Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, d'Impacte Ambiental.

(DOGV núm. 1021 de 08.03.1989) Ref. Base de dades 0492/1989

Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana d'impacte Ambiental.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d’autonomia, en nom del Rei, promulgue la Llei següent:
PREAMBUL
El desenvolupament industrial i urbà és, segons nombrosos estudis realitzats, un dels factors que de manera més notable ha contribuït a la degradació del medi ambient, cosa que ha conduït a la majoria dels països industrialitzats a la necessitat de donar una resposta efectiva a aquests problemes a fi d'evitar qualsevol atemptat contra la naturalesa i protegir la qualitat de vida. Tal circumstància ha ocasionat amb el temps, diferències substancials entre les polítiques nacionals dels distints països comunitaris, susceptibles d'afectar el bon funcionament del Mercat Comú.
La Comunitat Econòmica Europea, fent-se ressò d'aquesta realitat i en un intent d'unificar una legislació tan dispersa en matèria de medi ambient, s'ha dotat d'una política que des del primer programa d'acció de 1973 fins al tercer per a 1986, posa l'accent en el principi que la millor política de medi ambient consisteix a evitar des de l’origen la contaminació i d'altres pertorbacions, més que combatre posteriorment els seus efectes. Es tracta, doncs, d'una política preventiva basada en la necessitat d'avaluar les conseqüències que sobre la qualitat de vida i sobre el medi natural, pot tenir qualsevol mesura realitzada o per realitzar a nivell nacional o comunitari, l’objectiu final de la qual seria la protecció de la salut de l’home i la conservació en quantitat i qualitat de tots els recursos que condicionen la vida: aigua, aire, espai (sòl, paisatge), clima, matèries primes, hàbitat, patrimoni cultural.
Aquest principi comunitari, ha estat reflectit posteriorment en la directiva respecte de l'avaluació dels impactes sobre el medi ambient de certes obres públiques i privades, aprovada en el Consell de la Comunitat Econòmica de 27 de juny de 1985, en la qual s'introdueix la variable ambiental en la presa de decisions sobre els projectes amb una incidència important en el medi ambient. Tot açò proporciona una fiabilitat més gran a les decisions que hagen d'adoptar-se, en poder elegir, entre les diferents alternatives seleccionades, aquella que conjuntament produesca un impacte menor.
Com a conseqüència de l’entrada d'Espanya en el Mercat Comú, aquest procediment ha estat introduït en el nostre Dret intern a través del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, el qual, després de regular el procés a seguir, estableix un annex on es recullen aquells projectes que de manera preceptiva requeriran de la declaració d'impacte ambiental.
Fins ara la regulació espanyola en matèria d'impacte ambiental apareix, de manera incipient, desplegada en el Decret 2414/1961, de 30 de novembre, sobre Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, així com en determinades normes d'àmbit sectorial (Llei de Mines, Ordre Ministerial de Contaminació Atmosfèrica Industrial, Aigües, etc.) fet que no obsta perquè es reconega l’important paper en la conservació del medi ambient. El Reglament d’activitats Qualificades de 30 de novembre de 1961, d'obligat compliment en tot el territori nacional, té per objecte evitar que les instal·lacions, els establiments, les activitats, les indústries, etc., ja siguen públiques o privades, produesquen incomoditats, alteren les condicions normals de salubritat i higiene del medi ambient amb els consegüents danys a la riquesa pública o privada o impliquen riscs greus per a les persones o els béns. En aquest procediment exerceixen un paper fonamental les Comissions Qualificadores encarregades d'emetre l’informe corresponent sobre la garantia i l’eficàcia dels sistemes correctors proposats per l’interessat en el projecte, així com el grau de seguretat. Aqueix informe vincularà l'autoritat municipal sempre que siga negatiu o determine la implantació de mesures necessàries per a evitar les possibles pertorbacions ambientals les quals, en no existir tals mesures s'haguessen pogut produir. D'ací es desprén la gran similitud que hi ha entre les dues normes, dirigides totes dues a evitar els efectes negatius produïts per la incidència de l'activitat humana en l’entorn natural, a través del denominat intervencionisme administratiu que es concreta en la petició que l'administrat ha de fer obligatòriament a l'Administració de l’autorització corresponent, actuant-hi en les condicions que per a cada cas específic es determinen.
Com que l'aplicació del Dret Comunitari no implica que es deixe sense contingut el principi d'autonomia, consagrat en la nostra Constitució, i tot tenint en compte el que estableix l'article 31.2.6 de l’Estatut d’autonomia que reconeix a la Generalitat Valenciana competència per a escometre el desplegament legislatiu en el mare de les competències bàsiques fixades per l’Estat, en matèria de protecció del medi ambient, així com per a establir normes addicionals de protecció permet d'aprovar una Llei en l’àmbit de la Comunitat Valenciana que tot respectant la legislació estatal responga a les peculiars característiques del nostre entorn. En aquest sentit es considera convenient de confeccionar un annex en el qual, partint de les pautes marcades per la legislació estatal, s'introduesca la necessitat d'aplicar l’Estudi d'Impacte Ambiental a una sèrie de projectes que, encara que no són recollits en el Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, són no obstant això possibles en l’àmbit d'aquesta Comunitat.
Article primer
U. Es objecte de la present Llei la regulació dels Estudis d'Impacte Ambiental, entenent-se per tals els estudis dirigits a identificar, classificar, estudiar i interpretar, així com a prevenir els efectes directes o indirectes d'un projecte sobre la salut, el benestar humà i l’entorn. Així mateix es regula la sanció i l’exigible recuperació del dany causat.
Dos. Aquesta llei s'aplicarà als Projectes Públics o privats que consistesquen en la realització d'obres, d'instal·lacions o de qualssevol altres activitats enumerades en l'annex que es pretenguen dur a terme en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
Tres. El Consell de la Generalitat podrà establir, mitjançant Decret, la determinació dels límits mínims de les activitats assenyalades en l'annex, a partir dels quals s'exigirà l’estudi i l'avaluació d'impacte ambiental.
Article segon
U. Els projectes als quals fa referència l'article anterior requeriran d'un estudi i una avaluació d'impacte ambiental que haurà de contenir, almenys, i sense perjudici del que estableix la Legislació Estatal, els aspectes següents:
1. Descripció de les característiques generals del projecte i de les exigències previsibles en relació amb la utilització del sòl i d'altres recursos naturals durant les fases de construcció i funcionament.
2. Descripció del procés industrial o del d'explotació o de funcionament de l’obra o la instal·lació, segons que corresponga, amb valoració dels tipus i de les quantitats de residus i les emissions colpidores que es prevegen, tals com contaminació de l'aigua, l'aire, el sòl, els sorolls i les vibracions, la llum, la calor, les radiacions, etcètera.
3. Solucions alternatives estudiades per l’equip tècnic, amb indicació de les principals raons que en van motivar l’elecció d'una.
Descripció dels elements ambientals susceptibles de ser colpits pel projecte proposat, especialment la població, la fauna, la flora, el sòl, l'aire, els factors climàtics, els béns materials, incloent el patrimoni arquitectònic i arqueològic, el paisatge, i també la interacció entre els factors anteriorment esmentats.
5. Descripció dels efectes que es preveja en els elements colpits en relació amb el medi ambient resultant i els mètodes de valoració dels esmentats efectes.
6. Descripció de les mesures correctores adoptades per a reduir, eliminar o compensar els efectes negatius que es puguen produir sobre el medi ambient.
7. Conclusions finals i informe, si escau, sobre les dificultats informatives o tècniques trobades en l’elaboració de l’estudi.
8. Programa de vigilància ambiental.
Dos. Quan es tracte de projectes públics, el cost de l’Estudi d'Impacte Ambiental haurà d'incloure's necessàriament en el pressupost de l’esmentat projecte.
Article tercer
L’Administració, d'ofici o a petició del titular del projecte, facilitarà els documents o les informacions que es troben a les seues mans, quan considere que poden resultar necessaris per a la realització de l’Estudi d'Impacte Ambiental.
Article quart
U. Quan per a la realització del projecte de què es tracte siga preceptiva la incoació del procediment d'autorització corresponent, l’òrgan al qual en corresponga la decisió sotmetrà l’Estudi d'Impacte Ambiental, juntament amb aqueix, al tràmit d'informació pública i altres informes que en el procediment s'establesquen.
Dos. Si no estigueren prevists aquests tràmits en l’esmentat procediment, l’òrgan ambiental competent sotmetrà l’estudi d'Impacte Ambiental al tràmit d'informació pública, perquè els qui es consideren afectats d'alguna manera per la realització del projecte puguen fer les observacions pertinents.
Tres. Quan un projecte puga causar impacte ambiental en territori d'una altra Comunitat Autònoma, el Consell posarà al seu coneixement el contingut de l’Estudi d'Impacte Ambiental.
