Visualització de contingut web

Preguntes freqüents

Informació general

Què és el DOGV?

Què és el DOGV?

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) és el mitjà de publicació oficial de les lleis i normes de la Comunitat Valenciana, i de les resolucions, els actes i els anuncis de la Generalitat i d'altres administracions i organismes públics, així com de particulars, que, d'acord amb l'ordenament jurídic, han de ser objecte de publicació oficial.

El DOGV es publica tots els dies de l'any –excepte els dissabtes i els diumenges– i els festius d'àmbit autonòmic i nacional, tot i que, si hi ha necessitats extraordinàries, a instàncies de la persona titular de la conselleria de què depén el DOGV, també es pot publicar en qualsevol d'aquests últims.

La publicació es realitza simultàniament en els dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, i ambdues versions tenen la consideració d'oficial i autèntica.

Actualment, el DOGV està regulat pel Decret 1/2013, de 4 de gener, del Consell, pel qual es regula el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV número 6937, de 7 de gener de 2013).


Qui publica el DOGV?

Qui publica el DOGV?

El DOGV és editat pel Servei de Publicacions de la Generalitat, adscrit a la Secretaria Autonòmica de Relacions Institucionals i Transparència, de la Presidència de la Generalitat, i es difon en la seu electrònica: https://dogv.gva.es.


Qui pot remetre anuncis perquè es publiquen en el DOGV?

Qui pot remetre anuncis perquè es publiquen en el DOGV?

Tant les administracions públiques com els particulars quan un precepte legal o reglamentari exigisca la publicació oficial d'una disposició o acte.

La publicació poden sol·licitar-la les persones o òrgans que pretenguen la inserció del seu document, o les persones que per dret els representen o estiguen autoritzades per a cada sol·licitud concreta.

Qui sol·licite la inserció en el Diari Oficial es fa responsable de l'autenticitat del document que remeta.


Quan es publica el DOGV?

Quan es publica el DOGV?

El DOGV es publica tots els dies de l'any, excepte els dissabtes i els diumenges, així com els dies declarats inhàbils en tot l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana; excepcionalment, es pot publicar en qualsevol dia de l'any, i números extraordinaris (bis, ter...) el mateix dia.


A quina hora es publica el DOGV?

A quina hora es publica el DOGV?

El DOGV del dia es pot consultar des de les 6 h del matí.


Quin és el millor sistema per a consultar el DOGV?

Quin és el millor sistema per a consultar el DOGV?

Per a la consulta del DOGV del dia o de números anteriors, es pot utilitzar el calendari, o des de «Cerca avançada» introduir el número del diari en el camp «Número de Diari Oficial».

Des del «Cercador DOGV» es poden realitzar cerques per paraules del títol i paraules del text. En «Cerca avançada» es poden realitzar cerques més específiques com són: tipus de document, organisme emissor, número de diari, data de publicació, número de document, data del document, sumari, descriptors d'organisme, descriptors geogràfics i descriptors temàtics.

Els textos es poden obtindre en format PDF o XML.


Com es pot fer un enllaç a un document del Portal del DOGV?

Com es pot fer un enllaç a un document del Portal del DOGV?

Per a la versió HTML d'un document, heu de clicar en el títol de la disposició que apareix en el sumari del Diari i copiar l'adreça que apareix a la barra d'adreces del vostre navegador. L'enllaç és estable i permanent.

Per a la versió PDF d'un document, des del sumari del Diari heu de clicar sobre la icona «PDF» que hi ha a la part inferior dreta del títol i copiar l'adreça que apareix a la barra d'adreces del vostre navegador, o bé, fent clic sobre el títol de la disposició, a continuació sobre la icona «PDF» que hi ha a la part superior dreta i copiant l'adreça que apareix a la barra d'adreces del vostre navegador. L'enllaç és estable i permanent.

Pel que fa a les normes publicades en el DOGV, en la fitxa de la norma trobareu l'adreça URI «Permalink ELI», un enllaç que és estable i permanent, que podeu copiar fent clic en la icona «Còpia Permalink ELI».


Què és el CVE, o codi de verificació electrònica?

Què és el CVE, o codi de verificació electrònica?

El CVE, o codi de verificació electrònica, és un conjunt de caràcters que identifiquen de forma única qualsevol dels documents publicats en el DOGV. Aquest codi està imprés en el peu de pàgina en totes les pàgines de cada disposició a partir del dia 10 de juliol de 2024. Així, qualsevol còpia realitzada en paper dels originals electrònics del DOGV, si inclou el CVE, tindrà consideració de còpia autèntica.

Des de la pàgina d'accés «Verificador de documents» es pot introduir el CVE i obtindre el document original, signat electrònicament, directament de la seu electrònica del portal del DOGV.

El CVE té el següent format:

Per a disposicions: DOGV-[C|V]-[any]-[número de la disposició]

Per a sumaris: DOGV-[C|V]-[número del sumari]-S


On puc dirigir les consultes?

On puc dirigir les consultes?

El Servei de Publicacions de la Generalitat s'encarrega de resoldre les consultes en relació amb els serveis que ofereix.

Dades de contacte:

 • Informació sobre l'aplicació «DOGV Remitents»: dogv_app@gva.es
 • Informació sobre qüestions generals i publicació d'anuncis: dogv@gva.es

Aquest servei no inclou la realització de tràmits administratius, de consultes jurídiques, ni d'interpretació de la legislació.

Adreça postal

Presidència de la Generalitat

Direcció General de Secretariat del Consell i Relacions amb les Corts

Servei de Publicacions de la Generalitat

Plaça de Nules, 2, 46003 València


Publicació de documents

Quins tipus d’anuncis es poden publicar en el DOGV?

Quins tipus d'anuncis es poden publicar en el DOGV?

En el DOGV es publiquen les disposicions generals (lleis, decrets llei, decrets legislatius, decrets, ordres, etc.), els acords, les resolucions, els anuncis i altres actes de les administracions públiques i de particulars, en els supòsits en què ho determine l'ordenament jurídic.


Quin és el procediment per a publicar un anunci en el DOGV?

Quin és el procediment per a publicar un anunci en el DOGV?

La inserció d'anuncis per a publicar en el DOGV es realitza telemàticament mitjançant l'accés a l'aplicació «DOGV remitents». Per accedir a l'aplicació, és necessari que els usuaris disposen de certificat digital per a presentar-los.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina «Publicar un anunci», on trobareu la informació sobre el procediment per a sol·licitar la inserció d'anuncis en el DOGV, així com consultar el «Manual de l'aplicació DOGV remitents».

A més, per a redactar els documents i el títol haureu de consultar les recomanacions contingudes en el «Manual d'estil del DOGV».


Quin és el termini de publicació d'un anunci?

Quin és el termini de publicació d'un anunci?

Els terminis de publicació del DOGV són els següents:

 •  La publicació ordinària es resol en un termini de cinc a quinze dies hàbils, mentre que les peticions d'urgència, que han d'estar justificades i seran ateses en funció de la disponibilitat i del criteri del Servei de Publicacions, es resolen en un termini de cinc dies hàbils.
 • Els terminis de publicació comencen a comptar a partir del primer dia hàbil següent a l'entrada de l'anunci en el Servei de Publicacions.
 • El calendari per a seleccionar la «Data màxima» i «Després de» té habilitats els dies disponibles tenint en compte els terminis de tramitació definits pel Servei de Publicacions.
 • Observacions: podeu indicar qualsevol observació que considereu que ha de ser tinguda en compte pel Servei de Publicacions.

Per a més informació podeu consultar la pàgina «Publicar un anunci» o consultar el «Manual de l'aplicació DOGV remitents».


Quin cost té la publicació d'un anunci en el DOGV?

Quin cost té la publicació d'un anunci en el DOGV?

La taxa per a la publicació de documents en el DOGV no sotmesos a exempció està regulada per la normativa vigent: Decret 1/2013, de 4 de gener, del Consell, pel qual es regula el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6937, de 07.01.2013), i la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes (DOGV núm. 8202, de 30.12.2017).

La taxa per a l'exercici 2024 té els imports fixos següents:

Tipus de publicació

Per mòdul*

Per pàgina**

Normal.

45,31 €

 

Reduïda: quan s'inserix la versió en valencià i castellà de l'anunci. 

22,64 €

 

Llistats, mapes o altres gràfics de difícil valoració.

 

90,62 €

 

*Cada pàgina del DOGV està dividida en quatre mòduls, compost de 1.860 caràcters cada un. La taxa s'aplica sobre el text en valencià.

** Es comptabilitzaran la pàgina o les pàgines de l'annex o annexos de la versió en valencià.


Com es pot saber quin és el valor de la taxa de publicació d'un anunci?

Com es pot saber quin és el valor de la taxa de publicació d'un anunci?

La taxa de publicació dels anuncis es calcula automàticament durant el procés d'alta: es paga la taxa normal quan s'insereix la versió en valencià o en castellà del text, i es paga la taxa reduïda quan se n'insereixen la versió en valencià i en castellà, i en aquest últim cas, la taxa s'aplica sobre el text en valencià, i sobre l'annex o els annexos en valencià, si n'hi ha.

El total estarà en funció del nombre de mòduls que comprenga el text que s'haja de publicar. Cada pàgina del DOGV està dividida en quatre mòduls, compost de 1.860 caràcters cada un; en el cas que se n'hi adjunten un annex o diversos, es comptabilitzaran la pàgina o les pàgines de l'annex o annexos de la versió en valencià.


Com es realitza el pagament de l'anunci?

Com es realitza el pagament de l'anunci?

L'accés al pagament telemàtic d'un anunci en el DOGV es realitza durant la inserció de l'anunci en l'aplicació de publicacions del DOGV.

Per a realitzar el pagament es pot triar entre dues modalitats de pagament:

 • «Pagament telemàtic»: quan hi accediu s'obri la finestra «Pagament telemàtic genèric» de l'Agència Tributària Valenciana, amb les dades autocompletades. A continuació, heu de triar la forma de pagament: pagament amb targeta, Bizum o càrrec en compte.
 • «Pagament per autoliquidació»: per a accedir al pagament per autoliquidació, heu de clicar sobre «Emplenar i pagar autoliquidació» i es desplegarà el camp amb l'accés al full d'autoliquidació. Una vegada generada la taxa, heu d'indicar el número d'autoliquidació proporcionat per a sol·licitar la publicació. El número d'autoliquidació s'autocompletarà, però pot ser modificat si genereu una altra autoliquidació.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina «Publicar un anunci» o consultar el «Manual de l'aplicació DOGV remitents». 


Com es tramita la devolució d'ingressos indeguts?

Com es tramita la devolució d'ingressos indeguts?

En el cas que es produïsca el cobrament d'un ingrés indegut o una rectificació d'autoliquidació, l'anunciant haurà de sol·licitar a l'Agència Tributària Valenciana (ATV) la devolució d'aquest ingrés mitjançant el model 756 de sol·licitud devolució d'ingressos indeguts/rectificació d'autoliquidacions.


Portal Legislatiu

Quin contingut es pot trobar en el Portal Legislatiu?

Quin contingut es pot trobar en el Portal Legislatiu?

El Portal Legislatiu ofereix la normativa i les disposicions vigents a la Comunitat Valenciana i una sèrie de serveis d'informació, amb la finalitat de facilitar l'accés a la normativa actualitzada i consultar-la.  

El Portal Legislatiu contribueix al compliment dels principis de transparència i participació, i el que s'estableix en l'article 16.1 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, sobre la publicació d'informació de rellevància jurídica, que diu literalment: 

«1. Les administracions públiques de l'article 3.2 han de publicar: 

a) La normativa vigent en el seu àmbit d'aplicació, incloent-hi la versió consolidada de la norma.»


Quines normes es poden consultar en el Portal Legislatiu?

Quines normes es poden consultar en el Portal Legislatiu?

En el Portal Legislatiu es poden consultar totes les normes amb rang de llei, els decrets, les ordres, les resolucions i les altres disposicions que són publicades en la Secció I, «Disposicions generals», del DOGV, tant les vigents com les no vigents. 

De les normes amb rang de llei i dels decrets se n'ofereix, a més del text publicat, el text consolidat, que incorpora en un document únic les modificacions (o afectacions passives) i les correccions que haja tingut aquella norma al llarg del temps; també s'hi han anat incorporant algunes ordres.  

A més, cada norma consolidada ofereix informació sobre el seu estat (vigent/no vigent), dades bàsiques com ara la seua procedència i les matèries relacionades, les versions que ha tingut al llarg de la seua vida i una anàlisi jurídica. 


Què és el text consolidat d'una disposició?

Què és el text consolidat d'una disposició?

El text consolidat d'una disposició és el que integra en el text original totes les modificacions i correccions que ha tingut una norma des del seu origen fins a una data determinada.  

El Portal Legislatiu ofereix en un desplegable la consulta per períodes de vigència: 

 • El text inicial és com va ser publicat en el DOGV la primera vegada. 
 • Les versions amb data d'inici i fi de vigència són versions de la mateixa norma que s'han anat generant per la modificació del text inicial i dels successius. 
 • L'última versió (actualitat) és la versió més recent, que arreplega totes les modificacions que ha tingut la norma fins a la data. 

Cada vegada que una norma és objecte d'una modificació, apareix un avís per a indicar que l'última actualització està en procés d'actualització.

Cada versió té associat un document XML i un altre PDF que és el mateix i es pot consultar i descarregar.


Els textos consolidats tenen caràcter oficial?

Els textos consolidats tenen caràcter oficial?

Les úniques versions de les normes que tenen validesa oficial són les que es publiquen en els diaris oficials; per tant, les versions consolidades que es poden consultar en el Portal Legislatiu no tenen caràcter oficial.


Com es pot saber si una norma està vigent?

Com es pot saber si una norma està vigent?

Tant en les dades de la fitxa de la norma contingudes en la pàgina web com en els documents PDF associats a les versions d'una norma, hi ha un camp que indica el seu estat (vigent, derogada, anul·lada i sense efecte).


Què és l'anàlisi jurídica?

Què és l'anàlisi jurídica?

En l'anàlisi jurídica de cada norma s'arrepleguen, a més de les dades de la seua vigència, les afectacions, que són les relacions que presenta amb les altres normes, i que poden ser:

 • Actives: modificació, derogació o desplegament que preveu una norma en qüestió sobre una altra.
 • Passives: modificació, derogació o desplegament que pateix una norma en qüestió per una altra. 

Totes les normes recollides disposen del corresponent enllaç a la disposició.


Què es pot consultar en «Legislació per matèries»?

Què es pot consultar en «Legislació per matèries»?

Es tracta d'un recull de les principals normes vigents de l'ordenament jurídic, permanentment actualitzades que están indexades conceptualment mitjançant el tesaurus EUROVOC i que es poden consultar en el Portal Legislatiu, en l'apartat «Legislació per matèries».


Quins altres serveis de consulta ofereix el Portal Legislatiu?

Quins altres serveis de consulta ofereix el Portal Legislatiu?

El Portal Legislatiu mostra un llistat amb les últimes normes publicades en el DOGV; s'hi poden consultar les que s'han publicat en el darrer any clicant en l'enllaç «Totes les disposicions publicades en el darrer any».; també s'hi poden consultar les iniciatives parlamentàries de les Corts Valencianes, els dictàmens del Consell Jurídic Consultiu i els informes emesos per la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.


Com s’hi busca una norma?

Com s'hi busca una norma?

Per a cercar normativa, disposeu de la cerca simple; també podeu fer ús de la cerca avançada, amb més opcions.

En la cerca simple per paraula, el sistema reconeix si hi escriviu un tipus de document (llei, decret, ordre, etc.), un número de disposició (4/2020), etc. Aquesta cerca es complementa amb les caselles de verificació «Només en el títol» –que està marcada per defecte–, «Només vigents» i «Només consolidades» –que haureu de marcar–. La cerca es farà sobre aquestes informacions i les paraules que introduïu al camp «Títol» de la base de dades, i el cercador us presentarà una llista amb el resultat de la cerca realitzada; si feu clic sobre el títol de la disposició seleccionada, accedireu al seu text.

Si voleu afinar la cerca, podeu utilitzar el desplegable «Cerca avançada», que proporciona diferents camps de cerca, com ara «Tipus de document» (rang), «Organisme emissor», «Legislatura», «Estat de vigència» (en vigor o derogada), «Número de Diari Oficial», «Data de publicació del Diari Oficial», «Número de document» o «Data del document».

Com a resultat, el cercador us presentarà una llista de disposicions, i clicant sobre el títol de la norma seleccionada, accedireu al seu text; una vegada accediu a la pàgina de resultats, podreu redefinir la cerca en funció dels camps anteriors. 

Els documents trobats es mostren ordenats per data de publicació més recent, però una casella a la part superior permet reodernar la llista per més antiga i per rang normatiu (primer, les lleis; després, els decrets, les ordres, etc.).


Com es pot fer un enllaç a una norma del Portal Legislatiu?

Com es pot fer un enllaç a una norma del Portal Legislatiu?

L'adreça URI «Permalink ELI» que trobareu en la fitxa de la norma és un enllaç estable i permanent.


Què és el projecte «ELI»?

Què és el projecte «ELI»?

La normativa valenciana ha incorporat en el Portal Legislatiu l'Identificador Europeu de Legislació (ELI), que és un sistema que permet accedir a la legislació en un format normalitzat.

A conseqüència d'això, tots els continguts normatius publicats en aquest portal permeten:

 • Identificar la normativa valenciana mitjançant un identificador web únic i estable, recognoscible i comprensible per persones i màquines.
 • Descriure la legislació valenciana amb unes metadades processables automàticament, d'acord amb una ontologia recomanada per la UE (ontologia ELI).
 • Enllaçar, interoperar i reutilitzar la legislació valenciana amb la resta de legislació de la UE en què s'haja adoptat el sistema ELI.

Al consultar el Portal Legislatiu trobareu, en la capçalera de cada norma, el «Permalink ELI», que conté l'URI del recurs legal abstracte.

Podeu trobar-ne més informació en l'enllaç «Projecte Identificador Europeu de Legislació, ELI».


Cercador del portal

Com es busca una disposició en el portal del DOGV?

Com es busca una disposició en el portal del DOGV?

La consulta es pot realitzar per cerca simple, cerca avançada o pel calendari.

 • Cerca simple és la que apareix com a primera pantalla per defecte, i que pot ser per paraules de títol o per paraules del text.
 • Cerca avançada, que permet buscar, a més dels conceptes que apareixen en la cerca simple, per tipus de document, organisme emissor, número de diari, data de publicació, número de document, data del document, sumari, descriptors d'organisme, descriptors geogràfics i descriptors temàtics.

Des de la pàgina de resultat es poden filtrar, a més, els resultats obtinguts per tal de concretar més la cerca.


Com s’hi busca informació sobre ocupació pública, ajudes, subvencions, premis i beques?

Com s'hi busca informació sobre ocupació pública, ajudes, subvencions, premis i beques?

Seleccionant des de «Temes d'interés» la matèria en qüestió, s'accedeix a la cerca en la base de dades del DOGV i es mostren les disposicions publicades durant l'últim any; els resultats es poden filtrar seleccionant uns altres criteris: organisme emissor, número de diari oficial, data de publicació del Diari Oficial (modificant la data de publicació), número de document, data del document, secció del DOGV, descriptors d'organisme, descriptors geogràfics i descriptors temàtics.


Com es busca una disposició pel seu número o per CVE?

Com es busca una disposició pel seu número o per CVE?

En la «Cerca avançada» es pot buscar per número de document (anteriors a 09.07.2024) i per CVE (posterior al 10.07.2024).

 • El format per a buscar per número és ANY/NÚMERO.
 • El format per a buscar per CVE és ANY/NÚMERO o ANY-NÚMERO.

En cas de no trobar resultats per a la cerca realitzada, es mostrarà un missatge d'avís que indicarà que cal revisar les dades introduïdes.

El botó «Netejar» deixarà buides les dades introduïdes.


Quines possibilitats ofereix la cerca avançada?

Quines possibilitats ofereix la cerca avançada?

El cercador del DOGV ofereix, a més de la cerca simple, eines per a fer-ne de més precises. Per mitjà del formulari de cerca avançada, i amb la utilització dels operadors, es pot obtindre una major precisió en els resultats obtinguts.

Els filtres restringeixen els resultats a una determinada tipologia, com ara el tipus de document (desplega una llista de valors: llei, decret, ordre, etc.), l'organisme emissor, el número del Diari Oficial, la data de publicació del Diari Oficial, el número de document, la data del document i la secció del DOGV.

En el Portal Legislatiu també es pot filtrar per «Estat de vigència», «Només consolidades» i «Legislatura».

A més, es pot redefinir la cerca pels camps «Organisme emissor» (és l'òrgan que publica l'anunci) i «Descriptors» (d'organisme, geogràfics i temàtics).


Com es poden optimitzar les cerques?

Com es poden optimitzar les cerques?

Atesa la gran quantitat d'informació sobre la qual es realitza la cerca, per a obtindre resultats els més ajustats possible, s'ha de tindre en compte el següent: per defecte, en realitzar la cerca, es recuperen totes les disposicions que contenen totes les paraules introduïdes. Així doncs, si s'hi introdueixen només paraules molt freqüents, com ara decret, resolució o anunci, la cerca serà infructuosa.

Hi ha la possibilitat de buscar per literals (frases completes); en aquest cas, simplement cal introduir entre cometes dobles (" " o «») el text que interesse buscar.


Quins són els operadors vàlids per a les cerques?

Quins són els operadors vàlids per a les cerques?

Operadors booleans

En la casella «Cercar per paraula» de la pàgina inicial del DOGV i del Portal Legislatiu es poden utilitzar diversos operadors booleans per tal de perfilar la cerca.

AND: per defecte, la cerca per diverses paraules uneix els termes amb l'operador «AND».

OR: cerca els documents que contenen un terme o un altre, o ambdós.

Frases exactes

Si es vol cercar per frases exactes, cal incloure-hi les paraules entre cometes (« ») o (" ").

Truncament

Amb els símbols «?» i «*» es poden fer cerques per truncament.

Amb l'interrogant es pot substituir un sol caràcter.

Per exemple: «Universi?a?» recuperarà resultats d'«Universitat» i «Universidad».

Amb l'asterisc es pot substituir un caràcter o més.

Per exemple: «Universita*» recuperarà resultats d'«Universitat» o «Universitats».


Com es pot recuperar documents per la informació que contenen?

Com es pot recuperar documents per la informació que contenen?

Els tesaurus són llistes estructurades de conceptes destinats a representar de manera unívoca el contingut dels documents i ajudar a l'usuari o usuària en la recuperació de les consultes. Dins de «Cerca avançada» trobem els següents:

 • «Descriptors d'organismes»: llista d'organismes propis desenvolupada pel DOGV.
 • «Descriptors geogràfics»: llista de comarques i les seues poblacions.
 • «Descriptors temàtics»: llista de descriptors del tesaurus EUROVOC en forma d'arbre; també hi apareixen els «TR», que són els termes relacionats que suggereixen uns altres termes del tesaurus relacionats pel seu significat amb el terme mostrat, i que es poden cercar separadament en la caixa en blanc; finalment, també hi ha els «TE», que són els termes equivalents, considerats sinònims del terme mostrat, però que no són termes de cerca en el tesaurus.

Per a cada descriptor, a continuació del nom es mostra, entre parèntesis, el nombre d'aparicions en la base de dades.


En quin ordre es mostra el resultat d'una cerca?

En quin ordre es mostra el resultat d'una cerca?

Una vegada introduïts els criteris de cerca, cal fer clic sobre el botó «Cercar» i el sistema mostra els resultats ordenats per més recents; si es desitja, des de la caixa situada a la part superior també es poden ordenar per més antic o per rang.

El botó «Guardar la cerca» permet guardar-la en el compte personal del portal i subscriure-se'n als avisos. Els botons «XLS» i «CSV» permeten exportar la llista de resultats en els formats CSV (valors separats per punt i coma) o XLS (Excel).


I si s'han detectat errades en realitzar una cerca?

I si s'han detectat errades en realitzar una cerca?

Us agrairíem que ens comunicàreu la incidència a l'adreça de correu electrònic «portal_dogv@gva.es», i tractarem de resoldre el problema en benefici de tots els usuaris i usuàries.


Serveis del DOGV

Què és el servei d’alertes i subscripcions que ofereix el Portal del DOGV?

Què és el servei d'alertes i subscripcions que ofereix el Portal del DOGV?

El Portal del DOGV ofereix diversos serveis d'informació. Després de registrar-s'hi, cal accedir a l'àrea personal, des d'on es poden seleccionar les subscripcions següents:

 • Alertes DOGV. En «Crear una alerta» podeu seleccionar les següents:
  • «Alerta sumari»: podeu seleccionar la periodicitat (diària o setmanal) i, si ho desitgeu, la data de finalització dels enviaments.
  • «Alerta DOGV personalitzada»: per a crear l'alerta cal donar-li un nom identificatiu i triar-ne la periodicitat (diària, setmanal o mensual), i, si ho desitgeu, podeu determinar la data de finalització dels enviaments; a continuació, cal emplenar el formulari amb les dades pertinents i seleccionar si desitgeu rebre avisos, encara que no n'hi haja resultats; finalment, cal fer clic en «Guardar».

Les alertes personalitzades només recuperaran la informació que continga els criteris que s'hagen introduït

 • Les meues cerques. És necessari estar connectat o connectada al Portal del DOGV. Permet guardar els paràmetres o condicions d'una cerca per a poder executar-la en qualsevol moment, i sense necessitat d'emplenar novament tots els camps. A més, permet subscriure's als resultats de «Les meues cerques». Quan es publique en el DOGV un document nou i complisca els paràmetres de la cerca, rebreu un missatge d'avís per correu electrònic.

És molt important elaborar-la acuradament, i comprovar si la vostra estratègia de cerca és adequada realitzant una consulta prèvia a l'acció de guardar-la.

 • Els meus documents. Permet seleccionar els documents que siguen del vostre interés per a tindre'ls guardats en el vostre compte i sense que els hàgeu de cercar cada vegada que us connecteu al Portal. A més, permet subscriure's a tots els documents guardats en «Els meus documents», o a alguns, per tal de rebre un avís de correu electrònic quan se'n publique una afectació.

En qualsevol moment podeu editar o eliminar les alertes.

Aquest servei no supleix l'edició electrònica del DOGV. Per tant, si en alguna ocasió una incidència n'impedeix el puntual enviament diari, el DOGV no es fa responsable del perjuí que això puga ocasionar. En aquests casos, el butlletí diari en format PDF estarà a la vostra disposició en el web.


Com puc registrar-me en el Portal del DOGV?

Com puc registrar-me en el Portal del DOGV?

Podeu donar-vos d'alta en el servei per dues vies: bé des del menú del Portal del DOGV, en «Alertes i subscripcions», bé fent clic en l'opció «El meu compte», que trobareu a la part superior del Portal del DOGV. En tots dos casos haureu d'emplenar el formulari d'alta amb les dades pertinents; aquest procediment és també vàlid per a donar-vos de baixa del servei en qualsevol moment.

Per a utilitzar els serveis d'informació i subscriure-vos a les alertes, seleccionar un document o guardar una cerca, cal estar registrat o registrada en el Portal del DOGV.


Com puc donar-me de baixa del Portal del DOGV?

Com puc donar-me de baixa del Portal del DOGV?

Podeu donar-vos de baixa del servei accedint a l'àrea personal, situada a la part superior dreta de cada pàgina del Portal, i, a continuació, des de la pestanya «Dades personals», clicant el botó «Baixa de la subscripció».


Caduca la subscripció al DOGV?

Caduca la subscripció al DOGV?

Cada any rebreu un avís per a renovar la subscripció i disposareu d'un període de quinze dies per a confirmar-la. Una vegada transcorregut aquest termini, si no heu renovat la subscripció, deixareu de rebre els correus electrònics.


Com i des de quan es garanteix l’autenticitat del DOGV digital?

Com i des de quan es garanteix l'autenticitat del DOGV digital?

Per a garantir l'autenticitat, integritat i inalterabilitat del contingut del DOGV, l'edició electrònica publicada en la seu electrònica incorpora la signatura digital avançada.

Aquesta signatura es troba en cada sumari del dia i, per separat, en cadascuna de les disposicions publicades, la qual cosa permet assegurar l'autenticitat d'una disposició concreta sense necessitat de descarregar el diari complet.

L'autenticitat del DOGV digital està garantida des de l'1 de gener de 2007 pel Decret 183/2006, de 15 de desembre, del Consell, pel qual es regula el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, norma amb la qual se substitueix el tradicional diari en format paper per l'edició electrònica com a única vàlida i autèntica, accessible a tots els ciutadans i ciutadanes de manera lliure i gratuïta, i amb els mateixos efectes que s'havien atribuït fins aquell moment a l'edició impresa en paper.


I si és una còpia, com puc saber que és fidedigna?

I si és una còpia, com puc saber que és fidedigna?

A més dels mecanismes comentats anteriorment, cada pàgina del DOGV digital porta imprés un codi de verificació electrònica (CVE) que identifica cada anunci, norma o acte publicats, la qual cosa conferEix al document la consideració de còpia fidedigna.

L'usuari o usuària pot accedir a aquest servici des de l'enllaç «Verificador de documents».


Dades obertes (OpenData)

Dades obertes (OpenData)

Dades Obertes (Opendata) és una iniciativa global, lligada a les polítiques de govern obert, que persegueix que les dades i la informació, especialment les que posseeixen les administracions públiques, es publiquen de manera oberta, regular i reutilitzable per a tothom, sense restriccions d'accés, copyright, patents o altres mecanismes de control.

Els documents publicats en el DOGV es poden consultar i descarregar en el format XML en l'esquema de metadades de l'ELI (Identificador europeu de legislació), així com en els habituals HTML i PDF.


Altres diaris oficials

Altres diaris oficials

Directori amb els enllaços web als butlletins i diaris oficials de la Comunitat Valenciana, de les comunitats autonòmiques, de l'Estat i de la Unió Europea, que podeu consultar en «Altres diaris oficials»