Visualització de contingut web

Remitents autoritzats

Presentació de documents a través d'internet, mitjançant l'aplicació de publicació en el Diari Oficial

La utilització de l'aplicació s'haurà de sol·licitar al Servei de Publicacions de la Generalitat, que n'autoritzarà l'ús als distints organismes remitents a través de la creació de llocs d'enviament que disposaran del certificat de signatura electrònica corresponent, que s'atorga a una persona física en representació d'una persona jurídica concreta.

L'autorització per al seu ús implica l'obligatorietat d'adjuntar el document electrònic pel mateix mitjà i suposa el consentiment prestat per a aquest procediment concret per a rebre, per la mateixa via telemàtica, escrits i comunicacions, amb efectes jurídics.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional