Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

LLEI 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d'Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana. [2008/6867]

(DOGV núm. 5778 de 05.06.2008) Ref. Base de dades 006819/2008

LLEI 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d'Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana. [2008/6867]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
Preàmbul
I
L'objecte d'esta llei és el desplegament de les bases i els principis de coordinació assenyalats per l'Estat en la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, i en la Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut, establir les condicions per a l'accés universal al Sistema Nacional de Salut de totes les persones dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i regular el registre de dades d'identificació, localització, assignació de recursos i acreditació de prestacions sanitàries del denominat Sistema d'Informació Poblacional, així com la gestió dels documents d'identificació sanitària.
L'article 43 de la Constitució reconeix «el dret a la protecció de la salut» i atribuïx als poders públics la competència d'organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i de les prestacions i servicis necessaris, i indica que la llei establirà els drets i deures de tots respecte a això.
Igualment, l'article 149.1.16.ª de la Constitució indica que l'Estat té competència exclusiva en les bases i la coordinació general de la sanitat, i correspon a la Generalitat, segons el que disposen l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, modificada per la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, i també l'article 148.1.21.ª de la Constitució, el desplegament i l'execució de les bases i normes de coordinació establides per l'Estat en matèria de sanitat.
D'esta manera, l'Estat, a l'empara del seu títol competencial, va dictar la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, creadora del Sistema Nacional de Salut, com el conjunt dels Servicis de Salut de l'administració de l'Estat i de les comunitats autònomes, en què s'integren totes les funcions i prestacions sanitàries (articles 44, 45 i 46 de la Llei General de Sanitat). L'article 1.2 de la llei esmentada va atribuir la titularitat del dret a la protecció de la salut i a l'atenció sanitària tots els espanyols i els ciutadans estrangers que tinguen establida la residència en el territori nacional. Els estrangers no residents a Espanya tenen garantit el dret de la forma que les lleis i convenis internacionals establisquen.
Posteriorment, la Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut, manté com a principis generals, en l'article 2, la prestació dels servicis als usuaris del Sistema Nacional de Salut, en condicions d'igualtat efectiva i qualitat i l'assegurament universal i públic per part de l'Estat; i considera, en l'article 3, com a titulars dels drets a la protecció de la salut i a l'atenció sanitària tots els espanyols i els estrangers en el territori nacional, en els termes previstos en l'article 12 de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya i la seua Integració Social.
D'altra banda, l'estat ha anat reconeixent el dret d'assistència sanitària a determinats grups o col·lectius, com ara els menors (Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor), minusvàlids (Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'Integració Social dels Minusvàlids), pensionistes de classes passives que no hi tingueren dret per un altre títol (Llei 37/1988, de 28 de desembre), persones estrangeres (Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya i la seua Integració Social).
En l'àmbit de la Comunitat Valenciana es va dictar la Llei 3/2003, de 6 de febrer, d'Ordenació Sanitària, que arreplega, com a principi rector del sistema, la universalització de l'atenció sanitària per a tota la població de la Comunitat Valenciana, garantix la igualtat efectiva d'accés als servicis i actuacions sanitàries, d'acord amb la normativa bàsica, i, en l'article 7, establix com a requisit del sistema sanitari la consecució del més alt grau possible de salut per als ciutadans de la Comunitat Valenciana, i exigix l'extensió efectiva de l'assistència sanitària i sociosanitària pública a tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que disposa la normativa bàsica.
No obstant l'anterior, i a pesar de l'existència d'un Sistema Nacional de Salut de finançament públic, l'assistència sanitària no contributiva i universal, segons el que establix l'article 86.2 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, i integrada en el Sistema Nacional de Salut esmentat, continua estant desplegada per la normativa de la Seguretat Social. En esta normativa només es regula l'accés a l'assistència sanitària de les persones que estan d'alta o assimilades a l'alta en qualsevol dels règims de la Seguretat Social, i també les altres persones, que sense estar en cap d'estos règims, no tinguen recursos econòmics suficients (Reial Decret 1088/1989, de 8 de setembre, que estén la cobertura a les persones sense recursos econòmics suficients).
Per això es fa necessari establir un cos normatiu en què s'arrepleguen les condicions d'accés de totes les persones que es troben en el territori de la Comunitat Valenciana, amb independència de l'origen del seu dret a l'assistència sanitària.
II
El Decret 126/1999, de 16 d'agost, del Consell, va crear el Sistema d'Informació Poblacional de la conselleria de Sanitat (SIP), com a registre administratiu de relació dels ciutadans amb els servicis de salut, que s'aplica a tots els ciutadans que tinguen o adquirisquen veïnatge administratiu en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, i habilita la targeta sanitària com a document acreditatiu del dret a la protecció de la salut que s'entrega a tots els ciutadans inclosos en el SIP.
L'Orde de 19 de desembre de 2001, de la conselleria de Sanitat, va establir l'obligatorietat d'incloure el número d'identificació del Sistema d'Informació Poblacional (número SIP) en tots els documents normalitzats per a l'atenció a pacients i els fitxers informatitzats de la conselleria de Sanitat, i va determinar la data d'entrada en vigor de la Targeta Sanitària com l'únic document vàlid per a l'accés a l'assistència sanitària a la Comunitat Valenciana.
L'article 57 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut, establix que cada comunitat autònoma ha de gestionar, en l'àmbit de la comunitat pròpia, el Sistema d'Informació Sanitària Poblacional i la Targeta Sanitària Individual.
III
D'esta manera, i a fi de garantir i regular l'accés universal de la població a les prestacions sanitàries en condicions d'igualtat i qualitat, obtindre un sistema sostenible financerament i consolidar el caràcter universal del registre SIP, es considera necessaria la promulgació d'esta llei.
CapÍtol I
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
1. Esta Llei d'assegurament sanitari té per objecte regular, en l'àmbit del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana, les matèries següents:
a) El Sistema d'Informació Poblacional de la conselleria de Sanitat i la Targeta Sanitària Individual de la Comunitat Valenciana.
b) Els requisits per a l'accés a les prestacions sanitàries del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana segons els grups i les modalitats d'assegurament.
c) Les prestacions sanitàries a què dóna dret cada modalitat d'assegurament i el règim de finançament públic d'estes prestacions.
2. En l'àmbit del Sistema d'Informació Poblacional, el que disposa esta llei s'aplica a totes les persones, espanyoles o estrangeres, que residisquen o estiguen a la Comunitat Valenciana.
CapÍtol II
Sistema d'Informació Poblacional de la conselleria
de Sanitat (SIP) i número d'identificació personal (número SIP)
Article 2. Sistema d'Informació Poblacional de la conselleria de Sanitat (SIP)
1. El Sistema d'Informació Poblacional de la conselleria de Sanitat és el registre administratiu corporatiu que conté les dades d'identificació, de localització, d'assignació de recursos sanitaris assistencials i de modalitat d'assegurament de totes les persones, espanyoles o estrangeres, que residisquen o estiguen a la Comunitat Valenciana.
2. La planificació, gestió i avaluació del Sistema d'Informació Poblacional correspon a la conselleria de Sanitat. Les dades obtingudes en l'ús dels servicis sanitaris a través del SIP i la documentació derivada han de fonamentar un sistema d'informació sanitari que s'enllaç amb la resta d'informació sanitària i epidemiològica per a seguir el grau de cobertura sanitària, particularment aquelles mesures que tenen caràcter poblacional. D'esta manera, el SIP i la informació derivada de l'ús de servicis sanitaris han de permetre que els sistemes sanitaris d'informació sanitària valoren el grau d'atenció sanitària i social, a més de contribuir en l'obtenció dels objectius dels sistemes de vigilància de salut pública. Tot això salvaguardant el principi de confidencialitat i respetant la legislació vigent en la matèria.
Article 3. Número d'identificació personal del Sistema d'Informació Poblacional: número SIP
1. A totes les persones registrades en el SIP se'ls ha d'assignar un sol número SIP d'identificació personal, que és exclusiu, perdurable i independent de l'estat d'alta o de baixa en el SIP.
2. El número SIP ha de constar, obligatòriament, en tots els documents que constituïxen el registre d'activitats clíniques dels servicis assistencials i que requerisquen la identificació del pacient, els documents relacionats amb els programes de salut, les receptes oficials de farmàcia, els documents de sol·licitud de prestacions sanitàries complementàries i, en general, qualsevol altre document d'índole sanitària.
3. També s'ha d'incloure el número SIP en l'estructura de tots els fitxers informatitzats de pacients de la conselleria de Sanitat, sense perjuí del que disposa l'apartat següent d'este article.
4. No han d'incloure el número SIP els documents, registres i fitxers informatitzats en els quals pel caràcter de confidencialitat, la inclusió del número SIP contravinga la normativa.
5. L'òrgan directiu responsable de cada document, registre o fitxer és l'encarregat de complir el que disposa este article.
CapÍtol III
Definicions
Article 4. Persona d'alta en el SIP
1. S'entén per persona d'alta en el SIP la registrada en el Sistema d'Informació Poblacional de la conselleria de Sanitat, perquè residix en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana o accedix a les prestacions sanitàries del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana.
2. La duració de la situació d'alta en el SIP per a les persones no empadronades és la que establisca la normativa de desplegament d'esta llei, segons la duració de l'estada i la modalitat d'assegurament.
3. Tots els registres d'alta en el SIP han d'arreplegar obligatòriament les dades necessàries per a la identificació correcta, la localització, l'assignació de metge i de centre d'atenció primària, la modalitat d'assegurament i la situació de residència.
4. A les persones que accedisquen a les prestacions del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana se les ha de donar d'alta en el SIP.
Article 5. Persona de baixa en el SIP
1. S'entén per persona de baixa en el SIP la registrada en el Sistema d'Informació Poblacional, que ha deixat de tindre les condicions necessàries per a estar d'alta en el SIP. Mentre estiga en esta situació, no té acreditat el dret a rebre les prestacions sanitàries del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana; per tant, ha de tornar a presentar la documentació que li reconeix el dret a estes prestacions. La baixa en el Sistema d'Informació Poblacional no comporta en cap cas la falta de prestacions d'assistència sanitària, independentment de les accions administratives que es deriven en cada cas.
2. Quan una persona que està de baixa en el SIP accedisca a les prestacions sanitàries del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana, se n'ha de recuperar el registre i actualitzar la informació. En este cas, les prestacions sanitàries a què té dret les determina la modalitat d'assegurament sanitari que li corresponga en el moment de la recuperació del registre.
Article 6. Grups i modalitats d'assegurament
1. S'entén per grup d'assegurament un conjunt de modalitats d'assegurament amb característiques comunes segons l'origen de la protecció i el reconeixement dels drets de prestacions sanitàries de la població.
2. S'entén per modalitat d'assegurament els títols que habiliten el dret d'accés a les prestacions sanitàries.
CapÍtol IV
Grups i modalitats d'assegurament del sistema
sanitari públic de la Comunitat Valenciana
Article 7. Grups d'assegurament del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana
La conselleria de Sanitat reunix les modalitats d'assegurament en els grups següents:
- Grup 1. «Protecció estatal».
- Grup 2. «Protecció autonòmica».
- Grup 3. «Desplaçats d'una altra comunitat autònoma o país».
- Grup 4. «Privats».
Article 8. Modalitats d'assegurament del grup1. «Protecció estatal»
1. La conselleria de Sanitat ha d'acreditar el dret a les prestacions del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana, en el grup Protecció estatal, a les persones residents a la Comunitat Valenciana que es troben en alguna de les situacions següents:
a) Titulars i beneficiàries de la prestació d'assistència sanitària de la Seguretat Social en qualsevol dels règims, a excepció de les persones que tenen la condició de titular o beneficiària dels règims especials de la Seguretat Social gestionats per les mutualitats administratives MUFACE, MUGEJU o ISFAS i no hagen optat per rebre les prestacions sanitàries a través de la xarxa sanitària pública.
b) Les persones a les quals s'aplica el que disposa el Reial Decret 1088/1989, de 8 de setembre, que estén la cobertura de l'assistència sanitària de la Seguretat Social a les persones sense recursos econòmics suficients.
c) Persones que tinguen la documentació vàlida que acredite el dret a l'assistència sanitària en situació de residència habitual, emesa per la institució competent, a les quals s'apliquen els reglaments comunitaris o els convenis bilaterals que, en ambdós casos, hi haja en matèria d'assistència sanitària de la Seguretat Social.
2. La conselleria de Sanitat ha d'acreditar el dret a les prestacions sanitàries de les persones que, amb independència de la situació de residència a la Comunitat Valenciana, es troben en alguna de les situacions següents:
a) Els menors de 18 anys que estiguen a la Comunitat Valenciana en situació de risc o sota la tutela o guarda de les Administracions Públiques.
b) Les dones embarassades en els casos previstos en l'article 12 de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, tenint en compte que el període de postpart és com a mínim de 6 setmanes.
Article 9. Modalitats d'assegurament del grup 2. «Protecció autonòmica»
1. La conselleria de Sanitat ha d'acreditar el dret a les prestacions sanitàries del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana en el grup «Protecció autonòmica», amb les condicions que establisca la normativa de desplegament d'esta llei, a les persones residents en la Comunitat Valenciana no incloses en els grups regulats en els articles 8, 10 i 11 que estiguen en alguna de les situacions següents:
a) Afiliades a la Seguretat Social en situació de baixa de cotització per cessament en l'activitat laboral en qualsevol dels règims, i els beneficiaris que en depenen.
b) Col·lectius de persones als quals, d'acord amb convenis i altres acords, els siga reconegut el dret a les prestacions sanitàries.
c) Dones embarassades no incloses en l'article 8.2.b d'esta llei.
2. La conselleria de Sanitat ha d'acreditar el dret a l'assistència sanitària a les persones estrangeres que es troben en el territori de la Comunitat Valenciana quan justifiquen la manca de recursos econòmics suficients i no puguen acreditar el requisit de residència en la comunitat autònoma (targeta solidària).
Article 10. Modalitats d'assegurament del grup 3. «Desplaçats d'una altra comunitat autònoma o país»
La conselleria de Sanitat reconeix el dret a les prestacions sanitàries del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana, en el grup «Desplaçats d'una altra comunitat autònoma o país», a les persones següents:
a) Persones no residents a la Comunitat Valenciana, que tenen la Targeta Sanitària Individual vàlida i en vigor, emesa per una administració sanitària autonòmica d'acord amb la normativa estatal o un document oficial que acredita la condició de titular o beneficiari de la prestació d'assistència sanitària de la Seguretat Social en qualsevol dels règims, inclosos els règims especials de la Seguretat Social gestionats per les mutualitats administratives, quan s'ha optat per rebre les prestacions sanitàries de la xarxa sanitària pública.
b) Persones que tenen la documentació vàlida que acredita el dret a l'assistència sanitària en situació d'estada temporal, emesa per la institució competent, a les que s'apliquen els reglaments comunitaris o els convenis bilaterals que, en ambdós casos, hi haja en matèria d'assistència sanitària de la Seguretat Social.
Article 11. Modalitats d'assegurament del grup 4. «Privats»
S'inclou en el grup «Privats» les persones següents, amb independència de la situació de residència a la Comunitat Valenciana:
1. Les persones titulars i beneficiàries dels règims especials de la Seguretat Social gestionats per les mutualitats administratives que hagen optat per rebre les prestacions sanitàries a través d'entitats diferents de la xarxa sanitària pública.
2. Les persones que no estiguen acreditades o reconegudes en cap de les modalitats d'assegurament descrites anteriorment (en avant, «no assegurades»).
Capítol V
Prestacions sanitàries
Article 12. Prestacions sanitàries
1. La conselleria de Sanitat garantix el dret de totes les persones, espanyoles i estrangeres, que residisquen o es troben a la Comunitat Valenciana, a l'assistència sanitària en els termes establits en la normativa i en esta llei.
2. Les prestacions sanitàries que la conselleria de Sanitat facilita són les previstes en el catàleg de prestacions del Sistema Nacional de Salut.
3. Les persones incloses en les modalitats d'assegurament del grup 1. «Protecció estatal» tenen dret a les prestacions sanitàries que facilita la conselleria de Sanitat, en els termes establits per la normativa de la Seguretat Social que se'ls aplica.
Als menors de 18 anys residents a la Comunitat Valenciana que es troben sota la tutela de les Administracions Públiques, se'ls reconeix el dret a les prestacions sanitàries amb les mateixes característiques que les proporcionades pel Règim General de la Seguretat Social als pensionistes.
4. Les persones incloses en les modalitats d'assegurament del grup 2. «Protecció autonòmica» tenen dret a les prestacions següents:
a) En els casos de l'article 9.1.a i 9.1.c), tenen dret a accedir a les prestacions sanitàries amb les mateixes característiques que la Seguretat Social atorga als treballadors en situació d'actiu.
b) En el cas de l'article 9.1.b, tenen dret a les prestacions sanitàries que s'estipulen en el conveni oportú.
c) En el cas de l'article 9.2, tenen dret a les prestacions sanitàries amb les mateixes característiques que les proporcionades pel Règim General de la Seguretat Social als pensionistas. El dret a prestacions sanitàries en estes modalitats d'assegurament no inclou la cobertura de la prestació de servicis sanitaris en l'estranger.
5. Les persones incloses en les modalitats d'assegurament del grup 3. «Desplaçades d'una altra comunitat autònoma o país», tenen dret a les prestacions següents:
a) En el cas de l'article 10. a, la persona no resident té dret a accedir a la Comunitat Valenciana a les prestacions sanitàries del catàleg de prestacions sanitàries del Sistema Nacional de Salut en els termes que determina la normativa estatal.
b) Les persones que indica l'article 10.b tenen dret a l'accés a les prestacions sanitàries en els termes reconeguts en els reglaments comunitaris o els convenis bilaterals que s'apliquen en esta matèria.
6. Les persones incloses en les modalitats d'assegurament del grup 4. «Privades» tenen dret a accedir a les prestacions sanitàries del Sistema Nacional de Salut a la Comunitat Valenciana en els termes que determina la normativa estatal, sense perjuí del que disposa l'article 14 d'esta llei.
7. Les persones en situació d'alta en el SIP tenen dret a les prestacions sanitàries de salut pública que es determinen, amb independència de la modalitat d'assegurament en què s'incloguen.
Article 13. Finançament de les prestacions
1. La Generalitat finança a càrrec dels seus Pressupostos les prestacions sanitàries regulades en esta llei, excepte en el cas de les prestacions a les persones les modalitats d'assegurament de les quals estiguen incloses en el grup d'assegurament 4. «Privades».
2. En el cas de les prestacions sanitàries prestades d'acord amb els reglaments comunitaris i convenis bilaterals en matèria d'assistència sanitària de la Seguretat Social, es proporcionen sense perjuí de la facultat de promoure davant de l'autoritat competent el reintegrament del cost d'estes prestacions perquè inste la reclamació corresponent a la institució garant estrangera, de la manera que establisca la seua normativa específica.
3. En el cas de les prestacions sanitàries fetes a la Comunitat Valenciana a persones residents en altres comunitats autònomes, el finançament a càrrec dels Pressupostos de la Generalitat es fa sense perjuí del dret al reintegrament del cost d'estes prestacions, d'acord amb el que establix la normativa estatal sobre finançament dels servicis sanitaris públics.
4. L'Administració sanitària pública valenciana ha de reclamar el pagament de l'import de les prestacions sanitàries fetes quan es done algun dels supòsits legals determinants de la meritació de la taxa per la prestació d'assistència sanitària regulada en la legislació.
5. El finançament de les prestacions farmacèutiques i ortoprotètiques s'ha de fer d'acord amb el que establixen la normativa estatal i autonòmica sobre esta matèria.
6. Les prestacions sanitàries a què dóna dret cada modalitat d'assegurament, i també el règim de finançament públic de les prestacions, es faran efectives a partir del moment en què s'acredite la concurrència dels requisits establits per a cada una.
7. A fi de garantir que l'accés a l'assistència sanitària pública es faça en condicions d'equitat i igualtat efectiva, les persones no acreditades ni reconegudes en cap de les modalitats d'assegurament poden subscriure un conveni d'assistència sanitària amb la Generalitat, amb els requisits, procediments, quotes i condicions que s'establisquen per mitjà d'un reglament de desplegament.
Article 14. Finançament de les prestacions sanitàries a les persones incloses en el grup 4. «Privades»
1. El cost de les prestacions sanitàries facilitades a les persones incloses en les modalitats del grup 4. «Privades», regulat en l'article 11 d'esta llei, a excepció de les específiques de salut pública que es determinen, se'ls ha de reclamar.
2. No obstant l'anterior, quan la persona interessada ho acredite amb documents, el cost de la prestació pot ser reclamat a un tercer que assumisca legalment o contractualment el pagament de l'import de les prestacions.
CapÍtol VI
Procediment de reconeixement i acreditació de drets
Article 15. Procediment d'acreditació de les modalitats d'assegurament
1. El procediment d'acreditació del dret a les prestacions sanitàries i d'inclusió d'una persona en una modalitat d'assegurament de les establides en esta llei s'inicia d'ofici o a instància de part.
2. El procediment per a l'acreditació del dret a les prestacions sanitàries es regularà reglamentàriament, i haurà d'ajustar-se al que disposa la legislació reguladora del procediment administratiu comú per a les administracions públiques. El termini màxim per a notificar la resolució serà el que s'establisca en la normativa de desenrotllament d'esta llei.
Article 16. Vigència temporal de l'acreditació en el SIP
1. La inclusió d'una persona en qualsevol de les modalitats d'assegurament de les previstes en esta llei i les prestacions a què dóna dret la modalitat es mantenen vigents fins que no es modifiquen els requisits que han determinat eixa inclusió, sense perjuí del que disposa l'apartat següent.
2. Tindran vigència temporal les modalitats d'assegurament de l'article 8.1.b, 8.2.a i de l'article 9.
3. La vigència de l'acreditació en el SIP de les persones incloses en el grup 3. «Desplaçades d'una altra comunitat autònoma o país», de l'article 10, depén de la duració de l'estada i de la validesa del document que acredita el dret d'accés a les prestacions sanitàries del Sistema Nacional de Salut.
4. Els terminis de vigència d'acreditació, renovacions i pròrrogues, s'han de regular en el reglament que desplegue esta llei.
Article 17. Renovació de l'acreditació
1. La renovació de l'acreditació requerix tindre els requisits establits per a cada modalitat, presentar novament la documentació actualitzada i fer els tràmits que s'establisquen per a això.
2. Les persones assegurades amb la modalitat de targeta solidària disposen d'un termini, que s'ha de fixar en la normativa de desplegament, per a establir la residència en algun municipi de la Comunitat Valenciana i poder accedir a les prestacions sanitàries per un títol distint. Quan s'haja superat este termini, no pot renovar-se l'acreditació per esta modalitat.
Capítol VII
Targeta Sanitària Individual (SIP) i document
d'acreditació de la inclusió en el SIP
Article 18. Targeta Sanitària Individual SIP
1. La Targeta Sanitària Individual SIP és el document administratiu emés per l'administració Pública Valenciana que identifica i acredita el titular, i permet l'accés a les prestacions, en els servicis sanitaris públics del Sistema Nacional de Salut.
La informació que conté la targeta s'extrau de les dades arreplegades pel Sistema d'Informació Poblacional de la conselleria de Sanitat.
2. S'expedix la Targeta Sanitària Individual SIP a les persones que figuren d'alta en el Sistema d'Informació Poblacional i estan incloses en les modalitats d'assegurament arreplegades en els articles 8 i 9 d'esta llei.
3. La targeta SIP és un document d'ús personal exclusiu del titular. Els centres i institucions sanitàries poden sol·licitar en tot moment l'exhibició d'un document oficial d'identitat, nacional o estranger, que acredite fefaentment que el portador de la targeta n'és el titular.
L'ús inadequat de la targeta SIP en comporta la retenció cautelar i la retirada, si és el cas.
4. En el cas de disparitat de les dades, la informació que hi ha en el SIP preval sobre la que aparega en la Targeta Sanitària Individual SIP, llevat que la persona interessada acredite el contrari.
5. La Targeta Sanitària Individual SIP deixa de tindre validesa quan caduque el termini de vigència, quan se n'emet una de nova per qualsevol circumstància, en el cas de disparitat respecte al SIP, i en general quan no siga reflex fidel de la identificació o de la relació específica d'assegurament del titular.
6. Les targetes sanitàries individuals emeses per la conselleria de Sanitat no modifiquen l'obligació dels titulars o de tercers d'assumir el cost de l'assistència sanitària proporcionada pel sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana.
Article 19. Targetes Sanitàries Individuals d'altres comunitats autònomes i altres documents acreditatius
1. A fi de reconéixer i d'acreditar en el SIP el dret d'accés a les prestacions sanitàries del Sistema Nacional de Salut a la Comunitat Valenciana, són admesos els documents següents:
a) Les targetes sanitàries individuals emeses per altres administracions sanitàries autonòmiques ajustades als requisits que establix el Reial Decret 183/2004, de 30 de gener.
b) Els documents expedits per les entitats gestores de la Seguretat Social que acrediten del dret a la prestació d'assistència sanitària de la Seguretat Social.
c) Els documents expedits per les mutualitats administratives gestores dels règims especials de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l'administració General de l'Estat, del personal de les Forces Armades i del personal de l'administració de Justícia, que acrediten el dret dels mutualistes a les prestacions sanitàries per part del sistema públic de salut.
d) La targeta sanitària europea i altres documents del dret a l'assistència sanitària de la Seguretat Social expedits d'acord amb els reglaments comunitaris o convenis bilaterals subscrits per l'Estat Espanyol en matèria de prestacions de la Seguretat Social.
