Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 2168 de 21.12.1993) Ref. Base de dades 2985/1993

Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunitat Valenciana.
INTRODUCCIÓ

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la Llei següent:

PREÀMBUL

La gestió dels recursos forestals és una tasca que ha de ser duta a terme en el marc d'una política forestal que concilia les demandes plantejades pels diversos grups socials amb la capacitat d'aquells recursos per a la seua producció sostenible. Per a fer-ho així, la política forestal necessita el suport d'una legislació específica que possibilita l'aplicació dels principis generals encaminats a la consecució d'aquests objectius que demana la societat.

Segons evoluciona el nivell de vida i en la mesura que es diversifiquen les peculiaritats de cada comunitat, les demandes socials canvien i es fa necessari, per tant, revisar la legislació disponible i adaptar-la a les condicions globals del moment i del lloc en els quals han de ser administrats els recursos que tracten.

Es, en efecte, un fet comprovat que el procés de desenvolupament econòmic i cultural d'una societat comporta una evolució de l'actitud presa per aquella enfront dels boscs i també de la utilització que se'n fa dels recursos naturals.

En aquest sentit, convé de recordar que les demandes socials que cal plantejar-se respecte dels recursos forestals són, bàsicament, de tres tipus: funcions estrictament ecològiques o reguladores de la dinàmica de la biosfera; serveis d'ordre qualitatiu (culturals, educatius, recreatius, de millora de la qualitat de vida i altres), i producció directa de béns tangibles i mesurables.

A la Comunitat Valenciana, el gaudi que la nostra societat demana dels recursos forestals respon, a grans trets, a un nivell de desenvolupament postindustrial, caracteritzat per una utilització dels recursos principalment enfocada a la protecció ambiental i a la recreació, una extensió forestal més o menys estable i una intensitat del seu aprofitament mediatitzada per factors ecològics i socials.

La llei té en compte desigualtats existents a la Comunitat Valenciana, tant pel que concerneix al nivell de desenvolupament econòmic general, com pel que fa a la producció de recursos forestals i a les demandes que sobre aquests s'hi plantegen. Aquestes desigualtats són particularment rellevants si es té en compte l'externalitat característica dels beneficis que ofereixen els recursos forestals. Això reclama una acció solidària que, mitjançant l'articulació d'una sèrie de mesures polítiques compensatòries, faça justícia a una situació en què, de fet, existeix un aprofitament de béns pertanyents a habitants del medi rural per habitants de zones urbanes. Aquestes mesures compensatòries hauran de tenir com a resultat immediat una major vinculació dels habitants de les comarques a les seues forests, cosa que, alhora, redundarà en benefici de les masses forestals i, en definitiva, en una major qualitat de vida per a tots els ciutadans.

Per a una adequada gestió forestal cal, a més, tenir present que la demanda social de béns i serveis que puguen generar els recursos forestals no depèn només de factors socio-econòmics, sinó que s'hi troba condicionada per la mateixa disponibilitat d'aqueixos recursos. És imprescindible, doncs, que una política forestal preveja la dependència recíproca existent entre la disponibilitat dels recursos forestals i la demanda d'aprofitament que la societat plantege, i que aquesta assumisca la necessitat d'establir certes limitacions en el seu ús, a fi d'evitar una degradació o acabament irreversible dels dits recursos.

La llei pretén, a més, establir un marc de referència que permeta d'articular programes d'actuació a llarg termini. La natura, no ho oblidem, imposa la pròpia escala temporal i és per això que les polítiques mediambientals han de ser definides acotant al màxim l'orientació conjuntural.

La legislació ambiental, en general, i la Llei forestal, en particular, han de fonamentar-se en la flexibilitat com a garantia d'adaptabilitat. Cal conjugar el dret al gaudi lúdic i econòmic del patrimoni forestal amb una atenció i protecció adequades d'aquest patrimoni, lluny dels extremismes que puguen comportar tant l'explotació irracional i incontrolada dels recursos naturals, com un proteccionisme excessiu que impedisca un aprofitament racional i sostenible.

Al si de la Comunitat Europea, la política mediambiental té un important pes específic i, en el futur, el disseny dels plans per al desenvolupament econòmic i social europeu ha de tenir com un dels seus eixos vertebradors, la compatibilització d'aquell amb el respecte a l'entorn, d'acord amb les tesis que propugna el model del desenvolupament sostenible. A la mateixa Cimera de la Terra va restar palesa la necessitat imperiosa de definir els postulats bàsics d'una política universal per a la preservació dels boscos que, en les seues distintes formes i categories, constituixen un dels reservoris més importants de biodiversitat. I en aquest context, s'imposa d'avançar decididament en la superació de llei insuficiències actualment existents en el marc legislatiu mediambiental.

Si bé l'estat, en virtut de l'article 149.1.23 de la Constitució, té la competència sobre la legislació bàsica en matèria de forests i aprofitaments forestals, és a la Generalitat Valenciana a qui correspon la competència exclusiva sobre la matèria, d'acord amb l'article 148.1 del text constitucional i amb l'article 31.10 de l'Estatut d'Autonomia. Aquesta llei es dicta, igualment, en virtut de la competència en matèria de medi ambient que faculta aquesta comunitat Autònoma tant per al desenvolupament de la legislació bàsica estatal, com per a dictar normes addicionals de protecció.

El repartiment de competències obliga, doncs, a respectar les disposicions bàsiques emanades de l'estat, com les contingudes en la Llei de Forests i en la Llei de Patrimoni Forestal de l'estat, així com en les lleis d'incendis Forestals, de Foment de la Producció Forestal, d'Agricultura de Muntanya i de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna. La necessitat d'actualització d'alguna d'aquestes disposicions legals bàsiques no representa un fre per a la Generalitat Valenciana en el seu deure de satisfer les demandes de la nostra societat, que ve reclamant un marc legal específic per a l'adopció de mesures i actuacions adequades a les normes peculiaritats socio-econòmiques í mediambientals.

La llei parteix d'una concepció positiva a l'hora de catalogar les forests o terrenys forestals, en la mesura que es basa en les característiques intrínseques de les distintes àrees territorials, eludint, així, la concepció residual que resultaria de la mera exclusió de les superfícies destinades en altres usos; alhora, al vigent concepte de forest, afegeix també aquells terrenys que complisquen o puguen complir funcions ecològiques, paisatgístiques o recreatives, amb la qual cosa, no solament es millora el concepte sinó que es fa més acord amb el que es disposa a l'article 45 de la Constitució, en tenir en compte a més dels aspectes productivistes, els mediambientals.

S'estableix una idea fonamental per a la gestió forestal, que consisteix que les forests, com a ecosistemes que són, han de ser tractats d'una manera integrada, en la qual siguen atesos conjuntament el medi físic, la flora i la fauna, a fi de preservar, en allò que siga possible, la diversitat biològica i assegurar el manteniment dels principals processos ecològics. D'acord amb tot això i tenint en compte les especials característiques de les forests valencianes, segons les seues condicions naturals i la influència humana, s'estableixen com a objectius principals, la potenciació dels ecosistemes forestals com a referència cultural, valorar i gestionar les bosquines com a etapes de desenvolupament de l'ecosistema, mantenir, protegir i ampliar les cobertes vegetals que puguen preservar i contrarestar els processos d'erosió dels sòls, i comptabilitzar la forest amb la realització d'altres aprofitaments, com són els cinegètics, la pastura i la replega de productes, etc. Així mateix, també es fixen com a objectius, la millora de les explotacions forestals, per regular l'aprofitament ordenat i sostenible dels boscos, com a font de productes directes diversos i renovables. Es pretén, per acabar, fomentar l'ús recreatiu i lúdic dels espais forestals mentre siga compatible amb els objectius anteriors, i promoure la participació dels ciutadans en el seu manteniment i ampliació.

Es crea el Consell Forestal de la Comunitat Valenciana, com a òrgan consultiu en matèria forestal, en el qual s'integraran, entre d'altres, representants dels municipis, dels propietaris, de les universitats, dels organismes agraris i de les organitzacions relacionades amb la conservació de la natura.

Aquesta llei, respectuosa amb l'autonomia municipal, fomenta la intervenció de les corporacions locals en l'administració i la gestió dels recursos forestals, i elimina traves burocràtiques per a desenvolupar-los, a fi d'augmentar la vinculació entre la forest i els seus habitants, i promoure l'assumpció de les responsabilitats que això gènere. La Generalitat Valenciana podrà assumir les competències de les corporacions locals, a petició d'aquestes, sense perjudici d'una cooperació permanent per a la consecució dels objectius previstos en la llei i, en particular, per a la vigilància de les forests. Es preveu la possibilitat de delegar en els municipis la gestió forestal i que, a l'hora de distribuir subvencions, les administracions valencianes tinguen en compte la superfície forestal de cada terme municipal i la càrrega que això representa per tal de tomar, per aquesta via, una part del benestar mediambiental que aquests municipis transfereixen a les zones no forestals. Igualment, es disposa que siguen afavorides les zones forestals mitjançant actuacions de la Generalitat Valenciana compatibles amb la forest, a fi de compensar els aspectes desfavorables que la conservació de la forest en bon estat puga tenir per als municipis ubicats en aquestes zones. Amb aquestes mesures es contribuirà no solament a la millora de la gestió forestal, sinó que, alhora, millorarà la qualitat de vida dels ciutadans d'aquestes comunitats.

En la regulació dels instruments de política forestal s'estableix un Pla General d'Ordenació Forestal que, a més de fixar els criteris fonamentals d'aquesta llei, determinarà l'ordenació a llarg termini de les distintes demarcacions forestals, segons el grau de protecció que calga aplicar-los i segons les sues peculiaritats forestals, ecològiques i socio-econòmiques. Prèviament, haurà de ser elaborat un inventari forestal on figurarà una llista descriptiva dels terrenys forestals de la Comunitat Valenciana.

A l'àmbit de la gestió forestal, es fomentarà l'agrupació de terrenys forestals públics o privats, a fi de superar l'obstacle que significa una propietat atomitzada per a una gestió eficaç, com a mesura opcional a l'adquisició de terrenys per la Generalitat Valenciana. S'estableixen, d'altra banda, unes zones d'actuació urgent en virtut d'una sèrie de circumstàncies que així ho aconsellen.

L'administració està dotada d'instruments per a poder intervenir a les forests dels particulars a fi de repoblar-les, de manera que aquests hauran de fer-ho forçosament, si bé mitjançant convenis amb l'administració en els quals l'aportació d'aquests es determinarà segons la capacitat productiva de la forest.

Es podran establir Règims especials per a protegir espècies forestals en perill i arbres singulars, i també aprovar plans que facen compatible el bosc amb la caça.

Es regula l'increment de la propietat forestal per la Generalitat Valenciana, com a mesura per a pal·liar els seriosos inconvenients que, per a la gestió forestal, també representa una propietat privada no rendible, els beneficis extens de la qual no reverteixen en el propietari. Aquest procediment d'indemnització total i automàtica dels beneficis es farà de manera gradual i, preferentment, en aquells terrenys en què és màxima la presència d'externalitats; per a fer-ho així, es valen del dret de retracte, conformement amb la legislació bàsica existent. Així mateix, es regula el dret d'expropiació forçosa per la Generalitat Valenciana.

El foment de la participació activa dels propietaris públics i privats és objecte de mesures especials. Es manté, en efecte, la possibilitat d'establir diverses modalitats d'accions concertades amb tota mena de propietaris, tals com convenis, acords, consorcis i accions conjuntes.

Es defineixen els deures i drets dels propietaris, sense perjudici del que s'estableix en la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1992, de 5 de juny, del Sòl no Urbanitzable; s'estableix, a més de la prohibició de classificar o reclassificar urbanísticament els terrenys que hagen patit un incendi forestal, la de destinar-los a la pastura en els cinc anys següents; transformar-los en sòls agrícoles en els vint anys següents, i de destinar-los a activitats extractives en els deu anys següents. En el cas d'abandó o deixadesa de l'exercici d'aquells deures dominicals que representen greus implicacions per a la conservació dels terrenys forestals, s'obri la possibilitat d'una expropiació forçosa per la Generalitat Valenciana.

Es regulen les mesures de prevenció i reparació de danys, amb motiu de l'erosió, les plagues o els incendis, i es corresponsabilitza els propietaris en l'obligatorietat de les normes dictades en aquest sentit per l'administració forestal quan es tracte de situacions d'alt risc.

Pel que fa als incendis forestals, es preveu la planificació de les actuacions de la Generalitat Valenciana, a través de l'aprovació de plans sectorials d'incendis forestals i la possibilitat que, subordinats a aquests plans, els municipis redacten plans locals d'incendis. Igualment, els municipis podran promoure un voluntariat per a la cooperació en la lluita contra els incendis i potenciar activitats formatives i educatives.

Es prohibeix, en general, l'ús del foc als terrenys forestals i la crema de rostolls i d'altres superfícies per a labors agràries als terrenys confrontants amb la forest o amb una proximitat a aquesta inferior als 500 metres.

Les subvencions a propietaris són, amb l'adquisició de terrenys forestals per la Generalitat Valenciana, una altra de les solucions per a pal·liar el problema de les externalitats i la baixa rendibilitat directa inherent a les forests de la Comunitat Valenciana. S'estableix una normativa, respecte d'això, en la qual es concedeix prioritat, com a destinataris de les ajudes, a les cooperatives forestals, els titulars de forests agrupats, les associacions de propietaris i les entitats locals.

Una de les demandes més insistents plantejades des de la societat civil és la necessitat d'actualitzar la regulació referent a les infraccions i sancions, davant les contravencions de la llei pels qui atempten contra les forests, insensibles a la conservació del medi ambient. És per això que aquesta llei estableix la figura del guarda jurat mediambiental que, al servei de l'administració o dels particulars, permetrà una millor vigilància de la forest. Es millora l'actual llista d'infraccions i s'incrementa notablement la quantia de les multes, que poden arribar als cinquanta milions de pessetes. Així mateix, es fixa l'obligatorietat de reparar els danys causats per l'infractor.

Amb tot això, aquesta llei té com a objectiu donar resposta a les demandes manifestades per un ample moviment cívic que, des de diferents plataformes, ha donat un impuls important a la sensibilització social al respecte, dins el territori valencià.

Aquesta llei pretén, en definitiva, de contribuir a l'enfortiment de les nostres institucions d'autogovern; tot inserint-la en el nostre ordenament jurídic i promovent la necessària integració amb la normativa concernent a ordenació del territori, impacte ambiental, paratges naturals, planificació hidrològica, conservació del patrimoni autonòmic i tantes altres disciplines a les quals la política forestal pot servir d'instrument.

TÍTOL I. Disposicions generals

CAPÍTOL I. Definició i principis generals

Article primer

Aquesta llei té com a finalitat l'establiment del règim legal específic de les forests o terrenys forestals radicats a la Comunitat Valenciana.

Article segon

Als efectes d'aquesta llei, són forests o terrenys forestals totes les superfícies cobertes d'espècies arbòries, arbustives, de bosquina o herbàcies, d'origen natural o procedents de sembra o plantació, que complisquen o puguen complir funcions ecològiques, de protecció, de producció, paisatgístiques o recreatives. Igualment, seran considerades forests o terrenys forestals:

a) Els enclavaments forestals a terrenys agrícoles.

b) Els terrenys que, tot i que no reunisquen els requisits adés assenyalats, resten adscrits a la finalitat de la futura transformació en forestals, en aplicació de les previsions contingudes en aquesta o d'altres lleis i en els plans aprovats en executar-les.

c) Els terrenys erms i aquells on l'activitat agrària ha estat abandonada per un termini superior a deu anys, que s'hi troben situats als límits de les forests o terrenys forestals, o que, sense estar-ho, hagen adquirit durant el dit període signes inequívocs del seu estat forestal, o que siguen susceptibles de destinació forestal.

d) Les pistes i camins forestals.

Article tercer

1. No tindran la consideració legal de terrenys forestals:

a) Els sòls classificats legalment com a urbans o aptes per a urbanitzar, des de l'aprovació definitiva del Programa d'Actuació Urbanística.

b) Els dedicats a sembres o plantacions de conreus agrícoles.

c) Les superfícies destinades al conreu de plantes i arbres ornamentals i vivers forestals.

2. Els terrenys forestals inclosos en espais naturals protegits seran regits per la normativa específica que tinguen, sense perjudici que se'ls apliquen els preceptes d'aquesta llei que continguen superiors mesures de protecció.

Article quart

1. Les facultats del dret de propietat forestal seran exercides en els termes previstos en la legislació bàsica de l'estat, en aquesta llei i en la resta de l'ordenament jurídic, que en delimiten el contingut d'acord amb la funció social que tenen.

2. La Generalitat Valenciana gestionarà les forests o terrenys forestals de la Comunitat Valenciana de manera integrada; tot atenent conjuntament la flora, la fauna i el medi físic que les constitueix, a fi d'aconseguir un aprofitament sostenible dels recursos naturals, i establint garanties per a la preservació de la diversitat biològica i per al manteniment dels processos ecològics essencials.

CAPÍTOL II. L'àmbit de la llei

Article cinquè

Aquesta llei serà aplicable a totes les forests o terrenys forestals de la Comunitat Valenciana, amb independència de qui en siga titular.

CAPÍTOL III. Objectius

Article sisè

1. Són objectius d'aquesta llei:

a) Potenciar el bosc, com a referència cultural de primera magnitud i afavorir-ne la recuperació i el manteniment de les espècies autòctones.

b) Valorar els distints tipus de bosquines arbustives, com a etapes del desenvolupament de l'ecosistema, que poden acabar originant boscos, i gestionar-los en aqueix sentit allà on siga possible.

c) Mantenir, protegir i ampliar cobertes vegetals del major nombre possible d'estrats per a contrarestar el procés d'erosió; regular els fluxos hidrològics, i pal·liar la modificació de les condicions climàtiques.

d) Planificar i coordinar l'acció de les administracions públiques en relació amb les mesures necessaris per a la prevenció i lluita contra els incendis forestals.

e) Delimitar les àrees de major interès forestal i potenciar-hi la capacitat productora dels terrenys forestals, harmonitzable amb la tutela de les masses boscoses, per obtenir-ne els recursos naturals renovables, necessaris per a atendre les demandes socials.

f) Compatibilitzar la millora de les explotacions forestals i silvícoles amb la realització d'altres aprofitaments com els cinegètics, els de pasturatge i els de recol·lecció de subproductes; tot prenent-hi les mesures de salvaguarda necessàries.

g) Fomentar la participació de tots els ciutadans, especialment d'aquells que habiten el medi rural, en el manteniment i l'ampliació dels recursos forestals, interessant-los en els rendiments econòmics que tenen, mitjançant la creació d'ocupació i l'assignació de beneficis.

h) Afavorir, amb les cauteles necessàries, l'ús excursionista, recreatiu i pedagògic d'aquests terrenys, i, promoure la conscienciació social sobre els valors culturals, ecològics, ambientals i econòmics, que comporta el patrimoni forestal valencià.

i) Promoure la investigació i l'experimentació mediambiental, i la realització de cursos i ensenyaments de formació professional i d'especialitats vinculades amb l'àmbit forestal.

j) Millorar els processos d'obtenció, transformació i comercialització dels productes econòmics de la forest.

k) Articular l'ordenació administrativa i la gestió de la forest amb l'ordenació del territori, el planejament dels espais naturals protegits, el règim urbanístic, i la planificació sectorial.

l) Assegurar la preservació adequada de les espècies i individus singulars així com de les formacions vegetals d'alt valor ecològic, en particular, les corresponents a la vegetació potencial valenciana.

m) Crearà les zones perifèriques del bosc de menor risc de degradació, espais d'esbargiment i gaudiment del bosc, on canalitzar la demanda d'usos recreatius dels ciutadans.

2. Per al compliment dels objectius previstos en el punt anterior, la Generalitat Valenciana podrà utilitzar les formes següents d'actuació:

a) Ordenació i planificació dels recursos forestals, classificant els terrenys forestals segons aquests i limitant-ne l'ús i aprofitament en raó de la protecció que calga per a la conservació de la coberta vegetal.

b) Foment de les activitats privades dirigides al compliment dels objectius previstos.

c) Defensa de la propietat forestal d'utilitat i dominis públics.

d) Regulació de les actuacions en el medi forestal i sanció de les infraccions que es cometen.

e) Incrementar la propietat forestal patrimonial de la Generalitat Valenciana.

f) Qualsevol altra que siga congruent amb el compliment d'aquesta llei.

CAPÍTOL IV. De la titularitat i classificació

Article setè

1. Els terrenys forestals, en raó de la seua pertinença, es classifiquen en públics i privats.

2. Són forests o terrenys forestals públics els que pertanyen a una persona jurídico-pública.

3. Els forests o terrenys forestals de propietat pública poden ser o de domini públic o patrimonials; aquests darrers poder ser-ne d'utilitat pública.

4. Són forests o terrenys forestals de propietat privada els que pertanyen a persones físiques o jurídiques de dret privat; aquests darrers poden ser-ne protectors.

Article vuitè

1. Seran de domini públic els terrenys forestals que hagen estat afectats a un ús o servei públic, o que ho siguen per aplicació d'una norma de l'estat. A l'àmbit de la Comunitat Valenciana, podran ser declarades de domini públic, a més, aquelles forests o terrenys forestals que es vinculen a la satisfacció d'interessos generals i, en concret, a la protecció i millora de la qualitat de vida, i a la defensa i restauració del medi ambient.

2. L'afectació al domini públic es produirà per acord específic del Govern valencià, amb la instrucció prèvia d'un expedient, en el qual, en tot cas, haurà de ser oïda l'entitat pública afectada i, a més, ha d'acreditar-s'hi que la forest, per l'estat actual que tinga o com a conseqüència de la seua futura transformació, tinga alguna de les característiques o funcions següents:

a) Protecció i conservació dels sòls, per evitar-ne l'erosió.

b) Regulació de les alteracions del règim hídric i defensa de terres de conreu, poblacions, canalitzacions o vies de comunicació en les grans avingudes.

c) Ubicació en àrees. permeables d'aflorament d'aqüífers subterranis.

d) Els terrenys forestals que constituesquen ecosistemes que permeten de mantenir determinats processos ecològics essencials i la diversitat biològica o que aprofiten de recer a la fauna silvestre.

e) Els que formen masses arbòries naturals d'espècies autòctones o bosquines de valor ecològic.

f) Els que signifiquen elements importants del paisatge.

g) En general, els terrenys forestals que contribuesquen a la salut pública, la millora de les condicions sòcio-econòmiques de la zona o a l'oci i l'esbargiment dels ciutadans.

3. Si desaparegueren les causes que van motivar l'afectació d'un terreny forestal al domini públic, s'haurà de produir alhora la desafectació per acord exprés del Govern valencià.

4. Les forests de domini públic seran inalienables, imprescriptibles i inembargables, i l'administració titular podrà, recuperar-ne, d'ofici i en qualsevol moment, la possessió, sense que siguen admesos interdictes ni procediments especials en aquesta matèria.

5. Els aprofitaments forestals compatibles amb la causa de declaració dels terrenys forestals de domini públic seran efectuats conformement amb que hi ha establit per a les forests declarades d'utilitat pública. Per a les ocupacions caldrà atorgar concessió administrativa, conformement amb la legislació que les regula.

Article novè

1. Seran declarats d'utilitat pública els terrenys forestals de propietat pública que hagen de ser conservats i millorats per la transcendència hidrològico-forestal o per les funcions ecològiques o socials que tinguen.

2. Podran ser declarats protectors, els terrenys forestals de propietat privada que complisquen les característiques assenyalades en l'apartat anterior; aquells que tinguen una superfície superior a cent hectàrees, i els situats a vessants amb un pendent mitjà igual o superior al 50%.

3. Corresponen al Govern valencià, les declaracions establides als paràgrafs anteriors, després del procediment que garantisca en tot cas l'audiència dels titulars.

CAPÍTOL V. Registres públics

Secció primera. Règim general

Article deu

1. Els documents per a la matrícula de finques confrontats o enclavades a terrenys forestals de propietat pública hauran de fer constar aquesta circumstància i seran acompanyats d'un certificat, expedit per l'administració forestal, en, què es diga que no formen part dels dits terrenys.

2. Els registradors de la propietat, al terme municipal dels quals hi haja terrenys forestals de propietat pública, estan obligats de notificar directament a l'administració forestal, cadascuna de les matrícules que se sol·liciten de finques no inscrites a favor de cap persona i que afecten terrenys rústics, a l'empara de l'article 205 i concordants de la Llei Hipotecària.

Article onze

1. Els forests o terrenys forestals declarats de domini públic o d'utilitat pública s'inscriuran en el Catàleg de Forests de Domini Públic i d'Utilitat Pública de la Comunitat Valenciana.

2. Els terrenys forestals declarats protectors seran inscrits al Catàleg de Forests Protectores de la Comunitat Valenciana, de naturalesa anàloga a què es refereix a l'apartat anterior.

3. Els dos catàlegs susdits en els apartats anteriors es regularan pel reglament.

Secció segona. De la catalogació

Article dotze

1. En el Catàleg de Forests de Domini Públic i d'Utilitat Pública al de Forests Protectores de la Comunitat Valenciana, seran inscrites les ocupacions, concessions, servituds i la resta de drets reals que graven els béns inscrits.

2. Per a l'autorització d'ocupacions, la constitució de servituds, concessions i drets reals, que graven béns inscrits en qualsevol dels catàlegs citats, sense perjudici de les disposicions que hi ha en la legislació bàsica estatal, caldrà l'autorització prèvia de l'administració, que l'atorgarà si són compatibles amb la naturalesa i les funcions dels béns. La constitució serà sempre per temps determinat i el període màxim fixat reglamentàriament. Els ingressos derivats d'aquests conceptes tindran la consideració d'aprofitaments.

L'administració podrà revocar aquestes autoritzacions per causa declarada d'incompatibilitat dels drets d'ocupació amb els interessos i objectius forestals regulats en aquesta llei, sense perjudici de la indemnització que pertoque, si escau.

Article tretze

En el Catàleg de Forests de Domini Públic i d'Utilitat Pública i al de Forests Protectores de la Comunitat Valenciana constaran, en tot cas, les següent característiques, si concorrien:

a) Terrenys forestals situats a les capçaleres de les conques hidrogràfiques, la funció principal dels quals consistisca a contenir els processos d'erosió i la deterioració dels recursos hidrològics, amb independència de les potencialitats productores que tinguen.

b) Terrenys forestals situats a les riberes dels rius, rierols i torrents, si el fi mediambiental que tenen permet o no la compatibilitat amb la producció forestal i, si escau, silvícola.

c) Terrenys forestals a prop de poblacions, la funció primordial dels quals responga a criteris d'esbarjo i paisatge, sense perjudici de les funcions de conservació de l'espai.

CAPÍTOL VI. De les competències de les administracions públiques

Article catorze

Les competències derivades d'aquesta llei seran exercides per l'òrgan de la Generalitat Valenciana que les tinga atribuïdes, conformement amb reglament orgànic i funcional que tinga.

Article quinze

1. Les corporacions locals de la Comunitat Valenciana administraran, gestionaran i disposaran els aprofitaments i terrenys forestals que els pertanyen, d'acord amb el que es disposa en aquesta llei, sense perjudici del que s'estableix en la legislació bàsica estatal. Així mateix, totes les autoritats, òrgans i agents que tinguen vetllaran, en l'exercici de les atribucions respectives, pel compliment dels preceptes d'aquesta llei.

2. El procediment per a la declaració de forests de domini públic o per a revocar-la podrà ser iniciada a instància dels ens locals propietaris.

Article setze

D'acord amb els termes establits en la legislació bàsica estatal, les corporacions locals de la Comunitat Valenciana cooperaran amb la Generalitat Valenciana per a l'assoliment dels objectius previstos en aquesta llei i, en especial, pel que fa a la vigilància dels terrenys forestals. Igualment, facilitaran a l'administració la informació pròpia de la gestió que fan, que siga rellevant per al compliment dels fins d'aquesta llei.

Article disset

1. Als efectes de l'article 45 de l'Estatut d'Autonomia podran ser delegats, per a l'exercici de les competències a què es refereix aquesta Llei, els ajuntaments o qualsevol de les entitats locals que els agrupen.

2. La delegació haurà de ser sol·licitada pel ple de l'ajuntament o per l'òrgan equivalent d'aquesta entitat local.

3. Feta la comprovació prèvia que l'òrgan so.licitant pot assumir-ne la competència, per disposar de mitjans que n'asseguren l'eficaç prestació dels serveis, el Govern valencià, a proposta del Conseller de Medi Ambient, podrà autoritzar, en cada cas, la delegació mitjançant decret.

4. El decret de delegació contindrà, com a mínim:

a) Fixació de les competències, per a l'exercici de les quals haja estat feta la delegació.

b) Delimitació de l'abast i la intensitat de la delegació.

c) Mesures de control que s'hi reserve la Generalitat Valenciana.

d) Mitjans i/o aprofitaments que cal transferir.

5. En qualsevol moment es podrà supervisar l'exercici de les competències delegades, dictar instruccions de caràcter general i recaptar informació sobre la gestió municipal, a més de fer els requeriments que s'hi consideren necessaris.

Article divuit

1. Es crea el Consell Forestal de la Comunitat Valenciana, com a òrgan de caràcter consultiu en matèria forestal.

2. El Consell Forestal emetrà informe sobre el Pla General d'Ordenació Forestal, i sobre els projectes de llei i de decret de la Generalitat Valenciana en matèria forestal, i també d'altres afers que reglamentàriament se li atribuïsquen o que per la seua especial rellevància se sotmeten al seu estudi.

3. En el Consell Forestal s'integraran representants de la Generalitat Valenciana, de les entitats locals i de la resta d'administracions propietàries de forests, agrupacions de propietats de forests, universitats, organitzacions agràries i associacions relacionades amb la conservació de la natura.

4. Reglamentàriament, se'n determinarà la composició, les competències i les normes de funcionament.

5. Podran crear-se amb el mateix caràcter i amb la composició, l'organització i el funcionament que es determine, altres òrgans consultius d'àmbit territorial inferior perquè fomenten la participació dels ciutadans.

6. El Consell Forestal es coordinarà amb la resta d'òrgans consultius de participació existents a la Conselleria de Medi Ambient.

TÍTOL II. De la política forestal

CAPÍTOL I. De la planificació forestal

Article dinou

1. Per a la consecució dels objectius previstos en aquesta llei, la Generalitat Valenciana ordenarà i planificarà els recursos forestals de la Comunitat Valenciana.

2. Com a tràmit previ de la formulació del Pla General d'Ordenació Forestal de la Comunitat Valenciana i de la determinació de les potencialitats dels terrenys forestals, l'administració elaborarà un inventari forestal que contindrà, com a mínim, les següents determinacions:

a) Enumeració i descripció de les superfícies, existències, els estats de conservació i de creixement dels terrenys forestals.

b) Anàlisi descriptiva i quantitativa de les característiques dels terrenys forestals, de les potencialitats productores i de les característiques ambientals i ecològiques que tenen.

Article vint

1. A partir de l'inventari i en el termini de dos anys des de l'elaboració, el Govern valencià aprovarà el Pla General d'Ordenació Forestal de la Comunitat Valenciana, el qual tindrà vigència indefinida, encara que es revisarà, si més no, cada 15 anys.

2. Els criteris que inspiraran el Pla General d'Ordenació seran els següents:

a) La conservació, millora i reconstrucció de la coberta vegetal natural dels terrenys forestals amb l'objectiu d'aconseguir les formacions vegetals potencials en la mesura possible.

b)La defensa del sòl contra l'erosió.

c) Regular l'aprofitament ordenat de les forests com a font de recursos naturals renovables, tot fent-los compatibles amb la protecció del medi natural.

d) Comptabilitzar amb els criteris anteriors la funció social de la forest com a marc natural d'esbargiment i esplai.

e) Accions de prevenció que protegisquen la coberta vegetal contra incendis, plagues, contaminació atmosfèrica i altres agents nocius.

f) Determinar les activitats de primera transformació dels productes de la forest que milloren l'economia rural i fomenten la creació d'ocupació.

g) Fomentar el coneixement, respecte i implantació de la vegetació natural del territori de la Comunitat Valenciana.

3. El Pla General d'Ordenació Forestal serà elaborat per la Conselleria de Medi Ambient, i aprovat pel Govern valencià, amb informe del Consell Forestal, després d'un procediment que garantisca la informació pública i l'audiència a les entitats locals i a la resta de les administracions públiques afectades.

Una vegada aprovat el Pla General d'Ordenació Forestal serà presentat a les Corts Valencianes.

Se seguirà el mateix procediment per a la modificació i revisió.

4. El Pla General d'Ordenació Forestal contindrà, si més no:

a) La divisió en demarcacions dels terrenys forestals de la Comunitat Valenciana:

b) Determinació en aquestes de:

- Zones amb distints graus de protecció segons els ecosistemes, paisatges i espècies singulars.

- Zones susceptibles de ser declarades de repoblació obligatòria.

- Zones delimitades segons el perill d'incendis forestals.

- Conques on siga necessària la correcció hidrològico-forestal, inclosa la conservació de sòls, per a minvar-ne el risc d'erosió.

c) Cartografia corresponent als punts anteriors.

d) Ordenances bàsiques que contindran els esquemes generals de gestió i d'aprofitament dels terrenys forestals que formen les demarcacions.

e) Directrius d'actuació que contindran:

- Accions previstes per al foment de la investigació i formació en temes forestals.

- Determinacions per a l'ús social i recreatiu dels terrenys forestals.

- Implantació d'indústries de primera transformació de productes forestals.

f) Programació en el temps i en l'espai de les activitats a desplegar.

g) Pla econòmic i financer.

5 Les especificacions contingudes en el Pla General d'Ordenació Forestal vincularan tant els particulars com els poders públics.

Article vint-i-u

1. D'acord amb les disposicions del Pla General d'Ordenació Forestal, la superfície de la Comunitat Valenciana serà distribuïda en demarcacions forestals, delimitades per criteris geogràfics i dasocràtics, adequats per a la gestió, protecció i foment forestal.

2. En el desenvolupament del pla general, l'administració forestal podrà elaborar i aprovar plans forestals de demarcació, que concreten les determinacions del Pla General en cada demarcació forestal.

3. L'aprovació dels plans forestals de demarcació correspondrà al Conseller de Medi Ambient, després d'un procediment que garantisca la informació pública i l'audiència a les entitats locals i administracions públiques afectades.

Article vint-i-dos

A cada demarcació forestal seran delimitades àrees d'actuació, constituïdes per superfícies forestals d'homogènies característiques físiques, biològiques, edàfiques i d'altres, susceptibles de plans o programes comuns. Per a cada una de les àrees, seran establides les prevencions precises per tal de potenciar-ne la conservació i l'explotació, a més de la protecció contra incendis.

CAPÍTOL II. De la gestió forestal

Article vint-i-tres

L'administració fomentarà l'agrupació de terrenys forestals públics o privats, per a constituir unitats que faciliten una millor gestió i aprofitament.

Article vint-i-quatre

1. L'administració, amb l'audiència prèvia als propietaris, podrà declarar determinades àrees com a Zones d'Actuació Urgent (ZAU), amb la finalitat de conservar-les i afavorir-ne la restauració sempre que hi concórrega alguna de les circumstàncies següents:

a) Terrenys degradats o erosionats, o amb risc clar de ser-ho.

b) Terrenys afectats per un incendi forestal, en els quals no siga previsible una regeneració natural.

c) Terrenys afectats per circumstàncies meteorològiques o climatològiques adverses de caràcter extraordinari.

d) Terrenys afectats per plagues o malalties forestals que els hagen ocasionat greus perjudicis.

e) Terrenys on hi haja superfícies de dunes litorals en perill.

f) Terrenys amb fauna o flora especial valor.

g) Terrenys afectats per qualsevol alteració ecològica greu o amb el risc de ser-hi afectats.

2. La declaració serà efectuada mitjançant un decret del Govern valencià, en què es delimitarà el perímetre que afecta i es definiran les mesures que cal prendre per tal de solucionar les deficiències assenyalades, a més del termini per a executar-les i les dotacions econòmiques que, si s'escau, comportaran. L'expedient es podrà instruir d'ofici o a instància de les entitats locals en les quals es troben situats aquests terrenys.

3. Sense perjudici de les ajudes que puguen ser establides, les mesures seran executades pels propietaris dels terrenys. Això no obstant, aquests podran convenir-ne amb l'administració l'execució, si aporten els mitjans personals o materials o, si no en tenen, terrenys.

4. La declaració podrà, igualment, limitar i fins i tot prohibir-hi els aprofitaments, que siguen incompatibles amb el fi establit, pel temps estrictament necessari.

Article vint-i-cinc

1. L'administració programarà les actuacions que farà encaminades a la conservació, millora, protecció i l'aprofitament dels terrenys forestals.

2. Per a la gestió dels terrenys forestals de domini públic, d'utilitat pública o protectors, seran aprovats per l'administració programes de gestió i millora forestal.

3. L'elaboració dels programes a què es refereix l'apartat anterior serà efectuada per l'administració amb audiència dels propietaris dels terrenys.

4. L'administració podrà tramitar i aprovar programes de gestió i millora forestal per a altres terrenys forestals, a instància dels propietaris.

Article vint-i-sis

1. Per a les forests de domini públic, d'utilitat pública i protectores, podran ser elaborats projectes d'execució. En els mateixos termes, podran ser elaborats per a la resta de les forests, quan haja estat redactat per a ells un Programa de Gestió i Millora Forestal, conformement amb l'article anterior.

2. Els projectes d'execució seran elaborats per les entitats públiques o privades que gestionen la forest, sense perjudici del deure de comunicar-ne a l'administració forestal el contingut i de trametre-li'n una còpia per tal que en faça el control i seguiment.

3. Per a aquelles forests que no tinguen prèviament aprovat un Programa de Gestió i Millora Forestal, els propietaris podran elaborar projectes d'execució que, prèviament a executar-los, requeriran un informe de l'administració.

CAPÍTOL III. De la repoblació forestal

Article vint-i-set

1. La Conselleria de Medi Ambient fomentarà i desenvoluparà la regeneració de la coberta vegetal de tots els terrenys forestals idonis.

2. La repoblació de les forests de domini públic, d'utilitat pública o protectores, exigirà la redacció d'un projecte, el qual serà aprovat per l'administració, quan no siga d'iniciativa pròpia, i a més establirà condicionaments atenent les espècies més idònies, les tècniques a emprar pel que fa a l'adaptació, i la incidència en la conservació del sòl o de la repercussió que tinguen en l'ecosistema.

3. La repoblació de forests o terrenys no catalogats, a iniciativa dels titulars, requerirà autorització de la Conselleria de Medi Ambient.

4. Quan, per raó de l'estat de conservació dels sòls, siga convenient la repoblació forestal de finques de propietat particular, l'administració podrà declarar-la obligatòria; cosa que requerirà dels propietaris que prenguen les mesures precises per dur-la a terme.

Reglamentàriament es determinaran les ajudes de què podran beneficiar-se els propietaris. Podran també, establir-se convenis entre aquests i l'administració en que siguen acordades les aportacions amb dues parts, i el pla de reforestació, que podrà comprendre diverses anualitats. L'aportació dels particulars serà determinada segons la capacitat productiva dels terrenys que cal repoblar, i podrà ser efectuada en metàl·lic, en terrenys, constituint drets reals limitadors del domini o mitjançant els rendiments futurs.

5. Quan l'aportació de l'administració supere el 50% del cost de la repoblació, li correspondrà exclusivament dur a terme els treballs.

Article vint-i-vuit

1. L'administració tindrà compte de l'estabilització i la regeneració dels terrenys situats a vessants, amb terrasses o bancals que hagen deixat de ser conservats o que siguen abandonats com a sòls agrícoles, i dels erms o improductius, susceptibles de recuperació.

2. L'estabilització i la regeneració de terrenys podran ser imposades als propietaris, per consideracions ecològiques, de conservació dels sòls o anàlogues, conformement amb el que s'estableix al paràgraf 4 de l'article anterior. Quan no es puga conèixer el propietari, podran ser dutes a terme les obres d'estabilització i de regeneració, i també les de repoblació, els costos de les quals constituiran un crèdit que podrà ser fet efectiu sobre els terrenys citats mitjançant l'adjudicació de la finca directament a l'administració.

Article vint-i-nou

1. L'administració forestal establirà dins del Pla General d'Ordenació Forestal un programa especial per tal d'assegurar la persistència i/o la recuperació d'espècies singulars i de formacions o ecosistemes específics.

2. La repoblació forestal es realitzarà utilitzant espècies autòctones i tècniques respectuoses amb el medi, sempre amb la finalitat de recuperar, sempre que es puga, la vegetació potencial.

Per altra banda, no es permetran les repoblacions massives i amb maquinària pesant, ni la repoblació amb espècies exòtiques.

3. Per a aquells terrenys forestals amb característiques que els facen aptes per a les activitats cinegètiques, podran ser elaborats pels titulars que tinguen, plans en els quals, sense perjudici del que s'estableix en la legislació específica, serà regulada la gestió compatible entre els fins previstos en aquesta llei i l'ús cinegètic. Aquests plans, aprovats per l'administració, podran gaudir de les ajudes previstes en aquesta llei.

4. L'administració forestal potenciarà vivers forestals per a la producció, sobretot, d'espècies autòctones, i també la creació de bancs de llavors d'espècies vegetals pròpies de la Comunitat Valenciana.

CAPÍTOL IV. Dels aprofitaments

Article trenta

1. La Conselleria de Medi Ambient fomentarà i desenvoluparà l'aprofitament dels terrenys forestals; tot ordenant-los com a recursos naturals renovables que són, segons la capacitat de càrrega dels ecosistemes i amb unes condicions d'explotació que eviten danys, tanta la vegetació com al sòl.

2. Als efectes d'aquesta llei, són aprofitaments forestals les fustes, les llenyes, les escorces, les pastures, els fruits, les resines, les plantes aromàtiques, les plantes medicinals, els bolets, les tòfones, els productes apícoles i, en general, la resta de productes i subproductes propis dels terrenys forestals. Igualment, són aprofitaments les activitats cinegètiques, que seran regulades per la legislació específica que tenen.

3. Es competència de l'administració forestal, l'alienació dels aprofitaments forestals de les forests de propietat de la Generalitat Valenciana.

Article trenta-u

1 Els aprofitaments forestals, qualsevol que siga la naturalesa de la forest, requeriran l'autorització de l'administració, tret dels de llenya de coníferes, en què n'hi haurà prou amb la prèvia comunicació.

2. A les forests de domini públic, d'utilitat pública i protectores, els aprofitaments seran efectuats conformement amb els projectes d'execució, aprovats com cal; en aquest cas bastarà la notificació prèvia. El mateix règim seguiran la resta de forests que tinguen projectes d'execució redactats i aprovats.

3. És exceptuada d'autorització o de coneixement previ, l'extracció de llenya residual d'aprofitament de fustes o de neteges i podes amb destinació a usos domèstics, la recollida consuetudinària episòdica de fruits, plantes i bolets amb consentiment tàcit del propietari; si bé podrà ser-ne regulat l'exercici i fins i tot prohibir-lo totalment quan aquest resulte greument perjudicial per la intensitat que tinga, o d'altres causes, per a la flora, la fauna o algun dels objectius d'aquesta llei.

4. Els projectes d'execució i les autoritzacions fixaran, si és el cas, els condicionaments tècnics a què hauran de ser sotmesos els aprofitaments forestals i el termini de vigència que tinguen.

Article trenta-dos

L'administració forestal podrà requerir als transformadors i magatzemistes de productes forestals que justifiquen l'origen de les partides, per tal de comprovar les tales i la resta d'aprofitaments forestals, en especial, els extrets de forests incendiades.

Article trenta-tres

Només serà atorgada autorització per a les tallades arreu en els següents supòsits:

a) Si eren convenients per a la protecció o millora dels ecosistemes.

b) Si calien com a mesures extraordinàries per raons de protecció fitosanitària.

c) Si es tractava d'arbres morts per qualsevol causa natural.

d) Si eren imprescindibles per a la construcció o conservació d'instal·lacions, obres o infrastructures, o per a la realització d'activitats extractives, legalment autoritzades.

e) Si es feia per raó de la necessitat d'establir tallafocs o bandes de protecció a sota de línies de conducció elèctrica o de comunicacions.

Article trenta-quatre

1. Serà requerida, en tot cas, autorització de l'administració forestal per a les rompudes de terrenys; tot i que es tracte de sòls aptes tècnicament i econòmica per al conreu agrícola o l'establiment d'activitats agropecuàries.

2. La iniciació de qualsevol activitat extractiva o de pedrera, realitzada a cel obert, requerirà el previ compromís, fiançat econòmicament davant l'administració mediambiental, de reconstrucció dels terrenys forestals i de l'adequada repoblació forestal, les quals seran efectuades segons el que s'estableix en les condicions tècniques de l'explotació, d'acord amb el programa que haurà de ser aportat.

3. L' aprofitament de pastures serà efectuat tenint cura de no danyar la capa vegetal i de no degradar el sòl. L'autorització d'aquests aprofitaments a forests públiques i privades podrà ser condicionat en la intensitat i fins i tot prohibir-la, quan les condicions del sòl, del clima o de les espècies animals que pasturen puguen fer perillar el manteniment dels ecosistemes.

4. Els recursos cinegètics seran aprofitats conformement amb la legislació específica que tenen. Això no obstant, serà requerida una autorització específica de l'administració mediambiental, per a la caça a terrenys forestals amb arbres joves, i també per a l'aclimatació d'espècies cinegètiques. Les dues activitats podran ser denegades que en puguen ser perjudicials per a la regeneració de la forest o quan impedisquen o dificulten greument els objectius d'aquesta llei.

Qualsevol altre ús o aprofitament de les forests o dels terrenys forestals serà susceptible de control per l'administració mediambiental, la qual podrà limitar-lo o prohibir-lo quan puga afectar greument el funcionament dels ecosistemes.

Article trenta-cinc

L'extracció dels productes forestals serà efectuada a través de les vies prèviament autoritzades per l'administració.

Article trenta-sis

1. Les entitats públiques propietàries de forests o terrenys forestals estan obligades d'invertir, si més no, el quinze per cent de l'import dels aprofitaments, en l'ordenació i millora de les masses forestals.

2. El dit percentatge podrà ser incrementat mitjançant un acord del Govern valencià, per als aprofitaments d'aquelles forests o zones que requerisquen millores extraordinàries.

3. Reglamentàriament, s'establirà el procediment al qual haurà de ser sotmesa l'obligació prevista en aquest article, per a la gestió i justificació de la qual podran ser delegats els municipis, de la manera prevista en l'article 17 d'aquesta Llei.

Article trenta-set

En l'adjudicació dels aprofitaments de les forests públiques haurà de prestar-se especial consideració als habitants dels municipis rurals de la zona; tot fomentant-hi formules associatives per gestionar-los.

CAPÍTOL V. De l'ús recreatiu de les forests

Article trenta-vuit

1. Correspon a l'administració forestal regular l'activitat recreativa i educativa en les forests, sota el principi d'harmonització amb la conservació i protecció del medi natural.

2. Aquesta activitat en tot cas haurà d'ajustar-se a les condicions següents:

a) En zones determinades, es podran establir límits al trànsit de persones i vehicles.

b) Es prohibeixen les activitats motoritzades camp a través, tret dels circuits autoritzats a l'efecte.

c) Les acampades hauran de disposar de l'autorització del propietari de la forests i de l'òrgan competent de l'administració valenciana, d'acord amb el que s'establisca reglamentàriament.

d) Es podrà prohibir l'ús d'elements o les activitats productores de soroll, sempre que puguen alterar els hàbits de la fauna silvestre.

TÍTOL III. De la propietat pública forestal i l'increment que tinga

Article trenta-nou

La Generalitat Valenciana incrementarà el patrimoni forestal que té, a fi de contribuir al compliment dels objectius d'aquesta llei; tot adquirint terrenys forestals o drets reals sobre aquests, mitjançant compra-venda, permuta, donació, herència o legat, i mitjançant qualsevol altre procediment, fins i tot l'expropiació.

Article quaranta

1. Les fadigues o drets de retracte seran exercides per l'administració forestal conformement amb la legislació forestal de l'estat.

2. A la Comunitat Valenciana, l'administració, a més, podrà exercir en els mateixos terminis i amb el procediment a què fa referència l'apartat anterior, les fadigues o drets de retracte sobre les alienacions oneroses de parts segregades de finques forestals d'una extensió igual o superior a 250 hectàrees, i sobre les finques enclavades o confrontants amb terrenys de la seua propietat, qualsevol que en siga l'extensió. Amb aqueix efecte, els camins forestals, sèquies i accidents naturals no exclouen la condició de confrontants.

3. Els registradors de la propietat comunicaran a la Conselleria de Medi Ambient totes les alienacions de terrenys rústics, situats a termes municipals amb terrenys forestals, d'una extensió de 250 hectàrees o més.

Preferentment, seran adquirits per la Generalitat Valenciana, els terrenys forestals confrontants amb els que ja tinga com a propis, a més d'aquells que siguen ubicats a zones protegides mitjançant un instrument de protecció de la natura i confrontants amb ells.

Article quaranta-u

1. Per al compliment dels fins i objectius previstos en aquesta llei, el Govern valencià podrà acordar, a proposta de la Conselleria de Medi Ambient, l'expropiació de terrenys forestals de propietat privada. La dita expropiació serà duta a terme conformement amb el que es preveu en la legislació d'expropiació forçosa.

2. Són declarats, genèricament, d'utilitat pública, a l'efecte de l'expropiació forçosa dels terrenys forestals, els fins establits per aquesta llei. L'acord del Govern valencià, pel qual es declare que concorren els requisits que, segons aquesta llei, faculten per a l'expropiació forçosa, durà annexa la utilitat pública de tots els béns i drets afectats.

Article quaranta-dos

La delimitació i amollonament de les forests o terrenys forestals de propietat pública seran efectuats per la mateixa administració, d'ofici o a instància dels propietaris confrontants, els quals, en aquest darrer cas, hauran de comprometre's a pagar-ne el cost i fiançar-ne el compromís.

Article quaranta-tres

La Generalitat Valenciana incorporarà al seu patrimoni els terrenys rústics vacants i erms no inscrits al Registre de la Propietat, les característiques dels quals els facen aptes per a fins forestals, conformement amb el que s'estableix en la legislació bàsica estatal.

TÍTOL IV. De l'acció administrativa

CAPÍTOL I. De l'administració forestal

Article quaranta-quatre

L'administració forestal fomentarà i estimularà les activitats i la participació activa dels propietaris i particulars en el compliment dels objectius previstos per aquesta llei.

Article quaranta-cinc

1. L'administració sotmetrà a informe dels ens locals, a l'àmbit territorial dels quals afecten, els instruments d'ordenació i de programació dels terrenys forestals i les declaracions de les zones d'actuació urgent i de les àrees d'alt risc d'incendi.

2. Els municipis podran elaborar els programes de gestió i millora de les forests que tinguen en propietat o, si no en tenen, executaran els aprovats per l'administració de la Generalitat.

CAPÍTOL II. De les accions concertades

Article quaranta-sis

1. Per a l'assoliment dels objectius d'aquesta llei, es podran establir accions concertades mitjançant convenis amb els municipis, els propietaris i els particulars. La finalitat preferentment d'aquest serà la gestió, la conservació i la millora dels terrenys forestals catalogats.

2. Als efectes d'aquesta llei seran considerades accions concertades:

a) Els convenis que siguen formalitzats per a la gestió pública de terrenys forestals, catalogats o no.

b) Els acords amb administracions públiques per a la realització dels treballs de restauració hidrològico-forestal.

c) Els consorcis administratius per a la reforestació i regeneració de terrenys forestals o d'altres que hagen deixat de ser utilitzats per a fins agrícoles.

d) Les accions conjuntes per a l'execució de treballs de prevenció i d'extinció de plagues i malalties forestals, o per a la detecció i lluita contra els efectes de la contaminació atmosfèrica.

e) Els convenis que se signen en matèria de prevenció i extinció d'incendis.

f) Altres convenis, que siguen formalitzats entre l'administració i els titulars dels terrenys forestals per a uns altres propòsits socials i públics, a l'empara d'aquesta llei.

g) Els pactes establits per a l'execució de mesures inajornables en àrees declarades zones d'actuació urgent.

Article quaranta-set

Podran establir-se convenis entre els titulars de forests públiques i els particulars, perquè aquests repoblen i gestionen, per preu i temps convingut, terrenys forestals.

TÍTOL V. De l'estatut del domini forestal

CAPÍTOL I. Del contingut de la propietat forestal

Article quaranta-vuit

Les facultats dominicals ordinàries de la propietat forestal estaran sotmeses als següents límits, sense perjudici del que estableix a la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1992, de 5 de juny, del Sòl no Urbanitzable:

a) La lliure disposició pels propietaris privats per a alienar-ne els terrenys o els drets reals que sobre aquests puguen existir, es condiciona a l'exercici de la fadiga i el dret de retracte a favor de l'administració forestal.

b) Es prohibeix el canvi d'ús dels terrenys forestals. Amb cal entendre-ho com a qualsevol activitat que comporte una alteració substancial del sòl o de la vegetació existent, sense la deguda autorització administrativa.

c) Les forests de domini públic i les catalogades d'utilitat pública o protectores no podran ser rompudes ni destinades a usos no forestals.

d) Les repoblacions forestals seran efectuades d'acord amb el que es preveu als respectius programes, amb l'autorització administrativa prèvia.

e) Es prohibeixen els aprofitaments no previstos o superiors als assenyalats als corresponents programes, o no autoritzats conformement amb aquests, tret dels supòsits previstos en la llei.

f) La realització d'obres, instal·lacions o infrastructures, directament o indirecta relacionades amb les masses forestals, s'ajustarà a les previsions d'aquesta llei.

CAPÍTOL II. Dels deures dels propietaris

Article quaranta-nou

1. Constitueixen deures genèrics dels propietaris dels terrenys forestals, sense perjudici del que s'estableix en la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1992, de 5 de juny, del Sòl no Urbanitzable:

a) La conservació i utilització de les forests o terrenys forestals, conformement amb la destinació que tinguen i d'acord amb les característiques edafològiques i morfològiques que tinguen.

b) L'elaboració per a les forests catalogades dels Programes Tècnics de Gestió i Millora Forestal i els Projectes d'Execució corresponents.

c) La introducció de les millores necessàries i la realització de les actuacions que hi calga per a la conservació, producció i utilització de les forests o terrenys forestals.

2. Són deures específics dels titulars dels terrenys forestals:

a) La repoblació forestal de les forests de domini públic i de les catalogades d'utilitat pública o protectores.

b) La realització dels aprofitaments, conformement amb els principis i condicions establides en aquesta llei, i d'acord amb el règim previst als respectius programes o projectes.

c) L'eliminació de les restes de les tales i la lluita contra les plagues que puguen afectar-lo.

d) La presa de les mesures preventives i extintives necessàries davant els danys catastròfics i, especialment, davant els incendis forestals.

e) La facilitació de les activitats inspectores de l'administració sobre els predis.

3. La descurança, abandó o deixament de l'exercici de les facultats o deures dominicals, que signifiquen greus implicacions per a la conservació i protecció dels terrenys forestals o per al compliment de les funcions essencials que tenen, podran dur aparellada la imposició de la sanció corresponent, i en última instància l'expropiació.

TÍTOL VI. Prevenció i reparació de danys

Article cinquanta

1. Correspon a l'administració d'establir les mesures adients per a vigilar i prevenir l'erosió, les plagues i malalties, els incendis forestals i els efectes de la contaminació atmosfèrica sobre els boscos, a més de contrarestar-ne els efectes. Igualment, podrà declarar el tractament obligatori en una zona i establir les mesures de cautela necessàries, mitjançant una resolució motivada.

2. Els titulars públics o privats dels terrenys forestals afectats per alts riscos hauran d'aplicar amb la màxima diligència les mesures fixades per l'administració. Per això cal que hi col·laboren a suprimir o limitar els efectes dels sinistres i a recuperar les àrees afectades. La declaració d'alt risc s'efectuarà per una resolució motivada per l'administració forestal.

3. Els titulars dels terrenys forestals afectats per plagues o malalties hauran de comunicar-ho a l'administració, la qual fixarà les mesures que, obligatòriament, hauran de ser dutes a terme per ells. En el cas d'incompliment pels titulars, l'administració podrà dur-les a terme subsidiàriament; cosa per a la qual disposarà de lliure accés als terrenys afectats.

CAPÍTOL I. De l'erosió

Article cinquanta-u

1. Correspon a l'administració forestal, en l'àmbit de les competències de la Generalitat Valenciana, la restauració hidrològico-forestal a la Comunitat Valenciana. Amb aquesta finalitat adoptarà les mesures necessàries per al manteniment i la recuperació de l'estabilitat i la fertilitat del sòl davant l'erosió, i d'acord amb les determinacions del Pla General d'Ordenació Forestal.

2. Les forests incloses en plans de restauració hidrològico-forestal es catalogaran com d'utilitat pública o protectors.

3. La Generalitat Valenciana podrà concertar amb altres administracions els treballs de restauració hidrològico-forestal escaients.

4. Tots els treballs, plans i mesures esmentats a l'apartat 1 seran d'utilitat pública a efectes d'expropiació i seran obligatoris per a tots els propietaris de terrenys que estiguen inclosos en les zones afectades, amb les ajudes que en cada cas s'establiran.

CAPÍTOL II. De les Plagues i malalties forestals

Article cinquanta-dos

1. La prevenció i la lluita contra les plagues i malalties forestals correspon a l'administració forestal.

2. Els titulars dels terrenys afectats estan obligats a notificar per escrit la seua existència a la Conselleria de Medi Ambient.

Article cinquanta-tres

1. La Conselleria de Medi Ambient podrà declarar d'utilitat pública i de tractament obligatori la lluita contra una plaga o una malaltia forestal, i per a això ha de delimitar-ne la zona afectada.

2. Els titulars dels terrenys afectats per la susdita declaració d'utilitat pública, acceptaran obligatòriament els treballs i mesures de prevenció i extinció corresponents.

Article cinquanta-quatre

1. Per als tractaments que es refereixen els articles anteriors, només podran ser utilitzats els productes autoritzats i en les quanties autoritzades.

2. L'aplicació de plaguicides en grans superfícies requerirà l'autorització prèvia de l'administració.

CAPÍTOL III. Dels incendis forestals

Article cinquanta-cinc

1. Correspon a l'administració de la Generalitat Valenciana la planificació, la coordinació i l'execució de les mesures i accions necessàries per a la prevenció i lluita contra els incendis forestals, conjuntament amb la resta d'administracions públiques, i en col·laboració amb els particulars.

2. Amb aquesta finalitat i sense perjudici del que hi establisca el Pla General d'Ordenació Forestal i els plans forestals de demarcació, l'administració forestal aprovarà dins d'aquests darrers, els plans sectorials de prevenció d'incendis forestals. Aquests han de contenir les previsions necessàries respecte de les actuacions i mitjans per a la prevenció i l'extinció d'incendis.

3. Les entitats locals amb terrenys forestals dins el territori propi, podran redactar plans locals de prevenció d'incendis que seran obligatoris per a les situades en zones d'alt risc d'incendis forestals, cal que els trameta a la Conselleria de Medi Ambient. Aquests plans tindran caràcter subordinat respecte als plans sectorials d'incendis.

Aquells municipis que manquen de mitjans podran sol·licitar suport tècnic a l'administració forestal per tal de redactar-los.

4. Reglamentàriament, s'establirà el contingut mínim dels plans previstos en aquest article.

5. Els propietaris dels terrenys forestals i les entitats locals de les zones d'alt risc d'incendi forestal, tindran l'obligació d'adoptar les mesures adequades per a prevenir els incendis forestals. A més han de dur endavant pel seu compte, els treballs que els corresponga en la forma, terminis i condicions fixats en els plans de prevenció d'incendis, per a la qual cosa podran establir-se ajudes tècniques o econòmiques.

En el cas que els propietaris afectats no realitzaren els treballs indicats en el temps i forma que en cada cas es determine es podrà acudir, després d'avisar-los-en, a l'execució subsidiària, prèvia advertència a l'execució subsidiària a costa de l'obligat.

Amb motiu dels treballs d'extinció d'incendis forestals es podrà, encara que no es dispose de l'autorització dels propietaris, entrar en terrenys forestals, utilitzar camins i aigües, obrir tallafocs i establir contrafocs. D'això, caldrà retre'n compte posteriorment a l'autoritat judicial perquè tinga els efectes pertinents en el termini més breu possible.

Article cinquanta-sis

1. En l'àmbit del que estableix l'article anterior, els titulars de terrenys forestals i les entitats locals, als territoris dels quals es declaren incendis, hauran de participar en els treballs d'extinció que s'hi apliquen, amb tots els mitjans tècnics i humans que tinguen.

2. Sense perjudici del que es disposa en la legislació bàsica estatal respecte de l'obligació dels particulars d'intervenir en l'extinció d'incendis, els municipis podran promoure un cos de voluntaris per a la cooperació en la seua prevenció i extinció que serà reconegut i estimulat per l'administració de la Generalitat. Així mateix, seran potenciades activitats infantils i juvenils educatives sobre aquesta matèria, en col·laboració les corporacions locals de la Comunitat Valenciana.

Article cinquanta-set

1. Es prohibeix, com a mesura de precaució general, l'ús del foc als terrenys forestals de la Comunitat Valenciana.

2. Es prohibeix la crema de rostolls o d'altres superfícies per a labors agràries, als terrenys confrontants o amb una proximitat amb la forest inferior a 500 metres. Excepcionalment, podran ser autoritzades aquestes cremes en la forma que, reglamentàriament, s'hi determine.

3. L'administració forestal determinarà reglamentàriament les condicions d'excepció, els sistemes i les precaucions exigides per fer ús limitat del foc en les situacions dels apartats anteriors.

4. Els terrenys forestals incendiats hauran de ser repoblats pels seus propietaris, directament o en la forma i condicions que s'establiran en els convenis que se subscriuran amb l'administració. Quan no en siga previsible la regeneració natural a mitjà termini, es restaurarà la coberta vegetal.

Article cinquanta-vuit

La Generalitat Valenciana assumirà la direcció tècnica dels treballs d'extinció d'incendis forestals amb caràcter de comandament únic i podrà utilitzar tots els mitjans necessaris per aquest fi.

Article cinquanta-nou

1. Els terrenys forestals que hagen patit els efectes d'un incendi, resten subjectes a les prohibicions de classificació o reclassificació urbanística preceptuades a la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1992, de 5 de juny, del Sòl no Urbanitzable.

2. Els terrenys forestals que hagen patit els efectes d'un incendi no podran ser destinats a la pastura durant els cinc anys següents i, tampoc, no podran ser dedicats o transformats en sòls agrícoles fins que hagen transcorregut, si més no, vint anys, ni a activitats extractives fins que n'hagen passat deu, excepte amb autorització expressa i motivada de l'administració forestal, amb l'informe previ del Consell Forestal.

3. A fi del que es preveu en aquest article, es crea, en la Conselleria de Medi Ambient, el Registre de Terrenys Forestals Incendiats, en què seran inscrites amb el suficient detall, les superfícies i el perímetre de les forests sinistrades. Aquest Registre tindrà el caràcter de públic. En tot cas, les administracions competents hauran de sol·licitar-ne un certificat, abans de realitzar o autoritzar qualsevol de les actuacions previstes en aquest article.

Article seixanta

1. L'existència de dipòsits o abocadors de residus sòlids urbans que incomplisquen les condicions establides legalment per a la seua formació, amb risc greu de provocar incendis forestals, serà comunicada per l'administració forestal a l'ajuntament competent.

2. Realitzada aquesta comunicació, la passivitat o negligència de l'ajuntament en l'exercici de les facultats que li atorga la legislació corresponent, determinarà la seua responsabilitat per a la reparació del dany que puga produir l'incendi provocat per aquells dipòsits o abocadors.

CAPÍTOL IV. Mesures de cautela

Article seixanta-un

1. La Conselleria de Medi Ambient limitarà i/o prohibirà, temporalment, aquells aprofitaments que calga per a assegurar l'èxit dels treballs de reforestació o de la regeneració natural, o aquells on s'haja produït o puga produir-se una degradació o pèrdua greu del sòl o de la capa vegetal.

2. Se suspendrà, temporalment, l'ús social o recreatiu, a més dels aprofitaments consuetudinaris de les forests, quan aqueixes activitats comporten risc greu per a la conservació i protecció del medi natural.

Article seixanta-dos

L'administració forestal emetrà un informe preceptiu anterior a l'aprovació de qualsevol instrument de planificació que afecte a forests o terrenys forestals, i a l'autorització administrativa que corresponga sobre qualsevol projecte o actuació pública o privada que tinga per objecte l'execució de projectes o la realització d'obres o instal·lacions que afecten forests o terrenys forestals, tret que els instruments de planificació o l'obra, projecte o actuació s'hi trobe sotmès, segons la normativa vigent a cada moment, al procediment d'estimació o d'avaluació d'impacte ambiental, cas en el qual n'hi haurà prou amb aquest darrer.

Article seixanta-tres

Sense perjudici del que es disposa en la legislació especifica, se sotmetran al procediment d'estimació d'impacte ambiental, els projectes que afecten terrenys forestals i que l'allisten tot seguit:

a) Xarxes i infrastructures de comunicacions telefòniques i telegràfiques.

b) Xarxes de proveïment d'aigües i sanejament.

c) Agrupació de finques forestals i parcel·làries.

d) Carreteres, camins, pistes forestals i les ampliacions que tinguen, quan no siguen sotmesos a declaració d'impacte, tret de les necessàries per a la defensa contra incendis.

e) Introducció de noves espècies vegetals o animals.

f) Les rompudes de terrenys forestals, qualsevol que en siga l'extensió, quan no hagen de sotmetre's a avaluació.

g) Xarxes i infrastructures de transport d'energia elèctrica, quan no siguen sotmeses a declaració d'impacte.

h) Canalització de barrancs i llits fluvials, i regeneració de riberes.

TÍTOL VII. Foment

CAPÍTOL I. Mesures de foment

Article seixanta-quatre

1. La Generalitat Valenciana, per al compliment de les obligacions i l'assoliment dels objectius previstos en aquesta llei, podrà prestar ajuda econòmica i tècnica als propietaris públics i privats de terrenys forestals o a les persones naturals o jurídiques, a qui aquests hagueren cedit l'ús o el gaudi dels seus terrenys o amb qui hagueren establit acords, que impliquen la millora de la conservació i de la producció mitjançant treballs forestals.

2. Per a la concessió de les ajudes es tindran en compte les previsions contingudes als plans d'ordenació i als programes tècnics.

Article seixanta-cinc

1. Les ajudes i compensacions podran adoptar alguna de les següents fórmules:

a) Subvencions.

b) Acomptes reintegrables.

c) Crèdits bonificats.

d) Assessoraments i ajuts tècnics.

e) Qualsevol altra que s'hi determine.

2. El Govern valencià fixarà els beneficis segons les necessitats de la política, forestal i regularà les condicions generals a què hauran d'ajustar-se les subvencions i acomptes.

Article seixanta-sis

1. Les administracions públiques valencianes que atorguen subvencions a les corporacions locals de la Comunitat Valenciana, inclouran, entre els distints factors a tenir en compte per a distribuir-les, la superfície total del terme municipal constituïda per terrenys forestals i el grau de conservació que tinguen, amb vistes a la protecció del sòl i a la conservació dels ecosistemes.

2. Els plans i actuacions de la Generalitat Valenciana en matèria de turisme i d'altres actuacions generadores d'activitat productiva, compatibles amb el desenvolupament forestal i la conservació dels ecosistemes, tractaran d'afavorir, especialment, les zones de muntanya mitjana escassament desenvolupades que disposen de forests o terrenys forestals públics o privats, a la conservació dels quals dediquen els titulars una part important dels recursos que tenen, o aquelles en què mantenir-les represente una minva de la capacitat de creixement i desenvolupament de la població, o limitacions als usos tradicionals.

3. En el marc de la legislació reguladora de l'agricultura de muntanya, amb l'informe previ del Consell Forestal, s'aprovaran programes d'ordenació i de promoció de les àrees forestals compatibles amb la forest, conformement amb el Pla General d'Ordenació Forestal. En aquests programes es prestarà especial suport a les activitats tradicionals i al turisme ecològic.

CAPÍTOL II. De la millora forestal

Articuleu seixanta-set

La Conselleria de Medi Ambient:

a) Promourà el desenvolupament de la investigació, l'experimentació i l'estudi en matèria forestal, que permeta de disposar de millors coneixements per a l'execució d'actuacions sobre el medi forestal.

b) Impulsarà la millora de la capacitació tècnica dels distints operadors del sector forestal.

c) Fomentarà les activitats educatives, formatives i divulgatives sobre les forests, tant pel que fa als aspectes productors com als ambientals i, també, de conservació dels ecosistemes que contenen.

d) Impulsarà la modernització de l'aparell productiu de les empreses d'explotació forestal i potenciarà la creació de cooperativa i d'altres entitats associatives entre els productors i els transformadors de productes forestals.

TÍTOL VIII. Infraccions i sancions

CAPÍTOL I. De la vigilància

Article seixanta-vuit

1. La Generalitat Valenciana i les administracions locals, per si o agrupades, vetllaran pel compliment del que es disposa en aquesta llei, a través del personal funcionarial al seu servei que tinga atribuïdes funcions de vigilància.

2. Totes les autoritats i funcionaris de la Comunitat Valenciana estan obligats d'assabentar l'administració forestal de totes les actuacions, accions o comissions que coneguen que pogueren constituir una infracció a les previsions d'aquesta llei.

3. El personal que tinga atribuïdes funcions de vigilància de les forests i el que preste el servei civil substitutori en col·laboració amb el personal que les presta, tindran la consideració d'agent de l'autoritat i podran accedir lliurement a les forests o terrenys forestals, amb independència de qui en siga el titular. Als efectes dels procediments corresponents per a la imposició de sancions, els fets constatats per aquest personal que es formalitzen en l'acta corresponent tindran valor provatori, sense perjudici de les proves que en defensa dels seus drets o interessos puguen indicar o aportar els interessats.

4. Per a la vigilància de zones d'especial fragilitat i per a períodes de risc d'incendi o d'altres catàstrofes, el conseller de Medi Ambient podrà atorgar el nomenament de guarda jurat mediambiental de la Comunitat Valenciana al personal necessari per a atendre l'esdeveniment. Aquest personal gaudirà de les prerrogatives a què es refereix l'apartat anterior. A més, aquest personal podrà estar al servei de la mateixa administració, de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana o dels particulars; tot i que, amb caràcter general, les actuacions que hi facen seran coordinades per la Conselleria de Medi Ambient.

5. Les corporacions locals de la Comunitat Valenciana podran promoure un grup de voluntaris que col·labora amb l'administració en tasques de vigilància i sensibilització cap a la cura del bosc.

CAPÍTOL II. De les infraccions

Article seixanta-nou

La potestat per a instruir els expedients i sancionar les accions o comissions contràries al que es disposa en aquesta llei correspon a la Conselleria de Medi Ambient, sense perjudici de les competències concretes d'altres administracions.

Article setanta

1. La vulneració de les prescripcions contingudes en aquesta llei tindrà la consideració d'infracció administrativa i comportarà la imposició de sancions als responsables que tinguen, l'obligació del rescabalament de danys i d'indemnització dels perjudicis, i la restauració física dels béns danyats; tot això amb independència de les responsabilitats penals, civils o d'altre ordre en què podrien incórrer els infractors.

2. La valoració de danys i perjudicis ocasionats serà duta a terme per l'administració competent, amb audiència dels interessats.

3. Quan els danys foren de difícil avaluació, per tal de calcular-los, s'aplicaran conjuntament o separada els següents criteris:

a) Cost teòric de la restitució.

b) Valor dels béns danyats.

c) Cost del projecte o activitat causant del dany.

d) Benefici obtingut amb l'activitat infractora.

Article setanta-u

1. Sense perjudici de les sancions penals o administratives que calguen en cada cas, l'infractor haurà de reparar el dany causat. La reparació tindrà com a objectiu assolir en la mesura que es puga, la restauració del medi natural a l'ésser i l'estat previs al fet de produir-s'hi l'agressió.

En el cas que les actuacions de restitució no foren realitzades voluntàriament, l'administració procedirà a l'execució subsidiària o a la imposició de multes coercitives.

2. Les despeses d'execució subsidiària s'exigiran per la via de constrenyiment. Les indemnitzacions per danys i perjudicis es determinaran per l'òrgan competent per a imposar la sanció, i en el cas que no es satisferen voluntàriament es reclamaran per la via judicial corresponent.

Els fons necessaris per a dur a efecte l'execució subsidiària de la reposició de la situació alterada com a conseqüència de la infracció, s'exigiran de forma cautelar abans d'aquesta.

3. Les multes que siguen imposades als distints subjectes per una mateixa infracció tindran caràcter independent.

Quan no siga possible determinar el grau de participació de les distintes persones que hagen intervingut en la comissió de la infracció, la responsabilitat serà solidària, sense perjudici del dret a repetir enfront de la resta de participants, per aquell o aquells que hagueren fet front a les responsabilitats.

4. En qualsevol cas, l'administració podrà iniciar els procediments de suspensió i d'anul·lació d'aquells actes administratius en què presumptivament podria emparar-se l'actuació il·legal.

5. Mitjançant una resolució motivada de l'òrgan competent, podran adoptar-se les mesures de caràcter provisional estrictament necessàries per tal d'assegurar l'eficàcia de la resolució que puga correspondre i, en especial, per evitar que es produisquen o puguen produir danys en els béns protegits per aquesta llei.

Article setanta-dos

Són infraccions administratives d'aquesta llei:

a) Les variacions no autoritzades d'ús dels terrenys forestals, inclosa la rompuda.

b) Les tallades i tales efectuades sense l'autorització pertinent o notificació prèvia.

c) Els aprofitaments indeguts de llenyes, escorces o qualsevol altre dels previstos al capítol IV del títol II d'aquesta llei, sense autorització o notificació prèvia de l'administració quan siga preceptiva o sense sotmetre's a les condicions assenyalades.

d) La utilització de terrenys forestals de manera que puga provocar o accelerar la degradació del sòl o de la capa vegetal.

e) La pastura i la caça a zones vedades o si són realitzades sense ajustar-se a les disposicions d'aquesta Llei.

f) L'acampada i la col·locació de cartells en zones prohibides o autoritzades sense sotmetre's a les condicions que s'hi imposen.

g) L'incompliment de les mesures de cautela establies en aquesta llei amb caràcter obligatori per a la preservació de les masses forestals.

h) La inobservança de les disposicions dictades per a la prevenció d'incendis i en especial la realització de foc en llocs, zones i dies o períodes prohibits conforme amb aquesta llei.

i) L'ús de plaguicides o altres productes no permesos i l'aplicació excessiva dels tolerats a superfícies forestals.

j) L'obstrucció de l'activitat inspectora de l'administració i la resistència a la seua autoritat.

k) L'ocupació de forests de titularitat pública sense autorització o concessió o l'incompliment greu de les condicions imposades per a atorgar-la.

l) L'omissió de la diligència pertinent o la manca de col·laboració dels titulars dels terrenys forestals, per a prevenir o remeiar els efectes dels riscos per erosió, plagues i malalties o incendis forestals.

m) L'absència de comunicació o manca de diligència a fer-la, pels titulars de les forests afectades per plagues o malalties.

n) La realització d'abocaments sòlids o vessaments líquids als terrenys forestals, mancant d'autorització.

o) Qualsevol altra contravenció dels preceptes d'aquesta llei de què derive la pèrdua de la capa vegetal o danys greus per al forest.

Article setanta-tres

1. Les infraccions seran classificades de lleus, greus i molt greus.

Reglamentàriament, s'introduiran les especificacions o graduacions necessàries per tal de contribuir a la més correcta identificació de les conductes o a la més precisa determinació de les sancions que corresponguen.

2. En tot cas són infraccions molt greus:

a) Les infraccions previstes en l'article anterior, de la comissió de les quals resulte la pèrdua de la capa vegetal i de la capa edàfica, i potencialment puga ser causa d'erosió o desertització que afecten superfícies ubicades en espais protegits, o sotmeses al règim especial de protecció previst en l'article 29 d'aquesta llei o a superfícies de més de 20 ha.

b) La tala o destrucció sense autorització d'espècies incloses en el règim especial de protecció a què es refereix l'article 29 d'aquesta llei.

c) Les infraccions previstes en l'article anterior referides a incendis forestals, quan per la seua comissió resulte l'efectiva producció d'un incendi forestal greu, quan efecte terrenys protegits o d'un alt valor ecològic o d'una extensió de més de 20 ha.

d) La reincidència en la comissió de faltes greus.

3. En tot cas són infraccions greus:

a) Les infraccions previstes en l'article anterior de la comissió de les quals resulte o puga resultar la pèrdua de la capa vegetal i de la capa edàfica i potencialment puguen ser causa d'erosió o desertització que, sense afectar els espais protegits o sotmesos al règim de protecció previst a l'article 29 d'aquesta llei, afecten superfícies de 20 ha o menys.

b) Les infraccions previstes en l'article anterior referides a incendis forestals, quan de la seua comissió resulte l'efectiva producció d'un incendi forestal greu que no efecte terrenys protegits o d'un alt valor ecològic, quan tinga una extensió de 20 h o menys.

c) L'ocupació de forests o terrenys forestals de domini públic o d'utilitat pública sense concessió o autorització.

d) Les previstes als apartats a, b, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n i o de l'article 72 d'aquesta llei.

4. Són infraccions lleus les que no estiguen classificades com a molt greus o greus i aquelles altres que s'establisquen com a tals reglamentàriament segons la naturalesa i l'escàs relleu dels perjudicis causats a l'interès públic.

CAPÍTOL III. De les sancions

Article setanta-quatre

1. Les infraccions lleus seran sancionades amb multes de 10.000 a 100.000 pessetes; les greus de 100.001 a 3.000.000 de pessetes, i les molts greus de 3.000.001 a 30.000.000 de pessetes. Caldrà, però, el procediment sancionador previ previst en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i altres normes d'aplicació. La quantia que tinguen es graduarà tenint en compte la repercussió de la infracció, l'entitat econòmica dels fets que la constitueixen, la reincidència o la reiteració, el grau d'intencionalitat de la persona responsable, i també la irreversibilitat del dany o deterioració produït en el bé protegit i el benefici obtingut per cometre'n, i es podrà superar la quantia màxima prevista per a cada infracció fins a arribar a aquest benefici.

2. Les autoritats competents per a imposar les multes i les quanties màximes d'aquestes seran les següents:

a) El director territorial competent per raó de la matèria, per infraccions lleus amb multes de 10.000 pessetes a 100.000 pessetes.

b) El director general competent per raó de la matèria per infraccions greus, amb multes de 100.001 pessetes a 1.000.000 de pessetes.

c) El conseller de Medi Ambient, per infraccions greus amb multes de 1.000.001 pessetes a 3.000.000 de pessetes.

d) El Consell de la Generalitat Valenciana, per infraccions molt greus amb multes de 3.000.001 pessetes a 30.000.000 de pessetes.

3. En tot cas, la Conselleria de Medi Ambient podrà ordenar el decomís dels productes forestals il·lícitament obtinguts i, quan es tracte d'infraccions greus i molt greus, el dels instruments i mitjans utilitzats per a la comissió de la infracció, que seran lliurats en custòdia a l'autoritat local del lloc dels fets, fins que siga acordada per l'òrgan competent, la destinació que calga donar-los.

4. En cap cas la multa corresponent serà inferior al benefici que resulte de la comissió de la infracció.

Article setanta-cinc

Les infraccions administratives contra les disposicions d'aquesta llei prescriuran als tres anys les molt greus, als dos anys les greus, i als sis mesos les lleus.

Article setanta-sis

En el supòsit que la infracció puga ser constitutiva de delicte o falta, l'administració donarà trasllat de l'expedient al ministeri fiscal, i quedarà en suspens l'actuació sancionadora en via administrativa. Tanmateix, la via penal no paralitzarà l'expedient que s'haja incoat, per tal de restablir la situació anterior o, si fa al cas, a l'abonament de danys i perjudicis pel presumpte infractor.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

El Catàleg de Forests de Domini Públic i Utilitat Pública i el Catàleg de Forests Protectores seran coordinats amb els de l'estat.

Segona

Els fons procedents de la CEE o altres organismes amb destinació genèrica a la conservació i millora forestal, es destinaran al compliment dels objectius previstos en aquesta llei.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

Mantindran l'actual classificació que tenen, els terrenys que a l'entrada en vigor d'aquesta llei siguen declarats d'utilitat pública o protectors.

Segona

Les referències a òrgans forestals efectuades per normes estatals anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta llei, respecte de les competències de la Generalitat Valenciana, seran exercides per l'òrgan a què corresponga, segons el reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Medi Ambient, conformement amb els criteris establits per aquesta llei.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroguen totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que s'estableix en aquesta llei.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Les lleis de l'estat en matèria de forests i de conservació de la natura tenen el valor de dret supletori respecte al que s'estableix en aquesta llei, en les matèries que no regula o en aquelles disposicions que puguen servir-li de complement, sense perjudici del que es disposa en la normativa bàsica.

Segona

Es faculta al Consell perquè puga dictar les disposicions que siguen necessàries per a l'aplicació i desplegament d'aquesta llei. El seu reglament executiu s'aprovarà en el termini d'un any des de l'entrada en vigor.

Tercera

Aquesta llei entrarà en vigor als 20 dies de publicar-la en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tret dels continguts del títol VIII, relatius al règim sancionador, que entraran en vigor als tres mesos de la publicació d'aquesta llei, i regirà, fins aleshores, el règim actual.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.

València, 9 de desembre de 1993

El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO

linea
Mapa web