Visualització de contingut web

Alertes del Diari Oficial

Què són les Alertes?

És un servei personalizat i gratuït que permet rebre puntualmente per correu electrònic aquella informació publicada en el Diari Oficial que siga del vostre interés.

Quina informació podem rebre?

Podeu optar per rebre, en valencià o castellá, la infomació següent:

  • Diàriament podeu rebre el sumari complet del Diari Oficial publicat, amb els enllaços per a poder consultar els documents, o
  • Informació sobre els documents publicats en el Diari Oficial sobre una o diverses de les matèries següents: legislació, autorizacions administratives, ajudes, beques, premis, contractació administrativa (licitacions), convenis col·lectius, ocupació pública (excepte nomenaments de personal funcionari), impacte ambiental, plans d'urbanisme.

Quan rebem la informació?

Trieu quan voleu rebre la informació: tots els dies, diversos dies per setmana, una vegada per setmana o cada 15 dies.

Més informació

Si teniu algun dubte, comentari o suggeriment envieu un correu electrònic a: dogv@gva.es

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional