¿Què és el DOGV?

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) és el mitjà de publicació oficial de les lleis i normes de la Comunitat Valenciana, i de les resolucions, els actes i els anuncis de la Generalitat i d'altres administracions i organismes públics, així com de particulars, que, d'acord amb l'ordenament jurídic, han de ser objecte de publicació oficial.

El DOGV es publica tots els dies de l'any –excepte els dissabtes i els diumenges– i els festius d'àmbit autonòmic i nacional, tot i que si hi ha necessitats extraordinàries, a instàncies de la persona titular de la conselleria de què depén el DOGV, també es pot publicar en qualsevol d'aquests.

La publicació es realitza simultàniament en els dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, i ambdues versions tenen la consideració d'oficial i autèntica.

El DOGV és editat pel Servei de Publicacions de la Generalitat, adscrit a la Secretaria Autonòmica de Presidència de la Generalitat, i la seua difusió es realitza en la seu electrònica https://dogv.gva.es.

Història del DOGV

El dia 3 de maig de 1978, el president del Consell, José Luis Albiñana, va signar el Decret de creació i publicació del Butlletí Oficial del Consell del País Valencià, el primer número del qual va aparéixer el 19 de maig de 1978. Sota aquesta denominació es van publicar 73 números, i el darrer va veure la llum l'1 de juliol de 1982.

El diari oficial passà a denominar-se Diari Oficial de la Generalitat Valenciana com a òrgan d'edició oficial de les disposicions d'interés i observança generals emanades de la Comunitat Valenciana, i el primer número amb aquesta nova denominació, el 74, del 15 de juliol de 1982, disposava la publicació del text de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

El Decret de 3 de desembre de 1982 (DOGV número 85, de 17 de desembre de 1982) va disposar que serien publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana totes les normes, disposicions i actes emanats del Govern Valencià que, per la seua naturalesa, ho requeriren.

Amb el Decret 86/1983, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, es van crear el Servei de Publicacions i el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i s'informava de la conveniència de publicar no sols les disposicions que emanaren de la Generalitat Valenciana, sinó també tot allò que afectara els interessos generals de la Comunitat Valenciana; posteriorment es va dictar una regulació expressa en la normativa actual: el Decret 142/1986, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, d'ordenació del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Però el transcurs del temps i l'experiència acumulada en la seua aplicació van fer necessàries la modificació i la reglamentació d'algunes qüestions per tal d'omplir algunes llacunes observades, raó per la qual es va dictar el Decret 6/1997, de 28 de gener, del Govern Valencià, pel qual es regula el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que recull la configuració actual de les unitats amb funcions relatives al DOGV i impulsa l'ús de mitjans informàtics i telemàtics per tal d'agilitar-ne el procés d'edició, amb el respecte de les garanties i les limitacions legals.

Posteriorment, amb el Decret 183/2006, de 15 de desembre, del Consell, pel qual es regula el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, es va establir una nova denominació del Diari, que passa a anomenar-se Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV). A més, se substituïa el tradicional diari en format paper per l'edició electrònica com a única vàlida i autèntica, accessible a tots els ciutadans i ciutadanes de forma lliure i gratuïta, i amb els mateixos efectes que els atribuïts fins a aquell moment a l'edició impresa en paper.

Actualment, el DOGV està regulat pel Decret 1/2013, de 4 de gener, del Consell, pel qual regula el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, amb l'edició electrònica que facilita a tots els ciutadans i ciutadanes l'accés permanent, lliure i gratuït als documents publicats en el Diari, així com l'obtenció de còpies autèntiques d'aquests, signades digitalment, d'idèntica validesa que la signatura manuscrita dels documents consignats en paper.

El Diari Oficial va recuperar la denominació de Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que incorpora el nom de les nostres institucions d'autogovern i que està regulat en el Decret 126/2016, de 7 d'octubre, del Consell, pel qual es modifica la denominació del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Normativa del DOGV

L'article 29 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana disposa que «totes les normes, disposicions i actes emanats del Consell que, per la seua naturalesa, ho exigisquen, seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat en les dues llengües oficials».

El Decret 1/2013, de 4 de gener, del Consell, pel qual es regula el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV número 6937, de 7 de gener de 2013), és la norma vigent que regula actualment el DOGV.

Carta de serveis del DOGV

La Carta de serveis és el document a través del qual el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana informa la ciutadania dels serveis que té encomanats i dels drets que els assisteixen, i en el qual manifesta públicament els compromisos de qualitat que assumeix en la seua prestació.

La finalitat de les cartes de serveis és desenvolupar el principi de servei efectiu als ciutadans, que ha d'orientar l'actuació de les administracions públiques, de conformitat amb la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana (DOGV número 9323, de 22 d'abril de 2022), i amb l'article 32.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. (DOGV número 8118, d'1 de setembre de 2017).

Carta de Serveis del DOGV Arxiu PDF, 1.013 KB

Dades de contacte

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Presidència de la Generalitat

Secretaria Autonòmica de Relacions Institucionals i Transparència

Direcció General de Relacions amb les Corts

Servei de Publicacions de la Generalitat

Plaça de Nules, 2 - 46003 València

dogv@gva.es