Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

ORDE 11/2012, de 26 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regula el cens d'instal·lacions i contribuents i s'establixen les declaracions d'alta, modificació i cessament de les activitats subjectes a l'impost sobre activitats que incidixen en el medi ambient. [2012/11962]

(DOGV núm. 6932 de 28.12.2012) Ref. Base de dades 011731/2012

ORDE 11/2012, de 26 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regula el cens d'instal·lacions i contribuents i s'establixen les declaracions d'alta, modificació i cessament de les activitats subjectes a l'impost sobre activitats que incidixen en el medi ambient. [2012/11962]
L'article 154 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat per a 2013, ha creat l'impost sobre activitats que incidixen en el medi ambient, i l'ha configurat com un tribut propi de la Generalitat que grava la incidència, alteració o risc de deteriorament que sobre el medi ambient ocasiona la realització de determinades activitats, a través de les instal·lacions i la resta d'elements patrimonials afectes a aquelles que es troben radicades en el territori de la Comunitat Valenciana, a fi de contribuir a compensar a la societat pel cost que suporta i a frenar el deteriorament de l'entorn natural.

L'apartat 15 de l'esmentat article encomana a la conselleria competent en matèria d'hisenda la gestió, recaptació i inspecció de l'impost, i establix en el número 5 la creació d'un cens d'instal·lacions i contribuents de l'impost, l'organització i el funcionament del qual ha d'establir-se mitjançant una orde d'esta conselleria.
En este sentit, l'article 2 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, establix que cada administració tributària podrà disposar dels seus censos per a la gestió dels seus tributs.
La formació d'este cens permet a l'Administració tributària la verificació del compliment de l'obligació tributària principal, d'autoliquidació i pagament de l'impost, i facilita als contribuents el compliment de les seues obligacions tributàries. L'establiment d'este requerix, al seu torn, la regulació de l'obligació dels contribuents de l'impost de realitzar declaracions d'alta, modificació de dades i baixa en el cens, referides a cada una de les instal·lacions, i la resta d'elements patrimonials afectes a aquelles que es troben radicades en el territori de la Comunitat Valenciana, en les quals es realitze qualsevol de les activitats objecte de gravamen, així com del contingut, termini de presentació i model de declaració.
Finalment, l'apartat 17.1 de l'article 154 de l'esmentada Llei 10/2012, autoritza el conseller competent en matèria d'hisenda perquè determine, mitjançant una orde, els supòsits i les condicions en què els obligats tributaris i les entitats a què es referix l'article 92 de la Llei General Tributària podran presentar per mitjans telemàtics autoliquidacions, comunicacions i qualsevol altre document amb transcendència per a la gestió de l'impost, així com els supòsits i les condicions en què la dita presentació haurà de realitzar-se a través de mitjans telemàtics. La condició empresarial dels contribuents de l'impost sobre activitats que incidixen en el medi ambient i la necessitat de promoure l'ús de tècniques, mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, d'acord amb el que preveu l'article 96 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, aconsellen establir com a obligatòria la presentació telemàtica d'estes declaracions. No obstant això, es preveu que, durant l'any 2013, puguen presentar-se les declaracions de manera presencial, a fi de permetre l'adaptació dels obligats tributaris als mecanismes de presentació telemàtica habilitats per l'Administració.

En virtut dels preceptes anteriors i de les facultats conferides per l'article 5 del Decret 19/2012, de 7 de desembre, del President de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s'organitza l'Administració de la Generalitat, i per l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a proposta de la Direcció General de Tributs i amb els tràmits previs establits en el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, així com l'informe de l'Advocacia General de la Generalitat,


ORDENE

Article 1. Objecte
1. Esta orde té com a objecte, en desplegament del que establix el número 5 de l'apartat 15 de l'article 154 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, la regulació de l'organització i del funcionament del cens d'instal·lacions i contribuents de l'impost sobre activitats que incidixen en el medi ambient i l'establiment de les declaracions d'alta, modificació i cessament que han de formular els contribuents que realitzen activitats subjectes a l'impost.

2. No tindran obligació de presentar les declaracions regulades en esta orde els subjectes inclosos en el número 2 de l'apartat 3 de l'article 154 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat.


Article 2. Formació i contingut del cens d'instal·lacions i contribuents de l'impost sobre activitats que incidixen en el medi ambient

1. El cens d'instal·lacions i contribuents de l'impost sobre activitats que incidixen en el medi ambient estarà format per la totalitat de les instal·lacions i la resta d'elements patrimonials afectes a aquelles que es troben radicades en el territori de la Comunitat Valenciana, en les quals es realitze qualsevol de les activitats regulades en l'apartat 2.1 de l'article 154 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, així com per les persones o entitats que tinguen la condició de contribuents de l'impost i de propietaris d'aquelles instal·lacions i elements patrimonials.
2. En el cens d'instal·lacions i contribuents de l'impost sobre activitats que incidixen en el medi ambient constarà, per a cada una de les instal·lacions i la resta d'elements patrimonials afectes a aquelles, la informació següent:
a) Titular de l'explotació, incloent-hi les seues dades censals arreplegades en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, i, si és el cas, nom i cognoms o raó social o denominació completa i número d'identificació fiscal del representant.
b) Denominació de la instal·lació.
c) Ubicació de la instal·lació.
d) Propietari de la instal·lació, incloent-hi les seues dades censals arreplegades en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol.

e) La identificació de les activitats de l'apartat 2.1 de l'article 154 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, que són realitzades en la instal·lació.
f) La classificació de l'activitat principal desenrotllada en la instal·lació, d'acord amb la classificació nacional d'activitats econòmiques.

g) La classificació de l'activitat principal desenrotllada en la instal·lació, d'acord amb el que establix el Reial Decret Legislatiu 1.175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i la instrucció de l'impost sobre activitats econòmiques, quan formen part del fet imposable del dit impost.
h) La identificació de les activitats exemptes arreplegades en els números 1 i 3 de l'apartat 3 de l'article 154 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, realitzades en la instal·lació.
3. Addicionalment, segons l'activitat realitzada de les regulades en l'apartat 2.1 de l'article 154 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, constarà en el cens d'instal·lacions i contribuents de l'impost sobre activitats que incidixen en el medi ambient, per a cada una de les instal·lacions i la resta d'elements patrimonials afectes a aquelles, la informació següent:
a) Activitat de producció d'energia elèctrica:
1. Règim ordinari o especial de producció, als efectes d'allò que s'ha regulat en la Llei 54/1997, de 27 novembre, del Sector Elèctric.
2. Tecnologia de la generació elèctrica.
3. Percentatge estimat de l'energia produïda destinada a l'autoconsum.
4. Potència bruta instal·lada, expressada en megawats (MW).
b) Activitat de producció, tinença, depòsit i emmagatzematge de substàncies considerades perilloses, d'acord amb l'annex I, part 1 «Relació de substàncies» i part 2 «Categories de substàncies i preparats no denominats específicament en la part 1», del Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual es van aprovar mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervenen substàncies perilloses, sempre que la quantitat present en la instal·lació que es tracte supere, en qualsevol moment del període impositiu, el 10 per cent de les que figuren en la columna 3 de l'annex I, part 1 i part 2, del Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, o el 5 per cent, si es tracta d'instal·lacions situades en terrenys qualificats com a sòl urbà:

1. Ubicació de la instal·lació sobre sòl urbà o altres.
c) Activitat per la qual s'emeten a l'atmosfera òxids de nitrogen (NOx) o diòxid de sofre (SO2):
1. Codi de l'activitat exercida en la instal·lació, d'acord amb el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera, CAPCA-2010, establit pel Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'establixen les disposicions bàsiques per a la seua aplicació, i pel Reial Decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades.

2. Nombre de focus emissors de les substàncies considerades als efectes de l'impost.
3. Les dades següents, relatives a cada un dels focus emissors:
- Número de registre mediambiental.
- Mètode d'estimació de la base imposable.
- Informació relativa a l'últim mesurament efectuat per una entitat col·laboradora de l'Administració en matèria de qualitat ambiental: data del mesurament, concentració de les substàncies considerades als efectes de l'impost i cabal mitjà per hora.
- Nombre màxim d'hores anuals d'activitat.

Article 3. Declaració d'alta en el cens d'instal·lacions i contribuents de l'impost sobre activitats que incidixen en el medi ambient

1. Els contribuents de l'impost sobre activitats que incidixen en el medi ambient estan obligats a presentar una declaració de començament de l'activitat relativa a cada una de les instal·lacions i la resta d'elements patrimonials afectes a aquelles que es troben radicades en el territori de la Comunitat Valenciana.
2. A pesar del que disposa l'apartat anterior, no hi haurà obligació de presentar esta declaració en el cas de les activitats de la lletra c) de l'apartat 2.1 de l'article 154 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, fins al moment en què, en el curs del període impositiu de començament de l'activitat o dels posteriors, la base liquidable determinada per a la instal·lació que s'obtindria per aplicació del mètode d'estimació objectiva, atés el nombre màxim d'hores anuals d'activitat durant el període impositiu de què es tracte, resultara superior a zero, de conformitat amb el que disposa l'apartat 7.1 de l'article 154 de l'esmentada llei.
3. La declaració haurà de contindre les dades arreplegades en l'article 2 d'esta orde.
4. Esta declaració haurà de presentar-se amb anterioritat a l'inici de les corresponents activitats, excepte en el supòsit arreplegat en l'apartat 2 d'este article, en el qual la declaració haurà de presentar-se en el termini d'un mes des que es produïsca el fet determinant de la seua presentació.

Article 4. Declaració de modificació en el cens d'instal·lacions i contribuents de l'impost sobre activitats que incidixen en el medi ambient

1. Quan es modifique qualsevol de les dades arreplegades en la declaració d'alta o en qualsevol altra declaració de modificació posterior, l'obligat tributari haurà de comunicar a l'Administració tributària, per mitjà de la corresponent declaració, la mencionada modificació.
2. Esta declaració no caldrà quan la modificació d'una de les dades que figuren en el cens s'haja produït per iniciativa d'un òrgan de l'Administració tributària de la Generalitat.
3. La declaració haurà de presentar-se en el termini d'un mes des que s'hagen produït els fets que en determinen la presentació.

Article 5. Declaració de baixa en el cens d'instal·lacions i contribuents de l'impost sobre Activitats que incidixen en el Medi Ambient

1. Els contribuents de l'impost sobre activitats que incidixen en el medi ambient estan obligats a presentar una declaració de cessament de l'activitat relativa a cada una de les instal·lacions i la resta d'elements patrimonials afectes a aquelles que es troben radicades en el territori de la Comunitat Valenciana.
2. La declaració haurà de presentar-se en el termini d'un mes des que s'haja produït el cessament, excepte en els casos següents:
a) En els supòsits de dissolució de societats i la resta d'entitats, el termini de presentació serà d'un mes comptat des de la data de l'acord de dissolució, i, en tot cas, abans de la cancel·lació dels corresponents assentaments en el Registre Mercantil.
b) En el cas de defunció del subjecte passiu, els hereus hauran de presentar la declaració de baixa corresponent en el termini de sis mesos des de la defunció.

Article 6. Forma i lloc de presentació de les declaracions
1. Les declaracions relatives al començament, modificació i cessament de les activitats que determinen la subjecció a l'impost a què es referix esta orde es formularan d'acord amb el model que figura com a annex.
2. La declaració s'haurà de presentar obligatòriament per via telemàtica, d'acord amb el que preveu l'Orde de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'establixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions liquidacions dels tributs la gestió dels quals és competència de la Generalitat Valenciana.

Article 7. Aprovació del model de declaració
1. S'aprova el model 640 de declaració d'activitats corresponent a l'impost sobre instal·lacions que incidixen en el medi ambient que figura com a annex d'esta orde, la utilització del qual serà obligatòria per a formular les declaracions de començament, modificació i cessament de les activitats relatives a l'esmentat impost.
2. El model consta de dos exemplars, «exemplar per a l'Administració» i ‹‹exemplar per a l'interessat».

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Primera declaració d'activitats que s'exerciren amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'article 154 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat
1. Els subjectes passius de l'impost sobre activitats que incidixen en el medi ambient que, a l'entrada en vigor d'esta orde, realitzaren activitats que determinen la subjecció a l'impost, hauran de presentar una declaració relativa a la dita activitat, que s'haurà de formular d'acord amb el que disposa l'article 2 d'esta orde i la resta de determinacions, i s'haurà de presentar dins del termini d'un mes des de l'entrada en vigor d'esta orde.
2. No obstant això que s'ha exposat en l'apartat anterior, i sense perjuí del que disposa l'apartat 2 de l'article 3 de la present orde, no hi haurà obligació de presentar esta primera declaració en el cas de les activitats de la lletra c de l'apartat 2.1 de l'article 154 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, si, l'any natural anterior a l'entrada en vigor de la llei, la base liquidable determinada per a la instal·lació que s'haguera obtingut pel mètode d'estimació objectiva, atés el nombre màxim d'hores anuals d'activitat, haguera sigut de zero, de conformitat amb el que disposa l'apartat 7.1 de l'article 154 de l'esmentada llei.

Segona. Forma i lloc de presentació de la declaració d'activitats a realitzar durant l'any 2013
1. Les declaracions relatives al començament, la modificació i el cessament de les activitats subjectes a l'impost sobre instal·lacions que incidixen en el medi ambient a realitzar durant l'any 2013, incloses aquelles a què es referix la disposició transitòria primera, s'hauran de formular d'acord amb el model que figura com a annex d'esta orde. El model es trobarà disponible per a la seua confecció i descàrrega en el portal tributari de la Generalitat.
2. Les mencionades declaracions s'hauran de dirigir a la Direcció General de Tributs i presentar-se preferentment en el Registre de la conselleria competent en matèria d'hisenda, o de la respectiva direcció territorial competent en matèria d'hisenda en l'àmbit territorial en què radique la instal·lació, sense perjuí que puguen presentar-se de conformitat amb el que establix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desplegament i aplicació de l'orde
Es faculta la Direcció General de Tributs per a dictar les resolucions i adoptar les mesures que considere necessàries per a l'aplicació del que disposa la present orde.

Segona. Entrada en vigor
Esta orde entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 26 de desembre de 2012

El conseller d'Hisenda i Administració Pública,
JUAN CARLOS MORAGUES FERRER

linea
Mapa web