73
7 Prova d’avaluació per a l’obtenció del diploma acreditatiu d’estudis avançats
143,73
8 Obtenció, per convalidació, del títol de la diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica:
- Avaluació acadèmica 143,55
- Treballs exigits 239,39
9 Proves d’aptitud per a l’accés a Educació Física, a Belles Arts i a Traducció i Interpretació
78,20
10 Proves d’aptitud per a l’accés al màster universitari que capacite per a l’exercici de professor d’ESO, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes
78,20
11 Prova de nivell lingüístic 78,20
12 Matrícula tutela acadèmica doctorat regulat Reial Decret 99/2011 300
III. TÍTOLS I SECRETARIA
1 Expedició de títols acadèmics
1.1 Títol de doctor 225,20
1.2 Títol oficial de màster 212,07
1.3 Títol oficial de grau 186,24
1.4 Títol de llicenciat, arquitecte o enginyer + suplement europeu al títol 186,24
1.5 Títol de la diplomatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o mestre/a + suplement europeu al títol
108,86
1.6 Diploma acreditatiu d’estudis avançats 73,73
1.7 Duplicat dels títols anteriors per pèrdua o modificació
27,34
1.8 Expedició del suplement europeu al títol (només per a aquells titulats diferents dels de grau o màster, el títol dels quals no incorpore el suplement europeu) o duplicats dels ja expedits

35,14
1.9 Sol·licitud de declaració d’equivalència a nivell acadèmic de doctor 166,89
2 Secretaria
2.1 Obertura d’expedient acadèmic per inici d’estudis en un centre i trasllat, així com expedició de certificats acadèmics

27,34
2.2 Compulsa de documents 10,69
2.3 Expedició, manteniment o actualització de targetes d’identitat 5,87
2.4 Expedició de duplicats de targetes de proves d’aptitud per a l’accés a la universitat
10,69
2.5 Enviament de títols:
2.5.1 Enviaments amb destinació Espanya 15,00
2.5.2 Enviaments amb destinació Europa 30,00
2.5.3 Enviaments amb destinació resta de països 50,00


Article 16
Es modifica l’article 159 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i s’afegixen dos nous apartats (1 i 4), de manera que l’esmentat article queda redactat de la manera següent:
«Article 159. Exempcions i bonificacions
1. Gaudiran d’exempció total del pagament de la taxa regulada en aquest capítol les víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l’article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
2. Els membres de famílies nombroses gaudiran dels beneficis fiscals següents:
a) Exempció total del pagament de la taxa regulada en aquest capítol, els de famílies nombroses de categoria especial.
b) Bonificació del 50% de la quota corresponent per la taxa regulada en aquest capítol, els de famílies nombroses de categoria general.

3. Els joves amb discapacitat reconeguda oficialment, gaudiran dels beneficis fiscals següents:
a) Exempció total del pagament de la taxa regulada en aquest capítol, els joves amb una discapacitat igual o superior al 66%.
b) Bonificació del 50% de la quota corresponent per la taxa regulada en aquest capítol, els joves amb una discapacitat igual o superior al 33%.
4. Els membres de famílies monoparentals gaudiran dels beneficis fiscals següents:
a) Exempció total del pagament de les taxes regulades en aquest capítol, els de famílies monoparentals de categoria especial.
b) Bonificació del 50% del pagament de les taxes regulades en aquest capítol, els de famílies monoparentals de categoria general.»

Article 17
Es modifica l’article 164 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i s’afegeix un nou punt en l’apartat u i un nou apartat, que queda redactat de la manera següent:
«Article 164. Exempcions i bonificacions
U. Es troben exempts del pagament d’aquesta taxa els usuaris següents:
1. L’alumnat del complex educatiu.
2. El personal al servei de l’administració de la Generalitat amb destinació en el complex educatiu.
3. Els escolars que participen en les finals autonòmiques dels jocs esportius de la Generalitat que es realitzen en el complex educatiu, així com els esportistes dels programes de tecnificació que duga a terme l’òrgan competent de la Generalitat en matèria d’esport.
4. Les famílies nombroses de categoria especial.
5. Les famílies monoparentals de categoria especial.
Dos. Tindran una bonificació del 50% de la quota corresponent per aquesta taxa, els membres de famílies nombroses de categoria general.

Tres. Tindran una bonificació del 50% de la quota corresponent per aquesta taxa, els membres de famílies monoparentals de categoria general.»

Article 18
U. Es modifica l’article 173 dos C.4 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per mitjà del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

C.4. Neurofisiologia
Codi Descripció Import
PR0401 Electroencefalograma (EEG) 105,01
PR0402 Polisomnografia (inclou, si és el cas, CPAP) 843,74
PR0403 Oximetria 756,78
PR0405 Electromiografia (EMG) bàsica 127,21
PR0406 Poligrafia i monitoratge del son: actigrafía 141,67
PR0407
Poligrafia i monitoratge del son: test de manteniment vigília (TMV) 443,79
PR0408
Poligrafia i monitoratge del son: registre després de privació de son 346,44
PR0409 Poligrafia i monitoratge del son: test de latència múltiple de son 745,76
PR0410 Estudi epilèpsia: vídeo electroencefalograma (vídeo-EEG) < 5 h 408,58
PR0411 Estudi epilèpsia: vídeo electroencefalograma (vídeo-EEG) > 10 h 881,85
PR0412 Estudi epilèpsia: vídeo electroencefalograma (vídeo-EEG) 5-10 h 680,00
PR0413 Tractament espasticitat: infiltració de toxina botulínica 236,04
PR0414 Estudi de conducció nerviosa: conducció motora central 113,52
PR0415 Estudi de conducció nerviosa: conducció motora/
sensitiva 142,14
PR0416 Estudi de conducció nerviosa: conducció reflexològica 112,26
PR0417 Recompte d’unitats motores: densitat de fibres 137,93
PR0418 Test d’estimulació repetitiva 170,13
PR0419 JITTER 280,59
PR0420
Recompte d’unitats motores: anàlisi de potencial d’unitat motora aïllada (PUM) 171,95
PR0421 Test avaluació sistema nerviós vegetatiu (taula basculant / suor) 539,04
PR0422 Registre d’activitat involuntària 120,13
PR0423 Test d’isquèmia 155,05
PR0424 Electrooculograma (EOG) 183,14
PR0425 Electroretinograma flaix (ERG flaix) 194,80
PR0426 Electroretinograma Ganzfeld (ERG Ganzfeld) 219,93
PR0427 Electroretinograma Pattern (ERG Pattern) 202,42
PR0428 Estimulació magnètica transcranial (EMT) 143,21
PR0429 Potencial motor evocat facial (PME facial) 158,36
PR0430 Potencials evocats auditius tronc cerebral: curta latència 107,92
PR0431 Potencials evocats auditius: llarga latència 167,98
PR0432 Potencials evocats cognitius P300 123,01
PR0433
Potencials evocats somatosensorials nervi trigemin / nervi mitjà / nervi tibial / nervi pudend 140,05
PR0434 Potencials evocats somatosensorials: dermatomes 135,95
PR0435 Potencials evocats somatosensorials: multimodals 298,01
PR0436 Potencials evocats somatosensorials: nervi tibial
fraccionat 228,45
PR0437 Potencials evocats visuals flaix 136,40
PR0438 Potencials evocats visuals Pattern 114,24
PR0404 Potencials evocats n. c. a. p. (*) 98,02
PR0439 Reflex trigemin facial 50,65
PR0440 Electroretinograma multifocal 162,49
PR0441 Resposta cutània simpàtica reflexa 129,87

(*) n. c. a. p.: no compresos en altres apartats.
Dos. Es modifica l’article 173 dos C.5 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per mitjà del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

C5. Bioquímica
Codi Descripció Import
Proves de bioquímica general sanguínia
PR5001 Depuració de creatinina (sang/orina) 0,17
PR5002 Depuració osmolal (sang/orina) 0,17
PR5003 Alanina-aminotransferasa (GPT) 0,62
PR5004 Albúmina 0,38
PR5005 Aldolasa 2,59
PR5006 Amilasa 2,80
PR5007 Aspartataminotransferasa (GOT) 0,62
PR5011 Bilirubina total nounats 2,03
PR5012 Calci 0,63
PR5013 Calci iònic (Ca++) 5,98
PR5016 Clorur 1,11
PR5017 Coure 2,51
PR5021 Colesterol total 0,59
PR5025 Creatincinasa (CK) 1,68
PR5026 Creatincinasa-MB (CK- MB- MASA) 17,61
PR5027 Creatincinasa-MB-activitat (CK- MB- ACTIVITAT) 17,61
PR5028 Creatinina 0,34
PR5029 Diòxid de carboni (CO2 total) 4,20
PR5032 Fosfatasa alcalina 0,56
PR5037 Fosfat 0,62
PR5038 Gammaglutamiltranspeptidasa (gGT) 0,79
PR5041 Glucosa 0,56
PR5042 Hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c) 12,42
PR5043 Ferro 0,79
PR5044 Lactatdeshidrogenasa (LDH) 0,71
PR5045 Lipasa 4,13
PR5046 Lipoproteïna A Lp(a) 7,57
PR5047 Magnesi 1,18
PR5050 Potassi 1,11
PR5051 Proteïnes totals 0,50
PR5052 Quilomicrons 0,20
PR5053 Sodi 1,11
PR5054 Triglicèrids 1,02
PR5055 Urat 0,71
PR5056 Urea 0,71
PR5057 Zinc 11,63
PR5605 Bilirubina total / directa i indirecta 0,60
PR5606 Capacitat fixació ferro (total i lliure) 1,31
PR5607 Colesterol HDL, LDL, VLDL 3,30
PR5608 Colinesterasa 1,81
PR5609 Fosfatasa àcida 1,66
PR5610 Gasometria 11,03
PR5611 Osmolalitat 10,15
PR5058 Altres proves de bioquímica general sanguínia n. c. a. p. (*) 1,75
Proves de bioquímica general d’orina
PR5059 Amilasa 4,59
PR5060 Amilasa en un temps determinat 5,45
PR5061 Anormals i sediment 3,83
PR5064 Citrat 22,37
PR5065 Citrat en un temps determinat 3,20
PR5068 Coure 8,91
PR5069 Coure en un temps determinat 3,20
PR5070 Creatinina 2,11
PR5071 Creatinina en un temps determinat 2,99
PR5072 Cossos reductors 3,33
PR5073 Fosfat 2,41
PR5074 Fosfat en un temps determinat 3,29
PR5075 Glucosa 2,35
PR5076 Glucosa en un temps determinat 3,20
PR5077 Lisozim orina 2,88
PR5080 Microalbúmina 10,06
PR5081 Microalbúmina en un temps determinat 3,20
PR5082 Morfologia hematies 3,83
PR5083 Osmolalitat 10,25
PR5084 Osmolalitat en un temps determinat 11,12
PR5085 Oxalat 52,99
PR5086 Oxalat en un temps determinat 3,20
PR5089 Proteïnes de Bence-Jones 20,93
PR5090 Proteïnes totals 4,26
PR5091 Proteïnes en un temps determinat 3,39
PR5092 Prova d’embaràs 5,98
PR5095 Urat 2,51
PR5096 Urat en un temps determinat 3,38
PR5097 Urea 2,51
PR5098 Urea en un temps determinat 3,38
PR5612 Ions (inclou: calci, clorur, potassi, sodi, magnesi) 2,79
PR5613
Ions en temps determinat (inclou: calci, clorur, potassi, sodi, magnesi)
3,66
PR5099 Altres proves de bioquímica general d’orina n. c. a. p. (*) 3,95
Proves d’aminoàcids i proteïnes específiques
PR5100 Aminoàcids qualitatiu (sang) 5,66
PR5101 Aminolevulinat dehidratasa ALA (sang) 34,77
PR5102 Antistreptolisina O (sang) 6,56
PR5103 Antitripsina alfa - 1 (sang) 12,41
PR5106 Bandes oligoclonals (sang) 5,66
PR5109 Carnitina (sang) 5,66
PR5110 Ceruloplasmina (ferroxidasa) (sang) 14,43
PR5113 Col·lagen tipus I telopèptid carboxiterminal cadena a (CTX) (sang) 26,82
PR5114 Complement C1 inhibidor (sang) 15,16
PR5115 Complement C1q (sang) 12,75
PR5116 Complement C3 (sang) 8,39
PR5117 Complement C4 (sang) 8,39
PR5118 Crioglobulines (sang) 8,18
PR5119 Enzim convertidor d’angiotensina (sang) 22,80
PR5120 Factor de necrosi tumoral (TNFalfa) (sang) 21,80
PR5121 Factor reumatoide (sang) 6,56
PR5122 Fenilalanina quantificació (sang) 32,29
PR5123 Ferritina (sang) 7,18
PR5124 Fosfatasa alcalina òssia (sang) 24,29
PR5125 Fructosamina (sang) 2,09
PR5126 Glicoproteïna àcida alfa 1 (sang) 15,64
PR5127 Hemoglobines, escombratge de sang 8,63
PR5128 Homocisteïna (sang) 5,66
PR5129 Immunocomplexos circulants (sang) 12,75
PR5135 Immunoglobulina D (sang) 22,41
PR5136 Immunoglobulina E (IgE) total (sang) 10,15
PR5137 Immunoglobulina G (IgG) (sang) 7,57
PR5143 Immunoglobulina M (IgM) (sang) 7,57
PR5144 Interleucina 6 (IL- 6) (sang) 21,80
PR5145 Lisozim (sang) 17,34
PR5146 Microglobulina beta-2 (sang) 13,23
PR5147 Mioglobina (sang) 16,51
PR5148 Osteocalcina (sang) 22,96
PR5149 Pepsinogen (sang) 22,40
PR5150 Prealbúmina (sang) 13,23
PR5151 Procol·lagen tipus I, propèptid carboxiterminal (sang) 24,88
PR5152 Proteïna A plàsmica associada a l’embaràs (PAPP-A)
(sang) 25,49
PR5155 Proteïna catiònica eosinofílica (sang) 23,29
PR5156 Proteïna transportadora de retinol (PBR) (sang) 15,64
PR5157 Proteïnograma (sang) 7,83
PR5158 Transferrina (sang) 8,39
PR5159 Transferrina: capacitat total de saturació (sang) 6,67
PR5160 Transferrina: receptor (sang) 20,01
PR5161 Tripsina (sang) 2,88
PR5162 Troponina (sang) 16,51
PR5164 Aminoàcids qualitatiu (orina) 7,84
PR5165 Aminoàcids quantitatiu (orina) 36,38
PR5168 Cistina (orina) 3,75
PR5171 Hidroxiprolina (orina) 48,68
PR5172 Homocisteïna (orina) 21,80
PR5177 Microglobulina beta-2 (orina) 14,10
PR5178 Mioglobina en orina 36,84
PR5179 Piridinolina desoxi (orina) 26,80
PR5180 Piridinolines (orina) 26,63
PR5181 Proteïnograma (orina) 20,93
PR5182 Transferrina (orina) 20,93
PR5184 Proves d’immunoglobulina E (IGE) específica per grup dels al·lergògens següents: medicaments, àcars, epitelis i proteïnes animals, aliments d’origen vegetal, aliments-llet, aliments-ou, aliments-peix/marisc/mol·luscos, aliments-carn, pòl·lens i gramínies, verins, insectes, ocupacionals, floridures, paràsits, pòl·lens arbres i arbustos, pòl·lens plantes, pols de casa, altres al·lergògens.26,52
PR5185 Proves d’immunoglobulina G (IgG) específica, per al·lergogen: Aspergillus fumigatus, festuca, lloro (inclou, plomes, excrement i proteïna sèrica) ploma de colom, ploma de periquito.
13,97
PR5614 Apolipoproteïna A1/ B 7,50
PR5615 CH 50/100 (sang) 28,37
PR5616 Immunoglobulina A i subclasses 7,50
PR5617 Immunoglobulina G subclasses (per subclasse) 25,99
PR5618 Proteïna C reactiva (PCR) 6,50
PR5619 Col·lagen tipus I telopèptid (orina) 25,26
PR5620 Immunoglobulina A (IgA), G (IgG) i M (IgM) (orina) 8,37
PR5621 Cadena lleugera kappa/ lambda (sang/orina) 14,91
PR5622 Immunofixació (sang/orina) 98,16
PR5163
Altres proves d’aminoàcids i proteïnes específiques en sang n. c. a. p. (*)
8,01
PR5183
Altres proves d’aminoàcids i proteïnes específiques en orina n. c. a. p. (*)
6,81
Proves d’hormones i vitamines
PR5186 ACTH (sang) 18,74
PR5187 Aldosterona (sang) 17,06
PR5188 Androstandiol glucurònid (sang) 19,89
PR5189 Androstendiona delta-4 (sang) 9,82
PR5190 Angiotensina I (activitat renina plàsmica) (sang) 17,77
PR5191 Calcidiol (25 hidroxicolecalciferol) (sang) 32,64
PR5192 Calcitonina (sang) 27,24
PR5193 Calcitriol (1- 25 hidroxicolecalciferol) (sang) 33,77
PR5194 Carotens (sang) 7,29
PR5198 Deshidroepiandrosterona-sulfat (DHEA- S) (sang) 14,46
PR5199 Desoxicortisol 11 (sang) 34,69
PR5200 Estradiol 17 beta (sang) 11,40
PR5201 Estriol (sang) 30,27
PR5202 Estrona (sang) 13,61
PR5203 Àcid fòlic (folat) (sang) 11,40
PR5204 Folat eritrocitari (sang) 8,06
PR5205 FSH (hormona fol·licle estimulant) (folitropina) (sang) 10,59
PR5206 Gastrina (sang) 19,18
PR5207 Globulina transportadora d’hormones sexuals (SHBG) (sang) 14,10
PR5208 Glucagó (sang) 22,40
PR5211 Hormona de creixement (GH) (sang) 13,81
PR5212 IGF1 (somatomedina C) (sang) 22,40
PR5213 IGF BP3 (proteïna transportadora d’IGF1) (sang) 35,30
PR5215 LH (hormona luteïnitzant) (lutropina) (sang) 10,59
PR5216 Macroprolactina (sang) 10,59
PR5217 Parathormona (pararefila) (sang) 21,91
PR5218 Pèptid C (sang) 14,46
PR5219 Progesterona (sang) 11,40
PR5220 Progesterona 17 hidroxi (sang) 18,31
PR5221 Procalcitonina (sang) 30,27
PR5223 Prolactosa (sang) 10,59
PR5224 Testosterona lliure (sang) 21,96
PR5225 Testosterona total (sang) 12,85
PR5226 Tiroglobulina (sang) 30,27
PR5231 TSH (tirotropina) (sang) 8,17
PR5232 Vasopressina (H. antidiïrètica) (sang) 49,36
PR5240 Altres proves d’hormones i vitamines en sang 10,32
PR5244 Aldosterona (orina) 18,36
PR5247 Cortisol (orina) 10,94
PR5249 Metanefrines (orina) 29,70
PR5250 Pregnandiol (orina) 11,40
PR5251 Pregnantriol (orina) 11,40
PR5252 Altres proves d’hormones i vitamines en orina 13,87
PR5623 Cortisol (inclou: determinació 8 hores i 20 hores) (sang) 9,53
PR5624 Insulina / proinsulina (sang) 11,68
PR5625 Tiroxina total i lliure (sang) 8,09
PR5626 Triyodotironina total i lliure (sang) 10,48
PR5627 Vitamines (inclou: vitamines A, B1, B3, B6, B12, C, E) (sang) 11,28
PR5628 Aminoàcids (orina) 20,55
PR5629 Catecolamines i metabòlits (orina) 20,55
PR5630 Gonadotropina coriònica / gonadotropina coriónica lliure (orina) 25,25
Proves d’autoimmunitat (en sang)
PR5253 AC anti-AG soluble hepàtic (SLA/LP) 21,80
PR5254 AC antiamfifisina 21,80
PR5255 AC antiantigen Collins-1 21,53
PR5256 AC antiantigen La (SS/B) 21,53
PR5257 AC antiantigen RNP 21,53
PR5258 AC antiantigen Ro (SS/A) 21,53
PR5259 AC antiantigen Scl-70 (AC antiesclerodèrmia) 21,53
PR5260 AC antiantigen Sm 21,53
PR5264 AC anticanals del calci 21,80
PR5265 AC anticàpsula suprarenal 21,80
PR5268 AC anticèl·lules adrenals 30,58
PR5269 AC anticèl·lules ovàriques 24,14
PR5270 AC anticèl·lules parietals gàstriques 21,80
PR5271 AC anticentròmer 21,80
PR5272 AC anticitoplasma de neutròfils (ANCA) 37,92
PR5273 AC anti-ADN 20,19
PR5274 AC anti-ENAS screening 21,53
PR5275 AC antiendomisi 25,03
PR5276 AC antiesperma 50,92
PR5277 AC anti-factor intrínsec 21,80
PR5278 AC anti-GAD (glutàmic descarboxilasa) 21,80
PR5293 AC antigliadina 13,47
PR5294 AC antihistones 21,53
PR5295 AC anti-HLA (limfotoxicitat) 61,09
PR5296 AC antiimmunoglobulina A 21,80
PR5297 AC antiinsulina 15,35
PR5298 AC anti-illots pancreàtics 21,80
PR5299 AC anti-LKM 25,03
PR5300 AC anti-MA 2 (TA) 21,80
PR5301 AC anti-membrana basal dèrmica 21,53
PR5302 AC anti-membrana basal glomerular (AMBG) 33,08
PR5303 AC antimicrosomals (anti-TPO) 13,47
PR5304 AC antimitocondrials (asma) (AAM) 25,03
PR5305 AC anti-MPO (mieloperoxidasa) 21,53
PR5306 AC anti-múscul estriat 21,80
PR5307 AC anti-múscul llis (AML) 25,03
PR5308 AC antinuclears (ANA) 18,89
PR5309 AC anti-pèptid citrul·linat 6,56
PR5310 AC anti-PR3 (proteïnasa 3) 21,80
PR5311 AC anti-receptor de tirotropina (TSH) 34,42
PR5312 AC anti-receptor hepàtic (SGP-R) 21,80
PR5313 AC anti-receptors acetilcolina 61,09
PR5314 AC anti-reticulina 25,03
PR5315 AC anti-substància intercel·lular 21,53
PR5316 AC antisulfàtids 61,09
PR5317 AC antitiroglobulina 13,47
PR5318 AC anti-tirosina fosfatasa (ia2) 21,80
PR5319 AC antitransglutaminasa 21,53
PR5320 AC igm antimag (glucoproteïna associada a mielina) 21,80
PR5321 AC neutralitzants interferó beta 21,80
PR5324 Anti-CV2 61,09
PR5325 Anti-HU 61,09
PR5326 Anti-RI 61,09
PR5327 Anti-TR 61,09
PR5328 Anti-JO 61,09
PR5631 Ac anti-beta 2 glicoproteïna 21,59
PR5632 Ac anticardiolipina 18,12
PR5633 Ac antigangliòsid 60,48
PR5634 Ac anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCAS) 37,55
PR5329 Altres proves d’autoimmunitat n. c. a. p. (*) 37,92
Proves funcionals
PR5330 Prova d’O’sullivan (estàndard) (sang) 6,08
PR5635 Proves funcionals (sang) 81,08
PR5636 Sobrecàrrega oral glucosa (sang) 17,47
Fàrmacs, drogues i tòxics (sang/orina)
PR5637 Fàrmacs, drogues i tòxics (sang/orina) 14,59
Marcadors tumorals
PR5638

Marcadors tumorals tipus I (inclou: AG prostàtic específic (PSA); alfafetoproteïna; AG carbohidratat 125 (AG CA 125); AG carbohidratat 15.3 (AG CA 15.3); AG carbohidratat 19.9 (AG CA 19.9); AG carcinoembriogènic (CEA); proteïnes S-100B)

11,85
PR5639


Marcadors tumorals tipus II (inclou: Ag carbohidratat 50 (AG CA 50); AG carbohidratat 549 (AG CA 549); AG carbohidratat 72.4 (AG CA 72.4); AG carcinoembriogènic (CEA); proteïnes S-100B); AG cèl·lules escatoses SCC; cromogranina A; citoqueratina CYFRA 21-1; pèptid intestinal vasoactiu (VIP); proteïna relacionada amb PTH (PTH like); AG prostàtic específic lliure (PSA lliure); AG polipeptídic tissular; enolasa específica neuronal (NSE)


18,69
PR5640

Marcadors tumorals tipus III (inclou: receptor factor de creixement epidèrmic (ELISA); subunitat lliure d’hormones polipeptídiques; sistema major de histocompatibilitat (HLA); NEU en càncer mamari; receptors d’estrògens; receptors de progesterona; altres proves tissulars n. c. a. p.*)


