Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

Llei de la Generalitat Valenciana 4/1986, de 10 de novembre, de creació de l'Entitat "Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana".

(DOGV núm. 465 de 13.11.1986) Ref. Base de dades 1830/1986

Llei de la Generalitat Valenciana 4/1986, de 10 de novembre, de creació de l'Entitat "Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana".
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom. del Rei, promulgue la següent Llei:
PREAMBUL
L'article 148.1.5 de la Constitució Espanyola disposa que les Comunitats Autònomes podran a s sumir competències s obre els ferrocarrils l'itinerari dels quals transcórrega íntegrament dins del seu territori.
D'altra banda, l'article 31.15 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana atorga la competència exclusiva de la Generalitat Valenciana sobre els ferrocarrils, sense perjudici de que disposa el número 21 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució.
El Reial Decret 299/1979, de 26 de gener, disposà el traspàs a l'extingit Consell del País Valencià de les competències sobre l'establiment, l'organització, l'explotació i la inspecció dels ferrocarrils que circulen íntegrament pel seu territori i que no estiguen integrats en RENFE, excloent, no obstant això, els serveis ferroviaris explotats per FEVE en el dit territori.
Assumides per la Comunitat Valenciana les funcions i serveis transferits en règim de pre- autonomia, i amb la finalitat de completar el mandat constitucional i estatutari anteriorment citats, la Comissió Mixta de Transferències, prevista en la disposició transitòria quarta de l'Estatut, després de considerar la conveniència i l'oportunitat d'efectuar el traspàs dels serveis ferroviaris explotats per Ferrocarrils de Via Estreta de l'Estat en territori de la Comunitat Valenciana, va adaptar en la reunió del dia 30 de juliol de 1985 l'acord adient, l'efectivitat del qual ha quedat plasmada en el Reial Decret 1496/1986, de 13 de juny, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana dels serveis ferroviaris explotats per Ferrocarrils de Via Estreta (FEVE).
En el dit acord es va preveure simultàniament a l'efectivitat del traspàs, l'aprovació d'un Conveni que en determinarà les condicions, en el qual seran parts l'Administració de l'Estat, la Generalitat Valenciana i FEVE, i en el qual s'estableix que la Comunitat Valenciana constituirà una Empresa o Ens Públic que as sumirà l'explotació i gestió dels serveis que es traspassen.
Per donar compliment a aquest compromís, i de conformitat amb l'article 58.2 de l'Estatut d'Autonomia, es fa necessària la creació, mitjançant aquesta Llei, d'una Entitat de Dret Públic que, amb personalitat jurídica pròpia i independent de la Generalitat, explote i gestione, en règim d'empresa mercantil, els serveis ferroviaris que han estat transferits a la Comunitat Valenciana.
TITOL UNIC
CAPITOL PRIMER
De la creació i la personalitat jurídica
Article primer
Es crea «Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana», abreujadament FGV, com a Ens Públic de la Generalitat, que tindrà per objecte les funcions, atribucions i fins establerts en aquesta Llei.
Article segon
«Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana» és una Entitat de Dret Públic, amb personalitat jurídica pròpia, i independent de la personalitat jurídica de la Generalitat, està subjecta a l'ordenament jurídic privat i gaudeix d'autonomia en l'organització, de patrimoni propi i de capacitat plena per al desplegament de les seues finalitats.
La relació d'aquesta amb el Consell de la Generalitat Valenciana s'efectuarà a travès de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, de conformitat amb el que establesca l'Estatut pel qual ha de regir-se.
CAPITOL SEGON
Objecte
Article tercer
«Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana» tindrà per objecte l'explotació i la gestió de les línies de ferrocarril i els serveis complementaris de transports transferits a la Generalitat Valenciana, així com els que en el futur puguen ser-li encomanades per aquesta.
També podrà realitzar quantes activitats comercials i industrials considere convenients, i siguen base, desenvolupament o consequència de l'explotació de les línies ferroviàries i dels serveis al seu càrrec.
CAPITOL TERCER
Règim jurídic
Article quart
Un. «Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana» es regirà per aquesta Llei, les disposicions especials que amb posterioritat es promulguen i en concret:
a) Per les normes de Dret Civil, Mercantil i Laboral quant a l'actuació com a empresa mercantil.
b) Per la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana en tot allò que siga d'aplicació al seu règim econòmico- administratiu, així com per la legislació reguladora del domini públic.
c) Per l'Estatut que aprove el Consell a proposta del Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, quant a estructura organitzativa, funcionament intern i relacions amb els òrgans i les Institucions de la Generalitat.
Dos. S'entén implícita la utilitat pública en relació amb l'expropiació d'immobles en les obres i instal·lacions que porte a cap «Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana» per al compliment dels seus fins.
CAPITOL QUART
Organs
Article cinqué
Un. «Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana» estarà regida per un Consell d'Administració compost per un President, un Vice-president i els Consellers, tots ells nomenats pel Consell de la Generalitat Valenciana a proposta del Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
Les facultats i el funcionament del Consell d'Administració, del President i Vice-president, així com el nombre i qualitat dels Consellers, s'establiran en l'Estatut que regule «Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana».
Dos. La inspecció dels serveis de «Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana» la duran a terme externament els corresponents Serveis d'Inspecció de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
Per a l'exercici adequat dels serveis de «Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana», el Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports podrà delegar funcions públiques en determinats agents de l'Ens Públic esmentat, sense perjudici de la seua dependència orgànica de l'Ens susdit.
CAPITOL CINQUE
Patrimoni i recursos
Article sisé
Un. Constitueixen el patrimoni de «Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana»:
a) Els béns i drets adscrits a les línies de ferrocarril i serveis complementaris que han estat transferits a la Generalitat Valenciana.
b) Els béns que li adscriga la Generalitat Valenciana, d'acord amb la legislació vigent.
c) Qualsevol altra clase de béns que «Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana» adquiresca, per qualsevol títol, o li puguen ser cedits.
Dos. Els béns que «Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana» ostente a títol d'adscripció conservaran la qualificació jurídica originària de béns de la Generalitat Valenciana, i «Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana» haurà d'utilitzar-los exclusivament per al compliment del seus fins.
Tres. «Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana» podrà exercir, tant respecte dels béns propis com dels que ostente a títol d'adscripció, les mateixes facultats de recuperació possessòria que ostente la Generalitat Valenciana sobre els seas.
Quatre. «Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana» podrà ser autoritzada a vendre i permutar tant els béns propis com aquells que tinga a títol d'adscripció sempre que en destine el producte de la venda a fins prevists en el seu objecte o en el Programa d'Inversions.
Correspondrà autoritzar la venda o permuta al Conseller d'Economia i Hisenda quan el valor dels béns, segons taxació pericial, no siga superior a vint-i-cinc milions de pessetes; i al Consell, a proposta d'aquell, quan sobrepassant aquesta quantitat, no passe de cent milions de pessetes.
En cas que el valor dels béns a vendre siga superior a cent milions de pessetes, hom procedirà segons que dispose la legislació vigent.
Article seté
Seran recursos de «Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana»:
1. Les aportacions i les subvencions que la Generalitat Valenciana establesca en els Pressupostos Generals.
2. Les subvencions o aportacions voluntàries d'Entitats i Institucions tant públiques com privades.
3. Les rendes i productes generats pels seus béns i valors.
4. Els ingressos procedents de l'explotació del seus serveis.
5. Qualssevol altres recursos que li puguen ser atribuïts.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Consell regularà mitjançant Decret, abans del 31 de desembre d'enguany, a proposta del Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, l'Estatut de «Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana». Igualment correspon al Consell i al Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, en l’àmbit de les seues competències respectives, dictar quantes disposicions reglamentaries siguen necessàries per al desenvolupament d'aquesta Llei.
Segona
Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 10 de novembre de 1986.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea
Mapa web