Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

LLEI 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [2006/15287]

(DOGV núm. 5416 de 28.12.2006) Ref. Base de dades 6797/2006

LLEI 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [2006/15287]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
Preàmbul
La Llei de Pressupostos de La Generalitat per a l'any 2007 establix determinats objectius de política econòmica la consecució dels quals exigix l'aprovació de diverses normes que permeten l'execució del programa econòmic del Govern Valencià, en els diferents camps en què es desplega la seua activitat.
La present llei recull, al llarg del seu articulat, una sèrie de mesures referents a aspectes tributaris, de gestió econòmica i d'acció administrativa en diferents camps.
En el capítol I s'inclouen les modificacions del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per mitjà de Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, que afecten diversos preceptes de la dita norma. Les novetats introduïdes en esta són les següents: a) En el títol II s'introduïxen noves tarifes per les modificacions de salons recreatius i de joc i per la transmissió d'accions d'estos, així com la tarifa per expedició de les Guies de Circulació de Màquines Recreatives i d'Atzar tipus A, B i C; b) En el títol III se suprimix la tarifa per subscripció i venda del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en format imprés, com a conseqüència de la seua substitució per una edició electrònica pública i gratuïta; c) En el títol VI es reformula i aclarix la regulació del subjecte passiu i dels responsables de la taxa per prestació d'assistència sanitària i s'actualitzen determinats servicis sanitaris i hematològics, així com diverses tarifes, d'acord amb la nova realitat prestacional; i d) Finalment, en el títol VIII s'establixen determinades exempcions per a ramaders i titulars d'explotacions ramaderes que hagen obtingut la qualificació sanitària corresponent i pertanguen a una Agrupació de Defensa Sanitària.
El capítol II conté les modificacions de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, del tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, incloent-hi les següents:
a) Modificació dels articles segon, tercer, quart, sisé i seté de la llei, amb l'objecte d'adaptar la seua redacció a la reforma estatal de la normativa de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Amb esta adaptació es té en compte la nova estructura de l'impost en la configuració del gravamen autonòmic de l'esmentat tribut en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, incloent-hi l'opció legislativa d'establir com a escala autonòmica de tipus de gravamen la nova escala complementària de tipus de gravamen fixada per la normativa estatal. D'altra banda, s'efectua un increment general de la quantia dels imports fixos i dels límits de renda màxima per a l'aplicació de diverses deduccions en la quota autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
b) Introducció, dins de l'article quart de la llei, d'una nova deducció en la quota autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per conciliació del treball de les mares amb la vida familiar, aplicable per cada fill major de tres anys i menor de cinc anys. La dita mesura té com a objecte l'eliminació de barreres per a l'accés de la dona a la vida laboral, i complementa altres deduccions autonòmiques ja establides anteriorment i dirigides a l'adequada protecció de la família.
c) Modificació de la lletra b) de l'apartat u i del subapartat 1r de l'apartat dos de l'article deu, així com de l'article dotze bis de la llei, que afecten els aspectes següents de l'Impost sobre Successions i Donacions, en la seua modalitat d'adquisicions mortis causa:
En primer lloc, s'establix una bonificació en la quota del 99 per 100, aplicable en les adquisicions mortis causa pels descendents, siga quina siga la seua edat, pels ascendents o pel cònjuge del causant, que tinguen la seua residència habitual en la Comunitat Valenciana en la data de la meritació de l'impost.
La mesura fiscal per raó de parentiu mencionada, que complementa les ja establides amb la mateixa finalitat en les transmissions mortis causa per als anys 2004, 2005 i 2006, ha d'emmarcar-se en el context de la política social de suport a la família directa i de foment de la neutralitat fiscal del tràfic jurídic al si d.esta.
En segon lloc, es modifica la reducció en la base imposable aplicable a les adquisicions mortis causa per discapacitats, equiparant el tracte més favorable dels discapacitats físics o sensorials amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100 al dels discapacitats psíquics amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, seguint el criteri establit per la Llei 41/2003, de 18 de novembre, de Protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi Civil, de la Llei d'Enjudiciament Civil i de la normativa tributària amb la dita finalitat.
En tercer lloc, es millora la reducció per adquisició mortis causa d'empresa agrícola, eliminant el termini de quatre anys durant els quals s'havien de complir determinats requisits, com ara l'exercici pel causant de l'activitat empresarial de forma habitual, personal i directa o que esta activitat no constituïra la seua principal font de renda, assimilant el termini per al compliment d'estos requisits a l'establit per a la reducció per adquisició mortis causa d'empresa individual o negoci professional, de conformitat amb les regles interpretatives generals.
d) Modificació dels apartats 2n i 3r de l'article deu bis i de l'article dotze bis de la llei en diversos aspectes referents als beneficis fiscals en l'Impost sobre Successions i Donacions referits a les donacions entre pares i fills i viceversa.
En primer lloc, s'establix una bonificació en la quota del 99 per 100, amb un límit de 420.000 euros, aplicable a les adquisicions inter vivos pels fills, sense distinció d'edat, o pels pares del donant, sempre que compten amb un patrimoni previ a la donació de fins a dos milions d'euros. Esta bonificació substituïx l'anteriorment vigent del 99 per 100 aplicable només en les donacions a favor dels fills menors de 21 anys, amb un límit de 420.000 euros, sempre que compten amb un patrimoni previ a la donació de fins a dos milions d'euros.
També en este cas, la nova mesura fiscal per raó de parentiu aplicable a les donacions a favor de pares i fills, que complementa les ja establides amb la mateixa finalitat en el passat exercici 2006 en relació amb les transmissions inter vivos a favor dels fills més joves, ha d'emmarcar-se en el mateix context polític de suport a la família .en este cas, reduïda al seu àmbit paternofilial més estret, en el qual són freqüents les donacions econòmiques dirigides, fonamentalment, a preservar la viabilitat de la independència econòmica dels parents més pròxims., i respon, igualment, al foment de la neutralitat fiscal del tràfic jurídic en este si familiar.
En segon lloc, es modifica la reducció en la base imposable aplicable a les adquisicions inter vivos per discapacitats, equiparant el tracte més favorable dels discapacitats físics o sensorials amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100 al dels discapacitats psíquics amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, seguint el criteri establit per la Llei 41/2003, de 18 de novembre, de Protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi Civil, de la Llei d'Enjudiciament Civil i de la normativa tributària amb la dita finalitat.
En tercer lloc, es millora la reducció per adquisició inter vivos d'empresa agrícola, eliminant el termini de quatre anys durant els quals s'havien de complir determinats requisits, com ara l'exercici pel donant de l'activitat empresarial de forma habitual, personal i directa o que esta activitat no constituïra la seua principal font de renda o, assimilant el termini per al compliment d'estos requisits a l'establit per a la reducció per adquisició inter vivos d'empresa individual o negoci professional, de conformitat amb les regles interpretatives generals.
e) Increment general de la quantia dels límits de renda màxima per a l'aplicació dels tipus reduïts de les modalitats de Transmissions Patrimonials Oneroses i Actes Jurídics Documentats de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats establits en favor de les famílies nombroses.
f) Modificació dels apartats u i dos de l'article quinze de la llei, per la qual es reordenen la tarifa corresponent al joc del bingo i la fórmula de quantificació de la quota de la Taxa Fiscal sobre el Joc en el supòsit de màquines automàtiques tipus B multilloc.
En el capítol III, s'inclou la modificació de l'article vint-i-cinc de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, per mitjà de la qual s'incorporen en la mateixa llei substantiva del tribut autonòmic, que té una clara vocació de permanència, i no, com fins ara, en la llei anual de pressupostos de la Generalitat, els límits del coeficient corrector del Cànon de Sanejament de la Generalitat. Al mateix temps, es modifiquen els límits del coeficient corrector, tenint en compte les distintes circumstàncies de la contaminació produïda, a estos efectes s'establixen dos supòsits d'aplicació dels límits inferior, 0,1, i superior, 8, en relació amb els abocaments al Domini Públic Hidràulic o al Domini Públic Maritimoterrestre, i s'hi introduïxen dos nous casos d'aplicació dels límits inferior, 0,1, i superior, 10, amb l'objecte de fomentar la depuració en origen en els processos industrials.
El capítol IV fa referència al Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, en modificar l'article 59.bis en l'apartat d) del punt 2, i incorporar-hi un nou apartat 3r, a fi de permetre estendre a exercicis futurs la imputació d'obligacions derivades de l'acumulació de necessitats originades en diversos exercicis.
El capítol V modifica la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu, a fi de fixar un límit quantitatiu per davall del qual no serà preceptiva la consulta, en els expedients en matèria de responsabilitat patrimonial de les administracions; a més, autoritza el Consell a efectuar noves modificacions de la dita quantia.
En el capítol VI referent al sector audiovisual, regulat per Llei 1/2006 de 19 d'abril, s'introduïx una modificació de l'article 45, apartat 3, en el sentit de suprimir que siga designat president el representant del municipi o del Consorci Digital Local, en els casos que hi haja dins del canal un programa reservat a la gestió municipal, per considerar més convenient que siguen els mateixos membres del Gestor del Canal, els qui, a través dels mecanismes d'adopció de decisions que establisquen, trien el seu president.
El capítol VII inclou les modificacions al Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana que es justifiquen, en primer lloc per a atorgar major precisió terminològica, i en segon lloc, adequar la normativa valenciana a les successives modificacions introduïdes en la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública. Comença per modificar l'article 16, apartat 3 per a donar major claredat al precepte i recollir els pronunciaments judicials respecte a l'agrupació de llocs segons col·lectius professionals a efectes de selecció i concursos de provisió.
De la mateixa manera es modifica l'apartat 11, i es permet que els llocs de les secretaries d'alts càrrecs i els denominats assessor/coordinador es puguen classificar sense especificar el sector de l'administració a què pertanguen.
S'hi incorpora un nou article, el 18 bis, relatiu a la regulació dels plans d'ocupació que estaven recollits en les disposicions addicionals tercera, quarta, cinquena i sisena, que en esta llei es deroguen, al mateix temps que afig altres aspectes de caràcter bàsic.
En relació amb la provisió de llocs de treball es modifica l'article 20, en els apartats 2 i 5 per a adaptar el seu contingut a la legislació bàsica estatal. Un nou article 20 bis incorpora el contingut de l'article 52 de la Llei 16/2003 de la Generalitat de 17 de desembre, de Mesures Fiscals de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat.
En relació amb l'oferta d'ocupació pública, es modifica l'article 22.1, i se suprimix la disposició addicional segona per a adaptar el text refós al que disposen les lleis de la Generalitat o les normes estatals com la Llei 53/2003, de 10 de desembre sobre Ocupació Pública de Discapacitats. En este sentit, en l'oferta d'ocupació pública es reservarà almenys un 5% de vacants per a ser cobertes per persones amb discapacitat.
S'afig un nou apartat i) a l'article 35 referent al supòsit d'excedència per raó de violència sobre la dona funcionària, segons el que disposa la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.
Es modifica l'article 37 en els apartats 2, 4 i 6 per a adaptar el text articulat al que disposa la Llei 30/84 que té caràcter bàsic. D'esta manera, es dóna una nova redacció a l'excedència per atenció de fill o familiar a càrrec seu, o l'excedència per violència sobre la dona funcionària, segons la Llei 39/1999, de 5 de novembre, de Conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.
La modificació de la lletra i) de l'apartat 1 de l'article 41 té com a objecte incorporar al text tefós la previsió continguda en la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local.
El nou apartat 4 de l'article 45 té com a objecte aclarir les situacions que es produïsquen en els reingressos des de situacions administratives amb reserva de lloc.
L'apartat 2 de l'article 52 queda modificat a fi de solucionar els dubtes que puguen sorgir en les adscripcions de funcionaris que cessen en els seus llocs de treball.
Es procedix a una nova redacció de l'últim paràgraf de l'apartat 1 de l'article 53 relativa al funcionari que accedix pel sistema de promoció interna i que és titular d'un lloc classificat indistintament, se li possibilita que adquirisca la condició de funcionari del nou grup incorporant-se al lloc que ocupava.
Finalment en la disposició final s'autoritza el Consell perquè aprove un nou text refós de la Llei de Funció Pública.
El capítol VIII afig a la Llei 6/1999, de 19 d'abril, de Policies Locals i de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana, una disposició addicional que atorga determinats efectes per obtindre el títol propi en «Seguretat Pública i Ciències Policials», en centres universitaris de la Comunitat Valenciana o qualssevol d'Espanya que oferisquen idèntica titulació.
S'inclou la possibilitat de pagament ajornat, en el capítol IX, en els contractes d'execució de les obres de construcció de l'edifici «Complex Administratiu Nou d'Octubre» i dels Palaus de Justícia d'Alzira i Paterna.
En el capítol X s'introduïx una disposició final a la Llei 1/2004, de 24 de maig, d'Ajuda a les Víctimes del Terrorisme, en ampliar en tres anys, és a dir, fins al 27 de maig del 2007, la sol·licitud d'indemnitzacions per danys físics o psíquics d'actes de terrorisme succeïts abans de l'entrada en vigor de la llei 1/2004.
El capítol XI establix la regulació del servici de taxi en les Àrees de Prestació Conjunta de la Comunitat Valenciana. Es requerix d'una normativa autonòmica per a adequar a les noves demandes socials les condicions de la prestació del servici del taxi, i així mateix oferir als professionals del sector un marc jurídic que els permeta realitzar-lo en condicions de modernitat i seguretat.
El capítol XII recull la creació del Fons de Compensació del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana que es nodrix dels ingressos de les empreses adjudicatàries i podrà destinar-se a projectes de millora d'infraestructures rurals i de servicis, d'energies renovables i les que afecten les condicions socioeconòmiques dels municipis inclosos en l'àmbit d'afectació, tot això d'acord amb el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV) aprovat per Acord de 26 de juliol del 2001.
S'establix un termini màxim en el procediment sancionador en matèria de carreteres en el capítol XIII
Es crea el Consell Assessor de Telecomunicacions i per a la Societat Tecnològica i del Coneixement (CATSCON) en el capítol XIV com a òrgan col·legiat consultiu del Consell per a les telecomunicacions i la societat de la informació i del coneixement ja previst en la iniciativa AVANTIC 2004-2010.
Respecte a l'Ordenació Farmacèutica regulada per la Llei 6/1998, de 22 de juny, s'inclou en el capítol XV la modificació de l'article 26, apartat 2, a fi d'evitar interpretacions diferents i aclarir que és aplicable a totes les oficines de farmàcia de la Comunitat Valenciana idèntica limitació per al règim de transmissió, amb independència que l'autorització s'obtinguera abans o després de l'entrada en vigor de la Llei 6/98.
En el capítol XVI es modifica la Llei 8/1986, de 29 de desembre, d'Ordenació del Comerç i Superfícies Comercials, en l'article 20, apartat u, paràgraf b). Esta modificació consistix a permetre la transferibilitat de les llicències per a l'exercici de la venda no sedentària conforme a les condicions que es despleguen reglamentàriament.
La Protecció dels Sistemes de Qualitat Agroalimentària s'establix en el capítol XVII. Per a això recull el marc general constituït per les figures de qualitat agroalimentària, d'acord així mateix amb la normativa europea. Els sistemes de qualitat són les Denominacions d'Origen Protegides, les Indicacions Geogràfiques Protegides, les Especialitats Tradicionals Garantides, l'Agricultura Ecològica, la Marca de Qualitat CV i l'Artesania Agroalimentària.
El tractament de la modificació de la Llei 6/2003, de 4 de març, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana, es troba regulada en el capítol XVIII. En primer lloc, s'amplia el seu àmbit d'aplicació als animals que es destinen a activitats culturals o recreatives. En segon lloc, s'adapta l'article 58, punt 2, a la normativa comunitària, pel qual es fixen els requisits en matèria d'higiene dels pinsos. A continuació es permet a l'autoritat competent en matèria de sanitat animal que inicie d'ofici la qualificació sanitària. D'altra part, s'hi inclou l'advertència com a sanció a les infraccions lleus.
Finalment, el capítol XIX, dedicat a l'Agència Valenciana de Prestacions Socials, AVAPSA, introduïx un nou article en què configura com a mitjà propi instrumental i servici tècnic de l'administració de la Generalitat a fi d'encarregar a esta empresa pública els treballs inclosos en el seu objecte social.
Les disposicions addicionals complementen la llei recollint diverses previsions que per raons, entre altres, de tècnica legislativa, no es consideren susceptibles d'incloure en els capítols anteriorment al·ludits.
CAPÍTOL I
DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI
DE TAXES DE LA GENERALITAT, APROVAT
PER DECRET LEGISLATIU 1/2005, DE 25 DE FEBRER,
DEL CONSELL DE LA GENERALITAT
Article 1
S'afigen els nous apartats 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1 i 1.13.2 a l'article 22 del Text Refós de la Llei de Taxes de La Generalitat, amb el tenor següent:
«1.12. De modificacions de salons
1.12.1. De salons recreatius: 20% de l'import de l'autorització d'obertura i funcionament.
1.12.2. De salons de joc: 20% de l'import de l'autorització d'obertura i funcionament.
1.13. De transmissió d'accions de salons.
1.13.1. De salons recreatius: 20% de l'import de l'autorització d'obertura i funcionament.
1.13.2. De salons de joc: 20% de l'import de l'autorització d'obertura i funcionament.»
Article 2
Es modifica l'apartat 2.3 de l'article 36 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, que queda redactat de la forma següent:
«2.3. Expedició de les Guies de Circulació de Màquines Recreatives i d'Atzar tipus A, B i C: 2, per cada imprés (original i dues còpies) de cada guia.»
Article 3
Es modifica el capítol II del títol III del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, que queda redactat de la forma següent:
«CAPÍTOL II
Taxa per subscripció al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Article 51. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la subscripció al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en format de microfitxes i CD-ROM.
Article 52. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els subscriptors del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en les seues distintes modalitats.
Article 53. Exempcions
Està exempta del pagament d'esta taxa la primera subscripció que efectuen:
1. Els òrgans de la Generalitat i els organismes i ens que en depenen.
2. Els jutjats degans de partit judicial, els jutges, els tribunals i les seccions de les Audiències Provincials amb seu a la Comunitat Valenciana i del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, els òrgans de govern dels tribunals i jutjats de la Comunitat Valenciana i els fiscals caps i oficines de fiscalia amb seu en la Comunitat Valenciana.
3. Els ajuntaments de municipis de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 1.000 habitants.
Article 54. Tipus de gravamen
U. La taxa s'exigirà conforme al que disposa el quadre de tarifes següent:
Concepte Import (euros)
Subscripció (anual) al DOGV
en format microfitxes 246,18 a l'any
Subscripció (anual) al DOGV
en format CD-Rom 32,08 a l'any
Dos. La subscripció, que podrà efectuar-se qualsevol dia de l'any natural, requerirà la formalització de la sol·licitud d'alta corresponent, i la seua duració, excepte baixa, serà per temps indefinit. La sol·licitud de baixa s'haurà de formular, si és el cas, abans del dia 1 de desembre de cada any, i produirà efectes a partir del primer dia de l'any natural següent. Quan la sol·licitud es formule en dia diferent del primer de l'any natural, la taxa aplicable serà la que proporcionalment corresponga al període de temps comprés entre el primer dia del trimestre natural en què es produïsca la subscripció i el 31 de desembre.
Article 55. Meritació i pagament
El primer any la taxa es meritarà el dia de subscripció efectiva. No obstant això, el seu pagament s'exigirà per anticipat, en el moment en què es formule la sol·licitud corresponent. En anys successius, la taxa es meritarà el primer dia de gener de cada any, i s'haurà de fer efectiva dins de la primera quinzena d'eixe mes.»
Article 4
Es modifica l'article 172 del Text Refós de la Llei de Taxes de La Generalitat, que queda redactat de la forma següent:
«Article 172. Subjecte passiu i responsables
U. Són subjectes passius d'esta taxa, a títol de contribuent, les persones a les quals es presten els servicis sanitaris a què es referix l'article anterior.
Dos. Són subjectes passius substituts del contribuent:
1. En el supòsit previst en l'apartat 2 de l'article anterior, l'empresa col·laboradora.
2. En el supòsit previst en l'apartat 3 de l'article anterior, l'entitat o la Mútua d'Accidents de Treball i Malaltia Professional que haja d'assumir la cobertura de les prestacions sanitàries, farmacèutiques i recuperadores derivades d'accident de treball i malaltia professional.
3. En el supòsit previst en l'apartat 4 de l'article anterior, les persones o entitats asseguradores dels riscos derivats de la circulació de vehicles de motor.
En el cas d'entitats asseguradores que actuen en territori espanyol en règim de lliure prestació de servicis i que asseguren els riscos a què es referix el paràgraf anterior, serà subjecte passiu substitut del contribuent el representant o representants que tinguen designat en este territori.
4. En el supòsit previst en l'apartat 5 de l'article anterior, les persones o entitats asseguradores dels riscos que motiven la prestació dels servicis sanitaris.
5. En el supòsit previst en l'apartat 6 de l'article anterior, les persones o entitats asseguradores dels riscos que motiven la prestació dels servicis sanitaris.
6. En el supòsit previst en l'apartat 7 de l'article anterior, les persones, físiques o jurídiques, que siguen titulars dels locals, establiments o immobles de pública concurrència on es realitze l'activitat.
7. En els supòsits previstos en els apartats 8 i 9 de l'article anterior, l'entitat asseguradora, entitat mutualista o qualsevol altra persona física o jurídica, obligada legalment o contractualment a efectuar el pagament de les despeses pròpies de l'assistència sanitària.
Tres. Són responsables solidaris del pagament de la taxa els següents:
1. En el supòsit de prestacions sanitàries derivades d'accidents de treball o malaltia professional, l'empresari que incomplisca l'obligació de comunicar a l'autoritat laboral el comunicat d'accident de treball o malaltia professional.
2. En el supòsit a què es referix l'apartat 6 de l'article anterior, els organitzadors del festeig o espectacle públic corresponent.»
Article 5
Es modifica l'article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, en els termes següents:
a) Es modifica l'apartat u, que queda redactat de la forma següent:
«U. Tarifes per processos hospitalaris
Les tarifes per processos hospitalaris recullen totes les prestacions realitzades en el període d'hospitalització, incloent-hi l'atenció rebuda en urgències. Se n'exclou el cost de les pròtesis, que haurà de liquidar-se a part; la liquidació de les endopròtesis i les exopròtesis s'efectuarà d'acord amb el cost d'adquisició al proveïdor.
Qualsevol prestació realitzada abans de l'ingrés hospitalari o en urgències, o després de l'alta del pacient, es liquidarà separadament, aplicant per a això les tarifes detallades en l'apartat dos.
La taxa corresponent a cada procés hospitalari s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
b) Es modifica l'epigraf E.4 de l'apartat dos, que queda redactat de la forma següent:
«E.4. Prestacions farmacèutiques.
Els fàrmacs de dispensació hospitalària a pacients ambulatoris (hospital de dia, consultes externes, etc.) o externs (unitats d'atenció farmacèutica a pacients externs) es liquidaran segons el cost d'adquisició al proveïdor, inclosos impostos indirectes.
Els fàrmacs de dispensació no hospitalària a pacients ambulatoris es liquidaran aplicant al preu de venda al publica, inclosos impostos indirectes, el percentatge finançant per l'administració.
CODI DESCRIPCIÓ IMPORT
FC0001 Fàrmacs de dispensació
hospitalària a pacients
ambulatoris i externs Cost d'adquisició
(IVA inclòs)
FC0002 Fàrmacs de dispensació
no hospitalària a pacients
ambulatoris % sobre preu de
venda al públic
(IVA inclòs).
c) Es modifica l'apartat tres, que queda redactat de la forma següent:
«Tres. En relació amb les prestacions sanitàries a què es referix l'article 171 d'esta llei, s'autoritza la Conselleria de Sanitat i l'Agència Valenciana de Salut per a proposar o acceptar acords o convenis de subscripció o adhesió voluntària per les persones o entitats obligades al pagament de la taxa. Estos acords o convenis podran tindre com a objecte la gestió i els mitjans de pagament, així com la fixació de tarifes que s'aplicaran en substitució de les recollides en este article, sense que, en cap cas, puga superar-se el cost de la prestació del servici. Estos convenis o acords seran, a més, objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.»
Article 6
Es modifica l'article 177 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, en els termes següents:
a) Es modifiquen les denominacions del tipus de producte o servici corresponents als codis que, a continuació, es detallen, que queden redactades de la forma següent:
COD Tipus de producte o servici
242 Identificació d'anticossos enfront d'antígens de classe I. (citometria)
243 Identificació d'anticossos enfront d'antígens de classe II.(citometria).
283 Concentrat de plaquetes per a adult leucoreduït i irradiat
b) Es modifiquen els epígrafs corresponents als codis següents, que queden redactats de la forma següent:
Article 7
S'afig un nou apartat tres a l'article 213 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, amb el tenor següent:
«Tres. Estan exempts del pagament de les tarifes corresponents als números 5, 6 i 11 de l'apartat u de l'article següent, els ramaders i titulars d'explotacions ramaderes que hagen obtingut la qualificació sanitària conforme al que establix la normativa vigent en matèria de ramaderia i que pertanguen a una Agrupació de Defensa Sanitària.»
CAPÍTOL II
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 13/1997, DE 23 DE DESEMBRE,
DE LA GENERALITAT, PER LA QUAL ES REGULA
EL TRAM AUTONÒMIC DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA
DE LES PERSONES FÍSIQUES I RESTANTS TRIBUTS CEDITS
Article 8
Es modifica l'article segon de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
«Article segon. Escala autonòmica.
Les distintes bases liquidables de l'impost seran gravades als tipus de gravamen que, per a cada una d'elles, establisca la normativa estatal reguladora de l'impost als efectes de la determinació del gravamen autonòmic.»
Article 9
Es modifica l'article tercer de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
«Article tercer. Quotes autonòmiques.
U. La quota íntegra autonòmica del contribuent serà la suma de les quanties resultants d'aplicar els tipus de gravamen a què es referix l'article anterior a les distintes bases liquidables de l'impost, de conformitat amb el que establix la normativa estatal reguladora de l'impost.
Dos. La quota líquida autonòmica del contribuent, que en cap cas podrà ser negativa, s'obtindrà practicant en la quota a què es referix l'apartat u anterior les minoracions següents:
a) El tram autonòmic de la deducció per inversió en vivenda habitual a què es referix l'article tercer bis d'esta llei.
b) El 33 per 100 de l'import total de les deduccions establides per la normativa estatal per a les quals esta preveu l'aplicació d'este percentatge als efectes de determinació de la quota líquida autonòmica. Estes deduccions s'aplicaran tenint en compte els límits i requisits de situació patrimonial de les deduccions corresponents assenyalats en la normativa estatal mencionada.
c) Les corresponents a les deduccions regulades en l'article quart d'esta llei que pertoquen.»
Article 10
Es modifica l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
«Article quart. Deduccions autonòmiques.
U. Conforme al que disposa la lletra c) de l'apartat dos de l'article tercer, les deduccions autonòmiques són les següents:
a) Per naixement o adopció, durant el període impositiu, d'un fill: 260 euros per cada fill nascut o adoptat, sempre que haja conviscut amb el contribuent ininterrompudament des del seu naixement o adopció fins al final del període esmentat.
Esta deducció podrà ser aplicada també en els dos exercicis posteriors al del naixement o adopció sempre que la base liquidable del contribuent no siga superior a 26.711 euros, en tributació individual, o a 43.210 euros, en tributació conjunta.
Quan ambdós progenitors o adoptants tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà per parts iguals.
L'aplicació d'esta deducció resultarà compatible, en l'exercici en què s'haja produït el naixement o adopció, amb les recollides en les lletres b), relativa al naixement o adopció múltiples, c) relativa al naixement o adopció de fill discapacitat, i d), per tindre el títol de família nombrosa.
b) Per naixement o adopció múltiples, durant el període impositiu, com a conseqüència de part múltiple o de dos o més adopcions constituïdes en la mateixa data: 214 euros, sempre que els fills hagen conviscut amb el contribuent ininterrompudament des del seu naixement o adopció fins al final del període esmentat.
Quan ambdós progenitors o adoptants tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà per parts iguals.
L'aplicació d'esta deducció resultarà compatible amb les recollides en les lletres a), relativa al naixement o adopció d'un fill, c), relativa al naixement o adopció de fill discapacitat, i d), per tindre el títol de família nombrosa.
c) Per naixement o adopció, durant el període impositiu, d'un fill discapacitat físic o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, o psíquic, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, sempre que este fill haja conviscut amb el contribuent ininterrompudament des del seu naixement o adopció fins al final del període esmentat, la quantitat que pertoque entre les següents:
214 euros, quan es tracte del primer fill que patisca la dita discapacitat, siga el primer fill, per ordre, del contribuent, o siga un altre posterior.
265 euros, quan es tracte del segon o posterior fill que patisca la dita discapacitat, siga el segon fill, per ordre, del contribuent, o siga un altre posterior, sempre que sobrevisquen els anteriors discapacitats.
Quan ambdós progenitors o adoptants tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà per parts iguals.
L'aplicació d'esta deducció resultarà compatible amb les recollides en les lletres a), relativa al naixement o adopció d'un fill, b), relativa al naixement o adopció múltiples, i d), per tindre el títol de família nombrosa.
d) Per tindre, en la data de la meritació de l'impost, el títol de família nombrosa, expedit per l'òrgan competent en matèria de servicis socials de la Generalitat o pels òrgans corresponents de l'Estat o d'altres comunitats autònomes, la quantitat que pertoque entre les següents:
194 euros, quan es tracte de família nombrosa de categoria general.
444 euros, quan es tracte de família nombrosa de categoria especial.
Així mateix, tindran dret a esta deducció aquells contribuents que, reunint les condicions per a l'obtenció del títol de família nombrosa en la data de la meritació de l'impost, hagen presentat, abans d'esta, sol·licitud davant de l'òrgan competent en matèria de servicis socials per a l'expedició del dit títol. En este cas, si es denega la sol·licitud presentada, haurà de pagar-se la part de l'impost que s'ha deixat d'ingressar com a conseqüència de la deducció practicada, així com els seus interessos de demora.
Les condicions necessàries per a la consideració de família nombrosa i la seua classificació per categories es determinaran d'acord amb el que establix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses.
Esta deducció es practicarà pel contribuent amb qui convisquen la resta de membres de la família que originen el dret a la deducció. Quan més d'un contribuent tinga dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà entre ells.
L'aplicació d'esta deducció resulta compatible amb les recollides en les lletres a), b) i c) precedents, relatives, respectivament, al naixement o adopció d'un fill, al naixement o adopció múltiples i al naixement o adopció de fill discapacitat.
e) Per les quantitats destinades, durant el període impositiu, a la custòdia en guarderies i centres de primer cicle d'educació infantil, de fills menors de 3 anys: el 15 per 100 de les quantitats satisfetes, amb un màxim de 260 euros per cada fill menor de 3 anys inscrit en les dites guarderies o centres d'educació infantil.
Seran requisits per a la pràctica d'esta deducció els següents:
1r Que els pares que convisquen amb el menor exercisquen activitats per compte propi o d'altri per les quals perceben rendiments del treball o d'activitats econòmiques.
2n Que la base liquidable del contribuent no siga superior a 26.711 euros, en tributació individual, o a 43.210 euros, en tributació conjunta.
Quan dos contribuents tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà per parts iguals.
f) Per conciliació del treball amb la vida familiar: 400 euros per cada fill major de tres anys i menor de cinc anys.
Esta deducció correspondrà exclusivament a la mare i seran requisits per al seu gaudi:
1r Que els fills que generen el dret a la seua aplicació donen dret, al seu torn, a l'aplicació del mínim per descendents corresponent establit per la normativa estatal reguladora de l'impost.
2n Que la mare realitze una activitat per compte propi o d'altri per la qual estiga donada d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat. Este requisit s'entendrà complit els mesos en què esta situació es produïsca en qualsevol dia del mes.
La deducció es calcularà de forma proporcional al nombre de mesos, en consideració a la situació existent l'últim dia de cada mes en què es complisquen de forma simultània els requisits previstos anteriorment, i tindrà com a límit per a cada fill les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i mutualitats de caràcter alternatiu meritades en cada període impositiu, i que, a més, ho hagen sigut des del dia en què el menor complisca els tres anys i fins al dia en què complisca els cinc anys.
A efectes del càlcul d'este límit es computaran les cotitzacions i quotes pels seus imports íntegres, sense prendre en consideració les bonificacions que puguen correspondre.
En els supòsits d'adopció, la deducció es podrà practicar, amb independència de l'edat del menor, durant el quart i cinqué anys següents a la data de la inscripció en el Registre Civil.
En cas de defunció de la mare, o quan la guàrdia i custòdia s'atribuïsca de forma exclusiva al pare, este tindrà dret a la pràctica de la deducció pendent, sempre que complisca els altres requisits previstos en este article.
Quan hi haja diversos contribuents amb dret a l'aplicació d'esta deducció respecte a un mateix fill, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.
g) Per a contribuents discapacitats d'edat igual o superior a 65 anys: 171 euros per cada contribuent, sempre que este complisca, simultàniament, els dos requisits següents: 1) Tindre almenys 65 anys en la data de meritació de l'impost; 2) Ser discapacitat amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100.
En tot cas, no pertocarà esta deducció si, com a conseqüència de la situació de discapacitat prevista en el número 2 del paràgraf anterior, el contribuent percep algun tipus de prestació que, d'acord amb el que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, s'hi trobe exempta.
h) Per ascendents majors de 75 anys, i per ascendents majors de 65 anys que siguen discapacitats físics o sensorials, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, o discapacitats psíquics, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, sempre que, en ambdós casos, convisquen amb el contribuent i no tinguen rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros: 171 euros per cada ascendent en línia directa per consanguinitat, afinitat o adopció, sempre que la base liquidable del contribuent no siga superior a 26.711 euros, en tributació individual, o a 43.210 euros, en tributació conjunta.
Per a l'aplicació d'esta deducció s'hauran de tindre en compte les normes següents:
1r Quan dos o més contribuents tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció respecte dels mateixos ascendents el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.
No obstant això, quan els contribuents tinguen distint grau de parentiu amb l'ascendent, l'aplicació de la deducció correspondrà als de grau més pròxim, llevat que estos no tinguen rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, i en este cas correspondrà als del grau següent.
2n No pertocarà l'aplicació d'esta deducció quan els ascendents que generen el dret a esta presenten declaració per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques amb rendes superiors a 1.800 euros.
3r La determinació de les circumstàncies personals i familiars que s'han de tindre en compte es realitzarà tenint en compte la situació existent en la data de meritació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
No obstant això, serà necessari que els ascendents convisquen amb el contribuent, almenys la meitat del període impositiu.
Entre altres casos, es considerarà que conviuen amb el contribuent els ascendents discapacitats que, depenent d'ell, siguen internats en centres especialitzats.
i) Per la realització per un dels cònjuges de la unitat familiar de labors no remunerades en la llar: 131 euros.
S'entendrà que un dels cònjuges realitza estes labors quan en una unitat familiar integrada pels cònjuges no separats legalment i, si n'hi ha, pels fills menors, a excepció dels que, amb el consentiment dels seus pares, visquen independents d'estos, i pels fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada, només un dels seus membres perceba rendiments del treball o de les activitats econòmiques.
Seran requisits per al gaudi d'esta deducció:
1r Que la suma de les bases liquidables de la unitat familiar no siga superior a 22.650 euros.
2n Que a cap dels membres de la unitat familiar li siguen imputades rendes immobiliàries, ni obtinga guanys o pèrdues patrimonials, ni rendiments íntegres del capital immobiliari, ni del mobiliari en quantia superior a 322 euros.
3r Que els cònjuges tinguen dos o més descendents que donen dret al mínim per descendents establit per la normativa estatal reguladora de l'impost.
j) Per quantitats destinades a l'adquisició de la seua primera vivenda habitual per contribuents d'edat igual o inferior a 35 anys: el 3 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per l'adquisició de la vivenda que constituïsca o vaja a constituir la primera residència habitual del contribuent, llevat de la part d'estes corresponent a interessos. A estos efectes, caldrà ajustar-se al concepte de vivenda habitual recollit en la normativa estatal reguladora de l'impost. En tot cas, per a la pràctica d'esta deducció es requerirà: 1) Que la base imposable no siga superior a dues vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), corresponent al període impositiu; 2) Que l'edat del contribuent, en la data de meritació de l'impost, siga igual o inferior a 35 anys.
L'aplicació d'esta deducció resultarà compatible amb la recollida en la lletra k) següent, relativa a l'adquisició de vivenda habitual per discapacitats, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100.
k) Per quantitats destinades a l'adquisició de vivenda habitual per discapacitats físics o sensorials, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, o psíquics, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100: el 3 per 100 de les quantitats satisfetes, durant el període impositiu, per l'adquisició de la vivenda que constituïsca o vaja a constituir la residència habitual del contribuent, llevat de la part d'estes corresponent a interessos. A estos efectes, caldrà ajustar-se al concepte de vivenda habitual recollit en la normativa estatal reguladora de l'impost. En tot cas, per a la pràctica d'esta deducció es requerirà que la base imposable no siga superior a dues vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), corresponent al període impositiu.
L'aplicació d'esta deducció resultarà compatible amb la recollida en la lletra j) precedent, relativa a l'adquisició de primera vivenda habitual per contribuents d'edat igual o inferior a 35 anys.
l) Per quantitats destinades a l'adquisició o rehabilitació de vivenda habitual, procedents d'ajudes públiques: 96 euros per cada contribuent, sempre que este haja efectivament destinat, durant el període impositiu, a l'adquisició o rehabilitació de la vivenda que constituïsca o vaja a constituir la seua residència habitual, quantitats procedents d'una subvenció amb este fi concedida per la Generalitat, a càrrec del seu propi pressupost o al de l'Estat. A estos efectes: 1) Caldrà ajustar-se al concepte de vivenda habitual recollit en la normativa estatal reguladora de l'impost; 2) Les quantitats mencionades s'entendran efectivament destinades a l'adquisició o rehabilitació d'acord amb les regles d'imputació temporal d'ingressos establides en la normativa estatal reguladora de l'impost. A estos mateixos efectes, la rehabilitació haurà de ser qualificada com a actuació protegible, de conformitat amb la normativa reguladora d'este tipus d'actuacions vigent en cada moment. En cap cas podran ser beneficiaris d'esta deducció els contribuents que s'hagen aplicat per les dites quantitats procedents d'ajudes públiques alguna de les deduccions previstes en les lletres j) i k) d'este mateix apartat.
m) Per arrendament de la vivenda habitual: El 10 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu, amb el límit de 194 euros.
Seran requisits per al gaudi d'esta deducció els següents:
1r Que es tracte de l'arrendament de la vivenda habitual del contribuent, ocupada efectivament per ell, sempre que la data del contracte siga posterior al 23 d'abril de 1998 i la seua duració siga igual o superior a un any.
2n Que s'haja constituït el dipòsit de la fiança a què es referix l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, a favor de la Generalitat.
3r. Que, durant almenys la meitat del període impositiu, ni el contribuent ni cap dels membres de la seua unitat familiar siguen titulars, del ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi, d'una altra vivenda distant a menys de 100 quilòmetres de la vivenda arrendada.
4t Que el contribuent no tinga dret pel mateix període impositiu a cap deducció per inversió en vivenda habitual, a excepció de la corresponent a les quantitats dipositades en comptes vivenda.
5é Que la base liquidable del contribuent no siga superior a 26.711 euros, en tributació individual, o a 43.210 euros, en tributació conjunta.
Esta deducció resultarà compatible amb la recollida en la lletra n) d'este apartat.
n) Per l'arrendament d'una vivenda, com a conseqüència de la realització d'una activitat, per compte propi o d'altri, en municipi diferent d'aquell en què el contribuent residia amb anterioritat: el 10 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu, amb el límit de 194 euros.
Per a tindre dret al gaudi d'esta deducció serà necessari el compliment dels requisits següents:
1r. Que la vivenda arrendada, radicada en la Comunitat Valenciana, diste més de 100 quilòmetres d'aquella en què el contribuent residia immediatament abans de l'arrendament.
2n Que s'haja constituït el dipòsit de la fiança a què es referix l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, a favor de La Generalitat.
3r. Que les quantitats satisfetes en concepte d'arrendament no siguen retribuïdes per l'ocupador.
4t Que la base liquidable del contribuent no siga superior a 26.711 euros, en tributació individual, o a 43.210 euros, en tributació conjunta.
Esta deducció resultarà compatible amb la recollida en la lletra m) d'este apartat, relativa a l'arrendament de vivenda habitual.
El límit d'esta deducció es prorratejarà pel nombre de dies en què romanga vigent l'arrendament dins de l'exercici.
o) Per quantitats destinades a inversions per a l'aprofitament de fonts d'energia renovables en la vivenda habitual: El 5 per 100 de les quantitats invertides pel contribuent en l'adquisició d'instal·lacions o equips destinats a alguna de les finalitats que s'indiquen a continuació, en el marc de programes, convenis o acords amb l'administració competent en matèria mediambiental, la qual haurà d'expedir la certificació acreditativa que esta inversió s'ajusta a les condicions establides en aquells, sempre que estes finalitats no constituïsquen l'exercici d'una activitat econòmica de conformitat amb la normativa estatal reguladora de l'impost:
a) Aprofitament de l'energia solar o eòlica per a la seua transformació en calor o electricitat.
b) Aprofitament, com a combustible, de residus sòlids urbans o de biomassa procedent de residus d'indústries agrícoles i forestals i de cultius energètics per a la seua transformació en calor o electricitat.
c) Tractament de residus biodegradables procedents d'explotacions ramaderes, d'estacions depuradores d'aigües residuals, d'efluents industrials o de residus sòlids urbans per a la seua transformació en biogàs.
d) Tractament de productes agrícoles, forestals o olis usats per a la seua transformació en biocarburants (bioetanol o biodiesel).
La base màxima d'esta deducció serà de 4.000 euros anuals i estarà constituïda per les quantitats invertides, incloses les despeses originades que hagen anat a càrrec de l'adquirent i, en el cas de finançament alié, l'amortització i les altres despeses d'este, a excepció dels interessos. La part de la inversió finançada amb subvencions públiques no donarà dret a deducció.
A estos efectes, caldrà ajustar-se al concepte de vivenda habitual contingut en la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
p) Per donacions amb finalitat ecològica: El 20 per 100 de les donacions efectuades durant el període impositiu en favor de qualsevol de les entitats següents:
1) La Generalitat i les corporacions locals de la Comunitat Valenciana. A estos efectes, quan la donació consistisca en diners les quantitats rebudes quedaran afectes en el pressupost del donatari al finançament de programes de despesa que tinguen com a objecte la defensa i conservació del medi ambient. D'acord amb això, en l'estat de despeses del pressupost de cada exercici es consignarà crèdit en estos programes per un import com a mínim igual al de les donacions percebudes durant l'exercici immediatament anterior.
2) Les entitats públiques dependents de qualsevol de les administracions territorials mencionades en el número 1) anterior l'objecte social de les quals siga la defensa i conservació del medi ambient. Les quantitats rebudes per estes entitats quedaran sotmeses a les mateixes regles d'afectació recollides en l'esmentat número 1).
3) Les entitats sense fins lucratius regulades en els apartats a) i b) de l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que el seu fi exclusiu siga la defensa del medi ambient i es troben inscrites en els corresponents registres de la Comunitat Valenciana.
q) Per donacions relatives al Patrimoni Cultural Valencià.
1. El 10 per 100 de les donacions pures i simples efectuades durant el període impositiu de béns que, formant part del Patrimoni Cultural Valencià, es troben inscrits en l'Inventari General del patrimoni mencionat, d'acord amb la normativa legal autonòmica vigent, sempre que es realitzen a favor de qualsevol de les entitats següents: 1) La Generalitat i les corporacions locals de la Comunitat Valenciana; 2) Les entitats públiques de caràcter cultural dependents de qualsevol de les administracions territorials mencionades en el número 1) anterior; 3) Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana; 4) Les entitats sense fins lucratius regulades en els apartats a) i b) de l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que perseguisquen fins de naturalesa exclusivament cultural i es troben inscrites en els corresponents registres de la Comunitat Valenciana.
2. El 5 per 100 de les quantitats dineràries donades a qualsevol de les entitats a què es referix el número 1 anterior per a la conservació, reparació i restauració dels béns que, formant part del Patrimoni Cultural Valencià, es troben inscrits en el seu Inventari General. A estos efectes, quan el donatari siga alguna de les entitats previstes en els apartats 1), 2) i 3) del número 1 mencionat les quantitats rebudes quedaran afectes, en els mateixos termes recollits en l'apartat 1) de la lletra p) anterior, al finançament de programes de despeses que tinguen com a objecte la conservació, reparació i restauració d'obres d'art i, en general, de béns amb valor històric, artístic o cultural.
3. El 5 per 100 de les quantitats destinades pels titulars de béns pertanyents al Patrimoni Cultural Valencià inscrits en el seu Inventari General a la conservació, reparació i restauració dels béns mencionats.
r) Per donacions destinades al foment de la Llengua Valenciana: El 10 per 100 de les donacions efectuades durant el període impositiu en favor de les entitats següents:
1) La Generalitat i les corporacions locals de la Comunitat Valenciana. A estos efectes, quan la donació consistisca en diners les quantitats rebudes quedaran afectes en el pressupost del donatari al finançament de programes de despesa que tinguen com a objecte el foment de la Llengua Valenciana. D'acord amb això, en l'estat de despeses del pressupost de cada exercici es consignarà crèdit en estos programes per un import com a mínim igual al de les donacions percebudes durant l'exercici immediatament anterior.
2) Les entitats públiques dependents de qualsevol de les administracions territorials mencionades en el número 1) anterior l'objecte social de les quals siga el foment de la Llengua Valenciana. Les quantitats rebudes per estes entitats quedaran sotmeses a les mateixes regles d'afectació recollides en el número 1) mencionat.
3) Les entitats sense fins lucratius regulades en els apartats a) i b) de l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que el seu fi exclusiu siga el foment de la Llengua Valenciana i es troben inscrites en els corresponents registres de la Comunitat Valenciana.
Dos. L'aplicació de les deduccions recollides en les lletres j), k), l) i o) de l'apartat u precedent requerirà que l'import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període impositiu excedisca del valor que done la seua comprovació al començament d'este, en, almenys, la quantia de les inversions realitzades. A estos efectes, no es computaran els increments o les disminucions de valor experimentats durant el període impositiu esmentat pels béns que al final d'este continuen formant part del patrimoni del contribuent. Així mateix, la base de la deducció a què es referix el número 3 de la lletra q) de l'apartat u mencionat no podrà superar el 20 per 100 de la base liquidable del contribuent.
Tres. Per a tindre dret a les deduccions previstes en la lletra p), en els números 1 i 2 de la lletra q) i en la lletra r), totes elles de l'apartat u anterior, s'haurà d'acreditar l'efectivitat de la donació efectuada, així com el valor d'esta, per mitjà de certificació expedida per l'entitat donatària en què, a més del número d'identificació fiscal i de les dades d'identificació personal del donant i de l'entitat donatària, es facen constar els punts següents:
1) Data i import del donatiu, quan este siga dinerari.
2) Document públic o un altre document autèntic acreditatiu de l'entrega del bé donat, quan es tracte de donacions en espècie. En relació amb les donacions a què es referix el número 1 de la lletra q) serà menció inexcusable del document el número d'identificació que en l'inventari general del patrimoni cultural valencià corresponga al bé donat.
3) Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació. En qualsevol cas, la revocació de la donació determinarà l'obligació d'ingressar les quotes corresponents als beneficis gaudits en el període impositiu en què la dita revocació es produïsca, sense perjuí dels interessos de demora que pertoquen.
4) Menció expressa que l'entitat donatària es troba inclosa entre les regulades en els apartats a) i b) de l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, quan la donació s'efectue a favor de les entitats a què es referixen l'apartat 3) de la lletra p), l'apartat 4) del número 1 de la lletra q) i l'apartat 3) de la lletra r).
Sense perjuí d'això, tractant-se de donacions en espècie, a la certificació esmentada s'haurà d'adjuntar una altra acreditativa del valor dels béns donats. Correspondrà a la conselleria competent en matèria de medi ambient l'expedició de la dita certificació acreditativa del valor en relació amb els béns a què es referix la lletra p) de l'apartat u anterior i a la conselleria competent en matèria de cultura i educació quan es tracte d'aquells altres a què es referixen les lletres q) i r) del dit apartat.
Quatre. El grau de discapacitat haurà d'acreditar-se per mitjà del corresponent certificat expedit pels òrgans competents en matèria de servicis socials de la Generalitat Valenciana o pels òrgans corresponents de l'Estat o d'altres comunitats autònomes.
Les disposicions específiques previstes en este article a favor de les persones discapacitades físiques o sensorials, amb grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, o discapacitades psíquiques, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, s'aplicaran als discapacitats la incapacitat dels quals es declare judicialment, encara que no arribe a este grau.»
Article 11
Es modifica l'article sisé de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de La Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
«Article sisé. Escala autonòmica.
Les distintes bases liquidables de l'impost corresponents a la unitat familiar els membres de la qual hagen optat per la tributació conjunta seran gravades als tipus de gravamen que, per a cada una d'elles, establisca la normativa estatal reguladora de l'impost als efectes de la determinació del gravamen autonòmic.»
Article 12
Es modifica l'apartat dos de l'article seté de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
«Dos. A efectes de l'apartat anterior, i sense perjuí del que disposa el paràgraf segon de la lletra a), en el punt 2n de la lletra e), en el paràgraf primer de la lletra h), en el punt 1r de la lletra i), en el punt 5é de lletra m) i en el punt 4t de la lletra n) de l'apartat u de l'article quart d'esta llei, pel que fa a les deduccions autonòmiques, s'imputaran a la unitat familiar aquelles que hagen correspost als seus distints membres si estos han optat per la tributació individual, tenint en compte per a això les regles d'individualització dels distints components de renda continguts en la normativa estatal reguladora de l'impost.»
Article 13
Es modifica la lletra b) de l'apartat u de l'article deu de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
«b) En les adquisicions per persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent, s'aplicarà una reducció de 120.000 euros, a més de la que puga correspondre en funció del grau de parentiu amb el causant. En les adquisicions per persones amb discapacitat psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent, i per persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per cent, la reducció abans mencionada serà de 240.000 euros.»
Article 14
Es modifica el subapartat 1r) de l'apartat dos de l'article deu de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
«1) En el supòsit de transmissió d'una empresa individual agrícola a favor del cònjuge, descendents o adoptats del causant la base imposable de l'impost es reduirà en el 95 per 100 del valor net dels elements patrimonials afectes a l'empresa transmesa, sempre que es complisquen, simultàniament, els requisits següents: 1) Que l'activitat no constituïsca la principal font de renda del causant; 2) Que el causant haja exercit la dita activitat de forma habitual, personal i directa; 3) Que l'empresa, per esta via adquirida, es mantinga en el patrimoni de l'adquirent durant els cinc anys següents a la defunció del causant, llevat que aquell mora, al seu torn, dins d'este termini.
Quan no hi haja descendents o adoptats, la reducció a què es referix el paràgraf anterior resultarà aplicable, sempre que es donen els requisits que s'hi indiquen, a les adquisicions efectuades pels ascendents, adoptants i parents col·laterals, fins al tercer grau, del causant. En tot cas, el cònjuge supervivent tindrà dret, igualment, a la reducció esmentada.
També s'aplicarà la reducció mencionada respecte del valor net dels béns del causant afectes a l'exercici de l'activitat empresarial agrícola del cònjuge sobrevivent, per la part en què resulte adjudicatari d'aquells amb subjecció al que disposa l'article 27 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions. En este cas, els requisits a què fan referència els números 1), 2) i 3) anteriors s'hauran de complir pel cònjuge adjudicatari.
En el cas que el causant es trobe jubilat de l'activitat empresarial agrícola en el moment de la seua defunció, la dita activitat haurà d'haver-se exercit de forma habitual, personal i directa pel seu cònjuge o per algun dels seus descendents o adoptats. En este cas, la reducció s'aplicarà únicament al cònjuge, descendents o adoptats que exercisquen l'activitat i que complisquen els altres requisits establits amb caràcter general, i per la part en què resulten adjudicataris en l'herència amb subjecció al que disposa l'article 27 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions. Si, en el moment de la jubilació, el causant ha complit els 65 anys, la reducció aplicable serà la general del 95 per 100, i serà del 90 per 100 si, en aquell moment, el causant té entre 60 i 64 anys complits.
En cas de no complir-se el requisit a què es referix l'apartat 3) del primer paràgraf anterior haurà de pagar-se la part de l'impost que s'ha deixat d'ingressar com a conseqüència de la reducció practicada, així com els interessos de demora.»
Article 15
Es modifiquen els apartats 2n i 3r de l'article deu bis de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
«2.n) En les adquisicions per persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, i amb discapacitat psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent, a més de les que puguen correspondre en funció del grau de parentiu amb el donant, s'aplicarà una reducció a la base imposable de 240.000 euros. Quan l'adquisició s'efectue per persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, que siguen fills o adoptats o pares o adoptants del donant, s'aplicarà una reducció de 120.000 euros. Als efectes dels límits de reducció esmentats, es computaran la totalitat de les transmissions lucratives inter vivos realitzades en favor del mateix donatari en els últims cinc anys immediatament anteriors a la data de la meritació.
En ambdós casos, l'aplicació d'estes reduccions resultarà compatible amb la de les reduccions que puguen correspondre en virtut del que disposa l'apartat 1r) d'este article.
3.r) En el supòsit de transmissió d'una empresa individual agrícola a favor dels fills o adoptats o, quan no hi haja fills o adoptats, dels pares o adoptants del donant, la base imposable de l'impost es reduirà en el 95 per 100 del valor net dels elements patrimonials afectes a l'empresa transmesa, sempre que es complisquen, simultàniament, els requisits següents: 1) Que l'activitat no constituïsca la principal font de renda del donant; 2) Que el donant haja exercit la dita activitat de forma habitual, personal i directa; 3) Que l'empresa, per esta via adquirida, es mantinga en el patrimoni de l'adquirent durant els cinc anys següents a la donació, llevat que aquell mora dins d'este termini.
En el cas que el donant es trobe jubilat de l'activitat empresarial agrícola en el moment de la donació, la dita activitat haurà d'haver-se exercit de forma habitual, personal i directa pel donatari. En este cas, la reducció s'aplicarà únicament al donatari que exercisca l'activitat i que complisca els altres requisits establits amb caràcter general. Si, en el moment de la jubilació, el donant ha complit els 65 anys, la reducció aplicable serà la general del 95 per 100, i serà del 90 per 100 si, en aquell moment, el causant té entre 60 i 64 anys complits.
En cas de no complir-se el requisit a què es referix l'epígraf 3) del primer paràgraf d'este apartat haurà de pagar-se la part de l'impost que s'ha deixat d'ingressar com a conseqüència de la reducció practicada, així com els interessos de demora.»
Article 16
Es modifica l'article dotze bis de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
«Gaudiran d'una bonificació del 99 per 100 de la quota tributària de l'Impost sobre Succesions i Donacions:
a) Les adquisicions mortis causa per parents del causant pertanyents als Grups I i II de l'article 20.2.a) de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions, que tinguen la seua residència habitual en la Comunitat Valenciana en la data de la meritació de l'impost.
b) Les adquisicions mortis causa per discapacitats físics o sensorials amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100 o per discapacitats psíquics amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100.
c) Amb un límit de 420.000 euros, les adquisicions inter vivos pels fills, adoptats, pares i adoptants del donant, que tinguen un patrimoni preexistent de fins a 2.000.000 d'euros i la seua residència habitual en la Comunitat Valenciana en la data de la meritació de l'impost.
Als efectes del límit de bonificació, es tindrà en compte la totalitat de les adquisicions lucratives inter vivos provinents del mateix donant, en els cinc anys immediatament anteriors a la data de la meritació.
No resultarà d'aplicació esta bonificació en els supòsits següents:
. Quan qui transmeta haja tingut dret a la bonificació en la transmissió dels mateixos béns o d'altres fins a un valor equivalent, efectuada en el mateix dia o en els deu anys immediatament anteriors a la data de la meritació.
. Quan el subjecte passiu haja efectuat, en el mateix dia o en els deu anys immediatament anteriors a la data de la meritació, una transmissió, a donatari diferent de l'ara donant, d'altres béns fins a un valor equivalent, a la que igualment resulte d'aplicació la bonificació.
No obstant això, en el primer supòsit del paràgraf anterior, quan es tracte de donacions de béns diferents, i en el segon supòsit del paràgraf mencionat, procedirà la bonificació sobre la quota que corresponga a l'excés del valor equivalent d'allò que s'ha donat, si n'hi ha.
Als efectes del càlcul del valor equivalent mencionat en les donacions de béns diferents i del valor d'allò que s'ha donat en cada una d'estes, es computaran totes les transmissions lucratives inter vivos realitzades a favor d'un mateix donatari dins del termini previst en els dos supòsits del paràgraf segon de la present lletra.
En els supòsits de transmissions efectuades en unitat d'acte, s'entendrà efectuada en primer lloc aquella que pertoque, de conformitat amb les regles establides en el paràgraf sisé de l'apartat 1r) de l'article deu bis d'esta llei.
Quan es produïsca l'exclusió o la limitació de la bonificació corresponent en una determinada donació, per aplicació del que disposa el paràgraf segon d'esta lletra, la donació següent efectuada a distint donatari es considerarà, als mateixos efectes, com a primera donació, i no li serà d'aplicació el que disposa el paràgraf segon mencionat.
Per a l'aplicació de la reducció a què es referix el present apartat, s'exigirà, a més, que l'adquisició s'efectue en document públic.
d) Les adquisicions inter vivos per discapacitats físics o sensorials amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100 o per discapacitats psíquics amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, que siguen fills o adoptats o pares o adoptants del donant».
Article 17
Es modifica la lletra d de l'apartat tres de l'article tretze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
«d) Que la base liquidable de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del subjecte passiu, el seu cònjuge, els descendents i els ascendents dels anteriors que convisquen amb ells, així com de les altres persones que vagen a habitar en la vivenda, corresponents al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut a la data de la meritació, no excedisca de 43.210,06 euros».
Article 18
Es modifica la lletra d) de l'epígraf 2) de l'apartat u de l'article catorze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
«d) Que la base liquidable de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del subjecte passiu, el seu cònjuge, els descendents i els ascendents dels anteriors que convisquen amb ells, així com de les altres persones que vagen a habitar en la vivenda, corresponents al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut a la data de la meritació, no excedisca de 43.210,06 euros.»
Article 19
Es modifica l'article quinze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
«Article quinze
Tipus i quotes.
U. A efectes del que disposa l'article 42 de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, i l'apartat seté de l'article 3 del Reial Decret Llei 16/1977, de 25 de febrer, la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar s'exigirà, en cas d'explotació de màquines i aparells automàtics, en funció del tipus de màquina, conforme al quadre de tarifes següent:
Tipus de Màquina Quota anual (euros)
1. Tipus «B» (recreatives amb premi)
1.1. D'un sol jugador 3.832,86
1.2. En les que puguen intervindre dos o més jugadors, sempre que
el joc de cada un d'ells siga independent del realitzat pels altres
1.2.1. De dos jugadors 2 quotes d'un jugador
1.2.2. De tres o més jugadors 6.994,30+(10% quota
d'un jugador x Nre. jugadors)
2. Tipus «C» (atzar) 5.950,50
En cas de modificació del preu màxim de 0,20 euros autoritzat per a la partida de màquines tipus «B», la quota tributària de 3.832,86 euros, corresponent a un jugador, s'incrementarà en 69,96 euros per cada 0,04 euros en què el nou preu màxim autoritzat excedisca de 0,20 euros. Si esta modificació es produïx després de la meritació de la taxa, els subjectes passius que exploten màquines amb permisos de data anterior a aquella en què s'autoritze la pujada hauran d'autoliquidar i ingressar la diferència de quota que pertoque en la forma i els terminis que reglamentàriament es determinen. No obstant això, la dita autoliquidació serà del 50 per 100 de la diferència mencionada si la modificació es produïx després del 30 de juny.
L'ingrés de la taxa es realitzarà en quatre pagaments fraccionats iguals, que s'efectuaran entre els dies 1 i 20 dels mesos d'abril, juliol, octubre i desembre.
Dos. Als mateixos efectes de l'apartat anterior, la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar s'exigirà, en la seua modalitat de gravamen sobre establiments diferents de casinos de joc, a raó del 26 per 100.
L'ingrés de la taxa esmentada es realitzarà entre els dies 1 i 20 del mes següent al de l'adquisició dels cartons de bingo corresponents.
Tres. Als mateixos efectes dels apartats un i dos anteriors, la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar s'exigirà, en la seua modalitat de gravamen sobre casinos de joc, d'acord amb l'escala següent:
Tram de base imposable (euros) Tipus de gravamen (%)
Inferior o igual a 1.322.226,63 20
Entre 1.322.226,64 i 2.187.684,06 35
Entre 2.187.684,07 i 4.363.347,88 45
Més de 4.363.347,88 55»
CAPÍTOL III
DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 2/1992, DE 26 DE MARÇ,
DE SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 20
Es modifica l'article 25 del Text Refós de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«Article 25
Quota.
1. La quota del Cànon de Sanejament, que s'integra per la suma de les quotes de servici i de consum, es determinarà d'acord amb les tarifes fixades anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
2. En els consums per a usos industrials, la quota resultant del Cànon de Sanejament es determinarà per aplicació a les quotes de servici i de consum del coeficient corrector, establit d'acord amb els criteris següents:
a) La incorporació ostensible d'aigua als productes fabricats.
b) Les pèrdues d'aigua per evaporació.
c) El volum d'aigua extret de matèries primeres.
d) La càrrega contaminant que s'incorpore a l'aigua utilitzada o que s'elimine d'esta.
Estos criteris donaran lloc a un coeficient corrector únic, els límits del qual, inferior i superior, seran els següents:
A) 0,1 i 8 quan es tracte d'establiments que aboquen la totalitat de les seues aigües residuals a Domini Públic Hidràulic o Domini Públic Marítimoterrestre.
B) 0,1 i 8 quan es tracte d'establiments que aboquen a Domini Públic Hidràulic o Domini Públic Marítimoterrestre més de 300.000 m3/any, sempre que este volum constituïsca, almenys, el 80 per 100 de l'abocament total.
C) 0,1 i 10 quan es tracte d'establiments que efectuen una eliminació efectiva de la càrrega contaminant del seu abocament:
. Per mitjà del tractament de les aigües residuals procedents del procés productiu en una estació depuradora completa.
A estos efectes, s'entendrà com estació depuradora completa aquella que, a més d'eliminar la contaminació orgànica i/o inorgànica, dispose d'un sistema de tractament i eliminació de fangs.
. Per mitjà de la segregació de les aigües residuals procedents del procés productiu per a la seua gestió de manera independent a la resta d'abocaments efectuats sobre les xarxes de sanejament públiques.
D) 0,1 i 10 quan, com a conseqüència del procés productiu, el balanç d'aigua supose un volum abocat inferior al 25 per 100 del total consumit.
Per a la resta d'establiments, els límits del coeficient corrector seran entre 0,5 i 10.
Excepcionalment, per a les activitats englobades en els epígrafs B, C, D o E de la CNAE .93 podran establir-se coeficients per davall dels límits inferiors esmentats, en virtut d'acord del Consell. En estos casos, el coeficient corrector (CC) mínim mai podrà ser inferior a 0,001.»
CAPÍTOL IV
DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI
D'HISENDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT VALENCIANA,
APROVAT PER DECRET LEGISLATIU DE 26 DE JUNY DE 1991
Article 21
Es modifica l'apartat d del punt 2 de l'article 59.bis del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, que queda redactat de la forma següent:
«d) L'existència de crèdit adequat i suficient en l'exercici en curs per a fer front a les obligacions pendents o, si és el cas, que consta en l'expedient la proposta de programa pluriennal d'imputació pressupostària a què es referix l'apartat següent, amb l'informe favorable de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.»
Article 22
S'addiciona un segon paràgraf a l'apartat 3r de l'article 59.bis del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, amb la redacció següent:
«No obstant això, quan no hi haja en l'exercici en curs, crèdit pressupostari adequat i suficient per a fer front a les obligacions pendents, i, a més, no s'estime convenient fer ús de la possibilitat prevista en l'article 32 d'esta llei, prèviament haurà d'elevar-se al Consell l'expedient, amb l'informe favorable de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, perquè, si és el cas, aprove un programa d'imputació pressupostària a càrrec d'anualitats futures.»
CAPÍTOL V
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 10/1994,
DE 19 DE DESEMBRE, DE LA GENERALITAT, DE CREACIÓ
DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 23
Es modifica l'incís inicial del punt 8 de l'article 10 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat, de Creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«Els expedients que versen sobre les matèries següents:»
Article 24
Es modifica la lletra a del punt 8 de l'article 10 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat, de Creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que queda redactada de la manera següent:
«a) Reclamacions de quantia superior a 3000 euros que, en concepte d'indemnització per danys i perjuís, es formulen a la Generalitat, a les corporacions locals, a les universitats públiques i a les altres entitats de dret públic.»
Article 25
S'afig una nova disposició addicional tercera a la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat, de Creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
«Disposició addicional tercera.
La quantia establida en l'article 10.8.a) d'esta llei podrà ser modificada per mitjà de Decret del Consell de la Generalitat, a proposta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.»
CAPÍTOL VI
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 1/2006, DE 19 D'ABRIL,
DE LA GENERALITAT, DEL SECTOR AUDIOVISUAL
Article 26
Es modifica l'apartat 3 de l'article 45 de la Llei 1/2006, de 19 d'abril, de la Generalitat, del Sector Audiovisual, que queda redactat de la manera següent:
«3. El Gestor del Canal estarà integrat per un representant de cada un dels titulars de drets d'explotació de programes de televisió digital.
El Gestor del Canal elegirà i renovarà entre els seus membres un president i designarà un secretari, amb veu però sense vot. Tots els acords s'adoptaran per majoria simple, i correspondrà un vot per cada un dels programes inclosos en el canal. En cas d'empat resoldrà el president. Quan en el canal estiguen integrats titulars de drets d'aprofitament de servicis diferents de les emissions de televisió, el departament que exercisca les competències en matèria audiovisual resoldrà sobre la seua forma de participar en l'adopció de decisions pel Gestor del Canal.»
CAPÍTOL VII
DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI
DE FUNCIÓ PÚBLICA VALENCIANA, APROVAT
PER DECRET LEGISLATIU DE 24 D'OCTUBRE
DE 1995, DEL CONSELL
Article 27
Es modifica el paràgraf segon de l'apartat 3 de l'article 16 del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell, que queda redactat de la forma següent:
«3. Pel que fa a la selecció i provisió d'estos llocs de treball, per la conselleria competent en matèria de funció pública, sempre que els requisits dels llocs ho permeten, podran agrupar-se per professions o col·lectius professionals específics.»
Article 28
Es modifica l'apartat 11 de l'article 16 del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell, que queda redactat de la forma següent:
«9. Els llocs de treball de naturalesa funcionarial adscrits al grup A, la forma de provisió dels quals siga la de lliure designació, així com les secretaries d'alts càrrecs i els llocs amb la denominació d'assessor/coordinador, podran ser classificats sense especificar el sector de l'administració a què pertanyen, quan de les funcions que hagen de realitzar i de la seua posició en l'estructura organitzativa es desprenga la possibilitat de ser exercits pel personal funcionari a què fa referència l'article 3 d'esta llei, sempre que complisquen els requisits d'estos.»
Article 29
S'afig al Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell un nou article 18 bis, amb la redacció següent:
«Article 18 bis
1 L'administració de la Generalitat podrà elaborar plans d'ocupació, referits tant a personal funcionarial com laboral, que contindran de forma conjunta les actuacions que cal dur a terme per a l'òptima utilització dels recursos humans en l'àmbit a què afecten, dins dels límits pressupostaris i d'acord amb les directrius de la política de personal.
Les actuacions previstes per al personal laboral en els plans d'ocupació es duran a terme conforme a la normativa específica de l'ordenament jurídic laboral.
2. Els plans d'ocupació tindran com a fi primordial augmentar les capacitats de treball i les oportunitats professionals del personal empleat públic i, fonamentalment, assegurar-li i assignar-li un treball efectiu i adequat. En ells s'integraran els plans de formació i les previsions i mesures de promoció que es necessiten.
3. Els plans d'ocupació seran aprovats pel Consell, a proposta de les conselleries afectades, amb informe previ favorable de la conselleria amb competències en matèria pressupostària i de la que les tinga en matèria de funció pública, i produirà efectes a partir de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
4. Els plans d'ocupació podran contindre les previsions i mesures següents, en tot cas tenint en compte el que especifique la normativa bàsica vigent en esta matèria:
a) Previsions sobre modificació d'estructures organitzatives i de llocs de treball.
b) Suspensió d'incorporacions de personal extern a l'àmbit afectat, tant les derivades d'ofertes d'ocupació com de processos de mobilitat.
c) Reassignació d'efectius de personal.
d) Establiment de cursos de formació i capacitació.
e) Autorització de concursos de provisió de llocs limitats al personal dels àmbits que es determinen.
f) Mesures específiques de promoció interna.
g) Prestació de servicis a temps parcial.
h) Necessitats addicionals de recursos humans que hauran d'integrar-se, si és el cas, en l'Oferta d'Ocupació Pública.
i) Altres mesures que pertoquen en relació amb els objectius del pla d'ocupació.
5. Les memòries justificatives del pla d'ocupació contindran les referències temporals que pertoquen, respecte de les previsions i mesures establides en ells, sense que puguen suposar un augment de les despeses de personal previstes per a cada anualitat pressupostària.
6. Els plans d'ocupació podran afectar una o diverses conselleries, i els organismes autònoms i entitats públiques que en depenen. Quan una conselleria inicie un pla d'ocupació que tinga com a conseqüència la reducció de llocs de treball no singularitzats, amb caràcter previ a la iniciació de la fase de reassignació d'efectius, la conselleria afectada determinarà els llocs que s'han de suprimir, i tindran prioritat per a romandre en els seus destins els funcionaris o les funcionàries amb més mèrits, valorats d'acord amb el barem aplicable per a la provisió d'estos mateixos llocs.
7. Per mitjà de conveni amb altres administracions públiques, la Generalitat podrà reassignar efectius en altres administracions públiques, i podrà ser obligatòria la reassignació per al personal funcionari afectat, en els mateixos termes que en els altres supòsits previstos en esta llei. El personal funcionari que d'esta manera accedisca a altres administracions serà declarat en situació de servicis en altres administracions públiques, en les condicions previstes en la present llei.
8. Els plans d'ocupació seran objecte de negociació amb les organitzacions sindicals més representatives, en els termes que establix la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servici de les Administracions Públiques, sense perjuí del que preveu esta.»
Article 30
S'afig un paràgraf a l'apartat 2 de l'article 20 del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell, amb la redacció següent:
«Excepcionalment, les administracions públiques podran autoritzar la convocatòria de concursos de provisió de llocs de treball dirigits als funcionaris destinats en les àrees, sectors o conselleries que es determinen.»
Article 31
Es modifica l'apartat 5 de l'article 20 del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell, que queda redactat de la forma següent:
«5. Es llocs de treball es proveiran per personal funcionari de la Generalitat Valenciana i, si és el cas, quan així estiga previst en les relacions de llocs de treball, mitjançant personal funcionari de carrera d'altres administracions públiques, d'acord amb el que preveu l'article 9.6. Les vacants corresponents a les places incloses en les convocatòries per ingrés de nou personal, no necessitaran la realització de concurs previ entre els que ja tinguen la condició de funcionaris.»
Article 32
S'afig al Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell un nou article 20 bis, amb la redacció següent:
«La disminució manifesta de la capacitat del personal funcionari per a l'exercici del lloc de treball, derivat de malaltia greu física i/o psíquica, que implique un rendiment insuficient per a l'exercici del lloc de treball, que no comporte inhibició i que impedisca realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc, produirà la valoració per part de l'òrgan competent en esta matèria, el qual informarà sobre la necessitat d'adaptació o canvi de lloc de treball, davant de la capacitat disminuïda o especial sensibilitat a determinat risc del personal funcionari mencionat.
El canvi de lloc podrà efectuar-se amb destinació definitiva en les situacions que preveja el desplegament reglamentari del present article.»
Article 33
Es modifica l'article 22 apartat 1 del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell, que queda redactat de la forma següent:
«1. En les ofertes d'ocupació pública es reservarà una quota no inferior al 5% del total de vacants convocades per a ser cobertes per persones amb discapacitat de grau igual o superior al 33%, de manera que progressivament s'arribe al 2% dels efectius totals de l'administració de la Generalitat Valenciana, sempre que superen les proves selectives i que, en el seu moment, acrediten l'indicat grau de discapacitat i la compatibilitat amb l'exercici de les tasques i funcions corresponents, segons es determine reglamentàriament.
En les proves d'accés a l'ocupació pública de la Generalitat Valenciana, es garantirà el compliment de la normativa en matèria d'adaptabilitat i s'adoptaran les mesures indispensables per a garantir la igualtat d'oportunitats..
Article 34
S'afig un apartat i a l'article 35 del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell, que queda redactat de la forma següent:
«i) Excedència per raó de violència sobre la dona funcionària.»
Article 35
S'afig un segon paràgraf a l'apartat 2 de l'article 37 del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell, amb la redacció següent:
«No obstant el que disposa el paràgraf anterior, es computarà a efectes de triennis, el període de prestació de servicis en organismes o entitats del sector públic, llevat dels prestats en societats mercantils en el capital de les quals siga majoritària la participació directa o indirecta de les administracions públiques.»
Article 36
Es modifica l'apartat 4 de l'article 37 del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell, que queda redactat de la forma següent:
«4. Els funcionaris i les funcionàries tindran dret a un període d'excedència, no superior a tres anys, per a l'atenció de cada fill o filla, ja siga per naturalesa o per adopció, o acolliment permanent o preadoptiu comptat des de la data del seu naixement, o des de la data de la resolució judicial o administrativa de l'adopció o de l'acollida.
Els successius fills o filles donaran dret a un nou període d'excedència que, si és el cas, posarà fi a aquell que es gaudira. Quan el pare i la mare treballen, només un d'ells podrà exercitar este dret.
També tindran dret a un període d'excedència, de duració no superior a un any, els funcionaris per a l'atenció d'un familiar que es trobe a càrrec seu, fins al segon grau inclusivament per consanguinitat o afinitat que, per raons d'edat, accident, malaltia o discapacitat, no puga valdre's per si mateix i no exercisca activitat retribuïda.
El període d'excedència serà únic per cada subjecte causant. Quan un nou subjecte causant origine una nova excedència, l'inici del període d'esta posarà fi a aquella que es gaudira.
Esta excedència constituïx un dret individual dels funcionaris. En el cas que dos funcionaris generen el dret a gaudir-ne pel mateix subjecte causant, l'administració podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades relacionades amb el funcionament dels servicis.
El període de permanència en esta situació serà computable a efectes de triennis, consolidació de grau personal i drets passius.
Durant el primer any tindran dret a la reserva del lloc de treball que exercien. Una vegada transcorregut este període, la dita reserva ho serà a lloc en la mateixa localitat i del mateix nivell i retribució.
En el cas de l'excedència per atenció de fill o filla, el dret a la reserva de lloc de treball durant el primer any s'estendrà fins a un màxim de 15 mesos quan es tracte de membres d'unitats familiars que tinguen reconeguda la condició de família nombrosa de categoria general i fins a un màxim de 18 mesos, si tenen la condició de família nombrosa de categoria especial..
Article 37
S'afig un apartat 6 a l'article 37 del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell, amb la redacció següent:
«6. Les funcionàries víctimes de violència de gènere, per a fer efectiva la seua protecció o el seu dret a l'assistència social integral, tindran dret a sol·licitar la situació d'excedència sense necessitat d'haver prestat un temps mínim de servicis previs i sense que siga d'aplicació cap termini de permanència en esta. Durant els sis primers mesos tindran dret a la reserva del lloc de treball que exerciren, i este període serà computable a efectes d'ascensos, triennis i drets passius.
No obstant això, quan de les actuacions de tutela judicial resulte que l'efectivitat del dret de protecció de la víctima ho exigix, es podrà prorrogar per períodes de tres mesos, amb un màxim de divuit, el període en què, d'acord amb el paràgraf anterior, es tindrà dret a la reserva del lloc de treball, amb idèntics efectes als assenyalats en el dit paràgraf.»
Article 38
Es modifica la lletra i de l'apartat 1 de l'article 41 del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell, que queda redactat de la forma següent:
«i) Quan s'exercisquen càrrecs electius retribuïts i de dedicació exclusiva en les corporacions locals, quan s'exercisquen responsabilitats d'òrgans superiors i directius municipals i quan s'exercisquen responsabilitats de membres dels òrgans locals per al coneixement i la resolució de les reclamacions economicoadministratives, excepte els funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, quan exercisquen llocs reservats a ells, que es regiran per la seua normativa específica, quedant en la situació de servici actiu.»
Article 39
S'afig un apartat 4 a l'article 45 del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell, amb la redacció següent:
«4. Els reingressos derivats d'aquelles situacions administratives a què la llei atorga reserva de lloc de treball es produiran amb el mateix caràcter, ja siga provisional o definitiu, amb què s'exercia el lloc abans de la declaració de la dita situació.»
Article 40
Es modifica l'apartat 2 de l'article 52 del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell, que queda redactat de la forma següent:
«2. Els funcionaris o les funcionàries que cessen en el seu lloc de treball sense obtindre un altre pels sistemes previstos en l'article 20 quedaran a disposició de l'òrgan competent en matèria de personal de la conselleria respectiva o organisme, que podrà atribuir-los l'exercici provisional de funcions corresponents al seu grup de titulació mentre es produïsca la seua adscripció a un lloc de treball per l'òrgan corresponent de la conselleria amb competències en matèria de funció pública.
Esta adscripció, que tindrà caràcter provisional, serà comunicada a la conselleria que dispose de la vacant, amb caràcter previ a la incorporació del funcionari.
Estos funcionaris tindran preferència sobre els de nou ingrés per a ocupar un lloc corresponent al seu grau personal sempre que reunisquen els requisits del lloc.»
Article 41
Es modifica l'últim paràgraf de l'apartat 1 de l'article 53 del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell, que queda redactat de la forma següent:
«El personal funcionari que siga titular amb destinació definitiva d'un lloc de treball classificat indistintament per a dos grups de titulació i accedisca pel sistema de promoció interna al grup superior, podrà adquirir la condició de funcionari del nou grup de titulació incorporant-se al mateix lloc que ocupava.»
Article 42
Se suprimixen les disposicions addicionals segona, tercera, quarta, cinquena, sisena i setena del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell.
CAPÍTOL VIII
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/1999, DE 19 D'ABRIL,
DE LA GENERALITAT, DE POLICIES LOCALS I DE COORDINACIÓ
DE POLICIES LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 43
S'afig a la Llei 6/1999, de 19 d'abril, de la Generalitat, de Policies Locals i de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana, una disposició addicional, numerada com tercera, amb la redacció següent:
«En l'exclusiu àmbit d'aplicació d'esta llei, l'obtenció del títol universitari propi en Seguretat Pública i Ciències Policials, en qualsevol de les universitats de la Comunitat Valenciana, o de qualssevol d'Espanya que oferisquen idèntica formació, tindrà els efectes següents:
1. Serà considerat títol suficient, als efectes de l'accés o promoció interna a aquelles escales dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana en què es requerisca, com a mínim, una titulació de Grup B.
2. Eximirà, per mitjà de la convalidació oportuna, que es realitzarà per la conselleria competent en matèria de policia local, de superar aquelles matèries que hagen sigut aprovades en el curs de formació bàsic inicial preceptiu per a adquirir la condició de funcionari de carrera, en els cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, i en els cursos de capacitació.
3. La superació de la totalitat de les assignatures incloses dins del primer curs de la titulació universitària, podrà ser tinguda en compte als efectes de ser seleccionat/da en els processos de provisió de llocs vacants per al nomenament de funcionaris interins, sense perjuí del compliment dels altres requisits necessaris per a accedir al lloc de treball de què es tracte.»
CAPÍTOL IX
DEL PREU AJORNAT DE DETERMINATS
CONTRACTES D'EXECUCIÓ D'OBRES
Article 44
«Els contractes derivats de l'execució de les obres de construcció de l'edifici .Complex Administratiu Nou d'Octubre. i de les infraestructures judicials de Paterna i Alzira podran incloure clàusules de pagament ajornat, sempre que el Consell ho autoritze expressament per a cada contracte, amb informe previ favorable de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i l'ajornament no supere en deu anys el termini real de l'execució de l'obra que es tracte. Estos ajornaments meritaran els interessos corresponents.»
CAPÍTOL X
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 1/2004, DE 24 DE MAIG,
DE LA GENERALITAT, D'AJUDA A LES VÍCTIMES DE TERRORISME
Article 45
S'introduïx una disposició final quarta a la Llei 1/2004, de 24 de maig, de la Generalitat, d'Ajuda a les Víctimes de Terrorisme, que queda redactada de la forma següent:
«1. La sol·licitud, tant d'indemnització per danys físics o psíquics com per a reparació per danys materials i les accions assistencials, es formalitzarà davant de la conselleria competent en matèria d'Interior a partir de la data del fet causant fins a un any després de la resolució del Govern de la Nació, o de la curació o determinació de l'abast de les seqüeles quan es tracte de danys físics o psíquics. Per als actes de terrorisme succeïts abans de l'entrada en vigor de la present llei, el termini per a la formalització de la sol·licitud acabarà el 27 de maig de 2007.»
CAPÍTOL XI
DE LA REGULACIÓ DEL SERVICI DE TAXI EN LES ÀREES
DE PRESTACIÓ CONJUNTA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 46
Prestació del servici de taxi en les Àrees de Prestació Conjunta de la Comunitat Valenciana.
«1. S'entén per servici de taxi el transport públic discrecional de viatgers realitzat en vehicles de turisme de fins a nou places inclòs el conductor.
2. Les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana es definixen com aquelles àrees geogràfiques de caràcter supramunicipal que poden ser constituïdes per la Generalitat quan hi ha interacció i influència recíproca entre els servicis de taxi dels municipis que les integren. Es faculta el conseller competent en matèria de transports per a la creació, delimitació i ordenació d'estes àrees.
3. Les autoritzacions per a realitzar servici de taxi en les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana s'atorgaran a persones físiques, i també podran atorgar-se a persones jurídiques que revisten la forma de societat mercantil, societat laboral o cooperativa de treball associat; en tot cas estes persones jurídiques hauran de tindre com a objecte social únic i exclusiu la prestació del servici de taxi.
4. Per a l'atorgament de l'autorització, sense perjuí del que s'ha exigit en la normativa vigent, serà necessari complir els requisits següents:
a) Capacitació professional, entenent-se esta com la possessió dels coneixements necessaris per a l'exercici de l'activitat atorgada per l'òrgan que corresponga de la conselleria competent en matèria de transports.
Reglamentàriament es determinaran els coneixements mínims exigibles, el mode d'adquirir estos coneixements i el sistema de comprovació per l'administració competent de la possessió dels coneixements exigits.
b) Honorabilitat. S'entendrà que posseïxen el requisit d'honorabilitat les persones en què no concórrega cap de les circumstàncies següents:
. Haver sigut condemnades, per sentència ferma per delictes dolosos, mentre no hagen obtingut la cancel·lació dels antecedents penals.
. Haver sigut sancionades de forma reiterada per resolució ferma per infraccions molt greus en matèria de transport en els termes que reglamentàriament es determine.
c) En el cas de persones jurídiques, solvència econòmica, en els termes que reglamentàriament es determine.
5. Es podrà ser titular de més d'una autorització. El nombre d'autoritzacions acumulades en cada àrea de prestació conjunta es determinarà per les corresponents normes de desplegament d'este article en funció de les necessitats de cada àrea. En cap cas s'autoritzaran les transmissions que, com a resultat d'estes, feren superar els límits màxims de concentració d'autoritzacions que reglamentàriament es determinen.
6. Les autoritzacions podran ser transmeses amb resolució prèvia de l'òrgan competent sempre que l'adquirent reunisca els requisits exigits per a ser-ne titular. En especial, es resoldran favorablement les transmissions que tinguen el seu origen en la defunció del seu titular i ho siguen a favor del seu cònjuge viudo o hereus legítims encara que estos no disposen de la capacitació professional exigida en el punt 4, apartat a) i condicionades a l'efectiva adquisició de la dita capacitació, que haurà de verificar-se durant l'any següent a la data de defunció del titular transmissor.
7. El conductor o la conductora del vehicle de taxi haurà d'obtindre prèviament el carnet professional corresponent, expedit per l'òrgan competent de cada àrea de prestació conjunta.
8. Els vehicles adscrits a les autoritzacions de les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana hauran de complir els requisits que determinen les normes de desplegament d'este article quant a les condicions genèriques de seguretat, capacitat, confort, antiguitat màxima, prestacions i mediambientals.»
Article 47
Règim sancionador i inspecció de les Àrees de Prestació Conjunta.
«1. La vigilància i inspecció dels servicis del taxi de les Àrees de Prestació Conjunta de la Comunitat Valenciana, correspon a la direcció general competent en matèria de transport terrestre i als òrgans que es determinen expressament per a cada una de les àrees.
El personal adscrit a les unitats d'inspecció de les Àrees de Prestació Conjunta de la Comunitat Valenciana al qual s'encarreguen funcions d'inspecció, tindrà la consideració d'agents de l'autoritat en l'exercici de les seues funcions.
2. Les infraccions de les normes reguladores dels servicis de taxi es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
2.1. Es consideraran infraccions molt greus:
a) La realització del servici de taxi sense la preceptiva autorització o incomplint algun dels requisits exigits en l'article 47.4.
b) La falsificació dels distintius o senyalitzacions que siguen exigibles per a la prestació del servici de taxi.
c) La manipulació del taxímetre o dels seus elements, o d'altres instruments de control que siga obligatori portar en el vehicle, destinada a modificar el seu funcionament normal o modificar els seus mesuraments.
d) Conduir el vehicle havent ingerit begudes alcohòliques amb taxes superiors a les establides en la Llei General de Seguretat Vial, i, en tot cas, la conducció davall els efectes d'estupefaents, psicotròpics, estimulants i qualsevol altra substància d'efecte anàleg.
e) Retindre qualsevol objecte abandonat en el vehicle sense donar-ne compte a l'autoritat competent.
f) Destinar al servici de taxi un vehicle que supere els requisits d'antiguitat establits reglamentàriament.
g) L'incompliment del règim tarifari, comés de forma intencionada.
2.2 Es consideraran infraccions greus:
a) L'incompliment de les condicions essencials de l'autorització, quan no haja de qualificar-se com molt greu.
b) L'incompliment del règim tarifari, quan no haja de qualificar-se com molt greu.
c) No atendre, sense causa justificada, la sol·licitud d'un usuari estant de servici.
d) Mancar del preceptiu document en què han de formalitzar-se les reclamacions dels usuaris o negar o obstaculitzar la seua disposició al públic, així com l'ocultació o demora injustificada en la comunicació a l'administració de les reclamacions o queixes consignades en aquell, d'acord amb el que reglamentàriament es determine.
e) L'incompliment del règim de descansos establit.
f) La iniciació de servicis fora de l'àmbit territorial de l'autorització
g) Qualsevol de les infraccions previstes en l'article anterior, quan per la seua naturalesa, ocasió o circumstància, no haja de ser qualificada com molt greu.
h) Incomplir l'obligació de transport de l'equipatge dels viatgers en els supòsits i fins al límit en què això resulte obligatori.
i) L'alteració o inadequada utilització dels distintius o senyalitzacions que siguen exigibles per a la prestació del servici de taxi.
j) L'inadequat funcionament, imputable al titular del taxi, del taxímetre, dels mòduls o de qualsevol altre instrument que s'haja de portar instal·lat en el vehicle, quan no haja de ser qualificada com molt greu, o no passar la revisió periòdica d'estos en els terminis i en la forma legalment o reglamentàriament establits.
k) El tracte vexatori als usuaris.
2.3 Es consideraran infraccions lleus:
a) Realitzar servicis sense portar a bord del vehicle la documentació que acredite la possibilitat formal de prestar el servici.
b) No portar en lloc visible del vehicle els distintius, rètols, avisos o documents d'obligada exhibició per a coneixement del públic usuari o portar-los en condicions que dificulten la seua percepció, així com la seua utilització de forma inadequada.
c) El tracte desconsiderat als usuaris.
d) L'incompliment pels usuaris de les obligacions que els corresponguen reglamentàriament.
e) No tindre canvi de moneda metàl·lica o bitllets fins a la quantitat que es trobe reglamentàriament determinada.
f) Descuit en la neteja personal o exterior i interior del vehicle.
g) Donar origen a escàndol públic amb motiu del servici.
3. Les infraccions lleus se sancionen amb advertència o una multa de fins a 300 euros; les greus amb una multa de 301 fins a 2.000 euros; i les molt greus amb una multa de 2.001 fins a 4.600 euros i amb la pèrdua, si és el cas, de l'autorització.
4. Sense perjuí del que disposen els apartats anteriors, podrà decretar-se la suspensió temporal de les autoritzacions. En les infraccions lleus, la suspensió de l'autorització serà per un termini no superior a quinze dies. En les infraccions greus, la suspensió serà per un termini de tres a sis mesos, i en les molt greus de fins a un any.
5. Les sancions es graduaran d'acord amb la repercussió social del fet infractor, la intencionalitat, la naturalesa dels perjuís causats, la magnitud del benefici il·lícitament obtingut i la reincidència o habitualitat en la conducta infractora.
6. En tot cas, serà també d'aplicació en relació amb l'incompliment de les normes reguladores dels servicis de taxi, el que disposen els articles 138 a 144 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres i en les seues normes de desplegament en matèria de règim sancionador i de control dels transports per carretera, així com de les activitats auxiliars i complementàries d'estos.
7. El procediment per a la imposició de les referides sancions s'ajustarà al que disposa la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres i en el Reglament per a la seua aplicació aprovat per Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre..
CAPÍTOL XII
DE LA CREACIÓ DEL FONS DE COMPENSACIÓ
DEL PLA EÒLIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 48
Es crea el Fons de Compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV), amb la redacció seguent:
«U. Creació del Fons de Compensació.
1. Es crea el Fons de Compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV), destinat a aquells municipis inclosos en l'àmbit d'afecció d'alguna de les 15 zones aptes per a albergar-hi instal·lacions eòliques recollides en el Pla, que es nodrirà dels ingressos de les empreses adjudicatàries com a contribució a les seues estratègies d'actuació.
2. La gestió ordinària del dit Fons serà realitzada per l'Agència Valenciana de l'Energia (AVEN), de conformitat amb les directrius establides en l'ordre corresponent de la conselleria competent en matèria d'energia, a través de la qual es regularan les normes d'aplicació del Fons de Compensació.
3. Per resolució del president de l'AVEN, es faran públiques les convocatòries anuals del Fons de Compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana.
Dos. Ingressos.
1. Anualment, l'empresa adjudicatària de cada zona realitzarà l'ingrés corresponent a la potència total instal·lada en la zona el 31 de desembre de l'any anterior.
2. Este ingrés, que tindrà lloc fins al desmantellament dels parcs eòlics, es calcularà a raó de 0,955 euros/kW i any, quantitat que s'actualitzarà anualment d'acord amb la variació anual de la tarifa elèctrica mitjana o de referència. La quantitat a ingressar serà notificada per l'AVEN a les diferents empreses adjudicatàries amb la deguda antelació.
3. Les empreses adjudicatàries podran anticipar les aportacions capitalitzant a 20 anys fins a un 37% de les quantitats anuals a ingressar durant estos, i quedaran exemptes de l'ingrés de la fracció capitalitzada durant el període restant fins al desmantellament efectiu dels parcs eòlics. En tot cas, a les quantitats capitalitzades, la la variació de la tarifa mitjana o de referència que s'aplicarà, correspondrà a la de l'any immediatament anterior a l'inici de la capitalització mencionada, i esta variació es considerarà constant, aplicable durant el període capitalitzat.
Tres. Distribució del fons.
L'ingrés realitzat per l'empresa adjudicatària d'una determinada zona anirà destinat a les corporacions locals d'aquells municipis inclosos en l'àmbit d'afecció de la dita zona, per a la realització de les actuacions que es detallen en l'article següent.
Les quantitats que es troben en el compte i no compromeses durant un exercici, passaran a engrossir l'import del Fons per a l'exercici següent.
Quatre. Actuacions a què cal donar suport.
1. El fons podrà anar destinat a actuacions d'inversió dels tipus i característiques següents:
. Projectes de millora d'infraestructures rurals i de servicis.
. Projectes d'impuls de les energies renovables.
. Projectes de millora de les condicions socioeconòmiques.
2. Els costos elegibles que entren en el càlcul a efectes de la distribució del fons són els següents:
. Les inversions en immobilitzat: cost de mà d'obra externa, execució material, equips i instal·lacions.
. Costos de projecte i direcció d'obra, si es tracta de contractacions externes.
3. La quantitat assignada a cada projecte es determinarà en funció del pressupost d'inversió presentat per l'entitat sol·licitant, i no podrà superar el 100% del dit pressupost.»
CAPÍTOL XIII
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/1991,
DE 27 DE MARÇ, DE LA GENERALITAT, DE CARRETERES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 49
Es modifica l'article 47 de la Llei 6/1991, de 27 de març, de la Generalitat, de Carreteres de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«La tramitació dels expedients sancionadors previstos en esta llei es realitzarà d'acord amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El termini per a la notificació de la resolució dels procediments sancionadors serà de dotze mesos, transcorregut el qual sense que es produïsca aquella, es dictarà resolució que declare la caducitat del procediment i ordene l'arxiu de les actuacions, amb els efectes previstos en la legislació vigent.»
CAPÍTOL XIV
DE LA CREACIÓ DEL CONSELL ASSESSOR DE TELECOMUNICACIONS I PER A LA SOCIETAT TECNOLÒGICA I DEL CONEIXEMENT
Article 50
Es crea el Consell Assessor de Telecomunicacions i per a la Societat Tecnològica i del Coneixement
«1. Es crea el Consell Assessor de Telecomunicacions i per a la Societat Tecnològica i del Coneixement (CATSCON) com a òrgan col·legiat consultiu del Consell per a les telecomunicacions i la societat de la informació i del coneixement.
Són funcions d'este Consell l'assessorament i la proposta de mesures al Consell en l'avaluació, el seguiment i l'impuls de la seua política en matèries relatives a les telecomunicacions i a la societat de la informació i del coneixement, així com la mateixa emissió d'informes sobre els assumptes que el Consell determine o sobre els quals, per iniciativa pròpia, considere convenients.
2. El Consell, per mitjà de decret, establirà la composició i el règim de funcionament del Consell Assessor de Telecomunicacions i per a la Societat Tecnològica i del Coneixement, els membres del qual representaran:
. l'administració autonòmica;
. l'administració local;
. els operadors de servicis de telecomunicacions o de xarxes públiques de telecomunicacions;
. els desenrotlladors i prestadors de servicis de la societat de la informació;
. els fabricants d'equips de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC);
. els consumidors i usuaris;
. les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana;
. els col·legis professionals relacionats amb les TIC, i
. personalitats de reconegut prestigi en el sector TIC.
CAPÍTOL XV
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/1998, DE 22 DE JUNY,
DE LA GENERALITAT, D'ORDENACIÓ FARMACÈUTICA
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 51
Es modifica l'apartat 3 de l'article 26 de la Llei 6/1998, de 22 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«3. La transmissió de les oficines de farmàcies, amb independència del règim o circumstàncies que van originar la seua obertura, només pot dur-se a terme quan l'establiment ha romàs obert al públic durant 10 anys, llevat que es donen els supòsits previstos en l'apartat 2 del present article.»
CAPÍTOL XVI
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 8/1986, DE 29 DE DESEMBRE,
D'ORDENACIÓ DEL COMERÇ I SUPERFÍCIES COMERCIALS
Article 52
Exercici de la venda no sedentària.
Es modifica el paràgraf b de l'apartat u de l'article 20 del capítol II del títol segon de la Llei de la Generalitat Valenciana 8/1986, de 29 de desembre, d'ordenació del comerç i superfícies comercials, que queda redactat de la forma següent:
«b) El període de vigència de les autoritzacions no podrà ser superior a un any. Durant este període podran transferir-se en la forma i amb els requisits que reglamentàriament es determine.»
CAPÍTOL XVII
DE LA PROTECCIÓ DELS SISTEMES
DE QUALITAT AGROALIMENTÀRIA
Article 53
Protecció dels sistemes de qualitat agroalimentària.
«Secció 1.ª
Sistemes de qualitat.
U. Sistemes de qualitat o figures de qualitat agroalimentària.
1. S'entén per sistemes de qualitat o figures de qualitat agroalimentària la protecció sobre els productes agraris i alimentaris amb un diferencial de qualitat degut a les seues característiques específiques que poden resultar molt beneficioses per al món rural, les quals es deuen al seu origen geogràfic o a mètodes i tècniques respectuosos amb el medi ambient.
2. Són:
a) Les denominacions d'origen protegides, les indicacions geogràfiques protegides, les Especialitats Tradicionals Garantides i l'Agricultura Ecològica, així com qualssevol considerades com a tals, basant-se en reglamentacions de caràcter internacional, europeu o nacional.
b) La marca qualitat CV, com a marca de garantia pròpia, basant-se en reglamentacions de caràcter general.
c) L'artesania agroalimentària.
d) Aquelles altres derivades de l'aplicació de programes de qualitat de la Comunitat Valenciana.
3. Les disposicions d'este capítol s'aplicaran a totes les figures de qualitat ja existents en l'àmbit de la Comunitat Valenciana o que puguen crear-se en el futur, així com a les estratègies derivades de la implantació de política de qualitat i als productes denominats com begudes espirituoses i tradicionals.
Secció 2.ª
Denominació d'origen protegida, indicació geogràfica
protegida, especialitat tradicional garantida i agricultura ecològica
Dos. Conceptes i reconeixement.
1. En relació amb els conceptes i el reconeixement caldrà ajustar-se al que preveu la normativa comunitària aplicable en esta matèria, en particular conforme a les previsions dels Reglaments Europeus núm. 2092/91, del Consell de 24 de juny de 1991, núm. 510/2006, del Consell de 20 de març del 2006 i el núm. 509/2006, del Consell de 20 de març del 2006 o normes que els substituïsquen.
2. Els noms geogràfics i qualsevol de les mencions de les indicacions de qualitat de l'àmbit d'esta llei són béns de titularitat pública i per tant no poden ser objecte d'apropiació particular, alienació o gravamen. La titularitat d'estos béns correspon a la Generalitat Valenciana i queden protegits davant d'usos diferents dels regulats en esta llei sense perjuí de les normes que els despleguen i per la resta de normes d'aplicació, tot això sense perjuí d'allò regulat en la Llei 17/2001 de 7 de desembre sobre marques.
Tres. Gestió.
1. La gestió de cada una de les Denominacions d'origen protegides i de cada una de les indicacions geogràfiques protegides serà duta a terme per un òrgan autoritzat, abans d'iniciar la seua activitat, per la conselleria competent en matèria de política agroalimentària.
2. Els fins dels òrgans de gestió són: la representació, defensa, garantia i promoció dels productes emparats, així com el desenrotllament de mercats.
3. El terme «Consell regulador» podrà usar-se per a denominar a l'òrgan de gestió, sense perjuí del que preveu la legislació bàsica estatal en matèria de vinya i vi.
4. Els òrgans de gestió tenen personalitat jurídica pròpia, la seua naturalesa pot ser pública o privada, amb plena capacitat d'obrar i podran funcionar en règim de dret públic o privat. Els òrgans de gestió o consells reguladors estan facultats per a associar-se, constituir o ser partícips d'associacions, fundacions i societats civils o mercantils amb l'objecte d'aconseguir els fins que els corresponen.
Tots els òrgans de gestió o consells reguladors ja constituïts, a la data d'entrada en vigor de la present llei, queden definits com corporacions de dret públic.
5. L'organització i el funcionament dels consells reguladors o òrgans de gestió s'establiran per mitjà de desplegament reglamentari.
6. Amb l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de política agroalimentària, els òrgans de gestió o consells reguladors poden associar-se per a la gestió de servicis de caràcter comú, sense que això supose la pèrdua de la personalitat jurídica autònoma de cada un dels òrgans de gestió.
7. Als òrgans de gestió o consells reguladors els són d'aplicació les disposicions previstes en este capítol, en la normativa comunitària i estatal bàsica, les respectives reglamentacions de les distintes figures de qualitat, així com els distints reglaments d'organització i funcionament.
Quatre. Control i certificació.
1. El control sobre els productes agraris i alimentaris, amb una Denominació d'origen protegida, indicació geogràfica protegida o qualificats com a agricultura ecològica, pot ser dut a terme:
a) Per un organisme públic, que actuarà d'acord amb els principis del Reial Decret 50/1993, de 15 de gener, pel qual es regula el control oficial dels productes alimentaris, i del Reial Decret 1397/1995, de 4 d'agost, pel qual s'aproven mesures addicionals sobre el control oficial de productes alimentaris.
b) Pel mateix òrgan de gestió o consell regulador, sempre que es troben adequadament separades les funcions de gestió i control. Les funcions de control es realitzaran sense dependència jeràrquica ni administrativa respecte dels òrgans de direcció del consell regulador i davall la tutela de l'administració competent. A més s'haurà de garantir la independència i inamovibilitat dels que estiguen habilitats per l'administració, entre experts independents, per a exercir les funcions de control.
c) Per un organisme independent de control, amb la corresponent autorització per l'autoritat competent en matèria de qualitat agroalimentària.
En relació amb les especialitats tradicionals garantides el control serà dut a terme per organisme independent de control, amb la corresponent autorització per l'autoritat competent en matèria de qualitat agroalimentària.
2. La certificació dels productes, amb denominació d'origen protegida, indicació geogràfica protegida, els qualificats com agricultura ecològica o especialitats tradicionals garantides, es realitzarà d'acord amb el que preveuen les normes de desplegament reglamentari.
Cinc. Protecció.
1. El règim jurídic aplicable serà el previst en la normativa comunitària per a Denominacions d'origen protegides, indicacions geogràfiques protegides, especialitats tradicionals garantides i l'Agricultura Ecològica, en concret el Reglament (CE) núm. 510/2006 del Consell de març del 2006, el Reglament (CE) núm. 509/2006 del Consell, de 20 de març del 2006, Reglament Europeu núm. 2092/91, del Consell de 24 de juny de 1991 o normes que el substituïsquen.
2. En relació amb les denominacions d'origen protegides i amb les indicacions geogràfiques protegides en el supòsit de període transitori màxim i coexistència d'una denominació registrada i no registrada, se'ls aplicaran les previsions del Reglament (CE) núm. 510/2006, del Consell de 20 de març del 2006 o reglamentació que el substituïsca.
Secció 3.ª
Marca de qualitat CV
Sis.
La marca de qualitat <<CV>> «Conformitat i Validació» distingix en el mercat la qualitat singular de determinats productes agraris i agroalimentaris, el règim aplicable serà el previst en la normativa reglamentària.
Secció 4.ª
Artesania Agroalimentària
Set.
S'entén per artesania agroalimentària l'activitat d'elaboració, manipulació i transformació de productes alimentaris que complint els requisits que establix la normativa vigent estan subjectes a unes condicions durant tot el seu procés productiu, que sent respectuoses amb el medi ambient, garantixen al consumidor un producte final individualitzat, de qualitat i amb característiques diferencials obtingut gràcies a les xicotetes produccions controlades per la intervenció personal de l'artesà.
La matèria relativa a artesania agroalimentària serà objecte de regulació posterior per mitjà del corresponent desplegament reglamentari..
CAPÍTOL XVIII
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/2003, DE 4 DE MARÇ, DE LA
GENERALITAT, DE RAMADERIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 54
Es modifica la lletra c del punt 1 de l'article 4 de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«c) Els animals de caràcter esportiu i cinegètic, els que es destinen a activitats culturals o recreatives, i la fauna salvatge, marina i fluvial, quan comprometen la sanitat de la cabanya ramadera o la seguretat alimentària dels consumidors.»
Article 55
Es modifica el punt 2 de l'article 58 de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«2. De l'obligació prevista en el paràgraf anterior quedaran exonerades totes les activitats de producció agrícola que tinguen com a objecte l'obtenció i posada en el mercat de matèries primeres destinades a l'alimentació animal, la producció domèstica de pinsos per a la seua utilització en l'alimentació d'animals destinats a la producció d'aliments per a consum propi i d'animals no destinats a la producció d'aliments, així com la venda al detall de pinsos per a animals de companyia.»
Article 56
Es modifica el punt 2 de l'article 116 de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«2. El document acreditatiu s'expedirà d'ofici o a sol·licitud del titular de l'explotació una vegada realitzades les comprovacions sanitàries oportunes, i quedarà en suspens quan es comprove la presència de la malaltia per a la qual s'ha obtingut la qualificació i fins que es comprove la seua total extinció.»
Article 57
Es modifica la lletra a del punt 1 de l'article 153 de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«a) En el cas d'infraccions lleus: multa de 600 a 3.000 euros o advertència. L'advertència només s'imposarà si no ha hagut dol i en els últims dos anys el responsable no ha sigut sancionat en via administrativa per la comissió de qualsevol altra infracció de les previstes en esta llei.»
Article 58
Se suprimix la disposició final primera de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana.
CAPÍTOL XIX
DE LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC DE L'AGÈNCIA
VALENCIANA DE PRESTACIONS SOCIALS
Article 59
Règim jurídic de l'Agència Valenciana de Prestacions Socials
«Primer
La societat mercantil AVAPSA, Agència Valenciana de Prestacions Socials, SA, és una empresa de la Generalitat, d'acord amb l'article cinqué del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, que presta servicis essencials en matèria de servicis socials i de caràcter sociosanitari, així com totes les altres activitats complementàries, accessòries i auxiliars que siguen necessàries per al compliment de eixe objecte, d'acord amb el que disposa el present article.
El capital social d'AVPSA haurà de ser íntegrament de titularitat de la Generalitat.
Segon
AVAPSA, com a mitjà propi instrumental i servici tècnic de l'administració de la Generalitat, està obligada a realitzar exclusivament els treballs que li encarregue l'administració de la Generalitat i els organismes públics que en depenen, i no podrà realitzar cap altra activitat, per compte propi o d'altri. Els treballs encarregats a AVAPSA hauran de versar sobre les matèries següents:
1. L'organització, la gestió i la prestació de servicis socials i de caràcter sociosanitari.
2. La preparació, la contractació i l'execució de totes les activitats que siguen necessàries per a la construcció i equipament d'obres i instal·lacions que la Generalitat destinarà a la prestació dels servicis mencionats.
3. La posada en funcionament i la gestió d'infraestructures de la Generalitat en què es presten servicis socials i de caràcter sociosanitari.
Tercer
L'actuació d'AVAPSA no podrà suposar l'exercici de potestats administratives.
Quart
AVAPSA podrà requerir en les seues actuacions la col·laboració d'empresaris particulars, de conformitat amb el que disposa el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny.
Cinqué
AVAPSA no podrà participar en els procediments per a l'adjudicació de contractes convocats per l'administració de la Generalitat. No obstant això, quan no concórrega cap licitador podrà encarregar-se a AVAPSA l'execució de l'activitat objecte de licitació pública.
Sisé
L'import de les actuacions, treballs i estudis realitzats per mitjà d'AVAPSA es determinarà aplicant a les unitats executades les tarifes corresponents que hauran de ser aprovades pel titular de la conselleria competent en matèria de servicis socials. Estes tarifes es calcularan de manera que representen els costos reals de realització i la seua aplicació a les unitats executades servirà de justificant de la inversió o dels servicis realitzats. Així mateix, es tindrà en compte per a la determinació de les tarifes el preu que, si és el cas, percebrà AVAPSA dels usuaris del servici, actuació, programa o activitat encarregada per la Generalitat.
Quan algunes unitats no tinguen aprovada la seua tarifa, el seu cost podrà valorar-se a partir del corresponent al dels elements simples que integren altres unitats amb tarifa aprovada i que també formen part de la unitat de què es tracte. En el cas que tampoc puga aplicar-se el procediment descrit anteriorment, el seu cost serà el que figure en el pressupost aprovat per l'òrgan competent. En ambdós casos, els costos així determinats tindran el caràcter de tarifa, i tindran validesa només per a l'encàrrec concret a què es referisquen.
Seté
Els contractes d'obres, subministraments, de consultoria i assistència i de servicis que AVAPSA haja de concertar per a l'execució de les activitats expressades s'adjudicaran per mitjà de l'aplicació del procediment establit a este efecte en el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, quant a publicitat, procediments de licitació i formes d'adjudicació, sempre que la quantia dels contractes iguale o supere les quantitats fixades en els articles 135.1, 177.2 i 203.2 i disposició addicional sisena de la dita llei.
El conseller competent en matèria de servicis socials resoldrà les reclamacions que es formulen contra els actes de preparació i adjudicació d'estos contractes, adoptarà les mesures cautelars que pertoquen i fixarà, si és el cas, les indemnitzacions pertinents, i les resolucions podran ser impugnades davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat amb l'article 2, paràgraf b), de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la dita jurisdicció.»
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
De la declaració d'urgent ocupació
U. Es declara la necessitat d'urgent ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació forçosa com a conseqüència de l'execució de les obres que a continuació s'expressen.
Les compreses en el II Pla de carreteres de la Comunitat Valenciana 1995-2002 i les següents:
Castelló
. Ronda sud-oest de Vila-real
. Duplicació de la carretera CV-18, tram Burriana-Almassora
. Carretera Orpesa - Cabanes, P.K. 6+500 a 10+000. Cabanes
. Millora de traçat CV-14 tram Sorita - La Balma
. Ampliació i millora de la CV-170 del PK 32+500 al PK 35+600. Vistabella
. Rectificació de corbes CV-165 Costur. La Foia
. Millora de la seguretat vial de la travessia dels Ibarsos. (Serra d'Engarcerà)
. Millora de la seguretat vial de la travessia de Cervera del Maestre
. Ampliació i millora del traçat de la CV-17. De la Pobla Ballestar a Mosqueruela.
. Millora de la seguretat vial de la CV-107, accés a la Pobla de Benifassà
. Ampliació i millora de la seguretat vial de la CV-15 del PK 53 al 56 i del PK 60 al 61.
. Ampliació i millora de la seguretat vial de la CV-135 del PK 53 al 56 i del PK 0+00 AL 13+500. Entre Cálig i Beniarjó
. Condicionament de la CV-148 entre els PK 0+000 i 2+730 a Cabanes.
. Biela CV-21 a CV-10. Onda
. Nou pont sobre la rambla Cervera de la CV-132. Sant Mateu-Xert
. Rectificació de corbes de la CV-170 PK 6+000 a 7+000 Vall d'Alba
. P.B. Nova carretera CV-10 a N-340
. P.B. Ronda Nord de Figueroles i la CV-190
. Condicionament de la CV-20 del PK 11+400 a 63+325
. Pas superior en el nou vial Castelló - Benicàssim sobre el ff.cc. Port
. Vial de connexió Peñíscola - Benicarló
. Millora seguretat vial Travessia dels Ibarsos. Serra d'Engarcerà.
València
. Variant nord de Bétera
. Duplicació de la calçada de la CV-336. San Antonio de Benagéber-Bétera
. Pont de Sant Vicent sobre el Pla d'Ontinyent.
. Accés nord al port de València. Fase I, barranc de Carraixet-Universitat Politècnica
. Accés nord al port de València Fase II
. Autovia CV-50. Tram I.- de la variant de Benaguasil a la N-III
. Autovia CV-50. Tram II de la N-III a A-7
. Autovia CV-50. Tram III de la A-7 a la N-332 (Sueca)
. Autovia CV-50 Tram IV-Túnel de la Calderona
. Carril bici Pinedo-El Saler
. Carretera de circumval·lació d'Ayora
. Nova carretera de connexió d'Almiserà amb l'antiga travessia de la CV-60
. Túnel urbà en la muntanya de l'Or a Cullera
. Pas inferior de l'av. Mestre Rodrigo davall el carrer General Avilés. València
. Duplicació CV-370 Riba-roja Vilamarxant. Eix del Túria
. Ronda nord d'Albalat de la Ribera
. Corredor de vianants i ciclista Chiva-Cheste
. Variant sud-oest d'Alzira i nou accés a Carcaixent
. Autovia Gandia - El Morquí CV-60. Tram Palma - Rótova
. Ronda nord-est de Sueca N-332 a CV-500
. Ronda sud-est de Sueca CV-500 a N-332
. Corredor de vianants entre Aiacor i Torre Cerdá. Canals
. Corredor de vianants Castelló de Rugat
. P.B. i P.C. Duplicació CV-60. Olleria - Terrateig
. Millora de la seguretat vial CV-660 PK 16+250 a 19+250. Ontinyent-Fontanars
. Ontinyent. Rotonda carrer Gil en la ronda sud CV-81
Alacant
. Condicionament de la CV-845 Aspe- Límit de província amb Múrcia.
. Ronda est de Benferri. (Alacant)
. Rotonda a Alcalalí
. Accés al polígon industrial «Les Maromes» d'Almoradí
. Millora de la Seguretat Vial de la CV-773. Busot
. Circumval·lació i desdoblament de la CV-845 Fondó de les Neus
. Desdoblament de la CV-815 al seu pas per Onil
. Vial d'accés sud de Xixona
. Remodelació carretera CV-715 Relleu-La Vila Joiosa
. Condicionament de traçat CV-715 tram PK 5+800 a 6+200
. Condicionament de traçat CV-835 del PK 6 al 9
. Millora de la seguretat vial en el PK 8+500 de la CV-845
. Accessos Hospital Comarcal de Dénia
. Millora de la intersecció de la CV-845 amb la N-325
. P.B i P.C. Variant de la CV-70. Alcoi - Benidorm
. Nova carretera l'Orxa - Villalonga
. Millora de la connexió ronda sud d'Elda amb la N-330
. Millora de la seguretat vial a Elda CV-83
. Nova carretera Elx-Santa Pola (Elx- Sendera de Cendues)
. Variant d'Agost en la CV-820
. Pont sobre el riu Batoi a Alcoi
. Condicionament de la CV-900 al seu pas pel termes municipals de la Granja de Rocamora, Callosa de Segura i Cox.
. Ronda sud-oest del Pinós
. Condicionament de la CV-767. Finestrat
. Andana ciclista en la CV-911. Almoradí
. P.B. ronda sud Muro de Alcoi
. Accés est San Miguel de Salinas
. P.B. nou eix viari Novelda - Agost
. P.B. i P.C. desdoblament variant de Torrevieja
. Ronda nord de Benimarfull
. Ronda d'Algorfa
. P.B. Eix viari Muro de Alcoi - Villena
Les compreses en el I i II Pla Director de Sanejament i Depuració de la Comunitat Valenciana i les actuacions següents:
. Tabarca. Millores E.D.A.R.
. Yátova. Nova E.D.A.R.
. Fondó de les Neus. Execució col·lector general aigües fecals meridional
. Vila-real. Millores E.D.A.R. Vora-Riu
. València. Col·lector connexió E.D.A.R. pedania de Pinedo a la E.D.A.R. de Pinedo
. Alcoi. Tractament terciari per a reutilització de les aigües per a ús industrial. Alacant.
. Col·lectors i E.D.A.R. en El Campello (Alacant)
. Col·lectors generals i nova E.D.A.R. d'Alcalà de Xivert (Castelló)
. Nova E.D.A.R. de Bellús.
. Nova E.D.A.R. de Siete Aguas i col·lectors generals.
. Manises. Adequació del canal de Daroqui
. Pego. Sanejament integral.
. L'Alcora. Col·lector, bombament i E.D.A.R. La Foia
. Elx. E.D.A.R. Perleta
. Teulada. Reforma E.D.A.R. de Moraira
. Sant Joan i El Campello. E.D.A.R., impulsions i col·lectors Alacantí Nord
. Alacant. E.D.A.R. Alacantí Sud. Estació de bombament, impulsió i sobreeixidor. Tram I
. Sobreeixidor aigües depurades procedents de la E.D.A.R. d'Alacantí Sud. Tram II i III (Alacant)
. Tractament terciari avançat de les aigües depurades d'Alacantí Sud.
La compresa en el projecte de canalització:
. Defensa nucli urbà Silla.
La compresa en el projecte de reutilització d'aigües residuals de l'estació depuradora de:
. E.D.A.R de Racó de Lleó. Davall Vinalopó. (Regs de Llevant)
Les obres derivades del desenrotllament de la «Xarxa de Plataformes Reservades al Transport Públic a Castelló. Fase I.»
. Tram UJI-parc Ribalta
. Tram Parc Ribalta
. Tram c/ Colom
. Tram Cardona Vives-platja del Pinar
. Tram platja del Pinar-Benicàssim
Les obra derivades del desenrotllament de l'«Esquema Director de la Xarxa per a desplaçaments no motoritzats de la Comunitat Valenciana.»
. Via Verda d'Ojos Negros. Tram Algímia d'Alfara-Sagunt
. Via Verda d'Ojos Negros. Integració en el planejament urbà d'Altura
. Unió de la Via Verda d'Ojos Negros i la Via Xurra. Tram Sagunt-Puçol
. Via Verda Orpesa-Benicàssim
. Via Verda Alzira-Xàtiva.»
En matèria de ports i costes es recullen les compreses en les actuacions següents que es preveu iniciar en l'exercici 2007, detallades per ordre d'emplaçament de nord a sud del litoral de la Comunitat:
. Vinarós, tram del passeig marítim entre Platja i Punta, situat al sud del port d'este municipi.
. Peñíscola, nou tram del passeig marítim en la platja sud, entre la rotonda de la plaça Constitució i l'espigó, a l'altura de la caserna de la Guàrdia Civil.
. Xilxes, execució d'un punt d'accés al mar al sud de la platja d'este municipi, d'acord amb el que preveu el Pla d'Infraestructures Estratègiques.
. Dénia, execució de rotonda en la confluència de l'avinguda Joan Fuster amb la carretera Dénia-Xàbia, per a millorar l'accés al port.
. Torrevieja, condicionament del tram de costa situat entre la platja de Los Locos i el cap Cervera d'este municipi.
Totes elles tant si es realitzen per la Generalitat, com per entitats habilitades com a beneficiàries d'expropiacions i per les entitats locals.
Dos. Es declaren d'utilitat pública o interés social i urgent ocupació els terrenys afectats per les obres, considerades totes elles d'interés general per la Llei 8/2002, de 5 de desembre, d'Ordenació i Modernització de les Estructures Agràries de la Comunitat Valenciana, que a continuació s'expressen:
. Conducció d'impulsió Comunitat de Regants de Roglà i Corbera (València).
. Obres de xarxes principals de canonades de distribució i grup de bombament, en el terme municipal de Petrés (València).
. Millora infraestructura hidràulica a Pedreguer (Alacant).
. Impulsió d'aigües residuals depurades des de l'EDAR de Callosa de Segura als pobles de la Granja de Rocamora, Cox, Callosa de Segura i Redován (Alacant).
. Desglossat núm. 1 del projecte de condicionament de la xarxa de reg major de Relleu (Alacant).
. Embassament regulador de reg per a la S.A.T. núm. 2.282 «Regs de Segaria», a Beniarbeig (Alacant).
. Cobriment de séquies 2003/2005, en el terme municipal de València.
. Electrificació rural i en el terme municipal de la Serra d'Engarcerà (Castelló).
. Explotació en comú i modernització del regadiu a Bolbaite (València) 1a fase.
. Embassament regulador de reg, per a la Comunitat de Regants de la Vila d'Ondara (Alacant).
. Modernització i racionalització de l'aigua per a reg, en la conca del riu Algar, en el terme municipal de Callosa en Sarrià (Alacant).
. Conducció general marge esquerre posttransvasament Xúquer-Vinalopó tram I (Alacant).
. Conducció general marge esquerre posttransvasament Xúquer-Vinalopó tram II (Alacant).
. Conducció general marge esquerre posttransvasament Xúquer-Vinalopó tram III (Alacant).
. Obres de reconversió del reg tradicional a reg localitzat, en la Comunitat de Regants del sector XI, subzona marge dret del canal Xúquer-Túria, a Picassent - fase I (València).
. Obres de reconversió a reg localitzat en el sector-2 de la subzona marge esquerre del canal Xúquer-Túria capçal Sant Felip, terme municipal de Benimodo (València).
. Dotació d'infraestructura hidràulica a pressió per a la Séquia Vella d'Almoradí - 2a fase (Alacant).
. Obres de millora i modernització del Primer Canal de Llevant, de la Comunitat General de Regants Regs de Llevant, marge esquerre (Alacant) 2a fase.
. Conducció general de reutilització d'aigües residuals depurades, en el litoral de la Marina Baixa (Alacant).
. Infraestructura hidràulica per al posttransvasament Xúquer-Vinalopó, ramal marge dret (Alacant).
. Adequació de les instal·lacions elèctriques en mitja i baixa tensió, pertanyents a la Comunitat General d'Usuaris Alt Vinalopó-Villena (Alacant).
. Conduccions generals per a l'aprofitament d'aigües depurades de la Pedrera (Alacant).
. Projecte d'explotació en comú en la partida la Vereda en els termes municipals de Losa del Obispo i Chulilla (València).
. Reparació séquies Racó d'Ademuz.
. Bassa Estivella.
. Bassa 7 a Puçol Real Séquia de Moncada.
. Séquia de San Blas a Requena.
. Millora sistema de reg l'estufa en el canal Xúquer-Túria.
. Canals alts del Serpis.
. Reutilització EDAR de Castelló.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA
Règim del servici de taxi de les Àrees
de Prestació Conjunta de la Comunitat Valenciana.
1. Mentre no es regule un altre procediment distint, per a la creació de les Àrees de Prestació Conjunta s'aplicarà el que disposa el Decret del Consell de la Generalitat Valenciana 18/1985, de 23 de febrer, en tot el que no s'opose al capítol XI d'esta llei.
2. Mentre no es despleguen reglamentàriament els requisits i la forma d'obtenció de la capacitació professional, el carnet del taxi serà considerat com a tal als efectes oportuns.
3. Els expedients instruïts per a l'atorgament de les autoritzacions que es troben encara en fase de tramitació a l'entrada en vigor de la present llei, s'hauran d'ajustar al que esta disposa.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les disposicions legals o reglamentàries que contradiguen o s'oposen al que disposa la present llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Desplegament reglamentari
1. S'autoritza el Consell perquè, en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'esta llei, aprove un decret legislatiu que refonga en un sol text els preceptes continguts en el Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana i en les successives modificacions legislatives que li afecten.
2. S'autoritza el Consell perquè, en el termini màxim de sis mesos des de l'entrada en vigor d'esta llei, desplegue reglamentàriament el Règim del Servici del Taxi de les Àrees de Prestació Conjunta de la Comunitat Valenciana.
3. Es faculta el Consell per a dictar totes les disposicions reglamentàries que resulten necessàries per al desplegament i aplicació del que disposa la present llei.
Segona. Entrada en vigor
La present llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2007.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 26 de desembre de 2006
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

linea
Mapa web