Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

LLEI 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [2009/15000]

(DOGV núm. 6175 de 30.12.2009) Ref. Base de dades 014617/2009

LLEI 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [2009/15000]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la Llei següent:
P R E À M B U L
La Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'any 2010 establix determinats objectius de política econòmica del Consell la consecució dels quals exigix l'aprovació de diverses normes. La present llei recull, a este efecte, una sèrie de mesures referents a aspectes tributaris, de gestió econòmica i d'acció administrativa.
En el capítol I s'inclouen les modificacions del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per mitjà de Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que afecten diversos preceptes de la dita norma. Les novetats que s'hi introduïxen són les següents:
a) En el títol I, referent a les taxes en matèria de turisme, s'establixen exempcions en la Taxa per servicis administratius de l'Agència Valenciana de Turisme per als discapacitats i per als membres de famílies nombroses de categoria especial, i una bonificació del 50 per 100 en la quota de la dita taxa per als membres de les famílies nombroses de categoria general.
b) Dins del títol II, relatiu a les taxes en matèria d'hisenda i administració Pública, en primer lloc, es modifica el quadre de tarifes de la Taxa per venda d'impresos (capítol II), per a adaptar-lo a l'actual elenc de models de declaració tributària, sol·licitud o autorització de representació per a tràmits administratius, i se suprimixen determinats models de sol·licitud i d'autorització de representació, que, d'ara endavant, tindran caràcter gratuït; i, en segon lloc, se suprimixen les referències a la tarifa 2.3, relativa a la «Expedició de les Guies de Circulació de Màquines Recreatives i d'Atzar tipus A, B i C», en les exempcions i bonificacions per a famílies nombroses de la Taxa per altres servicis administratius (capítol IV), en no tractar-se de documents relacionats ordinàriament amb el desenvolupament vital al si d'una família nombrosa, objectiu de salvaguarda i foment als quals es troben normalment dirigits els beneficis fiscals per a estes famílies.
c) En el títol III, referent a les taxes en matèria d'espectacles i publicacions, es duen a terme les modificacions següents: en primer lloc, se suprimix la Taxa per servicis administratius en matèria d'espectacles, continguda en el capítol I, per tractar-se de servicis de policia administrativa, relatius a l'autorització i inspecció d'espectacles, el principal beneficiari dels quals no és el mateix sol·licitant d'estos, sinó la comunitat, per tant, resulta convenient el seu caràcter gratuït; en segon lloc, atés que el registre en qüestió no es troba operatiu en l'actualitat, se suprimix la Taxa per la inscripció en el registre de locals i immobles de pública concurrència als quals s'haja concedit autorització específica per a l'exercici habitual en estos d'activitats de prostitució, continguda en el capítol V; en tercer lloc, s'establixen dos noves taxes relacionades amb el Servici Específic d'Admissió en locals i recintes, ordenat, en desplegament de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, pel Decret 197/2008, de 5 de desembre, del Consell, pel qual es regula el dret, la reserva i el servici d'admissió en els establiments públics destinats a la realització d'espectacles públics i activitats recreatives. La primera de les dites taxes es referix a la presentació a les proves avaluadores del servici esmentat, i la segona, a l'obtenció d'una certificació acreditativa per a l'exercici de les funcions pròpies del servici en qüestió. Ambdues taxes s'inclouen, dins del títol III, en sengles capítols I i V, la redacció dels quals substituïx la d'aquells que, fins ara, figuraven amb la dita numeració, i que se suprimixen per la present llei; i, en quart lloc, s'amplien les exempcions de la Taxa per insercions en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (capítol III) a les entitats autònomes de la mateixa Generalitat; a tots els jutjats i tribunals, i no sols, com fins ara, als que tingueren la seua seu a la Comunitat Valenciana; i a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
d) Dins del títol IV, referent a les taxes en matèria d'obres públiques, Urbanisme i Transport, s'inclouen les modificacions següents:
En el capítol III del títol esmentat, relatiu a la Taxa d'Habitatges de Protecció Pública i actuacions protegibles, d'una banda, s'establix l'exempció del seu pagament en relació amb les actuacions de rehabilitació i nova construcció que es deriven de plans o mesures especials de revitalització de l'economia, o quan el fet imposable siga resultat d'actuacions de nova construcció o rehabilitació, degudes a catàstrofes públiques, i es preveu l'aplicació transitòria de les noves exempcions als expedients en curs, per mitjà d'una nova disposició transitòria, que s'afig al Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat; i, per l'altre, s'establix una excepció a la regla general de l'exigibilitat anticipada de la taxa en el moment de la sol·licitud del servici, que resultarà aplicable als supòsits de qualificació provisional de rehabilitació, en què el pagament s'exigirà en el moment de la meritació de la taxa que, en estos casos, és el de l'expedició del certificat de qualificació provisional de la rehabilitació protegida.
D'altra banda, pel que fa a la Taxa per servicis administratius, continguda en el capítol V del títol IV, se suprimix la referència a l'aluminosi en les exempcions previstes en la taxa, atés que esta afecció constructiva es recull, dins de les actuacions de foment del Pla d'Habitatge, com a supòsit d'adequació estructural.
e) En el títol V del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, relatiu a les taxes en matèria de cultura, educació i ciència, es duen a terme les modificacions següents:
En primer lloc, en relació amb la Taxa per servicis administratius derivats de l'activitat acadèmica de nivell no universitari (capítol III), es reorganitza el quadre de tipus de gravamen de l'apartat u de l'article 128 del text refós esmentat, a fi d'ajustar-los a l'actual realitat de prestacions i al seu cost efectiu. A este efecte, en relació amb les certificacions d'idiomes, se suprimix l'epígraf 2.4 (incloent-hi els subepígrafs 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 i 2.4.4), així com la referència als Ensenyaments d'Idiomes de l'epígraf 4.1, i es crea un nou epígraf 4.5, que sistematitza el règim tarifari aplicable a totes les certificacions d'idiomes que s'expedixen en l'actualitat. D'altra banda, dins del mateix article, es modifica la denominació del tipus de servici a què es referix l'epígraf 6, amb l'objecte d'incloure-hi la totalitat dels ensenyaments artístics superiors que actualment s'impartixen per la Generalitat.
En segon lloc, i pel que es referix a la Taxa per servicis acadèmics universitaris (capítol VI), s'habilita el Consell per a modificar anualment els tipus de gravamen aplicables en el cas de segona, tercera i posteriors matrícules, en el marc de les directrius de la Comissió Mixta de Finançament del Consell de Coordinació Universitària, sobre coresponsabilitat de les comunitats autònomes en l'ajust efectiu de l'import de les taxes universitàries al cost real dels servicis corresponents.
f) En relació amb el títol VI, relatiu a les taxes en matèria de sanitat, es duen a terme les modificacions següents:
En primer lloc, respecte de la Taxa per prestació d'assistència sanitària (capítol I), es modifiquen les denominacions i tarifes de certs procediments diagnòstics i terapèutics, d'acord amb l'actual realitat de prestacions i la seua nomenclatura normalitzada, i s'actualitzen, en alguns casos, les tarifes corresponents i s'efectua una reordenació tècnica d'estes, amb l'objectiu d'aconseguir una major agilitat en la seua aplicació.
En segon lloc, en relació amb la Taxa per la venda de productes i servicis hematològics (capítol II), es modifiquen les denominacions i tarifes de determinats servicis i productes, i s'hi introduixen unes i se'n suprimixen altres, d'acord amb la metodologia actual de denominació i de determinació dels costos de prestació.
En tercer lloc, respecte a la Taxa per altres actuacions administratives en matèria de sanitat (capítol IV), se suprimix l'epígraf 2 (Comunicacions de posada en mercat de productes cosmètics) del Grup IV (Venda de talonaris, comunicacions de posada en mercat de productes cosmètics i llibres de control d'activitats sanitàries) del seu quadre de tarifes, en no comportar cap actuació inspectora que justifique, en l'actualitat, l'exacció d'una taxa per este concepte.
g) En l'àmbit del títol VII del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, relatiu a les taxes en matèria d'ocupació, indústria, energia i comerç, i dins del quadre de tarifes de la Taxa per l'ordenació d'instal·lacions i activitats industrials, energètiques i mineres (capítol I del dit títol), s'equipara l'import màxim de la taxa corresponent a les autoritzacions d'instal·lacions tèrmiques al de la corresponent a les instal·lacions elèctriques de baixa tensió (epígraf 3.2).
h) Dins del títol IX del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, corresponent a les taxes en matèria de medi ambient, i en relació amb la Taxa per llicències de caça, pesca, vies pecuàries i activitats complementàries (capítol II), s'amplia, a l'expedició de llicències de caça, l'exempció subjectiva actualment prevista per als jubilats i perceptors de pensions públiques en relació amb les llicències de pesca, i es modifiquen els imports de les tarifes d'esta taxa corresponents a les llicències de caça tipus C i a l'expedició de permisos per a vedats fluvials de pesca esportiva, per a ajustar-los al cost real dels servicis finançats.
En el capítol II de la present llei s'inclouen les modificacions de la Llei 10/1997, de 16 de desembre, de Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus Productes. En primer lloc, s'establix una classificació més objectiva dels tipus de bestiar vaquí dins del règim de tarifes de les operacions de sacrifici, previst en l'apartat 2 de l'article 7 de la llei esmentada, basant-la en un límit de pes de l'animal. En segon lloc, dins de l'apartat 5 del mateix article 7, es reduïx la tarifa aplicable al control de les operacions d'emmagatzemament de carns, tenint en compte el volum actual de tones emmagatzemades sotmeses a control i el cost efectiu del servici. En tercer lloc, dins de l'article 9 de la dita llei, se suprimixen les quotes pels controls sanitaris de determinades substàncies i per la investigació de residus en els animals vius destinats al sacrifici i les seues carns, tenint en compte que estos controls ja s'inclouen dins de les activitats d'inspecció i control sanitari de les carns fresques, carns d'aus de corral i carns de conill i caça, per la qual cosa no suposen un cost efectiu afegit.
El capítol III d'esta llei conté les modificacions de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, del tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, incloent-hi les següents:
En primer lloc, en relació amb el títol I de la llei esmentada, relatiu a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, s'hi inclouen les modificacions següents:
a) Es modifica l'escala autonòmica de tipus de gravamen aplicable a la base liquidable general de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l'article segon de la llei esmentada, adaptant-la al percentatge de cessió de l'impost a la Comunitat Valenciana i es manté, al mateix temps, la rebaixa de 0,25 punts percentuals establida per la Generalitat, i que afecta el conjunt dels trams de l'escala, i, especialment, els trams mitjans i baixos. Igualment, es modifica la referència que en l'article tercer de la llei s'efectua al percentatge de les deduccions establides en la normativa estatal de l'impost que minoren la quota íntegra autonòmica per a determinar la quota líquida autonòmica, i s'establix una remissió general al percentatge previst, a este efecte, per la mencionada normativa estatal reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
b) Dins de l'article quart de la llei esmentada, s'establix una nova deducció en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, consistent en el 10 per 100 de l'import de la quota íntegra autonòmica, una vegada deduïdes d'esta última la resta de les minoracions a què es referix l'apartat dos de l'article tercer de la mateixa Llei 13/1997. La dita deducció resultarà aplicable als contribuents amb dos o més descendents que donen lloc al mínim corresponent per este concepte, sempre que la suma de les bases imposables de tots els membres de la família siga de fins a 24.000 euros.
En segon lloc, queden sense contingut el capítol I del títol II i els articles vuité i nové de la Llei 13/1997 esmentada, relatius a l'Impost sobre el Patrimoni, en haver quedat suprimit, des de l'1 de gener del 2008, el gravamen de l'impost mencionat, per aplicació del que disposa la Llei 4/2008, de 23 de desembre, per la qual se suprimix el gravamen de l'Impost sobre el Patrimoni, es generalitza el sistema de devolució mensual en l'Impost sobre el Valor Afegit, i s'introduïxen altres modificacions en la normativa tributària.
En tercer lloc, en relació amb el capítol IV de la Llei 13/1997 esmentada, relatiu als Tributs sobre el Joc, s'hi inclou el supòsit de suspensió temporal de l'explotació de màquines recreatives tipus B en les regles de càlcul i gestió de la taxa fiscal que grava els jocs de sort, envit o atzar, en la seua modalitat de màquines i aparells automàtics, a què es referix l'apartat u de l'article quinze de la Llei 13/1997.
I, en quart lloc, s'establixen, per mitjà d'una nova disposició addicional novena, els requisits per a l'acreditació de la presentació de documents i autoliquidacions, així com del pagament de deutes tributaris, que resulten procedents pels Impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i sobre Successions i Donacions, quan s'hagen de dur a terme davant de la Generalitat per a permetre l'admissió de documents subjectes als impostos esmentats per autoritats, funcionaris, oficines o dependències administratives i la producció d'efectes d'estos en jutjats, tribunals, oficines o registres públics, o a qualsevol altre efecte previst en les disposicions vigents, i s'habilita el conseller competent en matèria d'hisenda per a la regulació d'un procediment específic d'acreditació en el supòsit de presentació i pagament per mitjans telemàtics.
El capítol IV modifica el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, respecte a l'article 78 i la coordinació de la gestió de la Tresoreria.
El capítol V modifica diversos aspectes de la Llei 8/1986, de 29 de desembre, d'Ordenació del Comerç i Superfícies Comercials, a fi d'adaptar-la als requeriments de la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als servicis en el mercat interior.
El capítol VI conté diverses modificacions de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, sobre protecció dels animals de companyia.
El capítol VII modifica la Llei 9 /1997, de 9 de desembre, de Creació de l'Institut Cartogràfic Valencià, respecte a l'emissió per este d'informes respecte a la contractació o execució de treballs cartogràfics.
El capítol VIII modifica nombrosos preceptes de la Llei 3/1998, de Turisme, de la Comunitat Valenciana, a fi d'adequar-la també als requeriments de la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als servicis en el mercat interior.
El capítol IX modifica la Llei 5/1998, de 18 de juny, de creació de l'Institut Valencià de l'Audiovisual Ricardo Muñoz Suay, respecte a la seua denominació, que a partir d'ara serà Institut Valencià de l'Audiovisual i de la Cinematografia Ricardo Muñoz Suay, i respecte a dos punts molt concrets relacionats amb la Ciutat de la Llum i la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana.
El capítol X modifica la Llei 6/1998, de 22 de juny, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana, respecte a la consideració de centre sociosanitari. Esta modificació establix el sistema per a la vinculació dels farmacèutics als depòsits de medicaments dels centres sociosanitaris privats, com a instrument per a evitar el consum innecessari o incorrecte de medicaments que puga perjudicar greument la salut dels ciutadans de la Comunitat Valenciana.
La modificació es fa basant-se en les competències de planificació i intervenció farmacèutica de la Generalitat i per a evitar els riscos que comporta la utilització innecessària de medicaments per a la salut i l'equilibri financer de la prestació farmacèutica.
El capítol XI modifica la Llei 9/2000, de 23 de novembre, de constitució de l'entitat Pública de Transport Metropolità de València, a partir de l'entrada en vigor de la present llei denominada Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana, ampliant la seua finalitat a la coordinació del transport metropolità en les restants àrees metropolitanes de la Comunitat Valenciana.
El capítol XII modifica la Llei 4/2003, de 26 de febrer, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics. S'estableix una nova disposició transitòria en relació amb el cartell d'activitat dels establiments, que se suprimeix per a adaptar la llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre del 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i en coherència amb la derogació de l'article 19. Així mateix s'estableix un nou apartat en l'annex de la llei, relatiu a establiments públics ubicats en zona de domini públic maritimoterrestre.
El capítol XII modifica la Llei 4/2004, de 30 de juny, d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge, a fi de regular la Infraestructura Verda de la Comunitat Valenciana.
El capítol XIV modifica la Llei 3/2005, d'Arxius perquè l'Arxiu Central de la Generalitat es denomine Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana.
El capítol XV conté dos modificacions de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, d'Assistència Jurídica a la Generalitat.
El capítol XVI modifica l'article 46.6 de la Llei 10/2006, de 26 de desembre, de la Generalitat, respecte a regles relatives a la transmissió d'autoritzacions de servici de taxi en les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana.
El capítol XVII modifica la Llei 11/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de Comunitats de Valencians en l'Exterior.
El capítol XXIII afig un nou paràgraf a la disposició transitòria segona, del Decret llei 1/2008, de 27 de juny, del Consell, de Mesures Urgents per al foment de l'Habitatge i el Sòl, respecte a la reserva d'habitatges subjectes a règims de protecció i al Sistema Territorial d'Indicadors de Demanda.
El capítol XIX modifica l'apartat 4 de l'article 6, de la Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
El capítol XX tracta de la duració màxima i el règim del silenci en procediments administratius, d'expedients sancionadors en matèria de farmàcia i d'autoritzacions d'establiments d'òptica.
El capítol XXI tracta de la regulació de l'accés dels funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, en el marc proporcionat per l'entrada en vigor de la Llei 7/2007, de 7 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
El capítol XXII estén a l'exercici 2010 la regulació de la possibilitat d'introducció de clàusules de preu ajornat en determinats contractes d'obres del Plans d'Innovació de Seus Judicials.
El capítol XXIII proporciona regles per a la coordinació de la planificació i execució d'obres públiques realitzades per la conselleria competent en matèria d'infraestructuras i transport, respecte a les reposicions de servicis públics.
El capítol XXIV modifica el Decret legislatiu de 24 d'octubre de 1995, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de funció pública Valenciana.
El capítol XXV modifica la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.
El capítol XXVI modifica la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.
El capítol XXVII modifica la Llei 6/1998, de 22 de juny, d'ordenació farmacèutica de la Comunitat Valenciana.
Finalment, les disposicions derogatòries, addicionals i finals complementen la llei i recullen diverses previsions que per raons, entre altres, de tècnica legislativa, no es consideren susceptibles d'incloure en els capítols anteriorment al·ludits.
CAPÍTOL I
DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE TAXES DE LA GENERALITAT, APROVAT PER DECRET LEGISLATIU 1/2005, DE 25 DE FEBRER, DEL CONSELL
Article 1
Es modifica l'article 19 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, actualment sense contingut, amb la redacció següent:
«Article 19. Exempcions i bonificacions.
U. Estan exempts del pagament de la taxa els subjectes passius que siguen discapacitats, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100.
Dos. Estan exempts del pagament de la taxa els subjectes passius que siguen membres de famílies nombroses de categoria especial.
Tres. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 en la quota de la taxa els subjectes passius que siguen membres de famílies nombroses de categoria general».
Article 2
Se suprimixen els epígrafs següents del quadre de tarifes de l'article 27 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell:
«Impresos 720 - Sol·licitud ajornament/fraccionament. Deutes inferiors o iguals a 6.000 euros.
Impresos 721 - Sol·licitud ajornament/fraccionament. Deutes superiors a 6.000 euros.
Impresos 722 - Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts.
Impresos 724 - Sol·licitud de fraccionament d'autoliquidació. Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Adquisició vivenda habitual.
Impresos 725 - Sol·licitud de fraccionament de liquidacions complementàries. Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Adquisició vivenda habitual.
Impresos 731 - Sol·licitud d'ajornament de deutes derivats d'una liquidació administrativa, per un termini fins a un any.
Impresos 732 - Sol·licitud d'ajornament de deutes derivats d'una autoliquidació, per un termini fins a un any.
Impresos 733 - Sol·licitud d'ajornament de deutes derivats d'una liquidació administrativa, per un termini no superior a cinc anualitats.
Impresos 734 - Sol·licitud d'ajornament de deutes derivats d'una autoliquidació, per un termini no superior a cinc anualitats.
Impresos 735 - Sol·licitud d'ajornament de part del deute tributari, derivada d'una autoliquidació.
Autorització de representació davant de l'Administració Tributària per a procediments tributaris iniciats d'ofici.
Autorització de representació davant de l'Administració Tributària per a procediments inspectors.
Autorització de representació davant de l'Administració Tributària per a procediments tributaris iniciats a sol·licitud dels obligats tributaris.
Autorització de representació davant de l'Administració Tributària per a presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries».
Article 3
Es modifica l'article 35 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«Article 35. Exempcions i bonificacions.
U. Estan exempts del pagament de la tarifa 1, «Admissió a proves selectives», de l'article següent, els subjectes passius discapacitats, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100.
Dos. Estan exempts del pagament de les tarifes 1, 2.1.2.1, 2.1.2.2, i 2.1.2.4 de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria especial.
Tres. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota de les tarifes 1, 2.1.2.1, 2.1.2.2, i 2.1.2.4 de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria general».
Article 4
Es modifica el capítol I del títol III i els articles 47, 48, 49 i 50 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Capítol I
Taxa per presentació a les proves avaluadores
del Servici Específic d'Admissió.
Article 47. Fet imposable.
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la presentació a la realització de les proves avaluadores del Servici Específic d'Admissió.
Article 48. Subjecte passiu.
Són subjectes passius d'esta taxa els aspirants que es presenten a les proves avaluadores del Servici Específic d'Admissió.
Article 49. Tipus de gravamen.
La taxa per a la realització de les proves avaluadores del Servici Específic d'Admissió serà de 15 euros.
Article 50. Meritació i pagament.
1. La taxa es meritarà quan l'aspirant resulte admés definitivament en les proves avaluadores.
2. No obstant això, el seu pagament s'exigirà per anticipat, per mitjà d'autoliquidació, en el moment de la presentació de la sol·licitud de participació en les proves».
Article 5
Es modifica l'article 58 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«Article 58. Exempcions.
Estan exemptes de pagament de la taxa les insercions següents:
a) Les insercions que emanen de les Corts, del Consell, de la Presidència, de les distintes conselleries i de les entitats autònomes de la Generalitat, així com les que procedisquen de les institucions detallades en l'article 20.3 de l'Estatut d'Autonomia. L'exempció no serà aplicable quan la publicació es realitze a favor o per compte d'un tercer i el seu import puga, per tant, ser-li repercutit.
b) Les de disposicions i resolucions de l'administració de l'Estat que afecten els interessos de la Comunitat Valenciana.
c) Les correccions d'errades, quan no resulten imputables al sol·licitant de la seua inserció.
d) Els edictes, les notificacions i resolucions dels jutjats i tribunals, quan la inserció siga ordenada d'ofici, així com les insercions sol·licitades a instància de part que gaudisca del benefici de justícia gratuïta.
e) Les insercions procedents de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, llevat que siga possible, legalment, la translació de la càrrega tributària a un tercer».
Article 6
Es modifica el capítol V del títol III i els articles 65, 66, 67 i 68 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«Capítol V
Taxa per l'obtenció de la certificació acreditativa
del Servici Específic d'Admissió.
Article 65. Fet imposable.
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la sol·licitud d'obtenció de la certificació individual d'acreditació per a l'exercici de les funcions pròpies del Servici Específic d'Admissió.
Article 66. Subjecte passiu.
Són subjectes passius d'esta taxa els sol·licitants de la certificació a què es referix l'article 65 del present text refós.
Article 67. Tipus de gravamen.
La taxa per la sol·licitud de la certificació serà de 5 euros.
Article 68. Meritació i pagament.
La taxa es meritarà quan es presente la sol·licitud davant de l'òrgan administratiu competent, i s'exigirà per mitjà d'autoliquidació del subjecte passiu».
Article 7
Es crea un nou article 87 bis en el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Article 87 bis. Exempcions.
Estan exemptes del pagament d'esta taxa aquelles actuacions de rehabilitació i nova construcció que es deriven de plans o mesures especials de revitalització de l'economia, o quan el fet imposable siga resultat d'actuacions de nova construcció o rehabilitació, degudes a catàstrofes públiques».
Article 8
Es modifica l'apartat cinc de l'article 90 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«Cinc. No obstant el que disposen els apartats anteriors d'este article, el pagament de la taxa s'exigirà per anticipat, en el moment en què es formule la sol·licitud corresponent, llevat que es tracte de qualificació provisional de rehabilitació, en este cas, el pagament serà exigit en el moment de la meritació a què es referix l'apartat dos, s'haurà de justificar amb anterioritat a la sol·licitud de qualificació definitiva, i en cas contrari quedarà decaigut el procediment».
Article 9
Es modifica l'article 98 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«Article 98. Exempcions.
La prestació dels servicis compresos en este capítol estarà exempta quan tinga lloc amb motiu d'actuacions de rehabilitació i nova construcció, degudes a catàstrofes públiques».
Article 10
U. Queden sense contingut l'epígraf 2.4 i els subepígrafs 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 i 2.4.4 de l'apartat u de l'article 128 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.
Dos. Es modifica la denominació del tipus de servici de l'epígraf 4.1 de l'apartat u de l'article 128 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
Tipus de servici
4.1 Certificacions acadèmiques i certificats a efectes de trasllats dels ensenyaments de Batxillerat, Formació Professional, i Ensenya
* * * * *
ments Professionals de Música i de Dansa (excepte les relatives al llibre de qualificacions).
Tres. S'afig l'epígraf 4.5 a l'apartat u de l'article 128 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
Quatre. Es modifica la denominació del tipus de servici de l'epígraf 6 de l'apartat u de l'article 128 U del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
Tipus de servici
6. Obertura d'expedients corresponents a ensenyaments LOE:
Ensenyaments professionals de Música i de Dansa, Idiomes, i d'Art Dramàtic; Ensenyaments Esportius; Ensenyaments Superiors de Música, de Dansa, d'Art Dramàtic, i de Conservació i Restauració de Béns Culturals; Estudis Superiors de Disseny i Estudis Superiors d'Arts Plàstiques.
Article 11
Es modifica l'apartat dos de l'article 150 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«Dos. Sense perjuí del que disposen els articles 2, apartat tres, i 5 d'esta llei, i a efectes de l'aplicació del quadre de tarifes de l'apartat u anterior, el Consell podrà fixar anualment els seus imports, dins dels límits assenyalats a este efecte per la Conferència General de Política Universitària, així com introduir-hi noves titulacions o servicis universitaris susceptibles de ser retribuïts per mitjà de la present taxa. Així 
* * * * *
mateix, el Consell podrà modificar anualment els increments aplicables en el cas de segona, tercera i posteriors matrícules».
Article 12
Es modifica la lletra c de l'apartat dos de l'article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«U. Es modifiquen les descripcions dels codis de l'epígraf C.10. «Anatomia patològica», que s'indiquen a continuació:

* * * * *


* * * * *
Dos. Es modifiquen els imports dels codis següents de l'epígraf C.10. «Anatomia patològica»:
Tres. S'afigen nous codis a l'epígraf C.10. «Anatomia patològica», amb la redacció següent:


* * * * *


* * * * *

Quatre. Se suprimixen els codis PR1104 i PR1105 de l'epígraf C.11. «Altres proves diagnòstiques i terapèutiques».
Cinc. S'afig un nou codi a l'epígraf C.22. «Endoscòpies digestives», que queda redactat de la forma següent:
Sis. Es modifica l'import del codi següent de l'epígraf C.23. «Broncoscòpia»:
Set. S'afig un nou epígraf C.24. «Proves funcionals respiratòries en Pneumologia», amb la redacció següent:

* * * * *

* * * * *

Vuit. S'afig un nou epígraf C.25. «Tècniques de dermatologia», amb la redacció següent:


* * * * *

(*) Les proves funcionals en urologia realitzades amb suport de tècniques d'imatge o tècniques de Neurofisiologia clínica, es facturaran aplicant les taxes corresponents als apartats C.1 Radiodiagnòstic i C.4 Neurofisiologia".
* * * * *

(*) Las pruebas funcionales en Urología realizadas con apoyo de técnicas de imagen o técnicas de Neurofisiologia clínica, se facturarán aplicando las tasas correspondientes a los apartados C.1 Radiodiagnóstico y C.4 Neurofisiología".
Nou. S'afig un nou epígraf C.26. «Proves funcionals d'urologia», amb la redacció següent:
Article 13
Es modifica l'article 177 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«U. Es modifiquen les denominacions del tipus de producte o servici corresponents als codis que a continuació es detallen, les quals queden redactades de la forma següent:

* * * * *

* * * * *

Dos. Es modifiquen les denominacions i els imports del tipus de producte o servici corresponents als codis que a continuació es detallen, en els termes següents:
Tres. Es modifiquen els imports del tipus de producte o servici corresponents als codis que, a continuació, es detallen:

* * * * *

* * * * *

Quatre. S'afigen nous codis, amb la redacció i els imports següents:
Cinc. Se suprimixen els codis següents:

* * * * *

Article 14
Se suprimix l'epígraf 2 «Comunicacions de posada en mercat de productes cosmètics» del Grup IV de tarifes de l'apartat u de l'article 185 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.
Article 15
Es modifica l'epígraf 3.2 de l'article 189 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«3.2. En el cas d'edificis de vivendes 35,15 euros per cada instal·lació individual, amb un màxim de 175,75 euros, a excepció de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió i instal·lacions tèrmiques en edificis de vivendes, tant verticals com horitzontals, el màxim del qual s'incrementa fins a 351,50 euros».
Article 16
Es modifica l'apartat u de l'article 255 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«U. Estan exempts de pagament de la quota de les llicències 1.1 i 1.2 de l'Article següent els jubilats, els perceptors de pensions públiques i els membres de família nombrosa de categoria especial».
Article 17
U. Es modifica l'epígraf 1.3 de l'article 256 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«1.3 llicència tipus C (Per a dules de gossos: un any de validesa.) 11 euros».
Dos. Es modifica l'epígraf 6 de l'article 256 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
Article 18
Es crea una nova disposició transitòria única en el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Disposició transitòria única.- Les exempcions a què es referix l'article 87 bis d'este text refós s'aplicaran als expedients iniciats a partir de l'1 de gener del 2010, i als iniciats abans d'esta data el procediment dels quals encara no haja conclòs».
CAPÍTOL II
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 10/1997, DE 16
DE DESEMBRE, DE TAXES PER INSPECCIONS I CONTROLS
SANITARIS D'ANIMALS I ELS SEUS PRODUCTES
Article 19
U. Les referències efectuades en l'apartat 2 de l'article 7 de la Llei 10/1997, de 16 de desembre, de Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus productes, a vaquins pesats i vaquins joves s'entendran realitzades, respectivament, a vaquins amb més de 218 Kg de pes per canal i a vaquins amb menys de 218 Kg de pes per canal.
Dos. Es modifica l'apartat 5 de l'article 7 de la Llei 10/1997, de 16 de desembre, de Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus productes, en els termes següents:
«5. Per a les operacions d'emmagatzemament, la quota es determinarà en funció del nombre de tones sotmeses a les operacions de control d'emmagatzemament, a este efecte s'aplicarà la tarifa de 0,50 euros per tona».
Article 20
Es modifica l'article 9 de la Llei 10/1997, de 16 de desembre, de Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus productes, en els termes següents:
«Article 9. Quota tributària de la taxa per controls sanitaris respecte de determinades substàncies i els seus residus en animals vius i els seus productes.
1. La quota tributària de la taxa per inspecció i control sanitari de les carns fresques, carns d'aus de corral, i carns de conill i caça, a què es referix l'article 7, inclou els costos derivats del control sanitari de determinades substàncies i la investigació de residus en els animals vius a què fa referència el dit article, practicats segons els mètodes d'anàlisi previstos en les reglamentacions tecnicosanitàries sobre la matèria, dictades pel mateix Estat espanyol, o catalogades d'obligat compliment en virtut de normes emanades de la Unió Europea.
2. Pel control de determinades substàncies i residus en productes d'aqüicultura, es percebrà una quota de 0,114922 euros per Tm.
3. Pel control i investigació de substàncies i residus en la llet, productes lactis i ovoproductes es percebrà una quota de 0,022984 per cada mil litres de llet crua utilitzada com a matèria primera o per cada tona mètrica d'ovoproductes».
CAPÍTOL III
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 13/1997,
DE 23 DE DESEMBRE, DE LA GENERALITAT,
PER LA QUE ES REGULA EL TRAM AUTONÒMIC
DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES
FÍSIQUES I RESTANTS TRIBUTS CEDITS
Article 21
Es modifica l'apartat 1 l'article segon de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
«Article segon. Escala autonòmica.
1. L'escala autonòmica de tipus de gravamen aplicable a la base liquidable general serà la següent:

* * * * *
Article 22
Es modifica l'apartat dos de l'article tercer de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactada de la forma següent:
«Dos. La quota líquida autonòmica del contribuent, que en cap cas podrà ser negativa, s'obtindrà practicant en la quota a què es referix l'apartat u anterior les minoracions següents:
a) El tram autonòmic de la deducció per inversió en vivenda habitual a què es referix l'article tercer bis d'esta llei.
b) El percentatge que establisca la normativa estatal reguladora de l'impost sobre l'import total de determinades deduccions, en els casos en què així es preveja en la dita normativa. Les dites deduccions s'aplicaran tenint en compte els límits i requisits de situació patrimonial de les corresponents deduccions assenyalats en la citada normativa estatal.
c) Les corresponents a les deduccions regulades en l'article quart d'esta llei, que pertoquen».
Article 23
S'afig la lletra u) a l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactada de la forma següent:
«u) Per contribuents amb dos o més descendents: el 10 per 100 de l'import de la quota íntegra autonòmica, en tributació individual o conjunta, una vegada deduïdes d'esta les minoracions per a determinar la quota líquida autonòmica, exclosa la present deducció, a les qual es referix la normativa estatal reguladora de l'impost.
Seran requisits per a l'aplicació d'esta deducció els següents:
1. Que els descendents generen a favor del contribuent el dret a l'aplicació del mínim corresponent per descendents establit per la normativa estatal reguladora de l'impost.
2. Que la suma de les bases imposables següents no siga superior a 24.000 euros:
a) Les dels contribuents que tinguen dret, pels mateixos descendents, a l'aplicació del mínim per descendents.
b) Les dels mateixos descendents que donen dret al mínim esmentat.
c) Les de tots els membres de la unitat familiar que tributen conjuntament amb el contribuent i que no es troben inclusos en les dues lletres anteriors».
Article 24
S'afegeix la lletra u) a l'apartat u de l'article quart a la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, que queda redactada de la forma següent:
«u) Per quantitats procedents d'ajudes públiques concedides per la Generalitat en el marc del que disposa la Llei 6/2009, de 30 de juny, de la Generalitat, de protecció a la maternitat: 270 euros per cada contribuent.»
Article 25
Es modifica l'apartat dos de l'article seté de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
«Dos. Als efectes de l'apartat anterior, i sense perjuí del que disposa el paràgraf segon de la lletra a), en el punt 2n de la lletra e), en el paràgraf primer de la lletra h), en el punt 1r de la lletra i), en el paràgraf tercer de la lletra j), en el paràgraf segon de la lletra k), en el paràgraf segon de la lletra l), en el punt 5é de la lletra n), en el punt 4t de la lletra o), en el paràgraf segon de la lletra p), en els números 2.2) i 3) de la lletra t) i en el paràgraf primer i en el número 2) del paràgraf segon de la lletra u) de l'apartat u de l'article quart d'esta llei, pel que fa a les deduccions autonòmiques, s'imputaran a la unitat familiar aquelles que hagen correspost als seus distints membres si estos han optat per la tributació individual, tenint en compte per a això les regles d'individualització dels distints components de renda continguts en la normativa estatal reguladora de l'impost».
Article 26
Queden sense contingut el capítol I del títol II i els articles vuité i nové de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits.
Article 27
Es modifica l'apartat u de l'article quinze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
«U. La taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar s'exigirà, en cas d'explotació de màquines i aparells automàtics, en funció del tipus de màquina, conforme al quadre de tarifes següent:
En cas de modificació del preu màxim de 0,20 euros autoritzat per a la partida de màquines tipus «B», la quota tributària de 3.832,86 euros, corresponent a un jugador, s'incrementarà en 69,96 euros per cada 0,04 euros en què el nou preu màxim autoritzat excedisca de 0,20 euros. Si esta modificació es produïx amb posterioritat a la meritació de la taxa, els subjectes passius que exploten màquines amb permisos de data anterior a aquella en què s'autoritze la pujada hauran d'autoliquidar i ingressar la diferència de quota que corresponga, en la forma i dins dels terminis que reglamentàriament es determinen. No obstant això, esta autoliquidació serà del 50 per 100 de la diferència esmentada si la modificació es produïx després del 30 de juny.
L'ingrés de la taxa es realitzarà en quatre pagaments fraccionats iguals, que s'efectuaran entre els dies 1 i 20 dels mesos d'abril, juliol, octubre i desembre.
En els supòsits de màquines tipus «B» que es troben en situació de suspensió temporal de l'explotació a la data de meritació de l'impost, quan l'alçament de la dita suspensió produïsca efectes amb posterioritat al 30 de juny, es pagarà el 50 per 100 de la taxa, que es farà efectiu en els pagaments fraccionats dels mesos d'octubre i desembre».
Article 28
Es crea una nova disposició addicional novena en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactada de la forma següent:
«Disposició addicional novena. Requisits per a l'acreditació de la presentació i el pagament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i de l'Impost sobre Successions i Donacions davant de la Generalitat.
1. L'acreditació de la presentació de documents i autoliquidacions, així com del pagament de deutes tributaris, que resulten procedents pels impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i sobre Successions i Donacions, quan s'hagen de dur a terme davant de la Generalitat, per a permetre l'admissió de documents subjectes als impostos esmentats per autoritats, funcionaris, oficines o dependències administratives i la producció d'efectes d'estos en jutjats, tribunals, oficines o registres públics, o a qualsevol altre efecte previst en les disposicions vigents, s'efectuarà per mitjà de justificant expedit per l'administració tributària de la Generalitat, en què conste la presentació del document i el pagament del tribut, o la declaració de no subjecció o del benefici fiscal aplicable.
Als efectes de l'expedició del justificant a què es referix el paràgraf anterior, el pagament del tribut haurà de constar efectuat per mitjà d'ingrés a favor de la Generalitat, en comptes de la seua titularitat, i a través dels models de declaració i ingrés habilitats, amb esta finalitat, per la conselleria competent en matèria d'hisenda.
2. En el supòsit de declaracions tributàries la presentació de les quals i, si és el cas, el pagament s'ha dut a terme per mitjans telemàtics habilitats per la Generalitat, l'acreditació d'estes circumstàncies es considerarà efectuada conforme al que establix l'apartat 1 o pels procediments específicament previstos, a este efecte, mitjançant ordre del conseller competent en matèria d'hisenda.
CAPÍTOL IV
DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI
D'HISENDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT, APROVAT
PER DECRET LEGISLATIU DE 26 DE JUNY DE 1991
Article 29
Es modifica l'apartat c) de l'article 6, del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, que queda redactat de la forma següent:
«c) L'emissió i regulació del deute públic de la Generalitat i de les seues entitats autònomes, la formalització d'operacions de crèdit i la prestació d'avals. Així mateix, el límit de l'endeutament de l'Institut Valencià de Finances i els seus avals».
Article 30
Es modifica l'apartat 3 primer paràgraf de l'article 47 bis del text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat, aprovat per Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, que queda redactat com segueix:
«3. Els beneficiaris de les següents ajudes i subvencions, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica o l'instrument jurídic utilitzat per a la seua concessió, queden exempts de la prestació de garanties per pagaments anticipats:
A) Servicis socials i integració social de la població immigrant, sempre que concórreguen les circumstàncies següents:
a) Que sent-ne els beneficiaris persones físiques o famílies, l'import ajudes o subvenció no supere els 2.404 euros.
b) En el cas que els beneficiaris siguen institucions sense ànim de lucre:
- L'exempció serà automàtica per a ajudes o subvencions que tinguen com a objecte el manteniment dels centres.
- En el cas de les ajudes i subvencions que tinguen com a objecte el finançament de programes d'actuació i activitats de serveis socials i d'integració social de la població immigrant l'exempció serà aplicable sempre que l'import de la subvenció no supere els 90.152 euros en el cas de finançar un sol programa, 150.253 euros en el cas de finançar dos programes o 210.354 euros en el cas de tres o més programes d'actuació.
- La resta de les subvencions a institucions sense ànim de lucre quedarà fora de l'àmbit de l'esmentada exempció».
Article 31
S'afig un tercer apartat a l'article 78 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, que queda redactat de la forma següent:
«3. Correspon a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació vetlar per la coordinació de la gestió de la Tresoreria de les entitats a què es referix l'article 5 d'esta llei.
A fi d'optimitzar la gestió de la Tresoreria del conjunt del sector públic, els òrgans de la Generalitat competents en matèria de tresoreria podran dictar les instruccions pertinents per a concretar les mesures acordades per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació».
CAPÍTOL V
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 8/1986,
DE 29 DE DESEMBRE, D'ORDENACIÓ DEL COMERÇ
I SUPERFÍCIES COMERCIALS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 32
Es modifica l'article 4 de la Llei 8/1986, de 29 de desembre, d'ordenació del Comerç i Superfícies Comercials de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«Article 4
Per a l'exercici de l'activitat professional tot comerciant haurà de reunir les condicions següents:
a) Disposar de les autoritzacions autonòmiques i municipals que siguen preceptives.
b) Acreditar la prestació de fiances exigides per la legislació vigent per a la venda de determinats productes o la prestació de determinats servicis».
Article 33
Es modifica l'article 11 de la Llei 8/1986, de 29 de desembre, d'ordenació del Comerç i Superfícies Comercials de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«Article 11
1. L'obertura d'un establiment comercial haurà de ser comunicada pel seu titular al Registre d'Activitats Comercials en el termini de 3 mesos des de l'inici de l'activitat comercial.
2. En el mateix termini de tres mesos, el titular de l'establiment haurà de comunicar al Registre d'Activitats Comercials la modificació, l'ampliació o el tancament de l'establiment».
Article 34
Es modifica l'article 17 de la Llei 8/1986, de 29 de desembre, d'ordenació del Comerç i Superfícies Comercials de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«Article 17:
1. Amb caràcter general la instal·lació, modificació i ampliació d'establiments no estarà subjecta a règim d'autorització comercial.
2. Amb caràcter excepcional, s'estableix un règim d'autorització per a establiments comercials detallistes, individuals o col·lectius, que tinguen una superfície dedicada a la venda igual o superior a 2.500 metres quadrats.
3. El règim d'autorització establit en el paràgraf anterior haurà de respondre a raons imperioses d'interés general relacionades amb la distribució comercial, en tant que la implantació d'estos establiments, atenent la localització en el territori i la dimensió en termes de superfície comercial, tinga incidència en la protecció del medi ambient i de l'entorn urbà, en l'ordenació del territori i en la conservació del patrimoni històric i artístic.
17. bis:
1. La conselleria competent en matèria de comerç serà l'autoritat competent per a resoldre les sol·licituds per a l'autorització d'implantació dels establiments a què es referix l'apartat dos de l'article anterior.
2. Reglamentàriament es regularà el procediment d'autorització, incloent-hi la documentació que s'ha de presentar i els informes preceptius que cal sol·licitar, per a la tramitació dels expedients d'autorització comercial dels establiments enquadrables en les dimensions de l'article anterior. Els requisits i, si és el cas, els criteris de concessió de l'autorització no podran contindre condicions de naturalesa econòmica.
3. Els promotors o operadors comercials interessats presentaran la sol·licitud d'autorització davant de la conselleria competent en matèria de comerç, una vegada produïda i acreditada l'aprovació definitiva de tots els instruments urbanístics necessaris, inclosa si és el cas la reparcel·lació, per a poder desenvolupar el projecte que es pretén.
4. Quan els ajuntaments reben sol·licituds per a la instal·lació d'establiments comercials, individuals o col·lectius, amb una superfície igual o superior a l'establida en l'article anterior, donaran compte a la conselleria competent en matèria de comerç, junt amb un informe que justifique l'aprovació definitiva dels instruments urbanístics que emparen la implantació de l'establiment que se sol·licita.
5. L'ajuntament no podrà resoldre la sol·licitud de llicència d'activitat i/o d'obra, mentre no reba comunicació de la conselleria competent en matèria de comerç de la resolució dictada.
6. La conselleria haurà de resoldre la sol·licitud d'autorització prevista en esta llei en el termini màxim de sis mesos. Transcorregut este termini sense que s'haja notificat la resolució, els interessats podran entendre estimada la seua sol·licitud.»
Article 35
Es modifica l'article 19 de la Llei 8/1986, de 29 de desembre, d'ordenació del Comerç i Superfícies Comercials de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«Article 19:
1. L'oferta i la realització de la venda no sedentària exigirà l'autorització prèvia per part de l'ajuntament corresponent d'acord amb les seus ordenances municipals i la legislació vigent.
2. El comerciant autoritzat haurà d'inscriure's en el Registre d'Activitats Comercials en el termini d'un mes des de l'inici de la seua activitat».
Article 36
Es modifica l'apartat 1, de l'article 22 de la Llei 8/1986, de 29 de desembre, d'ordenació del Comerç i Superfícies Comercials de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«Article 22:
U. Per a la pràctica de la venda domiciliària hauran de complir-se els requisits següents:
a) Inscripció en el Registre d'Activitats Comercials en el termini de 3 mesos des de l'inici de l'activitat, en la qual constarà la relació de venedors que empren en les visites domiciliàries, fent constar els seus senyals d'identificació personal i la seua vinculació amb l'empresa. Qualsevol modificació de les mencionades dades haurà de comunicar-se igualment en el termini de 3 mesos.
b) Les empreses que realitzen venda domiciliària en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana hauran de depositar una fiança caucional de garantia per la possible responsabilitat civil que puguen contraure en la pràctica d'este sistema de venda, en la forma que reglamentàriament es determine.
c) Els venedors hauran de mostrar als consumidors la documentació en què conste la identitat de l'empresa, les dades de la inscripció i el caràcter amb què actua».
Article 37
Es modifica l'apartat 2, de l'article 23 de la Llei 8/1986, de 29 de desembre, d'ordenació del Comerç i Superfícies Comercials de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«Article 23
Dos. Les empreses que practiquen este sistema de distribució hauran d'inscriure's en el Registre d'Activitats Comercials en el termini de 3 mesos des de l'inici de l'activitat».
Article 38
Es modifica l'apartat 1, de l'article 24 de la Llei 8/1986, de 29 de desembre, d'ordenació del Comerç i Superfícies Comercials de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«Article 24
U. Als efectes de la present llei, es consideren Fires Comercials les manifestacions de caràcter comercial que es realitzen a la Comunitat Valenciana de forma periòdica, l'objecte de les quals siga l'exposició de béns i servicis».
Article 39
Es modifica l'apartat b), de l'article 32 de la Llei 8/1986, de 29 de desembre, d'ordenació del Comerç i Superfícies Comercials de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«Article 32
b) La venda de saldos es farà separant-los clarament de la resta de productes de l'establiment comercial, o bé en aquells establiments o excepcionalment en punts de venda no fixos, dedicats exclusivament a saldos».
CAPÍTOL VI
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 4/1994, DE 8 DE JULIOL,
DE LA GENERALITAT, SOBRE PROTECCIÓ
DELS ANIMALS DE COMPANYIA
Article 40
Es modifica apartat c) de l'article 2 de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, sobre Protecció dels animals de companyia, que queda redactat de la forma següent:
«c) Queden exclosos de l'aplicació d'esta llei els animals d'experimentació i els albergats en explotacions ramaderes o en la llista annexa creada per l'article 26 de la llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana».
Article 41
Es modifiquen els apartats a), e) i h) de l'article 4 de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, sobre Protecció dels animals de companyia, que queden redactats de la forma següent:
«a) El sacrifici d'animals sense necessitat o causa justificada. En qualsevol cas es farà per un veterinari, i amb un mètode que garantesca l'absència de patiment per a l'animal.
e) Practicar-los mutilacions, excepte les realitzades per veterinaris, en casos de necessitat justificada. En cap cas es considerarà causa justificada l'estètica.
h) Subministrar-los drogues o aliments o fàrmacs que continguen substàncies que puguen ocasionar-los patiments o trastorns en el seu desenvolupament fisiològic natural o la mort, excepte els prescrits per veterinaris en cas de necessitat».
Article 42
Es modifica l'apartat 1 de l'article 9 de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, sobre Protecció dels animals de companyia, que queda redactat de la forma següent:
«1. Als efectes d'esta llei s'entendrà per nucli zoològic tot centre o establiment dedicat a la cria, venda, manteniment temporal i acollida d'animals de companyia».
Article 43
Es modifica l'epígraf títol V, de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, sobre Protecció dels animals de companyia, que queda redactat de la forma següent:
«De l'abandó i els centres d'acollida d'animals de companyia».
Article 44
Es modifica l'apartat 2, de l'article 17, de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, sobre Protecció dels animals de companyia, que queda redactat de la forma següent:
«2. El termini de retenció d'un animal serà com a mínim de vint dies, i s'haurà de deixar constància en el registre d'eixe nucli zoològic de la data d'entrada i eixida de l'animal».
Article 45
Es modifica l'article 18, de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, sobre Protecció dels animals de companyia, que queda redactat de la forma següent:
«Per a la recollida i la retenció dels animals abandonats i la gestió de les adopcions, els ajuntaments disposaran de personal capacitat i d'instal·lacions adequades. En la prestació d'aquest servei, els ajuntaments, sense perjudici de la seua responsabilitat en el compliment de la normativa aplicable, podran concertar l'execució amb entitats externes, i donaran prioritat a les associacions de protecció i defensa dels animals legalment constituïdes que ho sol·liciten. La destinació dels animals recollits només podrà ser una instal·lació inscrita en el registre oficial de nuclis zoològics com a centre d'acollida d'animals, ja siga de titularitat municipal o privada.».
Article 46
Es modifica l'apartat 1 de l'article 19, de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, sobre Protecció dels animals de companyia, que queda redactat de la forma següent:
«1. Els centres d'acollida d'animals, independentment de la seua titularitat, pública o privada, hauran de complir els requisits següents:
a) Estar inscrit en el registre oficial de nuclis zoològics com a centre d'acollida d'animals abandonats.
b) Disposar de servici veterinari encarregat de la vigilància de l'estat físic, sanitari i de benestar dels animals i d'informar a requeriment de les administracions públiques, sobre l'estat dels animals albergats.
c) Exhibir a l'entrada i en lloc visible i llegible, el número d'inscripció en el registre oficial de nuclis zoològics i un cartell amb el rètol «Centre d'acollida d'animals», en el qual figuraran les espècies i el nombre dels animals per als quals ha estat autoritzat el centre.
d) Complir amb les altres condicions que s'establisquen reglamentàriament».
Article 47
Es modifica l'apartat 2 de l'article 20, de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, sobre Protecció dels animals de companyia, que queda redactat de la forma següent:
«2. El sacrifici dels animals, la seua esterilització i identificació hauran de ser realitzades per un veterinari».
Article 48
Es modifica l'apartat 2 de l'article 22, de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, sobre Protecció dels animals de companyia, que queda redactat de la forma següent:
«2. En el cas de ser necessari el sacrifici d'un animal, es realitzarà per un facultatiu veterinari, que serà el responsable del mètode utilitzat».
Article 49
S'afig un nou títol que comprén tres articles, al text de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, sobre Protecció dels animals de companyia, que queda redactat de la forma següent:
«Títol IX
Del Consell assessor i consultiu en matèria
de protecció d'animals de companyia
Article 33
Es crea un Consell assessor i consultiu en matèria de protecció d'animals de companyia que tindrà les funcions d'assessorament per al compliment de la normativa aplicable en esta matèria i que actuarà com a òrgan de consulta.
Article 34
El Consell assessor i consultiu en matèria de protecció d'animals de companyia estarà presidit per la persona que exercisca la titularitat de la direcció general competent en matèria de protecció d'animals de companyia.
Seran vocals del Consell, designats per la persona que ostente la titularitat de la direcció competent en matèria de protecció d'animals de companyia: dos veterinaris en representació d'aquesta direcció general; un representant d'institucions científiques o universitàries; dos representants de les associacions de protecció i defensa dels animals; un representant del Consell Valencià de Col·legis Veterinaris de la Comunitat Valenciana; un representant de la Federació Valenciana de Municipis i províncies; i actuarà com a secretari un funcionari amb rang mínim de cap de secció de la direcció general competent en matèria de protecció d'animals de companyia..
Article 35
Podran assistir-hi amb veu, però sense vot, representants dels sectors afectats, quan la naturalesa dels assumptes a tractar ho requerisca, i en tot cas, a convocatòria de la presidència del consell, així com experts independents, i es podran crear grups de treball específics amb funcions concretes».
CAPÍTOL VII
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 9/1997, DE 9 DE DESEMBRE,
DE LA GENERALITAT, DE CREACIÓ
DE L'INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ
Article 50
S'afig un nou apartat identificat com 5, a l'article 3 de la Llei 9/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Creació de l'Institut Cartogràfic Valencià, que queda redactat de la forma següent:
«5.
1. L'administració de la Generalitat, inclosos els seus organismes i entitats públiques vinculades o dependents, amb caràcter previ a la contractació o execució de treballs relacionats amb productes cartogràfics, entenent com a tals qualsevol que estiga relacionat amb el coneixement morfològic del territori, hauran de sol·licitar un informe l'Institut Cartogràfic Valencià.
2. L'informe versarà sobre si no existix el producte cartogràfic que s'ha previst realitzar o, en el cas que existisca, que no estiga degudament actualitzat o no s'ajuste a criteris normalitzats. L'informe s'haurà d'evacuar en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud. La no evacuació en este termini equivaldrà a l'emissió d'un informe favorable. Este informe tindrà caràcter vinculant quant a les prescripcions tècniques incloses en este.
3. En el cas que en l'informe figure que existix el producte cartogràfic que es té previst realitzar, des de l'Institut Cartogràfic Valencià es proporcionarà a l'administració, organisme o entitat pública sol·licitant, informació sobre l'antiguitat i les característiques tècniques del producte cartogràfic existent i el que en cada cas resulte idoni per al projecte cartogràfic a desenvolupar.
4. Una vegada realitzat el producte cartogràfic, l'administració, organisme o entitat pública que el realitze, haurà d'entregar una còpia en suport digital a l'Institut Cartogràfic Valencià, a fi de crear el banc de dades cartogràfiques que s'establix en l'article 3.b de la Llei 9/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat, de creació de l'Institut Cartogràfic Valencià».
CAPÍTOL VIII
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/1998, DE 21 DE MAIG,
DE TURISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 51
Es modifica l'article 8 de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«U. Per a iniciar l'activitat d'allotjament, bastarà presentar davant de l'administració turística competent comunicació prèvia o declaració responsable d'inici d'activitat, degudament emplenada, conforme al model oficial. Una vegada rebuda esta, l'òrgan competent la inscriurà en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana, i classificarà l'establiment en alguna de les modalitats següents:
1. Establiments hotelers.
2. Blocs, conjunts i vivendes turístiques, denominats apartaments turístics.
3. Campaments de turisme.
4. Allotjament turístic rural.
5. Qualssevol altres que reglamentàriament es determinen.
Dos. La inclusió en una o altra modalitat de les previstes en l'apartat anterior quedarà supeditada al compliment dels requisits reglamentàriament determinats».
Article 52
Es modifica l'article 11, de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«U. Tenen la consideració d'agències de viatges les persones físiques o jurídiques que, sense perjuí de la realització qualsevol activitat de mediació i/o organització de servicis turístics, es dediquen a l'organització i venda dels denominats viatges combinats.
La condició legal i la denominació d'agència de viatges queda reservada exclusivament a les persones a què es referix este apartat.
Dos. L'exercici de l'activitat requerirà la presentació de comunicació prèvia o declaració responsable d'inici d'activitat. Les agències de viatges hauran de subscriure garantia, la quantia i les característiques de la qual s'establiran reglamentàriament, per a garantir la seua responsabilitat contractual amb el destinatari final del servici. El justificant de la seua constitució s'haurà d'adjuntar, en tot cas, a la comunicació prèvia o declaració responsable d'inici d'activitat.
Tres. La classificació i règim administratiu aplicable a estes empreses turístiques serà establit reglamentàriament»
Article 53
Es modifica l'article 12, de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«L'exercici de l'activitat pròpia de les agències de viatges sense haver efectuat la comunicació prèvia o la declaració responsable d'inici d'activitat, serà considerat intrusisme professional i sancionat conforme al que disposa esta llei».
Article 54
Es modifica el títol del capítol VI, de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«Capítol VI
De l'activitat i registre de les empreses turístiques»
Article 55
Es modifica l'article 14, de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«Article 14. Exercici de l'activitat turística
U. Les empreses turístiques, sense perjuí del que disposen els articles 6 i 13 de la present llei, hauran de notificar a l'administració turística l'exercici i cessament de la seua activitat o les modificacions que durant esta es puguen produir per mitjà de la presentació d'una comunicació prèvia o declaració responsable, de conformitat amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Posteriorment, si és procedent, l'òrgan competent inscriurà o cancel·larà d'ofici les empreses en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana, d'acord amb allò que s'ha comunicat, sense perjuí de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinga atribuïdes i del que establix l'apartat tres del present article.
Dos. Una vegada realitzada la comunicació prèvia o la declaració responsable d'inici d'activitat, esta haurà de començar de forma efectiva en el termini màxim de dos mesos. En cas contrari, aquelles quedaran sense efecte, i es procedirà, amb instrucció prèvia de l'expedient oportú en què es donarà audiència a l'interessat, a la baixa i cancel·lació de la inscripció en el Registre d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana.
Tres. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s'adjunte o incorpore a una declaració responsable o a una comunicació prèvia, o la no presentació davant de l'administració turística d'estes, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat des del moment que es tinga constància d'estos fets, i donarà lloc a la no inscripció en el Registre o, si és el cas i amb instrucció prèvia de l'expedient oportú en què es donarà audiència a l'interessat, a la baixa i cancel·lació de la inscripció en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana. Tot això, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils i administratives que pertoquen.
Quatre. La modalitat i, si és el cas, classificació amb què s'inscriga l'establiment es mantindrà mentre siguen complits els requisits tinguts en compte en efectuar-la, i mentre persistisca el caràcter turístic de l'activitat, i podrà revisar-se d'ofici o a petició de part, amb instrucció prèvia del procediment oportú. La dita revisió podrà donar lloc a una variació de la seua classificació o la baixa d'este en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana.
Cinc. La resolució d'este tipus de procediments s'haurà de notificar en el termini màxim de sis mesos des que s'haja iniciat».
Article 56
Es modifica l'article 15, de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«U. El Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana, té naturalesa administrativa i dependrà de l'òrgan que tinga atribuïda la competència en matèria turística.
Dos. El Registre serà públic, la inscripció serà gratuïta i el seu règim de funcionament es desplegarà reglamentàriament.
Tres. La inscripció d'empreses i establiments turístics es practicarà d'ofici una vegada rebuda, si és el cas, la comunicació o declaració responsable d'inici d'activitat degudament emplenada. Les professions turístiques seran inscrites d'ofici una vegada hagen obtingut l'habilitació turística i, les empreses de servicis complementaris, una vegada comprovat el seu interés turístic.
Quatre. Una vegada transcorreguts tres mesos des de la notificació de la denegació o la cancel·lació i baixa de la inscripció en el Registre podrà presentar-se una nova comunicació prèvia o declaració responsable d'inici d'activitat que haurà de dur adjunta la documentació que acredite el compliment dels requisits establits en la normativa vigent, i podrà ser objecte d'inspecció prèvia a la inscripció en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana».
Article 57
Es modifica el punt 2, de l'apartat dos, de l'article 18, de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«Dos. Deures de les empreses i professions turístiques.
2. Per a l'establiment i exercici de l'activitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, les empreses i professions turístiques estaran sotmeses, a més, al compliment dels deures específics següents:
a) Comunicar l'inici d'activitat del mode que reglamentàriament es determine, complir els requisits establits en la normativa turística vigent i mantindre'ls durant el període de temps inherent al seu exercici.
b) Classificar turísticament els establiments i/o obtindre l'habilitació necessària per a l'exercici de qualsevol activitat turística que es pretenga desenvolupar a la Comunitat Valenciana.
c) Complir els deures imposats per la legislació vigent i, en especial, els d'informació i les obligacions específiques en matèria de reclamacions que establix la llei sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici».
Article 58
Es modifica l'article 46, de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«Les sancions administratives seran:
- Advertència.
- Multes.
- Suspensió de l'exercici de la professió o activitat turística.
- Clausura de l'establiment turístic».
Article 59
Es modifica l'article 47, de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«U. Seran subjectes responsables de les infraccions administratives en matèria turística, fins i tot a títol de simple inobservança:
a) Les persones físiques o jurídiques titulars d'empreses, establiments o professions turístiques, inscrites en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat valenciana.
b) Les persones físiques o jurídiques que, havent de fer-ho, no han presentat comunicació prèvia o declaració responsable d'inici d'activitat, o per ser esta inexacta, falsa o incompleta, no estiguen inscrites en el Registre General d'Empreses Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana. Així també, els que no tenint habilitació, realitzen qualsevol classe d'activitat turística que la requerisca.
c) Les persones físiques o jurídiques titulars d'empreses i establiments o que realitzen activitats turístiques a la Comunitat Valenciana.
Dos. El o la titular d'una empresa, activitat o professió turística serà responsable de les infraccions administratives en matèria turística comeses pel personal al seu servici en l'exercici de les seues funcions».
Article 60
Es modifica l'apartat dos, article 48, de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«Dos. També seran compatibles amb la restitució als perjudicats de la quantitat indegudament percebuda, en el supòsit de percepció de preus superiors als publicitats o de cobrament de servicis no prestats, incrementats, si és el cas, amb els interessos de demora que corresponguen».
Article 61
Es modifica l'article 50, de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«Constituïxen infraccions administratives de caràcter lleu:
1. L'incompliment de l'obligació d'exhibir els distintius o les plaques normalitzades que corresponguen d'acord amb la normativa vigent, o la seua exhibició sense reunir-les formalitats exigides.
2. La incorrecció, per part del personal, en el tracte als clients o a les clientes.
3. Les deficiències en la neteja i funcionament de locals, instal·lacions, mobiliari i efectes.
4. L'incompliment del deure de conservar durant el termini de temps reglamentàriament establit, còpia de les factures o qualsevol altra documentació.
5. Qualsevol infracció que encara que tipificada com greu no meresca esta qualificació, per raó de la seua naturalesa, ocasió o circumstàncies».
Article 62
Es modifica l'article 51, de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«Constituïxen infraccions administratives de caràcter greu:
1. La utilització comercial de denominacions, distintius o plaques diferents dels que corresponguen a l'activitat, d'acord amb la classificació, inscripció o habilitació atorgats per l'administració, o amb la comunicació efectuada a esta, sempre que siguen expressius d'una categoria, activitat o modalitat diferent d'aquelles.
2. Facilitar informació a l'usuari o a la usuària que genere expectatives de gaudir d'instal·lacions o servicis de categoria o qualitat superiors a les realment prestades. Així com, l'emissió de publicitat falsa o que induïsca a engany.
3. La carència de la documentació exigida per la normativa vigent o la seua utilització sense ajustar-se a les formalitats exigides.
4. La deficient prestació de servicis exigibles, així com el deteriorament de les instal·lacions.
5. La prohibició del lliure accés o expulsió de l'establiment així com la interrupció en la prestació dels servicis acordats per causa no justificada o per qualsevol forma de discriminació.
6. No tindre fulls de reclamació a disposició dels clients i de les clientes, la negativa a facilitar-ne o no fer-ho en el moment en què se sol·liciten, sense causa justificada.
7. L'emissió de contractes de prestació de servicis turístics, siga quin siga el seu suport formal, no ajustats a les prescripcions establides en la norma aplicable.
8. L'incompliment de contracte o de les condicions pactades, respecte del lloc, temps, preu o altres elements integrants del servici turístic acordat.
9. L'incompliment de les disposicions relatives al règim de reserves o de la seua cancel·lació.
10. La percepció de preus superiors als publicitats o als exhibits, així com la falta de publicitat de tots o algun d'estos.
11. La negativa a expedir factura de cobrament dels servicis consumits a sol·licitud del client o de la clienta, o la inclusió en esta de conceptes no inclosos en els servicis efectivament prestats.
12. La modificació substancial de l'establiment o dels requisits preceptius per a l'exercici de l'activitat, sense haver-ho comunicat del mode reglamentàriament determinat.
13. L'obstrucció a la labor de la inspecció de turisme en l'exercici de les seues funcions.
14. La negativa a facilitar a l'administració, qualsevol informació relativa a l'activitat turística desenvolupada, o subministrar-la falsa o errònia.
15. L'incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció i prevenció d'incendis, mesures de seguretat, sanitat i higiene i del sector d'activitat en cada cas aplicable.
16. La utilització dels símbols identificatius, missatges i estratègies de la imatge turística de la Comunitat Valenciana, que no s'ajusten a les directrius dictades respecte d'això per la conselleria competent en matèria de turisme i suposen un detriment greu d'aquella.
17. Qualsevol infracció que encara que tipificada com molt greu no meresca esta qualificació, en raó de la seua naturalesa, ocasió o circumstàncies».
Article 63
Es modifica l'article 52, de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«Infraccions molt greus
Es consideren infraccions administratives de caràcter molt greu:
1. L'exercici d'una activitat turística sense haver comunicat el seu inici del mode legalment determinat o sense l'habilitació preceptiva per a això.
2. No reunir els requisits essencials establits en la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat o no mantindre'ls durant el seu exercici, així com no tindre la documentació substancial que s'ha d'adjuntar o incorporar a una declaració responsable o a una comunicació prèvia.
3. No tindre la fiança exigida per la norma corresponent o, disposant-ne, que no arribe a la quantia exigida per la norma.
4. L'incompliment de la normativa de protecció i prevenció d'incendis, mesures de seguretat, o de sanitat i higiene, quan comporte greu risc per a la integritat física o salut de les persones».
Article 64
Es modifica l'apartat tres, de l'article 53, de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«Tres. Les infraccions de caràcter molt greu seran sancionades amb:
a) Multa de fins a 90.151,82 euros.
b) Clausura de l'establiment o activitat turística per un període de fins a tres anys en el supòsit de l'existència de deficiències molt greus o per període superior fins a l'esmena de les deficiències observades.
c) Suspensió de fins a tres anys per a l'exercici d'una professió turística.
La sanció de multa serà compatible amb qualsevol de les restants mesures en raó de les circumstàncies concurrents».
Article 65
Es modifica la lletra c) del punt 1, de l'article 54, de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«c) L'esmena de les deficiències causants de la infracció i la reparació voluntària dels danys durant la tramitació de l'expedient sancionador».
Article 66
Es modifica el punt 3, de l'article 58, de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«No tindrà la consideració de sanció, la clausura d'establiments turístics que es troben oberts el públic sense que els seus titulars hagen efectuat la comunicació o declaració responsable d'inici d'activitat. Tampoc tindrà esta consideració la suspensió de l'exercici de professions o activitats turístiques que es desenvolupen sense l'habilitació administrativa, fins a la declaració o obtenció d'estes, acordada per l'òrgan que reglamentàriament es determine amb audiència prèvia de l'interessat o de la interessada. Esta mesura cautelar es podrà adoptar una vegada incoat l'expedient sancionador corresponent».
Article 67
Es modifica la disposició transitòria segona, de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, que queda redactada de la forma següent:
«Fins que no siga objecte de regulació específica, per a la prestació del servici d'allotjament en règim d'aprofitament per torn de béns immobles les empreses que tinguen com a objecte esta activitat hauran de comunicar l'inici de la seua activitat en alguna de les modalitats previstes en article 8 d'esta llei, sense perjuí de la subjecció a la legislació civil, mercantil o qualsevol altra que siga aplicable, així com a la normativa de la Unió Europea dictada sobre la matèria».
CAPÍTOL IX
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 5/1998, DE 18 DE JUNY,
DE CREACIÓ DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE L'AUDIOVISUAL
RICARDO MUÑOZ SUAY
Article 68
Es modifica en tot el text i en el títol de la Llei 5/1998, de 18 de juny, de Creació de l'Institut Valencià de l'Audiovisual Ricardo Muñoz Suay, la denominació del dit Institut que serà la següent:
«Institut Valencià de l'Audiovisual i de la Cinematografia Ricardo Muñoz Suay»
Article 69
Es modifica la lletra l), del punt 2, de l'article 2 de la Llei 5/1998, de 18 de juny, de Creació de l'Institut Valencià de l'Audiovisual Ricardo Muñoz Suay, que queda redactat de la forma següent:
«l) El foment de l'activitat empresarial audiovisual i de caràcter cultural en els estudis cinematogràfics de la Comunitat Valenciana».
Article 70
Es modifica la lletra m), del punt 1, de l'article 7 de la Llei 5/1998, de 18 de juny, de Creació de l'Institut Valencià de l'Audiovisual Ricardo Muñoz Suay, que queda redactat de la forma següent:
«m) Un o una representant de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU, que designarà la societat».
CAPÍTOL X
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/1998, DE 22 DE JUNY,
D'ORDENACIÓ FARMACÈUTICA
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 71
Es modifica l'article 48, de la Llei 6/1998, de 22 de juny, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«1. Als efectes d'esta llei, tindran la consideració de centres sociosanitaris aquells que atenguen sectors de la població com ara ancians, discapacitats i qualssevol altres les condicions de salut dels quals requerisquen, a més de les atencions socials que els presta el centre, determinada assistència sanitària.
2. Els centres sociosanitaris, amb l'autorització prèvia de la conselleria competent, estaran obligats a establir servicis de farmàcia, depòsits de medicaments o farmacioles sociosanitàries en els casos i en els termes que es determinen reglamentàriament.
3. Els depòsits de medicaments dels centres sociosanitaris de caràcter públic, estaran vinculats a un servici de farmàcia d'un altre centre públic, preferentment del mateix sector sanitari.
4. Els depòsits de medicaments i les farmacioles sociosanitàries dels centres sociosanitaris de caràcter privat estaran vinculats a una oficina de farmàcia de les establides en la zona farmacèutica on estiga ubicat el centre, i tindran preferència a este efecte aquelles que es troben situades en el mateix municipi on radique el centre. En aquells municipis inclosos en una zona farmacèutica on hi haja més d'una zona bàsica de salut, tant el depòsit com la farmaciola estaran vinculats preferentment a una oficina de farmàcia de la mateixa zona bàsica de salut on estiga ubicat el centre sociosanitari. En cas d'existir més d'una oficina de farmàcia a què puga estar vinculat el depòsit o la farmaciola, s'establirà un torn rotatori entre estos, tot això sense coartar la llibertat de l'usuari del centre sociosanitari a l'elecció de l'oficina de farmàcia.
En el cas que cap oficina de farmàcia de les establides en la zona farmacèutica on s'ubique el centre sociosanitari estiga disposada a realitzar el servici a què es referix el paràgraf anterior, els depòsits i les farmacioles es podran vincular a una oficina de farmàcia pertanyent a una altra zona farmacèutica de les existents a la Comunitat que siga limítrof a aquella o, si no n'hi ha, a un servici de farmàcia d'un centre sociosanitari o hospitalari dels existents a la Comunitat .
5. Reglamentàriament es determinaran les condicions de la vinculació dels depòsits de medicaments i farmacioles sociosanitaris dels centres de caràcter privat a les oficines de farmàcia, a través d'un procediment predeterminat que necessàriament tindrà en compte els principis següents:
- La participació de les oficines de farmàcia en el procediment de vinculació serà voluntària.
- Els depòsits de medicaments i farmacioles dels centres sociosanitaris comptaran amb la presència física d'un farmacèutic de l'oficina de farmàcia a què estiguen vinculats durant les hores setmanals d'assistència que reglamentàriament es determine.
- La duració temporal de la vinculació dels depòsits de medicaments i les farmacioles dels centres sociosanitaris a les oficines de farmàcia.
- La limitació del nombre màxim d'usuaris dels depòsits de medicaments i les farmacioles.
6. Tots els centres sociosanitaris en els quals s'establisca servici de farmàcia, farmacioles sociosanitàries o depòsits de medicaments, estaran obligats a disposar d'una localització adequada i una bona comunicació interna, i es determinaran les diferents àrees que han de compondre'ls, a fi d'exercir adequadament les funcions encomanades. Els centres sociosanitaris seran els titulars dels servicis de farmàcia, farmacioles sociosanitàries o depòsits de medicaments que s'hi establisquen.
7. La prescripció de medicaments en els servicis de farmàcia i depòsits de medicaments dels centres sociosanitaris es realitzarà per ordre mèdica i en les farmacioles dels centres sociosanitaris privats a través de recepta mèdica, i ambdues modalitats estaran integrades en els sistemes de recepta electrònica de l'Agència Valenciana de Salut.
8. Reglamentàriament es determinaran els requisits que han de complir els centres sociosanitaris de dia, per a adequar-se al que s'ha establit per als centres en règim d'internat en la present llei, així com els que hauran de complir les empreses públiques o privades que, per les seues dimensions o especials característiques, hagen de disposar d'estos servicis.
9. L'oficina de farmàcia a què quede vinculada una farmaciola o depòsit de medicaments d'un centre sociosanitari serà l'única autoritzada per a la dispensació o subministrament de medicaments en este centre sociosanitari, i assumirà les funcions previstes per a ells en l'article 49 d'esta llei».
CAPÍTOL XI
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 9/2000, DE 23
DE NOVEMBRE, DE CONSTITUCIÓ DE L'ENTITAT PÚBLICA
DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA
Article 72
Canvi de denominació de l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València, creada mitjançant la Llei 9/2000 de 23 de novembre de la Generalitat
«L'Entitat Pública de Transport Metropolità de València, creada d'acord amb la Llei 9/2000 de 23 de novembre passa a denominar-se Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana. Totes les expressions contingudes en la Llei 9/2000 de 23 de novembre, que fan referència a l'entitat de Transport Metropolità de València s'entendran referides a l'Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana».
Article 73
S'afig un nou apartat 2, a l'article 2 de la Llei 9/2000, de 23 de novembre, de Constitució de l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València; en concordança amb això es numeren novament els apartats restants.
«2. Tindrà igualment com a finalitat la coordinació del transport metropolità en els termes expressats en l'apartat anterior en els restants àmbits integrats de transport, que reglamentàriament s'establisquen, així com, en les àrees de prestació conjunta de taxi actualment constituïdes o que en el futur es constituïsquen, sempre que així ho establisca la seua norma constitutiva. En l'un i l'altre cas la formació o extensió dels dits àmbits requerirà l'informe favorable d'almenys dos terços dels ajuntaments afectats, on residisca més del 75% de l'àmbit considerat. S'encarrega així mateix a l'Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana l'impuls i la promoció d'estratègies de mobilitat sostenible en els àmbits metropolitans de la Comunitat».
Article 74
Es modifica lletra b) de l'apartat 1, de l'article 4 de la Llei 9/2000, de 23 de novembre, de Constitució de l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València, que queda redactat de la forma següent:
«b) L'elaboració i el desenvolupament de les previsions de la totalitat dels Plans Metropolitans desenvolupats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana».
Article 75
Es modifica el segon paràgraf de l'article 6 de la Llei 9/2000, de 23 de novembre, de Constitució de l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València, que queda redactat de la forma següent:
«El Consell es compon dels membres següents:
1r El president, que serà el conseller d'Infraestructures i Transports.
2n Els vicepresidents, que seran els alcaldes de les ciutats de més de 150.000 habitants integrats en els diferents àmbits d'actuació de l'Agència, o si és el cas el regidor que designen.
3r Un representant de cada municipi de més de 50.000 habitants ubicats dins de l'ambit de l'Agència.
4t Quatre representants dels restants municipis integrats, d'acord amb la proposta efectuada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
5é Quatre vocals designats pel conseller d'Infraestructures i Transport. Així mateix el susdit conseller podrà designar fins a quatre vocals més, relacionats amb polítiques sectorials relatives a la mobilitat.
6é Un representant de l'Administració de l'Estat.
7é Els directors dels operadors públics de transport.
8é El director i els directors tècnics de l'entitat».
Article 76
Es modifica el tercer paràgraf de l'article 7 de la Llei 9/2000, de 23 de novembre, de Constitució de l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València, que queda redactat de la forma següent:
«El Consell funcionarà en ple o en les comissions executives corresponents als respectius àmbits espacials d'actuació».
Article 77
S'afig un nou paràgraf in fine a l'article 9 de la Llei 9/2000, de 23 de novembre, de Constitució de l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València, la redacció del qual és la següent:
«Cada àmbit integrat de transport comptarà amb un director tècnic que desenvoluparà les atribucions que estatutàriament se li assignen. Les direccions tècniques estaran ubicades en tot cas en el seu àmbit corresponent».
Article 78
Es modifica la primera frase del paràgraf primer de l'article 10 de la Llei 9/2000, de 23 de novembre, de Constitució de l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València, que queda redactat de la forma següent:
«L'Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana comptarà amb consells d'operadors dels servicis regulars de viatgers i d'operadors del taxi en cada un dels seus àmbits d'actuació».
CAPÍTOL XII
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 4/2003,
DE 26 DE FEBRER, D'ESPECTACLES PÚBLICS,
ACTIVITATS RECREATIVES
I ESTABLIMENTS PÚBLICS
Article 79
S'afig un nou apartat a l'annex de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, la redacció del qual és la següent:
«5. Establiments públics ubicats en zona de domini públic maritimoterrestre.
5.1. Establiments públics ubicats en zona de domini públic maritimoterrestre.
Establiments públics previstos en la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, ubicats en la zona de domini públic maritimoterrestre, i en els quals, amb llicència o autorització administrativa prèvia concedida per l'ajuntament respectiu, d'acord amb la normativa de costes i la resta de normativa sectorial d'aplicació, es realitzen les activitats pròpies d'estos».
Article 80
S'afegeix una nova disposició transitòria vuitena a la Llei 4/2003, de 26 de febrer, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, que queda redactada com segueix:
«Disposició transitòria vuitena. Cartell d'activitat.
1. Els establiments públics a què es refereix la present llei i que a 1 de gener del 2010 no posseesquen cartell d'activitat, no el requeriran, serà prou amb la llicència de funcionament, situada en lloc visible i llegible, per a acreditar-ne les condicions principals d'acord amb el que preveu l'article 12.
2. Els establiments públics que a 1 de gener del 2010 compten amb cartell d'activitat podran continuar mantenint aquesta modalitat d'informació d'acord amb les normes que, en el seu moment, van motivar la seua expedició per l'òrgan autonòmic competent en la matèria».
CAPÍTOL XIII
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 4/2004,
DE 30 DE JUNY, D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI
I PROTECCIÓ DEL PAISATGE
Article 81
S'afig un nou article 19 bis en la Llei 4/2004, de 30 de juny, d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge, amb el contingut següent:
«Article 19 bis. Infraestructura Verda de la Comunitat Valenciana
1. A fi de garantir la qualitat de vida, la preservació de la biodiversitat i el manteniment dels processos ecològics bàsics, es crea la Infraestructura Verda de la Comunitat Valenciana, definida com l'estructura territorial bàsica formada per les àrees i elements territorials d'alt valor ambiental, cultural i visual; les àrees crítiques del territori que han de quedar lliures d'urbanització; i l'entramat territorial de corredors ecològics i connexions funcionals que posen en relació tots els elements anteriors.
2. La planificació territorial i urbanística haurà d'integrar de forma adequada i eficaç la protecció, conservació i regeneració del medi natural, cultural i visual, integrant les àrees i elements que conformen la Infraestructura Verda.
3. En particular, integren la Infraestructura Verda de la Comunitat Valenciana:
a) La xarxa d'espais que integren Natura 2000 a la Comunitat Valenciana, seleccionats o declarats de conformitat amb el que establix la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i Biodiversitat.
b) La xarxa que conformen els espais naturals protegits declarats com a tals de conformitat amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, incloent-hi, si és el cas, les seues àrees d'amortiment d'impactes.
c) Les àrees protegides per instruments internacionals, assenyalades en l'article 49 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.
d) Les Zones Humides Catalogades i les cavitats subterrànies incloses en el catàleg corresponent, tal com es preveu en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
e) Les forests de Domini Públic i d'Utilitat Pública o Protectores que es troben incloses en el catàleg corresponent, així com els terrenys que siguen classificats com a Àrees de Sòl Forestal de Protecció en el Plans d'Ordenació Forestal de la Comunitat Valenciana formulat en desplegament de la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana.
f) Els espais litorals d'interés que no es troben inclosos en cap dels supòsits anteriors.
g) Els espais d'interés cultural a què es referix l'article 21.3 de la present llei.
h) Les zones que es troben sotmeses a risc d'inundació, d'acord amb el que establix respecte d'això el Pla d'Acció Territorial de caràcter sectorial sobre Prevenció del Risc d'Inundació a la Comunitat Valenciana (Acord de 28 de gener del 2003) i les seues posteriors revisions.
i) Les zones que presenten un risc significatiu d'erosió o contaminació d'aqüífers, i que com a tals siguen definides i delimitades per la normativa de desplegament de la present llei o, si és el cas, per un Pla d'Acció Territorial confeccionat a este efecte.
j) Les àrees que el planejament territorial, ambiental i urbanístic, en desplegament de la present llei i de les respectives normatives sectorials, establisca explícitament com adequades per a la seua incorporació a la mencionada Infraestructrura VerdA, pel seu interés per a la conservació del paisatge, per a la protecció de terrenys que presenten especials valors agraris la preservació dels quals siga convenient per al medi rural, o per a la protecció d'espais naturals que, sense haver sigut declarats expressament com a protegits, reunisquen valors naturals mereixedors de protecció o es troben profundament transformats, en els quals siga necessari establir mesures de rehabilitació destinades a disminuir els impactes paisatgístics existents.
k) Les àrees, els espais i els elements que garantisquen l'adequada connectivitat territorial i funcional entre els diferents elements constitutius de la infraestructura verda, amb especial referència a les àrees fluvials i els connectors ecològics.
4. El Consell elaborarà un Pla d'Acció Territorial en què:
a) S'identificaran les àrees i els elements que han de formar part de la Infraestructura Verda.
b) Es concretarà el mecanisme d'incorporació de nous espais i àrees territorials a esta.
c) S'establiran els criteris integrats de gestió que hagen d'aplicar-se al conjunt de la Infraestructura Verda, sense menyscabament del que disposen les legislacions i normes sectorials que regulen cada un dels seus elements constitutius, amb els quals en tot cas s'hauran de coordinar».
Article 82
Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 de l'article 20, de la Llei 4/2004, de 30 de juny, d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge, que queden redactats de la forma següent:
«Article 20. Protecció del patrimoni natural
1. La planificació territorial i urbanística integrarà la protecció, la conservació i la regeneració del patrimoni natural, garantint el manteniment dels processos ecològics bàsics i la conservació i preservació de paisatges rellevants pel seu elevat valor natural, cultural i productiu.
2. A este efecte, i de conformitat amb el que establix l'article 19.bis, el planejament territorial i urbanístic incorporarà a les seues previsions els espais que integren la Infraestructura Verda, així com les mesures de protecció, ordenació, ús i gestió previstes en les seues normatives reguladores i en els seus instruments de planificació i gestió.
3. El planejament urbanístic, a més del que s'ha indicat en l'apartat anterior, establirà i definirà mesures específiques de protecció per a:
a) El paisatge, conforme al que establix el títol II de la llei.
b) Els espais naturals que, sense haver sigut declarats protegits de conformitat amb la legislació internacional, comunitària, estatal i autonòmica, reunisquen valors, recursos, ecosistemes, hàbitats naturals o d'espècies que siguen mereixedors de ser protegits.
c) Altres espais naturals profundament transformats, per als quals calga establir mesures de rehabilitació destinades a disminuir el seu impacte paisatgístic.
d) Els terrenys que presenten especials valors agraris i siga convenient la seua preservació per al medi rural».
Article 83
S'afig un apartat 3 en l'article 21 de la Llei 4/2004, de 30 de juny, d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge, que queda redactat de la forma següent:
«3. S'identifiquen i delimiten aquelles àrees de manifest valor cultural que han d'incorporar-se com a elements de la Infraestructura Verda».
Article 84
S'afig un apartat 8 en l'article 22 de la Llei 4/2004, de 30 de juny, d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge, en els termes següents:
«8. Aquelles àrees rurals que presenten característiques adequades hauran d'incorporar-se, per mitjà de l'instrument que en cada cas corresponga, a la Infraestructura Verda de la Comunitat Valenciana, davall les condicions i els requisits establits respecte d'això en l'article 19 bis de la present llei».
Article 85
Es modifiquen l'apartat 3 i l'apartat 7 en l'article 23 de la Llei 4/2004, de 30 de juny, d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge, en els termes següents:
«3. El traçat i el disseny de les noves infraestructures s'haurà de realitzar en consideració a les característiques del territori on s'implanten i, en especial, a la seua afecció sobre la Infraestructura Verda. La integració paisatgística de les infraestructures, el respecte al medi natural i cultural i la prevenció de riscos naturals han de ser criteris d'elecció del dit traçat i disseny».
«7. El planejament territorial i urbanístic ordenarà les infraestructures de subministrament d'energia i de comunicacions, delimitant corredors per al pas de les dites instal·lacions atenent la vulnerabilitat del medi, integrant-les en l'estructura del territori, i resolent la compatibilitat amb els usos existents o previstos i amb els valors culturals i paisatgístics i amb les previsions derivades de la Infraestructura Verda».
Article 86
S'afig un nou apartat 3 en l'article 24 de la Llei 4/2004, de 30 de juny, d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge, en els termes següents:
«3. Les previsions incloses en els apartats anteriors, en especial quan incorporen mesures amb repercussió sobre àrees o territoris específics, prendran específicament en consideració l'eventual afecció sobre la Infraestructura Verda, així com sobre la seua funcionalitat actual i futura».
Article 87
Es modifica la lletra g) en l'article 38 de la Llei 4/2004, de 30 de juny, d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge, en els termes següents:
«g) Criteris, directrius i accions de caràcter territorial a considerar en l'ordenació del sòl no urbanitzable, la gestió dels recursos i espais naturals, la prevenció dels riscos naturals i la millora de la qualitat ambiental del territori, amb especial referència als aspectes vinculats amb la Infraestructura Verda de la Comunitat Valenciana».
CAPÍTOL XIV
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2005,
DE 15 DE JUNY, D'ARXIUS
Article 88
Es modifica la disposició addicional primera, de la Llei 3/2005, de 15 de juny, d'Arxius, que queda redactada de la forma següent:
«Primera. Canvi de denominació de l'Arxiu Central de la Generalitat.
L'Arxiu Central de la Generalitat, creat pel Decret 57/1984, de 21 de maig, del Consell, passa a denominar-se Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana. La denominació d'arxiu central s'aplicarà als arxius centrals de les conselleries».
CAPÍTOL XV
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 10/2005,
DE 9 DE DESEMBRE, D'ASSISTÈNCIA
JURÍDICA A LA GENERALITAT
Article 89
Es modifica de la lletra a), de l'apartat 5, de l'article 3 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, d'Assistència Jurídica a la Generalitat, el qual queda redactat de la forma següent:
«a) L'advocat o advocada de la Generalitat que propose l'advocat o l'advocada general, que el presidirà».
Article 90
S'afig en la Llei 10/2005, de 9 de desembre, d'Assistència Jurídica a la Generalitat, la disposició addicional cinquena que tindrà la redacció següent:
«Cinquena:
No obstant el que disposen els articles 7.1 i 8.2 de la present llei, l'advocat o advocada general de la Generalitat podrà excepcionalment autoritzar la col·legiació d'un o diversos advocats de la Generalitat, als únics i exclusius efectes de portar a terme la representació i defensa en juí de la Generalitat davant de determinades institucions jurisdiccionals supranacionals o internacionals».
CAPÍTOL XVI
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 10/2006,
DE 26 DE DESEMBRE, DE MESURES FISCALS,
DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA
I D'ORGANITZACIÓ DE LA GENERALITAT
Article 91
Es modifica el punt 6 de l'article 46 de la Llei 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, respecte a l'autorització per a realitzar servici de taxi en les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
6. Les autoritzacions podran ser transmeses amb resolució prèvia de l'òrgan competent sempre que l'adquirent reunisca els requisits exigits per a ser-ne titular. Tant en el cas de noves autoritzacions com en aquelles que ja hagen sigut transmeses, es resoldran favorablement les transmissions que tinguen el seu origen en la defunció o incapacitat del seu titular i ho siguen a favor del seu cònjuge o hereus legítims encara que estos no disposen de la capacitació professional exigida encara que condicionada a l'efectiva adquisició de la dita capacitació.
L'adquisició de les condicions de capacitació necessària s'haurà de produir en els terminis que a continuació s'assenyala:
a) Durant l'any següent a la data de defunció, o incapacitat del titular transmissor en el cas dels hereus legítims. Si els hereus són menors d'edat, el termini d'un any es computarà des que assolisquen la majoria d'edat. En este últim supòsit, es nomenarà un representant que tinga la capacitació necessària.
b) Durant els dos anys següents a la data de defunció, o incapacitat del titular transmissor per al cònjuge o parella de fet, degudament inscrita en el registre competent. Si l'edat de l'adquirent és superior a 60 anys, no s'exigirà la capacitació prevista en la present llei.
Fins que s'assolisca la capacitació necessària, s'haurà de prestar el servici mitjançant conductor assalariat a temps complet.
CAPÍTOL XVII
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 11/2007,
DE 20 DE MARÇ, DE LA GENERALITAT,
DE COMUNITATS DE VALENCIANS EN L'EXTERIOR
Article 92
Es modifica el paràgraf segon, de l'article 3, de la Llei 11/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de Comunitats de Valencians en l'Exterior, que queda redactat de la forma següent:
«El reconeixement de la valencianitat dels centres valencians en l'exterior es realitzarà per ordre del conseller que exercisca les competències en matèria de comunitats de valencians en l'exterior, amb la sol·licitud prèvia del centre valencià en l'exterior».
Article 93
Es modifica la lletra c), de l'apartat 1, de l'article 4, de la Llei 11/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de Comunitats de Valencians en l'Exterior, que queda redactat de la forma següent:
«c) Dret a rebre informació sobre la realitat social de la Comunitat Valenciana.
A estos efectes, la conselleria competent en matèria de comunitats de valencians en l'exterior establirà els mitjans adequats per a garantir la recepció de premsa escrita i d'emissions radiofòniques i televisives de l'ens públic Radiotelevisió Valenciana en els llocs on radiquen les comunitats de valencians en l'exterior, dins de les seues disponibilitats tècniques».
Article 94
S'afig l'apartat 3, a l'article 4, de la Llei 11/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de Comunitats de Valencians en l'Exterior, que queda redactat de la forma següent:
«3. La conselleria competent en matèria de comunitats de valencians en l'exterior instrumentarà els mitjans econòmics que dins del pressupost de la Generalitat es prevegen per a fer efectius estos drets, així com per a dur a terme els programes de retorn, temporal o definitiu, a la Comunitat Valenciana dels membres dels centres valencians en l'exterior».
Article 95
Es modifica el títol de l'article 9, de la Llei 11/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de Comunitats de Valencians en l'Exterior, que queda redactat de la forma següent:
«Servicis de caràcter general per als membres dels centres valencians en l'exterior»
Article 96
Es modifica el paràgraf segon, de l'article 12, de la Llei 11/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de Comunitats de Valencians en l'Exterior, que queda redactat de la forma següent:
«El Consell de centres valencians en l'exterior es reunirà en sessió ordinària, una vegada cada dos anys, amb convocatòria prèvia del president».
Article 97
Es modifica l'article 13, de la Llei 11/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de Comunitats de Valencians en l'Exterior, que queda redactat de la forma següent:
«1. La conselleria competent en matèria de comunitats de valencians en l'exterior serà l'encarregada de portar un cens actualitzat de centres valencians en l'exterior, en què conste la denominació, la localització, la data de constitució i la data de reconeixement de la valencianitat, d'acord amb el que preveu l'article 3 d'esta llei.
2. A estos efectes, la direcció general competent en matèria de comunitats de valencians en l'exterior inscriurà d'ofici els centres valencians en l'exterior, reconeguts per la Generalitat en els termes establits per mitjà d'un decret, en el Registre de Centres Valencians en l'Exterior, el funcionament del qual serà el que es determine reglamentàriament».
CAPÍTOL XVIII
DE LA MODIFICACIÓ DEL DECRET LLEI 1/2008, DE 27 DE JUNY, DEL CONSELL, DE MESURES URGENTS PER AL FOMENT DE L'HABITATGE I EL SÒL
Article 98
S'afig un nou paràgraf, a la disposició transitòria segona, del Decret llei 1/2008, de 27 de juny, del Consell, de mesures urgents per al foment de l'habitatge i el sòl, que queda redactat de la forma següent:
«Disposició transitòria segona. Procediments iniciats.
Els procediments urbanístics, siga quina siga la seua denominació o naturalesa, iniciats abans de l'entrada en vigor del present decret llei, es regiran per la legislació anterior sempre que haja conclòs el primer tràmit d'informació pública, quan este tràmit siga preceptiu.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, respecte a la reserva d'habitatges subjectes a règims de protecció i al Sistema Territorial d'Indicadors de Demanda regulat en este decret llei, este es podrà aplicar, a petició de l'ajuntament corresponent, a tots els procediments urbanístics el procediment d'aprovació dels quals haja sigut iniciat, conclòs el primer tràmit d'informació pública i estiga pendent d'aprovació, amb anterioritat a l'entrada en vigor del decret llei esmentat».
CAPÍTOL XIX
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 11/2008, DE 3 DE JULIOL, DE LA GENERALITAT, DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 99
Es modifica l'apartat 4 de l'article 6, de la Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«4. Es dotarà de recursos, en especial els mitjans propis que generen les noves tecnologies al servici de la comunicació i la informació, el Consell de Ciutadania de la Comunitat Valenciana, la composició, les atribucions i el funcionament del qual s'establiran reglamentàriament».
CAPÍTOL XX
DE LA DURACIÓ MÀXIMA I RÈGIM DEL SILENCI
ADMINISTRATIU DE DETERMINATS PROCEDIMENTS
Article 100
Es modifica l'apartat 4 de l'article 2 del Decret 83/2009 de 12 de juny del Consell, que queda redactat de la forma següent:
«4. Terminis i pròrrogues:
a) El termini màxim per a resoldre el procediment és de 8 mesos».
Article 101
Del règim del silenci administratiu en els procediments d'autorització administrativa i funcionament dels establiments d'òptica de la Comunitat Valenciana establits en el Decret 41/2002 de 5 de març del Consell, respecte al seu article 10.2, l'última part del qual queda així redactada.
«El termini per a la resolució dels procediments, objecte de regulació pel present reglament, és de sis mesos, comptats a partir de la data d'entrada de la sol·licitud en la Conselleria de Sanitat. Una vegada transcorregut este termini sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu.»
CAPÍTOL XXI
DE L'ACCÉS DELS FUNCIONARIS AMB HABILITACIÓ
DE CARÀCTER ESTATAL
Article 102. De l'accés dels funcionaris amb habilitació de caràcter estatal
Primer. Oferta d'Ocupació Pública
1. Seran objecte d'Oferta d'Ocupació Pública les places vacants reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal existents en les entitats locals de la Comunitat Valenciana, i s'haurà de reservar una quota no inferior al cinc per cent d'estes per a ser cobertes entre persones amb discapacitat.
2. La competència per a aprovar la dita Oferta d'Ocupació Pública correspon al Consell i haurà de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Segon. Selecció
1. L'ingrés en les subescales en què s'estructura l'habilitació de caràcter estatal es durà a terme per mitjà de les proves selectives que respectant els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat permeten accedir als cursos selectius de formació.
2. Correspon al conseller competent en matèria d'administració local convocar, basant-se en l'Oferta d'Ocupació Pública, estes proves selectives, de conformitat amb el procediment que s'establisca reglamentàriament i conforme a les titulacions acadèmiques requerides per a l'accés i programes mínims aprovats per l'administració de l'Estat.
Tercer. Sistemes d'accés
1. L'accés a la subescala de Secretaria-Intervenció es durà a terme per mitjà d'oposició.
2. L'ingrés en les subescales de Secretaria i d'Intervenció-Tresoreria s'efectuarà a través de la categoria d'entrada per mitjà dels sistemes d'oposició o concurs-oposició en els termes previstos en la convocatòria corresponent.
3. L'accés a la categoria superior es durà a terme per mitjà dels procediments següents:
a) Superació de proves d'aptitud, prèvia convocatòria pública oberta a tots aquells funcionaris que posseïsquen la categoria d'entrada per a la meitat de les places a proveir.
b) Per concurs de mèrits entre funcionaris pertanyents a la categoria d'entrada per a la resta de les places a proveir, que es resoldrà per aplicació del barem de mèrits generals i autonòmics. Per a participar-hi s'exigirà, en tot cas, tindre almenys dos anys d'antiguitat en la categoria d'entrada.
4. Es podrà reservar fins a un 50 % de les places vacants per a cobrir pel sistema de promoció interna.
Quart. Nomenament
El conseller competent en matèria d'administració local nomenarà funcionaris de la subescala corresponent els que superen les proves i el curs selectiu de formació
CAPÍTOL XXII
DEL PREU AJORNAT EN DETERMINATS CONTRACTES
D'OBRES I EQUIPAMENTS
Article 103. Del preu ajornat en determinats contractes d'execució d'obres i equipaments d'infraestructures
U. En relació amb les obres previstes dins del Pla d'Innovació de Seus Judicials, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, es prorroga per a l'exercici 2010 l'aplicació del que disposa l'article 57 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat.
Dos. Els contractes derivats de la planificació d'infraestructures públiques i relatius a l'execució d'infraestructures de ports i aeroports, condicionament i defensa de la costa, actuacions en àrea historicoartística i noves infraestructures i equipament urbà, podran incloure clàusules de preu ajornat, sempre que el Consell ho autoritze expressament per a cada contracte, amb informe previ favorable de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i l'ajornament no supere en dos anys el termini d'acabament real de l'obra o projecte de què es tracte. Els ajornaments meritaran en tot cas els interessos corresponents. A este efecte, els plecs que regisquen els procediments de contractació recolliran en forma expressa les condicions de finançament i la determinació dels interessos i la seua forma de pagament.
Igualment i amb acceptació prèvia del contractista es podran modificar els contractes en vigor de les infraestructures públiques ressenyades per a incloure-hi clàusules d'ajornament amb els termes i requisits expressats en el paràgraf anterior. En estos supòsits, el tipus d'interés màxim aplicable serà el d'euribor a un any més dos punts.
CAPÍTOL XXIII
DE LA COORDINACIÓ EN LA PLANIFICACIÓ
I EXECUCIÓ D'OBRES PUBLIQUES REALITZADES
PER LA CONSELLERIA COMPETENT
EN MATÈRIA D'INFRAESTRUCTURA I TRANSPORT
Article 104. Coordinació en la planificació i execució d'obres públiques de competència municipal realitzades per la conselleria competent en matèria d'infraestructures i transport
1. La Generalitat i les entitats locals hauran de col·laborar, a través dels mecanismes de coordinació i cooperació legalment establerts, en la realització de les reposicions de serveis públics essencials o d'interès general, elèctrics, de gas, aigua, telefònics o d'índole semblant, que hagen de dur-se a terme d'acord amb la planificació i execució de les obres públiques de competència municipal que efectue la conselleria competent en matèria d'infraestructures i transport.
2. En els estudis previs i projectes d'obres públiques de competència municipal que realitze la conselleria competent en matèria d'infraestructures i transport, que es desenvolupen en sòl urbà o urbanitzable, els ajuntaments, en el cas que així ho requeresca la dita conselleria, estaran obligats a proporcionar-hi en el termini de tres mesos des de la seua sol·licitud, amb relació a les reposicions de serveis públics essencials o d'interès general que resulten afectats per les dites obres, la informació tècnica procedent, els projectes de reposicions o qualssevulla altres dades o documents que s'estimen pertinents. La dita informació, projectes, dades o documents hauran de ser aportats a l'expedient de la conselleria competent en matèria d'infraestructures i transport mitjançant certificat del secretari de l'ajuntament amb el vistiplau de l'alcalde.
3. Així mateix, amb caràcter general, els ajuntaments hauran de realitzar les reposicions de serveis amb les actuacions concretes que puguen necessitar aquests, siguen quins siguen aquests serveis o actuacions, que siguen necessàries per a poder escometre obres públiques de la seua estricta competència, per tractar-se d'obres vinculades a serveis mínims i obligatoris segons la legislació de règim local, o a béns públics locals, que haja d'executar la conselleria esmentada. Aquestes reposicions seran sufragades per l'ajuntament corresponent, i es requerirà l'informe de crèdit adient contret per l'interventor, abans de la licitació del projecte d'obres per la conselleria.
4. Als efectes de l'adequat compliment del que preveu aquest article se subscriuran els oportuns convenis de col·laboració o els instruments jurídics que resulten més adequats per a cada cas concret.
5. El que estableix aquest article no serà aplicable a les obres que es realitzen en execució del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, en execució del que disposa el Decret llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell.
Article 105. Participació de les empreses distribuïdores o subministradores de serveis públics essencials o d'interès general en la planificació i execució d'obres públiques realitzades per la conselleria competent en matèria d'infraestructura i transport.
1. Tant en fase d'estudis previs i elaboració de projectes, com en fase d'execució de les obres públiques que efectue la conselleria competent en matèria d'infraestructures i transport, les empreses distribuïdores o subministradores de serveis públics essencials o d'interès general tindran l'obligació de col·laborar amb l'administració en els terminis establerts en la llei i podran imposar-se multes coercitives successives de 500 euros cadascuna per incompliment de cada requeriment que se'ls formule, sense perjudici, en cas de ser necessari, de la possible execució subsidiària per la pròpia administració, a càrrec d'aquella.
En cas de no complir amb aquesta obligació en els terminis que s'assenyalen, les empreses obligades a col·laborar per a l'execució d'obres públiques hauran d'indemnitzar els danys i perjudicis causats. La valoració se'n farà per l'administració, amb la taxació contradictòria prèvia quan l'obligat a indemnitzar no hi prestara la conformitat.
L'obligació de col·laborar comprèn també la designació per part de l'empresa concessionària del servei essencial o d'interès general d'un interlocutor vàlid, que en serà el representant durant tot el procediment, des de la fase d'inici mitjançant la realització d'estudis i presentació d'informes tecnicoeconòmics fins a l'adequada execució de les obres.
2. Una vegada aprovat el projecte d'obres, en el qual s'inclourà la reposició de serveis, no s'admetran modificacions per variacions de preus, ni de classe o nombre dels elements de tot gènere, i es practicarà d'acord amb aquest pressupost la liquidació d'allò que corresponga abonar.
Excepcionalment, aquest pressupost podrà ser modificat per aplicació imperativa de la normativa sectorial convenientment al·legada i aportada a l'expedient, o quan entre la formulació del projecte i l'execució de les obres medien circumstàncies que determinen de forma fefaent una alteració dels costos que haurà de ser motivada adequadament. Les alteracions en el pressupost només podran realitzar-se amb els límits previstos en les lleis i sempre que existesca partida adequada i suficient en els corresponents pressupostos anuals.
No s'entenen incloses en les reposicions de serveis públics essencials o d'interès general les sobredimensions o millores, les quals es podran realitzar únicament a petició de l'empresa distribuïdora o subministradora dels dits serveis, corrent del seu càrrec aquests costos.
CAPÍTOL XXIV
DE LA MODIFICACIÓ DEL DECRET LEGISLATIU
DE 24 D'OCTUBRE DE 1995, PEL QUAL S'APROVA
EL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE FUNCIÓ
PÚBLICA VALENCIANA
Article 106
Es modifica el paràgraf primer, de l'apartat 1 d'article 6 del Decret legislatiu de 24 d'octubre de 1995, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de la funció pública valenciana, quedant redactat com segueix:
«1. El personal eventual només exercirà llocs expressament qualificats per les seues funcions de confiança o assessorament especial. En tot cas són personal eventual, donades les funcions d'especial confiança que exerceixen, els conductors al servei directe dels membres del Consell».
CAPÍTOL XXV
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 11/1994
DE 27 DE DESEMBRE, DE LA GENERALITAT,
D'ESPAIS NATURALS PROTEGITS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 107
S'afegeix una nova disposició addicional sexta a la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, que queda redactada com segueix:
«Disposició addicional sexta
U
De conformitat amb l'article vint-i-nou de la present llei, s'estableixen àrees d'amortiment d'impactes en l'entorn dels parcs naturals següents:
Parc natural del Montgó
Parc natural del Carrascar de la Font Roja
Parc natural del Prat de Cabanes - Torreblanca
Parc natural de la Marjal de Pego-Oliva
Parc natural de la serra d'Espadà
Parc natural de la serra Calderona
Parc natural de la serra d'Irta
Parc natural de la serra de Mariola
Parc natural de les gorges del Cabriol
Parc natural de Penyagolosa
Parc natural de la Tinença de Benifassà
La delimitació i el règim d'ordenació de les dites àrees d'amortiment d'impactes són els establerts, respectivament per a cadascun dels esmentats parcs naturals, en els annexos normatius dels decrets del Consell següents:
Decret 180/2002, de 5 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals del Montgó.
Decret 121/2004, de 16 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals i la revisió del Pla rector d'ús i gestió del parc natural del Carrascar de la Font Roja.
Decret 4/2003, de 21 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals i rector d'ús i gestió del parc natural del Prat de Cabanes - Torreblanca.
Decret 280/2004, de 17 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals del parc natural de la Marjal de Pego-Oliva.
Decret 218/1997, de 30 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals de la serra d'Espadà.
Decret 77/2001, de 2 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals de la serra Calderona.
Decret 78/2001, de 2 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals de la serra d'Irta.
Decret 76/2001, de 2 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals de la serra de Mariola.
Decret 24/2005, de 4 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals de les gorges del Cabriol.
Decret 49/2006, de 7 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals del massís de Penyagolosa.
Decret 57/2006, de 28 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals de la Tinença de Benifassà.
Dos
Així mateix de conformitat amb l'article 29 de la present llei, s'estableixen àrees d'amortiment d'impactes en l'entorn dels parcs naturals del Fondó, les llacunes de la Mata i Torrevella i salines de Santa Pola. La delimitació i el règim d'ordenació d'aquestes àrees d'amortiment d'impactes s'establiran en el Pla d'ordenació dels recursos naturals del sistema de zones humides del sud d'Alacant».
CAPÍTOL XXVI
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 16/2003,
DE 17 DE DESEMBRE, DE MESURES FISCALS,
DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA,
I D'ORGANITZACIÓ DE LA GENERALITAT
Article 108
Es modifica l'apartat tres de l'article 72 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, pel qual es va crear l'Ens Gestor de la Xarxa de Transports i Ports de la Generalitat, que queda redactat de la manera següent:
«Tres. L'Ens Gestor es regirà pel present article, les disposicions que es dicten per a desenvolupar-la, per la Llei de patrimoni de la Generalitat i per l'específica legislació sectorial aplicable. També li seran aplicables les disposicions del text refós de la Llei d'hisenda pública valenciana relatives a les empreses públiques.
Per a la contractació de les obres de construcció d'infraestructures i de subministraments i serveis de qualsevol tipus s'aplicarà en allò que corresponga la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, en virtut de la condició que ostenta l'Ens Gestor de poder adjudicador d'acord amb l'article 3.3.b de l'esmentada norma. L'ens referit no té la consideració d'administració pública a aquests efectes.
Quan exercesca potestats administratives, l'Ens Gestor de la Xarxa de Transport de la Generalitat Valenciana quedarà subjecte al que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú».
CAPÍTOL XXVII
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/1998,
DE 22 DE JUNY, D'ORDENACIÓ FARMACÈUTICA
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 109
S'afegeix l'apartat 10 a l'article 48 de la Llei 6/1998, de la Generalitat, de 22 de juny, d'ordenació farmacèutica de la Comunitat Valenciana, amb el text següent:
«10. En els serveis de farmàcia i dipòsits de medicaments sociosanitaris s'utilitzaran preferentment els envasos clínics dels medicaments en aquells casos en què existesquen, es respectarà la integritat del condicionament primari, i destinats a possibilitar una dispensació adaptada a la prescripció mèdica».
Article 110
S'afegeix un paràgraf 9 en la disposició addicional de la Llei 6/1998, de la Generalitat, de 22 de juny, d'ordenació farmacèutica de la Comunitat Valenciana, amb el text següent:
«En l'atenció farmacèutica domiciliària s'utilitzaran preferentment els envasos clínics dels medicaments en aquells casos en què existesquen. Pot suposar-se'n el fraccionament, es respectarà la integritat del condicionament primari, i destinats a possibilitar una dispensació adaptada a la prescripció mèdica».
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Es declara la necessitat urgent ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació forçosa com a conseqüència de l'execució de les obres que a continuació s'expressen:
- Alfarp. Sanejament integral de la Mancomunitat del Marquesat (València).
- Almassora. Estació de bombeig zona platja (Castelló).
- Almassora. Millora xarxa de sanejament Fase 2 (Castelló)
- Almassora. Millora xarxa de sanejament Santa Quitèria (Castelló).
- Almassora. Tractament terciari (Castelló).
- Alpuente. Nova EDAR d'Alpuente (València).
- Alzira. Col·lector eixida EDAR Alzira-Carcaixent (València).
- Benicàssim. Col·lectors i EDAR de Benicàssim (Castelló).
- Bétera. Ampliació de l'EDAR de Bétera (València).
- Bétera. Col·lectors generals de Bétera (València).
- Gandia. Ampliació del col·lector central de Gandia (València).
- Gandia. Reforma del col·lector central de Gandia (València).
- Gavarda. Obres de nova EDAR (València).
- Manises. Ampliació de l'ETAP de la Presa 2a Fase (València).
- Moncada. Col·lector general d'aigües residuals barri Masies i nucli urbà (València).
- Montroi. Col·lectors i EDAR Balcó de Montroi (València).
- Montserrat. Col·lectors generals i ampliació EDAR Vall dels Alcalans (València).
- Orihuela. Obres de reforma de l'EDAR d'Orihuela Casco (Alacant).
- Sant Joan. Obres complementàries EDAR Alacantí Nord (Alacant).
- Segart. Col·lectors generals i EDAR (València).
- Torreblanca. Sanejament integral de Torreblanca (Castelló).
- Xilxes. Col·lectors generals i EDAR (Castelló).
Totes elles tant si es realitzen per la Generalitat, com per entitats habilitades com a beneficiàries d'expropiacions i per entitats locals.
Segona
Es declara d'interés comunitari i d'urgent ocupació les obres que s'expressen a continuació.
- Estació de tractaments d'aigua potable per a les comarques de la Ribera a Alzira.
- Col·lector d'aigües residuals del polígon del Canari al municipi de l'Alcúdia de Crespins.
Tercera
Es declara la necessitat urgent ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació forçosa com a conseqüència de l'execució de les obres que a continuació s'expressen.
Les compreses en el Plans d'Infraestructures Estratègiques 2004-2010 (PIE) i en el Plans Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana (PIP) i les següents:
Alacant:
- Nova autovia Alacant límit provincial Albacete i ramal de connexió a Crevillent
- Via Parc Alacant. Tram: av. Alcalde Lorenzo Carbonell-El Pall
- Projecte Variant Nord de Canyada. Alacant
- Parc Logístic de Villena
Castelló:
- Parc Logístic de Castelló
València:
- Rehabilitació viaducte CV-500, nou llit del Túria.
- Estabilització de talusos en el pk 3+700 i pk 4+000 CV-870. Benferri
- Instal·lació de fanals autònoms en la CV-500 pk 10+740. València
- Adequació del pont de les ermites. Vallada
- Autovia València-Utiel, tram CV-50/Utiel.
- Nova carretera de connexió de l'Almisserat amb l'antiga travessia CV-60
I a més les actuacions següents:
- Obres derivades del desenvolupament de la Xarxa de Plataformes Reservades al Transport Públic de Castelló (TRAM Castelló):
- TRAM Castelló. Tram Governador-Columbrets.
- Obres derivades del desenvolupament de l'Esquema director de la Xarxa per a desplaçaments no motoritzats de la Comunitat Valenciana:
- Via Verda de Xúquer. Tram Tous-Carcaixent-Cullera
Quarta
Les mencions que en la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana, s'efectuen a l'Agència Valenciana del Turisme, s'entendran fetes, bé a la Conselleria de Turisme bé a l'Agència Valenciana del Turisme, en virtut de l'atribució de competències establides per la normativa vigent.
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
Primera
Queden derogats els apartats tercer, quart i cinquè de la disposició transitòria segona de la Llei 10/2005, d'assistència jurídica a La Generalitat
Segona
Es deroga l'article 19 (article 19. Cartell) de la Llei 4/2003, de 26 de novembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Desplegament reglamentari
1. S'autoritza el Consell perquè en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'esta Llei, refonga en un sol text els preceptes no derogats de la Llei 1/1991, de 14 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació del Transport Metropolità de València, els preceptes que no han sigut modificats de la Llei 9/2000, de 23 de novembre de Constitució de l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València, així com les incorporacions de la present llei, i es podran regularitzar, aclarir i harmonitzar les dites normes legals. Igualment s'autoritza al Consell perquè en el mateix termini reforme els seus estatuts.
2. S'habilita el Consell perquè, en el termini d'un any, aprove el Text Refós de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana, i es podran regularitzar, aclarir i harmonitzar les normes que es refonguen.
3. S'habilita el Consell perquè, en el termini màxim d'un any, establisca la normativa reglamentària que regule l'atenció farmacèutica domiciliària, basant-se en els principis següents:
- Voluntarietat dels pacients i oficines de farmàcia en els programes d'atenció farmacèutica domiciliària.
- Preferència per a prestar el servici d'atenció farmacèutica domiciliària a les oficines de farmàcia ubicades en la zona bàsica de salut on residisca el pacient.
- La duració temporal de la vinculació entre el pacient i l'oficina de farmàcia.
- La limitació del nombre màxim de pacients que puguen vincular-se a cada oficina de farmàcia.
- La vinculació haurà de determinar-se a través d'un sistema predeterminat que tinga en compte els criteris establits en el present article.
La regulació de les funcions que les oficines de farmàcia hauran de desenvolupar per a la prestació del servici d'atenció farmacèutica domiciliària. En el cas que cap oficina de farmàcia de la mateixa zona bàsica de salut on residisca el pacient estiga disposada a prestar el servici d'atenció farmacèutica domiciliària, este es podrà prestar per una oficina de farmàcia d'una altra zona bàsica de salut de la Comunitat Valenciana limítrof amb aquella o, si no n'hi ha, pel sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana.
4. En el termini màxim de dos anys la Generalitat haurà d'aprovar el Pla d'Acció Territorial Sectorial del Comerç, que es tramitarà conforme al que disposen els articles 56 a 60 de la Llei 4/2004, de 30 de juny, d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge de la Comunitat Valenciana.
- L'elaboració del Pla d'Acció Territorial Sectorial del Comerç s'ajustarà als principis i criteris continguts en l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana.
- Les determinacions del Pla d'Acció Territorial Sectorial del Comerç, si és el cas, podran afectar el planejament urbanístic dels municipis, pel que fa al desenvolupament del sòl l'ús del qual preveja el de caràcter comercial.
- En cap cas el Pla d'Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana prendrà en consideració l'impacte de la implantació de nous establiments comercials sobre l'oferta comercial ja existent.
5. Es faculta el Consell per a dictar totes les disposicions reglamentàries que resulten necessàries per al desplegament i l'aplicació del que disposa la present llei.
Segona. Entrada en vigor
La present llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2010.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 23 de desembre de 2009
El president de la Generalitat,
Francisco Camps Ortiz

linea
Mapa web