Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET LEGISLATIU 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat. [2005/3015]

(DOGV núm. 4971 de 22.03.2005) Ref. Base de dades 1539/2005

DECRET LEGISLATIU 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat. [2005/3015]
Les successives modificacions que ha experimentat la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat, des de la seua entrada en vigor, aconsellen refondre en un sol text normatiu les disposicions vigents en matèria de taxes de la Comunitat Valenciana.
Així, la disposició final primera de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat va autoritzar el Consell de la Generalitat per a elaborar, en el termini màxim d'un any, un text refós de l'esmentada Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat.
La dita autorització s'estenia, no sols a la mera refosa de normes, sinó també a la facultat de regularitzar, aclarir i harmonitzar els textos legals que hagueren de ser refosos.
D'altra banda, la disposició final tercera de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat va prorrogar pel termini de dos mesos l'autorització concedida al Consell de la Generalitat per la disposició final primera de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, a fi d'introduir-hi les últimes modificacions en matèria de taxes, contingudes en la mateixa Llei 12/2004, de 27 de desembre.
El present text refós s'orienta, doncs, a complir amb el mandat de les Corts Valencianes de refondre, en un sol cos legal, totes les disposicions contingudes en la Llei 12/1997, de 23 de desembre, després de les modificacions experimentades per esta.
Per a això, s'ha pretés dotar de major sistemàtica a les normes que fins ara es trobaven en distintes disposicions, evitant així la dispersió normativa i procurant l'harmonització d'un àmbit tan plural com el constituït per este particular institut tributari.
D'altra banda, s'han regularitzat aquelles disposicions que, a causa del context tan canviant en què es mouen les taxes, requerien una reordenació normativa, dins dels límits fixats per la mateixa autorització.
Així mateix, s'han efectuat els aclariments necessaris en aquells preceptes que han suscitat especials dificultats en la seua aplicació al llarg del període de vigència de la llei.
Finalment, s'ha procedit a la conversió a euros de les tarifes que, trobant-se en pessetes en la redacció original, es van entendre automàticament redenominades a l'entrada en vigor de la moneda única europea, aplicant per a això les regles contingudes en la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre introducció de l'euro.
En definitiva, s'ha tractat d'elaborar un text harmònic i sistemàtic, dotat de vocació de permanència, en el qual s'ha fet prevaler el principi de seguretat jurídica que ha d'informar tota norma tributària, la qual cosa, sens dubte, ha de redundar en la millora, tant de la tasca d'aplicació per part de l'administració com de la comprensió de la norma pels contribuents, en permetre comptar, en un sol text normatiu, amb tota la regulació legal vigent en matèria de taxes de la Comunitat Valenciana.
En virtut d'això, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 25 de febrer de 2005
DECRETE
Article únic
S'aprova el Text Refós de la Llei de la Generalitat de Taxes, en compliment de la disposició final primera de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat i de la disposició final tercera de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les tarifes portuàries i les taxes pels servicis d'inspecció i control sanitari de carns fresques de la Comunitat Valenciana es regiran per la seua normativa específica.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes aquelles normes, legals o reglamentàries, que s'oposen al que disposa el present decret legislatiu, i, en particular, la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat i les seues modificacions posteriors, en virtut de la seua incorporació al text refós que s'aprova pel present decret legislatiu.
DISPOSICIÓ FINAL
El present decret legislatiu entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Alacant, 25 de febrer de 2005
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,
GERARDO CAMPS DEVESA
TEXT REFÓS DE LA LLEI DE TAXES
DE LA GENERALITAT
TÍTOL PRELIMINAR
Disposicions generals
Article 1. Concepte
Un. Són taxes de la Comunitat Valenciana aquelles prestacions patrimonials de naturalesa pecuniària, legalment exigibles per l'administració de la Generalitat, així com pels organismes autònoms i entitats de dret públic que en depenen, el fet imposable de les quals consistix en la utilització del seu domini públic o en la prestació de servicis públics o la realització d'activitats en règim de dret públic de la seua competència, que facen referència, afecten o beneficien de manera particular els subjectes passius, quan concórrega alguna de les circumstàncies següents:
a) Que no siguen de sol·licitud voluntària per als administrats.
b) Que no es presten o realitzen pel sector privat, estiga o no establida la seua reserva a favor del sector públic, d'acord amb la normativa vigent.
Dos. Als efectes del que disposa la lletra a) de l'apartat anterior, es considerarà que no hi ha voluntarietat per part dels administrats quan es done qualsevol de les dues circumstàncies següents:
a) Que la sol·licitud siga imposada per disposicions legals o reglamentàries.
b) Que els servicis o activitats requerits siguen imprescindibles per a la vida privada o social del sol·licitant o receptor.
Article 2. Fonts
Un. Les taxes de la Comunitat Valenciana es regiran pel que disposa esta llei i, si és el cas, les seues normes de desplegament.
Dos. Subsidiàriament s'aplicaran les normes tributàries de caràcter general, i en particular la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, la Llei General Tributària, la Llei General Pressupostària, la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics i les normes reglamentàriament dictades en desplegament d'estes lleis.
Tres. Es regularan en tot cas per llei la determinació del fet imposable, del subjecte passiu, de les exempcions i altres beneficis fiscals, de la base, del tipus de gravamen, de la meritació i de tots els altres elements directament determinants de la quantia del deute tributari, així com tots aquells la determinació dels quals per norma legal siga exigida per la Llei General Tributària.
Article 3. Subjectes passius
Un. Seran subjectes passius de les taxes, en qualitat de contribuents, les persones físiques o jurídiques, i també les herències jacents, comunitat de béns i altres entitats que, mancades de personalitat jurídica, constituïsquen una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d'imposició, als quals faça referència, afecte o beneficie alguns dels supòsits que constituïxen el fet imposable.
2. L'obligació tributària principal i les formes inherents a esta correspondran als substituts del contribuent en els supòsits establits en esta llei.
Article 4. Exempcions i bonificacions
Un. No s'aplicaran més exempcions i bonificacions fiscals que aquelles que estiguen expressament previstes en esta llei o en qualsevol altra disposició d'igual rang normatiu.
Dos. Les exempcions i les bonificacions subjectives abastaran, si és el cas, els qui se subroguen en els drets i en les obligacions que deriven directament dels actes exempts o bonificats, sempre que s'acredite fefaentment la subrogació.
Article 5. Quantificació de les taxes
Un. Quan les característiques de les taxes ho permeten, serà tinguda en compte la capacitat econòmica de les persones que les han de satisfer.
Dos. L'import de les taxes es fixarà segons les regles que a continuació s'indiquen:
a) Quan s'exigisquen per la utilització del domini públic de la Generalitat, prenent com a referència el cost de manteniment en condicions normals d'ús dels béns o drets demanials de què es tracte, sense que este puga ultrapassar-se.
b) Quan es fixen per prestació de servicis o realització d'activitats per part de la Generalitat no podrà excedir del seu cost.
En qualsevol dels dos supòsits d'este apartat, si resulten sobrants hauran de modificar-se les tarifes corresponents per a obtenir l'equilibri entre cost i recaptació
Tres. Les lleis de pressupostos de la Generalitat podran modificar els elements de quantificació aplicables a les taxes.
Quatre. Tant la creació o establiment de noves taxes com la revisió de la quantia de les ja existents o dels elements que la determinen, requeriran la tramesa a les Corts Valencianes per part del Consell de la Generalitat d'una memòria econòmicofinancera en la qual es justifique, a partir dels costos que han de ser tinguts en compte, les quanties proposades, així com el compliment de les previsions contingudes en l'apartat dos d'este article. Esta memòria serà requisit indispensable per a la tramitació del projecte de llei corresponent.
Article 6. Meritació
Les taxes meritaran quan s'utilitze el domini públic, es preste el servici o es realitze l'activitat de què es tracte.
Article 7. Gestió
Un. Correspon als òrgans gestors les facultats de gestió, liquidació i recaptació de les taxes.
Són òrgans gestors de les taxes les conselleries i les entitats de dret públic que en depenen o els òrgans integrats en estes, que autoritzen la utilització del domini públic, realitzen l'activitat o presten el servici que constituïx el fet imposable de les taxes, així com, si és el cas, els que exercisquen les funcions pròpies de la gestió d'ingressos de cada conselleria o entitat.
Dos. Sense perjudici de les facultats de gestió atribuïdes als òrgans de les conselleries, correspon a la competent en matèria d'hisenda la inspecció i el control de les taxes, així com la fixació, quan resulte necessari, de directrius per a l'aplicació de les seues normes reguladores.
Article 8. Pagament
Un. Les taxes se satisfaran mitjançant pagament en efectiu, que es podrà realitzar mitjançant diners de curs legal o qualssevol altres mitjans autoritzats per la Generalitat, sense que resulte admissible la utilització simultània de diversos d'ells per al pagament d'un mateix deute.
Dos. El pagament es realitzarà d'acord amb el règim establit en la normativa vigent en matèria de recaptació aplicable a la Comunitat Valenciana.
Tres. El pagament de les taxes s'exigirà, amb caràcter general, per anticipat o simultàniament a la prestació del servici, realització de l'activitat corresponent o a la utilització del domini públic, segons es tracte. Sense perjudici d'això, en aquells casos en què esta exigència prèvia o simultània puga ocasionar danys de qualsevol tipus a la salut humana, el pagament s'exgirà una vegada prestat el servici o realitzada l'activitat en qüestió, o després que la utilització del domini públic haja tingut lloc, segons pertoque.
Article 9. Devolució
Un. Pertocarà la devolució de l'import de la taxa, quan esta s'haja ingressat amb caràcter previ a la utilització del domini públic, a la prestació del servici o a la realització de l'activitat de què es tracte, i esta utilització, prestació o realització no tinga finalment lloc per causes no imputables, directament o indirectament, al subjecte passiu
Dos. Els criteris que s'han de tenir en compte per a la pràctica de la devolució esmentada seran els següents:
1) Quan la no utilització, prestació o realització resulte imputable a l'administració, la devolució s'haurà de practicar d'ofici per esta, sense perjudici del dret del subjecte passiu a sol·licitar-la.
2) Quan la no utilització, prestació o realització tinga l'origen en causa de força major, la devolució pertocarà únicament amb sol·licitud prèvia de la persona interessada, sempre que esta prove suficientment la dita força major.
Article 10. Ajornaments i fraccionaments
Un. Llevat el que disposen les normes específiques de cada taxa, resultarà d'aplicació l'ajornament i el fraccionament del seu import d'acord amb el que disposa l'apartat dos següent.
Dos. Amb sol·licitud prèvia, podrà concedir-se l'ajornament o fraccionament del pagament de l'import de les taxes, En el cas d'ajornament, no podrà concedir-se un termini superior a un any. En el cas de fraccionament, cada termini parcial no podrà, a més, tenir una duració superior a tres mesos. Tant en un cas com en l'altre, s'exigiran per això els interessos de demora corresponents, d'acord amb el que establix a l'efecte el Reglament General de Recaptació.
Tres. En els supòsits d'autoliquidació en què concórreguen circumstàncies especials, es podrà autoritzar el fraccionament del pagament anual de la taxa en dos períodes, sense interessos de demora. Esta especialitat resultarà aplicable, en particular, en els supòsits de realització periòdica del fet imposable
Article 11. Recursos i reclamacions
Els actes dictats pels òrgans gestors de les taxes seran recurribles en els termes recollits en la normativa vigent en matèria d'impugnació per tributs propis de la Generalitat.
Article 12. Domicili fiscal
Els subjectes passius i altres obligats explicitaran en les seues peticions el seu domicili a efecte de notificacions; si no n'hi ha, es prendrà com a tal el domicili fiscal.
Article 13. Responsabilitat
El funcionari que exigisca indegudament una taxa de la Comunitat Valenciana o ho faça en quantia distinta a la legalment prevista, serà sancionat administrativament, amb la instrucció prèvia de l'expedient oportú, en el qual se li donarà audiència, per la comissió d'una infracció de caràcter greu, sense perjudici de les responsabilitats de qualsevol altre ordre que puguen pertocar.
Article 14. Infraccions i sancions
Un. Les infraccions tributàries relatives a taxes de la Comunitat Valenciana es qualificaran i sancionaran d'acord amb el que disposa la Llei General Tributària i les seues normes de desplegament en esta matèria.
Dos. La distribució, venda o comercialització per persones alienes a la Generalitat dels suports, programes, aplicacions informàtiques i models d'ingrés relatius a les taxes regulades en la present llei, constituïx infracció greu i sancionada amb multa de 6.010,12 euros. A este efecte, correspondran als directors territorials d'Economia i Hisenda les facultats d'instrucció i al director general de Tributs les de resolució de l'expedient sancionador corresponent.
TÍtol I
Taxes en matèria de turisme
CapÍtol Únic
Taxa per servicis administratius de l'Escola Oficial
de Turisme de la Generalitat
Article 15. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació per l'Escola Oficial de Turisme de la Generalitat dels servicis administratius que es detallen en l'apartat un de l'article 18 d'esta llei.
Article 16. Subjecte passiu
Un. Són subjectes passius d'esta taxa els sol·licitants dels servicis a què fa referència l'article anterior. No obstant això, quan estos servicis es presten sense sol·licitud prèvia, la condició de subjecte passiu recaurà sobre les persones a qui afecten els dits servicis.
Article 17. Exempcions i bonificacions
Un. Estan exempts del pagament d'esta taxa els membres de famílies nombroses de categoria especial.
Dos. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 del pagament d'esta taxa els membres de famílies nombroses de categoria general.
Article 18. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servici Import unitari (euros)
1. Servicis administratius
1.1. Obertura d'expedient 18,41
1.2. Expedició de certificació acadèmica 18,41
1.3. Trasllat d'expedient 18,41
1.4. Compulsa de documents 7,19
1.5. Expedició de títol acadèmic 49,62
Article 19. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formalitze la sol·licitud corresponent.
TÍtol II
Taxes en matèria d'hisenda i administració pública
CapÍtol I
Taxa per servicis administratius en matèria de casinos,
jocs i apostes
Article 20. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la realització de les autoritzacions, renovacions, expedició de documents, diligenciament de llibres, i, en general, la prestació dels servicis administratius a què fa referència l'article 22 d'esta llei.
Article 21. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els sol·licitants de les autoritzacions, renovacions, expedició de documents, diligències i altres servicis administratius a què fa referència l'article anterior.
Article 22. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servici Import unitari (euros)
1. Autoritzacions
1.1. D'obertura i funcionament de casinos 2.642,64
1.1.1. Modificacions substancials en les mesures de seguretat o en l'edifici o locals del casino, en el cos social de la societat titular que impliquen entrada de nous socis o accionistes i constitució de càrregues reals de qualsevol naturalesa sobre els immobles on es troba el casino: 20% de l'import de l'autorització corresponent.
1.1.2. Autorització i modificació de xarxes de
màquines tipus C 115,57
1.2. D'obertura i funcionament de sales de bingo
1.2.1. De 3ª categoria 660,66
1.2.2. De 2ª categoria 880,88
1.2.3. De 1ª categoria 1.761,77
1.2.4. De categoria especial 2.202,21
1.3. D'empreses de servicis gestores de sales de bingo
1.3.1. Fins a 5 sales
1.3.1.1. Per a gestionar sales de 3ª categoria 88,09
1.3.1.2. Per a gestionar sales de 2ª categoria 176,18
1.3.1.3. Per a gestionar sales de 1ª categoria 264,26
1.3.1.4. Per a gestionar sales de categoria especial 264,26
1.3.2. Més de 5 sales: El doble de les quantitats previstes en l'epígraf 1.3.1., segons categoria de la sala.
1.3.3. Canvi de components del cos social o ampliació del capital quan entren a formar-ne part nous socis, canvi d'ubicació, obres de reforma i manteniment quan canvien la configuració de la sala o afecten l'ampliació o disminució de la superfície o modifiquen les condicions de seguretat, i cessió de titularitat o transmissió d'accions de capital en les empreses de servici, excepte les realitzades entre socis.
1.3.3.1. Titulars de bingos: 20% de l'import de l'autorització corresponent.
1.3.3.2. Empreses de servici: 20% de l'import de l'autorització corresponent.
1.4. D'obertura i funcionament de hipòdroms 1.321,32
1.5. D'obertura i funcionament de salons recreatius i de joc
1.5.1. De salons recreatius 220,22
1.5.2. De salons de joc 660,66
1.5.3. Canvi de titularitat de saló recreatiu: 20% de l'autorització corresponent
1.5.4. Canvi de titularitat de saló de joc: 20% de l'autorització corresponent
1.6. D'obertura i funcionament d'altres recintes i establiments habilitats per a la pràctica del joc 440,44
1.7. Autorització com empresa operadora 440,44
1.7.1. Transmissió de les accions o participacions d'empreses operadores, excepte les realitzades entre socis, i ampliacions de capital d'empreses operadores quan entren a formar-ne part nous socis o partícips: 20% de l'import de l'autorització corresponent.
