Visualització de contingut web

Com publicar en el DOGV

Qui pot sol·licitar la publicació?

La publicació poden sol·licitar-la les persones o òrgans que pretenguen la inserció del seu document, o les persones que per dret els representen o estiguen autoritzades per a cada sol·licitud concreta.

Qui sol·licite la inserció en el Diari Oficial es fa responsable de l'autenticitat del document que remeta.

Com s'ha de sol·licitar la publicació?

De conformitat amb el que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els següents subjectes:

 1. a) Les persones jurídiques.
 2. b) Les entitats sense personalitat jurídica.
 3. c) Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les Administracions Públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 4. d) Els qui representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
 5. e) Els empleats de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb elles per raó de la seua condició d'empleat públic, en la forma en què es determine reglamentàriament per cada Administració.

La presentació de sol·licituds s'efectuarà preferentment a través de l'aplicació informàtica accessible des del portal del Diari Oficial.

Per internet, a través del portal del Diari Oficial 

L'ús de la plataforma telemàtica comporta nombrosos avantatges, com ara la rapidesa i comoditat de l'enviament. A més, permet fer el seguiment del document fins a la seua publicació o la possibilitat d'efectuar-ne modificacions abans que es publique, i fins i tot genera automàticament la factura per al pagament posterior. Tot això, sense necessitat d'enviar cap tipus de documentació per un altre mitjà i tenint en compte que la recepció del document és instantània sense la més mínima demora ni desplaçament.

Prèviament caldrà sol·licitar l'autorització al Servei de Publicacions de la Generalitat, emplenant de forma ràpida i senzilla un formulari d'alta.

La sol·licitud d'alta d'un organisme remitent inclou també la d'un lloc d'enviament corresponent a una persona física. L'únic requisit indispensable és la possessió del certificat de signatura electrònica emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana o algun altre que hi siga compatible. Un mateix organisme remitent podrà disposar de tants llocs d'enviament com considere necessari i des de l'aplicació tindrà la capacitat de gestionar les altes o baixes dels seus usuaris i organitzar-ne l'estructura per departaments.

L'autorització per al seu ús implica l'obligatorietat d'adjuntar el document electrònic pel mateix mitjà i suposa el consentiment prestat per a aquest procediment concret per a rebre, per la mateixa via telemàtica, escrits i comunicacions, amb efectes jurídics.

Per Registre d'Entrada

La presentació de sol·licituds de publicació per mitjà d'instància o model normalitzat només serà procedent quan es tracte de persones físiques que, per raó de la seua capacitat econòmica o tècnica, o uns altres motius acreditats, no tinguen garantit l'accés i la disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris. En aquests supòsits, la persona interessada haurà d'adjuntar a la sol·licitud de publicació una declaració expressa que manifeste que no té garantit l'accés i la disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris. L'absència d'aquesta declaració, així com l'incompliment de la circumstància esmentada, determinaran la improcedència i la inadmissió consegüent d'aquesta via de sol·licitud de publicació.

Per a la correcta tramitació a través de Registre d'Entrada s'hauran d'aportar els documents següents:

 • Sol·licitud de publicació.
 • Justificant de l'abonament de la taxa.
 • CD o disquet que contindrà el fitxer o fitxers amb el text del document a publicar.

La sol·licitud haurà de portar la signatura manuscrita i identificada adientment, juntament amb les dades pertinents per a facilitar les notificacions necessàries del Servei de Publicacions de la Generalitat. Contindrà necessàriament com a sumari un extracte identificatiu del contingut del document que es pretén publicar i s'especificarà la classe de suport en què es presente.

La taxa per inserció haurà d'acreditar-ne el pagament mitjançant la validació mecànica per part de l'entitat bancària col·laboradora, per a la qual cosa hi haurà de constar el número d'autoliquidació. 

Tots dos models estan en format PDF i caldrà emplenar-los en línia abans d'imprimir-los per a la seua correcta tramitació.

Nota: el formulari de taxa s'haurà d'imprimir des del botó Acceptar que es troba a l'apartat A, dins del mateix formulari, perquè hi aparega el número d'autoliquidació.

 • Presentació de la sol·licitud

La sol·licitud de publicació s'haurà de presentar presencialment, o a través de missatgeria o correu postal, a l'adreça següent:

Diari Oficial 
Registre de Presidència de la Generalitat
Carrer d'En Bou, 9
46001 València

Així mateix, les sol·licituds també es podran presentar en qualsevol de les oficines PROP.

Instruccions per al pagament previ de la taxa

Pagament de les insercions en el DOGV

El pagament de les insercions en el Diari Oficial es realitzarà de forma prèvia, i cal utilitzar a l'efecte el model 046/9740, que heu d'emplenar en línia.

El formulari de taxa s'haurà d'imprimir des del botó Acceptar que es troba a l'apartat A, dins del mateix formulari, perquè hi aparega el número d'autoliquidació.

Cal emplenar un imprés de taxes per a cada inserció que sol·liciteu.

Valoració de la inserció

Mòduls

La taxa s'exigirà en funció del nombre de mòduls que comprenga el text a publicar. Cada pàgina del Diari Oficial està dividida en 4 mòduls, compostos de 1860 caràcters cada un. Només caldrà emplenar la casella corresponent al nombre de caràcters (sense el punt de miler, quan siga el cas), ja què el formulari telemàtic efectua automàticament el càlcul dels mòduls i l'import corresponent.

 • Podeu consultar el còmput de caràcters tipogràfics del text a publicar de forma automàtica utilitzant el menú Fitxer > Propietats > Estadístiques del programa de processament de textos que utilitzeu habitualment. A aquest efecte, es tindrà en compte la totalitat del document (títol, cos del text, data i firma), exclosos els espais en blanc i s'efectuarà sobre qualsevol de les dues versions, castellà o valencià.
 • Quan no siga possible el recompte informàtic dels caràcters tipogràfics, s'efectuarà el recompte manual, comptant els que continga la línia més llarga del text, exclosos els espais en blanc entre paraules, i multiplicant el nombre així obtingut pel de les línies totals que componen el document. A aquest efecte, les línies de longitud inferior a un terç equivaldran, cada dues d'aquestes, a una línia completa.

Càlcul de mòduls

Els caràcters totals es dividiran entre 1860, i s'obtindrà així el nombre de mòduls a abonar. En qualsevol cas, les fraccions de mòdul tindran la consideració de mòdul complet.

Llistats, mapes o altres gràfics de difícil valoració

Correspon a pàgines DIN-A4 o similars que es publiquen a partir de fitxers PDF, JPG, Access, Excel, etc.; és a dir, només aquelles pàgines que no contenen simple text i no entren en el còmput anterior.

Tarifes*

La taxa s'exigirà conforme al que es disposa en el següent quadre de tarifes, aprovades per la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes (DOGV núm. 8202, de 30.12.2017) i actualitzades per la Llei de Pressupostos de la Generalitat vigent i el DECRET LLEI 2/2022, de 22 d'abril, del Consell per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l'impacte de la inflació (DOGV núm. 9327 de 28.04.2022)


A. Mòduls

Tarifa normal: 40,78 euros/mòdul

Tarifa reduïda*: 20,38 euros/mòdul


* Aplicable quan el document es remeta en suport digital amb format de text en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

B. Llistats, mapes o altres gràfics de difícil valoració


Import per pàgina : 81,56 euros

 

Forma de pagament

 • Una vegada emplenada la factura s'efectuarà l'ingrés en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren a l'apartat D del model de taxa per inserció.
 • La còpia per a l'administració, validada per l'entitat bancària, es presentarà, o s'enviarà, juntament amb la sol·licitud de publicació i el document que voleu publicar.
 • També existeix la possibilitat d'efectuar el pagament de la taxa de forma telemàtica des del Portal Tributari.
Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional