Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET LLEI 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es constituïxen i doten tres plans especials de suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en municipis, i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre el seu finançament. [2009/2163]

(DOGV núm. 5961 de 24.02.2009) Ref. Base de dades 002162/2009

DECRET-LLEI 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es constituïxen i doten tres plans especials de suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en municipis, i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre el seu finançament. [2009/2163]
L'economia valenciana, en sintonia amb l'espanyola i l'europea, està patint la persistència de la crisi financera internacional. Com a conseqüència d'això, estan produint-se greus tensions en els mercats financers que dificulten l'accés al crèdit per part de les famílies i les empreses.
Els efectes de la crisi s'estan traslladant a l'economia real d'una forma més intensa de l'inicialment prevista, la qual cosa està afectant la capacitat d'inversió del nostre teixit productiu, així com el manteniment de llocs de treball en alguns dels sectors més representatius de l'economia valenciana.
Es genera, d'esta manera, un context en què la incertesa no afavorix la presa de decisions per part dels agents econòmics, i impedix la realització de nous projectes empresarials que ajuden a reactivar l'activitat econòmica i la generació d'ocupació.
En este context, el Consell ha posat en marxa una sèrie de mesures, d'una perspectiva àmplia i pluriennal, destinades a estimular la nostra economia, en el marc de les seues competències, que es van materialitzar en el Pla d'Impuls de l'Economia Valenciana. La Generalitat implementava un programa estratègic d'actuació pública per al futur immediat que havia de seguir amb atenció l'evolució conjuntural de l'economia real de la Comunitat Valenciana. Si a això afegim, el marc de concertació social vigent, acordat en el Pacte Valencià pel Creixement i l'Ocupació II (PAVACE), tenim les bases sobre les quals s'establixen les mesures de foment i suport que s'ordenen en el present decret llei.
A este efecte, s'hi aprova la dotació i constitució de tres Plans Especials de Suport, l'objecte fonamental dels quals és l'impuls dels Sectors Productius, l'Ocupació i la Inversió Productiva en Municipis, que comporten la concessió de crèdits extraordinaris per un total d'1.715,8 milions d'euros.
El Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, està dotat amb 1.020 milions d'euros, i té un horitzó d'execució fins al 2011. Este Pla suposa una aposta decidida per la inversió en les àrees urbanes. La finalitat d'esta indubtable millora en les infraestructures i els equipaments bàsics del nostre territori és elevar els nivells de benestar social i les oportunitats dels nostres ciutadans.
Pel que fa a este Pla, cal destacar tant les obres finançables, on s'inclou un llistat tancat d'actuacions l'eix de les quals és la millora de la competitivitat del teixit productiu, com la seua instrumentació, que podrà efectuar-se pels mateixos municipis o per la Generalitat.
En tot cas, el Pla preveu les mesures necessàries amb vista a assegurar que, una vegada publicat el decret llei, els municipis puguen iniciar les actuacions administratives necessàries per a la seua immediata posada en marxa.
Quant a la distribució de la dotació del Pla, esta es realitzarà atenent el criteri objectiu de la població registrada en els padrons municipals a 1 de gener de 2008.
El Pla Especial de Suport a l'Ocupació a la Comunitat Valenciana, el segon dels programes previstos en el decret llei, respon a la preocupació del Consell per l'evolució del mercat laboral a la Comunitat Valenciana, que aposta per la modernització del mercat de treball i per la millora de la productivitat del capital humà.
El Pla, que compta amb una dotació de 360,8 milions d'euros, centra el seu potencial en les àrees d'actuació següents:
- Fomentar la creació d'ocupació.
- Afavorir la reinserció laboral dels desocupats.
- Suport als col·lectius més vulnerables.
- Disminuir la desocupació de llarga duració.
- Millorar les condicions de seguretat en el treball.
- Afavorir a llarg termini la creació d'ocupació en activitats d'alta productivitat.
La posada en marxa i ñ'execució d'este Pla, de vigència anual, es durà a terme fonamentalment a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació.
El Pla Especial de Suport als Sectors Productius a la Comunitat Valenciana, és un Pla d'execució anual, i inclou un conjunt de mesures destinades a pal·liar els principals efectes de la situació econòmica que afecten el nostre potencial de creixement futur. La seua dotació ascendix a 335 milions d'euros.
El Pla s'ordena entorn de quatre eixos programàtics:
- Increment de la productivitat i competitivitat
- Suport al sector agroalimentari i al medi rural
- Manteniment del lideratge en el sector turístic
- Suport a l'accés a la vivenda
L'execució d'este Pla s'articula a través de les diferents conselleries amb competències en les matèries afectades.
La urgència en l'aprovació d'esta norma obeïx a la necessitat de garantir que distintes administracions públiques, en este cas la Generalitat i els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, actuen amb la màxima celeritat i de forma ordenada i conjunta enfront del ràpid debilitament general de les condicions econòmiques en el nostre territori. La negativa evolució de la demanda agregada, junt amb el comportament de la taxa de desocupació determinen que ens trobem en una situació extraordinària que exigix l'adopció de mesures econòmiques de manera urgent, i en este sentit la seua instrumentació per mitjà de decret llei estaría emparada pel que disposa l'article 44.2, en relació amb els articles 49.3, 52 i 79, tots ells de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, per la qual es va aprovar l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en la redacció donada per la Llei Orgànica 1/2006, de 10 de març, per la qual es va reformar este.
En virtut d'això, fent ús de l'autorització concedida en l'article 44.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 20 de febrer de 2009,
DECRETE
TÍTOL I
CONSTITUCIÓ I DOTACIÓ DELS PLANS
CAPÍTOL ÚNIC
OBJECTE
Article 1. Objecte
1. Este decret llei té com a objecte la dotació de tres Plans Especials, així com l'establiment de les seues bases d'execució.
2. La denominació dels Plans i la seua corresponent dotació és:
a) Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana (2009-2011), al qual s'assignen 1.020 milions d'euros.
b) Programa Especial de Suport a l'Ocupació a la Comunitat Valenciana, al qual s'assignen 360,8 milions d'euros.
c) Pla Especial de Suport als Sectors Productius a la Comunitat Valenciana, al qual s'assignen 335 milions d'euros.
TÍTOL II
PLA ESPECIAL DE SUPORT A LA INVERSIÓ PRODUCTIVA EN MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
CAPÍTOL I
NORMES GENERALS
Article 2. Constitució i dotació del Pla
1. El Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana tindrà una dotació màxima de 1.020.000.000 euros, i la seua vigència s'estendrà fins al 2011.
2. La gestió dels crèdits a què es referix el paràgraf anterior s'efectuarà, en els termes previstos en l'article 19.2 d'esta norma, per les distintes conselleries competents per raó de la matèria.
3. En tot cas, la dotació del Pla quedarà afecta a les actuacions que s'hi incloguen, sense que esta puga ser destinada a la cobertura d'actuacions de qualsevol altra naturalesa o objecte.
Article 3. Obres finançables
Podran finançar-se a càrrec de la dotació del Pla mencionat els contractes d'obres definits en l'article 6 de la Llei de Contractes del Sector Públic, sense perjuí del que disposa l'article 5.3 del present decret llei, que estiguen referits a infraestructures susceptibles d'incloure's en algun dels àmbits o àrees d'actuació següents:
a) Infraestructures en xarxes de transport, en especial les viàries i d'urbanització que milloren l'accessibilitat dels municipis.
b) Infraestructures i equipament de sòl industrial.
c) Infraestructures i equipament per a la millora de subministraments i consums hídrics i energètics.
d) Infraestructures i equipament per a la millora de l'accés a les xarxes de comunicació avançades.
e) Infraestructures i equipament dirigides al foment de la investigació, desenvolupament i innovació.
f) Infraestructures i inversió en millora de la qualificació del capital humà.
g) Infraestructures turístiques i socioculturals.
h) Infraestructures dirigides a la conservació, protecció i millora dels espais rurals i mediambientals.
Article 4. Subjecte responsable
1. Les obres podran ser executades pels ajuntaments o per la Generalitat, en els termes i d'acord amb el que establix l'apartat 2 del present article.
2. Les obres seran executades per la Generalitat quan es corresponguen amb projectes autoritzats a municipis amb una població superior als 10.000 habitants, en este supòsit es podrà subscriure el conveni oportú. En la resta de casos, l'administració competent per a l'execució de les obres es determinarà en la resolució a què es referix l'apartat 4 de l'article 6 del present decret llei.
3. Les obres objecte dels contractes han de ser de nova planificació o, si és el cas, complementar, millorar o desenvolupar aquelles l'execució de les quals estiga prevista en el pressupost de l'entitat a partir de 2009. En este sentit, les obres objecte dels contractes podran referir-se a l'execució d'una nova fase d'algun projecte.
4. La licitació de les obres es realitzarà per qualsevol dels procediments previstos en la Llei de Contractes del Sector Públic.
5. Excepcionalment, la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació podrà autoritzar l'execució directa de les obres per part de l'ajuntament afectat quan este no supere la xifra de 200 habitants.
Article 5. Import finançable
1. El finançament a càrrec del Pla no podrà superar l'import real d'execució de l'obra, fins al límit màxim derivat del pressupost de licitació incrementat amb l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit repercutible.
2. Als efectes del que preveu l'apartat anterior, i amb independència del subjecte responsable de l'execució de les obres, estes podran referir-se a projectes cofinançats fins al límit que aporta la Generalitat.
3. En l'import real d'execució de l'obra es podrà incloure el cost de redacció del projecte, la direcció d'obres, si és el cas, i el valor d'adquisició del sòl.
Article 6. Sol·licitud d'actuacions i recursos
1. Els ajuntaments podran sol·licitar l'autorització de projectes a executar en el seu territori a càrrec de la dotació del Pla fins a l'import màxim que per a cada ajuntament es determine en funció del criteri de repartiment establit en la disposició addicional primera.
2. Els ajuntaments presentaran la sol·licitud d'autorització de cada projecte per via electrònica en el termini comprés des del dia 28 de febrer de 2009 fins al dia 28 d'abril de 2009.
3. Les sol·licituds aniran dirigides a les Direccions Territorials d'Economia i Hisenda de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació
4. En el termini màxim de quaranta dies, següents a la recepció de la sol·licitud en les Direccions Territorials, el titular de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació dictarà la resolució d'autorització per al finançament dels projectes.
5. Una vegada autoritzat el projecte, els ajuntaments seran, en tot cas, responsables de la seua elaboració, amb independència del subjecte que tinga assignada la seua execució. En el cas que la Generalitat siga l'administració competent adoptarà les mesures pertinents amb vista a la cobertura del seu cost.
CAPÍTOL II
DELS PROJECTES L'EXECUCIÓ DELS QUALS
ÉS RESPONSABILITAT DE LA GENERALITAT
Article 7. Execució per la Generalitat
1. Una vegada dictada la resolució a què es referix l'article 6.4 d'esta norma, en un termini màxim de 15 dies, la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació consignarà els crèdits necessaris, en les aplicacions pressupostàries pertinents dels pressupostos de despeses de les distintes conselleries, perquè estes puguen procedir a l'inici de les obres autoritzades.
2. La contractació de les obres finançades a càrrec d'este Pla, l'execució de les quals siga responsabilitat de cada una de les conselleries, i sempre que tinguen un període d'execució inferior a l'any, es tramitarà pel procediment d'urgència previst en l'article 96 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Així mateix, i d'acord amb l'article 91 de la Llei de Contractes del Sector Públic, queda exempta de constitució de la garantia provisional tota la contractació de les obres derivades d'este Pla, l'execució de les quals siga responsabilitat de cada una de les conselleries, i amb independència del termini d'execució.
3. Als efectes del que establix l'article 24 de la Llei de Contractes del Sector Públic, el Consell, a proposta del conseller competent per raó de la matèria, podrà realitzar encàrrecs a qualsevol de les entitats que conformen el sector públic valencià, en els termes previstos en l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat. En este sentit, i només als efectes de les actuacions previstes en el present Pla, les diverses persones jurídiques que conformen el sector públic de la Generalitat, en els termes previstos en l'article 5 mencionat, tindran la consideració de ens instrumentals de l'administració del Consell.
CAPÍTOL III
DELS PROJECTES L'EXECUCIÓ DELS QUALS ÉS
RESPONSABILITAT DE LES ENTITATS LOCALS
Article 8. Adjudicacions de les obres
1. Una vegada dictada la resolució a què es referix l'article 6.4 d'esta norma, en un termini màxim de 15 dies, la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació consignarà els crèdits necessaris, en les aplicacions pressupostàries pertinents dels pressupostos de despeses de les distintes conselleries.
2. Quan els ajuntaments siguen competents per a l'execució de les obres objecte de finançament i procedisquen a la seua adjudicació, l'Ajuntament presentarà, per via electrònica, un certificat del secretari de l'Ajuntament amb la conformitat de l'alcalde, on es facen constar les dades de l'adjudicació, la data en què esta es va produir, la identitat de l'empresa adjudicatària, l'import pel qual s'adjudica el contracte i l'acreditació d'estar l'empresa adjudicatària al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
3. El certificat mencionat s'enviarà, en un termini màxim de 10 dies des de l'adjudicació, a la Sotssecretaria de la conselleria competent per raó de la matèria.
Article 9. Justificació i remesa de fons
1. Els ajuntaments hauran d'acreditar la realització de les inversions d'acord amb els terminis i pels imports establits en la resolució a què es referix l'article 6.4 d'esta norma.
2. En tot cas la finalització de les obres haurà de quedar acreditada abans del 31 de gener del 2011, sense perjuí que la conselleria competent per raó de la matèria, a sol·licitud raonada i degudament motivada de l'ajuntament, puga atorgar una pròrroga que no podrà excedir dos mesos quan incidències no imputables a l'administració contractant sorgides en l'execució del contracte l'hagen retardat. En este cas, la justificació haurà de presentar-se dins del mes següent a la conclusió de la pròrroga esmentada.
En el cas d'incompliment d'estos terminis caldrà ajustar-se al que preveu l'article 11.
3. La justificació de finalització de les obres, que es presentarà per via electrònica a la Sotssecretaria competent per raó de la matèria, consistirà en una memòria d'actuació, que inclourà una relació de les certificacions d'obra, amb identificació del creditor i de les factures, el seu import, el percentatge finançat amb recursos procedents del Pla i la data d'emissió, així com l'acta de recepció i la certificació final d'obra.
4. Es presentarà una justificació independent per cada una de les obres finançades a càrrec del Pla.
5. Una vegada rebuda la justificació, la Sotssecretaria competent donarà ordre perquè es lliure l'última remesa de fons pendents dins dels límits establits en l'article 5 de la present norma.
Article 10. Verificació de l'aplicació per part de les entitats locals dels recursos del Pla als fins a què anaven destinats
1. La correcta aplicació dels recursos del Pla a les actuacions aprovades conforme a este estarà sotmesa a control per part de la Intervenció General de la Generalitat, en els termes previstos en els articles 55 i següents del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.
2. Els ajuntaments que hagen executat inversions amb recursos d'este Pla, hauran de posar a disposició de la Intervenció General de la Generalitat la documentació i els antecedents dels comptes justificatius presentats i facilitar tota aquella informació i mitjans que resulten necessaris.
Article 11. Reintegraments
1. La falta de justificació parcial o total de l'aplicació dels recursos rebuts a càrrec del Pla implicarà l'obligació de reintegrar les quantitats no justificades.
2. S'entén per falta de justificació la no tramesa a la Sotssecretaria competent del compte justificatiu a què es referix l'article 9 o la seua tramesa incompleta o contenint inexactituds.
3. També es consideraran no justificades aquelles partides en què, bé per mitjà de les comprovacions que a este efecte puga realitzar la conselleria competent o per mitjà dels controls que realitze la Intervenció General de la Generalitat, es pose de manifest que els recursos del Pla no s'han aplicat als fins per als quals van ser entregats o que s'han incomplit les condicions establides en la present norma.
4. La falta de col·laboració que impossibilite la comprovació i el control de l'efectiva aplicació dels recursos del Pla, donarà lloc al reintegrament total de l'aportació rebuda per l'ajuntament corresponent.
5. Els expedients de reintegrament seran tramitats per la Direcció General de Pressupostos i Despeses, ja siga a iniciativa de la conselleria competent per raó de la matèria o de la Intervenció General de la Generalitat.
6. Les quantitats a reintegrar tindran la consideració d'ingressos de dret públic.
Article 12. Especialitats en la contractació a realitzar pels ajuntaments
1. La contractació de les obres finançades d'acord amb esta norma podran tindre la consideració d'urgent als efectes previstos en l'article 96 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
2. A este efecte, en el cas que es tracte de projectes la finalització dels quals es produïsca durant el present exercici, serà condició necessària per a la seua autorització pel titular de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, que l'ajuntament s'aculla al procediment esmentat de tramitació de l'expedient de contractació.
Així mateix, i en els termes previstos en l'article 91 de la Llei de Contractes del Sector Públic, serà condició necessària per a la seua autorització pel titular de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, que l'expedient de contractació de les obres finançades d'acord amb esta norma per l'ajuntament, incloga les clàusules necessàries que determinen l'exempció de constitució de la garantia provisional amb independència del seu termini d'execució.
3. L'expedient de contractació es tramitarà per l'ajuntament a càrrec del finançament que li haja sigut atribuït procedent de l'execució del present Pla. La resolució del titular de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació d'autorització del projecte, servirà d'acreditació, als efectes previstos en l'article 93, apartats 3 i 5, de la Llei de Contractes del Sector Públic, de l'existència i disponibilitat de crèdit per a l'execució de les obres previstes en esta norma.
TÍTOL III
PLA ESPECIAL DE SUPORT A L'OCUPACIÓ
A LA COMUNITAT VALENCIANA
CAPÍTOL ÚNIC
NORMES GENERALS
Article 13. Constitució i dotació del Pla
El Pla a què es referix l'article 1.2.b) tindrà una dotació màxima de 360.800.000 euros, i la seua vigència s'estendrà durant el present any.
Article 14. Finalitat
El Pla s'articula entorn dels següents eixos programàtics:
a) Fomentar la creació d'ocupació i frenar l'augment de la desocupació,
b) Afavorir la reinserció laboral dels desocupats,
c) Suport als col·lectius més vulnerables enfront de la desocupació,
d) Disminuir la desocupació de llarga duració,
e) Millorar la seguretat dels treballadors en les transicions en el mercat de treball, principalment a través de la formació,
f) Potenciar la creació d'ocupació en activitats o sectors d'alta productivitat.
Article 15. Distribució del Fons
1. El Consell a proposta del titular de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació determinarà les actuacions i mesures concretes susceptibles de finançar-se a càrrec del Pla, que en tot cas es referiran als programes següents:
- Suport a la contractació
- Beques salari
- Ocupació pública d'interés social
- Autoocupació i iniciativa empresarial
- Recol·locació de treballadors procedents d'empreses en crisi
- Mixtos d'ocupació i formació
- Suport a l'economia social
- Suport als treballadors excedents industrials tradicionals
- Millora dels mitjans materials i personals dels servicis de prestació de les polítiques d'ocupació.
2. La gestió dels crèdits assignats al present Pla s'efectuarà per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, directament o a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, conforme als criteris i principis que es preveuen en esta norma. A este efecte la posada a disposició efectiva dels crèdits s'autoritzarà per mitjà de transferències en els termes previstos en l'article 19.2 del present decret llei.
3. En tot cas, la dotació del Pla quedarà afecta a les actuacions que s'hi incloguen, sense que esta puga ser destinada a la cobertura d'actuacions de qualsevol altra naturalesa o objecte.
TÍTOL IV
PLA ESPECIAL DE SUPORT ALS SECTORS
PRODUCTIUS A LA COMUNITAT VALENCIANA
CAPÍTOL ÚNIC
NORMES GENERALS
Article 16. Constitució i Dotació del Pla
El Pla a què es referix l'article 1.2.c), tindrà una dotació màxima de 335.000.000 euros i la seua vigència s'estendrà durant el present any.
Article 17. Finalitat
El Pla s'articularà entorn dels eixos programàtics següents:
a) Incrementar la productivitat i la competitivitat de la indústria i servicis.
b) Augmentar la competitivitat del sector agroalimentari i del medi rural.
c) Mantindre el lideratge del sector turístic.
d) Facilitar l'accés a la vivenda.
Article 18. Distribució del Fons
1. El Consell a proposta del titular de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació determinarà les actuacions i mesures concretes susceptibles de finançar-se a càrrec del Pla i les conselleries a què corresponga la seua gestió.
2. Per a la posada a disposició de les conselleries dels crèdits que els corresponguen, el titular de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació autoritzarà les transferències de crèdit que pertoquen en els termes previstos en l'article 19.2 d'este decret llei.
3. Als efectes del que establix l'article 24 de la Llei de Contractes del Sector Públic, el Consell, a proposta del conseller competent per raó de la matèria, podrà realitzar encàrrecs a qualsevol de les entitats que conformen el sector públic valencià, en els termes previstos en l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat. En este sentit, i només als efectes de les actuacions previstes en el present Pla, les diverses persones jurídiques que conformen el sector públic de la Generalitat, en els termes previstos en l'article 5 mencionat, tindran la consideració d'ens instrumentals de l'administració del Consell.
TÍTOL V
FINANÇAMENT DE LES MESURES
CAPÍTOL ÚNIC
NORMES GENERALS
Article 19. Concessió de crèdits extraordinaris
1. Per a atendre el finançament de les actuacions previstes en el present decret llei es concedixen crèdits extraordinaris en el pressupost de despeses en vigor per un import total de 1.715.800.000 euros, en el programa 612.60 «Despeses Diverses», pertanyent a la secció 20 «Despeses Diversos, d'acord amb la distribució següent: en el capítol IV «Transferències corrents», per un import de 695.800.000 euros, en el capítol VI «Inversions reals», per un import de 842.510.179 euros i en el capítol VII «Transferències de capital» per un import de 177.489.821 euros,».
2. El titular de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació serà l'òrgan competent per a autoritzar les modificacions pressupostàries necessàries amb vista a imputar els crèdits previstos en la secció 20 que es referix l'apartat anterior, en les concretes aplicacions pressupostàries a càrrec de les quals es vagen a executar els crèdits destinats a la cobertura pressupostària de les mesures previstes en el present decret llei.
3. Els crèdits necessaris per a la cobertura de l'execució de les actuacions previstes en el present decret llei gaudiran del caràcter de crèdits de reconeixement preceptiu, en els termes previstos en l'article 16 de la vigent Llei de Pressupostos de la Generalitat.
4. Els romanents de crèdit derivats del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana s'incorporaran, amb independència del nivell d'execució comptable que assolisquen, al pressupost de la Generalitat durant la vigència del Pla. A este efecte, el titular de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, serà l'òrgan competent per a, mitjançant resolució, autoritzar les incorporacions esmentades.
5. El crèdit extraordinari a què es referix l'apartat primer del present article es finançarà amb economies de despesa, o a càrrec de majors ingressos no previstos. Per la diferència, si és el cas, no coberta, s'autoritza al Consell perquè, a proposta de la persona que tinga assignada la titularitat de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, incremente l'endeutament de la Generalitat fins a la totalitat de la quantia del crèdit previst en el punt 1 del present article.
TÍTOL VI
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 17/2008, DE 29
DE DESEMBRE, DE PRESSUPOSTOS
DE LA GENERALITAT PER A L'EXERCICI 2009
CAPÍTOL ÚNIC
AVALS DE LA GENERALITAT
Article 20. De la modificació de l'article 37.1 de la Llei 17/2008, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2009
Es modifica l'article 37.1 de la Llei 17/2008, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2009, que queda redactat de la forma següent:
«1. La Generalitat, en els termes previstos en l'article 84 i següents del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat per Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, podrà prestar avals durant l'exercici 2009 per a les operacions de crèdit que concerten les entitats o empreses públiques i institucions firals de la Comunitat Valenciana, fins a un límit de 885 milions d'euros.
Addicionalment al límit assenyalat en el paràgraf anterior, s'autoritza a Generalitat per a concedir un aval, per un import màxim de 50 milions d'euros, a FORD CREDIT PLC, sucursal a Espanya davant de l'Institut de Crèdit Oficial per a facilitar l'operació de la Línia de Finançament ICO-Pla Vive 2008-2010 oberta per l'Institut de Crèdit Oficial.»
Article 21. De la modificació de l'article 38 de la Llei 17/2008, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2009
Es modifica l'article 38 de la Llei 17/2008, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2009, que queda redactat de la forma següent:
»L'Institut Valencià de Finances podrà prestar avals, caucions o un altre tipus de garanties durant l'exercici 2009, en els termes previstos en el seu reglament, per un import màxim que no podrà superar els 270 milions d'euros de volum viu a 31 de desembre de 2009. «
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Criteris de repartiment del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana
Als efectes del que preveu l'article 6 d'esta norma, la dotació del Pla es distribuirà de manera proporcional a les xifres de població corresponents a cada municipi establides pel Reial Decret 2124/2008, de 26 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a 1 de gener de 2008.
Segona. Agrupacions de municipis
1. Les mancomunitats de municipis regulades en l'article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, podran presentar projectes de finançament fins a l'import màxim de la suma de les quantitats que, segons l'article 6.1, correspon a cada un dels ajuntaments que les integren.
La presentació de les sol·licituds es realitzarà d'acord amb el que preveu l'article 6.
2. En els mateixos termes que les mancomunitats, les agrupacions de dos o més municipis constituïdes per a la realització i l'execució de les obres previstes en esta norma podran presentar projectes de finançament fins a l'import màxim de la suma de les quantitats que correspon a cada un dels ajuntaments que les integren.
A estos efectes, la sol·licitud serà presentada per un dels ajuntaments i, a fi de no superar l'import màxim previst, s'identificarà en el moment de la presentació de la sol·licitud el cost del projecte de cada un dels ajuntaments integrats en l'agrupació.
La presentació de les sol·licituds inclourà els acords de tots els ajuntaments participants, d'acord amb el que preveu l'article 6.2. A l'ajuntament responsable de la presentació de la sol·licitud li correspondrà el compliment dels requisits sobre adjudicació i justificació de les obres segons el que disposa esta norma.
Tercera. De les transferències de capital derivades del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana
Excepcionalment, i com a conseqüència del caràcter, naturalesa i criteris d'assignació de les transferències de capital que donen cobertura a l'execució dels projectes a què es referixen els articles 8 i següents del present decret llei, les resolucions a què es referix l'article 6.4 d'esta norma, tindran valor jurídic d'assignació nominativa als efectes del que preveu l'article 46 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.
Disposicions finals
Primera. Habilitació normativa
Es faculta el titular de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació a adoptar les mesures necessàries per a l'aplicació i el desplegament del que preveu la present norma.
Especialment es faculta el titular de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació perquè, mitjançant ordre, determine el model de sol·licitud, la documentació que hauran de presentar els ajuntaments, així com el procediment i els terminis que hauran de complir els diferents òrgans de l'administració del Consell. En la dita ordre s'inclourà com annex la relació d'ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb indicació dels seus habitants respectius i de la inversió màxima a realitzar a càrrec del Pla.
Segona. Entrada en vigor
La present norma entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 20 de febrer de 2009.
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,
GERARDO CAMPS DEVESA

linea
Mapa web