Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

ORDE 14/2012, de 26 de desembre, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, per la qual aprova els models d'autoliquidació de l'impost sobre activitats que incidixen en el medi ambient. [2012/11966]

(DOGV núm. 6932 de 28.12.2012) Ref. Base de dades 011734/2012

ORDE 14/2012, de 26 de desembre, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, per la qual aprova els models d'autoliquidació de l'impost sobre activitats que incidixen en el medi ambient.
[2012/11966]
L'article 154 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, ha establit l'impost sobre activitats que incidixen en el medi ambient, aprovat com a mecanisme de compensació a la societat pel cost mediambiental que generen certes activitats i com a instrument destinat a frenar el deteriorament de l'entorn natural.
El fet imposable de l'impost està constituït pels danys, impactes, afeccions i riscos per al medi ambient derivats de la realització, en el territori de la Comunitat Valenciana, de les activitats de: producció d'energia elèctrica; producció, tinença, depòsit i emmagatzematge de determinades substàncies considerades perilloses i les que suposen l'emissió de determinats gasos contaminants a l'atmosfera.

Són subjectes passius de l'impost, a títol de contribuents, les persones, físiques o jurídiques, i els ens sense personalitat jurídica a què es referix l'apartat 4 de l'article 35 de la Llei General Tributària, que realitzen qualsevol de les activitats a què es referix l'apartat 2 de l'article 154 de la mencionada Llei 10/2012, de 21 de desembre.
Els números 1 i 4 de l'apartat 12 de l'article 154 de la mateixa llei disposen l'obligació dels contribuents d'efectuar pagaments fraccionats i d'autoliquidar l'impost en el lloc i la forma que s'establisquen per orde de la conselleria competent en matèria d'hisenda i ingressar l'import del deute tributari. D'altra banda, l'apartat 17 de l'esmentat article autoritza el conseller competent en matèria d'hisenda perquè determine, mitjançant una orde, els supòsits i les condicions en què els obligats tributaris i les entitats a què es referix l'article 92 de la Llei General Tributària podran presentar per mitjans telemàtics autoliquidacions, comunicacions i qualsevol altre document amb transcendència per a la gestió de l'impost, així com els supòsits i les condicions en què la dita presentació ha de realitzar-se per mitjà de mitjans telemàtics. La condició d'empresaris i professionals dels contribuents de l'impost i la necessitat de promoure l'ús de tècniques, mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, d'acord amb el que preveu l'article 96 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, aconsellen establir, com a obligatòria, la presentació de les declaracions d'este impost per mitjans telemàtics, si bé es preveu l'any 2013 com a període transitori durant el qual la presentació i l'ingrés poden realitzar-se de manera presencial.
En atenció dels preceptes anteriors i de les facultats conferides pel Decret 119/2011, de 9 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, i per l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a proposta de la Direcció General de Tributs,


ORDENE

Article primer. Aprovació del model 641
1. S'aprova el model d'autoliquidació 641. Impost sobre activitats que incidixen en el medi ambient. Producció energia elèctrica. Pagament fraccionat, inclòs en l'annex I de la present orde.
2. El model consta dels tres exemplars següents:
Exemplar per a l'Administració. Full de liquidació
Exemplar per al subjecte passiu. Full de liquidació
Exemplar per a l'entitat col·laboradora. Full de liquidació

Article segon. Aprovació del model 642
1. S'aprova el model d'autoliquidació 642. Impost sobre activitats que incidixen en el medi ambient. Producció energia elèctrica. Autoliquidació, inclòs en l'annex II d'esta orde.
2. El model consta dels tres exemplars següents:
Exemplar per a l'Administració. Full de liquidació
Exemplar per al subjecte passiu. Full de liquidació
Exemplar per a l'entitat col·laboradora. Full de liquidació

Article tercer. Aprovació del model 643
1. S'aprova el model d'autoliquidació 643. Impost sobre Activitats que incidixen en el medi ambient. Producció, tinença, depòsit i emmagatzematge de substàncies considerades perilloses. Pagament fraccionat, inclòs en l'annex III de la present orde.
2. El model consta dels tres exemplars següents:
Exemplar per a l'Administració. Full de liquidació i annex
Exemplar per al subjecte passiu. Full de liquidació i annex
Exemplar per a l'entitat col·laboradora. Full de liquidació

Article quart. Aprovació del model 644
1. S'aprova el model d'autoliquidació 644. Impost sobre activitats que incidixen en el medi ambient. Producció, tinença, depòsit i emmagatzematge de substàncies considerades perilloses. Autoliquidació, inclòs en l'annex IV de la present orde.
2. El model consta dels tres exemplars següents:
Exemplar per a l'Administració. Full de liquidació i annex
Exemplar per al subjecte passiu. Full de liquidació i annex
Exemplar per a l'entitat col·laboradora. Full de liquidació

Article quint. Aprovació del model 645
1. S'aprova el model d'autoliquidació 645. Impost sobre activitats que incidixen en el medi ambient. Emissió de gasos. Autoliquidació. Pagaments fraccionats, inclòs en l'annex V de la present orde.
2. El dit model consta dels tres exemplars següents:
Exemplar per a l'Administració. Full de liquidació i annex
Exemplar per al subjecte passiu. Full de liquidació i annex
Exemplar per a l'entitat col·laboradora. Full de liquidació

Article sext. Presentació de declaracions en el supòsit de l'activitat de producció d'energia elèctrica
1. En el cas que hagen de presentar-se declaracions com a conseqüència de l'exercici de l'activitat de producció d'energia elèctrica prevista en la lletra a) de l'apartat 2.1 de l'article 154 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, els subjectes passius estan obligats:
a) A efectuar pagaments fraccionats, en concepte de pagaments a compte, per mitjà del model 641, en els 20 primers dies naturals dels mesos d'abril, juliol i octubre de cada any natural.

b) A autoliquidar l'impost i a ingressar l'import del deute tributari per mitjà del model 642 en els 20 primers dies naturals del mes següent a la fi del període impositiu.
2. No han d'efectuar pagaments fraccionats ni presentar autoliquidacions els subjectes passius per activitats exemptes de l'impost.

3. Quan les activitats de producció d'energia elèctrica impliquen, a més, l'emissió de gasos contaminants a l'atmosfera, i això determine la subjecció a l'impost, d'acord amb el que preveu la lletra c) de l'apartat 2.1 de l'article 154 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, els subjectes passius han de presentar, a més, el model 645 en els termes i les condicions previstos en l'article 9 de la present orde.

Article 7. Presentació de declaracions en el supòsit de l'activitat de producció, tinença, depòsit i emmagatzematge de substàncies considerades perilloses
1. En el cas que hagen de presentar-se declaracions com a conseqüència de l'exercici de l'activitat de producció, tinença, depòsit i emmagatzematge de substàncies considerades perilloses prevista en la lletra b) de l'apartat 2 de l'article 154 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, els subjectes passius estan obligats:
a) A efectuar pagaments fraccionats, en concepte de pagaments a compte, per mitjà del model 643, en els 20 primers dies naturals dels mesos d'abril, juliol i octubre de cada any natural.
b) A autoliquidar l'impost i a ingressar l'import del deute tributari per mitjà del model 644 en els 20 primers dies naturals del mes següent a la fi del període impositiu.
2. No han d'efectuar pagaments fraccionats ni presentar autoliquidacions els subjectes passius per activitats exemptes de l'impost.
3. Quan les activitats de producció, tinença, depòsit o emmagatzematge de substàncies considerades perilloses es deriven únicament d'activitats de producció d'energia elèctrica, els subjectes presentaran, exclusivament, els models 641 i 642 en els terminis previstos en l'article anterior.

4. Quan les activitats de producció, tinença, depòsit o emmagatzematge de substàncies considerades perilloses impliquen, a més, l'emissió de gasos contaminants a l'atmosfera i això determine la subjecció a l'impost, d'acord amb el que preveu la lletra c) de l'apartat 2.1 de l'article 154 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, els subjectes passius han de presentar, a més, el model 645 en els termes i condicions previstos en l'article nové de la present orde.

Article 8. Presentació de declaracions en el supòsit de l'activitat d'emissió de gasos contaminants
1. En el cas que hagen de presentar-se declaracions com a conseqüència de l'exercici de l'activitat d'emissió a l'atmosfera d'òxids de nitrogen o diòxid de sofre prevista en la lletra c) de l'apartat 2.1 de l'article 154 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, els subjectes passius estan obligats:
a) A efectuar pagaments fraccionats, en concepte de pagaments a compte, per mitjà del model 645, en els 20 primers dies naturals dels mesos d'abril, juliol i octubre de cada any natural.
b) A autoliquidar l'impost i a ingressar l'import del deute tributari per mitjà del model 645 en els dos mesos següents al fi del període impositiu.
2. Els subjectes passius no estan obligats a efectuar pagaments fraccionats quan la base liquidable de l'activitat en el període impositiu precedent haja sigut igual a zero, com a conseqüència de l'aplicació de les reduccions previstes en l'apartat 7.1 de l'article 154 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre.
Tampoc estan obligats a presentar autoliquidació quan la base liquidable de l'activitat en el període impositiu siga zero, com a conseqüència de l'aplicació de les reduccions a què es referix l'apartat anterior.

3. No han d'efectuar pagaments fraccionats ni presentar autoliquidació els subjectes passius per activitats exemptes de l'impost.

Article 9. Lloc i procediment de presentació
1. L'ompliment i la presentació dels models objecte de la present orde s'ha de fer obligatòriament per via telemàtica, d'acord amb el que preveu l'Orde de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'establixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions liquidacions dels tributs la gestió de les quals competix a la Generalitat Valenciana.
2. Poden efectuar la presentació telemàtica de les autoliquidacions i la documentació annexa les persones físiques, actuant personalment o a través de representant, o les persones jurídiques que actuen a través del seu representant legal o voluntari, sempre que, en tots els casos, disposen del número o codi d'identificació fiscal i de la firma electrònica avançada certificada per la Generalitat Valenciana o per qualsevol altre organisme certificador amb què la Generalitat Valenciana haja subscrit el corresponent conveni d'establiment de relacions de confiança. Per a això, els substituts dels contribuents o els seus representants han d'usar les accions oferides per les aplicacions SAR@ posades a la seua disposició en el Portal Tributari de la Generalitat Valenciana a través de la pàgina web: .
3. El pagament del tribut pot efectuar-se de manera telemàtica o per mitjà d'ingrés en qualsevol de les entitats col·laboradores en la recaptació dels tributs de la Hisenda de la Generalitat Valenciana.
En el cas que la persona interessada haja optat pel pagament presencial, per a la presentació telemàtica del document ha de consignar el número de referència complet (NRC) de l'ingrés proporcionat per l'entitat col·laboradora, i el lliurament del pagament queda condicionat a la ulterior verificació de l'ingrés del deute.
4. La transmissió telemàtica ha de realitzar-se en la mateixa data en què tinga lloc l'ingrés resultant. No obstant això, en el cas que hi haja dificultats tècniques que impedisquen efectuar la transmissió telemàtica de la declaració en la mateixa data de l'ingrés, pot realitzar-se la transmissió telemàtica fins al segon dia hàbil següent al de l'ingrés. Això no suposarà, en cap cas, que queden alterats els terminis de declaració i ingrés previstos en l'apartat 12.1 de l'article 154 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA
Declaracions que s'hagen de fer durant l'any 2013

Primer. Confecció dels models
Les autoliquidacions i pagaments fraccionats corresponents a l'any 2013 han de confeccionar-se, obligatòriament, per mitjà de l'aplicació SAR@ posada a disposició en el Portal Tributari de la Generalitat Valenciana a través de la pàgina web .

Segon. Presentació i pagament de l'impost
Una vegada efectuat, si és el cas, el seu ingrés en qualsevol de les entitats col·laboradores en la recaptació dels tributs de la Hisenda de la Generalitat Valenciana, les declaracions han de presentar-se en format paper en el Registre de les direccions territorials d'Hisenda i Administració Pública, sense perjuí del que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Quan s'habiliten les accions de presentació i pagament telemàtic dels models objecte de la present orde, d'acord amb l'apartat 2 de l'article primer de la mencionada Orde de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, els contribuents podran efectuar el seu ingrés i presentació segons el que preveu l'article 9 de la present orde.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desplegament i aplicació de l'orde
Es faculta la Direcció General de Tributs per a dictar les resolucions i adoptar les mesures que considere necessàries per al desplegament i aplicació del que disposa esta orde.

Segona. Entrada en vigor
Esta orde entra en vigor l'endemà del dia de publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 26 de desembre de 2012.- El conseller d'Hisenda i Administració Pública: Juan Carlos Moragues Ferrer.

ANNEX I /ANEXO I

ANNEX II /ANEXO II
ANNEX III /ANEXO III
ANNEX IV/ANEXO IV
ANNEX V /ANEXO V

linea
Mapa web