Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

ORDE 13/2012, de 26 de desembre, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació i el document de repercussió de l'impost sobre la eliminació de residus en abocador. [2012/11964]

(DOGV núm. 6932 de 28.12.2012) Ref. Base de dades 011733/2012

ORDE 13/2012, de 26 de desembre, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació i el document de repercussió de l'impost sobre la eliminació de residus en abocador. [2012/11964]
L'article 155 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, ha establit com a tribut propi l'impost sobre eliminació de residus en abocadors, la finalitat del qual és fomentar, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, el reciclatge i la valorització dels residus, així com la disminució dels impactes sobre el medi ambient derivats de la seua eliminació en abocador.
El fet imposable de l'impost està constituït pel depòsit, per a la seua eliminació, de residus en abocadors públics o privats de la Comunitat Valenciana.
Segons disposa la llei, seran subjectes passius, a títol de contribuents, les persones, físiques o jurídiques, i els ens sense personalitat jurídica a què es referix l'apartat 4 de l'article 35 de la Llei General Tributària, que depositen els residus. No obstant això, amb la finalitat de facilitar la gestió de l'impost, s'atribuïx la condició de subjectes passius substituts dels contribuents a les persones, físiques o jurídiques, i els ens sense personalitat jurídica a què es referix l'apartat 4 de l'article 35 de la Llei General Tributària, que siguen titulars de l'explotació dels abocadors en què es depositen els residus.
L'obligació principal dels substituts del contribuent és la de declarar i ingressar el deute tributari, la qual cosa haurà d'efectuar-se, per cada abocador i trimestre natural, per mitjà d'autoliquidació, en el termini dels vint primers dies naturals del mes següent a cada trimestre, en el lloc i forma que s'establisquen per orde de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
L'apartat 15.1 de l'article 155 de l'esmentada Llei 10/2012, de 21 de desembre, autoritza el conseller competent en matèria d'hisenda perquè determine, mitjançant una orde, els supòsits i condicions en què els obligats tributaris i les entitats a què es referix l'article 92 de la Llei General Tributària podran presentar per mitjans telemàtics autoliquidacions, comunicacions i qualsevol altre document amb transcendència per a la gestió de l'impost, així com els supòsits i condicions en què la mencionada presentació haurà de realitzar-se per mitjà de mitjans telemàtics. La condició d'empresaris i professionals dels substituts dels contribuents de l'impost sobre eliminació de residus en abocadors i la necessitat de promoure l'ús de tècniques, mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, d'acord amb el que preveu l'article 96 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, aconsellen establir com a obligatòria la presentació i pagament d'este impost. No obstant això, es preveu que durant l'any 2013 puguen ingressar-se i presentar-se les autoliquidacions de manera presencial, a fi de permetre l'adaptació dels subjectes passius als mecanismes de presentació telemàtica habilitats per l'Administració.
Una altra prestació obligatòria a càrrec dels substituts, que garantix que la càrrega tributària es desplace als contribuents, és la de repercutir íntegrament l'import de l'impost. Els contribuents queden obligats a suportar-lo sempre que la repercussió s'ajuste al que disposa la Llei reguladora de l'impost i en la seua normativa de desplegament. A este efecte, la Llei de l'Impost preveu que la repercussió de l'impost haurà d'efectuar-se en document específic, en la forma i terminis que es fixen per orde de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
En virtut dels preceptes anteriors i de les facultats conferides pel Decret 119/2011, de 9 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, i per l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a proposta de la Direcció General de Tributs,

ORDENE

Article primer. Autoliquidació de l'impost
1. S'aprova el model d'autoliquidació 646. «Autoliquidació de l'impost sobre la eliminació de residus en abocadors», inclòs en l'annex I de la present orde.
2. El mencionat model consta dels tres exemplars següents:
Exemplar per a l'administració. Full de liquidació i annex.
Exemplar per al subjecte passiu. Full de liquidació i annex.
Exemplar per a l'entitat col·laboradora. Full de liquidació.
3. En l'annex del model d'autoliquidació haurà de consignar-se la relació de totes les operacions realitzades durant el període a què es referisca, així com les dades necessàries per a la determinació de les quotes tributàries corresponents, amb indicació del número de document de repercussió o factura, la data, el NIF del depositant, els cognoms i nom o raó social del contribuent, la clau del tipus de gravamen de residu, la quantitat de residu, mesura en metres cúbics o tones mètriques i la indicació, si és el cas, del tipus d'exempció aplicada.

4. El substitut del contribuent haurà de presentar l'autoliquidació i ingressar l'impost meritat, per cada abocador i trimestre natural, en els vint primers dies naturals del mes següent a cada trimestre.

L'esmentada autoliquidació comprendrà tots els fets imposables realitzats durant el trimestre natural a què es referisca, incloses les operacions exemptes, i es presentarà inclús en el cas de no haver-se produït cap fet imposable durant el període.
5. L'ompliment i presentació del model 646 s'efectuarà obligatòriament per via telemàtica, d'acord amb el que preveu l'Orde de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'establixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió dels quals competix a la Generalitat Valenciana.

