Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

LLEI 12/1997, de 23 de desembre de 1997, de Taxes de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 3151 de 29.12.1997) Ref. Base de dades 4172/1997

LLEI 12/1997, de 23 de desembre de 1997, de Taxes de la Generalitat Valenciana.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:

PREAMBUL
I
La taxa, categoria amb llarga tradició en el nostre dret tributari, fou objecte de l'atenció del legislador estatal mitjançant la Llei de Taxes i Exaccions Parafiscals de 26 de desembre de 1958, norma aquesta que, hereva de precedents molt variats, va incorporar a l'ordenament una definició a la qual la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària, donà més tard acollida en el seu text. La idea subjacent al concepte de taxa encunyat per aquella llei era la de contraprestació, ja que el pagament de la taxa anava associat a l'existència d'una activitat administrativa en contraprestació de la qual s'exigia.
Després, la Llei de l'Estat 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics, va reprendre la qüestió, donant una nova definició de taxa d'àmbit més reduït i creant, al mateix temps, la figura del preu públic, l'obtenció de la qual es produeix a partir del concepte originari de taxa contingut en l'esmentada Llei de 26 de desembre de 1958 alguns dels pressupostos de la qual assumeix de fet. El criteri delimitador d'ambdues categories és, com la mateixa exposició de motius de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, reconeix, la noció de coactivitat. D'aquesta manera, quan la relació entre l'administració i l'administrat al si de la qual cal inscriure l'activitat d'aquella és contractual i voluntària la contraprestació retributiva d'aquesta es conceptua com a preu públic, mentre que la utilització de la taxa es reserva per al supòsit d'activitats que siguen fruit de la coactivitat.
D'acord amb la Llei 8/1989, de 13 d'abril, la Generalitat va emprendre l'any 1991 la publicació d'una norma en la qual actualment es conté el règim general aplicable als preus públics de la hisenda valenciana, el Decret 73/1991, de 13 de maig, la finalitat del qual és, segons s'indica en la part preliminar, introduir en l'ordenament jurídic valencià la regulació dels preus públics, atenent, principalment, la delimitació d'aquesta figura que es conté en la Llei 8/1989, de 13 d'abril. D'acord amb aquest decret s'han anat dictant, doncs, conforme les necessitats de gestió ho han anat requerint, les distintes normes -decrets i ordres- per les quals actualment es regeixen aquests preus públics. Es constata, per tant, que el règim jurídic dels preus públics valencians ha estat construït, en la totalitat, mitjançant instruments normatius de caràcter reglamentari.
En aquest context, la Sentència del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de desembre, per la qual es declara la inconstitucionalitat parcial de l'article 24 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, fa palés que, a l'empara de la categoria financera dels preus públics, s'han creat en alguns casos vertaderes prestacions patrimonials de caràcter públic, l'establiment de les quals únicament mereix el judici de validesa constitucional en la mesura en què respecte el principi de legalitat consagrat en l'article 31.3 de la norma fonamental.

II
Pel que fa a les taxes de la Generalitat, el seu règim jurídic vigent es troba contingut en el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 14 de novembre de 1995, que, dictat en compliment del mandat contingut en la disposició final primera de la Llei de la Generalitat 12/1994, de 28 de desembre, pren també el seu concepte de taxa de la Llei 8/1989, de 13 d'abril. Una altra llei de la Generalitat, la 8/1995, de 29 de desembre, fa una nova redacció, per mitjà de l'article 26, de determinats preceptes d'aquest text refós.
A més, des de la promulgació del Text Refós de la Llei de Taxes de 14 de novembre de 1995, la Generalitat ha ampliat l'àmbit de les seues competències, bé per derivació, en virtut de transferències des de l'estat, bé de manera originària, l'exercici del qual, tant en un cas com en altre, convé revestir financerament mitjançant l'aplicació de les taxes corresponents.
III
Cal, doncs, en virtut de tot això, promulgar una nova llei reguladora de les taxes autonòmiques, al servei d'una triple comesa: 1) Adaptar al principi de legalitat la situació jurídica d'aquells preus públics que tenen caràcter de prestació patrimonial de caràcter públic; 2) Crear noves taxes, fruit de competències assumides per la Generalitat després de la promulgació del text refós de 14 de novembre de 1995, l'encast del qual en ell resulta difícil; i 3) Sistematitzar l'elenc de taxes recollit en el text refós esmentat.
En relació amb el primer, aquesta llei opta, d'acord amb el que disposa l'article 7.1 de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes, en la redacció que en fa l'apartat tres de l'article únic de la Llei Orgànica 3/1996, de 27 de desembre, per la derivació cap al camp de la taxa d'aquells preus públic que constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic. Sorgeix, d'aquesta manera, un nou concepte de preu públic, d'àmbit més reduït que el fins ara existent, que obliga a introduir els canvis pertinents en el règim actualment vigent en aquesta matèria, la qual cosa s'efectua mitjançant les oportunes disposicions addicionals d'aquesta llei i per mitjà de la disposició derogatòria.
En compliment del tercer, aquesta llei presenta un títol preliminar més reduït que el del text refós de 14 de novembre de 1995, del qual s'exclouen totes aquelles mencions que, per trobar-se presents en normes de general aplicació, no cal reproduir. Amb això es pretén convertir aquest títol preliminar en un espai de la llei reservat a la regulació dels aspectes específics comuns a totes les taxes de la Generalitat.
Aquesta llei té en compte, a més, les actualitzacions que per als exercicis 1996 i 1997 es contenen en les lleis de la Generalitat 9/1995, de 31 de desembre, i 4/1996, de 30 de desembre, respectivament. La primera d'aquestes normes eleva per a 1996, per mitjà de l'article 37, en un 3,5% els tipus de quantia fixa de les taxes i altres ingressos de dret públic de la Hisenda de la Generalitat. En aquest mateix sentit, l'increment recollit en l'article 39 de la segona de les lleis esmentades és del 8%. En ambdós casos s'exclouen, tanmateix, de l'aplicació del corresponent increment percentual els preus públics i la taxa pels serveis administratius de casinos, jocs i apostes.
Queden, no obstant això, fora de l'àmbit d'aquesta llei les taxes per inspecció i control sanitari de carns fresques, la regulació de les quals, per l'especificitat de la matèria, és aconsellable emprendre mitjançant la promulgació d'una llei especial.
Finalment, aquesta llei opta per la derogació explícita de totes aquelles normes que es veuen afectades pel que s'hi disposa. Es pretén així fer efectiu el mandat contingut en l'article 16 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària, mai afectat per les successives reformes que aquesta norma ha anat experimentant, i, tanmateix, tan poques vegades observat.
TITOL PRELIMINAR
Disposicions generals
Article 1. Fonts
U. Les taxes de la Generalitat es regiran pel que disposa aquesta llei i, si escau, per les normes de desplegament d'aquesta.
Dos. Subsidiàriament s'aplicaran les normes tributàries de caràcter general, i en particular la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, la Llei General Tributària, la Llei General Pressupostària, la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics i el Reglament General de Recaptació.
Tres. Es regularan en tot cas per llei la determinació del fet imposable, del subjecte passiu, de les exempcions i altres beneficis fiscals, de la base, del tipus de gravamen, de la meritació i de tots els altres elements directament determinants de la quantia del deute tributari.
Article 2. Concepte
Un. Són taxes de la Generalitat aquelles prestacions pecuniàries, legalment exigibles per aquesta, el fet imposable de les quals consisteix en la utilització del seu domini públic o en la prestació per ella de serveis públics o la realització d'activitats en règim de dret públic de la seua competència, que facen referència, afecten o beneficien de manera particular els subjectes passius, quan hi concórrega qualsevol de les circumstàncies següents:
a) Que no siguen de sol·licitud voluntària per als administrats.
b) Que no siguen prestades o realitzades pel sector privat, estiga establida o no la seua reserva a favor del sector públic d'acord amb la normativa vigent.
Dos. A l'efecte del que disposa la lletra a de l'apartat anterior, es considerarà que no hi ha voluntarietat per part dels administrats quan s'hi done qualsevol de les dues circumstàncies següents:
a) Que la sol·licitud siga imposada per disposicions legals o reglamentàries.
b) Que els serveis o activitats requerits siguen imprescindibles per a la vida privada o social del sol·licitant o receptor.
Article 3. Subjecte passiu
Un. Seran subjectes passius de la taxa, en qualitat de contribuents, les persones físiques i jurídiques, i també les herències jacents, comunitat de béns i d'altres entitats que, mancades de personalitat jurídica, constituïsquen una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d'imposició, als quals faça referència, afecte o beneficie alguns dels supòsits que constitueixen el fet imposable
2. Per llei es podran designar substituts del contribuent quan, per les característiques del fet imposable, resulte aconsellable la implantació d'aquesta modalitat de subjecció passiva.
Article 4. Exempcions i bonificacions
Un. En la gestió de les taxes de la Generalitat no s'aplicaran més exempcions i bonificacions fiscals que aquelles que estiguen expressament establides en aquesta llei o en qualsevol altra disposició d'igual rang normatiu.
Dos. Les exempcions i les bonificacions subjectives abastaran, si escau, els qui se subroguen en els drets i en les obligacions que deriven directament dels actes exempts o bonificats, sempre que s'acredite fefaentment la subrogació.
Article 5. Elements de quantificació de les taxes
Un. Quan les característiques de les taxes ho permeten, serà tinguda en compte la capacitat econòmica de les persones que les han de satisfer.
Dos. L'import de les taxes es fixarà segons les regles que a continuació s'indiquen:
a) Quan s'exigisquen per la utilització del domini públic de la Generalitat, prenent com a referència el cost de manteniment en condicions normals d'ús dels béns o drets demanials de què es tracte, sense que aquest puga ultrapassar-se.
b) Quan es fixen per prestació de serveis o realització d'activitats per part de la Generalitat no podrà excedir del cost d'aquests.
En qualsevol dels dos supòsits d'aquest apartat, si resulten sobrants, hauran de modificar-se les corresponents tarifes per a obtenir el preceptiu equilibri entre cost i recaptació.
Tres. Les lleis de pressupostos de la Generalitat podran modificar els elements de quantificació aplicables a les taxes d'aquesta.
Quatre. Tant la creació o establiment de noves taxes com la revisió de la quantia de les ja existents, requeriran la tramesa a les Corts Valencianes per part del Govern Valencià d'una memòria economicofinancera en la qual es justifique, a partir dels costos que han de ser tinguts en compte, les quanties proposades. Aquesta memòria serà requisit indispensable per a la tramitació del corresponent projecte de llei.
Article 6. Meritació
Les taxes meritaran quan s'utilitze el domini públic, es preste el servei o es realitze l'activitat de què es tracte, sense perjudici del que disposa l'apartat tres de l'article 9 d'aquesta llei.
Article 7. Liquidacions
Sempre que hi haja un acte administratiu de liquidació de taxes, els contribuents afectats, i els qui hi tinguen un interés legítim, podran requerir l'autoritat o l'òrgan que l'haja dictat perquè manifeste els fonaments i els antecedents que han servit per a la seua adopció.
Article 8. Gestió
Un. Sense perjudici de les facultats de gestió atribuïdes als òrgans de les conselleries, correspon a la d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per mitjà de la Direcció General de Tributs i Patrimoni, la inspecció i el control de les taxes, i també la fixació, quan calga, de directrius per a l'aplicació de les normes reguladores.
Dos. El funcionari que exigisca una taxa de la Generalitat indegudament o ho faça en quantia distinta a la legalment establida, serà sancionat administrativament, amb la instrucció prèvia de l'expedient oportú, en el qual se li donarà audiència, per la comissió d'una infracció de caràcter greu, sense perjudici de les responsabilitats de qualsevol altre ordre que puguen pertocar.
Article 9. Pagament
Un. Les taxes de la Generalitat seran satisfetes mitjançant pagament en efectiu, que es podrà realitzar mitjançant diners de curs legal o qualssevol altres mitjans que aquesta, si escau, autoritze, sense que resulte admissible la utilització simultània de diversos d'ells per al pagament d'un mateix deute.
Dos. El pagament es realitzarà d'acord amb el sistema de recaptació establit pel Decret 105/1992, de 6 de juliol, del Govern Valencià, i normativa que el desplega.
Tres. El pagament de les taxes s'exigirà, amb caràcter general, per anticipat o simultàniament a la prestació del servei, realització de l'activitat corresponent o a la utilització del domini públic, segons es tracte. Sense perjudici d'això, en aquells casos en què aquesta exigència prèvia o simultània puga ocasionar danys de qualsevol tipus a la salut humana, el pagament s'exigirà una vegada prestat el servei o realitzada l'activitat en qüestió, o després que la utilització del domini públic s'haja produït, segons corresponga.
Quatre. Procedirà la devolució de l'import de la taxa, quan aquesta s'haja ingressat amb caràcter previ a la utilització del domini públic, a la prestació del servei o a la realització de l'activitat de què es tracte, i aquesta utilització, prestació o realització no tinga finalment lloc per causes no imputables, directament o indirectament, al subjecte passiu Els criteris que s'han de tenir en compte per a la pràctica de la devolució esmentada seran els següents: 1) quan la no-utilització, prestació o realització resulte imputable a l'administració, la devolució s'haurà de practicar d'ofici per aquesta, sense perjudici del dret del subjecte passiu a sol·licitar-la; 2) quan la no utilització, prestació o realització tinga l'origen en causa de força major, la devolució serà procedent únicament amb sol·licitud prèvia de la persona interessada, sempre que aquesta prove suficientment aquesta força major.
Article 10. Ajornaments i fraccionaments
Un. Llevat el que disposen les normes específiques de cada taxa, resultarà d'aplicació a l'ajornament i el fraccionament del seu import el que disposa l'apartat dos següent.
Dos. Amb sol·licitud prèvia, podrà concedir-se l'ajornament o fraccionament del pagament de l'import de les taxes. En el cas d'ajornament, no podrà concedir-se un termini superior a un any. En el cas de fraccionament, cada termini parcial no podrà, a més, tenir una duració superior a tres mesos. Tant en un cas com en l'altre, s'exigiran per això els interessos de demora corresponents, d'acord amb el que estableix a l'efecte el Reglament General de Recaptació.
Tres. En els supòsits d'autoliquidació en què concórreguen circumstàncies especials es podrà autoritzar el fraccionament del pagament anual de la taxa en dos períodes, sense interessos de demora. Aquesta especialitat resultarà aplicable, en particular, en els supòsits de realització periòdica del fet imposable
Article 11. Recursos i reclamacions
Els actes dictats pels òrgans gestors de les taxes seran recurribles en els termes recollits en el Decret 34/1983, de 21 de març.
Article 12. Domicili fiscal
Els subjectes passius i altres obligats explicitaran en les seues peticions el seu domicili a efecte de notificacions, si no n'hi ha, es prendrà com a tal el domicili fiscal.
Article 13. Infraccions i sancions
Les infraccions tributàries relatives a taxes de la Generalitat es qualificaran i sancionaran d'acord amb el que disposa la Llei General Tributària i les normes de desplegament en aquesta matèria.
TITOL I
Presidència de la Generalitat
CAPITOL UNIC
Taxa per serveis acadèmics i administratius
de l'Escola Oficial de Turisme de la Generalitat
Article 14. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació per l'Escola Oficial de Turisme de la Generalitat dels serveis acadèmics i administratius que es detallen en l'apartat un de l'article 17 d'aquesta llei.
Article 15. Subjecte passiu
Un. Són subjectes passius de la modalitat de la taxa que s'exigeix per la prestació de serveis acadèmics els alumnes matriculats en els estudis, avaluacions i proves a què fa referència l'epígraf 1 del quadre de tarifes de l'apartat un de l'article 17 d'aquesta llei.
Dos. En relació amb la modalitat de la taxa que s'exigeix per la prestació dels serveis administratius a què fa referència l'epígraf 2 del quadre de tarifes de l'apartat un de l'article 17 d'aquesta llei, en són subjectes passius els sol·licitants dels serveis esmentats. No obstant això, quan aquests serveis es presten sense sol·licitud prèvia, la condició de subjecte passiu recaurà sobre els alumnes o graduats a qui afecten aquests serveis.
Article 16. Exempcions i bonificacions
Resultaran aplicables a aquesta taxa les exempcions i bonificacions regulades en l'article 145 d'aquesta llei.
Article 17. Tipus de gravamen
Un. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servei Import unitari (PTA)
1. Serveis acadèmics
1.1 Estudis encaminats a l'obtenció del títol de Diplomat en Empreses i Activitats Turístiques (TEAT)
1.1.1 Curs complet
1.1.1.1 Alumnes oficiales 86.520
1.1.1.2 Alumnes de centres adscrits 9.373
1.1.2 Assignatures soltes
1.1.2.1 Alumnes oficials
1.1.2.1.1 Matrícula amb escolaritat 18.386
1.1.2.1.2 Matrícula sense escolaritat 9.193
1.1.2.2 Alumnes de centres adscrits 2.833
1.2 Avaluació i proves
1.2.1 Avaluació final (prova TEAT)
1.2.1.1 Prova completa 17.600
1.2.1.2 Mòduls pendents o solts 7.150
1.2.2 Examen d'ingrés en l'Escola Oficial
de Turisme de la Generalitat
1.2.2.1 Proves d'aptitud i ingrés 7.481
1.2.2.2 Curs d'iniciació i orientació
per a majors de 25 anys 11.154

2. Serveis administratius
2.1 Obertura d'expedient acadèmic per inici
d'estudis en el centre 2.617
2.2 Expedició de certificats acadèmics 2.617
2.3 Trasllat d'expedient 2.617
2.4 Compulsa de documents 1.022
2.5 Expedició de targeta d'identitat 562
2.6 Expedició de duplicats de targetes,
rebuts i altres documents 1.022
2.7 Expedició de títols acadèmics 7.054
Dos. A l'efecte d'aplicació de la tarifa continguda en l'epígraf 1 de l'apartat un anterior, es tindran en compte les regles següents:
1.ª) Quan un alumne es matricule en una mateixa assignatura per segona, tercera o quarta o posterior vegada, l'import de la matrícula s'incrementarà en un 10, 20 o 30%, respectivament.
2.ª) Quan un alumne es matricule només d'assignatures soltes corresponents a un sol curs d'un pla d'estudis estructurat en assignatures, l'import d'aquesta matrícula no podrà excedir del fixat per a un curs complet o, si en alguna assignatura es tracta de tercera o posterior matrícula, de l'import del curs complet incrementat en un 40%.
3.ª) Les assignatures quadrimestrals es computaran com a mitja assignatura.
4.ª) Pel que fa a l'epígrarf 1.1.2.1, l'import de la matrícula no serà inferior a 37.772 pessetes. No obstant, aquesta quantia mínima no s'aplicarà si l'alumne té pendents, per a l'acabament dels seus estudis, un nombre d'assignatures l'import total de les quals no supere aquesta quantia.
Tres. A la taxa regulada en aquest capítol, li serà d'aplicació el que disposa l'apartat dos de l'article 147 d'aquesta llei.
Article 18. Meritació i pagament
Un. La taxa meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, llevat el que disposa l'apartat dos d'aquest article, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formalitze la sol·licitud o matrícula.
Dos. En el cas de matrícula anual, els alumnes podran fer efectiu el pagament de la taxa d'una sola vegada, al mateix temps de la formalització de la matrícula, o en dos terminis, el primer que s'ha de pagar a l'hora de la matrícula i el segon en la segona quinzena del mes de gener. El que disposa aquest apartat no resultarà d'aplicació, no obstant això, quan, d'acord amb el que disposa l'apartat tres d'aquest article, s'haja produït l'anul·lació de la matrícula en els dos cursos acadèmics immediatament anteriors. En aquest supòsit, l'admissió de nova matrícula requerirà, inexcusablement, el pagament previ del total import d'aquesta.
Tres. La falta de pagament, total o parcial, dins del termini i en la forma escaient de la taxa comportarà l'anul·lació automàtica de la matrícula corresponent, sense dret al reintegrament de les quantitats que, si escau, s'haguessen satisfet.

TITOL II
Conselleria d'Economia, Hisenda
i Administració Pública.
CAPITOL I
Taxa per serveis administratius en matèria
de casinos, jocs i apostes
Article 19. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la realització de les autoritzacions, renovacions, expedició de documents, diligenciament de llibres, i, en general, la prestació dels serveis administratius a què fa referència l'article 21 d'aquesta llei.
Article 20. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els sol·licitants de les autoritzacions, renovacions, expedició, diligenciaments i altres serveis administratius a què fa referència l'article anterior.
Article 21. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre següent de tarifes:
Tipus de servei Import unitari (PTA)
1. Autoritzacions
1.1 D'obertura i funcionament de casinos 386.868
1.2 D'obertura i funcionament de sales de bingo
1.2.1 De 3.ª categoria 96.717
1.2.2 De 2.ª categoria 128.956
1.2.3 De 1.ª categoria 257.912
1.2.4 De categoria especial 322.390
1.3 D'empreses de serveis gestores de sales de bingo
1.3.1 Fins a 5 sales
1.3.1.1 Per a gestionar sales de 3.ª categoria 12.896
1.3.1.2 Per a gestionar sales de 2.ª categoria 25.791
1.3.1.3 Per a gestionar sales de 1.ª categoria 38.687
1.3.1.4 Per a gestionar sales de categoria especial 38.687
1.3.2 Més de 5 sales El doble de les
quantitats previstes
en l'epígraf 1.3.1.,
segons categoria
de la sala.
1.4 D'obertura i funcionament de hipòdroms 193.434
1.5 D'obertura i funcionament de salons
recreatius i de joc
1.5.1 De salons recreatius 32.239
1.5.2 De salons de joc 96.717
1.6 D'obertura i funcionament d'altres recintes
i establiment habilitats per a la
pràctica del joc 64.478
1.7 Autorització com a empresa operadora 64.478
1.8 Autorització de rifes, tómboles i
combinacions aleatòries 6.448
1.9 Renovació de les autoritzacions recollides
en els epígrafs anteriors 20% de l'import
de l'autorització
corresponent
2. Expedició de documentació
2.1 Expedició de qualsevol document complementari
de les autoritzacions recollides en l'epígraf 1 2.579
2.2 Expedició d'autoritzacions d'explotació
de màquines recreatives i d'atzar
2.2.1 Màquines tipus A 12.896
2.2.2 Màquines tipus B i C 25.791
2.3 Expedició de plaques i documents professionals 645
3. Servei administratius
3.1 Diligenciament de llibres 258
3.2 Certificats 245
Article 22. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud.

CAPITOL II
Taxa per la venda d'impresos
Article 23. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la venda de models d'autoliquidació i declaració-liquidació de tributs propis i cedits a la Generalitat i dels altres impresos a què fa referència l'article 26 d'aquesta llei.
Article 24. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els adquirents dels impresos a què fa referència l'article anterior.
Article 25. Exempcions
Podran sol·licitar l'exempció de les taxes compreses en aquest capítol aquelles empreses de nova creació en què els emprenedors siguen menors de 25 anys, dones, o majors de 50 anys i es tracte de la primera empresa que pretenen crear.
Article 26. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Model Descripció Import unitari (PTA)
600.0 Transmissions patrimonials
En paper continu 54
En paper normal 54

600.1 Actes jurídics documentats
En paper continu 54
En paper normal 54
610 Pagament en metàl·lic de l'impost que grava
els rebuts negociats per entitats de crèdit.
Declaració de l'entitat col·laboradora 17
610 Annex 17
620 Compravenda de vehicles usats 27
630 Excés de lletres de canvi 17

650 Successions
En paper continu 54
En paper normal 54

651 Donacions
En paper continu 54
En paper normal 54

J00 Sol·licitud d'alta i baixa de màquines recreatives.
Canvi fiscal 54
J01 Registre d'establiment autoritzat per a instal·lació
de màquines recreatives i d'atzar 54
J02 Sol·licitud de canvi de demarcació territorial
dins de la Comunitat Valenciana (alta) 54
J03 Sol·licitud de canvi de demarcació territorial
dins de la Comunitat Valenciana (baixa) 54
J04 Sol·licitud d'alta de màquines recreatives
i d'atzar procedents d'altres comunitats autònomes 54
J05 Sol·licitud de baixa de màquines recreatives
per trasllat a una altra comunitat autònoma 54
J06 Sol·licitud d'autorització d'explotació
de màquines recreatives 54
J07 Sol·licitud de baixa en explotació de màquines
recreatives 54
J08 Sol·licitud de canvi de titularitat d'autorització
d'explotació 54
J09 Sol·licitud d'inscripció en el Registre d'Empreses
Operadores de la Comunitat Valenciana 54
J10 Sol·licitud d'autorització d'instal·lació
de màquines tipus B i C 54
J11 Sol·licitud d'autorització de saló de joc 54
J12 Sol·licitud d'autorització de saló recreatiu 54
J13 Sol·licitud d'obertura de saló recreatiu o de joc 64
J14 Sol·licitud de renovació de saló recreatiu
o de joc 54
J15 Sol·licitud de carnet professional per a jocs d'atzar 52
J16 Sol·licitud de canvi de titularitat de saló
recreatiu o de joc 54
J32 Butlletí de situació de màquines de tipus A 54
003 Impost sobre el joc. Sales de bingo.
Declaració-liquidació 14
043 Taxa fiscal sobre el joc. Sales de bingo.
Sol·licitud-liquidació 54
045 Taxa fiscal sobre el joc. Màquines o aparells
automàtics. Declaració-liquidació
En paper continu 52
En paper normal 52
_ Inspecció de joc. Llibres d'inspeccions
i reclamacions
Roig (establiments) 390
Blau (sales de bingo) 390
Blanc (llibre registre del joc del bingo) 425
Article 27. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan s'adquirisquen els impresos a què fa referència l'article 23 d'aquesta llei, i es farà efectiva en aquest moment.
CAPITOL III
Taxa per subministrament d'informació estadística
Article 28. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa el subministrament de dades estadístiques per l'Institut Valencià d'Estadística.
Article 29. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones que sol·liciten el subministrament de les dades a què fa referència l'article anterior.
Article 30. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Concepte Import (PTA)
1. Connexió als bancs de dades
1.1 Quota única per assignació d'identificador 5.517
1.2 Connexions on-line 28 per minut
2. Utilització dels bancs de dades 6.620 per hora,
amb un mínim
de 1.655
3. Explotació de dades estadístics
(el preu mínim de tota petició
serà de 10.000 pessetes)
3.1 Fins a 50.000 registres tractats 1,14 per registre
3.2 Més de 50.000 registres tractats,
fins a 200.000 0,55 per registre
3.3 Més de 200.000 registres tractats,
fins a 500.000 0,22 per registre
3.4 Més de 500.000 registres tractats,
fins a 2.000.000 0,11 per registre
3.5 Més de 2.000.000 de registres tractats 0,06 per registre
4. Reproducció
4.1 Fotocòpies 11 per full
4.2 Impressió diferida de consultes o llistats 28 per full
4.3 En suport magnètic
4.3.1 Pel document (suport exclòs) 0,09 per caràcter
4.3.2 Pel suport magnètic (cinta, disquet,
streamer i similars) el cost de reposició
4.4 Còpies de disquets 552 cadascuna
Article 31. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan se subministre la informació corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat, en el moment en què es formule la sol·licitud.

CAPITOL IV
Taxa per altres serveis administratius
Article 32. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació pels òrgans competents de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública dels serveis administratius a què fa referència l'article 34 d'aquesta llei.
Article 33. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els sol·licitants dels serveis a què fa referència l'article anterior.
Article 34. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servei Import unitari (PTA)
1. Admissió a proves d'habilitació
1.1 Grup A 3.520
1.2 Grup B 2.350
1.3 Grup C 1.956
1.4 Grup D 1.173
1.5 Grup E 747
2. Altres
2.1 Expedició de certificats
2.1.1 Acreditatius d'estar al corrent en el
compliment d'obligacions tributàries
amb la hisenda valenciana 1.075
2.1.2 Relatius a les activitats de l'Institut
Valencià d'Administració Pública (IVAP)
2.1.2.1 D'assistència a cursos 284
2.1.2.2 D'aprofitament 284
2.1.2.3 De col·laboració en les distintes activitats
de l'Institut 284
2.1.2.4 D'assistència a proves d'habilitació 284
2.2 Compulsa de documents
2.2.1 Relatives als certificats als quals fa referència
l'epígraf 2.1.1 anterior 360
2.2.2 Altres 188
Article 35. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud.

TITOL III
Conselleria de Presidència
CAPITOL I
Taxa per serveis administratius en matèria d'associacions,
fundacions i espectacles
Article 36. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la realització de les autoritzacions, inscripcions, estudis, informes, inspeccions, expedicions de documents, diligenciaments de llibres, i, en general, la prestació dels serveis administratius a què fa referència l'article 38 d'aquesta llei.
Article 37. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els sol·licitants de les autoritzacions, inscripcions, estudis, informes, inspeccions, expedicions, diligenciaments i altres serveis administratius a què fa referència l'article anterior.
Article 38. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servei Import (PTA)
1. Associacions, col·legis professionals,
federacions d'associacions i consells
valencians de col·legis professionals
1.1 Associacions i federacions d'associacions
1.1.1 Inscripció 2.500
1.1.2 Modificació d'estatuts 2.500
1.2 Col·legis professionals i consells valencians
de col·legis professionals (inscripció) 10.000
1.3 Examen anual de documentació comptable 2.500
1.4 Serveis administratius
1.4.1 Diligenciament i segellament de llibres 500
1.4.2 Expedició de certificats 500
1.4.3 Compulsa de documents 300
2. Fundacions
2.1 Inscripció de constitució 10.000
2.2 Inscripció de modificació estatutària, fusió
o extinció (cadascuna d'elles constitueix
un servei diferent) 5.000
2.3 Inscripcions d'altres tipus (cadascuna
d'elles constitueix un servei diferent) 2.500
2.4 Expedició de certificats 500 cadascun
2.5 Compulsa de documents 300 cadascuna
2.6 Legalització de llibres 500
2.7 Examen anual de documentació pressupostària
i comptable (cada examen constitueix
un servei diferent) 2.500
3. Espectacles
3.1 Autoritzacions
3.1.1 Autoritzacions d'espectacles taurins a realitzar
en places de bous permanents i aquelles
provisionals per a més d'una temporada,
escoles taurines i corrals
3.1.1.1 Corregudes de bous i clavament de la pica 13.427
3.1.1.2 Corregudes de jònecs amb picadors 9.697
3.1.1.3 Corregudes de jònecs sense picadors 5.968
3.1.1.4 Corregudes de vedells i espectacles
de toreig còmic 2.984
3.2 Altres actuacions administratives
3.2.1 Expedició de certificats 284
3.2.2 Compulsa de documents 188
3.2.3 Diligenciament i segellament de llibres 299
3.2.4 Duplicat d'autoritzacions 374
3.3 Estudi i informe de projectes d'obres 0,25% del simple
pressupost total,
amb un màxim
de 8.206
3.4 Visites d'inspecció
3.4.1 Capacitat del local fins a 200 persones 4.476
3.4.2 Capacitat del local entre 201 i 500 persones 8.952
3.4.3 Capacitat del local entre 501 i 1.000 persones 13.427
3.4.4 Capacitat del local superior a 1.000 persones 17.904
Article 39. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud.

CAPITOL II
Taxa per venda d'impresos per a legalització
Article 40. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la venda d'impresos de sol·licitud de legalització, mitjançant la inclusió en el registre establit a l'efecte, d'associacions culturals, recreatives o de qualsevol altra índole.
Article 41. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa les associacions que adquirisquen els impresos de legalització corresponents.
Article 42. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà a raó de 100 pessetes per cada joc complet d'impresos.
Article 43. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan s'adquirisquen els impresos corresponents i es farà efectiva en aquest moment.
CAPITOL III
Taxa per subscripció i venda del
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Article 44. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la venda del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i la subscripció a aquest, tant en exemplars solts com en format de microfitxes i CD-ROM.
Article 45. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els adquirents i subscriptors del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en les distintes modalitats.
Article 46. Exempcions
Està exempta del pagament d'aquesta taxa la primera subscripció que efectuen:
1. Els òrgans de la Generalitat i els organismes i ens que en depenen.
2. Els jutjats degans de partit judicial, el jutges, tribunals i seccions de les audiències provincials amb seu a la Comunitat Valenciana i del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, els òrgans de govern dels tribunals i jutjats de la Comunitat Valenciana i els fiscals cap i oficines de fiscalia amb seu a la Comunitat Valenciana.
3. Els ajuntaments de municipis de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 1.000 habitants.
Article 47. Tipus de gravamen
Un. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Concepte Import (PTA)
1. Venda del DOGV (exemplars solts) 57 per exemplar
2. Subscripció (anual) al DOGV
2.1 En format paper 20.640 a l'any
2.2 En format microfitxes 35.000 a l'any
2.3 En format CD-ROM 4.560 a l'any
Dos. A l'efecte de l'epígraf 2 del quadre de tarifes de l'apartat un anterior, la subscripció, que podrà efectuar-se qualsevol dia de l'any natural, requerirà la formalització de la sol·licitud d'alta corresponent, i la duració, llevat de baixa, serà per temps indefinit. La sol·licitud de baixa haurà de formular-se, si escau, abans del dia 1 de desembre de cada any, i tindrà efecte a partir del primer dia de l'any natural següents. Quan la sol·licitud es formule en dia distint del primer de l'any natural, la taxa aplicable serà la que proporcionalment corresponga al període de temps comprés entre el primer dia del trimestre natural en què es produïsca la subscripció i el 31 de desembre.
Article 48. Meritació i pagament
Un. En el supòsit de venda d'exemplars solts, la taxa es meritarà quan s'adquirisca l'exemplar corresponent i es farà efectiva en aquest moment. No obstant això, tractant-se de venda per enviament, aquesta requerirà la formalització prèvia de la sol·licitud oportuna, a la qual s'adjuntarà justificant del pagament per anticipat de la taxa.
Dos. En el supòsit de subscripció, el primer any la taxa es meritarà el dia de subscripció efectiva. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud corresponent. En anys successius, la taxa meritarà el primer dia de gener de cada any i s'haurà de fer efectiva dins de la primera quinzena d'aquest mes.

CAPITOL IV
Taxa per insercions en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Article 49. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la realització d'insercions en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, independentment que aquestes tinguen o no, d'acord amb disposicions legals o reglamentàries, caràcter obligatori.
Article 50. Subjecte passiu
Un. Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones que efectuen les sol·licituds d'inserció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana a les quals fa referència l'article anterior.
Dos. Quan el sol·licitant de la inserció siga una conselleria de la mateixa Generalitat i aquesta inserció es realitze en favor o per compte d'un tercer, es transferirà l'import de la taxa a la persona en favor de la qual o per compte de la qual s'haja efectuat la inserció, a aquest efecte se seguirà el procediment descrit en l'apartat tres d'aquest article.
Tres. A l'efecte de l'apartat dos anterior, amb ocasió del primer pagament que haja de realitzar-se a la persona en favor de la qual o per compte de la qual s'haja efectuat la inserció, es descomptarà l'import de la taxa corresponent. Sense això, se li notificarà l'import d'aquesta, perquè en el termini establit en el Reglament General de Recaptació procedisca a l'ingrés.
Article 51. Exempcions
Estan exemptes del pagament de la taxa les insercions següents:
1. Les obligatòries de disposicions generals, resolucions, convenis, circulars e instruccions que emanen del Govern Valencià, del president de la Generalitat o de les distintes conselleries de la Generalitat. En cap cas tindran aquest caràcter les aprovacions provisionals de plans urbanístics, les declaracions d'impacte ambiental, i, en general, els altres actes de tràmit.
2. Les de disposicions i resolucions de l'administració de l'estat que afecten els interessos de la Comunitat Valenciana.
3. Les correccions d'errades, quan no resulten imputables al sol·licitant de la inserció.
Article 52. Base i tipus de gravamen
Un. La base imposable d'aquesta taxa es regirà per les normes següents:
1. La taxa s'exigirà d'acord amb el nombre de caràcters tipogràfics que comprenga el text que s'ha de publicar. A aquest efecte, es tindrà en compte la totalitat del document (títol, cos del text, data i antefirma); la liquidació es podrà efectuar sobre qualsevol de les dues versions d'aquest, castellana o valenciana.
2. Quan la sol·licitud d'inserció no duga adjunt el recompte informàtic del nombre de caràcters, es comptaran els que continga la línia més llarga del text, exclosos els espais en blanc entre paraules, multiplicant-se el nombre així obtingut pel de línies totals que componguen el document. A aquest efecte, les línies de longitud inferior a un terç de la línia més llarga equivaldran, cada dos d'elles, a una línia completa.
3. Quan es tracte de la publicació de llistats, mapes o altres materials gràfics de difícil valoració, la base imposable serà el nombre de fulls en format DIN A4 de les quals es componga el document.
Dos. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:

Tipus d'inserció i suport Import (PTA)
1. Llistats, mapes o altres gràfics de difícil
valoració 9.426 per cada pàgina
DIN-A4 o similar
2. Resta de casos
2.1 Insercions obligatòries
2.1.1 Tarifa normal 3 per caràcter
2.1.2 Tarifa reduïda (aplicable quan el document
es trameta en les dues llengües oficials
de la Comunitat Valenciana, bé per correu
electrònic bé mitjançant
suport informàtic) 1,6 per caràcter
2.2 Insercions no obligatòries 5,5 per caràcter
més 2.500 per document
Article 53. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan s'efectue la inserció corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat, en el moment en què es formule la sol·licitud.
CAPITOL V
Taxa per la venda de cartells identificatius
Article 54. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la venda de cartells per a la identificació de locals d'espectacles, activitats recreatives i, en general, establiments públics.
Article 55. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els adquirents i sol·licitants dels cartells identificatius a què fa referència l'article anterior.
Article 56. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà a raó de 1.553 pessetes per cartell.
Article 57. Meritació
La taxa es meritarà quan es venguen els cartells corresponents identificatius i es farà efectiva en aquest moment.
CAPITOL VI
Taxa per subministrament d'informació
del Registre d'Associacions
Article 58. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa el subministrament d'informació relativa a les entitats inscrites en el Registre d'Associacions de la Conselleria de Presidència.
Article 59. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els sol·licitants de la informació a la qual fa referència l'article anterior.
Article 60. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus d'informació Import (PTA)
1. Llistat d'una sola pàgina 300
2. Llistat de dues o més pàgines 300 per la primera
i 65 per cadascuna
de les altres.
Article 61. Meritació
La taxa es meritarà quan se subministre la informació corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud.

TITOL IV
Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports
CAPITOL I
Taxa per l'ordenació de l'explotació
dels transports mecànics per carretera
Article 62. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació pels òrgans competents de la Generalitat dels serveis que susciten els peticionaris i titulars de concessions o autoritzacions de transports per carretera, amb motiu de l'ordenació de l'explotació d'aquests, que s'enumeren en les tres seccions següents.

Secció I
De les concessions
Article 63. De les concessions
Estan subjectes a gravamen els serveis o actuacions administratives següents:
1. L'atorgament i l'ampliació de concessions de serveis públics regulars.
2. La modificació de les condicions concessionàries referides a itineraris, parades, nombre d'expedicions, horaris, material mòbil i tarifes.
3. El diligenciament d'acord amb els quadres de tarifes.
Article 64. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta modalitat de la taxa les persones que sol·liciten o a qui es preste qualsevol dels serveis que es detallen en l'article anterior o siguen titulars de les concessions a les quals fa referència el precepte esmentat.
Article 65. Bases i tipus de gravamen
Aquesta modalitat de la taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Concepte Import (PTA)
1. Atorgament i ampliació de les concessions
Base: El nombre mitjà diari de quilòmetres recorreguts per totes les expedicions previstes en la concessió o ampliació sol·licitada. El còmput s'estendrà a totes les expedicions a realitzar en l'any i per a cada expedició es comptabilitzarà el trajecte total recorregut dins de l'itinerari de la concessió. En el cas d'ampliacions, el còmput afectarà solament les noves expedició projectades, amb el recorregut que tinguen previst dins de l'itinerari de la concessió. Per al càlcul s'aplicarà la fórmula següent:
N
B = ______
365
sent N: Nombre de quilòmetres recorreguts per totes les expedicions projectades, en l'itinerari de la concessió, al llarg de l'any. 73 per km
2. Modificació de les condicions de la concessió
2.1 Modificació en general de les condicions
de la concessió
2.1.1 Subjectes a autorització 3.790
2.1.2 Subjectes a comunicació 948
2.2 Adscripció o modificació de condicions
de vehicles a la concessió
2.2.1 D'àmbit provincial 359 per vehicle
2.2.2 D'àmbit supraprovincial 716 per vehicle
3. Quadres de tarifes
3.1 Visat 948
3.2 Aprovació
3.2.1 Quan es requerisca informe facultatiu 3.610
3.2.2 Quan no es requerisca informe facultatiu 597
3.3 Sol·licitud de còpies compulsades 299 cadascuna
Article 66. Meritació
Aquesta modalitat de la taxa meritarà quan l'administració realitze les actuacions establides en l'article 63 d'aquesta llei.

Secció II
De les autoritzacions
Article 67. De les autoritzacions
Estan subjectes a gravamen les actuacions administratives següents:
1. L'expedició, rehabilitació, modificació, visat o suspensió d'autoritzacions de transport i activitats auxiliars i complementàries.
2. La comprovació del compliment per part de les empreses dels requisits generals per a l'exercici de l'activitat de transport (visat d'empreses).
3. Les autoritzacions especials de circulació per a vehicles que excedisquen dels pesos i de les dimensions màximes establides.
4. Les autoritzacions per al transport regular d'ús especial i les seues modificacions.
5. L'admissió a examen de capacitació professional i l'expedició dels títols que habiliten per a la realització del transport per carretera i les activitats auxiliars i complementàries.
Article 68. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta modalitat de la taxa les persones que sol·liciten o a qui es preste qualsevol dels serveis que es detallen en l'article anterior o siguen titulars de les autoritzacions a les quals fa referència el precepte esmentat.
Article 69. Tipus de gravamen
Aquesta modalitat de la taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servei Import (PTA)
1. Expedició, rehabilitació, modificació,
visat o suspensió d'autoritzacions
de transport
1.1 Relatives a vehicles de menys
de nou places, el conductor,
i mixtos o camions que no
arriben a una tona de càrrega útil 1.895 cadascuna
1.2 Relatives vehicles de 9 a 20 places,
o d'1 a 3,5 tones de càrrega útil 3.028 cadascuna
1.3 Relatives a vehicles que excedisquen
de 20 places o de 3,5 tones de càrrega
útil i visat d'empreses 3.595 cadascuna
1.4 Suspensió d'autoritzacions
de transport 1.895
2. Expedició, modificació o visat
d'autoritzacions d'activitats auxiliars
i complementàries del transport 1.895 cadascuna
3. Autoritzacions especials de circulació
3.1 Per a àmbit provincial 373 cadascuna
3.2 Per a àmbit que ultrapasse el provincial 760 cadascuna
4. Autoritzacions per a transport regular
d'ús especial i les seues modificacions 3.790 cadascuna
5. Admissió a examen de capacitació
professional i expedició dels títols
que habiliten
5.1 Admissió a examen 1.864
5.2 Expedició del títol 1.864
Article 70. Meritació
Aquesta modalitat de la taxa meritarà quan s'expedisquen les autoritzacions, i, en general, quan l'administració realitze les actuacions previstes en l'article 67 d'aquesta llei.

Secció III
Reconeixement i inspecció
Article 71. Del reconeixement i inspecció
Estan subjectes a gravamen els reconeixements i les inspeccions i els serveis relatius a aquests desenvolupats per la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports que es detallen en l'article 73 d'aquesta llei.
Article 72. Subjecte passiu
Són subjectes d'aquesta modalitat de la taxa els qui siguen objecte del reconeixement o de la inspecció a què fa referència l'article anterior.
Article 73. Tipus de gravamen
Aquesta modalitat de la taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Concepte Import (PTA)
1. Inspeccions i reconeixements
1.1 D'instal·lacions fixes en activitats auxiliars
i complementàries del transport 9.474 pel primer dia
i 6.312 per cada dia
addicional, a
partir del segon.
1.2 D'inauguració de concessions 9.474 pel primer dia
i 6.312 per cada dia
addicional, a
partir del segon.
2. Serveis administratius
2.1 Realització d'informes facultatius
2.1.1 Sense dades de camp 3.790 cadascun
2.1.2 Amb dades de camp 9.474 pel primer dia
i 6.013 per cada
dia addicional,
a partir del segon.
2.2 Expedició de còpies i certificacions
a petició de la persona interessada i
diligenciament de documentació
obligatòria 284 cadascuna
2.3 Compulses a petició de la persona
interessada 188 cadascuna
2.4 Expedició d'actes de constància de fets
2.4.1 Sense eixida de l'oficina 284 cadascuna
2.4.2 Amb eixida de l'oficina 9.474 cadascuna
Article 74. Meritació
Aquesta modalitat de la taxa es meritarà quan es realitze el reconeixement o la inspecció o es preste el servei corresponent.
CAPITOL II
Taxa per direcció i inspecció d'obres
Article 75. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació de treballs facultatius de replanteig, direcció, inspecció i liquidació de les obres realitzades, per mitjà de contracte, a càrrec de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
Article 76. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els adjudicataris d'obres de la Generalitat en relació amb les quals es presten els serveis a què fa referència l'article anterior.
Article 77. Bases i tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Concepte Tipus
1. Replanteig d'obres
Base: l'import líquid del pressupost de despeses, constituït per les dietes, les despeses de recorregut, els jornals, els materials de camp i les despeses de material i personal de gabinet. 4%
2. Direcció i inspecció d'obres
Base: l'import líquid de les obres executades, incloses les adquisicions i subministraments prevists en els projectes, segons certificacions expedides pel servei 4%
3. Revisions de preus 1.045 PTA per cada
expedient de revisió més 105 PTA per cada preu unitari que a conseqüència de la revisió experimente variació en la quantia. A l'import així obtingut se li addicionarà: a) La quantitat que corresponga, d'acord amb l'escala variable de l'epígraf 4 d'aquest article, que s'aplicarà sobre l'import líquid del pressupost addicional de la proposta de revisió; b) Les despeses que, per raó del pressupost formulat, es produïsquen amb ocasió de la revisió.

4. Liquidació d'obres Tant per mil
Base: El pressupost (d'execució material) de les despeses que, en concepte de presa de dades de camp i redacció de la mateixa liquidació, aquesta origine
4.1 Fins a 500.000 pessetes 2,00
4.2 De 500.001 a 1.000.000 1,25
4.3 De 1.000.001 a 5.000.000 0,50
4.4 De 5.000.001 a 10.000.000 0,35
4.5 De 10.000.001 a 20.000.000 0,25
4.6 De 20.000.001 a 30.000.000 0,20
4.7 De 30.000.001 a 40.000.000 0,17
4.8 De 40.000.001 a 50.000.000 0,15
4.9 De 50.000.001 endavant 0,13
Article 78. Meritació
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent.
CAPITOL III
Taxa d'habitatges de protecció oficial
i actuacions protegibles
Article 79. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la realització de les actuacions administratives encaminades a l'atorgament de la qualificació provisional i definitiva en relació amb:
1. Habitatges de protecció oficial.
2. Rehabilitació d'habitatges i obres complementàries.
3. Altres actuacions protegibles en matèria d'habitatge establides per la legislació d'habitatges de protecció oficial.
Article 80. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones que, actuant com a promotors de projectes d'obres, sol·liciten la qualificació provisional corresponent.
Article 81. Base imposable
La base imposable d'aquesta taxa es determinarà de la manera següent:
1. En els habitatges de protecció oficial i obres d'edificació protegida, multiplicant la superfície útil de tota l'edificació objecte de qualificació provisional, pel mòdul M vigent en el moment de la meritació de la taxa que resulte aplicable a l'àrea geogràfica corresponent a aquestes edificacions. A aquest efecte, el mòdul M i la superfície útil seran els que s'obtinguen per aplicació dels criteris establits en la legislació d'habitatges de protecció oficial.
2. En les obres de rehabilitació lliure i protegida i altres actuacions protegibles la base imposable serà el pressupost protegible d'aquestes obres.
3. Quan en un únic expedient de qualificació provisional es recullen fets imposables distints, cadascun meritarà la taxa corresponent, excepte quan es realitzen obres d'urbanització obligatòria, d'acord amb els plans i les normes urbanístiques, que afecten únicament el sòl vinculat a l'edificació objecte de qualificació provisional, i en aquest cas, la taxa es meritarà exclusivament per l'edificació.
Article 82. Tipus de gravamen i quota
Un. El tipus de gravamen aplicable serà el 0,12%.
Dos. La quota resultant d'aplicar el tipus de gravamen sobre la base imposable s'arrodonirà per defecte, menyspreant les unitats i desenes.
Article 83. Meritació i pagament
Un. En habitatges de protecció oficial i obres d'edificació protegides, la taxa es meritarà quan es resolga l'expedient de qualificació provisional d'aquestes, sense perjudici de la liquidació complementària que, al mateix temps de la qualificació definitiva, es practique en relació amb aquells projectes per als quals s'aprove un augment de la superfície útil prevista inicialment.
Dos. En las obres de rehabilitació, la taxa meritarà quan s'expedisca el certificat de qualificació provisional de rehabilitació protegida.
Tres. En les altres actuacions protegibles, la meritació de la taxa es produirà en el moment en què s'aprove l'expedient de qualificació provisional.
Quatre. En les obres de rehabilitació i altres actuacions protegibles, si el pressupost protegible sofreix increment, es girarà liquidació complementària sobre l'excés produït en el moment de la qualificació definitiva.
Cinc. No obstant el que disposen els apartats anteriors d'aquest article, el pagament de la taxa s'exigirà per anticipat, en el moment en què es formule la sol·licitud corresponent.

CAPITOL IV
Taxa per expedició de la cèdula d'habitabilitat
Article 84. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la realització de les actuacions administratives de reconeixement i inspecció de locals o edificacions destinades, d'acord amb la normativa específica aplicable, a habitatge humà, que condueixen a l'atorgament de la cèdula d'habitabilitat.
Article 85. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els propietaris i cedents en general de les habitacions, locals i habitatges, que els ocupen o els lliuren a distintes persones per tal que els habiten a títol de llogater o en concepte anàleg.
Article 86. Exempcions
Estan exemptes del pagament d'aquesta taxa:
1. Les persones amb rendes o ingressos familiars anuals que no superen dues vegades el salari mínim interprofessional computat anualment.
2. Els titulars de residències, internats, col·legis i centres similars de caràcter benèfic o assistencial, mancats de finalitat de lucre.
3. Els titulars dels habitatges afectats d'aluminosi o que hagen patit els efectes d'una catàstrofe pública, sempre que, tant en un cas com en l'altre, aquests habitatges no es troben acollits a una actuació protegida.
Article 87. Base, tipus de gravamen i quota
Un. La base imposable s'obtindrà multiplicant la superfície útil de l'habitatge o local objecte de la cèdula d'habitabilitat, pel mòdul M vigent en el moment de l'expedició que resulte aplicable a l'àrea geogràfica corresponent a l'habitatge o local esmentat. A aquest efecte, el mòdul M serà el que s'obtinga per aplicació dels criteris establits en la legislació d'habitatges de protecció oficial. Si no hi consta la dada sobre superfície útil, aquesta s'obtindrà per aplicació del coeficient 0,8 al nombre de metres quadrats construïts
Dos. El tipus de gravamen aplicable serà el 0,021%.
Tres. La xifra resultant d'aplicar el tipus anterior sobre la base imposable calculada d'acord amb el que disposa l'apartat un d'aquest article s'arrodonirà per defecte, menyspreant unitats i desenes. En qualsevol cas, sense perjudici del que disposa l'apartat dos anterior, la quota no podrà prendre un valor inferior a 948 pessetes ni superior a 18.948 pessetes.
Article 88. Meritació
La taxa es meritarà quan es realitzen les actuacions administratives de reconeixement i inspecció corresponents.
CAPITOL V
Taxa per serveis administratius
Article 89. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació per la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports dels serveis administratius següents:
1. Expedició de certificats.
2. Compulsa de documents.
3. Expedició de còpies de documents mecanografiats i de plànols.
4. Registre de concessions i autoritzacions administratives.
Article 90. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els sol·licitants dels serveis a què fa referència l'article anterior.
Article 91. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servei Import unitari (PTA)
1. Expedició de certificats a instància de part 284
2. Compulsa de documents tècnics 188
3. Expedició de còpies de documents mecanografiats
i de plànols 626
4. Registre de concessions i autoritzacions
administratives el 0,5 per
mil del valor
de l'expropiació
realitzada
per l'establiment
de concessió,
o, si no n'hi ha,
pel valor del sòl
ocupat o beneficiat
per aquesta,
amb un mínim
de 312.
Article 92. Meritació
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent.
Article 93. D'exempcions
La prestació dels serveis compresos en aquest capítol estarà exempta quan es done amb motiu d'actuacions de rehabilitació i nova construcció a causa d'aluminosi o catàstrofe pública.
CAPITOL VI
Taxa per la venda dels impresos requerits pel Llibre de Control de Qualitat en obres d'edificació d'habitatges
Article 94. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la venda dels impresos que s'han d'incloure en el Llibre de Control de Qualitat en obres d'edificació d'habitatges.
Article 95. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones que adquirisquen els impresos a què fa referència l'article anterior.
Article 96. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà a raó de 290 pessetes per imprés.
Article 97. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan s'adquirisquen els impresos corresponents i es farà efectiva en aquest moment.
Article 98. D'exempcions
La prestació dels serveis compresos en aquest capítol estarà exempta quan es done amb motiu d'actuacions de rehabilitació i nova construcció a causa d'aluminosi o catàstrofe pública.

CAPITOL VII
Taxa pel servei de control de qualitat de l'edificació
Article 99. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació per les Seccions de Control de Qualitat de l'Edificació, de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, dels serveis següents:
1. Assajos per al control de la qualitat dels materials en obres d'edificació.
2. Proves de servei d'elements d'obra i instal·lacions.
3. Col·laboracions continuades, amb entitats públiques o privades, per a la realització d'assajos i estudis sobre materials, elements constructius i instal·lacions.
4. Actuacions d'inspecció per al seguiment de distintius de qualitat de materials i elements constructius.
5. Actuacions per a l'acreditació de laboratoris d'assaig per al control de qualitat de l'edificació.
Article 100. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa les entitats, públiques o privades, fabricants i laboratoris d'assaig que sol·liciten els serveis a què fa referència l'article anterior.
Article 101. Tipus de gravamen
Un. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servei Import (PTA)
Tarifa I Assajos per al control de la qualitat dels materials en obres d'edificació (el cost total de cada assaig es determinarà aplicant els imports assenyalats en aquest apartat, als quals se sumaran, si escau, les despeses de mostreig i desplaçament que corresponguen per aplicació de la tarifa V. D'altra banda, en aquesta tarifa es recullen aquells dels assaigs previstos en el Llibre de Control aprovat per ordre de 30 de setembre de 1991 que poden encarregar-se en les actuals instal·lacions dels laboratoris de la Generalitat, d'acord amb la codificació original expressada en aquest).

1. PEDRES NATURALS
1.1 Granits, marbres i calcàries
1.1.1 Absorció i pes específic.
3 provetes. UNE 22172 i 22182 3.209
1.1.2 Resistència al desgast. 2 provetes.
UNE 22173 i 22183 17.492
1.1.3 Resistència a la gelada. 3 provetes.
UNE 22174 i 22184 (1 cicle) 932
1.1.4 Resistència a la compressió. 6 provetes.
UNE 22175 i 22185 4.140
1.1.5 Resistència a la flexió. 6 provetes.
UNE 22176 i 22186 7.245
1.1.6 Resistència al xoc. 4 provetes.
UNE 22179 i 22189 4.140
2. PREMOTLLURATS A BASE
DE CONGLOMERATS HIDRAULICS
2.1 Blocs i revoltons
2.1.1 Dimensions i comprovació de la forma.
6 peces. UNE 41167 9.108
2.1.2 Secció bruta, secció neta i índex de massís.
3 peces. UNE 41168 5.175
2.1.3 Absorció d'aigua. 3 peces. UNE 41170 4.140
2.1.4 Succió. 3 peces. UNE 41171 3.933
2.1.5 Pes mitjà i densitat mitjana. 6 peces. RB-90 3.933
2.1.6 Resistència a la compressió. 6 peces.
UNE 41172 11.282
2.1.10 Resistència a la flexió en obertura (revoltons).
6 peces. ART 9 EF-88 6.210
2.1.11 Resistència a compressió (revoltons).
6 provetes. ART 9 EF-88 7.245
2.2 Teules de ciment
2.2.1 Característiques geomètriques. 10 teules.
UNE 41200 9.108
2.2.2 Resistència a la flexió. 5 teules. UNE 41200 6.728
2.2.3 Resistència a l'impacte. 5 teules. UNE 41200 3.312
2.2.4 Permeabilitat a l'aigua. 5 teules. UNE 41200 14.283
2.2.5 Geladicitat. 5 teules. UNE 41200 (1 cicle) 932
2.3 Rajoles de ciment (hidràulica), pasta i terratzo.
2.3.1 Característiques geomètriques.
Aspecte i textura. 6 rajoles. UNE 127001 10.868
2.3.2 Absorció. 3 rajoles. UNE 127002 3.105
2.3.3 Desgast per fricció. 2 rajoles.
UNE 127005 (1)(2) 14.076
2.3.4 Resistència a flexió. Cara o dors.
6 rajoles. UNE 127006 6.728
2.3.5 Permeabilitat i absorció d'aigua
per la cara vista. 3 rajoles. UNE 127003 14.387
2.3.6. Resistència al xoc. 3 rajoles.
UNE 127007 3.312
2.3.7 Resistència a la gelada. 3 rajoles.
UNE 127004 (1 cicle) 932
2.5 Tubs de formigó
2.5.1 Aspecte i dimensions. 1 tub. Plec PTG-TS 3.623
2.5.2 Estanquitat. 2 tubs. Plec PTG-TS 7.659
2.5.3 Xafament transversal.
1 canonada. Plec PTG-TS 13.766
2.6 Tubs d'amiant-ciment (sanejament,
baixants i conduccions de pressió)
2.6.1 Característiques geomètriques. Mesures
i toleràncies. 3 tubs. UNE 88201,
88202 i 88203 4.968
2.6.2 Xafament secció transversal. 3 provetes.
UNE 88201, 88202 i 88203 11.385
2.6.3 Estanquitat. 3 tubs. UNE 88201, 88202
y 88203. Sanejament (preparat
pel peticionari) 7.659
2.6.4 Flexió longitudinal. 3 tubs. UNE 88201,
88202 i 88203 5.175
2.7 Plaques de fibrociment (ondulades,
nervades i planes)
2.7.1 Característiques geomètriques. 3 plaques.
UNE 88001, 88102 i 88103 15.525
2.7.2 Massa volumètrica aparent. 3 plaques.
UNE 88001, 88102 i 88103 6.210
2.7.3 Estanquitat. 3 plaques. UNE 88001,
88102 i 88103 19.665
2.7.4. Resistència a la flexió. 3 plaques.
UNE 88001, 88102 i 88103 17.595
2.7.5 Geladicitat. 3 plaques. UNE 88001,
88102 i 88103 932
2.8 Plaques d'escaiola per a sostres
2.8.1 Determinació de les toleràncies dimensionals.
6 plaques. UNE 102021, 102022 i 102033 9.108
2.8.3 Massa per unitat de superfície. 6 plaques.
UNE 102021, 102022 i 102033 2.484
2.8.4 Humitat. 6 plaques. UNE 102021,
102022 i 102033 2.484
2.9 Plafons d'escaiola per a barandats
2.9.1 Determinació de les toleràncies dimensionals.
UNE 102020 i 102030 9.108
2.9.3 Uniformitat de massa. 6 plafons.
UNE 102020 i 102030 2.484
2.9.4 Duresa superficial. 6 plafons.
UNE 102020 i 102030 3.105
2.9.5 Resistència mecànica a flexió. 6 plafons.
UNE 102020 i 102030 6.728
2.9.6 Resistència a l'impacte. 6 plafons.
UNE 102020 i 102030 3.105
2.9.7 Determinació del pH. 3 plafons.
UNE 102020 i 102030 2.070
2.9.8 Humitat. 6 plafons. UNE 102020 i 102030 2.484
2.10 Plaques de cartó guix per a barandats
2.10.1 Determinació de les toleràncies dimensionals.
6 plaques. UNE 102023 i 102035 9.108
2.10.3 Uniformitat de massa per unitat
de superfície. 6 plaques. UNE 102023 i 102035 2.484
2.10.4 Resistència de flexotracció. 6 plaques.
UNE 102023 i 102035 6.728
2.10.5 Resistència al xoc. 6 plaques.
UNE 102023 i 102035 3.105
3. CERAMICA. ARGILA.
3.1 Rajoles (esmaltades i no esmaltades)
3.1.1 Aspecte. Dimensions i forma. 10 rajoles.
UNE 67087 i 67098 15.525
3.1.2 Absorció d'aigua. 10 rajoles. UNE 67099 5.279
3.1.3 Resistència a la flexió. 10 provetes.
UNE 67100 8.073
3.1.4 Resistència a l'escrostonament (esmaltades).
5 rajoles. UNE 67105 6.210
3.1.5 Expansió per humitat (no esmaltades).
7 rajoles. UNE 67155 9.315
3.1.6 Duresa superficial al ratllat. 3 rajoles.
UNE 67101 3.105
3.1.7 Resistència a l'abrasió (esmaltades).
11 rajoles. UNE 67154 15.215
3.1.8 Resistència a l'abrasió profunda (no esmaltades).
5 rajoles. UNE 67102 10.350
3.1.9 Resistència a les taques. 5 rajoles.
UNE 67106 y 67122 22.770
3.1.10 Resistència a la gelada. 10 rajoles.
UNE 67202 (1 cicle) 518
3.2 Revoltons i blocs
3.2.1 Característiques geomètriques.
6 revoltons. UNE 67020 9.108
3.2.2 Resistència en obertura. 6 revoltons.
ART 9.11 EF-88 6.210
3.2.3 Resistència a compressió (revoltons resistents).
6 provetes. ART 9.11 EF-88 7.245
3.2.4 Resistència a compressió (blocs).
6 blocs. RTC-INCE 7.245
3.3 Rajoles
3.3.1 Característiques dimensionals i defectes.
6 rajoles. UNE 67019 i 67030 9.108
3.3.2 Nòduls de calç viva. 6 rajoles. UNE 67039 5.279
3.3.3 Succió d'aigua. 3 rajoles. UNE 67031 4.140
3.3.4 Absorció d'aigua. 3 rajoles. UNE 67027 3.623
3.3.5 Eflorescències. 6 rajoles. UNE 67029 6.210
3.3.6 Resistència a compressió de la rajola. 6 rajoles.
UNE 67026 12.420
3.3.7 Geladicitat. 12 rajoles. UNE 67028 (1 cicle) 932
3.3.8 Resistència a compressió de la fàbrica.
1 mostra. UNE 67040 10.350
3.3.9 Massa. 6 rajoles. ART 7 RL- 88 2.484
3.4 Teules
3.4.1 Característiques geomètriques i defectes
estructurals. 10 teules. UNE 67024 9.108
3.4.2 Nòduls de calç viva. 6 teules. UNE 67039 5.279
3.4.3 Permeabilitat a l'aigua. 6 teules. UNE 67033 14.283
3.4.4 Resistència a l'impacte. 6 teules. UNE 67032 3.105
3.4.5 Resistència a la flexió. 6 teules. UNE 67035 7.452
3.4.6 Geladicitat. 6 teules. UNE 67034 (1 cicle) 932
4. METALLS
4.1 Armadures per a formigons
4.1.1 Secció mitjana equivalent. 1 proveta.
UNE 36068 y 36088 1.035
4.1.2 Característiques geomètriques del corrugat.
1 proveta. UNE 36068 y 36088
3.623
4.1.3 Doblegat simple. 1 proveta. UNE 36068 y 36088 1.449
4.1.4 Doblegat desdoblegat. 1 proveta.
UNE 36068 y 36088 1.760
4.1.5 Assaig de tracció: Límit elàstic, càrrega
de ruptura i allargament en ruptura. 1 proveta.
UNE 7474, 36068 i 36088 5.693
4.1.6 Arrancament del nus soldat de les barres
en malles electrosoldades. UNE 36462 (1 cicle) 5.693
4.1.7 Característiques geomètriques de la malla.
1 malla. UNE 36092 (1) 4.968
4.3 Tubs d'acer galvanitzat.
4.3.1 Aspecte, mesures i toleràncies. 3 tubs.
UNE 19011, 19047, 19048 i 19051 3.623
4.3.2 Adherència del recobriment galvanitzat.
3 provetes. UNE 37505 3.933
4.2.3 Gruix mitjà i massa del recobriment. 3 provetes.
UNE 37501 i 37505 6.728
4.3.4 Uniformitat del recobriment. 3 provetes.
UNE 7183 7.970
4.4 Perfils d'alumini anoditzat
4.4.1 Mesures i toleràncies. 1 finestra. UNE 38066 8.280
4.4.2 Gruix del recobriment anòdic. 1 finestra.
UNE 38013 6.728
4.4.3 Qualitat del segellat del recobriment. 1 finestra.
UNE 38017 5.693
4.5 Tubs de coure
4.5.1 Identificació. Mesures i toleràncies.
3 provetes. UNE 37141 3.312
4.5.2 Assaig de tracció. 1 proveta. UNE 37018 7.142
5. FUSTES
5.1 Perfils de fusta
5.1.1 Dimensions. Inèrcia. 1 finestra. NTE-FCM 1.449
5.1.2 Humitat. 1 finestra. UNE 56529 i 56845 2.277
5.1.3 Nusos. 1 finestra. UNE 56521 i 56845 1.139
5.1.4 Fenedures i exfoliacions. 1 finestra.
UNE 56520 i 56845 1.139
5.1.5 Pes específic. 1 finestra. UNE 56531 i 56845 1.656
5.1.6 Duresa. 1 finestra. UNE 56534 y 56845 2.484
5.2 Portes
5.2.1 Mesures i toleràncies. 1 porta.
UNE 56802 i 56821 1.449
5.2.2 Resistència a l'acció de la humitat
variable. 1 porta. UNE 56825 6.210
5.2.3 Mesura de curvatura de la porta. 1 porta.
UNE 56824 3.002
5.2.4 Exposició de les dues cares a humitat
diferent. 1 porta. UNE 56825 4.865
5.2.5 Penetració dinàmica. 1 porta. UNE 56831 2.484
5.2.6 Resistència al xoc. 1 porta. UNE 56849 2.484
5.2.7 Resistència de l'extrem inferior de la porta
a la immersió. 1 porta. UNE 56850 2.174
5.2.8 Arrancament de caragols. 1 porta. UNE 56851 3.416
5.3 Parquet mosaic i empostissat
5.3.1 Dimensions i toleràncies. 3 provetes.
UNE 56807 1.449
5.3.2 Humitat. 3 provetes. UNE 56529, 56530,
56808 i 56810 2.277
5.3.3 Duresa. 3 provetes. UNE 56528 i 56534 2.484
5.3.4 Classificació per aspecte. 3 provetes.
UNE 56808 i 56809 1.449
5.3.5 Encolat de parquet mosaic. 3 provetes.
UNE 56530 i 56812 3.519
6. FIBRES MINERALS
6.1 Fibres de vidre i llana de roca
6.1.1 Característiques dimensionals. 3 provetes.
Sello INCE.
6.1.1.1 Feltres 6.935
6.1.1.2 Plafons i camises aïllants 1.449
6.1.2 Densitat aparent: 3 provetes.
Sello INCE i ASTM-C-167
6.1.2.1 Feltres 3.416
6.1.2.2 Plafons 2.174
7. GOMES. PLASTICS
7.1 Plàstics cel·lulars (poliuretà i similars)
7.1.1 Dimensions i toleràncies. 5 provetes.
UNE 53310 2.174
7.1.2 Densitat aparent. 3 provetes.
UNE 53144 i 53215 2.174
7.1.3 Resistència a compressió. 5 provetes.
UNE 53205 7.866
7.2 Tubs de PVC
7.2.1 Identificació i aspecte. 3 provetes.
UNE 53112 i 53114 1.449
7.2.2 Mesures i toleràncies. 3 provetes.
UNE 53112 i 53114 2.484
7.3 Tubs de polietilé
7.3.1 Identificació i aspecte. 3 provetes. UNE 53131 1.449
7.3.2 Mesures i toleràncies. 3 provetes. UNE 53131 2.484
8. ARIDS I REBLERTS
8.1 Arids per a morters i formigons
8.1.1 Terrossos d'argila. 1 mostra. UNE 7133 4.658
8.1.2 Partícules blanes (en àrid gruixut).
1 mostra. UNE 7134 5.796
8.1.3 Matèria que flota en líquid de p.e. = 2.
1 mostra. UNE 7244 4.347
8.1.4 Compostos de sofre. 1 mostra. UNE 83120 5.486
8.1.5 Matèria orgànica (en àrid fi). 1 mostra.
UNE 7082 11.385
8.1.6 Equivalent d'arena (EAV). 1 mostra.
UNE 83131 4.658
8.1.7 Blau de metilé. 1 mostra. UNE 83130 10.350
8.1.8 Reactivitat als àlcalis del ciment
(en àrid gruixut). 1 mostra. UNE 83121 11.385
8.1.9 Friabilitat de l'arena (FA). 1 mostra.
UNE 83115 12.938
8.1.10 Resistència al desgast de la grava.
1 mostra. UNE 83116 9.833
8.1.11 Absorció de l'aigua. 1 mostra.
UNE 83133 y 83134 3.105
8.1.12 Estabilitat d'àrids. 1 mostra. UNE 7136 12.420
8.1.13 Granulometria. 1 mostra. UNE 7050 y 7139 3.623
8.1.14 Coeficient de forma. 1 mostra. UNE 7238 6.210
8.1.15 Fins que passen pel tamís 0,08. UNE 7050.
1 mostra NBE-FL-90 i EH-91 3.105
8.1.16 Determinació de clorurs. 1 mostra.
UNE 83124 4.968
9. MORTERS I FORMIGONS
9.1 Calçs
9.1.1 Anàlisi química de les calçs. 1 mostra.
UNE 7095 a 7099 19.148
9.1.2 Finor de mòlta de calçs aèries. 1 mostra.
UNE 7187 3.105
9.1.3 Finor de mòlta de calçs hidràuliques. 1 mostra.
UNE 7190 2.070
9.1.4 Enduriment de calçs hidràuliques. 1 mostra.
UNE 7188 4.658
9.1.5 Estabilitat de volum de les calçs hidràuliques.
1 mostra. UNE 720 3.105
9.2 Ciments
9.2.1 Resistència a compressió (dues edats).
1 mostra. UNE 80101 8.280
9.2.2 Temps d'enduriment. Expansió per agulles
de Le Chatelier. 1 mostra. UNE 80102 6.210
9.2.3 Pèrdua al foc. 1 mostra. UNE 80221 2.070
9.2.4 Residu insoluble. 1 mostra. UNE 80223 3.105
9.2.5 Triòxid de sofre. 1 mostra. UNE 80222 3.105
9.2.6 Clorurs. 1 mostra. UNE 80217 3.105
9.2.7 Sulfurs. 1 mostra. UNE 80242 11.903
9.2.8 Oxid d'alumini. 1 mostra. UNE 80215 9.005
9.2.9 Putzolanicitat. 1 mostra. UNE 80280 10.868
9.2.10 Composició potencial, incloent-hi anàlisi
química i calç lliure. UNE 80304 23.288
9.3 Formigons
9.3.1 Index de consistència. Con d'Abrams.
Dues determinacions. UNE 7103 3.105
9.3.2 Cura i ruptura a compressió de provetes
cilíndriques de formigó. 1 proveta.
UNE 83303 y 83304 828
9.3.3 Presa de mostres de formigó fresc i fabricació
de provetes de 15 x 30. UNE 83300 i 83301
9.3.3.1 Fins a 5 provetes 3.519
9.3.3.2 Per cada proveta addicional 725
9.3.4 Recapçament de provetes. 1 proveta. UNE 83303 414
9.3.5 Estudi teòric de dosificació amb els àrids
subministrats pel peticionari. EH-91.
Fins a 3 àrids distints 30.119
9.3.6. Assajos previs. Fins a 3 àrids
distints. EH-91 66.551
9.3.7 Assajos característics. EH-91 32.913
9.3.8 Tres determinacions de consistència
i fabricació de 5 provetes, inclosa conservació,
recapçament i ruptura a compressió,
a 7 i 28 dies 11.799
9.3.9 Presa de mostra de formigó endurit amb
trepà de 75 mm de diàmetre. UNE 83302
9.3.9.1 1 mostra 10.557
9.3.9.2 Per cada proveta addicional en el
mateix desplaçament 6.007
9.3.10 Presa de mostra de formigó endurit
amb trepà de 100 mm de diàmetre. UNE 83302
9.3.10.1 1 mostra 12.420
9.3.10.2 Per cada proveta addicional en el mateix
desplaçament 6.831
9.3.11 Presa de mostres de formigó endurit
amb trepà de 150 mm de diàmetre.
UNE 83302
9.3.11.1 1 mostra 20.390
9.3.11.2 Per cada proveta addicional en el mateix
desplaçament 12.110
9.3.12 Tall, recapçament i ruptura a
compressió de provetes testimoni de formigó
extretes amb trepà.1 proveta 3.519
9.3.13 Index de duresa superficial (índex
escleromètric en elements de formigó).
UNE 8330
9.3.13.1 Fins a 20 elements 8.487
9.3.13.2 Per cada element addicional 414
9.3.14 Assaig d'ultrasons (velocitat de transmissió
d'ona ultrasònica) en elements de formigó.
UNE 8331
9.9.14.1 Fins a 20 elements 12.420
9.9.14.2 Per cada element addicional 621
9.3.15 Estudi d'equació de correlació entre
índex escleromètric i resistència
de provetes testimoni amb expressió
de coeficients de correlació 15.732
9.3.16 Estudi d'equació de correlació entre
índex escleromètric, ultrasons i resistència
de provetes testimoni amb expressió
de coeficients de correlació 22.874
9.3.17 Contingut de ciment en formigó endurit.
1 proveta.
9.3.17.1 NELC-5,01-a 13.766
9.3.17.2 ASTM C-85 18.320
9.3.18 Porositat en formigó endurit. 1 proveta 6.210
9.3.19 Densitat de formigó endurit. 1 proveta 6.210
9.3.20 Ruptura per tracció indirecta. Assaig brasiler.
1 proveta. UNE 83306 2.174
9.3.21 Ruptura a flexotracció. 3 provetes. UNE 83305 2.070
9.3.22 Contingut en clorurs. 1 mostra 3.105
9.3.23 Determinació de la profunditat de penetració
d'aigua sota pressió. UNE 83309 9.315
9.3.24 Determinació de presència de ciment aluminós.
Test de l'oxina i sulfats.
Mètode M.H. Robert del BRE 5.589
9.3.25 Determinació de la profunditat de carbonatació
en formigó endurit. UNE 112001 1.500
9.5 Morters
9.5.1 Resistència a compressió (2 edats).
1 mostra. UNE 80101 8.280
9.5.2 Consistència. Con d'Abrams. 3 cons.
UNE 83313 3.002
10. MESCLES I MORTERS DE GUIX
10.2 Aigua combinada. 1 mostra. UNE 102032 2.277
10.3 Index de puresa. 1 mostra.
UNE 102032 y 102037 5.279
10.4 Contingut en SO4 Ca + 1/2 H20.
1 mostra. UNE 102037 5.382
10.5 Determinació del pH. 1 mostra.
UNE 102032 1.553
10.6 Finor de mòlta. 1 mostra. UNE 102031 2.070
10.7 Resistència a flexotracció. 1 mostra.
UNE 102031 8.280
10.8 Treballabilitat (temps d'enduriment).
1 mostra. UNE 102031 i RY-85 3.105
11. MATERIALS BITUMINOSOS
11.1 Mescles bituminoses en calent.
11.1.1 Granulometria. 1 mostra NLT-165 5.175
11.1.2 Contingut en lligant. 3 fraccions. NLT-164 9.626
11.1.3 Assaig Marshall. 3 provetes. NLT-159 21.839
11.1.4 Densitat. 1 testimoni. NLT-168 5.175
11.1.5 Gruixos. 1 testimoni. PG-3 2.484
11.2 Armadures i làmines.
11.2.1 Identificació i composició de membranes.
1 mostra. UNE 104402 1.656
11.2.2 Dimensions i massa per unitat d'àrea.
2 provetes. UNE 104281 (6.2) 2.484
11.2.3 Resistència al calor i pèrdua per escalfament.
2 provetes. UNE 104281 (6.3) 2.795
11.2.4 Plegabilitat. 10 provetes. UNE 104281 (6.4) 2.898
11.2.5 Resistència a la tracció i allargament en ruptura.
6 provetes. UNE 104281 (6.6) 10.764
11.2.6 Estabilitat dimensional. 6 provetes.
UNE 104281 (6.7) 8.280
11.2.7 Composició quantitativa. 4 provetes.
UNE 104281 (6.8) 2.484
11.2.8 Envelliment artificial accelerat.
4 provetes. UNE 104281 (6.16) 7.763
12. PINTURES
12.1 Pintures i vernissos
12.1.1 Determinació del temps d'assecament.
1 mostra. UNE 48086 5.175
12.1.2 Viscositat. 1 mostra. UNE 48030 y 48076 4.140
12.1.3 Poder per a cobrir. 1 mostra. UNE 48034 10.350
12.1.4 Densitat. Pes específic. 1 mostra.
UNE 48098 3.623
12.1.5 Determinació de la matèria fixa i volàtil.
1 mostra. UNE 48087 4.140
12.1.6 Resistència a la immersió. 1 mostra.
UNE 48144 2.795
12.1.7 Determinació de l'adherència per tall enreixat.
1 mostra. UNE 48032 2.898
12.1.8 Plegament. 3 provetes. UNE 48169 3.416
12.1.9 Gruix de pintura sobre material
ferromagnètic. 1 element. RTC-INCE 3.726
13. COMPLEMENTARIS
13.1 Aigua per a formigons i morters
13.1.1 Exponent de l'hidrogen pH. 1 mostra.
UNE 7234 1.553
13.1.2 Substàncies dissoltes. 1 mostra. UNE 7130 2.070
13.1.3 Sulfats SO3. 1 mostra. UNE 7131 3.105
13.1.4 Ió Clor. 1 mostra. UNE 7178 2.070
13.1.5 Hidrats de carboni. 1 mostra. UNE 7132 1.553
13.1.6 Substàncies orgàniques solubles en èter.
1 mostra. UNE 7235 (quantitatiu) 1.553
13.1.7 Calci. Mètode complexomètric. 1 mostra 2.070
13.1.8 Magnesi. Mètode complexomètric.
1 mostra 2.070
Tarifa II
Proves de servei d'elements d'obra i instal·lacions

1. Estructura de formigó
1.1 Prova de càrrega de bigues i forjats determinant el comportament de la fissura, fletxes estabilitzades i romanents, incloent-hi la materialització de la càrrega d'assaig i l'elaboració de l'informe corresponent.
1.2 Assaig a peu d'obra de forjat suportat. 2 biguetes i revoltons. ART. 9.2 EF-88.
2. Tancaments exteriors
2.1 Estanquitat de panys de façana amb obertures o sense a l'aigua de vessament (no inclou costos per consum d'aigua ni treballs auxiliars).
2.2 Mesures d'aïllament acústic in situ al soroll aeri i a l'impacte normalitzat. UNE 74040 (4) i (5).
3. Cobertes
3.1 Prova d'estanquitat i desguàs de coberta. NTE-QTT, NTE-QAN i NTE-QAT.
4. Enguixats
4.1 Comprovació in situ d'humitat i duresa d'enguixats.

5. Instal·lació de fontaneria
5.1 Estanquitat de xarxes d'aigua. NTE-IFF i NTE-IFC.
5.2 Determinació de pressions i cabals en diferents punts de presa de xarxa d'aigua.
5.3 Verificació de pressió i cabal en punts de presa en les condicions de simultaneïtat previstes en el projecte corresponent.

6. Instal·lació de sanejament
6.1 Prova d'estanquitat de baixants i xarxa horitzontal en les condicions de simultaneïtat previstes en el projecte corresponent.
7. Instal·lació elèctrica
7.1 Prova de desconnexió i sensibilitat d'interruptors diferencials i magnetotèrmics. Mostreig estadístic.
7.2 Comprovació de bases d'endolls i punts de llum. Mostreig estadístic.
7.3 Caiguda de tensió màxima.
7.4 Resistència a l'aïllament de conductors.
7.5 Continuïtat de la línia de connexió a terra i resistència d'aquesta.
El cost d'aquestes, segons pressupost donat pel laboratori de la Secció de Control de Qualitat. Aquest pressupost valorarà: 1) Magnitud i dificultat dels treballs que s'han de realitzar; 2) Mitjans de personal necessaris; 3) Aparells; 4) Temps de realització; 5) Desplaçament de personal i maquinària al lloc de realització de la prova.
Tarifa III
Actuacions d'inspecció per al seguiment de distintius
de qualitat de materials i elements constructius

24.323 cada visita d'inspecció. Aquest import inclou: 1) Examen d'autocontrol de fabricació; 2) Costos corresponents a personal tècnic; 3) Redacció de l'acta i informe corresponents
Tarifa IV
Actuacions per a l'acreditació de laboratoris d'assaig
per al control de la qualitat de l'edificació
(Cadascun d'aquests imports inclou: 1) Comprovació de la documentació legal i tècnica del laboratori sol·licitant, reflectida en el Llibre d'Acreditació de Laboratoris d'Assaig per al Control de la Qualitat de l'Edificació; 2) Despeses de desplaçament; 3) Costos corresponents a hores de personal tècnic; 4) Assajos de contrast; 5) Redacció de l'acta i informe corresponents)
1. Primera inspecció per a l'acreditació o renovació
de l'acreditació d'un laboratori
en una àrea tècnica 67.275
2. Primera inspecció per a l'acreditació
d'un laboratori en àrees tècniques successives 41.400
3. Inspecció ordinària per al seguiment de
l'acreditació de cada àrea tècnica en la qual
estiga acreditat un laboratori 30.000
Tarifa V
Activitats auxiliars

1. Presa de mostres amb subjecció a una norma
específica de mostreig, llevat provetes
de formigó fresc 1.346
2. Desplaçaments fora d'un radi de 15 km des
del laboratori, en vehicle semilleuger, per
a transport de preses de formigó o altres
i maquinària per a assajos in situ 78 per km
recorregut
3. Personal
3.1 Laborant 1.346 per hora
3.2 Auxiliar o ajudant 1.553 per hora
3.3 Tècnic de grau mitjà 2.484 per hora
3.4 Tècnic superior o llicenciat 3.212 per hora
Dos. A l'efecte d'aplicació de la tarifa II del quadre de l'apartat un anterior, solament s'ordenarà l'inici dels treballs una vegada obtinguda la conformitat del peticionari, manifestada per escrit, al pressupost formulat.
Article 102. Meritació i pagament
Un. La taxa es meritarà quan es presten els serveis corresponent.
Dos. Sense perjudici del que disposa l'apartat un anterior, es pagaran per anticipat:
1. Els serveis prestats per les seccions de Qualitat de l'Edificació, en el moment en què es formule l'encàrrec corresponent.
2. Les inspeccions, els assajos de contrast i altres necessàries per al seguiment dels distintius de qualitat, en els terminis i en les quanties establides per conveni i d'acord amb les disposicions reguladores de cada distintiu.
3. Les despeses ocasionades per l'acreditació de laboratoris i el seu seguiment, d'acord amb el que disposa el Decret 173/1989, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat, i el Reial Decret 1.230/1989, de 13 d'octubre.
Tres. En els supòsits de treballs de col·laboració continuada, el cap de la Secció de Qualitat de l'Edificació establirà el calendari d'ingrés de la taxa corresponent, de manera que es cobrisca per anticipat el cost dels assajos; la falta d'atenció, total o parcial, d'algun dels terminis d'ingrés donats, determinarà la interrupció automàtica d'aquests assajos.
Article 103. D'exempcions
La prestació dels serveis compresos en aquest capítol estarà exempta quan es done amb motiu d'actuacions de rehabilitació i nova construcció a causa d'aluminosi o catàstrofe pública.
CAPITOL VIII
Taxa pels assajos realitzats pels laboratoris
d'obres públiques
Article 104. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la realització d'assajos de control de qualitat dels materials emprats en les obres públiques que duga a terme la Generalitat, per mitjà dels laboratoris públics dependents de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
Article 105. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els adjudicataris de contractes d'obres de la Generalitat que s'hagen de sotmetre al control a què fa referència l'article anterior.
Article 106. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Número d'assaig Denominació de l'assaig Import (PTA)
1. LLIGANTS BITUMINOSOS
101. BETUMS ASFALTICS
10101 Densitat i densitat relativa.
NLT 122/84. UNE 7114 i 7115 5.700
10102 Contingut en aigua. NLT 123/84. UNE 7004 6.200
10103 Penetració a 25º. NLT 124/84. NE 7013 7.000
10104 Punt reblaniment, anell i bola.
NLT 125/84. UNE 7111 6.800
10105 Ductibilitat a 25º C. NLT 126/84. UNE 7093 12.300
10106 Punt d'inflamació. Ap. Cleveland.
NLT 127/84. UNE 7057 6.100
10107 Pèrdua per escalfament. NLT 128/72.
UNE 7110 6.800
10108 Viscositat Saybolt. NLT 133. UNE 7066 8.000
10109 Index de penetració. NLT-181 1.200
10110 Punt de fragilitat Fraass. NLT-182 12.200
10111 Contingut en cendres. NLT 132. UNE 7116 4.002
102. BETUMS FLUIDIFICATS I FLUXATS
10201 Destil·lació. NLT 134. UNE 7112 12.800
10202 Punt d'inflamació Tagliabuc.
NLT 136. UNE 7155 7.100
10203 Viscositat STV. NLT-187 8.000
103. EMULSIONS ASFALTIQUES
10301 Contingut en aigua (DEAN STARK).
NLT 137/84 6.200
10302 Residu per destil·lació. NLT 139/84.
UNE 7128 12.700
10303 Sedimentació. NLT 140/84. UNE 7146 5.700
10304 Estabilitat d'emulsions aniòniques.
Mètode clorur càlcic. NLT 141/84. UNE 7147 5.700
10305 Estabilitat d'emulsions aniòniques.
Mescla amb ciment. NLT 142/84. UNE 7152 4.200
10306 Tamisatge. NLT-142 3.900
10307 Residu per evaporació a 163ºC. NLT-147 4.700
10308 Càrrega per partícules. NLT-194/84 4.600
10309 Determinació del pH. NLT-195 6.400
10310 Embolcall i resistència al desplaçament
per aigua. NLT-196/84 7.000
2. MESCLES I ESTABILITZACIONS BITUMINOSES
20101 Càlcul de la dosificació d'una mescla
bituminosa (no inclou granulometries) 4.600
20102 Fabricació de provetes Marshall.
3 provetes. NLT-159 10.200
20103 Densitat relativa de provetes Marshall.
3 provetes. NLT-168 6.000
20104 Estabilitat i deformació de provetes Marshall.
3 provetes. NLT-159 6.000
20105 Càlcul de buits de mescles bituminoses.
3 provetes. NLT-168 2.600
20106 Fabricació de provetes de compressió simple.
3 provetes 11.000
20107 Resistència a compressió simple. 3 provetes.
NLT-161 4.500
20108 Efecte de l'aigua sobre la cohesió en mescles
bituminoses compactades. NLT-162 87.250
20109 Anàlisi i càlcul de la dosificació d'una
mescla bituminosa per immersió-compressió 87.250
20110 Contingut de lligant. NLT-164 10.900
20111 Anàlisi granulomètrica dels àrids extrets
de mescles bituminoses. NLT-165 4.200
20112 Adhesivitat als àrids dels lligants bituminosos
en presència de l'aigua. NLT-166 7.000
20113 Equivalent centrífug de querosé. NLT-169 8.400
20114 Adhesivitat als àrids fins dels lligants
bituminosos (R-W). NLT-355 7.200
20115 Coeficient de resistència al lliscament
amb el pèndol del TRRL. NLT-175 29.000
20116 Extracció d'un testimoni, densitat i buits
d'una mescla bituminosa compactada 10.000
20117 Assaig càntabre (pèrdua per desgast).
3 provetes. NLT-352 17.500
20118 Permeabilitat in situ amb el permeàmetre
LCS de mescles drenants. NLT 327 1.200
20119 Consistència amb el con de lletades bituminoses.
NLT-317 3.800
20120 Adhesivitat amb la placa Vialit. NLT-313. 12.300
20121 Textura superficial (cercle d'arena). NLT-335 7.000
20122 Efecte de l'aigua sobre la cohesió de mescles
bituminoses de granulometria oberta,
mitjançant l'assaig càntabre de pèrdua
per desgast. NLT-362 23.500
3. ARIDS I POLSIM DE PEDRERA PER A CAPES DE FERM
301. ARIDS
30101 Humitat natural. NLT-102 1.000
30102 Resistència al desgast dels àrids en la
màquina de Los Angeles. NLT-149 14.200
30103 Anàlisi granulomètrica de àrids gruixuts i fins.
NLT-150 4.100
30104 Material que passa pel tamís 0,080. NLT-152 3.000
30105 Densitat relativa i absorció d'àrids gruixuts.
NLT 153 6.400
30106 Densitat relativa i absorció d'àrids fins.
NLT-154 7.900
30107 Densitat aparent dels àrids. NLT-156 2.300
30108 Estabilitat dels àrids davant l'acció del
sulfat sòdic o magnèsic. NLT-158 12.700
30109 Densitat relativa dels àrids en oli de parafina.
NLT-167 7.900
30110 Poliment accelerat dels àrids. NLT-174 89.600
30111 Index de lloses i agulles. NLT 354 7.000
30112 Equivalent d'arena. NLT 113 5.200
30113 Index de blau de metilé. NLT-171 11.600
302. POLSIM DE PEDRERA
30201 Densitat relativa del polsim de pedrera.
NLT-155 5.900
30202 Densitat aparent en toluè. NLT-176 3.800
30203 Granulometria per tamissat del polsim
de pedrera. NLT-151 3.700
30204 Coeficient d'emulsibilitat. NLT-180 11.800
30205 Densitat aparent del polsim de pedrera. NLT-157 3.250
30206 Coeficient d'activitat. NLT-178 7.500
30207 Granulometria per sedimentació del polsim
de pedrera. NLT-179 7.650
30208 Coeficient de friabilitat. NLT-351 5.800
4. ESTABILITZACIONS
401. ESTABILITZACIONS
40101 Fabricació i cura d'una proveta de sòl-ciment.
Trepitjat amb maça 2.300
40102 Fabricació i cura d'una proveta de material
granular. Compactat amb martell
vibrant. NLT-310 6.000
40103 Ruptura a compressió simple d'una proveta
de sòl-ciment o grava-ciment 1.750
40104 Densitat màxima de mescles sòl-ciment.
Trepitjat i compactat amb maça.
Fins a 6 provetes. NLT 301 14.000
40105 Humitat-sequedat de provetes sòl-ciment.
2 provetes. NLT 302 23.300
40106 Densitat màxima de material granular.
Compactat amb martell vibrant.
Fins a 6 provetes. NLT-311 14.000
5. SOLS
501. IDENTIFICACIO
50101 Obertura i descripció de la mostra 1.000
50102 Preparació mostra. NLT-101 1.200
50103 Humitat natural del sòl. NLT-102 1.000
50104 Límits d'Atterberg. NLT-105 i 106 6.000
50105 Resultat «no plasticitat» 1.500
50106 Límit de retracció. UNE-7106 7.800
50107 Granulometria per tamisatge dels sòls. NLT 104 6.300
50108 Material que passa pel tamís 0,080.
NLT 152 3.600
50109 Inflament Lambe 8.000
502. ANALISIS QUIMIQUES DE SOLS
50201 Contingut de sulfat soluble. NLT-120 5.000
50202 Carbonats en els sòls. Mètode del calcímetre
de Bernard. NLT 116 3.900
50203 Contingut de matèria orgànica. Mètode
amb aigua oxigenada. NLT 117 3.900
50204 Contingut de matèria orgànica en sòls per
oxidació amb dicromat. NLT-118 3.900
503. COMPACTACIO
50301 Proctor normal. NLT-107 7.200
50302 Proctor modificat. NLT-108 10.700
50303 Densitat màxima d'una arena 5.000
50304 Densitat mínima d'una arena. NLT 204 2.800
50305 CBR en laboratori (3 punts). NLT-111 20.200
504. ASSAJOS DE CAMP
50401 Determinació de la densitat i humitat
in situ amb equip nuclear .. 3.500
50402 Densitat in situ i humitat. NLT-109 5.000
50403 Assaig de càrrega amb placa (3 punts).
NLT-357 30.600
6. MARQUES VIARIES
601. MATERIALS (PINTURES UNE-135200/2)
60101 Consistència. UNE-48076 3.600
60102 Matèria fixa. UNE-48087 4.000
60103 Contingut en lligant. UNE-48238 4.300
60104 Densitat. UNE-48098 4.600
60105 Temps d'assecament. UNE-135202 4.000
60106 Poder de cobriment. UNE-135213 3.800
60107 Color. UNE-48073 3.600
60108 Luminància. UNE-48073 2.400
60502 Pressió màxima d'inflament de mostra
inalterada o remodelada 8.280
60503 Inflament Lambe. UNE 7403 6.210
60504 Determinació del límit de retracció
d'un tercer. UNE 7016 2.760
602. MATERIALS (MICROESFERES UNE-135280)
60201 Percentatge de defectuoses. UNE-135282 6.800
60202 Index de refracció. UNE-135283 4.000
60203 Resistència d'agents químics.
UNE-135284 14.000
60204 Granulomètric. UNE-135285 5.200
603. MARQUES VIARIES (UNE-135200/1)
60301 Dotació. UNE-135274 6.000
60302 Retrorreflexió. UNE-135270 5.600
60303 Color. UNE-48073 3.600
60304 Relació de contrast. UNE-135214 6.000
60305 Resistència al lliscament. UNE-135272 29.000
7. SENYALITZACIO VERTICAL (UNE-135330 i 135331)
70101 Dimensions segons Circular COPUT. 3.600
70102 Aspecte. UNE-135330-331 2.400
70103 Adherència. UNE-135330-331 5.200
70104 Lluentor especular. UNE-48026 3.200
70105 Color. UNE-48073 3.600
70106 Luminància. UNE-48073 2.400
70107 Retrorreflexió. UNE-135130 4.000
70108 Gruix de xapa. UNE-36130 1.600
70109 Gruix galvanitzat. UNE-36130 3.200
70110 Resistència a agents. UNE-135330-331 5.200
70111 Resistència a l'impacte. UNE-48184 3.200
8. ABALISAMENT
801. BIONES
80101 Gruix de la biona. UNE-66030 1.600
80102 Recobriment. UNE-37501 i 37508 3.200
80103 Dimensions. UNE-135121 5.200
80104 Pes 4.000
9. DIVERSOS
901. PERSONAL Cada hora
90101 Enginyer de camins, canals i ports 3.000
90102 Enginyer tècnic d'obres públiques 2.500
90103 Encarregat general de laboratori 2.000
90104 Especialista de laboratori 1.700
90105 Laborant 1.400
90106 Peó 1.300
902. ALTRES
90201 Desplaçaments de més de 15 km 50 per km
Article 107. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud.

TITOL V
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència

CAPITOL I
Taxa per serveis de lectura, investigació, certificacions,
còpies i reproducció de documents i impresos en arxius,
biblioteques i museus
Article 108. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis següents:
1. Expedició de targeta que habilita per a la lectura i la investigació en arxius, biblioteques i museus.
2. Expedició de certificats.
3. Diligenciament de còpies fetes en arxius i biblioteques.
4. Autorització per a publicar o reproduir fotocòpies, microfilms, pel·lícules, fotografies o diapositives.
Article 109. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones que facen ús dels serveis a què fa referència l'article anterior.
Article 110. Exempcions
Està exempta del pagament d'aquesta taxa l'autorització per a obtenir i reproduir microfilms, pel·lícules, fotografies o diapositives, sempre que aquesta activitat tinga una finalitat cientificodocent o estrictament cultural, realitzada sense intenció de lucre.
Article 111. Tipus de gravamen
Un. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servei Import (PTA)
1. Targetes de lectura i investigació
en arxius, biblioteques i museus
1.1 Expedició 303
1.2 Renovació (cada dos anys) 150
2. Certificacions
2.1 Expedició 135
2.2 Custòdia 23 per any d'antiguitat
per al primer foli original
i 2,46 per any d'antiguitat
per a cadascun dels altres
3. Diligenciament de còpies fetes
en arxius i biblioteques 97 per cadascuna
de les cinc primeres pàgines.
A partir de la sisena,
105 per pàgina
4. Autorització per a publicar pel·lícules, fotografies o diapositives conservades o relatives a museus i monuments i reproduir peces originals conservades en museus.
4.1 Fotografies 1.344 per cada fotograma,
sobre la tarifa d'obtenció.
4.2 Resta de supòsits
4.2.1 Per a ús divulgatiu o particular Segons el cost, amb un
màxim de 13.428.
4.2.2 Per a ús editorial o comercial Segons el cost, amb un
màxim de 22.379.
4.2.3 Per a ús publicitari Segons el cost, amb un
màxim de 111.894.
Dos. La determinació de la quota concreta corresponent als epígrafs 4.2.1, 4.2.2 i 4.2.3 l'efectuarà, dins dels límits assenyalats en l'epígraf respectiu, la Direcció General de Patrimoni Artístic o la Direcció General de Promoció Cultural, Museus i Belles Arts, atenent la importància de l'obra i les característiques de l'edició, divulgació o publicitat, sense que, en cap cas, puga superar-se el cost corresponent.
Article 112. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent i es farà efectiva en aquest moment.
CAPITOL II
Taxa per entrada a museus
Article 113. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la visita als museus dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Article 114. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones que adquirisquen les entrades corresponents.
Article 115. Exempcions i bonificacions
Un. Estan exempts del pagament de la taxa:
1. Els menors d'edat.
2. Els majors de 65 anys o jubilats.
3. Els membres de les fundacions o associacions d'amics del museu corresponent, quan aquestes la sol·liciten a la Generalitat i siga concedida.
4. El voluntariat cultural i educatiu.
5. Els membres de família nombrosa de 1.ª categoria.
Dos. Els museus a què fa referència l'article 113 d'aquesta llei podran visitar-se gratuïtament:
1. El dissabte, des de las 14.30 hores fins la de tancament, i el diumenge, des de l'hora d'obertura fins la de tancament.
2. El dia 6 de desembre, Dia de la Constitució Espanyola.
3. El dia 12 d'octubre, Festa Nacional de Espanya.
4. El dia 18 de maig, Dia Internacional dels Museus.
5. El dia 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.
Tres. Tindran dret a una bonificació del 50% de l'import de la taxa:
1. Els titulars del carnet jove o del carnet d'estudiant o dels internacionals corresponents.
2. Els grups vinculats a institucions de caràcter cultural o educatiu constituïts per 15 o més membres, prèvia concertació anticipada de la visita.
3. Els membres de família nombrosa de 2.ª categoria.
Quatre. Els directors dels museus i els directors territorials de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència podran autoritzar l'entrada gratuïta o amb preu reduït a les persones o grups que ho sol·liciten per motius professionals, d'estudi o d'investigació.
Article 116. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Denominació del museu Import de l'entrada (PTA)
1. Museu de la Valltorta 207
2. Museu de Belles Arts de València 363
Article 117. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es visiten els museus a què fa referència l'article 113 d'aquesta llei i es farà efectiva mitjançant adquisició de l'entrada corresponent, en aquest moment.
CAPITOL III
Taxes per serveis acadèmics no universitaris
Article 118. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació pels centres dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència dels serveis educatius relatius al Curs d'Orientació Universitària (COU) a què fa referència l'article 121 d'aquesta llei.
Article 119. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els sol·licitants dels serveis a què es refereix l'article anterior.
Article 120. Exempcions i bonificacions
Un. Gaudiran d'exempció total del pagament d'aquesta taxa els alumnes membres de famílies nombroses d'honor i de 2.ª categoria.
Dos. Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota corresponent per aquesta taxa els alumnes membres de famílies nombroses de 1.ª categoria.
Tres. Gaudiran d'exempció total del pagament d'aquesta taxa els alumnes que tinguen la condició de becaris del Ministeri de Cultura, Educació i Ciència per al mateix nivell educatiu. A aquest efecte, els alumnes que en formalitzar la matrícula hagen sol·licitat una beca al ministeri esmentat, si s'acullen a aquesta exempció, no pagaran en aquest moment l'import corresponent a la matrícula, sense perjudici de l'obligació de fer-ho una vegada rebuda comunicació denegatòria de la beca. L'impagament de la taxa abans de l'acabament del curs escolar comportarà l'anul·lació automàtica de la matrícula, i la de tots els efectes que se'n deriven, llevat que es done el cas que, una vegada acabat el curs escolar, no se li haja comunicat la concessió de la beca a l'alumne, en aquest cas el centre cobrarà la taxa acadèmica corresponent, sense perjudici de les devolucions que pertoquen si finalment aquestes són concedides.
Article 121. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Modalitat de matrícula Import (PTA)
1. Curs complet 5.080
2. Assignatures soltes 851 cadascuna
Article 122. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formalitze la matrícula.
CAPITOL IV
Taxa per serveis administratius derivats de l'activitat
acadèmica de nivell no universitari
Article 123. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis a què fa referència l'article 126 d'aquesta llei
Article 124. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els sol·licitants dels serveis que s'indiquen en l'article anterior que cursen ensenyaments no obligatoris.
Article 125. Exempcions i bonificacions
Un. Gaudiran d'exempció total del pagament d'aquesta taxa els alumnes membres de famílies nombroses i de 2.ª categoria.
Dos. Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota corresponent per aquesta taxa els alumnes membres de famílies nombroses de 1.ª categoria.
Article 126. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servei Import (PTA)
1. Formació d'expedients de convalidació
d'estudis realitzats a l'estranger 3.052 cadascú
2. Expedició i impressió de títols, certificats i diplomes acadèmics, docents i professionals de la competència de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i l'expedició de duplicats, a petició de les persones interesades i per causes imputables a aquestes.
2.1 Títol de Batxillerat 5.676
2.2 Títol tècnic 2.317
2.3 Títol de tècnic superior 5.677
2.4 Certificat d'aptitud del cicle superior
d'idiomes 2.722
2.5 Títol superior d'Art Dramàtic 15.844
2.6 Títol de Disseny 5.206
2.7 Títol professional de Música 2.734
2.8 Títol professional de Dansa 2.734
2.9 Títol superior de Dansa 15.844
2.10 Títol superior de Música 15.844
2.11 Títol de Conservació i Restauració de Béns
Culturals 5.206
3. Expedició del Llibre de Qualificacions
(BUP, Batxillerat i Cicles Formatius) 471
4. Expedició de certificats acadèmics, inclosos
els relatius al Llibre de Qualificacions
(BUP, Batxillerat i cicles formatius) 284 cadascuna
5. Expedició de targetes d'identitat d'alumnes
(sempre que no siguen d'ensenyament
obligatori) 136 cadascuna
Article 127. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud de expedició o es formalitze la matrícula.
CAPITOL V
Taxa per inscripció en proves selectives i en proves
de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià
i per expedició de certificats de fulls de serveis
Article 128. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis administratius següents:
1. Inscripció en les proves per a la selecció del personal docent que efectue la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
2. Inscripció en les proves per a cadascun dels nivells de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
3. Formació d'expedients per a les proves selectives d'accés a cossos docents.
4. Expedició de certificats de fulls de serveis del personal docent no universitari.
Article 129. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els sol·licitants dels serveis detallats en l'article anterior.
Article 130. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servei Import (PTA)
1. Inscripció
1.1 En proves selectives per a l'accés
a cossos docents
1.1.1 Cossos del grup A 3.529 per prova
1.1.2 Cossos del grup B 2.351 per prova
1.2 En proves de la Junta Qualificadora
de Coneixements de Valencià 1.431 per prova,
independentent
del nivell.
2. Formació d'expedients per a les proves
selectives d'accés a cossos docents 478
3. Expedició de certificats de fulls
de serveis de personal docent
no universitari 284 cadascuna
Article 131. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud d'inscripció o expedició.
CAPITOL VI
Taxa per ensenyaments de música, dansa,
art dramàtic i idiomes
Article 132. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació de serveis acadèmics i administratius pels conservatoris de música, conservatoris de dansa, escoles d'art dramàtic i escoles oficials d'idiomes de la xarxa pública de la Generalitat i altres centres reconeguts i autoritzats.
Article 133. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones que es matriculen com a alumnes en els centres a què fa referència l'article anterior.
Article 134. Exempcions i bonificacions
Un. Els alumnes membres de famílies nombroses gaudiran, a l'efecte d'aquesta taxa, de les exempcions i bonificacions següents:
1. Exempció total, per tots els epígrafs del quadre de tarifes següent de l'article 135 d'aquesta llei, els alumnes membres de famílies nombroses d'honor i de 2.ª categoria.
2. Bonificació del 50% de l'import de la taxa, per tot els epígrafs del quadre de tarifes de l'article 135 d'aquesta llei, els alumnes membres de famílies nombroses de 1.ª categoria.
Dos. Els alumnes beneficiaris de beques regulades pel Reial Decret 2.228/1983, de 28 de juliol, estaran exempts del pagament de la taxa pels conceptes següents:
1. Matrícula per assignatura.
2. Assignatura pendent.
3. Examen de revàlida o aptitud.
4. Drets d'examen (cicles elemental i superior).
5. Prova d'accés.
Article 135. Tipus de gravamen
Un. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servei Import (PTA)
I ENSENYAMENTS DE MUSICA
1. Pertanyents a plans en extinció
1.1 Alumnat oficial de conservatoris
de la xarxa pública de la Generalitat
1.1.1 Assignatura de grau mitjà 6.270
1.1.2 Assignatura de grau superior 12.535
1.1.3 Assignatures pendents
1.1.3.1 De grau mitjà 7.520
1.1.3.2 De grau superior 15.045
1.2 Alumnat de centres adscrits a conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat, classificats com a centres reconeguts o autoritzats segons el Decret 1.987/1964 (sense plenes competències acadèmiques).
Examen de fi de grau o de curs 1.965 per assignatura
1.3 Alumnat lliure
1.3.1 Inscripció 2.475
1.3.2 Examen 1.965 per assignatura
1.3.3 Proves extraordinàries de febrer 1.965 per assignatura
1.4 Prova d'accés al grau superior 7.855 per especialitat
1.5 Proves extraordinàries per a l'obtenció
del diploma elemental (Pla 1966) 5.805
2. Ensenyaments LOGSE
2.1 Alumnat oficial de conservatoris de la xarxa
pública de la Generalitat
2.1.1 Grau elemental
2.1.1.1 Curs complet 4.580 per assignatura
2.1.1.2 Assignatures pendents 5.495 cadascuna
2.1.1.3 Repetició de curs 5.950 per assignatura
2.1.2 Prova d'accés al grau mitjà 6.830
2.1.3 Grau mitjà
2.1.3.1 Curs complet 6.870 per assignatura
2.1.3.2 Assignatures pendents 8.240 cadascuna
2.1.3.3 Repetició curs 8.930 per assignatura
3. Cursos especials monogràfics 12.135 per curs
4. Serveis generals
4.1 Expedició de certificats oficials 2.480 cadascun
4.2 Obertura d'expedients 2.480 cadascuna
4.3 Expedició o renovació de la targeta
d'identitat 535
4.4 Trasllat d'expedient o matrícula viva 2.480
4.5 Expedició del Llibre d'escolaritat 480
II ENSENYAMENTS DE DANSA
1. Pertanyents a plans en extinció
1.1 Alumnat oficial de conservatoris
de la xarxa pública de la Generalitat
1.1.1 Curs complet 4.855 per assignatura
1.1.2 Assignatures pendents 8.495 per assignatura
1.2 Alumnat de centres adscrits
a conservatoris de la xarxa pública
de la Generalitat classificats com a
centres reconeguts o autoritzats
segons el Decret 1.987/1964 (sense
plenes competències acadèmiques).
1.2.1 Examen fi de curs o d'estudis 2.430 per assignatura
1.3 Alumnat lliure
1.3.1 Inscripció 2.475
1.3.2 Examen 2.430 per assignatura
1.3.3 Proves extraordinàries de febrer 2.430 per assignatura
2. Ensenyaments LOGSE
2.1 Alumnat oficial de conservatoris
de la xarxa pública de la Generalitat
2.1.1 Grau elemental
2.1.1.1 Curs complet 6.070 per assignatura
2.1.1.2 Assignatures pendents 9.710 cadascuna
2.1.1.3 Repetició de curs 7.280 per assignatura
2.1.2 Prova d'accés al grau mitjà 6.830
2.1.3 Grau mitjà
2.1.3.1 Curs complet 9.105 per assignatura
2.1.3.2 Assignatures pendents 14.570 cadascuna
2.1.3.3 Repetició de curs 10.925 per assignatura
3. Cursos especials monogràfics 12.135 per nivell
4. Serveis generales
4.1 Expedició de certificats oficials 2.480 cadascun
4.2 Obertura d'expedients 2.480 cadascun
4.3 Expedició o renovació
de la targeta d'identitat 535
4.4 Trasllat d'expedient o matrícula viva 2.480
4.5 Expedició del Llibre d'escolaritat 480
III ENSENYAMENTS D'IDIOMES
1. A extingir (Pla antic, anterior a
la Llei 29/1982, de 24 de juny)
1.1 Alumnat lliure
1.1.1 Matrícula 1.965 per idioma i curs
1.1.2 Examen de revàlida o aptitud 5.850
2. Pla nou (RD 1.523/1989, de 1 de desembre,
i Decret 48/1993, de 5 d'abril,
del Govern Valencià)
2.1 Alumnat oficial
2.1.1 Matrícula 5.850 per idioma i curs
2.1.2 Repetició de curs 7.020 per idioma
2.1.3 Prova de nivell (ensenyaments presencials)
o valoració inicial de l'alumne
(ensenyaments a distància) 3.435
2.2 Alumnat lliure (matrícula del cicle elemental
o superior) 5.850
3. Cursos especials monogràfics 12.135 per nivell
4. Serveis generals
4.1 Expedició de certificats oficials 2.480 cadascun
4.2 Obertura d'expedients 2.480 cadascun
4.3 Expedició o renovació de la targeta
d'identitat 535
4.4 Trasllat d'expedient o matrícula viva 2.480
IV ENSENYAMENTS D'ART DRAMATIC
1. Pertanyents a plans en extinció
(prova extraordinària per fi
pla d'estudis) 2.490 per assignatura
2. Ensenyaments LOGSE
2.1 Curs complet 5.935 per assignatura
2.2 Assignatures pendents 11.690 cadascuna
2.3 Prova d'accés 6.830
3. Cursos especials monogràfics 12.135 per nivell
4. Serveis generals
4.1 Expedició de certificats oficials 2.480 cadascun
4.2 Obertura d'expedients 2.480 cadascun
4.3 Expedició o renovació de la targeta
d'identitat 535
4.4 Trasllat d'expedient o matrícula viva 2.480
Dos. A l'efecte d'aplicació del quadre de tarifes de l'apartat un anterior, seran d'aplicació les regles següents:
1.ª) En relació amb els ensenyaments de música i dansa, els alumnes oficials pagaran, a més de les quanties corresponents a l'epígraf respectiu, les del seu mateix epígraf 4 que en cada cas pertoquen. Aquest mateix criteri resultarà aplicable, per als mateixos ensenyaments, a l'alumnat de centres adscrits a conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat classificats com a centres reconeguts o autoritzats segons el Decret 1.987/1964 i a l'alumnat lliure.
2.ª) Els alumnes d'ensenyaments de música que sol·liciten la realització de la prova d'accés al grau superior o les proves extraordinàries d'extinció de grau sols pagaran les quanties que, respectivament, corresponguen pels epígrafs 1.4 i 1.5 de la tarifa I.
3.ª) L'alumnat de conservatoris dependents de corporacions locals i de centres autoritzats de música i dansa en la nova ordenació del sistema educatiu, que es troben adscrits a efectes administratius a conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat, pagaran únicament el primer any que es matriculen les quanties corresponents a l'epígraf 4.2 dels serveis generals de la Tarifa I. En el cas que sol·liciten algun servei addicional dels recollits en aquest epígraf 4, pagaran també les quanties corresponents a aquests serveis. A aquest efecte, la secretaria del centre oficial corresponent, a partir de les dades comunicades pel centre adscrit, omplirà el document d'ingrés oportú, que entregarà a l'esmentat centre adscrit perquè aquest, en el termini del 15 dies següents, efectue el pagament. En aquest aquest mateix termini, haurà de presentar en l'esmentat centre oficial una còpia del dit document segellada per l'entitat col·laboradora en què haja efectuat l'ingrés.
4.ª) En el cas d'ensenyaments d'idiomes, els alumnes que es matriculen en el règim d'ensenyament a distància pagaran únicament el primer any la quantia corresponent a l'epígraf 4.2 de la tarifa III. En el mateix tipus d'ensenyaments, els alumnes que sol·liciten el certificat del cicle elemental pagaran la quantia corresponent a l'epígraf 4.1 d'aquest apartat.
5.ª) En els casos de trasllat d'expedient o de matrícula viva es tindrà en compte:
- Quan un alumne sol·licite el trasllat del seu expedient pagarà en el seu centre d'origen la quantia corresponent a l'epígraf 4.4 de la Tarifa de què es tracte. D'altra banda, aquest centre expedirà, sense cap cost per a l'interessat, el certificat acadèmic oportú que enviarà al centre de destinació.
- Quan un alumne sol·licite el trasllat de matrícula viva, i una vegada confirmada l'existència de plaça pel centre de destinació, pagarà en el centre d'origen la quantia corresponent a l'epígraf 4.4 de la tarifa de què es tracte i en el de destinació la corresponent a l'epígraf 4.3. Si el centre d'origen no pertany a la xarxa pública de la Generalitat, el centre de destinació percebrà, a més, la quantia corresponent a la matrícula del curs al qual l'alumne s'incorpore.
- El trasllat de matrícula viva o expedient no donarà lloc, en cap cas, al pagament de la quantia per l'epígraf 4.2 corresponent, excepte quan el centre d'origen estiga ubicat en una altra comunitat autònoma.
6.ª) Per les assignatures convalidades no caldrà pagar-ne l'import.
Article 136. Meritació i pagament
Un. La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, els alumnes podran fer efectiu el pagament d'una sola vegada, a l'inici del curs, o bé de forma fraccionada, en dos terminis iguals, que seran pagats el primer d'ells en formalitzar la matrícula i el segon durant la segona quinzena del mes de gener. L'impagament de qualsevol d'aquests terminis comportarà l'anul·lació automàtica de la matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats que per aquesta s'haguessen pagat. En qualsevol cas, la taxa corresponent al concepte 1.3.1 serà pagada íntegrament al temps de la matrícula.
Dos. Els alumnes a què fa referència l'apartat dos de l'article 134 d'aquesta llei, una vegada resolta la convocatòria corresponent de beques o ajudes, tindran dret, amb la presentació prèvia de l'oportuna credencial en la secretaria del centre, a la devolució de les quantitats satisfetes pels conceptes pels quals es troben exempts.
CAPITOL VII
Taxa per serveis acadèmics universitaris
Article 137. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació per les universitats públiques de la Comunitat Valenciana del servei públic d'educació superior, en els ensenyaments encaminats a l'obtenció de títols oficials.
Article 138. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones que es matriculen com a alumnes en els centres i ensenyaments a què fa referència l'article anterior.
Article 139. Normes generals sobre tipus de gravamen
Un. La taxa s'exigirà, dins dels límits establits pel Consell d'Universitats, d'acord amb el que disposa en el quadre de tarifes en l'apartat un de l'article 147 d'aquesta llei.
Dos. La quantia de la taxa que grava els estudis encaminats a l'obtenció de títols o diplomes que no tinguen caràcter oficial serà fixada pel consell social de cada universitat.
Article 140. Normes especials sobre tipus de gravamen
Un. Els alumnes dels centres adscrits pagaran a la universitat, en concepte d'expedient acadèmic i de prova d'avaluació, el 25% de les taxes establides en els epígrafs 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de la tarifa I de l'article 143 d'aquesta llei. En tot cas, les altres taxes es pagaran íntegrament.
Dos. Els alumnes que obtinguen la convalidació de cursos complets o d'assignatures soltes i la validació o el reconeixement de crèdits per raó d'altres estudis o activitats realitzades en centres privats espanyols o en centres acadèmics estrangers, pagaran a la universitat, en concepte d'expedient acadèmic i de prova d'avaluació, el 25% de les taxes establides en els epígrafs 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de la tarifa I de l'article 147 d'aquesta llei. Les altres taxes es pagaran íntegrament. Per la convalidació d'estudis realitzats en centres públics espanyols no es meritarà cap taxa.
Tres. La matrícula dels crèdits per a adaptar als nous plans d'estudi els vigents anteriorment serà gratuïta.
Quatre. En el cas de matrícula d'assignatures o crèdits sense escolaritat per raó d'extinció de plans d'estudi, es pagarà a la universitat el 25% de les taxes que estableixen els epígrafs 1.2, 2.2, 3.2 i 4 de la tarifa I de l'article 147 d'aquesta llei, sense que resulte d'aplicació, a aquest efecte, el límit mínim de 30.000 pessetes establit en l'apartat set de l'article 143 d'aquesta llei.
Article 141. Criteris de fixació de les taxes
Un. En el cas d'estudis encaminats a l'obtenció de títols establits per l'estat, amb caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, els plans d'estudis dels quals hagen estat aprovats per les universitats i homologats pel Consell d'Universitats, d'acord amb les directrius generals pròpies també aprovades pel Govern de l'Estat, l'import de les matèries, assignatures o disciplines es calcularà d'acord amb el nombre de crèdits assignats a cada matèria, assignatura o disciplina, dins del grau d'experimentació en què es troben els ensenyaments encaminats al títol oficial que pretenga obtenir i segons es tracte de primera, segona, tercera o successives matrícules, d'acord amb l'epígraf 4 de la tarifa I de l'article 147 d'aquesta llei.
Dos. En el cas d'ensenyaments encaminats a l'obtenció de títols oficials no inclosos en l'apartat anterior, l'import del curs complet i de les assignatures soltes es calcularà segons es tracte de primera, segona, tercera o successives matrícules, d'acord amb els epígrafs 1, 2 i 3 de la tarifa I de l'article 147 d'aquesta llei.
Tres. Els crèdits corresponents a matèries de lliure elecció per a l'estudiant, per la configuració flexible del seu currículum, seran pagats segons la tarifa establida per a la titulació que es pretén obtenir, independentment del departament que impartisca aquests crèdits.
Article 142. Exercici del dret de matrícula
Un. En els plans d'estudi estructurats en assignatures, els alumnes es podran matricular d'assignatures soltes, independentment dels cursos als quals corresponguen, segons la normativa establida per cada universitat.
Dos. En els plans d'estudi estructurats pel sistema de crèdits, les universitats establiran el mínim i el màxim de crèdits en què es poden matricular els alumnes en cada curs acadèmic o període corresponent.
Tres. No obstant el que estableixen els dos apartats anteriors, els alumnes que inicien estudis han de matricular-se del curs complet o del total de crèdits corresponents a la càrrega lectiva assignada al primer curs en el pla d'estudis, o, si aquesta no està especificada, almenys de 60 crèdits.
Quatre. L'exercici del dret de matrícula establit en aquest article no obligarà a la modificació del règim d'horaris generals, que es determinarà per cada centre d'acord amb les necessitats docents dels seus plans d'estudi.
Cinc. En qualsevol cas, el dret a examen i avaluació corresponents a les assignatures matriculades es limitarà per les incompatibilitats acadèmiques derivades dels plans d'estudi. Amb aquesta finalitat, les universitats, mitjançant el procediment que determinen les juntes de govern respectives, podran fixar un règim d'incompatibilitats acadèmiques per a aquells plans d'estudis en què no estiguera establit prèviament.
Article 143. Modalitats de matrícula
Un. Les taxes que s'estableixen en l'article 147 d'aquesta llei es podran pagar: A) Tractant-se de cursos estructurats en assignatures, per curs complet o per assignatures soltes; B) Tractant-se de cursos estructurats en crèdits, per crèdits.
Dos. En el supòsit recollit en la lletra A de l'apartat un anterior, es diferenciaran tres modalitats d'assignatures: anuals, quadrimestrals i trimestrals. Aquesta classificació l'establirà cada universitat d'acord amb el nombre d'hores lectives que figure en els plans d'estudis respectius. La quantia de la taxa que s'ha d'aplicar a les assignatures quadrimestrals i trimestrals serà la meitat i la tercera part, respectivament, de la que estableix la tarifa I de l'article 147 d'aquesta llei per a assignatures anuals.
Tres. En el supòsit recollit en la lletra B de l'apartat un anterior, l'import de la taxa que s'ha d'aplicar a un crèdit corresponent a un pla d'estudis no estructurat segons el Reial Decret 1.497/1987 serà el quocient entre l'import de la taxa corresponent al curs complet i el nombre de crèdits de què conste aquest curs. L'import dels crèdits de plans d'estudis estructurats segons el reial decret esmentat serà el que estableix l'epígraf 4 de la tarifa I de l'article 147 d'aquesta llei, segons el grup d'estudis al qual el curs es trobe adscrit.
Quatre. La quantia de la taxa establida per assignatures soltes tindrà en compte si el curs al qual aquestes corresponen està constituït per menys de set assignatures anuals o no. A aquest efecte, una assignatura anual equivaldrà a dues assignatures quadrimestrals i a tres trimestrals.
Cinc. En els plans d'estudis estructurats en assignatures, quan un alumne es matricule en una mateixa assignatura per segona vegada, la quantia s'incrementarà en un 10%, si es matricula per tercera vegada, l'import s'incrementarà en un 20%; si es matricula per quarta o successives vegades l'increment serà del 30%. En tot cas, quan un alumnes es matricule d'assignatures soltes corresponents totes elles a un mateix curs d'un pla d'estudis estructurat en assignatures, l'import de la matrícula no podrà excedir del fixat per a un curs complet, o, si en alguna assignatura es tracta de tercera o posterior matrícula, de l'import del curs complet incrementat en un 40%.
Sis. En els plans d'estudis estructurats pel sistema de crèdits, quan un alumne es matricule d'un crèdit per segona vegada, l'import d'aquesta matrícula s'incrementarà un 10%. Si es matricula per tercera vegada s'incrementarà en un 20% Si es matricula per quarta vegada o posteriors l'increment serà del 30%.
Set. Quan l'alumne es matricule d'assignatures soltes o per crèdits, l'import total de la matrícula, per la totalitat d'apartats de la tarifa, no podrà ser inferior a 30.000 pessetes. No obstant això, aquesta quantia mínima no s'aplicarà si l'alumne té pendents per a acabar els seus estudis un nombre d'assignatures o de crèdits el total dels quals no supere aquesta quantitat mínima.
Article 144. Forma de pagament
Un. En el supòsit de matrícula anual, els alumnes tindran dret a escollir la forma de pagament de les taxes establides per als diferents estudis universitaris. Podran fer efectiu el pagament d'una sola vegada, a l'inici del curs, o bé de forma fraccionada, en dos terminis iguals, que seran ingressats el primer en formalitzar la matrícula i el segon durant la segona quinzena del mes de gener. L'impagament d'algun d'aquests terminis comportarà l'anul·lació automàtica de la matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats que s'hagen pagat.
Dos. Quan per raó de l'impagament d'una matrícula aquesta haja estat objecte d'anul·lació en els dos últims cursos acadèmics, serà exigit com a requisit per a l'admissió d'una nova matrícula el previ pagament del total import d'aquesta.
Article 145. Exempcions i bonificacions
Un. D'acord amb el que disposa el Reial Decret 2.298/1983, de 28 de juliol, pel qual es regula el sistema de beques i altres ajudes a l'estudi, els alumnes que reben una beca a càrrec dels pressupostos generals de l'estat estaran exempts del pagament de la taxa establida en la tarifa I de l'article 147 d'aquesta llei.
Dos. Els alumnes que en formalitzar la matrícula s'acullen a l'exempció de taxes, perquè hagen sol·licitat la concessió d'una beca, i posteriorment no obtinguen la condició de becaris o els siga revocada la beca concedida, estaran obligats a pagar la taxa corresponent a la matrícula formalitzada dins dels 20 dies següents a la recepció de la notificació del pagament. L'impagament de la taxa esmentada comportarà l'anul·lació automàtica de la matrícula en totes les assignatures o crèdits, en els termes establits en la legislació vigent.
Tres. Els organismes que concedisquen les beques o ajudes a l'estudi a càrrec dels pressupostos generals de l'estat, i la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència en el cas de beques a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, compensaran a les universitats l'import de les taxes no satisfetes pels alumnes becaris, fins on arriben els crèdits autoritzats amb aquesta finalitat en el seu pressupost de despeses, sense perjudici de la compensació inclosa en els mateixos pressupostos de les universitats respectives.
Quatre. L'obtenció de matrícula de honor, en una o diverses assignatures corresponents a uns mateixos estudis, donarà lloc en el curs immediat posterior a una bonificació en la matrícula de l'any equivalent a l'import del nombre d'aquestes assignatures. En el cas dels ensenyaments estructurats en crèdits, la bonificació s'efectuarà sobre el mateix nombre de crèdits que componguen la matèria en què s'haja obtingut la matrícula d'honor.
Cinc. Els alumnes amb matrícula de honor en l'avaluació global del Curs d'Orientació Universitària o amb premi extraordinari en el Batxillerat gaudiran, durant el primer any i per una sola vegada, d'exempció total del pagament de les taxes per matrícula.
Sis. Els alumnes membres de famílies nombroses gaudiran dels beneficis fiscals següents:
1. Exempció total del pagament de les taxes regulades en aquest capítol, els de famílies nombroses d'honor i de 2.ª categoria.
2. Bonificació del 50% del pagament dels drets de matrícula, els de famílies nombroses de 1.ª categoria.
Set. Gaudiran d'exempció total del pagament de les taxes els alumnes que hagen estat víctimes de bandes armades i elements terroristes, i els seus cònjuges no separats legalment i fills, sempre que el nexe causal entre les activitats delictives i el resultat lesiu haja estat determinat en expedient administratiu instruït a l'efecte pel procediment establit en el Reial Decret 673/1992, de 19 de juny, o per resolució judicial ferma.
Article 146. Cursos de doctorat
L'import dels cursos o seminaris de cada programa de doctorat es calcularà amb el nombre de crèdits assignats a cada curs, seminari o matèria.
Article 147. Quadre de tarifes
Un. Les tarifes aplicables per a la quantificació d'aquesta taxa són les següents:
Modalitat de tarifa Descripció Import (PTA)
Tarifa I ACTIVITAT DOCENT (Estudis en facultats i escoles tècniques superiors, en qualsevol dels seus cicles, inclosos els cursos d'adaptació per a l'accés de titulats d'escoles universitàries a aquestes, en col·legis universitaris i en escoles universitàries).
1. Estudis encaminats a l'obtenció dels títols de llicenciat en Belles Arts, en Ciències (incloses les constituïdes d'acord amb el Decret 1.975/1973, de 26 de juliol), Informàtica, Farmàcia, Medicina i Odontologia, d'arquitecte, enginyer, arquitecte tècnic i enginyer tècnic i de diplomat en Infermeria, Estadística, Fisioteràpia, Informàtica i Optica.
1.1 Curs complet 93.532
1.2 Assignatures soltes
1.2.1 Assignatura anual corresponent a un curs
de menys de set assignatures anuals 24.329
1.2.2 Assignatura anual corresponent a un curs
de set o més assignatures anuals 16.107
2. Altres estudis encaminats a títols oficials
de primer i segons cicle distints dels
especificats en l'epígraf 1 anterior.
2.1 Curs complet 66.024
2.2 Assignatures soltes
2.2.1 Assignatura anual corresponent a un curs
de menys de set assignatures anuals 16.837
2.2.2 Assignatura anual corresponent a un curs
de set o més assignatures anuals 11.221
3. Institut Valencià d'Educació Física
3.1 Curs complet 77.447
3.2 Assignatures soltes
3.2.1 Assignatura anual corresponent a un curs
de menys de set assignatures anuals 20.135
3.2.2 Assignatura anual corresponent a un curs
de set o més assignatures anuals 13.319
4. Ensenyaments estructurats per crèdits
4.1 Estudis encaminats a l'obtenció dels títols
de llicenciat en Dret, Filosofia, Història,
Humanitats, Pedagogia, Sociologia
i de Diplomat en Relacions Laborals
i Treball Social 941 per crèdit
4.2 Estudis encaminats a l'obtenció dels títols
de llicenciat en Administració i Direcció
d'Empreses, Comunicació Audiovisual,
Economia, Ciències i Tècniques Estadístiques,
Filologia Alemanya, Filologia Arab,
Filologia Catalana, Filologia Clàssica,
Filologia Francesa, Filologia Hispànica,
Filologia Anglesa, Filologia Italiana,
Geografia, Història de l'Art, Investigació
i Tècniques de Mercat, Matemàtiques,
Traducció i Interpretació, Documentació,
Psicopedagogia i de diplomat en Ciències
Empresarials i Gestió i Administració Pública,
Educació Social, Estadística, i mestre
en les diferents especialitats,
Biblioteconomia i Documentació
1.017 per crèdit
4.3 Estudis encaminats a l'obtenció
dels títols de llicenciat de Belles Arts,
diplomat en Turisme, Física,
i Psicologia 1.116 per crèdit
4.4 Estudis encaminats a l'obtenció dels títols
d'arquitecte, arquitecte tècnic, llicenciat
en Biologia, Bioquímica, Ciències Ambientals,
Ciència i Tecnologia dels Aliments, Química,
Veterinària, Enginyer i Enginyer Tècnic i
de Diplomat en Optica i Optometria 1.378 per crèdit
4.5 Estudis encaminats a l'obtenció
dels títols de llicenciat en Medicina,
Odontologia i de diplomat en
Infermeria i Fisioteràpia 1.438 per crèdit
5. Estudis encaminats a l'obtenció
del títol de doctor
5.1 Compresos entre els detallats
en l'epígraf 1 6.548 per crèdit
5.2 Compresos entre els detallats
en l'epígraf 2 4.673 per crèdit
6. Especialitats
6.1 Mèdiques, que no requerisquen
la formació hospitalària a la qual
es refereix l'apartat tercer
de l'annex del Reial Decret 127/1984,
d'11 de gener, en unitats docents
acreditades 3.785 per crèdit
6.2 Anàlisis clíniques (de Farmàcia)
en escoles professionals reconegudes
pel Reial Decret 2.708/1982,
de 15 d'octubre 3.785 per crèdit
6.3 D'Infermeria, en unitats docents acreditades
segons el Reial Decret 992/1987,
de 3 de juliol 966 per crèdit
Tarifa II. AVALUACIO I PROVES
1. Proves d'aptitud per a l'accés
a la universitat 7.481
2. Projecte de fi de carrera 13.748
3. Prova de conjunt per a l'homologació
de títols estrangers d'educació superior 13.748
4. Curs d'iniciació i orientació
per a majors de 25 anys 11.154
5. Examen de tesi doctoral 13.748
6. Per a l'obtenció, per convalidació, del títol
de diplomat o enginyer tècnic d'escola
universitària 13.748 en concepte
d'avaluació acadèmica
i professional i 22.903
pels treballs exigits
7. Proves d'aptitud per a l'accés
a l'Institut Valencià d'Educació Física,
a Belles Arts i a Traducció i Interpretació 7.481
Tarifa III. TITOLS I SECRETARIA
1. Expedició de títols acadèmics
1.1 Títol de doctor 21.544
1.2 Títol de llicenciat, arquitecte o enginyer 14.456
1.3 Títol de diplomat, arquitecte tècnic,
enginyer tècnic o mestre 7.054
1.4 Duplicats dels títols anteriors,
per pèrdua o modificació 854
2. Secretaria
2.1 Obertura d'expedient acadèmic, per inici d'estudis
en un centre i trasllat, i expedició de certificats
acadèmics 2.617
2.2 Compulsa de documents 1.022 cadascuna
2.3 Expedició de targetes d'identitat 562 cadascuna
2.4 Expedició de duplicats de targetes de
proves d'aptitud per a l'accés a la universitat 1.022
Dos. Sense perjudici del que disposen els articles 1, apartat tres, i 5 d'aquesta llei, i a l'efecte de l'aplicació del quadre de tarifes següent de l'apartat un anterior, el Govern Valencià podrà fixar anualment els imports d'aquest, dins dels límits fixats amb aquest efecte pel Consell d'Universitats i introduir en ell noves titulacions o serveis universitaris susceptibles de ser retribuïts mitjançant aquesta taxa.
Article 148. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, llevat de que disposa l'apartat un de l'article 144 d'aquesta llei, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formalitze la sol·licitud o matrícula.
CAPITOL VIII
Taxa pels serveis prestats en centres
d'Ensenyament Infantil
Article 149. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació de serveis d'ensenyament en els centres d'Ensenyament Infantil de la xarxa de centres de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Article 150. Subjecte passiu
Un. Són subjectes passius d'aquesta taxa els representants legals dels alumnes dels centres a què fa referència l'article anterior, i, en particular, els pares. A l'efecte d'aquest capítol s'entendrà per fills tant els fills pròpiament dits com, en general les persones de les quals es tinga la representació legal. De la mateixa manera, la referència que en aquest capítol es fa als pares haurà d'entendre's feta, si escau, als altres representants legals dels alumnes.
Dos. Quan la representació legal d'un mateix alumne corresponga a més d'una persona tots els representants legals d'aquest alumne respondran solidàriament del pagament de la taxa corresponent als serveis prestats a l'alumne esmentat.
Article 151. Tipus de gravamen
Un. La quantia d'aquesta taxa es determinarà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent, on el tipus de gravamen, situat en la intersecció de les distintes files i columnes, s'expressa en pessetes per fill i mes:
Nombre de fills
Ingressos de la unitat Un Dos Tres Quatre
familiar (PTA) o més
De 908.881 a 1.817.760 3.720 3.010 2.265 1.630
De 1.817.761 a 2.726.640 7.440 6.375 5.320 4.110
De 2.726.641 a 3.635.520 10.670 10.065 8.930 7.870
Més de 3.635.520 12.045, independentment
del nombre de fills
Dos. A l'efecte de les tarifes recollides en el quadre de l'apartat un anterior, seran d'aplicació les regles següents:
1.ª) Constitueixen modalitats d'unitat familiar: a) La integrada pels cònjuges no separats legalment i, si n'hi haguera, els fills menors de 26 anys que hi convisquen i no perceben cap tipus d'ingrés; b) La formada pel pare o la mare i els fills que reunisquen els requisits a què fa referència la lletra a anterior. A l'efecte del que disposen ambdues lletres, ningú podrà formar part de dues o més unitats familiars al mateix temps.
2.ª) Els ingressos de la unitat familiar estaran formats: a) En el supòsit de la lletra a de la regla 1.ª anterior, la base imponible corresponent als cònjuges, determinada mitjançant aplicació de les normes de l'impost sobre la renda de les persones físiques; b) En el supòsit de la lletra b d'aquesta regla, la base imponible corresponent al pare o la mare, segons es tracte, determinada així mateix, mitjançant l'aplicació de les normes citades.
3.ª) Els centres requeriran als obligats al pagament dels preus regulats en aquest decret, durant el mes de setembre de cada any, perquè acrediten la composició de la unitat familiar, acreditació que s'haurà de fer mitjançant presentació de còpia compulsada del Llibre de família. L'acreditació dels ingressos de la unitat familiar s'efectuarà, previ requeriment també en aquest mes, mitjançant presentació de còpia del corresponent model 101, segellat com cal per l'entitat on fou presentat, amb detall de tots els fulls, inclòs el document d'ingrés o devolució, al qual s'adjuntarà declaració responsable, firmada pels obligats al pagament, que els fills de menors de 26 anys que conviuen amb ells manquen de renda i que no hi ha més rendes, per a cap membre de la unitat familiar, que les declarades. No obstant això, si no hi ha obligació de presentar declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques, l'aportació del model 101 esmentat serà substituïda per un certificat negatiu a l'efecte d'aquest impost, expedit per la Delegació o Administració de l'Agència Estatal de Administració Tributària competent.
4.ª) La falta d'acreditació del nombre de membres de la unitat familiar determinarà l'aplicació, per a cada nivell d'ingressos, de la tarifa corresponent al mínim nombre de fills. De la mateixa manera, la falta d'acreditació dels ingressos de la unitat familiar comportarà l'aplicació, per a cada nombre de fills, de la tarifa corresponent als ingressos del tram màxim.
5.ª) Una vegada establida la tarifa aplicable, aquesta no podrà ser revisada durant el curs corresponent, encara que varien les condicions (ingressos de la unitat familiar i/o nombre de fills) que van servir de base per a la fixació.
6.ª) El centre tindrà dret a la comprovació de tota la documentació presentada i podrà sol·licitar als subjectes passius els aclariments que necessite sobre aquesta i efectuar els requeriments d'esmena dels efectes i omissions advertits que considere oportuns, i si escau, practicarà les liquidacions complementàries que en conseqüència pertoquen.
7.ª) En qualsevol cas, els serveis d'ensenyament prestats a alumnes de tres o més anys seran gratuïts.
Article 152. Meritació i pagament
Un. La taxa es meritarà, pels serveis que s'han de prestar durant cada mes natural, el primer dia del mes, i s'haurà de fer efectiva en la primera desena hàbil d'aquest, d'acord amb el procediment que es descriu en l'apartat dos següent:
Dos. El centre practicarà la liquidació corresponent a cada mes mitjançant la utilització del model d'ingrés oportú, que el subjecte passiu haurà de recollir en el mateix centre en els últims dies del mes anterior i pagar en qualsevol de les entitats col·laboradores que en aquest model s'indiquen; una vegada ingressat presentarà en el centre còpia segellada com cal de l'exemplar per a l'interessat.
Tres. Sense perjudici del que disposa l'apartat dos precedent, aquells centres que ho consideren oportú podran optar pel sistema de domiciliació bancària per al cobrament d'aquesta taxa. Per a això presentaran al cobrament, en l'entitat designada a aquest efecte pel subjecte passiu, en els cinc primers dies de cada mes, el model d'ingrés corresponent, l'import del qual serà carregat en el compte que adjunt al model s'indique. A aquest efecte, els subjectes passius hauran d'assenyalar el compte de càrrec dels distints rebuts, que necessàriament haurà de pertànyer a alguna de les entitats col·laboradores de la Generalitat. En qualsevol cas, s'expedirà un model d'ingrés per la taxa corresponent als serveis prestats a cada alumne, sense que, en cap cas, resulte procedent l'acumulació dels imports corresponents als serveis prestats a dos o més alumnes en un mateix model d'ingrés.
CAPITOL IX
Taxa per l'expedició del carnet jove
Article 153. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'expedició del carnet jove.
Article 154. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els sol·licitants del carnet a què fa referència l'article anterior.
Article 155. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà a raó de 1.000 pessetes per carnet.
Article 156. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan s'expedisca el carnet. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud corresponent.
CAPITOL X
Taxa per la utilització de les instal·lacions del
Complex Educatiu de Cheste
Article 157. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització de les instal·lacions del Complex Educatiu de Cheste a les quals fa referència l'article 160 d'aquesta llei.
Article 158. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els usuaris de les instal·lacions a les quals fa referència l'article anterior.
Article 159. Exempcions
Es troben exempts del pagament d'aquesta taxa els usuaris següents:
1. L'alumnat del Complex Educatiu.
2. El personal al servei de l'administració de la Generalitat amb destinació en el Complex Educatiu.
3. Els escolares que participen en les finals autonòmiques dels jocs esportius de la Generalitat que es realitzen en el Complex Educatiu.
Article 160. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus d'usuari Import (PTA)
1. PARTICIPANTS EN ACTIVITATS
REALITZADES EN EL COMPLEX EDUCATIU
1.1 Esportives
1.1.1 Piscines
1.1.1.1 Utilització per grups (grups
de fins a 10 persones) 1.210 per grup,
per cada carrer
utilitzat i hora
1.1.1.2 Utilització individual
1.1.1.2.1 Piscina coberta 365 per persona i hora
1.1.1.2.2 Piscina descoberta 240 per persona i hora
1.1.2 Pistes esportives 605 per hora
1.1.3 Camp de futbol 2.420 per hora
1.1.4 Pavelló cobert (gimnàs) 1.815 per hora
1.1.5 Pavelló cobert doble 3.630 per hora
1.1.6 Pistes d'atletisme 1.815 per hora
1.1.7 Saló d'actes (paranimf)
1.1.7.1 Sessió completa de matí o vesprada 30.250
1.1.7.2 Dia complet 45.375
1.8 Sales de capacitat
per a 200 persones 3.025 per grup i hora
1.9 Aules 605 per grup i hora
2. RESTANTS USUARIS
2.1 Esportives
2.1.1 Piscines
2.1.1.1 Utilització per grups
(grups de fins a 10 persones) 2.420 per grup,
per cada carrer
utilitzat i hora
2.1.1.2 Utilització individual
2.1.1.2.1 Piscina coberta 485 per persona i hora
2.1.1.2.2 Piscina descoberta 365 per persona i hora
2.1.2 Pistes esportives 1.210 per hora
2.1.3 Camp de futbol 4.840 per hora
2.1.4 Pavelló cobert (gimnàs) 3.630 per hora
2.1.5 Pavelló cobert doble 7.260 per hora
2.1.6 Pistes d'atletisme 3.630 per hora
2.1.7 Saló d'actes (paranimf)
2.1.7.1 Sessió completa de matí o vesprada 60.500
2.1.7.2 Dia complet 90.750
2.1.8 Sales de capacitat per a 200 persones 6.050 per
grup i hora
2.1.9 Aules 1.210 per grup i hora
Article 161. Meritació i pagament
La taxa es meritarà en el moment en què comence la utilització efectiva de les instal·lacions corresponents. No obstant això, l'import s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud d'ús.
TITOL VI
Conselleria de Sanitat
CAPITOL I
Taxa per serveis sanitaris
Article 162. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació per la Conselleria de Sanitat, tant d'ofici com a instància de part, dels serveis sanitaris que es detallen en l'article 164 d'aquesta llei.
Article 163. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones a les quals es presten els serveis sanitaris a què fa referència l'article anterior.
Article 164. Bases i tipus
Un. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Descripció Import (PTA)
Grup I. Estudis i informes previs a l'autorització d'obres de nova construcció o reforma (sempre que siga necessària l'autorització sanitària per al seu funcionament o inscripció en algun registre sanitari) per cada projecte,
el 0,25% de l'import
del pressupost total
(execució d'obra civil i instal·lacions),
amb un límit màxim de 8.340
Grup II. Inspecció de construccions, locals, instal·lacions, indústries, activitats i espectacles i emissió d'informe i certificats quan escaiga
% Escala
1. Estacions d'autobusos privades 100 I
2. Aigües potables privades 100 I
3. Aigües residuals privades 100 I
4. Safareigs privats 100 I
5. Criptes dins de cementeris 100 I
6. Criptes fora de cementeris 200 I
7. Habitatges, apartaments, bungalous i vil·les
en règim de lloguer. 100 II
8. Teatres, cinemes, frontons, pubs, discoteques,
places de bous, camps d'esports, hipòdroms,
velòdroms i anàlegs privats 100 III
9. Cinemes d'estiu 50 III
10. Locals destinats a animals que intervinguen
en espectacles públics 100 III
11. Pensions i similars 50 IV
12. Hotels i hotels-apartaments, d'1 i 2 estrelles 100 IV
13. Hotels i hotels-apartaments, de 3 estrelles 150 IV
14. Hotels i hotels-apartaments, de 4 estrelles 200 IV
15. Hotels i hotels-apartaments, de 5 estrelles 250 IV
16. Hospitals, sanatoris, preventoris, cases de salut,
institucions de repòs, guarderies, residències
per a malalts convalescents, clíniques
i altres establiments anàlegs privats 100 IV
17. Gimnasos, sales d'esgrima, escoles d'educació
física i establiments similars 50 IV
18. Magatzems de productes farmacèutics
a l'engròs (inclosos els d'aplicació
als animals per combatre l'antropozoonosi),
cooperatives farmacèutiques i similars 100 V
19. Instituts de BUP, acadèmies i establiments
privats anàlegs 100 IV
20. Perruqueries 200 V
21. Instituts de bellesa que no realitzen
cirurgia estètica 300 V
22. Cases de banys, piscines i establiments
similars 100 V
23. Cafeteries, cafés, bars, cerveseries, salons
de té, botigues i similars 100 V
24. Orxateries, xocolateries, bunyoleries,
tavernes, sidreries, vinateries i establiments
similars 50 V
25. Casinos, societats d'esplai i establiments
anàlegs 200 V
26. Centres culturals, gremials i professionals 100 V
27. Consultoris per a animals 100 V
28. Establiments per a aigües mineromedicinals
o destinats a l'embotellament d'aquestes
o de les anomenades de taula 200 V
29. Farmàcies 100 V
30. Farmacioles i adrogueries al detall 100 V
31. Laboratori d'anàlisi 100 V
32. Empreses funeràries 200 V
33. Establiments que realitzen activitats
molestes, insalubres o perilloses 200 V
Grup III Cadàvers i restes cadavèriques (intervenció de l'òrgan competent en la tramitació dels expedients per a la concessió de les autoritzacions corresponents) (PTA)
1. Trasllat d'un cadàver sense inhumar
1.1 Dins de la Comunitat Valenciana 1.806
1.2 A altres comunitats 2.745
2. Exhumació d'un cadàver abans dels tres
anys de l'enterrament
2.1 Per a la reinhumació en la mateixa localitat 1.806
2.2 Per al trasllat a una altra localitat de la
comunitat 2.745
2.3 Per al trasllat a altres comunitats 3.700
3. Exhumació d'un cadàver després de tres anys
des de la defunció i menys de cinc
3.1 Per a la reinhumació en la mateixa localitat 948
3.2 Per al trasllat a una altra localitat
de la comunitat 1.119
3.3 Per al trasllat a altres comunitats 1.811
4. Exhumació, amb trasllat o sense
de les restes, d'un cadàver després
dels 5 anys de la defunció S'hi aplicaran les tarifes
de l'epígraf 3,
minorades en un 80%
5. Inhumació d'un cadàver en cripta
dins d'un cementeri 1.811
6. Inhumació d'un cadàver en cripta fora
del cementeri 18.008
7. Comprovació sanitària d'un acte
tanatològic, sense intervenir-ne en la pràctica
7.1 Amb expedició d'acta 1.811
7.2 Sense expedició d'acta 910
Grup IV Serveis veterinaris de control alimentari (vigilància i inspecció sanitàries de control veterinari, dirigits al compliment de les normes i condicions imposades per les reglamentacions tècnicosanitàries, llevat dels certificats i marxamos corresponents)
(PTA) o s/escala
1. Indústries càrnies
1.1 De fabricació d'embotits i altres productes
carnis 179 per t
1.2 Assecador de pernils i espatles curades 257 per t
1.3 Taller de budells 299 per t
1.4 Plantes fonedores de greix 150 per t
1.5 De carnisseria-xarcuteria 0,15 x I
1.6 Magatzem de budells 0,50 x I
1.7 Magatzem de productes carnis 0,50 x I
2. Caceries
2.1 Peça major 1.045
2.2 Peça menor 21,02
3. Hortofrutícoles 1,00 x II
4. Indústries d'ous
4.1 Magatzems a l'engròs 0,02983 per dotzena
4.2 Centres d'embalatge d'ous 0,104 per dotzena
4.3 Ovoproductes 125,31 per t
5. Empreses de catering, cuines col·lectives
i plats preparats 224 per t
6. Magatzems frigorífics (excepte els destinats
a carns fresques) 1,00 x III
7. Indústries làcties
7.1 De llet certificada 1,50 cada 100 litres
7.2 De llet pasteuritzada 2,24 per cada 100 litres
7.3 De llet esterilitzada 11,07 per cada 100 litres
7.4 De llet concentrada 11,07 per cada 100 litres
7.5 De llet condensada 14,98 per cada 100 litres
7.6 De llet en pols 14,98 per cada 100 litres
8. Indústries de productes lactis
8.1 De nates i mantegues 388 per t
8.2 De brulls 299 per t
8.3 De formatges 173 per t
8.4 De iogurts 0,23 per litre
8.5 De batuts 0,299 per litre
8.6 De sèrum en pols 0,150 per litre
8.7 De productes grassos no lactis 0,299 per litre
9. Fabricació i elaboració de gelats 0,299 per litre
10. Indústries làcties, de flams,
cremes i postres 0,895 per litre
11. Envasadores de mel 0,220 per litre
12. Indústries de pesca
12.1 Llotges 3,00 x I
12.2 Sales de manipulació de peix fresc 0,50 x I
12.3 Mercats centrals 3,00 x I
12.4 Vivers 0,50 x I
12.5 Piscifactories astacicultura 0,50 x I
12.6 Depuradores 0,50 x I
12.7 Sales de cocció 0,50 x I
12.8 Semiconserves
12.8.1 Anxoves i similars 0,299 per kg
12.8.2 Seitons i altres productes en vinagre 0,299 per kg
12.9 Salaons 0,299 per kg
12.10 Fumats 0,597 per kg
12.11 Sales de preparació de congelats 0,80 x I
13. Envasadores polivalents 0,50 x I
14. Hipermercats 2,00 x I
15. Menjadors col·lectius 4.476 per any
16. Detallistes de l'alimentació
16.1 Pescateries i carnisseries 3.730 per any
16.2 Resta 2.984 per any
Grup V Altres actuacions sanitàries (PTA)
1. Pràctica d'exàmens de salut (incloent-hi
l'expedició del certificat corresponent,
però no l'imprés) anàlisi i proves
radiogràfiques o exploracions especials 948 cadascuna
2. Inscripció de societats medicofarmacèutiques
que exercisquen les seues activitats
exclusivament en la Comunitat Valenciana 948
3. Emissió d'informes que requerisquen
estudis o exàmens de projectes i expedients
tramitats a petició de part, llevat els compresos
en els epígrafs 1 i 2 anteriors 1.806 cadascun
4. Registres i expedició de certificats, visats,
i altres documents, no compresos en altres
epígrafs o a instància de part 381 cadascun
5. Expedició de certificats referits a titulars
sanitaris, sempre que no siga com a
funcionaris de l'estat 284 cadascun
6. Convocatòries de concursos, llevat les
de l'administració central 620 per concursant
7. Comprovació de les instal·lacions d'indústries
i establiments alimentaris i emissió dels
informes previs requerits per a l'autorització
sanitària del seu funcionament 8.058
Dos. A l'efecte de l'aplicació de les tarifes recollides en el grup II del quadre de l'apartat un anterior, les escales que s'han de tenir en compte són les següents:
1. Escala I:
Nombre d'habitants de la localitat Import (PTA)
Fins a 10.000 1.514
De 10.001 a 50.000 2.557
de 50.001 a 250.000 3.685
Més de 250.000 4.551
2. Escala II:
Lloguer mensual de l'habitatge (PTA) Import (PTA)
Fins a 5.000 382
De 5.001 a 10.000 568
De 10.001 a 25.000 1.134
De 25.001 a 50.000 1.797
De 50.001 endavant 2.746
3. Escala III (capacitat: nombre de localitats): 1,50 pessetes per cada localitat de capacitat, amb un mínim de 836 pessetes i un màxim de 8.356. Aquests valors màxims i mínims són comuns a tots els conceptes als quals aquesta escala resulte aplicable.
4. Escala IV (nombre total d'alumnes, hostes, places o llits): 1,50 pessetes per cada alumne, hoste, plaça o llit (vacant o ocupada), amb un mínim de 836 pessetes i un màxim de 10.413. Aquests valors màxims i mínims són comuns a tots els conceptes als quals aquesta escala resulte aplicable.
5. Escala V (les quantitats situades en la intersecció de les distintes files i columnes s'expressen en pessetes):
Nombre d'habitants de la localitat
Nombre Fins a De De Més de
d'empleats de tota 10.000 10.001 50.001 250.000
classe, fins i tot aprenent a 50.000 a 250.000
Cap 1.134 1.134 1.134 1.134
De 1 a 2 1.514 1.514 1.514 1.790
De 3 a 5 1.798 2.104 2.364 2.745
De 6 a 10 2.179 2.745 2.939 3.759
De 11 a 20 2.745 3.311 3.984 4.357
De 21 a 30 3.311 3.693 4.551 5.496
De 31 a 50 4.074 4.442 5.496 6.444
De 51 a 100 5.551 5.496 6.444 7.207
Més de 100 5.496 6.444 7.207 9.191
Tres. A l'efecte dels epígrafs 8, 9 i 10 del grup II del quadre de tarifes següent de l'apartat un d'aquest article, s'entendrà per temporada la funció o sèrie de funcions que s'anuncien o paguen per cada propietari, arrendatari o empresa per a l'assistència del públic mitjançant preu, durant el termini màxim, en tot cas, d'un any natural.
Quatre. A l'efecte d'aplicació de les tarifes recollides en el grup IV del quadre de l'apartat un anterior, les escales que s'han de tenir en compte són les següents:
1. Escala I (les quantitats situades en la intersecció de les distintes files i columnes s'expressen en pessetes/mes):
Nombre d'habitants de la localitat
Nombre Fins a De De Més de
d'empleats de tota 10.000 10.001 50.001 250.000
classe, fins i tot aprenent a 50.000 a 250.000
No Cap 7.461 7.461 7.461 7.461
De 1 a 2 8.206 8.206 8.206 8.952
De 3 a 5 8.952 9.697 10.444 11.191
De 6 a 10 9.697 10.444 11.191 11.935
De 11 a 20 10.444 11.191 11.935 12.681
De 21 a 30 11.191 11.935 12.681 13.428
De 31 a 50 11.935 12.681 13.428 14.174
De 51 a 100 12.681 13.428 14.174 14.920
Més de 100 13.428 14.174 14.920 15.665
2. Escala II (les quantitats situades en la intersecció de les distintes files i columnes s'expressen en pessetes):
Superfície del magatzem (m2)
Capacitat
de la cambra Fins a De 2.501 De 5.001 Més de 10.000
frigorífica (m3) 2.500 a 50.000 a 10.000
Sense cambra 14.920 22.379 32.822 44.758
Fins a 500 22.379 29.839 40.283 52.218
De 501 a 1.000 37.298 44.758 58.974 78.327
De 1.001 a 5.000 53.709 64.153 86.532 111.894
Més de 5.000 74.597 89.516 120.846 156.652
3. Escala III:
Capacitat (m3) Import (PTA/mes)
Menys de 500 4.477
De 501 a 2.000 7.461
De 2.001 a 5.000 10.444
De 5.001 a 10.000 16.411
Més de 10.000 22.379
Cinc. A l'efecte de les tarifes recollides en el quadre de l'apartat un anterior, seran d'aplicació les regles següents:
1.ª) Els serveis seran practicats pels funcionaris sanitaris als qui corresponga, d'acord amb les disposicions vigents en cada moment.
2.ª) Es consideraran autoritats competents per a ordenar la pràctica dels serveis que no hagen estat sol·licitats directament o indirectament per part dels interessats, el conseller de Sanitat, els directors generals i territorials de la Conselleria esmentada i, quan hagen de ser realitzats per metges, farmacèutics o veterinaris titulars, els alcaldes corresponents.
3.ª) Actuaran com a òrgans de gestió d'aquestes taxes els de la Generalitat encarregats de la prestació dels serveis la realització dels quals origina la meritació de la taxa.
4.ª) Quan les actuacions realitzades siguen susceptibles d'inclusió simultània en distints epígrafs, la liquidació que s'ha de practicar inclourà els imports corresponents a tots i cadascun d'ells.
Article 165. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent i resultarà exigible una vegada que aquesta prestació s'haja produït.
CAPITOL II
Taxa per la venda d'impresos sanitaris
i llibres de control d'activitats sanitàries
Article 166. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la venda de talonaris, comunicacions de posada en el mercat de productes cosmètics i llibres de control d'activitats sanitàries.
Article 167. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els adquirents dels impresos i llibres a què fa referència l'article anterior.
Article 168. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus d'imprés Import unitari (PTA)
1. Talonaris
1.1 Oficials de vals per a dispensa de substàncies
psicotròpiques 300
1.2 De control d'estupefaents 100
2. Comunicacions de posada en mercat
de productes cosmètics 175
3. Llibres de control d'activitats sanitàries
3.1 Llibre de visites (control sanitari de menjadors
col·lectius) 500
3.2 Llibre oficial de comptabilitat d'estupefaents
de farmàcia 2.000
Article 169. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan s'adquirisquen els impresos i llibres a què fa referència l'article 166 d'aquesta llei i es farà efectiva en aquest moment.
CAPITOL III
Taxa per la venda de productes i serveis hematològics
Article 170. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la venda de productes hematològics conservats o elaborats pel Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana, i la prestació, pel centre esmentat, de serveis hematològics.
Article 171. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els centres hospitalaris, laboratoris, públics o privats, i, en general, les persones que adquirisquen els productes o sol·liciten la prestació dels serveis a què fa referència l'article anterior.
Article 172. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Codi Tipus de producte o servei
(descripció alfabètica) Import (PTA)
001 ALT 300
103 Afèresi cel·lular 50.000
207 Albúmina humana pasteuritzada al 20% (100 ml) 8.181
200 Albúmina humana pasteuritzada al 20%
(50 ml FM/1) 4.152
002 Aliquota hemoderivats en unitats
pediàtriques 670 per unitat aliquotada
003 ANCA (anticossos anticitoplasmàtics) 3.500
005 Anticossos antiHIV-1/HIV-2 1.000
117 Anticossos antiHIV-2 3.000
004 Anticossos antiPMN (test directe i indirecte
citofluorometria) 10.000
011 Anticossos antigranulocítics
(granulocitotoxicitat) 1.192
010 Anticossos antigranulocítics
(leucoaglutinació) 1.192
012 Anticossos antiplaquetaris (test directe i eluït) 6.000
108 Anticossos antiplaquetaris (test indirecte) 4.000
014 Anticossos citomegalovirus (IgG) 2.500
015 Anticossos citomegalovirus (IgM) 3.000
016 Anticossos Delta 3.500
025 Anticossos HAV (IgG) 1.200
026 Anticossos HAV (IgM) 1.500
017 Anticossos HBc (IgM) 2.000
018 Anticossos HBC 1.100
019 Anticossos HBe 2.000
020 Anticossos HBs 1.100
027 Anticossos VHC (EIA) 1.000
029 Antigen Delta 2.887
118 Antigen HIV (quantificat) 6.000
033 Antigen HIV 3.000
030 Antigen HBe 2.000
031 Antigen HBs (antigen Austràlia) 800
034 Antiglobulina humana (flascó de 10 ml) 1.890
212 Antitrombina III (vial de 1000 UI) 40.047
211 Antitrombina III (vial de 500 Ul) 20.181
202 Complex protombínic humà (vial 500 UI) 11.615
058 Concentrat d'hematies criopreservats 58.547
per unitat
038 Concentrat d'hematies desleucocitat 17.000
040 Concentrat d'hematies en solució additiva
(sense capa leucoplaquetària) 10.700
036 Cicle ADN 7.875
109 Concentrat d'hematies amb fenotips
d'altres sistemes de grups sanguinis
diferents a AB0 i RH 2.500 per antigen amb fenotip
039 Concentrat d'hematíes amb fenotip
del sistema RH 15.800
073 Concentrat de plaquetes criopreservat
(en unitats d'adult) 135.688 per unitat
074 Concentrat de plaquetes criopreservat
(en unitats pediàtriques) 70.223 per unitat
041 Concentrat de plaquetes unitari 4.500
082 Concentrat de plaquetes (en unitats
d'adult) 32.735 per unitat
100 Crioprecipitats 8.000 cadascun
049 Criopreservació de precursores
hematopoètiques perifèriques 60.000
044 Conservació de fàscia, tendó,
cartílag i nervi 110.340
042 Criofibrinogen 840
043 Crioglobulines 840
100 Crioprecipitats 8.000
044 Criopreservació de fàscia, tendó,
cartílag i nervi 110.340
046 Criopreservació d'os curt 55.190
047 Criopreservació d'os llarg 74.065
048 Criopreservació de medul·la òssia 90.000
050 Criopreservació de vàlvules cardíaques
i segments vasculars 127.751
045 Criopreservació de fragments d'òrgans
(E. pàncrees i paratiroides) 18.281
051 Cultiu de fibroblastos autòleg 12.000
052 Cultiu mixt de limfòcits 35.000
122 Diagnòstic per citometria de flux
de HPN en PMN 12.000
053 Escrutini de anticossos citotòxics
- cross Match 4.000
055 Escrutini d'anticossos eritrocítics 1.127
056 Estudi d'anèmias hemolítiques 10.000
069 Estudi de poblacions limfocitàries: T, B i NK 12.000
112 Estudi de subpoblacions limfocitàries:
CD3. CD4 i CD8 8.250
105 Estudi de DNA DIS80 8.000
057 Estudi de paternitat (antígens eritrocítics
i del sistema HLA). Polimorfisme del DNA:
(DIS80, LDLR, HBGG, GIPA, D758 i IGC) 65.000
210 Factor VIII antihemofílic humà doblement
inactivat (vial de 1000 UI) 51.680
209 Factor VIII antihemofílic humà doblement
inactivat (vial de 500 UI) 26.118
115 Genotip plaquetari per PCR 10.000
111 Hematies AB0 per a realitzar grup hemàtic
revers (350 M) 12.000
120 Hematies per a realitzar escrutini
d'antisèrums irregulars (3 cèl·lules) 30.000 per unitat
de concentrat d'hematies
059 Hemograma 500
060 HLA-B27 (per citometria) 2.500
121 Os esponjós deshidratat i gammairradiat
(diferents formats segons la disponibilitat) 100.000
054 Identificació d'anticossos eritrocitaris
amb titil·lació 4.627
061 Immunodeplecció magnètica de medul·la
òssia d'adult 374.900
062 Immunodeplecció magnètica de medul·la òssia
pediàtrica 187.774
088 Immunofenotip de leucèmies i tumors
oncohematològics 3.000 per anticòs
nomoclonal utilitzat
203 Immunoglobina humana IV líquida
pasteuritzada (vial de 0,5 g) 2.400
206 Immunoglobina humana IV líquida
pasteuritzada (vial de 10 g) 42.000
204 Immunoglobina humana IV líquida
pasteuritzada (vial de 2,5 g) 11.030
205 Immunoglobina humana IV pasteuritzada
(vial de 5 g) 21.700
104 Llavat d'hematies per a ús transfusional 10.000
119 Marcador immunològic per a citometria 3.000
065 Plafons d'escrutini d'anticossos
eritrocitaris (2 cèl·lules) 3.577
110 PCR de VHB 10.000
066 PCR de VHC 10.000
067 PCR de VIH 10.000
068 PCR en leucèmies (BCR/ABL, BCL) 30.000
070 Pell criopreservada 663 per cmý
071 Pell cultivada 1.093 per cmý
072 Pell cultivada i preservada 1.756 per cmý
075 Plaquetofèresi (6 unitats) 50.000
076 Plasma fresc 6.000
032 Prova confirmació d'antigen HBs
(neutralització) 4.000
107 Prova confirmació d'antigen HIV
(neutralització) 8.000
028 Prova confirmació anticossos HCV (RIBA-3) 8.000
063 Prova confirmació aerologia de LUES 2.000
084 Proves encreuades de transfusió 950
085 Sang total o concentrat d'hematies
no desleucocitats 9.700
086 Serologia de donants
(HBsAg, HIV, ALT, anti HCV i serologia LUE) 3.600
087 Serologia LUES 300
116 Sèrum de Coombs (antiglobulina
humana) 40.000 per litre
090 Test de confirmació d'anticossos HIV
(Western Bloot) 8.000
089 Test de confirmació d'anticossos VHI (IFA) 4.000
091 Tipificació d'altres antígens eritrocítics
(excepte AB0 i D) 2.500
092 Tipificació AB0 i Rh (antiD) 450
093 Tipificació d'antígens aïllats (B27, B5, B7, etc.) 2.800
094 Tipificació HLA (A, B, C). Serologia 16.000
095 Tipificació HLA (DR y DQ). Serologia 22.000
101 Tipificació HLA per PCR (DP) 20.000
114 Tipificació HLA per PCR (DQ ALFA) 12.000
113 Tipificació HLA per PCR (DQ BETA) 12.000
096 Tipificació HLA per PCR (DR) 14.000
102 Tipificació HLA per PCR. Alta resolució
(DRB1, DRB3, DRB4, DRB5, DQ ALFA,
DQ BETA, i DP) 75.000
098 Titulació d'anticossos d'hepatitis B 3.000
099 Tractament citostàtic de medul·la òssia
(derivats 4HC) 85.000
213 Determinació de càrrega viral de VIH (PCR) 13.000
214 Determinació de càrrega viral VHC (PCR) 13.000
Article 173. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es realitze el lliurament dels productes o es preste el servei corresponent; resultarà exigible una vegada haja tingut lloc aquest lliurament o prestació.
CAPITOL IV
Taxa per prestacions sanitàries per accidents de treball
i de trànsit, malaltia professional i restants situacions
no cobertes pel Sistema Nacional de Salut
Article 174. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació d'assistència sanitària en qualsevol dels supòsits següents:
1. Als assegurats o beneficiaris del Sistema de la Seguretat Social, pertanyents a la Mutualitat General de Funcionaris de l'Estat, a la Mutualitat General Judicial o a l'Institut Social de les Forces Armades, quan no hagen estat adscrits, per mitjà del procediment establit, a rebre assistència sanitària de la xarxa sanitària del Sistema Nacional de Salut.
2. Als assegurats o beneficiaris d'empreses col·laboradores en l'assistència sanitària del sistema de la Seguretat Social, en relació amb aquelles prestacions l'atenció de les quals correspon a l'empresa col·laboradora d'acord amb el conveni o concert corresponent.
3. Per accident de treball o malaltia professional a càrrec de les mútues d'accidents de treball.
4. Per accidents de trànsit de vehicles de motor.
5. Per accidents o malalties cobertes per l'assegurança escolar, l'assegurança obligatòria d'esportistes o professionals, l'assegurança de viatgers o l'assegurança de caça.
6. Per accidents ocorreguts arran d'esdeveniments festius, espectacles públics o per qualsevol altre supòsit en què, en virtut de norma legal o reglamentària, haja d'existir una assegurança de responsabilitat davant tercers per lesions o malalties.
7. Qualsevol altre no cobert pel sistema nacional de salut d'acord amb la Llei General de Sanitat i les seues normes de desplegament.
Article 175. Subjecte passiu i responsables
Un. Són subjectes passius d'aquesta taxa, a títol de contribuent, les persones a qui es presten els serveis sanitaris a què fa referència l'article anterior.
Dos. Són subjectes passius substituts del contribuent, en els supòsits recollits en els apartats 2, 3, 4, 5 i 6 de l'article anterior, les persones o entitats asseguradores dels riscos que motiven la prestació dels serveis sanitaris constitutius del fet imposable
Tres. En les assistències sanitàries a les quals fa referència l'apartat 6 de l'article anterior, seran responsables solidaris del pagament de la taxa els organitzadors de la festa o espectacle públic corresponent.
Article 176. Tipus de gravamen
Un. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servei Import (PTA)
1. ASSISTENCIA ESPECIALITZADA
1.1 Hospitalització (no inclou els serveis
dels epígrafs 1.2, 1.3, 1.4, 3 i 4)
1.1.1 Estada normal (pernocta i almenys
un àpat principal) 30.914
1.1.2 Estada parcial (ocupació de llit sense
complir el requisit establit
en l'epígraf 1.1.1) 15.447
1.1.3 Estada en UCI, reanimació o cremats 120.476
1.1.4 Estada en hospital de dia (oncologia) 32.260
1.1.5 Estada en hospital de dia (excepte les que
puguen estar incloses en l'epígraf 1.4) 18.688
1.1.6 Hospitalització a domicili 13.861 per visita
1.2 Assistència ambulatòria (no inclou
els serveis dels epígrafs 1.3, 1.4, 3 i 4)
1.2.1 Urgència hospitalària 15.744
1.2.2 Primera consulta 8.690
1.2.3 Consultes successives 4.345 cadascuna
1.2.4 Cirurgia major ambulatòria 90.671
1.2.5 Cirurgia menor ambulatòria 20.948
1.3 Proves diagnòstiques (no inclou els
serveis dels epígrafs 1.1, 1.2, 1.4, 3 i 4)
1.3.1 Proves de laboratori 4.232 cadascuna
1.3.2 Anatomia patològica
1.3.2.1 Biòpsia 7.850
1.3.2.2 Necròpsia 4.232
1.3.2.3 Resta de proves 4.485 cadascuna
1.3.3 Diagnòstic per imatge
1.3.3.1 Radiografia convencional 3.703
1.3.3.2 Ultrasonografia 7.570
1.3.3.3 Angiografia digital 42.320
1.3.3.4 Gammagrafia 52.900
1.3.3.5 Mamografia 4.485
1.3.3.6 TAC. 15.261
1.3.3.7 RNM 50.476
1.3.3.8 Resta d'exploracions per imatge 10.580 cadascuna
1.3.3.9 Duplicat de radiografies convencionals 750
1.3.3.10 Altres duplicats de diagnòstics per imatge
o informes relatius a aquests 3.235
1.3.4 Neurofisiologia
1.3.4.1 Polisomnografia 74.315
1.3.4.2 Altres exploracions 20.186
1.3.5 Endoscòpia 16.822 per exploració.
1.3.6 Altres exploracions funcionals 10.580
per exploració.
1.4 Tractaments i tècniques especials
(no inclou els serveis dels epígrafs
1.1, 1.2, 1.3, 3 i 4)
1.4.1 Fisioteràpia i rehabilitació 2.253 per sessió
1.4.2 Litotrícia renal extracorpòria 190.440
1.4.3 Hemodiàlisi 23.664 per sessió
1.4.4 Tractament de reproducció 55.016 per pacient
1.4.5 Tractament de cardioestimulació 97.336
per pacient.
Aquest import no inclou
el corresponent marcapassos,
que serà facturat a part, a preu de cost
1.4.6 Unitat de dolor 44.436 per pacient
2. ATENCIO PRIMARIA
2.1 Consultes mèdiques (no inclou els serveis
dels epígrafs 2.2, 2.3, 3 i 4)
2.1.1 Primera consulta 6.673
2.1.2 Consultes successives 3.337 cadascuna
2.1.3 Primera consulta a domicili 9.140.
A aquest import s'afegirà
l'assenyalat en l'epígraf 2.2.3,
quan la consulta comporte,
a més, cures d'infermeria
2.1.4 Consultes successives a domicili 4.570 cadascuna.
A aquest import s'afegirà
l'assenyalat en l'epígraf 2.2.3,
quan la consulta comporte,
a més, cures d'infermeria
2.2 Consultes d'infermeria (no inclou els serveis
dels epígrafs 2.1, 2.3, 3 i 4)
2.2.1 Injectables 701 per unitat.
2.2.2 Cures i altres atencions 1.638
2.2.3 Cures a domicili 2.243
2.3 Altres serveis (no inclou els recollits
en els epígrafs 2.1, 2.2, 3 i 4)
2.3.1 Proves de laboratori 3.925 cadascuna
2.3.2 Exploracions de radiodiagnòstic 3.364 cadascuna
2.3.3 Consultes de comare 2.804 cadascuna
2.3.4 Assistència urgent 13.345
2.3.5 Rehabilitació 1.682 per sessió
2.3.6 Consultes de unitats de suport
(salut mental infantil, centres d'orientació
familiar, odontologia preventiva,
prevenció del càncer de mama, estimulació
precoç del xiquet i altres) 5.047 cadascuna
2.3.7 Determinació d'alcoholèmia (a petició
de la persona que se sotmet
a la determinació) 2.120 per prova
3. TRANSPLANTAMENTS (Al resultat de les quantitats que s'obtinguen per aplicació dels imports assenyalats en els epígrafs 3.1, 3.2 i 3.3, s'afegirà l'import a què ascendisquen els incentius que es paguen a l'equip mèdic i a l'hospital corresponents establits en la legislació vigent en cada moment, i el cost dels medicaments específics utilitzats per a cada tipus de transplantament)
3.1 Quan tant l'implantament com l'explantament siguen realitzats en hospitals del Servei Valencià de Salut:
- El que corresponga segons l'epígraf 1, d'acord amb els dies hospitalització i proves i diagnòstics realitzats, tant al pacient receptor del trasplantament com, si escau, al donant. La quantitat resultant serà incrementada en els costos del transport dels òrgans, d'acord amb la factura presentada per l'entitat que realitze aquest servei de transport.
3.2 Quan l'implantament es realitze en un hospital del Servei Valencià de Salut i l'explantament en hospitals no pertanyents a aquest Servei, o quan els òrgans siguen subministrats per organismes o entitats no adscrits al Servei Valencià de Salut:
- El que corresponga segons l'epígraf 1, d'acord amb els dies d'hospitalització, i proves i diagnòstics realitzats al pacient receptor. La quantitat resultant serà incrementada en els costos de subministrament i transport dels òrgans d'acord amb les factures presentades per les entitats que presten aquests serveis.
3.3 Quan l'explantament es realitze en un hospital del Servei Valencià de Salut i els implantaments en hospitals no pertanyents a aquest Servei:
- El que corresponga segons l'epígraf 1, d'acord amb els dies d'hospitalització, i proves i diagnòstics realitzats al donant.
4. ALTRES CONCEPTES
4.1 Transport:
- Cost segons tarifes aprovades per la Conselleria de Sanitat per al transport concertat
4.2 Pròtesis El cost facturat pel proveïdor
4.3 Transfusions i hemoderivats:
- El que resulte de l'aplicació de les tarifes aprovades per als serveis i productes hematològics del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana.
Dos. En relació amb les prestacions sanitàries a les quals fan referència els apartats 1, 2 i 4 de l'article 174 d'aquesta llei, s'autoritza la Conselleria de Sanitat per a proposar o acceptar acords o convenis amb les persones o entitats obligades al pagament de la taxa, en aquest cas no resultaran d'aplicació a aquestes prestacions sanitàries les tarifes recollides en el quadre de l'apartat un d'aquest article, en substitució d'aquestes, s'aplicaran les que els acords i convenis esmentats assenyalen, sense que en cap cas puga superar-se el cost de prestació del servei. Aquests convenis o acords, seran, a més, objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Tres. En los supòsits coberts per l'assegurança escolar no resultaran d'aplicació les tarifes de l'apartat un d'aquest article sinó les establides per a aquest tipus de prestació per la Direcció General de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
Article 177. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent i resultarà exigible una vegada s'haja produït aquesta prestació.
CAPITOL V
Taxa per la impartició de cursos organitzats
per la Conselleria de Sanitat
Article 178. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la impartició de cursos per l'Institut Valencià d'Estudis en Salut Pública (IVESP) i per les escoles d'infermeria dependents de la Conselleria de Sanitat.
Article 179. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els alumnes que siguen admesos als cursos a què fa referència l'article anterior.
Article 180. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Duració del curs Import unitari (PTA)
1. Cursos impartits per l'IVESP
(H es el nombre d'hores de duració
del curs i Na el nombre d'alumnes del curs)
1.1 Inferior a 30 hores 567 x H + 6.500
1.2 Igual o superior a 30 hores (20/Na) x (567 x H) + 6.500
2. Cursos impartits per les escoles d'infermeria:
- Els que siguen fixats per ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, tenint en compte el cost de prestació del servei, sense que en cap cas puga ultrapassar-se aquest cost.
Article 181. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què s'efectue la sol·licitud d'admissió al curso de què es tracte.
CAPITOL VI
Taxa per la realització d'anàlisi de laboratori
de salut pública
Article 182. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la realització pels laboratoris dependents de la Conselleria de Sanitat, tant d'ofici com a instància de part, d'anàlisis clíniques, de mostres de productes alimentaris i de mostres mediambientales.
Article 183. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones a qui es presten els serveis a què fa referència l'article anterior.
Article 184. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de anàlisi Import (PTA)
1. ANALISIS CLINIQUES
1.1 Presa de mostres 525 cadascuna
1.2. Hematologia
1.2.1 Hemograma completo 2.100
1.2.2 Recompte d'hematies, leucòcits, plaquetes,
hemoglobina i hematòcrits, fórmula
leucocitària i velocitat de sedimentació 315 cadascun
1.3 Coagulació
1.3.1 Temps d'hemorràgia i coagulació 210
1.3.2 De temps de protrombina. Index Quick 525
1.4 Bioquímica (de sang i orina)
1.4.1 De glucosa 375
1.4.2 D'urea, àcid úric, creatinina
i bilirrubines 525 cadascuna
1.4.3 De colesterines, triglicèrids,
transaminases, fosfatases i gamma
glutamil transpeptidasa 580 cadascuna
1.4.4 De colinesterasa sèrica 580
1.4.5 De colinesterasa total 680
1.4.6 De ferro 1.000
1.4.7 De calci i fòsfor 680
1.4.8 De sediment i anormals en orina 525
1.4.9 Test de embaràs 1.050
1.4.10 Valoració de gonadotrofines 5.250
1.4.11 Proteïnograma 1.575
1.4.12 Alcoholèmia 850
1.5 Serologia
1.5.1 D'antiestreptolisines i làtex 950 cadascun
1.5.2 De proteïna C reactiva 525
1.5.3 De rubèola i toxoplasmosi 2.100 cadascuna
1.5.4 De brucel·la 1.575
1.5.5 D'aglutinacions tífiques 1.050
1.5.6 De leishmaniosi, paludisme
i hidatidosi 2.100 cadascuna
1.5.7 De VIH. Elisa 1.700
1.5.8 De VIH. Western Blot 11.000
1.5.9 D'hepatitis B 1.260 cada marcador
ELISA
1.5.10 D'hepatitis C. ELISA Anti VHC 2.625
1.5.11 LUES (RPR/TPHA) 315 cadascuna
1.6 Microbiologia
1.6.1 Urinocultiu 1.575
1.6.2 Antibiograma 1.575
1.6.3 Coprocultiu 2.625
1.6.4 Parasitologia 1.575
1.6.5 TBC. Bacil·loscòpia 1.000
1.6.6 TBC. Cultiu 2.625
1.6.7 Exsudat nasofaringi 2.625
2. MOSTRES DE PRODUCTES ALIMENTARIS
2.1 Recollida de mostres a petició de parte per a
posteriors anàlisi 2.000. Aquest import
no inclou dietes ni bestretes
2.2 Comprovació de la presentació,
envasament i/o etiquetatge 2.000
2.3 Caràcters organolèptics 315
2.4 Anàlisi fisicoquímiques
2.4.1 De pes o contingut (brut i/o net) 210
2.4.2 D'humitat, cendres, densitat, acidesa, pH
o altres similars 525 per determinació
2.4.3 De principis immediats 1.575 cadascú
2.4.4 Determinació de paràmetres per gravimetria,
volumetria i/o tècniques colorimètriques 2.100
2.4.5 Determinacions que requereixen la utilització
de tècniques instrumentals (cromatografia
de gasos, capa fina, líquids, espectrofotometria,
absorció atòmica, polarografia
i similars) 8.900 cadascuna
2.4.6 Determinació de residus (plaguicides,
metalls, fàrmacs i similars) 10.500
2.4.7 Proves de cessió, lixiviació, maceració
i similars 2.100 cadascuna
2.4.8 Determinació per tècniques ELISA
(aflatoxines, residus de medicaments
i similars) 9.000 cadascuna
2.4.9 Determinació de metalls 3.500
2.5 Anàlisi microbiològiques.
2.5.1 Recompte d'aerobis mesòfils 700
2.5.2 Recompte de enterobacteris 700
2.5.3 Recompte de psicotròfics 700
2.5.4 Coliformes totales 800
2.5.5 E. coli 1.050
2.5.6 E. coli enteropatogen 3.150
2.5.7 E. coli entehemorràgic 3.150
2.5.8 Staphilococcus aureus 2.100
2.5.9 Staphilococcus enterotoxigènic 3.500
2.5.10 Salmonel·la o shigel·la 1.575
2.5.11 Tipificació serològica de salmonel·la 4.000
2.5.12 Tipificació serològica de shigel·la 2.000
2.5.13 Estreptococs del grup D 2.100
2.5.14 Pseudomones sp 1.575
2.5.15 Tipificació serològica de pseudomones 2.625
2.5.16 Recompte de floridura i llevats 1.050
2.5.17 Vibrió parahemolític 1.575
2.5.18 Aïllament vibrió del còlera 1.575
2.5.19 Tipificació serològica del vibrió del còlera 2.500
2.5.20 Bacillus cereus 2.575
2.5.21 Clostridium perfringens 1.575
2.5.22 Clostridis sulfitoreductors 525
2.5.23 Listèria monocitògena per cultiu 2.100
2.5.24 Listèria monocitògena per tècnica de PCR 5.250
I. DISPOSICIONS GENERALS
1. PRESIDENCIA I CONSELLERIES
DE LA GENERALITAT VALENCIANA
4172 LLEI 12/1997, de 23 de desembre de 1997, de Taxes de la Generalitat Valenciana. 97/C13059]
2.5.25 Campylobacter 1.575
2.5.26 D'altres microorganismes de 1.500 a 5.000,
segons cost
2.5.27 D'identificació de microorganismes
per tècnica de PCR 5.250 cadascun
2.6 Investigació de paràsits
2.6.1 Per observació directa 2.100
2.6.2 Per tècniques de concentració 4.000
3. MOSTRES MEDIAMBIENTALS
3.1 Anàlisi físicoquímiques
3.1.1 Determinació de pH, conductivitat
i terbolesa 525 cadascuna
3.1.2 Determinació d'altres paràmetres
per volumetria, gravimetria o colorimetría
per espectrofotometria 1.575 cadascun
3.1.3 Determinació de residus de plaguicides i tots aquells paràmetres per als qual es necessiten tècniques especials de cromatografia de gasos, líquids, polarografia, espectrofotometria d'absorció atòmica i similars 10.500 cadascuna
3.1.4 Metalls 2.000 cadascun
3.1.5 DBO 3.000
3.1.6 Analísi físicoquímica mínima
d'aigua potable 4.000
3.1.7 Analísi físicoquímica normal
d'aigua potable 8.000
3.1.8 Analísi físicoquímica completa
d'aigua potable
3.1.8.1 Sense metalls ni plaguicides 24.000
3.1.8.2 Amb metalls i sense plaguicides 45.000
3.1.8.3 Sense metalls i amb plaguicides 42.000
3.1.8.4 Amb metalls i plaguicides 63.000
3.1.8.5 Determinacions d'un
conjunt de metalls Segons cost,
amb un màxim de 21.000
3.1.8.6 Determinacions d'un conjunt
de plaguicides Segons cost,
amb un màxim de 18.000
3.2 Microbiologia
3.2.1 Recompte de microorganismes
aerobis a 37 i 22 º C 525 cadascun
3.2.2 Coliformes totals i coliformes fecals 750
3.2.3 E. coli 1.050
3.2.4 Estreptococs del grup D 750
3.2.5 Clostridis sulfitoreductors 525
3.2.6 Clostridium perfringens 1.575
3.2.7 Staphilococcus aureus 2.100
3.2.8 Salmonel·la i shigel·la 1.575
3.2.9 Tipificació serològica de salmonel·la 4.000
3.2.10 Tipificació serològica de shigel·la 2.000
3.2.11 Vidrio sp 1.575
3.2.12 Tipificació serològica de vibrio cholerae 2.500
3.2.13 Pseudomones sp 1.575
3.2.14 Tipificació serològica de pseudomones 2.625
3.2.15 Animàlculs (paràsits) 1.575
3.2.16 Algues 1.575
3.2.17 Recompte de fongs 1.050
3.2.18 Identificació de fongs 5.250
3.2.19 Legionel·la 10.500
3.2.20 Altres microorganismes de 1.500 a 5.000,
segons cost
3.2.21 Cossos estranys 1.575
3.2.22 Recompte i identificació de llevats i
dermatofits en arenes 15.000
3.2.23 Identificació de microorganismos
per técnicas de PCR 5.250 cadascun
3.2.24 Anàlisi bacteriològica «mínima»
d'aigua potable 1.500
3.2.25 Anàlisi bacteriològica «normal»
d'aigua potable 2.500
3.2.26 Anàlisi bacteriològica «completa»
d'aigua potable 10.500
3.2.27 Anàlisi bacteriològica d'»aigües de piscina» 10.500
Article 185. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent i resultarà exigible una vegada que s'haja produït aquesta prestació.
CAPITOL VII
Taxa per serveis de pràctica tanatològica
Article 186. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació pels òrgans competents de la Conselleria de Sanitat dels serveis tanatològics següents:
1. Embalsamament.
2. Conservació transitòria.
Article 187. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els sol·licitants dels serveis a què fa referència l'article anterior.
Article 188. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servei Import (PTA)
1. Embalsamament 85.629
2. Conservació transitòria 9.919
Article 189. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es presten els serveis corresponents i resultarà exigible una vegada s'haja produït aquesta prestació.
TITOL VII
Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç
CAPITOL I
Taxa per l'ordenació d'instal·lacions i activitats
industrials, energètiques i mineres
Article 190. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació pels òrgans competents de la Generalitat, tant a instància de la persona interessada com d'ofici, dels serveis a què fa referència l'article 192 d'aquesta llei.
Article 191. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones que sol·liciten o a les quals es preste qualsevol dels serveis enumerats en l'article anterior.
Article 192. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servei Import (PTA)
1. Autorització de funcionament, inscripció i control d'instal-lacions industrials (aparells elevadors, generadors de vapor i altres aparells de pressió, centrals, línies, estacions i subestacions, instal·lacions distribuïdores i receptores d'aigua i gas amb projecte, instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta amb projecte i instal·lacions frigorífiques).
1.1 Constitució, ampliació,
modificació i trasllat 5.589 pel primer milió
de pessetes de pressupost
de maquinària i equip
i 1.462 per cada milió
o fracció addicional.
1.2 Instal·lacions industrials
específiques 5.589 pel primer milió
de pessetes de pressupost
de maquinària i equip
i 1.462 per cada milió
o fracció addicional.
1.3 Canvis de titularitat (relatius
tant a les indústries de l'epígraf 1.1
com a les instal·lacions industrials
de l'epígraf 1.2) 3.788 cadascun
2. Verificació
2.1 De comptadors de laboratori
2.1.1 D'electricitat monofàsics
(de gas, fins a 6 m3/hora, i d'aigua,
fins a 15 mm de calibre)
2.1.1.1 En sèries de més de sis 171 cadascun
2.1.1.2 Restants casos 566 cadascun
2.1.2 D'altres característiques
2.1.2.1 En series de més de sis 343 cadascun
2.1.2.2 Restants casos 1.134 cadascun
2.2 De limitadors de corrent,
làmpades, termòmetres, manòmetres,
vàlvules i altres instruments
de precisió (en laboratoris oficials
o fàbriques de sèries) 37 cadascun
2.3 De transformadors
(en laboratoris oficials) 947 cadascun
2.4 De taxímetres
(en domicili particular) 6.630 cadascun
2.5 D'objectes en la composició
dels quals hi haja metalls preciosos 23 cada peça
2.6 De barres, lingots i altres
configuracions de metalls
preciosos (química) 2.841 cadascuna
3. Homologació (de prototips,
tipus i models) 7.579 cadascun
4. Contrastació
4.1 Determinacions volumètriques
de cisternes 6.630 cadascuna
4.2 De peses i mesures, bàscules i balances
4.2.1 Sèries uniformes 52 cada sèrie
4.2.2 Restants casos
4.2.2.1 Capacitat inferior o igual
a 100 kg (100 l) 89 cadascuna
4.2.2.2 Capacitat superior a 100 kg (100 l),
fins a 1.000 kg 380 cadascuna
4.2.2.3 Capacitat superior a 1.000 kg 3.788 cadascuna
4.3 D'assortidors de carburants
i similars 6.630 pel primer
de l'estació i 1.895
per cadascun dels restants
5. Instal·lacions elèctriques
en habitatges 566 per cada kW (o fracció)
de potència a contractar
6. Proves de pressió en aparells
i recipients amb fluids (sèries)
6.1 Extintors 76 cada element de cada sèrie
6.2 Altres elements 23 cada element de cada sèrie
7. Atorgament de concessions
administratives d'explotació del servei
públic de subministrament de gas 9.471 cadascuna
8. Expedició de certificats i documents
8.1 Acreditatius de l'aptitud per a l'exercici
d'activitats reglamentades 2.834 cadascun
8.2 Renovacions i pròrrogues 947 cadascuna
8.3 Certificats de posada en pràctica
de patents, tràfic de perfeccionament 6.630 cadascun
8.4 Altres certificats 283 cadascun
9. Expropiació forçosa de béns
i imposició de servituds de pas 4.736 per cada
parcel·la afectada
10. Explotació i aprofitament de recursos minerals
10.1 Autoritzacions (recursos minerals
de les seccions A y B) el 2 per mil del valor,
expressat en pessetes,
de la producció corresponent,
amb un mínim de 9.473
10.2 Informes sobre suspensions,
abandons i caducitats 9.473 cadascun
10.3 Informes sobre autoritzacions
de fàbriques d'explosius, polvorins
i pirotècnies el 2 per mil del valor,
expressat en pessetes,
corresponent, amb
un mínim de 18.948
11. Explotació i investigació de concessions mineres
11.1 Permisos d'exploració 161.996 cadascun
11.2 Permisos d'investigació 161.996 cadascun
11.3 Concessions d'explotació 198.942 cadascuna
11.4 Canvis de titularitat 3.132 cadascun
12. Confrontació i autorització de projectes
12.1 D'exploració, investigació i explotació
de plans de labors mineres,
de restauració i grans voladures
amb explosius i sondeigs el 0,5 per mil del
pressupost dels treballs,
amb un mínim de 14.210
12.2 Classificació de recursos minerals
i presa de mostres 9.471
12.3 Capacitat de cabals d'aigua
i assajos de bombeig 27.458
12.4 Delimitacions, intrusions, perímetres
de protecció, replanteig i afeccions 27.458
12.5 Exàmens d'artillers i maquinistes 5.682
12.6 Inspeccions de policia minera 9.471
13. Autoritzacions d'ús d'explosius en obres
civils i assistència en voladures 9.471 cadascuna
14. Inspeccions
14.1 Periòdiques reglamentàries 6.630
14.2 A instància de part (serveis públics
de subministrament d'electricitat,
gas, aigua i fraus; seguretat
d'instal·lacions i altres inspeccions) 6.632
Article 193. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, en aquells casos en què es preste amb sol·licitud prèvia, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què aquesta es formule.
CAPITOL II
Taxa per la venda d'impresos
Article 194. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la venda dels impresos següents:
1. Els requerits per a la tramitació dels expedients d'indústria i seguretat i instal·lacions energètiques i mineres i dels de registre de comerciants i de comerç.
2. Els fulls de reclamacions de consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.
3. Els requerits per a la tramitació d'expedients de regulació d'ocupació, formulació de les comunicacions d'obertura de centres de treball i formalització de demandes davant el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC).
4. Calendaris laborals aprovats per l'autoritat competent.
Article 195. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els adquirents dels impresos a què fa referència l'article anterior.
Article 196. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus d'imprés Import unitari (PTA)
1. Mòdul A 11
2. Mòdul B 26
3. Mòdul C 52
4. Mòdul D 104
5. Mòdul E 259
6. Mòdul F 518
7. Mòdul G 1.035
8. Fulls de reclamació de consumidors
i usuaris de la Comunitat Valenciana
(cada joc de 10 fulls constitueix una unitat) 300
9. Per a la tramitació dels expedients
de regulació d'ocupació 127
10. Comunicacions d'obertura de centres de treball 165
11. Per a la formalització de demandes davant el SMAC 44
12. Calendaris laborals 220
Article 197. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan s'adquirisquen els impresos corresponents i es farà efectiva en aquest moment.
CAPITOL III
Taxa per subministrament d'informació de registres
Article 198. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa el subministrament d'informació del Registre Industrial i del Registre de Comerciant i Comerç.
Article 199. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els adquirents de les informacions a què fa referència l'article anterior.
Article 200. Tipus de gravamen
Un. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tramo Import (PTA)
1. Fix inicial, aplicable a la sol·licitud
de qualsevol tipus d'informació 311 per sol·licitud
2. Variable 68 per pàgina,
llevat de la primera
Dos. A l'efecte del quadre de tarifes contingut en l'apartat un anterior, els dos trams seran compatibles en relació amb una mateixa sol·licitud.
Article 201. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què s'efectue la sol·licitud.
CAPITOL IV
Taxa pels assajos de reacció al foc realitzats
en el Gabinet de Seguretat i Higiene
en el Treball d'Alacant
Article 202. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la realització pel laboratori del Gabinet de Seguretat i Higiene en el Treball d'Alacant, adscrit a la Direcció General de Treball, d'assajos per a la classificació dels materials utilitzats en la construcció, a l'efecte de la reacció davant el foc segons la norma UNE 23.727.81.
Article 203. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els sol·licitants dels assajos a què fa referència l'article anterior.
Article 204. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Denominació de l'assaig Import unitari (PTA)
1. Cabina REFO 21.038
2. Flama d'alcohol 9.246
3. Cremador elèctric 10.050
4. Velocitat de propagació 7.638
5. Assaig de degoteig 16.884
6. Plafó radiant 12.328
7. Incombustibilitat 17.554
8. Poder calòric 32.160
Article 205. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què s'efectue la sol·licitud.
TITOL VIII
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
CAPITOL I
Taxa per ordenació i defensa
de les indústries agràries i alimentàries
Article 206. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació pels òrgans competents de la Generalitat, a instància de la persona interessada o d'ofici, de serveis administratius relatius als tipus d'expedients següents:
1. D'inscripció de indústries en el Registre d'Indústries Alimentàries (RIA) regulat en l'apartat f de l'article 4 del Reial Decret 697/1995, de 28 d'abril, pel qual es regula el Registre d'Establiments ndustrials.
1.1 Per instal·lació de noves indústries, ampliació o trasllat de les existents i substitució de maquinària.
1.2 Per canvi de titularitat (venda o arrendament) o de raó social.
2. D'inspecció, comprovació i control del compliment de la legislació vigent en matèria de sanitat alimentària.
3. D'auxilis econòmics, incloses les inspeccions a les indústries i el pagament d'ajudes.
4. Inscripció en el Registre d'Envasadores i Embotelladores de Vi i Begudes Alcohòliques.
4.1 Per nova instal·lació.
4.2 Per canvi de titularitat (venda o arrendament) o de la raó social de les empreses, individuals o societàries.
4.3 De nous productes enològics.
5. Expedició i visat de qualsevol dels llibres de registre exigibles al sector vitivinícola.
Article 207. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·liciten o a les quals es presten els serveis a què fa referència l'article anterior.
Article 208. Tipus de gravamen
Un. A l'efecte de l'aplicació de les tarifes a què fa referència l'apartat dos d'aquest article, els expedients es classifiquen, atenent el volum d'inversió d'aquests, en els estrats següents:
Inversió (PTA) Estrat
Fins a 20.000.000 A
De 20.000.001 a 100.000.000 B
De 100.000.001 a 500.000.000 C
Més de 500.000.000 D
Dos. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus d'expedient Import unitari (PTA)
1. Expedients d'inscripció d'indústries en el RIA
1.1 D'instal·lació de noves indústries, ampliació o trasllat de les existents i substitució de maquinària
1.1.1 Estrat A 11.178
1.1.2 Estrat B 22.356
1.1.3 Estrat C 33.534
1.1.4 Estrat D 44.712
1.2 De canvi de titularitat
(venda o arrendament)
o de raó social 5.589, independentment
de l'estrat a què
pertanga l'expedient.
2. D'inspecció, comprovació i control del compliment de la legislació vigent en matèria de sanitat alimentària
2.1.1 Estrat A 11.178
2.1.2 Estrat B 22.356
2.1.3 Estrat C 33.534
2.1.4 Estrat D 44.712
3. Expedients d'auxilis econòmics, incloses les inspeccions a les indústries i pagament d'ajudes
3.1 Acollits a una sola línia d'auxili (I és la inversió, expressada en milions de pessetes).
3.1.1 Estrat A 22.356 + 2.236 x I
3.1.2 Estrat B 39.123 + 1.398 x I
3.1.3 Estrat C 111.780 + 671 x I
3.1.4 Estrat D 335.340 + 224 x I
3.2 Acollits a dues
o més línies d'auxili 22.356 per cada
línia addicional d'auxili,
independentment de l'estrat
a què pertanga l'expedient.
4. Inscripció en el registre d'envasadores i embotelladors de vins i begudes alcohòliques
4.1 Per nova instal·lació 3.650 cadascuna
4.2 Per canvi de titularitat
(venda o arrendament)
o de la raó social de les empreses,
individuals o societàries 1.901 cadascuna
4.3 De productes enològics 3.651 cadascuna
5. Expedició i visat de qualsevol
dels llibres de registre exigibles
al sector vitivinícola 3.716
Article 209. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, quan es preste amb sol·licitud prèvia, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què aquesta es formule.
CAPITOL II
Taxa per la gestió tecnicofacultativa
dels serveis agronòmics
Article 210. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació, pels òrgans competents de la Generalitat, dels serveis administratius relatius al foment, la defensa i millora de la producció agrícola que es detallen en l'apartat un de l'article 212 d'aquesta llei.
Article 211. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones a les quals es presten, d'ofici o a instància de part, els serveis esmentats en l'article anterior.
Article 212. Tipus de gravamen
Un. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servei Import
1. Inscripció en els registres oficials
1.1 De tractors agrícoles de nova construcció, tant importats com de fabricació nacional (inclou l'expedició de la cartilla de circulació corresponent)
1.1.1 Per a tractors
fins a 400.000 pessetes 0,30% del valor
d'adquisició del tractor.
1.1.2 Per a tractors de més
de 400.000 pessetes 0,22% del valor
d'adquisició del tractor.
1.2 De motors i restant maquinària agrícola
1.2.1 De nova construcció 0,22% del valor
d'adquisició, expressat
en pessetes, de l'element.
1.2.2 Per a tractors i maquinària
reconstruïda 0,12% del valor
estipulat, expressat
en pessetes, de l'element.
1.3 Per revisions oficials periòdiques 924 cadascuna.
1.4 Per canvi de propietari 948
2. Inspeccions facultatives
2.1 Inspecció inicial d'establiments
comercials de productes
destinats a l'agricultura 1.238
2.2 Inspeccions periòdiques
a magatzems majoristes 456 cadascuna.
2.3 Inspeccions periòdiques
a magatzems detallistes 150 cadascuna.
3. Informes facultatius (de caràcter
econòmic, social o tècnic,
no previstos en els aranzels) 3.127 cadascun
4. Tramitació del permís de plantació
(inclou la realització del corresponent
informe tècnicofacultatiu)
4.1 Plantació de cítrics % del valor, expressat
en pessetes, dels plantons
4.1.1 Per a superfícies fins a 1 ha 1,00
4.1.2 Més de 1 ha, fins a 2 0,80
4.1.3 Més de 2 ha, fins a 5 0,60
4.1.4 Més de 5 ha 0,40
4.2 Plantació de fruiters % del valor, expressat
en pessetes, dels plantons
4.2.1 Per a superfícies fins a 1 ha 1,50
4.2.2 Més de 1 ha, fins a 2 1,25
4.2.3 Més de 2 ha, fins a 5 1,00
4.2.4 Més de 5 ha 0,75
4.3 Plantació de raïm
per a vinificació % del valor, expressat
en pessetes, de les plantes
4.3.1 Per a superfícies fins a 1 ha 1,85
4.3.2 Més de 1 ha, fins a 2 1,60
4.3.3 Més de 2 ha, fins a 5 1,40
4.3.4 Més de 5 ha 1,20
4.4 Plantació de raïm de taula % del valor, expressat
en pessetes, de les plantes
4.4.1 Per a superfícies fins a 1 ha 1,60
4.4.2 Més de 1 ha, fins a 2 1,40
4.4.3 Més de 2 ha, fins a 5 1,20
4.4.4 Més de 5 ha 1,00
4.5 Arrancament de plantacions PTA
4.5.1 Fins a 1 ha (import mínim) 1.179
4.5.2 Més de 1 ha, fins a 2 567 per ha d'increment.
4.5.3 Més de 2 ha, fins a 5 284 per ha d'increment.
4.5.4 Més de 5 ha 143 per ha d'increment.
4.6 Regularització de plantacions de vinyes PTA/ha
4.6.1 Raïm de vinificació 11.470
4.6.2 Raïm de taula 16.376
5. Inspecció de vivers i llavors PTA
5.1 Autorització de nous vivers i alta
en el Registre Provincial de Productors 11.377
5.2 Informe per a l'autorització de nous
productors de llavors i plantes de viver 11.377
5.3 Autorització de noves explotacions
de flor tallada 4.737
5.4 Canvi de denominació en el Registre
Provincial de Productors 2.277
5.5 Expedició, a instància de part,
de certificats relacionats amb
els productors de llavors
i plantes de viver 2.841 cadascun.
5.6 Inspecció i control de parcel·les
per a produir llavors i plantes de viver 0,25% valor,
expressat en pessetes,
de la producció de la parcel·la.
6 Protecció de vegetals PTA
6.1 Anàlisi de virosi 143 per mostra.
6.2 Anàlisi i diagnòstic de fongs
i nematodes 948 per mostra
6.3 Seguiment d'assajos i emissió
d'informes sobre productes
fitosanitaris en règim de preregistre 9.250 en conjunt.
7. Inspecció i autorització del passaport
fitosanitari a vivers 10.563 PTA
Dos. La percepció d'aquesta taxa serà incompatible amb la de les tipificades en els capítols III i VI d'aquest títol.
Article 213. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, quan es preste amb sol·licitud prèvia, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què aquesta es formule.
CAPITOL III
Taxa per prestació de serveis en matèria de ramaderia
Article 214. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació pels òrgans competents de la Generalitat, a instància de la persona interessada o d'ofici, dels serveis relatius a la defensa, millora i conservació de la ramaderia que es detallen en l'apartat un de l'article 217 d'aquesta llei.
Article 215. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones a les quals es presten els serveis a què fa referència l'article anterior.
Article 216. Exempcions i bonificacions
Un. Estan exempts del pagament de la taxa recollida en l'epígraf 6 del quadres de tarifes següent de l'apartat un de l'article 217 d'aquesta llei els subjectes passius associats en agrupacions de defensa sanitària que complisquen els requisits establits en el Decret 73/1988, de 23 de maig, del Consell de la Generalitat, i actuen sota el control de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
Dos. Quan la guia d'origen i sanitat afecta el ramat que haja d'eixir del terme municipal del seu empadronament per a l'aprofitament pascícola floral, i sempre que haja de retornar al punt d'origen, l'import de la taxa recollida en l'epígraf 6 del quadre de tarifes següent de l'apartat un de l'article 217 d'aquesta llei es reduirà a la meitat.
Article 217. Tipus de gravamen
Un. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servei Import (PTA)
1. Comprovació sanitària, sanejament ramader i lluita contra paràsits de les explotacions pecuàries (la quantitat mínima que s'ha de pagar pels serveis d'aquest epígraf són 500 pessetes)
1.1 Equins i bòvids 157 per cap
1.2 Porcí, oví i cabrum 39 per unitat
1.3 Aus i conills 0,48 per cap
1.4 Altres espècies
1.4.1 Pes viu adult superior a 50 kg 59 per cap
1.4.2 Pes viu adult inferior a 50 kg 157 per cap, amb un
màxim de 23.586.
1.5 Ruscos 22,38 per unitat
2. Anàlisi, dictàmens i peritatges
2.1 Anàlisi 784 cadascun
2.2 Peritatges i dictàmens 5.000 cadascun
3. Inspecció i control sanitari
d'animals importats 1.565 per expedició
4. Inspecció i comprovació del compliment de la normativa vigent en matèria de sanitat animal (tant d'obertura com anuals de manteniment de l'autorització administrativa)
4.1 Per a inscripció en la llista
d'explotacions ramaderes i expedició
del llibre d'explotació ramadera,
canvis de titularitat i visites periòdiques
d'inspecció d'instal·lacions 2.000 cadascuna
4.2 Per a inscripció en altres registres
zoosanitaris i visites
de inspecció d'animals 3.500 cadascuna
5 Comprovació sanitària del ramat subjecte a trasllat i expedició de guia d'origen i sanitat i de certificats sanitaris i de transport internacional, justificatius de la seua salubritat i de la zona d'origen, i d'aptitud per al transport (la quantitat mínima que s'ha de pagar pels serveis d'aquest epígraf son 500 pessetes)
5.1 De èquids i bòvids 157 per animal
5.2 De porcí adult 32 per animal
5.3 De porcells 24 per animal
5.4 D'ovins i cabrums 26 per animal
5.5 De conills 4,71 per animal
5.6 De gallinàcies adultes i broilers 0,63 per animal
5.7 Pollastres joves per a cria 0,48 per animal
5.8 De rusc 7,25 per unitat
5.9 De restants espècies pecuàries 1.565 per expedició
6. Fiscalització i informació, per al moviment interprovincial de ramat en casos d'epizooties i comercialització, i expedició de la guia interprovincial corresponent (la quantitat mínima que s'ha de pagar pels serveis d'aquest epígraf són 500 pessetes).
6.1 Equids i bòvids 157 per cap,
per a les 10 primeres.
A partir de l'onzena,
16 per cap, amb un límit
màxim global de 783.
6.2 Porcí 157 per cap, per a les 25 primeres.
A partir de la vint-i-sisena
16 per cap, amb un límit
màxim global de 783.
6.3 De llana, cabrum i rusc 157 per unitat,
per a les 50 primeres.
A partir de la cinquanta-unena,
3,12 per unitat, amb un límit
màxim global de 783.
6.4 Aus i conills 157 per cap,
per a les 100 primeres.
Por cada cap addicional,
0,79 amb un límit màxim global de 783.
7. Inspecció i vigilància de la desinfecció (la quantitat mínima que s'ha de pagar pels serveis d'aquest epígraf és de 757 pessetes)
7.1 En locals destinats a fires, mercats,
concursos o exposicions i altres
llocs públics on s'alberguen o contracten
ramats o matèries contumaces 1,57 per mý
7.2 En vagons, vaixells i avions
on es transporte ramat 9 per m3 de càrrega
7.3 En vehicles per a transport
de ramat per carretera 6,26 per m3 de càrrega
8. Reconeixement de femelles
domèstiques presentades
al cobriment natural o inseminació
artificial en parades o centres 390 per unitat
reconeguda
9. Expedició de dosis seminals
- L'import d'aquesta taxa serà el resultat d'aplicar el coeficient multiplicador 1,2 a l'import de la tarifa aplicada pels centres subminis-tradors d'origen
10. Identificació de bestiar boví
10.1 Subministrament de crotals
10.1.1 Reposició per pèrdua o deteriorament
10.1.1.1 Subministrament: 95 per unitat
10.1.1.2 Actuacions administratives annexes: 100 per acte
10.1.2 Restants supòsits
10.1.2.1 Subministrament: 43 per unitat
10.1.2.2 Actuacions administratives annexes: 250 per acte
10.2 Expedició de duplicats
del document d'identificació: 250 per document
Dos. La percepció d'aquesta taxa serà incompatible con la de les tipificades en els capítols II i VI d'aquest títol.
Tres. Per la prestació de serveis facultatius veterinaris en les campanyes de sanejament ramader no s'aplicarà la taxa recollida en el quadre de tarifes de l'apartat un d'aquest article. Tampoc s'aplicarà aquesta taxa quan hi haja epizoòties i zoonosis oficialment declarades.
Article 218. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, quan es preste amb sol·licitud prèvia, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què aquesta es formule.
CAPITOL IV
Taxes de l'Institut Politècnic Maritimopesquer
Article 219. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació per l'Institut Politècnic Maritimopesquer del Mediterrani, dependent de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, amb motiu de l'activitat docent, dels serveis que a continuació s'enumeren:
1. Realització de cursos:
1.1 De capità de pesca.
1.2 De bussejador professional de primera classe.
1.3 Especialitats subaquàtiques professionals.
1.3.1 Instal·lació i sistemes de natació subaquàtica.
1.3.2 Reparació a flor d'aigua i salvament de vaixells.
1.3.3 Tall i soldadura submarins.
1.3.4 Obres hidràuliques.
1.4 De frigorista naval.
1.5 Cursets especials que siguen autoritzats per la Direcció General d'Indústria, Cooperativisme, Pesca i Relacions Agràries.
2. Serveis administratius:
2.1 Expedició de títols, diplomes i certificats.
2.2 Trasllat de matrícules o expedients acadèmics.
2.3 Compulsa de documents.
2.4 Convalidació d'assignatures i d'estudis realitzats en l'estranger.
Article 220. Subjecte passiu
Un. Són subjectes passius de la modalitat de la taxa que s'exigeix per la impartició dels cursos a què fa referència l'apartat 1 de l'article anterior els alumnes matriculats en aquests cursos.
Dos. En relació amb la modalitat de la taxa que s'exigeix per la prestació d'altres serveis administratius, són subjectes passius d'aquesta els sol·licitants dels serveis o documents corresponents. No obstant això, quan aquests serveis es presten sense sol·licitud prèvia, la condició de subjecte passiu recaurà sobre els alumnes o graduats a qui aquests afecten.
Article 221. Exempcions i bonificacions
Un. Gaudiran d'exempció total del pagament de la modalitat de la taxa que s'exigeix pels serveis acadèmics relatius als cursos a què fa referència l'apartat 1 de l'article 219 d'aquesta llei, els membres de famílies nombroses de les categories d'honor i 2.ª.
Dos. Així mateix, gaudiran de l'exempció a la qual fa referència l'apartat un anterior els alumnes que hagen obtingut una o més matrícules d'honor en el curso immediat anterior. Per cadascuna d'aquestes matrícules tindran dret a l'exempció del pagament d'una assignatura.
Tres. Gaudiran d'una bonificació del 50% del pagament de la modalitat de la taxa a què fa referència l'apartat un anterior els alumnes membres de famílies nombroses de 1.ª categoria.
Article 222. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servei Import (PTA)
1. Serveis acadèmics
1.1 Curs d'especialització fins a 30 hores 1.079
1.2 Més de 30 hores, fins a 50 2.158
1.3 Més de 50 hores, fins a 100 5.395
1.4 Més de 100 hores, fins a 300 14.387
1.5 Més de 300 hores, fins a 500 28.774
1.6 Més de 500 hores 43.170
2 Serveis administratius
2.1 Expedició de diplomes 760 cadascun
2.2 Expedició de certificats 284 cadascun
2.3 Trasllat de matrícula
o expedient acadèmic 530
2.4 Compulsa de documents 188 cadascuna
2.5 Validació d'assignatures 948
2.6 Validació d'estudis
realitzats en l'estranger 3.051
Article 223. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, el pagament de la modalitat de la taxa que s'exigeix per la prestació dels cursos a què fa referència l'apartat 1 de l'article 219 d'aquesta llei s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la matrícula corresponent. Igualment, en la resta de supòsits en què el servei es preste amb sol·licitud prèvia de la persona interessada, el pagament de la taxa serà exigit per anticipat en el moment en què es formule aquesta sol·licitud.
CAPITOL V
Taxa per expedició de les llicències de pesca
recreativa, esparver i pesca de marisc
Article 224. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la tramitació i expedició, pels òrgans competents de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, del document o llicència de pesca recreativa, esparver i pesca de marisc.
Article 225. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els sol·licitants de les llicències a què fa referència l'article anterior.
Article 226. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà a raó de 600 pessetes per cada llicència.
Article 227. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan s'expedisquen les llicències corresponents. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud.
CAPITOL VI
Taxa per serveis administratius
Article 228. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'expedició de certificats, pràctica d'inscripcions i prestació d'altres serveis de caràcter administratiu, pels òrgans competents de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
Article 229. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els qui utilitzen, a petició pròpia o per imperatiu legal, els serveis esmentats en l'article anterior.
Article 230. Tipus de gravamen
Un. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servei Import (PTA)
1. Pràctica d'inscripcions
en registres oficials 190 cadascuna
2. Diligenciament i segellament de llibres oficials 284
3. Expedició de certificats sense
recerca d'antecedents
i visat de documentació 284 per cada
certificat o visat
4. Expedició de certificats que
necessiten de la recerca
d'antecedents i altres tràmits
que necessiten d'informes,
consultes o recerca de documents
en arxius oficials 948 per cada certificat,
document o expedient
Dos. La percepció d'aquesta taxa serà incompatible amb la de les tipificades en els capítols II i III d'aquest títol i el capítol V del títol IX d'aquesta llei.
Article 231. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, quan es preste amb sol·licitud prèvia, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què aquesta es formule.
CAPITOL VII
Taxa per prestació de serveis en matèria d'execució
d'obres per contracta
Article 232. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació de treballs i serveis en matèria de replanteig i direcció d'obres per part dels òrgans competents de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
Article 233. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els adjudicataris d'obres de la Generalitat en relació amb les quals es presten els serveis a què fa referència l'article anterior.
Article 234. Base i tipus de gravamen
Un. La base imposable d'aquesta taxa serà l'import cert de la certificació d'obra corresponent. A aquest efecte, s'entén per import cert l'import líquid total, descomptat l'impost sobre el valor afegit aplicat en aquesta certificació, que s'entendrà inclòs en aquest import d'acord amb el tipus impositiu vigent en el moment en què la certificació s'expedisca.
Dos. Els tipus de gravamen aplicables seran els següents:
1. Per replanteig de les obres, l'1%.
2. Per direcció, vigilància i inspecció d'obres, el 3%.
Article 235. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà en el moment en què es pague l'oportuna certificació de obra.
CAPITOL VIII
Taxa per la prestació de serveis de sanitat vegetal
i qualitat del material vegetal de reproducció
Article 236. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació pels laboratoris públics dependents de la Conselleria de Agricultura, Pesca i Alimentació, dels serveis que s'indiquen en l'article 238 d'aquesta llei.
Article 237. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els agricultors i viveristes que sol·liciten la prestació dels serveis a què fa referència l'article anterior.
Article 238. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servei Import (PTA/ha)
1. Tractaments fitosanitaris
1.1 Relatius a llavors (assajos de qualitat)
1.1.1 Mostreig a petició de part 5.252
1.1.2 Germinació 1.210
1.1.3 Humitat 605
1.1.4 Puresa específica 585
1.1.5 Cuscuta 1.155
1.1.6 Puresa varietal 6.754
1.1.7 Virosi en lots de llavors hortícolas 7.139
1.1.8 Altres determinacions Segons cost, amb
un màxim de 5.500
1.2. Relatius a plantes de viver (assajos biològics)
1.2.1 Tristesa 11.088
1.2.2 Psoriasi 22.176
1.2.3 Excorsi 20.460
1.2.4 Xiloporiasi 54.560
1.2.5 Fruiters pinyol 27.720
1.2.6 Maduixa 5.544
Article 239. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es presten els serveis corresponents. No obstant això, el pagament serà exigit per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud.
CAPITOL IX
Taxa per determinacions analítiques
Article 240. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la realització de determinacions analítiques pels laboratoris públics dependents de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
Article 241. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els sol·licitants de les determinades analítiques a què fa referència l'article anterior.
Article 242. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de determinació Import unitari (PTA)
I TERRES
1. Capacitat màxima de retenció d'aigua 742
2. Elements grossos 742
3. Color (taules Munsel) 742
4. Textura 1.847
5. pH 889
6. Matèria orgànica oxidable 742
7. Fòsfor soluble en bicarbonat sòdic 1.628
8. Potassi extret per acetat amònic 1.628
9. Carbonats totals 1.296
10. Calcària activa 1.296
11. Conductivitat elèctrica de l'extracte 1/5 1.628
12. Capacitat de canvi catiònic 2.959
13. Cations de canvi 2.959
14. Sodi, potassi, calci 1.628 cadascuna
15. Clorurs 1.296
16. Sulfats 1.296
17. Nitrogen total 1.296
18. Relació C/N 297
19. Ferro, coure, bor, plom, zinc, crom i fluor 1.628
20. Humitat 742
21. Granulometria 2.021
22. Altres Segons cost, amb un
màxim de 5.500
II AIGÜES
1. Conductivitat elèctrica 889
2. pH 889
3. Clorurs i sulfats 889 cadascuna
4. Carbonats i bicarbonats 742 cadascuna
5. Nitrats 889
6. Calci, magnesi, sodi i potassi 889 cadascuna
7. Duresa total 297
8. Carbonat sòdic residual (CSR) 297
9. Percentatge de saturació de sodi (PSS) 297
10. Relació d'absorció de sodi ajustada (ASAR) 297
11. Matèries sedimentables 889
12. Reductors en fred 889
13. Clor actiu 889
14. Total de sòlids dissolts 889
15. Altres Segons cost, amb un
màxim de 5.500
III FERTILITZANTS
1. Humitat 889
2. Nitrogen total, nitrogen nítric, nitrogen
amoniacal i nitrogen ureic 1.296 cadascuna
3. Fòsfor soluble en aigua, en citrat
amònic neutre i fòsfor total 1.628 cadascuna
4. Potassi soluble en aigua i potassi total 1.296 cadascuna
5. Magnesi 1.628
6. Matèria orgànica 889
7. pH 889
8. Matèries húmiques i àcids húmics 1.851 cadascuna
9. Matèria orgànica oxidable 889
10. Cendres 811
11. Relació C/N 297
12. Conductivitat elèctrica de l'extracte 1/5 1.628
13. Clorurs 1.628
14. Sodi 1.628
15. Ferro 1.628
16. Altres Segons cost, amb un
màxim de 5.500
IV FITOSANITARIS
1. Humitat 889
2. Finesa per tamisat 3.253
3. Arsènic total 3.263
4. Calci total en un arseniat 1.628
5. Coure i bari 1.628 cadascuna
6. Densitat 889
7. Puresa en un sofre 1.479
8. Acidesa total i anhídric sulfurós en un sofre 889
9. Ferro 1.628
10. Estabilitat d'una emulsió 889
11. Massa específica d'un oli 889
12. Residu insulfonable en un oli mineral 1.628
13. Volatibilitat, inflamabilitat
i viscositat en un oli 1.628 cadascuna
14. Fitosanitaris segons mètodes
oficials d'anàlisi 5.258
15. Fitosanitaris segons metodologia específica 9.889
16. Altres Segons cost, amb un
màxim de 10.000
V MATERIAL VEGETAL (fulles, tiges, fruits, grans i restant material vegetal)
1. Cendres 811
2. Nitrogen, fòsfor i potassi 1.296 cadascuna
3. Calci, magnesi, ferro, zinc, manganés i coure 1.628 cadascuna
4. Pes aparent 557
5. Pes de mil grans 669
6. Percentatge de puresa 669
7. Impureses 557
8. Poder germinatiu 1.296
9. Valor real 1.628
10. Altres Segons cost, amb un
màxim de 2.750
VI VINS, MOSTOS, SANGRIES, SIDRES, CERVESES I ALTRES
1. Densitat 297
2. Grau alcohòlic total 297
3. Grau alcohòlic adquirit 669
4. Grau alcohòlic en potència 297
5. Extracte sec total, reduït i no reductor 297 cadascuna
6. Resta de l'extracte 297
7. Acidesa total 889
8. Acidesa volàtil 1.076
9. Acidesa fixa 297
10. Anhídrid sulfurós total i lliure 371 cadascuna
11. Acid cítric 1.076
12. Presència d'híbrids 669
13. Metanol 1.927
14. Presència de ferrocianur 2.664
15. Fluor 1.628
16. Cloropicrina i els seus compostos
de degradació derivats halogenats 2.664 cadascuna
17. Matèries reductores i sacarosa 1.076 cadascuna
18. Cendres 1.296
19. Alcalinitat de les cendres 811
20. Clorurs 811
21. Sodi 1.628
22. Sodi excedentari 2.664
23. Ferro 811
24. Coure, zinc, plom i arsènic 1.952 cadascuna
25. Mercuri 3.759
26. Acid benzoic, sòrbic i salicílic 2.705 cadascuna
27. pH 860
28. Hidroximetilfurfural 1.127
29. Etanal 1.316
30. Materials colorants artificials 1.878
31. Beguda continguda en l'envàs 344
32. Etiquetatge 344
33. Examen organolèptic 684
34. Assajos previs de conservació 417
35. Massa volúmica 322
36. Beaume 322
37. Potassi 1.609
38. Calci 1.609
39. Magnesi 1.609
40. Intensitat colorant 746
41. Antocians 995
42. Index de polifenols totales 995
43. Index de Folín 1.776
44. Glicerina 1.752
45. Fructosa 1.752
46. Glucosa 1.752
47. Acid tartàric 1.752
48. Acid màlic 1.752
49. Acid succínic 1.752
50. Sulfats 1.944
51. 2-3 Butanodiol 1.301
52. Isotiocianat d'alil 1.264
53. Altres Segons cost, amb un
màxim de 11.000
VII SUBPRODUCTES I ALTRES
1. Productes tartàrics
1.1 Mètode Carles 2.637
1.2 Mètode Goldenberg 2.637
2. Grau alcohòlic de pòsits 973
3. Grau alcohòlic de brises 973
4. Matèries reductores en brises 1.875
5. Humitat en granes 879
6. Impureses en granes 1.147
7. Altres Segons cost, amb un
màxim de 11.000
VIII ALCOHOL, BRANDI, ROM, LICORS I ALTRES
1. Etiquetatge 344
2. Beguda continguda en l'envàs 344
3. Grau alcohòlic 677
4. Acidesa total 902
5. Metanol 1.952
6. Matèries reductores 1.092
7. Edulcorants i colorants artificials 2.705
8. Coure, zinc i plom 1.952 cadascuna
9. Desnaturalitzants (bítrex, ftalato
de dietil i metiletilcetona) 669 cadascuna
10. Bases nitrogenades 1.092
11. Furfural 1.092
12. Altres Segons cost, amb un
màxim de 11.000
IX PRODUCTES ENOLOGICS
I COMPROVACIO D'APARELLS Segons cost,
amb un màxim
de 11.000
X OLIS I GREIXOS
1. Etiquetatge 344
2. Oli contingut en l'envàs 344
3. Grau de acidesa 902
4. Index de peròxids 1.316
5. Absorció espectrofotomètrica ultravioleta 941
6. Index de iode 1.316
7. Index de refracció 656
8. Composició de la fracció de àcids
grassos per cromatografia de gasos 5.008
9. Composició de la fracció d'esterols
per cromatografia de gasos 9.379
10. Altres Segons cost, amb un
màxim de 11.000
XI PRODUCTES LACTIS
1. Etiquetatge 344
2. Pes net 677
3. Matèria grassa 952
4. Proteïna 1.067
5. Acidesa 902
6. Extracte sec magre 751
7. Lactosa 1.316
8. Humitat 902
9. Farina de sang i de peix 1.127 cadascuna
10. Sacarosa 656
11. Index de refracció 656
12. Indexs de Reichert, Polenske i Kirchner 1.316 cadascuna
13. Composició de la fracció d'àcids
grassos per cromatografia de gasos 5.258
14. Composició de la fracció de esterols
per cromatografia de gasos . 9.536
15. Altres Segons cost, amb un
màxim de 11.000
XII PRODUCTES CARNIS
1. Etiquetatge 344
2. Pes net 677
3. Humitat 751
4. Proteïnes 1.067
5. Greix 952
6. Hidroxiprolina 1.067
7. Sucres totales 1.127
8. Midó 1.316
9. Acids bòric, sòrbic,
benzoic i salicílic 2.705 cadascuna
10. Altres Segons cost, amb un
màxim de 11.000
XIII PEIXOS, MARISCOS, CONSERVES
I SEMICONSERVES
1. Etiquetatge 344
2. Encunys de fabricació, format
i pes (net i net escorregut) 677 cadascuna
3. Capacitat normalitzada de l'envàs 677
4. Relació percentual entre el pes net
i la capacitat 302
5. Relació percentual entre el pes escorregut
i la capacitat 302
6. Grau de acidesa 902
7. Composició de la fracció d'àcids grassos
per cromatografia de gasos 5.258
8. Composició de la fracció d'esterols
per cromatografia de gasos 9.536
9. Altres Segons cost, amb un
màxim de 11.000
XIV PRODUCTES CONGELATS
1. Pes net del producte (congelat,
descongelat i escorregut) 677 cadascuna
2. Formaldehid i àcids (sòrbic, benzoic,
salicílic i bòric) 2.705 cadascuna
3. Altres Segons cost, amb un
màxim de 11.000
XV FRUITS SECS, CEREALS I LLEGUMS
1. Etiquetatge 344
2. Pes net i humitat 677
3. Grans
3.1 Grocs, rogencs, rojos, vetats
en roig, guixosos i verds 918 cadascun
3.2 Tacats i picats 915 cadascun
3.3 Mitjans 918
3.4 Amb defectes (greus i lleugers) 918 cadascun
3.5 De distinta coloració
(excepte els decolorats) 918
3.6 Decolorats 918
3.7 Sencers sense defecte 918
4. Matèries estranyes 918
5. Calibratge 918
6. Aflatoxina 5.636
7. Altres Segons cost, amb un
màxim de 11.000
XVI FARINES I DERIVATS
1. Etiquetatge 344
2. Pes net i humitat 677
3. Cendres 825
4. Extracció segons escala de cendres de Mhos 302
5. Proteïnes 1.067
6. Fibra bruta 1.316
7. Persulfats i bromats 902 cadascuna
8. Altres Segons cost, amb un
màxim de 11.000
XVII DOLÇOS, GELATS, TORRONS,
CARAMELS I ALTRES
1. Etiquetatge 344
2. Peso net i humitat 677 cadascuna
3. Cendres 1.316
4. Proteïnes 1.067
5. Greix 952
6. Reconeixement de midó i del rovell 902 cadascuna
7. Percentatge d'ametla i de fruita 902 cadascuna
8. Acid sòrbic, benzoic i salicílic 2.705 cadascuna
9. Acidesa del greix 902
10. Composició de la fracció d'àcids
grassos per cromatografia de gasos 5.258
11. Composició de la fracció d'esterols
per cromatografia de gasos 9.536
12. Alcohol etílic i sorbitol 1.789 cadascuna
13. Altres Segons cost, amb un
màxim de 11.000
XVIII EDULCORANTS, MEL I SIMILARS
1. Etiquetatge 344
2. Pes net i humitat 677 cadascuna
3. Sacarosa 1.127
4. Residu insoluble en aigua calent 677
5. Sucres reductors 1.127
6. Cendres 677
7. Acidesa lliure 902
8. Hidroximetilfurfural 1.198
9. Altres Segons cost, amb un
màxim de 11.000
XIX CONDIMENTS, CAFÉ, SALSES
DE TAULA I INFUSIONS
1. Etiquetatge 344
2. Pes net i humitat 677 cadascuna
3. Cendres 1.316
4. Fibra bruta 1.316
5. Extracte eteri, sílice i color 902 cadascuna
6. Colorants artificials 2.705
7. Extracte alcohòlic 682
8. Anhídrid sulfurós total 902
9. Extracte aquós 677
10. Extracte sec 745
11. Cafeïna 1.878
12. Plom, coure i zinc 1.952 cadascuna
13. Acidesa 825
14. Clorurs 825
15. Sucre total 1.127
16. pH 902
17. Sòlids solubles 677
18. Altres Segons cost, amb un
màxim de 11.000
XX RESIDUS DE PRODUCTES FITOSANITARIS
1. Per cromatografia de gasos
1.1 Organofosforats
1.1.1 Investigació i experiències 6.663
1.1.2 Identificació i/o quantificació 2.331 cadascuna
1.2 Organoclorats
1.2.1 Investigació i experiències 6.663
1.2.2 Identificació i/o quantificació 2.331 cadascuna
1.3 Organometàl·lics
1.3.1 Investigació i experiències 6.663
1.3.2 Identificació i/o quantificació 2.331 cadascuna
1.4 Piretroides
1.4.1 Investigació i experiències 6.663
1.4.2 Identificació i/o quantificació 2.331 cadascuna
1.5 Altres compostos
1.5.1 Investigació i experiències 6.663
1.5.2 Identificació i/o quantificació 2.331 cadascuna
2. Per cromatografia líquida (HPLC)
(els mateixos conceptes
que l'epígraf 1) S'hi aplicaran
les quanties de l'epígraf 1
incrementades en un 50%
3. Altres Segons cost, amb un
màxim de 11.000
XXI PINSOS I FARRATGES
1. Humitat 677
2. Cendres 1.316
3. Fibra bruta 1.316
4. Greix brut 902
5. Acidesa del greix 902
6. Nitrogen total 1.304
7. Proteïna bruta 1.067
8. Nitrogen amoniacal 1.127
9. Nitrogen amoniacal equivalente en proteína 302
10. Nitrogen ureic 1.165
11. Nitrogen ureic equivalent en proteïna 302
12. Nitrogen proteic 1.165
13. Nitrogen proteic equivalente en proteïna 302
14. Residu insoluble en ClH 1.316
15. Unitats alimentàries (100 kg) 302
16. Proteïna digestible (unitats alimentàries) 302
17. Clorurs 1.246
18. Calci 902
19. Coure, manganés, ferro, zinc,
cobalt i arsènic 1.952 cadascuna
20. Altres Segons cost, amb un màxim de 11.000
XXII CONSERVES VEGETALS
1. Etiquetatge 344
2. Encunyaments de fabricació 677
3. Format 677
4. Pes net 677
5. Pes escorregut 677
6. Nombre de fruits 565
7. Sòlids solubles (expressats en graus Brix) 677
8. pH 902
9. Clorurs 861
10. Acid cítric, làctic, màlic, tartàric,
benzoic, sòrbic i salicílic 2.705 cadascuna
11. Altres Segons cost, amb un màxim de 11.000
XXIII BEGUDES NO ALCOHOLIQUES
(AIGÜES, SUCS I XAROPS, GASOSES,
COQUES, REFRESCOS I ALTRES)
1. Etiquetatge 344
2. Beguda continguda en l'envàs 344
3. Clorurs 861
4. Acids tartàric, màlic, làctic i cítric 2.705 cadascuna
5. Edulcorants artificials
6. Grau alcohòlic 677
7. Sòlids solubles 654
8. Sucres totals 1.127
9. Acidesa total 902
10. Anhídrid sulfurós total 376
11. Acids sòrbic, benzoic i salicílic 2.705 cadascuna
12. Arsènic, coure, zinc i plom 1.292 cadascuna
13. Altres Segons cost, amb un màxim de 11.000
XXIV ALTRES PRODUCTES Segons cost, amb un màxim de 11.000
XXV TOTS ELS PRODUCTES
(epígrafs I a XXIV, ambdós inclusivament)
1. Determinacions que requerisquen
l'aplicació de metodologies específiques
no recollides en els mètodes
oficials d'anàlisi Segons cost, amb un
màxim de 55.000
2. Confirmació per espectrometria de masses 156.500
Article 243. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud.
CAPITOL X
Taxa per la prestació de serveis de sanitat animal
Article 244. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'aplicació de productes biològics en tractaments sanitaris obligatoris, amb la consegüent inspecció postvacunal, i l'observació d'animals mossegadors.
Article 245. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els sol·licitants dels serveis a què fa referència l'article anterior.
Article 246. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Concepte Import (PTA/animal))
1. Aplicació de productes biològics
(l'import mínim d'aquesta taxa serà de 700 pessetes).
1.1 Cànids, fèlids, èquids i espècies exòtiques 750
1.2 Bòvids 219
1.3 Porcins adults (de més de 40 kg) 129
1.4 Porcins joves (de 40 o menys kg),
ovins, cabrums i ruscos 69
1.5 Conills 12
1.6 Aus 7
2. Observació d'animals mossegadors 1.500
Article 247. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què s'efectue la sol·licitud.
TITOL IX
Conselleria de Medi Ambient
CAPITOL I
Taxa per serveis administratius
Article 248. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'expedició de certificats, la pràctica d'inscripcions i la prestació d'altres serveis de caràcter administratiu, pels òrgans competents de la Conselleria de Medi Ambient.
Article 249. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els qui utilitzen, a petició pròpia o per imperatiu legal, els serveis referits en l'article anterior.
Article 250. Tipus de gravamen
Un. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servei Import (PTA)
1. Pràctica d'inscripcions
en registres oficials 190 cadascuna
2. Diligenciament i segellament de llibres oficials 284
3. Expedició de certificats sense
recerca d'antecedents i visat
de documentació 284 per cada
certificat o visat
4. Expedició de certificats que
necessiten de la recerca
d'antecedents i altres tràmits
que necessiten d'informes, consulta
o recerca de documents
en arxius oficials 948 per cada certificat,
document o expedient
Dos. La percepció d'aquesta taxa serà incompatible amb la de les tipificades en els capítols II i III del títol VIII d'aquesta llei i el capítol V d'aquest títol.
Article 251. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, quan es preste amb sol·licitud prèvia el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què aquesta es formule.
CAPITOL II
Taxa per llicències de caça, pesca, vies pecuàries
i activitats complementàries
Article 252. Fet imposable
Un. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació per la Conselleria de Medi Ambient dels serveis següents:
1. Expedició de llicències i matrícules necessàries per a la pràctica de la pesca continental i per a la dedicació d'embarcacions i aparells flotants a la pesca en aigües continentals.
2. Expedició de llicències per a pràctica de la caça dins del territori nacional.
3. Matriculació de vedats de caça.
4. Expedició del permís de caça en vedats nacionals i zones controlades de caça.
5. Expedició del permís de pesca en vedats.
6. Actuacions relatives a vies pecuàries.
Dos. A la caça desenvolupada en reserves nacionals concurrents amb altres comunitats autònomes no s'aplicarà el que disposa aquest capítol. El seu règim serà determinat pels òrgans comuns de les administracions corresponents i es recollirà en normes específiques.
Article 253. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones que sol·liciten l'expedició de les llicències, matrícules i permisos a què fa referència l'article anterior.
Article 254. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa per expedició de llicències autonòmiques de pesca continental els jubilats i perceptors de pensions públiques i els menors de 14 anys.
Article 255. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servei Import (PTA)
1. Expedició de llicències autonòmiques de caça
1.1 Llicència tipus A (per a caça
amb armes de foc i assimilades)
1.1.1 Per un any de validesa 1.380
1.1.2 Per tres anys de validesa 4.137
1.2 Llicència tipus B (per a caça sense armes de foc)
1.2.1 Per un any de validesa 1.380
1.2.2 Per tres anys de validesa 4.137
1.3 Llicència tipus C (per a gossades.
Un any de validesa) 34.487
1.4 Segell d'homologació de llicència tipus A 1.380
2. Expedició de llicències autonòmiques
de pesca continental (tipus únic,
per a pesca de qualsevol classe)
2.1 Per un any de validesa 1.104
2.2 Per tres anys de validesa 3.311
2.3 Segell d'homologació de llicències 1.104
3. Matriculació d'embarcacions (tipus únic)
3.1 Per un any de validesa 1.241
3.2 Per cinc anys de validesa 3.857
4. Matriculació de vedats de caça i renovació anual (la tarifa mínima, siga quina siga l'extensió superficial d'aquests, no podrà ser inferior a 11.178 pessetes).
4.1 Caça major
4.1.1 Grup I: fins a un cap per cada 100 ha 11 per ha
4.1.2 Grup II: més d'un cap, fins a dos,
per cada 100 ha 18 per ha
4.1.3 Grup III: més de dos caps, fins a tres,
per cada 100 ha 27 per ha
Grup IV: més de tres caps per cada 100 ha 43 per ha
4.2 Caça menor
4.2.1 Grup I: fins a 0,3 peces per ha 11 per ha
4.2.2 Grup II: més de 0,3 peces,
fins a 0,8, per ha 16 per ha
4.2.3 Grup III: més de 0,8 peces,
fins a 1,5, per ha 27 per ha
4.2.4 Grup IV: més de 1,5 peces per ha 43 per ha
5. Expedició de permisos de caça en vedats socials i terrenys sotmesos al règim de caça controlada
5.1 Classe 1.ª 8.942
5.2 Classe 2.ª 4.471
5.3 Classe 3.ª 2.795
5.4 Classe 4.ª 1.118
5.5 Classe 5.ª 559
5.6 Classe 6.ª 280
6. Expedició de permisos per a vedats fluvials de pesca esportiva
6.1 Classe 1.ª 3.667
6.2 Classe 2.ª 1.470
6.3 Classe 3.ª 739
6.4 Classe 4.ª 359
6.5 Classe 5.ª 185
6.6 Classe 6.ª 75
7. Actuacions relatives a vies pecuàries
7.1 Cultius agrícoles
7.1.1 Demarcació del terreny 12.233 més 1,45 per mý
7.1.2 Inspecció anual del gaudi 970 més el 5%
del cànon o renda
anual d'aquest
7.2 Obres d'infraestructura
7.2.1 Línies elèctriques i telefòniques i canonades (per demarcació del terreny s'exigirà, en ambdós casos, 12.233 pessetes)
7.2.1.1 Aèries 12 per metre lineal
7.2.1.2 Subterrànies. 7 per metre lineal
7.2.2 Altres
7.2.2.1 Demarcació del terreny 12.233 més 671 per mý
7.2.2.2 Inspecció anual del gaudi 970 més el 5%
del cànon o renda
anual d'aquest
7.3 Resta d'actuacions s'aplicaran las tarifes que corresponguen per la prestació de serveis en matèria forestal
Article 256. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, el pagament serà exigit per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud.
CAPITOL III
Taxa pel servei de manteniment de espècies silvestres
Article 257. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa el manteniment de la fauna silvestre en captivitat en els centres de recuperació de la Conselleria de Medi Ambient.
Article 258. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els posseïdors d'animals silvestres que sol·liciten la prestació del servei a què fa referència l'article anterior.
Article 259. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus d'animal Import (PTA)
1. Que s'alimenten de carn, peix i invertebrats
1.1 Estada inferior
o igual a un mes 518 per kg d'animal
o fracció i dia d'estada
1.2 Estada superior a un mes 10.350 per kg d'animal
o fracció i mes
2. Herbívors i omnívors
2.1 Estada inferior o igual a un mes 259 per kg d'animal
o fracció i dia d'estada
2.2 Estada superior a un mes 5.175 per kg d'animal
o fracció i mes
Article 260. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què s'efectue la sol·licitud.
CAPITOL IV
Taxes del Centre de Serveis per a la Gestió de l'Aigua
Article 261. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació pel Centre de Serveis per a la Gestió de l'Aigua, dependent de la Conselleria de Medi Ambient, amb ocasió de l'activitat docent, dels serveis que a continuació s'enumeren:
1. Realització de cursos.
2. Organització de jornades i seminaris.
3. Serveis administratius (expedició de diplomes i certificats).
Article 262. Subjecte passiu
Un. Són subjectes passius de la taxa que s'exigeix per la impartició dels cursos, jornades i seminaris a què fa referència l'article anterior els alumnes matriculats o inscrits en aquests.
Dos. En relació amb la taxa que s'exigeix per la prestació dels serveis administratius a què fa referència l'article anterior, són subjectes passius d'aquesta els sol·licitants dels serveis o documents corresponents. No obstant això, quan aquests serveis es presten sense sol·licitud prèvia, la condició de subjecte passiu recaurà sobre els alumnes o graduats a qui aquests afecten.
Article 263. Exempcions i bonificacions
Un. Gaudiran d'exempció total del pagament de la taxa que s'exigeix pels serveis acadèmics relatius als cursos, jornades i seminaris a què fa referència l'article 261 d'aquesta llei, els membres de famílies nombroses de les categories d'honor i 2.ª.
Dos. Així mateix, gaudiran de l'exempció a la qual fa referència l'apartat un anterior els alumnes que hagen obtingut una o més matrícules d'honor en el curso immediat anterior. Per cadascuna d'aquestes matrícules tindran dret a l'exempció del pagament d'una assignatura.
Tres. Gaudiran d'exempció total del pagament de la taxa els membres de famílies els ingressos anuals de les quals no excedisquen de dues vegades el salari mínim interprofessional computat anualment.
Cuatro. Gaudiran d'una bonificació del 50% del pagament de la modalitat de la taxa a què fa referència l'apartat un anterior els alumnes membres de famílies nombroses de 1.ª categoria.
Article 264. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servei Import (PTA)
1. Serveis acadèmics
1.1 Cursos 250 per hora de
duració cadascun
1.2 Jornades 2.000 cadascuna
1.3 Seminaris 10.000 cadascun
2. Serveis administratius
2.1 Expedició de diplomes 680 cadascun
2.2 Expedició de certificats 254 cadascun
Article 265. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, el pagament de la taxa que s'exigeix per la prestació dels cursos, jornades i seminaris a què fa referència l'article 261 d'aquesta llei s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la matrícula o inscripció corresponent. Igualment, en la resta de supòsits en què el servei es preste amb sol·licitud prèvia de la persona interessada, el pagament de la taxa serà exigit per anticipat en el moment què es formule aquesta sol·licitud.
CAPITOL V
Taxa per prestació de serveis en matèria forestal
Article 266. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació per part de la Conselleria de Medi Ambient dels serveis i treballs en matèria forestal a què fa referència l'apartat un de l'article 268 d'aquesta llei.
Article 267. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones que sol·liciten o a les quals es presten els serveis i treballs a què fa referència l'article anterior.
Article 268. Tipus de gravamen
Un. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servei Import (PTA)
1 Alçament de plànols 4.551 per km
2. Replanteig de plànols 9.399 per km
3. Delimitació de terrenys 10.691 per km
4. Amollonaments
4.1 Replanteig 9.399 per km
4.2 Recepció d'obres 6.006 per km
5. Cubicació i inventari d'existències
5.1 Arbres 21 per m3
5.2 Suro, resines i fruits 35,55 per arbre
5.3 Existències amollonades 33,76 per metre
5.4 Forests rases repoblades 56 per ha
5.5 Forests baixes 139 per ha
6. Realització de valoracions
6.1 Fins a 50.000 pessetes 9.787
6.2 Excés el 5% del valor,
amb un mínim de 9.787.
7. Ocupació i autorització
de cultius agrícoles en terrenys forestals
7.1 Demarcació del terreny 12.233 més 1,34 per mý
7.2 Inspecció anual del gaudi 970 mes el 5%
del cànon o renda
anual d'aquest
8. Catalogació de forests
8.1 Fins a 1.000 ha 10.967 més 46,40 per ha
8.2 Excés 17 per ha
9. Realització d'informes relatius
a treballs o serveis forestals el 10% de la tarifa
corresponent a aquests serveis,
amb un mínim de 746.
10. Assenyalament i inspecció de tota
classe d'aprofitaments i gaudis forestals,
piscícoles i cinegètics
10.1 Fusta de forests d'utilitat pública
10.1.1 Assenyalament fins a 100 m3 56 per m3
10.1.2 Assenyalament de més de 100 m3,
fins a 200 28 per m3
10.1.3 Assenyalament de més de 200 m3 19 per m3
10.1.4 Per a comptades en blanc el 75%
de l'assenyalament
corresponent
10.1.5 Per a reconeixement final el 50%
de l'assenyalament
corresponent
10.2 Fustes de forests privades
10.2.1 Assenyalament i reconeixement final
de fins a 100 m3 73 per m3
10.2.2 Assenyalament i reconeixement final
superior a 100 m3, fins a 200 33 per m3
10.2.3 Assenyalament i reconeixement final
superior a 200 m3 28 per m3
10.3 Inspecció d'espècies de creixement ràpid
10.3.1 Fins a 100 m3 12 per m3
10.3.2 Més de 100 m3, fins a 200 10 per m3
10.3.3 Més de 200 m3 7 per m3
10.4 Llenyes en forests d'utilitat pública i particulars
10.4.1 Fins a 500 esteris 10 per esteri
10.4.2 Més de 500 esteris, fins a 1.000 7 per esteri
10.4.3 Més de 1.000 esteris, fins a 2.000 6 per esteri
10.4.4 Més de 2.000 esteris 6 per esteri
10.5 Llenyes d'aprofitament de riberes
10.5.1 Fins a 1.000 feixos 1,12 per feix
10.5.2 Més de 1.000 feixos 2,24 per feix
10.6 Resines i suro 10 per arbre
10.7 Pasturatges
10.7.1 Fins a 500 ha 14,20 per ha
10.7.2 Més de 500 ha, fins a 1.000 10,40 per ha
10.7.3 Més de 1.000 ha, fins a 2.000 7,50 per ha
10.7.4 Més de 2.000 ha 8 per ha
10.8 Fruits i Llavors
10.8.1 Fins a 200 ha 20,91 per ha
10.8.2 Més de 200 ha 14 per ha
10.9 Espart
10.9.1 Fins a 1.000 q 12,07 per q
10.9.2 Més de 1.000 q 7,72 per q
10.10 Aromàtiques 15,98 per q
10.11 Labor i sembra 1.790 més 29,85 per ha
10.12 Trufa 6.267 més 523 per kg
10.13 Pedra 6.267 més 6 per m3
10.14 Arena 6.267 més 10 per m3
11. Direcció de treballs, obres, aprofitaments i instal·la-cions, i conservació i funcionament
11.1 Fins a 200.000 pessetes
de pressupost el 6% d'aquest
11.2 Pressupost superior
a 200.000 pessetes el 4,5% d'aquest
12. Alçament de plànols,
valoració i redacció d'informes
relatius a permutes 9.250 més l'import
que, segons tarifes
dels epígrafs 1, 6 i 9,
corresponga
13. Certificats 284 cadascun
Dos. La percepció d'aquesta taxa serà incompatible amb la de la regulada en el capítol III del títol VIII d'aquesta llei.
Article 269. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es presten els serveis corresponents. No obstant això, el pagament serà exigit per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud.
CAPITOL VI
Taxa per utilització de refugis de muntanya
Article 270. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització dels refugis de muntanya afectats a la Conselleria de Medi Ambient.
Article 271. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els usuaris dels refugis a què fa referència l'article anterior.
Article 272. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de refugi Import (PTA/dia d'utilització)
1. Tipus I (una sola planta,
amb una superfície aproximada
de 30 metres quadrats) 715
2. Tipus II (dues plantes, amb una
superfície aproximada total
de 90 metres quadrats) 1.787
Article 273. Meritació i pagament
La taxa es meritarà en el moment en què comence la utilització efectiva del refugi. No obstant això, l'import s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la corresponent sol·licitud d'ús.
CAPITOL VII
Taxa per subministrament d'informació estadística
Article 274. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa el subministrament de dades estadístiques pels òrgans competents de la Conselleria de Medi Ambient.
Article 275. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones que sol·liciten el subministrament de les dades a què fa referència l'article anterior.
Article 276. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Concepte Import (PTA)
1. Informació estadística
sense elaborar (en disquet de 3,5) 500 per disquet
2. Aplicacions específiques (l'import
inclou en aquest cas el suport) 1.500 cadascuna
Article 277. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es subministre la informació corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud.
CAPITOL VIII
Taxa per serveis relatius a llavors forestals
Article 278. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació pel banc de llavors de la Conselleria de Medi Ambient dels serveis que s'indiquen en l'article 280 d'aquesta llei.
Article 279. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els sol·licitants dels serveis a què fa referència l'article anterior.
Article 280. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servei Import (PTA)
1. Mostreig (a petició de part) 55.252
2. Germinació 1.210
3. Humitat 605
4. Puresa específica 585
Article 281. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es presten els serveis corresponents. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud.
títol X
Conselleria de Benestar Social
CAPITOL I
Taxa per accés a les titulacions per al govern
de les embarcacions d'esbargiment i expedició
dels títols esportius corresponents
Article 282. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis següents:
1. Examen per a l'accés a les titulacions de capità de iot, patró de iot i patró d'embarcació d'esbargiment.
2. Expedició, renovació i validació de les titulacions a que fa referència el número 1 anterior.
Article 283. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els sol·licitants dels serveis esmentats en l'article anterior.
Article 284. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Modalitat
de la tarifa Descripció Import (PTA)
Tarifa I EXAMEN PER A ACCÉS
A LES TITULACIONS QUE HABILITEN
PER AL GOVERN D'EMBARCACIONS
D'ESBARGIMENT
1. Capità de iot 10.000
2. Patró de iot 8.000
3. Patró d'embarcació d'esbargiment 6.000
Tarifa II. EXPEDICIO, RENOVACIO
I VALIDACIO DE TITOLS QUE
HABILITEN PER AL GOVERN
D'EMBARCACIONS D'ESBARGIMENT
1. Expedició
1.1 Capità de iot 12.000
1.2 Patró de iot 3.500
1.3 Patró d'embarcació d'esbargiment 3.500
2. Renovacions i convalidacions 3.500 cadascuna
Article 281. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud.
CAPITOL II
Taxa per accés a les titulacions esportives subaquàtiques i expedició dels títols esportius corresponents
Article 286. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis següents:
1. Examen per a l'accés a les titulacions de bussejador d'una estrella, bussejador de dues estrelles i bussejador de tres estrelles.
2. Expedició de les titulacions a què fa referència l'apartat 1 anterior.
Article 287. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els sol·licitants dels serveis referits en l'article anterior.
Article 288. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Modalitat
de la tarifa Descripció Import (PTA)
Tarifa I EXAMEN PER A ACCÉS A LES TITULACIONS ESPORTIVES SUBAQUATIQUES
1. Bussejador d'una estrella 1.000
2. Bussejador de dues estrelles 1.500
3. Bussejador de tres estrelles 3.000
Tarifa II EXPEDICIO I VALIDACIO DELS TITOLS QUE HABILITEN PER A L'EXERCICI D'ACTIVITATS ESPORTIVES SUBAQUATIQUES
1. Bussejador d'una estrella 1.000
2. Bussejador de dues estrelles 1.000
3. Bussejador de tres estrelles 1.000
Article 289. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Procediments i models
Correspon a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública l'aprovació dels procediments de gestió i models d'impresos relatius a les taxes recollides en aquesta llei.
Segona. Confecció de suports i models
Un. Sense perjudici de les especialitats en matèria de tributs cedits per l'Estat a la Comunitat Valenciana, correspon a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, mitjançant ordre, la determinació dels suports i dels mitjans, i les característiques tècniques d'aquests, que hagen de ser utilitzats en compliment del que disposa el Decret 105/1992, de 6 de juliol, del Govern Valencià, i en les normes dictades en desplegament d'aquest decret.
Dos. En les condicions assenyalades en l'apartat un anterior, correspon a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública el desenvolupament i la venda de programes o aplicacions informàtiques destinades a la generació per ordinador de les declaracions, declaracions-liquidacions i autoliquidacions que, en aplicació del Decret 105/1992, de 6 de juliol, i la seua normativa de desplegament, hagen de ser utilitzades. Així mateix, correspon a la Conselleria esmentada la impressió, distribució i venda dels impresos que siguen necessaris per a l'efectiva aplicació del que disposa el Decret 105/1992, de 6 de juliol, i la seua normativa de desplegament.
Tres. Les competències a què fan referència els apartats un i dos anteriors s'entenen atribuïdes a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública en règim exclusiu, sense perjudici que aquesta puga exercir-les directament o per mitjà de contracte o conveni.
Quatre. La distribució, venda o comercialització per persones distintes a la Generalitat dels suports, programes, aplicacions informàtiques i models d'impresos a què fan referència els apartats precedents d'aquesta disposició, sense haver-hi contracte o conveni amb aquella, serà considerada infracció greu i sancionada amb multa d'1.000.000 de pessetes. A aquest efecte, la tramitació del procediment oportú es regirà pel que estableix el Reial Decret 1.398/1993, de 4 de juliol, i correspon als directors territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda la instrucció i al director general de Tributs i Patrimoni la resolució.
Tercera. Delegacions
Un. Es delega en els municipis compresos en el territori de la Comunitat Valenciana la competència per a l'atorgament de la cèdula d'habitabilitat regulada en els articles 84 a 88 d'aquesta llei.
Dos. El Govern de la Generalitat regularà, mitjançant decret, els requisits i les condicions per a l'expedició de la cèdula d'habitabilitat i nivells d'habitabilitat, mentre aquesta normativa no es promulgue, s'aplicarà l'actualment vigent en aquesta matèria.
Tres. Es cedeix als municipis de la Comunitat Valenciana el rendiment de la taxa a què fa referència l'apartat un anterior, i també la seua gestió, recaptació i inspecció.
Quatre. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, la Generalitat es reserva, en tot cas, les funcions següents relatives a aquesta taxa:
a) Resolució de consultes tributàries.
b) La regulació dels models d'impresos que cal utilitzar.
c) Les actuacions de comprovació i investigació, sense perjudici de les facultats d'inspecció de les entitats delegades.
d) La revisió d'actes de gestió tributària a què fa referència l'article 154 de la Llei General Tributària.
e) La resolució dels recursos interposats contra els actes de gestió tributària de la taxa, tant si s'hi susciten qüestions de fet com de dret.
Quarta. Tarifes portuàries i taxes per inspecció i control sanitari de carns fresques
Es regiran per la seua normativa específica les tarifes pels serveis generals i específics en els ports dependents de la Generalitat, i les taxes pels serveis d'inspecció i control sanitari de carns fresques.
Cinquena. Modificació del Decret 73/1991, de 13 de maig
L'article 1 del Decret 73/1991, de 13 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen els preus públics, queda redactat de la forma següent:
«Un. Són preus públics de la Generalitat les contraprestacions pecuniàries que se satisfacen per la prestació de serveis o la realització d'activitats, en règim de dret públic, per aquesta o pels seus organismes autònoms i ens de dret públic dependent, quan hi concórreguen les dues circumstàncies següents:
a) Que siguen de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats.
b) Que es presten o realitzen pel sector privat.
Dos. A l'efecte del que disposa la lletra a de l'apartat anterior, es considerarà que hi ha voluntarietat per part dels administrats quan hi concórreguen les dues circumstàncies següents:
a) Que la sol·licitud o recepció no estiguen imposades per disposicions legals o reglamentàries.
b) Que els serveis o activitats requerits no siguen imprescindibles per a la vida privada o social del sol·licitant o receptor.».
Sisena. Modificació del Decret 227/1991, de 9 de desembre.
L'annex del Decret 227/1991, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es determinen els béns, serveis i activitats susceptibles de ser retribuïts mitjançant preus públics en la Comunitat Valenciana, queda redactat de la forma següent:
«Relació de béns, serveis i activitats subjectes al règim de preus públics
1. Per a totes les conselleries i organismes i ens dependents:
- Venda de publicacions i subscripcions a publicacions periòdiques.
- Servei de fotocòpies i altres mitjans de reproducció.
- Venda de documentació tècnica.
2. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència:
- Serveis d'allotjament, transport i manutenció prestats per centres docents dependents de la Generalitat.
- Els serveis següents de l'Institut Valencià de la Joventut:
a) Serveis en albergs, campaments i residències juvenils.
b) Impartició de cursos en l'Escola d'Animadors Juvenils.
c) Realització de campanyes de temps lliure juvenil i de camps de treball.
3. Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç: Serveis oferts per les residències de temps lliure.
4. Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació: Venda de productes agrícoles i vi.
5. Conselleria de Medi Ambient:
- Venda de plantes de vivers.
- Venda de llavors d'espècies forestals.
- Serveis de partició de terrenys forestals, consulta i anàlisi de plànols, documents o productes forestals, realització de memòries informatives de forests i redacció de plànols, estudis i projectes.
6. Conselleria de Benestar Social:
- Serveis esportius.
- Serveis prestats pels centres dependents de la Direcció General de Serveis Socials.».
Setena. Modificació del Decret 105/1992, de 6 de juliol.
L'article 1 del Decret 105/1992, de 6 de juliol, del Govern Valencià, queda redactat de la forma següent:
«Llevat que per ordre de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública es dispose una altra cosa, els ingressos per taxes, preus públics i sancions de les diferents conselleries de la Generalitat s'efectuaran mitjançant liquidacions o abonaré, en els comptes restringits oberts en les distintes entitats col·laboradores de l'administració, d'acord amb el que estableix a l'efecte el vigent Reglament General de Recaptació.».
DISPOSICIO TRANSITORIA
Mentre no s'aprove la norma legal corresponent, es regiran pel que disposa el capítol II del títol V del Decret Legislatiu de 14 de novembre de 1995, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, les taxes pels serveis d'inspecció i control sanitari de carns fresques.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogades totes aquelles normes, legals o reglamentàries, que s'oposen al que disposa aquesta llei, i, en particular, les següents:
1. Normes generals:
- El Decret Legislatiu de 14 de novembre de 1995, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, llevat els articles 89, 90, 91, 92, 93, 94 i 95.
- L'article 26 de la Llei 8/1995, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, Administratives i d'Organització de la Generalitat.
- El Decret 159/1992, de 28 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es modifica la relació de béns, serveis i activitats susceptibles de ser retribuïts mitjançant preus públics en la Comunitat Valenciana.
- El Decret 161/1997, de 29 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'inclou la venda de documentació tècnica de les distintes conselleries en la relació de béns, serveis i activitats susceptibles de ser retribuïts mitjançant preus públics.
2. Normes específiques.
2.1 Presidència de la Generalitat
- Decret 222/1997, de 12 d'agost, del Govern Valencià, pel qual es regulen els preus públics dels serveis acadèmics i administratius de l'Escola Oficial de Turisme de la Generalitat Valenciana.
2.2 Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública:
- El número 2 de l'apartat B de l'annex de l'Ordre de 15 de gener de 1993, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual s'estableixen les quanties dels preus públics que ha de percebre la Conselleria d'Economia i Hisenda i els seus organismes autònoms.
2.3 Conselleria de Presidència:
- Ordre de 30 de desembre de 1994, del conseller d'Administració Pública, per la qual s'estableixen els preus públics dels cartells identificatius dels locals d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives i de les fotocòpies dels expedients de la Direcció General d'Interior (Espectacles), pel que fa a la venda de cartells identificatius.
- Ordre de 17 de novembre de 1995, de la Conselleria d'Administració Pública, per la qual s'estableixen els preus públics de venda de llistats del Registre d'Associacions i venda d'impresos i documentació per a legalització d'associacions, de la Direcció General de Justícia.
2.4 Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports:
- Decret 177/1988, de 15 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els preus per control de la qualitat dels laboratoris d'obres públiques, de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
- Ordre de 5 de maig de 1992, del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, que aprova el preu públic per a la venda dels impresos requerits pel Llibre de Control de Qualitat en obres d'edificacions d'habitatges.
- Ordre de 28 de novembre de 1994, del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transportes, per la qual s'actualitzen i amplien els preus per control de qualitat de l'edificació de les seccions de Qualitat de l'Edificació de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge.
2.5 Conselleria de Cultura, Educació i Ciència:
- Decret 66/1995, de 28 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regula la visita al Museu de Belles Arts de València i al Museu de la Valltorta.
- Decret 216/1996, de 26 de novembre, del Govern Valencià, pel qual se suspén parcialment l'aplicació del Decret 66/1995, de 18 d'abril, pel que fa al règim de visites al Museu de Belles Arts de València.
- Articles 2.1 i 4.2 i epígrafs 2.2 i 4.2 del Decret 142/1997, d'1 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regulen els preus públics per la utilització d'instal·lacions del Complex Educatiu de Cheste i pels serveis d'allotjament, transport i manutenció prestats per aquest centre.
- Decret 186/1997, de 17 de juny, del Govern Valencià, pel qual es regulen els preus públics que ha de percebre la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la prestació dels serveis d'ensenyament de música, dansa, art dramàtic i idiomes.
- Decret 215/1997, de 30 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regulen els preus públics que ha de percebre la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la prestació de serveis d'ensenyament infantil, excepte el que es refereix al servei de menjador.
- Decret 223/1997, de 12 d'agost, del Govern Valencià, pel qual es regulen els preus públics pels serveis acadèmics universitaris.
- Ordre de 28 de juny de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es desplega el Decret 121/1996, de 18 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'estableixen les quanties dels preus que ha de percebre la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la prestació dels serveis d'ensenyament de música, dansa, art dramàtic i idiomes.
- Ordre de 17 de setembre de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es desplega el Decret 151/1996, de 30 de juliol, del Govern Valencià.
- Ordre d'11 de juny de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es desplega el Decret 186/1997, de 17 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'estableixen les quanties dels preus públics que ha de percebre la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la prestació dels serveis d'ensenyament de música, dansa, art dramàtic i idiomes.
2.6 Conselleria de Sanitat:
- Ordre de 7 de gener de 1997, del conseller de Sanitat i Consum per la qual s'estableixen les quanties dels preus públics que ha percebre la Conselleria de Sanitat i Consum durant 1997, excepte el que disposen els números 1 i 4 dels annexos I i II.
2.7 Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç:
- Ordre de 6 de maig de 1993, de la Conselleria de Treball i Afers Socials, per la qual es fixa el preu de venda al públic de les publicacions editades per la Conselleria i per l'Institut Valencià de Serveis Socials, pel que fa a la venda de calendaris laborals, impresos de comunicació d'obertura, demandes al Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació i impresos de regulació d'ocupació.
- Ordre de 24 de novembre de 1994, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'estableixen les quanties dels preus públics que ha de percebre la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, excepte el número 3 de l'article 1.
2.8 Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació:
- Decret 66/1994, de 29 de març, del Govern Valencià, pel qual es modifica el preu públic corresponent al tractament fitosanitari contra el cucat de l'arròs.
- Números 2 i 3 de l'annex de l'Ordre de 5 de març de 1993, del conseller d'Agricultura i Pesca, per la qual es revisen les quanties dels preus públics que ha de percebre la Conselleria de Agricultura i Pesca.
- Ordre de 27 de maig de 1994, del conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es defineixen i revisen les quanties dels preus públics que ha de percebre la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
2.9 Conselleria de Medi Ambient
- Decret 5/1996, de 9 de gener, del Govern Valencià, pel qual s'estableix el preu públic per als cursos, jornades i seminaris que s'han de desenvolupar en el Centre de Serveis per a la Gestió de l'Aigua (CESGA).
- Els números 2 i 4 de l'annex de l'Ordre de 7 d'abril de 1995, del conseller de Medi Ambient, per la qual s'estableixen les quanties de determinats preus públics que ha de percebre la Conselleria de Medi Ambient.
- Ordre d'11 de març de 1994, del conseller de Medi Ambient, per la qual estableix els preus públics per utilització de refugis.
2.10 Conselleria de Benestar Social:
- Ordre de 13 de novembre de 1996, de la Consellera de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoca un examen extraordinari per a obtenir el títol de patró d'embarcacions d'esbargiment, pel que fa al preu dels drets de l'examen, de l'apartat c del punt 2 de l'annex I.
DISPOSICIO FINAL
Un. Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Dos. Sense perjudici del que disposa l'apartat un anterior, l'article 53 entrarà en vigor una vegada realitzades les adaptacions documentals i informàtiques pertinents i establits els oportuns canals d'informació als usuaris. En tot cas, aquesta entrada en vigor, que serà objecte de comunicació mitjançant resolució del conseller de Presidència publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, es produirà dins dels sis mesos següents a l'entrada en vigor d'aquesta llei. Mentre no resulte aplicable aquest article 53, el pagament de la taxa regulada en el capítol IV del títol III d'aquesta llei s'efectuarà una vegada prestat el servei.
Tres. Sense perjudici del que disposa l'article 117 d'aquesta llei, mentre no s'acaben les obres de rehabilitació i condicionament del Museu de Belles Arts de València, la visita serà gratuïta.»
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.
València, 23 de desembre de 1997
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO

linea
Mapa web