65,65
Proves especials de bioquímica (sang/orina)
PR5418 5 Nucleotidasa (sang) 0,79
PR5419 Àcids grassos de cadena llarga (sang) 11,63
PR5420 Alumini (sang) 11,63
PR5421 Amoni (sang) 9,87
PR5422 Colinesterasa: variant genètica (sang) 9,87
PR5423 Endotelina (sang) 22,40
PR5424 Eritropoetina (sang) 16,66
PR5425 Fosfatasa àcida tartrat resistent (sang) 0,56
PR5433 Lactat (sang) 6,40
PR5442 Àcid pirúvic (piruvat) (sang) 48,83
PR5443 Plom (sang) 34,77
PR5445 Seleni (sang) 34,77
PR5446 Serotonina (sang) 22,40
PR5447 Tiopurina metil-transferasa (sang) 22,40
PR5448 Triptasa (sang) 26,52
PR5451 Àcid deltaaminolevulínic (ALA) (orina) 34,77
PR5452 Àcid fenilpirúvic (orina) 48,83
PR5453 Coproporfirines (orina) 26,70
PR5454 Cotinina (orina) 22,40
PR5456 Mucopolisacàrids (orina) 43,58
PR5457 Plom (orina) 34,77
PR5458 Porfirines totals (orina) 15,90
PR5459 Porfobilinogen (orina) 34,77
PR5460 Serotonina (orina) 22,40
PR5461 Sulfàtids (orina) 48,83
PR5462 Uroporfirines (orina) 20,26
PR5464 Zinc (orina) 11,63
PR5465 Altres proves especials de bioquímica (orina) 17,29
PR5641 Fosfatasa alcalina, fraccions i isoenzims (sang) 0,55
PR5642 Lactat-deshidrogenasa (LDH), isoenzims (sang) 18,35
PR5643 Pèptid i propèptid natriurètic (sang) 60,48
PR5644 Histamina (sang/orina) 17,59
PR5645 Xilosa D (sang/orina) 8,57
PR5450 Altres proves especials de bioquímica (sang) n. c. a. p. (*) 1,01
Altres anàlisis de líquids biològics i teixits
PR5468 Anàlisi d’excrements: antitripsina alfa 1 20,44
PR5469 Anàlisi d’excrements: coproporfirines 19,59
PR5470 Anàlisi d’excrements: estudi macroscòpic i microscòpic 6,17
PR5471 Anàlisi d’excrements: greixos (VAN DE KAMER) 38,61
PR5472 Anàlisi d’excrements: heptacarboxil porfirines 19,59
PR5473 Anàlisi d’excrements: porfirines 19,59
PR5474 Anàlisi d’excrements: porfobilinogen 38,45
PR5475 Anàlisi d’excrements: protoporfirines 19,59
PR5476 Anàlisi d’excrements: quimotripsina 17,73
PR5477 Anàlisi d’excrements: sang oculta (per determinació) 3,80
PR5478 Anàlisi d’excrements: uroporfirines 19,59
PR5483 Anàlisi de líquid amniòtic: alfa fetus proteïna 11,40
PR5484 Anàlisi de líquid amniòtic: delta de bilirubina 8,63
PR5485 Anàlisi de líquid amniòtic: lecitina/esfingomielina 19,66
PR5489 Anàlisi de líquid cefaloraquidi: bandes oligoclonals 3,02
PR5490 Anàlisi de líquid cefaloraquidi: clor 2,90
PR5502 Anàlisi de líquid cefaloraquidi: xantocromia 3,02
PR5503 Anàlisi de líquid de diàlisi: creatinina 0,34
PR5505 Anàlisi de líquid de diàlisi: potassi 1,11
PR5508 Anàlisi de líquid de diàlisi: sodi 1,11
PR5509 Anàlisi de líquid de diàlisi: urea 0,71
PR5511 Anàlisi de líquid nasal: prealbúmina 13,23
PR5512 Anàlisi de líquid nasal: proteïna traçadora beta 3,02
PR5526 Anàlisi de líquid peritoneal: alfa fetus proteïna 11,40
PR5541 Anàlisi de líquid pleural: bilirubina 0,60
PR5543 Anàlisi de líquid pleural: colesterol 1,51
PR5550 Anàlisi de líquid pleural: factor reumatoide 6,56
PR5557 Anàlisi de líquid seminal: zinc 2,51
PR5558 Anàlisi de líquid seminal: citrat 22,37
PR5559 Anàlisi de líquid seminal: fructosa 23,98
PR5560 Anàlisi de líquid seminal: seminograma 31,76
PR5561 Anàlisi de líquid seminal: seminograma: capacitació 131,38
PR5562
Anàlisi de líquid seminal: seminograma: capacitació per a inseminació
6,76
PR5563 Anàlisi de líquid seminal: seminograma: vasectomia 6,76
PR5568 Anàlisi de líquid sinovial: cristalls 8,95
PR5576 Anàlisi de líquid sinovial: urat 2,51
PR5577 Anàlisi de líquid sinovial: viscositat 3,02
PR5578 Anàlisi de saliva: immunoglobulina secretora 14,90
PR5592 Anàlisi d’altres líquids biològics: microglobulina beta-2 14,10
PR5594 Anàlisi d’altres líquids biològics: proteïna C reactiva
(PCR) 8,07
PR5596 Anàlisi d’altres líquids biològics: proteïnograma 20,93
PR5597 Anàlisi d’altres líquids biològics: transferrina 8,39
PR5646
Anàlisi de líquids biològics: adenosina desaminasa (ADA) (en mostres: líquid cefaloraquidi, peritoneal, pleural, sinovial, pericardíac, pleural i altres líquids biològics)

18,21
PR5647
Anàlisi de líquids biològics: albúmina (en mostres: líquid cefaloraquidi, peritoneal, pleural)
2,99
PR5648 Anàlisi de líquids biològics: amilasa (en mostres: líquid peritoneal, pleural i altres líquids biològics n. c. a. p.)
3,68
PR5649
Anàlisi de líquids biològics: anticossos antinuclears (en mostres: líquid pericardíac, pleural)
18,70
PR5650
Anàlisi de líquids biològics: antigen carcinoembriogènic (CEA) (en mostres: líquid periotoneal; líquid pleural)

12,07
PR5651
Anàlisi de líquids biològics: aspecte (en mostres: líquid cefaloraquidi, pericardíac, peritoneal, pleural, seminal, sinovial)
2,99
PR5652 Anàlisi de líquids biològics: complement components 11,50
PR5653 Anàlisi de líquids biològics: enzim convertidor angiotensina (ECA) 22,58
PR5654

Anàlisi de líquids biològics: estudi citològic de cèl·lules mononuclears, polimorfonuclears, eritròcits i d’altres cèl·lules (en mostres: llavatge broncoalveolar, líquid cefaloraquidi, nasal, pericardíac, peritoneal, pleural, sinovial i altres líquids biològics)

11,89
PR5655
Anàlisi de líquids biològics: glucosa (en mostres: líquid cefaloraquidi, de diàlisi, pericardíac, peritoneal, pleural, sinovial i altres líquids biològics)
2,42
PR5656 Anàlisi de líquids biològics: immunoglobulines 8,37
PR5657
Anàlisi de líquids biològics: lactat deshidrogenasa (LDH) (en mostres: líquid cefaloraquidi, peritoneal, pleural i altres líquids biològics)
1,61
PR5658
Anàlisi de líquids biològics: lisozim (en mostres: líquid cefaloraquidi; altres líquids biològics)
17,17
PR5659
Anàlisi de líquids biològics: PH (en mostres: líquid cefaloraquidi, de diàlisi, pericardíac, peritoneal, pleural, sinovial i altres líquids biològics)
0,86
PR5660
Anàlisi de líquids biològics: proteïnes totals (en mostres: líquid cefaloraquidi, de diàlisi, pericardíac, peritoneal, pleural, sinovial, altres líquids biològics n. c. a. p.)
3,63
PR5661
Anàlisi de líquids biològics: triglicèrids (en mostres: en líquid peritoneal, pleural i altres líquids biològics)
1,92
PR5600 Anàlisi de teixits: fosfatasa alcalina 4,49
PR5601 Anàlisi de teixits: lactasa 10,79
PR5602 Anàlisi de teixits: maltasa 10,79
PR5603 Anàlisi de teixits: sacarasa 10,79
PR5662 Anàlisi de càlculs (inclou: càlculs biliars i renals) 20,31
PR5599 Altres anàlisis de líquids biològics n. c. a. p. (*) 3,76
PR5604 Altres anàlisis de teixits n. c. a. p. (*) 9,20


(*) n. c. a. p.: no compresos en altres apartats.

Tres. Es modifica l’article 173 dos C.6 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

C6. Hematologia i banc de sang hospitalari
Banc de sang i immunologia
Codi Descripció Import
PR6236 Anticossos irregulars antieritrocitaris, identificació 50,85
PR6237 Detecció d’anticossos, tècniques d’elució i proves de compatibilitat (per prova)
(Inclou: aglutinines; anticossos eritrocitaris relacionats amb fàrmacs; anticossos antigranulocítics; anticossos antiplaquetaris; anticossos irregulars eritrocitaris: screening; anticossos irregulars eritrocitaris: titulació; antiglobulina directa monoespecífica (monovalent); antiglobulina directa poliespecífica (polivalent); autoabsorció sèrica; crioaglutinines screening; crioaglutinines: titulació; crioglobulines: screening; crioglobulines: titulació; elució eritrocitària; neutralització anticossos IgM; PROVA de compatibilitat completa en hematies (prova encreuada); prova de compatibilitat salina en hematies (prova encreuada); anticossos antieritropoetina; COOMBS directe)
17,09
PR6238 Estudi de reaccions transfusionals 65,65
PR6239 Extracció de mostres per a banc de sang 4,34
PR6240 Tipificació de grups sanguinis (per prova) (Inclou: fenotip eritrocitari: Rh complet; fenotips eritrocitaris: altres; grup sanguini (A, B, O i Rh) incloent-hi sèric; tècnica DU (prova per a Rho variant Du); fenotip eritrocitari: CDE)
9,75


Hemostàsia
PR6241 Adamts 13 (activitat) 133,35
PR6242 Dosificació de factor de coagulació (per prova)
(Inclou: factor II; factor V; factor VII; factor VIII; factor IX; factor X; factor XI; factor XII; factor XIII antigènic; dosificació de factor de coagulació, S.E)

22,29
PR6243 Von Willebrand, estructura multimèrica 133,35
PR6244 Altres tècniques d’hemostàsia no compreses en altres parts (per prova)
(Inclou: activador tissular del plasminogen: activitat (t-PA); activador tissular del plasminogen: antigen (t-PA); agregació plaquetària; anticoagulant lúpic; anticossos antifosfolípids; antifactor Xa; antiplasmina, activitat (ALFA- 2- antiplasmina); antitrombina III: activitat; antitrombina III: antigen; cofactor II de l’heparina: activitat; cofactor II de l’heparina: antigen; complex trombina – antitrombina; col·lagen ADP; col·lagen epinefrina; dímer D de la fibrina; etanol, test d’; factor de Von Willebrand (cofactor ristocetina); fibrinogen, activitat; fibrinogen, derivat; glicoproteïna rica en histidina; inhibidor de la coagulació específic; inhibidor de la coagulació no específic; inhibidor de l’activador del plasminogen1 (PAI1), antigen; inhibidor de l’activador del plasminogen1 (PAI1), activitat; lisi en plaques de fibrina; monòmers fibrina; plasminogen, activitat; plasminogen, antigen; productes de degradació del fibrinogen (PDF); proteïna C inhibidora de la coagulació, activitat; proteïna C inhibidora de la coagulació, antigen; proteïna C inhibidora de la coagulació, activitat; proteïna S, antigen (lliure i total); protrombina, fragment (1 + 2); receptor u – PA, antigen; resistència a la proteïna C activada (RPCa); RIPA; temps de lisi del coàgul de les euglobines (prova de Von Kaulla); temps de protrombina; temps de reptilase; temps de sagnia; temps de trombina; temps de tromboplastina parcial activat (TTPA); trombotest; urocinasa (u – PA), antigen; urocinasa (u – UPA), activitat; Von Willebrand, antigen; fragilitat capil·lar; aptt-anticoagulant lúpic; test mescla; plaquetes activables per diversos agonistes; plaquetes activades circulants CD62 positives; plaquetes activades circulants PAC-1 positives; plaquetes annexin – V positives; plaquetes inhibides per diversos inhibidors).
8,41


Hematimetria i eritropatologia
PR6245 Determinació de fosfat – glucosa – Isomerasa. 25,76
PR6246 Fosfoglicerat quinasa 26,08
PR6247 Determinació de piruvat quinasa eritrocitària. 26,08
PR6248 Tècniques d’hematimetria (per prova)
(Inclou: fórmula leucocitària; frotis de sang perifèrica; hematòcrit aïllat; hemograma i fórmula automatitzats; reticulòcit: recompte; reticulòcits: recompte automàtic; velocitat de sedimentació globular; eritroblastos, recompte automàtic; granulòcits immadurs, recompte automàtic; morfologia sèrie roja; morfologia sèrie blanca; morfologia sèrie plaquetària)3,26
PR6249 Tècniques eritropatologia (per prova)
(Inclou: 6-fosfoglucònic-deshidrogenasa; autohemòlisi 24 hores; cèl·lules LI; cossos de Heinz ; dosificació de NADH (diaforasa eritrocitària); falciformació, test de; glicerol, test de; glucosa – 6 – fosfat – 32deshidrogenada intraeritrocitària, quantitatiu; glutatió – peroxidasa; glutatió – reductasa; HAM, test de; haptoglobina; hemoglobina A2; hemoglobina A2; hemoglobina F, (kleinhauer, mètode DE); hemoglobina fetal; hemoglobina plàsmica; hemoglobina S; hemoglobines, electroforesi; hemoglobines, isoeletroenfocament; inulina, test d’; d’isopropanol, prova metaalbúmina; Pink, test de; resistència osmòtica eritrocitària; resistència osmòtica eritrocitària incubada; sacarosa, test de la; solubilitat de l’hemoglobina, test de; hemoglobina en orina; hemosiderina en orina; estudi molecular hemoglobina S; corba dissociació hemoglobina (P50) proteïnes; membrana eritrocitària)


27,20
PR6250 Transcobalamina 248,66Citologia i tècniques en medul·la òssia, melsa, ganglis i altres
PR6253 Citologia i tècniques en medul·la òssia, melsa, ganglis i altres (per prova)
(Inclou: citologia d’empremta ganglionar i/o melsa i altres; mielograma, citologia medul·lar; citologia d’empremta de líquids orgànics.) 9,36
PR6256 Immunofenotip medul·la òssia 18,13
PR6257 Aspiració de medul·la òssia, 30,41
PR6258 Biòpsia de medul·la òssia 66,29


Citoquímica
PR6259 Citometria de flux, exc. screening de poblacions limfocitàries (per prova)
(Inclou: antígens de superfície; antígens intracel·lulars; cèl·lules CD34; cicle cel·lular i aneuploïdies ADN; determinació de micropartícules; immunoglobulines de superfície (kappa i lambda)) 20,64
PR6260 Citoquímica (per prova)
(Inclou: butirat esterasa; cloracetat esterasa; fosfatasa alcalina antifosfatasa alcalina (FAAFA); fosfatases àcides; tartrat resistent, tenyiment; fosfatases àcides, tenyiment; fosfatases alcalines granulocítiques, tinció (FAG); May-Grünwald-Giemsa, tinció (tinció panòptica); naftil acetat esterasa, alfa (ANAE); naftol ASD acetat esterasa (NASDA); NASDA inhibida amb Fna; PAS, tinció (àcid periòdic Schiff); Perls, tinció; peroxidases, tinció; Sudan negre, tenyiment) 9,59
PR6261 Malaltia mínima residual 294,03
PR6262 Estudi de leucèmia aguda 294,03
PR6263 Estudi de síndrome limfoproliferatiu crònic (SLPC) 186,99
PR6264 Hemoglobinúria paroxística nocturna (HPN) 99,13
PR6265 Immunofenotip sang perifèrica 31,21
PR6266 Marcadors HPN hematies 99,13Screening de poblacions limfocitàries
PR6267 Cèl·lules NK (recompte) 169,99
PR6268 Screening de poblacions limfocitàries (per prova)
(Inclou: cèl·lules T4 (recompte); cèl·lules T8 (recompte); cèl·lules B totals (recompte); cèl·lules T totals (recompte); screening de poblacions limfocitàries; cèl·lules CD19+CD20; cèl·lules CD45 (recompte); cèl·lules CD3 (recompte)) 31,21


Hemorreologia
PR6283 Hemorreologia (per prova)
(Inclou: agregabilitat eritrocitària; deformabilitat eritrocitària (baix i alt Shear); viscositat plàsmica; viscositat sanguínia (baix i alt Shear) 1,38


Tècniques d’afèresi i extracció de medul·la òssia
PR6284 Afèresi de precursors hematopoètics amb selecció 4.733,38
PR6285 Afèresi de precursors hematopoètics normal 632,15
PR6286 Exsanguinotransfusió d’adults 532,79
PR6287 Plaquetofèresi, plasmafèresi o leucofèresi (per prova)
(Inclou: leucofèresi; plaquetoafèresi; plasmafèresi)
460,51


Tècniques i procediments d’hemoteràpia
PR6288 Tècniques i procediments d’hemoteràpia (per prova)
(Inclou: infusió de precursors hematopoètics de medul·la òssia o sang perifèrica; administració de factors coagulació; concentrat d’hematies, desleucotització; concentrat d’hematies, irradiat; concentrat d’hematies, llavatge; donació sanguínia; donació sanguínia per a autotransfusió; preparació per a exsanguinotranfusió; sagnia terapèutica)
23,13
PR6289 Transfusió, excepte concentrat de plaquetes desleucotitzat (per prova)
(Inclou: transfusió de concentrat d’hematies; transfusió de concentrat d’hematies desleucotizats; transfusió de concentrat de plaquetes per unitat random; transfusió de plasma fresc congelat) 28,00
PR6290 Transfusió de concentrat de plaquetes desleucotitzat 94,87


Quatre. Es modifica l’article 173 dos C.7 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
C7. Microbiologia
Codi Descripció Import
Diagnòstic microbiològic indirecte-serologia microbiana
PR0722 Detecció d’anticossos: mètode ELISA 10,32
PR0723 Detecció d’anticossos: mètode d’immunofluorèscencia indirecta 26,32
PR0724 Detecció d’anticossos: mètode INMUNOBLOT 51,34
PR0725 Detecció d’anticossos: mètode de fixació del
complement 16,05
PR0726 Detecció d’anticossos: mètode d’aglutinació 6,83
PR0727 Detecció d’anticossos: mètode d’hemaglutinació 10,34
PR0728 Prova de la lepromina (MITSUDA) 6,88
PR0729 Assaig d’alliberament d’interferó gamma per mètode ELISA (Mycobacterium tuberculosi complex) 44,14
PR0730 Assaig d’alliberament d’interferó gamma per mètode ELISPOST (Mycobacterium tuberculosi complex) 44,14
PR0731 Prova de tuberculina (MANTOUX) 6,88

Microbiologia molecular
PR0732 Determinació de càrrega viral 87,63
PR0733 Detecció d’ADN pel mètode PCR 64,67
PR0734 Detecció de genotip de virus 155,83
PR0735 Detecció de mutació priònica 64,67
PR0736 Detecció de la proteïna 14-3-3 16,09
PR0737 Detecció de gens codificadors de resistències 64,67
PR0738 Proves especials de sensibilitat 15,35
PR0739 Identificació i antibiograma de bacteris 15,63
PR0740 Identificació i antifungigrama 12,67
PR0741 Detecció de resistència 173,61
PR0742 Detecció fenotip virtual, resistències, coreceptors, tropisme (i altres) del virus de la immunodeficiència humana
(VIH) 173,61
PR0743 Detecció de l’ARN de virus pel mètode RT-PCR 64,67

Exàmens directes
PR0744 Exàmens directes: tenyiment de Gram 4,83
PR0745 Exàmens directes: tenyiment de Zielh-Neelsen, Kinyoun i altres n.c.o.p (*) 7,11
PR0746 Exàmens directes: tenyiment de blau de toluïdina 6,64
PR0747 Exàmens directes: tenyiment argèntic (Gomori) 4,35
PR0748 Exàmens directes: tenyiment de Giemsa 7,42
PR0749 Exàmens directes: tenyiment de blau de metilé 3,82
PR0750 Exàmens directes: tenyiment tricròmic 7,03
PR0751 Examen en fresc 2,37
PR0752 Examen directe amb KOH/calcofluor 4,17
PR0753 Examen directe amb immunofluorescència indirecta 19,31
PR0754 Paràsits en excrements 8,58
PR0755 Paràsits en sang i altres mostres 23,68
PR0756 Estudi parasitològic macroscòpic (artròpodes, cucs) 7,12
PR0757 Microscòpia electrònica per a líquids i virus intestinals 36,21

Cultius
PR0758 Cultiu d’exsudat profund, amb cerca d’anaerobis 13,44
PR0759 Cultiu bacterià de controls d’esterilitat (superfícies, dispositius, i altres) 4,25
PR0760 Cultiu de biòpsies i puncions aspiracions amb agulla fina (P.A.A.F) 11,81
PR0761 Cultiu d’exsudat superficial, sense cerca d’anaerobis 10,44
PR0762 Cultiu de líquids estèrils (excepte en líquid cefaloraquidi), inclosa la cerca d’anaerobis 9,71
PR0763 Cultiu de punta de catèter i altres dispositius 3,06
PR0764 Cultiu de bacteris habituals de l’aparell respiratori
inferior 10,71
PR0765 Cultiu de gèrmens no habituals (legionel·la, Bordetella, Leptospira i altres...) 9,64
PR0766 Cultiu de líquids estèrils (excepte en líquid cefaloraquidi) inclosa la cerca d’anaerobis 9,71
PR0767 Cultiu de mostra genital 12,19
PR0768 Cultiu d’exsudat faringi, òtic, ocular, nasal, sense Gram. 7,10
PR0769 Coprocultiu 9,54
PR0770 Cultiu de líquid cefaloraquidi 11,22
PR0771 Urinocultiu 3,33
PR0772 Hemocultiu, per cada extracció 14,12
PR0773 Cultiu de fongs 10,63
PR0774 Cultiu de Chlamydia 12,10
PR0775 Cultiu de micobacteris 30,52
PR0776 Cultiu de micoplasma/ureaplasma 12,10
PR0777 Cultiu d’incubació prolongada 12,07
PR0778 Cultius parasitològics (leishmània), excepte tricomones 9,25
PR0779 Cultiu de virus 28,85

Proves d’identificació i detecció d’antígens
PR0780 Detecció de serotips per aglutinació 8,97
PR0781 Identificació de bacteris 15,63
PR0782 Identificació de micobacteris 15,63
PR0783 Identificació de fongs 13,28
PR0784 Identificació de virus 28,85
PR0785 Identificació molecular: per mètode PCR 16,09
PR0786 Identificació molecular: per mètode seqüenciació 16,09
PR0787 Identificació molecular: per mètode hibridació 62,82
PR0788 Detecció d’antígens microbians pels mètodes d’immunocromatografia, ELISA, immunofluorescència indirecta i aglutinació 16,09
PR0789 Immunofluorescència directa (I.F.D.) sobre mostra 19,31
PR0790 Detecció de toxines de Clostridium botulinum 20,76
PR0791 Detecció de toxines de Clostridium difficile 20,76

(*) n.c.a.p.: no compresos en altres apartats.


Cinc. Es modifica l’article 173 dos C.11 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

C.11. Altres proves diagnòstiques i terapèutiques
Codi Descripció Import
PR1101 Altres endoscòpies no compreses en altres apartats 151,74
PR1102 Proves d’al·lèrgia (*) 101,57
PR1104
Altres proves diagnòstiques i terapèutiques no compreses en altres apartats 37,07

(*) Quan la realització d’una prova d’al·lèrgia comporte la determinació de títols antigènics específics, s’aplicarà la taxa corresponent arreplegada en el subapartat C.5.Bioquímica (PR5184 i PR5185).


Sis. Es modifica l’article 173 dos C.25 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

C25. Tècniques de dermatologia
Codi Descripció Import
PR2501 Crioteràpia 19,68
PR2502 Curetatge 28,43
PR2503 Electrocoagulació 49,22
PR2504 Proves epicutànies en dermatologia 62,33
PR2505 Exèresi i obtenció de mostres per a biòpsia 67,67
PR2506 Criocirurgia del càncer de pell (excepte melanoma) 85,83
PR2507 Dermatoscòpia digital 56,19
PR2508 Dermatoscòpia manual 8,59
PR2509 Ecografia cutània (ECAF) 41,23
PR2510 Fototeràpia 48,58
PR2511
Infiltracions en dermatologia (incl. corticoides, metrotexat, etc.) (*) 230,11
PR2512 Teledermoscòpia 48,51
PR2513 Teràpia fotodinàmica en dermatologia (**) 221,06
PR2514 Videodermoscòpia d’epiluminiscència 24,74
PR1103 Làser candela (angiomes plans) 237,20

(*) No inclou les infiltracions amb toxina botulínica, que es facturaran mitjançant la taxa PR1201.
(**) Per sessió.

Set. Es modifica l’article 173 dos C.31 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

C31. Genètica i medicina molecular.
Codi Descripció Import


Citogenètica
PR2953 Cariotip en líquid amniòtic 154,47
PR2954 Cariotip constitucional en sang perifèrica 117,62
PR2955 Cariotip en vellositat corial: mètode directe 144,06
PR2956 Cariotip en vellositat corial: cultiu 194,12
PR2957 Cariotip en pell 192,05
PR2958 Cariotip d’alta resolució en sang perifèrica 148,90
PR2961
Diagnòstic genètic preimplantacional (DGP): cariotip previ sang perifèrica 131,97
PR2962
Diagnòstic genètic preimplantacional (DGP): FISH previ sang perifèrica 208,29
PR2963 Diagnòstic genètic preimplantacional (DGP): FISH blastòmera 245,70
PR5416 FISH-líquid amniòtic n.c.a.p. (*) 60,48

(*) n.c.a.p.: no compreses en altres apartats


Predisposició hereditària al càncer
PR2101 Primera consulta en unitat de consell genètic en càncer 155,11
PR2102 Consulta successiva en unitat de consell genètic en càncer 77,56
PR2103
Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): estudi d’inestabilitat de microsatèl·lits. Mostra tumor parafinada. PCR anàlisi fragmentoselectroforesi capil·lar 179,66
PR2104
Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): estudi d’expressió proteïnes MLH1, MSH2, MSH6 i PMS2. Mostra tumor parafinada. Immunohistoquímica 301,51
PR2107
Càncer de mama i ovari familiar: gens BRCA1 i BRCA2. Estudi complet de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. HRM i seqüenciació de l’exó corresponent. 1.207,71
PR2110
Poliposi adenomatosa familiar: gen APC. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa.
3.410,68
PR2112
Von Hippel Lindau: gen VHL. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa. 359,48
PR2114
Neoplàsia endocrina múltiple tipus 2 (MEN2A, MEN 2B): gen RET. Sang. Seqüenciació exons 10, 11, 13, 14, 15 i 16. 405,01
PR2116
Retinoblastoma: gen RB1. Estudi de segregació de marcadors polimòrfics en cas índex o familiar. Sang/teixit tumoral parafinat. PCR-anàlisi de fragments per electroforesi capil·lar. 496,89
PR2117
Retinoblastoma: gen RB1. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa. 1.692,62
PR2119
Retinoblastoma: gen RB1. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang i tumor parafinat. Seqüenciació completa.
2.405,00
PR2121
Retinoblastoma: gen RB1. Estudi de metilació Cas índex. Sang i tumor parafinat. 299,89
PR2123
Càncer de mama i ovari familiar: gens BRCA1 i BRCA2. Estudi de grans reordenaments. Cas índex. Sang. MLPA.
207,67
PR2124
Poliposi adenomatosa familiar: gen APC. Estudi de grans reordenaments. Cas índex. Sang. MLPA. 196,15
PR2125
Peutz-Jeghers: gen STK11. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa. 446,82
PR2126
Cowden: gen PTEN. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa. 446,82
PR2127
Estudi predictiu de risc en familiar de cas índex amb mutació puntual detectada. 166,77
PR2128
Estudi predictiu de risc en familiar de cas índex amb mutació detectada de tipus gran reordenament. 220,81
PR2129
Li-Fraumeni: gen TP53. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa. 498,33
PR2130
Melanoma hereditari: gen CDKN2A (p16). Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa. 228,78
PR2131
Càncer gàstric difús hereditari: gen CDH1. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa. 661,98
PR2133 Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): gen MLH1. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 597,92
PR2134 Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): gen MSH2. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa. 597,92
PR2135 Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): gen MSH6. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa. 597,92
PR2136 Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): gen PMS2. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa. 757,50
PR2137 Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): estudi de mutació BRAF V600E. Mostra tumor parafinada. Seqüenciació.
126,25
PR2138 Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): gen MLH1. Estudi de grans reordenaments. Cas índex. Sang. MLPA. 159,58
PR2139 Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): estudi de metilació del promotor de MLH1. Mostra tumor parafinada. MS-MLPA. 159,58
PR2140 Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): gen MSH2. Estudi de grans reordenaments. Cas índex. Sang. MLPA. 159,58
PR2141 Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): gen MSH6. Estudi de grans reordenaments. Cas índex. Sang. MLPA. 159,58
PR2142 Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): gen PMS2. Estudi de grans reordenaments. Cas índex. Sang. MLPA. 159,58
PR2143 Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): gen EPCAM. Estudi de grans reordenaments. Cas índex. Sang. MLPA. 159,58
PR2144 Peutz-Jeghers: gen STK11. Estudi de grans reordenaments. Cas índex. Sang. MLPA. 159,58
PR2145 Cowden: gen PTEN. Estudi de grans reordenaments. Cas índex. Sang. MLPA. 159,58
PR2146 Li-Fraumeni: gen TP53: Estudi de grans reordenaments. Cas índex. Sang. MLPA. 159,58
PR2147 Neoplàsia endocrina múltiple tipus 1: gen MEN1. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa. 433,29
PR2148 Poliposi atenuada lligada al MYH: estudi de mutacions recurrents en MUTYH: T165C i G382D. Sang. Seqüenciació. 202,00
PR2149 Poliposi atenuada lligada al MYH: gen MUTYH. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa. 642,36
PR2150 Leiomiomatosi càncer renal hereditaris: gen FH. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa. 482,78
PR2151 Birt-Hogg-Dubé: gen FLCN. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa. 482,78
PR2152 Paraganglioma hereditari: gen SDHB. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa.
321,18
PR2153 Paraganglioma hereditari: gen SDHC. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa.
247,45
PR2154 Paraganglioma hereditari: gen SDHD. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa.

221,19
PR2155 Paraganglioma hereditari: gens SDHB, SDHC, SDHD. Estudi de grans reordenaments. Cas índex. Sang. MLPA.
159,58
PR2156 Neurofibromatosi tipus 2: gen NF2. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa. 642,36
PR2157 Neurofibromatosi tipus 2: gen NF2. Estudi de grans reordenaments. Cas índex. Sang. MLPA. 159,58


Diagnòstic molecular de malalties i síndromes de base genètica
PR5409 Amplificació per PCR d’ApoB (sang) 29,48
PR5411 Estudi genètic glaucoma: gen myc (sang) 60,48
PR5412 Gen malaltia de Gilbert (sang) 107,09
PR5413 Genotip apolipoproteïna e (sang) 60,48
PR5414 Mutació gen homicisteïna (sang) 107,09
PR2901 Anàlisi de segregació de marcadors polimòrfics 275,73
PR2911
Síndrome del cromosoma X-frágil. Anàlisi de l’expansió CGG del gen FMR1, Cas índex. Sang. 458,38
PR2912 Anàlisi mutacions majoritàries: síndrome de Prader-Willi 247,68
PR2913 Anàlisi mutacions majoritàries: síndrome d’Angelman (test de metilació) 247,68
PR2914 Anàlisi mutacions majoritàries: síndrome de Beckwith-Wiedemann 275,73
PR2915 Anàlisi mutacions majoritàries: incontinentia pigmenti 405,57
PR2916
Anàlisi mutacions majoritàries: retard mental lligat al cromosoma X (anàlisi gen ARx /microdelecions/ microduplicacions, etc.) 333,41
PR2917
Anàlisi mutacions majoritàries: atròfia muscular espinobulbar (mal. de Kennedy) (gen ARA) 298,57
PR2918
Anàlisi mutacions majoritàries: hidrocefàlia lligada al cromosoma X (gen l1cam) 1.209,65
PR2919 Anàlisi mutacions majoritàries: malaltia de Huntington (gen It 15) 266,85
PR2921
Distròfia miotònica tipus I. Malaltia de Steinert. Anàlisi de l’expansió CTG del gen DMPK. Cas índex. Sang
313,62
PR2922
Polineuropatia hereditària tipus Charcot-Marie-Tooth, Tipus CMT1A. Anàlisi de la duplicació del gen PMP22. Cas índex. Sang. MLPA 203,16
PR2923
Neuropatia hereditària de paràlisi per pressió o neuropatia tomacular. Anàlisi de la deleció del gen PMP22. Cas índex. Sang. MLPA 203,16
PR2924 Distonia de torsió tipus 1A. Anàlisi de la mutació deltagag del gen TOR1A. Cas índex. Sang. 246,09
PR2925
Atròfia muscular espinal tipus I-IV. Anàlisi de la deleció de l’exó 7 del gen SMN1. Cas índex. Sang. 259,29
PR2926
Atàxia de Friedreich. Estudi de l’expansió GAA del gen FXN. Cas índex. Sang. 266,85
PR2927
Atàxia espinocerebel·losa dominant tipus SCA1. Estudi de l’expansió GAC del gen SCA1. Cas índex. Sang. 266,85
PR2928
Atàxia espinocerebel·losa dominant tipus SCA2. Estudi de l’expansió GAC del gen SCA2. Cas índex. Sang. 266,85
PR2929
Atàxia espinocerebel·losa dominant tipus SCA3 (malaltia de Machado-Joseph). Estudi de l’expansió GAC del gen SCA3. Cas índex. Sang. 266,85
PR2930
Atàxia espinocerebel·losa dominant tipus SCA6. Estudi de l’expansió GAC del gen CACNA1A. Cas índex. Sang.
266,85
PR2931
Atàxia espinocerebel·losa dominant tipus SCA7. Estudi de l’expansió GAC del gen SCA7. Cas índex. Sang. 266,85
PR2932
Atàxia espinocerebel·losa dominant tipus SCA12. Estudi de l’expansió GAC del gen PPP2R2B. Cas índex. Sang.
266,85
PR2933
Atàxia espinocerebel·losa dominant tipus SCA8. Estudi de l’expansió GTC del gen SCA8. Cas índex. Sang. 266,85
PR2934
Atròfia dentato-rubro-palido-luisiana (DRPLA). Estudi de l’expansió C AG del gen atrophin1. Cas índex. Sang.
266,85
PR2935
Distròfia muscular de Duchenne/Becker. Anàlisi de delecions/duplicacions del gen DMD. Cas índex. Sang. MLPA
308,42
PR2936
Distròfia muscular oculofaríngia estudi de l’expansió GCX del gen PABP1. Cas índex. Sang 246,09
PR2937
Anàlisi mutacions majoritàries: epilèpsia mioclònica d’Unverricht-Lundborg 246,09
PR2938
Sordesa neurosensorial. Anàlisi de les delecions més freqüents del gen GJB6. Cas índex. Sang. PCR 251,28
PR2939
Sordesa neurosensorial. Anàlisi de la mutació mitocondrial 1555G>A. Cas índex. Sang. PCR 175,89
PR2940
Sordesa neurosensorial. Anàlisi de la mutació Q829X del gen OTOF. Cas índex. Sang. PCR 208,63
PR2941 Neuropatia òptica de Lebet. Anàlisi de les mutacions més freqüents. Cas índex. Sang. Seqüenciació 523,88
PR2942
Acondroplàsia: mutacions del codó 380 del gen FGFR3. Cas índex. Sang. Seqüenciació 292,85
PR2943
Hipocondroplàsia. Mutacions codons 340, 348, 540, 650. Cas índex. Sang. Seqüenciació 440,81
PR2944
Displàsia òssia tanatofòrica. Mutacions als codons 807 i 650. Del gen FGFR3. Cas índex. Sang. Seqüenciació
440,81
PR2945
Síndrome d’Apert. Mutacions als codons 252 i 253 del gen FGFR2. Cas índex. Sang. Seqüenciació 292,85
PR2946
Disferlinopatia: mutació R1905X del gen DISF. Cas índex. Sang. Seqüenciació 292,85
PR2947 Malaltia de Huntington-like. Anàlisi de l’expansió C AG del gen TBP. Cas índex. Sang. PCR 313,62
PR2948
Malaltia de Huntington-like. Anàlisi de l’expansió C AG del gen SCA12. Cas índex. Sang. PCR 313,62
PR2949
Malaltia de Huntington-like. Anàlisi octàmers del gen PRPN. Cas índex. Sang. PCR 313,62
PR2950 Anàlisi smutacions majoritàries: fibrosi quística (gen CFTR) 630,71
PR2951
Anàlisi mutacions majoritàries: microdelecions cromosoma i (gens AZF) 256,47
PR2952 Anàlisi mutacions majoritàries: síndrome de Noonan (gen PTPN11) 626,10
PR2964
Síndrome d’Angelman. Mutacions gen UBE3A. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 626,09
PR2965
Síndrome de Rett. Mutacions gen mecp2. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 626,09
PR2966
Hipoplàsia suprarenal congènita lligada al X. Mutacions gen DAX1. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 491,23
PR2967
Rastreig mutacional: lissencefàlia aïllada tipus 1 (microdeleció lis-1) 264,83
PR2968
Rastreig mutacional: lissencefàlia aïllada tipus 1/ heterotopia laminar subcortical (gen DCX) 792,41
PR2969 Rastreig mutacional: displàsia ectodèrmica anhidròtica (gen ED1) 667,48
PR2970
Rastreig mutacional: ondina (síndrome de hipoventilació central) (gen phox2b) 597,36
PR2971 Rastreig mutacional: síndrome de Barth (gen taz) 621,06
PR2972
Atròfia muscular espinal tipus I (malaltia de Werdnig-Hoffmann. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa
751,25
PR2973 Sordesa neurosensorial. Mutacions gen GJB2. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 451,29
PR2974
Distròfia muscular Emery-Dreifuss. Mutacions en el gen LMNA. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 752,37
PR2975
Polineuropatia hereditària Charcot-Marie-Tooth tipus 2B1. Mutacions en el gen LMNA. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 752,37
PR2976
Progèria. Mutacions en el gen LMNA. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 752,37
PR2977
Distròfia muscular de cintures tipus LGMD1B. Mutacions en el gen LMNA. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa
752,37
PR2978
Cardiomiopatia hipertròfica amb defectes de conducció. Mutacions en el gen LMNA. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 752,37
PR2979
Albinisme oculocutani. Mutacions en el gen TYR. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 522,28
PR2980 Rastreig mutacional: síndrome d’Albright (gen gnas1) 866,47
PR2981 Rastreig mutacional: cavernomatosi cerebral múltiple (gen krit1) 866,47
PR2982 Rastreig mutacional: síndrome de Gorlin (gen ptch1) 970,29
PR2983
Retinosquisi lligada al X. Mutacions en el gen XLRS. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 508,25
PR2984
Síndrome de Norrie. Mutacions en el gen NDP. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 321,38
PR2985
Síndrome de microdeleció: microdeleció 22q11 (síndrome de Digeorge, velo-cardio-facial) 255,47
PR2986 Síndrome de microdeleció: síndrome de Miller-Diecker 264,83
PR2987
Síndrome de microdeleció: síndrome de WARG (aniridia + tumor de Wilms) 278,86
PR2988 Síndrome de microdeleció: síndrome de Williams (mlpa)
178,83
PR2989 Síndrome de microdeleció: síndrome de Wolf-Hirschhorn (MLPA) 202,10
PR2990 Síndrome de microdeleció: síndrome de miol del gat (mlpa) 202,10
PR2991 Síndrome de microdeleció: síndrome de Smith-Magenis (mlpa) 178,83
PR2992 Síndrome de microdeleció: síndrome de Saethre-Chotzen (mlpa) 178,83
PR2993
Síndrome de microdeleció: síndrome de Langer-Giedon (tipus 1) (mlpa) 178,83
PR2994 Síndrome de microdeleció: discondrosteosi de Leri-Weill (mlpa) 224,27
PR2995 Estudi d’inactivació del x (gen ara) 247,68
PR2996 Mutació coneguda altres gens 259,78


Diagnòstic citogenètic i molecular en hematologia
PR6251 Cariotip medul·la òssia 156,30
PR6252 Cariotip sang perifèrica 223,28
PR6255 Hibridació in situ medul·la òssia 75,75
PR6270
Anàlisi de segregació de polimorfismes en malaltia de Von Willebrand per individu després de l’inici de l’estudi familiar 206,15
PR6271
Anàlisi de segregació de polimorfismes en hemofília B per individu després de l’inici de l’estudi familiar 150,19
PR6272
Cerca i detecció de mutacions al llarg de tot l’exó 28 del gen del factor Von Willebrand 1.036,97
PR6273
Diagnòstic geneticomol·lecular en malaltia de Von Willebrand. Iniciació de l’estudi familiar 1.175,69
PR6274
Diagnòstic de portadores d’hemofília B. Anàlisi de segregació de polimorfismes. Iniciació de l’estudi familiar (nucli familiar mínim amb una o dues portadores) 736,28
PR6275
Diagnòstic molecular -talassèmies (pcrs (3.2,-med, 20.5) i southern (sondes A o E), etc.) 136,21
PR6276
Diagnòstic molecular -talassèmies (pcr i digestió amb enzims restricció específics) 74,14
PR6279 Quimeres seguiment posttrasplantament (leucèmies) 125,49
PR6280 Tècniques de biologia molecular (per prova)
(Inclou: TEL/AML1 (T(12;21)). LLA. (mètode de RT-PCT); diagnòstic molecular de la variant de protrombina G20210A (PCR i digestió amb enzims de restricció específics); diagnòstic molecular D -talassèmies (PCR); diagnòstic molecular del polimorfisme 4g/5g en la regió promotora del gen PAI-1 (PCR i digestió amb enzims de restricció específics); extracció d’ADN estudi de sensibilitat PCR; factor V de Leiden; fiction; mut.gen hemocromatosi; mut.gen MTHFR; PCR- BC1 (limfomes); PCR- BCL2 (limfomes); polimorfisme G/A del gen fibrinogen (PCR); reordenament IGH (limfomes); reordenament TCR (limfomes); RT - PCR +( 8:21) (leucèmia mieloide aguda); RT - PCR- BCR / ABL (leucèmia mieloide crònica); RT - PCR- PML / RAR (leucèmia aguda i leucèmia linfoblàstica aguda); ZAP70; CBFB/MYH11 (INV(16)) (M4eo) (mètode de RT-PCT); immunofenotip ZAP-70; mutació IGH; estudi genètic JAK-2; mutació VIT K epòxid - reductasa; citocrom P 450 2C9; receptor cèl·lula T ; deleció P 53; deleció 11 Q 2 3; deleció 13 Q ; trisomia 12; reordenament receptor factor creixement derivat plaquetes (PDGFR)) 42,43
PR6281 Tècniques de citogenètica (per prova)
(Inclou: citogenètica de leucèmia aguda; citogenètica de síndrome limfoproliferatiu; citogenètica de síndrome mielodisplàstica; citogenètica de síndrome mieloproliferatiu; citogenètica sang perifèrica)

223,55
PR6282 Tècniques F.I.S.H. (hibridació in situ amb sonda marcada amb fluorocroms) (per prova). (Inclou: F.I.S.H. per a leucèmia aguda; F.I.S.H. per a síndrome limfoproliferatiu; F.I.S.H. per a síndrome mielodisplàstica; F.I.S.H. per a síndrome mieloproliferatiu)

167,72


Procediments en citogenètica i biologia molecular
PR6277 Extracció d’ADN (per prova)
(Inclou: extracció d’ADN, tècnica curta, extracció d’ADN) 157,39
PR6278 Extracció de RNA 50,84Huit. Es modifica l’article 173 dos C.32 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

C32. Procediments diagnòstics i terapèutics en medicina nuclear.


Codi Descripció Import


Sistema cardiovascular
PR3201 Gammagrafia d’innervació miocardíaca amb 123-I MIBG 605,86 €
PR3202 Gammagrafia miocardíaca amb pirofosfats amb 99m-Tc-Sn-PyP 106,35 €
PR3203 Gated spect de perfusió miocardíaca en esforç 250,32 €
PR3204 Gated spect de perfusió miocardíaca en repòs 209,16 €
PR3205 Limfogammagrafia de membres 227,95 €
PR3206 Ventriculografia isotòpica (FEVI) 181,07 €


Sistema digestiu
PR3207 Gammagrafia de glàndules salivars 120,30 €
PR3208 Gammagrafia de detecció de mucosa gàstrica ectòpica 144,37 €
PR3209 Gammagrafia d’hemorràgia digestiva amb hematies marcades 220,64 €
PR3210 Gammagrafia hepatobiliar amb HIDA 233,99 €
PR3211 Gammagrafia hepatoesplènica amb hematies marcades 190,12 €
PR3212
Gammagrafia esplènica amb hematies marcades desnaturalitzades 190,12 €
PR3213 Gammagrafia de trànsit esofàgic / reflux 107,94 €
PR3214 Gammagrafia de buidament gàstric 216,04 €
PR3215
Valoració de pretractament amb MAA (macroagregats d’albúmina) 183,63 €


Sistema endocrí
PR3216 Gammagrafia de corfa suprarenal 700,89 €
PR3217 Gammagrafia de cos sencer amb 123-I MIBG 656,65 €
PR3218 Gammagrafia d’extensió tumoral amb 123-I 5-10 milicuris 1.121,44 €
PR3219 Gammagrafia d’extensió tumoral amb 131-I 202,71 €
PR3220
Gammagrafia d’extensió tumoral amb 123-I després d’estimulació amb TSHrh
1.870,38 €
PR3221
Gammagrafia d’extensió tumoral amb 131-I després d’estimulació amb TSHrh
943,98 €
PR3222
Gammagrafia de receptors de somatostatina amb 111-In-pentatreòtida
924,50 €
PR3223
Gammagrafia de receptors de somatostatina amb 99m-Tc-octreòtid
648,46 €
PR3224 Gammagrafia paratiroide 227,01 €
PR3225 Gammagrafia tiroide 99mTc-pertecnetat 83,28 €
PR3226 Gammagrafia tiroide amb 123-I 1 milicuri 230,87 €


Sistema genitourinari
PR3227 Cistogammagrafia 118,40 €
PR3228 Gammagrafia renal + FRR 119,74 €
PR3229 Renograma isotòpic adult 164,80 €
PR3230 Renograma isotòpic pediàtric 182,20 €


Sistema múscul esquelètic
PR3231 Gammagrafia amb anticossos antigranulocit 644,99 €
PR3232 Gammagrafia de medul·la òssia 182,34 €
PR3233 Gammagrafia òssia de cos sencer (GAUDI) 115,93 €
PR3234 Gammagrafia òssia en tres fases 134,32 €


Sistema nerviós
PR3235 Cisternografia isotòpica 372,03 €
PR3236 Estudi gammagràfic de fístules i derivacions de LCR 368,35 €
PR3237 Spect cerebral de perfusió 266,02 €
PR3238 Spect cerebral de receptors IBZM 794,47 €
PR3239 Spect cerebral transportadors DAT 805,21 €


Sistema respiratori
PR3240 Gammagrafia pulmonar de perfusió 123,64 €
PR3241 Gammagrafia pulmonar de ventilació 241,45 €


Localització radioguiada
PR3242 Gangli sentinella / snoll mama/melanoma una dosi 219,47 €
PR3276 Gangli sentinella / snoll mama dues dosis 350,56 €
PR3278 Gangli sentinella / snoll melanoma dues dosis 307,02 €
PR3272 Gangli sentinella / snoll urològic/ginecològic una dosi 314,91 €
PR3277 Gangli sentinella / snoll urològic/ginecològic dues dosis 402,45 €
PR3243
Radiodetecció intraoperatòria de lesions amb gammacàmera portàtil 147,57 €
PR3244 Radiodetecció intraoperatòria de lesions amb sonda detectora 147,57 €
PR3245 Roll 144,95 €


Tomografia de positrons (PET-TC)
PR3246
Tomografia de positrons (PET-TC) cerebral amb 18F-amiloide 1.477,47 €
PR3247 Tomografia de positrons (PET-TC) cerebral amb 18F-colina 1.426,72 €
PR3248 Tomografia de positrons (PET-TC) cerebral amb 18F-FDG 519,59 €
PR3249
Tomografia de positrons (PET-TC) de cos sencer amb 18F-colina 1.676,66 €
PR3250
Tomografia de positrons (PET-TC) de cos sencer amb 18F-FDG
555,70 €
PR3251 Plus per tomografia de positrons (PET-TC) estudi
tardà 73,38 €
PR3252 Plus per tomografia de positrons (PET-TC) membres inferiors 73,38 €
PR3253
Plus per tomografia de positrons (PET-TC) per a planificació radioteràpia 350,29 €
PR3254 Plus contrast més informe radiòleg 107,81 €


Altres estudis de medicina nuclear
PR3255 Gammagrafia amb 67-Ga 391,83 €
PR3256 Gammagrafia amb leucòcits marcats amb 99m-Tc HMPAO 565,18 €
PR3257
Gammagrafia amb traçadors d’afinitat tumoral (Tal·li-201 o 99m-Tc-MIBI) 244,89 €


Plus estudis complementaris medicina nuclear convencional
PR3258 Plus per spect 103,06 €
PR3259 Plus per spect-TC 155,40 €


Procediments diagnòstics de laboratori en medicina nuclear
PR3260 Cinètica eritrocitària 346,96 €
PR3261 Filtrat glomerular isotòpic 230,64 €
PR3262 Flux plàsmic renal efectiu (FPRE) 242,08 €
PR3263 Volum globular isotòpic 273,56 €
PR3264 Volum plàsmic isotòpic 276,40 €
PR3279 Determinació de laboratori per radioimmunoanàlisi (RIA) 5,00 €


Procediments terapèutics en medicina nuclear
PR3265
Tractament dolor en metàstasis òssies amb 153-Sm-Lexidronam 978,76 €
PR3266 Tractament hipertiroïdisme sense ingrés amb 131-I 194,28 €
PR3267
Tractament limfomes amb anticossos monoclonals amb 90-Y-Ibritumomab tiuxetam 12.568,82 €
PR3268 Administració del radiotraçador 90-Y-Microesferes de vidre 13.646,78 €
PR3269 Radiosinoviortesi amb 169-Er 340,56 €
PR3270 Radiosinoviortesi amb 186-Re 678,43 €
PR3271 Radiosinoviortesi amb 90-Y 260,45 €
PR3273
Tractament del carcinoma diferenciat de tiroide amb 131I amb dosi baixa <=30mCi 181,43 €
PR3274 Tractament de les metàstasis òssies amb 223Ra, per sessió 4.113,52 €
PR3275 Dosimetria de pacients tractats amb isòtops
radioactius 62,21 €Nou. S’afig la secció C.34 a l’article 173 Dos del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:


C34. Procediments diagnòstics i terapèutics en otorinolaringologia.

Codi Descripció Import
PR3401 Administració de medicaments per via òtica 43,42
PR3402 Aspiració oïda 93,69
PR3403 Audiometria 48,25
PR3406 Cures traqueotomia 72,19
PR3407 Electrococleografia 44,77
PR3408 Electronistagmografia computaritzada 125,51
PR3409 Estroboscòpia 60,49
PR3410 Exploració microscòpica 30,77
PR3411 Extracció cos estrany hipofaringe/laringe amb
fibrosopi 31,45
PR3412 Extracció de cos estrany nasal 35,69
PR3413 Extracció de cos estrany òtic 37,62
PR3414 Extracció tap de cerumen 27,53
PR3415 Fibroscòpia 41,59
PR3416 Impedanciometria 52,12
PR3417 Inspecció i palpació d’àrees de cap i coll 11,32
PR3418 Nasofibrolaringoscòpia 44,14
PR3419 Olfatometria 68,97
PR3420 Orofaringoscòpia 31,20
PR3421 Otoemissions acústiques (OEA) 34,58
PR3422 Otofibroscòpia 25,74
PR3423 Otomicroscòpia 28,97
PR3424 Otoscòpia 18,61
PR3425 Posturografia dinàmica computaritzada 25,74
PR3426
Prova d’impuls cefàlic quantificada VHIT (vídeo head impulse test)
14,92
PR3427 Reflexos vestibuloespinals 58,89
PR3428 Rinomanometria 65,24
PR3429 Rinoscòpia anterior 14,81
PR3430 Rinoseptoplàstia - fotografia 25,45
PR3431 Teràpia de rehabilitació vestibular i de l’equilibri 32,95
PR3432 Test de diagnòstic ràpid per a la faringitis estreptocòccica 10,87
PR3433 Videonistogmografia 91,36Deu. S’afig la secció C.35 a l’article 173 dos del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

C35. Procediments diagnòstics i terapèutics en medicina digestiva

Codi Descripció Import
PR2201 Gastroscòpia 86,05
PR2202 Gastroscòpia amb sedació 188,83
PR2203 Gastroscòpia més dilatacions amb baló 497,95
PR2204 Gastroscòpia més lligadura de varius 251,71
PR2205 Gastroscòpia més esclerosi de varius 149,49
PR2206 Gastroscòpia més polipectomia 197,21
PR2207 Gastroscòpia més extracció cossos estranys 270,48
PR2208 Gastroscòpia més hemostàsia per punció 190,36
PR2209 Gastroscòpia més hemostàsia amb clips 256,50
PR2210 Gastroscòpia més hemostàsia amb argó 227,46
PR2211 Gastroscòpia més sonda de nutrició enteral 226,48
PR2212 Gastrostomia 349,21
PR2213 Recanvi sonda de gastrostomia 197,10
PR2214 Gastroscòpia més pròtesi esofagogàstrica (*) 320,38
PR2215 Gastroscòpia més pròtesi enteral (*) 328,54
PR2216 Colonoscòpia 119,96
PR2217 Colonoscòpia amb sedació 291,70
PR2218 Colonoscòpia més dilatacions amb baló 603,39
PR2219 Colonoscòpia més polipectomia 288,28
PR2220 Colonoscòpia més extracció cossos estranys 318,81
PR2221 Colonoscòpia més hemostàsia per punció 331,34
PR2222 Colonoscòpia més hemostàsia amb clips 366,60
PR2223 Colonoscòpia més hemostàsia amb argó 320,40
PR2224 Colonoscòpia més tatuatge 311,94
PR2225 Colonoscòpia més sonda d’aspiració 346,29
PR2226 Colonoscòpia més pròtesi (*) 333,07
PR2227 Ecoendoscòpia 350,11
PR2228 Ecoendoscòpia amb punció 609,03
PR2229 Ecoendoscòpia amb drenatge 931,69
PR2230 Exploració amb càpsula d’endoscòpia 817,76
PR2231 Exploració amb càpsula d’endoscòpia tipus Patency 213,31
PR2232 Enteroscòpia 738,61
PR2233
Colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica (CPRE) terapèutica
409,22
PR2234 Colangiopancreatografia més esfinterotomia 709,97
PR2235 Colangiopancreatografia més pròtesi plàstica (*) 984,92
PR2236 Colangiopancreatografia més pròtesi metàl·lica (*) 905,94
PR2237 Colangiopancreatografia més dilatacions 1.084,23
PR2238 Colangiopancreatografia més manometria biliopancreàtica 704,60
PR2239 Colangiopancreatografia més litotrícia extracorpòria 1.645,82
PR2240 Coledocoscòpia ultraselectiva (SPYGLASS) 2.288,31
PR2801 Manometria esofàgica 799,75
PR2802 Manometria anorectal 963,05
PR2803 Manometria biliopancreàtica 897,39
PR2804
PH-metria esofàgica i/o gàstrica ambulatòria de 24 h. d’un canal
234,32
PR2805
PH-metria esofàgica i/o gàstrica ambulatòria de 24 h. de dos canals
325,07
PR2806 Registre ambulatori de 24 h. de reflux biliar (bilitec) 248,78
PR2807 Bio-feed-back anorectal 246,29
PR2808 Temps de trànsit colònic amb marcadors radioopacs 123,83
PR2809 Prova d’aire expirat 209,91
PR2810 Impedanciometria esofàgica 317,00
PR3501 Biòpsies de papil·la 280,79
PR3502 Citologia de via biliar 526,23
PR3503
Colangiopancreatografia més colangioscòpia directa (endoscopi ultrafí o mother-baby)
544,02
PR3504 Col·locació de pròtesi biliar (*) 302,25
PR3505 Col·locació de pròtesi pancreàtica (*) 271,11
PR3506 Col·locació de sonda nasojejunal 386,63
PR3507 Col·locació de pròtesi de còlon (*) 192,75
PR3508 Col·locació de pròtesi enteral (*) 211,25
PR3509 Col·locació de pròtesi esofagogàstrica (*) 211,25
PR3510 Gastroscòpia més hemostàsia amb pols hemostàsica 747,17
PR3511 Neteja de via biliar amb baló 523,85
PR3512 Quistoduodenostomia 880,11
PR3513 Quistogastrostomia 880,11
PR3514 Rectoscòpia-anoscòpia-protoscòpia 64,99
PR3515 Rectosigmoidoscòpia 219,70
PR3516 Resecció endoscòpica mucosa (EMR) de lesions planes 521,61
PR3517 Sonda PEG 321,43

(*) L’import de la pròtesi es facturarà a part.


Onze. S’afig la secció C.36 a l’article 173 dos del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:


C36. Procediments diagnòstics i terapèutics en urologia
Codi Descripció Import
PR1701 Litotrícia renal extracorpòria 1.303,27
PR2601 Cistomanometria simple 195,52
PR2602
Prova d’esforç (inclou cistomanometria simple i estudi pressió flux)
206,06
PR2603
Estudi de pressió i flux del detrusor de fuga (inclou cistomanometria simple)
210,08
PR2604 Fluxometria 160,82
PR2605
Estudi combinat urodinàmic + cistomanometria + estudi de pressió i flux determinació de pressió del detrusor de fuga (*)
228,87
PR2606 Sondatge uretral complex/assistit 69,83
PR2607 Mesurament de residu mitjançant sondatge o ecografia 37,71
PR2701 Citoscòpia 99,44
PR2702 Uretrocistoscòpia 109,11
PR2703 Uretrocistoscòpia i biòpsia mucosa vesical 131,39
PR2704 Cateterisme ureteral unilateral 145,32
PR2705 Cateterisme ureteral bilateral 181,45
PR2706 Col·locació de doble J unilateral 234,31
PR2707 Col·locació de doble J bilateral 308,89
PR2708 Extracció de doble J unilateral 99,44
PR2709 Extracció de doble J bilateral 106,87
PR2710 Col·locació i/o canvi de sonda uretral 40,75
PR2711 Dilatació uretral mecànica 78,96
PR2712 Mesurament de residu mitjançant ecografia 34,23
PR2713 Fotocoagulació amb làser en bufeta o uretra 732,91
PR2714 Fotocoagulació amb làser en genitals 639,97
PR2715 Extracció cos estrany vesical 120,63
PR2716 Uretrotomia interna 304,08
PR3601 Ecografia urològica renovesicoprostàtica 47,41
PR3602 Biòpsia prostàtica transrectal ecodirigida 101,32
PR3603 Nefrolitotomia percutània 1.245,36
PR3604 Punció quist renal 210,45
PR3605 Punció suprapúbica 154,58
PR3606 Recanvi de cistostomia 80,07
PR3607 Recanvi de doble J 218,36
PR3608 Biofeedback pre-prostatectomia radical/sòl pelvià 86,16
PR3609 Col·locació i/o canvi sonda uretral 91,56
PR3610 Dilatació uretral mecànica 133,83
PR3611 Electroestimulació del nervi tibial posterior 86,16
PR3612 Instil·lacions vesicals químio i immunoteràpia 38,11
PR3613 Ureterorenoscòpia 270,28
PR3614 Uretrocistoscòpia 187,86
PR3615 Test d’erecció farmacològica 48,67
PR3616 Test tumescència peneana (NPT- RIGISCAN) 86,16

(*) Les proves funcionals d’urologia realitzades amb suport de tècniques d’imatge o tècniques de neurofisiologia clínica, es facturaran aplicant les taxes corresponents als apartats C.1. Radiodiagnòstic i C.4. Neurofisiologia.


Dotze. S’afig la secció C.37 a l’article 173 dos del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:


C37. Procediments diagnòstics i terapèutics en odontoestomatologia i odontologia preventiva
Codi Descripció Import
PR3701 Aplicació de fluor 52,23
PR3702 Col·locació d’implants a pacients oncològics 1.206,88
PR3703 Extracció dentària (*) 24,68
PR3704 Obturació complexa 60,56
PR3705 Obturació simple 40,38
PR3706 Pulpectomia (endodòncia) 369,58
PR3707 Radiografia intraoral 18,87
PR3708 Segellat de fosses i fissures 86,52
PR3709 Tartrectomia 54,04
AM0107 Intervenció quirúrgica menor d’extraccions dentals 140,09

(*) No inclou les extraccions dentals realitzades mitjançant cirurgia menor ambulatòria que es facturaran mitjançant la taxa AM0107.


Tretze. S’afig la secció C.38 a l’article 173 dos del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:


C.38. Procediments diagnòstics i terapèutics en ginecologia
Codi Descripció Import
PR3801 Colposcòpia 53,35
PR3802 Ecografia amb amniocentesi (*) 97,40
PR3803 Ecografia amb biòpsia corial (*) 84,66
PR3804 Ecografia de diagnòstic prenatal 20 setmanes 93,62
PR3805 Ecografia de diagnòstic prenatal 12 setmanes 79,75
PR3806 Histeroscòpia diagnòstica 102,05
PR3807 Histerosonografia 219,58

(*) No inclou estudi citogenètic que es facturarà mitjançant la taxa corresponent de l’epígraf C.31 Genètica i Medicina Molecular.


Catorze. S’afig la secció C.39 a l’article 173 dos del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:


C39. Procediments diagnòstics i terapèutics en nefrologia
Codi Descripció Import
PR3901 Implantació de catèter per a diàlisi peritoneal 422,46
PR3902 Implantació de catèter venós per a les diferents tècniques de depuració extrarenal 410,86
PR3903 Bioimpedància 61,35
PR3904 Hemoperfusió 1.081,76
PR3905 Diàlisi peritoneal automatitzada hospitalària 190,53
PR3906 Diàlisi peritoneal manual hospitalària 104,07
PR3907 Monitoratge ambulatòria de la pressió arterial
(MAPA) 124,59Quinze. Se suprimeixen les seccions C.17, C.22, C.26, C.27 i C.28 de l’article 173 dos del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.


Article 19
U. Es modifica la descripció del codi 070 del quadre de tarifes de l’article 177 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell:

Codi Tipus de producte o servei
070
Congelació de pell o membrana amniòtica gran amb crioprotector, per centímetre quadrat


Dos. Es creen cinc nous codis en el quadre de tarifes de l’article 177 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:


Codi Tipus de producte o servei Import
389
Sang de cordó umbilical autòloga sense manipular conservada en fred per a encebat de bomba en cirurgia cardíaca pediàtrica. 147,59
390 Anticossos anticitomegalovirus (IgG). 16,30
391 Genotipatge KIR. 55,24
392
Prova múltiplex per a la detecció simultània d’àcids nucleics de VHC, VIH i VHB.
45,72
393 Anticossos Antic antigranulocitaris + Antic HLA 82,28Article 20
U. S’afig un nou punt en l’apartat u de l’article 184 bis del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Un. En els supòsits previstos en l’epígraf 1 del grup I “admissió a procediments de concurrència selectiva” i en el grup II de l’apartat u de l’article següent; estan exempts del pagament de la taxa:
1. Els subjectes passius discapacitats, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100.
2. Els membres de famílies nombroses de categoria especial.
3. Els membres de famílies monoparentals de caràcter especial.»
Dos. S’afig un nou apartat cinc a l’article 184 bis del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Cinc. En els supòsits previstos en l’epígraf 1 del grup I “admissió a procediments de concurrència selectiva” i en el grup II de l’apartat u de l’article següent, els membres de famílies monoparentals de categoria general gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de la quota.»


Article 21
U. Es modifica la descripció i imports dels epígrafs 8 i 9 del grup VI de l’apartat u de l’article 185 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:

Descripció Import (euros)
8. Notificació de primera posada en el mercat espanyol de complements alimentaris i comunicació de primera posada en el mercat espanyol de productes alimentaris destinats a una alimentació especial.
210,00
9. Notificació de modificacions significatives de dades de la posada en el mercat espanyol de complements alimentaris i comunicació de modificacions significatives de dades de la posada en el mercat espanyol de productes alimentaris destinats a una alimentació especial, i s’entenen com a modificacions significatives les relatives al canvi de composició o ingredients, nova informació nutricional, inclusió de declaracions nutricionals i/o de propietats saludables i canvi de nom comercial que suggereix declaracions nutricionals i/o de propietats saludables.
100,00


Dos. S’afig l’epígraf 10 al grup VI de l’apartat u de l’article 185 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:


Descripció Import (euros)
10. Notificació de modificacions menors de dades de la posada en el mercat espanyol de complements alimentaris i comunicació de modificacions menors de dades de la posada en el mercat espanyol de productes alimentaris destinats a una alimentació especial, i s’entenen com a modificacions menors les relatives al canvi de raó social, canvi de domicili, canvi de disseny de l’etiqueta i canvis en els elements relatius a la forma de presentació.
40,00Article 22
Es modifica l’article 188 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones que sol·liciten o a qui es preste qualsevol dels serveis enumerats en l’article anterior.»


Article 23
Se suprimeix l’epígraf número 15 de l’article 189 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer.

Article 24
Es modifica l’article 218 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i s’afigen dos nous apartats amb la redacció següent:

«Quatre. Gaudiran de l’exempció total del pagament de la modalitat de la taxa a què es refereix l’apartat u anterior els alumnes membres de famílies monoparentals de categoria especial.
Cinc. Gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de l’import de la modalitat de la taxa a què es refereix l’apartat u anterior els alumnes membres de famílies monoparentals de categoria general.»

Article 25
Es modifica l’article 223 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Article 223. Tipus de gravamen.
Les taxes exigibles seran:
1. Llicència de pesca amb rall i marisqueig: 14,73 euros.
2. Llicència de pesca marítima recreativa des de terra (validesa 1 any): 12,03 euros.
3. Llicència de pesca marítima recreativa des de terra (validesa 2 anys): 14,73 euros.
4. Llicència de pesca marítima recreativa des de terra (validesa 3 anys): 17,14 euros.
5. Llicència de pesca marítima recreativa des de terra (validesa 4 anys): 19,38 euros.
6. Llicència de pesca marítima recreativa des de terra (validesa 5 anys): 21,47 euros.
7. Llicència de pesca marítima recreativa submarina (validesa 2 anys): 16,65 euros.
8. Llicència per a embarcació de pesca marítima de recreació (validesa 2 anys): 41,07 euros.
9. Llicència per a embarcació de pesca marítima de recreació (validesa 3 anys): 57,13 euros.
10. Llicència per a embarcació de pesca marítima de recreació (validesa 4 anys): 72,54 euros.
11. Llicència per a embarcació de pesca marítima de recreació (validesa 5 anys): 87,31 euros.
12. Llicència per a embarcació comercial de pesca marítima de recreació: 291,26 euros.
13. Expedició de duplicats: 10,23 euros.»
Article 26
Es modifica l’article 245 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis d’expedició de nous títols i targetes professionals, duplicats d’aquests, i revalidació o renovació després de la seua caducitat, necessaris per a l’exercici de la professió en vaixells, d’acord amb les disposicions vigents».

Article 27
Es modifica l’article 247 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«La quantia de la taxa es fixa en 11,75 euros per l’expedició, duplicat, revalidació o renovació de títols o targetes d’identitat marítima».


Article 28
Es crea el capítol XII «Taxa per expedició del títol de Bussejador Professional Bàsic i de la Llibreta d’Activitats Subaquàtiques» dins del títol VIII del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en el qual es regula aquesta taxa, i s’afigen els articles 248 bis, 248 ter, 248 quater i 248 quinquies, amb la redacció següent:
«Capítol XII. Taxa per expedició del títol de Bussejador Professional Bàsic i de la Llibreta d’Activitats Subaquàtiques

Article 248 bis. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’expedició del títol de Bussejador Professional Bàsic o el duplicat d’aquest, i expedició o duplicat de la Llibreta d’Activitats Subaquàtiques, d’acord amb les disposicions vigents.

Article 248 ter. Subjecte passiu
U. Són subjectes passius de la taxa exigida per expedició o duplicat del títol de Bussejador Professional Bàsic, o de la Llibreta d’Activitats Subaquàtiques, els sol·licitants d’aquests documents.

Article 248 quater. Tipus de gravamen
Les taxes exigibles seran:
Expedició o duplicat del títol de Bussejador Professional Bàsic; 10,79 euros.
Expedició o duplicat de la Llibreta d’Activitats Subaquàtiques: 13,59 euros.

Article 248 quinquies. Rèdit i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei. No obstant això, el seu pagament s’exigirà per anticipat, en el moment que es presente la sol·licitud».

Article 29
Es crea el capítol XIII «Taxa per autoritzacions: de construcció o modernització de vaixells pesquers o auxiliars d’aqüicultura de noves instal·lacions d’aqüicultura o modificació de les existents, de comercialització en establiments de primera venda i de centres d’expedició i depuració» dins del títol VIII del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en el qual es regula aquesta taxa, i s’afigen els articles 248 sexies, 248 septies, 248 octies i 248 nonies, amb la redacció següent:

«Capítol XIII. Taxa per autoritzacions: de construcció o modernització de vaixells pesquers o auxiliars d’aqüicultura de noves instal·lacions d’aqüicultura o modificació de les existents, de comercialització en establiments de primera venda i de centres d’expedició i depuració


Article 248 sexies. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis de supervisió del compliment de les condicions per a les autoritzacions: de construcció o modernització de vaixells pesquers o auxiliars d’aqüicultura, de noves instal·lacions d’aqüicultura o modificació de les existents, de comercialització en establiments de primera venda i de centres d’expedició i depuració, d’acord amb les disposicions vigents.


Article 248 septies. Subjecte passiu
U. Són subjectes passius de la taxa exigida per la prestació dels serveis de supervisió del compliment de les condicions per a les autoritzacions de construcció o modernització de vaixells pesquers o auxiliars d’aqüicultura, els propietaris dels vaixells.
Dos. Són subjectes passius de la taxa exigida per la prestació dels serveis de supervisió del compliment de les condicions per a les autoritzacions de noves instal·lacions d’aqüicultura o modificació de les existents, de comercialització en establiments de primera venda i de centres d’expedició i depuració, els titulars d’aquestes autoritzacions.

Article 248 octies. Tipus de gravamen
Les taxes exigibles seran:
Autorització de construcció o modernització de vaixell pesquer o auxiliar d’aqüicultura: 18,33 €.
Autorització de nova instal·lació d’aqüicultura: 96,99 €.
Autorització de modificació d’una instal·lació d’aqüicultura existent: 52,27 €.
Autorització de comercialització en establiments de primera venda: 58,95 €.
Autorització de centre d’expedició i depuració: 58,95 €.

Article 248 nonies. Rèdit i pagament
Les taxes es meritaran quan es preste el servei. No obstant això, el seu pagament s’exigirà per anticipat, en el moment que es produïsca la sol·licitud d’autorització corresponent».

Article 30
Es modifica l’article 251 bis del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Article 251 bis. Bonificació
La quantia de la taxa serà objecte de les bonificacions següents en els serveis que s’indiquen a continuació:
A) En els supòsits en què es trobe operativa la tramitació per via electrònica amb certificat digital dels serveis a què es refereix l’article 251, els subjectes passius gaudiran d’una bonificació del 10 per 100 de la taxa si es realitza el tràmit amb certificat digital.
B) Bonificació del 25 % en el supòsit que el subjecte passiu acompanye a la sol·licitud la certificació de verificació documental emesa per col·legi professional que tinga subscrit amb la Generalitat el corresponent conveni d’acord amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental de les Activitats a la Comunitat Valenciana. Aquesta bonificació serà aplicable als serveis següents dels inclosos en l’article 251:
I. Tramitació de l’autorització ambiental integrada (AAI) per a instal·lacions noves o ja existents amb llicència ambiental que es pretenguen ampliar i es troben sotmeses al règim d’autorització ambiental integrada, epígrafs I.1. Activitat industrial i I.2. Explotació ramadera;

II. Tramitació de modificació substancial de l’AAI (MS), epígrafs II.1. Activitat industrial i II.2. Explotació ramadera».

Article 31
Es modifica l’apartat 3 de l’article 259 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«3. Serà responsable subsidiari del pagament de la taxa pel control de l’abocament el titular de la conducció utilitzada per a aquest abocament».

Article 32
U. Es modifica l’article 261 dos 3 A apartat c 2.n paràgraf del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«A tal efecte, es considera que un abocament conté substàncies perilloses quan es constate la presència d’almenys, una de les substàncies incloses en els annexos IV i V del Reial Decret 817/2015, d’11 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l’estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental, en concentració superior al límit de quantificació».
Dos. Es modifica el text de la taula de l’article 261 dos 3 A) apartat e del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que queda de la manera següent:

Volum hm³ Concentració menor que NCA
(segons RD 817/2015, d’11 de setembre)
Sí No
Menys de 100 0,0006 0,0018
Resta fins a 250 0,00035 0,00106
Resta fins a 1.000 0,00017 0,00051
Resta per damunt de 1.000 0,00004 0,00011Article 33
Es modifica l’article 264 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i s’afigen dos nous apartats amb la redacció següent:

«Cinc. Gaudiran d’exempció total del pagament de la taxa a què es refereix l’apartat u, els alumnes membres de famílies monoparentals de categoria especial.
Sis. Gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de la taxa a què es refereix l’apartat u, els alumnes membres de famílies monoparentals de categoria general».

Article 34
Es modifica l’article 269 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«La taxa s’exigirà aplicant una tarifa de 0,1860 euros per metre cúbic d’aigua».

Article 35
Es modifica l’article 273 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i s’afig l’apartat 2 amb la redacció següent:

«2. Els membres de famílies monoparentals gaudiran dels beneficis fiscals següents:
a) Exempció total del pagament de les taxes regulades en aquest capítol, els de famílies monoparentals de categoria especial.
b) Bonificació del 50 per 100 del pagament de les taxes regulades en aquest capítol, els de famílies monoparentals de categoria general».

Article 36
S’afig l’epígraf e a l’article 284 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«e) Expedició de còpies de documents administratius».

Article 37
S’afig l’epígraf e a l’article 286 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

Tipus de servei Import unitari (euros)
e) Expedició de còpies de documents administratius
e.1) Expedició de còpies en paper 0,10 € per pàgina
e.2) Expedició de còpies en format digital 0,05 € per pàgina


Article 38
Es modifica l’article 296 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i s’afig l’apartat 2, de manera que l’esmentat article queda estructurat de la manera següent:

«Article 296. Exempcions i bonificacions
1. Els membres de famílies nombroses gaudiran dels beneficis fiscals següents:
a) Exempció total del pagament de les taxes regulades en aquest capítol, els de famílies nombroses de categoria especial.
b) Bonificació del 50 per 100 de l’import de les taxes regulades en aquest capítol, els de famílies nombroses de categoria general.
2. Els membres de famílies monoparentals gaudiran dels beneficis fiscals següents:
a) Exempció total del pagament de les taxes regulades en aquest capítol, els de famílies monoparentals de categoria especial.
b) Bonificació del 50 per 100 del pagament de les taxes regulades en aquest capítol, els de famílies monoparentals de categoria general».

Article 39
Es modifica l’article 301 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i s’afig l’apartat 2, de manera que l’esmentat article queda estructurat de la manera següent:

«Article 301. Exempcions i bonificacions
1. Els membres de famílies nombroses gaudiran dels beneficis fiscals següents:
a) Exempció total del pagament de les taxes regulades en aquest capítol, els de famílies nombroses de categoria especial.
b) Bonificació del 50 per 100 de l’import de les taxes regulades en aquest capítol, els de famílies nombroses de categoria general.
2. Els membres de famílies monoparentals gaudiran dels següents beneficis fiscals:
a) Exempció total del pagament de les taxes regulades en aquest capítol, els de famílies monoparentals de categoria especial.
b) Bonificació del 50 per 100 del pagament de les taxes regulades en aquest capítol, els de famílies monoparentals de categoria general».

Article 40
Es modifica l’article 306 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i s’afig l’apartat 2, de manera que l’esmentat article queda estructurat de la manera següent:

«Article 306. Exempcions i bonificacions
1. Els membres de famílies nombroses gaudiran dels beneficis fiscals següents:
a) Exempció total del pagament de les taxes regulades en aquest capítol, els de famílies nombroses de categoria especial.
b) Bonificació del 50 per 100 de l’import de les taxes regulades en aquest capítol, els de famílies nombroses de categoria general.
2. Els membres de famílies monoparentals gaudiran dels beneficis fiscals següents:
a) Exempció total del pagament de les taxes regulades en aquest capítol, els de famílies monoparentals de categoria especial.
b) Bonificació del 50 per 100 del pagament de les taxes regulades en aquest capítol, els de famílies monoparentals de categoria general».

Article 41
Es modifica el capítol IV del títol X del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Capítol IV. Taxa per autorització i tramitació de declaració responsable d’activitats esportives aquàtiques

Article 308 bis. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis següents:

1) Autorització d’obertura i funcionament d’escoles d’ensenyament nauticoesportives, així com les seues modificacions.
2) Autorització d’obertura i funcionament de centres de busseig recreatius, així com les seues modificacions.
3) Tramitació de la declaració responsable de lloguer d’embarcacions esportives o de recreació (llista 6a del Registre de Vaixells), per a activitats marítimes turisticoesportives, i les seues renovacions.
4) Renovació de l’autorització de centres de busseig recreatius.

Article 308 ter. Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa els qui sol·liciten o els siguen prestats els serveis a què es refereix l’article anterior.

Article 308 quater. Tipus de gravamen
La taxa s’exigirà d’acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:

Tipus de servei Import (euros)
1. Escoles d’ensenyament nauticoesportiu:
1.1 Autorització d’obertura i funcionament 45,90
1.2 Modificació de l’autorització inicial atorgada 23,46
2. Centres de busseig recreatius:
2.1 Autorització d’obertura i funcionament 45,90
2.2 Modificació de l’autorització inicial atorgada 23,46
2.3 Renovació de l’autorització inicial acordada 20,40
3. Lloguer d’embarcacions esportives o de recreació: (llista 6a del Registre de Vaixells) per a activitats marítimes turisticoesportives
3.1 Tramitació declaració responsable de lloguer d’embarcacions llista 6.ª fins a 10 metres d’eslora
40,80
3.2 Tramitació declaració responsable de lloguer d’embarcacions llista 6.ª entre 10 i 15 metres d’eslora
81,61
3.3 Tramitació declaració responsable de lloguer d’embarcacions llista 6.ª superior a 15 metres d’eslora
122,41
3.4 Renovació de la tramitació de declaració responsable inicial atorgada (amb independència de l’eslora de l’embarcació)
20,4


Article 308 quinquies. Rèdit i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el corresponent servei. No obstant això, quan es preste amb la sol·licitud prèvia o prèvia presentació de la declaració responsable, el seu pagament s’exigirà per anticipat, en el moment en què aquelles es formulen».

Article 42
Es modifica l’article 308 octies del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i s’afig un nou apartat, amb la redacció següent:

«4. Els alumnes membres de famílies monoparentals gaudiran de les exempcions i bonificacions següents:
a) Exempció total de les tarifes a què es refereix l’article 308 nonies d’aquesta llei, els alumnes membres de famílies monoparentals de categoria especial.
b) Bonificació del 50 per 100 de les tarifes a què es refereix l’article 308 nonies d’aquesta llei, els alumnes membres de famílies monoparentals de categoria general».

Article 43
Es modifica l’article 311 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i s’afig la lletra c a l’apartat 2 i s’afig l’apartat 6, de manera que l’esmentat article queda estructurat de la manera següent:

«Article 311. Exempcions i bonificacions
1. Estan exempts del pagament de la taxa els membres de famílies nombroses de categoria especial.
2. S’aplicarà una bonificació del 50 per 100 de la quota en els supòsits següents:
a) Quan el sol·licitant siga membre d’una família nombrosa de categoria general.
b) Quan el sol·licitant tinga reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.
c) Quan el sol·licitant siga membre d’una família monoparental de categoria general.
3. S’aplicarà una bonificació del 50 per 100 en la quota a què es refereix l’apartat 2.1 de l’article 312 d’aquesta llei en els supòsits següents:
a) Quan ja haguera sigut declarada amb anterioritat, en el mateix expedient, la idoneïtat dels sol·licitants per a l’adopció internacional.

b) Quan es tramiten simultàniament dos sol·licituds d’adopció internacional, i ja s’haguera satisfet la taxa corresponent a la valoració d’una d’aquestes.
4. Les bonificacions previstes en l’apartat 3 no seran acumulables entre si. Si seran acumulables les previstes en l’apartat 2, tant entre si com amb alguna de la resta recollides en aquest article.
5. Quan siguen diversos els subjectes passius de la taxa, bastarà amb que un d’aquests complisca els requisits per a l’aplicació de l’exempció o de les bonificacions a què es refereixen els apartats anteriors perquè els resulten aplicables aquelles a tots aquests.
6. Estan exempts del pagament de la taxa els membres de famílies monoparentals de categoria especial».

Article 44
Es modifica el capítol II del títol X de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovada pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell que passa a tindre la següent redacció:

«Títol XI .Taxes en matèria de benestar social

Capítol II
Taxes per la prestació de serveis d’atenció social

Secció I
Disposicions comunes

Article 313 bis. Regles generals de determinació de la quota
1. La quantia de les taxes incloses en aquest capítol es determinarà, en cada cas, en funció del cost del servei respectiu i de la capacitat econòmica de la persona usuària, i amb aquesta finalitat la seua renda personal, per mitjà de l’aplicació de les fórmules de càlcul establides per a cada taxa.
2. S’entén per renda personal de la persona usuària (RPU) la totalitat dels ingressos derivats de:
a) Els rendiments del treball, incloses pensions i prestacions de previsió social, siga quin siga el seu règim, exceptuant-se, si és el cas, les pagues extraordinàries.
b) Els rendiments del capital mobiliari i immobiliari.
c) Les imputacions de renda que siguen establits per llei.
d) Els rendiments de les activitats econòmiques.
e) Els guanys i pèrdues patrimonials.
Aquests ingressos es computaran en els termes establits per als distints components de renda en la normativa reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
3. Així mateix, per a determinar la renda personal de la persona usuària es tindran en comptes les regles següents:
a) Si la persona usuària té cònjuge o parella de fet legalment constituïda, s’entendrà per renda personal de la persona usuària l’import resultant de dividir per la meitat la suma dels ingressos d’ambdós membres de la parella.
b) Si la persona usuària està integrada en una unitat familiar amb fills a càrrec, podrà sol·licitar que la quantia de la seua renda personal siga el quocient obtingut de dividir la renda acumulada de les persones que integren la dita unitat familiar entre el nombre de membres que la componen, inclosa la mateixa persona usuària.
A aquests efectes, s’entén per unitat familiar la unitat de convivència integrada per la persona usuària i, si és el cas, el seu cònjuge o parella de fet legalment constituïda i els fills de la persona usuària o del seu cònjuge o parella de fet legalment constituïda, ja ho siguen per naturalesa, adopció o acolliment, sempre que, en aquest últim cas, siguen menors de 25 anys o majors de la dita edat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.

Article 313 ter. Període impositiu, meritació i pagament
1. El període impositiu de les taxes a què es refereix aquest capítol serà l’any natural en què es presten els serveis. El dit període impositiu serà inferior a l’any natural en els supòsits en què l’inici o cessament dels serveis compresos en el fet imposable de les taxes no coincidisca amb el primer o l’últim dia de l’any natural, respectivament.

2. Les taxes a què es referix aquest capítol es meritaran l’últim dia del període impositiu.
3. El pagament s’efectuarà de forma anticipada a la meritació, per dotzenes parts, durant els vint primers dies del mes immediat següent a la finalització de cada mes natural.
4. Quan s’inicie o finalitze la prestació del servei, el pagament corresponent al mes natural de començament o fi de la dita prestació es prorratejarà en funció dels dies del mes en què s’haja prestat efectivament el servei.

Secció II
Taxa per la prestació del servei d’atenció residencial

Article 313 quater. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei d’atenció residencial en un centre de la xarxa de centres i serveis públics i concertats d’atenció social dependents de la Generalitat.

2. Als efectes del present article, es considera atenció residencial, prestada en règim de dret públic, la proveïda als subjectes passius en els recursos següents:
a) En centres residencials titularitat de l’Administració de la Generalitat i dels seus organismes o entitats dependents.
b) En centres residencials titularitat de les entitats locals de la Comunitat Valenciana o dels seus organismes o entitats dependents, sempre que l’accés de l’usuari al recurs es duga a terme mitjançant una resolució administrativa dictada pels òrgans competents de la conselleria que tinga assignada competències sobre benestar social.
c) En centres residencials privats concertats, sempre que l’accés de l’usuari al recurs es duga a terme mitjançant una resolució administrativa dictada pels òrgans competents de la conselleria que tinga assignada competències sobre benestar social.
d) En centres residencials titularitat d’entitats sense ànim de lucre que estiguen majoritàriament subvencionats en les seues despeses de manteniment i funcionament per la conselleria competent en matèria de benestar social o participen en programes anuals de finançament de places, sempre que l’accés de l’usuari a aquests recursos es duga a terme mitjançant una resolució administrativa dictada pels òrgans competents de la conselleria que tinga assignada competències sobre benestar social.

Article 313 quinquies. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius d’aquesta taxa, en qualitat de contribuents, les persones usuàries que reben la prestació del servei d’atenció residencial.

Article 313 sexies. Càlcul de la quota
1. La quota de la taxa es determinarà en funció de les regles generals establides en l’article 313 bis, amb l’especialitat següent: en els casos que el subjecte passiu siga una persona usuària el cònjuge o parella de fet de la qual legalment constituïda no ingresse en un centre residencial, la seua capacitat econòmica es calcularà deduint un import de 2.000 euros sobre el total dels ingressos anuals d’ambdós.
2. Sense perjuí del que disposa l’apartat 1, la determinació de la quota de la taxa es realitzarà per mitjà de la fórmula següent:

C = CEU - CM

En la dita fórmula:
C és la quota de la taxa.
CEU és la capacitat econòmica de la persona usuària, determinada en funció de les regles generals de l’article 313 bis.
CM és la quantitat mínima de referència per a despeses personals: 41,25 per 100 de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) mensual. La quantitat mínima per a despeses personals s’incrementarà en tot cas fins al 65 per 100 de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) mensual per a les persones amb diversitat funcional
3. La quota exigida per la taxa no podrà excedir el 90 per 100 del cost unitari de referència del servei. Als dits efectes, es fixarà anualment en la Llei de Pressupostos de la Generalitat el cost unitari de referència del servei residencial.

Article 313 septies. Regla de pagament
La taxa per la prestació del servei es liquidarà mensualment en 12 quotes.

Secció III
Taxa per la prestació del servei d’habitatge tutelat

Article 313 octies. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei d’habitatge tutelat en centres de la xarxa de centres i serveis públics i concertats d’atenció social dependents de la Generalitat.
2. Als efectes del present article, es considera atenció en habitatge tutelat, prestat en règim de dret públic, la proveïda als subjectes passius en els recursos següents:
a) En habitatges tutelats titularitat de l’Administració de la Generalitat i dels seus organismes o entitats dependents
b) En habitatges tutelats titularitat de les entitats locals de la Comunitat Valenciana o dels seus organismes o entitats dependents, sempre que l’accés de l’usuari al recurs es duga a terme mitjançant una resolució administrativa dictada pels òrgans competents de la conselleria que tinga assignada competències sobre benestar social
c) En habitatges tutelats privats concertats, sempre que l’accés de l’usuari al recurs es duga a terme mitjançant una resolució administrativa dictada pels òrgans competents de la conselleria que tinga assignada competències sobre benestar social
d) En habitatges tutelats titularitat d’entitats sense ànim de lucre que estiguen majoritàriament subvencionats en les seues despeses de manteniment i funcionament per la conselleria competent en matèria de benestar social o participen en programes anuals de finançament de places, sempre que l’accés de l’usuari a aquests recursos es duga a terme mitjançant una resolució administrativa dictada pels òrgans competents de la conselleria que tinga assignada competències sobre benestar social.

Article 313 nonies. Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa, en qualitat de contribuents, les persones usuàries beneficiàries d’un servei d’habitatge tutelat.

Article 313 decies. Càlcul de la quota
La quota de la taxa es determinarà en funció de les regles generals establides en l’article 313 bis, amb les particularitats següents:
En el cas que l’habitatge tutelat s’assigne a la persona usuària com un recurs d’atenció residencial, el càlcul de la quota es realitzarà de conformitat amb allò que disposa l’article 313 sexies.
En el cas que l’habitatge tutelat s’assigne a la persona usuària com un recurs d’atenció assistida o supervisada, el càlcul de la quota es realitzarà per mitjà de l’aplicació de la fórmula següent:

C= (0,4 x CEU) - CM

En la dita fórmula:
C és la quota de la taxa.
CEU és la capacitat econòmica de la persona usuària.
CM és la quantitat mínima de referència per a despeses personals que, en el present supòsit, es calcularà amb el quocient següent: indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) mensual/3,33.

Si bé han de tindre’s en compte les particularitats següents:
a. Si la capacitat econòmica de la persona usuària és igual o inferior a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) mensual, aquella no pagarà cap taxa.
b. La capacitat econòmica de la persona usuària, descomptada la seua participació en el cost del servei, no podrà ser inferior a l’IPREM, i es reduirà en aquest cas la quota de la taxa a fi de garantir que la seua capacitat econòmica no es redueix per davall de l’IPREM.

Article 45
Es modifica la disposició addicional 11.a del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna redacció següent:
«Els ingressos generats per la taxa per l’abastiment d’aigua potable en alta des de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) d’Alzira, a la qual es refereix el capítol V del títol IX de la present llei, queden afectats, en un 45 per 100, a l’Entitat Pública de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, i, en un 55 per 100, a les despeses derivades de l’explotació i manteniment del sistema d’abastiment d’aigua potable des de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) d’Alzira».


CAPÍTOL II
De la modificació de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques i la resta de tributs cedits

Article 46
Es modifica l’article 8 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques i la resta de tributs cedits, que passa a tindre la redacció següent:
«Article 8: Mínim exempt
La base imposable dels subjectes passius per obligació personal de l’impost que residisquen habitualment a la Comunitat Valenciana es reduirà, en concepte de mínim exempt, en 600.000 euros.
No obstant això, per a contribuents amb discapacitat psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent, i per a contribuents amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per cent, l’import del mínim exempt s’eleva a 1.000.000 d’euros».

Article 47
Es modifica l’article 9 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regulen el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits, que passa a tindre la redacció següent:
«Article 9. Escala de l’impost
La base liquidable resultant de l’aplicació del que disposa l’article anterior serà gravada als tipus de l’escala següent:

Base liquidable
-
Fins a euros Quota
-
Euros Resto Base liquidable
-
Fins a euros Tipus aplicable
-
Percentatge
0,00 0,00 167.129,45 0,25
167.129,45 417,82 167.123,43 0,37
334.252,88 1.036,18 334.246,87 0,62
668.499,75 3.108,51 668.499,76 1,12
1.336.999,51 10.595,71 1.336.999,50 1,62
2.673.999,01 32.255,10 2.673.999,02 2,12
5.347.998,03 88.943,88 5.347.998,03 2,62
10.695.996,06 229.061,43 En endavant 3,12Article 48
Es modifica la disposició addicional catorze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques i la resta de tributs cedits, que passa a tindre la redacció següent:

«Disposició addicional catorze. Tipus autonòmic de devolució del gasoil d’ús professional de l’impost sobre hidrocarburs
El tipus autonòmic de devolució del gasoil d’ús professional de l’impost sobre hidrocarburs, a què es refereix l’apartat 6 de l’article 52 bis de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials, serà, fins al 31 de desembre de 2016, de 48 euros per 1.000 litres.»


CAPÍTOL III
De la modificació de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana

Article 49
Es modifica el capítol V del títol III de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana (articles 32 a 35), que queden redactats com segueix:

Capítol V
Subvencions per a municipis turístics

Article 32. Disposicions generals
1. La Generalitat, a través de l’Agència València del Turisme, fomentarà, mitjançant la concessió de les subvencions previstes en aquest capítol, el desenvolupament i la consolidació dels municipis turístics atenent als objectius perseguits per aquests i d’acord amb les polítiques turístiques emanades des de la Generalitat.
2. La concessió de les dites subvencions s’instrumentarà mitjançant el procediment ordinari previst en el capítol II del títol X de Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i s’ajustarà a les seues bases reguladores i a les respectives convocatòries que s’efectuen.
3. El caràcter i la intensitat de cada subvenció serà la que, si és el cas, anualment es determine en les corresponents convocatòries.
4. Les bases reguladores de les subvencions previstes en aqueix capítol podran, en cada un dels supòsits, delimitar i concretar les actuacions, serveis o projectes subvencionables i establir prioritats respecte a aquests.

Article 33. Subvencions per al finançament de despeses corrents de caràcter turístic específic i exclusiu.
La Generalitat podrà establir subvencions per al finançament de despeses corrents de caràcter turístic específic i exclusiu, entenent per tals, incloses les de personal, les derivades de la gestió per part del municipi de serveis d’informació turística, de guies turístics, de neteja, de seguretat, de salvament i accessibilitat en platges i altres d’anàlogues que tinguen una adscripció funcional i exclusiva de naturalesa turística.

Podran ser, així mateix, subvencionables altres despeses de caràcter general o de serveis del municipi quan aquests hagen sigut ocasionats directament pel seu caràcter turístic.

Article 34. Subvencions per al finançament de projectes d’inversió de caràcter turístic.
La Generalitat podrà convocar subvencions per al finançament de projectes d’inversió a realitzar en els municipis turístics que tinguen com a objectiu la millora d’espais d’ús turístic o de recursos turístics tendents a configurar un producte turístic més competitiu capaç de satisfer les exigències de la demanda respecte als aspectes i equipaments urbans, d’accessibilitat, posada en valor de recursos turístics de caràcter natural, paisatgístic, historicoartístic i mediambientals, i senyalització turística d’aquests.
2. Els projectes objectes d’aquestes subvencions podran ser cofinançats amb els ajuntaments o altres entitats locals o, si és el cas, amb ambdós, i hauran de complir la normativa que els siga aplicable, així com ajustar-se als criteris i estratègies turístiques emanades de la Generalitat.


Article 35. Subvencions per a la competitivitat de la destinació i la comunicació de la seua oferta.
La Generalitat podrà convocar subvencions per al finançament de projectes de millora de la qualitat en la prestació de serveis turístics, la difusió dels recursos llocs en valor turístic, així com accions de promoció de la seua oferta d’oci, festes, esdeveniments i actuacions vinculades als productes dels municipis turístics de la Comunitat Valenciana.


CAPÍTOL IV
De la modificació de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana

Article 50
Es modifica lŽarticle 38 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la que es regula el Sistema de Servicis Socials en l’Àmbit de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
1. Com a prestacions econòmiques individualitzades podran existir, segons el desplegament reglamentari, les modalitats següents:
a) Ajudes d’emergència, que seran de caràcter extraordinari i no periòdic, amb la finalitat d’atendre als que es troben en situació d’extrema necessitat.
b) Ajudes per al desemvolupament personal, que podran articular-se a través de distintes modalitats: ajudes tècniques, ajudes per a l’eliminació de barreres arquitectòniques, ajudes per a facilitar el desplaçament de persones amb algun tipus d’impediment, etcètera.
c) Ajudes d’acollida familiar, tant de caràcter primari com especialitzat.
d) Ajudes d’atenció institucionalitzada, quan s’esgoten altres recursos alternatius.
e) Bo-residència per a la tercera edat i discapacitats, que afavorisca l’accés a una plaça pública i l’ús final gratuït, per part de tot titular segons allò que s’ha descrit en la present llei.
f) Ajudes per a l’atenció d’ancians i ancianes en l’àmbit familiar o nucli de convivència donat. Amb este tipus de mesures es potenciarà que determinats conjunts de persones siguen atesos pels seus acostats, que constituïxen la seua font més important de suport social.
g) Altres ajudes que puguen establir-se en el futur per a formació o, en general, benestar de les persones afectades.
2. Les ajudes d’emergència, així com les ajudes d’acolliment familiar per acolliments en família extensa destinades a atendre l’alimentació i la resta de necessitats bàsiques dels menors acollits, seran inembargables en els termes establits per l’article 4 de de l’article 4 del Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per a reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic, quan les persones beneficiàries i els que tinguen a càrrec seu no tinguen mitjans econòmics suficients.


CAPÍTOL V
De la modificació de la Llei 9/2007, de 12 de març, de la Generalitat, de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana


Article 51
Es modifica l’apartat 3 de l’article 20 de la Llei 9/2007, de 12 de març, de la Generalitat, de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
3. No obstant el que disposa l’apartat anterior, no es computaran les prestacions periòdiques o no, concedides per qualsevol entitat, l’objecte de les quals siga ajudes a sufragar despeses imprescindibles, com ara ajuda d’emergència, beques de menjador, escolars i qualssevol altra que reglamentàriament es determine.
Així mateix, no es computaran com a ingressos i conseqüentment no es deduiran de l’import de la prestació que corresponga, les ajudes econòmiques concedides per qualsevol entitat o persona física, quan el seu objecte siga sufragar les despeses destinades al pagament del lloguer de l’habitatge habitual fins al 90% de l’IPREM mensual o al pagament de la hipoteca de l’habitatge habitual fins al 75% de l’IPREM mensual, en ambdós casos incloent-hi la prorrata mensual de les dos pagues extraordinàries.


CAPÍTOL VI
De la modificació de l’Ordre 21/2012, de 25 d’octubre, per la qual es regulen els requisits i les condicions d’accés al programa d’atenció a les persones i a les seues famílies en el marc del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència a la Comunitat Valenciana


Article 52
Es modifica l’apartat 2 de l’article 18 de l’Ordre 21/2012, de 25 d’octubre, per la qual es regulen els requisits i les condicions d’accés al Programa d’atenció a les persones i a les seues famílies en el marc del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència a la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
2. Quan dels càlculs efectuats segons els articles següents, i abans d’aplicar les deduccions corresponents, la quantia final de la prestació a percebre siga inferior a les quanties establides per reial decret previstes en l’art. 20 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, es garantirà l’import d’aquestes últimes.
La present modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.


Article 53
Es modifica el subapartat b de l’apartat 1 de l’article 19 de l’Ordre 21/2012, de 25 d’octubre, per la qual es regulen els requisits i les condicions d’accés al Programa d’atenció a les persones i a les seues famílies en el marc del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència a la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:

b) Prestació econòmica vinculada al servei residencial:

CPE =IR + CM – CEB

On:
CPE: quantia de la prestació econòmica.
IR: cost de referència del servei.
CM: quantitat mínima garantida a la persona beneficiària per a cada tipus de servei: 41,25 per cent de l’IPREM mensual; La quantitat mínima per a despeses personals s’incrementarà en tot cas fins al 65 per 100 de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) mensual per a les persones amb diversitat funcional
CEB: capacitat econòmica de la persona beneficiària. En els casos de persona beneficiària amb cònjuge o parella de fet legalment constituïda que no ingressa en un centre residencial, per al càlcul de la seua capacitat econòmica es deduiran 2.000 euros del total dels ingressos anuals.
La present modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.


Article 54
Es modifiquen els subapartats e i f de l’apartat 1 de l’article 23 de l’Ordre 21/2012, de 25 d’octubre, per la qual es regulen els requisits i les condicions d’accés al Programa d’atenció a les persones i a les seues famílies en el marc del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència a la Comunitat Valenciana, que queden redactats com segueix:

e) L’abonament de la diferència entre la quantia de les prestacions econòmiques establides per reial decret i l’import resultant del càlcul de la quantia de les prestacions d’acord amb els articles 19 i 20 de la present ordre, abans d’efectuar la corresponent deducció per la percepció de prestacions d’anàloga naturalesa i finalitat, previstes en l’art. 18.

f) La quantitat mínima de referència per a despeses personals serà de 41,25 per cent de l’IPREM mensual; la quantitat mínima per a despeses personals s’incrementarà, en tot cas, fins al 65 per 100 de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) mensual per a les persones amb diversitat funcional.
La present modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.

Capítol vii
De la modificació de la Llei 12/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l’Adolescència de la Comunitat Valenciana

Article 55
Es modifica l’article 121 de la Llei 12/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l’Adolescència de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:

Article 121. Intervenció, suport i compensació de despeses
1. La Generalitat, bé directament o a través de les entitats locals i de les institucions col·laboradores privades, prestarà a les persones acollidores, així com a la família d’origen del menor, la col·laboració necessària per a fer efectius els objectius propis de l’acolliment familiar, així com els suports de caràcter tècnic, jurídic i social que siguen necessaris en funció de les necessitats que presenta el menor, de les característiques de l’acolliment i de les dificultats per al seu exercici.

2. Les persones acollidores tenen dret a percebre de la Generalitat una prestació econòmica que contribuïsca a fer front a les despeses de manteniment dels menors acollits, sempre que es donen totes les condicions següents:
a) Que el menor es trobe sota la guarda o la tutela de la Generalitat.

b) Que l’acolliment s’haja constituït i formalitzat en els termes i amb les prescripcions establides legalment.
c) Que l’acolliment no siga preadoptiu.
3. L’import d’aquesta prestació es determinarà per a cada exercici en funció de la quantia o el mòdul per dia d’acolliment que establisca la llei de pressupostos de la Generalitat.
4. Podran establir-se quanties o mòduls distints atesos els criteris següents:
a) El caràcter d’acolliment familiar en família extensa o amb família educadora a què es refereix l’article 116.2 d’aquesta Llei.
b) La modalitat, l’especialització o altres característiques de l’acolliment que impliquen una especial dedicació o disponibilitat.
c) El grau de discapacitat o altres circumstàncies dels menors que afecten de manera rellevant la quantia de les despeses.
d) La renda familiar.
5. El dret a la prestació s’extingirà:
a) Per la defunció, l’emancipació o majoria d’edat de l’acollit.

b) Pel cessament de l’acolliment.
c) Per l’incompliment per part de la persona acollidora de les obligacions derivades de l’acolliment.
d) Per la defunció o la renúncia a l’acolliment de les persones acollidores.
6. Les persones acollidores podran sol·licitar, mitjançant el procediment que reglamentàriament es determine, el reconeixement del dret a percebre la prestació econòmica regulada en aquest article en qualsevol moment. Les bases reguladores de la prestació determinaran la data d’efectes econòmics, que no podrà retrotraure’s a exercicis pressupostaris ja tancats en el moment de presentar la sol·licitud. El termini màxim per a resoldre i notificar aquest reconeixement serà de sis mesos. Si transcorregut l’esmentat termini no s’haguera notificat la resolució, la persona sol·licitant tindrà dret a reclamar una revisió per la via d’urgència, amb un termini per a la resolució d’un mes. Si transcorregut el segon termini no s’haguera notificat la resolució, la pretensió s’entendrà estimada.
7. Excepcionalment, i en atenció a la primacia de l’interés superior del menor sobre qualsevol altre interés legítim concurrent, inclosa en l’article 3 de la present llei com a principi rector de la política de la Generalitat en relació amb la seua protecció, així com a l’aplicació preferent de l’acolliment familiar, i afavoreix la permanència en el seu ambient i entorn familiar, establida en l’article 115 d’aquesta, les bases de la convocatòria podran establir que les persones acollidores podran ser beneficiàries de les prestacions regulades en el present article encara que hi concórrega la circumstància arreplegada en l’article 13.2.e de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. A les persones exceptuades d’aquest requisit tampoc els serà exigible en el moment del pagament de la prestació.

CAPÍTOL VIII
De la modificació de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana

Article 56
Es modifiquen els articles 4, 8 i 16 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, que queden redactats com segueix:


Article 4. Àmbit d’aplicació
1. Les mesures previstes en aquesta llei seran aplicables a totes les víctimes d’actes de violència sobre la dona que tinguen lloc al territori de la Comunitat Valenciana, sense perjuí d’allò que s’ha establit per la legislació en matèria d’estrangeria i de l’exigència de determinats requisits establits normativament per a les diferents prestacions o serveis.

2. En el supòsit de la indemnització prevista en l’article 16 d’aquesta llei, s’ampliarà l’àmbit d’aplicació als fets delictius per violència sobre la dona amb causa de mort, comeses fora de la Comunitat Valenciana, sempre que hi haja empadronament de les persones beneficiàries en algun municipi de la Comunitat Valenciana en la data que es produïsca l’acte delictiu amb resultat de mort.

Article 8. Garantia dels drets de les víctimes de violència sobre la dona
1. En l’àmbit de les seues competències, les administracions públiques de la Comunitat Valenciana garantiran a les víctimes de violència sobre la dona l’efectivitat dels drets que s’arrepleguen en el present títol.

2. La present llei serà aplicable a totes les dones que hagen sigut víctimes de la violència regulada en aquesta llei, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, amb independència de la seua nacionalitat, sense perjuí del que estableix l’article 16 de la llei.
Les dones immigrants que es troben en situació irregular disposaran dels drets arreplegats en el capítol I del títol I d’aquesta llei i caldrà ajustar-se al que disposa la normativa en matèria de drets i llibertats dels estrangers a Espanya.
3. Les dones amb discapacitat tindran dret a la informació administrativa i judicial en igualtat de condicions que la resta de víctimes de violència sobre la dona. La Generalitat garantirà aquest dret arreplegat en la legislació autonòmica vigent, mitjançant l’eradicació de totes aquelles barreres que dificulten l’accés a la informació i als recursos d’atenció integral.
4. A l’efecte de fer efectiu aquest dret, la Generalitat desenvoluparà protocols d’atenció i prevenció específics.

Article 16. Dret a indemnització per causa de mort
1. Tindran dret a la percepció d’una quantia econòmica de pagament únic, en les condicions i requisits que s’establisca reglamentàriament, en cas de víctima mortal de violència sobre la dona:
a) Els fills i filles menors d’edat, majors d’edat que depenguen econòmicament de la víctima, així com persones tutelades o acollides dependents econòmicament d’aquesta pels actes delictius ocorreguts en en la Comunitat Valenciana.
b) Els fills i filles menors d’edat, majors d’edat que depenguen econòmicament de la víctima, així com persones tutelades o acollides dependents econòmicament d’aquesta, que residisquen a la Comunitat Valenciana en la data de producció de l’acte delictiu amb resultat de mort, amb independència del lloc on aquest s’haguera produït.

c) En absència de tots els anteriors, els ascendents que depenguen econòmicament de la víctima, per les defuncions ocorregudes en el territori de la Comunitat o fora d’aquest, sempre que residisquen a la Comunitat en la data en què es produeix l’acte delictiu amb resultat de mort.

CAPÍTOL IX
De la modificació del Reglament per al reconeixement de les indemnitzacions i les ajudes econòmiques a les víctimes de violència sobre la dona, aprovat per Decret 63/2014, de 25 d’abril, del Consell


Article 57
Es modifica l’article 3 del Reglament per al reconeixement de les indemnitzacions i les ajudes econòmiques a les víctimes de violència sobre la dona, aprovat per Decret 63/2014, de 25 d’abril, del Consell, que queda redactat com segueix:

Article 3. Persones beneficiàries
1. Tindran dret a les indemnitzacions regulades en el present capítol les persones a què es refereixen els articles 4.2 i 16 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat.
2. La present modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.

Article 58
Es modifica l’article 5 del Reglament per al reconeixement de les indemnitzacions i les ajudes econòmiques a les víctimes de violència sobre la dona, aprovat per Decret 63/2014, de 25 d’abril, del Consell, que queda redactat com segueix:

Article 5. Concurrència de persones beneficiàries:
1. Quan concórreguen més d’un fill o filla, persona tutelada o acollida, amb dret a la percepció de la indemnització, es reconeixerà el dret a la percepció total d’aquesta a cada un d’ells.
2. Quan concórrega més d’un ascendent beneficiari amb dret a la percepció de la indemnització, es procedirà al prorrateig per parts iguals de l’import de la indemnització.
3. Aquesta modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.


Article 59
Es modifica l’article 9 del Reglament per al reconeixement de les indemnitzacions i les ajudes econòmiques a les víctimes de violència sobre la dona, aprovat pel Decret 63/2014, de 25 d’abril, del Consell, que queda redactat com segueix:

Article 9. Documentació
1. Junt amb l’imprés de sol·licitud degudament omplit haurà d’aportar-se la documentació següent:
a) Certificat de defunció de la víctima.
b) La condició de víctima de violència sobre la dona s’acreditarà pels mitjans de prova arreplegats en l’article 9 de la llei.
c) Acreditació del parentiu mitjançant certificació expedida pel Registre Civil o còpia compulsada del llibre de família o un altre document que acredite fefaentment la relació de parentiu.
d) En el supòsit de menors en situació d’acolliment familiar, resolució administrativa o judicial de l’òrgan competent en què es resolga l’acolliment familiar permanent o preadoptiu.
e) Autorització expressa a la conselleria competent en matèria de violència sobre la dona per a comprovar les dades d’empadronament, en els casos de l’article 16 b i c de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, en el municipi de referència. En cas de no efectuar aquesta autorització, s’haurà d’aportar el corresponent certificat expedit per l’ajuntament.
f) Declaració del sol·licitant de no estar incurs en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari de la subvenció, de les previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i del compliment de les obligacions de reintegrament de subvencions.
g) Autorització perquè l’administració obtinga directament l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social previstes en els articles 18 i 19 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. En cas de no autoritzar expressament l’òrgan gestor, s’haurà d’aportar els corresponents certificats d’estar al corrent en les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
h) Autorització expressa a la conselleria competent en matèria de violència sobre la dona, inclosa en l’apartat D de l’annex I d’aquest reglament, perquè aquesta comprove les dades d’identitat de les persones sol·licitants mitjançant el Sistema de Verificació de Dades d’Identitat, segons estableix el Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell. No obstant això:
1. Si de la comprovació efectuada resultara alguna discordança amb les dades facilitades per les persones interessades, l’òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.

2. Si la persona sol·licitant no presta el seu consentiment, haurà d’aportar fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat, passaport o número d’identificació d’estranger, segons siga procedent.
i) Model de domiciliació bancària (annex III d’aquest reglament).
2. En el cas de sol·licituds formulades pels fills i filles majors d’edat, persones tutelades o acollides dependents i ascendents de la víctima, junt amb la documentació prevista en el punt 1.a, b, c, e, f, g, h i i del present article, hauran d’acompanyar a la sol·licitud la documentació següent:
a) Declaració responsable dels ingressos obtinguts durant l’exercici en el qual es va produir la defunció de la víctima de violència.

b) En el supòsit de persones tutelades, resolució judicial en què es determine la condició de persona sotmesa a la tutela de la víctima de violència.
3. Aquesta present modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.

Article 60
Es modifica l’article 15 del Reglament per al reconeixement de les indemnitzacions i les ajudes econòmiques a les víctimes de violència sobre la dona, aprovat pel Decret 63/2014, de 25 d’abril, del Consell, que queda redactat com segueix:

Article 15. Compatibilitat
1. La percepció de les indemnitzacions previstes en el present reglament serà compatible amb la percepció de qualsevol altra indemnització derivada dels danys ocasionats per la defunció de la víctima de violència i amb la percepció de les ajudes econòmiques previstes en la Llei 35/1995, d’11 de novembre, d’ajudes i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual, i no serà compatible amb les indemnitzacions concedides per la mateixa causa per les administracions públiques competents del territori en què es produí el fet causant o la defunció.
2. La present modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.


CAPÍTOL X
De l’interventor general de la GENERALITAT

Article 61. Interventor general de la Generalitat
EL càrrec d’interventor general de la Generalitat haurà de ser exercit per un funcionari de carrera pertanyent a algun dels cossos d’interventors de les administracions públiques, o ser auditor dels organismes de control extern d’aquestes.


CAPÍTOL XI
De la modificació de la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana

Article 62
Es modifica l’apartat 2 de l’article 52 de la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
2. En les societats mercantils públiques en què l’Administració de la comunitat autònoma siga titular directament del cent per cent del capital social, les competències de la junta general que d’acord amb la legislació societària corresponen al soci únic, les exerceix el Consell.
Quan la participació directa no siga del cent per cent del capital social, l’exercici dels drets de la Generalitat com a soci o partícip en empreses mercantils correspon al titular de la conselleria competent en matèria de patrimoni, que podrà delegar la representació en la junta general amb caràcter especial per a cada junta, de conformitat amb la legislació mercantil.

Article 63
Cal afegir un nou article 92 a la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de patrimoni de la Generalitat Valenciana que queda redactat així:

1. La Generalitat, mitjançant un acord del govern valencià, a proposta del titular de la conselleria competent en matèria de patrimoni, podrà constituir i cedir gratuïtament drets de superfície i altres drets reals sobre immobles patrimonials, l’afectació o l’explotació del qual no es jutge previsible, a favor d’altres administracions públiques, societats mercantils de capital enterament públic, i entitats sense ànim de lucre, per a fins d’utilitat pública o interès social que redunden directament en benefici dels habitants de la Comunitat Valenciana.

2. També es podran constituir i cedir gratuïtament drets de superfície i altres drets reals sobre immobles patrimonials l’afectació o l’explotació del qual no es jutge previsible a favor de entitats sense ànim de lucre, siga quina siga la seua forma jurídica, que es dediquen al foment de la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.
3. A aquestes cessions els serà aplicable el que estableixen els apartats 2, 3, 4, 5, i 6 de l’article 90 d’aquesta llei.CAPÍTOL XII
De la modificació de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat

Article 64
Es modifica l’article 32 de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de la Generalitat, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, que queda redactat com segueix:

Article 32. Mandats d’alienació i desinversió
Es procedirà a l’alienació de les accions i participacions socials de les societats mercantils següents:
1. Tecnología y Ingeniería de Sistemas y Servicios Avanzados de Telecomunicaciones, SA (TISSAT).
2. Reciclados y Compostaje Piedra Negra, SA.

Article 65
S’introdueix una disposició addicional dèsset en la Llei 1/2013, de 21 de maig, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, que queda redactada com segueix:

Disposició addicional dèsset. Publicitat d’estatuts
Els estatuts de les societats mercantils de la Generalitat i de les fundacions del sector públic de la Generalitat a les quals es refereixen els articles 156 i 157 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i les seues modificacions, una vegada aprovats i inscrits en els registres corresponents, es publicaran en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, tot això sense perjuí del que preveu la normativa en matèria de transparència.

Article 66
S’introdueix una disposició addicional dihuitena en la Llei 1/2013, de 21 de maig, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, que queda redactada com segueix:

Disposició addicional dihuitena. De les aportacions de capital social de les societats mercantils de la Generalitat
Per a la realització d’aportacions de capital social a les societats mercantils de la Generalitat amb participació directa i majoritària d’aquesta incloses en l’article 2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, que siguen a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, serà preceptiu l’informe de la conselleria amb competència en matèria de sector públic, que versarà, exclusivament, sobre els efectes que aquesta aportació poguera tindre sobre la situació patrimonial de la societat.


Article 67
Es modifica l’apartat segon de la disposició addicional sisena de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, que queda redactat com segueix:
2. Les entitats de dret públic, incloses les entitats públiques empresarials a les quals es refereix l’article 155 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, estan obligades a formular els comptes anuals en el termini màxim de tres mesos a comptar del tancament de l’exercici i hauran d’aprovar, si és el cas, els comptes anuals en els sis mesos següents al tancament de l’exercici, una vegada remés, si és procedent, el corresponent informe d’auditoria, a les persones que ostenten la presidència de les diferents entitats que compten amb consell d’administració o un altre òrgan de direcció col·legiat semblant o amb comité d’auditoria.
Els estatuts de cada un dels ens han de fixar els òrgans obligats a formular i aprovar els comptes anuals, i hauran de correspondre a òrgans diferents. Si no n’hi ha, els comptes anuals han de ser formulats pels òrgans als quals corresponguen l’administració i la gestió ordinària de l’ens i han de ser aprovats per aquells als quals corresponguen la superior direcció i organització.

Article 68
Es modifica la disposició addicional novena de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, que queda redactada com segueix:

Disposició addicional novena. Òrgans col·legiats
1. Els consells d’administració i òrgans col·legiats superiors de govern o administració de les societats mercantils de la Generalitat i de les entitats de dret públic, incloses les entitats públiques empresarials, a les quals es refereixen respectivament els articles 156 i 155 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions tindran un mínim de 4 membres i un màxim de 16 membres, segons la dimensió de l’entitat. La majoria dels membres d’aquests òrgans seran designats, directament o indirectament, per òrgans de l’Administració de la Generalitat o d’altres ens del sector públic de la Generalitat.

2. En els òrgans col·legiats superiors de govern o administració de les entitats de dret públic, incloses les entitats públiques empresarials a les quals es refereix l’article 155 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, hi haurà necessàriament un representant de la conselleria competent en matèria d’hisenda i del sector públic instrumental, designat pel seu titular i amb el rang mínim de director general. A més, assistirà a les sessions, en tasques d’assessorament jurídic, amb veu i sense vot, un representant de l’Advocacia de la Generalitat.

3. S’observarà el principi de paritat d’homes i dones en la composició dels patronats de les fundacions del sector públic de la Generalitat, dels consells d’administració de les societats mercantils de la Generalitat i dels òrgans col·legiats superiors de govern o administració de les entitats de dret públic, incloses les entitats públiques empresarials. A este efecte, es tindrà en compte el següent:

a) Del còmput s’exclouran aquelles persones que formen part d’aquests òrgans en funció del càrrec específic que exercisquen.
b) Cada organització, institució o entitat a què corresponga la designació o proposta, facilitarà la composició de gènere que permeta la representació paritària.
4. El que disposa aquesta disposició no serà aplicable al Patronat del Misteri d’Elx, atesa la singularitat d’aquest.

Article 69
Es modifica el punt 6 de l’apartat 2 de la disposició final tercera de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, per la qual es modifica la Llei 9/1986, de 30 de desembre de la Generalitat, per la qual es crearen els ens de dret públic Institut Valencià d’Arts Escèniques, Cinematografia i Música i l’Institut Valencià d’Art Modern, que queda com segueix:
6. Seran vocals designats:
a) Un/a representant de la conselleria amb competències en matèria de cultura designat/ada per la persona titular.
b) Un/a representant de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda i del sector públic instrumental, designat/ada per la persona titular i amb el rang mínim de director/a general.
c) Fins a un màxim de tres membres designats per la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de cultura designat/ada per la persona titular entre persones amb responsabilitat en matèria de cultura de qualsevol institució pública.

Article 70
Es modifica la disposició final sisena de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, que queda redactada com segueix:
Es modifica el primer paràgraf de l’article 1 del Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell, sobre reintegrament de transferències corrents i de capital, amb la redacció següent:
Les subvencions que es concedisquen als ens del sector públic instrumental de la Generalitat compresos en els articles 154 a 157 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, que no s’hagen aplicat a les seues finalitats al tancament de l’exercici, seran reintegrades al pressupost de la Generalitat.


CAPÍTOL XIII
De l’exercici de competències per les entitats locals

Article 71
Exercici per les entitats locals de competències diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local
1. La continuïtat en l’exercici per les entitats locals de les competències diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació que amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local estigueren exercint, només caldrà quan no es pose en risc la sostenibilitat del conjunt de la hisenda municipal, en els termes de la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i no s’incórrega en un supòsit d’execució simultània d’aquest servei públic amb una altra Administració pública.
2. La continuïtat en l’exercici de les competències a què es refereix l’apartat anterior exigirà una avaluació prèvia per l’entitat local respecte a la no-existència de duplicitats i de la seua sostenibilitat financera. Això sense perjudici del control que, en execució de les competències que correspon exercir a la Generalitat, mentre el titular de la competència material i de la tutela financera de les entitats locals del seu territori, exercisca amb vista a verificar el compliment dels requisits esmentats recollits en l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Als efectes previstos en el paràgraf anterior, l’entitat local podrà optar entre sol·licitar els informes previstos en l’article 7.4. abans esmentat, i seguirà, per a això, el procediment reglamentàriament establit, o realitzar una avaluació mitjançant informe de l’interventor d’aquesta en el qual es pronuncie sobre la sostenibilitat financera i informe del secretari de l’entitat local sobre la inexistència de duplicitats. Aquests informes es remetran a la direcció general competent en matèria de tutela financera de les entitats locals, la qual basant-se en les funcions de control que té assignades comprovarà si es compleixen amb els extrems previstos en la legislació bàsica.
3. En el supòsit que els informes de l’interventor i del secretari de l’entitat local verificaren l’incompliment de qualsevol d’aquests requisits, o com a resultat del control efectuat pels òrgans competents de l’administració de la Generalitat es comprovara aquest incompliment, el municipi deixarà d’exercir aquestes competències i s’abstindrà de prestar els serveis que d’aquesta deriven.


CAPÍTOL XIV
De la modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, de Patrimoni Cultural Valencià

Article 72
S’afig un article 60 bis a la Llei 4/1998, d’11 de juny, de Patrimoni Cultural Valencià, amb el contingut següent:

Article 60 bis. Ús de detectors de metalls i altres instruments d’anàloga naturalesa.
1. L’ús de detectors de metalls o altres eines o tècniques anàlogues que permeten localitzar restes de naturalesa arqueològica o paleontològica, fins i tot sense ser aquesta la seua finalitat, haurà de ser autoritzat per la conselleria competent en matèria de cultura.
2. Reglamentàriament es determinaran les condicions de l’autorització, que en tot cas requerirà l’autorització del propietari del terreny, tindrà caràcter personal i indicarà el seu àmbit territorial i temporal. Així mateix, es podran determinar usos i àmbits exempts de la necessitat d’autorització administrativa.
3. Els objectes i restes materials trobats amb la utilització d’aquests dispositius que posseïsquen els valors que són propis del patrimoni arqueològic o paleontològic queden subjectes al que disposa l’article 64, i no es consideraran en cap supòsit trobats per atzar.»

Article 73
Es modifica l’article 97 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, que queda redactat com segueix:

Article 97. Infraccions
1. Són infraccions administratives en matèria de patrimoni cultural i seran sancionades d’acord amb el que estableix aquest títol les accions o omissions contràries al que disposa aquesta llei, i que no siguen constitutives de delicte.
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
2. Seran infraccions lleus:
a) L’incompliment del deure de facilitar a les administracions públiques l’examen i inspecció dels béns i les informacions pertinents, establit en els articles 16.3 i 18.3.
b) La inobservança del deure de comunicar a la conselleria competent en matèria de cultura l’existència dels béns a què es refereix l’article 16.4.
c) El canvi d’ús dels béns inclosos en l’Inventari sense la comunicació o autorització prèvies exigides en els articles 18.2, 36.2 i 41.1 i el manteniment d’un ús incompatible amb la condició de bé inventariat o declarat. Si el bé ha patit dany per causa de la seua utilització, caldrà ajustar-se al que disposa la lletra a de l’apartat tercer d’aquest article.

d) La negativa a permetre l’accés dels investigadors als béns inventariats, d’acord amb el que disposa l’article 18.4, excepte quan es tracte de béns declarats d’interés cultural, i en aquest cas caldrà ajustar-se al que disposa l’apartat tercer, lletra b, d’aquest article.
e) L’obstrucció de la tasca inspectora de l’Administració.
f) L’incompliment de les ordres de suspensió o paralització dictades per l’administració competent, sempre que com a conseqüència del seu incompliment no es produïsquen danys per al patrimoni.
g) L’incompliment del deure de comunicar les transmissions, negocis jurídics, trasllats i actes materials sobre béns de l’Inventari, establit en els articles 18.5 i 43.
h) La falta de notificació a l’administració competent de la transmissió a títol onerós de béns inventariats segons ordena l’article 22.1.

i) L’incompliment de les obligacions de facilitar la visita pública dels béns immobles d’interés cultural i de cedir a exposicions els mobles, establides en l’article 32.
j) La no-presentació a l’administració competent, dins del termini establit, de les memòries de les intervencions efectuades en béns, immobles, mobles i de les actuacions arqueològiques o paleontològiques, segons el que disposen els articles 35.3, 41.5, 50.6 i 60.4.
k) La no-comunicació a la conselleria competent en matèria de cultura per part dels ajuntaments, en el termini establit en l’article 50.4, de les llicències d’obra i les ordres d’execució sobre béns de rellevància local.
l) La realització de tractaments sobre béns mobles de rellevància patrimonial sense autorització de la conselleria competent en matèria de cultura, infringint el que disposen els articles 41.1 i 53, llevat que pel seu resultat constituïsquen infracció més greu.
m) La realització, reproducció i difusió no autoritzades de fons de museus i col·leccions museogràfiques permanents de titularitat de la Comunitat Valenciana.
n) La realització de qualsevol obra o actuació en immobles integrants de conjunts històrics o entorns de protecció de béns d’interés cultural, que no compten amb inscripció independent en l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià amb incompliment dels tràmits i condicions establides en la present llei.
ñ) L’ús de detectors de metalls o altres instruments d’anàloga naturalesa sense autorització, en àmbits no expressament permesos, o amb incompliment dels requisits o condicions establits en la corresponent autorització administrativa.
o) Causar danys per un valor de fins a 30.000 euros a béns inclosos en l’Inventari.
p) La infracció de les altres obligacions imposades per aquesta llei, sempre que no estiga qualificada en aquest mateix article com a greu o molt greu.
3. Seran infraccions greus:
a) L’incompliment del deure de conservar i mantindre la integritat del valor cultural dels béns inclosos en l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, establit en l’article 18.1.
b) La negativa a permetre l’accés dels investigadors als béns declarats d’interés cultural.
c) La no-comunicació a la conselleria competent en matèria de cultura de les subhastes a què es refereix l’article 22.4.
d) La realització de qualsevol tipus d’intervenció sobre un bé immoble inclòs en l’Inventari General amb incompliment dels tràmits previstos en la present llei, llevat que, pels seus efectes sobre el bé inventariat, haja de constituir infracció molt greu segons el que disposa l’apartat quart.
e) L’atorgament de llicències municipals, o altres actes administratius d’eficàcia habilitant, i l’adopció de mesures cautelars pels ajuntaments amb infracció del que disposen els articles 33.1, 36, 39.2b, 40.2, 50.7 i 62.3.
f) La realització d’actuacions arqueològiques o paleontològiques, així com l’atorgament de llicència municipal o un altre acte administratiu d’eficàcia habilitant quan siga preceptiva, sense l’autorització de la conselleria competent en matèria de cultura preceptuada en l’article 60, llevat que en resulte dany greu per a les restes arqueològiques o paleontològiques, i en aquest cas caldrà ajustar-se al que disposa l’apartat quart, lletra d d’aquest article.
g) La realització d’obres de remoció de terra, de demolició o qualssevol altres actuacions o intervencions realitzades amb infracció del que disposa l’article 60.6, llevat que en resulte dany greu per a les restes arqueològiques o paleontològiques, i en aquest cas caldrà ajustar-se al que disposa l’apartat quart, lletra d d’aquest article.
h) L’incompliment de les obligacions de comunicar el descobriment de restes arqueològiques o paleontològiques i d’entregar els objectes trobats, fins i tot casualment, establides en els articles 60 bis, 63.1, 64.2 i 65.3, així com la realització dels actes que, si hi ha delicte, donarien lloc a l’aplicació d’algun dels articles compresos en el capítol XIV del títol XIII del Codi Penal.
i) La no-suspensió immediata de les obres amb motiu del descobriment de restes arqueològiques o paleontològiques i l’incompliment de les ordres de suspensió dictades per l’administració competent, en els supòsits previstos en els articles 62 i 63.
j) La comercialització de béns de naturalesa arqueològica o paleontològica sense que la seua procedència estiga degudament documentada.
k) La inobservança del deure de portar el llibre registre de transaccions de béns mobles establit en l’article 12, i l’omissió o inexactitud de les dades que hi hagen de constar.
l) La separació de béns mobles vinculats a un immoble declarat d’interés cultural, infringint el que disposa l’article 38.1.b.
m) La disgregació de les col·leccions de béns mobles incloses en l’Inventari, excepte les declarades d’interés cultural, i l’eixida temporal de fons dels museus o col·leccions museogràfiques integrats en el sistema valencià de museus, sense l’autorització exigida en virtut dels articles 53 i 73.2.
n) Causar danys per un valor entre 30.001 i 60.000 euros a béns inclosos en l’Inventari.
ñ) Es considera falta greu si en període de 12 mesos es cometen dues o més faltes lleus.
4. Seran infraccions molt greus:
a) El derrocament, total o parcial, dels immobles inclosos en l’Inventari, així com l’atorgament de llicències de demolició, contravenint la prohibició expressa de l’article 20.
b) El desplaçament de béns immobles declarats d’interés cultural i l’atorgament pels ajuntaments de llicència per a això, en contra del que disposa l’article 38.1.c.
c) La realització de qualsevol tipus d’intervenció sobre un bé immoble inclòs en l’Inventari General amb incompliment dels tràmits previstos en la present llei, quan es cause greu dany a aquell.

d) La realització de les actuacions mencionades en les lletres f i g de l’apartat tercer d’aquest article, quan resulten danyades greument les restes arqueològiques o paleontològiques.
e) La destrucció, total o parcial, de béns mobles inclosos en l’Inventari.
f) La disgregació de col·leccions de béns mobles declarades d’interés cultural i de fons de museus i col·leccions museogràfiques pertanyents al sistema valencià de museus sense l’autorització de la conselleria competent en matèria de cultura, exigida segons els articles 44 i 73.5.
g) Causar danys per un valor superior a 60.000 euros a béns inclosos en l’Inventari.
5. Als efectes del que disposa aquest article, s’equiparen als béns inclosos en l’Inventari aquells respecte dels quals s’haja iniciat el corresponent procediment per a ser inscrits en aquest.


CAPÍTOL XV
De la modificació de la Llei 2/2011, de 22 de març, del’esport i l’activitat física de la Comunitat Valenciana

Article 74
Es modifica l’article 2 de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’esport i l’activitat física de la Comunitat Valenciana, afegint-hi un nou apartat amb el contingut següent:

Article 2 Principis rectors
19. Incloure la perspectiva de gènere en tots els aspectes de l’esport.

Article 75
Es modifica l’article 43 de la Llei 2/2011, de 22 de març, de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana, afegint-hi un nou apartat amb el contingut següent:

Article 43. Les competicions i activitats esportives universitàries:

3. Per a participar en competicions esportives federades, les universitats de la Comunitat Valenciana hauran de constituir una secció esportiva en el seu si, d’acord amb l’article 75. Aquesta secció tindrà caràcter poliesportiu.

Article 76
Es modifica l’article 75 de la Llei 2/2011, de 22 de març, de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana, afegint-hi un nou apartat amb el contingut següent:

Article 75. Seccions esportives i seccions de recreació esportiva d’altres entitats.
4. Les universitats podran constituir una secció poliesportiva com a secció esportiva en la seua estructura administrativa, d’acord amb el present article, amb la denominació que s’ajustarà a la forma següent: «Secció Esportiva de la Universitat» seguit del nom de la universitat corresponent.

Article 77
S’afig una disposició transitòria tercera a la Llei 2/2011, de 22 de març, de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana, amb el contingut següent:

Tercera. Clubs esportius universitaris.
Els clubs esportius que a la entrada en vigor d’aquesta modificació tinguen el nom d’una universitat en la seua denominació i estiguen inscrits en el Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana, disposaran del termini de sis mesos per a constituir-se com a secció esportiva, sent cancel·lada la seua inscripció com a club esportiu.


CAPÍTOL XVI
De la jubilació del personal estatutari

Article 78. Jubilació del personal estatutari
1. La jubilació forçosa del personal estatutari de les institucions sanitàries de la conselleria competent en matèria de Sanitat es declararà d’ofici al compliment de l’edat que, amb caràcter general i per a cada any, es preveu en l’article 161.1.a, en relació amb la disposició transitòria vintena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, per a l’accés a la pensió de jubilació sense coeficient reductor per raó de l’edat.

2. No obstant això, l’òrgan competent per a declarar la jubilació forçosa podrà autoritzar la prolongació en el servei actiu, amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada i sempre que quede acreditada la seua capacitat psiquicofísica per a exercir la professió o les activitats pròpies del nomenament, en els casos següents:
a) Quan quede acreditat que en el moment de complir l’edat de jubilació forçosa li falten sis anys o menys per a completar el període de cotització necessari per a causar dret a la pensió de jubilació i que no podrà prolongar-se més enllà del dia en què es complete el dit període.

b) Fins a complir, com a màxim, els 70 anys d’edat, a fi de satisfer interessos o necessitats de l’organització prèviament establits en un pla d’ordenació de recursos humans.
3. Serà procedent la jubilació voluntària total, a sol·licitud de la persona interessada, sempre que reunisca els requisits establits en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, per a l’accés a la pensió de jubilació a una edat inferior a la de jubilació forçosa assenyalada en l’anterior apartat 1.
4. Els procediments administratius per a l’aplicació del que disposen els apartats anteriors seran objecte de desplegament reglamentari. En tot cas, les sol·licituds de prolongació en el servei actiu fundades en la lletra b de l’apartat 2 d’aquest article s’hauran de resoldre expressament amb quinze dies hàbils d’antelació a la data de compliment de l’edat de jubilació forçosa, havent d’entendre’s denegades en els casos en què no s’haguera dictat una resolució expressa en l’esmentada data.

CAPÍTOL XVII
De la modificació de la Llei 1/2011, de 22 de març, per la qual s’aprova l’Estatut dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana

Article 79
Es modifica l’article 12 de la Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s’aprova l’estatut dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix :
1. Les juntes arbitrals de consum són òrgans administratius creats mitjançant conveni entre l’Administració General de l’Estat i les administracions públiques de la Comunitat Valenciana competents en matèria de consum, a través de les quals s’articula i gestiona l’arbitratge institucional de consum, prestant serveis de caràcter tècnic, administratiu i de secretaria en el marc en què es fa referència en el títol V d’aquesta llei.

