Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 1588 de 17.07.1991) Ref. Base de dades 2154/1991

Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Des de l'aprovació de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, diverses lleis aprovades per les Corts Valencianes &han modificat el contingut. Aquesta modificació ha estat, en alguns casos, tàcita o indirecta, mentre que en altres el legislador valencià n'ha modificat expressament la redacció originària. Això ha ocasionat una notòria dispersió de la normativa reguladora de la Hisenda de la Generalitat Valenciana, que en res beneficia el principi de seguretat jurídica i, a més, contribueix a restar eficàcia i economia a la seua pròpia actuació, malgrat que tots aquests principis són els que han d'inspirar el règim jurídic aplicable a aquesta parcel·la concreta de l’ordenament jurídic.
Així ho van entendre les Corts Valencianes, la qual cosa explica que en la disposició final segona de la Llei 7/1990, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1991, s'autoritzés el Govern Valencià per a elaborar, en el termini màxim de sis mesos, un text refós de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, al qual s'incorporaran, amb capacitat per a regularitzar, actualitzar i harmonitzar, les disposicions locals vigents. Tot això es compleix amb aquest decret legislatiu.
En la seua elaboració s'han tingut en compte les modificacions que ha sofert la Llei d'Hisenda, tant tàcites o indirectes com expresses, contingudes en les Lleis posteriors a aquella. Especial importància han tingut les Lleis anuals de Pressupostos de la Generalitat Valenciana, ja que totes les modificacions expresses i la majoria de les tàcites s'han produït en lleis d'aquesta naturalesa. La incorporació d'aquestes últimes al text refós no es veu obstaculitzada pel tenor de l'article 2 de la mateixa Llei d'Hisenda, que ho segueix sent també del text refós, ja que no s'hi atribueix caràcter temporal a les Lleis de pressupostos, sinó que aquest caràcter sols és predicable dels preceptes que limiten la vigència a l'exercici pressupostari, preceptes que, òbviament, no tenen vocació de permanència, encara que es reiteren amb certes similituds en diverses Lleis, i no poden, per tant, suposar una modificació indefinida de la Llei d'Hisenda, sinó sols durant l'exercici pressupostari per al qual s'aproven. Per aquesta raó, els preceptes d'aquest caràcter no podien ser presos en consideració.
Per això, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 26 de juny de 1991,
DECRETE
Article únic
S'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, que hi figura com annex.
València, 26 de juny de 1991.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA
TEXT REFOS DE LA LLEI, D'HISENDA PUBLICA
DE LA GENERALITAT VALENCIANA
TITOL PRELIMINAR
Principis generals
Article primer
La Hisenda de la Generalitat Valenciana és constituïda pel conjunt de drets i obligacions de contingut econòmic la titularitat dels quals correspon a la Generalitat Valenciana o als seus organismes autònoms.
Article segon
La Hisenda de la Generalitat Valenciana, en la seua administració i comptabilitat, es regirà pel que disposa aquesta Rei, per les Lleis especials en la matèria i pels preceptes continguts en les anuals lleis de pressuposts de la Generalitat Valenciana durant el període de vigència.
Article tercer
1. L'Administració financera de la Generalitat Valenciana, restarà subjecta al règim de pressupost únic anual i unitat de caixa, i s'haurà d'intervenir d'acord amb les normes d'aquesta Llei, subjectant-se al control de la Sindicatura de Comptes i del Tribunal de Comptes, d'acord amb les disposicions que regulen les funcions d'aquests organismes.
2. Sense perjudici del que estableix el paràgraf anterior, l'administració financera de la Generalitat podrà elaborar aquells pressupostos plurianuals que siguen necessaris per al compliment adequat de plans econòmics i regionals i de plans comarcals específics.
Article quart
1. Correspon a l'Administració financera de la Generalitat Valenciana, el compliment de les obligacions econòmiques dels seus òrgans, entitats autònomes i empreses públiques, per mitjà de la gestió i l'aplicació dels seus recursos a les finalitats que siguen competència de la Generalitat Valenciana, d’acord amb els principis constitucionals de legalitat, eficiència i economia, i la seua programació i execució, atendrà, així mateix, els principis de solidaritat i territorialitat.
2. També corresponen a l'Administració financera les funcions atribuïdes a la Generalitat Valenciana, en l’àmbit de les hisendes locals de la Comunitat Valenciana i l’ordenació i el control de les institucions financeres i creditícies que operen en el territori valencià.
3. El Tribunal Econòmico-Administratiu de la Generalitat Valenciana, resoldrà les reclamacions que s'hi presenten respecte als tributs propis i sobre les altres matèries que siguen determinades per la llei.
Article cinquè
1. Les entitats autònomes de la Generalitat Valenciana poden ser de caràcter administratiu o de caràcter mercantil, industrial, financer o anàleg.
Us entitats autònomes de la Generalitat Valenciana es regiran per la seua legislació específica i per les normes de dret mercantil, civil o laboral, excepte en les matèries a les quals siga aplicable aquesta Llei.
2. Als efectes previstos en aquesta Llei, es consideren empreses de la Generalitat Valenciana les societats mercantils on hi haja participació majoritària de la Generalitat Valenciana o de les seues entitats autònomes.
Igualment, tenen aquesta consideració les entitats de dret públic subjectes a la Generalitat Valenciana, amb personalitat jurídica pròpia, les activitats de les quals siguen regides per l’ordenament jurídic privat.
Les societats de la Generalitat Valenciana es regiran per les normes de dret mercantil, civil o laboral, excepte en aquelles matèries en què siga aplicable aquesta llei.
Article sisè
S'aprovaran per Llei de les Corts Valencianes les matèries següents:
a) El pressupost de la Generalitat Valenciana de les seues entitats autònomes, i també les modificacions per mitjà de la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.
b) L'establiment, la modificació i la supressió dels tributs propis i dels recàrrecs.
c) L'emissió i la regulació del Deute Públic de la Generalitat Valenciana i de les seues entitats autònomes, la formalització d'operacions de crèdit i la prestació d'avals.
d) Les grans operacions de caràcter econòmic i financer.
e) El règim general i especial en matèria financera de les entitats autònomes de la Generalitat Valenciana.
f) El règim del patrimoni i contractació de la Generalitat Valenciana.
g) La resta de matèries que, en acatament a l’ordenament jurídic, cal que tinguen forma de llei.
TITOL I
Règim jurídic de la Hisenda
de la Generalitat Valenciana
CAPÍTOL I
Els drets de la Hisenda de la Generalitat Valenciana
Article seté
La Hisenda de la Generalitat Valenciana és constituïda pels ingressos següents:
1. El rendiment dels impostos establerts per la Generalitat Valenciana.
2. El rendiment dels tributs cedits per l'Estat.
3. Un percentatge de participació. en la recaptació total de l'Estat pels impostos no cedits, inclosos els monopolis fiscals.
4. El rendiment de les taxes, tant siguen de creació pròpia o com a conseqüència de la transferència de serveis estatals.
5. El rendiment dels preus públics.
6. Les contribucions especials establertes per la Generalitat Valenciana en l'exercici de les seues competències.
7. Els recàrrecs sobre els impostos estatgis.
8. Els ingressos procedents del Fons de Compensació Interterritorial, si s'escau.
9. Les altres assignacions a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat.
10. Els ingressos procedents de l'emissió de deute o de qualsevol recurs al crèdit.
Il. El rendiment del patrimoni de la Generalitat Valenciana.
12. Els ingressos de dret privat.
13. Les subvencions.
14. Les multes o sancions que impose en l'àmbit de les seues competències.
Article vuité
Els ingressos de la Generalitat Valenciana i de les entitats autònomes i empreses públiques que en depenen seran destinats a satisfer el conjunt de les seues respectives obligacions, Llevat que per Llei s'establesca l'afectació d'alguns recursos o finalitats determinades.
Article nové
L'administració dels ingressos de la Hisenda de la Generalitat Valenciana, llevat disposició legal en contra, correspon al Conseller d'Economia i Hisenda, i els de les entitats autònomes als seus presidents o directors, llevat que manquen de personalitat jurídica pròpia, cos en el qual la seua administració correspon també al Conseller d'Economia i Hisenda.
Article deu
1. Les persones o entitats que tinguen al seu càrrec l'administració dels ingressos de la Generalitat Valenciana dependran del Conseller d'Economia i Hisenda o de les corresponents entitats autònomes en relació amb la gestió, el lliurament o l'aplicació i amb la rendició dels comptes respectius.
2. Els rendiments i interessos atribuïts al patrimoni o als cabals de la Generalitat o de les seues entitats autònomes, per qualsevol concepte, s'hauran de comptabilitzar íntegrament en un compte específic del Pressupost respectiu.
3. Seran obligats a la prestació de fiança els funcionaris, les entitats o els particulars que manegen o custodien fons o valors públics, en la quantia i la forma que determinen les disposicions reglamentàries.
Article onze
1. La gestió, incloses totes les fases del procediment dels tributs propis de la Generalitat Valenciana i, si de cos, dels impostos estatals recaptats en la Comunitat Valenciana i dels recàrrecs sobre els impostos estatals, s'ajustarà a les disposicions de l'Estatut d'Autonomia, a les Lleis de les Corts Valencianes, als reglaments que aprove el Govern Valencià i a les normes de desplegament dictades pel Conseller d'Economia i Hisenda, sense perjudici de l'aplicació de les disposicions estatals en tots els coses en què siga procedent. En els cas dels tributs cedits, s'ajustaran al que disposa la Llei de cessió.
2. Correspon al Conseller d'Economia i Hisenda organitzar els serveis de gestió, recaptació, liquidació i inspecció i revisió en matèria tributària de competències de la Generalitat Valenciana.
Article dotze
1. No es podran alienar, gravar ni arrendar els drets econòmics de la Hisenda de la Generalitat Valenciana, llevat dels supòsits establerts per les lleis.
2. Tampoc es concediran exempcions, perdons, rebaixes ni moratòries en el pagament dels drets a la Hisenda Autònoma, llevat en els casos i en la forma que determinen especialment les lleis. No obstant això, la Conselleria d'Economia i Hisenda és autoritzada per a dictar les normes oportunes per a l'anul·lació i la baixa en comptabilitat de totes les liquidacions de les quals resulten deutes la quantia dels quals s'estime i fixe com insuficient per a la cobertura del cost que la seua exacció i recaptació represente.
3. No es podrà transigir judicialment ni extrajudicialment sobre els drets de la Hisenda de la Generalitat, ni sotmetre a arbitratge les conteses que s'hi susciten, sinó mitjançant decret acordat pel Govern Valencià, que en el cas de les transaccions serà a proposta de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Article tretze
1. La Hisenda de la Generalitat Valenciana gaudirà de les prerrogatives establertes legalment per al cobrament dels tributs i quantitats que, com ingressos de dret públic, haja de percebre, i actuarà d'acord amb el procediment administratiu corresponent.
- 2. Les certificacions acreditatives del descobert davant la Hisenda de la Generalitat Valenciana dels deutes corresponents als drets esmentats en l'apartat anterior, expedides pels funcionaris competents, constituiran títols suficients per a iniciar la via de constrenyiment i tindran la mateixa força executiva que la sentència judicial contra els béns i drets dels deutors.
3. El procediment de constrenyiment no se suspendrà, siga quina siga la imputació que s'hi formule, si no es realitza el pagament del deute tributari, es garanteix amb aval bancari suficient o se'n consigna l’import.
No obstant això, quan hi haja reclamació, per terceria de domini o una altra acció de caràcter civil, sé suspendrà el procediment de constrenyiment pel que fa als béns o drets controvertits, una vegada que s'haja dut a terme l’embargament i l'anotació preventiva, si s'escau, en el Registre públic corresponent. L'acte judicial pel qual se sol·licite la suspensió de pagaments del deutor no impedirà la prossecució dels procediments de constrenyiment.
4. Els tribunals, els jutges i les autoritats administratives no podran lliurar manaments d'execució, ni dictar provisions d'embargament contra els drets, els fons, els valors, i els béns en general de la Hisenda de la Generalitat Valenciana. Els deutes de la Generalitat Valenciana no podran ser exigits pel procediment de constrenyiment.
Article catorze
1. Les quantitats degudes a la Hisenda de la Generalitat Valenciana, pels conceptes compresos en aquest capítol, produiran interessos de demora des de l’endemà del venciment.
2. El tipus d'interès aplicable serà el bàsic del Banc d'Espanya vigent el dia del venciment del deute.
Article quinze
1. Llevat el que estableixen les Reis reguladores dels distints re
cursos, prescriuran als cinc anys els següents drets de la Generalitat
Valenciana: r, comptant-se aquest
a) A reconèixer i liquidar crèdits al seu favor termini des del dia en què el dret pogué exercir-se.
b) A recaptar els crèdits reconeguts o liquidats, comptant-se l’esmentat termini des de la data de la notificació 0, si aquesta no fos preceptiva, des del seu venciment.
2. La prescripció regulada en l'apartat anterior quedarà interrompuda per qualsevol acció administrativa realitzada amb coneixement formal del deutor i conduent al reconeixement, la liquidació o el cobrament dels drets, i també per la interposició de qualsevol classe de reclamació o de recurs i per qualsevol actuació del deutor conduent al pagament o liquidació del deute.
3. Els drets declarats prescrits seran baixa en els comptes respectius, amb la tramitació prèvia de l'expedient oportú, en el qual es definiran les responsabilitats en què haurien pogut incórrer els funcionaris encarregats de la gestió.
CAPITOL II
Les obligacions de la Hisenda
de la Generalitat Valenciana
Article setze
1. Les obligacions econòmiques de la Generalitat Valenciana i de les entitats autònomes naixen de la llei, dels negocis jurídics i dels actes o fets que, segons el dret, les generen.
2. Les obligacions de pagament només seran exigibles quan resulten de l'execució del seu pressupost, de sentència judicial ferma o d'operacions de tresoreria legalment autoritzades.
3. Si aquestes obligacions són causades per prestacions o serveis a la Generalitat Valenciana, el pagament no podrà realitzar-se fins que el creditor no haja complert o garantit la correlativa obligació.
Article disset
1. Les resolucions judicials que establesquen obligacions a càrrec de la Gencralitat Valenciana o de les scues entitats autònomes es compliran puntualment en els termes que establesquen.
2. Si no hi ha consignació pmssupostàxia o l'existent és insuficient per a això, se sol·licitarà a les Corts Valencianes un crèdit extraordinari o suplement de crèdit, i caldrà executar la sentència, en tot cas, dins dels tres mesos següents a la notificació.
3. El creditor té dret al cobrament d'interessos des del dia en què siga ferma la resolució judicial, els quals seran calculats segons el tipus bàsic del Banc d'Espanya vigent en aquest dia.
Article divuit
1. El dret al reconeixement, la liquidació i els pagaments de les obligacions ja reconegudes o liquidades prescriu als cinc anys, comptats des del naixement de les obligacions o des del reconeixement o liquidació respectives.
2. L'exigència dels legítims creditors o dels seu drets-havents, mitjançant la presentació de documents justificatius del seu dret, determinarà un nou inici del termini de prescripció.
3. Les obligacions a càrrec de la Hisenda de la Generalitat Valenciana que hagen prescrit seran donades de baixa en els comptes respectius, amb la tramitació prèvia de l'expedient oportú.
CAPITOL III
De les terceries i reclamacions
prèvies en via judicial
Article dinou
1. Correspon al Conseller d'Economia i Hisenda la resolució de les terceries que se susciten en el procediment de constrenyiment, i la seua interposició en via administrativa serà requisit previ perquè puguen exercir-se davant els tribunals de la jurisdicció ordinària, en matèries de competència de la Generalitat Valenciana.
2. Igualment és competència del Conseller d'Economia i Hisenda la resolució de les reclamacions prèvies a la via judicial en qüestions de propietat.
TITOL II
Règim pressupostari
CAPITOL UNIC
Pressupost de la Generalitat Valenciana
SECCIO I
Concepte, elaboració i aprovació
Article vint
El pressupost de la Generalitat Valenciana constitueix l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden contraure la Generalitat Valenciana i les entitats autònomes, i dels drets que es preveuen liquidar durant el corresponent exercici.
Article vint-i-u
L'exercici pressupostari coincidirà amb l'any natural i s'hi imputaran:
a) Els drets liquidats durant l'exercici, qualsevol que en siga el període de procedència, sempre que la seua percepció no estiga prevista en l'agrupació de residus d'exercicis tancats.
b) Les obligacions reconegudes fins Al 15 de gener de l'any següent, sempre que corresponguen a despeses realitzades abans de finalitzar l'exercici pressupostari i a càrrec dels crèdits respectius.
Article vint-i-dos
1. El pressupost serà únic i inclourà la totalitat de les despeses i els ingressos de la Generalitat Valenciana i de les entitats autònomes i les empreses púbiques.
2. El Pressupost contindrà:
a) Els estats de despeses de la Generalitat Valenciana i de les seues entitats autònomes de caràcter administratiu, en els quals s'inclouran, especificats com cal, els crèdits necessaris per a atényer el compliment de les obligacions.
b) Els estats d'ingressos de la Generalitat Valenciana i de les seues entitats autònomes de caràcter administratiu, que comprendran les estimacions dels diversos drets econòmics que es puguen reconèixer i liquidar durant l’exercici.
e) Els estats de recursos i dotacions amb les corresponents estimacions i avaluacions de necessitats per a l’exercici, tant d'explotació com de capital, de les entitats autònomes de caràcter mercantil, industrial, financer o anàleg i de les empreses públiques.
d) L'estimació de l’import dels beneficis fiscals que afecten els tributs de la Generalitat Valenciana.
3. Al Pressupost de la Generalitat Valenciana s'adjuntaran, com annexos, els pressupostos que elaboren i aproven les diputacions provincials tot complint el paràgraf 3 de l'article 47 de l’Estatut d’autonomia.
Article vint-i-tres
1. L'estructura del Pressupost de la Generalitat Valenciana, sense perjudici de les seues peculiaritats, s'ajustarà a la normativa que amb caràcter general s'aplique al sector públic estatal, i a aquest efecte, correspon al Conseller d'Economia i Hisenda adoptar les mesures que. calguen.
2. L'estat de despeses inclourà la classificació orgànica, econòmica i per programes, i es detallarà, si s'escau, la classificació de les despeses d'inversions per àmbit comarcal, que al seu dia s'adaptarà a les delimitacions que establesca la llei de comercialització. Els programes presentaran agregats per funcions de despeses.
Article vint-i-quatre
El procediment d'elaboració del Pressupost de la Generalitat Valenciana s'ajustarà a les normes següents:
1. Les conselleries enviaran al Conseller d'Economia i Hisenda,
abans de l'1 de juny de cada any, l'avantprojecte corresponent als
seus estats de despeses, ajustats com cal a les lleis aplicables i a les directrius aprovades pel Govern Valencià a proposta del Conseller esmentat.
Així mateix, lliuraran els avantprojectes dels estats d'ingressos i despeses de les entitats autònomes i, si s'escau, dels recursos i dotacions de les empreses públiques.
2. L'estat d'ingressos del Pressupost serà elaborat per la Conselleria d'Economia i Hisenda.
3. La Conselleria d'Economia i Hisenda, una vegada examinats els avantprojectes de despeses i l’estimació d'ingressos, elaborarà l'avantprojecte de Llei de Pressupost i el sotmetrà a l'aprovació del Govern Valencià.
4. El projecte de Llei de Pressupost haurà de dur adjunta la documentació següent:
a) El compte consolidat dels Pressupostos relatius a la Generalitat Valenciana i a les seues entitats autònomes, amb separació entre operacions corrents i de capital, tenint en compte la distribució de les despeses d'inversions.
b) Una memòria explicativa que faça referència als aspectes següents:
- Articulat del projecte de llei.
- Adequació pressupostària de les plantilles de totes les seccions i entitats autònomes a la plantilla orgànica vigent, i política laboral de la Generalitat Valenciana.
- Criteris aplicats a les subvencions corrents i de capital.
- Criteris aplicats a la selecció d'inversions amb especial referència als seguits per a l'aplicació dels ingressos procedents del Fons de Compensació Inter-territorial.
- Distribució de les despeses en programes per objectius.
-' del vigent.
- Un informe econòmic i financer
Article vint-i-cinc
El Projecte de Llei de Pressupost de la Generalitat Valenciana i la documentació annexa es trametran a les Corts Valencianes abans de l'1 de novembre de cada any, per a l'examen i aprovació o, si s'escau, esmena o devolució al Govern Valencià.
Article vint-i-sis
Si les Corts Valencianes no aproven el pressupost de la Generalitat Valenciana abans del primer dia de l’exercici econòmic, es considerarà prorrogat el de l’exercici anterior fins l'aprovació i publicació del nou en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La pròrroga no afectarà els crèdits per a despeses corresponents a serveis o programes la vigència temporal dels quals es limitarà al període pressupostari vençut.
Article vint-i-set
1. l'aplicació pressupostària dels drets liquidats i les obligacions reconegudes efectuarà pels imports íntegres, sense cap deducció, llevat que una llei ho autoritze expressament.
2. S'exceptuen del que disposa el paràgraf anterior les devolucions dels ingressos indeguts que siguen reconeguts com a tals pel tribunal o l'autoritat competents.
3. No obstant això, l’import dels beneficis fiscals que afecten els tributs de la Generalitat Valenciana s'articularà de forma que siga possible consignar-los en el Pressupost de la Generalitat Valenciana.
SECCIO II
Règim dels crèdits pressupostaris de la Generalitat Valenciana i de les entitats autònomes de caràcter administratiu
Article vint-i-vuit
1. Els crèdits per a despeses es destinaran, exclusivament, a la finalitat específica per a la qual han estat autoritzats per la llei de Pressupostos o per les modificacions pressupostàries d’acord amb la legislació vigent.
2. Els crèdits consignats en els estats de despeses del Pressupost tenen caràcter limitador, i, per consegüent, no es podran adquirir compromisos en quantia superior al seu import.
3. Les disposicions normatives de rang inferior a la llei i els actes administratius que vulneren el que estableixen els apartats 1 i 2 anteriors seran nul-les de ple dret, sense perjudici de la responsabilitat que es pogués derivar de la infracció.
4. La Conselleria d'Economia í Hisenda realitzarà el seguiment de l’execució dels crèdits i del compliment dels objectius de cada programa, i a aquest efecte podrà prendre les mesures provisionals que considere necessàries per a assegurar-ne l'assoliment, les quals hauran de ser comunicades al Govern Valencià per a la ratificació, si pertoca.
Article vint-i-nou
1. L'autorització de despeses d'abast plurianual se subordinarà als crèdits que, per a cada exercici, es consignen a aquest efecte en el pressupost de la Generalitat Valenciana.
2. Aquestes despeses podran efectuar-se, només quan l’execució s'inicie durant l'any en què s'autoritze i sempre que tinguen com a finalitat finançar alguna de les activitats següents:
a) Inversions reals i transferències de capital.
b) Contractes de subministraments, d'assistència tècnica i científica i arrendament de béns i serveis, sempre que no puguen ser estipulats o que el termini d'un any no resulte més beneficiós per a la Generalitat Valenciana.
c) Arrendament de béns immobles per a la Generalitat Valenciana o per a les entitats, institucions o empreses que en depenguen.
d) Les carregues financeres derivades de l'endeutament.
3. El nombre d'exercicis als quals podran aplicar-se les despeses citades en les lletres a)'i b) de l'apartat anterior no serà superior a quatre. Així mateix, la part de la despesa corresponent a exercicis futurs i l'ampliació , si s'escau, del nombre d'anualitats serà determinat pel Govern Valencià, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, per a cada període de quatre anys. La quantitat global de la despesa que s'impute a cadascun dels exercicis futurs autoritzats no podrà excedir de la quantitat que resulte d'aplicar, al crèdit globalitzat de l'any en què l'operació es va comprometre, els percentatges següents: en l'exercici immediat següent el 70%; en el segon exercici, el 60%; i en el tercer i el quart el 50%.
4. El Govern Valencià, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, podrà modificar el nombre d'anualitats i dels percentatges del paràgraf anterior en casos especialment justificats, a petició de la corresponent Conselleria i amb els informes previs que s’estimen oportuns.
En el cas de les inversions incloses en el Programa d'Inversions de la Generalitat Valenciana, la competència per a modificar els percentatges esmentats correspondrà al Conseller d'Economia i Hisenda.
Article trenta
1. Els crèdits per a despeses que en l’últim dia de l'aplicació de l'exercici pressupostari a què fa referència l'apartat b) de l'article 21, no estiguen vinculats al compliment de les obligacions ja reconegudes, es consideraran anul·lats de ple dret, excepte els que pel seu caràcter no hagen d'anul·lar-se.
2. Tanmateix, per acord del Conseller d'Economia i Hisenda podran incorporar-se a l'estat de despeses del Pressupost:
a) Els crèdits que garantesquen compromisos de despeses contrets fins a l’últim dia de l'exercici pressupostari i que, per motius justificats no s'hagen pogut realitzar durant l'exercici.
b) Els crèdits per a operacions de capital.
c) Els crèdits autoritzats en funció de l'efectiva recaptació de drets que els estiguen efectes.
d) Els que s'enumeren en l'article 37 d'aquesta Llei.
3. Els romanents incorporats, segons el que preveu l'apartat anterior, només podran aplicar-se en el transcurs de l'exercici pressupostari en què s'acorda la incorporació i en els supòsits de la Lletra a) per a les mateixes despeses que motivaren, en cada cas, la consignació, les autoritzacions i el compromís.
Article trenta-u
1. A càrrec dels crèdits consignats pressupostàriament sols es podran contraure obligacions derivades de despeses que s'efectuen durant l'any natural de l'exercici pressupostari.
2. No obstant això, podran aplicar-se als crèdits del pressupost vigent, d'acord amb el procediment administratiu i comptable que reglamentàriament es determine, les obligacions que, sent conseqüència de compromisos de despesa d'exercicis tancats, havien estat adquirides com cal. La manca d'aquest requisit produirà que la conselleria interessada formule la corresponent proposta a la Conselleria d'Economia i Hisenda per a la tramitació de la validació, si escau.
Article trenta-dos
1. Quan s'haja de fer alguna despesa que no puga demorar-se fins a l’exercici següent i no hi haja crèdit en el pressupost de la Generalitat Valenciana, o el consignat siga insuficient, el Conseller d'Economia i Hisenda ordenarà la incoació d'un expedient de concessió de crèdit extraordinari de suplement de crèdit, respectivament, en el supòsit que la seua aprovació comporte la modificació del Pressupost de la Generalitat Valenciana en els termes següents:
a) Alteració de la suma global dels crèdits.
b) Quan s'augmenten els crèdits per a despeses corrents en detriment dels crèdits aprovats per a despeses de capital, tret de l'excepció assenyalada en l'apartat d) de l'article 33.
c) Quan es modifique la distribució que per grups funcionals establesca la programació econòmica per al període de vigència.
El Conseller d'Economia i Hisenda sotmetrà al Govern Valencià l'acord d'enviar a les Corts Valencianes el corresponent projecte de llei de concessió o de suplement de crèdit, i en el segon, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que la Llei de Pressupostos.
2. Quan les necessitats de crèdit en els casos d'inexistència o insuficiència pressupostària, a què fa referència l'apartat anterior, no comporten cap de les modificacions del pressupost allí explicitades, el Govern Valencià, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, podrà acordar habilitacions de crèdit, en el primer cas i transferències de crèdit en el segon. .
3. El Conseller d'Economia i Hisenda, a proposta de les respectives Conselleries, podrà acordar modificacions del Pressupost per generació o transferència de crèdits; les primeres en la forma que reglamentàriament s'establesca i les últimes sempre que es realitzen entre crèdits d'un mateix programa.
4. El Govern Valencià donarà compte trimestralment, a la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts Valencianes, dels crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, i també de les modificacions del pressupost acordades segons es preveu en els dos apartats anteriors, la informació de les quals contindrà, com a mínim, el mateix detall documental que el Pressupost respectiu.
Article trenta-tres
Les transferències de crèdit estaran subjectes a les limitacions següents:
a) No podran fer-se a càrrec dels crèdits per a despeses de personal, llevat que es justifique que la quantitat la transferència de la qual es proposa no està afecta a cap obligació de pagament ni ho estarà durant el que reste d'exercici, i es subjectaran, en tot cas, al règim retributiu fixat en la Llei anual de Pressupostos.
b) No afectaran l’import de les consignacions sobre les quals s'haja formalitzat una reserva o retenció de crèdit.
c) No afectaran els crèdits per a despeses destinades a subvencions nominatives, llevat que, per qualsevol causa, haja decaigut el dret de percepció.
d) No podran fer-se a càrrec d'operacions de capital amb la finalitat de finançar despeses de personal o de funcionament, excepte en el cas dels crèdits per a dotar el funcionament de noves inversions.
Article trenta-quatre
1. Quan es produesca la necessitat de concedir crèdits extraordinaris o suplements de crèdit a les entitats autònomes de la Generalitat Valenciana i això signifique un augment dels crèdits, la comissió correspondrà al Conseller d'Economia i Hisenda quan l’import no supere el 5% dels crèdits consignats en els pressupostos de les entitats autònomes esmentades, i al Govern Valencià en els casos en que, altrapassat aquest percentatge, no abaste el 15%. Aquests percentatges s'aplicaran de forma acumulada en cada exercici pressupostari.
Aquestes modificacions requeriran l’informe previ de la Conselleria a la qual siguen adscrits, en el qual sé'n justificarà la necessitat i s'especificarà la forma de finançament de l’increment de la despesa.
El Govern Valencià, d'acord amb les prescripcions reglamentàries, donarà compte trimestralment a les Corts Valencianes de les modificacions de crèdit a què fa referència el paràgraf primer, amb justificació documental bastant.
2. En els altres supòsits no recollits en l'apartat anterior, l'aprovació correspondrà a les Corts Valencianes.
Article trenta-cinc
El Conseller d'Economia i Hisenda podrà acordar les modificacions tècniques en l’estructura, el contingut i la distribució dels crèdits del pressupost que no afecten la quantia de les dotacions autoritzades durant l’exercici corrent i que es deriven de les variacions orgàniques acordades pels òrgans competents.
Article trenta-sis
Els consellers podran acordar transferències i habilitacions de crèdits globals als específics del mateix capítol.
Els estats de despeses del pressupost indicaran els crèdits globals als quals podrà aplicar-se aquesta norma.
Article trenta-set
Podran generar crèdits en l’estat de despeses del pressupost els ingressos majors sobre els totals previstos, i els ingressos no previstos, en la forma que reglamentàriament es determine, sempre que uns i altres no tinguen caràcter finalista.
Article trenta-vuit
Els ingressos obtinguts per reintegraments de pagaments fets indegudament a càrrec de crèdits pressupostaris, podran originar la reposició d’aquests últims en les condicions que es fixen reglamentàriament.
Article trenta-nou
1. El Conseller d'Economia i Hisenda podrà concertar operacions de tresoreria per a satisfer pagaments inajornables, amb el límit màxim, en cada exercici, del deu per cent dels crèdits consignats. El límit esmentat s'entendrà, en tot moment, per a les operacions de tresoreria que estigueren en vigor
2. El Govern Valencià podrà concedir a les entitats autònomes de la Generalitat Valenciana, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, bestretes de tresoreria per al pagament d'obligacions inajornables fins al límit màxim del dos per cent dels crèdits globals per a despeses consignades en els pressupostos respectius.
SECCIO III
Execució i liquidació
Article quaranta
1. Correspon als òrgans superiors de la Generalitat Valenciana i als consellers, dins dels límits de l'article 28, autoritzar les despeses dels serveis al seu càrrec. Tret dels casos reservats per la llei a la competència del Govern Valencià o del Conseller d'Economia i Hisenda, igualment els correspon efectuar la disposició i la liquidació del crèdit exigible sol·licitant del Conseller d'Economia i Hisenda l’ordenació dels pagaments corresponents.
2. Amb la mateixa reserva legal, correspon als presidents o directors de les entitats autònomes l'autorització, la disposició, la liquidació i l’ordenació dels pagaments relatius a les entitats i les empreses esmentades.
3. Les facultats a les quals fan referència els números anteriors podran delegar-se en els termes previstos reglamentàriament.
Article quaranta-u
1. Els pagaments s'ordenaran per mitjà dels respectius manaments, lliurats per qui els ordena a favor dels creditors de la Generalitat Valenciana.
2. Correspon al Conseller d'Economia i Hisenda l’ordenació dels pagaments, que podrà delegar de forma expressa amb caràcter general o singular.
3. Tanmateix, i per tal de facilitar el servei, es crearan les ordenacions de pagament secundàries que calguen i els seus titulars seran nomenats pel Conseller d'Economia i Hisenda.
Article quaranta-dos
El lliurament dels manaments de pagament a càrrec del Pressupost de la Generalitat Valenciana s'haurà d'ajustar al pla que, sobre la disposició de fons de la tresoreria, establesca el Govern Valencià, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda.
Article quaranta-tres
1. El pagament de les obligacions econòmiques de la Generalitat Valenciana i de les seues entitats autònomes, regulat en l'article 16, s'efectuarà en el termini màxim de noranta dies naturals des del naixement efectiu de l'obligació.
A l'efecte d'aquest article, s'entendrà per data de pagament aquella en què es produesca la recepció de l'ordre de pagament per l'entitat financera que ordena la transferència, o bé, en el supòsit de les restants formes de pagament, l'endemà de la comunicació de la disposició.
2. El creditor tindrà dret al cobrament d'interessos, calculats segons el tipus bàsic del Banc d'Espanya vigent l’últim dia del termini assenyalat, si el pagament s'efectua després del termini establert en el punt primer i a partir de la data de finalització.
Quan es produesca el supòsit establert en el paràgraf anterior, la Intervenció General procedirà d'ofici, per ella mateixa o per mitjà de les Intervencions Delegades, a la liquidació dels interessos corresponents, que traslladarà al Conseller d'Economia i Hisenda per a l'autorització de la despesa i l’ordenació del pagament, a càrrec del crèdit corresponent.
3. La Conselleria d'Economia i Hisenda iniciarà el corresponent expedient administratiu de delimitació de responsabilitats pel perjudici econòmic causat en la Hisenda de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que estableixen els articles 91 i següents d’aquesta llei.
A aquest efecte, es considerarà com termini màxim per a efectuar la liquidació de crèdit exigible el de seixanta dies naturals a partir del naixement efectiu ' de l’obligació.
4. El termini previst en el punt primer anterior no s'aplicarà a les obligacions econòmiques que resulten de sentència judicial ferma, a les quals s'aplicarà el que preveu l'article 17.
Article quaranta-quatre
1. Els manaments de pagament durant adjunts els documents que proven la realització de la prestació o el dret del creditor, segons les respectives autoritzacions de la despesa.
2. Els manaments de pagament que, excepcionalment, no puguen dur adjunts els documents justificatius en el moment del Lliurament, tindran el caràcter de «per justificar», sense perjudici de l'aplicació procedent als crèdits pressupostaris corresponents.
3. Els perceptors d'aquests manaments estan obligats a justificar en el termini de tres mesos l'aplicació de les quantitats rebudes, excepte les corresponents a pagaments per expropiacions que seran rendides en el termini de sis mesos. En cas de no presentar-hi la justificació .en aquest termini, se'ls comunicarà perquè l'efectuen en un termini de deu dies, tot advertint-los que si no ho fan així es Lliurarà la corresponent certificació de descobert.
4. Durant el transcurs del mes següent a la data d'aportació de les documentacions justificatives, a què es refereix l'apartat anterior d'aquest article, es procedirà a l'aprovació o objecció del compte rendit per l'autoritat competent.
5. Les ordres de pagament corresponents a subvencions obligaran els perceptors a justificar l'aplicació dels fons rebuts a la finalitat que determine la concessió.
Article quaranta-cinc
La concessió d'ajudes i subvencions a càrrec dels crèdits del capitol de transferències corrents consignats en els pressupostos de la Generalitat Valenciana, es farà d'acord amb els criteris de publicitat, concurrència i objectivitat, amb les excepcions següents, en què podran concedir-se directament:
a) Les que figuren expressament amb caràcter nominatiu en la Llei de Pressupostos, entenent com a tals aquelles el destinatari de les quals figure inequívocament en els seus annexos.
b) Les que derivades de convenis de la Generalitat Valenciana amb altres ens públics i privats suposen l'afectació del crèdit.
c) Aquelles que, no estant incloses en els punts anteriors, no ultrapassen el 1.000.000 de pessetes per beneficiari i any, sempre que les concedides per cada Conselleria no superen globalment els 10.000.000 de pessetes en l’exercici. Per a la Presidència de la Generalitat Valenciana, les quantitats abans esmentades seran de 3.000.000 de pessetes, i 30.000.000 de pessetes respectivament.
U) Les que superen qualsevol dels límits previstos en el punt c), i que pel seu objecte no els siguen aplicables els principis de publicitat i concurrència, hauran de ser concedides per acord motivat del Govern Valencià.
Article quaranta-sis
1. Les transferències de capital que s'han de concedir a càrrec dels pressupostos de la Generalitat Valenciana que no hi tinguen assignació nominativa es faran d’acord amb els criteris de publicitat, concurrència i objectivitat, amb l’excepció de les que derivades de Convenis de la Generalitat Valenciana amb altres ens públics i privats suposen l'afectació de crèdit, en aquest cas podran concedir-se directament.
2. Es faculta el Govern Valencià perquè, en cas d'incompliment del programa d'actuació o d'alguna altra de les condicions establertes per a la concessió, puga substituir, a proposta de la conselleria
interessada, els perceptors de la subvenció per altres que, havent-se acollit a la convocatòria, garantesquen el compliment de les condicions que s'hi preveuen.
3. Quan les subvencions financen obres que exigesquen projecte tècnic, aquest s'haurà de sotmetre a informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes o de tècnics designats per la mateixa conselleria. En tot cas, excepte per als supòsits inclosos en l'article 95 d'aquesta Llei, els pagaments parcials, o el total de la subvenció concedida, s'efectuaran contra certificació de l'obra expedida per tècnic competent i d'acord amb els percentatges i les condicions de finançament establerts en la concessió d'aquesta.
4. Tota concessió de subvencions de capital de caràcter genèric o innominat, i l'import de les quals supere la quantitat de quaranta milions de pessetes per perceptor, requerirà l'elevació al Govern Valencià, per la Conselleria corresponent, per a la seua ratificació.
Article quaranta-set
1. Les normes que conté aquest article són aplicables a les ajudes i subvencions públiques la gestió de les quals correspon totalment a la Generalitat Valenciana o als seus organismes autònoms.
2. Per a les ajudes i subvencions a què es refereix l'apartat anterior en absència de normes especials, les que conté aquest article s'aplicaran:
a) A tota disposició gratuïta de fons públics realitzada per la Generalitat Valenciana o els seus organismes autònoms a favor de persones o entitats públiques o privades, per a fomentar una activitat d'utilitat o interès social o per a promoure la consecució d'un fi públic.
b) A qualsevol tipus d'ajuda que s'atorgue a càrrec del pressupost de la Generalitat Valenciana o dels seus organismes autònoms.
3. Els consellers i els presidents o directors d'organismes autònoms són els òrgans competents per a atorgar subvencions, dins del seu àmbit de competència, amb la prèvia consignació pressupostària per a aquesta finalitat. Aquestes atribucions podran ser objecte de delegació.
4. Tindrà la consideració de beneficiari de la subvenció el destinatari dels fons públics que haja de realitzar l'activitat que en fonamentà l'atorgament o que es trobe en la situació que en legitima la concessió.
Són obligacions del beneficiari:
a) Realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
b) Acreditar davant l’entitat que la concedeix la realització de l'activitat o l'adopció del comportament, i també el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o gaudiment de l'ajuda.
c) La submissió a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General, en relació amb les subvencions i ajudes concedides.
d) Comunicar a l’entitat que la concedeix l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics.-
5. Les conselleries i organismes autònoms efectuaran l'avaluació dels objectius que s'han d'aconseguir mitjançant la subvenció, per mitjà de les normes i els procediments generals que s'establesquen.
6. Quan la finalitat o naturalesa de la subvenció així ho exigesca, la concessió es realitzarà per concurs. En aquest supòsit, la proposta de concessió de subvencions a l’òrgan que la concedeix serà feta per un òrgan col·legiat que tindrà la composició que s'establesca en les bases reguladores de la subvenció.
7. Els beneficiaris de les subvencions hauran d'acreditar préviament al cobrament, i en la forma que determine la Conselleria d'Economia i Hisenda, que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
8. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i en tot cas, l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.
L'import de les subvencions regulades en aquest article en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en congruència amb subvencions o ajudes d'altres Administracions públiques, o d'altres ens públics o privats, supere el cost de l'activitat que ha de desenvolupar el beneficiari.
9. Serà procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de interès de demora des del moment del pagament de la subvenció en els casos següents:
a) Incompliment de l’obligació de justificació.
b) Obtenir la subvenció sense reunir les condicions que s'hi requereixen.
c) Incompliment de la finalitat per a la qual la subvenció fou concedida.
d) Incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió de la subvenció.
Igualment, en el supòsit recollit en el paràgraf segon de l'apartat anterior, quan la subvenció principal siga de la Generalitat Valenciana pertocarà el reintegrament de l’excés obtingut sobre el cost de l'activitat desenvolupada.
10. Quan en l’exercici de les funcions d'inspecció o control es deduesquen indicis de la incorrecta obtenció, gaudiment o destinació de la subvenció o ajuda percebuda, els agents encarregats de la seua realització podran acordar la retenció de les factures, documents equivalents o substitutius i de qualsevol altre document relatiu a les operacions en les quals es manifesten aquests indicis.
11. Els consellers corresponents establiran, cas de no haver-n'hi, i prèviament a la disposició dels crèdits, les oportunes bases reguladores de la concessió. Les bases esmentades s’aprovaran per ordre, amb l’informe previ dels serveis jurídics corresponents, es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i contindran com a mínim els aspectes següents:
a) Definició de l’objecte de la subvenció.
b) La línia o les línies de subvenció que les financen.
c) L'import global màxim destinat a aquestes.
Quan no es tracte de subvencions finançades per fons qualificats com ampliables en els Pressupostos Generats de l’Estat o en els de la Generalitat Valenciana, l’òrgan responsable de la convocatòria, una vegada esgotats els fons, haurà de fer pública aquesta circumstància a l’efecte de la desconvocatòria.
No obstant això, sense perjudici de l'anterior i quan la naturalesa de la subvenció ho permeta, l’òrgan competent podrà prorratejar, entre els beneficiaris de la subvenció, l’import global màxim fixat, sempre que estiga previst així en la convocatòria.
d) Requisits que hauran de complir els beneficiaris per a l’obtenció de la subvenció o ajuda i la forma d'acreditar-los.
e) El termini i la forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual es concedí la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts.
f) En el supòsit de tenir en compte la possibilitat d'efectuar bestretes del pagament sobre la subvenció concedida, la forma i la quantia de les garanties que, si s'escau, hauran d'aportar els beneficiaris.
g) Us mesures de garantia, en favor dels interessos públics, que puguen considerar-se necessàries, i la possibilitat en els casos que expressament es prevegen, de revisió de les subvencions concedides.
h) Forma de concedir la subvenció.
i) Quan es tracte de transferències de capital s'haurà d'incloure, a més, un programa d'actuació que garantesca l'execució de les obres en l'exercici per al qual es concedeix la subvenció.
Article quaranta-vuit
1. El pressupost de cada exercici serà liquidat abans del dia quinze de febrer de l’exercici següent, i s'hi especificaran les obligacions reconegudes i no satisfetes el 31 de desembre de l’exercici que es liquida, els crèdits pendents de cobrament i l'existència en caixa en la mateixa data. Així mateix, s'hi especificaran les obligacions reconegudes a què fa referència l'apartat b) de l'article 21.
2. Tot això s'incorporarà al pressupost refós de l'exercici següent en concepte de residus d'exercicis tancats.
3. Una vegada liquidat el pressupost, els ingressos provinents
d'exercicis anteriors que no tinguen consignació en el capítol de residus d'exercicis tancats s'aplicaran al concepte corresponent de l’exercici corrent.
SECCIO IV
Règim de les entitats autònomes de caràcter mercantil, industrial, financer o anàleg i empreses públiques
Article quaranta-nou
1. Els estats d'explotació i de capital de les entitats autònomes de caràcter mercantil, industrial o financer i de les empreses públiques tindran el contingut següent:
a) Un estat de recursos, amb les estimacions corresponents per a l'exercici.
b) Un estat de dotacions, amb l'avaluació de les necessitats per al desplegament de les seues activitats durant l'exercici.
2. Aquestes dotacions es classificaran de la manera següent:
a) Estimatives, que recolliran les variacions de l'actiu i el passiu i les existències de magatzem.
b) Limitadores, destinades a les retribucions de personal al servei de les entitats autònomes, llevat el que disposa la pròpia llei constitutiva; les subvencions corrents i les despeses de capital.
c) Ampliables, determinades en funció dels recursos efectivament obtinguts.
3. Malgrat el que disposa l'apartat 2.b) d'aquest article, el Govern Valencià, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda i amb l'informe previ del conseller del qual depenga directament l'entitat autònoma, podrà declarar ampliables les dotacions limitadores, quan es preveja que es fixen en funció dels ingressos efectivament obtinguts.
4. Als estats de les entitats i les empreses a què fa referència aquest article s'adjuntarà una memòria expressiva de la tasca realitzada i dels objectius a complir durant l'exercici, i també una avaluació .econòmica de les inversions que s'hagen de realitzar en aquest període.
Article cinquanta
L'exercici pressupostari coincidirà amb l'any natural, sense perjudici dels ajustaments necessaris quan les operacions que hagen d'efectuar les entitats o empreses estiguen vinculades a un període comptable distint, que no podrà ser superior a dotze mesos.
Article cinquanta-u
Les entitats autònomes de caràcter industrial, comercial, financer o anàleg, les empreses públiques i les vinculades a la Generalitat Valenciana elaboraran anualment un programa d'actuació, inversions i finançament, que, d’acord amb les previsions plurianuals establertes oportunament, tindrà el contingut següent:
a) Un estudi que detallarà les inversions reals i financeres que s'han de realitzar durant l'exercici.
b) Un estudi que especificarà l'aportació de la Generalitat Valenciana, i d'altres fonts de finançament d'inversions, al quàl s'afegirà, en el cas de les empreses públiques i vinculades, un estudi de l'aportació de les entitats autònomes o d'altres empreses que en depenen, que participen en el capital social.
c) Una enumeració dels objectius que s'han de realitzar durant l'exercici, inclosos els rendiments que esperen obtenir-ne.
d) Una memòria relativa a l'evolució econòmica de les inversions que han de realitzar-se durant el període.
Article cinquanta-dos
1. L'estructura formal bàsica del programa d'actuació dels organismes autònoms de caràcter industrial, comercial, financer o anàleg i empreses de la Generalitat Valenciana, s'establirà pel Govern Valencià, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, i desenvolupada per cada organisme autònom o empresa segons les seues característiques i necessitats.
2. El Govern Valencià donarà compte a les Corts Valencianes dels principis que informen els programes dels organismes autònoms de caràcter industrial, comercial, financer o anàleg i de les empreses de la Generalitat Valenciana.
Article cinquanta-tres
1. Els organismes autònoms de caràcter industrial, comercial, financer o anàleg i les empreses públiques i vinculades a la Generalitat Valenciana, enviaran al Conseller d'Economia i Hisenda, abans de l'1 de juny de cada any, l'avantprojecte de pressupost, completat amb una memòria explicativa del contingut del programa i de les principals modificacions que presenta en relació amb el programa vigent, segons preveu l'article 52 d’aquesta llei.
2. Els programes d'actuació seran sotmesos a l'examen del Govern Valencià, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, i s'hauran de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Article cinquanta-quatre
Els convenis que la Generalitat establesca amb les seues entitats autònomes de caràcter industrial, comercial, financer o anàleg, emprem púbiques i vinculades o amb altres que no en depenguen, peró que es beneficien d'avals de la Generalitat Valenciana o reben subvencions a càrrec del seu pressupost, inclouran en qualsevol cas els apartats següents:
a) Hipòtesi macroeconòmica i sectorial que servesquen de base al conveni, indicant aquelles les modificacions de les quals puguen donar lloc a la cancel·lació del conveni. '
b) Objectius de la política de personal, rendibilitat, productivitat o reestructuració tècnica de l’explotació econòmica, i també mètodes d'avaluació d'aquells.
e) Aportacions o avals de la Generalitat Valenciana.
d) Mesures que s'han de prendre amb la finalitat d'adaptar els objectius previstos a les variacions experimentades en la conjuntura econòmica.
e) Control de la Generalitat Valenciana sobre l’execució del conveni i aspectes econòmics posteriors.
TITOL III
Intervenció
CAPITOL I
De la Generalitat Valenciana
Article cinquanta-cinc
1. Tots els actes, els documents i els expedients de l'Administració de la Generalitat Valenciana dels quals puguen derivar-se drets i obligacions de contingut econòmic o mercantil, de fons o valors, seran intervinguts d’acord amb aquesta llei i amb les seues disposicions complementàries o supletòries.
2. Les Corts Valencianes no estaran subjectes a les disposicions d'aquest Títol, i, si s'escau, justificaran la seua gestió al Tribunal i Sindicatura de Comptes. Així mateix, tampoc hi estaran subjectes la Sindicatura de Comptes i el Consell de Cultura.
Article cinquanta-sis
La Intervenció de la Generalitat Valenciana, amb plena autonomia respecte als òrgans i entitats subjectes a fiscalització, tindrà la naturalesa de:
a) Centre de control intern.
b) Centre de control financer
c) Centre directiu de la comptabilitat pública atribuïda a la Generalitat Valenciana.
Article cinquanta-set
1. La funció interventora interna té com a objecte controlar tots els actes, els documents i els expedients de la Generalitat Valenciana, que determinen el reconeixement de drets i obligacions de contingut econòmic, i també els ingressos i els pagaments que se'n deriven i la recaptació i l'aplicació dels fons públics.
2. L'exercici de la funció interventora comprendrà:
a) La intervenció crítica i prèvia de tots els actes i expedients susceptibles de produir drets i obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i valors.
b) La intervenció formal de l’ordenació de pagaments.
c) La intervenció material dels pagaments.
d) La intervenció de l'aplicació de les quantitats destinades a obres, subministraments, adquisicions i serveis, incloent-hi també l'examen documental.
e) La intervenció de recursos i de reclamacions en els casos previstos per les lleis.
f) La sol·licitud de l’òrgan o òrgans competents, quan ho requeresca la naturalesa de l'acte, document o expedient subjecte a intervenció, dels assessoraments procedents i dels antecedents necessaris per al millor exercici de la funció interventora.
g) La comprovació periòdica del grau de compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics i l'avaluació de la correcta gestió dels recursos públics.
3. Les competències atribuïdes a la Intervenció i al desenvolupament de la funció interventora seran exercides, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, pels Interventors de la Generalitat Valenciana.
Article cinquanta-vuit
En el cas que la Intervenció discrepe, en el fons o en la forma, dels actes, expedients o documents examinats, formularà les objeccions per escrit. Si la disconformitat fa referència al reconeixement o a la liquidació dels drets a favor de la Hisenda de la Generalitat Valenciana, formularà la corresponent nota d'objecció, i si es manté la discrepància podrà interposar el recurs o la reclamació procedent.
Article cinquanta-nou
Si l’objecció afecta la disposició de despeses, el reconeixement d'obligacions o l’ordenació de pagaments, la Intervenció els suspendrà, fins que no es resolga la tramitació de l’expedient, en els casos següents:
a) Quan el crèdit siga insuficient o inadequat.
b) Quan hi haja irregularitats que no puguen corregir-se en la documentació justificativa de les ordres de pagament o quan els drets del perceptor no es justifiquen degudament.
c) Quan al seu judici falten requisits essencials en l’expedient o quan s'estime la possibilitat de greus pèrdues econòmiques si l’expedient continua gestionant-se.
d) Quan l’objecció derive de la comprovació material d'obres, subministraments, adquisicions o serveis.
Article seixanta
1. Si l’òrgan afectat per l’objecció no hi és d'acorda s'haurà de procedir de la manera següent:
a) Si la discrepància la formula una Intervenció Delegada, serà resulta per la Intervenció General.
b) Si es manté la discrepància o aquesta ha estat formulada per la mateixa Intervenció General, serà resolta pel Govern Valencià.
2. La Intervenció podrà emetre informe favorable quan els requisits o els tràmits exigits no siguen essencials, però l’eficàcia de l'acte es condicionarà al compliment dels requisits esmentats.
Article seixanta-u
1. No estaran sotmeses a intervenció prèvia les despeses de material no inventariable, i les de caràcter periòdic i altres de tracte successiu, una vegada intervinguda la despesa corresponent al període inicial de l'acte o contracte del qual deriven les modificacions.
2. Per via reglamentària podran ser excloses de intervenció prèvia les subvencions amb assignació nominativa.
3. El Govern Valencià podrà acordar, amb l’informe previ de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, que la intervenció prèvia en cadascuna de les conselleries o organismes es limite a comprovar els aspectes següents:
a) L' existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa econòmica de la despesa o obligació que es propose contraure.
En els casos en què es tracte de contraure compromisos de despeses de caràcter plurianual es comprovarà, a més, si es compleix el que preceptua l'article 29 d’aquesta llei.
b) Que les obligacions o despeses es generen per òrgan competent.
e) Aquells altres aspectes que, per la seua transcendència en el procés de gestió, determine el Govern Valencià, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, amb l’informe previ de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana.
Els interventors delegats podran formular les observacions complementàries que consideren convenients, sense que aquestes tinguen, en cap cas, efectes suspensius de la tramitació dels expedients corresponents.
4. El que disposa l'apartat anterior no s'aplicarà a les obligacions o despeses de quantia indeterminada i a aquelles altres que hagen de ser aprovades pel Govern Valencià, les quals requeriran intervenció prèvia.
5. Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada a què es refereix l'apartat 3 d’aquest article seran objecte d'una altra plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa formada aleatòriament dels actes, documents o expedients que donaren origen a la fiscalització esmentada, mitjançant l'aplicació de tècniques de mostratge o auditoria, amb la finalitat de verificar que s'ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el grau de compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits.
Els interventors delegats que realitzen les fiscalitzacions amb posterioritat hauran d'emetre informe escrit on facen constar totes aquelles observacions i conclusions que son deduesquen. Aquests informes es trametran al conseller respectiu perquè formule, si s'escau, en el termini de quinze dies, les al·legacions que considere oportunes i les eleve posteriorment a la Intervenció General de la Generalitat Valenciana.
La Intervenció General donarà compte, al Govern Valencià i als organismes interessats, dels resultats més importants de la fiscalització realitzada amb posterioritat i, si s'escau, proposarà les actuacions que resulten aconsellables per a assegurar que l'administració dels recursos públics s'ajusta a les disposicions aplicables en cada cas.
6. La fiscalització prèvia dels drets serà substituïda per la inherent al registre en comptabilitat, tot establint les actuacions de comprovació posteriors que determine la Intervenció General de la Generalitat Valenciana.
7. L'exercici de la funció interventora en les despeses no sotmeses a fiscalització prèvia podrà exercir-se aplicant tècniques de mostratge als actes, documents i expedients objecte de control.
Article seixanta-dos
1. Correspon a la Intervenció General l’establiment i la direcció d'un sistema de comptabilitat que permeta rendir la informació econòmica i financera que siga necessària per a la presa de decisions tant en l’ordre polític com en el de gestió, i facilitar les dades que, sobre el cost dels serveis, siguen necessàries per a l’elaboració d'una memòria demostrativa del grau en què s'hagen complit els objectius programats, amb indicació dels previstos i aconseguits i del seu cost.
2. El control serà exercit per la Conselleria d'Economia i Hisenda per mitjà de la Intervenció General i correspon a les conselleries gestores proporcionar la informació necessària per a determinar el grau de compliment dels objectius programats.
3. El control econòmic que s'ha d'efectuar establirà el grau en què es compleixen els objectius econòmics dels programes i l'avaluació de la correcta gestió dels fons públics.
CAPITOL II
De les entitats autònomes de caràcter administratiu
Article seixanta-tres
Les disposicions dels articles 56 al 62 s'aplicaran al desenvolupament de la funció interventora en les entitats autònomes de caràcter administratiu dependents de la Generalitat Valenciana.
CAPITOL III
De les entitats autònomes de caràcter mercantil, industrial, financer o anàleg i empreses públiques
Article seixanta-quatre
1. El control de caràcter financer en les entitats autònomes de naturalesa mercantil, industrial, financer o anàloga i en les empreses públiques de la Generalitat Valenciana s'efectuarà mitjançat procediment d'auditories, en substitució de la intervenció prèvia de les operacions corresponents i tindran com a finalitat comprovar el funcionament econòmico-financer de les entitats autònomes o empreses públiques de què es tracte.
2. Aquestes auditories s'efectuaran seguint les directrius de la Intervenció General i d’acord amb les normes següents:
a) Anualment, fent referència a l’exercici anterior. L'informe de l'auditoria haurà de lliurar-se abans del 30 d’abril següent.
b) Sense data prefixada, per ordre de la Intervenció General. No obstant això, les entitats i les empreses a què fa referència l'apartat 1 d'aquest article podran sol·licitar la realització d'altres auditories, les quals es duran a terme sempre que el Conseller d'Economia i Hisenda, amb l’informe previ de la Intervenció General, ho considere oportú.
3. Les entitats públiques, les empreses societàries i les persones que gaudesquen de subvencions corrents, préstecs, avals i altres ajudes de la Generalitat Valenciana o, si s'escau, de les entitats autònomes i empreses que en depenen, es subjectaran a control financer, mitjançant la corresponent auditoria realitzada sota la Direcció de la Intervenció General.
A aquest efecte, la Intervenció General elaborarà un pla anual d'auditories en el qual s'inclouran la totalitat d'entitats esmentades. Per a executar-lo es podrà demanar la col·laboració d'empreses privades d'auditoria, que hauran d'ajustar-se a les normes i instruccions que dicte aquest centre directiu, el qual podrà efectuar les revisions i els controls de qualitat que considere oportú.
CAPITOL IV
Comptabilitat
Article seixanta-cinc
La Generalitat Valenciana i les entitats autònomes i empreses públiques es subjecten al règim de comptabilitat pública en els termes previstos per aquesta llei.
Article seixanta-sis
1. La subjecció al règim de comptabilitat pública comporta l'obligació de rendir comptes de les respectives operacions, qualsevol que en siga la naturalesa, a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes per mitjà de la Intervenció General
2. El que preveu l'apartat anterior s'aplicarà també a l’ús de transferències corrents o de capital, independentment de qui siguen els perceptors.
Article seixanta-set
Es competència del Conseller d'Economia i Hisenda l’organització de la comptabilitat pública al servei de les finalitats següents:
a) Registrar l’execució del Pressupost de la Generalitat.
b) Conèixer el moviment i la situació de la tresoreria.
c) Reflectir les variacions, la composició i la situació del patrimoni de la Generalitat Valenciana, de les entitats autònomes, de les empreses públiques i de les empreses vinculades a la Generalitat Valenciana.
d) Proporcionar les dades necessites per a la formació i la rendició del Compte General de la Generalitat Valenciana, i dels altres comptes, estats i documents que s'hagen d'elaborar o Lliurar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes.
e) Facilitar les dades i altres antecedents necessaris per a la confecció dels comptes econòmics del sector públic
f) Facilitar la informació econòmica i financera necessària per a l'adopció de decisions per part del Govern Valencià i de l'Administració.
Article seixanta-vuit
La Intervenció General és el centre directiu de la comptabilitat pública, al qual correspon:
a) Sotmetre a la decisió del Conseller d'Economia i Hisenda el Pla General de Comptabilitat al qual s'adaptaran les corporacions, els organismes i les altres entitats incloses en el sector públic de la Generalitat Valenciana, segons les seues característiques, amb la deguda coordinació i articulació amb el Pla General de Comptabilitat de l’Estat.
b) Promoure l’exercici de la potestat reglamentària per a la determinació de l’estructura, la justificació, la tramitació, la rendició de comptes i altres documents relatius a la comptabilitat pública.
c) Aprovar els plans parciais o especials de comptabilitat pública que s'elaboren d’acord amb el Pla General.
d) Inspeccionar la comptabilitat de les, entitats autònomes i empreses públiques i dirigir les auditories de les empreses vinculades a la Generalitat Valenciana, que hauran de realitzar-se anualment.
Article seixanta-nou
En qualitat de centre gestor de la comptabilitat pública correspon a la Intervenció General:
a) Elaborar el Compte General de la Generalitat.
b) Preparar i examinar, formulant les observacions procedents, els comptes que hagen de rendir-se a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes.
c) Demanar la presentació dels comptes, els estats i altres documents subjectes a exam crític.
d) Centralitzar la informació derivada de la comptabilitat de les corporacions els organismes i les entitats que integren el sector públic de la Generalitat Valenciana.
e) Elaborar els comptes del sector públic de la Generalitat Valenciana de forma compatible amb el sistema de comptes nacionals seguit per l’Estat.
f) Vigilar i impulsar l'activitat de les oficines d'intervenció i comptabilitat que hi ha en totes les conselleries, entitats autònomes i empreses públiques de la Generalitat Valenciana.
g) Coordinar la planificació comptable de les empreses vinculades a la Generalitat Valenciana.
Article setanta
Els comptes i la documentació que s'haja de rendir a la Sindicatura de Comptes i al Ttibunal de Comptes es formalitzaran i tancaran per perfodes mensuals, excepte les cerresponents a les entitats autònomes, empreses públiques i empreses vinculades a la Generalitat Valenciana, que es realitzaran anualment, dins dels sis mesos següents al tancament de l'exercici.
Article setanta-u
La comptabilitat pública es- sotmetrà a comprovació ordinària per mitjà de funcionaris dependents de la Intervenció General i dels que, si s'escau, designe la Sindicatura de Comptes o el tribunal de Comptes.
Article setanta-dos
1. la Conselleria d'Economia i Hisenda trametrà trimestralment a la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts Valencianes, per a la seua informació i documentació l’estat d'execució del Pressupost de la Generalitat Valenciana i de les seues modificacions i els moviments i la situació de la tresoreria, tot això referit al trimestre anterior.
2. Així mateix, farà públic en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana els resums dels estats mensuals d'execució pressupostària i el moviment i la situació de la tresoreria.
Article setanta-tres
1. El Compte General de la Generalitat Valenciana inclourà totes les operacions pressupostàries, patrimonials i de tresoreria realitzades durant l'exercici per la Generalitat Valenciana, les entitats autònomes i empreses públiques, i es realitzarà amb els documents següents:
a) Compte de l'administració de la Generalitat Valenciana.
b) Els comptes rendits per les entitats autònomes de caràcter administratiu.
c) Els comptes rendits per les entitats autònomes de caràcter mercantil, industrial, financer i anàleg.
d) Els comptes rendits per les empreses públiques i altres ens.
2. Al Compte General s'uniran els comptes generals de les diputacions provincials.
3. També s'hi adjuntarà qualsevol altre estat comptable que es determine en els reglaments, i els que fixen el moviment i la situació dels avals concedits per la Generalitat Valenciana.
4. Per a l'examen i la censura dels Comptes Generals de la Generalitat Valenciana, la Conselleria d'Economia i Hisenda els presentarà a la Sindicatura de Comptes abans del 30 de juny de l'any següent al de l'exercici econòmic a què corresponguen.
Article setanta-quatre
El Compte de l'Administració de la Generalitat Valenciana constarà dels punts següents:
1. La liquidació dels pressupostos.
2. Un estat demostratiu de l'evolució i de la situació dels valors per cobrar i obligacions per pagar, procedents d'exercicis anteriors.
3. Compte General de tresoreria, que pose de manifest la situació del tresor i les operacions realitzades per aquest durant l'exercici.
4. Un estat relatiu a l'evolució i la situació de les bestretes de tresoreria a què fa referència l'article 39 d'aquesta Llei.
5. Compte General de Deute Públic.
6. Els resultats de l'exercici.
7. Un estat dels compromisos de despeses adquirits a càrrec d'exercicis futurs, d'acord amb l'autorització continguda en l'article 29 d'aquesta llei, indicant-hi els exercicis als quals s'haja d'imputar.
Mitjançant ordre del Conseller d'Economia i Hisenda es determinarà l'estructura i el detall de cadascuna de les parts del compte esmentat.
Article setanta-cinc
Els comptes a què fan referència els apartats a), b), c) i d) de l'article 73 seran elaborats per la Intervenció General, que disposarà per a això dels comptes de cadascuna de les entitats autònomes i empreses públiques i dels altres documents que s'hagen de presentar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes.
TITOL IV
Tesoreria
CAPITOL I
Disposicions generals
Article setanta-sis
1. La Tesoreria de la Generalitat Valenciana és integrada per tots els recursos financers, tant per operacions pressupostàries com extrapressupostàries, ja siguen diners, valors o crèdits de la Generalitat Valenciana i de les entitats autònomes.
2. Els efectius de tresoreria i les variacions de xifres estan subjectes a intervenció i han de registrar-se segons les normes de la comptabilitat pública.
Article setanta-set
1. La Tresoreria compleix les funcions següents:
a) Recaptar els ingressos i pagar les obligacions de la Generalitat Valenciana.
b) Aplicar el principi d'unitat de caixa per mitjà de la centralització de tots els fons i valors generats per operacions pressupostàries i extrapressupostaries.
c) Distribuir temporalment i territorialment les disponibilitats de diners per a satisfer puntualment les obligacions de la Generalitat Valenciana.
d) Procurar el suficient grau de liquiditat perquè la Generalitat Valenciana puga complir les seues obligacions.
e) Respondre dels avals prestats per la Generalitat Valenciana.
f) Qualsevol altra funció que derive o que es relacione amb les anteriors.
2. Els serveis de tresoreria de la Generalitat que se li atribuesquen, podran ser prestats per l'Institut Valencià de Finances. .
Article setanta-vuit
1. La Tesoreria de la Generalitat Valenciana dipositarà els fons públics en les entitats de crèdit i estalvi que operen en la Comunitat Valenciana, preferentment en el Banc d'Espanya, en les entitats oficials de crèdit i en les caixes d'estalvi, amb implantació en la Comunitat Valenciana, sense perjudici dels serveis que s'atribuesquen a l’Institut Valencià de Finances.
2. El règim d'autoritzacions per a la situació de fons de la naturalesa dels, comptes del control i disposició dels fons i dels serveis de col·laboració que s'han de concertar amb les entitats indicades en el paràgraf anterior es determinarà reglamentàriament.
Article setanta-nou
1. Els fons de les entitats autònomes de la Generalitat Valenciana seran dipositats en la Mesoreria de la Generalitat Valenciana i a l'efecte comptable se n'anotarà la procedència.
2. No obstant això, les entitats autònomes, quan així ho aconselle la naturalesa de les operacions que desenvolupen o l'efecte que hagen de produir, podran obrir i utilitzar comptes en les entitats creditícies i d'estalvi de la Comunitat Valenciana, amb l'autorització prèvia del Conseller d'Economia i Hisenda.
Article vuitanta
1. Els ingresos a favor de la Tresoreria podran realitzar-se en el Banc d'Espanya, en les caixes de tresoreria i en les entitats de crèdits col·laboradores d'aquesta.
S'admetrà com a forma de pagament el lliurament de diners en efectiu, girs, transferències, xecs o qualsevol altre mitjà o document de pagament, bancari o no, que siga autoritzat reglamentàriament.
2. La Tesoreria podrà pagar les seues obligacions per qualsevol dels mitjans a què fa referència l'apartat anterior.
Article vuitanta-u
El dèficit de la Tresoreria derivat de la diferència entre el venciment dels seus pagaments i dels seus ingressos es podrà satisfer:
a) Amb bestretes del Banc d'Espanya, sempre que així s'acorda mitjançant el corresponent conveni amb aquest.
b) Mitjançant el concert d'operacions de tresoreria amb entitats de crèdit o estalvi, amb les limitacions previstes en l'article 39 d'aquesta Llei.
c) Amb el producte de l'emissió de deute de la Tresoreria, en els termes previstos en aquesta llei.
Article vuitanta-dos
La tresoreria elaborarà un pla anual de venciment d'obligacions i drets, a fi de preveure els dèficits de tresoreria que Puguen produir-se en el transeurs de l'exercici econòmic.
Article vuitanta-tres
La Tresoreria haurà de rendir comptes de les operacions i de l'aplicació dels fons públics efectuades, en els terminis i en la forma que reglamentàriament es determine.
CAPITOL II
Règim d'avals
Article vuitanta-quatre
1. Sense perjudici de les funcions que en aquest àmbit puga realitzar l'Institut Valencià de Finances, les garanties atorgades per la Generalitat Valenciana rebran la forma d'avals de tresoreria, que seran autoritzats pel Govern Valencià a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda. Els acords d'autorització s'hauran de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. Els avals prestats a càrrec de la tresoreria reportaran al seu favor la comissió que per cada operació determine el Govern Valencià, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda.
3. Els avals seran documentats en la forma que reglamentàriament es determine i seran signats pel Conseller d'Economia i Hisenda.
4. La Tresoreria de la Generalitat Valenciana respondrà de les obligacions d'amortització i del pagament d'interessos, si així s'estableix, només en el cas que el deutor principal incomplesca les obligacions avalades. Podrà renunciar-se al benefici d'excussió establert en l'article 1830 del Codi Civil només en et supòsit que els beneficiaris dels avals siguen entitats autònomes o corporacions locals.
Article vuitanta-cinc
1. La Generalitat Valenciana podrà prestar garanties, tant en forma de primer com de segon aval, a les operacions de crèdit concedides a institucions, entitats públiques i emprem públiques o privades. L’import total dels avals que ha de prestar en cada exercici serà fixat en la corresponent Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenéiana.
La concessió del primer aval en les operacions de crèdit d'empreses privades requerirà, en tot cas, comunicació prèvia a la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts Valencianes.
