Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

LLEI 14/2005, de 23 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de La Generalitat. [2005/14571]

(DOGV núm. 5166 de 30.12.2005) Ref. Base de dades 6570/2005

LLEI 14/2005, de 23 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de La Generalitat. [2005/14571]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
La Llei de Pressupostos de La Generalitat per a l'any 2006 establix determinats objectius de política econòmica la consecució dels quals exigix l'aprovació de diverses normes que permeten l'execució del programa econòmic del Consell, en els diferents camps en què es desplega la seua activitat.
La present llei recull, al llarg del seu articulat, una sèrie de mesures referents a aspectes tributaris, de gestió econòmica i d'acció administrativa en diferents camps.
En el capítol I s'inclouen les modificacions del Text Refós de la Llei de Taxes de La Generalitat, aprovat per mitjà de Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de La Generalitat, que afecten diversos preceptes de la dita norma. Les novetats introduïdes en esta són les següents: a) En el títol preliminar es preveu la possibilitat de noves formes de quantificació de les taxes per utilització del domini públic; b) En el títol II s'amplia el fet imposable de la taxa per obtenció de còpies simples de documents i instruments judicials a tots els processos judicials, i es modifiquen els suports de destí, com a conseqüència dels avanços tecnològics. Així mateix, es crea la taxa per autorització o acreditació d'entitat col•laboradora en la gestió recaptatòria de La Generalitat i de canals de pagament d'ingressos de dret públic d'esta; c) En el títol V es reordena el contingut i l'import de determinades tarifes, com a conseqüència dels canvis operats en els servicis acadèmics actuals, així com per a aconseguir una gestió més eficaç en el pagament de matrícules. Així mateix, se suprimix la taxa pels servicis prestats en centres d'ensenyament infantil, de conformitat amb la política de gratuïtat d'estes empresa per La Generalitat, es modifica la quantia del “Carnet Jove” i s'amplia l'exempció de la taxa per la utilització de les instal•lacions del Complex Educatiu de Cheste als esportistes de programes de tecnificació; d) En el títol VI es reformulen i actualitzen determinats servicis sanitaris i hematològics, així com diverses tarifes, d'acord amb la nova realitat prestacional; e) En el títol VII es revisa la tarificació de les autoritzacions d'ús d'explosius en obres civils i assistència en voladures, i s'establixen tarifes per inscripcions en el Registre d'Activitats Comercials i les seues modificacions; f) En el títol VIII se substituïx la denominació de l'actual Direcció General de Pesca per una referència genèrica competencial; g) En el títol IX es modifiquen determinats epígrafs en el fet imposable de la taxa per llicències de caça, pesca, vies pecuàries i activitats complementàries, a fi d'adaptar-lo a la vigent normativa de caça a la Comunitat Valenciana i es reordenen alguns conceptes i quanties relatius als vedats de caça, i, així mateix, s'hi introduïxen exempcions i bonificacions per a famílies nombroses en el pagament de la dita taxa; h) En el títol XI s'introduïx igualment l'exempció per a famílies nombroses de categoria especial de la taxa per l'elaboració dels informes de seguiment d'adopcions internacionals; i) Finalment, s'hi introduïx un nou títol XII, pel qual es crea la taxa per ús comú especial o ús privatiu dels béns de domini públic de La Generalitat.
En el capítol II s'inclouen les modificacions de la Llei 1/1999, de 31 de març, de La Generalitat, de Tarifes Portuàries, que afecten diversos preceptes de la dita llei. Les novetats introduïdes es referixen als dos aspectes següents:
a) En primer lloc, s'introduïx la possibilitat d'acordar la baixa d'ofici per falta de pagament de les tarifes portuàries en període voluntari, coadjuvant així al manteniment d'una mínima disciplina en l'àmbit portuari.
b) En segon lloc, es definix amb major precisió el fet imposable de la tarifa I-2, incloent-hi tota la zona portuària en la definició i no sols la zona de servici.
El capítol III conté les modificacions de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, del tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, incloent-hi les següents:
a) Modificació íntegra de l'article quart de la llei, amb l'objecte de sistematitzar, reordenar i aclarir el seu contingut, que s'ha vist afectat per diverses modificacions en els últims anys, així com per la modificació de diverses normes no tributàries a les quals l'article quart remetia en diversos aspectes.
D'altra banda, es procedix a un increment general de la quantia dels imports fixos i dels límits de renda màxima per a l'aplicació de diverses deduccions en la quota autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
En particular, a més, la nova redacció de l'article quart inclou la modificació de la deducció en la quota autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per naixement o adopció d'un fill, per a la seua aplicació, a més d'en l'exercici del naixement o adopció, en els dos exercicis posteriors, per als contribuents fins a determinats nivells de renda, complementant els beneficis fiscals per fills en l'impost fins ara existents. Igualment, s'introduïx en l'article un nou apartat, corresponent a una nova deducció en la quota autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per ascendents majors de 75 anys, i per ascendents majors de 65 anys que siguen discapacitats, per a contribuents fins a determinats nivells de renda, que complementa, en relació amb els col·lectius de majors i discapacitats, l'actual deducció per contribuents majors de 65 anys discapacitats. Finalment, s'hi inclouen les inversions per a l'aprofitament de l'energia eòlica en l'àmbit d'aplicació de la deducció per quantitats destinades a inversions per a l'aprofitament de fonts d'energia renovables en la vivenda habitual.
b) Modificació de l'apartat u de l'article deu de la Llei, que afecta els aspectes següents: En primer lloc, l'increment, fins a 40.000 euros, de la reducció en la base imposable de l'Impost sobre Successions i Donacions en els supòsits d'adquisicions mortis causa efectuades per descendents del causant de 21 o més anys, ascendents i cònjuge, enquadrats en el Grup II de grau de parentiu de l'article 20.2.a) de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions; i, en segon lloc, l'increment de fins a 96.000 euros de la corresponent reducció en la base imposable en els supòsits d'adquisicions mortis causa efectuades per descendents del causant menors de 21 anys, enquadrats en el Grup I de grau de parentiu. Estos beneficis responen a la necessitat salvaguardar la neutralitat tributària en el relleu generacional en la titularitat del patrimoni no empresarial dins de l'àmbit de la família.
c) Modificació dels articles deu bis i dotze bis de la llei amb l'objecte d'establir diversos beneficis fiscals en l'Impost sobre Successions i Donacions, en relació amb les donacions entre pares i fills.
A este efecte, s'establixen diversos beneficis per parentiu, distingint, igual que ja es produïa en l'àmbit de les adquisicions mortis causa, entre les adquisicions inter vivos per fills o adoptats menors de 21 anys —a les quals es reconeix un major benefici, amb un major import de la reducció en la base imposable i amb l'establiment d'una bonificació en la quota del 99 per 100, amb un límit de 420.000 euros— i les efectuades per fills amb 21 o més anys d'edat i pels pares o adoptants. Els beneficis resulten aplicables als donataris amb un patrimoni preexistent de fins a 2.000.000 d'euros.
Amb la mesura es respon a una realitat social d'ajuda mútua al si familiar i esta pretén afavorir determinades polítiques socials, com l'adquisició de la primera vivenda pels joves o la preservació d'una qualitat de vida digna per als majors en entorns familiars i propis. Els nous beneficis fiscals complementen els ja existents per a les donacions de béns empresarials o a favor de discapacitats, i afecta, fonamentalment, donacions no empresarials de menut import al si familiar més estret, que constituïxen la part més substancial de l'àmbit objectiu actualment gravat per l'Impost en la seua modalitat d'adquisicions inter vivos.
D'altra banda, s'àmplia l'àmbit de les reduccions actualment existents en les donacions a discapacitats, establint una nova reducció per a discapacitats amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, que siguen fills o adoptats o pares o adoptants del donant. A més, s'establix una bonificació en la quota del 99 per 100 en les donacions a discapacitats físics o sensorials amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100 o discapacitats psíquics amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, que siguen fills o adoptats o pares o adoptants del donant.
Igualment, s'amplia l'àmbit d'aplicació de l'actual reducció en donacions d'empresa familiar, en particular, en l'àmbit de les explotacions agràries, per a equiparar-la en les donacions entre pares i fills, adoptants i adoptats, i viceversa, amb el tractament que reben en les transmissions mortis causa. A este efecte, es reduïxen els requisits necessaris per a accedir a la reducció actualment vigent i s'establix una nova reducció per a les empreses familiars agrícoles que no constituïxen la principal font de renda dels seus respectius donants.
d) Increment general de la quantia dels límits de renda màxima per a l'aplicació dels tipus reduïts en Transmissions Patrimonials Oneroses i Actes Jurídics Documentats de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats establits en favor de les famílies nombroses.
e) Introducció d'un nou tipus de gravamen d'Actes Jurídics Documentats de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats del 2 per 100, aplicable a les primeres còpies d'escriptures i actes notarials que documenten transmissions de béns immobles respecte de les quals s'haja renunciat a l'exempció en l'Impost sobre el Valor Afegit, de conformitat amb el que disposa l'article 20.Dos, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit.
f) Modificació de l'apartat dos de l'article quinze de la Llei, per la qual s'establix el termini d'ingrés de la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, en la modalitat d'establiments diferents de casinos de joc, entre els dies 1 a 20 del mes següent al de l'adquisició dels cartons de bingo corresponents.
En el capítol IV, s'emmarquen les modificacions següents de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana:
a) Inclusió d'un nou representant de l'administració local en el Consell d'Administració de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.
b) Establiment d'una bonificació del 45 per 100 en la quota de consum del Cànon de Sanejament per a determinats establiments industrials, en la part que grave consums procedents d'aigües tractades en instal•lacions públiques de sanejament i depuració, subministrades directament per l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.
El capítol V introduïx modificacions al Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de La Generalitat. La primera d'elles, referida a les subvencions genèriques o innominades, substituïx el tràmit de ratificació pel Consell pel d'autorització prèvia del Consell en el seu atorgament quan superen la quantia d'un milió d'euros, sense efectuar cap distinció per a la seua exigibilitat entre subvencions de naturalesa corrent o de capital, i establint la necessitat de donar-ne compte al Consell quan les dites subvencions, sense arribar a l'import referit, superen la quantia de dos-cents cinquanta mil euros per perceptor.
En segon lloc, s'exclou d'aplicació la normativa autonòmica en matèria de convenis de col•laboració quan es tracte d'actuacions administratives vinculades a processos de sol•licitud d'ajudes de la Unió Europea, o l'adhesió a acords de cooperació entre socis d'un projecte europeu posteriors a l'aprovació del cofinançament comunitari, que requerixen ajustar-se a procediments propis de la Unió Europea les característiques dels quals ho fan incompatible amb les actuals limitacions recollides en la nostra vigent legislació autonòmica. Així mateix, la norma determina l'òrgan competent per a la subscripció dels dits documents.
En tercer lloc, amb l'objecte d'aclarir els dubtes i les interpretacions sorgides sobre l'àmbit d'aplicació de l'expressió “obligacions o despesa que han de ser aprovats pel Govern” a què fa referència l'article 58 de la llei esmentada, es modifica la redacció del vigent precepte, per a establir el deure de fiscalització prèvia per la Intervenció General de tots aquells expedients amb transcendència en matèria de despesa que se sotmeten a la consideració del Consell.
I finalment, dins d'este capítol, s'addicionen dos nous apartats a l'article 69 en considerar-se necessari introduir-hi una disposició que regule les obligacions de rendició d'informació per les entitats dependents de La Generalitat afectades pels acords del Consell de Política Fiscal i Financera de 10 d'abril del 2003, amb l'objecte de poder complir els requeriments d'informació en matèria d'estabilitat pressupostària que realitze el Ministeri d'Economia i Hisenda.
El capítol VI, referit al Text Refós de la Llei de Funció Publica Valenciana, en primer lloc, modifica l'actual regulació possibilitant que el personal laboral amb capacitat disminuïda ocupe llocs de treball de naturalesa funcionarial en els supòsits en què es tinga reconegut per òrgan competent el dret al canvi de lloc de treball per estos motius.
D'una altra banda, cal destacar entre les modificacions introduïdes al text legal mencionat, la que establix la possibilitat de prorrogar el termini per al nomenament dels funcionaris de carrera de La Generalitat quan hi haja raons justificades per a això, sense que en estos casos es genere responsabilitat patrimonial per a l'administració.
Així mateix, preveu l'adequació de la regulació relativa a la provisió temporal de llocs de treball a les modificacions introduïdes pel Decret 68/2005 de 8 d'abril del Consell, en el Decret 33/1999 de 9 de març. A més, permet classificar llocs funcionarials de sector indistint, no sols als pertanyents al grup A, sinó també per als dels grups B i C quan depenguen d'una Sotssecretaria o Secretaria Autonòmica.
D'una altra banda, modifica el termini de presentació de sol•licituds per a convocatòries públiques, reduint-lo de 20 a 15 dies hàbils, i es recull la previsió expressa de declarar deserta les convocatòries de lliure designació.
També s'aclarix la regulació de l'adscripció provisional del personal funcionari a unitats orgàniques i/o funcionals distintes.
Finalment, este capítol modifica el precepte relatiu a la promoció interna per a adequar-lo a les modificacions operades en la normativa bàsica estatal, i incorpora a l'articulat de la llei, la regulació de la consolidació del complement de destinació del personal funcionari que haja exercit llocs d'alt càrrec, que es reconeix amb caràcter bàsic per l'article 33.dos de la Llei 31/1990 de 27 de desembre de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1991 i la Sentència de 24 de setembre de 1994 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, recaiguda en el recurs extraordinari en interés de llei número 8017/92.
En el capítol VII s'inclouen les modificacions a la Llei de Joc. En primer lloc, s'hi incorpora la possibilitat de permetre l'obertura de sales apèndixs als casinos de joc autoritzats en la nostra comunitat autònoma, en els termes que reglamentàriament es determinen.
I en segon lloc, en els locals autoritzats per a la instal•lació de màquines recreatives i d'atzar, es prohibix l'explotació de qualsevol joc que no haja sigut autoritzat per La Generalitat.
El capítol VIII modifica l'estructura, la composició i les funcions dels òrgans de govern i direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià.
D'una altra banda, el capítol IX relatiu a la Regulació de l'Actuació Financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit, introduïx modificacions concretes entre les quals cal destacar l'ampliació de l'àmbit d'actuació d'estes entitats, l'increment de la capacitat d'inversió creditícia del sector, eliminació de rigideses procedimentals, major flexibilitat en les possibilitats de col•locació dels excedents de tresoreria, precisió de l'abast del concepte d'inactivitat com a supòsit de revocació de l'autorització administrativa, derogació de coeficients de disponibilitats líquides i d'inversió obligatòria, i la supressió de l'actual Reserva per a la Previsió de Riscs d'Insolvència i la seua integració en la Reserva Obligatòria, i establiment d'un règim sancionador específic.
El capítol X recull la creació de l'Agència de Foment i Garantia Agrària, l'activitat de la qual se centrarà en la política de foment agrari i, especialment, en la tramitació àgil, eficaç i eficient de les línies d'ajudes establides en el marc de les dites polítiques.
En el capítol XI relatiu a l'Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana introduïx dos modificacions concretes. D'una part, diferix a regulació reglamentària la designació dels òrgans competents per a imposar sancions i, d'una altra, s'eleven les quanties d'estes.
La reforma continguda en el capítol XII referent als cànons concessionals portuaris, pretén determinar amb major precisió elements jurídics que poden generar alguna dificultat interpretativa, de manera que estos aspectes s'asseguren en benefici de la pròpia gestió administrativa i, fonamentalment, en interés dels obligats al pagament dels dits cànons, i introduïx com a novetat una major precisió en la determinació de la zona portuària que pot ser objecte d'autorització o concessió, que no es limita a la zona de servici dels ports sinó que s'estén a tota la zona portuària.
El capítol XIII, que modifica la Llei de Carreteres de la Comunitat Valenciana, procedix a ampliar la zona de protecció prevista en la nostra vigent normativa autonòmica, de forma similiar a la legislació estatal, i adequar l'extensió de les dites zones de protecció a la realitat de la xarxa de carreteres, amb la finalitat de protegir la xarxa viària de la pressió urbanística que pot fer inviable futures ampliacions de les carreteres i per a una millor prevenció de la contaminació acústica.
El capítol XIV introduïx, amb caràcter general, en la nostra normativa autonòmica els requisits necessaris que s'han de complir per a la inclusió de clàusules de preu ajornat en aquells contractes que expressament haja autoritzat una llei, i també en les modificacions dels contractes que afecten directament o indirectament les clàusules esmentades. I, en particular, s'autoritzen clàusules de preu ajornat en els contractes que es deriven d'actuacions en matèria de carreteres compresos en els programes que es recullen en esta llei i s'estén l'autorització a les actuacions d'execució de la xarxa de transport en via reservada de Castelló.
El capítol XV recull la duració màxima i el règim del silenci de determinats procediments, la regulació dels quals, per raons dels efectes del silenci, necessita una norma amb rang de llei, per exigència de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
En el capítol XVI s'introduïxen modificacions en la Llei sobre Drogodependències i altres Transtorns Addictius amb l'objecte d'incorporar-hi actualitzacions i correccions de tècnica normativa, així com substituir per referències genèriques competencials aquelles que han quedat desfasades conforme a l'actual repartiment competencial.
El capítol XVII relatiu a l'Entitat Publica de Transport Metropolità de València, amplia les competències de l'organisme per mitjà de l'atribució de l'exercici de la potestat sancionadora en els procediments relatius als servicis regulars de viatgers i a servicis de taxi, i establix com recurs econòmic de l'Entitat el producte d'estes sancions imposades en l'exercici de les dites competències.
El capítol XVIII modifica la norma de creació de l'Ens Gestor de la Xarxa del Transport i de Ports de La Generalitat, amb la finalitat, en primer lloc, de facilitar l'autofinançament del sistema portuari de titularitat autonòmica atés el caràcter instrumental de l'ens respecte de l'administració que l'ha creat; i, en segon lloc, possibilita a l'ens concertar operacions d'endeutament. Així mateix, establix l'afectació d'alguns dels recursos econòmics a determinades finalitats.
La modificació continguda en el capítol XIX, sobre les sancions per infraccions en matèria de Pesca Fluvial, es deu a la necessitat de rectificar l'error contingut en l'article 88 de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de La Generalitat, on es van ometre les infraccions molt greus.
El capítol XX, relatiu a la Llei de Protecció contra la Contaminació Acústica, perseguix recollir expressament, entre els supòsits tipificats en la norma, la infracció per inobservança de l'obligació dels titulars de vehicles de portar entre la documentació la que acredite la comprovació favorable dels nivells d'emissió sonora per part dels centres d'Inspecció Tècnica de Vehicles.
Quant a la Llei del Sòl No Urbanitzable, el capítol XXI introduïx les modificacions següents:
– Es modifica l'article 24, relatiu als requeriments administratius per a implantar instal•lacions d'energia renovables, amb l'objecte de flexibilitzar estos requisits en les menudes instal•lacions que no generen cap afecció sobre el medi ambient.
– Establix el règim del silenci administratiu negatiu en l'atorgament de llicències municipals d'obres i d'activitats que legitimen usos i aprofitament en sòl no urbanitzable.
– Finalment, respecte al cànon d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, permet que, quan siga manifesta una desproporció entre la quantia del cànon i la seua rendibilitat econòmica, el conseller competent en esta matèria puga autoritzar el fraccionament del pagament en anualitats successives durant el termini de vigència concedit, encara que fixant per a estos casos un límit màxim.
El capítol XXII introduïx una única modificació a la Llei d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge relativa a la regulació sobre la cessió gratuïta de terrenys a l'administració com a conseqüència de la reclassificació de sòl no urbanitzable, ampliant els terrenys que puguen ser objecte de cessió a aquells que tinguen incoat procediment administratiu de protecció mediambiental, i regulant noves figures de cessió substitutiva davant la impossibilitat d'efectuar-la dins del terme municipal on es realitza la reclassificació.
En el capítol XXIII, relatiu a la Llei d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana, s'introduïxen les mesures aprovades per la disposició addicional desena de la Llei 14/2004 de 29 de desembre, de Pressupostos de La Generalitat i que a fi d'una major seguretat jurídica pareix aconsellable introduir en la present llei.
En el capítol XXIV es modifica el moment per a la determinació del component del nombre de targetes sanitàries del personal facultatiu dels equips d'atenció primària, que passa de calcular-se trimestralment a efectuar-se mensualment.
El capítol XXV crea un Tribunal de Defensa de la Competència en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'exercici de les competències reconegudes en la Llei 16/1989, de 17 de juliol, de Defensa de la Competència, en els termes recollits en la Llei 1/2002, de 21 de febrer.
Finalment, el capítol XXVI crea l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana, que assumirà la prestació dels servicis de certificació de signatura electrònica avançada.
Les disposicions addicionals complementen la llei recollint diverses previsions que per raons, entre altres, de tècniques legislativa, no es consideren susceptibles d'incloure en els capítols anteriorment al•ludits.
CAPÍTOL I
DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE
TAXES DE LA GENERALITAT, APROVAT MITJANÇANT DECRET LEGISLATIU 1/2005, DE 25 DE FEBRER, DEL CONSELL
DE LA GENERALITAT
Article 1
Es modifica la lletra a) de l'apartat dos de l'article 5 del Text Refós de la Llei de Taxes de La Generalitat, que queda redactada de la forma següent:
“a) Quan s'exigisquen per la utilització del domini públic de La Generalitat, prenent com a referència el cost de manteniment en condicions normals d'ús dels béns o drets demanials de què es tracte, llevat que s'establisca una altra cosa en la present llei, sense que es puga ultrapassar este”.
Article 2
Es modifica l'article 38 del Text Refós de la Llei de Taxes de La Generalitat, que queda redactat de la forma següent:
“Article 38. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa l'expedició, a sol•licitud de les parts, de còpies simples de documents o duplicats d'instruments d'enregistrament de la imatge i so que consten en els procediments judicials”.
Article 3
Es modifica l'article 39 del Text Refós de la Llei de Taxes de La Generalitat, que queda redactat de la forma següent:
“Article 39. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa qui tinguen condició de part en els procediments judicials i sol•liciten les còpies a què fa referència l'article anterior”.
Article 4
Es modifica l'article 41 del Text Refós de la Llei de Taxes de La Generalitat, que queda redactat de la forma següent:
“Article 41. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servici i Preu unitari (euros)
1. Expedició de còpies de documents que consten en les actuacions: 0,05
2. Expedició de còpies d'instruments que consten en les actuacions:
2.1. Amb suport de destí en CD: 4,00
2.2. Amb suport de destí en DVD: 30,00”
Article 5
S'afig un nou capítol VII al títol II del Text Refós de la Llei de Taxes de La Generalitat, amb el tenor següent:
“Capítol VII
Taxa per l'autorització o acreditació d'entitat col•laboradora en la gestió recaptatòria de La Generalitat i de canals de pagament d'ingressos de dret públic d'esta
Article 46 bis. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació pels òrgans competents de La Generalitat dels servicis administratius i tecnicofacultatius que, d'acord amb la normativa vigente, facen referència a:
– L'autorització i acreditació d'entitats col•laboradores en la gestió recaptatòria d'ingressos de dret públic de La Generalitat.
– L'autorització i acreditació de canals de pagament d'ingressos de dret públic de La Generalitat.
– La renovació anual de les autoritzacions i acreditacions a què es referixen els apartats anteriors.
Article 46 ter. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa les persones o entitats que sol•liciten o a les quals es presten els servicis a què es referix l'article anterior.
Article 46 quater. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servici i Import
1. Autorització:
1.1. D'entitat col•laboradora: 8.500
1.2. De canals de pagament: 800 euros per cada canal autoritzat
2. Acreditació:
2.1. D'entitat col•laboradora: 4.250
2.2. De canals de pagament: 400 euros per cada canal acreditat
3. Renovació anual:
3.1. D'autorització d'entitat col•laboradora: 2.833
3.2. D'acreditació d'entitat col•laboradora: 1.416
3.3. D'autorització de canals de pagament: 266 per cada canal l'autorització del qual es renova
3.4. D'acreditació de canals de pagament: 133 per cada canal l'acreditació del qual es renova.
Article 46 quinquies. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, quan es preste amb sol•licitud prèvia, el pagament s'exigirà per anticipat, en el moment en què esta es formule”.
Article 6
Es modifica l'article 128 del Text Refós de la Llei de Taxes de La Generalitat, que queda redactat de la forma següent:
“Article 128. Tipus de gravamen
U. La taxa s'exigirá d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servici i Import (euros)
1. Formació d'expedients de convalidació d'estudis realitzats en l'estranger. 21,47 cada u
2. Expedició i impressió de títols, certificacions i diplomes acadèmics, docents i professionals
2.1 Títol de Batxillerat: 39,92
2.2 Títol Tècnic: 16,30
2.3 Títol de Tècnic Superior: 39,93
2.4 Certificat d'Aptitud del Cicle Superior d'Idiomes: 19,15
2.5 Títol Superior d'Art Dramàtic: 113,18
2.6 Títol de Disseny: 55,22
2.7 Títol Professional de Música: 19,23
2.8 Títol Professional de Dansa: 19,23
2.9 Títol Superior de Dansa: 113,18
2.10 Títol Superior de Música: 113,18
2.11 Títol de Conservació i Restauració de Béns Culturals: 55,22
2.12 Títol Superior de Ceràmica: 55,22
2.13 Títol de Tècnic Esportiu: 16,63
2.14 Títol de Tècnic Esportiu Superior: 40,73
2.15 Expedició de duplicats dels títols a petició dels interessats i per causes imputables a estos:
2.15.1 Duplicats de títol de Graduat en Educació Secundària:10,92
2.15.2 Resta de duplicats: El mateix import que per a la seua expedició
2.16 Certificat de superació del primer nivell del Grau Mitjà d'Ensenyaments Esportius: 12,00
3 Expedició del llibre de qualificacions corresponent a ensenyaments LOGSE (Batxillerat, Formació Professional Específica, Ensenyaments de Música, Ensenyaments de Dansa, Ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny): 3,25
4 Expedició de certificacions acadèmiques:
4.1 Certificacions acadèmiques corresponents a ensenyaments LOGSE de Batxillerat, Formació Professional Específica, cicles formatius d'Arts Plàstiques i Disseny, graus elemental i mitjà d'Ensenyaments de Música i de Dansa i Ensenyaments d'Idiomes (inclosos tots els certificats a efectes de trasllats i excloses les relatives al llibre de qualificacions): 1,95
4.2 Certificacions acadèmiques corresponents a ensenyaments LOGSE de Grau Superior de Música, Dansa, Art Dramàtic i Ensenyaments Superiors d'Arts Plàstiques i Disseny (inclosos els certificats a efectes de trasllats): 17,44
4.3 Certificació de competències professionals: 3,00
4.4 Certificació acadèmica dels Ensenyaments Esportius: 4,00
5 Expedició o renovació de targetes d'identitat d'alumnes (excepte per a cursar ensenyaments obligatoris): 2,00
6 Obertura d'expedients corresponents a ensenyaments LOGSE de grau mitjà i superior de Música, Dansa, Idiomes, Art Dramàtic, Ensenyaments Esportius i Ensenyaments Superiors d'Arts Plàstiques, Ceràmica i Disseny.: 17,80 cada una
Dos. A efectes d'aplicació del quadre de tarifes de l'apartat u anterior, s'aplicaran les regles següents:
1ª) L'alumnat d'ensenyaments LOGSE de grau mitjà i superior de Música, Dansa, Idiomes (inclòs el règim d'ensenyament a distància), Art Dramàtic, Ensenyaments Esportius i superiors d'Arts Plàstiques i Disseny, pagarà la taxa d'obertura d'expedient quan es matricule per primera vegada.
2ª) En el cas que l'alumne es trasllade de centre, pagarà la taxa a què fa referència la regla anterior quan es matricule en el centre de destí”.
Article 7
Es modifica l'article 129 del Text Refós de la Llei de Taxes de La Generalitat, que queda redactat de la forma següent:
“Article 129. Meritació i pagament
U. La taxa es meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat, en el moment en què es formule la sol•licitud d'expedició o es formalitze la matrícula.
Dos. L'alumnat de conservatoris dependents de corporacions locals i de centres autoritzats de música i dansa adscrits a efectes administratius a conservatoris de la xarxa pública de La Generalitat, pagarà l'import de les taxes en el centre adscrit on curse estudis. Prèviament, el centre adscrit haurà comunicat al centre de titularitat de La Generalitat les dades de matrícula necessàries per a determinar l'import total a ingressar per obertura d'expedients o, el cas de sol•licitud de certificats, qualsevol altra documentació requerida. A partir d'estes dades, la secretaria del centre de titularitat de La Generalitat entregarà al centre adscrit el document d'ingrés omplit com cal. El centre adscrit, en el termini de 15 dies, efectuarà el pagament i presentarà, en el centre de titularitat de La Generalitat, còpia del dit document segellada per l'entitat col•laboradora on s'haja efectuat el pagament”.
Article 8
S'afig un nou epígraf 8 en l'article 130 del Text Refós de la Llei de Taxes de La Generalitat, amb el tenor següent:
“8. Inscripció en proves per a l'obtenció del títol de Formació Professional.”
Article 9
Es modifica l'article 133 del Text Refós de la Llei de Taxes de La Generalitat, que queda redactat de la forma següent:
“Article 133. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servici i Import (euros)
1. Inscripció:
1.1 En proves selectives per a l'accés a cossos docents:
1.1.1 Cossos del grup A: 24,82 per prova
1.1.2 Cossos del grup B: 16,54 per prova
1.2 En proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià: 10,07 per prova, independentment del nivell.
1.3 En proves per a l'obtenció de títols de Formació Professional:
1.3.1 En proves per a l'obtenció de títols de Grau Mitjà de Formació Professional: 20,00
1.3.2 En proves per a l'obtenció de títols de Grau Superior de Formació Professional: 25,00
2. Formació d'expedients per a les proves selectives d'accés a cossos docents: 3,36
3. Expedició de certificacions de fulls de servicis de personal docent no universitari: 2,00 cada una
4. Avaluació o emissió d'informe previ per la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat en el Sistema Universitari Valencià: 52,02
5. Expedició de certificats per la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat: 20,81”
Article 10
Es modifica l'article 135 del Text Refós de la Llei de Taxes de La Generalitat, que queda redactat de la forma següent:
“Article 135. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació de servicis acadèmics i administratius pels conservatoris de música, conservatoris de dansa, escoles d'art dramàtic, escoles oficials d'idiomes, escoles d'art i superiors de disseny i l'Escola Superior de Ceràmica de la xarxa pública de La Generalitat, instituts d'Educació Secundària Obligatòria amb ensenyaments esportius o ensenyaments d'idiomes autoritzats i altres centres reconeguts i autoritzats”.
Article 11
Es modifica l'apartat tres de l'article 137 del Text Refós de la Llei de Taxes de La Generalitat, que queda redactat de la forma següent:
“Tres. Els alumnes que, en formalitzar la matrícula, tinguen la condició de becaris del curs anterior per a eixos ensenyaments, podran acollir-se en eixe moment a l'exempció del seu pagament, sense perjuí de l'obligació de fer efectiu el dit pagament si, posteriorment, és denegada la beca. En el cas que, una vegada acabat el curs escolar, no s'haja comunicat la concessió de la beca, el centre procedirà al cobrament de la matrícula, sense perjuí que s'efectue la devolució de l'import pagat en el cas que finalment la beca siga concedida”.
Article 12
Es modifica l'article 138 del Text Refós de la Llei de Taxes de La Generalitat, que queda redactat de la forma següent:
“Article 138. Tipus de gravamen
U. La taxa s'exigirà d'acord amb el quadre de tarifes següent:
Tipus de servici i Import (euros)
I. Ensenyaments de música:
1. Ensenyaments LOGSE:
1.1 Alumnat oficial de conservatoris de la xarxa pública de La Generalitat.
1.1.1 Grau elemental:
1.1.1.1 Curs complet: 32,22 per assignatura.
1.1.1.2 Assignatures pendents: 38,65 cada una.
1.1.1.3 Repetició de curs: 41,85 per assignatura.
1.1.1.4 Proves per a l'obtenció del Certificat de Superació del Grau Elemental de Música: 48,04
1.1.2 Prova d'accés al grau mitjà: 48,04
1.1.3 Grau mitjà:
1.1.3.1 Curs complet: 48,33 per assignatura.
1.1.3.2 Assignatures pendents: 57,96 cada una.
1.1.3.3 Repetició curs: 62,81 per assignatura.
1.1.3.4 Proves per a l'obtenció del Títol Professional de Música: 55,25
1.1.4 Prova d'accés a grau superior: 54,65
1.1.5 Grau superior
1.1.5.1 Grau superior: 8,29 euros per crèdit.
1.1.5.2 Repetició d'assignatura: 8,92 euros per crèdit.
2. Cursos especials monogràfics:
2.1 Fins a trenta hores de duració: 99,54
2.2 Entre trenta i seixanta hores de duració: 199,07
2.3 Més de seixanta hores de duració: 398,15
II. Ensenyaments de Dansa:
1. Ensenyaments LOGSE:
1.1 Alumnat oficial de conservatoris de la xarxa pública de La Generalitat:
1.1.1 Grau elemental
1.1.1.1 Curs complet: 42,69 per assignatura.
1.1.1.2 Assignatures pendents: 68,30 cada una
1.1.1.3 Repetició de curs: 51,21 per assignatura.
1.1.2 Prova d'accés al grau mitjà: 48,04
1.1.3 Grau mitjà:
1.1.3.1 Curs complet: 64,04 per assignatura.
1.1.3.2 Assignatures pendents: 102,47 cada una.
1.1.3.3 Repetició de curs: 76,85 per assignatura.
1.1.4 Prova d'accés a grau superior: 54,65
1.1.5 Grau superior:
1.1.5.1 Grau Superior: 7,01 euros per crèdit.
1.1.5.2 Repetició d'assignatura: 7,65 euros per crèdit.
2. Cursos especials monogràfics:
2.1 Fins a trenta hores de duració: 99,54
2.2 Entre trenta i seixanta hores de duració: 199,07
2.3 Més de seixanta hores de duració: 398,15
III. Ensenyaments d'Idiomes:
1. Pla nou (Reial Decret 1523/1989, d'1 de desembre, i Decret 48/1993, de 5 d'abril, del Consell):
1.1 Alumnat oficial:
1.1.1 Matrícula: 41,15 per idioma i curs.
1.1.2 Repetició de curs: 49,38 per idioma.
1.1.3 Prova de nivell (ensenyaments presencials) o valoració inicial de l'alumne (ensenyaments a distància): 24,16
1.1.4 Matrícula curs intensiu (per idioma i curs): 32,22
1.2 Proves per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud de Cicle o Nivell :41,15
2. Cursos especials monogràfics:
2.1 Fins a trenta hores de duració: 99,54
2.2 Entre trenta i seixanta hores de duració: 199,07
2.3 Més de seixanta hores de duració: 398,15
IV. Ensenyaments d'Art Dramàtic:
1. Ensenyaments:
1.1 Curs complet:41,75 per assignatura.
1.2 Assignatures pendents: 82,22 cada una.
1.3 Prova d'accés: 48,08
2. Cursos especials monogràfics:
2.1 Fins a trenta hores de duració: 99,54
2.2 Entre trenta i seixanta hores de duració: 199,07
2.3 Més de seixanta hores de duració: 398,15
V. Ensenyaments Superiors d'Arts Plàstiques, de Ceràmica i de Disseny
1. Ensenyaments LOGSE (article 49):
1.1 Curs complet 41,75 per assignatura.
1.2 Assignatures pendents 82,22 cada una.
1.3 Prova d'accés 48,04
1.4 Projectes finals de carrera:
1.4.1 Projecte fi de carrera d'estudis de Ceràmica 75,96 euros
1.4.2 Projecte fi de carrera d'estudis de Disseny 38,57 euros
1.5 Exàmens extraordinaris 42,59 per assignatura
2. Cursos especials monogràfics:
2.1 Fins a trenta hores de duració 99,54
2.2 Entre trenta i seixanta hores de duració 199,07
2.3 Més de seixanta hores de duració 398,15
VI. Ensenyaments Esportius
1. Ensenyaments:
1.1 Prova d'accés de caràcter específic al primer nivell del grau mitjà 48,04
1.2 Grau Mitjà:
1.2.1 Primer Nivell
1.2.1.1 Curs complet 48,33 per mòdul + 45 bloc formació pràctica
1.2.1.2 Repetició de mòduls / bloc de formació pràctica 57,96 cada un
1.2.1.3 Repetició de curs 62,81 per mòdul o bloc de formació pràctica
1.2.2 Segon Nivell
1.2.2.1 Curs complet 48,33 per mòdul + 45 bloc formació pràctica
1.2.2.2 Repetició de mòduls / bloc de formació pràctica 57,96 cada un
1.2.2.3 Repetició de curs 62,81 per mòdul o bloc de formació pràctica
1.3 Grau Superior:
1.3.1 Curs complet 52 per mòdul + 45 bloc formació pràctica + 30 projecte final
1.3.2 Repetició de mòduls / bloc de formació pràctica / projecte final 60 cada un
1.3.3 Repetició de curs 65 per mòdul / bloc de formació pràctica / projecte final
Dos. A efectes d'aplicació del quadre de tarifes de l'apartat u anterior, s'aplicaran les regles següents:
1ª) En els casos de trasllat de centre, es tindrà en compte:
– Quan, una vegada iniciat el curs escolar, un alumne es trasllade de centre, dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (centres de la xarxa pública), l'alumne pagarà en el centre d'origen la certificació acadèmica corresponent, i, en el centre de destí, l'obertura d'expedient i la targeta d'identitat. Quan el trasllat es produïsca abans de l'inici del curs escolar, pagarà en el centre de destí, a més del que s'ha mencionat en el present paràgraf, la matrícula corresponent al curs a què s'incorpore, sempre que no la haja pagat prèviament en el centre d'origen.
– Si l'alumne procedix d'una altra comunitat autònoma o d'un centre que no pertany a la xarxa pública de la Generalitat Valenciana, en matricular-se en un centre de la dita xarxa pública, ha de pagar-hi l'obertura d'expedient, la targeta d'identitat i la matrícula corresponent al curs a què s'incorpore.
2ª) No es pagarà taxa per les assignatures convalidades. No obstant això, si la convalidació es denega, s'haurà de fer efectiu el dit import”.
Article 13
S'afig un nou apartat sis en l'article 139 del Text Refós de la Llei de Taxes de La Generalitat, amb el tenor següent:
“Sis. L'alumnat de conservatoris dependents de corporacions locals i de centres autoritzats de música i dansa que es troben adscrits a efectes administratius a conservatoris de la xarxa pública de La Generalitat, quan hagen de pagar l'import d'una taxa, seguiran el procediment descrit en l'apartat dos de l'article 129 de la present llei”.
Article 14
Queda derogat el capítol VII del títol V del Text Refós de la Llei de Taxes de La Generalitat.
Article 15
Es modifica l'article 160 del Text Refós de la Llei de Taxes de La Generalitat, que queda redactat de la forma següent:
“Article 160. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servici Tipus unitari (euros)
Carnet Jove Euro<26 (menors de 26 anys) 7,50
Carnet +26 (entre 26 i 29 anys) 7,50”
Article 16
Es modifica l'epígraf 3 de l'apartat u de l'article 164 del Text Refós de la Llei de Taxes de La Generalitat, que queda redactat de la forma següent:
“3. Els escolars que participen en les finals autonòmiques dels jocs esportius de La Generalitat que es realitzen en el complex educatiu, així com els esportistes dels programes de tecnificació que duga a terme l'òrgan competent de La Generalitat en matèria d'esport”.
Article 17
Es modifica l'article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de La Generalitat, que queda redactat de la forma següent:
“Article 173. Tipus de gravamen
U. Tarifes per processos hospitalaris
Les tarifes per processos hospitalaris comprenen totes les prestacions realitzades en el període d'hospitalització, incloent-hi l'atenció rebuda en urgències i el cost de les pròtesis implantades. Qualsevol prestació realitzada abans de l'ingrés hospitalari o en urgències, o després de l'alta del pacient, es liquidarà separadament, aplicant per a això les tarifes detallades en l'apartat dos.
La taxa corresponent a cada procés hospitalari s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Dos. Tarifes per activitat
A. Activitat d'hospitalització
Els processos d'hospitalització no inclosos en el quadre de tarifes de l'apartat u del present article es liquidaran en funció de les tarifes per estada establides en el present epígraf. Estes tarifes s'hauran d'aplicar també als processos d'hospitalització en hospitals d'atenció a crònics i llarga estada (HACLE), així como en hospitalització a domicili.
Les tarifes recollides en este epígraf fan referència al cost per estada en les distintes unitats d'hospitalització. Amb esta finalitat, quan es produïsca un ingrés hospitalari, l'estada es quantificarà per dia de permanència, entenent per això la pernocta del pacient en el centre i la disponibilitat efectiva d'almenys una de les menjades principals.
Els ingressos que comporten una intervenció quirúrgica es liquidaran multiplicant l'import de l'estada per intervenció quirúrgica pel nombre de dies que el pacient estiga ingressat fins a l'alta. En el cas d'hospitalització a domicili, la liquidació es realitzarà en funció del nombre d'estades corresponent, independentment del nombre de visites que es facen al dia.
Estes tarifes no inclouen cap dels procediments diagnòstics i terapèutics especificats en l'epígraf C. Per tant, els dits procediments s'hauran de liquidar separadament segons les taxes recollides en l'epígraf C, així como qualsevol altre concepte que resulte aplicable entre els especificats en l'epígraf E.
La taxa per estada en les unitats d'hospitalització s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
CODI DESCRIPCIÓ IMPORT
(euros)
HS0001 Estada sense intervenció quirúrgica 179,23
HS0002 Estada amb intervenció quirúrgica 375,93
HS0003 Estada en pediatria-neonatologia 336,40
HS0004 Estada amb cirurgia pediàtrica 475,08
HS0005 Estada en aïllament 434,62
HS0106 Estada en UCI–UVI–reanimació o cremats 965,52
HS0107 Estada en hospitals d'atenció a crònics i
llarga estada (HACLE) 143,01
HS0108 Estada en hospitalització a domicili 72,52
B. Atenció ambulatòria
La prestació assistencial que no implique estada hospitalària es liquidarà de forma individualitzada segons les tarifes recollides en el present epígraf, i, si és el cas, s'han d'afegir-hi els procediments diagnòstics i terapèutics especificats en l'epígraf C així com qualsevol altre concepte que resulte aplicable entre els especificats en l'epígraf E.
En les tarifes establides per a primera consulta, consulta successiva i urgència no s'inclouen aquelles altres prestacions que es realitzen a la persona assistida amb ocasió d'estes i que tinguen assignada una tarifa específica en el present epígraf, per la qual cosa han de liquidar-se separadament.
En el cas d'intervencions de cirurgia major ambulatòria i intervencions quirúrgiques menors, la tarifa es referix al cost de la intervenció. En hospital de dia, la liquidació s'ha d'efectuar per dia d'assistència, independentment del nombre de visites que es facen al dia.
La taxa per urgència hospitalària s'aplicarà, amb caràcter general, quan no es produïsca l'ingrés del pacient. En cas que es produïsca l'ingrés del pacient, la taxa per urgència hospitalària s'aplicarà quan el procés d'hospitalització generat no estiga inclòs en el quadre de tarifes de l'apartat u del present article. La tarifa de la urgència hospitalària inclou totes les prestacions que es realitzen fins a l'alta en urgències quan la duració de l'estada siga menor de 48 hores. Si se supera este temps, les estades posteriors es facturaran segons les tarifes de l'activitat d'hospitalització recollides en l'epígraf A.
L'assistència sanitària prestada pel Servici d'Emergències Sanitàries (SES) es liquidarà d'acord amb les tarifes especificades en el present epígraf. Si, a més, es trasllada o transporta el pacient en el vehicle assistit corresponent, s'haurà de liquidar també la taxa del servici de transport en ambulància recollida en l'epígraf E.1 (codi TS0000).
En el cas de les tarifes per consulta, es liquidaran com primeres consultes les de reconeixement, diagnòstic i determinació del tractament a seguir pel pacient i com consultes successives les derivades del seguiment de l'evolució de la malaltia.
CODI DESCRIPCIÓ IMPORT
(euros)
AM0101 Intervenció de cirurgia major ambulatòria 745,68
AM0102 Intervenció quirúrgica menor
amb menys de 20 minuts de duració 107,83
AM0103 Intervenció quirúrgica menor
amb més de 20 minuts de duració 167,01
AM0104 Assistència en hospital de dia d'oncologia
(inclosa la pediàtrica) i d'hematologia 217,66
AM0105 Assistència en altres hospitals de dia 87,59
AM0106 Sessió de hemodiàlisi 201,35
AM0201 Urgència hospitalària 99,04
AM0202 Urgència en centres d'atenció ambulatòria 80,23
AM0203 Urgència en domicili 110,45
AM0301 Assistència sanitària prestada pel
Servici d'Emergències Sanitàries (SES) 311,44
AM0401 Primera consulta de medicina general 51,06
AM0402 Primera consulta de pediatria i neonatologia 111,84
AM0403 Primera consulta d'altres especialitats 58,30
AM0404 Primera consulta mèdica a domicili 70,86
AM0405 Consulta successiva de medicina general 26,05
AM0406 Consulta successiva de pediatria i neonatologia 44,36
AM0407 Consulta successiva d'altres especialitats
o cura ambulatòria 30,50
AM0408 Consulta successiva mèdica a domicili 35,43
AM0409 Consulta de comare 19,77
AM0410 Consultes d'unitats de suport, planificació
familiar, odontologia preventiva, estimulació
precoç del xiquet etc. 35,32
AM0411 Injectables, cures, presa de mostres i altres
cures d'infermeria 15,93
AM0412 Cures d'infermeria a domicili 20,63
AM0412 Preparació al part 11,49
AM0413 Determinació d'alcoholèmia 16,24
C. Procediments diagnòstics i terapèutics
C.1. Radiodiagnòstic
CODI DESCRIPCIÓ IMPORT
(euros)
PR0101 Rx convencional 13,65
PR0102 Tomografia 26,68
PR0103 Ortopantomografia 16,67
PR0104 Rx contrastada 62,92
PR0105 Sialografia 54,65
PR0106 Colangiografia 53,58
PR0107 Urografia intravenosa 123,60
PR0108 Pielografia, inclosa la pielografia
per nefrostomia 32,84
PR0109 Histerosalpingografia 114,18
PR0110 Mamografia 43,79
PR0111 Galactografia 100,19
PR0112 Ecografia 34,23
PR0113 Doppler 73,64
PR0114 TAC simple 107,14
PR0115 TAC doble 158,97
PR0116 Ressonància magnètica simple 182,53
PR0117 Ressonància magnètica doble, mama,
cardíac o vascular 278,35
PR0118 Ressonància magnètica triple o funcional
o espectroscòpica 329,37
PR0119 Angioressonància cardíaca 684,17
PR0120 Localització per a PAAF, biòpsia o
col•locació d'arpó en mama 164,33
PR0121 Biòpsia percutània o endocavitària 241,97
PR0122 Biòpsia transjugular 1.429,76
PR0123 Ablació tumoral percutània 232,87
PR0124 Drenatge percutani 822,21
PR0125 Drenatge biliar 1.386,84
PR0126 Colecistostomia 879,46
PR0127 Dilatació d'estenosis biliar benigna 2.003,50
PR0128 Eliminació de càlculs biliars 2.855,57
PR0129 Pielografia percutània 256,29
PR0130 Nefrostomia percutània 926,29
PR0131 Dilatació d'estenosis genitourinària 2.041,23
PR0132 Eliminació de càlculs urinaris 1.999,87
PR0133 Esclerosis de quist renal 892,45
PR0134 Sondatge digestiu 283,61
PR0135 Extracció de cos estrany esofàgic 214,98
PR0136 Gastrostomia percutània 1.053,79
PR0137 Dilatació faringoesofagogàstrica 2.355,51
PR0138 Dilatació intestinal i colònica 2.465,34
PR0139 Endopròtesi digestiva (esofàgica,
gastrointestinal, colònica..), sense incloure-hi
la pròtesi 1.610,18
PR0140 Endopròtesi traqueobronquial,
sense incloure-hi la pròtesi 655,70
PR0141 Arteriografia 388,10
PR0142 Arteriografia selectiva no cerebral 617,97
PR0143 Arteriografia cerebral o raquimedular 587,49
PR0144 Flebografies 202,47
PR0145 Embolització venosa 1.847,37
PR0146 Embolització arterial i per a quimioteràpia
en tumors 4.156,61
PR0147 Embolització tumoral cerebral 1.229,41
PR0148 Embolització de malformacions
arteriovenoses cerebrals 3.153,56
PR0149 Embolització d'aneurismes 9.696,32
PR0150 Tractament de fístules d'hemodiàlisi 3.694,77
PR0151 Endopròtesi arterial, sense incloure-hi la pròtesi 1.539,04
PR0152 Endopròtesi venosa, sense incloure-hi la pròtesi 1.539,04
PR0153 Endopròtesi en neuroradiologia,
sense incloure-hi la pròtesi 1.691,27
PR0154 Filtre de cava, sense incloure-hi la pròtesi 463,15
PR0155 Fibrinolisis local arterial/venosa 4.603,06
PR0156 Hipertensió portal: Estudi hemodinàmic 685,62
PR0157 Tractament de varices en hipertensió portal 2.385,98
PR0158 Shunt portosistèmic (TIPS),
sense incloure-hi la pròtesi 6.096,36
PR0159 Catèter o reservori per a accés vascular 768,87
PR0160 Angioplàstia 1.055,33
PR0161 Angioplàstia en neuroradiologia 2.153,12
PR0162 Colangiopancreotografia retrògrada
endoscòpica (CPRE) 53,58
PR0163 Colangiografia tranparietohepàtica 289,53
PR0164 Endopròtesi ureteral, sense incloure-hi la pròtesi 588,80
C.2. Diagnòstic per imatge de medicina nuclear
CODI DESCRIPCIÓ IMPORT
(euros)
PR0201 Gammagrafia òssia de cos sencer
(GOCE) o altres gammagrafies 114,94
PR0202 Gammagrafia de cos sencer amb MIBG 1.091,22
PR0203 Gammagrafia òssia amb leucocits
HMPAOTC, tal•li o gal•li 526,36
PR0204 Estudi gammagràfic de reflux gastroesofàgic
i esòfag de Barret 75,73
PR0205 Estudi isotòpic del buidament gàstric 101,56
PR0206 Gammagrafia hepaticoesplènica 94,66
PR0207 Gammagrafia hepatobiliar amb HIDA 238,17
PR0208 Altres gammagrafies d'aparell digestiu 84,04
PR0209 Gammagrafia tiroïdal 46,79
PR0210 Gammagrafia paratiroïdal 175,66
PR0211 Gammagrafia corticosuprarenal 414,66
PR0212 Gammagrafia meduloadrenal 831,13
PR0213 Gammagrafia de receptors de somatostatina 1.271,82
PR0214 Gammagrafia d'extensió tumoral amb 131I 240,10
PR0215 SPECT cerebral 312,07
PR0216 Cisternografia isotòpica 727,56
PR0217 Estudi gammagràfic de fístules
i derivacions de LCR 414,02
PR0218 Gammagrafia pulmonar 120,61
PR0219 Gammagrafia pulmonar amb gal•li 493,54
PR0220 Estudi gammagràfic de funció ventricular 100,50
PR0221 Ventriculografia isotòpica 120,14
PR0222 Spect de perfusió miocàrdica 331,68
PR0223 Gammagrafia renal 76,44
PR0224 Limfogammagrafia 88,87
C.3. Cardiologia
CODI DESCRIPCIÓ IMPORT
(euros)
PR0301 Electrocardiograma (EGC) 7,36
PR0302 Tècnica de Holter de ritme cardíac 42,01
PR0303 Telemetria 33,95
PR0304 Tècnica de Holter de pressió arterial 55,70
PR0305 Ergometria 45,15
PR0306 Ecocardiografia Doppler color
sense/amb contrast 72,65
PR0307 Punció pericàrdica diagnòstica
i/o terapèutica 252,77
PR0308 Ecocardiografia d'esforç 117,80
PR0309 Ecocardiografia intraoperatòria 95,32
PR0310 Estudi electrofisiològic 2.783,21
PR0311 Cardioversió elèctrica programada 102,30
PR0312 Estimulació elèctrica transvenosa 483,29
PR0313 Implantació de marcapassos definitiu 216,14
PR0314 Cateterisme 132,57
PR0315 Cardioangiografia 480,07
PR0316 Coronariografia 889,52
PR0317 Biòpsia miocàrdica per cateterisme 361,82
PR0318 Angioplàstia coronària transluminal
percutània 2.769,62
PR0319 Angioplàstia coronària transluminal
percutània per a implantació de STENT,
sense incloure-hi la pròtesi 2.797,92
PR0320 Valvuloplàstia mitral amb baló 4.542,35
PR0321 Valvuloplàstia pulmonar amb baló 1.878,12
PR0322 Ecocardiografia intracoronària 2.902,53
C.4. Neurofisiologia
CODI DESCRIPCIÓ IMPORT
(euros)
PR0401 Electroencefalografia (EEG) 42,84
PR0402 Polisomnografia 585,92
PR0403 Oximetria 146,47
PR0404 Potencials evocats 45,19
PR0405 Electromiografia (EMG) 56,02
C.5. Bioquímica
CODI DESCRIPCIÓ IMPORT
(euros)
PR0500 Perfil analític de bioquímica 23.16
C.6. Hematologia i banc de sang hospitalari
CODI DESCRIPCIÓ IMPORT
(euros)
PR0601 Perfil hematològic 7,60
PR0602 Perfil de coagulació 16,92
PR0603 Consulta de sintron 38,25
PR0604 Perfil analític de banc de sang hospitalari 21,12
PR0605 Administració de transfusions o hemoderivats 11,03
PR0606 Afèresis de precursors hematopoètics
amb selecció 3.993,67
PR0607 Medul•la òssia, aspiració 23,77
PR0608 Medul•la òssia, biòpsia 52,27
PR0609 Mielograma, citologia medular 18,30
PR0610 Citologia d'empremta ganglionar
i/o melsa i líquids orgànics 7,69
PR0611 Citometria de flux 56,61
PR0612 Estudi de síndrome linfoproliferatiu
crònic (SLPC) 140,29
PR0613 Estudi de leucèmia aguda 261,55
PR0614 Proves de citogenètica 127,31
C.7. Microbiologia
CODI DESCRIPCIÓ IMPORT
(euros)
PR0701 Examen directe amb/sense tenyiment o IFD 9,98
PR0702 Microscopia electrònica per a líquids i
virus intestinals 28,51
PR0703 Cultiu de mostra, llevat dels especificats
a continuació 5,12
PR0704 Cultiu de micobacteris 27,61
PR0705 Cultiu de fongs 10,39
PR0706 Cultiu de Mycoplasma/Ureaplasma 10,95
PR0707 Cultiu de Chlamydia 26,71
PR0708 Identificació i antibiograma de bacteris 12,16
PR0709 Identificació i/o antibiograma de micobacteris 32,52
PR0710 Identificació de fongs i/o antifungigrama 9,86
PR0711 Cultiu i identificació de virus 31,02
PR0712 Paràsits en matèries fecals 8,66
PR0713 Paràsits en sang i altres mostres 25,39
PR0714 Test de Graham 3,10
PR0715 Estudi parasitològic macroscòpic
(artròpodes, cucs) 5,55
PR0716 Detecció de anticossos per immunoblot 52,99
PR0717 Detecció de Ac o Ag per IFI 22,68
PR0718 Detecció de Ac o Ag per Elisa,
aglutinació amb làtex, aglutinació passiva
o hemaglutinació 6,59
PR0719 Proves de biologia molecular de microbiologia 58,25
PR0720 Determinació de càrrega viral 100,74
PR0721 Genotip de virus 200,83
C.8. Farmacocinètica
CODI DESCRIPCIÓ IMPORT
(euros)
PR0801 Informe farmacocinètic 22,79
C. 9. Laboratori de medicina nuclear
CODI DESCRIPCIÓ IMPORT
(euros)
PR0901 Prova de laboratori de medicina nuclear 15,85
PR0902 Schilling, Test de 126,51
PR0903 Volum globular 74,34
PR0904 Volum plasmàtic 56,30
PR0905 Cinètica eritrocitària 142,00
C.10. Anatomia patològica
CODI DESCRIPCIÓ IMPORT
(euros)
PR1001 Citologia exfoliativa ginecològica 7,20
PR1002 Altres citologies 17,53
PR1003 Biòpsia o peça quirúrgica tipus 1.
(inclou les mostres següents: reconeixement histològic de teixit presumiblement normal; amígdales i adenoides; apèndix; comprovació de conductes deferents; comprovació de ganglis simpàtics; comprovació de nervis; polipectomies; biòpsia de restes ovulars; vesícula; comprovació de trompes de Falopio) 22,77
PR1004 Biòpsia o peça quirúrgica tipus 2
(inclou les mostres següents: biòpsia endoscòpica d'aparell digestiu i urinari; biòpsia de cèrvix; biòpsia d'endometri; biòpsia de llengua i cavitat oral; biòpsia de mucoses; biòpsia cilíndrica de pròstata; quist pilonidal; buidament d'una única localització anatòmica) 38,16
PR1005 Biòpsia o peça quirúrgica tipus 3
(inclou les mostres següents: biòpsia i sinovectomia d'articulacions; melsa no tumoral; globus ocular, biòpsies oculars, còrnies; glàndules salivals i suprarenals; hipòfisis; biòpsia de fetge i hepatectomia parcial; biòpsia de pàncrees; biòpsia de parts blanes; placenta i fetus de menys de 20 setmanes; pròstata biòpsia cilíndrica, resecció transuretral i prostatectomia per adenoma; tiroides, lobectomia no tumoral; úter per histerectomia simple; bufeta resecció transuretral) 60,25
PR1006 Biòpsia o peça quirúrgica tipus 4
(inclou les mostres següents: aparell digestiu, peça de resecció; melsa tumoral; conització de cèrvix; biòpsia d'endomiocardi; extremitats per isquèmia; gangli limfàtic, exclòs buidament; biòpsia de medul•la òssia; penis tumoral; biòpsia post-trasplantament; pulmó, biòpsia transbronquial cunya pulmonar per malaltia inflamatòria; renyó per malalties glomerulars, biòpsia; testicle tumoral; SNS, biòpsia; úter i annexos per causa no tumoral, incloent-hi úter miomatós) 99,44
PR1007 Biòpsia o pieza quirúrgica tipo 5
(inclou les mostres següents: aparell digestiu, peça amb dissecció ganglionar; peça quirúrgica ginecològica, neoplàsia amb o sense buidament; hepatectomia amb o sense buidament; ossos, tumors; laringe tumoral; musculonervi, biòpsia; quadrantectomia mastectomia amb o sense buidament; parts blanes, resecció per tumors; prostactectomia cistectomia per carcinoma amb o sense buidament; pulmó, neoplàsies amb o sense buidament; renyó tumoral, amb o sense buidament; tiroidectomia per carcinoma, peça; SNC, tumor) 146,97
PR1008 Autòpsia 442,17
PR1009 Tècniques histoquímiques convencionals 14,20
PR1010 Tècniques histoenzimològiques 15,13
PR1011 Tècniques d'immunofluorescència 34,82
PR1012 Tècniques immunohistoquímiques 34,91
PR1013 Microscòpia electrònica de transmissió
i d'escombrada 99,56
PR1014 ISH (hibridació in situ) 148,08
PR1015 FISH (hibridació in situ amb sonda
marcada amb fluorescència) 140,23
PR1016 PCR 112,79
PR1017 Citometria estàtica (morfometria) 76,52
PR1018 Citogenètica en tumors sòlids 258,08
C.11. Altres proves diagnòstiques i terapèutiques
CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE
(euros)
PR1101 Endoscòpia/Broncoscòpia 138,77
PR1102 Proves d'al•lèrgia 92,87
PR1103 Làser Candela (angiomes plans) 216,91
PR1104 Altres proves 33,90
PR1105 Espirometria 41,97
PR1106 Test de difusió de monòxid de carboni 120,18
C.12. Rehabilitació
CODI DESCRIPCIÓ IMPORT
(euros)
PR1201 Infiltració amb toxina botulínica 638,79
PR1202 Infiltració amb àcid hialurònic 152,03
PR1203 Altres infiltracions 20,08
PR1204 Tècniques manuals: manipulacions,
estiraments,... 15,85
PR1205 Electrodiagnòstic 136,20
PR1206 Valoració funcional computeritzada 49,10
PR1207 Tractament amb ones de xoc 177,94
C.13. Fisioteràpia, logopèdia i teràpia ocupacional
CODI DESCRIPCIÓ IMPORT
(euros)
PR1301 Sessió estàndard de fisioteràpia, excepte
les especificades a continuació 18,64
PR1302 Sessió d'estimulació precoç 10,25
PR1303 Sessió de fisioteràpia cardiovascular 47,83
PR1304 Sessió de logoteràpia 15,38
PR1305 Sessió de psicoteràpia 31,67
PR1306 Sessió de teràpia ocupacional 11,97
C.14. Radioteràpia
PR1401 Planificació de radioteràpia de contacte
o superficial o d'ortovoltatge 76,08
PR1402 Primera planificació de nivell I 268,60
PR1403 Planificació successiva de nivell I 113,69
PR1404 Primera planificació de nivell II 367,17
PR1405 Planificació successiva de nivell II 280,70
PR1406 Primera planificació de nivell III 510,44
PR1407 Planificació successiva de nivell III 424,97
PR1408 Primera planificació de nivell IV sense
modulació d'intensitat 763,70
PR1409 Planificació successiva de nivell IV
sense modulació d'intensitat 542,92
PR1410 Primera planificació de nivell IV
amb modulació d'intensitat 800,44
PR1411 Planificació successiva de nivell IV
amb modulació d'intensitat 640,34
PR1412 Planificació irradiació corporal total 1.339,63
PR1413 Planificació irradiació superficial total 544,10
PR1414 Sessió de radioteràpia de contacte o
superficial o d'ortovoltatge 10,93
PR1415 Sessió d'unitat de cobalt 60 43,27
PR1416 Sessió d'accelerador lineal monoenergètic 39,75
PR1417 Sessió d'accelerador lineal multienergètic 51,02
PR1418 Sessió d'irradiació corporal total 225,22
PR1419 Sessió d'irradiació superficial total 226,43
PR1420 Tractament de radiocirurgia 792,91
PR1421 Aplicació de braquiteràpia endocavitària
ginecològica senzilla 523,82
PR1422 Aplicació de braquiteràpia endocavitària
ginecològica complexa 712,91
PR1423 Aplicació de braquiteràpia
intersticial senzilla 640,76
PR1424 Aplicació de braquiteràpia
intersticial complexa 873,98
PR1425 Aplicació de braquiteràpia
intersticial especial 1.081,50
PR1426 Aplicació de braquiteràpia
intersticial intraoperatòria 784,74
C.15. Tractaments de medicina nuclear
CODI DESCRIPCIÓ IMPORT
(euros)
PR1501 Sinoviortesis isotòpica 443,07
PR1502 Carcinoma diferenciat de tiroides.
Tractament radioisotòpic 608,12
PR1503 Hipertiroïdisme. Tractament radioisotòpic 229,04
PR1504 Dolor en metàstasis òssies.
Tractament radioisotòpic 2.551,00
PR1505 Neuroblastoma. Tractament radioisotòpic 3.870,47
C.16. Procediments de reproducció assistida i diagnòstic prenatal
CODI DESCRIPCIÓ IMPORTE
(euros)
PR1601 Diagnòstic bàsic d'esterilitat
en servicis de ginecologia (*) 954,68
PR1602 Diagnòstic d'esterilitat en unitat de
reproducció humana (*) 385,96
PR1603 Inseminació artificial, per cicle 197,79
PR1604 Fecundació in vitro, per cicle 503,98
PR1605 Injecció intracitoplasmàtica
d'espermatozoides, per cicle 666,85
PR1606 Biòpsia testicular per a reproducció
assistida (TESA), per cicle 860,81
PR1607 Diagnòstic prenatal sense amniocentesis 133,50
PR1608 Diagnòstic prenatal amb amniocentesis
o biòpsia corial 557,93
PR1609 Llavat de semen (**) 259,46
(*) En el cas que el diagnòstic bàsic d'esterilitat de la unitat de reproducció humana (codi PR1602) incloga el diagnòstic bàsic que habitualment es realitza en els servicis de ginecologia (codi PR1601), s'hauran de liquidar les dos tarifes corresponents.
(**) Quan el llavat de semen es realitze en parelles serodiscordants (per a VIH, VHB o VHC) s'haurà d'aplicar, a més, la tarifa corresponent de PCR per a la detecció del virus (codi: PR1016).
C.17. Litotrícia renal extracorpòria
CODI DESCRIPCIÓ IMPORT
(euros)
PR1701 Litotrícia renal extracorpòria 608,57
C.18. Tractament del dolor, procediments intervencionistes ambulatoris
CODI DESCRIPCIÓ IMPORT
(euros)
PR1801 Bloqueig simpàtic diagnòstic o terapèutic 92,50
PR1802 Bloqueig somàtic diagnòstic o terapèutic 92,50
PR1803 Prova endovenosa de regitina 76,44
PR1804 Prova espinal diferencial 286,38
PR1805 Termografia 92,84
PR1806 Exploració de punts dolorosos 12,69
PR1807 Bloqueig nerviós dosi única 139,73
PR1808 Bloqueig nerviós continu 131,36
PR1809 Bloqueig regional endovenós 195,07
PR1811 Infiltració perifèrica de punts dolorosos
amb anestèsia local 36,70
PR1812 Infiltració perifèrica de punts dolorosos
amb toxina botulínica 412,35
PR1813 Infiltració perifèrica articular amb sod 195,38
PR1814 Infiltració perifèrica articular amb corticoides 28,92
PR1815 Infiltració perifèrica articular
amb àcid hialurònic 195,38
PR1816 Venoclisis 47,02
PR1818 Iontoforesis 91,19
PR1819 Electroestimulació nerviosa
transcutània (TENS) 22,13
PR1821 Cures quirúrgiques 18,41
PR1822 Programació de neuroestimulador
implantat simple 23,30
PR1823 Programació de neuroestimulador implantat
de doble canal 43,89
PR1824 Programació de radiofreqüència 33,59
PR1825 Tècnica d'infusió espinal: ompliment
i programació de bomba per telemetria 110,38
PR1826 Tècnica d'infusió espinal: ompliment de
bomba de flux fix 108,38
PR1827 Tècnica d'infusió espinal: ompliment i
programació de bomba electrotècnica
d'infusió ambulatòria externa 108,38
PR1828 Tècnica d'infusió sistemàtica 235,95
C.19. Tractament del dolor, procediments quirúrgics en la unitat de dolor
CODI DESCRIPCIÓ IMPORT
(euros)
PR1901 Bloqueig simpàtic paravertebral 282,29
PR1902 Bloqueig neurolític epidural o subaracnoide 123,81
PR1903 Infiltració sacroilíaca 93,38
PR1904 Catèters espinals tunelitzats amb/sense
bomba d'infusió externa 281,97
C.20. Terapèutica hiperbàrica
CODI DESCRIPCIÓ IMPORT
(euros)
PR2001 Sessió de pacient crònic,
terapèutic hiperbàric 88,14
PR2002 Tractament de pacient agut
disbàric hiperbàric 2.061,51
PR2003 Tractament de pacient agut no
disbàric hiperbàric 1.356,00
C.21. Consell genètic en càncer
CODI DESCRIPCIÓ IMPORT
(euros)
PR2101 Primera consulta en unitat de consell
genètic en càncer 140,46
PR2102 Consulta successiva en unitat de consell
genètic en càncer 70,23
PR2103 Inestabilitat de microsatèl•lits en cas índex
de càncer colorectal no polipòsic 163,30
PR2104 Immunohistoquímica 273,02
PR2105 MLH1 i MSH2 en cas índex de càncer
colorectal no polipòsic 967,91
PR2106 MLH1 i MSH2 en familiar de càncer
colorectal no polipòsic 139,00
PR2107 PCR múltiples i seqüenciació de cas índex
de càncer de mama i ovari 1.097,98
PR2108 PCR i seqüenciació de BCRA en
familiar de càncer de mama i ovari 185,82
PR2109 Segregació marcadors polimòrfics
i APC-SSCP de mutacions 15G 15E
en caso índex i familiar de poliposis
colònica familiar 511,05
PR2110 Seqüenciació directa rastreig APC
en cas índex de poliposis colònica familiar 3.073,34
PR2111 Seqüenciació directa rastreif APC
en familiar de poliposis colònica familiar 137,61
PR2112 Seqüenciació en caso índex de
Von Hippel Lindau 325,05
PR2113 Seqüenciació en familiar de
Von Hippel Lindau 209,22
PR2114 Seqüenciació oncogen RET en cas
índex de MEN2A,MEN 2B i CMT 368,98
PR2115 Seqüenciació oncogen RET en familiar de
MEN2A,MEN 2B i CMT 150,25
PR2116 Segregació marcadors polimòrfics de
leucocits i tumor, en cas índex o
familiar de retinoblastoma 445,69
PR2117 Seqüenciació directa RB1 en cas índex
de retinoblastoma 1.532,76
PR2118 Seqüenciació directa RB1 en familiar
de retinoblastoma 137,61
PR2119 Seqüenciació directa rastreig mutacional
de leucocits i tumor en cas índex
de retinoblastoma 2.177,86
PR2120 Seqüenciació directa rastreig mutacional
en familiar de retinoblastoma 137,61
PR2121 Estudi de mutilació de leucocits i tumor,
en cas índex de retinoblastoma 274,93
D. Trasplantaments
Estes tarifes inclouen el procés d'hospitalització en què es realitza el trasplantament i les consultes posthospitalàries del primer any. El segon any i següents de tractament es liquidaran segon les tarifes dels epígrafs A (activitat d'hospitalització), B (atenció ambulatòria), C (procediments diagnòstics i terapèutics), i E (altres conceptes).
CODI DESCRIPCIÓ IMPORT
(euros)
TR0001 Trasplantament cardíac 68.160,04
TR0002 Trasplantament hepàtic 52.813,73
TR0003 Trasplantament pulmonar 105.734,57
TR0004 Trasplantament renal 30.068,71
TR0005 Trasplantament de medul•la òssia alogènica
en donant i receptor emparentats 35.325,31
TR0006 Trasplantament de medul•la òssia alogènica
en donant i receptor no emparentats 46.653,95
TR0007 Trasplantament autòleg de medul•la òssia
o progenitors hematopoètics 18.794,50
TR0008 Trasplantament de còrnia 6.331,72
E. Altres conceptes
E.1. Transport en ambulància
La taxa per transport en ambulància es referix únicament al servici de transport o trasllat del pacient, independentment que es tracte o no d'un vehicle assistit. L'assistència que, si és el cas, puga prestar el Servici d'Emergències Sanitàries (SES) es liquidarà separadament segons la tarifa recollida en l'epígraf B (codi AM0301).
CODI DESCRIPCIÓ IMPORT
(euros)
TS0000 Servici de transport en ambulància 29,86
E.2. Pròtesis
La liquidació de les pròtesis s'efectuarà d'acord amb el cost d'adquisició al proveïdor. No s'hauran de liquidar les pròtesis implantades en els processos d'hospitalització especificats en l'apartat u del present article.
CODI DESCRIPCIÓ IMPORT
PT0000 Pròtesis Cost d'adquisició
E.3. Les transfusions, hemoderivats i altres determinacions analítiques no incloses en este article i que es realitzen pels centres sanitaris, es liquidaran segons les tarifes ressenyades en l'article 177 de esta llei.
CODI DESCRIPCIÓ IMPORT
TH0000 Transfusions, hemoderivats i
altres determinacions analítiques Art. 177
E.4. Els fàrmacs de dispensació hospitalària a pacients ambulatoris (hospital de dia, consultes externes, etc.) o externs (unitats d'atenció farmacèutica a pacients externs) es liquidaran segons el cost d'adquisició al proveïdor.
CODI DESCRIPCIÓ IMPORT
FC0000 Fàrmacs de dispensació Cost d'adquisició
hospitalària
E.5. Informes clínics
Les còpies que es realitzen de la història clínica, completa o parcial, i els duplicats d'iconografies es liquidaran d'acord amb les tarifes unitàries detallades en el quadre següent. També es liquidarà l'emissió d'informes mèdics sobre l'estat de salut que no siguen exigibles per disposició legal o reglamentària.
CODI DESCRIPCIÓ IMPORT
(euros)
IN0001 Còpia de la història clínica, completa o parcial 16,95
IN0002 Emissió d'informes mèdics 45,22
IN0003 Informe de valoració de discapacitat 130,02
IN0004 Duplicat d'iconografia 16,62
Tres. En relació amb les prestacions sanitàries a les quals fan referència els apartats 1, 2, 3 i 4 de l'article 171 de esta llei, s'autoritza la Conselleria de Sanitat per a proposar o acceptar acords o convenis amb les persones o entitats obligades al pagament de la taxa, en este cas, no s'aplicaran a les dites prestacions sanitàries les tarifes recollides en els quadres de l'apartat u i dos d'este article i, en susbtitució d'estes, s'aplicaran les que els acords o convenis mencionats assenyalen, sense que en cap cas, puga superar-se el cost de prestació del servici. Estos convenis o acords, a més, s'hauran de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.”
Article 18
Es modifica l'article 177 del Text Refós de la Llei de Taxes de La Generalitat, en els termes següents:
Es modifiquen els epígrafs corresponents als codis següents:
Codi Tipus de producte o servici Import
40 Concentrat de hematies leucoreduït 109,53
53 Anticossos per citometria classe i i ii 30,65
56 Estudi d'Anèmies Hemolítiques 90,00
58 Concentrat d'hematies criopreservat i leucoreduït 408,73
73 Concentrat de plaquetes (dosi adult) criopreservat
i leucoreduït 554,89
82 Concentrat de plaquetes per a adult leucoreduït 284,48
84 Proves creuades transfusionals, per unitat creuada 5,94
85 Sang total autòloga 74,50
86 Selecció de donants per a malalties infeccioses 38,00
94 Tipificació hla por serologia (locus a i b) 93,79
122 Hpn en granulocits per citometria 75,03
222 Tipificació HLA-B per PCR (baixa resolució) 75,00
223 Tipificació HLA-C per PCR (baixa resolució) 63,00
224 Tipificació HLA-A per PCR (alta resolució) 175,00
225 Tipificació HLA-B per PCR (alta resolució) 175,00
230 Tipificació HLA-DRB per PCR (alta resolució) 150,06
231 Tipificació HLA DQBETA per PCR (alta resolució) 100,00
232 Tipificació hla per pcr de gens aïllats 100,00
234 Tipificació hla-dp per pcr (baixa resolució) 75,03
242 Identificació d'anticossos antígens
de classe i (citometria) 110,00
243 Identificació d'anticossos enfront d'antígens
de classe ii (citometria) 110,00
246 Anticossos antiplaquetars per elisa 150,00
247 Trombopènia neonatal 153,00
248 Neutropènia neonatal 153,00
249 Anticossos anti-hla per limfocitotoxicitat 30,60
253 Alíquota de plaquetes d'afèresis leucoreduïdes 85,85
254 Alíquota de plaquetes d'afèresis leucoreduïdes
i irradiades 96,05
255 Plaquetes d'afèresis (dosi adult)
leucoreduïdes i llavades 432,64
256 Alíquota de plaquetes d'afèresis
leucoreduïdes i llavades 111,35
257 Alíquota de plaquetas d'afèresis leucoreduïdes,
llavades i irradiades 121,55
267 Sang total autòloga leucoreduïda 98,98
268 San total reconstituïda, leucoreduïda i irradiada 171,88
269 Concentrat d'hematies en solució additiva 85,05
270 Concentrat d'hematies leucoreduït i irradiat 119,73
271 Alíquota de concentrat d'hematies leucoreduït 30,40
272 Alíquota de concentrat d'hematies
leucoreduït i irradiat 40,60
273 Concentrat d'hematies llavat i leucoreduït 212,53
274 Concentrat d'hematies llavat, leucoreduït i irradiat 221,73
275 Alíquota de concentrat d'hematies llavat
leucoreduït i irradiat 66,10
276 Concentrat de plaquetes unitari 46,13
281 Concentrat de plaquetes per a adult 264,08
282 Concentrat de plaquetes unitari i leucoreduït 77,47
283 Concentrat de plaquetes per a adult
leucoreduït i irradiat 294,68
284 Concentrat de plaquetes unitari, leucoreduït i irradiat 87,66
285 Concentrat de plaquetes per a adult
leucoreduït i llavat 386,48
286 Concentrat de plaquetes unitari leucoreduït i llavat 102,97
287 Concentrat de plaquetes per a adult
leucoreduït, llavat i irradiat 396,68
288 Concentrat de plaquetes unitari
leucoreduït, llavat i irradiat 113,17
289 Concentrat de plaquetes per a adult
en solució additiva i leucoreduït 284,48
290 Concentrat de plaquetes unitari en
solució additiva, leucoreduït 77,47
291 Concentrat de plaquetes per a adult
en solució additiva, leucoreduït i irradiat 294,68
292 Concentrat de plaquetes unitari
en solució additiva, leucoreduït i irradiat 87,66
300 Concentrat d'hematies criopreservat 314,23
301 Alíquota de concentrat d'hematies
criopreservat, leucoreduït i irradiat 115,40
302 Concentrat d'hematies autòleg criopreservat 384,25
303 Concentrat d'hematies autòleg
criopreservat i leucoreduït 408,73
304 Alíquota de concentrat d'hematies autòleg
criopreservat, leucoreduït i irradiat 115,40
306 Concentrat de plaquetes (dosi adult)
criopreservat 534,49
307 Concentrat de plaquetes (dosi adult)
criopreservat, leucoreduït i irradiat 574,41
308 Concentrat de plaquetes (dosi unitària)
criopreservat 313,38
309 Concentrat de plaquetes (dosi unitària)
criopreservat i leucoreduït 333,78
310 Concentrat de plaquetes (dosi unitària)
criopreservat, leucoreduït i irradiat 350,11
311 Plaquetes d'afèresis (dosi adult) criopreservades 601,04
312 Plaquetes d'afèresis (dosi adult)
criopreservades i leucoreduïdes 621,44
313 Plaquetes d'afèresis (dosi adult)
criopreservades, leucoreduïdes i irradiades 637,77
314 Plaquetes d'afèresis (dosi unitària) criopreservades 353,05
315 Plaquetes d'afèresis (dosi unitària)
criopreservades leucoreduïdes 373,45
316 Plaquetes d'afèresis (dosi unitària)
criopreservades, leucoreduïdes i irradiades 385,28
321 Deshidratació o liofilització i irradiació
de menudes peces d'os esponjós 213,60
322 Deshidratació o liofilització i irradiació
de grans peces d'os esponjós 638,80
328 Plaquetes d'afèresis (dosi adulto)
leucoreduïdes i irradiades 340,83
329 Tipificació hla-drb5 per pcr (alta resolució) 50,00
330 Concentrat d'hematies leucoreduïts obtingut
per eritrofèresi doble 127,93
331 Alíquotes d'hematies obtinguts per
eritrofèresi, ja leucorreducidos 36,80
Se suprimixen les tarifes corresponents als codis 65, 102 i 120.
S'hi incorporen els codis següents:
Codi Tipus de producte o servici Import
336 Congelació amb crioprotector de còrtex ovàrica 1.198,22
337 Taxa anual per conservació de teixit per a
trasplantament antòleg 100,00
338 Alíquota de concentrat de plaquetes per a adult
en solució additiva i leucoreduït 239,93
339 Alíquota de concentrat de plaquetes per a adult
en solució additiva, leucoreduït i irradiat 250,13
340 Alíquota de concentrat de plaquetes
per a adult leucoreduït i irradiat 250,13
341 Alíquota de concentrat de plaquetes
per a adult leucoreduït i llavat 341,93
342 Alíquota de concentrat de plaquetes
per a adult leucoreduït, llavat i irradiat 352,13
343 Alíquota de concentrat de plaquetes
per a adult leucoreduït 239,93
344 Alíquota de concentrat de plaquetes per a adult 219,53
345 Anticossos antiheparina (PF4) 150,00
346 HPN en hematies per citometria 40,00
347 Tipificació HLA-DRB3 per PCR (alta resolució) 40,00
348 Tipificacio HLA-DRB4 per PCR (alta resolució) 30,00
349 Anticossos totals VHA (anticossos de tipus
igg i igm enfront del virus de l'hepatitis A) 12,26
350 Titulació anticossos irregulars 14,00
351 Coombs directe en hematies 3,00
352 Eluïd eritrocitari 12,00
353 Estudi Paternitat (poliformismes de ADN, Antígens
del sistema HLA classe I i informe pericial 300,00
Article 19
Es modifica l'epígraf 1 del Grup VI de l'apartat u de l'article 181 del Text Refós de la Llei de Taxes de La Generalitat, que queda redactat de la forma següent:
“1. Actuacions inspectores individualitzades a petició de part, llevat dels supòsits de denúncia o a petició d'una associació d'usuaris o de consumidors representativa: 618,66”.
Article 20
Es modifica l'epígraf 10 de l'article 189 del Text Refós de la Llei de Taxes de La Generalitat, que queda redactat de la forma següent:
“10. Autoritzacions d'ús d'explosius en obres civils i assistència en voladures: es cobrarà el 20% del nombre d'autoritzacions de voladures sol•licitades, sent l'import unitari de 90,30 euros, i amb un import mínim de 361,20 euros. Quan el nombre de voladures siga inferior a quatre, es cobraran únicament les que es vagen a realitzar, amb el cost unitari indicat”.
Article 21
Es modifica el capítol III del títol VII del Text Refós de la Llei de Taxes de La Generalitat, que queda redactat de la forma següent:
“CAPÍTOL III
Taxa per inscripció i subministrament d'informació de registres
Article 195. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa el subministrament d'informació del Registre d'Establiments Industrials i del Registre d'Activitats Comercials, així com la inscripció en este de comerciants i activitats comercials, llevat de la informació que el mateix interessat obtinga pels mitjans informàtics o telemàtics institucionals de La Generalitat.
Article 196. Subjecte passiu
Són subjectes passius de esta taxa les persones, físiques o jurídiques, que sol•liciten o a les quals es presten els servicis a què fa referència l'article anterior.
Article 197. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servici Import
1. Inscripció inicial de comerciants 28 euros per cada una
2. Inscripció inicial d'activitats comercials 28 euros per cada una
3. Modificació d'inscripcions prèvies:
3.1. De comerciants 14 euros per cada una
3.2. D'activitats comercials 14 euros per cada una
4. Subministrament d'informació de registres:
4.1. Tram fix inicial, aplicable a la sol•licitud
de qualsevol tipus d'informació 2,23 per sol•licitud
4.2. Tram variable 0,49 per pàgina, llevat
de la primera.
Article 198. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, quan es preste amb sol•licitud prèvia, el pagament s'exigirà per anticipat, en el moment en que esta es formule”.
Article 22
Es modifica l'epígraf 1.5 de l'article 216 del Text Refós de la Llei de Taxes de La Generalitat, que queda redactat de la forma següent:
“1.5. Cursets especials que s'autoritzen per l'òrgan competent en matèria de pesca”.
Article 23
Es modifica l'article 253 del Text Refós de la Llei de Taxes de La Generalitat, que queda redactat de la forma següent:
“Article 253. Fet imposable
U. Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació, per la conselleria competent en matèria de medi ambient, dels següents servicis:
1. Expedició de llicències i matrícules necessàries per a la pràctica de la pesca continental i per a la dedicació d'embarcacions i aparells flotants a la pesca en aigües continentals.
2. Expedició de llicències per a pràctica de la caça dins del territori de la Comunitat Valenciana.
3. Declaració, registre de vedats de caça i llicència d'aprofitament anual.
4. Expedició del permís de caça en zones de caça controlada.
5. Expedició del permís de pesca en vedats.
6. Actuacions relatives a vies pecuàries.
Dos. A la caça realitzada en Reserves Valencianes de Caça no li resultarà d'aplicació el que disposa este capítol. El seu règim serà l'establit, per a cada una de les Reserves Valencianes de Caça, per la normativa vigent en matèria de caça a la Comunitat Valenciana”.
Article 24
Es modifica l'article 255 del Text Refós de la Llei de Taxes de La Generalitat, que queda redactat de la forma següent:
“Article 255. Exempcions i bonificacions
U. Estan exempts del pagament de la quota de les tarifes 1.1 i 1.2 de l'article següent els membres de famílies nombroses de categoria especial.
Dos. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota de les tarifes 1.1 i 1.2 de l'article següent els membres de famílies nombroses de categoria general.
Tres. Estan exempts del pagament de la taxa per expedició de llicències autonòmiques de pesca continental els jubilats i perceptors de pensions públiques, els menors de 14 anys i els membres de famílies nombroses de categoria especial.
Quatre. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la taxa a què fa referència l'apartat anterior els membres de famílies nombroses de categoria general”.
Article 25
Es modifica l'epígraf 4 de l'article 256 del Text Refós de la Llei de Taxes de La Generalitat, que queda redactat de la forma següent:
“4. Declaració de vedats i registre, així com llicència d'aprofitament en vedats de caça i renovació anual
4.1. Declaració de vedats i registre:
4.1.1. Per a tots els vedats de caça: 300 euros
4.1.2. Ampliacions, inclosa la seua modificació registral: 150 euros
4.2. Llicència d'aprofitament en vedats de caça i renovació anual:
4.2.1. Per a vedats de caça major tancats: 360 euros/any
4.2.2. Per a vedats intensius de caça menor: 240 euros/any
4.2.3. Per a la resta de vedats de caça: 180 euros/any”.
Article 26
Es modifica el capítol únic del títol XI del Text Refós de la Llei de Taxes de La Generalitat, en els termes següents:
L'article 311 passa a ser l'article 312.
L'article 312 passa a ser l'article 313.
S'afig un nou article 311, amb el tenor següent:
“Article 311. Exempcions
Estan exempts del pagament d'esta taxa els membres de famílies nombroses de categoria especial”.
Article 27
S'afig un nou títol XII al Text Refós de la Llei de Taxes de La Generalitat, amb el següent tenor:
“TÍTOL XII
Taxes per utilització del domini públic
Capítol únic
Taxa per ús comú especial o ús privatiu dels béns de domini públic de La Generalitat
Article 314. Fet imposable
U. Constituïx el fet imposable de la taxa, sempre que no estiguen tipificats específicament en altres taxes, l'ús comú especial o l'ús privatiu dels béns de domini públic de La Generalitat, que es facen per concessions, autoritzacions o una altra forma d'adjudicació per part dels òrgans competents de l'administració autonòmica.
Dos. No s'exigirà el pagament de la taxa quan l'ús comú especial o l'ús privatiu de béns de domini públic autonòmic no comporte una utilitat econòmica per al concessionari, persona autoritzada o adjudicatari o, fins i tot existint la dita utilitat, la utilització o aprofitament comporte condicions o contraprestacions per al beneficiari que esgoten o facen irrellevant aquella.
Article 315. Subjectes passius.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol•liciten l'ús comú especial o l'ús privatiu que integra el seu fet imposable.
Article 316. Exempcions.
Les administracions públiques estaran exemptes d'esta taxa sempre que en la seua pròpia normativa reconeguen l'exempció a La Generalitat en l'aplicació de taxes semblants.
Article 317. Bases i tipus de gravamen.
U. S'establixen les bases següents en relació amb els distints supòsits d'utilització del domini públic autonòmic:
a) En els casos d'ús privatiu de béns del domini públic, la base de la taxa serà el valor de la part del bé efectivament ocupat i, si és el cas, de les instal•lacions ocupades, prenent com a referència el valor de mercat dels immobles pròxims de naturalesa anàloga.
b) En els casos d'ús comú especial de béns del domini públic, la base de la taxa prendrà com a referència la utilitat que reporte l'ús durant el període corresponent.
Dos. El tipus de gravamen serà del 5 per 100 i del 100 per 100, respectivament, sobre el valor de la base resultant en els casos previstos en les lletres a) i b) de l'apartat u d'este article.
Article 318. Meritació i pagament
U. La meritació de la taxa es produirà en el moment de l'atorgament de l'autorització, concessió o adjudicació i, si és el cas, de la seua renovació. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat, en el moment en què es formule la sol•licitud.
Dos. L'ocupació o l'ús comú especial sense autorització donaran lloc a la meritació de la taxa, així com, si és el cas, a les sancions que pertoquen.
Tres. La falta de pagament per la renovació de l'autorització, concessió o adjudicació podrà ser causa de resolució d'esta, sense perjuí de les altres actuacions que pertoquen”.
CAPÍTOL II
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 1/1999, DE 31 DE MARÇ, DE LA GENERALITAT, DE TARIFES PORTURARIAS
Article 28
Es modifica el paràgraf tres de l'article 6 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de La Generalitat, de Tarifes Portuàries, que queda redactat de la forma següent:
“Tres. La falta de pagament en període voluntari de les tarifes portuàries per servicis la utilització dels quals haja sigut autoritzada, faculta l'administració de Ports per a procedir, de forma immediata, a la suspensió del servici, la retirada, immobilització o posada en sec de l'embarcació, el tall del subministrament, la baixa d'ofici i l'adopció de qualsevol altra mesura derivada de l'aplicació de la normativa d'explotació, i s'haurà de notificar amb caràcter previ a la persona interessada les mesures a adoptar.
El concessionari o autoritzat està obligat a col•laborar amb l'administració en l'execució d'estes facultats, i per a això s'haurà d'emprar tota la diligència necessària per a la bona fi de la mesura adoptada”.
Article 29
Es modifica l'article 42 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de La Generalitat, de Tarifes Portuàries, que queda redactat de la forma següent:
“Article 42. Fet imposable
U. Constituïx el fet imposable d'esta taxa la utilització d'esplanades, espill d'aigua, coberts, magatzems, dipòsits, locals, edificis i instal•lacions, amb els seus servicis generals corresponents, no explotats en règim d'autorització o concessió, situats en la zona portuària.
Dos. Als efectes de l'apartat anterior, es classifica la zona portuària en zones de trànsit i zones d'emmagatzemament.
La zona de maniobra immediata a les atracades dels vaixells no es considerarà zona de dipòsit de mercaderies, llevat que hi haja autorització expressa de la Direcció Tècnica del port.
La definició i extensió de cada una de les zones portuàries en els distints molls i parts d'estes són les que s'especifiquen en cada port”.
CAPÍTOL III
DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 13/1997, DE 23 DE DESEMBRE, DE LA GENERALITAT, PER LA QUAL ES REGULA EL TRAM AUTONÒMIC DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES
I RESTANTS TRIBUTS CEDITS.
Article 30
U. Es modifica l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de La Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
“Article quart. Deduccions autonòmiques
U. Conforme al que disposa la lletra c) de l'apartat dos de l'article tercer, les deduccions autonòmiques són les següents:
a) Per naixement o adopció, durant el període impositiu, d'un fill: 255 euros per cada fill nascut o adoptat, sempre que haja conviscut amb el contribuent ininterrompudament des del seu naixement o adopció fins al final del període mencionat.
Esta deducció podrà ser aplicada també en els dos exercicis posteriors al del naixement o adopció sempre que la base liquidable general del contribuent no siga superior a 22.219 euros, en declaració individual, o a 32.218 euros, en declaració conjunta, i que la base liquidable especial del contribuent no siga superior a 635 euros en qualsevol règim de declaració.
Quan ambdós progenitors o adoptants tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà per parts iguals.
L'aplicació d'esta deducció resultarà compatible, en l'exercici en què s'haja produït el naixement o adopció, amb les recollides en les lletres b), relativa al naixement o adopció múltiples, i c), relativa al naixement o adopció de fill discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.
b) Per naixement o adopció múltiples, durant el període impositiu, com a conseqüència de part múltiple o de dos o més adopcions constituïdes en la mateixa data: 210 euros, sempre que els fills hagen conviscut amb el contribuent ininterrompudament des del seu naixement o adopció fins al final del període mencionat.
Quan ambdós progenitors o adoptants tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà per parts iguals.
L'aplicació d'esta deducció resultarà compatible amb les recollides en les lletres a), relativa al naixement o adopció d'un fill, i c), relativa al naixement o adopció de fill discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.
c) Per naixement o adopció, durant el període impositiu, d'un fill discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, sempre que este fill haja conviscut amb el contribuent ininterrompudament des del seu naixement o adopció fins al final del període mencionat, la quantitat que pertoque d'entre les següents:
– 210 euros, quan es tracte del primer fill que patisca la dita discapacitat, siga el primer fill, per ordre, del contribuent, o siga un altre posterior.
– 260 euros, quan es tracte del segon o posterior fill que patisca la dita discapacitat, siga el segon fill, per ordre, del contribuent, o siga un altre posterior, sempre que sobrevisquen els anteriors discapacitats.
Quan ambdós progenitors o adoptants tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà per parts iguals.
L'aplicació d'esta deducció resultarà compatible amb les recollides en les lletres a), relativa al naixement o adopció d'un fill, i b), relativa al naixement o adopció múltiples.
d) Per tindre, en la data de la meritació de l'impost, el títol de família nombrosa, expedit per l'òrgan competent en matèria de servicis socials de La Generalitat o pels òrgans corresponents de l'Estat o d'altres comunitats autònomes, la quantitat que pertoque d'entre les següents:
190 euros, quan es tracte de família nombrosa de categoria general.
435 euros, quan es tracte de família nombrosa de categoria especial.
Així mateix, tindran dret a esta deducció aquells contribuents que, reunint les condicions per a l'obtenció del títol de família nombrosa en la data de la meritació de l'impost, hagen presentat, abans d'esta, sol•licitud davant de l'òrgan competent en matèria de servicis socials per a l'expedició del dit títol. En este cas, si es denega la sol•licitud presentada, haurà de pagar-se la part de l'impost que s'haja deixat d'ingressar com a conseqüència de la deducció practicada, així com els seus interessos de demora.
Les condicions necessàries per a la consideració de família nombrosa i la seua classificació per categories es determinaran d'acord amb el que establix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses.
Esta deducció es practicarà pel contribuent amb qui convisquen la resta de membres de la família que originen el dret a la deducció. Quan més d'un contribuent tinga dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà entre ells.
L'aplicació d'esta deducció resulta compatible amb les recollides en les lletres a), b) i c) precedents, relatives, respectivament, al naixement o adopció d'un fill, al naixement o adopció múltiples i al naixement o adopció de fill discapacitat.
e) Per les quantitats destinades, durant el període impositiu, a la custòdia en guarderies i centres de primer cicle d'educació infantil, de fills menors de 3 anys: el 15 per 100 de les quantitats satisfetes, amb un màxim de 255 euros, per cada fill menor de 3 anys inscrit en les dites guarderies o centres d'educació infantil.
Seran requisits per a la pràctica d'esta deducció els següents:
1r Que els pares que convisquen amb el menor exercisquen activitats per compte propi o d'altri per les quals perceben rendiments del treball o d'activitats econòmiques.
2n Que la base liquidable general del contribuent no siga superior a 22.219 euros en declaració individual o a 32.218 euros en declaració conjunta.
3a Que la base liquidable especial del contribuent no siga superior a 635 euros en qualsevol règim de declaració.
Quan dos contribuents tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà per parts iguals.
f) Per a contribuents discapacitats d'edat igual o superior a 65 anys: 168 euros per cada contribuent, sempre que este complisca, simultàniament, els dos requisits següents: 1) Tindre almenys 65 anys a la data de meritació de l'impost; 2) Ser discapacitat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.
En tot cas, no pertocarà esta deducció si com a conseqüència de la situació de discapacitat prevista en el número 2 del paràgraf anterior el contribuent percep algun tipus de prestació que, d'acord amb el que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, s'hi trobe exempta.
g) Per ascendents majors de 75 anys, i per ascendents majors de 65 anys que siguen discapacitats físics o sensorials, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, o discapacitats psíquics, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, sempre que, en ambdós casos, convisquen amb el contribuent i no tinguen rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros: 168 euros per cada ascendent en línia directa per consanguinitat, afinitat o adopció, sempre que la base liquidable general del contribuent no siga superior a 22.219 euros, en declaració individual, o a 32.218 euros, en declaració conjunta i que la base liquidable especial del contribuent no siga superior a 635 euros, en qualsevol règim de declaració.
Per a l'aplicació d'esta deducció s'haurà de tindre en compte les normes establides en l'article 57 del Text Refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat per Reial Decret 3/2004, de 5 de març.
h) Per la realització per un dels cònjuges de la unitat familiar de labors no remunerades en la llar: 128 euros.
S'entendrà que un dels cònjuges realitza estes labors quan en una unitat familiar de les previstes en l'article 84, apartat 1, regla 1a, del Text Refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, només un dels seus membres perceba rendiments del treball o de les activitats econòmiques.
Seran requisits per al gaudi d'esta deducció:
1r Que la base liquidable general de la unitat familiar no supere la quantitat de 12.696 euros.
2n Que a cap dels membres de la unitat familiar li siguen imputades rendes immobiliàries, ni obtinga guanys o pèrdues patrimonials, ni rendiments íntegres del capital immobiliari, ni del mobiliari en quantia superior a 316 euros.
3r Que tinguen dos o més descendents que donen dret a la corresponent reducció en concepte de mínim familiar.
i) Per quantitats destinades a l'adquisició de la seua primera vivenda habitual per contribuents d'edat igual o inferior a 35 anys: el 3 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per l'adquisició de la vivenda que constituïsca o vaja a constituir la primera residència habitual del contribuent, llevat de la part d'estes corresponent a interessos. A estos efectes, caldrà ajustar-se al concepte de vivenda habitual recollit en la normativa estatal reguladora de l'impost. En tot cas, per a la pràctica d'esta deducció es requerirà: 1) Que la base imposable no siga superior a dos vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), corresponent al període impositiu; 2) Que l'edat del contribuent, en la data de meritació de l'impost, siga igual o inferior a 35 anys.
L'aplicació d'esta deducció resultarà compatible amb la recollida en la lletra j) següent, relativa a l'adquisició de vivenda habitual per discapacitats, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.
j) Per quantitats destinades a l'adquisició de vivenda habitual per discapacitats, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100: el 3 per 100 de les quantitats satisfetes, durant el període impositiu, per l'adquisició de la vivenda que constituïsca o vaja a constituir la residència habitual del contribuent, llevat de la part d'estes corresponent a interessos. A estos efectes, caldrà ajustar-se al concepte de vivenda habitual recollit en la normativa estatal reguladora de l'impost. En qualsevol cas, per a la pràctica d'esta deducció es requerirà que la base imposable no siga superior a dos vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), corresponent al període impositiu.
L'aplicació d'esta deducció resultarà compatible amb la recollida en la lletra i) precedent, relativa a l'adquisició de primera vivenda habitual per contribuents d'edat igual o inferior a 35 anys.
k) Per quantitats destinades a l'adquisició o rehabilitació de vivenda habitual, procedents d'ajudes públiques: 94 euros per cada contribuent, sempre que este haja efectivament destinat, durant el període impositiu, a l'adquisició o rehabilitació de la vivenda que constituïsca o vaja a constituir la seua residència habitual, quantitats procedents d'una subvenció amb este fi concedida per La Generalitat, a càrrec del seu propi pressupost o al de l'Estat. A estos efectes: 1) Caldrà ajustar-se al concepte de vivenda habitual recollit en la normativa estatal reguladora de l'impost; 2) Les esmentades quantitats s'entendran efectivament destinades a l'adquisició o rehabilitació d'acord amb les regles d'imputació temporal d'ingressos establides en la normativa estatal reguladora de l'impost. A estos mateixos efectes, la rehabilitació haurà de ser qualificada com actuació protegible, de conformitat amb la normativa reguladora d'este tipus d'actuacions vigent en cada moment. En cap cas podran ser beneficiaris d'esta deducció els contribuents que tinguen dret a alguna de les deduccions previstes en les lletres i) i j) d'este mateix apartat.
l) Per arrendament de la vivenda habitual: El 10 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu, amb el límit de 190 euros.
Seran requisits per al gaudi d'esta deducció els següents:
1r Que es tracte de l'arrendament de la vivenda habitual del contribuent, ocupada efectivament per ell, sempre que la data del contracte siga posterior al 23 d'abril de 1998 i la seua duració siga igual o superior a un any.
2n Que s'haja constituït el dipòsit de la fiança a què es referix l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, a favor de La Generalitat.
3r. Que, durant almenys la meitat del període impositiu, ni el contribuent ni cap dels membres de la seua unitat familiar siguen titulars, del ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi, d'una altra vivenda distant a menys de 100 quilòmetres de la vivenda arrendada.
4t Que el contribuent no tinga dret pel mateix període impositiu a cap deducció per inversió en vivenda habitual, a excepció de la corresponent a les quantitats dipositades en comptes vivenda.
5t Que la suma de les parts general i especial de la base imposable, abans de computar el mínim personal i familiar, no siga superior a 22.219 euros, en declaració individual, o a 32.218 euros en declaració conjunta.
m) Per l'arrendament d'una vivenda, com a conseqüència de la realització d'una activitat, per compte propi o d'altri, en municipi diferent d'aquell en què el contribuent residia abans: el 10 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu, amb el límit de 190 euros.
Per a tindre dret al gaudi d'esta deducció serà necessari el compliment dels requisits següents:
1r. Que la vivenda arrendada, radicada a la Comunitat Valenciana, estiga a més de 100 quilòmetres d'aquella en què el contribuent residia immediatament abans de l'arrendament.
2n Que s'haja constituït el dipòsit de la fiança a què es referix l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, a favor de La Generalitat.
3r. Que les quantitats satisfetes en concepte d'arrendament no siguen retribuïdes per l'ocupador.
4t Que la suma de les parts general i especial de la base imposable, abans de computar el mínim personal i familiar, no siga superior a 22.219 euros, en declaració individual, o a 32.218 euros en declaració conjunta.
Esta deducció resultarà compatible amb la recollida en la lletra l) d'este apartat, relativa a l'arrendament de vivenda habitual.
L'import d'esta deducció es prorratejarà quan la vigència del contracte d'arrendament siga inferior a un any.
n) Per quantitats destinades a inversions per a l'aprofitament de fonts d'energia renovables en la vivenda habitual: El 5 per 100 de les quantitats invertides pel contribuent en l'adquisició d'instal•lacions o equips destinats a alguna de les finalitats que s'indiquen a continuació, en el marc de programes, convenis o acords amb l'administració competent en matèria mediambiental, la qual haurà d'expedir la certificació acreditativa que esta inversió s'ajusta a les condicions establides en aquells:
Aprofitament de l'energia solar o eòlica per a la seua transformació en calor o electricitat.
Aprofitament, com a combustible, de residus sòlids urbans o de biomassa procedent de residus d'indústries agrícoles i forestals i de cultius energètics per a la seua transformació en calor o electricitat.
Tractament de residus biodegradables procedents d'explotacions ramaderes, d'estacions depuradores d'aigües residuals, d'efluents industrials o de residus sòlids urbans per a la seua transformació en biogàs.
Tractament de productes agrícoles, forestals o olis usats per a la seua transformació en biocarburantes (bioetanol o biodiesel).
La base màxima d'esta deducció serà de 3.000 euros anuals i estarà constituïda per les quantitats invertides, incloses les despeses originades que hagen anat a càrrec de l'adquirent i, en el cas de finançament alié, l'amortització i les altres despeses d'esta, a excepció dels interessos. La part de la inversió finançada amb subvencions públiques no donarà dret a deducció.
A estos efectes, caldrà ajustar-se al concepte de vivenda habitual contingut en la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
o) Per donacions amb finalitat ecològica: El 20 per 100 de les donacions efectuades durant el període impositiu en favor de qualsevol de les entitats següents:
1. La Generalitat i les corporacions locals de la Comunitat Valenciana. A estos efectes, quan la donació consistisca en diners les quantitats rebudes quedaran afectes en el pressupost del donatari al finançament de programes de despesa que tinguen com a objecte la defensa i conservació del medi ambient. De conformitat amb això, en l'estat de despeses del pressupost de cada exercici es consignarà crèdit en els dits programes per un import com a mínim igual al de les donacions percebudes durant l'exercici immediatament anterior.
2. Les entitats públiques dependents de qualsevol de les administracions territorials mencionades en el número 1) anterior l'objecte social de les quals siga la defensa i conservació del medi ambient. Les quantitats rebudes per estes entitats quedaran sotmeses a les mateixes regles d'afectació recollides en el número 1) esmentat.
3. Les entitats sense fins lucratius regulades en els apartats a) i b) de l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que el seu fi exclusiu siga la defensa del medi ambient i es troben inscrites en els corresponents registres de la Comunitat Valenciana.
p) Per donacions relatives al Patrimoni Cultural Valencià.
1. El 10 per 100 de les donacions pures i simples efectuades durant el període impositiu de béns que, formant part del Patrimoni Cultural Valencià, es troben inscrits en l'Inventari General del patrimoni mencionat, d'acord amb la normativa legal autonòmica vigent, sempre que es realitzen a favor de qualsevol de les entitats següents: 1) La Generalitat i les corporacions locals de la Comunitat Valenciana; 2) Les entitats públiques de caràcter cultural dependents de qualsevol de les administracions territorials mencionades en el número 1) anterior; 3) Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana; 4) Les entitats sense fins lucratius regulades en els apartats a) i b) de l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que perseguisquen fins de naturalesa exclusivament cultural i es troben inscrites en els corresponents registres de la Comunitat Valenciana.
2. El 5 per 100 de les quantitats dineràries donades a qualsevol de les entitats a què es referix el número 1 anterior per a la conservació, reparació i restauració dels béns que, formant part del Patrimoni Cultural Valencià, es troben inscrits en el seu Inventari General. A estos efectes, quan el donatari siga alguna de les entitats previstes en els apartats 1), 2) i 3) del número 1 mencionat les quantitats rebudes quedaran afectes, en els mateixos termes recollits en l'apartat 1) de la lletra o) anterior, al finançament de programes de despesa que tinguen com a objecte la conservació, reparació i restauració d'obres d'art i, en general, de béns amb valor històric, artístic o cultural.
3. El 5 per 100 de les quantitats destinades pels titulars de béns pertanyents al Patrimoni Cultural Valencià inscrits en l'Inventari General d'este a la conservació, reparació i restauració dels béns mencionats.
q) Per donacions destinades al foment de la llengua valenciana: El 10 per 100 de les donacions efectuades durant el període impositiu en favor de les següents entitats:
La Generalitat i les corporacions locals de la Comunitat Valenciana. A estos efectes, quan la donació consistisca en diners les quantitats rebudes quedaran afectes en el pressupost del donatari al finançament de programes de despesa que tinguen com a objecte el foment de la llengua valenciana. De conformitat amb això, en l'estat de despeses del pressupost de cada exercici es consignarà crèdit en els dits programes per un import com a mínim igual al de les donacions percebudes durant l'exercici immediatament anterior.
Les entitats públiques dependents de qualsevol de les administracions territorials mencionades en el número 1) anterior l'objecte social de les quals siga el foment de la llengua valenciana. Les quantitats rebudes per estes entitats quedaran sotmeses a les mateixes regles d'afectació recollides en el número 1) mencionat.
Les entitats sense fins lucratius regulades en els apartats a) i b) de l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que el seu fi exclusiu siga el foment de la llengua valenciana i es troben inscrites en els corresponents registres de la Comunitat Valenciana.
Dos. L'aplicació de les deduccions recollides en les lletres i), j), k) i n) de l'apartat u precedent requerirà que l'import comprovat del patrimoni del contribuent en acabar el període impositiu excedisca del valor que done la seua comprovació al començament d'este, en, almenys, la quantia de les inversions realitzades. A estos efectes, no es computaran els increments o les disminucions de valor experimentats durant el període impositiu mencionat pels béns que al final d'este continuen formant part del patrimoni del contribuent. Així mateix, la base de la deducció a què es referix el número 3 de la lletra p) de l'apartat u mencionat no podrà superar el 20 per 100 de la base liquidable del contribuent.
Tres. Per a tindre dret a les deduccions previstes en la lletra o), en els números 1 i 2 de la lletra p) i en la lletra q), totes elles de l'apartat u anterior, s'haurà d'acreditar l'efectivitat de la donació efectuada, així com el seu valor, per mitjà de certificació expedida per l'entitat donatària en què, a més del número d'identificació fiscal i de les dades d'identificació personal del donant i de l'entitat donatària, es facen constar els aspectes següents:
1) Data i import del donatiu, quan este siga dinerari.
2) Document públic o un altre document autèntic acreditatiu de l'entrega del bé donat, quan es tracte de donacions en espècie. En relació amb les donacions a què es referix el número 1 de la lletra p) serà menció inexcusable del document el número d'identificació que en l'inventari general del patrimoni cultural valencià corresponga al bé donat.
3) Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació. En tot cas, la revocació de la donació determinarà l'obligació d'ingressar les quotes corresponents als beneficis gaudits en el període impositiu en què la dita revocació es produïsca, sense perjuí dels interessos de demora que pertoquen.
4) Menció expressa que l'entitat donatària es troba inclosa entre les regulades en els apartats a) i b) de l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, quan la donació s'efectue a favor de les entitats a què es referixen l'apartat 3) de la lletra o), l'apartat 4) del número 1 de la lletra p) i l'apartat 3) de la lletra q).
Sense perjuí d'això, si es tracta de donacions en espècie, a la certificació esmentada s'haurà d'adjuntar una altra acreditativa del valor dels béns donats. Correspondrà a la conselleria competent en matèria de medi ambient l'expedició de la dita certificació acreditativa del valor en relació amb els béns als quals es referix la lletra o) de l'apartat u anterior i a la conselleria competent en matèria de cultura i educació quan es tracte d'aquells altres a què es referixen les lletres p) i q) del dit apartat.
Quatre. El grau de discapacitat s'haurà d'acreditar per mitjà del certificat corresponent expedit pels òrgans competents en matèria de servicis socials de La Generalitat o pels òrgans corresponents de l'Estat o d'altres comunitats autònomes.
Les disposicions específiques previstes en este article a favor de les persones discapacitades, amb grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, s'aplicaran als discapacitats la incapacitat dels quals es declare judicialment, encara que no assolisca el dit grau.”
Dos. Es modifica l'apartat dos de l'article seté de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de La Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
“Dos. A efectes de l'apartat anterior, i sense perjuí del que disposa el paràgraf segon de la lletra a), en el punt 2n de la lletra e), en el paràgraf primer de la lletra g), en el punt 1r de la lletra h), en el punt 5é de la lletra l) i en el punt 4t de la lletra m) de l'apartat u de l'article quatre d'esta llei, pel que fa a les deduccions autonòmiques, s'imputaran a la unitat familiar aquelles haurien correspost als seus distints membres si estos hagueren optat per la tributació individual, tenint en compte per a això les regles d'individualització dels distints components de renda continguts en la normativa estatal reguladora de l'impost”.
Article 31
Es modifica la lletra a) de l'apartat u de l'article deu de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de La Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
“U. Amb el caràcter de reduccions anàlogues a les aprovades per l'Estat amb la mateixa finalitat:
a) La que pertoque de les incloses en els grups següents:
– Grup I: Adquisicions per descendents i adoptats menors de 21 anys, 40.000 euros, més 8.000 euros per cada any menys de 21 que tinga el drethavent, sense que la reducció puga excedir de 96.000 euros.
– Grup II: Adquisicions per descendents i adoptats de 21 o més anys, cònjuges, ascendents i adoptants, 40.000 euros”.
Article 32
Es modifica l'article deu bis de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de La Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
“Article deu bis.
Reduccions en transmissions inter vivos.
Per al càlcul de la base liquidable de l'Impost sobre Successions i Donacions, en les transmissions inter vivos resultaran aplicables a la base imposable les reduccions següents per circumstàncies pròpies de la Comunitat Valenciana, sense perjuí de l'aplicació de les reduccions previstes en els apartats 6 i 7 de l'article 20 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions, i de les altres reduccions regulades en les lleis especials:
“1) La que pertoque de les següents:
– Adquisicions per fills o adoptats menors de 21 anys, que tinguen un patrimoni preexistent de fins a 2.000.000 d'euros: 40.000 euros, més 8.000 euros per cada any menys de 21 que tinga el donatari, sense que la reducció puga excedir de 96.000 euros.
– Adquisicions per fills o adoptats de 21 o més anys i per pares o adoptants, que tinguen un patrimoni preexistent, en tots els casos, de fins a 2.000.000 d'euros: 40.000 euros.
Als efectes dels límits de reducció esmentats es computaran la totalitat de les transmissions lucratives inter vivos realitzades a favor del mateix donatari, en el mateix dia o en els cinc anys immediatament anteriors a la data de la meritació.
No resultarà d'aplicació esta reducció en els supòsits següents:
a) Quan qui transmeta haja tingut dret a la reducció en la transmissió dels mateixos béns o d'altres fins a un valor equivalent, efectuada en el mateix dia o en els deu anys immediatament anteriors a la data del merite.
b) Quan el subjecte passiu haja efectuat, en el mateix dia o en els deu anys immediatament anteriors a la data de la meritació, una transmissió, a un donatari diferent de l'ara donant, d'altres béns fins a un valor equivalent, a la que igualment resulte d'aplicació la reducció.
No obstant això, en el supòsit a) del paràgraf anterior, quan es tracte de donacions de béns diferents, i en el supòsit b) del paràgraf mencionat, sobre l'excés del valor equivalent d'allò que s'ha donat, si n'hi haguera, procedirà una reducció l'import de la qual serà igual al resultat de multiplicar l'import màxim de la reducció que corresponga dels establits en el primer paràgraf d'este apartat pel quocient resultant de dividir l'excés del valor equivalent pel valor total de la donació.
Als efectes del càlcul del valor equivalent mencionat en les donacions de béns diferents i del valor d'allò que s'ha donat en cada una d'estes, es computaran totes les transmissions lucratives inter vivos realitzades a favor d'un mateix donatari dins del termini previst en els dos supòsits del paràgraf tercer del present apartat.
Als efectes del que disposa el paràgraf tercer d'este apartat, en els supòsits de transmissions efectuades en unitat d'acte s'entendrà efectuada en primer lloc:
a) Quan hi haja transmissions en la línia ascendent i descendent, l'efectuada en la línia descendent.
b) Quan les transmissions siguen totes en la línia descendent, aquella en què l'adquirent pertanga a la generació més antiga.
c) Quan les transmissions siguen totes en la línia ascendent, aquella en què l'adquirent pertanga a la generació més recent.
A estos efectes, s'entén que els pares o adoptants, amb independència de la seua edat, pertanyen a una generació més antiga que els seus fills o adoptats i estos a una més recent que la d'aquells, i així successivament en les línies ascendent i descendent.
Quan es produïsca l'exclusió o la limitació de la reducció corresponent en una determinada donació, per aplicació del que disposa el paràgraf tercer del present apartat, la donació següent realitzada a distint donatari es considerarà, als mateixos efectes, com primera donació, i no s'aplicarà a esta última el que disposa el paràgraf tercer mencionat.
Per a l'aplicació de la reducció a què fa referència el present apartat, s'exigiran, a més els requisits següents:
a) Que el donatari tinga la seua residència habitual a la Comunitat Valenciana en la data de la meritació
b) Que l'adquisició s'efectue en document públic.
2n) En les adquisicions per persones discapacitades, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, siga quin siga el seu grau de parentiu amb el donant, s'aplicarà una reducció a la base imposable de 240.000 euros. Quan l'adquisició s'efectue per persones discapacitades, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, que siguen fills o adoptats o pares o adoptants del donant, s'aplicarà una reducció de 120.000 euros. Als efectes dels límits de reducció esmentats, es computaran la totalitat de les transmissions lucratives inter vivos realitzades en favor del mateix donatari en els últims cinc anys immediatament anteriors a la data de la meritació.
En ambdós casos, l'aplicació d'estes reduccions resultarà compatible amb la de les reduccions que puguen correspondre en virtut del que disposa el número 1r) d'este article.
3r) En el supòsit de transmissió d'una empresa individual agrícola a favor dels fills o adoptats o, quan no hi haja fills o adoptats, dels pares o adoptants del donant, la base imposable de l'impost es reduirà en el 95 per 100 del valor net dels elements patrimonials afectes l'empresa transmesa, sempre que es complisquen, simultàniament, els requisits següents: 1) Que la dita empresa no haja constituït, durant els quatre anys anteriors a la data de la meritació de l'impost, la principal font de renda del donant; 2) Que el donant haja exercit l'activitat constitutiva de la dita empresa, durant els quatre anys anteriors a la data de la meritació de l'impost, de forma habitual, personal i directa; 3) Que l'empresa, per esta via adquirida, es mantinga en el patrimoni de l'adquirent durant els cinc anys següents a la donació, llevat que aquell mora dins d'este termini.
En el cas que el donant es trobe jubilat de l'activitat empresarial agrícola en el moment de la donació, la dita activitat haurà d'haver-se exercit de forma habitual, personal i directa pel donatari, durant la totalitat del període quadriennal anterior a la donació o durant la part del dit període que reste des del moment de la jubilació fins al de la donació. En este cas, la reducció s'aplicarà únicament al donatari que exercisca l'activitat i que complisca els altres requisits establits amb caràcter general. Si, en el moment de la jubilació, el donant ha complit els 65 anys, la reducció aplicable serà la general del 95 per 100, i serà del 90 per 100 si, en aquell moment, el causant té entre 60 i 64 anys complits.
En cas de no complir-se el requisit a què es referix l'epígraf 3) del primer paràgraf d'este apartat haurà de pagar-se la part de l'impost que s'ha deixat d'ingressar com a conseqüència de la reducció practicada, així com els interessos de demora.
4t) En els casos de transmissions d'una empresa individual o d'un negoci professional a favor del cònjuge, descendents o adoptats o, quan no hi haja descendents o adoptats, a favor del cònjuge, dels pares o adoptants, s'aplicarà a la base imposable una reducció del 95 per 100 del valor net dels elements patrimonials afectes l'empresa o al negoci, sempre que es mantinga per l'adquirent en activitat durant un període de cinc anys a partir de la donació, llevat que el donatari mora dins d'este període.
En el cas de no complir-se el termini de permanència en activitat a què es referix el paràgraf anterior, s'haurà de pagar la part de l'impost que s'ha deixat d'ingressar com a conseqüència de la reducció practicada, així com els interessos de demora.
Esta reducció s'aplicarà sempre que hi concórreguen els requisits següents:
a) Que l'activitat siga exercida pel donant de forma habitual, personal i directa.
b) Que la dita activitat constituïsca la major font de renda del donant, entenent per això la que proporcione un import superior dels rendiments del treball o de les activitats econòmiques. A este efecte, no es tindran en compte, sempre que es complisquen les condicions en cada cas establides, totes aquelles remuneracions que siguen causa de les participacions del donant que gaudisquen de reducció conforme al que establix l'apartat 5t d'este article.
c) Quan un mateix donant exercisca dos o més activitats de forma habitual, personal i directa, la reducció abastarà tots els béns i drets afectes a estes, considerant-se que la seua major font de renda a estos efectes ve determinada pel conjunt dels rendiments de totes elles.
En el cas que el donant es trobe jubilat de l'activitat de l'empresa o negoci en el moment de la donació, els requisits a què fan referència les lletres a), b) i c) anteriors s'hauran de complir pel donatari, i la reducció s'aplicarà únicament a qui complisca estos requisits. Si, en el moment de la jubilació, el donant ha complit els 65 anys, la reducció aplicable serà la general del 95 per 100, i serà del 90 per 100 si, en aquell moment, el donant té entre 60 i 64 anys complits.
5é) En els casos de transmissions de participacions en entitats a favor del cònjuge, descendents o adoptats, o, quan no hi haja descendents o adoptats, a favor del cònjuge, dels pares o adoptants, s'aplicarà a la base imposable una reducció del 95 per 100 del valor de les participacions, en la part que corresponga a la proporció existent entre els actius necessaris per a l'exercici de l'activitat empresarial o professional, minorats amb l'import dels deutes que en deriven, i el valor del patrimoni net de l'entitat, sempre que estes es mantinguen per l'adquirent durant un període de cinc anys a partir de la donació, llevat que el donatari mora, al seu torn, dins d'este període. En el cas de no complir-se el requisit de permanència patrimonial de les participacions, haurà de pagar-se la part de l'impost que s'ha deixat d'ingressar com a conseqüència de la reducció practicada, així com els interessos de demora.
Esta reducció s'aplicarà sempre que hi concórreguen els requisits següents:
a) Que l'entitat no tinga per activitat principal la gestió d'un patrimoni immobiliari o mobiliari. A estos efectes s'entendrà que una entitat té esta finalitat quan més de la meitat del seu actiu siguen béns immobles que no es troben afectes a la realització d'activitats econòmiques de caràcter empresarial o siguen valors.
b) Que la participació del donant en el capital de l'entitat siga, almenys, del 5 per 100 de forma individual, o del 20 per 100 de forma conjunta amb els seus ascendents, descendents, cònjuge o col•laterals fins al segon grau, ja tinga el parentiu el seu origen en la consanguinitat, en l'afinitat o en l'adopció.
c) Que el donant o, en el cas de participació conjunta, alguna de les persones del grup familiar a què es referix el punt anterior, exercisquen efectivament funcions de direcció en l'entitat i que la retribució que perceba per això supose la major font de renda, entenent per tal la que proporcione un import superior dels rendiments del treball o de les activitats econòmiques.
En el cas de participació individual del donant, si este es troba jubilat en el moment de la donació, el requisit previst en esta lletra haurà de complir-se pel donatari. En este cas, la reducció s'aplicarà únicament als donataris que complisquen este requisit. Si, en el moment de la jubilació, el donant ha complit els 65 anys, la reducció aplicable serà la general del 95 per 100 i serà del 90 per 100, si en aquell moment el donant té entre 60 i 64 anys complits.
A estos efectes, no es tindran en compte els rendiments de les activitats econòmiques els béns i drets afectes de les quals gaudisquen de reducció en l'impost, i, quan un mateix donant siga directament titular de participacions en diverses entitats, i en elles concórreguen les restants condicions exigides per les lletres anteriors, el càlcul de la major font de renda s'efectuarà de forma separada per a cada una de les dites entitats, no incloent-s'hi els rendiments derivats de les funcions de direcció en les altres entitats.
Article 33
U. S'introduïx la lletra c) en l'article dotze bis de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de La Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
“c) Amb un límit de 420.000 euros, les adquisicions inter vivos pels fills o adoptats del donant menors de 21 anys, que tinguen un patrimoni preexistent de fins a 2.000.000 d'euros.
No resultarà d'aplicació esta bonificació en els supòsits següents:
– Quan qui transmeta haja tingut dret a la bonificació en la transmissió dels mateixos béns o d'altres fins a un valor equivalent, efectuada en el mateix dia o en els deu anys immediatament anteriors a la data de la meritació.
– Quan el subjecte passiu haja efectuat, en el mateix dia o en els deu anys immediatament anteriors a la data de la meritació, una transmissió, a donatari diferent de l'ara donant, d'altres béns fins a un valor equivalent, a la que igualment resulte d'aplicació la bonificació.
No obstant això, en el primer supòsit del paràgraf anterior, quan es tracte de donacions de béns diferents, i en el segon supòsit del paràgraf mencionat, procedirà la bonificació sobre la quota que corresponga a l'excés del valor equivalent d'allò que s'ha donat, si n'hi haguera, una vegada aplicat el tipus mitjà efectiu de gravamen corresponent a la totalitat del valor de la donació.
Als efectes del càlcul del valor equivalent mencionat en les donacions de béns diferents i del valor d'allò que s'ha donat en cada una d'estes, es computaran totes les transmissions lucratives inter vivos realitzades a favor d'un mateix donatari dins del termini previst en els dos supòsits del paràgraf segon de la present lletra.
En els supòsits de transmissions efectuades en unitat d'acte, s'entendrà efectuada en primer lloc aquella que corresponga, de conformitat amb les regles establides en el paràgraf sext de l'apartat 1r) de l'article deu bis d'esta llei.
Quan es produïsca l'exclusió o la limitació de la bonificació corresponent en una determinada donació, per aplicació del que disposa el paràgraf segon d'esta lletra, la donació següent efectuada a distint donatari es considerarà, als mateixos efectes, com a primera donació, i no se li aplicarà el que disposa el paràgraf segon mencionat.
Per a l'aplicació de la reducció a què fa referència el present apartat, s'exigiran, a més els requisits següents:
a) Que el donatari tinga la seua residència habitual a la Comunitat Valenciana en la data de la meritació.
b) Que l'adquisició s'efectue en document públic.
Dos. S'introduïx la lletra d) en l'article dotze bis de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de La Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
“d) Les adquisicions inter vivos per discapacitats físics o sensorials amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100 o discapacitats psíquics amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, que siguen fills o adoptats o pares o adoptants del donant”.
Article 34
Es modifica l'import del límit de renda establit per a l'aplicació del tipus reduït de Transmissions Patrimonials Oneroses de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats aplicable a les adquisicions de vivendes que vagen a constituir la vivenda habitual d'una família nombrosa, a què es referix la lletra d) de l'apartat tres de l'article Tretze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de La Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que es fixa en 32.218 euros.
Article 35
U. Es modifica l'import del límit de renda establit per a l'aplicació del tipus reduït d'Actes Jurídics Documentats de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats aplicable a les primeres còpies d'escriptures públiques que documenten la constitució de préstecs hipotecaris per a l'adquisició de vivendes que vagen a constituir la vivenda habitual d'una família nombrosa, a què es referix la lletra d) de l'epígraf 2) de l'apartat u de l'article catorze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de La Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que es fixa en 32.218 euros.
Dos. Es modifica l'apartat dos de l'article catorze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de La Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, i s'introduïx un nou apartat tres en el mateix article, amb la redacció següent:
“Dos. El 2 per 100 en les primeres còpies d'escriptures i actes notarials que documenten transmissions de béns immobles respecte de les quals s'haja renunciat a l'exempció en l'Impost sobre el Valor Afegit, d'acord amb el que disposa l'article 20.Dos, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Tres. En els altres casos, l'1 per 100”.
Article 36
Es modifica el paràgraf dos de l'article quinze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de La Generalitat, per la qual es regula el Tram Autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
“Dos. Als mateixos efectes de l'apartat anterior, la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar s'exigirà, en la seua modalitat de gravamen sobre establiments diferents de casinos de joc, a raó del 28 per 100.
L'ingrés de la taxa esmentada es realitzarà entre els dies 1 i 20 del mes següent al de l'adquisició dels cartons de bingo corresponents”.
CAPÍTOL IV
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 2/1992, DE 26 DE MARÇ,
DE SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 37
Es modifica l'apartat 1 de l'article 17 de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
“Article 17. Estructura
1. L'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana es regirà per un Consell d'Administració, compost pels membres següents:
– Un president, que serà el conseller competent en matèria d'obres públiques.
– Un vicepresident, que serà el conseller competent en matèria de medi ambient.
– Deu vocals, designats de la manera següent:
Tres d'ells, en representació de la conselleria competent en matèria d'obres públiques.
Un, en representació de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
Un, en representació de la conselleria competent en matèria d'economia i hisenda.
Quatre d'ells, en representació de l'administració local, nomenats a proposta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. En la dita representació haurà de figurar, almenys, un vocal per cada una de les tres diputacions provincials.
Un, en representació de l'administració de l'Estat.
Així mateix, assistiran a les sessions del Consell d'Administració, el gerent de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana i el secretari del consell mencionat, ambdós amb veu, però sense vot”.
Article 38
S'inclou un nou article 25 bis en la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, amb el tenor següent:
“Article 25 bis. Bonificacions en la quota.
Els establiments industrials l'activitat dels quals estiga englobada en els epígrafs B, C, D o E de la CNAE'93 es podran aplicar una bonificació del 45 per 100 de la quota de consum del Cànon de Sanejament en la part que grave consums procedents d'aigües tractades en instal•lacions públiques de sanejament i depuració, subministrades directament per l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.
L'aplicació d'està bonificació estarà subjecta al compliment dels requisits següents:
Sol•licitud expressa del titular de l'activitat industrial, o del representant degudament acreditat a estos efectes, i reconeixement mitjançant una resolució dictada per l'òrgan competent de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.
Destí del consum de les aigües tractades, almenys en un 70 per 100, a usos relacionats amb l'activitat productiva realitzada.
Compliment pel sol•licitant, en matèria d'autorització o concessió de reutilització d'aigües depurades, del que disposa la normativa sectorial aplicable.
El procediment per al reconeixement de la bonificació i els requeriments tècnics específics per a la seua aplicació es regularan reglamentàriament”.
CAPÍTOL V
DE LA MODIFICACIÓDEL TEXT REFÓS DE LA LLEI D'HISENDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT, APROVAT PER DECRET LEGISLATIU DE 26 DE JUNY DE 1991
Article 39
Se suprimix l'apartat 4 de l'article 46 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de La Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991.
Article 40
Es modifica l'apartat 3 e) de l'article 47 bis del Text refós de la Llei d'hisenda pública de La Generalitat, que passa a tenir la redacció següent:
e) Les subvencions de naturalesa corrent en matèria de foment d'ocupació destinades al manteniment salarial del personal discapacitat i el personal de suport dels centres especials d'ocupació, i aquelles subvencions els beneficiaris de les quals siguen entitats sense ànim de lucre en programes de foment d'ocupació d'interès social o plans integrals d'ocupació, com també guarderies infantils laborals. Així mateix, les subvencions de naturalesa corrent els beneficiaris de les quals siguen entitats sense ànim de lucre en el programa tallers de formació i inserció laboral. En tots estos supòsits, l'òrgan competent per a resoldre podrà requerir el beneficiari perquè constituesca i acredite l'aval corresponent quan això resulte justificar per les circumstàncies objectives concurrents.
Article 41
S'addicionen dos nous paràgrafs a l'apartat 3 de l'article 47 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de La Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, que queden redactats de la manera següent:
“No obstant el que disposa el paràgraf anterior, amb caràcter previ a la concessió de subvencions genèriques o innominades de quantia superior a 1 milió d'euros, serà necessària l'autorització del Consell, sense que siga d'aplicació, en estos casos, el que disposa l'apartat 3 de l'article 54.bis d'esta llei. La dita autorització no implicarà l'autorització de la despesa que, en tot cas, correspondrà a l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció.
De l'atorgament de subvencions per un import superior a 250 mil euros, se'n donarà compte al Consell de La Generalitat dins del termini d'un mes.”
Article 42
S'afig un nou apartat, el 4, a l'article 54 bis del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de La Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, amb la redacció següent:
“4. Sense perjuí del que disposa el títol III d'esta llei, queda exclosa de la normativa autonòmica en matèria de convenis de col•laboració, tota actuació administrativa vinculada als processos de sol•licitud d'ajudes de la Unió Europea o a l'adhesió d'acords de cooperació entre socis d'un projecte europeu posteriors a l'aprovació del cofinançament comunitari.
A estos efectes, serà el conseller competent per raó de la matèria l'òrgan competent per a la subscripció dels documents necessaris per a la sol•licitud i formalització de les ajudes i l'adhesió als convenis de cooperació mencionats en el paràgraf anterior.”
Article 43
Es modifica l'apartat 2 de l'article 58 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de La Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, que passa a tindre la redacció següent:
“2. Sense perjuí de les funcions que corresponen a les Intervencions Delegades, tots els expedients amb transcendència en matèria de despesa que se sotmeten a l'aprovació o autorització del Consell seran prèviament fiscalitzats per l'interventor general de La Generalitat, la intervenció del qual consistirà en la verificació que aquells s'ajusten a les disposicions aplicables en cada cas.”
Article 44
S'addicionen dos nous apartats, el h) i l'i), a l'article 69 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de La Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, que queda redactat de la forma següent:
“h) Normalitzar la informació comptable en termes del sistema europeu de comptes.
Les entitats autònomes, les empreses i universitats públiques, les fundacions, els consorcis i la resta d'entitats que, d'acord amb les normes reguladores del sistema europeu de comptes, formen part del sector de les administracions públiques han de trametre a la Intervenció General de La Generalitat, en la forma i en els terminis que esta determine, la informació sobre l'execució del pressupost i la situació de l'endeutament, per mitjà dels qüestionaris d'informació comptable normalitzada que establix el Consell de Política Fiscal i Financera i d'acord amb la dita normativa.
i) Demanar la informació necessària per a l'inventari d'ens de la Comunitat Valenciana.
Les entitats dependents de La Generalitat que formen part de l'Inventari d'ens integrants de les comunitats autònomes, l'elaboració i el manteniment del qual correspon a la Direcció General de Finançament Territorial del Ministeri d'Economia i Hisenda, hauran de facilitar la informació que se'ls requerisca, en els terminis i en la forma que la Intervenció General de La Generalitat determine, a fi de mantindre l'Inventari permanentment actualitzat.”
CAPÍTOL VI
DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE FUNCIÓ PUBLICA VALENCIANA,APROVAT PER DECRET LEGISLATIU DE 24 D'OCTUBRE DE 1995, DEL CONSELL
Article 45
Es modifica l'apartat 2 i s'addiciona un apartat 3 a l'article 7 del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, que queda redactat de la manera següent:
“2. Este personal no podrà ocupar llocs de treball classificats exclusivament per a personal funcionari. El trencament d'esta prohibició donarà lloc a la nul•litat de l'acte corresponent, sense perjuí de la responsabilitat de la persona que l'ha causat.
3. S'exceptua del que disposa l'apartat anterior el personal laboral que obtinga resolució de l'òrgan competent, favorable al canvi de lloc de treball per capacitat disminuïda, com a conseqüència de la tramitació del canvi de lloc de treball, de conformitat amb la normativa vigent.”
Article 46
Es modifica l'apartat 1.b) de l'article 9 del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, que queda redactat de la manera següent:
“b) Nomenament conferit per l'òrgan competent, després d'un concurs en què el personal aspirant obtinga un destí elegit entre els llocs de treball triats, d'acord amb l'ordre que haja obtingut després de superar les proves i els cursos corresponents. El nomenament com a funcionari o funcionària de carrera haurà de realitzar-se en el termini màxim de 6 mesos, prorrogable per 6 mesos més quan hi haja raons motivades que ho justifiquen, comptats des de la finalització del procés selectiu o, si és el cas, del curs selectiu o període de pràctiques.”
Article 47
Es modifica el paràgraf primer de l'apartat 10 de l'article 16 del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, que queda redactat de la manera següent:
“10. Les relacions de llocs de treball actualitzades, amb negociació prèvia amb les organitzacions sindicals, es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstant el que establixen els punts 8 i 9 del present article, quan per a atendre les necessitats de prestació del servici públic, siga necessària la provisió de llocs de treball de nova creació o les característiques dels quals hagen experimentat modificació, estos es podran proveir a través de les formes reglamentàries temporals de provisió de llocs de treball establides en l'article 20 d'esta llei, fins i tot abans que s'haja publicat la variació corresponent en la relació de llocs de treball i sense que puguen adjudicar-se amb destí definitiu fins que es publique la modificació. En este supòsit, s'aplicarà el procediment de provisió temporal de llocs de treball i el règim jurídic que pertoque en cada cas, tenint en compte el que establix amb caràcter general esta Llei i la normativa reglamentària de desplegament.”
Article 48
Es modifica l'apartat 11 de l'article 16 del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, que queda redactat de la manera següent:
“11. Els llocs de treball de naturalesa funcionarial adscrits al grup A, les secretaries d'alts càrrecs, així com els llocs que tinguen assignades funcions d'assessorament i/o coordinació, pertanyents als grups A, B o C i que depenguen directament del sotssecretari o sotssecretària o del secretari autonòmic o la secretària autonòmica corresponent, podran ser classificats sense especificar el sector de l'administració a què pertanyen, quan de les funcions que hagen de realitzar i de la seua posició en l'estructura orgànica i funcional es desprenga la possibilitat de ser exercits pel personal funcionarial a què fa referència l'article 3 del present text refós, sempre que complisquen els requisits d'estos. La forma de provisió de tots estos llocs serà la de lliure designació.”
Article 49
Es modifica el paràgraf quart de l'apartat 2 de l'article 20 del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, que queda redactat de la forma següent:
“Una vegada anunciada la convocatòria es concedirà un termini de 15 dies hàbils per a la presentació de sol•licituds.”
Article 50
S'addicionen dos nous paràgrafs, el sisé i seté, a l'apartat 2 de l'article 20 del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, amb la redacció següent:
“En les convocatòries per a la provisió de llocs per lliure designació, el conseller o òrgan competent on radique el lloc emetrà un informe previ al nomenament corresponent en relació amb el candidat que considere més idoni, tenint en compte els criteris de mèrit i capacitat discrecionalment adoptats.
La conselleria o òrgan competent on radique el lloc podrà proposar que es declare desert el lloc, a pesar de l'existència de candidats que reunisquen els requisits mínims exigits, si considera que ningú resulta idoni per al lloc convocat”.
Article 51
Es modifica l'apartat 7 de l'article 20 del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, que queda redactat de la manera següent:
“7. Amb negociació prèvia amb les organitzacions sindicals més representatives, els sotssecretaris o les sotssecretàries de les conselleries respectives i, si és el cas, els càrrecs directius competents en matèria de personal dels organismes autònoms i ens públics, per necessitats d'adequada prestació del servici públic, podran adscriure el personal funcionarial que no ocupe llocs singularitzats a unitats orgàniques i/o funcionals distintes, per un termini màxim d'un any, prorrogable per un altre més, per a l'exercici de funcions o la prestació de servicis de les mateixes característiques i naturalesa, sempre que no supose canvi de localitat, situació d'expectativa de destí o d'excedència forçosa.”
Article 52
Es modifica l'apartat g) de l'article 27.1 del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, que queda redactat de la manera següent:
“g) Establir els programes i el contingut de les proves de selecció de personal, convocar-les i designar els seus tribunals en els termes establits en l'article 13 d'esta llei. La seua organització correspondrà a la Direcció General d'Administració Autonòmica o òrgan competent en matèria de Funció Pública.”
Article 53
S'addiciona un nou apartat 5 de l'article 51 del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, amb la redacció següent:
“El personal funcionari de carrera que durant un període mínim de dos anys consecutius o tres amb interrupció, exercisca o haja exercit llocs d'alt càrrec del Consell de La Generalitat o d'una altra administració pública, exceptuats els llocs de Gabinet amb categoria inferior a director general, i sempre que haja sigut declarat en la situació de servicis especials durant el seu exercici, consolidarà el dret a la percepció del complement de destinació corresponent al seu grau personal incrementat en la quantitat necessària per a igualar-lo al valor del complement de destinació que anualment fixe per als directors generals de l'administració autonòmica la llei de pressupostos de La Generalitat o per als directors generals la llei de pressupostos de l'administració pública on el lloc va ser exercit.
Este dret es farà efectiu des del seu reingrés al servici actiu i mentre romanga en eixa situació.”
Article 54
Es modifica el paràgraf primer de l'apartat 1 de l'article 53 del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, que queda redactat de la manera següent:
“1. La Generalitat facilitarà la promoció interna del personal funcionari, consistent en l'ascens des d'un grup de titulació a l'immediat superior d'acord amb la seua titulació específica. Amb este fi es reserva un nombre de llocs de treball que no podrà ser inferior al 40/% dels llocs vacants que es convoquen a oposicions o concurs-oposicions. Per a això, els funcionaris hauran de posseir la titulació exigida per a l'ingrés en el grup superior, haver prestat servicis efectius durant almenys dos anys com a funcionari de carrera en el grup de titulació inferior al del grup a què es pretén accedir, així com reunir els requisits i superar les proves que en cada cas establisca la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques”.
Article 55
S'addiciona un nou apartat cinc a la disposició addicional desena del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, amb la redacció següent:
“Cinc. Al personal laboral que obtinga destinació definitiva per canvi de lloc de treball per capacitat disminuïda, conforme a l'article 7.3 se li aplicarà el que disposen els paràgrafs anteriors.”
Article 56
Es modifica la disposició derogatòria del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, que queda redactada de la manera següent:
“Disposició derogatòria. Queden derogats tots aquells preceptes d'altres normes i disposicions del mateix rang o d'un rang inferior, que s'oposen o contradiguen el que disposa el present text refós i, expressament, la disposició transitòria segona del Decret 33/1999, del Consell, de 9 de març, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del personal comprés en l'àmbit d'aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana. Els procediments de provisió de llocs de treball que a l'entrada en vigor de la present disposició derogatòria s'estiguen regint pel que disposa la mencionada disposició transitòria segona del Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell, es regularan, adjudicant-se els llocs, de conformitat amb el que esta disposa.”
CAPÍTOL VII
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 4/1988, DE 3 DE JUNY, DEL JOC DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 57
S'addiciona un nou apartat 5 a l'article 6 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana:
“5. Podrà autoritzar-se a cada un dels casinos de joc la instal•lació i funcionament d'una o diverses sales que, formant part del casino de joc, es troben situades fora del recinte o complex on este estiga ubicat, en el nombre, la distància, el període i les condicions que reglamentàriament es determinen.
Les dites sales funcionaran com apèndix del casino del qual formen part, i s'hi podran practicar, amb autorització prèvia, jocs exclusius de casinos, així com altres jocs dels inclosos en el Catàleg, en els termes que s'establisquen reglamentàriament.”
Article 58
S'addiciona un nou apartat, amb el número 5, a l'article 11 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, l'actual número passa a ser el número 6 del dit article, i queden redactats de la manera següent:
“5. En els locals autoritzats per a la instal•lació de màquines recreatives i d'atzar, només podran explotar-se jocs autoritzats per la conselleria competent en matèria de joc.
6. El Consell, a proposta de la Conselleria d'Economia i Hisenda, elaborarà un Reglament específic per als salons recreatius i salons de joc, mencionats en este article, adaptant a les seues pròpies característiques les normes generals per a locals de pública concurrència.”
CAPÍTOL VIII
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 9/1997, DE 9 DE DESEMBRE, DE CREACIÓ DE L'INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ
Article 59
Es modifica l'article 4 de la Llei 9/1997, de 9 de desembre, de Creació de l'Institut Cartogràfic Valencià, que queda redactat en els termes següents:
“Article 4
L'Institut Cartogràfic Valencià es regirà pels òrgans següents:
– El Consell Rector.
– El Comité de Direcció.
– La Comissió Tècnica
– La Direcció de l'Institut.
L'Institut disposarà, a més, dels servicis interiors que es determinen reglamentàriament.”
Article 60
Es modifica l'article 6 de la Llei 9/1997, de 9 de desembre, de Creació de l'Institut Cartogràfic Valencià que queda redactat de la manera següent:
“Article 6
El Consell Rector disposarà de les més àmplies facultats en la direcció i gestió de l'Institut Cartogràfic Valencià, sense perjuí de les funcions que corresponen al Comité de Direcció. El seu règim de constitució, funcionament i adopció d'acords s'ajustarà al que establix el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.”
Article 61
Es modifica l'article 7 de la Llei 9/1997, de 9 de desembre, de Creació de l'Institut Cartogràfic Valencià que queda redactat de la forma següent:
“Article 7
Correspon al Consell Rector:
a) Aprovar els plans anuals de treball.
b) Aprovar les propostes anuals de pressupost.
c) Designar el secretari, a proposta del president del Consell Rector.
d) Conéixer i informar sobre tots els assumptes de competència de l'Institut.
e) Emetre informe sobre denominacions, referències i codis, continguts en el Nomenclátor Geográfico Nacional, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.”
Article 62
S'addiciona un nou article 10 bis a la Llei 9/1997, de 9 de desembre, de Creació de l'Institut Cartogràfic Valencià amb el tenor següent:
“Article 10 bis
1. El Comité de Direcció és l'òrgan de suport a la gestió del Consell Rector i li corresponen les funcions següents:
a) Definir les línies de funcionament de l'Institut.
b) Examinar i aprovar els plans d'actuació en cada una de les seues activitats fonamentals.
c) Elaborar l'avantprojecte de pressupost i proposar la seua aprovació al Consell Rector.
d) Evacuar els informes que li siguen requerits pel Consell Rector.
e) Gestionar els recursos econòmics de l'Institut donant compte al Consell Rector de les operacions realitzades.
f) Totes aquelles que d'ara endavant se li puguen atribuir, per disposició legal o reglamentària.
2. El Comité de Direcció podrà delegar, amb caràcter permanent o temporal, determinades funcions en qualsevol dels seus membres, i conferir apoderaments especials per a casos concrets sense limitació de persones.”
Article 63
S'afig un nou article 10 ter a la Llei 9/1997, de 9 de desembre, de Creació de l'Institut Cartogràfic Valencià amb la redacció següent:
“Article 10 ter.
1. El Comité de Direcció estarà integrat per :
a) El director de l'Institut Cartogràfic Valencià, que serà el seu president.
b) Un representant de la conselleria a què estiga adscrit l'Institut, que haurà de tindre almenys rang de director general.
c) Dos vocals designats entre els membres del Consell Rector.
d) El secretari, que serà el gerent de l'Institut, amb veu però sense vot.
2. El nomenament i cessament del representant de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques i dels vocals previstos en l'apartat c) del número 1 d'este article correspon al conseller de Justícia i Administracions Públiques com a president de l'Institut, a proposta del president del Comité de Direcció.
3. Els vocals del Comité de Direcció es designaran cada dos anys, i, si és el cas, es podrà prorrogar per períodes de la mateixa duració.
4. En les sessions del Comité de Direcció podrà comptar-se amb la presència, amb veu però sense vot, dels experts que el comité de direcció considere convenient per al seu assessorament en matèries específiques.”
Article 64
S'afig un nou article 10 quater a la Llei 9/1997, de 9 de desembre, de Creació de l'Institut Cartogràfic Valencià amb el tenor següent:
“Article 10 quater
1. El Comité de Direcció es reunirà sempre que ho acorde el seu president i com a mínim, dos vegades a l'any, amb convocatòria prèvia que haurà de ser acordada i notificada amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, excepte en cas de convocatòria urgent, i dur adjunt l'ordre del dia.
2. El Comité de Direcció podrà, així mateix, ser convocat pel seu president, amb la sol•licitud prèvia per escrit i motivada d'almenys la majoria absoluta dels seus membres.
3. L'ordre del dia serà fixat pel president tenint en compte, si és el cas, les peticions dels altres membres formulades amb antelació suficient.
4. Per a la vàlida constitució del Comité de Direcció es requerirà la prsència del seu president i secretari, o de qui els substituïsquen. El quòrim serà el de majoria absoluta dels seus components en primera convocatòria, i d'un mínim de tres membres en segona convocatòria. Entre la primera i segona convocatòria hauran de transcórrer almenys trenta minuts. No obstant això, quedarà vàlidament constituït, encara que no s'hagen complit els requisits de convocatòria, quan s'hi troben presents tots els seus membres i així ho acorden per unanimitat.
5. Els acords seran adoptats per majoria dels assistents i els empats els decidirà el vot del president.
6. Dels acords que s'adopten pel Comité de Direcció s'alçarà l'acta corresponent, que serà firmada pel secretari, amb el vistiplau del president, s'aprovarà en la mateixa o posterior sessió, i s'haurà de registrar en el llibre d'actes.
7. En allò no previst en este article caldrà ajustar-se al que disposa el capítol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.”
CAPÍTOL IX
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 8/1985, DE 31 DE MAIG, DE REGULACIÓ DE L'ACTUACIÓ FINANCERA DE LES COOPERATIVES AMB SECCIÓ DE CRÈDIT A LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 65
Es modifica l'article 1 de la Llei 8/1985, de 31 de maig, de Regulació de l'Actuació Financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana, que queda redactat en els termes següents:
“1. Les cooperatives de qualsevol classe, excepte les de crèdit, que realitzen majoritàriament l'activitat cooperativitzada amb els seus socis en el territori de la Comunitat Valenciana, i desitgen exercir l'activitat d'intermediació financera per compte propi, hauran de dotar-se d'una secció de crèdit, que no tindrà personalitat jurídica independent de la cooperativa de què forma part.
Les operacions actives i passives, que es realitzen en l'exercici de la dita activitat, es limitaran al si de la mateixa cooperativa i als seus socis, així com als seus cònjuges i als familiars de primer grau que convisquen amb ells i en depenguen econòmicament. Així mateix, les seccions de crèdit podran operar amb els associats que hagen causat baixa justificada o obligatòria com a socis i amb els treballadors de la cooperativa.
A fi de realitzar una millor gestió dels fons dipositats, les cooperatives amb secció de crèdit podran col•locar els seus excedents de tresoreria, a través d'intermediaris financers, en actius d'elevada qualitat creditícia que garantisquen, almenys, la recuperació al seu venciment del capital invertit.
2. Les cooperatives amb secció de crèdit utilitzaran l'expressió “Secció de Crèdit”, precedint a la seua denominació, en aquells assumptes relacionats amb l'activitat específica d'intermediació financera que duguen a terme. En cap cas, podran incloure en la seua denominació les expressions “Cooperativa de Crèdit”, “Caixa Rural” o una altra anàloga.
3. Les cooperatives amb secció de crèdit es regiran pel que determina esta llei i les normes que la despleguen, sense perjuí del seu sotmetiment, en allò no previst en estes disposicions específiques, a la legislació general en matèria de cooperatives i, supletòriament, a la normativa reguladora de les cooperatives de crèdit en allò que els siga d'aplicació.”
Article 66
Es modifica el paràgraf segon, i els identificats amb les lletres b) i f) de l'article 2 de la Llei 8/1985, de 31 de maig, de Regulació de l'Actuació Financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana, que queden redactats, respectivament, en els termes següents:
“L'autorització concedida per a la constitució d'una secció de crèdit en una cooperativa serà revocada quan es donen els supòsits següents:”
“b) Si la cooperativa interromp de fet les activitats específiques de la secció de crèdit, o si esta cessa en l'activitat d'intermediació financera per compte propi, durant un període superior a sis mesos. A estos efectes, no es considerarà que hi ha interrupció o cessació de l'activitat quan, en virtut de conveni o acord subscrit amb una entitat de crèdit, la secció de crèdit haja deixat de realitzar operacions directament, sempre que continue col•laborant amb l'entitat de crèdit en la concertació d'operacions, assumint, almenys, parcialment els riscs corresponents a estes.”
“f) Com a sanció, segons el que preveu la present llei.”
Article 67
Es modifica l'article 4 de la Llei 8/1985, de 31 de maig, de Regulació de l'Actuació Financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana, que queda redactat en els termes següents:
“Les seccions de crèdit hauran de comptar amb un director que, posseint la preparació tècnica i experiència suficient, s'ocupe, amb la deguda diligència, de la seua gestió ordinària. El nomenament del director, acompanyat de la justificació dels requisits assenyalats, haurà de ser comunicat a l'Institut Valencià de Finances.”
Article 68
Es modifica l'article 5 de la Llei 8/1985, de 31 de maig, de Regulació de l'Actuació Financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana, que queda redactat en els termes següents:
“1. Amb vista a salvaguardar un adequat nivell de solvència, els recursos propis de la secció de crèdit hauran d'ascendir, almenys, a una sexta part del volum de les operacions actives de crèdit de la secció de crèdit, deduïts els fons d'insolvència corresponents. A estos efectes, no es computaran els préstecs acollits a convenis subscrits amb les administracions públiques per a pal•liar els danys originats per catàstrofes naturals.
2. Addicionalment, els recursos propis de les cooperatives amb secció de crèdit no seran inferiors al vuit per cent dels dipòsits de la secció de crèdit.
3. S'autoritza el conseller competent en matèria d'economia perquè determine els elements que componen els recursos propis, a què es referixen els apartats anteriors, així com el grau de computabilitat, els requisits que han de complir i les deduccions a practicar, si és el cas.”
Article 69
Es modifica l'article 8 de la Llei 8/1985, de 31 de maig, de Regulació de l'Actuació Financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana, que queda redactat en els termes següents:
“Les cooperatives podran invertir els recursos obtinguts a través de la secció de crèdit en activitats de la mateix cooperativa fins a un límit màxim del doble dels recursos propis de la secció de crèdit. Cada operació creditícia concedida a favor de la cooperativa serà objecte d'un acord del Consell Rector, amb informe previ del director de la secció de crèdit, i haurà d'establir el tipus d'interés a imputar a favor de la secció de crèdit, que no podrà resultar inferior a l'interés legal dels diners, llevat que es determine un altre tipus per la conselleria competent en matèria d'economia. L'acord mencionat constarà expressament en l'acta de la sessió en què siga adoptat.”
Article 70
Es modifica l'article 9 de la Llei 8/1985, de 31 de maig, de Regulació de l'Actuació Financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana, que queda redactat en els termes següents:
“1. Les cooperatives amb secció de crèdit podran concedir préstecs per a qualsevol finalitat, exceptuant les operacions destinades a inversions en sectors productius aliens a l'activitat de la cooperativa. La concessió de cada préstec serà objecte d'un acord del Consell Rector, amb informe previ del director de la secció de crèdit, i constarà en acta.
2. Les cooperatives amb secció de crèdit no podran prestar més del vint-i-cinc per cent dels recursos propis de la secció de crèdit a un sol acreditat o a un grup d'ells que, per la seua especial vinculació mútua, constituïsquen una unitat de risc.
3. L'activitat de la secció de crèdit no podrà tindre una dimensió de tal ordre que constituïsca de fet l'activitat principal de la cooperativa. S'autoritza la conselleria competent en matèria d'economia, perquè determine els paràmetres indicatius d'esta situació.
4. Els riscs de firma que pot assumir una cooperativa amb secció de crèdit no podran excedir el volum de recursos propis de la cooperativa.”
Article 71
Es modifica l'apartat 2 de l'article 11 de la Llei 8/1985, de 31 de maig, de Regulació de l'Actuació Financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana, que queda redactat en els termes següents:
“2. Les seccions de crèdit destinaran, almenys, el 50% dels seus excedents i beneficis a la Reserva Obligatòria. Quan els recursos propis de la secció de crèdit superen el 20% del total dels seus actius, el percentatge de dotació obligatòria es podrà reduir al 20%.”
Article 72
Es modifica l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei 8/1985, de 31 de maig, de Regulació de l'Actuació Financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana, que queda redactat en els termes següents:
“2. L'Institut Valencià de Finances podrà inspeccionar directament l'activitat de les seccions de crèdit, efectuant les investigacions que crega necessàries, que podran estendre's a altres àmbits d'actuació de la cooperativa, per a la qual cosa comptarà amb la col•laboració de la conselleria competent en matèria de cooperatives.”
Article 73
S'afig un nou article 14 a la Llei 8/1985, de 31 de maig, de Regulació de l'Actuació Financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
“1. Les infraccions de les disposicions establides en la present llei i en la normativa que la desplegue es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
2. Seran considerades infraccions molt greus:
a) Realitzar operacions actives o passives amb persones diferents de les mencionades en l'article 1 d'esta llei, quan tinguen caràcter habitual o superen el doble dels recursos propis de la secció de crèdit.
b) Realitzar l'activitat d'intermediació financera per compte propi, sense comptar amb la preceptiva autorització administrativa per a constituir una secció de crèdit.
c) Incórrer en insuficient cobertura de recursos propis, en qualsevol dels coeficients definits en l'article 5 d'esta llei, quan no s'assolisca el vuitanta per cent del mínim de recursos propis exigits i es romanga en eixa situació durant un període d'almenys, dotze mesos.
d) Mancar de la comptabilitat exigida legalment o portar-la amb irregularitats essencials que impedisquen conéixer la situació patrimonial i financera de la cooperativa o de la secció de crèdit.
e) La negativa o resistència a l'actuació inspectora, sempre que hi haja requeriment exprés i per escrit respecte d'això.
f) La falta de tramesa a l'Institut Valencià de Finances d'aquelles dades o documents que se li hagen de trametre o que este requerisca en l'exercici de les seues funcions, o la falta de veracitat en estes, quan amb això es dificulte l'apreciació de la solvència de la cooperativa o de la secció de crèdit.
g) Presentar deficiències en l'organització administrativa i comptable, o en els procediments de control intern, inclosos els relatius a la gestió dels riscs, quan estes deficiències posen en perill la solvència o viabilitat de la secció de crèdit.
3. Seran considerades infraccions greus:
a) Realitzar operacions actives o passives amb persones diferents de les mencionades en l'article 1 d'esta llei, sempre que això no constituïsca infracció molt greu d'acord amb el que preveu l'apartat anterior d'este article.
b) Incórrer en insuficient cobertura de recursos propis en qualsevol dels coeficients definits en l'article 5 d'esta llei, i es romanga en eixa situació durant un període d'almenys dotze mesos, sempre que això no constituïsca infracció molt greu d'acord amb el que preveu l'apartat anterior d'este article.
c) Incomplir les normes vigents sobre comptabilització d'operacions i sobre formulació de balanços, comptes de pèrdues i guanys i estats financers d'obligatòria comunicació a l'Institut Valencià de Finances, sempre que això no constituïsca infracció molt greu d'acord amb el que preveu l'apartat anterior d'este article.
d) La falta de tramesa a l'Institut Valencià de Finances d'aquelles dades o documents que se li hagen de trametre o que este requerisca en l'exercici de les seues funcions, o la falta de veracitat en estes, sempre que això no constituïsca infracció molt greu d'acord amb el que preveu l'apartat anterior d'este article.
e) Presentar deficiències en l'organització administrativa i comptable, o en els procediments de control intern, inclosos els relatius a la gestió dels riscs, sempre que això no constituïsca infracció molt greu d'acord amb el que preveu l'apartat anterior d'este article.
f) La dotació insuficient de les reserves obligatòries i dels fons de provisió d'insolvències, o la seua aplicació inadequada.
g) L'incompliment de les normes vigents que imposen obligacions, prohibicions, limitacions qualitatives o quantitatives, absolutes o relatives, a l'activitat de la secció de crèdit. En particular, es consideraran les previstes en el tercer paràgraf de l'apartat 1 de l'article 1, en l'apartat 2 de l'article 1, així com en els articles 4, 8, 9, 10, 11 i 12 de la present Llei.
4. Seran considerades infraccions lleus els incompliments dels preceptes d'obligada observança continguts en esta llei i en les disposicions que la despleguen que no constituïsquen infracció greu o molt greu conforme al que disposen els dos apartats anteriors d'este article.”
Article 74
S'afig un nou article 15 a la Llei 8/1985, de 31 de maig, de Regulació de l'Actuació Financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
“1. A les infraccions molt greus s'aplicarà una sanció de multa d'entre cinc mil un euros i cinquanta mil euros. A més de la referida multa, es podrà imposar la sanció de revocació de l'autorització per a constituir una secció de crèdit. En este últim cas, es requerirà l'informe de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.
2. A les infraccions greus s'aplicarà sanció de multa d'entre cinc-cents un euros i cinc mil euros.
3. A les infraccions lleus s'aplicarà la sanció d'amonestació o de multa d'entre cent euros i cinc-cents euros. La sanció consistent en amonestació només podrà imposar-se, per una sola vegada, per mers incompliments formals comesos per simple inobservança, quan siguen corregits sense haver requeriment previ administratiu i anirà acompanyada de l'advertència de la imposició, en endavant, de la corresponent sanció pecuniària.
4. En el cas de reincidència o de comissió d'una infracció continuada, la sanció serà imposada en el seu grau màxim; a estos efectes, s'establiran tres trams iguals en les sancions de quantia divisible.
5. A les infraccions en què no concórrega reincidència, se'ls imposarà la sanció en el grau mitjà, llevat que, segons el parer de qui la impose, siga procedent la seua imposició en el grau inferior, per concórrer la reparació del dany causat, la reposició de les coses o interessos als seus legítims titulars o creditors o la correcció, en qualsevol altre mode, de la situació antijurídica creada pels fets que la infracció consistisca, o derivada d'estos.
6. En cas de permanència en la situació d'infracció, la resolució sancionadora comminarà al cessament immediat d'esta, per mitjà d'una multa coercitiva d'un deu per cent de l'import de la sanció principal, per cada setmana que continue la situació antijurídica mereixedora de la sanció, comptada a partir del dia següent a aquell en què la resolució sancionadora assolisca fermesa.
7. Els administradors podran ser sancionats per les infraccions previstes en l'article anterior quan resulten responsables de conformitat amb el que preveu l'article 47.1 de la Llei 8/2003, de 24 de març, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.”
Article 75
S'afig un nou article 16 a la Llei 8/1985, de 31 de maig, de Regulació de l'Actuació Financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
“1. La imposició de sancions per infraccions molt greus i greus correspondrà, a proposta de l'Institut Valencià de Finances, al conseller competent en matèria d'economia. A l'Institut Valencià de Finances li correspondrà la imposició de sancions per infraccions lleus.
2. L'Institut Valencià de Finances serà l'òrgan competent per a la instrucció dels expedients sancionadors.”
Article 76
S'afig un nou article 17 a la Llei 8/1985, de 31 de maig, de Regulació de l'Actuació Financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
“En matèria de prescripció, caducitat i duració del procediment sancionador, caldrà ajustar-se al que disposa la legislació general de cooperatives de la Comunitat Valenciana.”
CAPÍTOL X
DE LA CREACIÓ DE L'AGÈNCIA VALENCIANA
DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA
Article 77
Es crea l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.
U. Naturalesa jurídica i adscripció.
1. L'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en endavant, l'Agència, és una entitat autònoma, de naturalesa mercantil, de les previstes en l'article 5.1. del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de La Generalitat, aprovat per mitjà de Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991.
2. L'Agència s'adscriu a la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria d'agricultura i ramaderia.
3. Correspon a la conselleria competent en matèria d'agricultura i ramaderia la direcció estratègica, l'avaluació i el control de resultats de la seua activitat; també li correspon el control d'eficàcia, sense perjuí de les competències atribuïdes a la Intervenció General de La Generalitat quant a l'avaluació i el control de resultats dels organismes públics integrants del sector públic de La Generalitat.
4. L'Agència té personalitat jurídica pública diferenciada, patrimoni i tresoreria propis, així com autonomia de gestió i plena capacitat jurídica i d'obrar i, dins de la seua esfera de competències, li corresponen les potestats administratives necessàries per al compliment dels seus fins, en els termes establits en este estatut, excepte la potestat expropiatòria.
5. L'Agència es regix pel que disposa el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de La Generalitat, aprovat per mitjà de Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny; per la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de La Generalitat i pel present capítol.
Dos. Fins.
Són fins de l'Agència, l'execució de les polítiques de foment agrari que establisca la conselleria competent en matèria d'agricultura i ramaderia i, especialment, la tramitació àgil, eficaç i eficient de les línies d'ajudes establides en el marc de les dites polítiques.
Tres. Funcions.
1. Seran funcions de l'Agència l'execució de les mesures d'intervenció i regulació dels mercats de productes agraris a la Comunitat Valenciana, les que es realitzen com a conseqüència de la seua participació en l'organisme pagador de les ajudes comunitàries en què La Generalitat tinga la competència de gestió, resolució i pagament així com la gestió de totes aquelles mesures de foment agrari que s'estimen necessàries per al compliment dels seus fins.
2. L'execució de les dites funcions es realitzarà a l'empara del que disposen els seus estatuts, aprovats per mitjà de decret del Consell.
Quatre. Estructura.
1. El president és el cap superior de l'organisme, i li correspon la representació d'este en qualsevol classe d'actes i contractes, les atribucions que determina la legislació vigent sobre entitats autònomes, així com la direcció, el govern i el règim disciplinari del personal.
2. Serà president el conseller competent en matèria d'agricultura, pesca i alimentació.
3. El director és l'òrgan executiu de l'entitat que actuarà d'acord amb les normes que li dicte el president, i exercirà les funcions següents:
– Exercir la representació de l'organisme.
– Programar, dirigir i coordinar les activitats que siguen necessàries per a l'exercici de les seues funcions.
– Exercir la direcció de l'organisme i del seu personal, en els termes previstos en les disposicions vigents.
– Aprovar l'avantprojecte de pressupost anual de despeses i ingressos.
– La subscripció de contractes i convenis amb entitats públiques i privades, que siguen necessaris per al compliment dels seus fins.
– La rendició del compte de l'organisme.
– Exercir aquelles altres funcions que li siguen expressament encomanades o delegades per norma legal o reglamentària.
4. L'assessoria jurídica serà la de la conselleria competent en matèria d'agricultura, pesca i alimentació i exercirà les seues funcions amb el caràcter i en la forma prevista en el Reglament Orgànic del Gabinet Jurídic de La Generalitat, informarà en dret en tots els assumptes en què l'informe siga preceptiu per disposició legal i tantes vegades com el director de l'Agència estime necessari o convenient conéixer el seu dictamen.
Cinc. Règim de personal
El personal funcionari o laboral de l'Agència es regirà per la normativa sobre la funció pública i legislació laboral aplicable a la resta del personal de l'administració de La Generalitat.
Sis. Règim econòmic
1. Els béns i mitjans econòmics de l'Agència, són els següents:
a) Les transferències i subvencions que anualment es consignen en els pressupostos de La Generalitat o en els d'altres organismes públics.
b) Els béns i valors que constituïsquen el seu patrimoni, així com els productes i rendes d'este.
c) Els ingressos de dret públic o privat que li corresponguen i, en particular, els que procedixen de la realització de les activitats relacionades amb els fins de l'entitat.
d) Les subvencions i aportacions voluntàries o donacions que s'atorguen a favor seu per persones o entitats privades.
e) Qualssevol altres recursos econòmics, ordinaris o extraordinaris que estiga legalment autoritzat a percebre.
Set. Règim patrimonial.
El patrimoni de l'Agència estarà integrat pels béns i drets que li siguen adscrits per La Generalitat, els quals conservaran la seua qualificació jurídica originària, així com pels que adquirisca i els que li siguen incorporats i adscrits en el futur per qualsevol entitat o persona o per qualsevol títol.
Vuit. Règim de contractació.
El règim jurídic aplicable a la contractació serà l'establit en la legislació de contractes de les administracions públiques en els termes establits en esta per a este tipus d'entitat.
Nou. Règim economicofinancer.
El règim pressupostari, economicofinancer, d'intervenció, control financer i comptabilitat, serà l'establit en el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de La Generalitat, aprovat per mitjà de Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991.
CAPÍTOL XI
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE LA GENERALITAT, 2/1987, DE 9 D'ABRIL, D'ESTATUTS DE CONSUMIDORS I USUARIS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 78
Es modifica l'apartat 2 de l'article 32 de la Llei de La Generalitat 2/1987, de 9 d'abril, d'Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
“2. Els òrgans competents per a la incoació dels procediments sancionadors i per a la imposició de les corresponents sancions es determinaran reglamentàriament.”
Article 79
Es modifica l'article 35 de la Llei de La Generalitat 2/1987, de 9 d'abril, d'Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
“1. Les infraccions a què es referix la present llei donaran lloc a la imposició de les sancions següents:
– Les infraccions lleus se sancionaran amb amonestació per escrit o multa en quantia de fins a 4.000 euros. La sanció consistent en amonestació només podrà imposar-se, per una sola vegada, per mers incompliments formals o desatenció a les simples indicacions de l'autoritat administrativa, quan siguen corregits durant la instrucció de l'expedient.
– Les infraccions greus se sancionaran amb multa en quantia de fins a 25.000 euros.
– Les infraccions molt greus se sancionaran amb multa en quantia de fins a 600.000 euros. Esta quantitat podrà sobrepassar-se fins a aconseguir el quíntuple del valor dels productes o dels servicis objecte de la infracció.
2. En cap cas s'imposarà una doble sanció pels mateixos fets i en funció dels mateixos interessos públics protegits, si bé hauran d'exigir-se les altres responsabilitats que es deduïsquen de altres fets o infraccions concurrents.”
CAPÍTOL XII
DE LA MODIFICACIÓ DELS CÀNONS PER CONCESSIÓ
I AUTORITZACIÓ EN PORTS I INSTAL•LACIONS DEPENDENTS
DE LA GENERALITAT
Article 80
Es modifica l'apartat primer de l'article 70 de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de La Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització, i se substituïx pel text següent:
“Primer. El cànon per concessió i autorització en ports i instal•lacions portuàries dependents de La Generalitat es genera per l'ocupació o posada a disposició del domini públic portuari o l'aprofitament de superfícies o instal•lacions en la zona portuària en virtut d'una concessió o autorització i la prestació per tercers, en virtut d'autorització o llicència, de servicis i l'exercici d'activitats comercials, industrials o d'una altra naturalesa en l'àmbit portuari.”
Article 81
Es modifica l'apartat segon de l'article 70 de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de La Generalitat, que quedarà redactat de la manera següent:
“Segon. Estan obligats al pagament del cànon el titular de l'autorització d'activitat, el de la llicència o, si és el cas, el titular de la concessió o autorització d'ocupació del domini públic o de l'aprofitament de superfícies o instal•lacions en la zona portuària, segons pertoque.”
Article 82
Es modifica el primer incís de l'apartat tercer de l'article 70 de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de La Generalitat, que quedarà redactat de la manera següent:
“Tercer. L'import dels cànons per concessió i autorització aplicables en els ports i instal•lacions portuàries competència de La Generalitat, siga quina siga la forma en què es gestionen, per aprofitament de superfícies i instal•lacions en la zona portuària, per prestació de servicis públics en estes, pel dret d'utilització d'instal•lacions portuàries en circumstàncies especials, així com per l'exercici d'activitats comercials i industrials en la zona portuària, seran els següents:”
Article 83
S'addiciona un nou apartat seté a l'article 70 de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de La Generalitat, que quedarà redactat de la manera següent:
“Seté. En els ports de La Generalitat on hi haja Confraria de Pescadors, si estes sol•liciten la concessió per a l'explotació d'un sortidor exclusivament per a subministrament de combustible a les embarcacions de pesca, se'ls podrà adjudicar directament la concessió, amb pagament previ de les taxes i amb subjecció a les condicions d'explotació que pertoque”.
CAPÍTOL XIII
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE LA GENERALITAT 6/1991, DE 27 DE MARÇ, DE CARRETERES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 84
Es modifica l'apartat 3 de l'article 33 de la Llei 6/1991, de 27 de març, de Carreteres de la Comunitat Valenciana, que passa a tindre la redacció següent:
“3. Si no hi ha pla o projecte que assenyale l'amplària d'esta zona o quan determinacions d'este no la reculla, s'entendrà que esta comprén un espai delimitat per dos línies situades a les distàncies següents, mesurades des de l'aresta exterior de la calçada més pròxima: cent metres en autopistes, autovies i vies ràpides, cinquanta metres en carreteres convencionals de quatre o més carrils i resta de carreteres de la Xarxa Bàsica i vint-i-cinc metres en les restants carreteres.”
Article 85
S'afigen dos nous paràgrafs, segon i tercer a l'apartat 4 de l'article 33 de la Llei 6/1991, de 27 de març, de Carreteres de la Comunitat Valenciana, i els actuals paràgrafs segon i tercer passen a ser el quart i cinqué, amb el tenor següent:
“Els terrenys inclosos en les zones de protecció de la carretera no computaran a efectes de les reserves dotacionals mínimes exigides per la legislació urbanística.
El planejament urbanístic podrà establir excepcions al règim previst en l'apartat anterior, sempre que raons d'interés públic ho aconsellen i amb informe previ vinculant de la conselleria competent en matèria de carreteres”.
CAPÍTOL XIV
DEL PREU AJORNAT DE DETERMINATS CONTRACTES DEL
PLA DE INFRAESTRUCTURES ESTRATÈGIQUES 2004/2010
Article 86
1. Durant el termini d'execució del Pla d'Infraestructures Estratègiques 2004/2010, tots els contractes que se'n deriven que afecten les actuacions en matèria de carreteres, contingudes en els programes d'”Estructura Territorial” d'”Actuacions en medi urbà i metropolità” i de “Condicionament de la Xarxa”, podran incloure clàusules de preu ajornat, sempre que el Consell ho autoritze expressament per a cada contracte, amb informe previ favorable de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, i l'ajornament no supere en dos anys el termini real d'execució de l'obra o projecte de què es tracte.
Els ajornaments a què fa referència el paràgraf anterior meritaran, en tot cas, els interessos corresponents.
2. El que hi ha disposat en l'article 10.1 de la Llei 8/1995, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'organització de La Generalitat, s'aplicaran a les actuacions corresponents a la xarxa de transport en via reservada de Castelló previstes en el Pla d'infraestructures estratègiques 2004/2010.
CAPÍTOL XV
DE LA DURACIÓ MÀXIMA I RÈGIM DEL SILENCI ADMINISTRATIU DE DETERMINATS PROCEDIMENTS
Article 87
1. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa dels procediments recollits en l'annex serà l'establit en este
2. El venciment del dit termini màxim sense que s'haja dictat i notificat la resolució expressa del procediment produirà els efectes assenyalats en l'annex.
Article 88
El termini per a emetre resolució en els procediments d'ajudes derivades dels Plans de Vivenda, serà de sis mesos des de la data en què la sol•licitud d'ajudes haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació; una vegada transcorregut este termini sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, la sol•licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu.
Article 89
El termini per a emetre resolució en els procediments de sol•licitud d'activitats de fabricació “a mida”, distribució i venda de productes sanitaris, previstos en el Decret 250/2004, de 5 de novembre, serà de sis mesos comptats a partir de la data d'entrada de la sol•licitud en l'òrgan competent per a resoldre. Una vegada transcorregut este termini sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, la sol•licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu.
CAPÍTOL XVI
DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS, DE LA LLEI
SOBRE DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES TRASTORNS ADDICTIUS, APROVAT PER DECRET LEGISLATIU 1/2003, D'1 D'ABRIL DEL CONSELL DE LA GENERALITAT
Article 90
Es modifica l'apartat 1 de l'article 5 del Decret Legislatiu 1/2003, d'1 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, que queda redactat així:
“1. La Conselleria de Sanitat o la que exercisca les competències en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius a través dels sistemes d'informació i vigilància epidemiològica, coneixerà i informarà de la demanda assistencial, les urgències hospitalàries, la morbiditat, la patologia associada i la mortalitat originades per l'ús i/o abús de substàncies que generen dependència. Així mateix s'informarà a tota la població, a través de totes les estructures assistencials sociosanitàries de la creació de les Unitats de Conductes Addictives com a centres especialitzats d'assistència a drogodependències i altres trastorns addictius.”
Article 91
Es modifica l'apartat 2 de l'article 8 del Decret Legislatiu 1/2003, d'1 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, que queda redactat així:
“2. La Conselleria de Sanitat o la que exercisca les competències en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius impulsarà una política global preventiva que, per mitjà d'actuacions sectorials coordinades de la Comunitat i les administracions públiques, incidisquen sobre els factors socials, educatius, culturals, sanitaris i econòmics afavoridors del consum de drogues i del desenrotllament d'altres trastorns addictius en la societat.”
Article 92
Es modifica l'apartat 4 de l'article 15 del Decret Legislatiu 1/2003, d'1 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, que queda redactat així:
“4. Qualsevol publicitat, directa o indirecta, de begudes alcohòliques o de tabac haurà d'incloure, de forma clarament visible per a les persones consumidores, missatges que advertisquen de la perillositat de l'ús i/o abús d'estes substàncies. Estos missatges seran elaborats prèviament per la conselleria competent en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius”.
Article 93
Es modifica el primer paràgraf de la lletra g) de l'apartat 1 de l'article 16 del Decret Legislatiu 1/2003, d'1 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, que queda redactat així:
“g) La via pública, quan hi haja una distància lineal inferior a 200 metres entre l'anunci publicitari i algun dels tipus de centres previstos en els apartats b), c) i d). Als efectes d'esta prohibició es tindran en compte els registres oficials dels centres previstos en els apartats b), c) i d).”.
Article 94
Es modifica l'apartat 1 de l'article 31 del Decret Legislatiu 1/2003, d'1 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, que queda redactat així:
“1. L'elaboració del Pla Autonòmic sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius correspon a la Direcció General de Drogodependències adscrita a la Conselleria de Sanitat o la que exercisca les competències en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, que procedirà a la seua redacció de conformitat amb les directrius que hagen sigut establides per la Comissió Interdepartamental de Drogodependències i Altres Trastorns Addictius.”
Article 95
Es modifica l'apartat 3 de l'article 31 del Decret Legislatiu 1/2003, d'1 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, que queda redactat així:
“3. El Pla Autonòmic sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius serà aprovat pel Consell de La Generalitat, a proposta de la Conselleria de Sanitat o la que exercisca les competències en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius.”
Article 96
Es modifica l'apartat 1 de l'article 33 del Decret Legislatiu 1/2003, d'1 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, que queda redactat així:
“1. Al si de l'administració de La Generalitat es constituirà una Comissió Interdepartamental en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, com òrgan col•legiat adscrit a la Conselleria de Sanitat o la que exercisca les competències en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, presidida pel president o presidenta de La Generalitat i composta per representants de tots els departaments i òrgans de La Generalitat relacionats amb la matèria, així com els de l'administració local implicats.”
Article 97
Es modifica l'apartat 1 de l'article 34 del Decret Legislatiu 1/2003, d'1 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, que queda redactat així:
“1. A la Comissió Executiva en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, com a òrgan col•legiat adscrit a la conselleria competent en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, li correspon la implementació, avaluació i supervisió dels actes i acords adoptats pel Consell de La Generalitat o la Comissió Interdepartamental.”
Article 98
Es modifica l'apartat 2 de l'article 35 del Decret Legislatiu 1/2003, d'1 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, que queda redactat així:
“2. El Comissionat quedarà adscrit a la Conselleria de Sanitat o la que exercisca les competències en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, amb rang de director general, i serà designat i separat lliurement pel Consell de La Generalitat.”
Article 99
Es modifica l'apartat 1 de l'article 36 del Decret Legislatiu 1/2003, d'1 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, que queda redactat així:
“1. Es constituirà un Consell Assessor de La Generalitat en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, com òrgan col•legiat de caràcter consultiu, que quedarà adscrit a la Conselleria de Sanitat o la que exercisca les competències en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, en el qual estaran representats les administracions públiques, les organitzacions no governamentals que treballen en la matèria, les universitats, les centrals sindicals, les associacions d'usuaris/àries consumidors/es, les organitzacions empresarials i els col•legis professionals, amb l'objecte de promoure la participació de la comunitat i afavorir la coordinació i racionalització en la utilització de recursos.”
CAPÍTOL XVII
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 9/2000, DE 23 DE NOVEMBRE, DE CONSTITUCIÓ DE L'ENTITAT PÚBLICA DE TRANSPORT
METROPOLITÀ DE VALÈNCIA
Article 100
Es modifica l'apartat 1.e) de l'article 4 de la Llei 9/2000, de 23 de novembre, de Constitució de l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València, i queda redactat de la manera següent:
“e) La proposta i execució dels plans d'inspecció en col•laboració, si és el cas, amb els servicis d'inspecció de La Generalitat i de les restants administracions competents, així com l'exercici de la potestat sancionadora”.
Article 101
Es modifica l'apartat 2.a) de l'article 4 de la Llei 9/2000, de 23 de novembre, de Constitució de l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València, i queda redactat de la manera següent:
“a) Les competències de La Generalitat en matèria de gestió administrativa dels servicis que es presten en l'Àrea de Prestació Conjunta de València, excepte les que li puguen correspondre al conseller competent en matèria de transports i, en particular, l'atorgament, la transmissió, el visat i la modificació de les autoritzacions habilitants per a estos servicis, així com les d'inspecció de La Generalitat i la resta d'administracions competents i l'exercici de la potestat sancionadora”.
Article 102
Es modifica el paràgraf primer, de l'article 9 de la Llei 9/2000, de 23 de novembre, de Constitució de l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València, i queda redactat de la manera següent:
“El director, sota l'autoritat del Consell, dirigix el funcionament ordinari de l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València, executa els acords del Consell, exercix la direcció del personal i la potestat sancionadora a què fan referència els articles 4.1,e) i 4.2,a) d'esta llei, amb informe semestral al Consell d'Administració dels expedients sancionadors”.
Article 103
Es modifica l'apartat f) de l'article 11 de la Llei 9/2000, de 23 de novembre, de Constitució de l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València, l'actual contingut de l'apartat f) passa a ser l'apartat g), i queda redactat de la manera següent:
“f) El producte de les sancions imposades en l'exercici de les seues competències.
g) Qualsevol altre recurs que puga ser-li atribuït”.
CAPÍTOL XVIII
DE LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 72 DE LA LLEI DE LA GENERALITAT 16/2003, DE 17 DE DESEMBRE, PER LA QUAL ES CREÀ L'ENS GESTOR DE LA XARXA DE TRANSPORT I PORTS.
Article 104
Es modifica la lletra b) de l'apartat cinc.4 de l'article 72 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i d'Organització de La Generalitat, que tindrà el text següent:
“b) Fixar i percebre els cànons corresponents de conformitat amb la Llei de Patrimoni de La Generalitat i amb l'altra legislació que siga d'aplicació, així com les tarifes i els ingressos de dret privat que puguen correspondre-li conforme al que disposa este article i les seues normes de desplegament.”
Article 105
S'afig una nova lletra h) a l'apartat cinc.4 de l'article 72 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i d'Organització de La Generalitat, amb el tenor literal següent:
“h) La percepció dels cànons per concessions demanials portuàries que s'atorguen a tercers per l'òrgan competent de La Generalitat, quan així s'establisca expressament en els plecs de concessió respectius, amb caràcter finalista per a la seuA reinversió en les obres públiques que se li encomanen, previstes en la planificació dels mateixos ports en què s'inserisquen les dites concessions.”
Article 106
Es modifica la lletra e) de l'apartat vuit.1 de l'article 72 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i d'Organització de La Generalitat, que passa a tindre el text següent:
“e) Els recursos obtinguts per mitjà d'operacions d'endeutament que puga concertar.”
Article 107
S'afig una nova lletra i) a l'apartat vuit.1 de l'article 72 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i d'Organització de La Generalitat, amb el tenor literal següent:
“i) Els cànons de concessions demanials referits en la lletra h) de l'apartat cinc.4 d'este mateix article.”
Article 108
S'afig una nova lletra j) a l'apartat vuit.1 de l'article 72 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i d'Organització de La Generalitat, amb el tenor literal següent:
“j) Els cànons i les tarifes de concessions i servicis portuaris corresponents a les obres que li siguen atribuïdes, així com els corresponents a les infraestructures construïdes amb els seus recursos propis.”
CAPÍTOL XIX
DE LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 88 DE LA LLEI 12/2004,
DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE SANCIONS PER INFRACCIONS
EN MATÈRIA DE PESCA FLUVIAL
Article 109
Es modifica l'article 88 de la Llei 1272004, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i d'Organització de La Generalitat, sobre sancions per infraccions en matèria de pesca fluvial, que quedarà redactat en els termes següents:
“En l'àmbit de la Comunitat Valenciana, les quanties de les sancions per infraccions a la normativa estatal en matèria de foment i conservació de la pesca fluvial, seran les següents:
Infraccions lleus: de 30 a 149,99 euros
Infraccions menys greus: de 150 a 299,99 euros
Infraccions greus: de 300 a 1499,99 euros
Infraccions molt greus: de 1500 a 3.000 euros”
CAPÍTOL XX
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 7/2002, DE 3 DE DESEMBRE,
DE LA GENERALITAT, DE PROTECCIÓ CONTRA
LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
Article 110
S'addiciona un nou apartat 4 a l'article 50, de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de La Generalitat, amb el tenor literal següent:
“4. Els vehicles hauran de circular amb la documentació acreditativa de la comprovació favorable dels seus nivells d'emissió per part dels centres d'inspecció tècnica de vehicles.”
Article 111
S'addiciona una nova lletra d) en l'apartat 1 de l'article 55, de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de La Generalitat, amb el tenor literal següent:
“d) Circular el vehicle sense la preceptiva documentació acreditativa de la comprovació favorable dels seus nivells d'emissió per part dels centres d'inspecció tècnica de vehicles”.
CAPÍTOL XXI
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE LA GENERALITAT 10/2004, DE 9 DE DESEMBRE, DEL SÒL NO URBANITZABLE
Article 112
Es modifica l'article 24 de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de La Generalitat, que queda redactat de la manera següent:
“Article 24. Explotació de pedreres, extracció d'àrids i de terres o recursos geològics, miners o hidrològics, i generació d'energia renovable.
1. L'explotació de pedreres, extracció d'àrids i de terres o recursos geològics, miners o hidrològics, i generació d'energia renovable, es regularà per mitjà de plans d'acció territorial sectorials, plans generals i qualsevol altre pla urbanístic o territorial amb capacitat per a ordenar usos en sòl no urbanitzable comú, per raó de la seua legislació respectiva, amb subjecció al que establix esta llei, la legislació de patrimoni cultural valencià i la legislació sectorial específica. Si és el cas, es permetrà la realització de construccions i instal•lacions destinades a la transformació de la matèria primera obtinguda de l'explotació que convinga territorialment emplaçar prop del seu origen natural.
La implantació d'estos usos en el sòl no urbanitzable exigix la declaració d'interés comunitari anterior en els termes previstos en esta llei.
Totes estes instal•lacions, per a la seua implantació, estaran sotmeses a la declaració d'impacte ambiental de la seua activitat, del sòl i dels terrenys immediats a l'explotació i hauran d'incloure mesures de minimització dels impactes i la restauració ambiental i paisatgística posterior al cessament de l'explotació.
2. La generació d'energia procedent de fonts renovables, quedarà subjecta al que disposa l'apartat anterior amb les especificacions contingudes en el present apartat, i no serà necessària la declaració d'interés comunitari si compten amb un pla especial aprovat que ordene específicament estos usos vinculats a la utilització racional dels recursos naturals en sòl no urbanitzable.
a) Les instal•lacions generadores d'energia solar fotovoltaica quedaran subjectes a les determinacions següents:
a.1. No estaran sotmeses a declaració d'interés comunitari ni a declaració ni a estimació d'impacte ambiental, les instal•lacions generadores d'energia solar fotovoltaica la potència de producció energètica de les quals siga menor o igual a 10 Kw i comprenguen la parcel•la mínima exigible pel planejament urbanístic no inferior a una hectàrea.
a.2. No serà necessària la declaració ni l'estimació d'impacte ambiental en les instal•lacions generadores d'energia solar fotovoltaica la potència de les quals siga major a 10 kW, i fins a 250 kW, amb una ocupació màxima de perímetre envoltant de la instal•lació completa dels panells de 3.750 m2, sempre que l'alçada de les dites instal•lacions no supere els 6 m i comprenguen la parcel•la mínima exigible pel planejament urbanístic no inferior a una hectàrea.
a.3. Serà necessària l'estimació d'impacte ambiental, en les instal•lacions generadores d'energia solar fotovoltaica, la potència de les quals siga major de 250 kW, i fins a 3.500 kW, amb una ocupació màxima de perímetre envoltant de la instal•lació completa dels panells de 5 Ha, sempre que l'alçada de les dites instal•lacions no supere els 6 m. En tot cas, s'exigirà l'adequada connexió amb el sistema viari i la seua integració paisatgística.
b) No estaran sotmeses a declaració d'interés comunitari ni a declaració ni a estimació d'impacte ambiental, les instal•lacions generadores d'energia solar tèrmica per a producció o generació d'aigua calenta sanitària per a ús propi, a les quals s'aplicarà el que establix la llei a les construccions i instal•lacions que acompanyen.
c) Les instal•lacions generadores d'energia eòlica, per a consum propi, la potència de producció energètica de les quals siga menor o igual a 15 kW, no estaran sotmeses a declaració d'interés comunitari ni a declaració ni a estimació d'impacte ambiental, i els serà d'aplicació el que establix la llei a les construccions i instal•lacions que acompanyen.
En el cas d'existir una pluralitat d'instal•lacions que compartisquen la mateixa ubicació, el còmput de les potències anteriorment mencionades es realitzarà tenint en compte la suma de potència instal•lada, amb independència de la titularitat jurídica de cada una d'elles.
Als efectes de l'Estimació d'Impacte Ambiental totes les determinacions dels apartats anteriors s'entendran referides tant a les instal•lacions generadores com als sistemes d'evacuació de l'energia produïda.”
Article 113
Es modifica l'apartat 3 de l'article 30 de la Llei de La Generalitat 10/2004, de 9 de desembre, del Sòl No Urbanitzable, que queda redactat amb el tenor literal següent:
“3. No es podran atorgar llicències municipals, ni d'obres ni d'activitat, que legitimen usos i aprofitament en sòl no urbanitzable que, en els casos i per mitjà de les tècniques regulades en esta llei, estiguen subjectes a informe previ o autorització corresponent, fins que conste en l'expedient l'emissió de l'informe o de l'acte d'autorització i, si és el cas, s'acredite el compliment de les condicions imposades per ells. En tot cas, el transcurs del termini previst legalment per a atorgar la llicència municipal en estos supòsits, tindrà efectes desestimatoris i es considerarà denegada l'autorització.”
Article 114
Es modifica l'apartat 2 de l'article 34 de la Llei de La Generalitat 10/2004, de 9 de desembre, del Sòl No Urbanitzable, que queda redactat amb el tenor literal següent:
“2. A este respecte, la conselleria competent en matèria d'ordenació del territori i urbanisme, a proposta motivada de l'ajuntament afectat, establirà un determinat cànon d'ús i aprofitament, per quantia corresponent al cost econòmic que es derivaria de la transformació d'un sòl urbanitzable per a l'obtenció d'una parcel•la de superfície, ús i aprofitament equivalent a la vinculada per la declaració d'interés comunitari atribuït. El cànon, sense perjuí de les pròrrogues que si és el cas puguen atorgar-se, es meritarà una sola vegada i la persona interessada podrà sol•licitar el pagament fraccionat en cinc anualitats successives, a partir de l'atorgament de la llicència urbanística municipal. Per a aquelles activitats en què es manifeste una desproporció entre la quantia del cànon i la seua rendibilitat econòmica el conseller competent en urbanisme podrà disposar mitjançant ordre el pagament fraccionat en anualitats successives durant el termini de vigència concedit, amb un límit màxim de trenta anys.”
CAPÍTOL XXII
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE LA GENERALITAT 4/2004, D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I PROTECCIÓ DEL PAISATGE
Article 115
Es modifica l'apartat 6 de l'article 13 de la Llei 4/2004, de 30 de juny, d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge, que queda redactat de la manera següent:
“6. Tota classificació de sòl no urbanitzable en sòl urbanitzable, comportarà l'obligació de cedir gratuïtament a l'administració sòl no urbanitzable protegit, en una superfície igual a la reclassificada amb les condicions següents:
a) Els sòls a cedir tindran prèviament la classificació de sòl no urbanitzable protegit pel planejament municipal o estaran protegits per alguna figura procedent de la legislació mediambiental. De la mateixa manera podran ser objecte de cessió aquells que tinguen incoat algun procediment administratiu tendent a la seua protecció.
b) Quan el manteniment del valor a protegir requerisca d'una acció continuada de naturalesa agrícola, forestal, cinegètica o semblant, la cessió només podrà ser acceptada per l'administració quan esta tinga previstos i garantits mecanismes de gestió que permeten el manteniment del valor protegit.
c) Estes cessions tindran el caràcter de dotació de parc públic natural pertanyent a la xarxa primària en el planejament que les empare, i computaran als efectes previstos en l'article 8.1.c) de la present llei. No computaran, tanmateix, com a parc públic de naturalesa urbana de xarxa primària dels exigits per la legislació urbanística.
d) Es realitzaran a càrrec de l'actuació sense perjuí de les cessions de sòl dotacional públic corresponent a la xarxa secundària conforme a la legislació urbanística, i per a aconseguir la seua obtenció s'aplicarà el que establix l'article 15 apartat 3 de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de La Generalitat, del Sòl No Urbanitzable. En general s'efectuarà la cessió a favor de l'administració local excepte en els supòsits a què fan referència els números 1 i 2 de l'apartat f) d'este article.
e) El planejament podrà delimitar àrees en què es materialitze la cessió pel seu interés públic local que estiguen dins de l'àmbit d'una de les figures de les previstes en la legislació sectorial en matèria d'espais naturals protegits, o bé pertanyents a entorns d'esmorteïment dels dits espais segons la seua planificació vigent o iniciada la seua tramitació.
f) En municipis en què no siga possible fer efectives estes cessions, podran realitzar-se amb terrenys aptes d'un altre terme municipal, prevalent el principi de proximitat territorial en igualtat de condicions a què es referixen els apartat següents:
1. Els sòls situats en l'àmbit d'algun projecte mediambiental estratègic promogut per l'administració autonòmica; en este cas seran cedits a esta.
2. Els sòls situats en àmbits objecte d'alguna figura de protecció prevista en la legislació vigent d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana; en este cas se cediran a l'administració encarregada de la gestió de l'espai natural protegit.
3. Si l'administració encarregada de la gestió ho estima pertinent, podran ser substituïdes per aportacions monetàries del valor equivalent del sòl cedit, determinat conforme a la legislació en matèria de valoracions, que hauran de ser destinades a programes i projectes per a la sostenibilitat i qualitat de vida definits en el capítol II del títol IV d'esta llei.
Als efectes de còmput recollits en l'apartat c) es considerarà el municipi on se situen físicament els terrenys dotacionals.
g) Queden excloses de l'obligació de la dita cessió aquelles reclassificacions singulars promogudes per l'administració pública, els seus concessionaris o agents, que tinguen com a objecte la implantació de qualsevol tipus d'equipament o actuacions d'interés públic i social. De la mateixa manera queden excloses d'esta obligació la part de sòl reclassificat que es destine pel planejament a la promoció de vivendes subjectes a algun règim de protecció pública.”
CAPÍTOL XXIII
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/1998, DE 2 DE JUNY, D'ORDENACIÓ FARMACÈUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 116
Es modifica l'article 23 paràgraf tercer de la Llei 6/1998, de 2 de juny, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
“Article 23.
Quedaran exceptuades de guardar distàncies als centres sanitaris dependents de la Conselleria de Sanitat, les oficines de farmàcia instal•lades en municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 1.500 habitants, en aquells casos en què el municipi compte amb una única oficina de farmàcia”.
Article 117
Es modifica l'article 26 apartat 3 de la Llei 6/1998, de 2 de juny, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
“3. La transmissió de les oficines de farmàcies autoritzades d'acord amb la present llei, només pot dur-se a terme quan l'establiment ha romàs obert al públic durant 10 anys, llevat que es donen els supòsits previstos en l'apartat 2 del present article.”
CAPÍTOL XXIV
DE LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 89 DE LA LLEI 12/2004,
DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE RETRIBUCIONS
DEL PERSONAL SANITARI
Article 118
Es modifica la regla 1a de l'apartat 2 de l'article 89 de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió dministrativa i Financera i d'Organització de La Generalitat, que queda redactada de la manera següent:
“1a. El component de nombre de targetes sanitàries del personal facultatiu dels equips d'atenció primària es determinarà mensualment en funció de les targetes corresponents a persones empadronades i registrades en el sistema d'informació poblacional (SIP) el primer dia de cada mes natural.”
CAPÍTOL XXV
DE LA CREACIÓ DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 119
Es crea el Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana.
”U. Naturalesa i objecte
1. Es crea el Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana, com a entitat autònoma de caràcter administratiu dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, i en especial per a preservar el funcionament competitiu dels mercats autonòmics valencians i garantir l'existència d'una competència efectiva en estos, protegint-la per mitjà de l'exercici de les funcions de resolució, informe i proposta que la present llei li atribuïx expressament.
2. El Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana té com a objecte, en el marc del que disposa la Llei 1/2002, de 21 de febrer, l'exercici de les competències reconegudes en la Llei 16/1989, de 17 de juliol, de Defensa de la Competència respecte dels procediments que tinguen com a objecte les conductes previstes en els articles 1, 6 i 7 de la mencionada llei, així com els d'autoritzacions singulars de l'article 4 d'esta, quan les conductes mencionades, sense afectar un àmbit superior al de la Comunitat Autònoma Valenciana o al conjunt del mercat nacional, alteren o puguen alterar la lliure competència en l'àmbit d'esta Comunitat. Així mateix exercirà qualssevol altres que en l'àmbit de la defensa de la competència, i respectant els termes de la Llei 1/2002,de 21 de febrer, puga assumir o es reconega als òrgans de resolució.
3. El Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana es troba adscrit a la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria d'economia.
Sense perjuí de la seua adscripció administrativa, el Tribunal de Defensa de la Competència exercix les seues funcions amb plena independència i sotmetiment a l'ordenament jurídic.
Dos. Règim jurídic.
1. El Tribunal de Defensa de la Competència es regirà pel que disposa la present llei, el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de La Generalitat i la legislació general d'administració pública o d'entitats autònomes que se li aplique. Els actes i les resolucions que impliquen l'exercici de potestats administratives s'ajustaran a la legislació estatal aplicable en matèria de defensa de la competència i supletòriament a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2. Quant al règim de recursos, en els procediments en matèria de defensa de la competència, contra l'adopció de mesures cautelars i les resolucions definitives del Ple del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana no pertoca cap recurs en via administrativa i només es podran interposar recursos contenciosos administratius.
En un altre tipus de procediments, els actes del Tribunal són susceptibles dels recursos administratius previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
A estos efectes, posen fi a la via administrativa els actes i les resolucions adoptats pel president del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana en l'exercici de les seues funcions, contra els quals es podrà interposar recurs contenciós administratiu, sense perjuí del recurs potestatiu de reposició previst en la dita llei.
Tres. Organització del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana
1. Els òrgans de direcció del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana són:
– El president
– El Ple
Quatre. El president
Al front del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comuidad Valenciana hi haurà un president, que tindrà rang de sotssecretari, que serà, al seu torn, president del Ple:
Li corresponen les funcions següents:
a) La representació ordinària del Tribunal i la convocatòria de les sessions.
b) La representació de La Generalitat en el Ple del Consell de Defensa de la Competència.
c) Proposar al conseller titular de les competències en matèria d'economia un dels representants de La Generalitat en la Junta Consultiva de Conflictes prevista en la Llei 1/2002, de 21 de febrer.
d) Les competències que en matèria economicofinancera, pressupostària, contractual i patrimonial reconeix la normativa vigent als representants legals de les entitats autònomes de caràcter administratiu.
Cinc. El Ple.
El Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana estarà regit pel Ple, al qual correspondrà, en els termes assenyalats en l'apartat u.2 d'este article de la present llei, l'exercici de les funcions especificades a continuació, que no seran delegables:
a) La resolució dels procediments que tinguen per objecte els articles 1, 6 i 7 de la Llei 16/1989, de 17 de juliol, així com efectuar intimacions i imposar sancions i multes coercitives en relació amb els dits procediments.
b) Autoritzacions singulars de conductes prohibides, d'acord amb l'article 4 de la Llei 16/1989, de 17 de juliol.
c) Funció consultiva en matèria de competència i de promoció i estudis d'investigació en la matèria.
d) Qualssevol altres que en l'àmbit de la defensa de la competència, i respectant els termes de la Llei 1/2002, de 21 de febrer, puga assumir o es reconega als òrgans de resolució.
El Ple estarà integrat pel president i entre dos i quatre vocals, que tindran rang de director general, i estarà assistit pel secretari que actuarà amb veu però sense vot.
Sis. Nomenament i duració del mandat del president i dels vocals
El president i els vocals seran nomenats per mitjà de decret del Consell, a proposta del conseller que tinga atribuïda la competència en matèria d'economia, d'entre juristes, economistes i altres professionals de reconegut prestigi.
El nomenament del president i els vocals serà per cinc anys, renovables per una sola vegada. No obstant això, una vegada expirat el termini de mandat corresponent a les vocalies del Tribunal, així com de la presidència, continuaran en l'exercici de les seues funcions fins a la presa de possessió dels nous vocals o, si és el cas, del president.
Els membres del Tribunal seran inamovibles durant tot el període del seu mandat per al qual han sigut nomenats.
Set. Incompatibilitats.
El president i els vocals del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana exerciran la seua funció amb dedicació absoluta i tindran les incompatibilitats establides amb caràcter general per als alts càrrecs de La Generalitat.
Vuit. Règim econòmic.
El Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana es finançarà a càrrec dels recursos següents:
a) Les dotacions consignades a favor seu a càrrec dels pressupostos de La Generalitat.
b) Els ingressos que estiga autoritzat a obtindre
c) Els crèdits, préstecs, emprèstits i altres operacions financeres que puga concertar.
d) Les subvencions i aportacions que per qualsevol títol siguen concedides a favor seu per entitats públiques o privades, o per particulars.
e) Els productes i les rendes dels béns i valors que constituïxen el seu patrimoni.
f) Qualsevol altre recurs que puga ser-li atribuït.
Nou. Béns i drets.
El patrimoni del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana estarà integrat pels béns i drets que li siguen adscrits per la Generalitat, els quals conservaran la seua qualificació jurídica originària, així com pels que adquirisca i els que li siguen incorporats i adscrits en el futur per qualsevol entitat, o persona i per qualsevol títol.
Deu. Personal
El personal al servici del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana serà funcionari o laboral en els mateixos termes i condicions que les establides per a l'administració de la Generalitat.
Onze. Règim pressupostari.
El règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat, intervenció i de control financer del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana serà l'establit en el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de La Generalitat.
Dotze. Règim de contractació.
S'ajustarà al que disposa el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
CAPÍTOL XXVI
DE LA CREACIÓ DE L'ENS PRESTADOR DE SERVICIS
DE CERTIFICACIÓ ELECTRÒNICA DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
Article 120
Es crea l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana.
U. Naturalesa jurídica.
1. L'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana es crea com a entitat de dret públic de les previstes en l'article 5.2 del Text refós de la Llei d'hisenda pública de La Generalitat.
2. L'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana gaudirà de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins i quedarà adscrit a la conselleria que ostente les competències relatives a l'autoritat de certificació en La Generalitat.
Dos. Règim jurídic.
1. L'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana es regirà pel que hi ha disposat en esta llei i en l'estatut que s'aprove a l'efecte.
2. En el desenvolupament de les activitats se subjectarà al dret privat, amb les excepcions establertes en la llei.
3. La contractació de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana es regirà per la legislació vigent sobre contractes de les administracions públiques. Caldrà l'autorització del conseller al qual es trobe adscrit per a realitzar contractes de quantia superior a 750.000 euros.
4. Quan exercesca les potestats administratives que tinga atribuïdes en virtut del que hi ha disposat en la llei o execute competències delegades per part de l'administració de La Generalitat, subjectarà la seua activitat a les normes de dret públic, en especial a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5. Els actes emanats dels òrgans de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana no esgoten la via administrativa. Contra els actes administratius dictats per l'ens, els interessats podran interposar els recursos que procedesquen en els mateixos casos, terminis i forma establerts en la legislació sobre procediment administratiu aplicable a la Comunitat Valenciana. El recurs d'alçada s'ha d'interposar, d'acord amb el que hi ha disposat en l'article 35.h de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de govern valencià, davant el conseller corresponent.
Tres. Competències.
1. L'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana assumirà la prestació dels servicis de certificació de firma electrònica avançada en l'àmbit de La Generalitat, les entitats autònomes que en depenen, les entitats de dret públic i les empreses públiques que en depenen, com també en les relacions que estes puguen establir amb els ciutadans, empreses i altres administracions públiques.
2. Així mateix, l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana assumirà la prestació dels servicis tècnics i administratius següents:
a) Servici de consignació de data i hora en els documents electrònics integrats en un expedient administratiu.
b) Servicis d'anàlisis, avaluació i acreditació dels sistemes d'informació que facen ús dels servicis de certificació prestats per l'ens, per assegurar l'ús correcte de les tecnologies, l'aplicació de les normes i els procediments tècnics i, en definitiva, la preservació dels nivells de seguretat adequats a cada entorn.
c) Servici de validació dels certificats digitals utilitzats per les aplicacions, expedits pel mateix ens o per altres prestadors de servicis de certificació.
d) Servici d'arxivat de claus de xifrat.
e) Servici de suport a usuaris a través de centre d'atenció telefònica, guies i manuals, FAQ.
f) Servici de provisió de dispositius per a facilitar a l'usuari l'adquisició de targetes, lectors, bus de testimoni, etc.
g) Qualssevol altres servicis tècnics i administratius que reglamentàriament es determinen.
Quatre. Funcions.
1. Com a prestador de servicis de certificació, l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana desplegarà totes les activitats necessàries per a prestar els servicis de certificació de firma electrònica, i en particular:
a) Redactarà els documents de polítiques de certificació, i definirà l'ús de cada tipus de certificat emès, els usuaris possibles, els nivells de responsabilitat i confiança, les responsabilitats i les obligacions dels titulars dels certificats, els mecanismes d'identificació dels titulars de certificats i els controls de seguretat aplicats.
b) Elevarà les propostes d'aprovació, publicació i revisió dels documents de pràctiques i polítiques de certificació a l'autoritat certificadora de La Generalitat.
c) Executarà les polítiques de certificació establertes per l'òrgan que tinga atribuïdes les competències relatives a l'autoritat de certificació de La Generalitat.
d) Aplicarà els procediments i les pràctiques operatives per a l'emissió de certificats digitals, aprovats per l'òrgan que tinga atribuïdes les competències relatives a l'autoritat de certificació de La Generalitat.
e) Gestionarà la infraestructura de clau pública (PKI), entesa com el conjunt d'equipament i aplicacions informàtiques necessàries per a l'emissió i la gestió de les claus i els certificats reconeguts.
f) Prestarà els servicis tècnics i administratius que reglamentàriament es determinen per a garantir la seguretat, la validesa i l'eficàcia dels actes i els documents realitzats amb el concurs de tècniques o mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, i també la seua emissió i tramesa a través d'estos.
g) Prestarà servicis de formació i divulgació dels servicis de certificació digital i l'aplicació d'estos en l'administració electrònica, en coordinació amb l'Institut Valencià d'Administració Pública o altres organismes amb funcions normatives.
h) Qualssevol altres funcions que en esta matèria li siguen atribuïdes reglamentàriament.
