Projecte ELI

Què és l'«ELI»?

L'Identificador Europeu de Legislació («ELI») és una iniciativa, adoptada l'any 2012 conjuntament pels països i les institucions de la UE, que permet accedir en línia a la legislació en un format normalitzat, de manera que es puga localitzar, intercanviar i reutilitzar per damunt de les fronteres. L'espai europeu de llibertat, seguretat i justícia requereix el coneixement del dret europeu, però també el coneixement recíproc dels sistemes jurídics dels estats membres. Encara que hi ha molta informació legislativa disponible digitalment en Internet, l'accessibilitat i la interoperabilitat dels sistemes d'informació de les institucions nacionals i europees es veuen obstaculitzades per les diferències dels diversos ordenaments jurídics nacionals, així com per les diferències que hi ha en els sistemes tècnics utilitzats per a emmagatzemar i presentar la legislació en els llocs web nacionals.

En aquest context, l'Identificador Europeu de Legislació («ELI») té per objecte facilitar l'accés, l'intercanvi i la interconnexió de la informació jurídica publicada en els sistemes d'informació jurídica nacionals, europeu i mundial, per posar en marxa una xarxa d'informació legal, disponible com a conjunt de dades obertes i susceptibles de reutilització. L'estàndard «ELI» inclou especificacions tècniques sobre:

  • Identificadors web (URI) de la informació jurídica (pilar 1 del projecte).
  • Metadades que especifiquen la manera de descriure la informació jurídica (pilar 2).
  • Un llenguatge específic per intercanviar legislació en formats de lectura mecànica (pilar 3).

La implementació d'aquest identificador a Espanya s'està abordant de manera coordinada a través de la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica, que és un òrgan tècnic de cooperació de l'Estat, les comunitats autònomes i les administracions locals. Per això, aquesta comissió va decidir crear l'any 2017 un grup de treball «ELI» per a estudiar la manera d'aplicar aquest estàndard a la legislació espanyola.

A partir del treball realitzat per aquest grup, la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica va aprovar, en la reunió de 13 de març de 2018, l'Especificació tècnica per a la implementació de l'Identificador Europeu de Legislació a Espanya (fase 1), aplicable a les normatives estatal i autonòmica. Posteriorment, el 24 de febrer de 2022, s'ha aprovat una nova versió de l'Especificació, que inclou les adaptacions necessàries per a aplicar l'«ELI» també a la normativa local.

L'Especificació té com a objectiu establir les directrius comunes que requereix la implementació de l'«ELI» en el context espanyol, de manera que la identificació i la descripció de les normes estatals, autonòmiques i locals es realitzen de manera coordinada i coherent per les diferents administracions.

D'aquesta manera, Espanya se suma a la llista de països europeus que ja apliquen l'estàndard «ELI» (a més, entre altres, de Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Noruega, Portugal, Àustria, Bèlgica, Polònia i el Regne Unit), així com la Unió Europea.

Més informació:

Identificador Europeu de Legislació (ELI)

Conclusions del Consell de la Unió Europea en les quals es promou la creació d'un identificador europeu de legislació (2012/C 325/02, DOUE C325, de 26.10.2012)

Quines normes del «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» (DOGV) tenen «ELI»?

Les administracions estatal i autonòmica estan treballant per a aplicar l'«ELI» a la normativa que ofereixen les seues bases de dades, utilitzant com a fonament l'Especificació tècnica per a la implementació de l'Identificador Europeu de Legislació.

«ELI» s'aplica a totes les normes de caràcter legislatiu publicades en la secció I, «Disposicions generals», del DOGV des del número 1, de 19 de maig de 1978, sobre les quals s'ha realitzat una anàlisi jurídica i documental.

Les normes de caràcter normatiu, llei orgànica, llei, reial decret llei, decret legislatiu, decret llei, reial decret, decret, ordre, acord, circulars, altres normes de rang reglamentari, correcció d'errades, amb les seues versions corregides i consolidades, es poden consultar en el «Portal legislatiu». Les versions originals d'aquestes normes estan referenciades amb el paràmetre ELI /dof/, i les consolidades, amb el paràmetre ELI /con/. En el Diari Oficial trobem dues especificacions tècniques, ateses les peculiaritats següents:

  • En el cas de l'element de la llengua, els PDF del Diari Oficial són bilingües, per la qual cosa s'ha creat específicament l'element vci-spa per a l'URI del PDF original.
  • En el cas de les normes que contenen numeracions mixtes, que combinen nombres i lletres, en el nostre cas, no s'han tingut en compte per a construir l'URI i s'ha optat per atribuir-se un identificador fictici.

Com s'identifiquen les normes amb «ELI»?