2. El Govern Valencià regularà les característiques de la concessió dels avals mitjançant un decret en el qual necessàriament s'haurà de fer referència al tipus d'operacions que es volen avalar, al tipus d'empreses i al percentatge que cadascuna podrà obtenir com aval, de la quantia global fixada per la Generalitat Valenciana amb aquesta finalitat.
3. La Intervenció facilitarà una relació d'empreses finançades amb crèdits avalats per la Generalitat Valenciana, per tal de conèixer-ne en cada moment l'aplicació.
4. Trimestralment, el Conseller d'Economia i Hisenda rendirà comptes, davant la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts Valencianes, sobre les incidències que s'hagen produït en la concessió, reducció i cancel·lació d'avals i, si s'escau, dels riscs efectius que la Generalitat Valenciana ha d'afrontar directament com a conseqüència de la seua funció d'avalista.
Article vuitanta-sis
Les entitats autònomes i les empreses públiques podran prestar avals, dins del limita màxim fixat amb aquesta finalitat per la Llei de Pressupostes per a cada exercici, a les entitats o empreses, sempre que la respectiva norma de creació les autoritze a efectuar aquesta classe d'operacions i es tracte de societats mercantils en el capital de les quals hi participen, en els termes de la disposició transitòria segona d'aquesta Llei. Hauran de rendir comptes a la Conselleria d'Economia i Hisenda per cadascun dels avals que concedesquen.
TITOL V
Deute Públic
Article vuitanta-set
L'endeutament en les seues distintes modalitats podrà ser concertat per la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes. Les modalitats que s'han d'adoptar seran les següents:
a) Deute representat en títols-valors, el qual, segons que el termini siga superior o inferior a un any, serà considerat com Deute de la Generalitat Valenciana o deute de la Tresoreria, respectivament.
b) Deute formalitzat en qualsevol altre document o compte que formalment el reconega.
En qualsevol d’aquests casos, quan els creditors siguen persones o entitats residents en l’estranger serà denominat deute públic exterior i la seua emissió haurà de ser prèviament autoritzada per l’Estat.
El producte d’aquestes operacions s'ingressarà en la Tresoreria de la Generalitat Valenciana i s'aplicarà, sense cap excepció, a l’estat d'ingressos del Pressupost de la Generalitat Valenciana o de L'entitat autònoma corresponent.
Article vuitanta-vuit
La Llei de Pressupost fixarà en cada exercici els límits màxims a què ascendiran aquestes operacions, i la seua destinació i característiques, sense perjudici de la possible delegació d’aquesta última facultat en el Govern Valencià, qui l’exercirà a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, i en el cas d'entitats autònomes, amb l’informe previ, a més, del Conseller de qui depenen. Les Corts Valencianes seran informades sobre l’ús d'aquesta delegació per mitjà de la compareixença del Conseller d'Economia i Hisenda en la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda.
Article vuitanta-nou
1. Les operacions d'endeutament realitzades per la Generalitat Valenciana, tant en forma de títols-valors com en qualsevol altre document o compte, el termini d'amortització de les quals siga superior a un any, hauran de complir els requisits següents:
a) Import total del préstec es destinarà exclusivament a finançar despeses d'inversió.
b) La quantia de les anualitats, incloent-hi els interessos i les amortitzacions, no ultrapassarà el 25% dels ingressos corrents previstos en el pressupost anual de la Generalitat Valenciana.
2. En el cas que es tracte de deute materialitzat en títols-valors, el Govern Valencià, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, podrà acordar-ne la conversió amb la finalitat d'aconseguir una millor administració i sempre que no s'altere cap de les condicions essencials de l’emissió, ni es perjudiquen els drets econòmics dels creditors.
Article noranta
1. El Deute Públic el termini del qual siga inferior a un any serà destinat necessàriament a atendre dèficits transitoris de tresoreria, i s'haurà de cancel·lar en el període de vigència del Pressupost. L'autorització continguda en la Llei de pressuposts s'atorgarà, excepcionalment en aquest cas, al conseller d'Economia i Hisenda.
2. No obstant això, en el supòsit que s'utilitzen programes de finançament a curt termini per a atendre projectes d'inversió, dins dels límits màxims fixats per a cada exercici per la Llei de Pressupostos, d’acord amb l'article 89 anterior, no serà preceptiva, al final de l’exercici, la cancel·lació dels títols emesos a curt termini. La utilització d’aquests instruments no podrà estendre's més enllà de quatre anys.
TITOL VI
Responsabilitats
Article noranta-u
1. Els titulars de càrrecs polítics i els funcionaris al servei de la Generalitat Valenciana o de les entitats autònomes o empreses públiques que amb engany, culpa o negligència greus intervinguen en accions o omissions que ocasionen un perjudici econòmic a la Hisenda de la Generalitat Valenciana, estaran subjectes a les responsabilitats civils, penals o disciplinàries que procedesquen d’acord amb les lleis. les responsabilitats penals i les disciplinàries seran compatibles amb les civils.
2. De manera especial, estaran subjectes a l’obligació d'indemnitzar la Hisenda de la Generalitat Valenciana els interventors, els tresorers i els ordenadors de pagaments sempre que siguen responsables de falsedat o negligència greus i no hagen salvat la seua responsabilitat mitjançat impugnació per escrit en la qual es manifeste la improcedència o irregularitat de l'acte, document o expedient.
3. En els casos en què siguen diversos els responsables, la responsabilitat serà mancomunada, tret dels casos dengany o frau, en els quals serà solidària.
4. Quan els superiors dels presumptes responsables i els ordenadors de pagaments, respectivament, tinguen noticies d'un supòsit constitutiu de malversació o perjudici a la Hisenda de la Generalitat Valenciana, o si hi hagués transcorregut el termini assenyalat per l'article 44, apartat 3, d’aquesta llei, sense que s'hagen justificat els manaments de pagaments a què fa referència, s'instruiran les oportunes diligències preveia i adoptaran, amb el mateix caràcter, les mesures necessàries per a assegurar els drets de la Hisenda de la Generalitat Valenciana.
Article noranta-dos
Constitueix infracció, segons que determina l'article anterior:
a) Incórrer en abast o malversació pròpia en l'administració dels fons de la Generalitat Valenciana.
b) Administrar els recursos de la Hisenda de la Generalitat Valenciana sense subjectar-se a les disposicions que en regulen la liquidació, la recaptació i els ingressos en tresoreria.
e) Comprometre despeses i ordenar pagaments sense crèdit suficient per a realitzar-los o amb infracció del que disposa aquesta llei o en la de Pressupost que siga aplicable.
d) Donar lloc a pagaments indeguts en liquidar les obligacions o en expedir documents en l’exercici de les seues funcions.
e) No rendir els comptes reglamentaris exigits, rendir-los amb un notable retard o presentar-los amb greus defectes.
f) No justificar l'aplicació dels fons a què fa referència l'article 48 d'aquesta llei.
Article noranta-tres
1. Sense perjudici de les competències de la Sindicatura de Comptes i del Tribunal de Comptes, la responsabilitat disciplinària derivada dels actes i omissions tipificats en l'article anterior s'exigirà mitjançant el corresponent expedient administratiu.
2. L'acord d'incoar expedient, la seua resolució i el nomenament de jutge instructor correspondrà al Govern Valencià quan es tracte de titulars de càrrecs polítics de la Generalitat Valenciana, i al Conseller d'Economia i Hisenda en els casos restants. l'expedient es tramitarà en tot cas amb audiència de la persona interessada.
3. La resolució corresponent s'haurà de pronunciar sobre el dany i el perjudici causat als drets econòmics de la Hisenda de la Generalitat Valenciana i els responsables tindran l’obligació d'indemnitzar en la quantia i en els terminis que s'assenyalen.
Article noranta-quatre
1. Els danys i perjudicis derivats de la resolució de l'expedient a què es refereix l'article anterior tindran la consideració de dret econòmic de la Hisenda de la Generalitat Valenciana i, si s'escau, es cobrarà per la via de constrenyiment.
2. La Hisenda de la Generalitat té dret a l’interès previst per l'article 14 d’aquesta llei sobre el pagament dels danys i perjudicis des del dia en què aquests foren causats.
3. Quan a causa de la insolvència del deutor de la Generalitat Valenciana, l'acció es deriva cap als responsables subsidiaris, el còmput per a la devolució d'interessos s'iniciarà en la data en què aquest responsable siga finalment requerit per a satisfer les obligacions de pagament.
TITOL VII
Dels ens locals
Article noranta-cinc
1. La Conselleria d'Economia i Hisenda, tot complint l'article 49, apartat segon, de l'Estatut d’autonomia distribuirà, d'acord amb els criteris que la legislació de l'Estat establesca, els ingressos dels ens locals que consistesquen en participació en ingressos i subvencions incondicionals.
2. Aquesta distribució es realitzarà mitjançant Lliuraments a compte trimestrals i al final de l'exercici es produirà, la liquidació definitiva en la participació, d'acord amb els criteris fixats i efectuarà, si s'escau, l'oportuna regularització mitjançant les compensacions que pertoquen, tot això sense perjudici del que disposa l'article 109 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i la disposició addicional 14 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, d'Hisendes Locals .
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
Fins que s'aprova la Llei reguladora del Tribunal Econòmic Administratiu de la Generalitat Valenciana, continuarà vigent el que disposa el Decret 34/1983, de 21 de mare, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s’aprovaren normes provisionals per a la resolució de reclamacions interposades contra liquidacions de tributs propis de la Generalitat Valenciana.
Segona
Són considerades empreses vinculades a la Generalitat Valenciana, a l’efecte d’aquesta llei, i en tant que l’estatut per a l’empresa pública no dispose altrament, les entitats en les quals la Generalitat Valenciana o les seues entitats autònomes participen directament o indirectament en més d'un 25% del capital social, tinguen la possibilitat de designar els òrgans de direcció o, quan es tracta d'empreses que presten serveis públics, tinguen una participació superior a un 10% en el seu capital social.
Tercera
Fins que no es produesquen traspassos de serveis des de l'Administració Central a la Generalitat Valenciana, les transferències de fons corresponents a aquests serveis generaran crèdits pressupostaris d’acord amb la seua naturalesa, des del moment en què entre en vigor el corresponent acord de transferències i per les quanties que hi continga.

linea
Mapa web