Article cinqué
U. Amb caràcter previ a la resolució administrativa que s'adopte per a la realització, o si s'escau, autorització de l'obra, instal·lació o activitat que es tracte, l’òrgan competent, per raó de la matèria, remetrà l'expedient a l'organisme ambiental, adjuntant-hi, si s'escau, les observacions que considere escaients, per tal que aquest formule una declaració d'impacte, a fi d'informar favorablement sobre el projecte o exigir-ne la modificació, que s'utilitzen tecnologies alternatives o proposar una nova localització o informar desfavorablement el projecte si les alteracions previsibles no es consideren admissibles.
Dos. Les discrepàncies que poguessen sorgir entre tots dos òrgans seran resoltes per Decret del Consell, en un termini no superior a tres mesos.
Tres. La declaració d'impacte es farà pública.
Article sisé
Correspon als organismes competents per raó de la matèria el seguiment i la vigilància del compliment de la declaració d'impacte. No obstant això, l’organisme ambiental podrà recaptar-hi informació d'aquelles, així com efectuar les comprovacions necessàries per tal de verificar el compliment dels condicionaments, tot exigint a l’efecte les fiances oportunes, la forma i els terminis de les quals es determinaran reglamentàriament.
Article seté
U Si un projecte dels sotmesos obligatòriament al tràmit d'Estudi d'Impacte Ambiental començara a executar-se sense el compliment d'aquest requisit, l’òrgan ambiental competent, previ requeriment per a esmenar les deficiències, retrà compte al Consell que podrà decretar-ne la supressió sense perjudici de la responsabilitat que pertocara.
Dos. Així mateix, podrà acordar-se la suspensió quan concorreran algunes de les circumstàncies següents:
a) L’ocultació de dades, el falsejament o la manipulació en el procediment d'avaluació.
b) El no compliment o la transgressió de les condicions ambientals imposades per a l'execució del projecte.
c) Quan malgrat haver-se observat tots els requisits exigits en aquesta Llei per a l'autorització d'una determinada obra, instal·lació o activitat, resultaren impactats algun o alguns dels elements ambientals descrits en el número quatre de l'article segon d'aquesta Llei.
Article vuité
U Quan l’execució dels projectes d'iniciativa privada als quals fa referència l'article anterior produiria una desviació negativa respecte de les previsions de l’Estudi d'Impacte Ambiental, el seu titular haurà de procedir-ne a l'adequació en la forma que dispose l'Administració. Amb aquesta finalitat, l'Administració podrà imposar multes coercitives successives fins a 50.000 pessetes cada una per incompliment de l’esmentat requeriment, sense perjudici de la possible execució subsidiària per la pròpia Administració a càrrec del titular.
Dos. En tot cas, el titular del projecte haurà d'indemnitzar els danys i perjudicis produïts. La valoració d'aquestos serà feta per l'Administració, amb taxació contradictòria prèvia quan el titular del projecte no hi prestarà la conformitat.
DISPOSICIO ADDICIONAL
El Consell establirà les mesures oportunes, en col·laboració amb entitats docents i professionals, per a desplegar en la nostra Comunitat la formació de tècniques en avaluació d'impacte ambiental.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Per al que no preveu aquesta Llei serà d'aplicació supletòria el Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d'Impacte Ambiental.
Segona
El Consell desplegarà reglamentàriament aquesta Llei en el termini de sis mesos a partir de la seua vigència.
En casos excepcionals, i en els supòsits de competència de la Generalitat, el Consell, a proposta de l’òrgan ambiental o d'una Conselleria determinada podrà exceptuar de l'aplicació del que disposa aquesta Llei tot o part d'un projecte específic. De l’excepció acordada es donarà compte a la Comissió corresponent de les Corts.
Tercera
Aquesta Llei vigirà a partir dels sis mesos de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 3 de març de 1989.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
ANNEX
PROJECTES SUBJECTES
AVALUACIO D'IMPACTE AMBIENTAL
1. Agricultura i zoologia
a) Projecte de colonització rural.
b) Projecte de transformació a cultiu de terrenys seminaturals, naturals o incultes.
C) Repoblacions forestals, intervenció sobre sòls i vegetació natural, i correcció hidrològico- forestal.
d) Nuclis zoològics: zoos i salaris.
e) Piscifactories.
f) Projectes d'instal·lacions ramaderes.
g) Construcció de camins rurals.
h) Instal·lacions d'indústries agroalimentàries.
i) Qualsevol altre que mitjançant Decret del Consell, es considere que directa o indirectament puga tenir efectes sobre la salut, benestar humà o l'entorn, amb posterioritat a l'aprovació d'aquesta Llei.
2. Energia
a) Extracció, preparació i aglomeració de combustibles sòlids (hulla, antracita i lignit) i coqueries.
b) Extracció de crus del petroli.
e) Refinament de petroli.
d) Extracció i depuració de gas natural.
e) Extracció de pissarres bituminoses.
f) Producció d'energia hidroelèctrica, termoelèctrica i nuclear.
g) Transports i Distribució d'energia elèctrica quan el transport no isca del territori de la Comunitat Valenciana i l'aprofitament de la distribució no efecte altra Comunitat Autònoma.
h) Qualsevulla altre projecte o activitat que mitjançant Decret del Consell, es considere amb posterioritat a l'aprovació d'aquesta Llei que directament o indirecta puga tenir efectes sobre la salut, el benestar humà o l’entorn.
3. Extracció i transformació de minerals no energètics i productes derivats. Indústries químiques
a) Extracció i preparació de mineral de ferro i metàl·lics no ferrosos.
b) Producció i primera transformació de metalls.
- Siderúrgia integral.
- De l'alumini, del coure i d'altres metalls no ferrosos.
c) Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics.
- Materials de construcció (substàncies argiloses, roques i pissarres, elaboració d'àrids per a picada, algeps, roques ornamentals).
- Amiant, i el seu tractament.
- Sals potàsiques, fosfats i nitrats.
- Sal comuna (sal marina i de font i sal gemma).
- Pirites i sofre.
- Torbes.
d) Indústries de productes minerals no metàl·lics.
Fabricació de ciments.
e) Instal·lacions químiques integrades.
f) Qualsevol altre projecte o activitat que mitjançant Decret del Consell, es considere, amb posterioritat a l'aprovació d'aquesta Llei, que directament o indirecta puga tenir efectes sobre la salut, el benestar humà o l’entorn.
4. Indústries transformadores dels metalls
a) Fundicions.
b) Construcció de vehicles automòbils.
c) Construcció de bucs.
d) Qualsevol altre projecte o activitat que mitjançant Decret del Consell, es considere, amb posterioritat a l'aprovació d'aquesta Llei, que directament o indirecta puga tenir efectes sobre la salut, el benestar humà o l’entorn.
5. Altres indústries manufactureres
a) Fabricació de pasta paperera.
b) Qualsevol altre projecte o activitat que mitjançant Decret del Consell, es considere, amb posterioritat a l'aprovació d'aquesta Llei, que directament o indirecta puga tenir efectes sobre la salut, el benestar humà o l’entorn.
6. Recuperació i/o eliminació de productes i llur emmagatzematge
a) Planta d'emmagatzematge i/o tractament de fem domèstic.
b) Col·lectors, depuració d'aigües i emissaris.
c) Desfeta i/o emmagatzematge de ferralla.
d) Instal·lacions d'eliminació de residus tòxics i perillosos per incineració, tractament químic o emmagatzematge a terra.
e) Planta d'emmagatzematge i/o tractament de residus radioactius.
f) Qualsevol altre projecte o activitat que mitjançant Decret del Consell, es considere, amb posterioritat a l'aprovació d'aquesta Llei, que directament o indirecta puga tenir efectes sobre la salut, el benestar humà o l’entorn.
7. Transport per canonada (aqüeductes, oleoductes i gasoductes), l'itinerari del qual transcorrega íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana.
8. Projectes d'infrastructura
a) Construcció d'autopistes, autovies, carreteres, vies públiques i privades de comunicació i línies de ferrocarril l’itinerari de les quals es desenvolupe íntegrament en el territori de la Comunitat Valenciana.
b) Aeroports i heliports que no siguen d'interés general i aeroports d'ús particular.
c) Ports de refugi, esportius i de pesca que no siguen d'interés general, així com vies navegables l’itinerari de les quals discórrega íntegrament en el territori de la Comunitat Valenciana.
d) Realització d'esculls en la costa i d'obres en ports que no siguen d'interés general i que impliquen guanyar terrenys al mar.
e) Preses i embassaments de rec.
f) Obres de canalització i regularització de cursos d'aigua.
g) Instruments d'ordenació del territori.
h) Qualsevol altre projecte o activitat que mitjançant Decret del Consell, es considere, amb posterioritat a l'aprovació d'aquesta Llei, que directament o indirecta puga tenir efectes sobre la salut, el benestar humà o l’entorn.
9. Qualssevulla altres projecte o activitat, mitjançant Decret del Consell, que es considere, amb posterioritat a l'aprovació d'aquesta Llei, que directament o indirecta puga tenir efectes sobre la salut, el benestar humà o l’entorn.

linea
Mapa web