6. Podran efectuar la presentació telemàtica de les autoliquidacions i la seua documentació annexa, les persones físiques, actuant personalment o a través de representant, o les persones jurídiques que actuen a través del seu representant legal o voluntari, sempre que, en tots els casos, disposen del número o codi d'identificació fiscal i de la firma electrònica avançada certificada per la Generalitat o per qualsevol altre organisme certificador amb què la Generalitat haja subscrit el corresponent conveni d'establiment de relacions de confiança. A este efecte, els substituts dels contribuents o els seus representants empraran les accions oferides per les aplicacions SAR@ posades a la seua disposició en el portal tributari de la Generalitat, a través de la pàgina web: .
7. El pagament del tribut podrà efectuar-se de manera telemàtica o per mitjà d'ingrés en qualsevol de les entitats col·laboradores en la recaptació dels tributs de la hisenda de la Generalitat.

En el cas que l'interessat haja optat pel pagament presencial, per a la presentació telemàtica del document, haurà de consignar el número de referència complet (NRC) de l'ingrés proporcionat per l'entitat col·laboradora, i el lliurament del pagament quedarà condicionat a la ulterior verificació de l'ingrés del deute.
8. La transmissió telemàtica haurà de realitzar-se en la mateixa data en què tinga lloc l'ingrés resultant d'este. No obstant això, en el cas que existisquen dificultats tècniques que impedisquen efectuar la transmissió telemàtica de la declaració en la mateixa data de l'ingrés, podrà realitzar-se la dita transmissió telemàtica fins al segon dia hàbil següent al de l'ingrés. Això no suposarà, en cap cas, que queden alterats els terminis de declaració i ingrés previstos en l'apartat 11 de l'article 155 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre.

Article segon. Obligació de repercussió de l'impost sobre eliminació de residus en abocadors
Les persones, físiques o jurídiques, i els ens sense personalitat jurídica a què es referix l'apartat 4 de l'article 35 de la Llei General Tributària, que siguen titulars de l'explotació dels abocadors en què es depositen els residus, hauran de repercutir íntegrament l'impost sobre eliminació de residus en abocadors a les persones i entitats que depositen els residus, i estes queden obligades a suportar-ho, sempre que la repercussió s'ajuste al que disposa l'article 3 de la present orde.


Article tercer. Document de repercussió
1. La repercussió de l'impost es durà a terme per mitjà de la inclusió de la quota en un document emés pel titular de l'explotació de l'abocador que contindrà, almenys, les dades contingudes en el model aprovat en l'annex II d'esta orde. L'original del document de repercussió constarà de dos exemplars: un d'ells s'entregarà a l'obligat tributari que haja suportat la repercussió i l'altre haurà de quedar en poder del titular de l'explotació de l'abocador.
2. No obstant això, podrà utilitzar-se la factura expedida en ocasió de la realització de l'operació, sempre que s'hi indique, de forma expressa, la quota repercutida per l'impost sobre la eliminació de residus en abocadors, amb detall dels subconceptes següents:

Impost sobre la eliminació de residus en abocadors
Tones mètriques o metres cúbics depositats
Tipus de gravamen... en euros/TM o m³
Quota repercutida... en euros
3. Les operacions exemptes s'inclouran amb el tipus de gravamen zero. En el document de repercussió s'especificarà el fonament legal de l'exempció d'entre els previstos en l'apartat 4 de l'article 155 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre.
4. La numeració dels documents de repercussió serà correlativa.

5. Podran incloure's en un únic document totes les quotes meritades per operacions subjectes i no exemptes, quan estes hagen sigut realitzades per un mateix contribuent en el termini màxim d'un mes natural.
6. En tot cas, el document de repercussió haurà d'expedir-se abans del dia 16 del mes següent al període de liquidació de l'impost en el curs del qual s'hagen realitzat les operacions. A este efecte, les operacions s'entendran realitzades en la data en què s'haja produït el rèdit de l'impost corresponent a aquelles.
7. L'expedició de duplicats, rectificació i conservació dels documents de repercussió es regirà pel que establix el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Declaracions a realitzar durant l'any 2013
Primer. Confecció del model
Les autoliquidacions i pagaments fraccionats corresponents a l'any 2013 hauran de confeccionar-se, obligatòriament, per mitjà de l'aplicació SAR@ posada a disposició en el portal tributari de la Generalitat a través de la pàgina web: .
Segon. Presentació i pagament de l'impost
Una vegada efectuat, si és el cas, el seu ingrés en qualsevol de les entitats col·laboradores en la recaptació dels tributs de la hisenda de la Generalitat, les declaracions hauran de presentar-se en format paper en el registre de les direccions territorials d'Hisenda i Administració Pública, sense perjuí del que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Quan s'habiliten les accions de presentació i pagament telemàtic del model 646, d'acord amb l'apartat 2 de l'article 1 de la mencionada Orde de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, els contribuents podran efectuar el seu ingrés i presentació d'acord amb el que preveu l'article 1 d'esta orde.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desplegament i aplicació de l'orde
Es faculta la Direcció General de Tributs perquè dicte les resolucions i adopte les mesures que considere necessàries per al desplegament i aplicació del que disposa esta orde.

Segona. Entrada en vigor
Esta orde entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 26 de desembre de 2012

El conseller d'Hisenda i Administració Pública,
Juan Carlos Moragues Ferrer

linea
Mapa web