Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

ORDE 12/2012, de 26 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regula el cens de titulars de l'explotació dels abocadors públics o privats de la Comunitat Valenciana i s'establixen les declaracions d'alta, modificació i cessament de l'activitat d'explotació dels abocadors per a la gestió de l'impost sobre eliminació de residus en els abocadors. [2012/11963]

(DOGV núm. 6932 de 28.12.2012) Ref. Base de dades 011732/2012

ORDE 12/2012, de 26 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regula el cens de titulars de l'explotació dels abocadors públics o privats de la Comunitat Valenciana i s'establixen les declaracions d'alta, modificació i cessament de l'activitat d'explotació dels abocadors per a la gestió de l'impost sobre eliminació de residus en els abocadors. [2012/11963]
L'article 155 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, ha creat l'impost sobre eliminació dels residus en els abocadors, configurat com a tribut propi de la Generalitat, la finalitat del qual és fomentar, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, el reciclatge i la valorització dels residus, així com la disminució de l'impacte sobre el medi ambient derivat de la seua eliminació en un abocador.

L'apartat tretze d'este article encomana la conselleria competent en matèria d'hisenda la gestió, recaptació i inspecció de l'impost, i en el número 2 establix un cens de titulars de l'explotació dels abocadors, l'organització i funcionament del qual ha d'establir-se mitjançant una orde d'esta Conselleria.

En este sentit, l'article 2 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, establix que cada Administració tributària podrà disposar dels seus propis censos per a la gestió dels seus tributs.

La formació d'este cens permet a l'Administració tributària la verificació del compliment de l'obligació tributària principal, d'autoliquidació i pagament de l'impost, que recau sobre els substituts del contribuent, com a titulars de l'explotació dels abocadors en què s'entreguen els residus i, així mateix, els facilita el compliment de les seues obligacions tributàries. El seu establiment requerix, al seu torn, la regulació de l'obligació dels titulars de l'explotació d'abocadors públics o privats de la Comunitat Valenciana de realitzar declaracions d'alta, modificació de dades i baixa en el cens, així com del contingut, termini de presentació i model de declaració.

Finalment, l'apartat quinze.1 de l'article 155 de l'esmentada Llei 10/2012, autoritza el conseller competent en matèria d'hisenda perquè determine, mitjançant una orde, els supòsits i condicions en què les persones tributàries obligades i les entitats a què es referix l'article 92 de la Llei General Tributària podran presentar per mitjans telemàtics les autoliquidacions, comunicacions i qualsevol altre document amb transcendència per a la gestió de l'impost, així com els supòsits i condicions en què la mencionada presentació haurà de realitzar-se per mitjà de mitjans telemàtics. La condició empresarial dels substituts dels contribuents de l'impost sobre eliminació de residus en els abocadors i la necessitat de promoure l'ús de tècniques, mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, d'acord amb el que preveu l'article 96 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, aconsellen establir com obligatòria la presentació telemàtica d'estes declaracions. No obstant això, es preveu que durant l'any 2013 puguen presentar-se les declaracions de manera presencial, a fi de permetre l'adaptació dels tributaris obligats als mecanismes de presentació telemàtica habilitats per l'Administració.

En virtut dels preceptes anteriors i de les facultats conferides per l'article 5 del Decret 19/2012, de 7 de desembre, del president de la Generalitat, pel qual determina les conselleries en què s'organitza l'Administració de la Generalitat, i per l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a proposta de la Direcció General de Tributs i previs els tràmits establits en el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, així com l'informe de l'Advocacia General de la Generalitat,

ORDENE
Article 1. Objecte
1. Esta orde té com a objecte, en desplegament del que establix el número 2 de l'apartat tretze de l'article 155 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, la regulació de l'organització i del funcionament del cens de titulars de l'explotació d'abocadors públics o privats de la Comunitat Valenciana i l'establiment de les declaracions d'alta, modificació i cessament de l'activitat d'explotació d'abocadors que han de formular els titulars de l'explotació d'abocadors de la Comunitat Valenciana, per a la gestió de l'impost sobre l'eliminació de residus en abocadors.
2. No tindran obligació de presentar les declaracions regulades en esta orde els titulars d'abocadors en què es depositen exclusivament residus domèstics la gestió dels quals siga competència de l'Estat, de la comunitat autònoma o de les entitats locals.

Article 2. Formació i contingut del cens de titulars de l'explotació dels abocadors
1. El cens de titulars de l'explotació dels abocadors estarà format per la totalitat de les persones o entitats que tinguen la condició de titulars de l'explotació d'abocadors públics o privats de la Comunitat Valenciana.
2. En el cens de titulars de l'explotació dels abocadors constarà la informació següent:
a) El titular de l'explotació, incloent-hi les seues dades censals arreplegades en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, i, si és el cas, el nom i cognoms o raó social o denominació completa i número d'identificació fiscal del representant.
b) Denominació de l'abocador.
c) Ubicació de l'abocador.
d) Dades de les autoritzacions administratives d'explotació: autorització de residus perillosos i no perillosos; i número d'identificació mediambiental de l'abocador.

Article 3. Declaració d'alta en el cens de titulars de l'explotació dels abocadors
1. Els titulars de l'explotació d'abocadors públics o privats estan obligats a presentar una declaració de començament d'esta activitat exercida en els abocadors de la Comunitat Valenciana.
2. La declaració haurà de contindre les dades arreplegades en l'article 2 d'esta orde.
3. Esta declaració haurà de presentar-se amb anterioritat a l'inici de l'activitat d'explotació dels abocadors de la Comunitat Valenciana.

Article 4. Declaració de modificació en el cens dels titulars de l'explotació dels abocadors
1. Quan qualsevol de les dades arreplegades en la declaració d'alta o en qualsevol altra declaració de modificació posterior siga modificada, la persona obligada tributària haurà de comunicar a l'Administració tributària, per mitjà de la corresponent declaració, l'esmentada modificació.
2. Esta declaració no caldrà quan la modificació d'una de les dades que figuren en el cens s'haja produït per iniciativa d'un òrgan de l'Administració tributària de la Generalitat.
3. La declaració haurà de presentar-se en el termini d'un mes des que s'hagen produït els fets que determinen la seua presentació.

Article 5. Declaració de baixa en el cens de titulars de l'explotació dels abocadors
1. Els titulars de l'explotació d'abocadors públics o privats estan obligats a presentar una declaració de cessament de l'activitat d'explotació d'abocadors de la Comunitat Valenciana.
2. La declaració haurà de presentar-se en el termini d'un mes des que s'haja produït el cessament, excepte en els casos següents:
a) En els supòsits de dissolució de societats i la resta d'entitats, el termini de presentació serà d'un mes comptat des de la data de l'acord de dissolució, i, en tot cas, abans de la cancel·lació dels assentaments corresponents en el Registre Mercantil.
b) En el cas de defunció del titular de l'explotació, els hereus hauran de presentar la declaració de baixa corresponent en el termini de sis mesos des de la defunció.

Article 6. Forma i lloc de presentació de les declaracions
1. Les declaracions relatives al començament, modificació i cessament de l'activitat d'explotació d'abocadors de la Comunitat Valenciana es formularan d'acord amb el model que figura com a annex d'esta orde.
2. La declaració es presentarà obligatòriament per via telemàtica, d'acord amb el que preveu l'Orde de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'establixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió de la qual és competència de la Generalitat Valenciana.

Article 7. Aprovació del model de declaració
1. S'aprova el model 639 de declaració d'activitats subjectes a l'impost sobre eliminació de residus en abocadors, que figura com a annex de la present orde, la utilització del qual serà obligatòria per a formular les declaracions de començament, modificació i cessament de les activitats relatives al dit impost.
2. El model consta de dos exemplars, «exemplar per a l'Administració» i «exemplar per a la persona interessada».

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Declaració de l'activitat que s'exercira amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'article 155 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat
Les persones o entitats que, amb anterioritat a l'entrada en vigor d'esta orde foren titulars de l'explotació d'abocadors públics o privats de la Comunitat Valenciana, excepte en el supòsit a què es referix l'apartat 2 de l'article 1 d'esta orde, hauran de presentar una declaració relativa a la mencionada activitat, la qual es formularà d'acord amb el que disposa l'article 2 d'esta orde i la resta de determinacions d'esta, i haurà de presentar-se dins del termini d'un mes des de l'entrada en vigor d'esta orde.

Segona. Forma i lloc de presentació de la declaració d'activitat a realitzar durant l'any 2013
1. Les declaracions relatives al començament, modificació i cessament de l'activitat d'explotació d'abocadors de la Comunitat Valenciana a realitzar durant l'any 2013, incloses aquelles a què es referix la disposició transitòria primera, es formularan d'acord amb el model que figura com a annex d'esta orde. El model es trobarà disponible per a la seua confecció i descàrrega en el portal tributari de la Generalitat.
2. Les mencionades declaracions es dirigiran a la Direcció General de Tributs i es presentaran preferentment en el Registre de la conselleria competent en matèria d'hisenda, o de la respectiva direcció territorial competent en matèria d'hisenda en l'àmbit territorial del qual radique la instal·lació, sense perjuí que puguen presentar-se de conformitat amb el que establix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desplegament i aplicació de l'orde
La Direcció General de Tributs queda facultada per a dictar les resolucions i adoptar les mesures que considere necessàries per a l'aplicació del que disposa esta orde.

Segona. Entrada en vigor
Esta orde entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 26 de desembre de 2012

El conseller d'Hisenda i Administració Pública,
JUAN CARLOS MORAGUES FERRER

ANNEX
ANEXO

linea
Mapa web