Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell

(DOGV núm. 138 de 30.12.1983) Ref. Base de dades 0501/1983

Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià.
Sia notori i manifest a tots els ciutatans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableix la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rey, promulgue la següent Llei:
PREAMBUL
I
EL MARC ESTATUTARI
L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per Llei Orgànica 5 de 1982, d'1 de juliol, estableix en l'article 17, apartat 2, que les funcions, composició, forma de nomenament i cessament dels membres del Govern Valencià seran regulats per Llei de les Corts Valencianes. Per tal d'acomplir aquest manament estatutari stha elaborat la present norma que constitueix un pus més cap a la completa implantació del sistema institucional de la Comunitat Valenciana previst per l'Estatut d'Autonomia.
II
ELS PRINCIPIS BASICS
El caràcter de desplegament estatutari del present text normatiu fa que aquest recolze sota els principis institucionals bàsics que l'Estatut estableix en matèria de Govern i Administració de la Comunitat Valenciana. La filosofia d'aquesta Llei no és altra, doncs, que la precisió i el desplegament dels principis establerts en l'Estatut d'Autonomia i projectar l'esquema organitzatiu que s'hi conté respecte de totes les institucions i en concret a les institucions del Govern i l'Administració de la Generalitat Valenciana.
Aquesta Llei, per tant, desplega el perfil dels distints òrgans del Consell de la Generalitat Valenciana segons les línies mestres establertes en l'Estatut d'Autonomia.
El perfil dels òrgans de la Generalitat Valenciana que concreta aquesta llei es realitza en base a la configuració de les característiques d'aquests òrgans, i també, mitjançant l'atribució de les competències que corresponen a cadascun d'aquests. Una vegada fixat el caràcter de cadascun dels òrgans que integren el Govern Valencià i l'Administració, i atribuïdes les competències que corresponen, s'estableixen les relacions interorgàniques que han de resultar del normal funcionament i actuació.
La configuració dels òrgans del Govern i l'Administració de la Generalitat Valenciana es completa amb l'establiment de les bases organitzatives de l'Administració d'aquesta Generalitat que sota llur dependència ha de dur a la pràctica les decisions de Govern. Delimitat el conjunt del Govern i l’Administració en aquests termes i fixat el règim de funcionament, la Llei cal que regule les relacions del conjunt del Govern i l'Administració de la Generalitat amb la resta de les institucions i especialment les relacions amb les Corts Valencianes; primordialment pel que fa a la responsabilitat del Govern enfront el Parlament i al sistema i forma d'elecció del President de la Generalitat; des d'aquests supòsits es desplega la regulació de les distintes relacions que es produiran entre els distints òrgans i l'Administració del Govern Valencià i les Corts Valencianes a les quals deuen la confiança i han de tenir l'atenció més adient en funció de la responsabilitat política establerta estatutàriament.
III
L'ESTRUCTURA DEL TEXT DISPOSITIU
L'estructura de la Llei es desplega des dels principis i perspectives que constitueixen la seua filosofia i que s'exposen a través de cinc títols que arrepleguen els punts bàsics del text normatiu.
A) Els dos primers Títols es dediquen als òrgans bàsics del Consell. En primer lloc s'estudia i regula la figura del President de la Generalitat dins de la més pura línia d'aplicació dels principis i continguts estatutaris. D'aquesta manera es descriu l'elecció del President de la Generalitat l'estatut personal, per a després perfilar la seua figura amb la precisió de llurs atribucions i competències. Les atribucions i competències del President de la Generalitat s'estudien separadament pel que fa a les funcions pròpies del més alt representant de la Comunitat Autònoma i de les de President del Govern Valencià i, per tant, responsable de la direcció i coordinació de les actuacions d'aquest.
B) El segon dels òrgans bàsics que s'estudien en la Llei i que correspon al Títol Segon és la del Consell. El Consell es perfila des de la projecció de la definició estatutària descomposant-ne la regulació en diversos camps o matèries. Així, doncs, s'estudia la composició del Govern, les distintes atribucions que li corresponen, el règim de funcionament, amb especial esment al règim de sessions, així com a la delimitació bàsica dels departaments executius o Conselleries i a l'estatut personal dels Consellers. Dins d'aquest Títol es reserva el darrer capítol per a l'estudi de la potestat reglamentària del Govern Valencià, ja que aquesta és considerada una matèria de suficient importància com perquè quede reflectida de manera separada i aïllada del conjunt de les distintes competències i atribucions d'aquest òrgan col legiat que té competència sobre el Govern de la Comunitat.
C) Els tres Títols que en resten regulen respectivament les relacions entre les Corts Valencianes i el Consell en primer lloc, en segon lloc el règim organitzatiu de l'Administració Pública de la Comunitat Valenciana, sota la dependència, per tant, de la Generalitat, i finalment el sistema de responsabilitat per als membres i autoritats del Govern i l'Administració de la Comunitat Valenciana.
TITOL I
Del President de la Generalitat
CAPITOL I
De l'elecció i l'Estatut personal
Article 1.r
El President de la Generalitat Valenciana, que també ho és del Consell, dirigeix l'acció de Govern, coordina les funcions d'aquest i ostenta la més alta representació de la Comunitat Autònoma Valenciana, així com l'ordinària de l'Estat en aquesta.
Article 2.n
En cada renovació de les Corts Valencianes i en els altres casos previstos en l'Estatut d'Autonomia i en la present Llei en què calga procedir a l'elecció de President de la Generalitat, el President de les Corts Valencianes, d'acord amb el procediment establert al Reglament de les Corts Valencianes, convocarà la Cambra per a la celebració del Ple d’Investidura i elecció del President de la Generalitat.
Article 3.r
El candidat o candidats, diputats de les Corts Valencianes, que siguen proposats pels Grups Parlamentaris, hauran d'exposar davant les Corts les línies generals dels respectius programes de govern, sobre els quals s'obrirà l'oportú debat.
Article 4.t
Resultarà elegit President de la Generalitat el candidat que hagués obtingut la majoria absoluta dels vots de la Cambra. Aquesta elecció suposarà l'aprovació del programa de govern del candidat electe.
Article 5.é
Si cap dels Diputats no obtingués la majoria absoluta en la primera votacio, aquesta es repetirà 48 hores després, i en seran candidats els dos que, havent-ho estat en la primera, obtinguessen major nombre de vots. En la segona votació hi haurà prou amb la majoria simple per a ser elegit.
Article 6.é
Si celebrada aquesta segona votació cap dels candidats no obtingués la majoria simple requerida, els Grups Parlamentaris podran tramitar noves propostes que seguiran el procediment establert en els articles anteriors.
Article 7.é
Elegit el President de la Generalitat per les Corts Valencianes, el President d'aquestes ho comunicarà al Rei als efectes del nomenament. Aquest nomenament es publicarà al «Boletín Oficial del Estado» i al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en un termini de deu dies.
Article 8.é
El President electe començarà a exercir les seues funcions des del dia de la publicació al «Boletín Oficial del Estado» del nomenament pel Reí.
Article 9.é
El President de la Generalitat, en la condició de tal, haurá de jurar o prometre acatament a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana davant les Corts Valencianes, en la primera sessió que aquestes celebren després del nomenament pel Rei.
Article 10
El càrrec de President de la Generalitat és incompatible amb l'exercici de qualsevol altra funció pública que no derive de l'exercici del seu càrrec, tret de la de Diputat de les Corts Valencianes; també ho és amb qualsevol activitat professional o mercantil.
Article 11
El President de la Generalitat és responsable políticament davant les Corts Valencianes.
Article 12
El President de la Generalitat cessa per les causes següents:
a) Per renovació de les Corts Valencianes a conseqüència d'unes eleccions autonòmiques.
b) En els casos d'aprovació d'una moció de censura.
c) En els casos de denegació d'una qüestió de confiança.
d) Per dimissió o renúncia.
e) Per pèrdua de la condició de Diputat de les Corts Valencianes.
f) Per incompatibilitat declarada per les Corts Valencianes i no esmenada en el termini de deu dies.
g) Per incapacitat permanent declarada per les Corts.
h) Per defunció.
El President de la Generalitat continuarà en les seues funcions fins que, produïda la nova elecció estatutària del President, es publique el seu nomenament pel Rei al «Boletín Oficial del Estado».
En els supòsits d'incapacitat i defunció assumirà les funcions de President de la Generalitat, pel que fa a la més alta representació de la Comunitat Autònoma i ordinària de l'Estat, el President de les Corts, i en tant que President del Consell, els Vice-presidents segons l'ordre, o en defect d'aquest, segons llur antiguitat ininterrompuda en el càrrec. Si no hi hagués Vice-presidents, assumirà les funcions de President del Consell el Conseller més antic.
Article 13
El President de la Generalitat Valenciana gaudirà de les següents prerrogatives:
a) Tractament de Molt Honorable.
b) Que li siguen retuts els honors que, en raó de la dignitat del seu càrrec, li corresponguen, d'acord amb el que estableixen les normes vigents en aquesta matèria.
c) Presidir tots els actes celebrats al territori de la Comunitat als quals assistesca, tret del que disposa la legislació de l'Estat.
d) Utilitzar la bandera de la Comunitat com a guió.
CAPITOL II
De les atribucions del President
Article 14
Al President de la Generalitat Valenciana, com el més alí representant de la Comunitat Autònoma, li corresponen les següents funcions:
a) La representació legal de la Comunitat, sense perjudici de les facultats conferides per les normes a altres òrgans de la Generalitat.
b) Mantenir les relacions amb les altres Institucions de l'Estat, sense perjudici de les facultats atribuïdes al respecte als Consellers.
c) Signar els convenis i acords de cooperació amb l'Administració de l'Estat i altres Comunitats Autònomes.
d) Nomenar els alts càrrecs de la Comunitat Autònoma que determinen les lleis.
e) Sòl·licitar de les Corts Generals, previ acord de les Corts Valencianes, la facultat de dictar normes legislatives en matèries de competència estatal, de conformitat amb l'article 150.1 de la Constitució i l'article 43.1 de l’Estatut d'Autonomia.
f) Sol·licitar de l'Administració de l'Estat, previ acord del Consell, la transferència o delegació de competències previstes en els punts 2 i 3 de l’article 43 de l’Estatut d'Autonomia.
g) Fomentar les peculiaritats del poble valencià i sol·licitar la participació dels valencians en la vida política, econòmica, cultural i social.
h) Designar representant de la Comunitat Valenciana al Patronal de la Corona d'Aragó.
Article 15
Correspon al President de la Generalitat, en la condició de representant ordinari de l'Estat a la Comunitat Autònoma, promulgar, en nom del Rei, les lleis de la Generalitat Valenciana i disposar el que calga per a la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en el termini de quinze dies des de l'aprovacio, i al «Boletín Oficial del Estado».
Article 16
El President de la Generalitat, com a President del Govern Valencià, dirigeix i coordina les accions del Govern, sense perjudici de les atribucions i responsabilitats de cada Conseller en la seua gestió; als efectes li correspon:
a) Establir les directrius generals de l'acció de Govern.
b) Nomenar i separar als Consellers de la titularitat de les distintes Conselleries, tot retent comptes a les Corts Valencianes, i assignar competències a cada Conselleria
c) Nomenar i cessar els Consellers sense cartera.
d) Convocar el Consell, fixar-ne l'Ordre del Dia, presidir llurs reunions, dirigir-no les deliberacions i alçar les sessions.
e) Nomenar representants del Consell en les institucions i entitats que legalment corresponga.
f) Coordinar el programa legislatiu del Consell.
g) Signar els Decrets del Consell.
h) Coordinar l'execució dels acords del Consell.
i) Resoldre la substitució dels membres del Consell en els casos d'absència o enfermetat.
j) Resoldre els conflictes d'atribucions entre les distintes Conselleries.
k) Plantejar davant les Corts, prèvia deliberació del Consell, la qüestió de confiança sobre el seu programa, una decisió política o un projecte de Llei.
l) Exercir guantes altres facultats i atribucions li corresponguen d'acord amb les disposicions vigents, així com aquelles altres que no vinguen expressament atribuïdes a altres òrgans o Institucions, sense perjudici d'allò disposat a l'article 25.
TITOL II
Del Consell
CAPITOL I
Del Consell i la seua composició
Article 17
El Consell és l'òrgan col·legiat que ostenta la potestat executiva i reglamentària i dirigeix l'administració de la Generalitat Valenciana.
Article 18
El Consell es compon del President i els Consellers.
El nombre de Consellers amb funcions executives no ultrapassarà el nombre de deu, a més del President.
Article 19
1. El President de la Generalitat podrà nomenar o cessar un o varis Vice-presidents del Consell. Els Vicepresidents, segons llur ordre o, en defecte d'aquest, segons l'antiguitat ininterrompuda en el càrrec, assumiran les funcions de la Presidència del Consell, com a òrgan col legiat, en cas d'absència, vacant o enfermetat del President. Quan no existesquen Vice-presidents, assumirà aquestes funcions el Conseller més antic. Els Vice-presidents desplegaran també les funcions que el President els hi encomane o delegue.
Les absències temporals del President de la Generalitat, superiors a un mes, precisaran la prèvia autorització de les Corts.
2. El President de la Generalitat nomenarà d'entre els Consellers un Secretari, per tal que exercesca les funcions previstes en aquesta Llei. Aquesta funció serà desplegada pel Conseller de la Presidència si n'hi hagués.
3. El Consell podrà designar d'entre els seus membres un portaveu.
CAPITOL II
De les atribucions del Consell
Article 20
En matèria de política general de la Generalitat Valenciana li corresponen al Consell les competències següents:
a) Determinar les directrius de l'acció del Govern.
b) La planificació i desplegament de la política valenciana.
c) L'exercici de les facultats que l'Estatut d'Autonomia o Llei de les Corts Valencianes li atribuesca en allò referit a l'activitat de les Diputacions Provincials i altres ens locals.
Article 21
Fent ús de les funcions executives i administratives, el Consell té competència per a:
a) Nomenar i separar els alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat Valenciana, a proposta del Conseller corresponent.
b) Designar o propasar, si s'escau, al Govern de l'Estat les persones que han de formar part dels òrgans de l'Administració de les Empreses Públiques o altres institucions de caràcter econòmic o financer de titularitat estatal implantades en l'àmbit territorial de la Generalitat Valenciana, així com designar els esmentats representants en aquest tipus d'empreses o institucions dependents de la Comunitat Autònoma, excepte que per la Llei s'atribuesca la designació a un altre òrgan.
c) Reglamentar i inspeccionar el funcionament de les Diputacions Provincials, organismes, institucions i altres ens locals, en tant que executors de les competències delegades de la Comunitat Valenciana.
d) Aprovar les directrius de coordinació que hauran d'aplicar les Diputacions Provincials en les matèries declarades d'interés general per a la Comunitat Valenciana, així com atribuir als distints òrgans de l'Administració de la Generalitat l'exercici de les competències d'informació, comprovació i control que d'aquelles es deriven.
e) Proposar per a l'aprovació de les Corts Valencianes els convenis i acords de cooperació amb l'Estat i altres Comunitats Autònomes, en les matèries de competència exclusiva de la Comunitat Valenciana.
f) Subscriure els convenis i acords de cooperació amb l'Estat, Comunitats Autònomes i Institucions Públiques, sense perjudici de la prèvia aprovació per les Corts Valencianes i autorització de les Corts Generals en els casos en què així procedís.
g) Proposar a les Corts la creació de persones jurídiques públiques i privades, o, si s'escau, crear-les per a l'exercici de les competències de la Generalitat Valenciana.
h) Proposar davant l'òrgan competent la convocatòria de concursos i oposicions per a cobrir places vacants de Magistrats, Jutges, Secretaris Judicials i altres persones al servei de l'Administració de Justícia.
i) Nomenar els Notaris i Registradors de la Propietat i Mercantils, de conformitat amb les lleis de l'Estat. Nomenar els Agents de Canvi i Borsa i els Corredors de Comerç.
Article 22
Les funcions del Consell en matèria normativa es concreten en les competències següents:
a) Proposar a les Corts Valencianes la reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
b) Iniciativa legislativa, mitjançant l'aprovació dels projectes de llei perquè siguen remesos a les Corts Valencianes, i l'acord, si de cas, de retirar-los.
c) La facultat de dictar Decrets legislatius, en els terminis i amb les formalitats previstes en aquesta Llei.
d) Elaboració dels projectes de llei dels Pressupostos Generals de la Generalitat Valenciana i les altres facultats estatutàries en matèria pressupostària.
e) Exercir la potestat reglamentària de la Comunitat Autònoma, d'acord amb la Constitució, l’Estatut d'Autonomia i les Lleis.
f) Emetre Deute Públic per a les despeses d'inversió, previ acord de les Corts Valencianes.
Article 23
En relació amb l'activitat parlamentària, el Govern Valenciá té les següents atribucions:
a) Proposar a les Corts Valencianes la celebració de sessions extraordinàries.
b) Deliberar sobre la qüestió de confiança que puga plantejar el President de la Generalitat a les Corts Valencianes sobre el seu programa, una decisió política o un projecte de llei.
Article 24
En relació amb les competències de l'Estat i altres Comunitats Autònomes el Consell podrà:
a) Acordar la interposició de recursos d'inconstitucionalitat.
b) Plantejar conflictes de competència en oposició a l'Estat o a una altra Comunitat Autònoma davant el Tribunal Constitucional.
c) Acordar fer acte de presència i personació en els recursos i en qüestions d'inconstitucionalitat que efecten a la Comunitat Autònoma.
Article 25
Correspon al Consell o Govern Valencià l'exercici de les competències estatutàries i legals de caràcter executiu i reglamentari que siguen atribuïdes a la Generalitat o a la Comunitat Valenciana i no siguen expressament atribuïdes a altres òrgans o institucions d'aquestes.
CAPITOL III
Del funcionament del Consell
Article 26
El Consell establirà les normes internes necessàries per al bon ordre de llurs treballs.
El Consell es reuneix convocat pel President. La convocatòria haurà d'anar acompanyada de l'ordre del dia de la reunió.
Article 27
Perquè siguen vàlides, les reunions del Consell Valenciaà requerirán l'assistència del President i del Secretari, o de les persones que els substituesquen i, almenys, de la meitat dels membres de fet del Consell.
Als efectes, el President serà substituit pels Vicepresidents segons l'ordre d'aquestos; en defecte d'aquest ordre, segons l'antiguitat ininterrompuda en el càrrec o el Conseller titular de la corresponent cartera per l'ordre de creació de les Conselleries. Al Secretari el substituirà el Conseller més jove.
Si no existia quòrum de constitució, les sessions quedaran convocades per al següent dia hàbil a l'assenyalat per a la primera convocatòria, en el mateix lloc i hores, sense necessitat de nova citació per això. En aquest supòsit, serà suficient per a la vàlida constitució de la reunió l'assistència de la tercera part dels membres de fet del Consell, sense que en cap cas puga ser un nombre inferior a tres i, en aquest cas, amb l'assistència del President.
Article 28
1. Els acords s'adoptaran amb el vot favorable de la meitat més u dels Consellers existents, dirimint-se els empats amb el vot del President.
2. El Secretari prendrà acta dels acords del Govern Valencià
Article 29
Les sessions del Govern tindran caràcter reservat; sols es farà públic el contingut dels acords. Els documents que s' eleven a la consideració del Govern tindran caràcter reservat fins que s'adopte acord sobre aquestos.
Article 30
El Govern Valencià podrà constituir al seu si Comissions Delegades que estudiaran i resoldran matèries d'interés comú a alguns departaments, en els terminis de llurs Decrets de creació.
Article 31
El Govern Valencià podrà crear Comissions Interdepartamentals integrades per alts càrrecs de l'Administració Valenciana per a l'estudi, coordinació, programació i, si s'escau, propostes de resolució de l'activitat interdepartamental en matèries sectorials comunes. Aquestes comissions tindran les facultats que els atribuesca el seu Dret de creació. El funcionament es regularà també per Decret.
Article 32
El funcionament de les Comissions ha de regir-se pels mateixos criteris de les normes que regeixen per al govern, quant a convocatòria i caràcter de les sessions i en allò que, per no ser específic del Consell, li puga ser d'aplicació en allò referit a la celebració i adopció d'acords, quedant la Secretaria adscrita en tot cas a la Presidència de la Generalitat.
CAPITOL IV
De la Conselleria i dels Consellers
Article 33
L'Administració de la Generalitat Valenciana s'organitza en Conselleries o Departaments al front de les quals hi haurà un Conseller, membre del Govern amb funcions executives.
Article 34
El nombre i denominació de les Conselleries s'establiran per Decret dins dels límits d'aquesta Llei, retent compte a les Corts.
Article 35
Els Consellers, com a membres del Govern i caps de Departament, tenen les següents funcions:
a) Assistir a les reunions del Consell i votar llurs acords.
b) Proposar al Consell el nomenament i cessament d'alts càrrecs del seu departament.
c) Preparar i presentar al Govern els avantprojectes de Llei, propostes d'acord i projectes de Decret relatius a les qüestions pròpies del seu Departament i refrendar aquestos últims una vegada aprovats.
d) Formular motivadament l'avantprojecte de Pressupostos de la Conselleria.
e) Exercir la potestat reglamentària en les matèries pròpies de la Conselleria, en forma d'Ordres de la Conselleria.
f) Proposar al Consell per a l'aprovació l'estructura i organització de les respectives Conselleries.
g) Executar els acords del Govern en el marc de llurs competències.
h) Resoldre en via administrativa els recursos que s'interposen contra resolucions dels organismes o autoritats de la Conselleria, llevat de les excepcions que establesquen les lleis.
i) Resoldre els conflictes d'atribucions que sorgesquen entre distints òrgans i autoritats de la Conselleria.
j) Exercir la direcció, iniciativa i inspecció de tots els serveis del Departament i l'alta inspecció i altres funcions que els corresponguen respecte als organismes autònoms adscrits a aquest.
k) Disposar les despeses pròpies dels serveis de la Conselleria dins dels límits legals i pressupostaris i l'ordenació de pagaments corresponents.
l) Exercir les facultats ordinàries en matèria de contractació administrativa dins dels límits legals pressupostaris.
ll) I totes les altres facultats que els atribuesquen les lleis, els reglaments, el Consell o el President de la Generalitat.
CAPITOL V
De l'Estatut personal dels Consellers
Article 36
1. Els Consellers són nomenats i separats pel President de la Generalitat.
2. Els Consellers cessen en llurs funcions:
a) Per cessament del President de la Generalitat, si bé continuaran en llurs funcions fins la presa de possessió del nou Govern.
b) Per dimissió aceptada pel President.
c) Per separació del seu càrrec decidida lliurement pel President.
d) Per incompatibilitat sobrevinguda.
e) Per defunció.
Article 37
1. Els Consellers estan sotmesos al règim d'incompatibilitats que l'article 9. estableix per al President de la Generalitat.
2. Els Consellers tenen tractament d'Honorable Senyor.
CAPITOL VI
De la potestat reglamentària del Govern
Article 38
El Consell exerceix la potestat reglamentària d'acord amb la Constitucio, l'Estatut d'Autonomia i les lleis.
Article 39
Les normes que siguen conseqüència de l'exercici de la potestat reglamentària s'ajusten a la següent jerarquia:
1. Decrets del Govern.
2. Decrets del President.
3. Ordres de les Comissions Delegades del Govern.
4. Ordres de Conselleries.
5. Disposicions d’òrgans inferiors per l'ordre de la jerarquia.
Article 40
Adoptaran la forma de Decret del Govern:
1. Les disposicions de caràcter general emanades del Consell.
2. Els actes singulars emanats del Consell quan així ho exigesca una norma legal o reglamentària, o ho dispose el mateix Consell.
Els Decrets del Govern seran firmats pel President i refrendats pel Conseller o Consellers corresponents.
Article 41
Adoptaran la forma de Decret del President:
1. Les disposicions de caràcter general que dicte en l'exercici de les seues competències.
2. Els actes singulars quan ho exigesca alguna disposició legal o reglamentària, o ho dispose el mateix President, i en especial els referits a cessaments i nomenaments i assignació de funcions als distints Consellers.
Article 42
Les disposicions i resolucions que adopten la forma de Decret es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Article 43
Adoptaran la forma d'Ordre de les Comissions Delegades del Govern les disposicions de caràcter general emanades d'aquestes en els termes de llurs decrets constitutius. Seran signades pel President i refrendades pel Conseller de la Presidència.
Article 44
Adoptaran la forma d'Ordre de Conselleria les disposicions conseqüència de l'exercici de la potestat reglamentària dels titulars d'aquestes, que quedarà circumscrita a les matèries del seu departament.
Article 45
Els òrgans directius de l'Administració Valenciana, pel que fa a organització interna de llurs propis serveis, podran dictar circulars i instruccions.
Article 46
En l'exercici de la potestat reglamentària no es podrà:
1. Establir penes ni imposar exaccions, taxes parafiscals i altres càrregues similars.
2. Imposar sancions ni multes, llevat dels casos expressament autoritzats per una llei.
3. Restringir drets individuals llevat del marc de les lleis.
Article 47
Són nuls de ple dret els preceptes de les disposicions generals:
1. Que s'oposen a allò establert per la Constitucio, l’Estatut d'Autonomia i les lleis.
2. Que infringesquen els d'altres de jerarquia superior.
3. Regulen matèries reservades a la llei, llevat d'autorització expressa d'aquesta.
4. Que contravinguen les limitacions establertes a l'article 46.
Article 48
Les resolucions administratives de caràcter singular no podran vulnerar allò establert en una disposició de caràcter general, encara que aquelles tinguen un grau igual o superior a aquestes.
Article 49
Les disposicions generals entraran en vigor en la data de la seua publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, llevat que en aquestes es dispuse altre termini.
TITOL III
De les relacions entre el Consell i les Corts Valencianes
CAPITOL I
De l'impuls i control de l'acció de Govern
Article 50
El Consell, a través del President, realitzarà davant les Corts, en el primer Ple del primer període ordinari de sessions anual, una declaració de politica general que serà seguida de debat i que podrà concloure en l'aprovació de resolucions.
Igualment, el Ple pot celebrar debats generals sobre l'acció política i de Govern a iniciativa del President de la Generalitat o per acord de les Corts. Aquests debats podran també concloure en l'aprovació de resolucions.
Article 51
1. Els membres del Consell, a petició pròpia o per acord de les Corts, hauran de comparéixer davant el Ple o qualsevol de llurs Comissions per informar de la política del Consell en matèries del Departament, d'aspectes parcials d'aquesta o d'un assumpte determinat i per atendre els precs, preguntes, interpel·lacions i mocions que es formulen, en els termes que preveja el Reglament de les Corts Valencianes.
2. El Govern proporcionarà a les Corts Valencianes la informació i ajut que aquestes necessiten a través de llurs membres, autoritats i funcionaris de la Generalitat Valenciana.
3. Els membres del Govern tenen accés a les sessions de les Corts i de llurs Comissions i la facultat de fer-se oir en aquelles; podran sol·licitar que informen davant les Comissions Parlamentàries els alts càrrecs i funcionaris de llurs Departaments.
4. La relació ordinària entre el Govern i les Corts es canalitzarà a través de la Presidència de la Generalitat i del representant del Govern en la Junta de Síndics.
Article 52
El Govern respon solidàriament de la gestió política davant les Corts Valencianes, sense perjudici de la responsabilitat directa de cada Conseller per la seua gestió. La responsabilitat del Govern és exigible mitjançant la moció de censura i la qüestió de confiança.
CAPITOL II
De la moció de censura
Article 53
La moció de censura ha de ser proposada almenys per la cinquena part dels Diputats, i haurà d'incloure un candidat a la Presidència de la Generalitat, que haja acceptat la candidatura. Admesa a tràmit, la Mesa de les Corts Valencianes retrà compte de la presentació al President de la Generalitat.
Article 54
La moció de censura no podrá ser votada fins que transcórreguen cinc dies des de la seua presentació.
Article 55
Dins dels dos dies següents a la presentació de la moció de censura podran presentar-se mocions alternatives.
La moció de censura originària i, si s'escau, les alternatives podran ser debatudes conjuntament, però hauran de ser posadas a votació per separat, seguint l'ordre de la presentació; abans d'iniciar-se el debat sobre la moció, el candidat o candidats a la Presidència hauran d'exposar el programa polític davant les Corts Valencianes.
L'aprovació d'una moció de censura requerirà el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de les Corts Valencianes.
Article 56
Si la moció de censura o alguna de les alternatives no fos aprovada per les Corts Valencianes, els signataris no podran presentar-ne altra durant el mateix període de sessions. Si fas aprovada, el candidat inclòs en aquella serà nomenat pel Rei President de la Generalitat Valenciana.
CAPITOL III
De la qüestió de confiança
Article 57
El President de la Generalitat, prèvia deliberació del Consell, pot plantejar davant les Corts la qüestió de confiança sobre el seu programa, una decisió política o un Projecte de Llei.
La qüestió de confiança no podrà ser votada fins que hagen transcorregut, com a mínim, vint-i-quatre hores de la presentació.
La confiança es considerarà otorgada quan obtinga la majoria simple. Si aquesta tingués per objecte un Projecte de Llei, aquest s'entendrà aprovat segons el text enviat pel Consell.
Article 58
Si les Corts negaren la confiança es procedirà a l'elecció de nou President d'acord amb el que s'estableix l'article 2.n i següents.
CAPITOL IV
De la legislació delegada
Article 59
Les Corts Valencianes podran delegar en el Consell la potestat de dictar normes amb rang de Llei, denominades Decrets Legislatius, amb les excepcions següents:
a) Les que efecten el desenvolupament dels drets fonamentals i de les llibertats públiques.
b) Les que efecten l'ordenament institucional bàsic de la Comunitat Valenciana o el règim jurídic de l'Administració Pública.
c) Les que efecten el règim electoral.
d) Les que requeresquen una majoria qualificada per a l'aprovació.
En cap cas procedirà la subdelegació legislativa.
Article 60
La delegació legislativa haurà de conferir-se al Consell de forma expressa, per a matèria concreta i amb fixació de termini per al seu exercici.
La delogació s'esgota en fer-ne ús el Consell rnitjançant la publicació del corresponent Decret Legislatiu.
La delegació no podrà entendre's concedida de manera implícita o per temps indeterminat.
Article 61
1. La delegació legislativa haurà d'atorgar-se mitjançant una llei de bases quan l'objecte siga la formació de textos articulats. Les lleis de bases delimitaran amb precisió l'objecte i assoliment de la delegació legislativa i els principis i criteris que han de seguir-se en l'exercici. En cap cas podran autoritzar la modificació de la pròpia llei de bases ni facultar per dictar normes amb caràcter retroactiu.
2. La delegació legislativa haurà d'atorgar-se per una llei ordinària quan es tracte de refondre varis textos legals en un de sol. L'esmentada llei haurà de determinar l'àmbit normatiu al qual es refereix el contingut de la delegació, expressant si es circumscriu a la mera formulació d'un text únic o si s'assoleix a la facultat de regular, aclarir i armonitzar els texts legals que han de ser refosos.
Article 62
Les lleis de delegació poden establir en cada cas mecanismes addicionals de control parlamentari, sense perjudici de les competències pròpies dels Tribunals de Justícia.
El Consell, tan prompte com hagués fet ús de la delegació legislativa, dirigirà a lés Corts la corresponent comunicació, que contindrà el text articulat o refòs objecte d'aquella.
Article 63
Quan una proposició de llei o una esmena foren contràries a una delegació legislativa en vigor, el Consell està facultat per oposar-se a la tramitació.
En tot cas pot presentar-se una proposició de llei per a la derogació total o parcial de la llei de delegació.
Article 64
CAPITOL V
De l'expiració del mandat
Expirat el mandat, el Consell declararà dissoltes les Corts Valencianes i convocarà eleccions de conformitat amb allò establert en la Llei Electoral de les Corts Valencianes.
TITOL IV
De l'Administració Pública de la Generalitat Valenciana
CAPITOL I
Principis generals
Article 65
L'Administració Pública de la Generalitat Valenciana s'organitza i actua amb personalitat jurídica única, conforme a criteris d'eficàcia, publicitat, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb sotmetiment ple a la Llei i al Dret, dins de la major economia de mitjans que permeta l'obtenció dels fins que té encomanats.
Article 66
D'acord amb allò establert als articles 26 al 30 de l'Estatut d'Autonomia, el Consell reglamentarà allò necessari per adaptar les normes de l'Administració de l'Estat a l'òrganització peculiar de la Generalitat Valenciana.
Article 67
La creació de tot òrgan administratiu que supose un increment de la despesa pública anirà precedit per un estudi econòmic del cast del funcionament i del rendiment o utilitat de llurs serveis, així com de la possibilitat d'aprofitament dels mitjans d'altres administracions, en evitació d'un increment injustificat de despesa pública.
Article 68
1. L'exercici de les competències pròpies de cada òrgan podrà ser delegat per aquest en l'òrgan jeràrquic immediat inferior, llevat que per l'aplicació del principi d'eficàcia siga aconsellable atribuir-lo a altre òrgan, sense que càpiga la delegació de competències delegades.
2. Les competències pròpies del Govern Valencià són delegables en qualsevol cas en les Comissions Delegades del Govern.
3. No són delegables les següents competències:
a) Les que procedesquen d'una atribució expressa de l'Estatut d'Autonomia.
b) Les que corresponguen al s Consellers en la condició de membres del Govern.
c) Les que corresponguen a relacions amb òrgans de l'Estat, d'altres Comunitats Autònomes o les Corts Valencianes.
4. Les delegacions realitzades per òrgans del nivell administratiu requeriran autorització prèvia del Conseller.
5. Les delegacions podran ser revocades en qualsevol moment per l'òrgan delegant.
6. Les delegacions i llurs renovacions hauran de ser publicades al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en les resolucions adoptades per delegació haurà de fer-se constar aquest extrem.
CAPITOL II
De l'òrganitzacló, competències i estructura
Article 69
S'atribueix al Consell la regulació reglamentària de l'òrganitzacio o estructura de l'Administració de la Generalitat Valenciana, i, en tot cas, la determinació del nombre i denòminació de les Conselleries.
Article 70
S'aprovarà pel Consell un Reglament orgànic de cada Conselleria a proposta del Conseller respectiu.
Article 71
Cada Conseller desenvoluparà orgànicament la pròpia Conselleria en els terminis del seu reglament orgànic i altres normes reglamentàries que aprove el Consell, previ informe de les Conselleries d'Hisenda i de Presidència.
Article 72
L'òrganització de les Conselleries s'estructura en dos nivells: nivell directiu i nivell administratiu.
Article 73
Sota l'autoritat del Conseller del Departament el nivell directiu està integrat per les següents unitats:
1. Subsecretaria, en el cas que es prevega en els Reglaments Orgànics de cada, Conselleria.
2. Secretaria General.
3. Direccions Generals.
Article 74
Són funcions dels Subsecretaris les que els encomane el Conseller, les relatives a la inspecció de tots els serveis de la Conselleria i la d'ostentar el comandament de tot el personal d'aquesta.
Article 75
Són funcions dels Secretaris Generals la realització d'estudis i recopilació de documentació sobre matèries pròpies de cada Conselleria, especialment en ordre a:
1. Elaborar projectes o plans d'actuació i programes de necessitats de la Conselleria.
2. Prestar assistència tècnica al Conseller i Directors Generals en tot allò que es requeresca.
3. Informar al personal directiu de cada Conselleria de la procedència legal i viabilitat econòmica de llurs programes d'actuacions.
4. Informar els assumptes que cada Conseller ha de sotmetre al Ple del Consell o al President.
5. Proposar la reforma que s'encamine a millorar i perfeccionar els serveis dels distints centres de la Conselleria, i preparar allò relatiu a l'òrganització i mètode de treball, atenent principalment a llurs costos i rendiments.
6. Proposar normes generals sobre adquisició de material i quantes disposicions efecten el funcionament dels serveis.
7. Preparar compilacions de les disposicions vigents que afecten el Consell, proposar les refundicions i revisions de textos legals que es consideren oportunes i cuidar de les publicacions tècniques, periòdiques o no, de cada Conselleria.
8. Dirigir i facilitar la formació d'estadistiques sobre les matèries de competència del Consell, en allò que afecte a cada Conselleria, en col·laboració amb l'Institut Nacional d'Estadística o altres organismes que es consideren convenients.
9. Tramitar els ascensos, destins, excedències, jubilacions i permíssos dels funcionaris públics i altre personal que presten servei en la Conselleria, d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries.
10. En cas d'inexistència de Sots-secretari, assumirà les funcions pròpies d'aquest.
Article 76
Són funcions dels Directors Generals:
1. Disposar quant concernesca al règim intern dels serveis de la seua Direcció i resoldre els respectius expedients, quan no siga facultat privativa del Conseller o del Sotssecretari.
2. Dirigir i gestionar els serveis i resoldre els assumptes que li assigne al Reglament Orgànic de la Conselleria, o que el Conseller encomane a la seua incumbència.
3. Vigilar, fiscalitzar i supervisar el funcionament de totes les dependències al seu càrrec.
4. Proposar al Conseller la resolució que estime procedent en assumptes que siguen de la seua competència i la tramitació dels quals correspon a la Direcció General.
5. Establir el règim intern de les oficines que d'ells depenguen.
6. Elevar anualment al Conseller un informe sobre el funcionament, cast i rendiment dels serveis al seu càrrec, proposant les modificacions que li assignen les Lleis, Reglaments o el Conseller.
Article 77
El nivell administratiu està integrat per la resta d'unitats sota la dependència de les anteriors o directament del Conseller amb caràcter excepcional.
Article 78
El nivell administratiu s'organitzarà normalment en serveis, seccions i negociats, podent-se establir altres unitats intermèdies quan així fóra necessari.
Article 79
En totes les Conselleries, dins del nivell administratiu i amb la màxima jerarquia d'aquest, existirà una única Secretaria General Administrativa sota la dependència de la Secretaria General, que atendrà tots els serveis generals d'aquelles.
CAPITOL III
De l'òrganització territorial de les Conselleries
Article 80
Territorialment l'òrganitzaió de les Conselleries s'estructura en serveis centrals, regulats al capítol anterior, i en serveis perifèrics.
Els serveis perifèrics seran l'expressió organitzativa del principi de desconcentració que ha de regir en l'activitat de l'administració de la Generalitat Valenciana.
Article 81
Els serveis centrals tenen competència sobre tot el territori de la Comunitat Valenciana.
Article 82
Els serveis perifèrics tenen competències sois en el seu propi àmbit territorial als terminis establerts als articles 46 y 47 de l'Estatut d'Autonomia.
TITOL V
De la responsabilitat dels membres del Consell i de l’Administració Pública de la Generalitat Valenciana
Article 83
La responsabilitat penal dels membres del Consell i, si s'escau, la del President, s'exigirà a proposta de les Corts Valencianes, davant el Tribunal Superior de Justícia Valencià.
Article 84
Les responsabilitats d'ordre penal i civil de les autoritats i funcionaris de la Generalitat Valenciana seran exigits d'acord amb allò previs en les disposicions generals de l'Estat en la matèria, amb l'excepció que les referències al Tribunal Suprem s'entendran fetes al Tribunal Superior de Justicia Valencià.
Article 85
La responsabilitat patrimonial de l'Administració Pública de la Generalitat Valenciana serà exigible per tota lesió que com a conseqüència del funcionament dels serveis públics patesquen els ciutadans en qualsevol de llurs béns i drets llevat de casos de força major.
DISPOSICIONS DEROGATORIES
Primera
Queden derogades quantes normes d'igual o inferior rang s'oposen a la present.
Segona
Queda expressament derogat el Reglament de Règim Interior del Consell de la Generalitat Valenciana aprovat per Decret 3 de desembre de 1982.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el Consell per adoptar guantes disposicions reglamentàries precise l'aplicació i desenvolupament d'allò disposat en la present Llei.
Segona
Per a allò no previst en aquesta Llei seran d'aplicació les disposicions legals de l'Estat en la matèria, equiparant-se els òrgans per analogía de llurs funcions.
Tercera
La present Llei entrarà en vigor el dia de la seua publicacio al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, a 30 de desembre de 1983.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea
Mapa web