Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET 110/2013, de 26 de juliol, del Consell, pel qual es desplega l'article 162.2 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [2013/8063]

(DOGV núm. 7078 de 30.07.2013) Ref. Base de dades 007382/2013

DECRET 110/2013, de 26 de juliol, del Consell, pel qual es desplega l'article 162.2 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [2013/8063]
PREÀMBUL

L’article 162 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat, establix en l’apartat 2 que «mitjançant Decret del Consell es regularan el procediment i els terminis, condicions i requisits, en relació amb aquells supòsits en què, amb caràcter excepcional i per raons d’interés públic, els projectes autoritzats en el marc del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana puguen ser substituïts per un altre o altres, sempre que, a més l’import d’estos últims no supere el del substituït».

La situació econòmica actual fa necessari que es tinga en compte, a l’establir el procediment, terminis, condicions i requisits, especialment la priorització de projectes per raons d’interés general i, en particular, infraestructures de caràcter social, graduant el moment d’inici d’estos, a fi d’assegurar el compliment dels compromisos de la Comunitat Valenciana en matèria d’estabilitat pressupostària.

Per tot això, de conformitat amb allò que disposa l’article 162 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat, a proposta del conseller d’Hisenda i Administració Pública, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 26 de juliol de 2013,


DECRETE

Article 1. Objecte
L’objecte d’este decret el constituïx la regulació del procediment, i els terminis, condicions i requisits, en relació amb aquells supòsits en què, amb caràcter excepcional i per raons d’interés públic, els projectes autoritzats en el marc del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana puguen ser substituïts per un altre o altres, sempre que, a més l’import d’estos últims no supere el del substituït.

Article 2. Procediment per a l’autorització de la substitució
1. Els ajuntaments que, tenint projectes autoritzats en el marc del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana l’execució de la qual no s’haja iniciat en el moment de la publicació d’este decret, i consideren, per raons d’interés públic, que han de ser substituïts, hauran de presentar, en qualsevol de les formes previstes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, en el termini de tres mesos, a comptar de l’endemà de la publicació d’este decret, la documentació següent:

a) Sol·licitud d’autorització per a la substitució del projecte autoritzat.
b) Informe justificatiu de les causes que han motivat la no iniciació del projecte el finançament del qual ha sigut autoritzat en el marc del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana.
c) Informe de les raons que fan necessària la substitució del projecte no executat, en què s’indicarà el llistat de nous projectes que seran presentats i la necessitat de la seua realització en relació amb el benefici social que reportara al municipi.
d) Certificat de l’acord del Ple de l’ajuntament sobre l’autorització per a la substitució del projecte no realitzat i el llistat de nous projectes a presentar.
2. La persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, en el termini d’un mes a comptar de la data de recepció de la sol·licitud, dictarà una resolució en què s’autoritzarà o denegarà la substitució del projecte.

Article 3. Presentació de nous projectes
En el termini de dos mesos des de la recepció de la resolució que autoritze la substitució d’un projecte, l’ajuntament presentarà, per via telemàtica, a través dels alcaldes o secretaris dels ajuntaments, el nou o els nous projectes, l’import total dels quals no podrà superar, en cap cas, l’import del projecte a què substituïxen.
Necessàriament haurà de presentar-se una sol·licitud per cada un dels projectes d’inversió. Esta presentació es realitzarà a través de l’aplicació informàtica disponible en la seu electrònica de la conselleria competent en matèria d’hisenda, en la qual estarà, així mateix, disponible el formulari de sol·licitud.
En tot cas, per a accedir a l’aplicació informàtica es requerirà estar en possessió del certificat digital expedit per l’autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana.
La informació sobre les característiques, requisits i mitjans per a obtindre el certificat digital està disponible en la seu electrònica de la conselleria competent en matèria d’hisenda.

Article 4. Requisits de les sol·licituds
Les sol·licituds electròniques es dirigiran, a través de l’aplicació informàtica que gestiona el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, a la seu electrònica , a la subsecretaria de la conselleria competent en matèria d’hisenda.
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada dels documents següents:
1. Memòria explicativa del projecte d’inversió, omplida a través del model de sol·licitud electrònica, en què s’especifique:
a) Denominació del projecte.
b) Àrea d’actuació de l’obra finançable de les definides en l’article 3 del Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es constituïxen i doten tres plans especials de suport destinats a l’impuls dels sectors productius, l’ocupació i la inversió productiva en municipis, i s’aproven credits extraordinaris per a atendra el seu finaçament.

c) Pressupost total del projecte, desglossant, si és el cas, el cost de l’obra, el cost de redacció del projecte, el cost de la direcció tècnica del projecte i el cost d’adquisició del sòl.
d) Duració de l’execució del projecte.
e) Import de cada una de les anualitats.
f) Naturalesa de l’obra, als efectes del que disposa l’article 4.3 de l’esmentat decret llei i, en conseqüència, s’especificarà si es tracta d’un projecte de nova planificació, si complementa, millora o desenrotlla una obra prevista en el pressupost de 2009, i en este cas s’especificarà la dotació que tenia assignada en este pressupost, o si es tracta d’una nova fase d’un projecte.
g) Si es tracta d’un projecte cofinançat s’especificarà l’import cofinançat i l’origen del cofinançament.
h) En el supòsit d’ajuntaments de municipis de menys de 200 habitants, indicaran si opten o no per l’execució directa de les obres.
2. Certificació expedida pel secretari de l’ajuntament de l’acord del ple o de la junta de govern de l’ajuntament, segons siga procedent, en què s’acorde sol·licitar autorització de cada un dels projectes.

3. Projecte bàsic, si és el cas.
Els documents ressenyats en els apartats 2 i 3 d’este article s’incorporaran a l’expedient, a través de l’aplicació informàtica, per mitjà de còpies digitalitzades dels documents originals.

Article 5. Procediment per a l’autorització del projecte
1. En el termini de cinc dies des de la presentació de la sol·licitud d’autorització de projectes, la subsecretaria de la conselleria competent en matèria d’hisenda verificarà que les obres projectades complixen les condicions i requisits establits per a la inclusió en el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana. Així mateix, verificarà que els sol·licitants es corresponen amb els determinats en l’article 3 d’este decret. A este efecte, serà la subsecretaria de la conselleria competent en matèria d’hisenda la que haurà de realitzar, si és el cas, els requeriments necessaris per a completar la sol·licitud i la documentació que l’acompanya.
2. Una vegada verificats els extrems assenyalats en l’apartat anterior, la subsecretaria de la conselleria competent en matèria d’hisenda, en el termini de cinc dies, comunicarà a les subsecretaries de les conselleries competents per raó de la matèria cada un dels projectes que li corresponguen.
3. Una vegada rebuts els projectes que li corresponguen, la subsecretaria de la conselleria competent per raó de la matèria, en el termini de quinze dies, emetrà i comunicarà a la subsecretaria de la conselleria competent en matèria d’hisenda un informe preceptiu en què, verificant la normativa vigent d’aplicació a cada projecte, concloga, si és el cas, sobre la viabilitat del projecte.
4. En el termini de quinze dies, a comptar de la recepció de l’informe de la conselleria competent per raó de la matèria, la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda dictarà una resolució d’autorització per al finançament de cada projecte i ordenarà la seua publicació en la seu electrònica de la conselleria.
La resolució d’autorització podrà fixar la data d’inici del projecte que s’autoritza, prioritzant aquells que es referisquen a infraestructures de caràcter social.
La resolució contindrà els punts següents:
a) Entitat local autoritzada.
b) Denominació del projecte.
c) Administració a què correspon l’execució del projecte.
d) Necessitat o no de subscriure conveni en els supòsits de municipis de més de 10.000 habitants.
e) Import finançable.
f) Termini d’execució.
g) Anualitats.
h) Conselleria competent per raó de la matèria.
i) Aplicació pressupostària que donarà cobertura a l’efectiva execució del projecte.
En el mateix termini la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda dictarà una resolució de denegació en els supòsits de sol·licituds que no complisquen els requisits exigits, amb indicació dels recursos que corresponguen.
5. La conselleria competent en matèria d’hisenda consignarà els crèdits necessaris, en les aplicacions pressupostàries pertinents dels pressupostos de gastos de les distintes conselleries.
No es podrà, en cap cas, iniciar cap actuació en relació amb l’execució d’un projecte, sense que, amb caràcter previ, conste la consignació del crèdit corresponent en l’aplicació pressupostària pertinent del pressupost de gastos de la conselleria competent per raó de la matèria. A este efecte, i a sol·licitud de la persona interessada, la conselleria competent per a la gestió del projecte, expedirà còpia del corresponent document comptable.

Article 6. Subscripció de convenis en relació amb els nous projectes aprovats
De conformitat amb allò que disposa l’article 4.2 de l’esmentat Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, la Generalitat i els ajuntaments podran subscriure convenis singularitzats per a cada un dels nous projectes aprovats, en què s’establiran les condicions específiques per a la realització del projecte.

Article 7. Informació sobre els nous projectes aprovats
1. Durant cada una de les fases de realització dels nous projectes autoritzats i l’execució dels quals siga delegada en l’ajuntament, este haurà de remetre a la conselleria competent en matèria d’hisenda, la següent informació referida a cada un dels projectes, en el termini de set dies des que l’esmentada fase es produïsca:
a) Anunci de licitació de cada una de les fases del projecte (redacció del projecte, contracte d’obra i direcció d’obra).
b) Adjudicació de cada un dels contractes necessaris per a l’execució del projecte.
c) Inici de l’obra.
d) Finalització de l’obra
2. Així mateix, amb caràcter mensual, l’ajuntament haurà de remetre la informació següent:

a) Certificacions i factures emeses des de l’inici de les obres i fins a la data d’emissió de la informació i el seu import.
b) Periodificació de la resta de les certificacions i factures fins a la finalització del projecte.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Renúncia a l’execució de projectes autoritzats
Els ajuntaments podran, en tot cas, mitjançant un acord plenari, renunciar a l’execució dels projectes autoritzats, aconseguint esta renúncia a l’import finançable del mencionat projecte, una vegada deduïts els possibles drets i interessos legítims de tercers.

Segona. Informació que han de remetre els ajuntaments
Els ajuntaments els projectes dels quals finançats amb càrrec al Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana estiguen en execució en el moment de l’entrada en vigor d’este decret, hauran de remetre a la conselleria competent en matèria d’hisenda, la informació relativa a cada un dels projectes que s’establix en l’article 7.

Tercera. Fiscalització del gasto
Per la seua transcendència en el procés de gestió, s’inclou entre els requisits addicionals que ha de comprovar la Intervenció de la Generalitat en l’exercici de la fiscalització del gasto dels expedients relatius a projectes finançats amb càrrec al Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana i per a cada una de les fases de gasto subjectes a intervenció prèvia, l’existència de certificació expedida per l’òrgan gestor, acreditativa del compliment dels tràmits electrònics previstos en l’aplicació informàtica que gestiona este pla.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desplegament normatiu
Es faculta a la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda per a dictar les normes necessàries per al desplegament i l’execució del que disposa este decret.

Segona. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, a 26 de juliol de 2013

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller de Hacienda y Administración Pública,
JUAN CARLOS MORAGUES FERRER

linea
Mapa web