2. L'Administració sanitària pública valenciana reconeix als titulars dels documents anteriors el dret d'accés als centres i servicis sanitaris que integren el sistema sanitari públic valencià, en els termes previstos per la legislació i amb subjecció als mateixos procediments i requisits exigits per als usuaris residents a la Comunitat Valenciana.
Article 20. Document d'Inclusió en el SIP
1. A fi de garantir l'accés correcte a les prestacions, facilitar la gestió del SIP i del conjunt de sistemes d'informació corporatius de la conselleria de Sanitat, es crea el Document d'Inclusió en el SIP, que s'emet amb finalitats administratives, per a usar-lo exclusivament en el territori de la Comunitat Valenciana.
2. El Document d'Inclusió en el SIP s'entrega a les persones registrades d'alta en el SIP que no tinguen dret a rebre la Targeta Sanitària Individual.
3. El Document d'Inclusió en el SIP no concedix, per si mateix, el dret a prestacions sanitàries. Les persones a qui es faça entrega d'este document han de presentar-lo juntament amb algun dels documents esmentats en l'article 19.
4. Mitjançant un reglament de desplegament s'ha de regular el procediment per a l'obtenció del Document d'Inclusió en el SIP.
CapÍtol VIII
Confidencialitat de les dades del SIP
Article 21. La confidencialitat de les dades del Sistema d'Informació Poblacional (SIP)
1. L'Administració Pública Valenciana gestiona i manté el Sistema d'Informació Poblacional en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, adoptant les mesures de gestió i organització que siguen necessàries i assegurant, en tots els casos, la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i les normes que la despleguen.
Disposicions addicionals
Primera
La direcció general competent en la matèria ha d'elaborar un manual de procediment i instruccions complementàries per a les unitats administratives amb competències en el procediment d'identificació i acreditació dels ciutadans en el Sistema d'Informació Poblacional.
Segona
La Generalitat pot subscriure convenis i altres acords d'assistència sanitària concreta o temporal amb determinades entitats públiques o privades, amb l'objecte de cobrir l'assistència sanitària per accident o malaltia comuna a determinats col·lectius de persones per motius d'interés públic, humanitari, social o altres de ben justificats, tenint en compte que els principis d'igualtat i equitat han d'estar sempre garantitzats.
Disposicions transitÒries
Primera
L'accés a les prestacions sanitàries, quant a les modalitats afectades per esta llei, es fa amb els procediments, els requisits i la duració establits per la normativa anterior fins al desplegament normatiu d'esta llei.
Segona
Les targetes sanitàries ja emeses en el moment de l'entrada en vigor d'esta llei són vàlides fins que caduquen.
Tercera
Les targetes sanitàries que tinguen les persones que, d'acord amb el que regula esta llei, no hi tinguen dret, han de ser retirades i substituïdes, d'acord amb el que regula esta llei, pel Document d'Inclusió en el SIP.
Quarta
Durant un màxim de dos anys des de l'entrada en vigor d'esta llei, la conselleria de Sanitat reconeixerà transitòriament les prestacions sanitàries a les persones que estiguen acreditades en la modalitat d'assegurament regulada en l'article 8.1.b, amb les mateixes característiques que les proporcionades pel règim general de la Seguretat Social als pensionistes.
Transcorregut el termini màxim de dos anys, les dites persones tindran l'assistència sanitària prevista en el Reial decret 1.088/99, de 8 de setembre, pel que s'estén la cobertura de l'assistència sanitària de la Seguretat Social a les persones sense recursos econòmics suficients.
Este termini s'establix per a facilitar la incorporació de les persones que estiguen en situació de risc de pobresa i exclusió, a les ajudes socials a què poden tindre accés per a la continuació dels tractaments farmacològics prescrits.
DisposiciÓ derogatÒria
Única
Queden derogades totes les normes del mateix rang o d'un rang inferior en el que contradiguen o s'oposen al que disposa esta norma.
Disposicions finals
Primera
S'autoritza el Consell per a dictar les normes reglamentàries necessàries per al desplegament i l'aplicació d'esta llei.
Segona
Esta llei entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 2 de juny de 2008
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

linea
Mapa web