2. L’exercici de la funció arbitral per persones alienes a l’Administració de la Generalitat, participant en els òrgans arbitrals col·legiats o unipersonals, donarà dret a indemnització, una vegada finalitzat l’exercici de la dita funció amb la formalització i firma del laude, en els termes i quantia que establisca la normativa reglamentària corresponent.

3. El sistema arbitral de consum com a instrument per a la resolució extrajudicial dels conflictes en matèria de consum i alternativa a la via judicial, es veurà reforçat a través de campanyes d’adhesió de les empreses, fins i tot de les públiques que presten serveis a la ciutadania.


Article 80
Es modifica la denominació de la disposició addicional única de la Llei 1/2011, de 22 de març, per la qual s’aprova l’Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, que es denominarà disposició addicional primera.

Article 81
S’afig una disposició addicional segona a la Llei 1/2011, de 22 de març, per la qual s’aprova l’Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, del tenor següent:

Disposició addicional segona. Personal en els establiments de distribució al detall i venda al públic de carburants i combustibles

Amb la finalitat de garantir els drets dels consumidors i usuaris dels col·lectius de l’article 6, en tots els establiments de subministrament al detall i venda al públic de carburants i combustibles, mentres romanguen oberts i en servei en horari diürn, hauran de disposar d’una persona responsable dels serveis que s’hi presten, a fi de garantir l’exercici dels drets reconeguts en aquesta llei.

En el cas de persones amb discapacitat, quan no puguen accedir al subministrament en règim d’autoservei, seran ateses per una persona responsable de les instal·lacions.
L’incompliment de les obligacions contingudes en aquesta disposició addicional es considerarà una infracció greu.
La concreció de l’horari diürn es farà per resolució de la direcció general competenent en la matèria.


CAPÍTOL XVIII
De la modificació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunitat Valenciana

Article 82
Es modifica l’apartat 1 i se suprimeix l’apartat 4 de l’article 59 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:

Article 59
1. Els terrenys forestals que hagen patit els efectes d’un incendi queden subjectes a les prohibicions de classificació o reclassificació urbanística preceptuades en la normativa reguladora del sòl no urbanitzable.
CAPÍTOL XIX
De la modificació de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d’Espais Naturals Protegits

Article 83
Es modifica el punt 2 de l’article 31 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
2. Reserves naturals: la seua declaració exigirà un pla d’ordenació dels recursos naturals. La seua ordenació es durà a terme mitjançant plans rectors d’ús i gestió. En el cas de reserves naturals declarades prèviament que no disposen dels esmentats plans, el termini màxim per a habilitar-los serà de 5 anys a partir de l’1 de gener de 2016.

Article 84
Es modifica l’article 33 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:

Article 33. Zonificació
Fora de l’espai natural protegit, és a dir, en l’àrea d’amortiment d’impactes, caldrà ajustar-se al que es dispose en cada un dels plans d’ordenació dels recursos naturals per a cada espai natural protegit declarat.

Article 85
Es modifica l’apartat 2 de l’article 48 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:

Article 48. Òrgans de gestió
2. La gestió dels parcs naturals i reserves naturals correspon a la direcció general competent en la matèria, mitjançant el director conservador.


CAPÍTOL XX
De la modificació de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Controlambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana

Article 86
Es modifica l’apartat VII, paràgraf tercer, del preàmbul de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
«Ley 5/2013, d’11 de juny, que modifica la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació…»

Article 87
S’afig un apartat 5 a l’article 3 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
5. Així mateix, s’exclouen de la present llei les activitats comercials detallistes i la prestació de serveis inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, o norma que la substituïsca.


Article 88
Es modifica l’article 10 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:

Article 10. Coordinació amb les autoritzacions o altres mitjans d’intervenció substantiva en matèria d’indústria i energia.
L’atorgament de l’autorització ambiental integrada o de la llicència ambiental precedirà l’autorització administrativa o un altre mitjà d’intervenció a què se subjecten les indústries o instal·lacions industrials a què es refereix l’article 4.3 de la present llei.
Article 89
Es modifica la lletra a de l’apartat 2 de l’article 20 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
a) En cada una de les tres províncies de la Comunitat Valenciana existirà una comissió territorial d’anàlisi ambiental integrat, òrgan col·legiat compost per representants dels distints òrgans i administracions amb competències en l’activitat objecte de la llicència ambiental, adscrita a la conselleria competent en matèria de medi ambient a través de les direccions territorials i dependents d’aquestes.


Article 90
Es modifica l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:

1. En el supòsit de projectes subjectes a avaluació d’impacte ambiental, amb el caràcter que estiga establit per la normativa vigent en la matèria, el promotor podrà presentar, davant de l’òrgan substantiu ambiental, sol·licitud dirigida a l’òrgan ambiental d’elaboració del document d’abast de l’estudi d’impacte ambiental, acompanyant document inicial del projecte amb el contingut mínim i requisits formals establits en la normativa d’avaluació d’impacte ambiental de projectes.


Article 91
Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 27 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana, que queda sense contingut.

Article 92
S’afig un apartat 6 a l’article 44 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
«6. En el cas d’activitats o instal·lacions incloses en l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s’aprova la norma bàsica d’autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen donar origen a situacions d’emergència, haurà de presentar-se, per a la seua incorporació a l’expedient d’autorització ambiental integrada, el pla d’autoprotecció, que es remetrà als òrgans competents en matèria de protecció civil per a l’exercici de les funcions que els atribueix el reial decret esmentat.»


Article 93
Es modifica l’apartat 3 de l’article 49 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:

3. Així mateix, les autoritzacions ambientals integrades podran ser revocades o anul·lades d’acord amb el que estableix la normativa sobre procediment administratiu comú.

Article 94
Es modifica l’apartat 1 de l’article 55 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:

1. L’ajuntament sotmetrà l’expedient a informació pública mitjançant la inserció d’un anunci en el tauler d’edictes i publicació en la pàgina web de l’ajuntament per un termini no inferior a 20 dies, perquè les persones físiques o jurídiques, associacions veïnals i els que ho consideren convenient formulen les al·legacions que estimen oportunes.


Article 95
Es modifica l’article 57 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
«Article 57. Remissió de documentació en cas d’avaluació d’impacte ambiental
Quan haja de realitzar-se l’avaluació d’impacte ambiental del projecte en el procediment de llicència ambiental, l’estudi d’impacte ambiental i una còpia del projecte juntament amb les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública, i els informes demanats per l’ajuntament d’acord amb l’article anterior, es remetran a l’òrgan ambiental autonòmic competent per a emetre el pronunciament corresponent en matèria d’impacte ambiental, i en la seua tramitació i efectes es regiran pel que estableix la normativa vigent en aquesta matèria.»


Article 96
Es modifica l’apartat 3 de l’article 64 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:

3. Així mateix, les llicències ambientals podran ser revocades o anul·lades d’acord amb el que estableix la normativa sobre procediment administratiu comú.

Article 97
Es modifica l’apartat 1 de l’article 69 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:

1. La presentació de la declaració responsable ambiental amb la documentació indicada en l’article anterior permetrà a l’interessat l’obertura i inici de l’activitat transcorregut el termini d’un mes des de la presentació.

Article 98
Es modifica l’epígraf 7 de l’annex II de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana amb l’eliminació dels apartats 7.2 i 7.3.


Article 99
Es modifica l’annex II, epígraf 13.2.1, de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:

«Activitats amb càrrega tèrmica ponderada superior a 200 Mcal/m² (800 MJ/m² segons CTE DB-SI i RSIEI 800 MJ/m²)»

Article 100
Es modifica l’annex III, epígraf 9.1, de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:

«Aquelles activitats que no disposen d’activitats industrials subjectes a programes de manteniment incloses en l’article 2.2.1.r del RD 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.»


CAPÍTOL XXI
Dels terminis de resolució i del silenci administratiu de determinats procediments

Article 101. Terminis de resolució i silenci administratiu en determinats procediments
1. S’estableixen els terminis màxims de resolució i notificació i el sentit del silenci administratiu dels procediments següents:


Identificació
del tràmit Nom del procediment Termini Sentit del
silenci Justificació Òrgan
Inscripció/Actualització de dades que es troben en el Registre Vitícola 6 mesos desestimatori Normativa comunitària supraestatal i lluita contra el frau Conselleria competent en matèria d’agricultura
Sol·licitud d’arrancada de vinyes per a obtindre dret de replantació 6 mesos desestimatori Normativa comunitària supraestatal i lluita contra el frau Conselleria competent en matèria d’agricultura
Sol·licitud d’autorització de replantació de vinyes de vinificació 3 mesos desestimatori
Normativa comunitària supraestatal i lluita contra el frau Conselleria competent en matèria d’agricultura
Sol·licituds d’autorització de plantació de vinya per conversió d’un dret de plantació 3 mesos desestimatori Normativa comunitària supraestatal i lluita contra el frau Conselleria competent en matèria d’agricultura

(*) RD 740/2015, de 31 de juliol, pel qual es regula el potencial de producció vitícola

* * * * * * *

2. Els procediments iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present llei es tramitaran i resoldran per la normativa vigent en el moment de presentació de la sol·licitud.


CAPÍTOL XXII
De la modificació de la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana

Article 102
S’afig una disposició transitòria sisena a la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
«Disposició transitòria sisena. Règim transitori del procediment a què es refereix l’article 78 d’aquesta llei
Fins que no es dispose del desplegament reglamentari indicat en l’article 78, en relació amb les distàncies límit a l’edificació a les infraestructures ferroviàries en alguns supòsits, se seguirà el procediment següent per a casos particulars per a poder procedir a la seua autorització.
1. Informe favorable de FGV, en què es considere justificable l’aplicació d’una distància inferior a cinquanta metres per al límit d’edificació en virtut de les característiques de la línia i del seu entorn i en què es reflectisquen les distàncies concretes per al supòsit en particular.
2. Resolució del conseller competent en matèria de transports del supòsit en particular, en la qual s’incloguen les distàncies concretes per a aquest supòsit indicades per FGV en el seu informe.»


Article 103
S’afig una disposició transitòria setena a la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
«Disposició transitòria setena. Règim transitori del capítol III del títol II d’aquesta llei.
Fins que no es dispose d’un desplegament reglamentari del capítol III del títol II d’aquesta llei, serà aplicable el següent:
1. En relació amb l’article 48, respecte a la capacitació dels taxistes, per mitjà d’una resolució del / de la conseller/a competent en matèria de transport, s’establiran exàmens periòdics per a les àrees de prestació conjunta.
2. En relació amb la regulació de l’article 54.6 de les característiques dels vehicles, es podran establir, per mitjà d’una resolució del/de la conseller/ra en matèria de transport, criteris sobre la col·locació de la publicitat en els vehicles. En qualsevol cas, aquesta publicitat mai podrà anar en contra dels drets fonamentals ni contenir missatges sexistes.

3. Per mitjà d’una resolució del / de la conseller/a en matèria de transports, amb un informe previ favorable del Consell de Taxi, es podran establir serveis concertats, amb condicions especials, entre els quals el taxi rural, turístic, els serveis de paqueteria i missatgeria.
4. En relació amb els drets i obligacions dels usuaris, regulats en l’article 57.1.b, els equipatges que es podran transportar gratuïtament en els vehicles seran els que admeta el vehicle dins dels seus límits de capacitat i d’acord amb la normativa de seguretat i circulació vigents.»CAPÍTOL XXIII
De la modificació de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de Ports de la Generalitat

Article 104
Se suprimeix l’article 20 de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de Ports de la Generalitat, que queda sense contingut.

Article 105
Se suprimeix l’article 33 de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de ports de la Generalitat, que queda sense contingut.

Article 106
Es modifica l’article 82 de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de ports de la Generalitat, amb la redacció següent:
1. Quan el títol administratiu habilite per a l’ocupació o utilització del subsòl o espais submergits, el tipus a aplicar per a tal ocupació o utilització serà el 50 per cent del previst en l’article 67, excepte en aquells casos en què el seu ús impedisca la utilització de la superfície, en els quals no és procedent cap reducció,
2. En les concessions o autoritzacions atorgades a ajuntaments relatives a espais sitis en el seu terme municipal, el tipus a aplicar únicament serà el previst en l’article 67, sempre que es donen les circumstàncies següents:
a) Les activitats autoritzades siguen exclusivament de restauració, mercats ambulants, quioscs i botigues al detall.
b) Els espais objecte del títol siguen continguts a la línia de delimitació del domini públic portuari i estiguen separats de zones susceptibles d’usos pròpiament portuaris per mitjà d’un vial urbà de trànsit rodat.

3. Les autoritzacions per a l’exercici d’activitats esportives propostes per administracions públiques o entitats sense ànim de lucre, la duració de les quals es preveja inferior a dotze hores, estaran exemptes del pagament de la corresponent taxa.

Article 107
S’afig un nou article 85.bis en la Llei 2/2014, de 13 de juny, de Ports de la Generalitat, amb la redacció següent:
La realització del fet imposable d’alguna de les taxes regulades en aquest títol, sense la corresponent concessió o autorització, determinarà l’obligació de pagament de la taxa que corresponga incrementada en un vint per cent, havent d’iniciar-se el corresponent procediment sancionador i de desnonament, si és el cas.

Article 108
Es modifica l’article 94.5 de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de Ports de la Generalitat, que queda redactat com segueix:
5. L’òrgan competent en matèria de transport marítim podrà establir obligacions de servei públic en els serveis regulars de cabotatge insular en què així ho estime convenient, en atenció a les seues especials característiques, amb la finalitat de garantir la seua prestació amb condicions de continuïtat i regularitat.
Article 109
Es modifica l’article 95.1 de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de Ports de la Generalitat, que queda redactat com segueix:
«1. La prestació del servei de transport en aigües marítimes de passatgers i mercaderies no requerirà l’obtenció prèvia de l’autorització administrativa corresponent, excepte en els supòsits en què així siga procedent d’acord amb les disposicions de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de Garantia de la Unitat de Mercat, i, en especial, en el seu article 17.
L’autorització, si és el cas, s’atorgarà sense perjudici de qualssevol altres llicències, permisos, autoritzacions o concessions que calguen d’acord amb la legislació sectorial que hi siga aplicable i, en especial, la legislació sobre aigües, costes o ports.
En els supòsits en què requerisquen autorització administrativa, les empreses de transport no podran realitzar activitats o prestar serveis que no estiguen expressament emparats en el títol d’atorgament de l’autorització, sense perjudici que puguen, si és el cas, sol·licitar la seua ampliació o la modificació del seu contingut.»

Article 110
Es modifica l’article 101.2 de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de Ports de la Generalitat que queda redactat com segueix:
2. Es consideren abandonats, als efectes previnguts en l’apartat anterior, els següents béns:
a) Les embarcacions, els vehicles i qualsevol altre artefacte, mercaderia o objecte que no tinguen matrícula o les dades suficients per a la identificació del seu propietari o consignatari, que es troben en el port sense la preceptiva autorització.
b) Les embarcacions que mostren signes evidents de deteriorament, presenten perill d’afonament o estiguen afonades.
c) Els vehicles que romanguen estacionats en el mateix lloc durant un mes o mostren signes de deteriorament evidents.
d) Les embarcacions que romanguen en el port durant un període superior a sis mesos en el mateix lloc, sense activitat apreciable exteriorment i sense haver pagat les tarifes corresponents.
La declaració d’abandó exigirà la tramitació del corresponent procediment, en el que s’acreditaran les circumstàncies expressades i en el que es donarà audiència al propietari, al navilier, al capità del vaixell o, si és el cas, al consignatari del vaixell, en la forma prevista en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 111
Primer. Es modifica la disposició derogatòria única de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de Ports de la Generalitat que queda redactada de la manera següent:

Única. Derogació normativa
Queden derogades totes aquelles disposicions del mateix rang o d’un rang inferior que contradiguen o s’oposen al que disposa la present llei i, en particular, les següents:
1. L’article 54 de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat.
2. El capítol IX de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, excepte l’apartat seté i vuité de l’article 70 del dit capítol.
Segon. L’apartat vuitè de l’article 70 de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de la Generalitat, queda redactat com segueix:

Vuitè
U
1. L’Administració Portuària podrà convocar concursos per a l’atorgament de concessions en el domini públic portuari. En tot cas, hauran de convocar-se concursos en els supòsits següents:
a) Concessions per a terminals de passatgers o de manipulació i transport de mercaderies dedicades a usos particulars, quan hi haja diferents solucions d’interès portuari o quan el tràmit de competència de projectes es presenten diferents projectes alternatius d’igual o semblant interès portuari.
b) Concessions de dàrsenes i instal·lacions nauticoesportives, llevat que el sol·licitant siga un club nàutic sense fins lucratius o un altre d’esportiu sense fins lucratius, o una altra administració pública o entitat de dret públic o privat que en depenga, sempre que les condicions de la concessió establesquen com a màxim un límit de 20 per cent per al nombre d’atracadors destinats a embarcacions amb eslora superior a 12 metres; en aquest cas s’aplicarà el procediment que es regula en aquest subapartat.
Les sol·licituds a què es refereix el subapartat u.b d’aquest apartat vuitè només podran tenir per objecte continuar l’explicació de les dàrsenes i instal·lacions nauticoesportives del port on es troben ubicats els clubs nàutics sense fins lucratius i un altre d’esportiu sense fins lucratius, o l’administració pública o entitat de dret públic o privat que en depenga. L’atorgament de concessions per a les instal·lacions nauticoesportives no explotades a l’entrada en vigor d’aquesta llei per un club nàutic sense fins lucratius o un altre d’esportiu sense fins lucratius o una administració pública o entitat de dret públic o privat que en depenga, s’atorgaran per concurs que es regirà pel que hi ha disposat en els subapartats dos i tres d’aquest apartat vuitè.

Les sol·licituds que complesquen els requisits anteriors s’admetran a tràmit llevat que per resolució motivada fundada en l’existència d’incompliments del títol concessional previ o en la comissió pel concessionari d’infraccions greus o molt greus tipificades en la Llei 2/2014, de ports, l’Administració Portuària decidesca convocar concurs que es tramitarà d’acord amb el que hi ha previst en els subapartats dos i tres d’aquest apartat vuitè.
2. Les sol·licituds a què es refereix el subapartat u.b d’aquest apartat vuitè s’hauran de formular amb una antelació màxima de tres anys a la data d’extinció del títol habilitant o en el cas dels títols habilitants extingits a la data d’entrada en vigor de la modificació d’aquest apartat vuitè de l’article 70 de la Llei 12/2004. En el cas de no presentar-se aquesta sol·licitud en el termini indicat, l’administració queda facultada per a iniciar la fase de concurs d’acord amb el que hi ha previst en el subapartat dos d’aquest apartat vuitè.
3. Rebuda la sol·licitud, l’Administració Portuària redactarà i aprovarà, per a la dàrsena o instal·lació nauticoesportiva de que es tracte, les condicions de referència que regiran en el procediment de competència de projectes, que contindran (I) els criteris de solvència tècnica i professional en la gestió d’instal·lacions nauticoesportives i en la promoció, l’ensenyament i la pràctica de l’esport nàutic, (II) els usos i activitats permesos i prohibits en aquesta, (III) el termini concessional i (IV) els objectius a assolir pel que fa a obres, edificacions, infraestructures, instal·lacions, activitats i serveis.
4. Aquestes condicions de referència, que seran determinants però no limitants, seran notificades al sol·licitant, que tindrà dos mesos per a presentar la documentació següent:
A) L’acreditació de la seua solvència econòmica, financera, tècnica i professional en la gestió d’instal·lacions nauticoesportives i en la promoció, l’ensenyament i la pràctica de l’esport nàutic. La solvència tècnica i professional en la gestió de la promoció, ensenyament i pràctica de l’esport nàutic serà acreditada per l’autoritat competent en matèria d’esports de la Generalitat Valenciana o en qui delegue (federacions autonòmiques o nacionals d’esports nàutics).
B) Projecte d’execució, en el qual definirà les característiques i els pressupost de les obres, edificacions, infraestructures, instal·lacions, activitats i serveis que proposa fer i l’extensió de la zona de domini públic portuari a ocupar.
C) Projecte d’activitats i serveis (antecedents i propostes futures), en el qual s’inclourà el programa de realització d’activitats de caràcter esportiu (promoció, formació o ensenyament sense fins lucratius i pràctica dels esports nàutics).
D) Projecte d’explotació i gestió.
E) Estructura tarifària i de les tarifes màximes aplicables als usuaris.

F) Memòria economicofinancera.
G) Compliment de les condicions específiques per a l’exercici de l’activitat objecte de la concessió.
H) Garantia provisional per import del 2 per cert de la major de les dues quantitats següents: el valor del pressupost estimat de les obres a realitzar si escau o el 2 per cent del valor de taxació del domini públic ocupat.
5. Una vegada rebuts aquests documents amb la comprovació prèvia que la sol·licitud compleix les condicions prèviament establertes, s’obrirà un tràmit de competència de projectes mitjançant anunci que es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en què es donarà publicitat a les condicions de referència. Publicat l’anunci, en el termini de dos mesos altres clubs nàutics sense fins lucratius i altres d’esportius sense fins lucratius, podran presentar la seua proposta, amb idèntic contingut documental esmentat en l’apartat anterior.
En aquest tràmit de competència de projectes es respectarà la confidencialitat dels projectes i de la documentació aportada.
6. Els criteris per a la selecció de la millor proposta seran els següents:
a. L’interès portuari de la proposta a la vista de la compatibilitat amb altres usos, i la rendibilitat.
b. La viabilitat econòmica de la proposta a la vista del projecte d’explotació ofert, l’estructura tarifària i tarifes màximes proposades, i les inversions proposades en la instal·lació nauticoesportiva.
c. L’interès social, formatiu, educatiu sense fins lucratius i de foment de la pràctica esportiva.
d. El respecte als valors mediambientals, de l’accessibilitat a les persones de mobilitat reduïda, i d’integració i resolució dels conflictes d’accessibilitat i permeabilitat entre el port i la ciutat.
7. La resolució de la concessió, que haurà de ser motivada, es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, fent-se constar l’objecte, el termini, la taxa corresponent, la superfície concedida i el titular de la concessió. De la mateixa manera es fixarà el termini de les concessions d’acord amb els que hi ha prevists en l’article 32 de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de ports de la Generalitat.
8. El termini màxim per a notificar la resolució de l’expedient de la concessió serà de vuit mesos, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de presentació de projectes en competència en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
9. Una vegada adjudicada la concessió, la tramitació del projecte d’execució seleccionat serà la prevista en la Llei de ports de la Generalitat.
Aquest projecte se sotmetrà a informació pública, durant un termini no inferior a 30 dies. El tràmit d’informació pública servirà per a complir el concernent al procediment d’avaluació d’impacte ambiental, en els casos en què siga preceptiu.
Es podrà prescindir del tràmit d’informació pública previst en el paràgraf anterior per a concessions que tinguen com a objecte la utilització total o parcial d’edificacions existents, sempre que no se’n modifique l’arquitectura exterior i siga per a usos autoritzats en la delimitació dels espais i usos portuaris del port corresponent.
Se sol·licitaran informes als ajuntaments, als ministeris i a les entitats o els organismes públics afectats, si escau, que hauran d’emetre’ls en el termini màxim d’un mes.

Dos
La convocatòria del concurs comportarà l’arxiu dels expedients de concessió en tramitació que resulten afectats, tenint dret el sol·licitant al cobrament de les despeses del projecte si no resultara adjudicatari del concurs.
Les despeses del projecte seran taxades en les bases del concurs i seran satisfetes per l’adjudicatari.

Tres
L’Administració Portuària aprovarà el plec de bases del concurs i el plec de condicions que regularan el desenvolupament de la concessió.

El plec de bases del concurs contindrà, almenys, els punts següents:

a) Objecte i requisits per a participar en el concurs.
b) Criteris per a l’adjudicació i ponderació d’aquests. En el concurs a què es refereix la lletra b del subapartat 1 d’aquest apartat vuitè, haurà de considerar-se com un dels criteris d’adjudicació l’estructura tarifària i les tarifes màximes aplicables als usuaris.
c) Garantia provisional.
Quan l’objecte de la concessió siga una dàrsena o instal·lació nauticoesportiva, el plec de bases exigirà la deguda solvència tècnica i professional en la gestió d’instal·lacions nauticoesportives i en la promoció, l’ensenyament i la pràctica de l’esport nàutic.
Haurà també d’incloure’s com a criteri d’adjudicació el programa de realització en les dàrsenes o les instal·lacions nauticoesportives d’activitats de caràcter formatiu o educatiu sense fins lucratius.


CAPÍTOL XXIV
De les subvencions en matèria de Cooperació al desenvolupament de la Comunitat Valenciana

Article 112. Del règim de pagament anticipat de les subvencions en matèria de Cooperació al desenvolupament de la Comunitat Valenciana
Sense perjuí del que preveu l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, el règim de pagament anticipat de les transferències corrents o de capital en l’àmbit de la cooperació internacional, concedides per la Conselleria que tinga assignades les competències en matèria de cooperació al desenvolupament, serà l’establit en la Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de la Cooperació al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana i en el Decret 135/2010, de 10 de setembre, del Consell, pel qual s’aproven les bases per a la concessió d’ajudes en matèria de cooperació al desenvolupament.


CAPÍTOL XXV
De la modificació de la Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la generalitat, d’integració de les persones immigrants a la Comunitat Valenciana

Article 113
S’afegeix un nou punt a l’article 18 de la Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d’integració de les persones immigrants a la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:

Article 18. Participació ciutadana
5. La Generalitat facilitarà i promourà la participació de les persones immigrants en tots els àmbits de la societat valenciana, fent-los-en partícips de la vida social, cultural i política.


CAPÍTOL XXVI
De la modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

Article 114
Es modifica l’article 7 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, afegint un punt nou:
3. El departament competent en matèria d’ordenació del territori, dins del marc de les consultes a les administracions públiques que recull l’article 53 de la llei, emetrà un informe amb caràcter vinculant sobre l’aplicació a la planificació territorial i urbana de les determinacions de l’Estratègia territorial de la Comunitat Valenciana i dels plans d’acció territorial que així ho expressen en les seues disposicions normatives.

Article 115
Es modifica l’apartat c de l’article 48 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, que queda redactat de la manera següent:
c) Òrgan ambiental i territorial
És l’òrgan autonòmic, dependent de la conselleria competent en matèria d’ordenació del territori i medi ambient que realitza l’anàlisi tècnica dels expedients d’avaluació ambiental i territorial, formula les declaracions ambientals i territorials estratègiques, i en col·laboració amb l’òrgan promotor i substantiu, vetla per la integració dels aspectes ambientals, junt als territorials i funcionals, en l’elaboració del pla o del programa. L’òrgan ambiental i territorial serà l’ajuntament del terme municipal de l’àmbit del planejament objecte de l’avaluació ambiental, sense perjudici de l’assistència i la cooperació de les diputacions provincials d’acord amb la legislació de règim local, en els casos següents:

1. En els instruments de planejament urbanístic que afecte únicament i exclusiva a l’ordenació detallada del sòl urbà definida en la present llei.
2. En els instruments de planejament urbanístic que, en el desenvolupament de planejament avaluat ambientalment, afecte únicament i exclusiva a l’ordenació detallada del sòl urbanitzable definida en la llei present.
3. En els instruments de planejament urbanístic que afecten únicament i exclusiva a l’ordenació estructural del sòl urbà que compte amb els serveis urbanístics efectivament implantats, sense modificar l’ús dominant de la zona establerta en l’ordenació estructural.


Article 116
Es modifica el punt 1 de l’article 51 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, que queda redactat de la manera següent:
1. L’òrgan ambiental i territorial sotmetrà el document que conté l’esborrany del pla o programa i el document inicial estratègic a consultes de les administracions públiques afectades d’acord amb l’article 49.1, apartat d d’aquesta llei i persones interessades, per un termini mínim de vint dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud d’informe per als plans que afecten exclusivament l’ordenació detallada, o el sòl urbà que compte amb els serveis urbanístics implantats sense modificació de l’ús dominant de la zona d’ordenació estructural corresponent, i per un termini mínim de quaranta-cinc dies hàbils per als plans que afecten la resta de determinacions compreses en l’ordenació estructural.

Transcorregut el termini establert sense que s’haja rebut el pronunciament, el procediment continuarà en els termes establerts en la legislació de l’Estat sobre avaluació ambiental, sent públiques, en tot cas, les decisions que finalment adopte.

Article 117
Es modifica la lletra b de l’apartat 1 de l’article 57 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge que queda redactat com segueix:
b) Durant el mateix termini d’informació pública es consultarà els organismes afectats, amb petició dels informes exigibles d’acord amb la legislació sectorial, com també les entitats subministradores dels serveis públics urbans que puguen resultar afectades. La falta d’emissió dels informes esmentats en el termini establert permetrà prosseguir la tramitació de les actuacions. La conselleria competent per a l’aprovació dels instruments de planejament, a través de la direcció general corresponent, exercirà les funcions de coordinació necessàries amb relació a l’obtenció dels informes corresponents a les consultes que es realitzen als òrgans de la Generalitat en aquesta fase del procediment. Quan els informes a què fa referencia el present títol hagen de ser evacuats per l’administració general de l’Estat, se sotmetran al que hi ha disposat en la legislació estatal que siga aplicable.


Article 118
Es modifica l’article 88 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, que queda redactat com segueix:
1. Es considera litigiosa la finca que conste amb anotació registral preventiva de demanda sobre la seua propietat. Es considerarà dubtosa la finca la titularitat de la qual no conste fefaentment o per pública notorietat, mitjançant la corresponent acta notarial, que acredite que compleix els requisits de la legislació hipotecària per a la seua inscripció en el registre de la propietat. La resolució definitiva sobre aquestes qüestions correspon als tribunals ordinaris.
2. En el supòsit de finca litigiosa o dubtosa, conforme a l’apartat anterior, l’adjudicació s’efectuarà en favor de l’administració actuant amb caràcter fiduciari, a compte de la seua atribució al vertader propietari quan aquest hi comparega o n’acredite el dret. L’administració assumirà la representació dels drets i els interessos d’aquestes titularitats als efectes de la tramitació de l’expedient, en el que es tindrà també com a part qualsevol altre interessat legítim, tot això sense perjudici de la tutela judicial superior dels seus drets. Si els presumptes titulars no presten garantia de retribució, aquesta s’acordarà en terrenys. En cas que el titular de la finca no comparega o no acredite el millor dret durant el termini de dos anys comptadors des de l’aprovació del projecte de reparcel·lació, s’aplicarà la legislació general sobre patrimoni de les administracions públiques.
Així mateix, si es planteja discrepància amb vista a la titularitat dels drets, per qüestions de doble immatriculació o titularitat controvertida o desconeguda, serà aplicable la legislació hipotecària.
3. En el cas que el titular estiguera en parador ignorat, tingués el domicili desconegut, o la condició d’estranger o no resident, i no haja designat fefaentment un representant en el territori espanyol, la representació dels seus interessos es durà a terme d’acord amb el que hi ha establert en la legislació estatal.

Article 119
Es modifica l’apartat 1 de l’article 185 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge que queda redactat com segueix:
1. La declaració de l’incompliment del deure d’edificar o rehabilitar podrà iniciar-se a instància de particular davant de l’administració actuant, que haurà de reunir els requisits substantius i documentals que s’establesquen reglamentàriament i, com a mínim, els següents:
a) Fonamentació de l’incompliment del deure pel propietari de l’immoble, sobre la base de la informació demanada a l’efecte pels registres públics administratius, en virtut del dret d’informació establert en la legislació estatal de sòl.
b) Documentació comprensiva d’una memòria tècnica i jurídica, que justifique l’edificació o rehabilitació de l’actuació aïllada i l’interès general de l’actuació, com també els terminis previsibles per a això, acompanyada de document acreditatiu de constitució d’una garantia provisional, per import mínim del dos per cent del cost total estimat de les obres objecte de l’actuació proposada.
c) Es dipositarà l’anterior documentació davant del secretari de l’ajuntament o, si no es fa així, es protocol·litzarà en una notaria de la localitat després de la presentació d’una còpia davant de l’ajuntament. En qualsevol dels dos supòsits l’ajuntament procedirà a la suspensió cautelar de l’atorgament de llicències en la finca objecte de l’actuació i se sol·licitarà al registre de la propietat un certificat de domini i càrregues de l’immoble, cosa que es farà constar mitjançant una nota marginal en aquest; i se sotmetrà a informació pública per un termini d’un mes anunciat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en un periòdic de la província, i sŽhaurà de notificar, simultàniament o prèvia, i de manera expressa, a la propietat, perquè al·legue el que considere adequat al seu dret en el termini d’un mes des de la notificació.

Article 120
Es modifica l’article 255 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, i s’hi afegeixen punts nous:
6. Iniciat el procediment sancionador, quan la sanció tinga caràcter pecuniari, el pagament voluntari a qualsevol moment anterior a la resolució implicarà una reducció del 50 % en l’import de la sanció proposada.
7. Quan, amb posterioritat a la imposició de la multa, però abans de l’inici del procediment de constrenyiment, l’obligat procedisca voluntàriament a la completa reposició de la realitat física il·legalment alterada i a la reparació dels possibles danys causats, l’administració actuant condonarà la multa en el 50 % de la seua quantia.
8. L’acord d’exposició al públic dels instruments de planejament que comporten la possibilitat de legalització de construccions, instal·lacions i usos donarà lloc a la suspensió, per un termini màxim de dos anys, de la tramitació del procediment administratiu sancionador previst en aquesta llei, això en relació amb les construccions, edificacions, instal·lacions i usos que puguen legalitzar-se després de la seua aprovació.
Aquesta suspensió interromprà el termini de prescripció de la infracció previst en l’article 251 de la llei.
9. Aprovat definitivament l’instrument de planejament que permeta la legalització de la construcció, instal·lació o ús, prosseguirà el procediment sancionador i s’aplicarà la sanció prevista en l’article 265.1 en el grau que per llei corresponga.
10. La suspensió regulada en aquest precepte també afectarà a les sancions ja imposades o liquidades que estiguen en fase d’execució o cobrament. En aquests casos se suspendrà el procediment d’execució o cobrament, amb interrupció del termini previst en l’article 252 de la llei. Aprovat definitivament l’instrument de planejament que permeta la legalització de la construcció, es revocarà la sanció inicial i s’imposarà la prevista en l’article 265.1 de la llei en el grau que corresponga.

CAPÍTOL XXVII
De la modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, de creació com a entitat autònoma de la Generalitat Valenciana de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA)

Article 121
Es modifica el punt 1 de l’article 8 de la Llei 4/1991, de 13 de març, de creació com a entitat autònoma de la Generalitat Valenciana de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), que queda redactat com segueix:
El director de l’IVIA serà nomenat pel conseller o la consellera competent en matèria d’agricultura, entre persones amb titulació i coneixements científics apropiats, a proposta del director general competent en matèria d’investigació agrària. Així mateix, el conseller o la consellera amb competències en matèria d’agricultura, nomenarà un o una gerent que assumesca la gestió administrativa, economicofinancera i ordinària dels assumptes propis de l’institut.


CAPÍTOL XXVIII
De la modificació de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana

Article 122
Es modifica l’apartat 1.b de l’article 2 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, que queda redactada de la manera següent:

b) El sector públic instrumental de la Generalitat, en els termes definits en l’article 2.3 de la Llei 1/2015 de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Article 123
Es modifica la disposició addicional setena de la Llei 2/2015, de 2 d’abril de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, que queda redactada de la manera següent:

Setena. Avaluació de polítiques públiques
Una entitat experta i independent avaluarà de forma objectiva i periòdica les polítiques publiques dutes a terme per la Generalitat en l’àmbit d’aplicació de la present llei.
Amb aquest fi es publicarà la informació estadística necessària que permeta l’anàlisi del compliment de les polítiques i la qualitat dels serveis públics.

Article 124
Se suprimeix la disposició addicional vuitena de la Llei 2/2015, de 2 d’abril de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, que queda sense contingut.


CAPÍTOL XXIX
De la modificació del decret Llei 2/2013, d’1 de març, del consell, d’actuacions urgents de gestió i eficiència en prestació farmacèutica i ortoprotètica i de la Llei 6/1998, de 22 de juny, d’ordenació farmacèutica de la Comunitat Valenciana

Article 125
Es modifica l’article 10 del Decret llei 2/2013, d’1 de març, del Consell, d’actuacions urgents de gestió i eficiència en prestació farmacèutica i ortoprotètica, que queda redactat de la manera següent:

Article 10. Comitè d’Assistència Farmacèutica del Concert pel qual s’estableixen les condicions de concertació per a l’execució de la prestació farmacèutica a través de les oficines de farmàcia de la Comunitat Valenciana
1. El Comitè Central d’Assistència Farmacèutica estarà constituït per:
a. Un nombre igual de representants, de la conselleria competent en matèria de sanitat i dels col·legis oficials de farmacèutics, presidits per la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat o en la seua suplència per la persona titular de la direcció general competent en matèria de farmàcia i productes sanitaris.
b. Secretari: designat pel president, amb veu però sense vot.
2. Correspon al Comitè Central d’Assistència Farmacèutica l’exercici de les funcions següents:
a. Intervenir en el procediment per a l’elaboració i firma del Concert de prestació farmacèutica.
b. Vetlar pel compliment del Concert.
c. Seguiment i resolució de totes les qüestions i els dubtes que puguen plantejar-se en la interpretació i execució del mateix.
d. Formar grups de treball paritaris per al desenvolupament de programes específics de col·laboració professional dels farmacèutics amb el sistema sanitari públic.
e. Proposar la implantació de programes d’atenció farmacèutica.
f. Convocar els grups de treball tècnic establerts quan per consens es decidesca l’actualització o revisió d’algun punt del concert.

g. Actualització de la llista de productes químics que poden formar part de les fórmules magistrals com també el preu i la forma de taxació de les fórmules magistrals i els preparats oficinals.
3. Règim i normativa del Comitè Central d’Assistència Farmacèutica
a. Es reunirà almenys semestralment i a sol·licitud de part.
b. Els acords s’adoptaran per majoria de vots dels vocals presents. En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del president del Comitè.

c. De cada reunió s’alçarà acta, que serà sotmesa a aprovació, si escau, en la següent.
d. Contra les resolucions del Comitè Central podrà interposar-se recurs d’alçada davant del o la titular de la conselleria competent en matèria de sanitat i, posteriorment, recurs davant de la jurisdicció contenciosa administrativa.
4. Participació de representants de societats professionals farmacèutiques
a. Els representants de les societats professionals farmacèutiques amb activitat en oficina de farmàcia formaran part dels grups de treball tècnic de formulació magistral, sistemes d’informació i serveis professionals.
b. Cas de formar-se un grup nou, el Comitè Central d’Assistència Farmacèutica determinarà la necessitat de participar-hi d’aquests.
Les societats professionals farmacèutiques a participar se seleccionaran en funció del nombre de representants que representen com també de la seua naturalesa de representació.

Article 126
Se suprimeix l’article 11 del Decret llei 2/2013, d’1 de març, del Consell, d’actuacions urgents de gestió i eficiència en prestació farmacèutica i ortoprotètica, que queda sense contingut.

Article 127
Se suprimeix l’article 12 del Decret llei 2/2013, d’1 de març, del Consell, d’actuacions urgents de gestió i eficiència en prestació farmacèutica i ortoprotètica, que queda sense contingut.

Article 128
Es modifica l’article 13 del Decret llei 2/2013, d’1 de març, del Consell, d’actuacions urgents de gestió i eficiència en prestació farmacèutica i ortoprotètica, que queda redactat de la manera següent:


Article 13. Condicions de facturació i pagament del concert pel qual s’estableixen les condicions de concertació per a l’execució de la prestació farmacèutica a través de les oficines de farmàcia de la Comunitat Valenciana.
1. El procediment de la dispensació i facturació amb càrrec a la conselleria competent en matèria de sanitat serà definit en el Concert de prestació farmacèutica.
L’acte de la dispensació i facturació amb càrrec a la conselleria competent en matèria de sanitat inclourà:
a. L’exigència de presentació de l’usuari de la targeta sanitària individual i la comprovació que l’usuari té dret a prestació farmacèutica a càrrec de la conselleria competent en matèria de sanitat.

b. La captura informatitzada per a totes les dispensacions realitzades del número de targeta sanitària i del conjunt d’elements identificadors d’una dispensació de productes farmacèutics.
c. La resta de condicions que s’establesquen en el concert amb relació a la dispensació, facturació i pagament.
2. La facturació de receptes amb càrrec a la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública s’efectuarà a través de la mecanització informàtica d’aquestes i comprendrà períodes de mesos naturals que inclouran totes les receptes dispensades en el mes facturat, excepte les oficines de farmàcia turística que complesquen amb la finalitat d’atendre nuclis de població. Es podrá facturar en el mes següent a la seua dispensació un número de receptes equivalent a la mitjana facturada en un dia laborable.
3. La informació procedent de la mecanització de les receptes només podrà ser utilitzada per a la facturació mensual. Qualsevol altre ús haurà de comptar amb l’autorització expressa de la legislació i normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal tant de l’usuari com dels professionals.

Article 129
Es modifica l’article 15 del Decret llei 2/2013, d’1 de març, del Consell, d’actuacions urgents de gestió i eficiència en prestació farmacèutica i ortoprotètica, que queda redactat de la manera següent:


Article 15. Infraccions
1. S’adoptarà la qualificació de les infraccions definida en la normativa bàsica i autonòmica vigent.
2. Addicionalment es qualificarà com a infracció lleu retenir en l’oficina de farmàcia la targeta sanitària o el full de tractaments vigents
3. Addicionalment es qualificarà com a infracció greu disposar d’una còpia dels elements magnètics de les targetes sanitàries o disposar d’una còpia dels codis especials de tractaments vigents.

Article 130
Se suprimeix l’article 16 del Decret llei 2/2013, d’1 de març, del Consell, d’actuacions urgents de gestió i eficiència en prestació farmacèutica i ortoprotètica, que queda sense contingut.

Article 131
Se suprimeix l’article 17 del Decret llei 2/2013, d’1 de març, del Consell, d’actuacions urgents de gestió i eficiència en prestació farmacèutica i ortoprotètica, que queda sense contingut.


Article 132
Se suprimeix l’article 18 del Decret llei 2/2013, d’1 de març, del Consell, d’actuacions urgents de gestió i eficiència en prestació farmacèutica i ortoprotètica, que queda sense contingut.

Article 133
Se suprimeix l’article 19 del Decret llei 2/2013, d’1 de març, del Consell, d’actuacions urgents de gestió i eficiència en prestació farmacèutica i ortoprotètica, que queda sense contingut.

Article 134
Se suprimeix l’article 20 del Decret llei 2/2013, d’1 de març, del Consell, d’actuacions urgents de gestió i eficiència en prestació farmacèutica i ortoprotètica, que queda sense contingut.

Article 135
Es modifica l’article 26 de la Llei 6/1998, de 22 de junt, d’ordenació farmacèutica de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
3. La transmissió de les oficines de farmàcia, amb independència del règim o circumstàncies que van originar la seua obertura, només pot dur-se a terme quan l’establiment ha estat obert al públic durant 10 anys, llevat que es donen els supòsits previstos en l’apartat 2 del present article.
En els supòsits previstos en l’article 18.8 de la present Llei, en el còmput del termini de 10 anys previst en el paràgraf anterior s’inclourà tant el temps en què haguera romàs oberta al públic l’oficina de farmàcia l’autorització de la qual haguera sigut declarada nul·la per resolució judicial ferma, com el que haguera romàs oberta al públic la segona oficina de farmàcia que, si escau, haguera sigut autoritzada en substitució de la declarada nul·la.


CAPÍTOL XXX
De la modificació de la Llei 2/1992, de 26 de març, de la generalitat, de sanejament de les aigües residuals de la Comunitat Valenciana

Article 136
Cal afegir una nova lletra h a l’article 20 bis de la Llei 2/1992, de 26 de març, de sanejament de les aigües residuals de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
h) El consum d’aigua realitzat per les explotacions agrícoles.


CAPÍTOL XXXI
De la modificació de la Llei 1/2015, de 6 de febrer,
de la generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de les subvencions

Article 137
Cal afegir una disposició transitòria novena a la Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de les subvencions en els termes següents:

Disposició transitòria novena
Excepcionalment, les corporacions locals amb informe favorable dels serveis social municipals podran reconèixer subvencions per a menjadors escolars al seu àmbit territorial encara que la persona beneficiària, progenitors o els seus responsables legals no estiguen al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant la seguretat social o tinguen la condició de subjecte deutor per resolució de procedència de reintegrament.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Contractació electrònica
1. La contractació electrònica en l’Administració de la Generalitat i les seues entitats autònomes s’implantarà de conformitat amb el que dispose la normativa de contractació del sector públic, excepte en els procediments, que de conformitat amb dita normativa, hagen de tramitar-se per mitjans electrònics.
2. Per la conselleria competent en matèria d’administració electrònica i tecnologies de la informació s’arbitraran els mitjans necessaris a aquests efectes.

Segona. Ampliació del termini d’adjudicació dels contractes de l’Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i els ens del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, per raons d’índole tècnica o econòmica.
En els contractes que celebre l’Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i els ens del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, l’òrgan de contractació requerirà al licitador que haja presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què haguera rebut el requeriment, present la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritze a l’òrgan de contractació per a obtindre de forma directa l’acreditació d’això, de disposar efectivament dels mitjans que s’haguera compromés a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, i d’haver constituït la garantia definitiva que siga procedent. Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, llevat que s’establisca una altra cosa en els plecs.
Quan raons d’índole tècnica o econòmica ho facen convenient, l’òrgan de contractació podrà fixar un termini de vint dies hàbils en aquells procediments de contractació que justificadament determine.


Tercera. Supòsit d’exempció del requisit de la nacionalitat
En virtut de la previsió continguda en l’article 57.5 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, per raons d’interès general, s’eximeix del requisit de la nacionalitat per als nomenaments de personal estatutari temporal de les categories professionals per a l’accés de les quals s’exigeix estar en possessió d’alguna de les titulacions recollides en l’article 6.2.a de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries i per a la categoria professional d’infermer o infermera obstetricoginecològic, quan quede acreditada la necessitat i urgència de la provisió del lloc o funcions i, a més, no consten candidats que complesquen amb aquest requisit.


Quarta. Expropiacions derivades del II Pla Director de Sanejament i Depuració i altres obres de la Comunitat Valenciana
Es declara la necessitat d’urgent ocupació dels béns i drets afectats d’expropiació forçosa com a conseqüència de l’execució de les obres que a continuació s’expressen, derivades del II Pla Director de Sanejament i Depuració i altres obres, de la Comunitat Valenciana:

– Obres de connexió de les zones al nord del nucli urbà d’El Campello amb l’EDAR d’Alacantí Nord (Alacant).
– Obres de col·lectors generals i nova EDAR d’El Oliveral, a Riba roja de Túria (València)
– Obres de construcció de l’estació de bombament d’aigües residuals Mil Palmeres, a Pilar de la Horadada (Alacant).
– Obres de construcció de l’estació de bombament d’aigües residuals Beneixama i tanc de tempestats, a Villena (Alacant).
– Obres de construcció de la nova EDAR d’Almoradí / Connexió a l’EDAR d’Algorfa (Alacant). Cofinançada pel FEDER.
– Obres de construcció del col·lector de connexió de Macastre amb l’EDAR de Buñol-Alborache (València)
– Obres de reparació del col·lector d’aigües residuals d’Onda (Castelló)
Totes elles tant si es realitzen per la Generalitat, com per entitats habilitades com a beneficiàries d’expropiacions i per entitats locals.

Cinquena. Expropiacions derivades de noves actuacions en Infraestructures Públiques
Es declara la necessitat d’urgent ocupació dels béns i dret afectats d’expropiació forçosa com a conseqüència de l’execució de les obres que a continuació s’expressen:
– Desenvolupament de la malla d’infraestructures verdes, inclosa en el Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana 2014-2020, finançat amb fons europeus FEDER.
– Obres de la segona línia del TRAM Castelló.


DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Règim Transitori dels Convenis previstos en la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana
Els convenis de compensació financera previstos en la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana, subscrits amb anterioritat a la data d’entrada en vigor de la present llei, continuaran desplegant els seus efectes fins al compliment de l’en ells acordat, la finalització del termini de vigència dels mateixos o fins a la seua resolució.

Segona. Implementació de la modificació de la disposició addicional novena de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat
El que disposa l’apartat 3 de l’article 67 pel qual es modifica la disposició addicional novena de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, s’haurà d’implementar en el termini màxim de dos anys almenys la meitat i complet com a màxim als tres anys des de l’entrada en vigor de la present llei.

Tercera. Règim transitori del 136.2.b de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, i els articles 6 i 7 del Decret 136/2014, de 8 d’agost, del Consell
No obstant el que està previst en la disposició derogatòria Única en tant s’aproven o modifiquen els instruments de planificació dels recursos humans i les normes reglamentàries a què fa referència l’article 76 apartat 2.b i 76 apartat 4, romandrà vigent el que disposa l’article 136.2.b de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, i els articles 6 i 7 del Decret 136/2014, de 8 d’agost, del Consell, pel qual es regula el procediment per a la jubilació forçosa, la prolongació en el servei actiu i la jubilació voluntària del personal estatutari de les Institucions Sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.

Aquests instruments de planificació s’aprovaran durant l’exercici 2016.

Quarta. De la participació amb anterioritat en òrgans arbitrals de consum prevists en la Llei 1/2011, de 22 de març, per la qual s’aprova l’Estatut dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana

1. S’autoritza el Consell perquè en el desenvolupament reglamentari de la indemnització contemplada en l’apartat 2 de l’article 12, de la Llei 1/2011, de 22 de març, per la qual s’aprova l’Estatut dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana, per l’acompliment de la funció arbitral per persones alienes a l’administració de la Generalitat que participen en òrgans arbitrals col·legiats o unipersonals, puguen atendre’s des de gener de 2015 aquelles indemnitzacions corresponents als laudes emesos per la seua participació en audiències del sistema arbitral de consum.
2. L’anterior autorització només podrà contemplar aquells supòsits en els quals les persones alienes a l’administració de la Generalitat hagen participat en òrgans arbitrals, col·legiats o unipersonals, i aquesta funció arbitral per emissió de laude o participació en audiències del sistema arbitral de consum, no estiga prevista sota qualsevol fórmula col·laboradora en les bases de convocatòries de concessió d’ajudes en matèria de consum durant l’exercici 2015 i, especialment en absència de convocatòries per al suport a la participació en el sistema arbitral de consum durant l’exercici 2015, en aquests casos la indemnització d’aquesta funció arbitral només serà autoritzada en absència de pagament de quantitat alguna per qualsevol altre concepte, generant-se el dret a cobrar-les una vegada finalitzat l’exercici de la funció arbitral, amb relació al procediment corresponent, amb la formalització i signatura del laude arbitral.


DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

Única. Normativa que es deroga
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen a la present llei i, en particular, les següents:
– L’article 49, Funcions del responsable de la dinamització i la disposició addicional primera de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
– El Decret 71/2000, de 22 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Regulador dels Convenis Previstos en la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, i totes les disposicions del mateix rang o d’un rang inferior en allò que s’oposen al que disposa en la dita Llei 3/1998, de 21 de maig.
– La disposició Transitòria Tercera apartat quart de la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana.

– L’article 116 de la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat.
– L’article 32, l’apartat segon de la disposició addicional sisena, la disposició addicional novena i les disposicions finals tercera i quarta del Decret Llei 7/2012, de 19 d’octubre, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat.
– El paràgraf 3 de l’article 18 i els articles 27 i 28 de l’Ordre 21/2012, de 25 dŽoctubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i condicions d’accés al programa d’atenció a les persones i a les seues famílies en el marc del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència en la Comunitat.
– L’article 160 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat.
– La disposició addicional tercera apartat 1 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat.
– Els articles 6 i 7 del Decret 136/2014, de 8 d’agost, del Consell, pel qual es regula el procediment per a la jubilació forçosa, la prolongació en el servei actiu i la jubilació voluntària del personal estatutari de les Institucions Sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.

– L’article 136 i la disposició addicional onzena de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació i autorització per a l’elaboració de textos refosos
S’autoritza el Consell per a elaborar, en el termini d’un any a partir de la entrada en vigor d’aquesta llei, un text refós que regularitze, aclarisca i harmonitze la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, amb les seues modificacions posteriors i disposicions legals vigents que hagen incidit en la matèria de funció pública.

Segona. Habilitacions normatives
S’autoritza la Conselleria competent en matèria d’Hisenda per a dictar les disposicions de desplegament de la present llei.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016, amb les excepcions següents:
a) L’article 34 relatiu a la modificació del tipus de gravamen de la Taxa per l’abastiment d’aigua potable des de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) d’Alzira, que tindrà eficàcia retroactiva des de l’1 de maig de 2015, data de Entrada en vigor del contracte d’explotació i manteniment del sistema d’abastiment d’aigua potable a les comarques de la Ribera.
b) Els articles 14 i 15 que resultaran d’aplicació als fets imposables de la taxa per serveis acadèmics universitaris produïts a partir del curs acadèmic 2015-2016, inclusivament.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta Llei.


València, 29 de desembre de 2015

El president de la Generalitat
XIMO PUIG I FERRER

linea
Mapa web