Visualització de contingut web

Avís legal

El Diari Oficial és la publicació oficial de la Generalitat i el mitjà de la Comunitat Valenciana en què s'insereixen les normes, les resolucions, els actes i els anuncis, de conformitat amb els articles 25.5 i 29.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i en aplicació del principi constitucional de garantia de publicitat.

El Diari Oficial està integrat per un conjunt de documents electrònics, signats, verificats i autentificats individualment de forma electrònica, d'acord amb les normes de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). Estos documents tenen la consideració d'únics documents originals i seran custodiats i conservats per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.

El Diari Oficial es publicarà en format electrònic, com a única versió, que tindrà la consideració d'oficial i autèntica. Quedarà garantida la identificació del titular competent per a la seua publicació, i de la voluntat de publicació del Diari Oficial, a través de la signatura electrònica del document per part del mateix. Es difondrà a través de la pàgina web oficial del Diari Oficial, en l'adreça: https://dogv.gva.es, dins el portal web de la Generalitat, garantint en tot cas l'autenticitat i integritat del seu contingut, així com la seua accessibilitat.

(DECRET 183/2006, de 15 de desembre, del Consell, pel qual es regula el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana)

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional