Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

LLEI 14/2007, de 26 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat. [2007/15710]

(DOGV núm. 5669 de 28.12.2007) Ref. Base de dades 015969/2007

LLEI 14/2007, de 26 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financiera i d'Organització de la Generalitat. [2007/15710]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
Preàmbul
La Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'any 2008 establix determinats objectius de política econòmica del Consell la consecució dels quals exigix l'aprovació de diverses normes. La present llei recull, a este efecte, una sèrie de mesures referents a aspectes tributaris, de gestió econòmica i d'acció administrativa.
En el capítol I s'inclouen les modificacions del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per mitjà de Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, que afecten diversos preceptes de la dita norma. Les novetats que s'hi introduïxen són les següents:
a) Es modifica el capítol únic del títol I, per mitjà de la supressió de la Taxa per Servicis Administratius de l'Escola Oficial de Turisme de la Generalitat i la creació d'una nova taxa "Per Servicis Administratius de l'Agència Valenciana de Turisme."
b) Dins del títol II, es modifica el quadre de tarifes de la Taxa per Venda d'Impresos en matèria d'Hisenda i Administració Pública, per a adaptar-lo a l'actual elenc de models de declaració, sol·licitud o autorització de representació per a tràmits administratius.
c) En el títol IV, s'integren nous supòsits en el fet imposable de la secció d'Autoritzacions de la Taxa per l'Ordenació de l'Explotació dels Transports Mecànics per Carretera, relatius a l'homologació i visat de centres i activitats formatives en matèria de transport, i a l'expedició i renovació de les targetes acreditatives de la qualificació professional de conductor de transport, i s'afigen quatre nous tipus de gravamen relatius a estos supòsits. En el mateix títol IV s'establix un tipus reduït de la Taxa d'Habitatges de Protecció Pública i Actuacions Protegibles, relativa a les actuacions administratives tendents a la qualificació de les promocions d'habitatges destinats exclusivament a famílies nombroses.
d) En relació amb el Títol VI, en primer lloc, es modifiquen les denominacions i tarifes de determinats servicis sanitaris subjectes als apartats C (Procediments diagnòstics i terapèutics) i D (Trasplantaments, explantacions i implantacions) de la Taxa per Prestació d'Assistència Sanitària (capítol I), així com a la Taxa per Venda de Productes i Servicis Hematológicos (capítol II) i al Grup VII de la Taxa per Servicis Sanitaris (capítol III), a més, s'establixen diverses tarifes noves i se'n suprimixen altres existents, d'acord amb la nova realitat prestacional i la seua nomenclatura normalitzada. En segon lloc, es modifica el fet imposable del Grup VII de tarifes de la Taxa per Servicis Sanitaris, limitant l'exacció de la taxa per la realització d'anàlisis pels laboratoris de salut pública de la Generalitat als supòsits en què estos anàlisis estiguen imposats per la normativa vigent, i s'establixen diverses regles per a la determinació de les quotes tributàries corresponents a eixe grup de tarifes. En tercer lloc, es crea un nou Grup VIII en l'esmentada Taxa per Servicis Sanitaris, relatiu a l'autorització, reconeixement de l'acreditació i registre dels laboratoris en l'àmbit de la salut pública. En quart lloc, s'inclouen en el Text Refós mencionat les exempcions i bonificacions per a famílies nombroses de la Taxa per Altres Actuacions Administratives en matèria de Sanitat (capítol IV), que figuraven regulades en un altre text legal. En cinqué lloc, es modifica el Grup II de tarifes de la mencionada Taxa per Altres Actuacions Administratives en matèria de Sanitat, amb l'objecte d'unificar imports amb altres cursos de semblants característiques impartits en l'àmbit d'actuació d'altres conselleries, i s'establixen, a més, una regla específica per a la seua meritació. D'altra banda, s'ajusta l'import de l'epígraf 9 del Grup III de l'esmentada Taxa (expedició de certificats de disponibilitat de cambra hiperbàrica per a l'exercici d'activitats subaquàtiques) a l'increment en el cost de manteniment del servici.
e) En l'àmbit del títol VII de l'esmentat Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, s'afig un nou epígraf de tarifes, per qualificació com a vehicle històric, dins de la Taxa per Ordenació d'Instal·lacions i Activitats Industrials, Energètiques i Mineres (capítol I d'eixe títol).
f) En l'àmbit del títol IX del Text Refós mencionat, en primer lloc, se suprimix el capítol I, relatiu a la Taxa per Servicis Administratius en matèria de Medi Ambient, tenint en compte la informatització dels servicis retribuïts per esta, que redunda en la reducció dels costos de prestació. En segon lloc, es modifica el fet imposable de la Taxa per Llicències de Caça, Pesca, Vies Pecuàries i Activitats Complementàries, per a incloure-hi l'examen de caçador dins dels supòsits inclosos en este, i s'efectua una reordenació del quadre de tarifes corresponent a l'epígraf 1 (Expedició de llicències autonòmiques de caça) per a incloure-hi les corresponents a l'examen de caçador i a les llicències tipus A i B per a cinc anys de validesa. En tercer lloc, se suprimix el capítol V del dit títol, relatiu a la Taxa per Prestació de Servicis en matèria Forestal, tenint en compte que la major part dels servicis retribuïts per la dita taxa es presten en forests públiques gestionades per la Generalitat, i que, respecte dels prestats en forests privades, la finalitat dels servicis públics retribuïts, que és la d'evitar que els aprofitaments forestals controlats per l'Administració no siguen perjudicials per a les masses forestals, beneficia en major grau la col·lectivitat que als mateixos titulars de les forests.
g) Finalment, es modifica la disposició addicional tercera del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, que afecta, al seu torn, l'annex del Decret 227/1991, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es determinen els béns, servicis i activitats susceptibles de ser retribuïts per mitjà de preus públics de la Generalitat, a fi d'incloure-hi el supòsit concret d'anàlisi de contaminants ambientals en centres de treball, a més, s'establix una reordenació per matèries dels supòsits específics retribuïbles per preus públics, que substituïx l'anterior per conselleries, amb l'objecte que la classificació esmentada no es veja alterada pels avatars de la distribució competencial. A més, s'habilita el Consell per a la modificació del dit annex, per mitjà de decret.
En el capítol II de la present llei s'inclouen les modificacions de la Llei 10/1997, de 16 de desembre, de Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus Productes, amb l'objecte d'adaptar el quadre de tarifes de la Taxa per Inspeccions i Controls Sanitaris de Carns Fresques, Carns d'Aus de Corral i Carns de Conill i Caça als imports mínims establits pel Reglament (CE) número 882/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, sobre els controls oficials efectuats per a garantir la verificació del compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i de la normativa sobre salut animal i benestar dels animals.
El capítol III d'esta llei conté les modificacions de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, del tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, incloent-hi les següents:
a) S'establix una nova escala autonòmica de tipus de gravamen aplicable a la base liquidable general, que suposa una rebaixa de la tributació en tots els trams de l'escala i, especialment, per a les rendes baixes i mitjanes. L'establiment de l'escala esmentada comporta la modificació de l'article segon, de l'apartat u de l'article tercer i de l'article sisé de la mencionada Llei 13/1997.
b) Es modifiquen determinats requisits d'algunes de les deduccions en la quota autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per circumstàncies personals i familiars, aplicació de renda i per inversions no empresarials, previstes en l'apartat u de l'article quart de la llei, i s'efectua un increment general de la quantia dels imports fixos i dels límits de renda màxima per a l'aplicació de diverses deduccions, increment de límit que resulta especialment important en relació amb la deducció per realització per un dels membres de la unitat familiar de labors no remunerades en la llar, a fi d'equiparar-lo a l'establit per a altres deduccions i d'estendre l'àmbit de famílies beneficiades per la mesura. A més, respecte d'esta última deducció, s'incrementa l'import de deducció fins als 150 euros i es modifiquen els requisits de renda previstos, i s'establix un límit conjunt d'obtenció de rendiments, que es fixa en 350 euros i que es referix, junt amb els rendiments del capital mobiliari, als guanys patrimonials i als rendiments del capital immobiliari.
Les modificacions introduïdes en l'apartat u mencionat de l'article quart de la Llei 13/1997 impliquen diverses modificacions en relació amb les remissions efectuades a este en els apartats dos i tres del mateix article i en l'article seté de la llei esmentada.
c) Es crea una nova deducció en la quota autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per adquisició o rehabilitació, amb finançament alié, de la vivenda que constituïsca o vaja a constituir la residència habitual del contribuent, amb l'objecte que, mitjançant l'aplicació conjunta d'esta deducció autonòmica i del tram autonòmic de la deducció per inversió de la residència habitual de la vigent normativa de l'Impost, els contribuents de la Comunitat mantinguen els mateixos percentatges efectius de deducció de què gaudien fins al 19 de gener de 2006 per aplicació del tram autonòmic de la deducció per inversió en residència habitual de la normativa estatal reguladora de l'Impost anterior a l'última reforma d'este. Es tracta, en definitiva, d'una mesura dirigida a afavorir l'accés dels contribuents a una vivenda en propietat, tenint en compte l'especial importància que esta inversió suposa en l'endeutament de les famílies.
d) En el mateix àmbit de foment fiscal, s'incrementen al 5 per 100 els percentatges de les deduccions en la quota autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per les quantitats destinades a l'adquisició de la seua primera vivenda habitual per joves de fins a 35 anys i a l'adquisició de la vivenda habitual per discapacitats amb major grau de minusvalidesa.
e) D'altra banda, i a fi d'afavorir l'opció de lloguer de vivenda, es millora la deducció autonòmica per arrendament de la vivenda habitual, vigent des de l'any 2002, s'incrementa, al 15 per 100, el percentatge general de deducció, i es fixa, a més, un percentatge major de deducció per a l'arrendament de la vivenda habitual per joves de fins a 35 anys o pels discapacitats amb major grau de minusvalidesa, que es fixa en el 20 per 100. Els arrendataris que siguen, al mateix temps, joves i discapacitats amb major grau de minusvalidesa tenen dret a una deducció del 25 %.
f) En l'àmbit de la imposició patrimonial, culminada una primera fase d'eliminació de la tributació en herències i donacions dins de l'entorn familiar més pròxim, s'inicia una nova línia de millora del tractament fiscal dels contribuents de la Comunitat, la de la tributació aplicable a tots els contribuents per l'Impost sobre el Patrimoni, de manera que el tribut només afecte els patrimonis més elevats, reforçant-se, a més, l'atenció especial als patrimonis dels discapacitats. Amb això s'escomet l'eliminació progressiva de l'actual penalització que l'impost suposa per al menut estalvi familiar, amb l'objectiu d'adequar la imposició patrimonial dels valencians a la de l'entorn de la Unió Europea.
D'esta manera, per mitjà de la present llei, s'incrementa, fins als 150.000 euros, el mínim exempt de l'Impost sobre el Patrimoni, així com el dels discapacitats amb major grau de minusvalidesa, que passa a ser de 250.000 euros.
g) En els anys 2006 i 2007 es van establir diversos beneficis fiscals aplicables a les donacions entre pares i fills i viceversa subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions, consistents en reduccions en la base imposable de 40.000 euros en les adquisicions lucratives inter vivos per fills de 21 o més anys d'edat i per pares del donant, i d'entre 48.000 i 96.000 euros per als fills menors de 21 anys, així com en una bonificació del 99 per 100, amb el límit de 420.000 euros de bonificació màxima, aplicable a la quota en els supòsits de donacions entre pares i fills i viceversa. La finalitat de les dites mesures era la d'ajudar fiscalment a la viabilitat econòmica de la independència dels parents més pròxims, els fills joves, que accedixen a la seua vivenda habitual, i els ancians, que desitgen continuar en la seua de tota la vida en condicions dignes. Així mateix, estes consideracions concorren en els supòsits de donacions entre avis i nét, en els casos de premort del progenitor d'este últim, ja que, en estos supòsits, estos parents passen a complir la funció d'ajuda econòmica mútua.
Per això, s'estén a les adquisicions lucratives inter vivos efectuades per néts l'aplicació de les reduccions i de la bonificació del 99 per 100 per parentiu establides a favor dels fills del donant, sempre que el progenitor d'aquells, que era fill del donant, haja mort amb anterioritat al moment de la meritació. Idèntica extensió dels beneficis es duu a terme en les donacions de néts a avis, en les mateixes circumstàncies de premort del parent que els relaciona.
Igualment, s'estén als néts i avis, en idèntiques circumstàncies, i sempre que complisquen els respectius requisits de discapacitat, l'àmbit subjectiu de la reducció de 120.000 euros, aplicable a les adquisicions inter vivos per persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, que siguen fills o pares del donant, així com el de la bonificació del 99 per 100 de la quota aplicable a les adquisicions inter vivos per discapacitats físics o sensorials, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100 o per discapacitats psíquics, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, que siguen fills o pares del donant.
I, finalment, per idèntic motiu, s'estén als néts, en els mateixos casos de premort del pare, l'aplicació de la reducció per adquisició lucrativa inter vivos d'empresa individual agrícola.
h) S'incrementa la quantia dels límits de renda màxima per a l'aplicació dels tipus reduïts de les modalitats de Transmissions Patrimonials Oneroses i d'Actes Jurídics Documentats de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats establits en favor de les famílies nombroses.
i) S'hi introduïxen dos noves tarifes en relació amb la Taxa Fiscal sobre el Joc aplicable a les màquines automàtiques tipus C, en les quals poden jugar, de forma independent, dos o més jugadors, amb l'objecte d'establir un règim tarifari per a les màquines multilloc d'este tipus semblant al ja existent per a les màquines tipus B.
j) S'establixen una sèrie de beneficis fiscals en l'Impost sobre el Patrimoni i en l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats dels quals poden gaudir, amb determinades condicions d'adquisició de la residència a Espanya, els membres de les entitats que exercixen els drets d'explotació, organització i direcció de la XXXIII Edició de la Copa de l'Amèrica o de les entitats que constituïsquen els equips que hi participen.
k) En el l'article setze de la llei, relatiu als tipus autonòmics de gravamen de l'Impost sobre les Vendes Minoristas de Determinats Hidrocarburs, es modifica la denominació del querosé d'ús general, que passa a designar-se com querosé, d'acord amb la normativa estatal reguladora del tribut.
l) S'afig la disposició addicional sisena a la llei, en la qual, amb caràcter general, s'establix la forma d'acreditació del grau de discapacitat als efectes del que esta disposa, així com determinades equiparacions legals als graus de discapacitat reconeguts administrativament pels òrgans competents a este efecte, suprimint les disposicions específiques que, al mateix efecte, es trobaven disperses en diversos preceptes de la llei.
m) S'establixen, en una nova disposició addicional setena, una sèrie de beneficis fiscals en l'Impost sobre el Patrimoni i en l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats dels quals poden gaudir, amb determinades condicions d'adquisició de la residència a Espanya, els membres de les entitats que exercixen els drets d'explotació, organització i direcció de la "Volta al Món a Vela. Alacant 2008." o de les entitats que constituïsquen els equips que hi participen.
n) Es modifica la disposició final segona de la llei, amb l'objecte d'ampliar l'autorització del conseller competent en matèria d'Hisenda per a determinar, mitjançant ordre, els supòsits i les condicions per a la presentació telemàtica de declaracions, autoliquidacions, comunicacions, sol·licituds i qualsevol altre document amb transcendència tributària, als supòsits i condicions en què esta forma de presentació tindrà caràcter obligatori.
El capítol IV adequa la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, a la reorganització efectuada pel Decret 7/2007, de 28 de juny del president de la Generalitat, pel que es determinen les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat, i per a això es modifica l'article 17 de la referida Llei, que regula l'estructura de l'entitat Pública.
El capítol V modifica la Llei 3/2000, de 17 d'abril, de creació del Servici Valencià d'Ocupació, en el sentit de dotar al dit Organisme de l'exercici de la potestat sancionadora corresponent. Amb això es pretén realitzar una gestió i control més eficaç i eficient de les polítiques d'ocupació amb el fi últim d'aconseguir el desenrotllament del capital humà, per mitjà d'una major estabilitat i qualitat en l'ocupació.
L'adequació a la nova organització de l'administració de la Generalitat, reflectida en els decrets 7/2007, de 28 de juny, del president de la Generalitat i Decret 92/2007, de 6 de juliol del Consell de la Generalitat, motiva que en el capítol VI es modifique la Llei 8/2002, de 5 de desembre, d'Ordenació i Modernització de les Estructures Agràries de la Comunitat Valenciana, en aquells preceptes que establixen una atribució competencial a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació sobre matèries ara atribuïdes a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.
El capítol VII modifica la Llei 6/2003, de 4 de març, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana, a fi de declarar d'interés públic de la gestió, tractament o valoració de fems i purins en les àrees d'interior d'elevada concentració ramadera i això amb la finalitat de vehicular des de l'Administració diferents interessos de valoració agronòmica, energètica i prestació de servicis per mitjà de la concessió administrativa en zones que d'una altra forma no confluirien en benefici públic.
El capítol VIII arreplega la modificació de la Llei 8/2003, de 24 de març, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, motivada per l'important creixement que han experimentat les cooperatives valencianes en els últims anys, especialment en les cooperatives de crèdit, de consum o elèctrica, que ha fet que algunes d'elles hagen aconseguit xifres molt importants de socis, les quals poden veure dificultada la seua vida social i la continuïtat del seu creixement per iniciatives d'una minoria molt poc representativa del conjunt dels seus milers de socis i per això s'eleva a 500 socis la facultat de convocatòria de l'assemblea general en les cooperatives que compten amb mes de 5.000 socis, requerint per a les de menor massa social un 10 % del total de socis.
El capítol IX modifica l'Institut del Paisatge de la Generalitat degut a la necessitat separar les matèries de territori i paisatge per a la seua adequació a la nova organització administrativa de la Generalitat.
El capítol X modifica la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana, en el sentit d'establir l'Òrgan competent en l'exercici de la potestat sancionadora regulada en la pròpia Llei, alhora que s'adequa la Llei a la nova distribució competencial de l'administració de la Generalitat.
El capítol XI estén l'àmbit d'actuació de l'actual entitat de dret públic, Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats, a més del col·lectiu de les persones amb discapacitat a altres matèries incloses en l'àmbit competencial de la Conselleria de Benestar Social. Això motiva que es modifique tant la seua denominació, que passa a ser Institut Valencià d'atenció als Discapacitats i Acció social, com el seu objecte.
El capítol XII arreplega la possibilitat d'inclusió de clàusules de pagament ajornat, en els contractes d'execució de les obres de construcció de les infraestructures judicials a realitzar en els partits judicials de Llíria, Mislata i Torrent.
El capítol XIII establix la duració màxima i règim del silenci administratiu en la concessió del títol i carnet de família nombrosa.
El capítol XIV modifica la Llei 3/2003, de 2 de febrer, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana.
El capítol XV modifica la Llei 5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat, de creació de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva.
El capítol XVI regula l'atorgament per la Generalitat de subvencions als partits polítics, federacions, coalicions i agrupacions d'electors amb representació a Les Corts.
Les disposicions addicionals complementen la Llei arreplegant diverses previsions que per raons, entre altres, de tècnica legislativa, no es consideren susceptibles d'incloure en els capítols anteriorment al·ludits.
CAPÍTOL I
DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE TAXES DE LA GENERALITAT.
APROVAT PER DECRET LEGISLATIU 1/2005, DE 25 DE FEBRER, DEL CONSELL DE LA GENERALITAT.
Article 1. Es modifica el capítol únic del títol I del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, que queda redactat en els termes següents:
"Capítol únic. Taxa per servicis administratius de l'Agència Valenciana de Turisme.
Article 15. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa l'admissió o inscripció en la convocatòria de les proves d'habilitació de guia turístic.
Article 16. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa les persones que sol·liciten l'admissió en les proves d'habilitació, ja siga en la totalitat o com a ampliació de l'àmbit o dels idiomes d'actuació.
Article 17. Quota
La quota fixa d'esta taxa serà de 15 euros per inscripció.
Article 18. Meritació i pagament
La meritació es produirà en el moment de la inscripció per a la realització de les proves, sense perjuí que el pagament s'exigisca per anticipat en el moment en què es formule la corresponent sol·licitud d'admissió a la convocatòria."
Article 2. Queda sense contingut l'article 19 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat.
Article 3. Es modifica l'article 27 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, que queda redactat en els termes següents:
"Article 27. Tipus de gravamen.
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:

Tipus d'imprés Import
(Euros per unitat)
Impresos 600.0 - I.T.P. i A.J.D. Autoliquidació Transmissions Patrimonials. 0,18
Impresos 650 - I.S.D. Autoliquidació Successions. 0,82
Impresos 651 - I.S.D. Autoliquidació Donacions. 1,40
Impresos 610 - A.J.D. Pagament en metàl·lic de l'impost que grava els rebuts negociats per entitats de crèdit. Declaració de l'entitat col·laboradora 0,33
Impresos 610 - Annex 0,45
Impresos 620 - I.T.P. i A.J.D. Transmissions de vehicles 0,10
Impresos 630 - A.J.D. Excés lletres de canvi. Declaració 0,35
Impresos 007 -Taxa per subministrament de cartons de bingo. Declaració-liquidació 0,10
Impresos 042 - Taxa Fiscal sobre el Joc. Rifes, tómboles i combinacions aleatòries 0,35
Impresos 042 - Taxa Fiscal sobre el Joc. Apostes 0,35
Impresos 043 - Taxa Fiscal sobre el Joc. Sales de bingo. Sol·licitud- liquidació 0,23
Impresos 044 - Taxa Fiscal sobre el Joc. Casinos. Declaració-liquidació. 0,15
Impresos 045 - Taxa Fiscal sobre el Joc. Màquines o aparells automàtics. Declaració-liquidació. 0,12
Impresos 9770 - Taxa per servicis administratius en matèria de Casinos, Jocs i Apostes 0,11
Impresos 9771 - Taxa certificats acreditatius d'estar al corrent en les obligacions tributàries 0,12
Impresos J00 - Sol·licitud alta i baixa màquina recreativa-canvi fiscal 0,14
Impresos J01 - Alta registre establiment autoritzat per a instal·lació màquines 0,12
Impresos J02 - Sol·licitud de alta de màquines recreatives i d'atzar per trasllat a una altra província 0,40
Impresos J03 - Sol·licitud de baixa de màquines recreatives i d'atzar per trasllat a una altra província 0,40
Impresos J06 - Sol·licitud autorització/baixa d'explotació de màquines recreatives i d'atzar 0,20
Impresos J08 - Sol·licitud canvi de titularitat d'autorització d'explotació 0,20
Impresos J09 - Sol·licitud inscripció en registre d'empreses operadores de la C.V. 0,40
Impresos J10 - Sol·licitud autorització instal·lació màquines tipus B i C 0,15
Impresos J12 - Sol·licitud d'autorització saló recreatiu/saló de joc 0,20
Impresos J17 - Sol·licitud de baixa d'instal·lació de màquines recreatives o d'atzar 0,16
Impresos J18 - Sol·licitud de canvi de model de màquina recreativa o d'atzar 0,20
Impresos devolució ingressos 0,15
Impresos 720 - Sol·licitud ajornament/fraccionament. Deutes inferiors o iguales a 6.000 euros 0,15
Impresos 721- Sol·licitud ajornament/fraccionament. Deutes superiors a 6.000 euros. 0,15
Impresos 722- Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts 0,15
Impresos 724- Sol·licitud de fraccionament d'autoliquidació. ITP i AJD. Adquisició vivenda habitual 0,15
Impresos 725- Sol·licitud de fraccionament de liquidacions complementàries. ITP i AJD. Adquisició vivenda habitual 0,15
Impresos 731- Sol·licitud d'ajornament de deutes derivats d'una liquidació administrativa, per termini fins a un any
0,15
Impresos 732. Sol·licitud d'ajornament de deutes derivats d'una autoliquidació, per termini fins a un any 0,15
Impresos 733- Sol·licitud d'ajornament de deutes derivats d'una liquidació administrativa, per termini no superior a cinc anualitats 0,15
Impresos 734- Sol·licitud d'ajornament de deutes derivats d'una autoliquidació, per termini no superior a cinc anualitats
0,15
Impresos 735- Sol·licitud d'ajornament de part del deute tributari, derivat d'una autoliquidació. 0,15
Autorització de representació davant l'Administració Tributària per a procediments tributaris iniciats d'ofici 0,09
Autorització de representació davant l'Administració Tributària per a procediments inspectors 0,10
Autorització de representació davant l'Administració Tributària per a procediments tributaris iniciats a sol·licitud dels subjectes passius 0,09
Autorització de representació davant l'Administració Tributària per a presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries 0,09
Article 4. S'afig l'apartat 5 a l'article 74 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, amb la redacció següent:
"5. L'homologació i el visat de centres i activitats per a la formació legalment obligatòria en matèria de transport, així com l'expedició i renovació de les targetes acreditatives de la dita qualificació professional."
Article 5. Es modifica l'article 76 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, que queda redactat en els termes següents:
"Article 76. Tipus de gravamen.
Esta modalitat de la taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:

Tipus de servici Import
(euros)
A.0 Carnet de taxista. 31,10
A.1 Expedició d'autorització per a transport regular d'ús especial. Transmissió d'autorització. 27,69
A.2 Expedició de certificat o títol de conseller de seguretat i de capacitació per a realitzar l'activitat de transport. 27,60
A.3 Expedició d'autoritzacions d'empresa. 26,86
A.4 Còpies certificades de vehicles. 22,56
A.5 Admissió a exàmens i proves. 13,91
A.6 Expedició de les targetes de tacògraf digital. 31,83
A.7 Homologació de Centres de Formació en matèria de transports. 305
A.8 Homologació de cursos en matèria de transports. 100
A.9 Expedició o renovació de la targeta CAP. 31,25
A.10 Visat de centre de formació en matèria de transport." 150
Article 6. Es modifica l'article 89 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, que queda redactat en els termes següents:
"Article 89. Tipus de gravamen.
El tipus de gravamen que s'exigirà amb caràcter general serà del 0,12 per 100.
No obstant això, quan es tracte de promocions d'habitatges destinats exclusivament a famílies nombroses, el tipus de gravamen serà del 0,09 per 100."
Article 7. U. Es modifica el subapartat C.1 "Radiodiagnòstic" de la secció "C. Procediments diagnòstics i terapèutics" de l'apartat dos de l'article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, que queda redactat en els termes següents:
C.1. Radiodiagnòstic
RADIOLOGIA
RX CONVENCIONAL
Codi Descripció Import (Euros)
P01001 RX TÒRAX 23,61
P01002 RX TÒRAX PORTÀTIL 38,81
P01003 RX ABDOMEN 23,95
P01004 SÈRIE OCLUSIVA / PERFORATIVA 37,19
P01005 RX D'ESQUELET PERIFÈRIC (UNA REGIÓ ANATÒMICA) 22,79
P01006 RX RAQUIS (UNA REGIÓ ANATÒMICA) 27,20
P01007 RX DE RAQUIS COMPLET (30 X 90) 39,96
P01008 RX DE CRANI 23,67
P01009 RX DE MASSÍS FACIAL I CAVUM 20,43
P01010 SÈRIE ÒSSIA (METASTÀSICA, ARTICULAR,
DISPLÀSICA I METABÒLICA) 44,10
P01011 TOMOGRAFIA 45,82
P01012 ORTOPANTOMOGRAFIA 20,03
P01013 DENSITOMETRIA ÒSSIA (DOBL FOTÓ) 28,80
P01014 MESURAMENT DE MEMBRES INFERIORS 36,67
P01015 DENSITOMETRIA ÒSSIA DE FALANGE O PER ULTRASONS 20,28
P01016 INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA CURTA AMB ESCÒPIA 37,81
P01017 INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA LLARGA AMB ESCÒPIA 97,15
RX CONTRASTADA
Codi Descripció Import (Euros)
P01018 SIALOGRAFIA 118,94
P01019 DACRIOCISTOGRAFIA 118,94
P01020 VIDEODEGLUCIÓ 117,93
P01021 ESOFAGOGRAMA 57,61
P01022 ESTUDI ESOFAGOGASTRODUODENAL (EGD) 74,92
P01023 TRÀNSIT INTESTINAL 106,38
P01024 ENTEROCLISI 191,80
P01025 ENEMA OPACA 94,33
P01026 ENEMA DOBLE CONTRAST 128,70
P01027 DEFECOGRAFIA 100,91
P01028 COLANGIOGRAFIA TRANS-KEHR 81,13
P01029 COLANGIOGRAFIA INTRAOPERATÒRIA 84,63
P01030 FISTULOGRAFIA / CATETEROGRAFIA / CONTROL
DE CATÈTER 99,91
P01031 UROGRAFIA INTRAVENOSA 245,13
P01032 CISTOGRAFIA MICCIONAL 91,89
P01033 URETROGRAFIA RETRÒGRADA AMB CISTOURETROGRAFIA 115,68
P01034 PIELOGRAFIA ASCENDENT 69,36
P01035 PIELOGRAFIA PER NEFROSTOMIA 69,36
P01036 HISTEROSALPINGOGRAFIA 173,02
P01037 ARTROGRAFIA 109,92
P01038 RADICULOGRAFIA 185,04
P01039 MIELOGRAFIA 200,06
P01040 BIÒPSIA INTESTINAL PER SONDATGE NASOGÀSTRIC 46,82
P01041 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÒGRADA
ENDOSCÒPICA (CPRE) 253,15
P01042 SONDATGE DIGESTIU 530,08
P01043 CISTOURETROGRAFIA MICCIONAL SERIADA
PEDIÀTRICA (CUMS) 115,68
P01044 VAGINOGRAFIA 40,06
P01045 FLEBOGRAFIA UNILATERAL D'EXTREMITAT 308,23
P01046 FLEBOGRAFIA BILATERAL D'EXTREMITAT 536,34
RADIOLOGIA DE LA MAMA
Codi Descripció Import (Euros)
P01047 MAMOGRAFIA 52,08
P01048 ECOGRAFIA DE MAMA 60,64
P01049 PAAF DE MAMA PER ESTEROTÀXIA / COORDENADES 139,36
P01050 BIÒPSIA DE MAMA PER ESTEROTÀXIA / COORDENADES 198,81
P01051 COL·LOCACIÓ D'ARPÓ EN MAMA 226,40
P01052 GALACTOGRAFIA 122,24
P01053 PAAF DE MAMA PER PALPACIÓ O ECOGRAFIA 86,33
P01054 BIÒPSIA DE MAMA PER PALPACIÓ O ECOGRAFIA 132,70
ECOGRAFIA I DOPPLER
ECOGRAFIA GENERAL
Codi Descripció Import (Euros)
P01055 ECOGRAFIA TORÀCICA 70,25
P01056 ECOGRAFIA DE TUB DIGESTIU I CAVITAT PERITONEAL 89,42
P01057 ECOGRAFIA ABDOMINAL:
HEPATO-BILIO-PANCREÀTICA-ESPLÈNICA-RENAL 61,55
P01058 ECOGRAFIA UROLÒGICA: RENO-VÈSICO-PROSTÀTICA 62,78
P01059 ECOGRAFIA PELVIANA 62,08
P01060 ECOGRAFIA OBSTÈTRICA 48,60
P01061 ECOGRAFIA CEREBRAL 67,95
P01062 ECOGRAFIA MUSCULAR, TENDINOSA O ARTICULAR 75,87
P01063 ECOGRAFIA DE PARTS BLANES O ÒRGANS SUPERFICIALS 60,96
P01064 ECOGRAFIA INTRAOPERATÒRIA O AMB PORTÀTIL 118,12
P01065 ECOGRAFIA ENDOCAVITÀRIA O ENDOLUMINAL 68,15
INTERVENCIONISME AMB ECOGRAFIA
--
Codi Descripció Import (Euros)
P01166 PUNCIÓ ASPIRACIÓ AMB AGULLA FINA (PAAF),
ECOGRAFIA 200,44
P01167 BIÒPSIA PERCUTÀNIA O ENDOCAVITÀRIA, ECOGRAFIA 272,59
P01168 DRENATGE PERCUTANI DE COL·LECCIONS LÍQUIDES,
ECOGRAFIA 1.116,83
P01169 REDUCCIÓ D'INVAGINACIÓ, ECOGRAFIA 129,61
DOPPLER
Codi Descripció Import (Euros)
P01070 DOPPLER D'ÒRGANS 127,74
P01071 DOPPLER DE TRONCS SUPRAAÒRTICS 127,74
P01072 DOPPLER ARTERIAL PERIFÈRIC 157,68
P01073 DOPPLER PER A TROMBOSI VENOSA PROFUNDA
(MARCATGE VENÓS) 127,74
P01074 DOPPLER PENIANA (IMPOTÈNCIA) 142,71
P01075 DOPPLER EN EMBARÀS ALT RISC 187,34
P01076 DOPPLER AMB ECOPOTENCIADOR 344,75
P01077 DOPPLER PER A INSUFICIÈNCIA VENOSA 187,34
TOMOGRAFIA COMPUTERITZADA (TC)
Codi Descripció Import (Euros)
P01078 RECONSTRUCCIÓ VOLUMÈTRICA, PER TC 44,49
P01079 CRANI/ FOSA POSTERIOR SENSE CONTRAST, PER TC 32,83
P01080 CRANI / FOSA POSTERIOR SENSE I AMB CONTRAST, PER TC 131,68
P01081 PENYALS SENSE CONTRAST, PER TC 67,10
P01082 CADIRA TURCA AMB CONTRAST, PER TC 151,77
P01083 CARA I SINS SENSE CONTRAST, PER TC 59,92
P01084 CARA I SINS SENSE I AMB CONTRAST, PER TC 205,85
P01085 COLL AMB CONTRAST, PER TC 144,60
P01086 TÒRAX SENSE CONTRAST, PER TC 52,92
P01087 TÒRAX AMB CONTRAST, PER TC 137,60
P01088 TORACOABDOMINAL SENSE CONTRAST, PER TC 57,56
P01089 TORACOABDOMINAL AMB CONTRAST, PER TC 177,61
P01090 ABDOMEN SENSE CONTRAST, PER TC 52,92
P01091 ABDOMEN SENSE I AMB CONTRAST, PER TC 151,77
P01092 ABDOMINOPÈLVIC SENSE CONTRAST, PER TC 55,23
P01093 ABDOMINOPÈLVIC AMB CONTRAST, PER TC 170,43
P01094 PELVIS SENSE CONTRAST, PER TC 52,92
P01095 PELVIS AMB CONTRAST, PER TC 137,60
P01096 TORACOABDOMINOPÈLVIC SENSE CONTRAST, PER TC 51,28
P01097 TORACOABDOMINOPÈLVIC AMB CONTRAST, PER TC 158,23
P01098 COLUMNA SENSE CONTRAST, PER TC 59,92
P01099 OSTEOARTICULAR SENSE CONTRAST, PER TC 59,92
P01100 OSTEOARTICULAR AMB CONTRAST, PER TC 144,60
P01101 DENTAESCAN, PER TC 65,84
P01102 ANGIOTC, PER TC 220,12
P01103 ARTROTC, PER TC 185,14
P01104 MIELOTC, PER TC 232,32
P01105 MESURAMENT DE MEMBRES INFERIORS, PER TC 26,37
P01106 TROMBOEMBOLISME PULMONAR (TEP TC) 220,84
P01107 VENOGRAFIA, PER TC 87,01
P01108 PUNCIÓ ASPIRACIÓ AMB AGULLA FINA (PAAF), PER TC 166,48
P01109 BIÒPSIA PERCUTÀNIA O ENDOCAVITÀRIA, PER TC 214,92
P01110 MARCATGE PER PUNCIÓ, PER TC 164,69
P01111 ABLACIÓ TUMORAL PER ETANOLITZACIÓ, PER TC 187,83
P01112 ABLACIÓ TUMORAL PER RADIOFREQÜÈNCIA, PER TC 3.893,52
P01113 DRENATGE PERCUTANI DE COL·LECCIONS LÍQUIDES,
PER TC 1.118,02
P01114 NUCLEOLISI, PER TC 1.428,21
P01115 VERTEBROPLÀSTIA, PER TC 1.509,47
P01116 CIFOPLÀSTIA, PER TC 13.816,87
P01117 TRACTAMENT DE LESIONS ÒSSIES, PER TC 1.548,04
RESSONÀNCIA MAGNÈTICA
Les tarifes detallades en este subapartat no inclouen el plus de contrast ni el plus d'anestèsia, per això a l'import establit s'haurà de sumar l'import de les taxes P01245 i P01246.
RESSONÀNCIA MAGNÈTICA CAP
Codi Descripció Import (Euros)
P01118 RM CEREBRAL SC 172,74
P01119 RM CEREBRAL SC I CC 274,9
P01120 RESSONÀNCIA ESPECTROSCÒPICA CEREBRAL SC 322,54
P01121 RM HIPÓFISI SC 172,74
P01122 RM HIPÓFISI SC I CC 274,9
P01123 RM ÒRBITA SC 172,74
P01124 RM ÒRBITA SC I CC 274,9
P01125 RM CAIS SC 172,74
P01126 RM CAIS SC I CC 274,9
P01127 RM MAXILOFACIAL SC 172,74
P01128 RM MAXILOFACIAL SC I CC 274,9
P01129 RM FUNCIONAL MOTOR SC 274,9
P01130 RM FUNCIONAL AUDITIU SC 274,9
P01131 RM FUNCIONAL VISUAL SC 274,9
P01132 RM FUNCIONAL MEMÒRIA SC 274,9
P01133 RM FUNCIONAL LLENGUATGE SC 274,9
P01134 RM FUNCIONAL FUNCIONS SUPERIORS SC 274,9
RESSONÀNCIA MAGNÈTICA COLL
Codi Descripció Import (Euros)
P01135 RM COLL SC 172,74
P01136 RM COLL SC I CC 274,9
P01137 RM DINÀMICA ARTICULAR CERVICAL SC 274,9
P01138 RM GLÀNDULES SALIVARS SC 172,74
P01139 RM GLÀNDULES SALIVARS SC I CC 274,9
RESSONÀNCIA MAGNÈTICA COLUMNA
Codi Descripció Import (Euros)
P01140 RM COLUMNA CERVICAL SC 172,74
P01141 RM COLUMNA CERVICAL SC I CC 274,9
P01142 RM COLUMNA DORSAL SC 172,74
P01143 RM COLUMNA DORSAL SC I CC 274,9
P01144 RM COLUMNA LUMBAR SC 172,74
P01145 RM COLUMNA LUMBAR SC I CC 274,9
P01146 RM SACROCOXIS SC 172,74
P01147 RM SACROCOXIS SC I CC 274,9
P01148 RM COLUMNA COMPLETA SC 274,9
P01149 RM COLUMNA COMPLETA SC I CC 327,88
RESSONÀNCIA OSTEARTICULAR
Codi Descripció Import (Euros)
P01150 RM OSTEOARTICULAR SC 172,74
P01151 RM OSTEOARTICULAR SC I CC 274,9
P01152 RM MUSCLE SC 172,74
P01153 RM MUSCLE SC I CC 274,9
P01154 RM COLZE SC 172,74
P01155 RM COLZE SC I CC 274,9
P01156 RM PUNYS SC 172,74
P01157 RM PUNYS SC I CC 274,9
P01158 RM MÀ SC 172,74
P01159 RM MÀ SC I CC 274,9
P01160 RM AVANTBRAÇ SC 172,74
P01161 RM AVANTBRAÇ SC I CC 274,9
P01162 RM BRAÇ SC 172,74
P01163 RM BRAÇ SC I CC 274,9
P01164 RM PELVIS ÒSSIA SC 172,74
P01165 RM PELVIS ÒSSIA SC I CC 274,9
P01166 RM MALUCS SC 172,74
P01167 RM MALUCSS SC I CC 274,9
P01168 RM SACROILÍAQUES SC 172,74
P01169 RM SACROILÍAQUES SC I CC 274,9
P01170 RM ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
OBERTA TANCADA SC 172,74
P01171 RM GENOLL SC 172,74
P01172 RM GENOLL SC I CC 274,9
P01173 RM TURMELL SC 172,74
P01174 RM TURMELL SC I CC 274,9
P01175 RM PEU SC 172,74
P01176 RM PEU SC I CC 274,9
P01177 RM CUIXA SC 172,74
P01178 RM CUIXA SC I CC 274,9
P01179 RM CAMA SC 172,74
P01180 RM CAMA SC I CC 274,9
P01181 RM ESPECTROSCÒPICA MEMBRES INFERIORS SC 322,54
P01182 RM ARTRO MUSCLE CC 274,9
P01183 RM ARTRO COLZE CC 274,9
P01184 RM ARTRO PUNY CC 274,9
P01185 RM ARTRO GENOLL CC 274,9
P01186 RM ARTRO TURMELL CC 274,9
P01187 RM ARTRO MALUC CC 274,9
RESSONÀNCIA MAGNÈTICA TÒRAX
Codi Descripció Import (Euros)
P01188 RM TÒRAX SC 172,74
P01189 RM TÒRAX SC I CC 274,9
P01190 RM PARET TORÀCICA ( COSTAL/ESTERN ) SC 172,74
P01191 RM PARET TORÀCICA ( COSTAL/ESTERN ) SC I CC 274,9
P01192 RM PLEXE BRAQUIAL SC 172,74
P01193 RM PLEXE BRAQUIAL SC I CC 274,9
P01194 RM AXIL·LA SC 172,74
P01195 RM AXIL·LA SC I CC 274,9
P01196 RM ESTERNOCLAVICULAR SC 172,74
P01197 RM ESTERNOCLAVICULAR SC I CC 274,9
P01198 RM MAMES SC 172,74
P01199 RM MAMES SC I CC 274,9
RESSONÀNCIA MAGNÉTICA CARDÍACA
Codi Descripció Import (Euros)
P01200 RM CARDÍACA SC 172,74
P01201 RM CARDÍACA SC I CC 327,88
P01202 RM CARDÍACA D'ESTRÉS FARMACOLÒGIC CC 816,74
P01203 RM DE CARDIOPATIES CONGÈNITES COMPLEXES CC 816,74
RESSONÀNCIA MAGNÈTICA ABDOMEN
Codi Descripció Import (Euros)
P01204 RM ABDOMEN SC 172,74
P01205 RM ABDOMEN SC I CC 274,9
P01206 RM PARET ABDOMINAL SC 172,74
P01207 RM PARET ABDOMINAL SC I CC 274,9
P01208 RM FETGE SC 172,74
P01209 RM FETGE SC I CC 274,9
P01210 RM RENAL SC 172,74
P01211 RM RENAL SC I CC 274,9
P01212 RM SUPRARENAL SC 172,74
P01213 RM SUPRARENAL SC I CC 274,9
RESSONÀNCIA MAGNÈTICA PELVIS
Codi Descripció Import (Euros)
P01214 RM PELVIS VISCERAL SC 172,74
P01215 RM PELVIS VISCERAL SC I CC 274,9
P01216 RM ESPECTROSCÒPICA PRÒSTATA 322,54
P01217 RM ESTADIATGE DE RECTE SC 172,74
P01218 RM ESTADIATGE DE RECTE SC I CC 274,9
P01219 RM ESTADIATGE DE PRÒSTATA SC 172,74
P01220 RM ESTADIATGE DE PRÒSTATA SC I CC 274,9
P01221 RM ESTADIATGE DE GENITALS FEMENINS SC 172,74
P01222 RM ESTADIATGE DE GENITALS FEMENINS SC I CC 274,9
P01223 RM ENDOCAVITÀRIA RECTE SC 172,74
P01224 RM ENDOCAVITÀRIA RECTE SC I CC 274,9
P01225 RM ENDOCAVITÀRIA PRÒSTATA SC 172,74
P01226 RM ENDOCAVITÀRIA PRÒSTATA SC I CC 274,9
P01227 RM ENDOCAVITÀRIA ÚTER CÈRVIX SC 172,74
P01228 RM ENDOCAVITARIA ÚTER CÈRVIX SC I CC 274,9
RESSONÀNCIA MAGNÉTICA VASCULAR
Codi Descripció Import (Euros)
P01229 RM VASCULAR PERIFÈRICA CC 327,88
P01230 RM VASCULAR PEU CC 327,88
P01231 RM VASCULAR CUIXA CC 327,88
P01232 RM VASCULAR CAMA CC 327,88
P01233 RM VASCULAR MÀ CC 327,88
P01234 RM VASCULAR AVANTBRAÇ CC 327,88
P01235 RM VASCULAR BRAÇ CC 327,88
P01236 RM VASCULAR ABDOMEN CC 327,88
P01237 RM VASCULAR AORTOILÍAC CC 327,88
P01238 RM VASCULAR HEPÀTIC CC 327,88
P01239 RM VASCULAR RENAL CC 327,88
P01240 RM VASCULAR PELVIS CC 327,88
P01241 RM VASCULAR COLL ( TSA ) CC 327,88
P01242 RM VASCULAR CEREBRAL ( WILLIS-TSA ) CC 327,88
P01243 RM DINÀMICA VASCULAR CC 327,88
P01244 RM VASCULAR TÒRAX CC 327,88
P01245 PLUS D'ANESTÈSIA 108,37
P01246 PLUS DE CONTRAST 46,23
RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA NO VASCULAR
Codi Descripció Import (Euros)
P01247 CONTROL DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
NO VASCULAR 204,16
P01248 PUNCIÓ ASPIRACIÓ AMB AGULLA FINA (PAAF),
SALA D'INTERVENCIONISME 245,10
P01249 BIÒPSIA PERCUTÀNIA O ENDOCAVITÀRIA,
SALA D'INTERVENCIONISME 316,42
P01250 DRENATGE PERCUTANI DE COL·LECCIONS LÍQUIDES,
SALA D'INTERVENCIONISME 1.674,52
P01251 COLANGIOGRAFIA TRANSPARIETOHEPÀTICA 504,73
P01252 DRENATGE BILIAR, SALA D'INTERVENCIONISME 2.678,44
P01253 COLECISTOSTOMIA 1.645,99
P01254 DILATACIÓ D'ESTENOSI BILIAR 3.785,89
P01255 ELIMINACIÓ DE CÀLCULS BILIARS 5.851,30
P01256 ENDOPRÒTESI BILIAR 2.073,87
P01257 PIELOGRAFIA PERCUTÀNIA 444,78
P01258 NEFROSTOMIA PERCUTÀNIA 1.788,62
P01259 DILATACIÓ D'ESTENOSI GENITOURINÀRIA 3.785,89
P01260 ENDOPRÒTESI URETERAL (sense incloure-hi la pròtesi) 1.645,73
P01261 ELIMINACIÓ DE CÀLCULS URINARIS 5.851,30
P01262 ESCLEROSI DE QUISTE RENAL 1.734,21
P01263 SONDATGE DIGESTIU 559,14
P01264 GASTROSTOMIA PERCUTÀNIA 1.993,84
P01265 CECOSTOMIA PERCUTÀNIA 1.931,24
P01266 ENDOPRÒTESI DIGESTIVA (sense incloure-hi la pròtesi) 3.215,13
P01267 ENDOPRÒTESI TRAQUEOBRONQUIAL
(sense incloure-hi la pròtesi) 1.306,07
P01268 CANVI DE CATÈTER 717,88
P01269 ABLACIÓ TUMORAL PER ETANOLITZACIÓ,
SALA D'INTERVENCIONISME 276,53
P01270 ABLACIÓ TUMORAL PER RADIOFREQÜÈNCIA,
SALA D'INTERVENCIONISME 5.788,97
P01271 EMBOLITZACIÓ / ESCLEROSI PERCUTÀNIA,
SALA D'INTERVENCIONISME 1.788,62
P01272 PRÒTESI NASOLACRIMAL 3.215,13
P01273 RASPALLATGE I BIÒPSIA ENDOBILIAR 711,80
P01274 CISTOSTOMIA SUPRAPÚBICA 1.645,99
P01275 RASPALLATGE I BIÒPSIA ENDOUROLÒGICA 711,80
P01276 DILATACIÓ DE TRACTE DIGESTIU 4.641,90
P01277 BIÒPSIA INTESTINAL PER SONDATGE NASOGÀSTRIC 49,39
P01278 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÒGRADA
ENDOSCÒPICA (CPRE) 267,02
P01279 VERTEBROPLÀSTIA 2.222,30
P01280 CIFOPLÀSTIA 20.341,69
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA VASCULAR DIAGNÒSTICA
Codi Descripció Import (Euros)
P01281 AORTOGRAFIA 777,57
P01282 ARTERIOGRAFIA PULMONAR 894,57
P01283 ARTERIOGRAFIA D'EXTREMITATS 817,45
P01284 ARTERIOGRAFIA SELECTIVA VISCERAL 1.248,23
P01285 FLEBOGRAFIA UNILATERAL D'EXTREMITAT 325,13
P01286 CAVOGRAFIA SUPERIOR 737,69
P01287 ILIOCAVOGRAFIA 737,69
P01288 FLEBOGRAFIA DE VENES HEPÀTIQUES 863,14
P01289 ESTUDI DE FÍSTULES D'HEMODIÀLISI 538,01
P01290 MOSTRATGE VENÓS (DETERMINACIONS HORMONALS) 884,01
P01291 BIÒPSIA TRANSJUGULAR 2.572,52
P01292 FLEBOGRAFIA BILATERAL D'EXTREMITAT 565,74
P01293 ESTUDI HEMODINÀMIC (MANOMETRIA VENOSA) 675,88
P01294 BIÒPSIA TRANSJUGULAR + MANOMETRIA VENOSA 2.958,67
P01295 EMBOLITZACIÓ I QUIMIOTERÀPIA EN TUMORS 3.568,52
P01296 TROMBECTOMIA 10.702,12
P01297 FILTRE DE CAVA (sense incloure-hi la pròtesi) 966,41
P01298 SHUNT PORTOSISTÈMIC (TIPS) (sense incloure-hi la pròtesi) 11.487,35
P01299 RESERVORI SUBCUTANI PER A ACCÉS VASCULAR 898,27
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA VACULAR TERAPÈUTICA
Codi Descripció Import (Euros)
P01300 CONTROL DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
VASCULAR TERAPÈUTICA 356,56
P01301 ULTRASONS ENDOLUMINAL 9.157,55
P01302 EMBOLITZACIÓ D'UN VAS 3.391,82
P01303 EMBOLITZACIÓ DE MÚLTIPLES VASOS 8.025,27
P01304 ANGIOPLÀSTIA D'UN VAS 3.450,72
P01305 ANGIOPLÀSTIA DE MÚLTIPLES VASOS 5.171,72
P01306 ENDOPRÒTESI D'UN VAS 3.568,52
P01307 ENDOPRÒTESI DE MÚLTIPLES VASOS 5.171,72
P01308 FIBRINOLISI LOCAL 8.704,59
P01309 CATÈTER VASCULAR SENSE TRACTE SUBCUTANI 636,00
P01310 CATÈTER VASCULAR AMB TRACTE SUBCUTANI 1.143,64
P01311 EXTRACCIÓ DE COSSOS ESTRANYS ENDOVASCULARS 4.818,60
P01312 PRÒTESI D'AORTA 9.753,93
NEURORADIOLOGIA INTERVENCIONISTA DIAGNÒSTICA
Codi Descripció Import (Euros)
P01313 ARTERIOGRAFIA DE TRONCS SUPRAAÒRTICS 1.098,21
P01314 ARTERIOGRAFIA CEREBRAL COMPLETA 1.167,67
P01315 ARTERIOGRAFIA SELECTIVA DE LA CIRCULACIÓ
CEREBRAL 1.247,44
P01316 ARTERIOGRAFIA RAQUIMEDULAR 1.648,63
NEURORADIOLOGIA INTERVENCIONISTA TERAPÈUTICA
Codi Descripció Import (Euros)
P01317 FIBRINOLISI LOCAL EN VASOS CEREBRALS 4.777,66
P01318 ANGIOPLÀSTIA EN NEURORADIOLOGIA 4.207,16
P01319 ENDOPRÒTESI EN NEURORADIOLOGIA 3.351,15
P01320 EMBOLITZACIÓ TUMORAL CEREBRAL 2.494,87
P01321 EMBOLITZACIÓ DE MALFORMACIONS
ARTERIOVENOSES CEREBRALES 6.061,81
P01322 EMBOLITZACIÓ D'ANEURISMES 18.189,12
P01323 QUIMIOTERÀPIA LOCAL PER VASOS CEREBRALS 891,67
RADIOLOGIA INFANTIL
RADIOLOGIA CONVENCIONAL INFANTIL
Codi Descripció Import (Euros)
P01324 RX TÒRAX 28,77
P01325 RX TÒRAX PORTÀTIL 51,00
P01326 RX ABDOMEN 28,77
P01327 RX D'ESQUELET PERIFÈRIC (Una regió anatòmica) 28,77
P01328 RX RAQUIS (Una regió anatòmica) 40,76
P01329 RX DE RAQUIS COMPLET (30 x 90) 57,32
P01330 MESURAMENT DE MEMBRES INFERIORS 57,32
P01331 RX DE CRANI 28,77
P01332 RX MASSÍS FACIAL - SINS 28,77
P01333 SÈRIE ÒSSIA (Metastàsica - displàsica) 57,32
P01334 ORTOPANTOMOGRAFIA 28,77
P01335 DENSITOMETRIA ÒSSIA (Doble fotó) 42,28
P01336 DENSITOMETRIA ÒSSIA DE FALANGE O PER ULTRASONS 30,51
P01337 INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA AMB ESCÒPIA 110,51
P01338 VIA AÈRIA 32,04
P01339 TRÀNSIT AERI PROVOCAT 49,48
P01340 SÈRIE ARTICULAR 65,82
P01341 SÈRIE NEFROLÒGICA 40,76
P01342 ESTUDI POST-MORTEM 82,39
P01343 ESTUDI FAMILIAR 57,32
RADIOLOGIA CONTRASTADA INFANTIL
Codi Descripció Import (Euros)
P01344 SIALOGRAFIA 172,41
P01345 VIDEODEGLUCIÓ 154,32
P01346 ESOFAGOGRAMA 76,50
P01347 TRÀNSIT INTESTINAL SUPERIOR 117,92
P01348 TRÀNSIT INTESTINAL COMPLET 215,57
P01349 ENEMA OPACA 163,91
P01350 ENEMA DOBLE CONTRAST 215,57
P01351 COLANGIOGRAFIA TRANS-KEHR 105,06
P01352 COLANGIOGRAFIA INTRAOPERATÒRIA 177,20
P01353 FISTULOGRAFIA/ CATETEROGRAFIA / CONTROL DE CATÈTER 105,06
P01354 UROGRAFIA INTRAVENOSA 211,64
P01355 CISTOURETROGRAFIA MICCIONAL SERIADA 161,95
P01356 URETROGRAFIA RETRÒGRADA 178,29
P01357 PIELOGRAFIA ASCENDENT 107,46
P01358 PIELOGRAFIA PER NEFROSTOMIA 107,46
P01359 COLOSTOGRAMA 154,32
P01360 ESTUDI DE FÍSTULA TRAQUEOESOFÀGICA 194,42
P01361 TEST DE SIFONATGE 84,35
P01362 CISTOGRAFIA SUPRAPÚBICA 154,32
P01363 GENITOGRAFIA 195,95
ECOGRAFIA, DOPPLER I RADIOLOGIA DE LA MAMA INFANTIL
ECOGRAFIA
Codi Descripció Import (Euros)
P01364 ECOGRAFIA DE MAMA 67,06
P01365 ECOGRAFIA TORÀCICA 67,06
P01366 ECOGRAFIA DE TUB DIGESTIU I CAVITAT PERITONEAL 67,06
P01367 ECOGRAFIA ABDOMINAL:
HEPATICO-PANCREÀTICO-ESPLÈNICA 67,06
P01368 ECOGRAFIA UROLÒGICA 67,06
P01369 ECOGRAFIA PELVIANA 67,06
P01370 ECOGRAFIA CEREBRAL 67,06
P01371 ECOGRAFIA MUSCULAR, TENDINOSA O ARTICULAR 67,06
P01372 ECOGRAFIA DE PARTS BLANES O
ÒRGANS SUPERFICIALS 67,06
P01373 ECOGRAFIA INTRAOPERATÒRIA O AMB PORTÁTIL 103,06
P01374 ECOGRAFIA CERVICAL 67,06
P01375 ECOGRAFIA ESCROTAL 67,06
P01376 ECOGRAFIA TIROIDEA 67,06
P01377 ECOGRAFIA DEL CANAL MEDULAR 86,89
P01378 ECOCISTOGRAFIA 391,98
P01379 SÈRIE ECOGRÀFICA ARTICULAR 94,65
P01380 ECOGRAFIA CEREBRAL UCI 98,75
P01381 ECOGRAFIA ABDOMINAL UCI 98,75
INTERVENCIONISME AMB ECOGRAFIA INFANTIL
Codi Descripció Import (Euros)
P01382 PUNCIÓ ASPIRACIÓ AMB AGULLA FINA (PAAF),
ECOGRAFIA 161,71
P01383 BIÒPSIA PERCUTÀNIA O ENDOCAVITÀRIA, ECOGRAFIA 258,30
P01384 DRENATGE PERCUTANI DE COL·LECCIONS LÍQUIDES,
ECOGRAFIA 994,19
DOPPLER INFANTIL
Codi Descripció Import (Euros)
P01385 DOPPLER CEREBRAL 90,99
P01386 DOPPLER CEREBRAL UCI 99,61
P01387 DOPPLER CERVICAL 90,99
P01388 DOPPLER TORÀCIC 90,99
P01389 DOPPLER TUB DIGESTIU 90,99
P01390 DOPPLER HEPATOESPLÈNIC 90,99
P01391 DOPPLER ABDOMINAL UCI 99,61
P01392 DOPPLER UROLÒGIC 90,99
P01393 DOPPLER GRANS VASOS ABDOMINALS 90,99
P01394 DOPPLER FEMORO-ILÍAC 90,99
P01395 DOPPLER ESCROTAL 90,99
P01396 DOPPLER OVÀRIC 90,99
P01397 DOPPLER EXTREMITATS 90,99
P01398 DOPPLER ARTICULAR 90,99
P01399 DOPPLER DE PARTS BLANES 90,99
P01400 DOPPLER AMB ECOPOTENCIADOR 370,64
TOMOGRAFIA COMPUTERITZADA (TC) INFANTIL
Codi Descripció Import (Euros)
P01401 RECONSTRUCCIÓ VOLUMÈTRICA, TC 66,21
P01402 CRANI SENSE CONTRAST, TC 65,94
P01403 CRANI SENSE i AMB CONTRAST, TC 199,95
P01404 PENYALS, TC 132,68
P01405 CARA I SINS SENSE CONTRAST, TC 116,66
P01406 CARA I SINS SENSE I AMB CONTRAST, TC 312,88
P01407 COLL AMB CONTRAST, TC 219,17
P01408 TÒRAX SENSE CONTRAST, TC 100,91
P01409 TÒRAX AMB CONTRAST, TC 203,16
P01410 TORACOABDOMINAL SENSE CONTRAST, TC 119,66
P01411 TORACOABDOMINAL AMB CONTRAST, TC 273,37
P01412 ABDOMEN SENSE CONTRAST, TC 100,91
P01413 ABDOMEN SENSE I AMB CONTRAST, TC 234,93
P01414 PELVIS SENSE CONTRAST, TC 100,91
P01415 PELVIS AMB CONTRAST, TC 203,16
P01416 COLUMNA SENSE CONTRAST, TC 116,66
P01417 OSTEOARTICULAR SENSE CONTRAST, TC 116,66
P01418 OSTEOARTICULAR AMB CONTRAST, TC 219,17
P01419 DENTAESCAN, TC 119,06
P01420 ANGIOTC 394,57
P01421 MESURAMENT DE MEMBRES INFERIORS, TC 56,33
P01422 ESTUDI DE COANES, TC 135,88
P01423 ESTUDI D'ANTEVERSIÓ, TC 161,24
P01424 TROMBOEMBOLISME PULMONAR (TEP TC) 366,54
P01425 VENOGRAFIA, TC 167,65
P01426 PUNCIÓ ASPIRACIÓ AMB AGULLA FINA (PAAF), TC 295,26
P01427 BIÒPSIA PERCUTÀNIA O ENDOCAVITÀRIA, TC 453,83
P01428 MARCATGE PER PUNCIÓ, TC 334,23
P01429 ABLACIÓ TUMORAL PER ETANOLITZACIÓ, TC 486,67
P01430 ABLACIÓ TUMORAL PER RADIOFREQÜÈNCIA, TC 6.119,01
P01431 DRENATGE PERCUTANI DE COL·LECCIONS LÍQUIDES, TC 1.871,13
P01432 NUCLEOLISI, TC 2.303,60
P01433 VERTEBROPLÀSTIA, TC 2.513,97
P01434 TRACTAMENT PERCUTANI DE LESIONS ÒSSIES, TC 1.871,13
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA NO VASCULAR INFANTIL
Codi Descripció Import (Euros)
P01435 CONTROL DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
NO VASCULAR 553,94
P01436 CANVI DE CATÈTER 1.947,74
P01437 PUNCIÓ ASPIRACIÓ AMB AGULLA FINA (PAAF),
SALA D'INTERVENCIONISME 665,01
P01438 BIÒPSIA PERCUTÀNIA O ENDOCAVITÀRIA,
SALA D'INTERVENCIONISME 858,50
P01439 ABLACIÓ TUMORAL PER ETANOLITZACIÓ,
SALA D'INTERVENCIONISME 750,29
P01440 ABLACIÓ TUMORAL PER RADIOFREQÜÈNCIA,
D'INTERVENCIONISME 15.706,62
P01441 DRENATGE PERCUTANI DE COL·LECCIONS LÍQUIDES,
D'INTERVENCIONISME 4.543,30
P01442 ESCLEROSI PERCUTÀNIA DE MALFORMACIONS
VASCULARS 4.852,87
P01443 ESCLEROSI PERCUTÀNIA D'HEMOLIMFANGIOMES 4.852,87
P01444 ESCLEROSI PERCUTÀNIA DE LESIÓ ÒSSIA 4.852,87
P01445 COLANGIOGRAFIA TRANSPARIETOHEPÀTICA 1.369,44
P01446 DRENATGE BILIAR, SALA D'INTERVENCIONISME 7.267,13
P01447 COLECISTOSTOMIA 4.465,90
P01448 PIELOGRAFIA PERCUTÀNIA 1.206,77
P01449 NEFROSTOMIA PERCUTÀNIA 4.852,87
P01450 DILATACIÓ D'ESTENOSI GENITOURINÀRIA 10.271,86
P01451 ESCLEROSI DE QUISTE RENAL 4.705,25
P01452 SONDATGE DIGESTIU 1.517,06
P01453 BIÒPSIA INTESTINAL PER SONDATGE NASOGÀSTRIC 134,01
P01454 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÒGRADA
ENDOSCÒPICA (CPRE) 724,49
P01455 ENEMA TERAPÈUTIC HIPEROSMOLAR 753,87
P01456 PNEUMOENEMA DIAGNÒSTIC TERAPÈUTIC 471,53
P01457 TRACTAMENT PERCUTANI DE LESIONS ÒSSIES 3.783,69
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA VASCULAR DIAGNÒSTICA, PEDIATRIA
Codi Descripció Import (Euros)
P01458 AORTOGRAFIA 2.109,70
P01459 ARTERIOGRAFIA PULMONAR 2.427,15
P01460 ARTERIOGRAFIA D'EXTREMITATS 2.217,90
P01461 ARTERIOGRAFIA SELECTIVA VISCERAL 3.386,69
P01462 FLEBOGRAFIA UNILATERAL D'EXTREMITAT 882,14
P01463 CAVOGRAFIA SUPERIOR 2.001,49
P01464 ILIOCAVOGRAFIA 2.001,49
P01465 ESTUDI DE FÍSTULES D'HEMODIÀLISI 1.459,73
P01466 MOSTRATGE VENÓS (DETERMINACIONS HORMONALS) 2.398,49
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA VASCULAR TERAPÈUTICA, PEDIATRIA
Codi Descripció Import (Euros)
P01467 CONTROL DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA VASCULAR TERAPÈUTICA 967,42
P01468 EMBOLITZACIÓ D'UN VAS 9.202,68
P01469 EMBOLITZACIÓ DE MÚLTIPLES VASOS 21.774,15
P01470 EMBOLITZACIÓ I QUIMIOTERÀPIA EN TUMORS 9.682,10
P01471 ANGIOPLÀSTIA D'UN VAS 9.682,10
P01472 ANGIOPLASTIA DE MÚLTIPLES VASOS 14.031,91
P01473 ENDOPRÒTESI D'UN VAS 9.682,10
P01474 ENDOPRÒTESI DE MÚLTIPLES VASOS 14.031,91
P01475 FILTRE DE CAVA 2.622,07
P01476 FIBRINOLISI LOCAL 23.617,26
P01477 SHUNT PORTOSISTÈMIC (TIPS) 31.167,45
NEURORADIOLOGIA INTERVENCIONISTA DIAGNÒSTICA, PEDIATRIA
Codi Descripció Import (Euros)
P01478 ARTERIOGRAFIA DE TRONCS SUPRAAÒRTICS 2.979,66
P01479 ARTERIOGRAFIA CEREBRAL COMPLETA 3.168,13
P01480 ARTERIOGRAFIA SELECTIVA DE LA CIRCULACIÓ
CEREBRAL 3.384,54
P01481 ARTERIOGRAFIA RAQUIMEDULAR 4.473,07
P01482 MIELOGRAFIA 572,57
NEURORADIOLOGIA INTERVENCIONISTA TERAPÈUTICA, PEDIATRIA
Codi Descripció Import (Euros)
P01483 ANGIOPLÀSTIA EN NEURORADIOLOGIA 12.962,73
P01484 ENDOPRÒTESI EN NEURORADIOLOGIA 11.414,85
P01485 EMBOLITZACIÓ TUMORAL CEREBRAL 9.092,33
P01486 EMBOLITZACIÓ DE MALFORMACIONS
ARTERIOVENOSES CEREBRALES 6.769,08
P01487 EMBOLITZACIÓ D'ANEURISMES 16.446,88
Dos. Es modifica el subapartat C.5 "Bioquímica" de la secció "C. Procediments diagnòstics i terapèutics" de l'apartat dos de l'article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, que queda redactat en els termes següents:
"C.5. Bioquímica
PROVES DE BIOQUÍMICA GENERAL SANGUÍNIA

Codi Descripció Import (Euros)
PR5001 ACLARAMENT DE CREATININA- SANG/ORINA 0,19
PR5002 ACLARAMENT OSMOLAL- SANG/ORINA 0,19
PR5003 ALANINA- AMINOTRANSFERASA (GPT) 0,64
PR5004 ALBÚMINA 0,42
PR5005 ALDOLASA 2,72
PR5006 AMILASA 2,94
PR5007 ASPARTATO- AMINOTRANSFERASA (GOT) 0,64
PR5008 BILIRRUBINA DIRECTA (CONJUGADA) 0,65
PR5009 BILIRRUBINA INDIRECTA 0,62
PR5010 BILIRRUBINA TOTAL 0,62
PR5011 BILIRRUBINA TOTAL NOUNATS 2,15
PR5012 CALCI 0,65
PR5013 CALCI IÒNIC (Ca++) 6,27
PR5014 CAPACITAT FIXACIÓ FERRO LLIURE 1,41
PR5015 CAPACITAT TOTAL DE FIXACIÓ DEL FERRO 1,41
PR5016 CLORUR 1,18
PR5017 COURE 2,62
PR5018 COLESTEROL HDL 2,86
PR5019 COLESTEROL LDL CALCULAT 3,71
PR5020 COLESTEROL LDL DIRECTE 3,71
PR5021 COLESTEROL TOTAL 0,60
PR5022 COLESTEROL VLDL CALCULAT 3,71
PR5023 COLINESTERASA 1,92
PR5024 COLINESTERASA ERITROCITÀRIA 1,92
PR5025 CREATINCINASA (CK) 1,75
PR5026 CREATINCINASA- MB (CK- MB- MASA) 18,49
PR5027 CREATINCINASA- MB- ACTIVITAT (CK- MB- ACTIVITAT) 18,49
PR5028 CREATININA 0,37
PR5029 DIÒXID DE CARBONI (CO2 TOTAL) 4,40
PR5030 FOSFATASA ÀCIDA 1,75
PR5031 FOSFATASA ÀCIDA NO PROSTÀTICA 1,75
PR5032 FOSFATASA ALCALINA 0,57
PR5033 FCOHB FRACCIÓ DE CARBOXIHEMOGLOBINA
EN HB TOTAL (ARTERIAL) 11,71
PR5034 FMETHB FRACCIÓ DE METAHEMOGLOBINA EN
HB TOTAL (ARTERIAL) 11,71
PR5035 FCOHB FRACCIÓ DE CARBOXIHEMOGLOBINA EN
HB TOTAL (VENOSA) 11,71
PR5036 FMETHB FRACCIÓ DE METAHEMOGLOBINA EN
HB TOTAL (VENOSA) 11,71
PR5037 FOSFAT 0,64
PR5038 GAMMA- GLUTAMIL- TRANSPEPTIDASA (gGT) 0,82
PR5039 GASOMETRIA ARTERIAL 11,71
PR5040 GASOMETRIA VENOSA 11,71
PR5041 GLUCOSA 0,57
PR5042 HEMOGLOBINA GLICADA A1c (HbA1c) 13,04
PR5043 FERRO 0,82
PR5044 LACTATO- DESHIDROGENASA (LDH) 0,74
PR5045 LIPASA 4,33
PR5046 LIPOPROTEÏNA A Lp(a) 7,96
PR5047 MAGNESI 1,25
PR5048 OSMOLALITAT CALCULADA 10,77
PR5049 OSMOLALITAT MESURADA 10,77
PR5050 POTASI 1,18
PR5051 PROTEÏNES TOTALS 0,50
PR5052 QUILOMICRONES 0,23
PR5053 SODI 1,18
PR5054 TRIGLICÈRIDS 1,08
PR5055 URAT 0,74
PR5056 UREA 0,74
PR5057 ZINC 12,21
PR5058 ALTRES PROVES DE BIOQUÍMICA GENERAL SANGUÍNIA 1,83
PROVES DE BIOQUÍMICA GENERAL D'ORINA

Codi Descripció Import (Euros)
PR5059 AMILASA 4,82
PR5060 AMILASA EN UN TEMPS DETERMINAT 5,73
PR5061 ANORMALS I SEDIMENT 4,03
PR5062 CALCI 2,53
PR5063 CALCI EN UN TEMPS DETERMINAT 3,44
PR5064 CITRAT 23,49
PR5065 CITRAT EN UN TEMPS DETERMINAT 3,36
PR5066 CLORUR 3,06
PR5067 CLORUR EN UN TEMPS DETERMINAT 3,97
PR5068 COURE 9,34
PR5069 COURE EN UN TEMPS DETERMINAT 3,36
PR5070 CREATININA 2,24
PR5071 CREATININA EN UN TEMPS DETERMINAT 3,16
PR5072 COSSOS REDUCTORS 3,48
PR5073 FOSFAT 2,51
PR5074 FOSFAT EN UN TEMPS DETERMINAT 3,43
PR5075 GLUCOSA 2,45
PR5076 GLUCOSA EN UN TEMPS DETERMINAT 3,36
PR5077 LISOZIMA ORINA 2,68
PR5078 MAGNESI 3,12
PR5079 MAGNESI EN UN TEMPS DETERMINAT 4,04
PR5080 MICROALBÚMINA 10,56
PR5081 MICROALBÚMINA EN UN TEMPS DETERMINAT 3,36
PR5082 MORFOLOGIA HEMATIES 4,03
PR5083 OSMOLALITAT 10,77
PR5084 OSMOLALITAT EN UN TEMPS DETERMINAT 11,69
PR5085 OXALAT 55,65
PR5086 OXALAT EN UN TEMPS DETERMINAT 3,36
PR5087 POTASI 3,06
PR5088 POTASI EN UN TEMPS DETERMINAT 3,97
PR5089 PROTEÏNES BENCE JONES 21,98
PR5090 PROTEÏNES TOTALS 4,46
PR5091 PROTEÏNES EN UN TEMPS DETERMINAT 3,55
PR5092 PROVA D'EMBARÀS 6,27
PR5093 SODI 3,06
PR5094 SODI EN UN TEMPS DETERMINAT 3,97
PR5095 URAT 2,62
PR5096 URAT EN UN TEMPS DETERMINAT 3,53
PR5097 UREA 2,62
PR5098 UREA EN UN TEMPS DETERMINAT 3,53
PR5099 ALTRES PROVES DE BIOQUÍMICA GENERAL D'ORINA 4,17
PROVES DE AMINOÀCIDS I PROTEÏNES ESPECÍFIQUES
Codi Descripció Import (Euros)
PR5100 AMINOÀCIDS QUALITATIU- SANG 5,95
PR5101 AMINOLEVULINAT DEHIDRATASA ALA - SANG 36,51
PR5102 ANTI ESTREPTOLISINA- O- SANG 6,90
PR5103 ANTITRIPSINA ALFA- 1- SANG 13,03
PR5104 APOLIPOPROTEÏNA A1- SANG 7,96
PR5105 APOLIPOPROTEÏNA B- SANG 7,96
PR5106 BANDES OLIGOCLONALS- SANG 5,95
PR5107 CADENA LLEUGERA KAPPA- SANG 15,35
PR5108 CADENA LLEUGERA LAMBDA- SANG 15,35
PR5109 CARNITINA- SANG 5,95
PR5110 CERULOPLASMINA (FERROXIDASA)- SANG 15,16
PR5111 CH 50- SANG 30,09
PR5112 CH 100- SANG 30,09
PR5113 COL·LAGEN TIPUS I TELOPÈPTID CARBOXITERMINAL
CADENA a (CTX)- SANG 28,16
PR5114 COMPLEMENT C1 INHIBIDOR- SANG 15,92
PR5115 COMPLEMENT C1q- SANG 13,38
PR5116 COMPLEMENT C3- SANG 8,81
PR5117 COMPLEMENT C4- SANG 8,81
PR5118 CRIOGLOBULINES- SANG 8,59
PR5119 ENZIM CONVERTIDOR D'ANGIOTENSINA - SANG 23,95
PR5120 FACTOR DE NECROSI TUMORAL (TNFalfa)- SANG 22,89
PR5121 FACTOR REUMATOIDE- SANG 6,90
PR5122 FENILALANINA QUANTIFICACIÓ- SANG 33,90
PR5123 FERRITINA- SANG 7,53
PR5124 FOSFATASA ALCALINA ÒSSIA- SANG 25,50
PR5125 FRUCTOSAMINA- SANG 2,21
PR5126 GLICOPROTEÏNA ÀCIDA ALFA- 1- SANG 16,43
PR5127 HEMOGLOBINES, ESCOMBRATGE DE - SANG 9,06
PR5128 HOMOCISTEÏNA- SANG 5,95
PR5129 IMMUNOCOMPLEXOS CIRCULANTS- SANG 13,38
PR5130 IMMUNOFIXACIÓ- SANG 101,82
PR5131 IMMUNOGLOBULINA A (IgA) - SANG 7,96
PR5132 IMMUNOGLOBULINA A (IgA) SUBCLASSES- SANG 7,96
PR5133 IMMUNOGLOBULINA A1- SANG 7,96
PR5134 IMMUNOGLOBULINA A2- SANG 7,96
PR5135 IMMUNOGLOBULINA D- SANG 23,54
PR5136 IMMUNOGLOBULINA E (IgE) TOTAL- SANG 10,67
PR5137 IMMUNOGLOBULINA G (IgG)- SANG 7,96
PR5138 IMMUNOGLOBULINA G (IgG), SUBCLASSES
(PER SUBCLASSE)- SANG 27,57
PR5139 IMMUNOGLOBULINA G1- SANG 27,57
PR5140 IMMUNOGLOBULINA G2- SANG 27,57
PR5141 IMMUNOGLOBULINA G3- SANG 27,57
PR5142 IMMUNOGLOBULINA G4- SANG 27,57
PR5143 IMMUNOGLOBULINA M (IgM)- SANG 7,96
PR5144 INTERLEUKINA 6 (IL- 6)- SANG 22,89
PR5145 LISOZIMA- SANG 18,21
PR5146 MICROGLOBULINA BETA- 2- SANG 13,89
PR5147 MIOGLOBINA- SANG 17,34
PR5148 OSTEOCALCINA- SANG 24,11
PR5149 PEPSINOGEN- SANG 23,53
PR5150 PREALBÚMINA- SANG 13,89
PR5151 PROCOL·LAGEN TIPUS I, PROPÈPTID
CARBOXITERMINAL- SANG 26,13
PR5152 PROTEÏNA A PLASMÀTICA ASSOCIADA A
L'EMBARÀS (PAPP- A)- SANG 26,77
PR5153 PROTEÏNA C REACTIVA (PCR)- SANG 6,90
PR5154 PROTEÏNA C REACTIVA ULTRASENSIBLE- SANG 6,90
PR5155 PROTEÏNA CATIÒNICA EOSINOFÍLICA- SANG 24,46
PR5156 PROTEÏNA TRANSPORTADORA DE RETINOL (PBR)- SANG 16,43
PR5157 PROTEÏNOGRAMA - SANG 8,22
PR5158 TRANSFERRINA- SANG 8,81
PR5159 TRANSFERRINA:CAPACITAT TOTAL
DE SATURACIÓ - SANG 2,68
PR5160 TRANSFERRINA:RECEPTOR- SANG 2,68
PR5161 TRIPSINA- SANG 2,68
PR5162 TROPONINA- SANG 17,34
PR5163 ALTRES PROVES D'AMINOÀCIDS I PROTEÏNES
ESPECÍFIQUES EN SANG 8,40
PR5164 AMINOÀCIDS QUALITATIU- ORINA 8,24
PR5165 AMINOÀCIDS QUANTITATIU- ORINA 38,21
PR5166 CADENA LLEUGERA KAPPA- ORINA 16,26
PR5167 CADENA LLEUGERA LAMBDA- ORINA 16,26
PR5168 CISTINA- ORINA 3,94
PR5169 COL·LAGEN TIPUS I TELOPÈPTID
AMINOTERMINAL (NTX) - ORINA 26,79
PR5170 COL·LAGEN TIPUS I TELOPÈPTID
CARBOXITERMINAL CADENA a (CTX)- ORINA 26,79
PR5171 HIDROXIPROLINA - ORINA 45,41
PR5172 HOMOCISTEÏNA- ORINA 22,89
PR5173 IMMUNOFIXACIÓ - ORINA 106,39
PR5174 IMMUNOGLOBULINA A (IgA)- ORINA 8,88
PR5175 IMMUNOGLOBULINA G (IgG)- ORINA 8,88
PR5176 IMMUNOGLOBULINA M (IgM)- ORINA 8,88
PR5177 MICROGLOBULINA BETA- 2 - ORINA 14,80
PR5178 MIOGLOBINA EN ORINA 2,68
PR5179 PIRIDINOLINA DESOXI- ORINA 28,14
PR5180 PIRIDINOLINES- ORINA 27,96
PR5181 PROTEINOGRAMA- ORINA 21,98
PR5182 TRANSFERRINA - ORINA 21,98
PR5183 ALTRES PROVES D'AMINOÀCIDS I PROTEÏNES
ESPECÍFIQUES EN ORINA 7,16
PR5184 PROVES D'IMMUNOGLOBULINA E (IgE) ESPECÍFICA
Per grup d'alergens, que són els següents: medicaments,
àcars, epitelis i proteïnes animals, aliments d'origen vegetal,
aliments- llet, aliments-ou, aliments-peix/marisc/mol·luscos,
aliments-carn, pol·lens i gramínies, verins, insectes, ocupacionals,
floridures, paràsits, pol·lens arbres i arbusts, pol·lens plantes,
pols de casa, altres alergens. 27,85
PR5185 PROVES D'IMMUNOGLOBULINA G (IgG) ESPECÍFICA
Per alergen: aspergillus fumigatus, festuca, lloro (inclou,
plomes, excrement i proteïna sèrica) ploma de colom, ploma
de periquito. 14,68
PROVES D'HORMONES I VITAMINES

Codi Descripció Import (Euros)
PR5186 ACTH- SANG 19,69
PR5187 ALDOSTERONA- SANG 17,91
PR5188 ANDROSTANDIOL GLUCURÒNID- SANG 20,88
PR5189 ANDROSTENDIONA DELTA- 4- SANG 10,29
PR5190 ANGIOTENSINA I (ACTIVITAT RENINA PLASMÀTICA)-
SANG 18,66
PR5191 CALCIDIOL (25 HIDROXICOLECALCIFEROL)- SANG 34,27
PR5192 CALCITONINA- SANG 28,61
PR5193 CALCITRIOL (1- 25 HIDROXICOLECALCIFEROL)- SANG 35,46
PR5194 CAROTENS- SANG 7,66
PR5195 CORTISOL- SANG 10,11
PR5196 CORTISOL 8 HORES- SANG 10,11
PR5197 CORTISOL 20 HORES- SANG 10,11
PR5198 DEHIDROEPIANDROSTERONA- SULFAT (DHEA- S)- SANG 15,19
PR5199 DESOXICORTISOL 11- SANG 36,42
PR5200 ESTRADIOL 17 BETA- SANG 11,97
PR5201 ESTRIOL- SANG 31,79
PR5202 ESTRONA- SANG 14,28
PR5203 ÀCID FÒLIC (FOLATO)- SANG 11,97
PR5204 FOLAT ERITROCITARI- SANG 2,68
PR5205 FSH (HORMONA FOLÍCUL- ESTIMULANT),
(FOLITROPINA)- SANG 11,12
PR5206 GASTRINA- SANG 20,14
PR5207 GLOBULINA TRANSPORTADORA D'HORMONES
SEXUALS (SHBG)- SANG 14,80
PR5208 GLUCAGON- SANG 23,53
PR5209 GONADOTROPINA CORIÒNICA - SANG 26,77
PR5210 GONADOTROPINA CORIÒNICA LLIURE
(BETA HCG LIBRE)- SANG 26,77
PR5211 HORMONA DE CREIXEMENT (GH)- SANG 14,51
PR5212 IGF1 (SOMATOMEDINA C) - SANG 23,53
PR5213 IGF- BP3 (PROTEÏNA TRANSPORTADORA DE IGF1)- SANG 37,07
PR5214 INSULINA- SANG 12,38
PR5215 LH (HORMONA LUTEÏNITZANT), (LUTROPINA)- SANG 11,12
PR5216 MACROPROLACTINA- SANG 11,12
PR5217 PARATHORMONA (PARATRINA)- SANG 23,01
PR5218 PÈPTID C- SANG 15,19
PR5219 PROGESTERONA- SANG 11,97
PR5220 PROGESTERONA 17- HIDROXI- SANG 19,23
PR5221 PRO- CALCITONINA- SANG 31,79
PR5222 PRO- INSULINA- SANG 12,38
PR5223 PROLACTINA- SANG 11,12
PR5224 TESTOSTERONA LLIURE- SANG 23,06
PR5225 TESTOSTERONA TOTAL- SANG 13,50
PR5226 TIROGLOBULINA- SANG 31,79
PR5227 TIROXINA LLIURE (T4 LIBRE)- SANG 8,58
PR5228 TIROXINA TOTAL (T4 TOTAL)- SANG 8,58
PR5229 TRIYODOTIRONINA TOTAL (T3 TOTAL)- SANG 11,12
PR5230 TRIYODOTIRONINA LLIURE (T3 LIBRE)- SANG 11,12
PR5231 TSH (TIROTROPINA)- SANG 8,58
PR5232 VASOPRESINA (H. ANTIDIURÈTICA)- SANG 51,84
PR5233 VITAMINA A (RETINOL)- SANG 11,97
PR5234 VITAMINA B1 (TIAMINA)- SANG 11,97
PR5235 VITAMINA B3 (NIACINA)- SANG 11,97
PR5236 VITAMINA B6 (PIRIDOXINA)- SANG 11,97
PR5237 VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA)- SANG 11,97
PR5238 VITAMINA C (ÀCID ASCÒRBIC)- SANG 11,97
PR5239 VITAMINA E- SANG 11,97
PR5240 ALTRES PROVES D'HORMONES I VITAMINES EN SANG 10,84
PR5241 ÀCID HOMOVANÍLIC (4- HIDROXI- 3- METOXIFENIL-
ACETATO)- ORINA 21,79
PR5242 ÀCID INDOL ACÈTIC 5 HIDROXI- ORINA 21,79
PR5243 ÀCID VANIL- MANDÈLIC (4- HIDROXI- 3-
METOXIMANDELAT)- ORINA 21,79
PR5244 ALDOSTERONA- ORINA 19,28
PR5245 CATECOLAMINES FRACCIONADES- ORINA 21,79
PR5246 CATECOLAMINES TOTALS - ORINA 21,79
PR5247 CORTISOL- ORINA 11,49
PR5248 METABOLITS CATECOLAMINES I SEROTONINA- ORINA 21,79
PR5249 METANEFRINES- ORINA 31,19
PR5250 PREGNANDIOL - ORINA 11,97
PR5251 PREGNANTRIOL- ORINA 11,97
PR5252 ALTRES PROVES D'HORMONES I VITAMINES EN ORINA 14,57
PROVES D'AUTOIMMUNITAT (en sang)
Codi Descripció Import (Euros)
PR5253 AC ANTI AG SOLUBLE HEPÀTIC (SLA/LP) 22,89
PR5254 AC ANTI ANFIFISINA 22,89
PR5255 AC ANTI ANTIGEN Jo-1 22,61
PR5256 AC ANTI ANTIGEN La (SS/B) 22,61
PR5257 AC ANTI ANTIGEN RNP 22,61
PR5258 AC ANTI ANTÍGEN Ro (SS/A) 22,61
PR5259 AC ANTI ANTIGEN Scl-70 (AC ANTI ESCLERODÈRMIA) 22,61
PR5260 AC ANTI ANTIGEN Sm 22,61
PR5261 AC ANTI BETA 2 GLICOPROTEÏNA 22,89
PR5262 AC IGG ANTI BETA 2 GLICOPROTEÏNA 22,89
PR5263 AC IGM ANTI BETA 2 GLICOPROTEÏNA 22,89
PR5264 AC ANTI CANALS DEL CALCI 22,89
PR5265 AC ANTI CÀPSULA SUPRARENAL 22,89
PR5266 AC ANTI CARDIOLIPINA IgG 19,22
PR5267 AC ANTI CARDIOLIPINA IgM 19,22
PR5268 AC ANTI CÈL·LULES ADRENALS 32,12
PR5269 AC ANTI CÈL·LULES OVÀRIQUES 25,35
PR5270 AC ANTI CÈL·LULES PARIETALS GÀSTRIQUES 22,89
PR5271 AC ANTI CENTRÒMER 22,89
PR5272 AC ANTI CITOPLASMA DE NEUTRÒFILS (ANCA) 39,82
PR5273 AC ANTI DNA 21,20
PR5274 AC ANTI ENAS SCREENING 22,61
PR5275 AC ANTI ENDOMISI 26,28
PR5276 AC ANTI ESPERMA 47,51
PR5277 AC ANTI FACTOR INTRÍNSEC 22,89
PR5278 AC ANTI GAD (GLUTÀMIC DESCARBOXILASA) 22,89
PR5279 AC ANTI GANGLIÒSIDS 64,16
PR5280 AC IGG ANTI GANGLIÒSID GD1A 64,16
PR5281 AC IGG ANTI GANGLIÒSID GD1B 64,16
PR5282 AC IGG ANTI GANGLIÒSID GM1 64,16
PR5283 AC IGG ANTI GANGLIÒSID GM2 64,16
PR5284 AC IGG ANTI GANGLIÒSID GM3 64,16
PR5285 AC IGG ANTI GANGLIÒSID GT1B 64,16
PR5286 AC IGM ANTI GANGLIÒSID GD1A 64,16
PR5287 AC IGM ANTI GANGLIÒSID GD1B 64,16
PR5288 AC IGM ANTI GANGLIÒSID GM1 64,16
PR5289 AC IGM ANTI GANGLIÒSID GM2 64,16
PR5290 AC IGM ANTI GANGLIÒSID GM3 64,16
PR5291 AC IGM ANTI GANGLIÒSID GQ1B 64,16
PR5292 AC IGM ANTI GANGLIÒSID GT1B 64,16
PR5293 AC ANTI GLIADINA 14,14
PR5294 AC ANTI HISTONS 22,61
PR5295 AC ANTI HLA (LIMFOTOXICITAT) 64,16
PR5296 AC ANTI IMMUNOGLOBULINA A 22,89
PR5297 AC ANTI INSULINA 16,12
PR5298 AC ANTI ILLOTS PANCREÀTICS 22,89
PR5299 AC ANTI LKM 26,28
PR5300 AC ANTI MA 2 (TA) 22,89
PR5301 AC ANTI MEMBRANA BASAL DÈRMICA 22,61
PR5302 AC ANTI MEMBRANA BASAL GLOMERULAR (AMBG) 34,74
PR5303 AC ANTI MICROSOMALS (ANTI TPO) 14,14
PR5304 AC ANTI MITOCONDRIALS (ASMA) (AAM) 26,28
PR5305 AC ANTI MPO (MIELOPEROXIDASA) 22,61
PR5306 AC ANTI MÚSCUL ESTRIAT 22,89
PR5307 AC ANTI MÚSCUL LLIS (AML) 26,28
PR5308 AC ANTI NUCLEARS (ANA) 19,83
PR5309 AC ANTI PÈPTID CITRULINAT 6,90
PR5310 AC ANTI PR3 (PROTEÏNASA 3) 22,89
PR5311 AC ANTI RECEPTOR DE TIROTROPINA (TSH) 36,15
PR5312 AC ANTI RECEPTOR HEPÀTIC (SGP-R) 22,89
PR5313 AC ANTI RECEPTORS ACETIL COLINA 64,16
PR5314 AC ANTI RETICULINA 26,28
PR5315 AC ANTI SUBSTÀNCIA INTERCEL·LULAR 22,61
PR5316 AC ANTI SULFÀTIDS 64,16
PR5317 AC ANTI TIROGLOBULINA 14,14
PR5318 AC ANTI TIROSIN FOSFATASA (IA2) 22,89
PR5319 AC ANTI TRANSGLUTAMINASA 22,61
PR5320 AC IGM ANTI MAG (GLUCOPROTEÏNA ASSOCIADA A MIELINA) 22,89
PR5321 AC NEUTRALITZANTS INTERFERON BETA 22,89
PR5322 AC ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE Ig A (ASCAS) 39,82
PR5323 AC ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE Ig G (ASCAS) 39,82
PR5324 ANTI CV2 64,16
PR5325 ANTI HU 64,16
PR5326 ANTI RI 64,16
PR5327 ANTI TR 64,16
PR5328 ANTI YO 64,16
PR5329 ALTRES PROVES D'AUTOIMMUNITAT N.C.A.P 39,82
PROVES FUNCIONALS
Codi Descripció Import (Euros)
PR5330 PROVA D'O'SULLIVAN (STANDARD)- SANG 6,37
PR5331 SOBRECÀRREGA ORAL GLUCOSA - SANG 18,54
PR5332 SOBRECÀRREGA ORAL GLUCOSA GESTANTS - SANG 18,54
PR5333 SOBRECÀRREGA PROLONGADA DE GLUCOSA- SANG 18,54
PR5334 CORBA D'INSULINA- SANG 85,99
PR5335 ESTIMULACIÓ CORTISOL DESPRÉS D'ACTH - SANG 85,99
PR5336 PROVA DE LA CORTICOLIBERINA - SANG 85,99
PR5337 ESTIMULACIÓ DE PROGESTERONA 17- HIDROXI DESPRÉS
D'ACTH - SANG 85,99
PR5338 CORBA D'ALDOSTERONA DESPRÉS DE CAPTOPRIL - SANG 85,99
PR5339 CORBA D'ALDOSTERONA DESPRÉS DE DEAMBULACIÓ - SANG 85,99
PR5340 CORBA ANGIOTENSINA I (ARP) TRAS D'AMBULACIÓ-
SANG 85,99
PR5341 MEGATEST HIPOFISARI - SANG 85,99
PR5342 SUPRESSIÓ PÈPTID C AMB INSULINA - SANG 85,99
PR5343 ESTIMULACIÓ DE GH DESPRÉS DE GLUCAGON - SANG 85,99
PR5344 PROVA DE RESTRICCIÓ AQUOSA- SANG / ORINA 85,99
PR5345 ALTRES PROVES FUNCIONALS - SANG 85,99
FÀRMACS, DROGUES I TÒXICS (SANG/ORINA)

Codi Descripció Import (Euros)
PR5346 ACETAMINOFENO (PARACETAMOL)- SANG 15,39
PR5347 AMIKACINA- SANG 15,39
PR5348 ANTIDEPRESSIUS TRICÍCLICS- SANG 15,39
PR5349 AMITRIPTILINA- SANG 15,39
PR5350 IMIPRAMINA- SANG 15,39
PR5351 BENZODIACEPINES- SANG 15,39
PR5352 NORDIACEPAM- SANG 15,39
PR5353 OXACEPAM- SANG 15,39
PR5354 CARBAMAZEPINA- SANG 15,39
PR5355 CICLOSPORINA- SANG 18,13
PR5356 DIGOXINA- SANG 15,39
PR5357 ETANOL- SANG 15,39
PR5358 EVEROLIMUS- SANG 15,39
PR5359 FENITOÏNA - SANG 15,39
PR5360 FENOBARBITAL- SANG 15,39
PR5361 GENTAMICINA- SANG 15,39
PR5362 LAMOTRIGINA- SANG 15,39
PR5363 LIDOCAÏNA- SANG 15,39
PR5364 LITI- SANG 9,97
PR5365 METANOL- SANG 15,39
PR5366 METOTREXAT- SANG 15,39
PR5367 RISPERIDONA- SANG 15,39
PR5368 SALICILATS- SANG 15,39
PR5369 TACROLIMUS- SANG 15,39
PR5370 TEOFILINA- SANG 15,39
PR5371 TOBRAMICINA- SANG 15,39
PR5372 TOPIRAMAT- SANG 15,39
PR5373 VALPROAT- SANG 15,39
PR5374 VANCOMICINA- SANG 15,39
PR5375 SIROLIMUS- SANG 15,39
PR5376 ETANOL- ORINA 15,39
PR5377 SALICILATS- ORINA 15,39
PR5378 DROGUES D'ABÚS- ORINA
Per prova (inclou anfetamines, antidepressius tricíclics,
barbitúrics, benzodiacepines, cocaïna derivats opiacis,
metadona, metanfetamina, tetrahidrocannabinol, altres drogues d'abús). 15,39
PR5379 ALTRES PROVES 15,36
MARCADORS TUMORALS

Codi Descripció Import (Euros)
PR5380 AG CA 125 (AG CARBOHIDRATAT 125)- SANG 12,81
PR5381 AG CA 15.3 (AG CARBOHIDRATAT 15.3)- SANG 12,81
PR5382 AG CA 19.9 (AG CARBOHIDRATAT 19.9)- SANG 12,81
PR5383 AG CA 50 (AG CARBOHIDRATAT 50)- SANG 17,89
PR5384 AG CA 549 (AG CARBOHIDRATAT 549)- SANG 17,89
PR5385 AG CA 72.4 (AG CARBOHIDRATAT 72.4)- SANG 17,89
PR5386 AG CÈL·LULES ESCAMOSES SCC- SANG 17,89
PR5387 AG POLIPEPTÍDIC TISULAR- SANG 21,28
PR5388 AG PROSTÀTIC ESPECÍFIC LLIURE (PSA LIBRE)- SANG 18,08
PR5389 AG PROSTÀTIC ESPECÍFIC (PSA)- SANG 11,97
PR5390 ALFA FETOPROTEÏNA- SANG 11,97
PR5391 CEA (AG CARCINOEMBRIONARI)- SANG 12,81
PR5392 CROMOGRANINA A- SANG 17,89
PR5393 CYTOKERATINA CYFRA 21- 1- SANG 17,89
PR5394 ENOLASA ESPECÍFICA NEURONAL (NSE)- SANG 35,51
PR5395 NEU EN CÀNCER MAMARI (ELISA)- SANG 64,58
PR5396 PÈPTID INTESTINAL VASOACTIU (VIP)- SANG 17,89
PR5397 PROTEÏNA RELACIONADA AMB PTH (PTH like)- SANG 17,89
PR5398 PROTEÏNA S- 100 B- SANG 12,81
PR5399 SUBUNITAT a LLIURE D'HORMONES
POLIPEPTÍDIQUES- SANG 58,43
PR5400 NEU EN CÀNCER MAMARI (ELISA)- TEIXITS 64,58
PR5401 RECEPTOR FACTOR DE CREIXEMENT
EPIDÈRMIC (ELISA)- TEIXITS 47,65
PR5402 RECEPTORS D'ESTRÒGENS - TEIXITS 96,53
PR5403 RECEPTORS DE PROGESTERONA- TEIXITS 96,53
PR5404 ALTRES PROVES TISULARS N.C.A.P- TEIXITS 64,58
PR5405 SISTEMA MAJOR D'HISTOCOMPATIBILITAT (HLA) 64,16
PROVES DE BIOLOGIA MOLECULAR
Codi Descripció Import (Euros)
PR5406 MUTACIONS P53. CÀNCER MAMA I COLON
(PCR Y SSCP)- TEIXITS 119,00
PR5407 EXTRACCIÓ D'ADN (MÈTODE DE FENOL-
CLOROFORM)- SANG, MEDUL·LA ÒSSIA 119,00
PR5408 EXTRACCIÓ D'ARN (MÈTODE DE FENOL-
CLOROFORM- TIOCIANAT DE GUANIDI)- SANG,
MEDUL·LA ÒSSIA 86,10
PR5409 AMPLIFICACIÓ PER PCR D'APO - B- SANG 2,68
PR5410 CÈL·LULES TUMORALS CÀNCER MAMA. DETECCIÓ
CEA (RT- PCR)- SANG 36,73
PR5411 ESTUDI GENÈTIC GLAUCOMA: Gen MYC- SANG 64,16
PR5412 GEN MALALTIA DE GILBERT- SANG 100,89
PR5413 GENOTIP APOLIPOPROTEÏNA E- SANG 64,16
PR5414 MUTACIÓ GEN HOMICISTEÏNA- SANG 100,89
PR5415 CARIOTIP - LÍQUID AMNIÒTIC 64,16
PR5416 FISH - LÍQUID AMNIÒTIC 64,16
PR5417 ALTRES PROVES DE BIOLOGIA MOLECULAR 4,72
PROVES ESPECIALS DE BIOQUÍMICA (SANG/ORINA)

Codi Descripció Import (Euros)
PR5418 5 NUCLEOTIDASA- SANG 0,82
PR5419 ÀCIDS GRASSOS DE CADENA LLARGA- SANG 12,21
PR5420 ALUMINI- SANG 12,21
PR5421 AMONI- SANG 10,35
PR5422 COLINESTERASA: VARIANT GENÈTICA- SANG 10,35
PR5423 ENDOTELINA- SANG 23,53
PR5424 ERITROPOIETINA- SANG 2,68
PR5425 FOSFATASA ÀCIDA TARTRAT- RESISTENT- SANG 0,57
PR5426 FOSFATASA ALCALINA FRAC. HEPÀTICA 1- SANG 0,57
PR5427 FOSFATASA ALCALINA FRAC. HEPÀTICA 2- SANG 0,57
PR5428 FOSFATASA ALCALINA FRAC. ÒSSIA- SANG 0,57
PR5429 FOSFATASA ALCALINA FRAC. PLACENTÀRIA- SANG 0,57
PR5430 FOSFATASA ALCALINA ISOENZIMS- SANG 0,57
PR5431 FOSFATASA ALCALINA TOTAL INTESTINAL- SANG 0,57
PR5432 HISTAMINA- SANG 18,66
PR5433 LACTAT- SANG 6,73
PR5434 LACTAT- DESHIDROGENASA (LDH) ISOENZIMAS- SANG 19,47
PR5435 LACTAT- DESHIDROGENASA 1 - SANG 19,47
PR5436 LACTAT- DESHIDROGENASA 2- SANG 19,47
PR5437 LACTAT- DESHIDROGENASA 3- SANG 19,47
PR5438 LACTAT- DESHIDROGENASA 4- SANG 19,47
PR5439 LACTAT- DESHIDROGENASA 5- SANG 19,47
PR5440 PÈPTID NATRIURÈTIC ATRIAL- SANG 64,16
PR5441 PÈPTID NATRIURÈTIC CEREBRAL (BNP)- SANG 64,16
PR5442 ÀCID PIRÚVIC (PIRUVATO)- SANG 45,56
PR5443 PLOM- SANG 36,51
PR5444 PRO- PÈPTID NATRIURÈTIC NT- SANG 64,16
PR5445 SELENI- SANG 36,51
PR5446 SEROTONINA- SANG 23,53
PR5447 TIOPURINA METIL- TRANSFERASA - SANG 23,53
PR5448 TRIPTASA- SANG 27,85
PR5449 XILOSA, D- SANG 9,10
PR5450 ALTRES PROVES ESPECIALS DE BIOQUÍMICA - SANG 1,07
PR5451 ÀCID DELTA- AMINOLEVULÍNIC (ALA) - ORINA 36,51
PR5452 ÀCID FENIL PIRÚVIC- ORINA 45,56
PR5453 COPROPORFIRINES- ORINA 28,04
PR5454 COTININA- ORINA 23,53
PR5455 HISTAMINA- ORINA 18,66
PR5456 MUCOPOLISACÀRIDS- ORINA 45,75
PR5457 PLOM - ORINA 36,51
PR5458 PORFIRINES TOTALS- ORINA 16,70
PR5459 PORFOBILINOGEN- ORINA 36,51
PR5460 SEROTONINA- ORINA 23,53
PR5461 SULFÀTIDS- ORINA 45,56
PR5462 UROPORFIRINES- ORINA 21,27
PR5463 XILOSA, D- ORINA 9,10
PR5464 ZINC- ORINA 12,21
PR5465 ALTRES PROVES ESPECIALS DE BIOQUÍMICA - ORINA 18,15
ALTRES ANÀLISIS DE LÍQUIDS BIOLÒGICS I TEIXITS

Codi Descripció Import (Euros)
PR5466 ANÀLISI DE CÀLCULS BILIARS 21,54
PR5467 ANÀLISI DE CÀLCULS RENALS 21,54
PR5468 ANÀLISI DE MATÈRIA FECAL: ANTITRIPSINA ALFA 1 21,46
PR5469 ANÀLISI DE MATÈRIA FECAL: COPROPORFIRINES 20,57
PR5470 ANÀLISI DE MATÈRIA FECAL : ESTUDI MACRO I MICROSCÒPIC 6,47
PR5471 ANÀLISI DE MATÈRIA FECAL: GRASSES (VAN DE KAMER) 40,54
PR5472 ANÀLISI DE MATÈRIA FECAL: HEPTACARBOXIL PORFIRINAS 20,57
PR5473 ANÀLISI DE MATÈRIA FECAL: PORFIRINES 20,57
PR5474 ANÀLISI DE MATÈRIA FECAL: PORFOBILINOGEN 40,37
PR5475 ANÀLISI DE MATÈRIA FECAL: PROTOPORFIRINES 20,57
PR5476 ANÀLISI DE MATÈRIA FECAL: QUIMOTRIPSINA 18,62
PR5477 ANÀLISI DE MATÈRIA FECAL: SANG OCULTA, PER
DETERMINACIÓ 4,00
PR5478 ANÀLISI DE MATÈRIA FECAL: UROPORFIRINES 20,57
PR5479 ANÀLISI DE RENTAT BRONCOALVEOLAR
(BAL): ESTUDI CITOLÒGIC CÈL·LULES MONONUCLEARS 12,61
PR5480 ANÀLISI DE RENTAT BRONCOALVEOLAR
(BAL): ESTUDI CITOLÒGIC CÈL·LULES POLIMORFONUCLEARS 12,61
PR5481 ANÀLISI DE RENTAT BRONCOALVEOLAR
(BAL): ESTUDI CITOLÓGIC ERITROCITS 12,61
PR5482 ANÀLISI DE RENTAT BRONCOALVEOLAR
(BAL): ESTUDI CITOLÓGIC ALTRES CÈL·LULES 12,61
PR5483 ANÀLISI DE LÍQUID AMNIÒTIC: ALFA FETOPROTEÏNA 11,97
PR5484 ANÀLISI DE LÍQUID AMNIÒTIC: DELTA DE BILIRRUBINA 9,06
PR5485 ANÀLISI DE LÍQUID AMNIÒTIC:
LECITINA/ESFINGOMIELINA 20,65
PR5486 ANÀLISI DE LÍQUID CEFALORAQUIDI:
ADENOSINA- DESAMINASA (ADA) 19,31
PR5487 ANÀLISI DE LÍQUID CEFALORAQUIDI: ALBÚMINA 3,19
PR5488 ANÀLISI DE LÍQUID CEFALORAQUIDI: ASPECTE 3,19
PR5489 ANÀLISI DE LÍQUID CEFALORAQUIDI:
BANDES OLIGOCLONALES 3,19
PR5490 ANÀLISI DE LÍQUID CEFALORAQUIDI: CLOR 3,06
PR5491 ANÀLISI DE LÍQUID CEFALORAQUIDI:
ENZIM CONVERTIDOR ANGIOTENSINA (ECA) 23,95
PR5492 ANÀLISI DE LÍQUID CEFALORAQUIDI:
ESTUDI CITOLÒGIC CÈL·LULES MONONUCLEARS 12,61
PR5493 ANÀLISI DE LÍQUID CEFALORAQUIDI:
ESTUDI CITOLÒGIC CÈL·LULES POLIMORFONUCLEARS 12,61
PR5494 ANÀLISI DE LÍQUID CEFALORAQUIDI:
ESTUDI CITOLÒGIC ERITROCITS 12,61
PR5495 ANÀLISI DE LÍQUID CEFALORAQUIDI:
ESTUDI CITOLÒGIC ALTRES CÈL·LULES 12,61
PR5496 ANÀLISI DE LÍQUID CEFALORAQUIDI: GLUCOSA 2,55
PR5497 ANÀLISI DE LÍQUID CEFALORAQUIDI:
LACTAT- DESHIDROGENASA (LDH) 1,70
PR5498 ANÀLISI DE LÍQUID CEFALORAQUIDI: LISOZIMA 18,21
PR5499 ANÀLISI DE LÍQUID CEFALORAQUIDI:
IMMUNOGLOBULINA G 8,88
PR5500 ANÀLISI DE LÍQUID CEFALORAQUIDI: PH 0,91
PR5501 ANÀLISI DE LÍQUID CEFALORAQUIDI:
PROTEÏNES TOTALS 7,86
PR5502 ANÀLISI DE LÍQUID CEFALORAQUIDI: XANTOCROMIA 3,19
PR5503 ANÀLISI DE LÍQUID DE DIÀLISI: CREATININA 0,37
PR5504 ANÀLISI DE LÍQUID DE DIÀLISI: GLUCOSA 2,55
PR5505 ANÀLISI DE LÍQUID DE DIÀLISI: POTASI 1,18
PR5506 ANÀLISI DE LÍQUID DE DIÀLISI: PH 0,91
PR5507 ANÀLISI DE LÍQUID DE DIÀLISI: PROTEÏNES TOTALS 3,19
PR5508 ANÀLISI DE LÍQUID DE DIÀLISI: SODI 1,18
PR5509 ANÀLISI DE LÍQUID DE DIÀLISI: UREA 0,74
PR5510 ANÀLISI DE LÍQUID NASAL: EOSINOFILIA 12,61
PR5511 ANÀLISI DE LÍQUID NASAL: PREALBÚMINA 13,89
PR5512 ANÀLISI DE LÍQUID NASAL: PROTEÏNA TRAÇADORA BETA 3,19
PR5513 ANÀLISI DE LÍQUID PERICÀRDIC:
ANTICOSSOS ANTI NUCLEARS (ANA) 19,83
PR5514 ANÀLISI DE LÍQUID PERICÀRDIC: ASPECTE 3,19
PR5515 ANÀLISI DE LÍQUID PERICÀRDIC:
ESTUDI CITOLÒGIC CÈL·LULES MONONUCLEARS 12,61
PR5516 ANÀLISI DE LÍQUID PERICÁRDIC:
ESTUDI CITOLÒGIC CÈL·LULES POLIMORFONUCLEARS 12,61
PR5517 ANÀLISI DE LÍQUID PERICÁRDIC:
ESTUDI CITOLÒGIC ERITROCITS 12,61
PR5518 ANÀLISI DE LÍQUID PERICÀRDIC: GLUCOSA 2,55
PR5519 ANÀLISI DE LÍQUID PERICÀRDIC: PH 0,91
PR5520 ANÀLISI DE LÍQUID PERICÀRDIC: PROTEÏNES TOTALS 3,19
PR5521 ANÀLISI DE LÍQUID PERITONEAL:
ADENOSINA- DESAMINASA (ADA) 19,31
PR5522 ANÀLISI DE LÍQUID PERITONEAL: ALBÚMINA 3,19
PR5523 ANÀLISI DE LÍQUID PERITONEAL: AMILASA 3,90
PR5524 ANÀLISI DE LÍQUID PERITONEAL: ASPECTE 3,19
PR5525 ANÀLISI DE LÍQUID PERITONEAL: v
ANTIGEN CARCINOEMBRIONARI (CEA) 12,81
PR5526 ANÀLISI DE LÍQUID PERITONEAL: ALFA- FETO- PROTEÏNA 11,97
PR5527 ANÀLISI DE LÍQUID PERITONEAL:
ESTUDI CITOLÒGIC CÈL·LULES MONONUCLEARS 12,61
PR5528 ANÀLISI DE LÍQUID PERITONEAL:
ESTUDI CITOLÒGIC CÈL·LULES POLIMORFONUCLEARS 12,61
PR5529 ANÀLISI DE LÍQUID PERITONEAL:
ESTUDI CITOLÒGIC ERITROCITS 12,61
PR5530 ANÀLISI DE LÍQUID PERITONEAL:
ESTUDI CITOLÒGIC ALTRES CÈL·LULES 12,61
PR5531 ANÀLISI DE LÍQUID PERITONEAL: GLUCOSA 2,55
PR5532 ANÀLISI DE LÍQUID PERITONEAL:
LACTAT- DESHIDROGENASA (LDH) 1,70
PR5533 ANÀLISI DE LÍQUID PERITONEAL: PH 0,91
PR5534 ANÀLISI DE LÍQUID PERITONEAL: PROTEÏNES TOTALS 3,19
PR5535 ANÀLISI DE LÍQUID PERITONEAL: TRIGLICÈRIDS 2,04
PR5536 ANÀLISI DE LÍQUID PLEURAL:
ADENOSINA- DESAMINASA (ADA) 19,31
PR5537 ANÀLISI DE LÍQUID PLEURAL: ALBÚMINA 3,19
PR5538 ANÀLISI DE LÍQUID PLEURAL: AMILASA 3,90
PR5539 ANÀLISI DE LÍQUID PLEURAL:
ANTICOSSOS ANTI NUCLEARS (ANA) 19,83
PR5540 ANÀLISI DE LÍQUID PLEURAL: ASPECTE 3,19
PR5541 ANÀLISI DE LÍQUID PLEURAL: BILIRRUBINA 0,62
PR5542 ANÀLISI DE LÍQUID PLEURAL:
ANTIGEN CARCINOEMBRIONARI (CEA) 12,81
PR5543 ANÀLISI DE LÍQUID PLEURAL: COLESTEROL 1,57
PR5544 ANÀLISI DE LÍQUID PLEURAL:
ÈNZIM CONVERTIDOR ANGIOTENSINA (ECA) 23,95
PR5545 ANÀLISI DE LÍQUID PLEURAL:
ESTUDI CITOLÒGIC CÈL·LULES MONONUCLEARS 12,61
PR5546 ANÀLISI DE LÍQUID PLEURAL:
ESTUDI CITOLÒGIC CÈL·LULES POLIMORFONUCLEARS 12,61
PR5547 ANÀLISI DE LÍQUID PLEURAL:
ESTUDI CITOLÒGIC EOSINÒFILS 12,61
PR5548 ANÀLISI DE LÍQUID PLEURAL:
ESTUDI CITOLÒGIC ERITROCITS 12,61
PR5549 ANÀLISI DE LÍQUID PLEURAL:
ESTUDI CITOLÒGIC ALTRES CÈL·LULES 12,61
PR5550 ANÀLISI DE LÍQUID PLEURAL: FACTOR REUMATOIDE 6,90
PR5551 ANÀLISI DE LÍQUID PLEURAL: GLUCOSA 2,55
PR5552 ANÀLISI DE LÍQUID PLEURAL: TRIGLICÈRIDS 2,04
PR5553 ANÀLISI DE LÍQUID PLEURAL:
LACTAT- DESHIDROGENASA (LDH) 1,70
PR5554 ANÀLISI DE LÍQUID PLEURAL: PH 0,91
PR5555 ANÀLISI DE LÍQUID PLEURAL: PROTEÏNES TOTALS 3,19
PR5556 ANÀLISI DE LÍQUID SEMINAL: ASPECTE 3,19
PR5557 ANÀLISI DE LÍQUID SEMINAL: ZINC 2,62
PR5558 ANÀLISI DE LÍQUID SEMINAL: CITRAT 23,49
PR5559 ANÀLISI DE LÍQUID SEMINAL: FRUCTOSA 25,18
PR5560 ANÀLISI DE LÍQUID SEMINAL: SEMINOGRAMA 33,35
PR5561 ANÀLISI DE LÍQUID SEMINAL:
SEMINOGRAMA: CAPACITACIÓ 137,96
PR5562 ANÀLISI DE LÍQUID SEMINAL:
SEMINOGRAMA: CAPACITACIÓ PER A INSEMINACIÓ 7,11
PR5563 ANÀLISI DE LÍQUID SEMINAL:
SEMINOGRAMA: VASECTOMIA 7,11
PR5564 ANÀLISI DE LÍQUID SINOVIAL:
ADENOSINA- DESAMINASA (ADA) 19,31
PR5565 ANÀLISI DE LÍQUID SINOVIAL: ASPECTE 3,19
PR5566 ANÀLISI DE LÍQUID SINOVIAL: COMPLEMENT C3 10,84
PR5567 ANÀLISI DE LÍQUID SINOVIAL: COMPLEMENT C4 10,84
PR5568 ANÀLISI DE LÍQUID SINOVIAL: CRISTALLS 9,39
PR5569 ANÀLISI DE LÍQUID SINOVIAL:
ESTUDI CITOLÒGIC CÈL·LULES MONONUCLEARS 12,61
PR5570 ANÀLISI DE LÍQUID SINOVIAL:
ESTUDI CITOLÒGIC CÈL·LULES POLIMORFONUCLEARS 12,61
PR5571 ANÀLISI DE LÍQUID SINOVIAL:
ESTUDI CITOLÒGIC ERITROCITS 12,61
PR5572 ANÀLISI DE LÍQUID SINOVIAL:
ESTUDI CITOLÒGIC ALTRES CÈL·LULES 12,61
PR5573 ANÀLISI DE LÍQUID SINOVIAL: GLUCOSA 2,55
PR5574 ANÀLISI DE LÍQUID SINOVIAL: PH 0,91
PR5575 ANÀLISI DE LÍQUID SINOVIAL: PROTEÏNES TOTALS 3,19
PR5576 ANÀLISI DE LÍQUID SINOVIAL: URAT 2,62
PR5577 ANÀLISI DE LÍQUID SINOVIAL: VISCOSITAT 3,19
PR5578 ANÀLISI DE SALIVA: IMMUNOGLOBULINA SECRETORA 15,65
PR5579 ANÀLISI D'ALTRES LÍQUIDS BIOLÒGICS:
ADENOSINA- DESAMINASA (ADA) 19,31
PR5580 ANÀLISI D'ALTRES LÍQUIDS BIOLÒGICS: AMILASA 3,90
PR5581 ANÀLISI D'ALTRES LÍQUIDS BIOLÒGICS: ASPECTE 3,19
PR5582 ANÀLISI D'ALTRES LÍQUIDS BIOLÒGICS:
COMPLEMENT COMPONENTS 10,84
PR5583 ANÀLISI D'ALTRES LÍQUIDS BIOLÒGICS:
ENZIM CONVERTIDOR ANGIOTENSINA (ECA) 23,95
PR5584 ANÀLISI D'ALTRES LÍQUIDS BIOLÒGICS:
ESTUDI CITOLÒGIC 12,61
PR5585 ANÀLISI D'ALTRES LÍQUIDS BIOLÒGICS: GLUCOSA 2,55
PR5586 ANÀLISI D'ALTRES LÍQUIDS BIOLÒGICS:
IMMUNOGLOBULINA A (IgA) 8,88
PR5587 ANÀLISI D'ALTRES LÍQUIDS BIOLÒGICS:
IMMUNOGLOBULINA A SECRETORA (IgA) 8,88
PR5588 ANÀLISI D'ALTRES LÍQUIDS BIOLÒGICS:
IMMUNOGLOBULINA G (IgG) 8,88
PR5589 ANÀLISI D'ALTRES LÍQUIDS BIOLÒGICS:
IMMUNOGLOBULINA M (IgM) 8,88
PR5590 ANÀLISI D'ALTRES LÍQUIDS BIOLÒGICS:
LACTATO- DESHIDROGENASA (LDH) 1,70
PR5591 ANÀLISI D'ALTRES LÍQUIDS BIOLÒGICS: LISOZIMA 18,21
PR5592 ANÀLISI D'ALTRES LÍQUIDS BIOLÒGICS:
MICROGLOBULINA BETA- 2 14,80
PR5593 ANÀLISI D'ALTRES LÍQUIDS BIOLÒGICS: PH 0,91
PR5594 ANÀLISI D'ALTRES LÍQUIDS BIOLÒGICS:
PROTEÏNA C REACTIVA (PCR) 8,46
PR5595 ANÀLISI D'ALTRES LÍQUIDS BIOLÒGICS:
PROTEÏNES TOTALS 3,19
PR5596 ANÀLISI D'ALTRES LÍQUIDS BIOLÒGICS:
PROTEINOGRAMA 21,98
PR5597 ANÀLISI D'ALTRES LÍQUIDS BIOLÒGICS: TRANSFERRINA 8,81
PR5598 ANÀLISI D'ALTRES LÍQUIDS BIOLÒGICS: TRIGLICÈRIDS 2,04
PR5599 ALTRES ANÀLISIS DE LÍQUIDS BIOLÒGICS. 3,95
PR5600 ANÀLISI DE TEIXITS: FOSFATASA ALCALINA 4,72
PR5601 ANÀLISI DE TEIXITS: LACTASA 11,32
PR5602 ANÀLISI DE TEIXITS: MALTASA 11,32
PR5603 ANÀLISI DE TEIXITS: SACARASA 11,32
PR5604 ALTRES ANÀLISIS DE TEIXITS 9,67
Tres. Es modifica el subapartat C.6 "Hematologia" de la secció "C. Procediments diagnòstics i terapèutics" de l'apartat dos de l'article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, que queda redactat en els termes següents:
"C.6. Hematologia
TIPIFICACIÓ DE GRUPS SANGUINIS

Codi Descripció Import (Euros)
PR6001 FENOTIP ERITROCITARI Rh COMPLET 22,59
PR6002 FENOTIPS ERITROCITARIS, ALTRES 19,74
PR6003 GRUP SANGUINI (A, B , O i Rh) INCLOENT-HI SÈRIC 9,48
PR6004 TÈCNICA DU (PROVA PER A Rho VARIANT Du) 12,20
PR6005 ALTRES PROVES DE TIPIFICACIÓ DE GRUPS SANGUINIS 10,20
DETECCIÓ D'ANTICOSSOS, TÈCNIQUES D'ELUCIÓ I PROVES DE COMPATIBILITAT

Codi Descripció Import (Euros)
PR6006 AGLUTININES 6,23
PR6007 ANTICOSSOS ANTI ERITROCITARIS RELACIONATS AMB FÀRMACS 96,76
PR6008 ANTICOSSOS ANTI GRANULOCÍTICS 47,19
PR6009 ANTICOSSOS ANTIPLAQUETARIS 47,19
PR6010 ANTICOSSOS IRREGULARS ANTIERITROCITARIS,
IDENTIFICACIÓ 63,32
PR6011 ANTICOSSOS IRREGULARS ANTIERITROCITARIS,
SCREENING 23,91
PR6012 ANTICOSSOS IRREGULARS ANTIERITROCITARIS,
TITULACIÓ 36,53
PR6013 ANTIGLOBULINA DIRECTA MONOESPECÍFICA
(MONOVALENT) 9,54
PR6014 ANTIGLOBULINA DIRECTA POLIESPECÍFICA (POLIVALENT) 7,43
PR6015 AUTOADSORCIÓ SÈRICA 19,49
PR6016 CRIOAGLUTININES, SCREENING 17,81
PR6017 CRIOAGLUTININES, TITULACIÓ 17,81
PR6018 CRIOGLOBULINES, SCREENING 9,40
PR6019 CRIOGLOBULINES, TITULACIÓ 9,40
PR6020 ELUCIÓ ERITROCITÀRIA 28,68
PR6021 ESTUDI REACCIONS TRANSFUSIONALS 87,93
PR6022 NEUTRALITZACIÓ ANTICOSSOS IgM 19,49
PR6023 PROVA DE COMPATIBILITAT COMPLETA EN
HEMATIES (PROVA CREUADA) 16,20
PR6024 PROVA DE COMPATIBILITAT SALINA EN HEMATIES
(PROVA CREUADA) 4,84
PR6025 ALTRES PROVES DE DETECCIÓ D'ANTICOSSOS,
TÈCNIQUES D'ELUCIÓ I PROVES DE COMPATIBILITAT 17,87
PR6026 EXTRACCIÓ DE MOSTRES PER A BANC DE SANG 5,48
HEMOSTÀSIA
Codi Descripció Import (Euros)
PR6027 DOSIFICACIÓ DE FACTOR DE COAGULACIÓ (per factor) 21,25
PR6028 ACTIVADOR TISULAR DEL PLASMINOGEN, ACTIVITAT (t-PA) 18,60
PR6029 ACTIVADOR TISULAR DEL PLASMINOGEN, ANTIGEN (t-PA) 19,74
PR6030 AGREGACIÓ PLAQUETÀRIA 46,49
PR6031 ANTICOAGULANT LÚPIC 29,87
PR6032 ANTICOSSOS ANTIFOSFOLÍPIDS 19,74
PR6033 ANTIFACTOR Xa 18,60
PR6034 ANTIPLASMETA, ACTIVITAT (ALFA- 2- ANTIPLASMETA) 18,60
PR6035 ANTITROMBINA III, ACTIVITAT 17,19
PR6036 ANTITROMBINA III, ANTIGEN 19,74
PR6037 COFACTOR II DE L'HEPARINA, ACTIVITAT 17,19
PR6038 COFACTOR II DE L'HEPARINA, ANTIGEN 19,74
PR6039 COMPLEX TROMBINA - ANTITROMBINA 18,60
PR6040 COL·LAGEN ADP 46,49
PR6041 COL·LAGEN EPINEFRINA 46,49
PR6042 DIMERO D DE LA FIBRINA 19,74
PR6043 ETANOL, TEST DE 5,97
PR6044 FACTOR DE VON WILLEBRAND (COFACTOR RISTOCETINA) 19,74
PR6045 FACTOR IX ANTIGÈNIC 99,36
PR6046 FIBRINOGEN, ACTIVITAT 7,38
PR6047 FIBRINOGEN, DERIVAT 0,88
PR6048 GLICOPROTEÏNA RICA EN HISTIDINA 19,74
PR6049 INHIBIDOR DE LA COAGULACIÓ ESPECÍFIC 36,11
PR6050 INHIBIDOR DE LA COAGULACIÓ NO ESPECÍFIC 29,10
PR6051 INHIBIDOR DE L'ACTIVADOR DEL PLASMINOGEN1
(PAI1) ,ANTIGEN 19,74
PR6052 INHIBIDOR DE L'ACTIVADOR DEL PLASMINOGEN1
(PAI1), ACTIVITAT 18,60
PR6053 LISI EN PLAQUES DE FIBRINA 9,40
PR6054 MONÒMERS FIBRINA 7,38
PR6055 PLASMINOGEN, ACTIVITAT 18,60
PR6056 PLASMINOGEN, ANTIGEN 19,74
PR6057 PRODUCTES DE DEGRADACIÓ DEL FIBRINOGEN (PDF) 19,74
PR6058 PROTEÏNA C INHIBIDORA DE LA COAGULACIÓ, ACTIVITAT 25,61
PR6059 PROTEÏNA C INHIBIDORA DE LA COAGULACIÓ, ANTIGEN 19,74
PR6060 PROTEÏNA S INHIBIDORA DE LA COAGULACIÓ , ACTIVITAT 32,62
PR6061 PROTEÏNA S, ANTIGEN (LLIURE I TOTAL) 33,76
PR6062 PROTROMBINA, FRAGMENT (1 + 2) 19,74
PR6063 RECEPTOR u - PA, ANTIGEN 19,74
PR6064 RESISTÈNCIA A LA PROTEÏNA C ACTIVADA (RPCa) 19,74
PR6065 RIPA 46,49
PR6066 TEMPS DE LISI DEL COÀGUL DE LES EUGLOBINES
(PROVA DE VON KAULLA) 7,12
PR6067 TEMPS DE PROTROMBINA 5,97
PR6068 TEMPS DE REPTILASE 5,27
PR6069 TEMPS DE SAGNIA 25,45
PR6070 TEMPS DE TROMBINA 5,97
PR6071 TEMPS DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVAT (TTPA) 5,97
PR6072 TROMBOTEST 5,97
PR6073 UROKINASA (u - PA) ,ANTIGEN 19,74
PR6074 UROKINASA (u - PA), ACTIVITAT 25,35
PR6075 VON WILLEBRAND, ANTIGEN 19,74
PR6076 VON WILLEBRAND, ESTRUCTURA MULTIMÈRICA 103,92
PR6077 FRAGILITAT CAPIL·LAR 4,26
PR6078 ALTRES PROVES D'HEMOSTÀSIA 6,88
HEMATIMETRIA
Codi Descripció Import (Euros)
PR6079 FÓRMULA LEUCOCITÀRIA 7,12
PR6080 FROTIS DE SANG PERIFÈRICA 7,12
PR6081 HEMATOCRIT AÏLLAT 2,92
PR6082 HEMOGRAMA I FÓRMULA AUTOMATITZATS 2,69
PR6083 RETICULOCITS, RECOMPTE 7,12
PR6084 RETICULOCITS, RECOMPTE AUTOMÀTIC 6,15
PR6085 VELOCITAT DE SEDIMENTACIÓ GLOBULAR 1,84
PR6086 ALTRES PROVES D'HEMATIMETRIA 2,73
ERITROPATOLOGIA
Codi Descripció Import (Euros)
PR6087 6-FOSFOGLUCÒNIC-DESHIDROGENASA 23,28
PR6088 AUTOHEMÒLISI 24 HORES 14,23
PR6089 CÈL·LULES LI 12,76
PR6090 COSSOS DE HEINZ 14,65
PR6091 DOSIFICACIÓ DE NADH (DIAFORASA ERITROCITÀRIA) 31,55
PR6092 FALCIFORMACIÓ, TEST DE 16,55
PR6093 FOSFAT - GLUCOSA - ISOMERASA, DETERMINACIÓ DE 46,00
PR6094 FOSFOGLICERAT KINASA 46,00
PR6095 GLICEROL, TEST DE 10,80
PR6096 GLUCOSA - 6 - FOSFAT - DESHIDROGENASA
INTRAERITROCITÀRIA, QUANTITATIU 23,28
PR6097 GLUTATION - PEROXIDASA 23,28
PR6098 GLUTATION - REDUCTASA 23,28
PR6099 HAM, TEST DE 25,66
PR6100 HAPTOGLOBINA 11,58
PR6101 HEMOGLOBINA A2 38,57
PR6102 HEMOGLOBINA F, (KLEINHAUER, MÈTODE DE) 27,63
PR6103 HEMOGLOBINA FETAL 29,03
PR6104 HEMOGLOBINA PLÀSMICA 10,80
PR6105 HEMOGLOBINA S 23,14
PR6106 HEMOGLOBINES, ELECTROFORESI 34,64
PR6107 HEMOGLOBINES, ISOELECTROENFOCAMENT 48,66
PR6108 INULINA, TEST DE 20,33
PR6109 ISOPROPANOL, PROVA 20,33
PR6110 METAALBÚMINA 10,80
PR6111 PINK, TEST DE 8,52
PR6112 PIRUVATOQUINASA ERITROCITÀRIA, DETERMINACIÓ DE 46,00
PR6113 RESISTÈNCIA OSMÒTICA ERITROCITÀRIA 25,66
PR6114 RESISTÈNCIA OSMÒTICA ERITROCITÀRIA COVADA 25,66
PR6115 SACAROSA, TEST DE LA 10,80
PR6116 SOLUBILITAT DE L'HEMOGLOBINA, TEST DE 29,03
PR6117 TRANSCOBALAMINA 231,95
PR6118 HEMOGLOBINA EN ORINA 10,80
PR6119 HEMOSIDERINA EN ORINA 18,44
PR6120 ALTRES PROVES D'ERITROPATOLOGIA 38,67
CITOLOGIA I TÈCNIQUES EM MEDUL·LA ÒSSIA, MELSA, GANGLIS I ALTRES

Codi Descripció Import (Euros)
PR6121 CITOLOGIA D'EMPREMTA GANGLIONAR I/O MELSA I ALTRES 16,27
PR6122 MEDUL·LA ÒSSIA, ASPIRACIÓ 31,27
PR6123 MEDUL·LA ÒSSIA, BIÒPSIA 83,58
PR6124 MIELOGRAMA, CITOLOGIA MEDUL·LAR 27,84
PR6125 CITOLOGIA D'EMPREMTA DE LÍQUIDS ORGÀNICS 16,27
CITOQUÍMICA
Codi Descripció Import (Euros)
PR6126 BUTIRAT ESTERASA 21,53
PR6127 CLORACETAT ESTERASA 21,53
PR6128 FOSFATASA ALCALINA ANTIFOSFATASA ALCALINA (FAAFA) 21,53
PR6129 FOSFATASAS ÀCIDES TARTRAT RESISTENT, TENYIMENT 21,53
PR6130 FOSFATASES ÀCIDES, TENYIMENT 21,53
PR6131 FOSFATASES ALCALINES GRANULOCÍTIQUES,
TENYIMENT (FAG) 21,53
PR6132 MAY-GRÜNWALD-GIEMSA, TENYIMENT
(TENYIMENT PANÒPTICA) 10,80
PR6133 NAFTIL ACETAT ESTERASA, ALFA (ANAE) 21,53
PR6134 NAFTOL ASD ACETAT ESTERASA (NASDA) 21,53
PR6135 NASDA INHIBIDA AMB Fna 21,53
PR6136 PAS, TENYIMENT (ÀCID PERIÒDIC SCHIFF) 21,53
PR6137 PERLS, TENYIMENT 21,53
PR6138 PEROXIDASES, TENYIMENT 21,53
PR6139 SUDAN NEGRE, TENYIMENT 21,53
PR6140 ALTRES PROVES DE CITOQUÍMICA 11,84
CITOMETRIA DE FLUX

Codi Descripció Import (Euros)
PR6141 ANTÍGENS DE SUPERFÍCIE 35,69
PR6142 ANTÍGENS INTRACEL·LULARS 59,88
PR6143 CÈL·LULES CD34 50,98
PR6144 CICLE CEL·LULAR I ANEUPLOÏDIES ADN 22,30
PR6145 DETERMINACIÓ DE MICROPARTÍCULES 32,26
PR6146 ESTUDI DE LEUCÈMIA AGUDA 552,96
PR6147 ESTUDI DE SÍNDROME LIMFOPROLIFERATIU CRÒNIC
(SLPC) 296,60
PR6148 HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA (HPN) 139,12
PR6149 IMMUNOGLOBULINES DE SUPERFÍCIE (KAPPA I LAMBDA) 56,09
PR6150 PLAQUETES ACTIVABLES PER DIVERSOS AGONISTES 39,02
PR6151 PLAQUETES ACTIVADES CIRCULANTS CD62 POSITIVES 37,33
PR6152 PLAQUETES ACTIVADES CIRCULANTS PAC-1 POSITIVES 37,33
PR6153 PLAQUETES ANNEXIN - V POSITIVES 33,94
PR6154 PLAQUETES INHIBIDES PER DIVERSOS INHIBIDORS 39,02
PR6155 CÈL·LULES T4 (RECOMPTE) 38,35
PR6156 CÈL·LULES T8 (RECOMPTE) 38,35
PR6157 CÈL·LULES B TOTALS (RECOMPTE) 38,35
PR6158 CÈL·LULES T TOTALS (RECOMPTE) 38,35
PR6159 CÈL·LULES NK (RECOMPTE) 231,95
PR6160 SCREENING DE POBLACIONS LIMFOCITÀRIES 38,35
PR6161 ALTRES PROVES DE CITOMETRIA DE FLUX 41,87
TÈCNIQUES DE BIOLOGIA MOLECULAR
Codi Descripció Import (Euros)
PR6162 TEL/AML1 (t(12;21)). LLA. (MÈTODE DE RT-PCT) 64,15
PR6163 AMPLIFICACIÓ PER PCR DE D1S80 85,33
PR6164 AMPLIFICACIÓ PER PCR DE F13 A1 71,31
PR6165 AMPLIFICACIÓ PER PCR DE HUMTH 01 71,31
PR6166 AMPLIFICACIÓ PER PCR DE LOCUS 33,6 71,31
PR6167 AMPLIFICACIÓ PER PCR DE VWF 71,31
PR6168 AMPLIFICACIÓ PER PCR DE YNZ - 22 71,31
PR6169 ANÀLISI DE SEGREGACIÓ DE POLIMORFISMES
EN MALALTIA DE VON WILLEBRAND PER
INDIVIDU DESPRÉS DE L'INICI DE L'ESTUDI FAMILIAR 194,23
PR6170 ANÀLISI DE SEGREGACIÓ DE POLIMORFISMES
EN HEMOFÍLIA B PER INDIVIDU DESPRÉS DE L'INICI
DE L'ESTUDI FAMILIAR 141,50
PR6171 APLICACIÓ PER PCR DE FES - FPS 71,31
PR6172 RECERCA I DETECCIÓ DE MUTACIONS AL LLARG DE
TOT L'EXON 28 DEL GEN DEL
FACTOR VON WILLEBRAND 976,96
PR6173 DIAGNÒSTIC GENETICOMOLECULAR EN MALALTIA
DE VON WILLEBRAND. INICIACIÓ
DE L'ESTUDI FAMILIAR. 1.107,66
PR6174 DIAGNÒSTIC DE PORTADORES D'HEMOFÍLIA B.
ANÀLISI DE SEGREGACIÓ DE POLIMORFISMES.
INICIACIÓ DE L'ESTUDI FAMILIAR (NUCLI FAMILIAR
MÍNIM AMB UNA O DUES PORTADORES) 1.421,23
PR6175 DIAGNÒSTIC MOLECULAR DE LA VARIANT DE
PROTROMBINA G20210A (PCR I DIGESTIÓ AMB
ENZIMS DE RESTRICCIÓ ESPECÍFICS) 100,89
PR6176 DIAGNÒSTIC MOLECULAR a-TALASSÈMIES
(PCRs (3.2,-MED, 20.5) I SOUTHERN (sondes a o e), etc) 128,32
PR6177 DIAGNÒSTIC MOLECULAR b-TALASSÈMIES.
(PCR I DIGESTIÓ AMB ENZIMS RESTRICCIÓ ESPECÍFICS) 100,89
PR6178 DIAGNÒSTIC MOLECULAR d b- TALASSÈMIES (PCR) 36,74
PR6179 DIAGNÒSTIC MOLECULAR DEL POLIMORFISME 4G/5G
EN LA REGIÓ PROMOTORA DEL GEN PAI-1
(PCR I DIGESTIÓ AMB ENZIMS DE RESTRICCIÓ
ESPECÍFICS) 100,89
PR6180 EXTRACCIÓ D'ADN ESTUDI DE SENSIBILITAT PCR 120,53
PR6181 EXTRACCIÓ D'ADN, TÈCNICA CURTA 231,11
PR6182 EXTRACCIÓ D'ADN, TÈCNICA LLARGA 231,11
PR6183 EXTRACCIÓ DE RNA 63,32
PR6184 FACTOR V DE LEIDEN 71,31
PR6185 FICTION 231,95
PR6186 MUT. GEN HEMOCROMATOSI 64,15
PR6187 MUT. GEN MTHFR 64,15
PR6188 PCR- BC1 (LIMFOMES) 71,31
PR6189 PCR- BCL2 (LIMFOMES) 71,31
PR6190 POLIMORFISME G DEL GEN FIBRINOGEN (PCR) 36,74
PR6191 QUIMERES SEGUIMENT POSTTRASPLANTAMENT (LEUCÈMIES) 248,50
PR6192 REORDENAMENT IgH (LIMFOMES) 71,31
PR6193 REORDENAMENT TCR (LIMFOMES) 71,31
PR6194 RT - PCR +( 8:21) (LEUCÈMIA MIELOIDE AGUDA) 85,33
PR6195 RT - PCR- BCR / ABL (LEUCÈMIA MIELOIDE CRÒNICA) 85,33
PR6196 RT - PCR- PML / RAR (LEUCÈMIA AGUDA I
LEUCÈMIA LIMFOBLÀSTICA AGUDA) 85,33
PR6197 ZAP70 38,35
PR6198 CBFb/MYH11 (Inv(16)) (M4Eo) (MÈTODE DE RT-PCT) 64,15
PR6199 ALTRES TÈCNIQUES DE BIOLOGIA MOLECULAR 63,18
PR6200 TÈCNIQUES DE CITOGENÈTICA 330,40
PR6201 TÈCNIQUES F.I.S.H. (HIBRIDACIÓ IN SITU AMB
SONDA MARCADA AMB FLUOROCROMS) 231,95
HEMOREOLOGIA
PR6202 AGREGABILITAT ERITROCITÀRIA 2,24
PR6203 DEFORMABILITAT ERITROCITÀRIA (BAIX I ALT SHEAR) 3,32
PR6204 VISCOSITAT PLÀSMICA 2,24
PR6205 VISCOSITAT SANGUÍNIA (BAIX I ALT SHEAR) 3,42
TÈCNIQUES D'AFÈRESI I EXTRACCIÓ DE MEDUL·LA ÒSSIA

Codi Descripció Import (Euros)
PR6206 AFÈRESI DE PRECURSORS HEMATOPOÈTICS
AMB SELECCIÓ 8.443,13
PR6207 AFÈRESI DE PRECURSORS HEMATOPOÈTICS NORMAL 1.080,67
PR6208 EXANGUINOTRANSFUSIÓ D'ADULTS 1.080,67
PR6209 LEUCOFÈRESI 1.080,67
PR6210 PLAQUETOFÈRESI 635,84
PR6211 PLASMAFÈRESI 760,37
PR6212 ALTRES TÈCNIQUES D'AFÈRESI I EXTRACCIÓ
DE MEDUL·LA ÒSSIA 1.464,81
TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS D'HEMOTERÀPIA
Codi Descripció Import (Euros)
PR6213 INFUSIÓ DE PRECURSORS HEMATOPOÈTICS
DE MEDUL·LA ÒSSIA O SANG PERIFÈRICA 18,44
PR6214 ADMINISTRACIÓ DE FACTORS COAGULACIÓ 18,44
PR6215 CONCENTRAT D'HEMATIES, DESLEUCOTITZACIÓ 44,98
PR6216 CONCENTRAT D'HEMATIES, IRRADIAT 5,47
PR6217 CONCENTRAT D'HEMATIES, RENTAT 45,68
PR6218 DONACIÓ SANGUÍNIA 53,15
PR6219 DONACIÓ SANGUÍNIA PER A AUTOTRANSFUSIÓ 71,52
PR6220 PREPARACIÓ PER A EXANGUINOTRANSFUSIÓ 28,61
PR6221 SAGNIA TERAPÈUTICA 46,14
PR6222 TRANSFUSIÓ DE CONCENTRAT D'HEMATIES 20,33
PR6223 TRANSFUSIÓ DE CONCENTRAT D'HEMATIES
DESLEUCOTITZATS 46,33
PR6224 TRANSFUSIÓ DE CONCENTRAT DE PLAQUETES
DESLEUCOTITZAT 127,83
PR6225 TRANSFUSIÓ DE CONCENTRAT DE PLAQUETES
PER UNITAT RANDOM 29,66
PR6226 TRANSFUSIÓ DE PLASMA FRESC CONGELAT 14,65
PR6227 ALTRES TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS D'HEMOTERÀPIA 37,91
Quatre. Es modifica el subapartat C.11 "Altres proves diagnòstiques i terapèutiques" de la secció "C. Procediments diagnòstics i terapèutics" de l'apartat dos de 'article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, que queda redactat en els termes següents:
"C.11. Altres proves diagnòstiques i terapèutiques.

Codi Descripció Import (Euros)
PR1101 Endoscòpies no digestives / broncoscòpies 141,55
PR1102 Proves d'alèrgia (Quan la realització d'una prova d'alèrgia
comporte la de determinació de títols antigènics específics,
s'aplicarà la taxa corresponent recollida en el
subapartat C.5. Bioquímica (PR5184 i PR5185) 94,73
PR1103 Làser Candela (angiomes plans) 221,25
PR1104 Espirometria 42,81
PR1105 Test de difusió de monòxid de carboni 122,58
PR1106 Altres proves diagnòstiques i terapèutiques no compreses
en altres apartats 34,58
Cinc. Es modifica el subapartat C.12 "Rehabilitació" de la secció "C. Procediments diagnòstics i terapèutics" de l'apartat dos de l'article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, que queda redactat en els termes següents:
"C.12. Rehabilitació

Codi Descripció Import (Euros)
PR1201 Infiltració amb toxina botulínica 651,57
PR1202 Infiltració amb àcid hialurònic 155,07
PR1203 Altres infiltracions 20,48
PR1204 Tècniques manuals: manipulacions, estiraments,... 16,17
PR1205 Electrodiagnòstic 138,92
PR1206 Valoració funcional computeritzada 50,08
PR1207 Tractament amb ones de xoc 181,50
PR1208 Tractament neurorehabilitador infantil, en paràlisis
cerebral infantil (PCI). Es liquidarà per estada en camps
de neurorehabilitació. S'entén per estada el període de
permanència en camps de neurorehabilitació amb una
duració mensual, i inclou totes les despeses de locomoció,
estada i dietes, així com l'atenció prestada per
neurorehabilitadors i neuropediatres en el període de
duració del tractament. 3.200,00
Sis. Es modifica el subapartat C.16 "Procediments de reproducció assistida i diagnòstic prenatal" de la secció "C. Procediments diagnòstics i terapèutics" de l'apartat dos de l'article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, que queda redactat en els termes següents:
"C.16. Procediments de reproducció assistida i diagnòstic prenatal
Codi Descripció Import (Euros)
PR1601 Diagnòstic bàsic d'esterilitat en servicis
de ginecologia (*) 973,77
PR1602 Diagnòstic d'esterilitat en unitat de
reproducció humana (*) 393,68
PR1603 Inseminació artificial, per cicle (**) 201,75
PR1604 Fecundació in vitro, per cicle (**) 514,06
PR1605 Injecció intracitoplasmàtica d'espermatozoides,
per cicle (**) 680,19
PR1606 Biòpsia testicular per a reproducció assistida (TESA),
per cicle 878,03
PR1607 Diagnòstic prenatal sense amniocentesi 136,17
PR1608 Diagnòstic prenatal amb amniocentesi o biòpsia corial 569,09
PR1609 Rentat de semen (***) 264,65
(*) En el cas que el diagnòstic bàsic d'esterilitat de la unitat de reproducció humana (codi PR1602) incloga el diagnòstic bàsic que habitualment es realitza en els servicis de ginecologia (codi PR1601), s'hauran de liquidar les dues tarifes corresponents.
(**) Exclou el tractament farmacològic dispensat en cada cicle. Si este es dispensa directament pel centre, es liquidarà conforme a la tarifa corresponent a les prestacions farmacèutiques establides en el present text (codis: FC0001 i FC0002).
(***) Quan el rentat de semen es realitze en parelles serodiscordants (per a VIH, VHB o VHC) s'haurà d'aplicar, a més, la tarifa corresponent de PCR per a la detecció del virus (codi: PR1016).
Set. Es modifica el subapartat C.22 "Endoscòpies digestives" de la secció "C. Procediments diagnòstics i terapèutics" de l'apartat dos de l'article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, que queda redactat en els termes següents:
"C.22. Endoscòpies digestives.

Codi Descripció Import (Euros)
PR2201 Gastroscòpia 119,08
PR2202 Gastroscòpia amb sedació 159,61
PR2203 Gastroscòpia més dilatacions amb baló 751,55
PR2204 Gastroscòpia més lligadura de varices 276,12
PR2205 Gastroscòpia més esclerosi de varices 151,05
PR2206 Gastroscòpia més polipectomia 169,86
PR2207 Gastroscòpia més extracció cossos estranys 204,56
PR2208 Gastroscòpia més hemostàsia per punció 150,66
PR2209 Gastroscòpia més hemostàsia amb clips 396,66
PR2210 Gastroscòpia més hemostàsia amb argó 443,73
PR2211 Gastroscòpia més sonda de nutrició enteral 274,13
PR2212 Gastrostomia 306,58
PR2213 Recanvi sonda de gastrostomia 256,00
PR2214 Gastroscòpia més pròtesi esofagogàstrica,
excepte cost de pròtesi 355,10
PR2215 Gastroscòpia més pròtesi enteral, excepte cost de pròtesi 301,49
PR2216 Colonoscòpia 133,23
PR2217 Colonoscòpia amb sedació 159,61
PR2218 Colonoscòpia més dilatacions amb baló 450,30
PR2219 Colonoscòpia més polipectomia 135,30
PR2220 Colonoscòpia més extracció cossos estranys 200,70
PR2221 Colonoscòpia més hemostàsia per punció 164,80
PR2222 Colonoscòpia més hemostàsia amb clips 381,30
PR2223 Colonoscòpia més hemostàsia amb argó 256,30
PR2224 Colonoscòpia més tatuatge 164,80
PR2225 Colonoscòpia més sonda d'aspiració 214,43
PR2226 Colonoscòpia més pròtesi, excepte cost de pròtesi 366,57
PR2227 Ecoendoscòpia 212,81
PR2228 Ecoendoscòpia amb punció 725,20
PR2229 Ecoendoscòpia amb drenatge 966,05
PR2230 Exploració amb càpsula d'endoscòpia 809,26
PR2231 Exploració amb càpsula d'endoscòpia tipus Patency 261,19
PR2232 Enteroscòpia 412,04
PR2233 Colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica (CPRE)
[Intervencionisme] 719,39
PR2234 Colangiopancreatografia més esfinterotomia 749,51
PR2235 Colangiopancreatografia més pròtesi plàstica 1.151,57
PR2236 Colangiopancreatografia més pròtesi metàl·lica,
excepte cost de pròtesi 841,57
PR2237 Colangiopancreatografia més dilatacions 841,57
PR2238 Colangiopancreatografia més manometria biliopancreàtica 862,53
PR2239 Colangiopancreatografia més litotrícia extracorpòria 1.535,24
Vuit. Es modifica la secció "D. Trasplantaments", que passa a denominar-se "D. Trasplantaments, explantacions i implantacions" de l'apartat dos de l'article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, que queda redactada en els termes següents:
"D. Trasplantaments, explantacions i implantacions.
Estes tarifes inclouen el procés d'hospitalització en què es realitza el trasplantament i les consultes posthospitalàries del primer any. El segon any i següents de tractament es liquidaran segons les tarifes dels epígrafs A (activitat hospitalària), B (atenció ambulatòria), C (procediments diagnòstics i terapèutics), i E (altres conceptes).
Codi Descripció Import (Euros)
TR0001 Trasplantament cardíac 69.523,24
TR0002 Trasplantament hepàtic 53.870,00
TR0003 Trasplantament pulmonar 107.849,26
TR0004 Trasplantament renal 30.670,08
TR0005 Trasplantament de medul·la òssia alogènica en donant i
receptor emparentats 36.031,82
TR0006 Trasplantament de medul·la òssia alogènica en donant
i receptor no emparentats 47.587,03
TR0007 Trasplantament autòleg de medul·la òssia o progenitors
hematopoètics 19.170,39
TR0008 Trasplantament de còrnia 6.458,35
TR0009 Implantologia Grup I: reimplantació d'un dit aïllat o
assimilable. 8.100,00
TR0010 Implantologia Grup II: reimplantació de dos dits,
reimplantació transmetacarpià, de mà o assimilables. 11.400,00
TR0011 Implantologia Grup III: macroreimplantacions. 16.000,00
TR0012 Implantologia Grup IV: reimplantacions multidigitals
(3 o més dits), complexos, bilaterals o assimilables. 22.800,00
Article 8. Es modifica l'article 177 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, en els termes següents:
a) Es modifiquen les denominacions del tipus de producte o servici corresponents als codis que, a continuació, es detallen, que queden redactades de la forma següent:
COD Tipus de producte o servici
032 Prova confirmació d'antigen V.H.B. (neutralització).
044 Emmagatzematge en fresc de teixit musculoesquelètic.
049 Precursors hematopoètics criopreservats
(afèresis, cèl·lules seleccionades, limfocits).
093 Tipificació HLA d'antigens aïllats per limfocitotoxicitat
(B27, B5, B7, etc.).
094 Tipificació HLA per limfocitotoxicitat (locus A i B).
229 Plasma fresc d'afèresi congelat quarantenat major o
igual a 400 ml.
240 Plasma fresc d'afèresi congelat quarantenat menor de 400 ml.
319 Congelació de grans peces de teixit musculoesquelètic
(bossa gran).
330 Concentrat d'hematies leucoreduïts obtingut per eritrofèresi.
b) Es modifiquen les denominacions del tipus de producte o servici i els imports corresponents als codis que s'indiquen a continuació, que queden redactats de la forma següent:
COD Tipus de producte o servici Import (euros)
046 Congelació de menudes peces de teixit musculoesquelètic
(bossa menuda). 480,00
057 Estudi de paternitat: Poliformismes del DNA per seqüenciació
i cas estudiat. 305,46
321 Deshidratació o liofilització i iradiació de peces
d'os per cm³ obtingut. 9,64
c) Es creen nous codis, amb el tenor següent:
COD Tipus de producte o servici Import (euros)
355 Sang de cordó umbilical dirigit criopreservat. 2.702,64
356 Deshidratació o liofilització i irradiació de làmines
d'os cortical. 434,00
357 Descongelació i rentat de progenitors hematopoètios 100,00
358 Plasma fresc d'afèresi congelat inactivat
(menys de 400 ml). 60,00
d) Se suprimixen els codis següents:
COD Tipus de producte o servici
047 Congelació de grans peces de teixit ossi sense
crioprotector (coxal, peroné, calota, radi, diàfisi
femoral, diàfisi de peroné, diàfisi de tibia, diàfisi
de radio, peroné proximal, radio proximal,
fémur proximal, peroné distal, radio distal, etc).
233 Identificació de 15 poliformismes d'ADN-STR per PCR.
353 Estudi Paternitat (Poliformismes de ADN, antígens
del sistema HLA classe I i informe pericial).
Article 9. Es modifica el Grup VII de l'apartat u de l'article 181 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, en els termes següents:
"Grup VII.
1. Per la realització d'anàlisi pels laboratoris de salut pública de la Conselleria de Sanitat, quan esta estiga imposada per les disposicions normatives vigents en l'àmbit del control oficial d'aliments, aigües i altres mostres ambientals, s'exigiran els imports següents:
1. ANÀLISI FISICOQUÍMICA
1.1 Aliments
Import Import
Paràmetre Preparació
(Euros) Mostra
(Euros)
3-MCPD - 250
Absorbància K 270 - 24
Àcids grassos - 100
Acrilamida per CL_MS - 550
Sucres totals 19 78
Badge per LC-MS 80 550
Biotoxines Marines per LC-MS 80 550
Colorants per LC-MS 80 550
Compostos polars 68 -
Conservants orgànics 19 78
Grau d'acidesa - 50
Hidroxiprolina - 100
Histamina - 140
HMF - 100
Humitat 40 -
Índex de peròxids - 50
Metalls 29 65
Nitrats 15 29
PAHs - 250
PCB,s - 250
Plaguicides 15 500
Residus zoosanitaris per CL-DAD 50 550
Residus zoosanitaris per CL-MS 80 550
Sulfits - 78
1. 2. Aigües Import Import
Paràmetre Preparació
(Euros) Mostra
(Euros)
Agents tensioactius:
Alcalinitat total 29 -
Amoníac 20 -
Clor 20 -
Clorofil·les 30 -
Color 20 -
Conductivitat a 20ºC 20 -
DBO5 75 -
DQO 78 -
Duresa 40 -
Fenols 100 -
Fosfats 20 20
Índex de Langerier 25 -
Matèria en suspensió 25 -
Metalls 25 50
Oxidabilitat 40 -
pH 20 -
PHA,s 5 250
Plaguicides 15 200
Trihalometans 5 250
Terbolesa 20 -
Anions 10 25
2. ANÀLISI MICROBIOLÒGICA
2.1 Aigües i aliments Import
Paràmetre
(Euros)
Investigació Campylobacter 25
Investigació E. coli O157 35
Investigació Salmonella 25
Investigació Shigella 25
Investigació Staphylococcus Aureus enterotoxigènic 25
Investigació Vibrio Cholerae 25
Investigació i recompte Staphylococcus Aureus 25
Anàlisi qualitativa d'organismes modificats genèticament (OMG) 150
Anàlisi quantitativa d'OMG 300
Paràsits 20
Recompte de llevats 20
Recompte Aerobis a 22ºC 25
Recompte Aerobis a 30ºC 25
Recompte Aerobis a 37ºC 25
Recompte Aerobis mesòfils 25
Recompte Anaerobis sulfitoreductors 25
Recompte Bacillus Cereus 25
Recompte Clostridium Perfringens 25
Recompte Coliformes fecals 25
Recompte Coliformes totals 25
Recompte i investigació Escherichia Coli 35
Recompte i investigació Listeria Monocytógenes 30
Recompte i investigació Listeria Monocytógenes per PCR 100
Recompte i investigació Staphylococcus Aureus DNAs + 30
Recompte Enterobacteris 25
Recompte Enterobacteris lactosa + 25
Recompte Enterococos 25
Recompte Escherichia Coli 25
Recompte Estreptococcus fecales 25
Recompte Germes 30ºC 25
Recompte Floridures 20
Recompte Pseudomona Aeruginosa 25
Recompte Clostridium sulfitoreductors 25
Trichinella 20
3. ALTRES
Import Import
Paràmetre Preparació
(Euros) Mostra
(Euros)
Aerobis mesòfils en superfícies 35 -
Enterobacteris en superfícies 35 -
Fracció PM en aire ambient 20 -
Metalls en aire ambient 29 65
PHA,s en aire ambient - 250
Article 10. S'afig el Grup VIII a l'apartat u de l'article 181 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, amb la redacció següent:
"Grup VIII
Per l'autorització, reconeixement de l'acreditació i registre dels laboratoris en l'àmbit de la salut pública s'exigiran els imports següents:
Tipus de Servici Import (Euros)
1. Autorització prèvia al funcionament i inscripció en el
Registre de laboratoris de salut pública. 150
2. Tramitació d'alteracions/modificacions de l'autorització. 75
3. Renovació de l'autorització i reconeixement de l'acreditació. 50
Article 11. Es modifica l'apartat dos de l'article 181 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, en els termes següents:
"Dos. A efectes d'aplicació de les tarifes que figuren en el quadre recollit en l'apartat u anterior, s'hauran de tindre en compte les regles següents:
1ª) Els epígrafs dels Grups II i III de l'apartat anterior resultaran aplicables sempre que tinga lloc almenys una actuació de comprovació o inspecció a l'any, i s'aplicaran amb independència del nombre de les dites actuacions.
2ª) Per a la determinació de la quota tributària a ingressar per la realització de les anàlisis de laboratori detallades en el Grup VII de l'apartat anterior, s'hauran d'aplicar les regles següents:
Per a les anàlisis de laboratori en què s'establix un import per paràmetre i un import per preparació de mostra, l'import a ingressar és el resultat de la suma dels imports per paràmetre (nombre de paràmetres pel preu unitari) i l'import corresponent a la preparació de la mostra.
En el cas que es realitzen distintes anàlisis sobre una mostra que requerisca una única preparació, als imports per paràmetre analitzat (nombre de paràmetres pel preu unitari) se sumarà l'import corresponent a una única preparació de mostra. En este supòsit, i per al cas que hi haja distints imports per la preparació de la mostra, es prendrà l'import major d'ells.
D'acord amb el que establix l'article 17 del Reial Decret 1749/1998, de 31 de juliol, pel qual s'establixen les mesures de control aplicables a determinades substàncies i els seus residus en els animals, els imports anteriors s'aplicaran per la realització de les anàlisis derivades de les investigacions i controls previstos en l'article 14 del Reial Decret mencionat.
La quota tributària a ingressar per la realització d'anàlisi de mostres derivades de les actuacions recollides en el paràgraf anterior podrà ser objecte de les reduccions següents, en funció del nombre de mostres o del fet que les mostres comporten una preparació analítica similar:
- Un 15% de l'import corresponent a la segona mostra.
- Un 30 % de l'import corresponent a la tercera mostra.
- Un 40% de l'import corresponent a la quarta o successives mostres.
3ª) Els servicis es practicaran pels funcionaris sanitaris als quals corresponga d'acord amb les disposicions vigents en la matèria.
4ª) Seran òrgans competents per a ordenar la pràctica dels servicis que no hagen sigut sol·licitats, directament o indirectament pels interessats, el conseller de Sanitat, el director general de Salut Pública, els directors territorials de la conselleria esmentada i els directors de les Àrees de Salut Pública d'esta. Quant als òrgans de gestió i liquidació de les taxes, seran els servicis de gestió econòmica de les Direccions Territorials i d'Àrea esmentades.
5ª) Quan les actuacions realitzades siguen susceptibles d'inclusió en diversos epígrafs es practicarà liquidació pel que corresponga a l'activitat principal, o, si és el cas, pel de major import."
Article 12. S'afig un nou article 184 bis en el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, amb la redacció següent:
"Article 184 bis. Exempcions i bonificacions.
Els alumnes membres de famílies nombroses gaudiran dels beneficis fiscals següents en els supòsits recollits en el Grup II de l'apartat u de l'article següent:
1. Els alumnes que siguen membres de famílies nombroses de categoria especial estaran exempts del pagament de la taxa.
2. Els alumnes que siguen membres de famílies nombroses de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 en la quota que els pertoque."
Article 13. Es modifica el Grup II de l'apartat u de l'article 185 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, en els termes següents:
"Grup II
Per la impartició de cursos per l'Escola Valenciana d'Estudis de Salut i per les escoles d'infermeria dependents de la Conselleria de Sanitat, no enquadrables en els servicis acadèmics universitaris regulats en el capítol VI del títol V d'esta llei s'exigiran ells imports següents:
Duració del curs Import
(Euros)
1. Cursos de fins a 30 hores de duració. 101,53
2. Cursos entre 30 i 60 hores de duració. 203,05
3. Cursos de mes de 60 hores de duració. 406,11
Article 14. Es modifica l'epígraf 9 del Grup III de l'apartat u de l'article 185 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, en els termes següents:

Import
(Euros)
9. Expedició de certificats de disponibilitat de cambra hiperbàrica per a l'exercici d'activitats subaquàtiques.
Tarifa Mínima
Tarifa Total
Sobre la base de la tarifa mínima, l'import a exigir per l'expedició de cada certificat s'establix en funció del nombre de persones que realitzen l'activitat subaquàtica i del nombre de mesos de duració prevista d'esta, i a este efecte s'aplicarà la fórmula següent:
Tarifa total = Import Tarifa Mínima x nombre de bussejadors x nombre de mesos de duració de l'activitat.
Per al càlcul de la tarifa total, la duració de l'activitat es prendrà per mesos sencers, i és computarà com un mes sencer els períodes d'activitat inferior a un mes.
Els certificats s'emetran per un període màxim de dotze mesos, sense perjuí de renovar-los posteriorment en concloure el dit període màxim.
L'import a exigir per l'emissió de cada certificat no podrà superar la quantitat de: 60,00
3.750,00
Article 15. Es modifica l'article 186 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, que queda redactat en els termes següents:
"Article 186. Meritació i pagament.
1. Excepte en els supòsits de l'apartat següent, la taxa es meritarà quan es realitze l'actuació administrativa que corresponga d'aquelles a què es referix l'article anterior. El seu pagament s'exigirà per anticipat, en el moment de la sol·licitud de les actuacions administratives.
2. En els supòsits del Grup II de l'article anterior, la meritació es produirà en el moment en què comence la prestació del servici, és a dir, a l'inici del curs corresponent. No obstant això, el seu pagament s'exigirà per anticipat, quan es formalitze la matrícula.
3. Sense perjuí del que disposa l'article 9, apartat u de la present llei, podrà tornar-se l'import de la taxes del Grup II, a instància del subjecte passiu, quan es produïsca la renúncia a la plaça, únicament si esta última es du a terme durant el període de matriculació del curs corresponent."
Article 16. S'afig el punt 9 en l'apartat 5 de l'article 189 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat que queda redactat en els termes següents:
"5.9 Qualificació com a vehicle històric: 61,98 euros."
Article 17. Queden sense contingut el capítol I del títol X i els articles 249, 250, 251 i 252 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat.
Article 18. Es modifica l'article 253 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, que queda redactat en els termes següents:
"Article 253. Fet imposable
U. Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació, per la conselleria competent en matèria de medi ambient, dels servicis següents:
1. Expedició de llicències i matrícules necessàries per a la pràctica de la pesca continental i per a la dedicació d'embarcacions i aparells flotants a la pesca en aigües continentals.
2. Expedició de llicències per a la pràctica de la caça dins del territori de la Comunitat Valenciana i examen del caçador.
3. Declaració, registre de vedats de caça i llicència d'aprofitament anual.
4. Expedició del permís de caça en zones de caça controlada.
5. Expedició del permís de pesca en vedats.
6. Actuacions relatives a vies pecuàries.
Dos. A la caça realitzada en Reserves Valencianes de Caça no li resultarà d'aplicació el que disposa este capítol. El seu règim serà l'establit, per a cada una de les Reserves Valencianes de Caça, per la normativa vigent en matèria de caça a la Comunitat Valenciana."
Article 19. Es modifica l'apartat "1. Expedició de llicències autonòmiques de caça" de l'article 256 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, que queda redactat en els termes següents:

Tipus de servici Import
(Euros)
1. Expedició de llicències autonòmiques de caça
1.1. Llicència tipus A (per a caçar amb armes de foc i assimilades)
1.1.1 Per a un any de validesa 10,29
1.1.2 Per a tres anys de validesa 30,86
1.1.3 Per a cinc anys de validesa 51,45
1.2 Llicència tipus B (per a caçar sense armes de foc)
1.2.1 Per a un any de validesa 10,29
1.2.2 Per a tres anys de validesa 30,86
1.2.3 Per a cinc anys de validesa 51,45
1.3 Llicència tipus C (llicència de dula, un any de validesa) 257,42
1.4 Segell d'homologació llicència tipus A 10,29
1.5 Examen del caçador 80,00
Article 20. Queden sense contingut el capítol V del títol X i els articles 267, 268, 269 i 270 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat.
Article 21. Es modifica la disposició addicional tercera del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, amb la redacció següent:
"Tercera. Determinació dels béns, servicis i activitats susceptibles de ser retribuïts per mitjà de preus públics de la Generalitat.
«U. L'annex del Decret 227/1991, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel que es determinen els béns, servicis i activitats susceptibles de ser retribuïts per mitjà de preus públics en la Comunitat Valenciana, queda redactat de la manera següent:
"Són susceptibles de retribució per mitjà de preus públics de la Generalitat els béns, servicis i activitats següents:
1. Per a totes les conselleries i organismes i ens dependents:
- Venda de publicacions i subscripcions a publicacions periòdiques.
- Servici de fotocòpies i altres mitjans de reproducció.
- Venda de documentació tècnica.
2. En matèria d'Educació:
- Servicis d'allotjament, transport i manutenció prestats per centres docents dependents de la Generalitat.
3. En matèria d'Ocupació:
- Servicis oferits per les residències de temps lliure.
- Anàlisi de contaminants ambientals en centres de treball.
4. En matèria d'Agricultura, Pesca i Alimentació: venda de productes agrícoles i vi.
5. En matèria de Medi Ambient:
- Venda de plantes de vivers.
- Venda de llavors d'espècies forestals.
- Servicis de partició de terrenys forestals, consulta i anàlisi de plans, documents o productes forestals, realització de memòries informatives de forests i redacció de plans, estudis i projectes.
6. En matèria de Benestar Social:
- Servicis esportius.
- Els servicis següents de l'Institut Valencià de la Joventut:
a) Servicis en albergs, campaments i residències juvenils.
b) Impartició de cursos en l'Escola d'Animadors Juvenils.
c) Realització de campanyes de temps lliure juvenil i de camps de treball.
- Servicis prestats pels centres dependents de la Direcció General de Servicis Socials.
Dos. L'annex a què es referix l'apartat anterior podrà ser modificat pel Consell, per mitjà de decret."
CAPÍTOL II.
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 10/1997,
DE 16 DE DESEMBRE, DE TAXES PER INSPECCIONS I CONTROLS SANITARIS D'ANIMALS I ELS SEUS PRODUCTES
Article 22. Es modifica l'article 7 de la Llei 10/1997, de 16 de desembre, de Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus productes en els termes següents:
"Article 7. Quota tributària de la taxa per inspeccions i controls sanitaris de carns fresques, carns d'aus de corral i carns de conill i caça.
1. La quota tributària s'exigirà al contribuent per cada una de les operacions relatives al:
- Sacrifici d'animals.
- Operacions d'especejament.
- Control de l'emmagatzemament.
No obstant això, quan concórreguen en un mateix establiment les operacions de sacrifici, especejament i emmagatzemament, l'import total de la taxa a percebre comprendrà el de les quotes de les tres fases acumulades en la forma prevista en l'article 8.
2. En les operacions de sacrifici realitzades en escorxadors les quotes es liquidaran en funció del nombre d'animals sacrificats, i a este efecte s'aplicaran les tarifes següents:
Carn de vaquí:
Vaquins pesats: 5 euros per animal.
Vaquins joves: 2 euros per animal.
Carn de solípedes/èquids: 3 euros per animal.
Carn de porcí:
Animals de menys de 25 Kg en canal: 0,50 euros per animal.
Animals de pes igual o superior a 25 Kg en canal: 1 euro per animal.
Carn d'oví i de caprí:
Animals de menys de 12 Kg en canal: 0,15 euros per animal.
Animals de pes igual o superior a 12 Kg en canal: 0,25 euros per animal.
Carn d'aus i conills:
Aus del gènere Gallus i pintades: 0,005 euros per animal.
Ànecs i oques: 0,01 euros per animal.
Titots: 0,025 euros per animal.
Carn de conill de granja: 0,005 euros per animal.
3. Per als controls a realitzar en sales d'especejament, inclòs l'etiquetatge i marcatge de peces obtingudes de les canals, la quota es determinarà en funció del nombre de tones sotmeses a l'operació d'especejament, prenent-se com a referència el pes real de la carn abans d'especejar, inclosos els ossos, i s'aplicaran les tarifes següents:
Per tona de carn:
De vaquí, porcí, solípede/equí, oví i caprí: 2 euros.
D'aus i conills de granja: 1,50 euros.
De caça silvestre i de cria:
De caça menor de ploma i pèl: 1,50 euros.
De ratites (estruç, emú, nyandú): 3 euros.
De verros i remugants: 2 euros.
4. Per als controls a realitzar en establiments de transformació de la caça la quota es determinarà en funció del nombre d'animals sotmesos a operacions de transformació, i a este efecte s'aplicaran les tarifes següents:
Caça menor de ploma: 0,005 euros per animal.
Caça menor de pèl: 0,01 euros per animal.
Ratites: 0,50 euros per animal.
Mamífers terrestres:
Verros: 1,50 euros per animal.
Remugants: 0,50 euros per animal.
5. Per a les operacions d'emmagatzemament la quota es determinarà en funció del nombre de tones sotmeses a les operacions de control d'emmagatzemament, i a este efecte s'aplicarà la tarifa d'1,50 euros per tona."
CAPÍTOL III.
DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 13/1997, DE 23 DE
DESEMBRE, DE LA GENERALITAT, PER LA QUAL ES
REGULA EL TRAM AUTONÒMIC DE L'IMPOST
SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES
FÍSIQUES I RESTANTS TRIBUTS CEDITS
Article 23. Es modifica l'article segon de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
"Article segon. Escala autonòmica.
L'escala autonòmica de tipus de gravamen aplicable a la base liquidable general, d'acord amb el que establix la normativa estatal reguladora de l'impost, serà la següent:

Base liquidable
-
Fins a Euros Quota íntegra
-
Euros Resta base
liquidable
-
Fins a Euros Tipus aplicable
-
Percentatge
0 0 17.707,20 8,24
17.707,20 1.459,07 15.300,00 9,65
33.007,20 2.935,52 20.400,00 12,81
53.407,20 5.548,76 En endavant 15,85
Article 24. Es modifica l'apartat u de l'article tercer de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
"Article tercer. Quotes autonòmiques.
U. La quota íntegra autonòmica del contribuent serà la suma de les quanties resultants d'aplicar, a la base liquidable general, l'escala de tipus de gravamen a què es referix l'article anterior, i a la base liquidable de l'estalvi, el tipus de gravamen de l'estalvi a què es referix la normativa estatal reguladora de l'impost."
Article 25. Es modifiquen els apartats un, dos i tres de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
"Article quart. Deduccions autonòmiques.
U. Conforme al que disposa la lletra c) de l'apartat dos de l'article tercer, les deduccions autonòmiques són les següents:
a) Per naixement o adopció, durant el període impositiu, d'un fill: 265 euros per cada fill nascut o adoptat, sempre que este complisca, al seu torn, els altres requisits que donen dret a l'aplicació del mínim corresponent per descendents establit per la normativa estatal reguladora de l'impost.
Esta deducció podrà ser aplicada també en els dos exercicis posteriors al del naixement o adopció sempre que la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no siga superior a 27.245 euros, en tributació individual, o a 44.074 euros, en tributació conjunta.
Quan ambdós progenitors o adoptants tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.
L'aplicació d'esta deducció resultarà compatible amb la de les recollides en les lletres b), c) i d) d'este apartat u.
b) Per naixement o adopció múltiples, durant el període impositiu, com a conseqüència de part múltiple o de dos o més adopcions constituïdes en la mateixa data: 220 euros, sempre que els fills nascuts o adoptats complisquen, al seu torn, els altres requisits que donen dret a l'aplicació del mínim corresponent per descendents establit per la normativa estatal reguladora de l'impost.
Quan ambdós progenitors o adoptants tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.
L'aplicació d'esta deducció resultarà compatible amb la de les recollides en les lletres a), c) i d) d'este apartat u.
c) Per naixement o adopció, durant el període impositiu, d'un fill discapacitat físic o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, o psíquic, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, sempre que este complisca, al seu torn, els altres requisits que donen dret a l'aplicació del mínim corresponent per descendents establit per la normativa estatal reguladora de l'impost, la quantitat que pertoque entre les següents:
? 220 euros, quan siga l'únic fill que patisca la dita discapacitat.
? 270 euros, quan el fill, que patisca discapacitat tinga, almenys, un germà discapacitat físic o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, o psíquic, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100.
Quan ambdós progenitors o adoptants tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.
L'aplicació d'esta deducció resultarà compatible amb les recollides en les lletres a), b) i d) d'este apartat u.
d) Per tindre, en la data de la meritació de l'impost, el títol de família nombrosa, expedit per l'òrgan competent de la Generalitat, de l'Estat o d'altres comunitats autònomes, la quantitat que pertoque entre les següents:
- 200 euros, quan es tracte de família nombrosa de categoria general.
- 455 euros, quan es tracte de família nombrosa de categoria especial.
Així mateix, tindran dret a esta deducció aquells contribuents que, reunint les condicions per a l'obtenció del títol de família nombrosa en la data de la meritació de l'impost, hagen presentat, abans d'esta, sol·licitud davant de l'òrgan competent per a l'expedició del dit títol. En este cas, si es denega la sol·licitud presentada, el contribuent haurà d'ingressar la quantitat deduïda indegudament, junt amb els interessos de demora corresponents, en la forma establida per la normativa estatal reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
Les condicions necessàries per a la consideració de família nombrosa i la seua classificació per categories es determinaran d'acord amb el que establix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses.
Esta deducció es practicarà pel contribuent amb qui convisquen la resta de membres de la família que originen el dret a la deducció. Quan més d'un contribuent tinga dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.
L'aplicació d'esta deducció resulta compatible amb la de les recollides en les lletres a), b) i c) d'este apartat u.
e) Per les quantitats destinades, durant el període impositiu, a la custòdia no ocasional en guarderies i centres de primer cicle d'educació infantil, de fills menors de 3 anys: el 15 per 100 de les quantitats satisfetes, amb un màxim de 265 euros per cada fill menor de 3 anys inscrit en les dites guarderies o centres d'educació infantil.
Seran requisits per a la pràctica d'esta deducció els següents:
1r. Que els pares que convisquen amb el menor exercisquen activitats per compte propi o d'altri per les quals perceben rendiments del treball o d'activitats econòmiques.
2n. Que la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no siga superior a 27.245 euros, en tributació individual, o a 44.074 euros, en tributació conjunta.
Quan dos contribuents tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.
El límit d'esta deducció es prorratejarà pel nombre de dies del període impositiu en què el fill siga menor de tres anys.
f) Per conciliació del treball amb la vida familiar: 410 euros per cada fill major de tres anys i menor de cinc anys.
Esta deducció correspondrà exclusivament a la mare i seran requisits per al seu gaudi:
1r. Que els fills que generen el dret a la seua aplicació donen dret, al seu torn, a l'aplicació del mínim corresponent per descendents establit per la normativa estatal reguladora de l'impost.
2n. Que la mare realitze una activitat per compte propi o d'altri per la qual estiga donada d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.
La deducció es calcularà de forma proporcional al nombre de mesos en què es complisquen els requisits anteriors, i a este esfecte s'entendrà que:
a) La determinació dels fills que donen dret a l'aplicació de la deducció es realitzarà d'acord amb la seua situació l'últim dia de cada mes.
b) El requisit d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat es complix els mesos en què esta situació es produïsca en qualsevol dia del mes.
La deducció tindrà com a límit per a cada fill les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i mutualitats de caràcter alternatiu meritades en cada període impositiu, i que, a més, ho hagueren sigut des del dia en què el menor complisca els tres anys i fins al dia anterior al que complisca els cinc anys.
A efectes del càlcul d'este límit es computaran les cotitzacions i quotes pels seus imports íntegres, sense prendre en consideració les bonificacions que puguen correspondre.
En els supòsits d'adopció, la deducció es podrà practicar, amb independència de l'edat del menor, durant el quart i cinqué anys següents a la data de la inscripció en el Registre Civil.
En cas de defunció de la mare, o quan la guàrdia i custòdia s'atribuïsca de forma exclusiva al pare, este tindrà dret a la pràctica de la deducció pendent, sempre que complisca els altres requisits previstos per a l'aplicació de la present deducció.
Quan hi haja diversos contribuents amb dret a l'aplicació d'esta deducció respecte a un mateix fill, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.
g) Per a contribuents discapacitats, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, d'edat igual o superior a 65 anys: 175 euros per cada contribuent.
En tot cas, no pertocarà esta deducció si, com a conseqüència de la situació de discapacitat prevista en el paràgraf anterior, el contribuent percep algun tipus de prestació que, d'acord amb el que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, s'hi trobe exempta.
La determinació de les circumstàncies personals que s'han de tindre en compte als efectes d'esta deducció es realitzarà tenint en compte la situació existent en la data de meritació de l'impost.
h) Per ascendents majors de 75 anys, i per ascendents majors de 65 anys que siguen discapacitats físics o sensorials, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, o discapacitats psíquics, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, quan, en ambdós casos, convisquen amb el contribuent i no tinguen rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros: 175 euros per cada ascendent en línia directa per consanguinitat, afinitat o adopció, sempre que la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no siga superior a 27.245 euros, en tributació individual, o a 44.074 euros, en tributació conjunta.
Per a l'aplicació d'esta deducció s'hauran de tindre en compte les regles següents:
1r. Quan dos o més contribuents tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció respecte dels mateixos ascendents el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.
No obstant això, quan els contribuents tinguen distint grau de parentiu amb l'ascendent, l'aplicació de la deducció correspondrà als de grau més pròxim, llevat que estos no tinguen rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, i en este cas correspondrà als del grau següent.
2n. No pertocarà l'aplicació d'esta deducció quan els ascendents que generen el dret a esta presenten declaració per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques amb rendes superiors a 1.800 euros.
3r. La determinació de les circumstàncies personals i familiars que s'han de tindre en compte es realitzarà tenint en compte la situació existent en la data de meritació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. No obstant això, serà necessari que els ascendents convisquen amb el contribuent, almenys la meitat del període impositiu.
Entre altres casos, es considerarà que conviuen amb el contribuent els ascendents discapacitats que, depenent d'ell, siguen internats en centres especialitzats.
i) Per la realització per un dels cònjuges de la unitat familiar de labors no remunerades en la llar: 150 euros.
S'entendrà que un dels cònjuges realitza estes labors quan en una unitat familiar integrada pels cònjuges no separats legalment i, si n'hi ha, pels fills menors, a excepció dels que, amb el consentiment dels seus pares, visquen independents d'estos, i pels fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada, només un dels seus membres perceba rendiments del treball o de les activitats econòmiques.
Seran requisits per al gaudi d'esta deducció:
1r. Que la suma de les bases liquidables de la unitat familiar no siga superior a 27.245 euros.
2n. Que cap dels membres de la unitat familiar obtinga guanys patrimonials, rendiments íntegres del capital mobiliari o immobiliari, que en conjunt superen els 350 euros, ni li siguen imputades rendes immobiliàries.
3r. Que els cònjuges tinguen dos o més descendents que donen dret a l'aplicació del mínim per descendents establit per la normativa estatal reguladora de l'impost.
j) Per quantitats satisfetes en el període impositiu per l'adquisició o rehabilitació de la vivenda que constituïsca o vaja a constituir la residència habitual del contribuent, sempre que per a estes inversions s'utilitze finançament alié i sense perjudici del que pertoque per aplicació del que desposa l'article tercer bis d'esta llei, els percentatges de deducció següent:
1r) Dins dels dos anys següents a l'adquisició o rehabilitació, el 3,3 %.
2n) Després dels dos anys següents a l'adquisició o rehabilitació, l'1,65 %.
A estos efectes, caldrà ajustar-se als conceptes de vivenda habitual i d'adquisició i rehabilitació de vivenda recollits en la normativa estatal reguladora de l'impost. No obstant això, esta deducció no s'aplicarà a les quantitats destinades a la construcció o ampliació de la vivenda ni a les dipositades en compte vivenda.
La base màxima d'esta deducció serà de 4.507,59 euros anuals i estarà constituïda per les quantitats satisfetes per a l'adquisició o rehabilitació de la vivenda, incloses les despeses originades per esta adquisició o rehabilitació que hagen anat a càrrec de l'adquirent, així com el principal amortitzat, els interessos, el cost dels instruments de cobertura del risc de tipus d'interés variable dels préstecs hipotecaris regulats en l'article dinou de la Llei 36/2003, d'11 de novembre, de mesures de reforma econòmica, i la resta de despeses derivades del finançament alié. En cas d'aplicació dels instruments de cobertura esmentats, els interessos satisfets pel contribuent es minoraran en les quantitats obtingudes per l'aplicació de l'instrument mencionat.
Queden excloses de la base de deducció les quantitats invertides següents:
a) Les que no superen les quantitats invertides en vivendes habituals anteriors, en la mesura que hagen sigut objecte de la deducció estatal per inversió en vivenda habitual o de la present deducció.
b) Les que no superen l'import del guany patrimonial exempt per reinversió conforme a la normativa estatal reguladora de l'impost.
Per a l'aplicació d'esta deducció s'entendrà que s'utilitza finançament alié quan hi concórreguen els requisits següents:
a) Que l'import finançat del valor d'adquisició o rehabilitació de la vivenda supose, almenys, un 50 per cent d'este valor. En el cas de reinversió per alienació de la vivenda habitual el percentatge del 50 per cent s'entendrà referit a l'excés d'inversió que corresponga.
b) Que durant els tres primers anys no s'amortitzen quantitats que superen en el seu conjunt el 40 per cent de l'import total sol·licitat.
Esta deducció només serà aplicable a les adquisicions o rehabilitacions de vivenda realitzades des del 20 de gener de 2006, inclusivament.
L'aplicació d'esta deducció resultarà compatible amb la de les recollides en les lletres k) i l) d'este apartat u.
k) Per quantitats destinades a la primera adquisició de la seua vivenda habitual per contribuents d'edat igual o inferior a 35 anys a la data de meritació de l'impost: el 5 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per la primera adquisició de vivenda que constituïsca o vaja a constituir la residència habitual del contribuent, llevat de la part d'estes corresponent a interessos. A estos efectes, caldrà ajustar-se al concepte de vivenda habitual i de la seua adquisició recollit en la normativa estatal reguladora de l'impost.
Per a la pràctica d'esta deducció es requerirà que la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi no siga superior a dues vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), corresponent al període impositiu.
L'aplicació d'esta deducció resultarà compatible amb la de les recollides en les lletres j) i l) d'este apartat u.
l) Per quantitats destinades a l'adquisició de vivenda habitual per discapacitats físics o sensorials, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, o psíquics, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100: el 5 per 100 de les quantitats satisfetes, durant el període impositiu, per l'adquisició de la vivenda que constituïsca o vaja a constituir la residència habitual del contribuent, llevat de la part d'estes corresponent a interessos. A estos efectes, caldrà ajustar-se al concepte de vivenda habitual i de la seua adquisició recollit en la normativa estatal reguladora de l'impost.
Per a la pràctica d'esta deducció es requerirà que la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi no siga superior a dues vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), corresponent al període impositiu.
L'aplicació d'esta deducció resultarà compatible amb la de les recollides en les lletres j) i k) d'este apartat u.
m) Per quantitats destinades a l'adquisició o rehabilitació de vivenda habitual, procedents d'ajudes públiques: 100 euros per cada contribuent, sempre que este haja efectivament destinat, durant el període impositiu, a l'adquisició o rehabilitació de la vivenda que constituïsca o vaja a constituir la seua residència habitual, quantitats procedents d'una subvenció amb este fi concedida per la Generalitat, a càrrec del seu propi pressupost o al de l'Estat. A estos efectes: 1) Caldrà ajustar-se al concepte de vivenda habitual i de la seua adquisició i rehabilitació recollit en la normativa estatal reguladora de l'impost; 2) Les quantitats mencionades s'entendran efectivament destinades a l'adquisició o rehabilitació d'acord amb les regles d'imputació temporal d'ingressos establides en la normativa estatal reguladora de l'impost. A estos mateixos efectes, la rehabilitació haurà de ser qualificada com a actuació protegible, de conformitat amb la normativa reguladora d'este tipus d'actuacions vigent en cada moment. En cap cas podran ser beneficiaris d'esta deducció els contribuents que s'hagen aplicat per les dites quantitats procedents d'ajudes públiques alguna de les deduccions previstes en les lletres j), k) i l) d'este mateix apartat.
n) Per arrendament de la vivenda habitual, sobre les quantitats satisfetes en el període impositiu:
- El 15 per 100, amb el límit de 450 euros.
- El 20 per 100, amb el límit de 600 euros, si l'arrendatari té una edat igual o inferior a 35 anys. El mateix percentatge de deducció resultarà aplicable, amb idèntic límit, si l'arrendatari és discapacitat físic o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, o psíquic, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100.
- El 25 per 100, amb el límit de 750 euros, si l'arrendatari té una edat igual o menor de 35 anys i, a més, és discapacitat físic o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, o psíquic, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100.
Seran requisits per al gaudi d'esta deducció els següents:
1r. Que es tracte de l'arrendament de la vivenda habitual del contribuent, ocupada efectivament per ell mateix, sempre que la data del contracte siga posterior al 23 d'abril de 1998 i la seua duració siga igual o superior a un any. A estos efectes, caldrà ajustar-se al concepte de vivenda habitual recollit es la normativa estatal reguladora de l'impost.
2n. Que s'haja constituït el dipòsit de la fiança a què es referix l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, a favor de la Generalitat.
3r. Que, durant almenys la meitat del període impositiu, ni el contribuent ni cap dels membres de la seua unitat familiar siguen titulars, del ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi, d'una altra vivenda distant a menys de 100 quilòmetres de la vivenda arrendada.
4t. Que el contribuent no tinga dret pel mateix període impositiu a cap deducció per inversió en vivenda habitual, a excepció de la corresponent a les quantitats dipositades en comptes vivenda.
5é. Que la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no siga superior a 27.245 euros, en tributació individual, o a 44.074 euros, en tributació conjunta.
Esta deducció resultarà compatible amb la recollida en la lletra o) d'este apartat.
El límit d'esta deducció es prorratejarà pel nombre de dies en què romanga vigent l'arrendament dins del període impositiu i en què es complisquen les circumstàncies personals requerides per a l'aplicació dels distints percentatges de deducció.
o) Per l'arrendament d'una vivenda, com a conseqüència de la realització d'una activitat, per compte propi o d'altri, en municipi diferent d'aquell en què el contribuent residia amb anterioritat: el 10 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu, amb el límit de 200 euros.
Per a tindre dret al gaudi d'esta deducció serà necessari el compliment dels requisits següents:
1r. Que la vivenda arrendada, radicada en la Comunitat Valenciana, diste més de 100 quilòmetres d'aquella en què el contribuent residia immediatament abans de l'arrendament.
2n. Que s'haja constituït el dipòsit de la fiança a què es referix l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, a favor de La Generalitat.
3r. Que les quantitats satisfetes en concepte d'arrendament no siguen retribuïdes per l'ocupador.
4t. Que la base liquidable no siga superior a 27.245 euros, en tributació individual, o a 44.074 euros, en tributació conjunta.
Esta deducció resultarà compatible amb la recollida en la lletra n) d'este apartat.
El límit d'esta deducció es prorratejarà pel nombre de dies en què romanga vigent l'arrendament dins del periode impositiu.
p) Per quantitats destinades a inversions per a l'aprofitament de fonts d'energia renovables en la vivenda habitual: el 5 per 100 de les quantitats invertides pel contribuent en l'adquisició d'instal·lacions o equips destinats a alguna de les finalitats que s'indiquen a continuació, en el marc de programes, convenis o acords amb l'administració competent en matèria mediambiental, la qual haurà d'expedir la certificació acreditativa que esta inversió s'ajusta a les condicions establides en aquells, sempre que estes finalitats no constituïsquen l'exercici d'una activitat econòmica de conformitat amb la normativa estatal reguladora de l'impost:
1) Aprofitament de l'energia solar o eòlica per a la seua transformació en calor o electricitat.
2) Aprofitament, com a combustible, de residus sòlids urbans o de biomassa procedent de residus d'indústries agrícoles i forestals i de cultius energètics per a la seua transformació en calor o electricitat.
3) Tractament de residus biodegradables procedents d'explotacions ramaderes, d'estacions depuradores d'aigües residuals, d'efluents industrials o de residus sòlids urbans per a la seua transformació en biogàs.
4) Tractament de productes agrícoles, forestals o olis usats per a la seua transformació en biocarburants (bioetanol o biodiesel).
La base màxima d'esta deducció serà de 4.100 euros anuals i estarà constituïda per les quantitats invertides, incloses les despeses originades que hagen anat a càrrec de l'adquirent i, en el cas de finançament alié, l'amortització i les altres despeses d'este, a excepció dels interessos. La part de la inversió finançada amb subvencions públiques no donarà dret a deducció.
A estos efectes, caldrà ajustar-se al concepte de vivenda habitual contingut en la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
q) Per donacions amb finalitat ecològica: el 20 per 100 de les donacions efectuades durant el període impositiu en favor de qualsevol de les entitats següents:
1) La Generalitat i les corporacions locals de la Comunitat Valenciana. A estos efectes, quan la donació consistisca en diners les quantitats rebudes quedaran afectes en el pressupost del donatari al finançament de programes de despesa que tinguen com a objecte la defensa i conservació del medi ambient. D'acord amb això, en l'estat de despeses del pressupost de cada exercici es consignarà crèdit en estos programes per un import com a mínim igual al de les donacions percebudes durant l'exercici immediatament anterior.
2) Les entitats públiques dependents de qualsevol de les administracions territorials mencionades en el número 1) anterior l'objecte social de les quals siga la defensa i conservació del medi ambient. Les quantitats rebudes per estes entitats quedaran sotmeses a les mateixes regles d'afectació recollides en l'esmentat número 1).
3) Les entitats sense fins lucratius regulades en els apartats a) i b) de l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que el seu fi exclusiu siga la defensa del medi ambient i es troben inscrites en els corresponents registres de la Comunitat Valenciana.
r) Per donacions relatives al Patrimoni Cultural Valencià.
1. El 10 per 100 de les donacions pures i simples efectuades durant el període impositiu de béns que, formant part del Patrimoni Cultural Valencià, es troben inscrits en l'Inventari General del patrimoni mencionat, d'acord amb la normativa legal autonòmica vigent, sempre que es realitzen a favor de qualsevol de les entitats següents: 1) La Generalitat i les corporacions locals de la Comunitat Valenciana; 2) Les entitats públiques de caràcter cultural dependents de qualsevol de les administracions territorials mencionades en el número 1) anterior; 3) Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana; 4) Les entitats sense fins lucratius regulades en els apartats a) i b) de l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que perseguisquen fins de naturalesa exclusivament cultural i es troben inscrites en els corresponents registres de la Comunitat Valenciana.
2. El 5 per 100 de les quantitats dineràries donades a qualsevol de les entitats a què es referix el número 1 anterior per a la conservació, reparació i restauració dels béns que, formant part del Patrimoni Cultural Valencià, es troben inscrits en el seu Inventari General. A estos efectes, quan el donatari siga alguna de les entitats previstes en els apartats 1), 2) i 3) del número 1 mencionat les quantitats rebudes quedaran afectes, en els mateixos termes recollits en l'apartat 1) de la lletra q) anterior, al finançament de programes de despeses que tinguen com a objecte la conservació, reparació i restauració d'obres d'art i, en general, de béns amb valor històric, artístic o cultural.
3. El 5 per 100 de les quantitats destinades pels titulars de béns pertanyents al Patrimoni Cultural Valencià inscrits en el seu Inventari General a la conservació, reparació i restauració dels béns mencionats.
s) Per donacions destinades al foment de la Llengua Valenciana: el 10 per 100 de les donacions efectuades durant el període impositiu en favor de les entitats següents:
1) La Generalitat i les corporacions locals de la Comunitat Valenciana. A estos efectes, quan la donació consistisca en diners les quantitats rebudes quedaran afectes en el pressupost del donatari al finançament de programes de despesa que tinguen com a objecte el foment de la Llengua Valenciana. D'acord amb això, en l'estat de despeses del pressupost de cada exercici es consignarà crèdit en estos programes per un import com a mínim igual al de les donacions percebudes durant l'exercici immediatament anterior.
2) Les entitats públiques dependents de qualsevol de les administracions territorials mencionades en el número 1) anterior l'objecte social de les quals siga el foment de la Llengua Valenciana. Les quantitats rebudes per estes entitats quedaran sotmeses a les mateixes regles d'afectació recollides en el número 1) mencionat.
3) Les entitats sense fins lucratius regulades en els apartats a) i b) de l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que el seu fi exclusiu siga el foment de la Llengua Valenciana i es troben inscrites en els corresponents registres de la Comunitat Valenciana.
Dos. L'aplicació de les deduccions recollides en les lletres j), k), l) m) i p) de l'apartat u precedent requerirà que l'import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període impositiu excedisca del valor que done la seua comprovació al començament d'este, en, almenys, la quantia de les inversions realitzades. A estos efectes, no es computaran els increments o les disminucions de valor experimentats durant el període impositiu esmentat pels béns que al final d'este continuen formant part del patrimoni del contribuent. Així mateix, la base de la deducció a què es referix el número 3 de la lletra r) de l'apartat u mencionat no podrà superar el 20 per 100 de la base liquidable del contribuent.
Tres. Per a tindre dret a les deduccions previstes en la lletra q), en els números 1 i 2 de la lletra r) i en la lletra s), totes elles de l'apartat u anterior, s'haurà d'acreditar l'efectivitat de la donació efectuada, així com el valor d'esta, per mitjà de certificació expedida per l'entitat donatària en què, a més del número d'identificació fiscal i de les dades d'identificació personal del donant i de l'entitat donatària, es facen constar els punts següents:
1) Data i import del donatiu, quan este siga dinerari.
2) Document públic o un altre document autèntic acreditatiu de l'entrega del bé donat, quan es tracte de donacions en espècie. En relació amb les donacions a què es referix el número 1 de la lletra r) serà menció inexcusable del document el número d'identificació que en l'inventari general del patrimoni cultural valencià corresponga al bé donat.
3) Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació. En qualsevol cas, la revocació de la donació determinarà l'obligació d'ingressar les quotes corresponents als beneficis gaudits en el període impositiu en què la dita revocació es produïsca, més els interessos de demora que pertoquen, en la forma establida per la normativa estatal reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
4) Menció expressa que l'entitat donatària es troba inclosa entre les regulades en els apartats a) i b) de l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, quan la donació s'efectue a favor de les entitats a què es referixen l'apartat 3) de la lletra q), l'apartat 4) del número 1 de la lletra r) i l'apartat 3) de la lletra s).
Sense perjuí d'això, tractant-se de donacions en espècie, a la certificació esmentada s'haurà d'adjuntar una altra acreditativa del valor dels béns donats, l'expedició de la qual correspondrà a la conselleria competent en cada cas per raó de l'objecte o finalitat de la donació"
Article 26. Se suprimix l'apartat quatre de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de La Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits.
Article 27. Es modifica l'article sisé de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de La Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
"Article sisé. Escala autonòmica de l'impost.
L'escala autonòmica de tipus de gravamen aplicable a la base liquidable general, corresponent a la unitat familiar els membres de la qual hagen optat per la tributació conjunta, serà l'establida en l'article segon de la present llei."
Article 28. Es modifica l'apartat dos de l'article seté de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
"Dos. A efectes de l'apartat anterior, i sense perjuí del que disposa el paràgraf segon de la lletra a), en el punt 2n de la lletra e), en el paràgraf primer de la lletra h), en el punt 1r de la lletra i), en el paràgraf segon de la lletra k), en el paràgraf segon de la lletra l), en el punt 5é de la lletra n) i en el punt 4t de la lletra o) de l'apartat u de l'article quart d'esta llei, pel que fa a les deduccions autonòmiques, s'imputaran a la unitat familiar aquelles que hagen correspost als seus distints membres si estos han optat per la tributació individual, tenint en compte per a això les regles d'individualització dels distints components de renda continguts en la normativa estatal reguladora de l'impost."
Article 29. Es modifica l'article vuité de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de La Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
"Article vuité. Mínim exempt.
La base imposable dels subjectes passius per obligació personal de l'impost que residisquen habitualment a la Comunitat Valenciana es reduirà, en concepte de mínim exempt, amb caràcter general, en 150.000 euros i, en el cas que el subjecte passiu siga una persona discapacitada física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per cent, o discapacitada psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent, en 250.000 euros.
A estos efectes, caldrà ajustar-se al concepte de residència habitual previst en l'apartat u de l'article primer d'esta llei."
Article 30. Es modifiquen els apartats 1r, 2n i 3r de l'article deu bis de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de La Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
"1r) La que pertoque de les següents:
- Adquisicions per fills o adoptats menors de 21 anys, que tinguen un patrimoni preexistent de fins a 2.000.000 d'euros: 40.000 euros, més 8.000 euros per cada any menys de 21 que tinga el donatari, sense que la reducció puga excedir de 96.000 euros.
- Adquisicions per fills o adoptats de 21 o més anys i per pares o adoptants, que tinguen un patrimoni preexistent, en tots els casos, de fins a 2.000.000 d'euros: 40.000 euros.
- Adquisicions per néts, que tinguen un patrimoni preexistent de fins a 2.000.000 d'euros, sempre que el seu progenitor, que era fill del donant, haja mort amb anterioritat al moment de la meritació: 40.000 euros, si el nét té 21 o més anys, i 40.000 euros, més 8.000 euros per cada any menys de 21 que tinga el nét, sense que, en este últim cas, la reducció puga excedir de 96.000 euros.
- Adquisicions per avis, que tinguen un patrimoni preexistent de fins a 2.000.000 d'euros, sempre que el seu fill, que era progenitor del donant, haja mort amb anterioritat al moment de la meritació: 40.000 euros.
Als efectes dels límits de reducció esmentats, es tindrà en compte la totalitat de les adquisicions lucratives inter vivos provinents del mateix donant, efectuades en els cinc anys immediatament anteriors al moment de la meritació.
No s'aplicarà esta reducció en els supòsits següents:
a) Quan qui transmeta haja tingut dret a la reducció en la transmissió dels mateixos béns o d'altres fins a un valor equivalent, efectuada en els deu anys immediatament anteriors al moment de la meritació.
b) Quan el subjecte passiu haja efectuat, en els deu anys immediatament anteriors al moment de la meritació, una transmissió, a un donatari diferent de l'ara donant, d'altres béns fins a un valor equivalent, a la que igualment resulte d'aplicació la reducció.
No obstant això, en el supòsit a) del paràgraf anterior, quan es tracte de donacions de béns diferents, i en el supòsit b) del paràgraf esmentat, sobre l'excés del valor equivalent d'allò que s'ha donat, si n'hi ha, procedirà una reducció l'import de la qual serà igual al resultat de multiplicar l'import màxim de la reducció que pertoque dels establits en el primer paràgraf d'este apartat, amb el límit de la base imposable, pel quocient resultant de dividir l'excés del valor equivalent pel valor total de la donació.
Als efectes del càlcul del valor equivalent esmentat en les donacions de béns diferents i del valor d'allò que s'ha donat en cada una d'estes, es tindrà en compte la totalitat de les transmissions lucratives inter vivos realitzades a favor d'un mateix donatari dins del termini previst en els dos supòsits del paràgraf tercer del present apartat.
Als efectes del que disposa el paràgraf tercer d'este apartat, en els supòsits de transmissions efectuades en unitat d'acte s'entendrà efectuada en primer lloc:
a) Quan hi haja transmissions en la línia ascendent i descendent, l'efectuada en la línia descendent.
b) Quan les transmissions siguen totes en la línia descendent, aquella en què l'adquirent pertanga a la generació més antiga.
c) Quan les transmissions siguen totes en la línia ascendent, aquella en què l'adquirent pertanga a la generació més recent.
A estos efectes, s'entén que els pares o adoptants, amb independència de la seua edat, pertanyen a una generació més antiga que els seus fills o adoptats i estos a una més recent que la d'aquells, i així successivament en les línies ascendent i descendent.
Quan es produïsca l'exclusió total o parcial de la reducció corresponent en una determinada donació, per aplicació del que disposa el paràgraf tercer del present apartat, en la donació següent realitzada a distint donatari també es considerarà com excés, als efectes del que establix el paràgraf quart d'este apartat, la part de la donació actual de valor equivalent amb la que haja patit la dita exclusió en la donació anterior.
Per a l'aplicació de la reducció a què es referix el present apartat, s'exigiran, a més, els requisits següents:
a) Que el donatari tinga la seua residència habitual a la Comunitat Valenciana a la data de la meritació.
b) Que l'adquisició s'efectue en document públic.
2n) En les adquisicions per persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, i amb discapacitat psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent, s'aplicarà una reducció a la base imposable de 240.000 euros.
Quan l'adquisició s'efectue per persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, que siguen pares, adoptants, fills o adoptats del donant, s'aplicarà una reducció de 120.000 euros. La mateixa reducció, amb els mateixos requisits de discapacitat, resultarà aplicable als néts, sempre que el seu progenitor, que era fill del donant, haja mort amb anterioritat al moment de la meritació, i als avis, sempre que el seu fill, que era progenitor del donant, haja mort amb anterioritat al moment de la meritació.
Als efectes dels límits de reducció esmentats, es tindrà en compte la totalitat de les transmissions lucratives inter vivos realitzades en favor del mateix donatari en els últims cinc anys immediatament anteriors a la data de la meritació.
En ambdós casos, l'aplicació d'estes reduccions resultarà compatible amb la de les reduccions que puguen correspondre en virtut del que disposa l'apartat 1r) d'este article.
3r) En el supòsit de transmissió d'una empresa individual agrícola a favor dels fills o adoptats o, quan no hi haja fills o adoptats, dels pares o adoptants del donant, la base imposable de l'impost es reduirà en el 95 per 100 del valor net dels elements patrimonials afectes a l'empresa transmesa, sempre que es complisquen, simultàniament, els requisits següents: 1) Que l'activitat no constituïsca la principal font de renda del donant; 2) Que el donant haja exercit la dita activitat de forma habitual, personal i directa; 3) Que l'empresa, per esta via adquirida, es mantinga en el patrimoni de l'adquirent durant els cinc anys següents a la donació, llevat que aquell mora dins d'este termini.
Esta mateixa reducció s'aplicarà als néts, amb els mateixos requisits, sempre que el seu progenitor, que era fill del donant, haja mort amb anterioritat al moment de la meritació.
En el cas que el donant es trobe jubilat de l'activitat empresarial agrícola en el moment de la donació, la dita activitat haurà d'haver-se exercit de forma habitual, personal i directa pel donatari. En este cas, la reducció s'aplicarà únicament al donatari que exercisca l'activitat i que complisca els altres requisits establits amb caràcter general. Si, en el moment de la jubilació, el donant ha complit els 65 anys, la reducció aplicable serà la general del 95 per 100, i serà del 90 per 100 si, en aquell moment, el causant té entre 60 i 64 anys complits.
En cas de no complir-se el requisit a què es referix l'epígraf 3) del primer paràgraf d'este apartat s'haurà de pagar la part de l'impost que s'ha deixat d'ingressar com a conseqüència de la reducció practicada, així com els seus interessos de demora."
Article 31. U. Es modifica l'apartat c) de l'article dotze bis de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de La Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
"c) Amb un límit de 420.000 euros, les adquisicions inter vivos efectuades pels pares, adoptants, fills o adoptats del donant, que tinguen, en tots els casos, un patrimoni preexistent de fins a 2.000.000 d'euros i la seua residència habitual a la Comunitat Valenciana a la data de la meritació de l'impost. La mateixa bonificació, amb el mateix límit i requisits, s'aplicarà als néts, sempre que el seu progenitor, que era fill del donant, haja mort amb anterioritat al moment de la meritació, i als avis, sempre que el seu fill, que era progenitor del donant, haja mort amb anterioritat al moment de la meritació.
Als efectes del límit de bonificació, es tindrà en compte la totalitat de les adquisicions lucratives inter vivos provinents del mateix donant, en els cinc anys immediatament anteriors a la data de la meritació.
No s'aplicarà esta bonificació en els supòsits següents:
- Quan qui transmeta haja tingut dret a la bonificació en la transmissió dels mateixos béns o d'altres fins a un valor equivalent, efectuada en els deu anys immediatament anteriors al moment de la meritació.
- Quan el subjecte passiu haja efectuat, en els deu anys immediatament anteriors al moment de la meritació, una transmissió, a donatari diferent de l'ara donant, d'altres béns fins a un valor equivalent, a la que igualment resulta d'aplicació la bonificació.
No obstant això, en el primer supòsit del paràgraf anterior, quan es tracte de donacions de béns diferents, i en el segon supòsit del paràgraf esmentat, procedirà la bonificació sobre la quota que corresponga a l'excés del valor equivalent d'allò que s'ha donat, si n'hi ha.
Als efectes del càlcul del valor equivalent esmentat en les donacions de béns diferents i del valor d'allò que s'ha donat en cada una d'estes, es tindrà en compte la totalitat de les transmissions lucratives inter vivos realitzades a favor d'un mateix donatari dins del termini previst en els dos supòsits del paràgraf tercer de la present lletra.
En els supòsits de transmissions efectuades en unitat d'acte, s'entendrà efectuada en primer lloc aquella que corresponga, de conformitat amb les regles establides en el paràgraf sisé de l'apartat 1r) de l'article deu bis d'esta llei.
Quan es produïsca l'exclusió total o parcial de la bonificació corresponent en una determinada donació, per aplicació del que disposa el paràgraf tercer d'esta lletra, en la donació següent, efectuada a distint donatari, també procedirà la bonificació en la quota corresponent a la part de la donació actual de valor equivalent amb la que haja patit la dita exclusió en la donació anterior.
Per a l'aplicació de la bonificació a què es referix el present apartat, s'exigirà, a més, que l'adquisició s'efectue en document públic."
Dos. Es modifica l'apartat d) de l'article dotze bis de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de La Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
"d) Les adquisicions inter vivos per discapacitats físics o sensorials amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100 o per discapacitats psíquics amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, que siguen pares, adoptants, fills o adoptats del donant. La mateixa bonificació, amb els mateixos requisits, s'aplicarà als néts, sempre que el seu progenitor, que era fill del donant, haja mort amb anterioritat al moment de la meritació, i als avis, sempre que el seu fill, que era progenitor del donant, haja mort amb anterioritat al moment de la meritació."
Article 32. Es modifica la lletra d) de l'apartat tres de l'article tretze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
"d) Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del subjecte passiu, el seu cònjuge, els descendents i els ascendents dels anteriors que convisquen amb ells, així com de les altres persones que vagen a habitar en la vivenda, corresponents al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut a la data de la meritació, no excedisca de 44.074 euros."
Article 33. Es modifica l'apartat quatre de l'article tretze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
"Quatre. El tipus de gravamen aplicable a les adquisicions de vivendes que vagen a constituir la vivenda habitual d'un discapacitat físic o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 1000, o psíquic, amb un grau de minusvalidesa superior o igual al 33 per 100, serà del 4 per 100, únicament per la part del bé que aquell adquirisca. A estos efectes, caldrà ajustar-se al concepte de vivenda habitual recollit en la normativa estatal reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques."
Article 34. Es modifica la lletra d) del número 2) de l'apartat u de l'article catorze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
"d) Que la suma de base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del subjecte passiu, el seu cònjuge, els descendents i els ascendents dels anteriors que convisquen amb ells, així com de les altres persones que vagen a habitar en la vivenda, corresponents al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut a la data de la meritació, no excedisca de 44.074 euros."
Article 35. Es modifica el número 3) de l'apartat u de l'article catorze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
3) "Les primeres còpies d'escriptures públiques que documenten la constitució de préstecs hipotecaris per a l'adquisició per un discapacitat físic o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 1000, o psíquic, amb un grau de minusvalidesa superior o igual al 33 per 100, de la seua vivenda habitual, únicament per la part del préstec en que aquell resulte prestatari."
Article 36. Es modifica l'apartat u de l'article quinze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
"Article quinze. Tipus i quotes
U. A efectes del que disposa l'article 42 de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, i l'apartat seté de l'article 3 del Reial Decret Llei 16/1977, de 25 de febrer, la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar s'exigirà, en cas d'explotació de màquines i aparells automàtics, en funció del tipus de màquina, conforme al quadre de tarifes següent:

Tipus de Màquina Quota anual (euros)
1. Tipus «B» (recreatives amb premi)
1.1. D'un sol jugador 3.832,86
1.2. En les que puguen intervindre dos o més jugadors, sempre que el joc de cada un d'ells siga independent del realitzat pels altres
1.2.1. De dos jugadors 2 quotes d'un jugador
1.2.2. De tres o més jugadors 6.994,30+(10% quota d'un jugador x Nre. jugadors)
2. Tipus «C» (atzar)
2.1. D'un sol jugador 5.950,50
2.2. En les que puguen intervindre dos o més jugadors, sempre que el joc de cada un d'ells siga independent del realitzat pels altres
2.2.1. De dos jugadors 2 quotes d'un jugador
2.2.2. De tres o més jugadors 10.852,62+(10% quota d'un jugador x Nre. jugadors)
En cas de modificació del preu màxim de 0,20 euros autoritzat per a la partida de màquines tipus «B», la quota tributària de 3.832,86 euros, corresponent a un jugador, s'incrementarà en 69,96 euros per cada 0,04 euros en què el nou preu màxim autoritzat excedisca de 0,20 euros. Si esta modificació es produïx després de la meritació de la taxa, els subjectes passius que exploten màquines amb permisos de data anterior a aquella en què s'autoritze la pujada hauran d'autoliquidar i ingressar la diferència de quota que pertoque en la forma i els terminis que reglamentàriament es determinen. No obstant això, la dita autoliquidació serà del 50 per 100 de la diferència mencionada si la modificació es produïx després del 30 de juny.
L'ingrés de la taxa es realitzarà en quatre pagaments fraccionats iguals, que s'efectuaran entre els dies 1 i 20 dels mesos d'abril, juliol, octubre i desembre."
Article 37. Es modifica l'article setze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
"Article setze. Tipus de Gravamen Autonòmic de l'Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs.
Els tipus de gravamen autonòmics de l'Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs seran els següents:
a) Gasolines: 24 euros per 1.000 litres.
b) Gasoil d'ús general: 12 euros per 1.000 litres.
c) Gasoil d'usos especials i de calefacció: 0 euros per 1.000 litres.
d) Fueloil: 1 euro per tona.
e) Querosé: 24 euros per 1.000 litres."
Article 38. Es modifica la disposició addicional quarta de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de La Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
"Disposició addicional quarta. Mesures fiscals relacionades amb la celebració de la XXXIII Edició de la Copa Amèrica.
U. Bonificació en la quota de l'Impost sobre el Patrimoni.
Els subjectes passius de l'Impost sobre el Patrimoni, no residents a Espanya abans de l'1 de gener de 2008, que hagen adquirit la seua residència habitual a la Comunitat Valenciana amb motiu de la celebració de la XXXIII Edició de la Copa Amèrica, i que tinguen la condició de membres de les entitats que exercixen els drets d'explotació, organització i direcció de l'esmentada Edició de la Copa Amèrica o de les entitats que constituïsquen els equips participants, es podran aplicar una bonificació del 99,99 per 100 de la quota, exclosa la part d'esta que proporcionalment corresponga als béns i drets que estiguen situats, puguen exercitar-se o hagen de complir-se en territori espanyol i que formen part del patrimoni del subjecte passiu a 31 de desembre de 2007.
Podran aplicar-se la mateixa bonificació sobre la quota, exclosa la part d'esta que proporcionalment corresponga als béns i drets que estiguen situats, puguen exercitar-se o hagen de complir-se en territori espanyol i que formen part del patrimoni del subjecte passiu a 31 de desembre de 2003, els subjectes passius de l'Impost sobre el Patrimoni, no residents a Espanya amb anterioritat a l'1 de gener de 2004, que hagen adquirit la seua residència habitual a la Comunitat Valenciana amb motiu de la celebració de la XXXII Edició de la Copa de l'Amèrica, i que tinguen la condició de membres de les entitats que exercixen els drets d'explotació, organització i direcció de la XXXIII Edició de la Copa de l'Amèrica o de les entitats que constituïsquen els equips que hi participen.
La condició de membre de les entitats assenyalades en el paràgraf anterior haurà d'acreditar-se per mitjà de la certificació que, a este efecte, expedisca el Consorci València 2009.
Dos. Bonificació en la quota de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
1. En els supòsits d'adquisició de la vivenda habitual per no residents a Espanya abans de l'1 de gener de 2008, que hagen adquirit la seua residència habitual a la Comunitat Valenciana amb motiu de la celebració de la XXXIII Edició de la Copa Amèrica i que tinguen la condició de membres de les entitats que exercixen els drets d'explotació, organització i direcció de l'esmentada Edició de la Copa Amèrica o de les entitats que constituïsquen els equips participants, es podrà aplicar una bonificació del 99,99 per 100 de la quota derivada de l'aplicació de les modalitats de transmissions patrimonials oneroses i actes jurídics documentats de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
Podran aplicar-se la mateixa bonificació en els supòsits d'adquisició de la vivenda habitual els subjectes passius de l'impost no residents a Espanya amb anterioritat a l'1 de gener de 2004, que hagen adquirit la seua residència habitual a la Comunitat Valenciana amb motiu de la celebració de la XXXII Edició de la Copa de l'Amèrica, i que tinguen la condició de membres de les entitats que exercixen els drets d'explotació, organització i direcció de la XXXIII Edició de la Copa de l'Amèrica o de les entitats que constituïsquen els equips que hi participen.
2. En els supòsits d'arrendament d'habitatge habitual que es concerte per no residents a Espanya abans de l'1 de gener de 2008, que hagen adquirit la seua residència habitual a la Comunitat Valenciana amb motiu de la celebració de la XXXIII Edició de la Copa Amèrica, i que tinguen la condició de membres de les entitats que exercixen els drets d'explotació, organització i direcció de l'esmentada Edició de la Copa Amèrica o de les entitats que constituïsquen els equips participants, es podrà aplicar una bonificació del 99,99 per 100 de la quota tributària de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, corresponent a les rendes de l'arrendament del període d'aplicació del benefici fiscal, amb el límit del resultat d'aplicar a les dites rendes el tipus mitjà efectiu de gravamen corresponent a la totalitat de les rendes que constituïxen la base imposable.
Podran aplicar-se la mateixa bonificació en els supòsits d'arrendament de la vivenda habitual els subjectes passius de l'impost no residents a Espanya amb anterioritat a l'1 de gener de 2004, que hagen adquirit la seua residència habitual a la Comunitat Valenciana amb motiu de la celebració de la XXXII Edició de la Copa de l'Amèrica, i que tinguen la condició de membres de les entitats que exercixen els drets d'explotació, organització i direcció de la XXXIII Edició de la Copa de l'Amèrica o de les entitats que constituïsquen els equips que hi participen.
3. La condició de membre de les entitats assenyalades en els punts 1 i 2 d'este apartat haurà d'acreditar-se per mitjà de la certificació que, a este efecte, expedisca el Consorci València 2009. Igualment, als efectes del que disposen els punts mencionats, caldrà ajustar-se al concepte de vivenda habitual previst en la normativa estatal reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques."
Article 39. S'afig la disposició addicional sisena a la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de La Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
"Disposició addicional sisena. Regles relatives als discapacitats. El grau de discapacitat als efectes d'esta llei s'haurà d'acreditar per mitjà del corresponent certificat expedit pels òrgans competents de la Generalitat o pels òrgans corresponents de l'Estat o d'altres comunitats autònomes.
Les disposicions específiques previstes en esta llei a favor de les persones discapacitades físiques o sensorials, amb grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, o discapacitades psíquiques, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, s'aplicaran als discapacitats la incapacitat dels quals es declare judicialment, encara que no abaste este grau.
Així mateix, les disposicions específiques previstes en esta llei a favor de les persones amb discapacitat física o sensorial, amb grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, s'aplicaran als pensionistes de la Seguretat Social que tinguen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, i en el cas dels pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servici o inutilitat."
Article 40. S'afig la disposició addicional setena a la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de La Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
"Disposició addicional setena. Mesures fiscals relacionades amb la celebració de la Volta al Món a Vela. Alacant 2008.
U. Bonificació en la quota de l'Impost sobre el Patrimoni.
1. Els subjectes passius de l'Impost sobre el Patrimoni, no residents a Espanya amb anterioritat a l'1 de gener del 2008, que hagen adquirit la seua residència habitual a la Comunitat Valenciana amb motiu de la celebració de la "Volta al Món a Vela. Alacant 2008.", i que tinguen la condició de membres de les entitats que exercixen els drets d'explotació, organització i direcció de l'esdeveniment esmentat o de les entitats que constituïsquen els equips participants, es podran aplicar una bonificació del 99,99 per 100 de la quota, exclosa la part d'esta que proporcionalment corresponga als béns i drets que estiguen situats, puguen exercitar-se o hagen de complir-se en territori espanyol i que formen part del patrimoni del subjecte passiu a 31 de desembre de 2007.
La condició de membre de les entitats assenyalades en el paràgraf anterior s'haurà d'acreditar per mitjà de la certificació que, a este efecte, expedisca el Consorci Alacant 2008.
2. La bonificació s'aplicarà als fets imposables produïts des de l'1 de gener de 2008 fins al 31 de desembre de 2009.
Dos. Bonificació en la quota de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
1. En els supòsits d'adquisició de la vivenda habitual per no residents a Espanya amb anterioritat a l'1 de gener de 2008, que hagen adquirit la seua residència habitual a la Comunitat Valenciana amb motiu de la celebració de la "Volta al Món a Vela. Alacant 2008.", i que tinguen la condició de membres de les entitats que exercixen els drets d'explotació, organització i direcció de l'esdeveniment esmentat o de les entitats que constituïsquen els equips participants, es podrà aplicar una bonificació del 99,99 per 100 de la quota derivada de l'aplicació de les modalitats de transmissions patrimonials oneroses i actes jurídics documentats de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
2. En els supòsits d'arrendament de la vivenda habitual que es concerte per no residents a Espanya amb anterioritat a l'1 de gener de 2008, que hagen adquirit la seua residència habitual a la Comunitat Valenciana amb motiu de la celebració de la "Volta al Món a Vela. Alacant 2008", i que tinguen la condició de membres de les entitats que exercixen els drets d'explotació, organització i direcció de l'esdeveniment esmentat o de les entitats que constituïsquen els equips participants, es podrà aplicar una bonificació del 99,99 per 100 de la part de la quota tributària de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats corresponent a les rendes de l'arrendament del període d'aplicació del benefici fiscal, amb el límit del resultat d'aplicar a les dites rendes el tipus mitjà efectiu de gravamen corresponent a la totalitat de les rendes que constituïxen la base imposable.
3. La condició de membre de les entitats assenyalades en els punts 1 i 2 d'este apartat s'haurà d'acreditar per mitjà de la certificació que, a este efecte, expedisca el Consorci Alacant 2008. Igualment, als efectes del que disposen estos punts, caldrà ajustar-se al concepte de vivenda habitual previst en la normativa estatal reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
4. Les bonificacions a què es referix este apartat s'aplicaran en relació amb els fets imposables produïts des de l'1 de gener de 2008 fins al 31 de desembre de 2009."
Article 41. Es modifica la disposició final segona de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de La Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
"Segona. Habilitació normativa
U. S'autoritza el conseller competent en matèria d'Hisenda perquè determine, mitjançant ordre, els supòsits i les condicions en què els subjectes passius i les entitats a què es referix l'article 92 de la Llei General Tributària podran presentar per mitjans telemàtics declaracions, autoliquidacions, comunicacions, sol·licituds i qualsevol altre document amb transcendència tributària, així com els supòsits i les condicions en què la dita presentació s'haurà de realitzar mitjançant de mitjans telemàtics."
Dos. Sense perjuí del que disposa l'apartat anterior, s'habilita el Consell perquè, a proposta del conseller competent en matèria d'Hisenda i per mitjà de decret, dicte totes les normes que resulten necessàries en desplegament d'esta llei."
CAPÍTOL IV.
DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 2/1992, DE 26 DE MARÇ,
DE SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
Article 42. Es modifica l'article 17 de la Llei 2/1992 en la redacció que se'n va fer en l'article 37 de la Llei 14/2005, de Mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
"Article 17. Estructura.
1.L'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana es regirà per un Consell d'Administració, compost pels membres següents:
- U president, que serà el titular de la conselleria a què estiga adscrita l'Entitat de Sanejament d'Aigües.
- U vicepresident, si és el cas.
- Onze vocals, designats de la manera següent:
- Sis d'ells en representació de l'administració de la Generalitat, nomenats a proposta del president del Consell d'Administració. U dels quals podrà ser designat per a exercir les funcions de vicepresident.
- Quatre d'ells, en representació de l'administració local, nomenats a proposta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. En la dita representació haurà de figurar, almenys, un vocal per cada una de les tres diputacions provincials.
- U, en representació de l'administració de l'Estat.
Així mateix, assistiran a les sessions del Consell d'Administració, el gerent de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana i el secretari del Consell mencionat, ambdós amb veu, però sense vot."
CAPÍTOL V.
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2000,
DE 17 D'ABRIL, DE CREACIÓ DEL SERVICI
VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Article 43. Es modifica la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 2, de la Llei 3/2000, de 17 d'abril, de creació del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, que queda redactat de la manera següent:
"a) L'execució i el control de les dites polítiques, i els programes que la componen, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i, si és el cas, l'exercici de la potestat sancionadora corresponent."
CAPÍTOL VI.
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 8/2002, DE 5
DE DESEMBRE, D'ORDENACIÓ I MODERNITZACIÓ
DE LES ESTRUCTURES AGRÀRIES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 44. Es modifica l'article 28 de la Llei 8/2002, de 5 de desembre, d'Ordenació i Modernització de les Estructures Agràries de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
"Article 28. Criteris competencials
A la Comunitat Valenciana, la conselleria competent en matèria d'agricultura, i, si és el cas, la conselleria competent en matèria d'aigües, promouran en l'àmbit de les seues respectives competències, aquelles actuacions referides a aprofitaments hidràulics, canals, i regadius d'interés general de la Comunitat Valenciana, altres infraestructures agràries i conservació del patrimoni agrari."
Article 45. Es modifica l'article 29 de la Llei 8/2002, de 5 de desembre, d'Ordenació i Modernització de les Estructures Agràries de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
"Article 29. Òrgan competent
1. En este sentit serà competència de la conselleria que exercisca les competències en matèria d'agricultura, o, si és el cas, de la conselleria que exercisca les competències en matèria d'aigües, específicament, l'exercici de les funcions següents:
a) La projecció i l'execució de les obres d'interés general de la Comunitat Valenciana.
b) L'explotació dels aprofitaments hidràulics destinats al reg, fins a la cessió de les obres i instal·lacions, quan pertoque entregar-los als seus beneficiaris.
c) La coordinació, la cooperació i la col·laboració amb els òrgans estatals a què pertoque l'exercici de competències en matèria d'aigües per a reg.
d) La prestació de servicis tècnics i d'auxili econòmic a favor de les comunitats, associacions de regants i la resta d'usuaris amb vista a la consecució de la racionalització de la utilització de l'aigua per al reg.
e) La prestació de servicis tècnics i d'auxilis econòmics a favor dels municipis per a millorar els camins rurals.
f) La conservació del patrimoni agrari
2. L'explotació dels aprofitaments hidràulics es realitzarà d'acord amb les directrius del Pla Hidrològic Nacional i sense perjuí de les funcions i facultats que, si és el cas, corresponga als respectius organismes de conca."
CAPÍTOL VII.
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/2003, DE 4
DE MARÇ, DE LA GENERALITAT, DE RAMADERIA
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 46. S'afig un nou punt 4 a l'article 72 de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
"4. Es declaren com a actuacions d'interés públic la gestió, el tractament o la valoració de fems i purins en les àrees d'interior d'elevada concentració ramadera en les quals la capacitat d'adobament agrícola de fems i purins supere els límits normatius. Reglamentàriament es determinaran les zones d'actuació i les condicions conforme la càrrega ramadera, l'excés de nitrogen, el tipus i la viabilitat de les actuacions."
CAPÍTOL VIII.
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 8/2003, DE 24
DE MARÇ, DE LA GENERALITAT, DE COOPERATIVES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 47. Es modifica l'apartat 1 de l'article 33 de la Llei 8/2003, de 24 de març, de la Generalitat, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
"1. L'assemblea general podrà ser convocada pel consell rector; bé a iniciativa pròpia, bé a petició d'almenys un deu per cent dels socis, o de cinc-cents socis si la cooperativa compta amb més de cinc mil, en ambdós casos, l'ordre del dia serà el proposat pels socis sol·licitants."
CAPÍTOL IX.
DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 4/2004, DE 30 DE JUNY, D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I PROTECCIÓ DEL PAISATGE
Article 48. Es modifica el capítol IV, del títol III de la Llei 4/2004, de 30 de juny, d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge, que queda redactat en els termes següents:
"CAPÍTOL IV
INSTITUT DEL PAISATGE DE LA GENERALITAT
Article 65. Objecte i règim jurídic
1. Es crea l'Institut del Paisatge de la Generalitat com a entitat de dret públic de les previstes en l'article 5.2 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat per Decret legislatiu de 26 de juny de 1991.
2. L'Institut del Paisatge de la Generalitat té personalitat jurídica pública diferenciada, patrimoni i tresoreria propis, així com autonomia de gestió i plena capacitat jurídica i d'obrar i, dins de l'esfera de la seua competència, li correspon l'exercici de les potestats administratives necessàries per al compliment dels seus fins, excepte la potestat expropiatòria.
3. L'Institut del Paisaje de la Generalitat es regirà pel que disposa la present llei, el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat per Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, la legislació sobre contractes públics, el dret privat i qualsevol altra norma que resulte d'aplicació.
4. L'Institut del Paisatge de la Generalitat s'adscriu a la conselleria competent en matèria de paisatge.
5. En el desplegament de les seues funcions, l'Institut del Paisatge de la Generalitat durà a terme les actuacions següents:
a) l'elaboració i tramitació de plans i la resta d'instruments previstos en la legislació corresponent en matèria de paisatge,
b) la difusió de l'activitat realitzada per l'administració en matèria de paisatge i la sensibilització ciutadana,
c) la col·laboració, coordinació i cooperació amb altres administracions públiques i organismes internacionals, i
d) l'impuls de projectes i actuacions singulars de paisatge.
6. L'Institut del Paisatge de la Generalitat prestarà el suport tècnic necessari a la Generalitat i a la resta de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana en la tasca de definir i executar les polítiques de paisatge a la Comunitat Valenciana, per a això exercirà competències d'investigació, formació i estudi de polítiques, accions i metodologies relacionades amb el paisatge.
7. L'Institut del Paisatge de la Generalitat, en els àmbits en què actue directament o indirectament, podrà materialitzar la seua relació a través de convenis de col·laboració amb entitats públiques pertanyents a altres administracions, en els termes i les condicions que establix la normativa aplicable a l'administració de la Generalitat. També podrà subscriure convenis amb entitats privades amb la mateixa finalitat.
8. L'Institut del Paisatge de la Generalitat col·laborarà, cooperarà i coordinarà l'activitat de la Generalitat en matèria de paisatge amb la realitzada per altres administracions públiques.
9. S'habilita el Consell per a dictar el Reglament d'organització i funcionament de l'Institut del Paisatge de la Generalitat i totes les normes que siguen necessàries per al desplegament del present capítol.
Article 66. Funcions
A l'Institut del Paisatge de la Generalitat li correspondran, a més de les funcions que en un futur puga encomanar-li el titular de la conselleria competent en matèria de paisatge, les següents:
a) Elevar a la direcció general competent en matèria de Paisatge la proposta de Pla d'Acció Territorial del Paisatge de la Comunitat Valenciana, així com els projectes de normes i instruments de planificació que li siguen encomanats pel centre directiu esmentat.
b) Informar preceptivament, amb caràcter previ a la seua aprovació definitiva, sobre les accions i els instruments de protecció, gestió i ordenació del paisatge prevists en la legislació vigent.
c) Elaborar, revisar i mantindre al dia Guies de Participació Pública en Paisatge i Guies Metodològiques per a la valoració de paisatges.
d) Investigar i formar en matèria de polítiques i accions de paisatge, així com oferir els coneixements necessaris per a la correcta implementació per l'administració de la Generalitat de polítiques de paisatge, incloses les metodologies de participació pública, i la progressiva posada en pràctica del Conveni Europeu del Paisatge, adoptat pel Consell d'Europa el 20 d'octubre de 2000 i subscrit per Espanya.
L'Institut mantindrà contacte en matèria de paisatge amb el Consell d'Europa, i servirà també de mitjà de comunicació de la Generalitat amb la dita organització, així com de participació en els òrgans estatals competents en la matèria, sense perjuí del que si és el cas dispose el conseller competent en matèria de paisatge.
e) Fer el seguiment de les accions adoptades per a avaluar l'eficàcia de les polítiques de paisatge.
f) Qualsevol altra activitat que li siga atribuïda conforma a la normativa vigent.
Article 67. Organització de l'Institut del Paisatge de la Generalitat
1. Els òrgans de l'Institut del Paisatge de la Generalitat són: el director i el Consell Rector.
2. Dirigirà l'Institut la persona que ocupe la direcció general competent en matèria de paisatge, sense perjuí que el Consell, a proposta del conseller competent en matèria de Paisatge, establisca per mitjà de decret que la Direcció siga atribuïda a persona diferent del director general competent en matèria de paisatge. El seu nomenament es farà per decret del Consell, a proposta de conseller competent per raó de la matèria.
3. El Consell Rector estarà integrat pel conseller competent en matèria de paisatge, que el presidirà, pel director de l'Institut del Paisatge de la Generalitat, i per altres membres que seran designats de la forma que determine el Reglament d'organització i funcionament
4. A proposta del director de l'Institut del Paisatge, el Consell Rector crearà òrgans adequats per a fomentar la participació de les institucions i entitats valencianes relacionades amb les polítiques del paisatge, i en particular de les corporacions locals. Així mateix, es podran crear òrgans addicionals de caràcter tècnic per a realitzar tasques d'assessorament.
Article 68. Recursos econòmics, patrimoni i personal.
1. Els recursos de l'Institut del Paisatge de la Generalitat estan constituïts per:
a) Les assignacions a càrrec dels pressupostos de la Generalitat
b) Els rendiments procedents dels béns i drets propis o que tinga adscrits.
c) Els ingressos que obtinga com a contraprestació o preu dels seus servicis.
2. El patrimoni de l'Institut del Paisatge de la Generalitat estarà integrat pels béns i drets que li siguen adscrits per la Generalitat, que conservaran la seua qualificació jurídica originària, i per aquells béns i drets que adquirisca i els que li siguen incorporats i adscrits en el futur per qualsevol persona o entitat i per qualsevol títol.
3. El personal de l'Institut del Paisatge de la Generalitat podrà ser de caràcter directiu, funcionarial i laboral, fix, per temps indefinit o per temps parcial, i es regirà per la normativa sobre funció pública i legislació laboral aplicable a la resta de personal de l'administració de la Generalitat. En la selecció del personal i provisió dels llocs de treball, l'Institut del Paisatge de la Generalitat es regirà pels principis de mèrit, capacitat, publicitat i igualtat.
4. El Reglament Orgànic de l'Institut del Paisatge de la Generalitat, en exercici de la potestat d'autoorganització i d'acord amb el criteri de minimització de la despesa pública, determinarà els llocs de treball procedents de la conselleria competent en matèria de Paisatge que s'adscriguen a l'Institut i, si és el cas, els de nova creació o transformació.
5. La Relació de Llocs de Treball de l'Institut del Paisatge de la Generalitat comprendrà els llocs de treball propis, els adscrits de la conselleria competent per raó de la matèria, una vegada que hagen sigut transformats i adequats a la seua nova funció i responsabilitat.
Article 49. Se suprimix el paràgraf segon de l'apartat 3 de l'article 92 de la Llei 4/2004, de 30 de juny, d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge
CAPÍTOL X.
DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 16/2005,
DE 30 DE DESEMBRE, DE LA GENERALITAT,
URBANÍSTICA VALENCIANA
Article 50. Es modifica l'apartat 4 de l'article 255 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, que queda redactat en els termes següents:
"4. Les competències autonòmiques en l'exercici de la potestat sancionadora regulada en esta llei s'exerciran per la conselleria competent en matèria d'Urbanisme, d'acord amb les regles següents:
a) La incoació dels expedients sancionadors, quan siga competència autonòmica, correspondrà, en tot cas, a la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.
b) La resolució dels expedients sancionadors, en els casos en què siga competència autonòmica, correspondrà als òrgans següents:
- A la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Quan l'import de la sanció siga inferior a 30.000 euros.
- Al conseller competent en matèria d'Urbanisme quan l'import de la sanció siga major de 30.000 euros i inferior a 600.000 euros.
- Al Consell de la Generalitat quan l'import de la sanció siga superior a 600.000 euros.
Article 51. Es modifica la disposició addicional primera, de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, que queda redactada en els termes següents:
"Disposició addicional primera. Consell Superior de Territori i Urbanisme
El Consell Superior de Territori i Urbanisme és el màxim òrgan assessor de les administracions públiques amb competència urbanística de la Comunitat Valenciana.
Reglamentàriament s'establirà la seua composició, organització i funcionament. En tot cas, actuarà com a òrgan col·legiat, compost per experts en urbanisme de reconeguda competència, els que assessoraran amb rectitud les qüestions que se sotmeten a la seua consideració. En el seu nomenament es donarà adequada participació, entre altres entitats, a les entitats locals, universitats, agrupacions professionals i agents econòmics i socials.
El Consell Superior de Territori i Urbanisme dependrà orgànicament i materialment de la conselleria competent en la matèria.
Li correspondrà dictaminar en els casos que així ho exigisca esta llei o una disposició reglamentària amb rang de decret del Consell, o quan ho sol·licite el Consell o algun dels seus membres.
El Consell Superior de Territori i Urbanisme assumirà la totalitat de les funcions que fins a la data tenia assignades el Consell Superior d'Urbanisme."
CAPÍTOL XI.
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 11/2000, DE 28 DE DESEMBRE I DEL DECRET 125/2001, DE 10 DE JULIOL DEL GOVERN VALENCIÀ, DE L'INSTITUT VALENCIÀ
D'ATENCIÓ ALS DISCAPACITATS (IVADIS)
Article 52. Es modifica la disposició addicional novena de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, quant a l'objecte de l'entitat de dret públic Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats (Ivadis) i el Decret 125/2001, de 10 de juliol del Govern Valencià quant a la denominació del dit Institut, de la forma següent:
"L'Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats i Acció Social (IVADIS) és una entitat de dret públic, d'acord amb l'article 5.2, segon paràgraf, del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, encarregada de la protecció i tutela dels discapacitats psíquics i dels afectats per altres discapacitats, així com de la prestació i execució d'actuacions en matèria de servicis socials i acció social."
CAPÍTOL XII.
DEL PREU AJORNAT DE ELS CONTRACTES D'OBRES
I EQUIPAMENTS D'INFRAESTRUCTURES JUDICIALS
Article 53. Del Preu Ajornat dels Contractes d'Obres I Equipaments d'Infraestructures Judicials
"Els contractes derivats de l'execució de les obres de les infraestructures judicials a realitzar en els partits judicials de Llíria, Mislata i Torrent, podran incloure clàusules de pagament ajornat, sempre que el Consell ho autoritze expressament per a cada contracte, amb un informe previ favorable de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i l'ajornament no supere en deu anys el termini real de l'execució de l'obra de què es tracte. Estos ajornaments meritaran els corresponents interessos."
CAPÍTOL XIII.
DE LA DURACIÓ MAXIMA I RÈGIM DEL
SILENCI ADMINISTRATIU DEL TÍTOL I CARNET
DE FAMÍLIA NOMBROSA
Article 54. De la duració del procediment i efecte del silenci
1. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa, respecte a la concessió del títol i carnet de família nombrosa, serà de tres mesos comptats a partir de la data de la seua sol·licitud. La resolució expressa de concessió del títol i carnet, consistirà en el mateix document que es menciona.
2. Si venç este termini màxim sense que s'haja dictat i notificat la resolució expressa del procediment, els interessats hauran d'entendre desestimada la seua sol·licitud per silenci administratiu.
CAPÍTOL XIV
DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2003,
DE 6 DE FEBRER D'ORDENACIÓ SANITÀRIA
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 55. De modificació de la Llei 3/2003, de 6 de febrer d'ordenació sanitària de la comunitat valenciana
Article 34.2
Substituir el text del punt 2 pel següent:
2. La Generalitat desenrotllarà les normes relatives a la selecció i provisió de places del personal estatutari de l'Agència Valenciana de Salut, dins del marc estatutari bàsic vigent, en l'àmbit de les seues competències i prenent en consideració les peculiaritats del personal de l'Agència i de l'exercici de les professions sanitàries, especialment de les pròpies del personal facultatiu.
Article 34.4
Substituir el text del punt 4 pel següent:
4. No obstant això i, en virtut de la previsió continguda en l'article 57.5 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, per raons d'interés general, per als nomenaments de personal estatutari temporal de les categories de personal mèdic i comares, no serà exigible el requisit de la nacionalitat quan quede acreditada la necessitat i urgència de la provisió i a més no conste personal candidat que complisca amb el dit requisit.
CAPÍTOL XV
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 5/2006,
DE 25 DE MAIG, DE LA GENERALITAT,
DE CREACIÓ DE L'AGÈNCIA VALENCIANA
D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA.
Article 56. Cal suprimir el paràgraf tercer de l'article 8.1 de la Llei 5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat, de creació de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, que quedarà redactat com segueix:
Article 8. El director general
1. El director general serà nomenat i cessat per decret del Consell de la Generalitat a proposta del president de l'Agència, oït el Comitè de Direcció.
El director general serà una persona de competència professional i integritat reconegudes i necessàries per al bon exercici de les funcions de l'Agència.»
CAPÍTOL XVI
SUBVENCIONS ALS PARTITS POLÍTICS,
FEDERACIONS, COALICIONS I AGRUPACIONS
D'ELECTORS AMB REPRESENTACIÓ EN LES CORTS
Article 57. Subvencions als partits polítics, federacions, coalicions i agrupacions d'electors amb representació en Les Corts
U. La Generalitat atorgarà als partits polítics, federacions, coalicions i agrupacions d'electors amb representació en Les Corts subvencions anuals no condicionades, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, per tal d'atendre les despeses de funcionament.
Dos. Aquestes subvencions es distribuiran en funció del nombre d'escons i de vots obtinguts per cada partit polític, federació, coalició i agrupació d'electors en les últimes eleccions a Les Corts.
Per a l'assignació d'aquestes subvencions es dividirà la consignació pressupostària corresponent en tres quantitats iguals. Una d'aquestes es distribuirà en proporció al nombre d'escons obtinguts per cada partit polític, federació, coalició i agrupació d'electors en les últimes eleccions a Les Corts i les dos restants proporcionalment a tots els vots obtinguts per cada partit polític, federació, coalició i agrupació d'electors en aquestes eleccions.
Tres. La subvenció anual corresponent a cada partit polític es farà efectiva en 12 mensualitats.
Quatre. L'import global de la consignació que s'incloga en els pressupostos de la Generalitat per a atendre les subvencions regulades en aquest article s'adequarà anualment, com a mínim, a l'increment del índex de preus al consum.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Es declaren d'utilitat pública o d'interés social els projectes següents:
(I) Obres d'Infraestructura de la connexió Albereda-av. de França-port València.
(II) Obres d'Infraestructura de la connexió Albereda-av. de França-port València. Passarel·la de vianants sobre el riu Túria (València).
(III) Obres d'Infraestructura de la connexió Albereda-av. de França-port València. Desviament de les línies subterrànies d'11 i 20 KV.
(IV) I qualssevol altres infraestructures vinculades a les anteriors que afecten el projecte de connexió de l'avinguda de França i l'Albereda amb el port (València).
(V) Obres previstes en els contractes de concessió d'obra pública corresponents a les carreteres següents: CV-12, CV-15, CV-35, CV-50, CV-91, CV-95, CV-60 i CV-820, incloses les zones o els terrenys necessaris per a l'execució d'activitats complementàries.
La present declaració d'utilitat pública o interés social comporta la urgent ocupació dels terrenys afectats per l'execució dels projectes constructius mencionats.
Segona. Es declara la necessitat urgent d'ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació forçosa com a conseqüència de l'execució de les obres que a continuació s'expressen:
ALACANT
- Rotonda av. Joan Carles I, Azorín i c/ Tibi. Ibi
- Condicionament antic camí de la mar. Ondara-Les Marines. Dénia. Tram II
- Nova carretera Elx-Santa Pola. Tram Sendera de Sendres-Santa Pola
- Rotondes a Alcalalí
- Rotonda en la intersecció de la carretera CV-715 amb la CV-728 a Pego
- Nou accés a Alacant des de l'autovia d'Alcoi CV-80
- Soterrament Comte de Vallellano. Alacant
- Nova carretera CV-83. Autovia El Pinós/O-31
- Duplicació CV-760
- Connexió A-31 amb CV-81. Ronda oest Villena
- Autovia Yecla-Santomera. Tram Comunitat Valenciana
- Duplicació ronda de Rafal
- Duplicació accés a Benijófar
- Millora CV-855. Dolores CV-860
- Duplicació CV-800. Xixona
- Duplicació variant d'Aspe
- Duplicació CV-900, CV-911
- Duplicació de la CV-700 des de Pego a la N-332
- Via parc Altea-Benidorm. PB-PC
- Duplicació CV-725. Accés a Dénia
- Duplicació CV-763
- Duplicació CV-941
- Ronda sud de Redován
- Duplicació accés a Mutxamel
- Duplicació CV-734 Gata de Gorgos a Xàbia
- Duplicació CV-870. A-7/límit de província
- Duplicació CV-724 (accés als Poblets)
- Via parc N-332. Tram San Fulgencio-Guardamar del Segura
- Accés Xinorlet. Cases del senyor. Monòver
- Via Parc d'Alacant. Tram parc el Morant-avinguda de la Universitat
- Ronda sud de Crevillent
- Ronda oest de Sant Vicent del Raspeig
- Condicionament de la CV-743 entre els P.K 3,50 I P.K. 5,30. Moraira. Teulada
- Millora de la seguretat vial de la CV-715
- Via parc d'Alacant. Tram PAU 1 a via parc Alacant-Elx
- Pla especial de reserva del sòl "Plataforma logística d'Alacant"
CASTELLÓ
- Millora accessos a la platja de Benicàssim i Castelló de la Plana
- Vial de connexió Alqueries ronda Burriana
- Ampliació i millora de la CV-11 del P.K. 5,6 al 18,75. San Rafael del Río
- Carretera CV-15 de la Pobla Tornesa a Vilafranca
- Millora de la CV-12 Ares del Maestre a Morella
- Accés nord al port de Castelló ( ronda est exterior)
- Variant de San Rafael del Río
- Nou eix viari Onda/Vila- real
- Desdoblament N-324 Morella-Vinaròs
- Millora CV-20 de CV-191 (Onda) fins a la Puebla de Arenoso
- Ronda oest de Castelló de la Plana.
- Millora CV-170 fins al límit de província
- Millora CV-175 de Castillo de Villamalefa a Villahermosa del Río
- Condicionament i millora CV-191
- Accés al polígon industrial des de la A-23 a Segorbe
- Millora CV-190 l'Alcora-Cortes de Arenoso
- Nova carretera Fonts d'Ayódar-Torrechiva
- Millora de la CV-207 i 208 entre la Puebla de Arenoso i Barracas
- Millora CV-171, Atzeneta del Maestrat-Xodos
- CV-21 Onda-l'Alcora
- Millora del capacitat enllaç CV-20 i CV-10. Onda
- Rotonda en la CV-223 P.K. 5+400. Accés a Artana
- Connexió entre les autovies CV-10 i CV-13 i accés a l'aeroport de Castelló
- Ampliació i millora Seguretat Viària en la CV-135 Calig-Benicarló
- Benicarló-Peníscola. Tram Benicarló
VALÈNCIA
- Intersecció en T en la N-322 Requena - Albacete amb accés a pista d'atletisme de Requena
- Millora de l'accés a Guadasequies en la N-340
- Millora traçat CV-35 P.K. 73 corba del Regajo (Aras de los Olmos)
- Remodelació del Camí Mangraners en el terme municipal de Puçol
- Pas inferior de gàlib restringit Vall de la Ballestera - Joaquín Ballester. València
- Via Parc Nord de València
- Millora connexió Alcàsser amb la A-7
- Nova carretera connexió de Torrent a Picassent i Alcàsser CV-414. Tram Torrent-barri de Sant Ramon
- Enllaç N-340-CV-41 Hospital Luis Alcanyís. Xàtiva
- Condicionament c/ Major Albalat dels Sorells
- Condicionament carretera veïnal Puçol - bypass
- Desdoblament Crta. VV-1043. Sueca-Palmeretes actuació integral de seg. Vial VP-1041. Pinedo-Palmeretes
- Condicionament i millora de la N-335 des de la A-7 fins al port de València
- Prolongació CV-31 Fira de Mostres fins al bypass
- Avinguda del sud Albal-Alcàsser i Albal-Silla
- Desdoblament de la N-340. Accés a Xàtiva des de l'autovia A-7
- Desdoblament Ronda de Xàtiva. Tram carretera CV-600 fins a CV-610
- Duplicació CV-309 Puçol-port de Sagunt
- Ronda Albalat dels Sorells-València. Prolongació CV-300
- Prolongació Desdoblament CV-35 fins a Tuéjar o Titaguas
- Desdoblament connexió AP-7. Tavernes de la Valldigna
- Duplicació accés Requena
- Duplicació accés a Utiel
- Duplicació accés Cullera
- Millora del traçat de la CV-394 I CV-395 Requena-Losa del Obispo
- Tram de la CV-50 entre Carlet (l'Alcúdia) i Sueca
- Accés al grau de Gandia
- Via parc Xàtiva-Canals
- Millora CV-35 des de fi concessió a Losa del Obispo
- Desdoblament av. de la Ribera en tota la seua longitud. Alzira-Carcaixent
- Connexió Albereda i av. de França amb el port de València. Condicionament Marina Real Joan Carles I
- Connexió Albereda i av. de França amb el port de València. Passarel·la de vianants sobre el riu Túria.
- Infraestructura de connexió Albereda-av. de França-port de València
En matèria de ports i costes es recullen les compreses en les actuacions següents:
- Projecte Parc Litoral, tram Vinaròs sud-Benicarló Nord.
- Pas inferior entre el Saler i el seu embarcador.
- Millora accessibilitat costa Pinedo des de Castellar.
- Platja de los Locos. Torrevieja.
- Ampliació port de Cullera.
- Parc litoral platja Aigua Amarga-cap Santa Pola
- Accés Zona Pesquera Torrevieja.
Tercera. Es declara la necessitat d'urgent ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació forçosa com a conseqüència de l'execució de les obres que a continuació s'expressen:
- Sueca: Reformes E.D.A.R. El Perelló
- Ontinyent: Obres complementàries del tractament terciari de l'E.D.A.R. Ontinyent-Agullent
- Real de Gandia: Nou col·lector general
- Villena: Canalització del sobreeixidor Séquia Reial
- Orihuela: Obres de reforma de la E.D.A.R. Orihuela zona urbana
- Bussot: Col·lector general
- Pilar de la Horadada: Compostatge de fangs
- Xilxes: Col·lectors generals i nova E.D.A.R.
- Moncofa: Col·lectors generals i nova E.D.A.R.
- Torreblanca: Sanejament integral
- València: Nova estació de bombament de Cantarranas
- Gavarda: Nova E.D.A.R.
- Otos: Nova E.D.A.R.
- Monserrat: Sanejament integral de la mancomunitat de la Vall dels Alcalans.
- Alfarp: Sanejament integral de la Mancomunitat del Marquesat
- Crevillent: Projecte: Col·lector d'Aigües pluvials Mare de Déu de la Salut.
Totes elles tant si es realitzen per la Generalitat, com per entitats habilitades com a beneficiàries d'expropiacions i per les entitats locals.
Quarta. Es declara la necessitat d'urgent ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació forçosa com a conseqüència de l'execució de les obres que a continuació s'expressen:
- Millora i Aut. Inf. Hid. Comunitat de Regants Pilar de la Horadada M. D 2ª Fase.
- Construcció emb. séquia puertas Murcia- Fase I.
- Bassa regulació reg a Castellnovo.
- Cond. Cond. Reg en T.M. de Jérica.
- Cond. Cond. Reg a Villahermosa del Río.
- Reconst. Balsa reg Los Albares a Teresa.
- Mod. Regadiu C.R. Almedíjar.
- Meg. Red Capt. C.R. Seq. A VI a VII a Llíria.
- O.I.G. Const. Bassa SAT la Vall del Remei a Albaida.
- Reg localitza C.R. de Navarrés.
- O.I.G. Sector IX, M. Dreta Canal Xúquer-Túria.
- Modernització regadius tradicionals del Xúquer sectors 1B, 11, 16, 20, 30, 34 de la Séquia Reial del Xúquer i sectors A, B, C, de la séquia d'Escalona.
- Cond. Galeria brollador de la mina en els T.M. de Cheste i Chiva.
- Reparació assut i séquia major en T.M. de Figueroles.
- Impulsió sondeig Montserrat a Bassa C.R. San Rafael del Río.
- Rehabilitació séquia camí del cementeri a Xirivella.
- Obra millora séquia Roll de la Reial Séquia de Moncada a Foios.
- Modernització i consolidació regadius a la Font de la Figuera.
Cinquena. Totes les referències a les Conselleries d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i de Medi Ambient contingudes en la Llei 2/1992, de 26 de març, de sanejament de les aigües residuals de la Comunitat Valenciana, s'entendran realitzades, respectivament, a la conselleria competent en matèria d'infraestructures hidràuliques i a la conselleria competent en matèria de medi ambient.
Sisena. Totes les referències al "Consell de Territori i Paisatge" contingudes en els articles 40, 73, 81, 82, 94, 136, 143 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana, se substituïxen pel "Consell Superior de Territori i Urbanisme."
Setena. 1. Es declaren d'utilitat pública i interès social les instal·lacions per a la difusió dels serveis públics de ràdio i televisió de la Generalitat, i per a la xarxa de telecomunicacions dels serveis públics de protecció civil i d'emergències, com també l'ampliació i la millora de les existents.
2. La dita declaració d'utilitat pública i interès social es fa als efectes de l'expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per a l'establiment de les instal·lacions esmentades i, si escau, per a la constitució de les servituds de pas necessàries.
3. Podrà ser beneficiari d'aquesta expropiació l'entitat pública Radiotelevisió Valenciana.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Durant l'exercici 2008, s'autoritza el Consell perquè, amb caràcter previ o simultani a l'aprovació del Reglament d'Organització i Funcionament de l'entitat a què es referix l'article 50 d'esta llei, aprove els seus pressupostos. A este efecte, s'habilita el Consell per a adoptar les mesures de caràcter financer i pressupostari necessàries per a la correcta posada en funcionament de l'entitat esmentada.
Segona. Per a l'exercici 2008 la subvenció anual per a despeses de funcionament dels partits polítics es fixa en 3.500.000 euros, i es consignarà en la secció dels pressupostos corresponent a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
El Consell aprovarà les modificacions pressupostàries necessàries per a l'efectivitat de la subvenció corresponent a l'exercici 2008, dins dels dos mesos següents a l'entrada en vigor d'aquesta llei.
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
Primera.
U. Queda derogada la disposició final primera de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana.
Dos. Queda derogat l'article 287 bis de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana.
Segona.
Queden derogades totes les disposicions legals o reglamentàries que contradiguen o s'oposen al que disposa la present llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera.
Es faculta el Consell per a dictar totes les disposicions reglamentàries que resulten necessàries per al desplegament i l'aplicació del que disposa la present llei.
Segona. Entrada en vigor
La present llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2008.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 26 de desembre de 2007
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

linea
Mapa web