Cada recurs legal té una URI (Uniform Resource Identifier) que l'identifica de manera unívoca i permanent en Internet. Les URI es construeixen de conformitat amb la plantilla definida per l'especificació tècnica per a les normes estatals i autonòmiques, que es mostra a continuació:

/eli/{jurisdiction}/{type}/{year}/{month}/{day}/{number}/{version}/{version_dato}/{language}/{formato}

Components de l'URI
Camp (ELI) Descripció Format Valors Aplicació al portal del DOGV
jurisdiction Jurisdicció Llista limitada de valors alfabètics

Taula de vocabulari controlat

https://www.elidata.es/mdr/authority/jurisdiction/

El portal del DOGV ofereix normes de la jurisdicció valenciana (es-vc))
type Rang de la norma Llista limitada de valors alfabètics (d'1 a 4 lletres)

Taula de vocabulari controlat

https://www.elidata.es/mdr/authority/resource-type/

El portal del DOGV ofereix normes del rang: llei orgànica, llei, reial decret llei, decret legislatiu, decret llei, reial decret, decret, ordre, acord, circulars, resolucions, Subtype (corrigendum)
year Any de disposició Valors numèrics. Format: AAAA

2001, 2002...

 

 

 

Data de signatura (yyyy/mm/dd)

month Mes de disposició Valors numèrics. Format: MM

01, 02...

day Dia de disposició Valors numèrics. Format: DD

01, 02...

number (natural identifier) Número Valors numèrics, a vegades alfanumèrics

 

En el cas de les normes sense número oficial, s'adjudica un número fictici (1), (2), (3). En el cas de les normes amb rang, data i número idèntic, es genera un sufix (b), (c), (d) per evitar la duplicitat d'URI
version Identifica si el recurs legal és l'inicial, el consolidat o el corregit. Llista limitada de valors alfabètics (3 lletres)

Taula de vocabulari controlat

https://www.elidata.es/mdr/authority/version/

El Portal del DOGV ofereix la versió inicial de totes les normes publicades, i també el text consolidat. Si es tracta del text inicial tal com va ser publicat originalment al DOGV, s'identifica l'URI amb /dof/ Si es tracta d'una versió consolidada, en la qual s'han incorporat les successives modificacions que ha experimentat el text, s'identifica l'URI amb /con/ Si es tracta de la versió publicada a la qual s'han introduït correccions d'errades, s'identifica l'URI amb /cer/
version_dato (point in time) Indica la data d'actualització que correspon al text consolidat. Valors numèrics. Format: AAAAMMDD

 

Es correspon amb la data d'entrada en vigor de la versió consolidada.
language Idioma de la disposició Llista limitada de valors alfabètics

Taula de vocabulari controlat

https://www.elidata.es/mdr/authority/language/

 

En el portal del DOGV es poden trobar publicacions de normativa en castellà (spa), valencià (vci) i text bilingüe (vci-spa)
formato Format de publicació Llista limitada de valors Els valors dels formats s'han d'ajustar a les tipologies establides per la Internet Assigned Numbers Authority (IANA). El portal del DOGV ofereix els següents formats: pdf, html.

 

També s'identifiquen amb «ELI» les correccions d'errades de les normes publicades en el DOGV amb l'estructura següent, que es basa en l'URI de la norma corregida:

/eli/{jurisdiction}/{type}/{year}/{month}/{day}/{number}/{corrigendum}/{pubdate}/{dof}/{language}/{formato}

El model conceptual «ELI»

Les normes es descriuen adaptant-se al model FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records), i se'n distingeixen diferents nivells:

  • recurs legal
  • expressió legal
  • format

L'especificació tècnica estableix que es tindran en consideració, per a cada norma, dos nivells de recursos legals:

  • Un primer nivell, que es correspon amb la norma considerada de manera abstracta.
  • Un segon nivell derivat de l'anterior, que es correspon amb les diferents versions que pot tindre una norma, ja es tracte de la que està publicada inicialment en el Diari Oficial o de les versions consolidades.

Tots aquests recursos es relacionen entre si mitjançant diferents propietats «ELI».

Modelo conceptual

Més informació en l'apartat 5 de l'Especificació tècnica per a la implementació de l'Identificador Europeu de Legislació a Espanya.

URI generada de conformitat amb el model «ELI»

Alconsultar la Base de dades legislativa del Portal del DOGV, trobareu en la capçalera de cada norma l'enllaç PERMALINK ELI, que conté l'URI del recurs legal abstracte. Aquests són alguns exemples d'URI per als diferents tipus de rangs existents en el Portal del DOGV:

Rang Sigla Títol URI ELI
Llei orgànica lo Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/lo/1982/07/01/5/
Llei l Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/l/2019/02/18/3/
Reial decret llei rdl Reial decret llei 16/1981, de 16 d'octubre, d'adaptació de plans generals d'ordenació urbana https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/rdl/1981/10/16/16/
Decret legislatiu dlg Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, de Consell, pel qual aprova el text refós de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/dlg/2015/05/15/2/
Decret llei dl Decret llei 4/2019, de 29 de març, del Consell, de prestació del servei de transport públic discrecional de persones viatgeres mitjançant arrendament de vehicles amb conductor https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/dl/2019/03/29/4/
Reial decret rd Reial decret 376/2019, de 14 de juny, pel qual es nomena Ximo Puig i Ferrer president de la Generalitat Valenciana https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/rd/2019/06/14/376/
Decret d Decret 203/2019, de 4 d'octubre, del Consell, de creació de la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/d/2019/10/04/203/
Ordre o Ordre 9/2019, de 4 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'inclouen noves activitats en el Repertori d'oficis artesans de la Comunitat Valenciana https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/o/2019/10/04/9/
Acord a Acord de 23 de gener de 2019, del Consell General, pel qual s'aproven les normes generals reguladores per a l'atorgament de finançament bonificat a projectes empresarials determinats https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/a/2019/01/23/(1)/
a Acord 3262/IX, de 17 d'abril de 2019, de la Mesa de les Corts Valencianes, sobre actualització del Reglament de les Corts Valencianes https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/a/2019/04/17/(1)/
Circulars cir Circular 2/2003, del conseller de Sanitat, de 13.11.03, sobre la utilització de les receptes mèdiques oficials del Sistema Nacional de Salut en la Conselleria de Sanitat https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/cir/2003/11/13/2/
Altres normes de rang reglamentari alia Reforma del Reglament de les Corts, de la regulació del debat de política general i tramitació d'esmenes https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/alia/2018/07/18/(1)/
Tribunal Constitucional. Recurs d'inconstitucionalitat número 5425-2017 contra determinats preceptes de la Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat Valenciana, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/alia/2018/03/20/(1)/
Correcció d'errades corrigendum Correcció d'errades de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/l/2019/02/18/3/corrigendum/20190710/

 

A partir de l'URI del recurs legal abstracte, es generen les URI dels recursos legals que agrupa, així com de les seves expressions i formats. Exemples d'URI

 

Com navegar pel Portal del DOGV utilitzant l'«ELI»?

Els components de l'«ELI» s'utilitzen de manera independent, la qual cosa permet recuperar, mitjançant el truncament de l'URI, totes les normes corresponents en funció dels paràmetres seleccionats al navegador.

Normes de la Comunitat Valenciana

El Portal del DOGV ofereix diferents variants lingüístiques (expressions) de la versió inicial de la Llei 2/2015:

El format o manifestació és la materialització d'una expressió legal (html, pdf, etc.):

En el cas de les versions corregides:

Respecte a les versions consolidades, el Portal del DOGV ofereix totes les versions que haja tingut la norma des que es va publicar:

La data d'actualització que s'indica al final, es refereix a la data d'inici de vigència de la versió consolidada. En el cas que no se n'indique la data d'actualització (version_date), se n'oferirà l'última versió consolidada o actualitzada:

El format de les versions consolidades (html, pdf):

Com es descriuen les normes amb «ELI»?

L'especificació tècnica ha seleccionat les metadades de l'ontologia «ELI» que, com a mínim, han de compartir totes les administracions, per descriure les normes estatals i autonòmiques de les seues bases de dades (metadades mínimes comunes).

Ontologia «ELI» versió 1.2

Name Based on (superproperty, superclass, broader) Applicable to (domain)
Classes
LegalResource frbroo: F1_Work n/a
LegalExpression frbroo: F22_Self-Contained_Expression n/a
Format frbroo: F3_ Manifestation_Product_Type n/a
Properties: FRBR structure
is_member_of

dcterms: isPartOf

frbroo: R10i_is_member_of

LegalResource
has_member

dcterms: hasPart

frbroo: R10_has_member

LegalResource
is_realized_by frbroo: R3_is_realised_in LegalResource
realizes frbroo: R3i_realises LegalExpression
is_embodied_by frbroo: R4_carriers_provided_by LegalExpression
embodies frbroo: R4i_compromises_carriers_of Format
Properties: description
number   LegalResource; LegalExpression
uri_schema   LegalResource; LegalExpression; Format
id_local dcterms: identifier LegalResource; LegalExpression; Format
type_document dcterms: type LegalResource
jurisdiction eli: relevant_for LegalResource; LegalExpression
responsability_of_agent   LegalResource
is_about dcterms: subject LegalResource
version   LegalResource; LegalExpression
version_date dcterms: date LegalResource; LegalExpression
Properties: dates and date-related
date_document dcterms: date LegalResource
date_publication dcterms: issued LegalResource or LegalExpression
in_force   LegalResource or LegalExpression
first_date_entry_in_force   LegalResource or LegalExpression
date_no_longer_in_force   LegalResource or LegalExpression
Properties: relations
consolidates dcterms: relation LegalResource; LegalExpression
consolidated_by dcterms: relation LegalResource; LegalExpression
corrects dcterms: relation LegalResource or LegalExpression
corrected_by dcterms: relation LegalResource or LegalExpression or Format
Properties: LegalExpression and Format
language dcterms: language LegalExpression
title dcterms: title LegalExpression
title_short dcterms: alternative LegalExpression
title_alternative dcterms: alternative LegalExpression
published_in_format   Format
publisher_agent dcterms:publisher LegalExpression;Format
format dcterms:format Format
legal_value   Format

 

En la pàgina https://elidata.es/documentacion_tecnica/especificacion_tecnica.php pot trobar-se informació detallada sobre el projecte, així com les últimes novetats.