1.7.2. Autorització de fusió o escissió d'empreses operadores: 20% de l'import de l'autorització corresponent i 1,30 euros per màquina adjudicada a la societat o societats resultants.
1.8. Autorització de rifes, tómboles i combinacions
aleatòries 44,04
1.9. Renovació de les autoritzacions recollides en els epígrafs anteriors: 20% de l'import de l'autorització corresponent.
1.10. Exclusions i homologacions.
1.10.1. Exclusions del Reglament 32,53
1.10.2. Homologació màquines tipus A 65,06
1.10.3. Homologació jocs de màquines tipus A 32,53
1.10.4. Homologació o modificacions substancials
de màquines tipus B 97,58
1.10.5. Modificacions no substancials
de màquines tipus B 65,06
1.10.6. Homologació o modificacions substancials de màquines tipus C: 130,11 i 65,06 per modalitat de màquina
1.10.7. Modificacions no substancials de màquines tipus C: 32,53 per modalitat de màquina.
1.10.8. Autorització màquines en prova 65,06 per màquina
1.10.9. Homologació de material de joc en general 195,17
1.11. Autoritzacions i inscripcions de fabricants, importadors, comercials i distribuïdors
1.11.1. Inscripció en el Registre de Fabricants, Importadors, Comercials i Distribuïdors 440,43
1.11.2. Renovació de la inscripció en el Registre de Fabricants, Importadors, Comercials i Distribuïdors i transmissió d'accions quan impliquen entrada de nous socis: 20% de l'import de l'autorització corresponent.
2. Expedició de documentació
2.1. Expedició de qualsevol document complementari de les autoritzacions recollides en l'epígraf 1 17,62
2.2. Expedició d'autoritzacions d'explotació de màquines recreatives i d'atzar.
2.2.1. Màquines tipus A 88,09
2.2.2. Màquines tipus B i C 176,18
2.2.3. Canvi de titularitat de màquines tipus A, B i C: 20% de l'import de l'autorització corresponent.
2.3. Expedició de plaques i documents professionals 4,40
2.4. Exclusió del llistat de prohibits, quan se sol·licite abans d'acabar el període de prohibició elegit 65,06
3. Servicis administratius
3.1. Diligenciament de llibres 1,76
3.2. Certificacions 1,67
Article 23. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud.
Capítol II
Taxa per la venda d'impresos
Article 24. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la venda de models d'autoliquidació i declaració-liquidació de tributs propis i cedits a la Generalitat i dels altres impresos a què fa referència l'article 27 d'esta llei.
Article 25. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els adquirents dels impresos a què fa referència l'article anterior.
Article 26. Exempcions
Un. Estan exempts del pagament d'esta taxa els titulars d'empreses de nova creació menors de vint-i-cinc anys o majors de cinquanta, o que siguen dones, sempre que, en qualsevol dels tres casos, es tracte de la seua primera empresa.
Dos. Estan exempts del pagament d'esta taxa els impresos oficials que el subjecte passiu obtinga a través d'internet o de qualsevol altres mitjans informàtics posats a la seua disposició per l'administració de la Generalitat, ja siga per a la seua formalització per via telemàtica o presencial.
Article 27.Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Article 28. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan s'adquirisquen els impresos a què fa referència l'article 24 d'esta llei, i es farà efectiva en eixe moment.
CapÍtol III
Taxa per subministrament d'informació estadística
Article 29. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa el subministrament de dades estadístiques per l'Institut Valencià d'Estadística.
Article 30. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa les persones que sol·liciten el subministrament de les dades a què fa referència l'article anterior.
Article 31. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Article 32. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan se subministre la informació corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat, en el moment en què es formule la sol·licitud.
CapÍtol IV
Taxa per altres servicis administratius
Article 33. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació dels servicis administratius a què fa referència l'article 36 d'esta llei.
Article 34. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els sol·licitants dels servicis a què fa referència l'article anterior.
Article 35. Exempcions
Un. Estan exempts del pagament de la tarifa 1, "Admissió a proves selectives", de l'article següent, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.
Dos. Estan exempts del pagament de les tarifes, 1, 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.4 i 2.3 de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria especial.
Tres. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota de les tarifes 1, 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.4 i 2.3 de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria general.
Article 36. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Article 37. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud.
CapÍtol V
Taxa per l'obtenció de còpies simples
de documents i instruments judicials
Article 38. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa l'expedició, a sol·licitud de les parts, de còpies simples de documents o duplicats d'instruments d'enregistrament de la imatge i so que consten en les actuacions del procés civil.
Article 39. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa qui tinguen la condició de part en el procés civil i sol·liciten les còpies a què fa referència l'article anterior.
Article 40. Exempcions
Un. Estan exemptes del pagament d'esta taxa les parts del procés que tinguen reconegut el dret d'assistència jurídica gratuïta i ho acrediten en el moment de formular la seua sol·licitud adjuntant la resolució de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta.
Dos. Està exempta del pagament de la taxa per obtenció de còpies simples de documents judicials, la primera petició que es formule en el marc d'un procediment i en quantia inferior a 50 còpies.
Article 41.Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Article 42. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es lliuren les còpies dels documents o instruments. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat, en el moment en què es formule la sol·licitud.
CapÍtol VI
Taxa per la prestació del servici
de firma electrònica reconeguda
Article 43. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació de servicis de certificació de firma electrònica reconeguda per l'òrgan competent de la Generalitat.
Article 44. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa totes aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades, que sol·liciten els servicis de certificació de firma electrònica reconeguda, basada en dispositius segurs de creació de firma.
Article 45.Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
– Kit criptogràfic: 36,93 euros
– Targeta criptogràfica: 19,35 euros
– Lector USB: 15,83 euros
Article 46. Meritació i pagament
La taxa meritarà en el moment en què s'adquirisquen els productes a què fa referència l'article anterior, i es farà efectiva en eixe moment.
TÍTOL III
Taxes en matèria d'espectacles i publicacions
CapÍtol I
Taxa per servicis administratius en matèria d'espectacles
Article 47. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la realització de les autoritzacions, inscripcions, estudis, informes, inspeccions, expedicions de documents, diligències de llibres, i, en general, la prestació dels servicis administratius a què fa referència l'article 49 d'esta llei.
Article 48. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els sol·licitants de les autoritzacions, inscripcions, estudis, informes, inspeccions, expedicions de documents, diligències i altres servicis administratius a què fa referència l'article anterior.
Article 49. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Article 50. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat, en el moment en què es formule la sol·licitud.
CapÍtol II
Taxa per subscripció i venda
del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Article 51. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la venda del Diari Oficial de la Generalitat i la subscripció a este, tant en exemplars solts com en format de microfitxes i CD-Rom.
Article 52. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els adquirents i subscriptors del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en les distintes modalitats.
Article 53. Exempcions
Està exempta del pagament d'esta taxa la primera subscripció que efectuen:
1. Els òrgans de la Generalitat i els organismes i ens que en depenen.
2. Els jutjats degans de partit judicial, el jutges, tribunals i seccions de les audiències provincials amb seu a la Comunitat Valenciana i del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, els òrgans de govern dels tribunals i jutjats de la Comunitat Valenciana i els fiscals cap i oficines de fiscalia amb seu a la Comunitat Valenciana.
3. Els ajuntaments de municipis de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 1.000 habitants.
Article 54. Tipus de gravamen
Un. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Concepte Import (euros)
1. Venda del DOGV. (exemplars solts). Preu
per cada fascicle que inclou el numero 0,40 per exemplar
2. Subscripció (anual) al DOGV
2.1 En format paper 145,17 a l'any
2.2 En format microfitxes 246,18 a l'any
2.3 En format CD-Rom 32,08 a l'any
Dos. A l'efecte de l'epígraf 2 en el quadre de tarifes de l'apartat un anterior, la subscripció, que podrà efectuar-se qualsevol dia de l'any natural, requerirà la formalització de la sol·licitud d'alta corresponent, i la duració, llevat de baixa, serà per temps indefinit. La sol·licitud de baixa s'haurà de formular, si és el cas, abans del dia 1 de desembre de cada any, i tindrà efecte a partir del primer dia de l'any natural següent. Quan la sol·licitud es formule en dia distint del primer de l'any natural, la taxa aplicable serà la que proporcionalment corresponga al període de temps comprés entre el primer dia del trimestre natural en què es produïsca la subscripció i el 31 de desembre.
Article 55. Meritació i pagament
Un. En el supòsit de venda d'exemplars solts, la taxa meritarà quan s'adquirisca l'exemplar corresponent i es farà efectiva en eixe moment. No obstant això, si es tracta de venda per enviament, esta requerirà la formalització prèvia de la sol·licitud oportuna, a la qual s'adjuntarà justificant del pagament per anticipat de la taxa.
Dos. En el supòsit de subscripció, el primer any la taxa meritarà el dia de subscripció efectiva. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat, en el moment en què es formule la sol·licitud corresponent. En anys successius, la taxa meritarà el primer dia de gener de cada any i s'haurà de fer efectiva dins de la primera quinzena d'eixe mes.
CapÍtol III
Taxa per insercions en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana
Article 56. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la realització d'insercions en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, independentment que estes tinguen o no, d'acord amb disposicions legals o reglamentàries, caràcter obligatori.
Article 57. Subjecte passiu
Un. Són subjectes passius d'esta taxa les persones que efectuen les sol·licituds d'inserció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana a les quals fa referència l'article anterior.
Dos. Quan el sol·licitant de la inserció siga una conselleria de la mateixa Generalitat i esta inserció es realitze en favor o per compte d'un tercer, es repercutirà l'import de la taxa a la persona en favor de la qual o per compte de la qual s'haja efectuat la inserció, a este efecte se seguirà el procediment descrit en l'apartat tres d'este article.
Tres. A l'efecte de l'apartat dos anterior, amb ocasió del primer pagament que haja de realitzar-se a la persona en favor de la qual o per compte de la qual s'haja efectuat la inserció, es descomptarà l'import de la taxa corresponent. Sense això, se li notificarà l'import d'esta perquè, en el termini establit en el Reglament General de Recaptació, l'ingresse.
Article 58. Exempcions
Estan exemptes del pagament de la taxa les insercions següents:
1. Les insercions que emanen de les Corts Valencianes, del Consell de la Generalitat, de la Presidència i de les distintes conselleries de la Generalitat. En cap cas tindran este caràcter les insercions sol·licitades per la Presidència i les conselleries que es realitzen a favor o per compte d'un tercer i que, per tant, puga repercutir-se'n l'import a este.
2. Les de disposicions i resolucions de l'administració de l'Estat que afecten els interessos de la Comunitat Valenciana.
3. Les correccions d'errades, quan no resulten imputables al sol·licitant de la inserció.
4. Els edictes, les notificacions i les resolucions dictades pels òrgans judicials amb seu a la Comunitat Valenciana, llevat de les insercions sol·licitades a instància de part, sempre que no gaudisquen del benefici de justícia gratuïta
Article 59. Base i Tipus de gravamen
Un. La base imposable d'esta taxa es regirà per les normes següents:
1. La taxa s'exigirà d'acord amb el nombre de mòduls que comprenga el text que s'ha de publicar. Cada pàgina del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana està dividida en 4 mòduls, composts de 1.860 caràcters cada un d'ells. Per a determinar el nombre de mòduls que ha de pagar l'usuari, s'haurà d'efectuar el còmput de caràcters tipogràfics del text que s'ha de publicar i es tindrà en compte la totalitat del document (títol, cos del text, data i antefirma), la liquidació s'efectuarà sobre qualsevol de les dues versions d'este, valenciana o castellana.
Una vegada obtingut el nombre total de caràcters, es dividirà per la quantitat de 1.860 (nombre de caràcters de cada mòdul), així s'obté el nombre de mòduls que s'han de pagar. En qualsevol cas, la base imposable estarà constituïda sempre per mòduls complets i no fraccions d'este, les quals tindran la consideració d'un mòdul complet.
2. Quan la sol·licitud d'inserció no duga adjunt el recompte informàtic del nombre de caràcters, es comptaran els que continga la línia més llarga del text, exclosos els espais en blanc entre paraules, i es multiplicarà el nombre així obtingut pel de línies totals que componguen el document. A estos efectes, les línies de longitud inferior a un terç de la línia més llarga equivaldran, cada dues d'elles, a una línia completa. Una vegada obtingut el nombre de caràcters, s'efectuarà la conversió al sistema de mòduls, com s'establix en el punt anterior.
3. Quan es tracte de la publicació de llistats, mapes o altres materials gràfics de difícil valoració, la base imposable serà el nombre de fulls en format DIN-A4 de què es componga el document.
Dos. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Article 60. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan s'efectue la inserció corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat, en el moment en què es formule la sol·licitud.
CapÍtol IV
Taxa per la venda de cartells identificatius
Article 61. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la venda de cartells per a la identificació de locals d'espectacles, activitats recreatives i, en general, establiments públics.
Article 62. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els adquirents i sol·licitants dels cartells identificatius a què fa referència l'article anterior.
Article 63. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà a raó de 12,24 euros per cartell.
Article 64. Meritació
La taxa meritarà quan es venguen els cartells corresponents identificatius i es farà efectiva en eixe moment.
CapÍtol V
Taxa per la inscripció en el registre de locals o immobles
de pública concurrència als quals s'haja concedit autorització
específica per a exercir-hi habitualment activitats
de prostitució
Article 65. Fet imposable
Constituïx el fet imposable la inscripció, per l'òrgan administratiu competent, en el registre dels locals o immobles de pública concurrència als quals s'haja concedit autorització específica per a exercir-hi habitualment activitats de prostitució
Article 66. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa les persones, físiques o jurídiques, que siguen titulars dels locals o immobles de pública concurrència que s'inscriguen en el registre a què fa referència l'article anterior.
Article 67. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
1. Inscripció de locals o immobles de nova instal·lació: 20,81 euros.
2. Canvi de titularitat (venda o arrendament) o de la raó social de les empreses: 10,40 euros
Article 68. Meritació
La taxa meritarà quan es practique la inscripció del local o immoble en el registre.
TÍtol IV
Taxes en matèria d'obres públiques, urbanisme i transport
CapÍtol I
Taxa per l'ordenació de l'explotació
dels transports mecànics per carretera
Article 69. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació pels òrgans competents de la Generalitat dels servicis que sol·liciten els peticionaris i titulars de concessions o autoritzacions de transports per carretera, amb motiu de l'ordenació de la seua explotació, que s'enumeren en les tres seccions següents.
Secció I
De les concessions
Article 70. De les concessions
Estan subjectes a gravamen els servicis o actuacions administratives següents:
1. L'adjudicació i l'ampliació de concessions de servicis públics regulars.
2. La modificació de les condicions de la concessió referides a trànsits, itineraris, parades, nombre d'expedicions, horaris, material mòbil i tarifes.
3. El diligenciament de conformitat dels quadres de tarifes i horaris.
Article 71. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta modalitat de la taxa les persones que sol·liciten o a qui es preste qualsevol dels servicis que es detallen en l'article anterior o siguen titulars de les concessions a les quals fa referència el precepte esmentat.
Article 72. Tipus de gravamen
Esta modalitat de la taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Concepte Import (euros)
1. Modificació de les condicions de la concessió.
1.1 Modificació del títol de la concessió 26,72
1.2 Adscripció d'un vehicle per substitució o ampliació 6,12
1.3 Modificació d'horaris subjectes a comunicació
(per cada línia o ruta) 9,18
2. Visat de quadres de regulars d'ús general
2.1 Quadre de tarifes 15,81
2.2 Quadre d'horaris (per cada línia o ruta) 6,12
Article 73. Meritació
Esta modalitat de la taxa meritarà quan l'administració realitze les actuacions previstes en l'article 70 d'esta llei.
Secció II
De les autoritzacions
Article 74. De les autoritzacions
Estan subjectes a gravamen les actuacions administratives següents:
1. L'expedició, el visat, la rehabilitació, modificació, suspensió d'autoritzacions de transport i activitats auxiliars i complementàries.
2. La comprovació del compliment per part de les empreses dels requisits generals per a l'exercici de l'activitat de transport (visat d'empreses).
3. Les autoritzacions per al transport regular d'ús especial i les seues modificacions.
4. L'admissió als exàmens per a obtenir la capacitació per a l'activitat de transport internacional de mercaderies o viatgers, per a l'activitat de conseller de seguretat i l'activitat de conductor de taxis d'àrees de prestació conjunta, així com l'expedició dels certificats, títols o carnets corresponents.
Article 75. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta modalitat de la taxa les persones que sol·liciten o a qui es preste qualsevol dels servicis que es detallen en l'article anterior o siguen titulars de les autoritzacions a les quals fa referència el precepte esmentat.
Article 76. Tipus de gravamen
Esta modalitat de la taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Article 77. Meritació
Esta modalitat de la taxa meritarà quan s'expedisquen les autoritzacions i, en general, quan l'administració realitze les actuacions previstes en l'article 74 d'esta llei.
Secció III
Reconeixement i inspecció
Article 78. Del reconeixement i inspecció
Estan subjectes a gravamen els reconeixements i les inspeccions i els servicis relatius a estos, realitzats per la conselleria competent en les matèries que es detallen en l'article 80 d'esta llei.
Article 79. Subjecte passiu
Són subjectes d'esta modalitat de la taxa els qui siguen objecte del reconeixement o de la inspecció a què fa referència l'article anterior.
Article 80. Tipus de gravamen
Esta modalitat de la taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Article 81. Meritació
Esta modalitat de la taxa meritarà quan es realitze el reconeixement o la inspecció o es preste el servici corresponent.
CapÍtol II
Taxa per direcció i inspecció d'obres
Article 82. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació de treballs facultatius de replanteig, direcció, inspecció i liquidació de les obres realitzades, per mitjà de contracte, a càrrec de la conselleria o entitats competents.
Article 83. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els adjudicataris d'obres de la Generalitat en relació amb les quals es presten els servicis a què fa referència l'article anterior.
Article 84. Bases i Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Article 85. Meritació
La taxa meritarà quan es preste el servici corresponent.
CapÍtol III
Taxa d'Habitatges de Protecció
Pública i Actuacions Protegibles
Article 86. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la realització de les actuacions administratives encaminades a l'atorgament de la qualificació provisional i definitiva en relació amb:
1. Habitatges de nova construcció subjectes a protecció pública, excepte els habitatges qualificats de promoció pública.
2. Rehabilitació d'habitatges, edificis, obres complementàries i equipaments.
3. Altres actuacions protegibles en matèria d'habitatges.
Article 87. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa les persones que, actuant com a promotors de projectes d'obres, sol·liciten la qualificació provisional corresponent.
Article 88. Base imposable
La base imposable d'esta taxa es determinarà de la manera següent:
1. En els habitatges de protecció pública i obres d'edificació protegida, multiplicant la superfície útil de tota l'edificació objecte de qualificació provisional, pel mòdul de venda aplicable a la zona geogràfica corresponent a les dites edificacions. A este efecte, el mòdul de venda i la superfície útil seran els que s'obtinguen per aplicació dels criteris establits en la legislació vigent en matèria d'habitatges.
2. En les obres de rehabilitació i altres actuacions protegibles la base imposable serà el pressupost protegible d'estes obres.
3. Quan en un únic expedient de qualificació provisional es recullen distints fets imposables, cada un meritarà la taxa corresponent, excepte quan es realitzen obres d'urbanització obligatòria, d'acord amb els plans i les normes urbanístiques, que afecten únicament el sòl vinculat a l'edificació objecte de qualificació provisional, i en este cas, la taxa meritarà exclusivament per l'edificació.
Article 89. Tipus de gravamen i quota
El tipus de gravamen aplicable serà el 0,12 per 100.
Article 90. Meritació i pagament
Un. En habitatges de protecció pública i obres d'edificació protegides, la taxa meritarà quan es resolga l'expedient de qualificació provisional d'estes, sense perjudici de la liquidació complementària que, al mateix temps de la qualificació definitiva, es practique en relació amb aquells projectes per als quals s'aprove un augment de la superfície útil prevista inicialment.
Dos. En las obres de rehabilitació, la taxa meritarà quan s'expedisca el certificat de qualificació provisional de rehabilitació protegida.
Tres. En les altres actuacions protegibles, la meritació de la taxa es produirà en el moment en què s'aprove l'expedient de qualificació provisional.
Quatre. En les obres de rehabilitació i altres actuacions protegibles, si el pressupost protegible experimenta increment, es girarà liquidació complementària sobre l'excés produït en el moment de la qualificació definitiva.
Cinc. No obstant el que disposen els apartats anteriors d'este article, el pagament de la taxa s'exigirà per anticipat, en el moment en què es formule la sol·licitud corresponent.
CapÍtol IV
Taxa per expedició de la Cèdula d'Habitabilitat
Article 91. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la realització de les actuacions administratives de reconeixement i inspecció de locals o edificacions destinades, d'acord amb la normativa específica aplicable, a habitatge humà, que conduïxen a l'atorgament de la cèdula d'habitabilitat.
Article 92. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els propietaris i cedents en general de les habitacions, locals i habitatges, que els ocupen per si o els lliuren a distintes persones per tal que els habiten a títol de llogater o en concepte anàleg.
Article 93. Exempcions
Estan exemptes del pagament d'esta taxa:
1. Les persones amb rendes o ingressos familiars anuals que no superen dues vegades el salari mínim interprofessional computat anualment.
2. Els titulars de residències, internats, col·legis i centres similars de caràcter benèfic o assistencial, mancats de finalitat de lucre.
3. Els titulars dels habitatges afectats d'aluminosi o que hagen patit els efectes d'una catàstrofe pública, sempre que, tant en un cas com en l'altre, estos habitatges no es troben acollits a una actuació protegida.
4. Les famílies nombroses amb categoria especial.
Article 94. Base, tipus de gravamen i quota
Un. La base imposable s'obtindrà multiplicant la superfície útil de l'habitatge o local objecte de la cèdula d'habitabilitat, pel mòdul "M" vigent en el moment de l'expedició que resulte aplicable a l'àrea geogràfica corresponent a l'habitatge o local esmentat. A estos efectes, el mòdul "M" serà el que s'obtinga per aplicació dels criteris establits en la legislació d'habitatges de protecció oficial. Si no hi consta la dada sobre superfície útil, esta s'obtindrà per aplicació del coeficient 0,8 al nombre de metres quadrats construïts
Dos. El tipus de gravamen aplicable serà el 0,021 per 100.
Tres. En qualsevol cas, sense perjudici del que disposa l'apartat dos anterior, la quota no podrà prendre un valor inferior a 6,67 euros ni superior a 133,27 euros.
Article 95. Meritació
La taxa meritarà quan es realitzen les actuacions administratives de reconeixement i inspecció corresponents.
CapÍtol V
Taxa per servicis administratius
Article 96. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació dels servicis administratius següents:
1. Expedició de certificats.
2. Compulsa de documents.
3. Expedició de còpies de documents mecanografiats i de plànols.
4. Registre de concessions i autoritzacions administratives.
Article 97. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els sol·licitants dels servicis a què fa referència l'article anterior.
Article 98. Exempcions
La prestació dels servicis compresos en este capítol estarà exempta quan tinga lloc amb motiu d'actuacions de rehabilitació i nova construcció degudes a aluminosi o catàstrofe pública.
Article 99. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Article 100. Meritació
La taxa meritarà quan es preste el servici corresponent.
CapÍtol VI
Taxa per la venda dels impresos requerits pel Llibre
de Control de Qualitat en obres d'edificació d'habitatges
Article 101. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la venda dels impresos que s'han d'incloure en el Llibre de Control de Qualitat en obres d'edificació d'habitatges.
Article 102. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa les persones que adquirisquen els impresos a què fa referència l'article anterior.
Article 103. Exempcions
La prestació dels servicis compresos en este capítol estarà exempta quan tinga lloc amb motiu d'actuacions de rehabilitació i nova construcció degudes a aluminosi o catàstrofe pública.
Article 104. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà a raó de 2,04 euros per imprés.
Article 105. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan s'adquirisquen els impresos corresponents i es farà efectiva en eixe moment.
CapÍtol VII
Taxa pel servici de control de qualitat de l'edificació
Article 106. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació pels òrgans competents dels servicis següents:
1. Assaigs per al control de la qualitat dels materials en obres d'edificació.
2. Proves de servici d'elements d'obra i instal·lacions.
3. Col·laboracions continuades, amb entitats públiques o privades, per a la realització d'assaigs i estudis sobre materials, elements constructius i instal·lacions.
4. Actuacions d'inspecció per al seguiment de distintius de qualitat de materials i elements constructius.
5. Actuacions per a l'acreditació de laboratoris d'assaig per al control de qualitat de l'edificació.
Article 107. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa les entitats, públiques o privades, fabricants i laboratoris d'assaig que sol·liciten els servicis a què fa referència l'article anterior.
Article 108. Exempcions
La prestació dels servicis compresos en este capítol estarà exempta quan tinga lloc amb motiu d'actuacions de rehabilitació i nova construcció degudes a aluminosi o catàstrofe pública.
Article 109.Tipus de gravamen
Un. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tarifa II
Proves de servici d'elements d'obra i instal·lacions
1. Estructura de formigó
1.1 Prova de càrrega de bigues i forjats determinant el comportament de la fissura, fletxes estabilitzades i romanents, incloent-hi la materialització de la càrrega d'assaig i l'elaboració de l'informe corresponent.
1.2 Assaig a peu d'obra de forjat suportat. 2 biguetes i revoltons. ART. 9.2 EF-88.
2. Tancaments exteriors
2.1 Estanquitat de panys de façana amb obertures o sense a l'aigua de vessament (no inclou costos per consum d'aigua ni treballs auxiliars).
2.2 Mesures d'aïllament acústic in situ al soroll aeri i a l'impacte normalitzat. UNE 74040 (4) i (5).
3. Cobertes
3.1 Prova d'estanquitat i desguàs de coberta. NTE-QTT, NTE-QAN i NTE-QAT.
4. Enguixats
4.1 Comprovació in situ d'humitat i duresa d'enguixats.
5. Instal·lació de fontaneria
5.1 Estanquitat de xarxes d'aigua. NTE-IFF i NTE-IFC.
5.2 Determinació de pressions i cabals en diferents punts de presa de xarxa d'aigua.
5.3 Verificació de pressió i cabal en punts de presa en les condicions de simultaneïtat previstes en el projecte corresponent.
6. Instal·lació de sanejament
6.1 Prova d'estanquitat de baixants i xarxa horitzontal en les condicions de simultaneïtat previstes en el projecte corresponent.
7. Instal·lació elèctrica
7.1 Prova de desconnexió i sensibilitat d'interruptors diferencials i magnetotèrmics. Mostreig estadístic.
7.2 Comprovació de bases d'endolls i punts de llum. Mostreig estadístic.
7.3 Caiguda de tensió màxima.
7.4 Resistència a l'aïllament de conductors.
7.5 Continuïtat de la línia de connexió a terra i resistència d'esta.
El cost d'estes, segons pressupost donat pel laboratori de la Secció de Control de Qualitat. El dit pressupost valorarà: 1) Magnitud i dificultat dels treballs a realitzar; 2) Mitjans de personal necessaris; 3) Aparells; 4) Temps de realització; 5) Desplaçament de personal i maquinària al lloc de realització de la prova.
Tarifa III
Actuacions d'inspecció per al seguiment de distintius de qualitat de materials i elements constructius: 171,08 euros cada visita d'inspecció. Este import inclou: 1) Examen d'autocontrol de fabricació; 2) Costos corresponents a personal tècnic; 3) Redacció de l'acta i informe corresponents.
Tarifa IV
Actuacions per a l'acreditació de laboratoris d'assaig per al control de la qualitat de l'edificació (Cada un d'estos imports inclou: 1) Comprovació de la documentació legal i tècnica del laboratori sol·licitant, reflectida en el Llibre d'Acreditació de Laboratoris d'Assaig per al Control de la Qualitat de l'Edificació; 2) Despeses de desplaçament; 3) Costos corresponents a hores de personal tècnic; 4) Assaigs de contrast; 5) Redacció de l'acta i informe corresponents)
Tarifa V
Activitats auxiliars
Dos. A l'efecte d'aplicació de la tarifa II del quadre de l'apartat un anterior, solament s'ordenarà l'inici dels treballs una vegada obtinguda la conformitat del peticionari, manifestada per escrit, al pressupost formulat.
Article 110. Meritació i pagament
Un. La taxa meritarà quan es presten els servicis corresponents.
Dos. Sense perjudici del que disposa l'apartat un anterior, es pagaran per anticipat:
1. Els servicis prestats per les seccions de Qualitat de l'Edificació, en el moment en què es formule l'encàrrec corresponent.
2. Les inspeccions, els assaigs de contrast i altres actuacions necessàries per al seguiment dels distintius de qualitat, en els terminis i en les quanties establits per conveni i d'acord amb les disposicions reguladores de cada distintiu.
3. Les despeses ocasionades per l'acreditació de laboratoris i el seu seguiment, d'acord amb el que disposa el Decret 173/1989, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat, i el Reial Decret 1.230/1989, de 13 d'octubre.
Tres. En els supòsits de treballs de col·laboració continuada, el cap de la Secció de Qualitat de l'Edificació establirà el calendari d'ingrés de la taxa corresponent, de manera que es cobrisca per anticipat el cost dels assaigs, la falta d'atenció, total o parcial, d'algun dels terminis d'ingrés donats determinarà la interrupció automàtica d'estos assaigs.
CapÍtol VIII
Taxa pels assaigs realitzats
pels laboratoris d'obres públiques
Article 111. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la realització d'assaigs de control de qualitat dels materials emprats en les obres públiques que duga a terme la Generalitat, per mitjà dels laboratoris públics dependents de la conselleria competent en matèria d'obres públiques.
Article 112. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els adjudicataris de contractes d'obres de la Generalitat que s'hagen de sotmetre al control a què fa referència l'article anterior.
Article 113. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Article 114. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud.
TÍtol V
Taxes en matèria de cultura, educació i ciència
CapÍtol I
Taxa per servicis de lectura, investigació, certificacions,
còpies i reproducció de documents i impresos en arxius,
biblioteques i museus
Article 115. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació dels servicis següents:
1. Expedició de targeta que habilita per a la lectura i la investigació en arxius, biblioteques i museus.
2. Expedició de certificacions.
3. Diligenciament de còpies fetes en arxius i biblioteques.
4. Autorització per a publicar o reproduir fotocòpies, microfilms, pel·lícules, fotografies o diapositives.
Article 116. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa les persones que facen ús dels servicis a què fa referència l'article anterior.
Article 117. Exempcions
Un. Està exempta del pagament d'esta taxa l'autorització per a obtenir i reproduir microfilms, pel·lícules, fotografies o diapositives, sempre que esta activitat tinga una finalitat cientificodocent o estrictament cultural, realitzada sense intenció de lucre.
Dos. Estan exempts del pagament de la tarifa per expedició de la targeta que habilita per a la lectura els membres de família nombrosa de categoria especial.
Tres. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota de la tarifa per expedició de la targeta que habilita per a la lectura els membres de famílies nombroses de categoria general.
Article 118. Tipus de gravamen
Un. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Dos. La determinació de la quota concreta corresponent als epígrafs 4.2.1, 4.2.2 i 4.2.3 s'efectuarà, dins dels límits assenyalats en l'epígraf respectiu, per l'òrgan o òrgans competents en matèria de promoció cultural, patrimoni artístic i museus, atenent la importància de l'obra i les característiques de l'edició, divulgació o publicitat, sense que, en cap cas, puga superar-se el cost corresponent.
Article 119. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es preste el servici corresponent i es farà efectiva en eixe moment.
CapÍtol II
Taxa per entrada a museus
Article 120. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la visita als museus dependents de la conselleria competent en matèria de cultura.
Article 121. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa les persones que adquirisquen les entrades corresponents.
Article 122. Exempcions i bonificacions
Un. Estan exempts del pagament de la taxa:
1. Els menors d'edat.
2. Els majors de 65 anys o jubilats.
3. Els membres de les fundacions o associacions d'amics del museu corresponent, quan estes la sol·liciten a la Generalitat i siga concedida.
4. El voluntariat cultural i educatiu.
5. Els membres de família nombrosa de categoria especial.
Dos. Els museus a què fa referència l'article 120 d'esta llei podran visitar-se gratuïtament:
1. El dissabte, des de las 14.30 hores fins a la de tancament, i el diumenge, des de l'hora d'obertura fins a la de tancament.
2. El dia 6 de desembre, Dia de la Constitució Espanyola.
3. El dia 12 d'octubre, Festa Nacional de Espanya.
4. El dia 18 de maig, Dia Internacional dels Museus.
5. El dia 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.
6. El dia 9 de maig, Dia d'Europa.
Tres. Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 de l'import de la taxa:
1. Els titulars del "carnet jove" o del carnet d'estudiant o dels internacionals corresponents.
2. Els grups vinculats a institucions de caràcter cultural o educatiu constituïts per 15 o més membres, prèvia concertació anticipada de la visita.
3. Els membres de família nombrosa de categoria general.
Quatre. Els directors dels museus i els directors territorials de la conselleria competent en matèria de cultura podran autoritzar l'entrada gratuïta o amb preu reduït a les persones o grups que ho sol·liciten per motius professionals, d'estudi o d'investigació.
Article 123. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Denominació del museu Import de l'entrada (euros)
1. Museu de la Valltorta 1,46
2. Museu de Belles Arts de València 2,55
Article 124. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es visiten els museus a què fa referència l'article 120 d'esta llei i es farà efectiva, mitjançant adquisició de l'entrada corresponent, en eixe moment.
CapÍtol III
Taxes per servicis administratius derivats
de l'activitat acadèmica de nivell no universitari
Article 125. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació dels servicis als quals fa referència l'article 128 d'esta llei.
Article 126. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els sol·licitants dels servicis que s'indiquen en l'article anterior que cursen ensenyaments no obligatoris.
Article 127. Exempcions i bonificacions
Un. Gaudiran d'exempció total del pagament d'esta taxa els alumnes membres de famílies nombroses de categoria especial.
Dos. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent per esta taxa els alumnes membres de famílies nombroses de categoria general.
Article 128. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Article 129. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud d'expedició o es formalitze la matrícula.
CapÍtol IV
Taxa per altres servicis administratius en matèria educativa
Article 130. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació dels servicis administratius següents:
1. Inscripció en les proves per a la selecció del personal docent que efectue la conselleria competent en matèria d'educació.
2. Inscripció en les proves per a cadascun dels nivells de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià.
3. Formació d'expedients per a les proves selectives d'accés a cossos docents.
4. Expedició de certificacions de fulls de servicis del personal docent no universitari.
5. L'avaluació o emissió d'informe previ, per la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat en el Sistema Universitari Valencià, exigits en el títol IX, capítol I de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, per a la contractació de les figures de professorat universitari, quan pertoque.
6. L'avaluació, per la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat en el Sistema Universitari Valencià, del professorat de les universitats privades en possessió del títol de doctor o doctora.
7. L'emissió de certificats per la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat en el Sistema Universitari Valencià.
Article 131. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els sol·licitants dels servicis detallats en l'article anterior.
Article 132. Exempcions i bonificacions
Un. Estan exempts del pagament de la tarifa 1.1. "Inscripció en proves selectives per a l'accés a cossos docents", de l'article següent, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.
Dos. Estan exempts del pagament de les tarifes 1 i 2 els membres de famílies nombroses de categoria especial.
Tres. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota de les tarifes 1 i 2 els membre de famílies nombroses de categoria general.
Article 133. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Article 134. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud d'inscripció, avaluació, emissió d'informe o expedició.
CapÍtol V
Taxa per ensenyaments de règim especial
Article 135. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació de servicis acadèmics i administratius pels conservatoris de música, conservatoris de dansa, escoles d'art dramàtic, escoles oficials d'idiomes, escoles d'art i superiors de disseny i l'Escola Superior de Ceràmica de la xarxa pública de la Generalitat i altres centres reconeguts i autoritzats.
Article 136. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa les persones que es matriculen com alumnes en els centres a què fa referència l'article anterior.
Article 137. Exempcions i bonificacions
Un. Els alumnes membres de famílies nombroses gaudiran, a l'efecte d'esta taxa, de les exempcions i bonificacions següents:
1. Exempció total, per tots els epígrafs del quadre de tarifes de l'article 138 d'esta llei, els alumnes membres de famílies nombroses de categoria especial.
2. Bonificació del 50 per 100 de l'import de la taxa, per tot els epígrafs del quadre de tarifes de l'article 138 d'esta llei, els alumnes membres de famílies nombroses de categoria general.
Dos. Els alumnes beneficiaris de beques regulades pel Reial Decret 2.228/1983, de 28 de juliol, estaran exempts del pagament de la taxa pels conceptes següents:
1. Matrícula per assignatura.
2. Assignatura pendent.
3. Examen de revàlida o aptitud.
4. Drets d'examen (cicles elemental i superior).
5. Prova d'accés.
Els alumnes que en formalitzar la matrícula hagen sol·licitat beques per a estos ensenyaments, podran acollir-se en eixe moment a l'exempció del seu pagament, sense perjudici de l'obligació de fer-lo efectiu si, posteriorment, és denegada la beca. En el cas que, una vegada acabat el curs escolar, no s'haja comunicat la concessió de la besa, el centre procedirà al cobrament de la matrícula, sense perjudici que s'efectue la devolució de l'import pagat en el cas que finalment la beca siga concedida.
Article 138. Tipus de gravamen
Un. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Dos. A l'efecte d'aplicació del quadre de tarifes de l'apartat un anterior, seran d'aplicació les regles següents:
1ª) En relació amb els ensenyaments de música i dansa, els alumnes oficials pagaran, a més de les quanties corresponents a l'epígraf respectiu, les dels epígrafs 4 de la tarifa I i 3 de la tarifa II que en cada cas pertoquen.
2ª) Els alumnes de conservatoris dependents de corporacions locals i de centres autoritzats de música i dansa en la nova ordenació del sistema educatiu, que es troben adscrits a efectes administratius a conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat, pagaran únicament el primer any que es matriculen les quanties corresponents a l'epígraf 4.2 dels servicis generals de la tarifa I. En el cas que sol·liciten algun servici addicional dels recollits en este epígraf 4, pagaran també les quanties corresponents als dits servicis. A estos efectes, la secretaria del centre oficial corresponent, a partir de les dades de matrícula comunicades pel centre adscrit, emplenarà el document d'ingrés oportú, que lliurarà al dit centre adscrit perquè este, en el termini dels quinze dies següents, efectue el pagament. En este mateix termini, haurà de presentar en el centre oficial mencionat còpia segellada del dit document per l'entitat col·laboradora on haja efectuat l'ingrés.
3ª) En el cas d'ensenyaments d'idiomes, els alumnes que es matriculen en el règim d'ensenyament a distància pagaran únicament el primer any de la quantia corresponent a l'epígraf 3.1 de la tarifa III.
4ª) En els casos de trasllat de centre es tindrà en compte:
– Quan, una vegada iniciat el curs escolar, un alumne es trasllade de centre, dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (centres de la xarxa pública), l'alumne pagarà en el centre d'origen la certificació acadèmica corresponent, i en el centre de destinació l'obertura d'expedient i la targeta d'identitat. Quan el trasllat es produïsca abans de l'inici del curs escolar, pagarà a més del que s'ha mencionat en el paràgraf anterior, la matrícula corresponent al curs al qual s'incorpore.
– Si l'alumne procedix d'una altra comunitat autònoma o d'un centre que no pertany a la xarxa pública de la Generalitat, en matricular-se en un centre de la xarxa pública mencionada, ha de pagar-hi l'obertura d'expedient, la targeta d'identitat i la matrícula corresponent al curs al qual s'incorpore.
5ª) No es pagarà cap taxa per les assignatures validades. No obstant això, si es denega la validació, s'haurà de fer efectiu el dit import.
Article 139. Meritació i pagament
Un. La taxa meritarà, en el cas de servicis acadèmics, en el moment en què comence la prestació del servici, és a dir, a l'inici del curs corresponent. No obstant això, excepte el que disposa l'apartat dos d'este article, el pagament s'exigirà per anticipat quan es formalitze la matrícula. Quant als servicis administratius, la taxa meritarà quan es preste el servici, encara que es farà efectiva per anticipat en el moment de la sol·licitud.
Dos. En cas de matrícula anual, els alumnes podran fer efectiu el pagament de la taxa d'una sola vegada, a l'hora de formalitzar la matrícula, o en dos terminis, el primer es pagarà en el moment de la matrícula i el segon en la segona quinzena del mes de gener següent. No obstant això, el que disposa este apartat no resultarà d'aplicació quan, d'acord amb el que disposa l'apartat tres d'este article, s'haja produït l'anul·lació de la matrícula en els dos cursos acadèmics immediatament anteriors. En este supòsit, l'admissió de nova matrícula requerirà, inexcusablement, el pagament previ del total import d'esta.
Tres. La falta de pagament, total o parcial, dins del termini i en la forma escaient, comportarà l'anul·lació automàtica de la matrícula corresponent, sense dret al reintegrament de les quantitats que, si és el cas, s'hagen satisfet.
Quatre. Els alumnes a què fa referència l'apartat dos de l'article 137 d'esta llei, una vegada resolta la convocatòria corresponent de beques o ajudes, tindran dret, amb la presentació prèvia de l'oportuna credencial en la secretaria del centre, a la devolució de les quantitats satisfetes pels conceptes pels quals es troben exempts.
Cinc. Sense perjudici del que disposa l'article 9.Un de la present llei, es podrà reintegrar l'import de la taxa de matrícula, a instància de la persona interessada, quan es produïsca la renúncia al lloc escolar únicament durant el període de matriculació en els ensenyaments corresponents.
CapÍtol VI
Taxa per servicis acadèmics universitaris
Article 140. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació per les universitats públiques de la Comunitat Valenciana del servici públic d'educació superior, en els ensenyaments encaminats a l'obtenció de títols oficials.
Article 141. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa les persones que es matriculen com alumnes en els centres i ensenyaments a què fa referència l'article anterior.
Article 142. Normes generals sobre tipus de gravamen
Un. La taxa s'exigirà, dins dels límits establits pel Consell d'Universitats, d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes que figura en l'apartat un de l'article 150 d'esta llei.
Dos. La quantia de la taxa que grava els estudis encaminats a l'obtenció de títols o diplomes que no tinguen caràcter oficial serà fixada pel Consell Social de cada universitat.
Article 143. Normes especials sobre tipus de gravamen
Un. Els alumnes dels centres adscrits pagaran a la universitat, en concepte d'expedient acadèmic i de prova d'avaluació, el 25 per 100 de les taxes establides en els epígrafs 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de la tarifa I de l'article 150 d'esta llei. En tot cas, les altres taxes es pagaran íntegrament..
Dos. Els alumnes que obtinguen la validació de cursos complets o d'assignatures soltes i la validació o el reconeixement de crèdits per raó d'altres estudis o activitats realitzades en centres privats espanyols o en centres acadèmics estrangers, pagaran a la universitat, en concepte d'expedient acadèmic i de prova d'avaluació, el 25 per 100 de les taxes establides en els epígrafs 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de la tarifa I de l'article 150 d'esta llei. Les altres taxes es pagaran íntegrament. La validació d'estudis realitzats en centres públics espanyols no meritarà cap taxa.
Tres. La matrícula dels crèdits per a adaptar als nous plans d'estudi els vigents anteriorment serà gratuïta.
Quatre. En el cas de matrícula d'assignatures o crèdits sense escolaritat per raó d'extinció de plans d'estudi, es pagarà a la universitat el 25 per 100 de les taxes que estableixen els epígrafs 1.2, 2.2, 3.2 i 4 de la tarifa I de l'article 150 d'esta llei, sense que resulte d'aplicació, a este efecte, el límit mínim de 211,01 euros establit en l'apartat set de l'article 146 d'esta llei.
Article 144. Criteris de fixació de les taxes
Un. En el cas d'estudis encaminats a l'obtenció de títols establits per l'Estat, amb caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, els plans d'estudis dels quals hagen estat aprovats per les universitats i homologats pel Consell d'Universitats, d'acord amb les directrius generals pròpies també aprovades pel Govern de l'Estat, l'import de les matèries, assignatures o disciplines es calcularà d'acord amb el nombre de crèdits assignats a cada matèria, assignatura o disciplina, dins del grau d'experimentació en què es troben els ensenyaments encaminats al títol oficial que es pretenga obtenir i segons es tracte de primera, segona, tercera o successives matrícules, d'acord amb l'epígraf 4 de la tarifa I de l'article 150 d'esta llei.
Dos. En el cas d'ensenyaments encaminats a l'obtenció de títols oficials no inclosos en l'apartat anterior, l'import del curs complet i de les assignatures soltes es calcularà segons es tracte de primer, segona, tercera o successives matrícules, d'acord amb els epígrafs 1, 2 i 3 de la tarifa I de l'article 150 d'esta llei.
Tres. Els crèdits corresponents a matèries de lliure elecció per a l'estudiant, per a la configuració flexible del seu currículum, seran pagats segons la tarifa establida per a la titulació que es pretén obtenir, independentment del departament que impartisca estos crèdits.
Article 145. Exercici del dret de matrícula
Un. En els plans d'estudi estructurats en assignatures, els alumnes es podran matricular d'assignatures soltes, independentment dels cursos als quals corresponguen, segons la normativa establida per cada universitat.
Dos. En els plans d'estudi estructurats pel sistema de crèdits, les universitats establiran el mínim i el màxim de crèdits en què es poden matricular els alumnes en cada curs acadèmic o període corresponent.
Tres. No obstant el que disposen els dos apartats anteriors, els alumnes que inicien estudis han de matricular-se del curs complet o del total de crèdits corresponents a la càrrega lectiva assignada al primer curs en el pla d'estudis, o, si esta no està especificada, almenys de 60 crèdits.
Quatre. L'exercici del dret de matrícula establit en este article no obligarà a la modificació del règim d'horaris generals, que es determinarà per cada centre d'acord amb les necessitats docents dels seus plans d'estudi.
Cinc. En qualsevol cas, el dret a examen i avaluació corresponents a les assignatures matriculades es limitarà per les incompatibilitats acadèmiques derivades dels plans d'estudi. Amb esta finalitat, les universitats, mitjançant el procediment que determinen les juntes de govern respectives, podran fixar un règim d'incompatibilitats acadèmiques per a aquells plans d'estudis en què no estiga establit prèviament.
Article 146. Modalitats de matrícula
Un. Les taxes que s'establixen en l'article 150 d'esta llei es podran pagar: A) Si es tracta de cursos estructurats en assignatures, per curs complet o per assignatures soltes; B) Si es tracta de cursos estructurats en crèdits, per crèdits.
Dos. En el supòsit recollit en la lletra A) de l'apartat un anterior, es diferenciaran tres modalitats d'assignatures: anuals, quadrimestrals i trimestrals. Esta classificació l'establirà cada universitat d'acord amb el nombre d'hores lectives que figuren en els plans d'estudis respectius. La quantia de la taxa que s'ha d'aplicar a les assignatures quadrimestrals i trimestrals serà la meitat i la tercera part, respectivament, de la que establix la tarifa I de l'article 150 d'esta llei per a assignatures anuals.
Tres. En el supòsit recollit en la lletra B) de l'apartat un anterior, l'import de la taxa que s'ha d'aplicar a un crèdit corresponent a un pla d'estudis no estructurat segons el Reial Decret 1.497/1987 serà el quocient entre l'import de la taxa corresponent al curs complet i el nombre de crèdits de què conste este curs. L'import dels crèdits de plans d'estudis estructurats segons el reial decret esmentat serà el que establix l'epígraf 4 de la tarifa I de l'article 150 d'esta llei, segons el grup d'estudis al qual el curs es trobe adscrit.
Quatre. La quantia de la taxa establida per assignatures soltes tindrà en compte si el curs al qual estes corresponen està constituït per menys de 7 assignatures anuals o no. A este efecte, una assignatura anual equivaldrà a dues assignatures quadrimestrals i a tres trimestrals.
Cinc. En els plans d'estudis estructurats en assignatures, quan un alumne es matricule en una mateixa assignatura per segona vegada, la quantia s'incrementarà en un 10 per 100. Si es matricula per tercera vegada o successives vegades l'increment serà del 50 per 100. En tot cas, quan un alumne es matricule d'assignatures soltes corresponents totes elles a un mateix curs d'un pla d'estudis estructurat en assignatures, l'import de la matrícula no podrà excedir del fixat per a un curs complet, o, si en alguna assignatura es tracta de tercera o posterior matrícula, de l'import del curs complet incrementat en un 50 per 100.
Sis. En els plans d'estudis estructurats pel sistema de crèdits, quan un alumne es matricule d'un crèdit per segona vegada, l'import d'esta matrícula s'incrementarà un 10 per 100. Si es matricula per tercera vegada o posteriors l'increment serà del 50 per 100.
Set. Quan l'alumne es matricule d'assignatures soltes o per crèdits, l'import total de la matrícula, per la totalitat d'apartats de la tarifa, no podrà ser inferior a 211,01 euros. No obstant això, esta quantia mínima no s'aplicarà si l'alumne per a acabar els seus estudis té pendents un nombre d'assignatures o de crèdits el total dels quals no supere esta quantitat mínima.
Article 147. Forma de pagament
Un. En el supòsit de matrícula anual, els alumnes tindran dret a escollir la forma de pagament de les taxes establides per als diferents estudis universitaris. Podran fer efectiu el pagament d'una sola vegada, a l'inici del curs, o bé de forma fraccionada, en dos terminis iguals, que seran ingressats el primer en formalitzar la matrícula i el segon durant la segona quinzena del mes de gener. La falta de pagament d'algun d'estos terminis comportarà l'anul·lació automàtica de la matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats que s'hagen satisfet.
Dos. Quan per raó de la falta de pagament d'una matrícula esta haja sigut objecte d'anul·lació en els dos últims cursos acadèmics, serà exigit com a requisit per a l'admissió d'una nova matrícula el pagament previ del total import d'esta.
Article 148. Exempcions i bonificacions
Un. D'acord amb el que disposa el Reial Decret 2.298/1983, de 28 de juliol, pel qual es regula el sistema de beques i altres ajudes a l'estudi, els alumnes que reben una beca a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat estaran exempts del pagament de la taxa establida en la tarifa I de l'article 150 d'esta llei.
Dos. Els alumnes que en formalitzar la matrícula s'acullen a l'exempció de taxes, perquè han sol·licitat la concessió d'una beca, i posteriorment no obtinguen la condició de becaris o els siga revocada la beca concedida, estaran obligats a pagar la taxa corresponent a la matrícula formalitzada dins dels vint dies següents a la recepció de la notificació del pagament. La falta de pagament de la taxa esmentada comportarà l'anul·lació automàtica de la matrícula en totes les assignatures o crèdits, en els termes previstos en la legislació vigent.
Tres. Els organismes que concedisquen les beques o ajudes a l'estudi a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat, així com la conselleria competent en matèria d'universitats, en el cas de beques a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, compensaran a les universitats l'import de les taxes no satisfetes pels alumnes becaris, fins on arriben els crèdits autoritzats amb esta finalitat en el seu pressupost de despeses, sense perjudici de la compensació inclosa en els mateixos pressupostos de les universitats respectives.
Quatre. L'obtenció de matrícula de honor, en una o diverses assignatures corresponents a uns mateixos estudis, donarà lloc en el curs immediat posterior a una bonificació en la matrícula del dit any equivalent a l'import del nombre d'estes assignatures. En el cas dels ensenyaments estructurats en crèdits, la bonificació s'efectuarà sobre el mateix nombre de crèdits que componen la matèria en què s'haja obtingut la matrícula d'honor.
Cinc. Els alumnes amb matrícula de honor en l'avaluació global del 2n. curs de Batxillerat o amb premi extraordinari en el Batxillerat gaudiran, durant el primer any i per una sola vegada, d'exempció total del pagament de les taxes per matrícula.
Sis. Els alumnes membres de famílies nombroses gaudiran dels beneficis fiscals següents:
1. Exempció total del pagament de les taxes regulades en este capítol, els de famílies nombroses categoria especial.
2. Bonificació del 50 per 100 del pagament dels drets de matrícula, els de famílies nombroses de categoria general.
Set. Gaudiran d'exempció total del pagament de les taxes els alumnes que hagen sigut víctimes de bandes armades i elements terroristes, i els seus cònjuges no separats legalment i fills, sempre que el nexe casual entre les activitats delictives i el resultat lesiu haja sigut determinat en expedient administratiu instruït a l'efecte pel procediment establit en el Reial Decret 673/1992, de 19 de juny, o per resolució judicial ferma.
Vuit. Estaran exempts del pagament de les taxes regulades en el present capítol els subjectes passius afectats per una discapacitat igual o superior al 65% o igual o superior al 33% sempre que, en este últim cas, els ingressos anuals bruts de la seua unitat familiar no superen els 60.101,22 euros.
Article 149. Cursos de doctorat
L'import dels cursos o seminaris de cada programa de doctorat es calcularà amb el nombre de crèdits assignats a cada curs, seminari o matèria.
Article 150. Quadre de tarifes
Un. Les tarifes aplicables per a la quantificació d'esta taxa són les següents:
Dos. Sense perjudici del que disposen els articles 2, apartat tres, i 5 d'esta llei, i a l'efecte de l'aplicació del quadre de tarifes de l'apartat un anterior, el Consell de la Generalitat podrà fixar-ne anualment els imports, dins dels límits assenyalats a l'efecte pel Consell d'Universitats, així com introduir-hi noves titulacions o servicis universitaris susceptibles de ser remunerats mitjançant la present taxa.
Article 151. Meritació i pagament
La taxa meritarà, en el cas de servicis acadèmics, en el moment en què comence la prestació del servici, és a dir, a l'inici del curs corresponent. No obstant això, excepte el que disposa l'apartat un de l'article 147 d'esta llei, el pagament s'exigirà per anticipat quan es formalitze la matrícula. Quant als servicis administratius, la taxa meritarà quan es preste el servici, encara que es farà efectiva per anticipat en el moment de la sol·licitud.
La falta de pagament, total o parcial de la taxa, dins del termini i en la forma escaient, comportarà l'anul·lació automàtica de la matrícula corresponent, sense dret al reintegrament de les quantitats que, si és el cas, s'hagen satisfet.
CapÍtol VII
Taxa pels servicis prestats
en centres d'ensenyament infantil
Article 152. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació del servici d'ensenyament pels centres d'ensenyament infantil de la xarxa de centres de la Generalitat.
Article 153. Subjecte passiu
Un. Són subjectes passius d'esta taxa els pares dels alumnes dels centres a què fa referència l'article anterior, i, en general, les persones a càrrec de les quals es troben aquells
Dos. Quan un alumne es trobe a càrrec de més d'una persona, totes elles respondran solidàriament del pagament d'esta taxa.
Article 154. Exempcions i bonificacions
Un. Gaudiran d'exempció total del pagament d'esta taxa els alumnes membres de famílies nombroses de categoria especial.
Dos. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent per esta taxa els alumnes membres de famílies nombroses de categoria general.
Article 155.Tipus de gravamen
Un. La taxa s'exigirà en funció de la renda de la unitat familiar de la qual forme part l'alumne i del nombre de fills d'esta, d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent, on el tipus de gravamen, situat en la intersecció de les distintes files i columnes, s'expressa en euros per alumne i mes:
(SMI = Salari Mínim Interprofessional per a majors de 18 anys corresponent a l'any natural anterior a aquell en què s'efectue la matrícula, a estos efectes es comptabilitzen 14 mensualitats)
Dos. A efectes d'aplicació del quadre de tarifes de l'apartat anterior, es tindran en compte les regles següents:
1ª Constitueixen modalitats d'unitat familiar les següents
a) La formada pels cònjuges no separats legalment i els fills menors de 18 anys, així com els majors d'edat, sempre que, en qualsevol d'ambdós casos, convisquen amb ells i, en el segon, que siguen menors de 26 anys i no perceben cap tipus d'ingrés.
b) La formada pel pare i la mare, o un d'ells, i els fills als quals fa referència l'apartat a) anterior.
A estos efecte s'equipararan a la unitat familiar aquelles situacions de fet en les quals el pare o la mare convisca amb una tercera persona no vinculada a l'alumne per raó de parentiu, sempre que esta convisca amb ambdós. Procedirà també esta equiparació en aquelles altres en què l'alumne convisca amb persona o persones, siga quin siga el vincle o parentiu d'estes entre sí i d'estes amb aquell, excepte quan el dit alumne es trobe en règim d'acolliment familiar, de conformitat amb la normativa vigent en esta matèria, en este cas s'entendrà que la unitat familiar està formada per tots aquells alumnes que gaudisquen del mateix acolliment.
c) La formada pels fills assenyalats en l'apartat a) anterior quan no existisca pare ni mare ni, en general, altres persones amb les quals aquells convisquen.
2ª) Per renda de la unitat familiar s'entendrà, per a cada curs escolar, el resultat de sumar a les bases liquidables, a l'efecte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, dels distints membres d'esta corresponents a l'any natural anterior al de matrícula, l'import del mínim personal o familiar, segons pertoque, i, si és el cas, les reduccions pròpies dels rendiments nets del treball, establits en esta normativa.
3ª) El nombre de fills serà el que la unitat familiar tinga el dia de l'inici del període de matrícula.
A estos efecte s'equipararan als fills aquells menors que es troben en alguna de les situacions a les quals fa referència la regla 1ª) d'este apartat dos en les quals no existisca pare o mare.
4ª) Els aspectes als quals fan referència les regles precedents d'este apartat seran justificats de la forma que establisquen les normes reguladores del preu públic que s'exigix pels servicis de menjador prestat en este mateix tipus de centres. La falta d'acreditació, dins del termini i en la forma escaient, de la renda de la unitat familiar, determinarà l'aplicació, per a cada nombre de fills, de la tarifa corresponent al màxim tram de renda. Igualment, la falta d'acreditació, també dins del termini i en la forma escaient, del nombre de fills de la unitat familiar, determinarà l'aplicació, per a cada tram de renda, de la tarifa corresponent a un fill.
5ª) En qualsevol cas els servicis d'ensenyament prestats a alumnes de tres o més anys seran gratuïts.
Article 156. Meritació i pagament.
Un. La taxa meritarà quan tinga lloc l'inici de la prestació del servici.
A este efecte, s'entendrà que s'inicia la prestació del servici al començament del curs escolar.
Dos. El pagament de la taxa s'efectuarà de forma fraccionada sense meritació d'interessos, i es pagarà cada més al llarg del curs escolar la quantia aplicable de les assenyalades en l'article 155 anterior, amb subjecció al que disposen les normes reguladores del preu públic a què fa referència la regla 4ª de l'apartat dos de l'article anterior.
Tres. La baixa de l'alumne durant el curs produirà efectes a partir del primer dia del mes següent a aquell en què haja tingut lloc, sense dret al reintegrament de les quantitats que s'hagen pagat fins a eixe moment.
CapÍtol VIII
Taxa per l'expedició del "Carnet Jove"
Article 157. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa l'expedició del "Carnet Jove".
Article 158. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els sol·licitants del carnet a què fa referència l'article anterior.
Article 159. Exempcions i bonificacions
Els membres de famílies nombroses gaudiran dels beneficis fiscals següents:
1. Exempció total del pagament de la taxa regulada en este capítol, els de famílies nombroses de categoria especial.
2. Bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent per la taxa regulada en este capítol, els de famílies nombroses de categoria general.
Article 160. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servici Import unitari (euros)
Carnet Jove <26 (menors de 26 anys) 7,28
Carnet + 26 (entre 26 i 29 anys) 7,28
Article 161. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan s'expedisca el carnet. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud corresponent.
CapÍtol IX
Taxa per la utilització de les instal·lacions del
Complex Educatiu de Cheste
Article 162. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la utilització de les instal·lacions del Complex Educatiu de Cheste a les quals fa referència l'article 165 d'esta llei.
Article 163. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els usuaris de les instal·lacions a les quals fa referència l'article anterior.
Article 164. Exempcions i bonificacions
Un. Es troben exempts del pagament d'esta taxa els usuaris següents:
1. L'alumnat del complex educatiu.
2. El personal al servici de l'administració de la Generalitat amb destinació en el complex educatiu.
3. Els escolares que participen en les finals autonòmiques dels jocs esportius de la Generalitat que es realitzen en el complex educatiu.
4. Les famílies nombroses de categoria especial.
Dos, Tindran una bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent per esta taxa, els membres de les famílies nombroses de categoria general.
Article 165. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Article 166. Meritació i pagament
La taxa meritarà en el moment en què comence la utilització efectiva de les instal·lacions corresponents. No obstant això, l'import s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud d'ús.
CapÍtol X
Taxa pels servicis prestats pel Registre Territorial
de la Propietat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana.
Article 167. Fet imposable.
Constituïxen el fet imposable de la taxa els servicis prestats pel Registre Territorial de la Propietat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana, que són:
1.Tramitació de la sol·licitud de primera i posteriors inscripcions, anotacions preventives i cancel·lacions.
2. Publicitat registral.
Article 168. Subjecte passiu.
Seran subjectes passius de la taxa les persones físiques i jurídiques que sol·liciten els servicis mencionats en l'article següent.
Article 169. Tipus de gravamen.
La taxa s'exigirà conforme al que disposa el quadre de tarifes següent:
Article 170. Meritació i pagament.
La meritació de la taxa es produirà en el mateix moment en què es presente la sol·licitud que inicie l'actuació del Registre Territorial de la Comunitat Valenciana, bé directament o a través de les seues oficines provincials delegades en les províncies d'Alacant, Castelló i València. El pagament s'exigirà en el moment de sol·licitar el servici.
TÍtol VI
Taxes en matèria de sanitat
CapÍtol I
Taxa per prestació d'assistència sanitària
Article 171. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació de les assistències sanitàries que es detallen en l'article 173 d'esta llei en qualsevol dels supòsits següents:
1. Als assegurats o beneficiaris del Sistema de la Seguretat Social, pertanyents a la Mutualitat General de Funcionaris de l'Estat, a la Mutualitat General Judicial o a l'Institut Social de les Forces Armades, quan no hagen sigut adscrits, a través del procediment establit, a rebre assistència sanitària de la xarxa sanitària del Sistema Nacional de Salut.
2. Als assegurats o beneficiaris d'empreses col·laboradores en l'assistència sanitària del Sistema de la Seguretat Social, en relació amb aquelles prestacions l'atenció de les quals corresponga a l'empresa col·laboradora conforme al conveni o concert corresponent.
3. Per accident de treball o malaltia professional a càrrec de les mútues d'accidents de treball.
4. Per accidents de trànsit de vehicle a motor.
5. Per accidents o malalties cobertes per l'assegurança escolar, l'assegurança obligatòria d'esportistes o professionals, l'assegurança de viatgers o l'assegurança de caça.
6. Per accidents ocorreguts amb ocasió d'esdeveniments festius, espectacles públics o per qualsevol altre supòsit en què, en virtut de norma legal o reglamentària, haja d'existir una assegurança de responsabilitat enfront de tercers per lesions o malalties.
7. Per realització d'anàlisis, proves exploratòries i qualsevol altre tipus de prestació assistencial a determinats col·lectius que siga exigida per norma legal o reglamentària, com a conseqüència de l'activitat que duen a terme, sempre que estes prestacions no estiguen cobertes per les mútues d'accidents de treball.
8. Qualsevol altre no cobert pel Sistema Nacional de Salut d'acord amb la Llei General de Sanitat i les seues normes de desplegament.
9. A usuaris del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana que, trobant-se inclosos en el supòsit del número 8 anterior, no reunisquen els requisits establits per les normes legals o reglamentàries per al reconeixement del dret a l'assistència sanitària gratuïta a càrrec dels pressupostos generals de la Generalitat.
Article 172. Subjecte passiu i responsables
Un. Són subjectes passius d'esta taxa, a títol de contribuent, les persones a les quals es presten els servicis sanitaris a què fa referència l'article anterior.
Dos. Són subjectes passius substituts del contribuent, en els supòsits recollits en els apartats 2, 3, 4, 5 i 6 de l'article anterior, les persones o entitats asseguradores dels riscos que motiven la prestació dels servicis sanitaris constitutius del fet imposable.
Tres. Són subjectes passius substituts del contribuent, en el supòsit recollit en l'apartat 7 de l'article anterior, les persones, físiques o jurídiques, que siguen titulars dels locals, establiments o immobles de pública concurrència on es realitze l'activitat.
Quatre. En les assistències sanitàries a les quals fa referència l'apartat 6 de l'article anterior, seran responsables solidaris del pagament de la taxa els organitzadors de la festa o espectacle públic corresponent.
Article 173. Tipus de gravament
Un. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
A. Tarifes per processos hospitalaris. Inclouen totes les prestacions realitzades en el període d'hospitalització, excepte el cost de les pròtesis implantades, que es liquidaran a part. Igualment es liquidarà de forma separada qualsevol prestació que es realitze abans de l'ingrés hospitalari o després de l'alta, aplicant per a això les tarifes detallades en l'apartat B.
B. Els processos no inclosos en l'apartat anterior es liquidaran en funció de les tarifes per activitat que a continuació es detallen:
Per atenció especialitzada:
1.1. Hospitalització:
Els processos d'hospitalització no inclosos en l'apartat A es liquidaran en funció del que disposa este apartat, incloent-hi el nombre d'estades detallades en este epígraf, els procediments diagnòstics i terapèutics de l'epígraf 2, altres conceptes liquidables de l'epígraf 5 i els fàrmacs de l'epígraf 6.
Estes tarifes estan referides al cost per estada en la unitat de què es tracte. A este efecte, quan es produïsca un ingrés hospitalari, l'estada es valorarà per dia de permanència, entenent per això la pernocta del pacient en el centre i la disponibilitat efectiva d'almenys una de les menjades principals. En el cas d'hospital de dia i hospitalització a domicili, l'estada es valorarà per dia d'assistència, independentment del nombre de visites que es realitzen al dia. Quant a la intervenció amb cirurgia sense ingrés, l'estada es referix al cost de la intervenció.
Es considera estada per intervenció quirúrgica aquells ingressos que comporten una intervenció quirúrgica, i es liquidarà multiplicant el seu import pel nombre de dies que el pacient estiga ingressat fins a l'alta.
1.2. Atenció ambulatòria.
La prestació assistencial especialitzada que no implique estada hospitalària es liquidarà de forma individualitzada segons les tarifes següents, a les quals caldrà afegir, si és el cas, les tarifes reservades per als procediments diagnòstics i terapèutics de l'epígraf 2, aquells altres conceptes liquidables de l'epígraf 5 i els fàrmacs de l'epígraf 6.
La urgència hospitalària inclourà totes les prestacions que es realitzen fins a l'alta en urgències quan la duració de l'estada siga menor de 48 hores. Si la duració de l'estada supera este temps, es liquidarà segons les tarifes recollides en l'epígraf 1.1 per a l'hospitalització. La tarifa de la urgència hospitalària s'aplicarà independentment que es produïsca l'ingrés o no del pacient.
3. Atenció Primària. Estes tarifes inclouen totes les prestacions, a excepció de les tarifes reservades per als procediments diagnòstics i terapèutics de l'epígraf 2, aquells altres conceptes liquidables relacionats en l'epígraf 5 i els fàrmacs de l'epígraf 6.
S'entén per primera consulta la de reconeixement, diagnòstic i determinació del tractament que ha de seguir el pacient i per consultes successives les derivades del seguiment de l'evolució de la malaltia.
No s'inclouen en les tarifes establides per a primera consulta mèdica, consulta successiva mèdica i urgència, aquelles altres prestacions que es realitzen a l'assistit amb ocasió d'estes i que tinguen assignada una tarifa específica en este epígraf, estes últimes s'hauran de liquidar de manera separada.
Les activitats de rehabilitació, fisioteràpia i salut mental que es realitzen en centres d'atenció primària es liquidaran segons les tarifes d'atenció especialitzada.
4. Trasplantaments. Estes tarifes inclouen el procés d'hospitalització en què es realitza el trasplantament i les consultes posthospitalàries del primer any. El segon any i següents de tractament es liquidaran segons les tarifes dels epígrafs 1 (atenció especialitzada), 2 (procediments diagnòstics i terapèutics), 3 (atenció primària), 5 (altres conceptes liquidables) i 6 (fàrmacs).
Dos. En relació amb les prestacions sanitàries a què fan referència els apartats 1, 2, 3 i 4 de l'article 171 d'esta llei, s'autoritza la conselleria competent en matèria de sanitat per a proposar o acceptar acords o convenis amb les persones o entitats obligades al pagament de la taxa, en este cas no resultaran d'aplicació a les dites prestacions sanitàries les tarifes recollides en el quadre de l'apartat un d'este article, i en substitució d'estes s'aplicaran les que els acords o convenis mencionats assenyalen, sense que, en cap cas, es puga superar el cost de prestació del servici. Els dits convenis o acords es publicaran a més en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Article 174. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es preste el servici corresponent i resultarà exigible una vegada que la dita prestació haja tingut lloc.
CapÍtol II
Taxa per la venda de productes i servicis hematològics
Article 175. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la venda de productes hematològics conservats o elaborats pel Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana, i la prestació, pel centre esmentat, de servicis hematològics.
Article 176. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els centres hospitalaris, laboratoris, públics o privats, i, en general, les persones que adquirisquen els productes o sol·liciten la prestació dels servicis a què fa referència l'article anterior.
Article 177. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Article 178. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es realitze el lliurament dels productes o es preste el servici corresponent i resultarà exigible una vegada que el dit lliurament o prestació haja tingut lloc.
CapÍtol III
Taxa per servicis sanitaris
Article 179. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació per la conselleria competent en matèria de sanitat, tant d'ofici com a instància de part, de les assistències sanitàries que es detallen en l'article 181 d'esta llei.
Article 180. Subjecte passiu i responsables
Són subjectes passius d'esta taxa les persones a les quals es presten els servicis sanitaris a què fa referència l'article anterior. En cas de servicis sanitaris prestats a sol·licitud de part, serà subjecte passiu de la taxa la persona que sol·licite el servici.
Article 181. Bases i tipus
Un. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Dos. A efectes de l'aplicació de les tarifes recollides en el quadre de l'apartat un anterior, es tindran en compte les regles següents:
1ª) Els epígrafs dels grups I i III de la tarifa anterior resultaran aplicables sempre que tinga lloc almenys una actuació de comprovació o inspecció a l'any, no obstant això, el seu import és independent del nombre de les dites actuacions.
2ª) Els servicis seran practicats pels funcionaris sanitaris a qui corresponga d'acord amb les disposicions vigents en la matèria.
3ª) Seran òrgans competents per a ordenar la pràctica dels servicis que no hagen sigut sol·licitats, directament o indirectament pels interessats, el conseller de Sanitat, el director general de Salut Pública, els directors territorials de la conselleria mencionada i els directors de les àrees de Salut Pública d'esta. Quant als òrgans de gestió i liquidació de les taxes, seran els servicis de gestió econòmica de les direccions territorials i d'àrea mencionades.
4ª) Quan les actuacions realitzades siguen susceptibles d'inclusió en diversos epígrafs es practicarà liquidació pel que corresponga a l'activitat principal, o, si és el cas, pel de major import.
Article 182. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan se sol·licite o es preste el servici corresponent. A estos efectes, en relació amb els servicis a què fan referència els grups II i III de la tarifa de l'article anterior, es tindrà en compte el primer servici que es preste.
CapÍtol IV
Taxa per altres actuacions administratives
en matèria de sanitat
Article 183. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació per la conselleria competent en matèria de sanitat de les actuacions administratives que es detallen en l'article 185 d'esta llei.
Article 184. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa les persones que sol·liciten les actuacions administratives a les quals fa referència l'article anterior.
Article 185. Tipus de gravamen
Un. Esta taxa s'exigirà d'acord amb el quadre de tarifes següent:
Grup I. Admissió a procediments de concurrència selectiva
1. Admissió a les proves de selecció de personal de centres i institucions sanitàries
1.1 Grup A 23,36
1.2 Grup B 15,59
1.3 Grup C 12,97
1.4 Grup D 7,78
1.5 Grup E 5,16
2. Admissió al procés d'adjudicació d'autoritzacions d'obertura de noves oficines de farmàcia 90,00
Grup II. Impartició de cursos per l'Escola Valenciana d'Estudis de Salut i per les escoles d'infermeria dependents de la conselleria competent en matèria de sanitat, no enquadrables en els servicis acadèmics universitaris regulats en el capítol VI del títol V d'esta llei.
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent. tenint en compte que H és el nombre d'hores de duració del curs i Na el nombre d'alumnes del curs.
1. Inferior a 30 hores: 3,92 euros x H + 44,83 euros
2. Igual o superior a 30 hores: (20/Na) x (3,92 euros x H) + 44,83 euros
Grup III. Altres actuacions administratives
Grup IV. Venda de talonaris, comunicacions de posada en el mercat de productes cosmètics i llibres de control d'activitats sanitàris
Dos. Queden exempts del pagament de la taxa recollida en el grup I, apartat un, referent a l'admissió a les proves de selecció de personal de centres i institucions sanitàries, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.
Tres. En relació amb el grup II s'autoritza la conselleria competent en matèria de sanitat per a proposar o acceptar acord o convenis que puga subscriure l'Escola Valenciana d'Estudis de Salut amb altres administracions públiques, entitats de dret públic, organismes públics i entitats sense ànim de lucre, en este cas es tindrà en compte el que assenyale l'acord o conveni, sense que el cost del curs puga superar l'import calculat segons les regles de l'apartat un anterior.
Article 186. Meritació
La taxa meritarà quan es realitze l'actuació administrativa a què fa referència l'article anterior. El pagament s'exigirà en el moment de la sol·licitud de les actuacions administratives.
TÍTOL VII
Taxes en matèria d'ocupació, indústria, energia i comerç
CapÍtol I
Taxa per l'ordenació d'instal·lacions i activitats
industrials, energètiques i mineres
Article 187. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació pels òrgans competents de la Generalitat, tant a instància de la persona interessada com d'ofici, dels servicis a què fa referència l'article 189 d'esta llei.
Article 188. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa les persones que sol·liciten o a les quals es preste qualsevol dels servicis enumerats en l'article anterior.
Article 189. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
1. Autorització de funcionament, inscripció i control d'instal·lacions industrials (aparells elevadors, generadors de vapor i altres aparells de pressió, centrals, línies, estacions i subestacions, instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària amb projecte, instal·lacions frigorífiques amb projecte, instal·lacions distribuïdores i receptores d'aigua i gas amb projecte, instal·lacions elèctriques de baixa tensió amb projecte, emmagatzematge de productes químics, emmagatzematge de productes petrolífers amb projecte, instal·lacions radioactives de segona i tercera categoria i emmagatzematge de GLP en envasos)
Constitució, ampliació, modificació i trasllat: 39,75 pels primers 6.635,77 euros de pressupost de maquinària i equip i 10,48 per cada 6.635,77 euros o fracció addicional.
1.2. Instal·lacions industrials específiques: 39,75 pels primers 6.635,77 euros de pressupost de maquinària i equip i 10,48 per cada 6.635,77 euros o fracció addicional.
1.3. Canvis de titularitat (relatius tant a les indústries de l'epígraf 1.1 com a les instal·lacions industrials de l'epígraf 1.2): 26,72 cada un
1.4. Instal·lacions industrials específiques que requerisquen autorització administrativa prèvia. Se'ls aplicarà, a més de la tarifa 1.2, la quantitat fixa de 95,51 euros
2. Verificació
2.1 De comptadors de laboratori
2.1.1 D'electricitat monofàsics (de gas, fins a 6 m3/hora, i d'aigua, fins a 15 mm de calibre)
2.1.1.1. En sèries de més de sis: 1,30 cada un
2.1.1.2. Restants casos: 7,85 cada un
2.1.2 D'altres característiques
2.1.2.1. En series de més de sis: 2,37 cada un
2.1.2.2. Restants casos: 7,82 cada un
2.2 Làmpades, termòmetres, manòmetres, vàlvules i altres instruments de precisió (en laboratoris oficials o fàbriques de sèries): 6,29 cada un
2.3 De transformadors (en laboratoris oficials): 6,29 cada un
2.4. D'objectes en la composició dels quals estiguen presents metalls preciosos: 0,16 cada peça
2.5. De barres, lingots i altres configuracions de metalls preciosos (química): 19,98 cada una
3. Instal·lacions sense projecte
3.1. Per cada instal·lació individual: 32,47 euros
3.2. En el cas d'edificis d'habitatges 32,47 euros per cada instal·lació individual, amb un màxim de 162,35 euros, llevat de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis d'habitatges tant verticals com horitzontals, el màxim de la qual s'incrementa fins a 324,70 euros
3.3. Canvis de titularitat: 26,18 euros cada un
3.4. La tarifa aplicable es reduirà en un 30% de l'import en el cas d'instal·lacions sense projecte que es tramiten mitjançant gestió telemàtica.
3.5. En el cas d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió provisionals per a fires 32,47 euros per cada instal·lació individual en la primera instal·lació; en les instal·lacions següents no es cobrarà cap taxa.
4. Proves de pressió en aparells i recipients amb fluids (sèries):
4.1. Extintors: 0,55 cada element de cada sèrie
4.2. Altres elements: 0,22 cada element de cada sèrie
5. Expedició de certificats i documents.
5.1. Per sol·licitud de presentació a exàmens d'instal·ladors i mantenidors: 27,60
5.2. Per expedició de certificats o documents de qualificació a empreses que els acrediten capacitat per a l'exercici d'activitats reglamentàries: 19,98 cada un
5.3. Renovacions i pròrrogues 6,85 cada una
5.4. Certificats de posada en pràctica de patents, tràfic de perfeccionament: 44,49 cada un
5.5. Altres certificats: 1,99 cada un
5.6. Registres especials: 33,13 per inscripció
5.7. Compulsa de documents del servici territorial: 1,99 cada una
5.8. Diligenciament i segellament de llibres: 1,99 cada una
6. Expropiació forçosa de béns i imposició de servituds de pas: 331,79 com a quantitat mínima o bé, si en funció del nombre de parcel·les se supera esta quantitat, s'aplicarà a 33,34 per cada parcel·la afectada
7. Explotació i aprofitament de recursos minerals.
7.1. Autorització d'explotació (recursos minerals de les Seccions A) 1.189,78 euros
7.2. Informes sobre suspensions, abandons i caducitats: 65,33 euros cada un
7.3. Informes sobre autoritzacions de fàbriques d'explosius, polvorins i pirotècnies: el 2 per mil del valor, amb un mínim de 130,66 euros
7.4. Autorització d'aprofitament (recursos minerals de la secció b): 910,34 euros
7.5. Declaració d'aigua mineral i/o termal: 734,61 euros
8. Exploració, investigació i explotació de recursos minerals de les seccions C o D.
8.1. Permisos d'exploració: una quantitat mínima de 1.393,56 euros per a una superfície equivalent a una quadrícula minera sol·licitada. Esta quantitat mínima s'incrementarà en 23,48 euros per cada quadrícula minera addicional, fins a una quantitat màxima de 1.956,97 euros.
8.2. Permisos d'investigació: una quantitat mínima de 1.393,56 euros per a una superfície equivalent a una quadrícula minera sol·licitada. Esta quantitat mínima s'incrementarà en 23,48 euros per cada quadrícula minera addicional, fins a una quantitat màxima de 1.956,97 euros.
8.3. Concessions d'explotació: una quantitat mínima de 1.393,56 euros per a una superfície equivalent a una quadrícula minera sol·licitada. Esta quantitat mínima s'incrementarà en 23,48 euros per cada quadrícula minera addicional, fins a una quantitat màxima de 1.956,97 euros.
8.4. Canvis de titularitat: 26,18 euros cada un.
9. Confrontació i autorització de projectes:
9.1. D'exploració, investigació i explotació de plans de labors mineres, de restauració i grans voladures amb explosius i sondeigs: el 0,5 per mil del pressupost dels treballs, amb un mínim de 99,95 euros.
9.2.Classificació de recursos minerals i presa de mostres: 66,62
9.3. Capacitat de cabals d'aigua i assaigs de bombeig: 193,13
9.4. Delimitacions, intrusions, perímetres de protecció, replanteigs i afeccions: 193,13
9.5.Exàmens d'artillers i maquinistes: 39,97
9.6. Inspeccions de policia minera: 66,62
10. Autoritzacions d'ús d'explosius en obres civils i assistència en voladures: 66,62 cada una
11. Inspeccions.
11.1. Periòdiques reglamentàries: 99,54
11.2. A instància de part (de subministrament d'electricitat, gas, aigua i fraus; seguretat d'instal·lacions i altres inspeccions): 46,65
Article 190. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, en aquells casos en què es preste amb sol·licitud prèvia, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què esta es formule.
CapÍtol II
Taxa per la venda d'impresos
Article 191. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la venda dels impresos següents:
1. Els requerits per a la tramitació dels expedients d'indústria i seguretat i instal·lacions energètiques i mineres i dels de registre de comerciants i de comerç.
2. Els fulls de reclamacions de consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.
3. Els requerits per a la tramitació d'expedients de regulació d'ocupació, formulació de les comunicacions d'obertura de centres de treball i formalització de demandes davant el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC).
4. Calendaris laborals aprovats per l'autoritat competent.
Article 192. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els adquirents dels impresos a què fa referència l'article anterior.
Article 193. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus d'imprés Import unitari (euros)
1. Mòdul A 0,08
2. Mòdul B 0,18
3. Mòdul C 0,37
4. Mòdul D 0,73
5. Mòdul E 1,82
6. Mòdul F 3,64
7. Mòdul G 7,28
8. Fulls de reclamació de consumidors i usuaris
de la Comunitat Valenciana (cada joc de 10
fulls constitueix una unitat) 2,11
9. Per a la tramitació dels expedients
de regulació d'ocupació 0,89
10. Comunicacions d'obertura de centres de treball 1,16
11. Per a la formalització de demandes davant el SMAC 0,31
12. Calendaris laborals 1,55
Article 194. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan s'adquirisquen els impresos corresponents i es farà efectiva en eixe moment.
CapÍtol III
Taxa per subministrament d'informació de registres
Article 195. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa el subministrament d'informació del Registre d'Establiments Industrials i del Registre d'Activitats Comercials, a excepció de la informació que el mateix interessat obtinga pels mitjans informàtics o telemàtics institucionals de la Generalitat.
Article 196. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els adquirents de les informacions a què fa referència l'article anterior.
Article 197. Tipus de gravamen
Un. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Dos. A l'efecte del quadre de tarifes contingut en l'apartat un anterior, els dos trams seran compatibles en relació amb una mateixa sol·licitud.
Article 198. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què s'efectue la sol·licitud.
CapÍtol IV
Taxa pels assaigs de reacció al foc realitzats
en el Gabinet de Seguretat i Higiene en el Treball d'Alacant
Article 199. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la realització pel laboratori del Gabinet de Seguretat i Higiene en el Treball d'Alacant, adscrit a la Direcció General de Treball, d'assaigs per a la classificació dels materials utilitzats en la construcció, a l'efecte de la reacció davant el foc segons la norma UNE 23.727.81.
Article 200. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els sol·licitants dels assaigs a què fa referència l'article anterior.
Article 201. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Denominació de l'assaig Import unitari (euros)
1. Cabina REFO 147,97
2. Flama d'alcohol 65,03
3. Cremador elèctric 70,69
4. Velocitat de propagació 53,72
5. Assaig de degoteig 118,76
6. Plafó radiant 86,71
7. Incombustibilitat 123,47
8. Poder calòric 226,20
Article 202. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què s'efectue la sol·licitud.
TÍTOL VIII
Taxes en matèria d'agricultura, pesca i alimentació
CapÍtol I
Taxa per ordenació i defensa
de les indústries agràries i alimentàries
Article 203. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació pels òrgans competents de la Generalitat, a instància de la persona interessada o d'ofici, de servicis administratius relatius als tipus d'expedients següents:
1. D'Inscripció de indústries en el Registre d'Indústries Alimentàries (RIA) regulat en l'apartat f) de l'article 4 del Reial Decret 697/1995, de 28 d'abril, pel qual es regula el Registre d'Establiments Industrials.
1.1. Per instal·lació de noves indústries, ampliació o trasllat de les existents i substitució de maquinària.
1.2. Per canvi de titularitat (venda o arrendament) o de raó social.
2. D'inspecció, comprovació i control del compliment de la legislació vigent en matèria de sanitat alimentària.
3. Inscripció en el Registre d'envasadors i embotelladors de vi i begudes alcohòliques.
3.1. Per nova instal·lació.
3.2. Per canvi de titularitat (venda o arrendament) o de la raó social de les empreses, individuals o societàries.
3.3. De nous productes enològics.
4. Expedició i visat de qualsevol dels llibres de registre exigibles al sector vitivinícola.
5. Inscripció en el Registre d'envasadors d'olis vegetals.
5.1. Per nova instal·lació.
5.2. Per canvi de titularitat (venda o arrendament) o de la raó social de les empreses.
Article 204. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·liciten o a les quals es presten els servicis a què fa referència l'article anterior.
Article 204. Tipus de gravamen
Un. A l'efecte de l'aplicació de les tarifes a què fa referència l'apartat dos d'este article, els expedients es classifiquen, atenent el seu volum d'inversió, en els estrats següents:
Inversió (euros) Estrat
Fins a 120.202,42 A
De 120.202,43 a 601.012,10 B
De 601.012,11 a 3.005.060,52 C
Més de 3.005.060,52 D
Dos. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Article 206. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, quan es preste amb sol·licitud prèvia, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què esta es formule.
CapÍtol II
Taxa per la gestió tècnicofacultativa
dels servicis agronòmics
Article 207. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació, pels òrgans competents de la Generalitat, dels servicis administratius relatius al foment, la defensa i millora de la producció agrícola que es detallen en l'apartat un de l'article 209 d'esta llei.
Article 208. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa les persones a les quals es presten, d'ofici o a instància, de part, els servicis esmentats en l'article anterior.
Article 209. Tipus de gravamen
Un. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Dos. La percepció d'esta taxa serà incompatible amb la de les tipificades en els capítols III i VI d'este títol.
Article 210. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, quan es preste amb sol·licitud prèvia, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què esta es formule.
CapÍtol III
Taxa per prestació de servicis en matèria de ramaderia
Article 211. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació pels òrgans competents de la Generalitat, a instància de la persona interessada o d'ofici, dels servicis relatius a la defensa, millora i conservació de la ramaderia que es detallen en l'apartat un de l'article 214 d'esta llei.
Article 212. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa les persones a les quals es presten els servicis a què fa referència l'article anterior.
Article 213. Exempcions i bonificacions
Un. Estan exempts del pagament de la taxa recollida en l'epígraf 5 del quadres de tarifes de l'apartat un de l'article 214 d'esta llei els subjectes passius associats en Agrupacions de Defensa Sanitària que complisquen els requisits establits en el Decret 73/1988, de 23 de maig, del Consell de la Generalitat, i actuen sota el control de la conselleria competent en matèria de ramaderia.
Dos. Quan la guia d'origen i sanitat afecte el bestiar que haja d'eixir del terme municipal del seu empadronament per a l'aprofitament pascícola floral, i sempre que haja de retornar al punt d'origen, l'import de la taxa recollida en l'epígraf 5 del quadre de tarifes de l'apartat un de l'article 214 d'esta llei es reduirà a la meitat.
Article 214. Tipus de gravamen
Un. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Dos. La percepció d'esta taxa serà incompatible amb la de les tipificades en els capítols II i VI d'este títol.
Tres. Per la prestació de servicis facultatius veterinaris en les campanyes de sanejament ramader no s'aplicarà la taxa recollida en el quadre de tarifes de l'apartat un d'este article. Tampoc s'aplicarà esta taxa quan hi haja epizoòties i zoonosis oficialment declarades.
Article 215. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, quan es preste amb sol·licitud prèvia, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què esta es formule.
CapÍtol IV
Taxes de l'Institut Politècnic Marítim i Pesquer
Article 216. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació per l'Institut Politècnic Marítim i Pesquer del Mediterrani, amb motiu de l'activitat docent, dels servicis que a continuació s'enumeren:
1. Realització de cursos:
1.1. De capità de pesca.
1.2. De bussejador professional de primera classe.
1.3. Especialitats subaquàtiques professionals.
1.3.1. Instal·lació i sistemes de natació subaquàtica.
1.3.2. Reparació a flor d'aigua i salvament de vaixells.
1.3.3. Tall i soldadura submarins.
1.3.4. Obres hidràuliques.
1.4. De frigorista naval.
1.5. Cursets especials que siguen autoritzats per la Direcció General d'Indústria, Cooperativisme, Pesca i Relacions Agràries.
2. Servicis administratius:
2.1. Expedició de títols, diplomes i certificats.
2.2. Trasllat de matrícules o expedients acadèmics.
2.3. Compulsa de documents.
2.4. Validació d'assignatures i d'estudis realitzats en l'estranger.
Article 217. Subjecte passiu
Un. Són subjectes passius de la modalitat de la taxa que s'exigix per la impartició dels cursos a què fa referència l'apartat 1 de l'article anterior els alumnes matriculats en estos cursos.
Dos. En relació amb la modalitat de la taxa que s'exigix per la prestacio d'altres servicis administratius, en són subjectes passius els sol·licitants dels servicis o documents corresponents. No obstant això, quan estos servicis es presten sense sol·licitud prèvia, la condició de subjecte passiu recaurà sobre els alumnes o graduats a qui estos afecten.
Article 218. Exempcions i bonificacions
Un. Gaudiran d'exempció total del pagament de la modalitat de la taxa que s'exigeix pels servicis acadèmics relatius als cursos a què fa referència l'apartat 1 de l'article 219 d'esta llei, els membres de famílies nombroses de categoria especial.
Dos. Així mateix, gaudiran de l'exempció a la qual fa referència l'apartat un anterior els alumnes que hagen obtingut una o més matrícules d'honor en el curs immediat anterior. Per cadascuna d'estes matrícules tindran dret a l'exempció del pagament d'una assignatura.
Tres. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de l'import de la modalitat de la taxa a què fa referència l'apartat un anterior els alumnes membres de famílies nombroses de categoria general.
Article 219. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servici Import (euros)
1. Servicis acadèmics
1.1 Curs d'especialització fins a 30 hores 7,59
1.2 Més de 30 hores, fins a 50 15,18
1.3 Més de 50 hores, fins a 100 37,95
1.4 Més de 100 hores, fins a 300 101,19
1.5 Més de 300 hores, fins a 500 202,39
1.6 Més de 500 hores 303,64
2 Servicis administratius
2.1 Expedició de diplomes 5,35 cada un
2.2 Expedició de certificats 2,00 cada un
2.3 Trasllat de matrícula
o expedient acadèmic 3,73
2.4 Compulsa de documents 1,32 cada una
2.5 Validació d'assignatures 6,67
2.6 Validació d'estudis realitzats en l'estranger 21,46
Article 220. Meritació i pagament
La taxa meritarà, en el cas de servicis acadèmics, en el moment en què comence la prestació del servici, és a dir, a l'inici del curs corresponent, encara que el pagament s'exigirà per anticipat quan s'efectue la sol·licitud d'admissió. Quant als servicis administratius, la taxa meritarà quan es preste el servici, no obstant això, es farà efectiva per anticipat en el moment de la sol·licitud.
CapÍtol V
Taxa per expedició de les llicències de pesca recreativa,
esparaver i pesca de marisc
Article 221. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la tramitació i expedició, pels òrgans competents del document o llicència de pesca recreativa, esparaver i pesca de marisc.
Article 222. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els sol·licitants de les llicències a què fa referència l'article anterior.
Article 223. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà a raó de 6,64 euros per cada llicència.
Article 224. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan s'expedisquen les llicències corresponents. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud.
CapÍtol VI
Taxa per servicis administratius
Article 225. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa l'expedició de certificats, pràctica d'inscripcions i prestació d'altres servicis de caràcter administratiu, pels òrgans competents en matèria d'agricultura, pesca i alimentació.
Article 226. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els qui utilitzen, a petició pròpia o per imperatiu legal, els servicis referits en l'article anterior.
Article 227. Tipus de gravamen
Un. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Dos. La percepció d'esta taxa serà incompatible amb la de les tipificades en els capítols II i III d'este títol i el capítol V del títol IX d'esta llei.
Article 228. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, quan es preste amb sol·licitud prèvia, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què esta es formule.
CapÍtol VII
Taxa per prestació de servicis en matèria d'execució
d'obres per contracta
Article 229. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació de treballs i servicis en matèria de replanteig i direcció d'obres per part dels òrgans corresponents de la conselleria que tinga atribuïdes competències en les matèries d'agricultura, pesca i alimentació.
Article 230. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els adjudicataris d'obres de la Generalitat en relació amb les quals es presten els servicis a què fa referència l'article anterior.
Article 231. Base i Tipus de gravamen
Un. La base imposable d'esta taxa serà l'import cert de la certificació d'obra corresponent. A este efecte, s'entén per import cert l'import líquid total, descomptat l'Impost sobre el Valor Afegit aplicat en la dita certificació, que s'entendrà inclòs en el dit import d'acord amb el tipus impositiu vigent en el moment en què la certificació s'expedisca.
Dos. Els tipus de gravamen aplicables seran els següents:
1. Per replanteig de les obres, l'1 per 100
2. Per direcció, vigilància i inspecció d'obres, el 3 per 100.
Article 232. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà en el moment en què es pague l'oportuna certificació de obra.
CapÍtol VIII
Taxa per la prestació de servicis de sanitat vegetal
i qualitat del material vegetal de reproducció
Article 233. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació pels laboratoris públics dependents de la Generalitat, dels servicis que s'indiquen en l'article 235 d'esta llei.
Article 234. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els agricultors i viveristes que sol·liciten la prestació dels servicis a què fa referència l'article anterior.
Article 235. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servici Import (euros/Ha)
1. Tractaments fitosanitaris
1.1 Relatius a llavors (assaigs de qualitat)
1.1.1 Mostreig a petició de part 36,94
1.1.2 Germinació 8,51
1.1.3 Humitat 4,26
1.1.4 Puresa específica 4,11
1.1.5 Cuscuta 8,12
1.1.6 Puresa varietal 47,51
1.1.7 Virosi en lots de llavors hortícolas 50,21
1.1.8 Altres determinacions Segons cost,
amb un màxim
de 38,69
1.2. Relatius a plantes de viver (assaigs biològics)
1.2.1 Tristesa 77,99
1.2.2 Psoriasi 155,98
1.2.3 Excorsi 143,91
1.2.4 Xiloporiasi 383,76
1.2.5 Fruiters pinyol 194,97
1.2.6 Maduixa 38,99
Article 236. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es presten els servicis corresponents. No obstant això, el pagament serà exigit per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud.
CapÍtol IX
Taxa per determinacions analítiques
Article 236. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la realització de determinacions analítiques pels laboratoris públics dependents de la Generalitat.
Article 237. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els sol·licitants de les determinacions analítiques a què fa referència l'article anterior.
Article 238. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Article 240. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud.
CapÍtol X
Taxa per la prestació de servicis de sanitat animal
Article 241. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa l'aplicació de productes biològics en tractaments sanitaris obligatoris, amb la consegüent inspecció postvacunal, i l'observació d'animals mossegadors.
Article 242. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els sol·licitants dels servicis a què fa referència l'article anterior.
Article 243. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Concepte Import (euros/animal))
1. Aplicació de productes biològics
(l'import mínim d'esta taxa
serà de 4,92 euros).
1.1 Cànids, fèlids, èquids i espècies exòtiques 5,28
1.2 Bòvids 1,54
1.3 Porcins adults (de més de 40 Kg) 0,91
1.4 Porcins joves (de 40 o menys Kg),
ovins, cabrums i ruscos 0,49
1.5 Conills 0,08
1.6 Aus 0,05
2. Observació d'animals mossegadors 10,55
Article 244. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què s'efectue la sol·licitud.
CapÍtol XI
Taxa per expedició de títols professionals marítims
Article 245. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació dels servicis d'expedició o renovació de títols i targetes professionals necessaris per a l'exercici de la professió en vaixells, d'acord amb les disposicions vigents.
Article 242. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa les persones físiques que sol·liciten la prestació dels servicis que constituïxen el fet imposable.
Article 243. Tipus de gravamen
La quantia de la taxa es fixa en 6,64 euros per l'expedició o renovació de targetes d'identitat marítimes.
Article 248. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es preste el servici. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què s'efectue la sol·licitud.
TÍTOL IX
Taxes en matèria de medi ambient
CapÍtol I
Taxa per servicis administratius
Article 249. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa l'expedició de certificats, la pràctica d'inscripcions i la prestació d'altres servicis de caràcter administratiu en matèria de medi ambient.
Article 250. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els qui utilitzen, a petició pròpia o per imperatiu legal, els servicis referits en l'article anterior.
Article 251. Tipus de gravamen
Un. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Dos. La percepció d'esta taxa serà incompatible amb la de les tipificades en els capítols II i III del títol VIII d'esta llei i el capítol V d'este títol.
Article 252. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, quan es preste amb sol·licitud prèvia, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què esta es formule.
CapÍtol II
Taxa per llicències de caça, pesca,
vies pecuàries i activitats complementàries
Article 253. Fet imposable
Un. Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació, per la conselleria competent en matèria de medi ambient, dels servicis següents:
1. Expedició de llicències i matrícules necessàries per a la pràctica de la pesca continental i per a la dedicació d'embarcacions i aparells flotants a la pesca en aigües continentals.
2. Expedició de llicències per a pràctica de la caça dins del territori nacional.
3. Matriculació de vedats de caça.
4. Expedició del permís de caça en vedats nacionals i zones controlades de caça.
5. Expedició del permís de pesca en vedats.
6. Actuacions relatives a vies pecuàries.
Dos. El que disposa este capítol no s'aplicarà a la caça desenvolupada en Reserves Nacionals concurrents amb altres comunitats autònomes. El seu règim serà determinat pels òrgans comuns de les administracions corresponents i es recollirà en normes específiques.
Article 254. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa les persones que sol·liciten l'expedició de les llicències, matrícules i permisos a què fa referència l'article anterior.
Article 255. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa per expedició de llicències autonòmiques de pesca continental els jubilats i perceptors de pensions públiques i els menors de 14 anys.
Article 256. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Article 257. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, el pagament serà exigit per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud.
CapÍtol III
Taxa pel servici de manteniment de espècies silvestres
Article 258. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa el manteniment de la fauna silvestre en captivitat en els centres de recuperació de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
Article 259. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els posseïdors d'animals silvestres que sol·liciten la prestació del servici a què fa referència l'article anterior.
Article 260. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Article 261. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què s'efectue la sol·licitud.
CapÍtol IV
Taxes del Centre de Servicis per a la Gestió de l'Aigua
Article 262. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació pel Centre de Servicis per a la Gestió de l'Aigua, amb ocasió de l'activitat docent, dels servicis que a continuació s'enumeren:
1. Realització de cursos.
2. Organització de jornades i seminaris.
3. Servicis administratius (expedició de diplomes i certificats).
Article 263. Subjecte passiu
Un. Són subjectes passius de la taxa que s'exigix per la impartició dels cursos, jornades i seminaris a què fa referència l'article anterior els alumnes matriculats o inscrits en estos.
Dos. En relació amb la taxa que s'exigix per la prestació dels servicis administratius a què fa referència l'article anterior, en són subjectes passius els sol·licitants dels servicis o documents corresponents. No obstant això, quan estos servicis es presten sense sol·licitud prèvia, la condició de subjecte passiu recaurà sobre els alumnes o graduats a qui estos afecten.
Article 264. Exempcions i bonificacions
Un. Gaudiran d'exempció total del pagament de la taxa que s'exigix pels servicis acadèmics relatius als cursos, jornades i seminaris a què fa referència l'article 262 d'esta llei, els membres de famílies nombroses de categoria especial.
Dos. Així mateix, gaudiran de l'exempció a la qual fa referència l'apartat un anterior els alumnes que hagen obtingut una o més matrícules d'honor en el curs immediat anterior. Per cada una d'estes matrícules tindran dret a l'exempció del pagament d'una assignatura.
Tres. Gaudiran d'exempció total del pagament de la taxa els membres de famílies els ingressos anuals de les quals no excedisquen de dues vegades el salari mínim interprofessional computat anualment.
Quatre. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de l'import de la taxa a què fa referència l'apartat un anterior, els alumnes membres de famílies nombroses de categoria general.
Article 265. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servici Import (euros)
1. Servicis acadèmics
1.1 Cursos 1,76/hora teòrica
3,98/hora pràctica
1.2 Jornades 14,07 ca una
1.3 Seminaris 70,34 cada un
1.4 Lloguer d'aules
1.4.1 Convencionals 265,43 per aula i dia
1.4.2 Telemàtiques 298,61 per aula i dia
1.4.3 Laboratoris pilot 398,15 per aula i dia
2. Servicis administratius
2.1 Expedició de diplomes 4,78 cada un
2.2 Expedició de certificats 1,79 cada un
Article 266. Meritació i pagament
La taxa meritarà, en el cas de servicis acadèmics, en el moment en què comence la prestació del servici, és a dir, a l'inici del curs corresponent, encara que el pagament s'exigirà per anticipat quan s'efectue la sol·licitud d'admissió. Quant als servicis administratius, la taxa meritarà quan es preste el servici, no obstant això, es farà efectiva per anticipat en el moment de la sol·licitud.
CapÍtol V
Taxa per prestació de servicis en matèria forestal
Article 267. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació dels servicis i treballs en matèria forestal a què fa referència l'apartat un de l'article 269 d'esta llei.
Article 268. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa les persones que sol·liciten o a les quals es presten els servicis i treballs a què fa referència l'article anterior.
Article 269. Tipus de gravamen
Un. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Dos. La percepció d'esta taxa serà incompatible amb la de la regulada en el capítol III del títol VIII d'esta llei.
Article 270. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es presten els servicis corresponents. No obstant això, el pagament serà exigit per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud.
CapÍtol VI
Taxa per utilització de refugis de muntanya
Article 271. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la utilització dels refugis de muntanya afectats a la conselleria competent en matèria de medi ambient.
Article 272. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els usuaris dels refugis a què fa referència l'article anterior.
Article 273. Exempcions i bonificacions
Els membres de famílies nombroses gaudiran dels beneficis fiscals següents:
1. Exempció total del pagament de les taxes regulades en este capítol, els de famílies nombroses de categoria especial.
2. Bonificació del 50 per 100 de l'import de les taxes regulades en este capítol, els de famílies nombroses de categoria general.
Article 274. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Article 275. Meritació i pagament
La taxa meritarà en el moment en què comence la utilització efectiva del refugi. No obstant això, l'import s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la corresponent sol·licitud d'ús.
CapÍtol VII
Taxa per subministrament d'informació estadística
Article 276. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa el subministrament de dades estadístiques pels òrgans corresponents de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
Article 277. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa les persones que sol·liciten el subministrament de les dades a què fa referència l'article anterior.
Article 278. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Article 279. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan se subministre la informació corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud.
CapÍtol VIII
Taxa per servicis relatius a llavors forestals
Article 280. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació, pel banc de llavors de la conselleria competent en matèria de medi ambient, dels servicis que s'indiquen en l'article 282 d'esta llei.
Article 281. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els sol·licitants dels servicis a què fa referència l'article anterior.
Article 282. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servici Import (euros)
1. Mostreig (a petició de part) 36,94
2. Germinació 8,51
3. Humitat 4,26
4. Puresa específica 4,11
Article 283. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es presten els servicis corresponents. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud.
CapÍtol IX
Taxa per sol·licitud de concessió d'etiqueta ecològica
Article 284. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la tramitació de la sol·licitud de concessió de l'etiqueta ecològica per l'òrgan competent de la conselleria que tinga atribuïdes competències en matèria de medi ambient.
En cap cas es considerarà inclòs el cost de les proves o de les verificacions a les quals s'han de sotmetre els productes o servicis objecte de l'etiqueta ecològica.
Article 285. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa qui sol·liciten la concessió d'etiqueta ecològica.
Article 286. Tipus de gravamen
La quantia de la taxa es fixa en 510 euros.
Article 287. Bonificacions
La tarifa de esta taxa podrà ser objecte de les bonificacions següents, les quals podran ser acumulables:
a) Bonificació del 35 per 100 si el subjecte passiu és una menuda o mitjana empresa, segons la definició que figura en la Recomanació 96/280/CE, de la Comissió de la Unió Europea, de 3 d'abril de 1996.
b) Bonificació del 25 per 100 si el subjecte passiu és fabricant de productes o prestador de servicis en països en desenvolupament.
Article 288. Meritació i pagament
La taxa meritarà a l'acabament del procediment de l'expedient administratiu incoat amb motiu de la sol·licitud. No obstant això, el seu pagament serà exigit per anticipat en el moment en què el subjecte passiu formule la sol·licitud de concessió de etiqueta ecològica.
CapÍtol X
Taxa anual per utilització de l'etiqueta ecològica
Article 289. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la utilització anual de l'etiqueta ecològica concedida als sol·licitants per l'òrgan competent de la conselleria que tinga atribuïdes competències en matèria de medi ambient.
En cap cas es considerarà inclòs el cost de les proves o de les verificacions a les quals s'han de sotmetre els productes o servicis objecte de l'etiqueta ecològica.
Article 290. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els sol·licitants als quals s'haja concedit l'etiqueta ecològica.
Article 291. Tipus de gravamen
La quota anual per la utilització de l'etiqueta ecològica es determinarà aplicant el percentatge del 0,15 por 100 sobre el volum anual de vendes del producte o del servici a la Unió Europea durant el període de dotze mesos a partir de la data en què es concedisca l'etiqueta, amb un mínim de 510 euros i un màxim de 25.500 euros anuals. La xifra del volum anual de vendes es basarà en la facturació del producte o servici amb etiqueta ecològica, i es calcularà a partir del preu de fàbrica quan el producte que ha obtingut l'etiqueta ecològica siga un bé, i a partir del preu de lliurament quan es tracte de servicis.
Article 292. Bonificacions
La tarifa anual d'utilització de l'etiqueta ecològica pot ser objecte de les bonificacions següents, les quals podran ser acumulables i aplicables a la quota resultant, sense ultrapassar, en cap cas, el 50 per 100 d'esta:
a) Bonificació del 35 per 100 si el subjecte passiu és una menuda o mitjana empresa, segons la definició que figura en la Recomanació 96/280/CE, de la Comissió de la Unió Europea, de 3 d'abril de 1996.
b) Bonificació del 25 per 100 si el subjecte passiu és fabricant de productes o prestador de servicis en països en desenvolupament.
c) Bonificació del 15 per 100 als subjectes passius que acrediten disposar de la validació pel Reglament EMAS o certificació per la Norma ISO 14001 i es comprometen, en la seua política mediambiental, a incorporar una referència expressa al compliment dels criteris de l'etiqueta ecològica que han servit de base a la concessió. La prova d'este requisit es realitzarà mitjançant la presentació anual d'original o còpia autenticada del document de política mediambiental de l'empresa.
d) Bonificació del 30 per 100 a aquells productes als quals s'haja atorgat una altra etiqueta ecològica que satisfaça els requisits generales de la norma ISO 14024.
e) Els productes els components dels quals ja han estat subjectes al pagament d'una taxa anual estaran subjectes únicament al pagament d'una taxa proporcional a les vendes anuals, després de deduir els costos totals dels dits components.
Article 293. Meritació i pagament
La taxa es meritarà en data 31 de desembre de l'exercici econòmic corresponent en què s'haja concedit l'etiqueta ecològica, o, si és el cas, en el moment de cessament de la dita concessió. El pagament de la taxa, tenint en compte cada un dels supòsits, s'haurà d'efectuar dins dels períodes següents:
1. Per al primer període d'utilització de l'etiqueta ecològica, que no supose una anualitat completa, el pagament s'efectuarà entre l'1 de gener i el 31 de gener de l'exercici econòmic següent, calculat proporcionalment a partir del total anual.
2. El pagament de la taxa per la resta d'anualitats completes d'utilització de l'etiqueta ecològica, s'efectuarà dins del període compres entre l'1 de gener i el 31 de gener de l'exercici econòmic següent calculat íntegrament sobre el total anual.
3. En el supòsit que la concessió de l'etiqueta ecològica cesse en la seua vigència durant el transcurs del període anual d'utilització, el pagament s'efectuarà dins del mes següent a aquell en què es produïsca el cessament, calculat proporcionalment a partir del total anual.
Títol X
Taxes en matèria d'esports
CapÍtol I
Taxa per accés a les titulacions per al govern
de les embarcacions d'esbargiment i expedició
dels títols esportius corresponents
Article 294. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació dels servicis següents:
1. Examen per a l'accés a les titulacions de Capità de Iot, Patró de Iot, Patró d'Embarcació d'Esbargiment i Patró per a Navegació Bàsica.
2. Expedició, renovació i validació de les titulacions a que fa referència el número 1 anterior.
Article 295. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els sol·licitants dels servicis referits en l'article anterior.
Article 296. Exempcions i bonificacions
Els membres de famílies nombroses gaudiran dels beneficis fiscals següents:
1. Exempció total del pagament de les taxes regulades en este capítol, els de famílies nombroses de categoria especial.
2. Bonificació del 50 per 100 de l'import de les taxes regulades en este capítol, els de famílies nombroses de categoria general.
Article 297. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Article 298. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud.
CapÍtol II
Taxa per accés a les titulacions esportives
subaquàtiques i expedició dels títols esportius corresponents
Article 299. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació dels servicis següents:
1. Examen per a l'accés a les titulacions de Bussejador d'una estrella, Bussejador de dues estrelles i Bussejador de tres estrelles.
2. Expedició de les titulacions a què fa referència l'apartat 1 anterior.
Article 300. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els sol·licitants dels servicis referits en l'article anterior.
Article 301. Exempcions i bonificacions
Els membres de famílies nombroses gaudiran dels beneficis fiscals següents:
1. Exempció total del pagament de les taxes regulades en este capítol, els de famílies nombroses de categoria especial.
2. Bonificació del 50 per 100 de l'import de les taxes regulades en este capítol, els de famílies nombroses de categoria general.
Article 302. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Article 303. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud.
CapÍtol III
Taxa per accés a les titulacions per al govern
de motos nàutiques i expedició del títol corresponent
Article 304. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació dels servicis següents:
1. Examen per a l'accés al títol per al govern de moto nàutica.
2. Expedició i renovació de la titulació a què es referix el punt anterior.
Article 305. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els sol·licitants dels servicis referits en l'article anterior.
Article 306. Exempcions i bonificacions
Els membres de famílies nombroses gaudiran dels beneficis fiscals següents:
1. Exempció total del pagament de les taxes regulades en este capítol, els de famílies nombroses de categoria especial.
2. Bonificació del 50 per 100 de l'import de les taxes regulades en este capítol, els de famílies nombroses de categoria general.
Article 307.Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà conforme al que disposa el quadre de tarifes següent:
Examen teòric de tipus A o B: 41,38 euros
Examen pràctic de tipus A o B: 39,04 euros.
Expedició, validació del títol: 24,14 euros.
Article 308. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat, en el moment en què es formule la sol·licitud.
TÍTOL XI
Taxes en matèria de benestar social
CapÍtol Únic
Taxa per l'elaboració dels informes de seguiment
d'adopcions internacionals
Article 309. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa l'elaboració per part de l'òrgan de la Generalitat competent en matèria d'adopció de menors, tant d'ofici com a instància de part, dels informes de seguiment de les adopcions internacionals constituïdes, segons el que disposa l'article 80.2 del Decret 93/2001, de 22 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Protecció Jurídica del Menor a la Comunitat Valenciana.
Article 310. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els adoptants d'un menor o menors l'adopció dels quals haja sigut constituïda a l'estranger.
Article 311. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà a raó de 120 euros per cada un dels informes de seguiment que s'hagen de realitzar conforme als compromisos adquirits amb les autoritats competents del país d'origen del menor o menors adoptats.
Article 312. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan s'elabore l'informe de seguiment i resultarà exigible una vegada que haja tingut lloc la dita prestació.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Delegacions
Un. Es delega en els municipis compresos en el territori de la Comunitat Valenciana la competència per a l'atorgament de la cèdula d'habitabilitat.
Dos. Els requisits i les condicions per a l'expedició de la cèdula d'habitabilitat i nivells d'habitabilitat es regularan per la seua normativa específica.
Tres. Se cedix als municipis de la Comunitat Valenciana el rendiment de la taxa per expedició de la cèdula d'habitabilitat, així com la seua gestió, liquidació, recaptació i inspecció.
Quatre. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, la Generalitat es reserva, en tot cas, les funcions següents relatives a esta taxa:
a) Resolució de consultes tributàries.
b) Aprovació dels models d'impresos que s'hagen d'utilitzar.
c) Actuacions de comprovació i investigació, sense perjudici de les facultats d'inspecció de les entitats delegades.
d) Revisió d'actes de gestió tributària, en els termes previnguts per la Llei General Tributària.
e) La resolució dels recursos interposats contra els actes de gestió tributària de la taxa, tant si s'hi susciten qüestions de fet com de dret.
Segona. Modificació del Decret 73/1991, de 13 de maig.
L'article 1 del Decret 73/1991, de 13 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen els preus públics, queda redactat de la forma següent:
"Un. Són preus públics de la Comunitat Valenciana les contraprestacions pecuniàries que se satisfacen per la prestació de servicis o la realització d'activitats, en règim de dret públic, per esta o pels seus organismes autònoms i ens de dret públic que en depenen, quan concórreguen les dues circumstàncies següents:
Que siguen de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats.
Que es presten o realitzen pel sector privat.
Dos. A efectes del que disposa la lletra a de l'apartat anterior, es considerarà que hi ha voluntarietat per part dels administrats quan concórreguen les dues circumstàncies següents:
a. Que la sol·licitud o recepció no siguen imposades per disposicions legals o reglamentàries
b. Que els servicis o activitats requerits no siguen imprescindibles per a la vida privada o social del sol·licitant o receptor".
Tercera. Modificació del Decret 227/1991, de 9 de desembre.
L'annex del Decret 227/1991, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es determinen els béns, servicis i activitats susceptibles de ser retribuïts mitjançant preus públics a la Comunitat Valenciana, queda redactat de la forma següent:
"Relació de béns, servicis i activitats subjectes al règim de preus públics:
Per a totes les conselleries i organismes i ens que en depenen:
– Venda de publicacions i subscripcions a publicacions periòdiques.
– Servici de fotocòpies i altres mitjans de reproducció.
– Venda de documentació tècnica.
Per a les conselleries i organismes i ens que en depenen, competents en cada matèria:
– Servicis d'allotjament, transport i manutenció prestats per centres docents dependents de la Generalitat.
Els servicis següents de l'Institut Valencià de la Joventut:
Servicis en albergues, campaments i residències juvenils.
Impartició de cursos en l'Escola d'Animadors Juvenils.
Realització de campanyes de temps lliure juvenil i de camps de treball.
– Servicis oferits per les residències de temps lliure.
– Venda de productes agrícoles i vi.
– Venda de plantes de vivers.
– Venda de llavors d'espècies forestals.
– Servicis de partició de terrenys forestals, consulta i anàlisi de plànols, documents o productes forestals, realització de memòries informatives de forests i redacció de plànols, estudis i projectes.
– Servicis esportius.
– Servicis prestats pels centres dependents de la Direcció General de Servicis Socials".
Quarta. Procediments i models
Correspon a la conselleria competent en matèria d'hisenda l'aprovació dels procediments de gestió i models d'impresos relatius a les taxes recollides en esta llei.
Cinquena. Confecció de suports i models
Un. Sense perjudici de les especialitats en matèria de tributs cedits per l'Estat a la Comunitat Valenciana, correspon a la conselleria competent en matèria d'hisenda, mitjançant ordre, la determinació dels suports i dels mitjans, i les característiques tècniques d'estos, que hagen de ser utilitzats per al compliment del que disposa la normativa en matèria de recaptació aplicable a la Comunitat Valenciana.
Dos. En les condicions assenyalades en l'apartat un anterior, correspon a la conselleria competent en matèria d'hisenda el desenvolupament i la venda de programes o aplicacions informàtiques destinades a la generació per via telemàtica de les declaracions, declaracions-liquidacions i autoliquidacions que, en aplicació de la normativa en matèria de recaptació aplicable a la Comunitat Valenciana, hagen de ser utilitzades. Així mateix, correspon a la conselleria esmentada la impressió, distribució i venda dels impresos que siguen necessaris per a l'efectiva aplicació del que disposa la normativa en matèria de recaptació aplicable a la Comunitat Valenciana.
Tres. Les competències a què fan referència els apartats un i dos anteriors s'entenen atribuïdes a la conselleria competent en matèria d'hisenda, en règim exclusiu, sense perjudici que esta puga exercir-les directament o per mitjà de contracte o conveni.
ANNEX
Queden suprimides les tarifes i disposicions que a continuació es mencionen, ja que fan referència a servicis o activitats en matèria educativa no prestats o realitzades a l'entrada en vigor del present text refós, per correspondre's amb estudis ja extingits com a conseqüència de l'aplicació de les disposicions contingudes en la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu i en les seues normes de desplegament.
– La taxa per servicis acadèmics no universitaris, continguda en el capítol III del títol V de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat.
– Les tarifes contingudes en els números 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5 de l'epígraf I de l'apartat un de l'article 135 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat.
– Les tarifes contingudes en el número 1 de l'epígraf II de l'apartat un de l'article 135 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat.
– Les tarifes contingudes en el número 1 de l'epígraf III de l'apartat un de l'article 135 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat.
– El segon incís de la regla 1ª de l'apartat dos de l'article 135 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat.

linea
Mapa web