2. L'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana podrà constituir o participar en societats mercantils i entitats públiques o privades sense ànim de lucre, per a desenvolupar qualsevol activitat que estiga relacionada amb les funcions que li atribueix esta llei si així ho acorda el Consell de Direcció.
Cinc. Obligacions de l'ens com a prestador de servicis de certificació de firma electrònica.
1. En la condició de prestador de servici de certificació de firma electrònica, l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana estarà subjecte a la normativa reguladora de la firma electrònica, en particular haurà de complir les obligacions següents:
a) No emmagatzemar ni copiar dades de creació de firma de la persona a la qual haja prestat servicis.
b) Proporcionar al sol•licitant, abans de l'emissió d'un certificat, la informació següent, de forma gratuïta, per escrit o per via electrònica:
– Les obligacions que assumeix, la forma amb què ha de custodiar les dades de creació de firma, el procediment a seguir per a comunicar la pèrdua o la possible utilització indeguda d'estes dades i determinats dispositius de creació i de verificació de firma electrònica que siguen compatibles amb les dades de firma i amb el certificat expedit.
– Els mecanismes utilitzats per a garantir la fiabilitat de la firma electrònica d'un document al llarg del temps.
– El mètode utilitzat per a comprovar la identitat del firmant.
– Les condicions precises d'utilització del certificat, els límits d'ús i forma en què es garanteix la responsabilitat patrimonial.
– Certificacions que haja obtingut, si escau, l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana.
– Totes les altres informacions contingudes en la declaració de pràctiques de certificació.
c) Mantenir un directori actualitzat de certificats en el qual s'identificaran els certificats expedits i si estan vigents o la vigència ha estat suspesa o extingida, protegit mitjançant mecanismes de seguretat adequats.
d) Garantir la disponibilitat d'un servici de consulta sobre la vigència dels certificats ràpid i segur.
2. L'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana estarà subjecte al compliment i l'execució de la declaració de pràctiques i polítiques de certificació definides per l'autoritat de certificació de La Generalitat.
3. L'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana estarà subjecte al que hi ha disposat en la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal en el tractament de les dades que precise per al desenvolupament de la seua activitat, i podrà demanar dades personals directament als titulars amb el consentiment previ i exprés d'estos. Les dades requerides seran exclusivament les necessàries per a l'expedició i el manteniment del certificat, i no podran tractar-se amb finalitat distinta sense el consentiment exprés del titular.
Sis. Òrgans.
1. Els òrgans de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana són:
a) El president.
b) El Consell de Direcció.
c) La Gerència.
2. Reglamentàriament es determinaran els òrgans o les unitats administratives, dependents jeràrquicament de la Gerència, en els quals s'estructura l'ens.
3. El president de l'ens gestor serà el conseller que ostente les competències en matèria de telecomunicacions.
Set. El president.
1. El president de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana, que ho serà alhora del Consell de Direcció, serà el conseller que ostente les competències en matèria de telecomunicacions.
2. Corresponen al president les atribucions següents:
a) Ostentar la màxima representació de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana i exercir-ne l'alta direcció i el govern.
b) Coordinar les línies generals de funcionament de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana.
c) Convocar, presidir i moderar les sessions del Consell de Direcció, i dirimir, si escau, els empats de les votacions amb el vot de qualitat.
d) Autoritzar amb la seua firma, juntament amb la del secretari o la secretària, les actes aprovades de les sessions del Consell de Direcció i la certificació dels acords o els extrems que hi contenen.
e) Demanar, si ho estima oportú, el parer del Consell de Direcció sobre qualsevol aspecte relacionat amb l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana i el funcionament d'este.
f) Qualssevol altres que reglamentàriament li puguen ser atribuïdes, llevat de les reservades al Consell de Direcció.
3. El president podrà delegar determinades funcions en el vicepresident, i també en qualsevol altre membre del Consell de Direcció.
4. Correspon al president l'exercici de les potestats administratives que s'atribueixen a l'ens.
Vuit. El Consell de Direcció.
1. El Consell de Direcció és l'òrgan col•legiat de govern i control de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana.
2. Estarà integrat per:
a) El president de l'ens.
b) El vicepresident, que serà el titular de la Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació o, si escau, de l'òrgan superior de l'administració de La Generalitat que en cada moment ostente les competències en matèria de telecomunicacions i societat de la informació.
c) Els vocals següents:
– El secretari autonòmic competent en matèria d'economia i pressupostos.
– El secretari autonòmic competent en matèria d'administracions públiques.
– El secretari autonòmic competent en matèria de l'Agència Valenciana de la Salut.
– El director general competent en matèria d'arxius i innovació tecnològica.
– El director general competent en matèria de telecomunicacions i investigació.
3. La secretaria del Consell de Direcció recaurà en el director general competent en matèria de telecomunicacions i investigació de La Generalitat, qui participarà en les reunions amb veu i vot, i tindrà les funcions d'alçar acta de les sessions, rebre els actes de comunicació dels membres amb l'òrgan i les notificacions, les peticions de dades, les rectificacions o qualssevol altra classe d'escrits dels quals haja de tenir coneixement, i també totes les funcions que estableix l'article 25 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.
4. El vicepresident substituirà el president en cas de vacant, absència o malaltia.
5. Reglamentàriament s'establirà el règim específic de funcionament del Consell de Direcció que, en qualsevol cas, s'adequarà al que hi ha establert per als òrgan col•legiats en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Nou. Funcions del Consell de Direcció.
1. Són atribucions del Consell de Direcció, sense perjuí de les que es determinen reglamentàriament, les següents:
a) Definir les directrius generals i les línies d'actuació de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana.
b) Aprovar el pla anual d'activitats de l'ens, i també les modificacions d'este, a proposta de la Gerència de l'ens.
c) Aprovar i elevar a la Conselleria d'Infraestructures i Transport, o de la que ostente en el moment les competències en matèria de telecomunicacions, l'avantprojecte de pressupost anual de l'ens, i també les modificacions d'este.
d) Aprovar els estatuts d'execució del pressupost i els comptes anuals de l'ens.
e) Aprovar la plantilla, l'organització funcional i el règim de retribució del personal de l'ens, a proposta de la Gerència i dins de les limitacions legals i pressupostàries.
f) Totes les altres que li siguen atribuïdes en desplegament d'esta llei.
2. El Consell de Direcció podrà delegar determinades funcions en el president, en qualsevol dels membres i en el gerent.
Deu. La Gerència.
1. El gerent de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana, serà nomenat i, si escau, separat, per decret del Consell a proposta del conseller d'Infraestructures i Transport, o del que ostente les funcions d'autoritat certificadora de La Generalitat.
2. Són atribucions de la Gerència:
a) La direcció i la gestió de les activitats de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana.
b) L'execució dels acords del Consell de Direcció.
c) La col•laboració del pla anual d'activitats de l'ens, l'avantprojecte de pressupost per a cada exercici i les modificacions d'este, i també els estats d'execució del pressupost i els comptes anuals, per tal d'elevar-los al Consell de Direcció per l'aprovació.
d) La gestió econòmica i financera i el control tècnic i administratiu del servicis.
e) La capdalia del personal de l'ens, com també l'elaboració de la plantilla de personal per a l'aprovació pel Consell de Direcció.
f) Les funcions que expressament li siguen atribuïdes reglamentàriament o delegades per altres òrgans de l'ens.
Onze. Recursos econòmics.
L'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana disposarà dels recursos econòmics següents per al compliment dels seus fins:
a) Les consignacions que anualment s'establesquen amb càrrec als pressupostos de La Generalitat.
b) Els ingressos ordinaris i extraordinaris que obtinga per l'exercici de les seues activitats.
c) Els productes i les rendes dels béns, drets i valors integrants del seu patrimoni.
d) Els crèdits, préstecs, emprèstits i d'altres operacions que puga concertar.
e) Les subvencions, les herències, els legats, les donacions i qualssevol altra aportació voluntària d'entitats o organismes públics i privats i dels particulars.
f) Els altres ingressos de dret públic o privat que li siga autoritzat percebre o que poguera correspondre-li d'acord amb la normativa vigent.
g) Qualsevol altre recurs que li pogueren ser atribuïts.
Dotze. Patrimoni.
1. El patrimoni de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana estarà integrat pels béns mobles o immobles, instal•lacions i drets que li siguen adscrits o cedits per La Generalitat o qualsevol altra administració pública, com també els que adqueresca per qualsevol títol.
2. Els béns i els drets que siguen adscrits a l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana per La Generalitat conservaran la qualificació jurídica originària, i únicament podran ser utilitzats per al compliment dels seus fins, i li'n correspondrà al mateix Ens l'administració, la conservació, la defensa i la millora. Quan els béns i els drets adscrits ja no siguen necessaris per al compliment dels fins als quals es van adscriure, en revertirà la possessió a la conselleria competent en matèria de telecomunicacions.
3. L'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana gaudirà d'autonomia per a la gestió del seu patrimoni i quedarà subjecte a l'ordenament jurídic privat en matèria d'adquisicions patrimonials. No obstant això, s'hauran de tenir en compte les limitacions establertes en la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de La Generalitat.
Tretze. Règim pressupostari.
1. El règim pressupostari, econòmic i financer, de comptabilitat, d'intervenció i de control financer aplicable a l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana serà l'establert per a este tipus d'entitats en el Text refós de la Llei d'hisenda pública de La Generalitat.
2. L'avantprojecte de pressupost, una vegada aprovat pel Consell de Direcció, serà tramès a la conselleria que ostente les funcions d'autoritat certificadora de La Generalitat per a la posterior elevació a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació a l'efecte de la integració en el pressupost de La Generalitat.
Catorze. Règim de personal.
1. El personal de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana es regirà, amb caràcter general, per les normes de dret laboral que li siguen d'aplicació, sense perjuí de les regles establertes en l'article 55.2 de la LOFAGE sobre selecció de personal i condicions retributives i de control.
2. La Generalitat podrà adscriure personal funcionari de carrera a l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana, i en este cas es regirà pel que hi ha disposat en el Text refós de la Llei de la funció pública valenciana, per les normes que la desenvolupen i les altres disposicions d'aplicació general.
El personal funcionari de La Generalitat que passe a prestar servicis en l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana podrà incorporar-se amb la seua condició de funcionari o com a personal laboral acollit als règims que per a estos supòsits estableix la legislació de la funció pública.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Es declara la necessitat d'urgent ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació forçosa com a conseqüència de l'execució de les obres declarades d'utilitat pública i que a continuació s'expressen:
Les compreses en el II Pla de Carreteres de la Comunitat Valenciana 1995-2002 i les actuacions següents de seguretat vial:
– Nova carretera (CV-13) des de Torreblanca a les instal•lacions aeroportuàries de Castelló
– Nou Pont riu Bergants
– Ampliació de passos inferiors en FF.C.C. València-Saragossa a Segorbe sud. Projecte de construcció
– Ampliació de passos inferiors en FF.C.C. València-Saragossa a Segorbe Nord.
– Millora de la seguretat vial CV-14. Tram El Tormasal-Zorita
– Duplicació de calçada de la CV-10 entre La Pobla de Tornesa i Villanova d'Alcolea
– Ronda d'Algímia d'Almonacid
– Millora seguretat vial: Burriana-Vila-real (duplicació)
– Millora de seguretat Vial CV-21 entre PK 0+700 i 7+000. L'Alcora
– Condicionament de la CV-129 Albocàsser-Les Coves de Vinromà
– Millora de la seguretat vial carretera CV-141. Peñíscola.
– Rotonda d'accés a zona industrial de Vilafamés
– Ampliació i millora de la seguretat vial de la CV-135 Tram Cálig-Benicarló
– Duplicació de la carretera CV-222. Tram Betxí-Alquerías del Niño Perdido. Castelló
– Millora de la CV-245. Tram Altura-Cova Santa
– Condicionament i millora de la seguretat vial en la carretera CV-2160 en l'accés al nucli urbà de Segorbe. (Castelló)
– Pont sobre el riu Millars, en la CV-191. Ribesalbes (Castelló)
– Millora de la CV-25. Tram altura-Gátova-Marines
– Millora de la CV-246. Tram accés a Cova Santa
– Nova connexió de la V-30 amb Mestre Rodrigo (Ronda nord de Mislata)
– Millora d'enllaços amb la CV-30. Zona Ciutat Fallera. València
– Duplicació de la CV-370. Tram Riba-roja/A-7
– Variant de Vilamarxant de la carretera CV-50.
– Variant de Cheste i Chiva, de la carretera CV-50.
– Segona calçada de la CV-50. Tram Chiva-Turís
– Variant de la carretera CV-50 entre Llombai i Turís
– Millora de la seguretat vial en la CV-81, entre PK 15,5 i 19. Bocairent.
– Via Parc Nord de València (Distribuïdor Comarcal Nord). Tram autovia de Llíria – Moncada
– Ronda sud-oest d'Almussafes, entre les carreteres CV-42 i CV-520.
– Millora Seguretat Vial CV-407-Ronda nord de Paiporta
– Nou pont sobre el barranc de Chiva en accés a Torrent
– Ronda sud-oest de Llutxent
– Millora de seguretat vial accés a Tuéjar. Encreuament CV-35 / CV-390
– Carril bici Puçol-Port de Sagunt
– Duplicació de la CV-32. Tram Museros-Massamagrell
– Ronda nord de Xàtiva. Tram entre la CV-41 i la CV-610
– Millora de seguretat vial accessos a Foios i Meliana
– CV-50. Tram Llombai – l'Alcúdia
– Nova carretera Beniflà – Nova N-332 (variant de la Safor). Prolongació de la CV-60.
– Condicionament i millora de la carretera CV-160, tram Sant Joan de Moro-Vilafamés
– Nova carretera de connexió de Torrent a Picassent i Alcàsser. (València)
– Variant de Nàquera
– Variant oest de Torrent
– Ronda sud de Tavernes de Valldigna en la CV-50
– Condicionament de la carretera CV-395 (Requena – Villar del Arzobispo) PK 9+700 al 19+200.
– Duplicació de la Ronda sud d'Ontinyent. CV-81.
– Ronda nord de Xàtiva. Tram entre la N-340 i la CV-41
– Connexió de l'autovia A-3 amb la ronda nord de Mislata
– Millora de seguretat vial intersecció CV-81 / CV-8090. Villena
– Ronda est de Monòver
– Supressió d'interseccions en la N-340 entre PK 803 i 805. Muro-Concentaina
– Millora de la intersecció d'accés a Moraira des de la carretera CV-746. Teulada
– Condicionament de la CV-865 del PK 9+650 al 11+000. Elx-Santa Pola
– Condicionament de la CV-95 a Bigastro
– Accés a Almoradí en la CV-935
– Eix del Segura CV-91, duplicació del tram Orihuela-Guardamar i Biela d'unió amb la CV-95 (Alacant).
– Nova carretera Novelda-Agost-Sant Vicent del Raspeig
Via de gran capacitat carretera CV-95. Tram Orihuela / AP-7 / Costa
– Nous enllaços a la Ronda Nord de València, CV-30, Tram: Benimamet-Burjassot-Av. Joan XXIII. València
– Millora de la Seguretat Vial CV-8351, tram Elda-Ronda
– 1a calçada eix del Segura CV-91. Tram Orihuela – Almoradí
– Accessos i supressió pas a nivell CV-919. Redován
– Ronda sud-oest de San Miguel de las Salinas.
– Ronda nord de Biar. Connexió entre les carreteres CV-804 i CV-807.
– Ronda nord de l'Algueña
– Condicionament de la travessia de Sax
– Millora intersecció d'accés a Moraira des de la CV-746. Teulada
– Accessos a Sant Felip Neri des de l'AP-7
– Variant de la Canyada, de la carretera CV-81. La Canyada.
– Ronda sud-oest de Villena.
– Millora de la seguretat vial en la CV-865, interseccions en el PK 3+400 i en el PK 7+400
– Accés nord a Alacant des de la N-332 (Avinguda de Dénia)
– Ronda sud de la Romana
– Ronda sud-oest de Novelda, connexió de les carreteres CV-835, CV-840 i N-325. Novelda
– Condicionament de la CV-840. Tram La Romana-El Rodriguillo
– Condicionament de la CV-8280 fins a l'accés a l'autovia central
– Variant de Riba-roja de Túria
Les compreses en el I i II Pla director de Sanejament i Depuració de la Comunitat Valenciana, i les actuacions següents:
Col•lector de Manuel a l'EDAR d'Ènova-Rafelguaraf.
Sistemes de sanejament Benicàssim-Castelló.
Col•lector d'aigües residuals industrials de l'Alcúdia de Crespins.
Col•lectors i estaciones depuradores d'aigües residuals de Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Benicàssim, Oliva, Alcossebre (Alcalà de Xivert), Canet d'En Berenguer-Sagunt, El Verger-Dénia, Nàquera, Orpesa-Ribera de Cabanes, Borriol, Palmaret (València), Alacant nord, Alacant sud, El Campello (Coveta Fumà), Atzaneta d'Albaida, Chiva-Cheste, San Miguel de Salinas i les pedanies de Sueca.
Les ampliacions de les estacions depuradores d'aigües residuals de la conca del Carraixet, Elx, (Algorós, Carrizales i Arenals), Santa Pola, Torrevieja, la Vila Joiosa i Torrent.
Tractaments terciaris en les depuradores del Racó de Lleó (Alacant) i Benidorm.
Les compreses en els projectes de proveïments següents:
Proveïments supramunicipals en les comarques de la Plana de Castelló, la Ribera Alta i Baixa del Xúquer, el Camp de Morvedre, la Safor, el Vinalopó – Alacant – la Marina Baixa i la Marina Alta.
La renovació de les conduccions de proveïment de Calp i Benissa.
Proveïment al Campello.
Conducció de proveïment de la mancomunitat de la Vall d'Alcalans.
Nova aducció d'aigua a València des de la potabilitzadora de Manises.
Les compreses en els projectes de canalització següents:
Barrancs de Fraga a Castelló de la Plana i Almassora.
Barrancs de “Juncaret i Orgegia“ i “Barranc de les Ovelles“ a Alacant.
Canalització de la rambla de Sant Vicent.
Millora del drenatge de l'autovia central i de la Universitat d'Alacant.
Canalització dels barrancs del Puig i Puçol.
Canalització del barranc del Salt de l'Aigua a Manises.
Canalització d'aigües pluvials fins al riu Verd a Onil-Castalla.
Barranc del Tramusser a Almussafes i Benifaió.
Barranc de la Saleta a Aldaia i Alaquàs.
Drenatge del sistema de Vera i Palmaret a València, Alboraia i Tavernes Blanques.
Barranc dels Frares i Campolivar a Godella, Rocafort i València.
Canalització i pont en la rambla d'Alcalà a Benicarló
Canalització en zones urbanes fase I i fase II a Catadau
Drenatge zona urbana de Burjassot i Paterna.
Col•lector parc de capçalera a València.
Canalització barranc Moreno a Bicorp.
Desdoblament del col•lector sud entre el Bulevard i l'Assarb. València.
Col•lector nord des de l'assut de l'Or fins al pont de Drassanes a València.
Canalització del barranquet a Vila-real.
Xarxa de col•lectors generals pluvials en el litoral d'Almassora.
Col•lectors de pluvials a Artana.
Canalització de barrancs i col•lectors de pluvials a Nules.
Col•lectors de pluvials a la Vilavella.
Construcció del col•lector de pluvials C-2 de la Vall d'Uixó.
Canalització del barranc Azuébar.
Millora del drenatge i canalització del canal Masbo a Moncofa.
Col•lectors de pluvials a la platja de Xilxes.
Col•lectors de pluvials a l'Almardà –Sagunt.
Col•lectors de pluvials a Canet d'En Berenguer.
Canalització del barranc Clara a Serra.
Col•lectors de pluvials al carrer Bombers a la Pobla de Farnals.
Les compreses en els projectes de modernització de regadius de la Séquia Reial del Xúquer.
Les compreses en els projectes de reutilització d'aigües residuals de les estacions depuradores de:
Pinedo, conducció de zona regable de la séquia de Favara.
Pinedo, reutilització a l'Albufera.
Monte Orgegia impulsió per a reutilització.
Carraixet, impulsió a la séquia de Rascanya i Montcada.
L'Horta Nord (Pobla de Farnals)
EDAR d'Algorós a Elx.
EDAR del Racó de Lleó a Alacant i c
Connexió de les depuradores de Monte Orgegia al Racó de Lleó (Alacant) per a reutilització de les aigües.
Les obres compreses en l'actuació “Implantació d'un sistema de transport en via reservada a Castelló. Tram UJI-Centre Històric”.
I les obres compreses en els projectes d'accés central al port de Torrevieja, així com les actuacions referides a punts d'accés al mar recollits en el Pla d'Infraestructures Estratègiques que s'inicien en 2006.
Totes elles tant si es realitzen per La Generalitat, com per entitats habilitades com a beneficiàries d'expropiacions i per les entitats locals.
Segona
1. Es declaren d'utilitat pública o interés social i urgent ocupació els terrenys afectats per les obres, considerades totes elles d'interés general per la Llei 8/2002, de 5 de desembre, d'Ordenació i Modernització de les Estructures Agràries de la Comunitat Valenciana, que a continuació s'expressen:
– Embassament i conduccions per a la Comunitat de Regants de La Vila Joiosa (Alacant)
– Obres i Interés General. Sector II. Marge esquerre, canal Xúquer-Túria a Alzira i altres (València).
– Obres d'Interés General Sector I. Los Tollos. Canal Xúquer a Alzira i altres (València)
– Racionalització dels Recursos Hídrics a Enguera (València)
– Transformació reg localitzat Comunitat de Regants Riu d'Alcoi. Sectors I-II. La Safor (València).
– Obres de regadiu Comunitat de Regants d'Albatera (Alacant).
– Modernització Regadius de la Séquia Real del Xúquer. Sectors: 1, 6, 8, 9, 11, 16, 20, 22, 30, 32 i 34.
– Obres d'Interés General. Sector 5. Marge esquerre. Canal Xúquer-Túria a Torrent. 1a Fase (València).
– Sondeig d'investigació i assaig “El Murtal” a Godelleta (València).
– Reg Localitzat Comunitat de Regants Séquia Comuna. 1a Fase a Carlet (València).
– Modernització Séquia Real d'Escalona. Sectors A, B i C
– Conducció general reutilització d'aigües depurades Canal Baix de l'Algar.
– Infraestructura hidràulica Arroba San Bartolomé a Orihuela (Alacant).
– Embassament i conduccions Comunitat de Regants Rec Nou, Rec Major i Rec Pere Jaume a Altea (Alacant).
– Canalització assarb “El Acierto”. Tercer tram a Dolores (Alacant).
– Reg localitzat en la Vall de Càrcer i Sellent (València).
– Condicionament assarb La Palmera a Catral (Alacant).
Obres d'Interés General Comunitat de Regants Cota 220. Riu Millars a Onda (Castelló).
Reutilització d'Aigües Depurades a Xixona (Alacant).
Obres d'Interés General de Millora de Regadius per a la Comunitat de Regants d'Olocau (València).
Bassa núm. 5 a Museros (València).
Obres d'Interés General Millora de Regadius per a la Comunitat de Regants de Bétera (València).
2. Als efectes del que disposa la Llei d'Expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 1954, es declaren d'utilitat pública o d'interés social els processos de reestructuració de propietat i les obres a realitzar en el marc dels projectes d'explotació o cultiu conjunt de terres al qual es referix la Llei 8/2002, de 5 de desembre, d'Ordenació i Modernització de les Estructures Agràries de la Comunitat Valenciana.
Tercera
Amb efectes 1 de gener del 2005, les remissions efectuades en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de La Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, a la Llei 25/1971, de 19 de juny, de Protecció a la Famílies Nombroses, han d'entendre's efectuades a la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses.
Quarta
1. Les referències a la Conselleria d'Economia i Hisenda que apareixen en la Llei 8/1985, de 31 de maig, de Regulació de l'Actuació Financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit de la Comunitat Valenciana, s'entendran fetes a la conselleria competent en matèria d'economia, excepte les contingudes en l'article 3 i en l'incís inicial de l'apartat 2 de l'article 12 de la dita llei, que s'entendran realitzades a l'Institut Valencià de Finances.
2. La referència continguda en l'article 3 de l'esmentada Llei 8/1985, al registre general de cooperatives de la conselleria competent en matèria de treball, s'entendrà realitzada al Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana de la conselleria competent en matèria de cooperatives.
Quinta
El personal que preste servicis en òrgans de l'administració o entitats de La Generalitat les funcions dels qual passen a ser exercides per l'ens s'hi integraran i conservaran tots els drets que tingueren reconeguts, inclosa l'antiguitat.
La vinculació que poguera tenir amb la funció pública de La Generalitat el personal a què es refereix el paràgraf anterior no es veurà alterada per la incorporació a l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana, i este personal es mantindrà en la mateixa situació administrativa en què es trobava en el moment de l'adscripció.
S'adscriuen a l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana l'equipament i les aplicacions informàtiques necessàries per a l'emissió i la gestió de claus i certificats reconeguts.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
El que preveu la lletra h) apartat cinc.4 de l'article 72 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i d'Organització de La Generalitat, així com la lletra i) de l'apartat vuit.1 del mateix article, introduïts per esta llei, s'aplicarà a les concessions portuàries ja atorgades i subsistents en la data d'entrada en vigor d'esta llei, mitjançant acord entre l'òrgan competent de La Generalitat i el concessionari, amb informe previ favorable del conseller d'Economia i Hisenda.
Segona
Les cooperatives amb secció de crèdit traspassaran a la Reserva Obligatòria de la secció de crèdit els saldos que, a l'entrada en vigor de la present llei, mantinguen en la Reserva de Previsió de Riscs d'Insolvència.
Tercera
El que disposa l'article 30.3 de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de Sòl No Urbanitzable, segons la redacció que en fa l'article 112 d'esta llei, no serà aplicable als expedients de Declaració d'Interés Comunitari que hagen sigut admesos a tràmit a l'entrada en vigor de la present llei.
Quarta
Durant l'exercici 2006, s'autoritza el Consell perquè, amb caràcter previ o simultani a l'aprovació dels reglaments interns d'organització i funcionament o estatuts de les persones jurídiques a què es referixen els articles 77, 119 i 120 de la present llei, aprove els seus pressupostos.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Derogació normativa
U. A partir de l'entrada en vigor d'esta llei, queden expressament derogats els articles 6, 7, apartat 3 de l'article 13, disposició addicional i disposicions transitòries primera a quinta de la Llei 8/1985, de 31 de maig, de Regulació de l'Actuació Financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana.
Dos. Així mateix, queden derogades totes les disposicions legals o reglamentàries que contradiguen o s'oposen al que establix la present llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Desplegament reglamentari.
U. Es faculta el Consell de La Generalitat per a dictar les disposicions reglamentàries que resulten necessàries per al desplegament i aplicació del que disposa la present llei.
Dos. En el termini de tres mesos de l'entrada en vigor, el Consell de La Generalitat dictarà les disposicions que resulten necessàries per a garantir l'efectiva posada en funcionament de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.
Tres. En el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor de la present llei, el Consell per decret aprovarà l'Estatut del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana.
Quart. En el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'esta llei, el Consell per decret aprovarà l'Estatut de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana.
Segona
Entrada en vigor.
U. La present llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2006.
Dos. L'efectiva posada en funcionament del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana estarà condicionada a l'entrada en vigor del seu estatut que serà aprovat per decret del Consell, i al nomenament i la presa de possessió del seu president i vocals.
Tres. L'engegada efectiva de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana es farà amb l'aprovació i la publicació de l'estatut corresponent.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 23 de desembre de 2005
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
ANNEX
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT
DIRECCIÓ GENERAL D'OBRES PÚBLIQUES
Procediment administratiu
Autoritzacions en zones de domini
o de protecció en carreteres autonòmiques.
Norma reguladora
Arts. 32, 33 i 34 de la Llei 6/1991, de 27 de març,
de Carreteres de la Comunitat Valenciana.
Termini màxim de resolució
6 mesos
Efectes del silenci
Desestimatoris
Procediment administratiu
Autorització d'accessos i cruïlles de carreteres.
Norma reguladora
Art.38 de la Llei 6/1991 de Carreteres de la C.V.
Termini màxim de resolució
6 mesos
Efectes del silenci
Desestimatoris
Procediment administratiu
Autorització d'àrees de servici.
Norma reguladora
Art.40 de la Llei 6/1991 de Carreteres de la C.V.
Termini màxim de resolució
6 mesos
Efectes del silenci
Desestimatoris
Procediment administratiu
Grans actuacions.
Norma reguladora
Art.39 de la Llei 6/1991 de Carreteres de la C.V.
Termini màxim de resolució
6 mesos
Efectes del silenci
Desestimatoris
Procediment administratiu
Finançament de l'explotació de les instal•lacions
de sanejament i depuració.
Norma reguladora
Decret 9/93, de 25 de gener, pel qual s'aprova
el Reglament de Finançament de les explotacions
de sanejament i depuració.
Termini màxim de resolució
6 mesos
Efectes del silenci
Desestimatoris

linea
Mapa web