Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

Llei 11/2002, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana. [2002/14538]

(DOGV núm. 4409 de 31.12.2002) Ref. Base de dades 5888/2002

Llei 11/2002, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana. [2002/14538]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
La Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'any 2003 establix determinats objectius de política econòmica la consecució dels quals exigix l'aprovació de diverses normes que permeten l'execució del programa econòmic del Consell de la Generalitat, en els diferents camps en què es desenrotlla la seua activitat.
En el capítol I s'inclouen les modificacions de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que afecten diversos preceptes dels títols II, III, IV, V, VI, VII i X de la dita llei.
Les novetats introduïdes són les següents: a) En el títol II es declaren exempts els models de declaracions tributàries obtinguts per mitjans telemàtics; b) En el títol III se suprimix la taxa en matèria d'associacions, en virtut de la seua finalitat social; c) En el títol IV s'afig una tarifa per transmissió d'autoritzacions de transport de vehicles de menys de nou places i s'actualitza la tarifa per l'expedició del carnet de taxista; d) En el títol V se sistematitza la regulació de determinats epígrafs de la taxa per ensenyaments secundari i de règim especial, disminuint o suprimint determinades quanties; es crea la taxa pels servicis del Registre Territorial de la Propietat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana; es crea la taxa per avaluació i certificat per la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat en el Sistema Universitari Valencià; i s'actualitza la tarifa per l'expedició del «Carnet Jove»; e) En el títol VI es reordenen determinades prestacions sanitàries, incorporant-hi noves tècniques assistencials els costos de les quals no es trobaven estimats, i se substituïx la referència a l'Institut Valencià d'Estudis de Salut Pública (IVESP), per la de «Escola Valenciana d'Estudis de Salut» (EVES); f) En el títol VII s'estén la taxa per instal·lacions de subministrament d'energia a totes les instal·lacions industrials, per suposar el mateix cost totes elles; i es reduïx un 30 % la tarifa d'instal·lacions sense projecte que es tramiten per via telemàtica; i g) En el títol X es crea la taxa per accés a les titulacions per al govern de motos nàutiques.
En el capítol II s'inclouen les modificacions de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, del tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que afecten als articles primer, apartats un i tres, segon, tercer, tercer bis, quart, seté, deu, tretze, catorze i quinze de la dita llei.
Les principals novetats, en relació amb el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, són, d'una part, l'adaptació a la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia, incorporant-hi un nou article tercer bis en el qual es regula el tram autonòmic de la deducció per inversió en habitatge habitual; i d'altra part, s'inclouen quatre noves deduccions en la quota autonòmica de l'impost, que s'emmarquen dins de la política social empresa pel Consell de la Generalitat, de protecció integral a la família, als discapacitats i de foment de l'ocupació, sota el compromís de la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. Són les referides al naixement o adopció múltiples, al naixement o adopció de discapacitats, a l'adquisició d'habitatge habitual per discapacitats i a l'arrendament d'un habitatge com a conseqüència de la realització d'una activitat en municipi distint d'aquell en què el contribuent residia amb anterioritat.
Les dues primeres, establides com un element addicional de suport a la família i d'incentiu a la natalitat, tenen com a objectiu compensar, en part, les majors despeses que es produïxen per naixement o adopció múltiples o de fills discapacitats, i constituïxen una millora de la primitiva deducció per naixement del tercer o ulterior fill, en permetre la deducció a partir del segon fill.
D'altra banda, la introducció d'una nova deducció per quantitats destinades a l'adquisició d'habitatge habitual per discapacitats, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, dedica una atenció especial a este col·lectiu i servix a l'objectiu de complementar l'espectre de mesures de suport a l'accés a l'habitatge que es recullen en la Llei 13/1997.
D'altra banda, s'incorpora una deducció per l'arrendament d'un habitatge, com a conseqüència de la realització d'una activitat, per compte propi o alié, en municipi distint d'aquell en què el contribuent residia amb anterioritat, facilitant, en certa mesura, la mobilitat geogràfica dels treballadors.
Al mateix temps, la concreció d'estos nous beneficis fa convenient una reordenació de l'article quart de la dita llei, establint-s'hi un quadre estructural en el qual queden clarament classificades les deduccions per circumstàncies personals i familiars, inversions no empresarials i aplicació de renda. Les restants modificacions responen a precisions tècniques i de sistemàtica dels preceptes i, en aspectes molt concrets, a la convenient adequació del text normatiu autonòmic a la normativa estatal de l'Impost sobre la Renda.
Especial consideració mereixen, d'altra banda, les modificacions introduïdes per la present llei en l'article desé de la mencionada Llei 13/1997 que, atenent l'objectiu de la protecció i el foment del teixit valencià d'empreses familiars, inclouen algunes millores en les reduccions autonòmiques de la base imposable de l'Impost sobre Successions i Donacions, aplicables a les transmissions per causa de mort, en aspectes concrets com: a) L'ampliació de la reducció, amb certs requisits, a les adjudicacions de béns del causant afectes a la realització de l'activitat empresarial agrícola del cònjuge supérstite; b) L'ampliació de la reducció, amb certs requisits, als casos en què el causant es trobe jubilat de l'activitat agrícola, empresarial o professional en el moment de la mort, sempre que l'activitat s'estiga exercint en el dit moment per determinats hereus; i c) La reducció, a cinc anys, del requisit de permanència de l'empresa individual o del negoci professional en el patrimoni dels hereus, sempre que els béns afectes a aquella es mantinguen en activitat.
D'altra banda, en el cas de transmissió hereditària de participacions en entitats, també es reduïx a cinc anys l'exigència de permanència de la titularitat d'estes en el patrimoni dels hereus. A més, s'amplia la reducció en el cas de participació individual del causant, igualment, i amb certs requisits que han de complir determinats hereus, als supòsits en què el causant es trobe jubilat de les funcions de direcció de l'empresa en el moment de la seua mort.
D'altra banda, a l'empara de les noves competències normatives de la Generalitat en l'àmbit de les transmissions inter vivos gravades per l'Impost sobre Successions i Donacions, establides pel nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú, aprovat per la Llei 21/2001, de 27 de desembre, i dins de la política del Govern Valencià de suport als col·lectius socials desfavorits, s'introduïx una nova reducció en la base imposable per als casos de donacions a persones discapacitades, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100. Així mateix, s'hi inclouen algunes millores en el tractament fiscal de les transmissions lucratives inter vivos d'empresa individual, negoci professional o participacions en entitats, en aspectes com: a) La reducció a cinc anys del requisit de permanència de l'empresa, negoci professional o participacions en el patrimoni dels donataris, sempre que es mantinga, durant el període mencionat, una activitat empresarial o professional o la titularitat de les participacions; i b) L'ampliació del benefici als supòsits en què el donant, sempre que es complisquen determinats requisits, done l'empresa, negoci o participacions per causa de la seua jubilació anticipada.
En l'àmbit de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats s'introduïxen, en els articles tretze i catorze, les oportunes modificacions per a adaptar la Llei 13/1997 a les noves competències normatives sobre l'Impost assumides per la Generalitat, derivades de l'aplicació de la mencionada Llei 21/2001, de 27 de desembre, així com altres modificacions tècniques en els casos en què els dits articles es remeten a les normes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Però, sobretot, les principals novetats són: a) La inclusió d'un nou supòsit d'aplicació del tipus reduït de l'Impost del 4 per 100, pel concepte de Transmissions Patrimonials Oneroses, en els casos d'adquisicions d'habitatges que vagen a constituir l'habitatge habitual d'un discapacitat, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100; i b) La inclusió d'un nou supòsit en el tipus reduït de l'Impost del 0,1 per 100, pel concepte d'Actes Jurídics Documentats, en els casos de primeres còpies d'escriptura que documenten préstecs hipotecaris per a adquisició d'habitatge habitual per discapacitats, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, o per a una família nombrosa. En estos dos casos, les mesures redunden en la finalitat, ja mencionada, de millorar el tractament fiscal de la família i dels discapacitats.
Quant als Tributs sobre el Joc, en l'article quinze, s'actualitzen les tarifes i es modifica el període de pagament de la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, en la modalitat de màquines i aparells automàtics.
Finalment, s'inclou en la Llei 13/1997 una disposició addicional relativa a la forma de compliment de les obligacions d'informació dels notaris en els supòsits establits en la normativa específica dels impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i de Successions i Donacions, amb l'objectiu d'habilitar la via reglamentària per a la determinació de les vies oportunes per a la transmissió de la dita informació a través de mitjans informàtics i telemàtics.
El capítol III, referit a la modificació de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, establix un sistema específic d'infraccions i sancions tributàries en relació amb el Cànon de Sanejament de la Generalitat Valenciana, atenent les peculiaritats d'este impost.
El capítol IV, inclou concretes modificacions en diversos preceptes del text refós de la Llei d'Hisenda Publica Valenciana. A saber:
– S'inclouen dues noves excepcions al règim general de prestació de garanties conseqüència de la bestreta de subvencions, ambdues en raó de l'interés social que subjau en l'objecte o subjectes beneficiaris d'estes.
– S'addiciona un nou precepte en el títol corresponent al control intern, l'objecte del qual és regular, per a l'àmbit de l'administració sanitària, un model de control permanent que garantisca no sols una gestió ajustada al principi de legalitat, sinó que permeta avançar en el model de gestió dels centres sanitaris dirigit a la consecució dels principis de regularitat, eficiència i economia.
– Finalment, en el que respecta al text refós, es modifica igualment la redacció d'un precepte, a fi de coordinar la política de Tresoreria. A l'efecte, s'establixen les bases necessàries perquè la Tresoreria de la Generalitat dispose de tota la informació en fluxos financers que afecten el sector públic valencià.
El capítol V modifica la Llei de la Sindicatura de Comptes, bàsicament a fi d'introduir de manera expressa les entitats locals dins de l'àmbit de competències d'aquella, la qual cosa en la practica suposa un important avanç en la normalització del funcionament de la institució.
El capítol VI introduïx una modificació de la disposició transitòria cinquena de la Llei 8/1995, de Regulació de l'Actuació Financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana, a fi d'ampliar els terminis que es van establir per mitjà de la Llei de Mesures 9/2001, de 27 de desembre, de forma que es facilite la formalització dels processos de regularització financera de les entitats mencionades.
Amb les modificacions legals introduïdes en el capítol VII a la Llei de Carreteres de la Comunitat Valenciana, s'amplia la prohibició de publicitat en la zona denominada de protecció als trams de carretera que transcórreguen per zones urbanes, es qualifica la seua infracció com molt greu i s'establix un termini de sis mesos per a la retirada de qualsevol classe de publicitat de l'expressada zona.
En matèria de Ports de la Generalitat Valenciana, el capítol VIII introduïx un precepte que permetrà l'aplicació supletòria del dret estatal, mentre la Comunitat no dicte la seua pròpia normativa en la matèria.
El capítol IX introduïx modificacions a diversos preceptes de la Llei de Fundacions de la Comunitat Valenciana, a fi de corregir concretes llacunes que la seua aplicació pràctica havia posat de manifest. En primer lloc es regula expressament el règim aplicable als increments en la dotació fundacional, igualment s'ordena de forma sistemàtica la destinació de les rendes i dels ingressos i, respecte a la documentació que conforma el sistema de rendició de comptes anuals davant del Protectorat, es fixa determinada excepció al model general per raó dels mitjans i volum de la Fundació.
Finalment, s'introduïx una disposició addicional vuitena en el dit text legal, que fixa les actuacions que s'han de dur a terme en el supòsit que una Fundació, per les circumstàncies que siguen, deixe de funcionar o els resulte impossible materialment o organitzativament atendre als seus fins, o estos han quedat pel transcurs del temps obsolets.
La modificació introduïda en la Llei de l'Entitat Pública Radiotelevisió Valenciana equipara el règim temporal aplicable en matèria d'operacions de Tresoreria, al que tradicionalment disposa la resta d'entitats públiques d'igual o semblant naturalea.
El capítol XI, inclou la regulació necessària per a adequar la naturalea de l'Organisme Públic Valencià d'Investigació a les exigències de la política de la Generalitat en matèria de Recerca, Desenrotllament i Innovació. Amb la transformació operada en la naturalesa jurídica de l'entitat es busca dotar-la d'uns mitjans jurídics, econòmics i de funcionament adequats al nou repte que planteja tota l'activitat que ve desplegant la Generalitat en la matèria.
En el Capítol XII es crea l'Agència Valenciana de Cooperació per al Desenrotllament, com a entitat autònoma de caràcter administratiu i adscrita a la Presidència de la Generalitat Valenciana. La creació d'un organisme independent per a dur a terme la política de la Generalitat en matèria de Cooperació per al Desenrotllament obeïx a l'important impuls, a tots els nivells, que esta activitat ha suportat en els últims anys i a les peculiaritats en la gestió que comporta.
En relació amb la Llei d'Ordenació del Comerç i Superfícies Comercials, en el capítol XIII les modificacions introduïdes són bàsicament de caràcter tècnic:
– La primera de les modificacions es referix al canvi en la denominació del registre de comerciants i del comerç, pel de registre d'activitats comercials.
– La segona respon a la necessitat d'ordenar la venda a distància, conseqüència del caràcter bàsic de l'article 37 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Detallista, que subjecta a autorització de la comunitat autònoma respectiva l'exercici de la dita modalitat d'activitat comercial.
– Per últim, es modifica l'article 48 del dit cos legal, amb l'objecte d'esmenar un error en les referències normatives.
El capítol XIV, inclou un conjunt de modificacions de la Llei 4/1989, de 26 de juny, sobre l'Institut Valencià de la Joventut, que tenen per objecte principal reordenar de forma concreta el model de distribució de competències entre els diversos òrgans en què s'estructura el mencionat Institut.
El capítol XV regula la duració màxima i el règim del silenci administratiu de determinats procediments que apareixen recollits en l'annex de la Llei. El fet que es dote esta regulació de rang de llei obeïx a exigències establides en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.
El capítol XVI, concreta per a la nostra Comunitat el sistema de provisió de llocs de caràcter directiu en institucions sanitàries, sobre la base del que per a l'àmbit estatal va quedar establit en la Llei 30/1999, de 5 d'octubre.
Les disposicions addicionals complementen la llei recollint diverses previsions que, per raons, entre altres, de tècnica legislativa, no es consideren susceptibles d'incloure en els capítols anteriorment al·ludits.
Finalment, a través d'una disposició final, s'autoritza el conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació perquè determine, per via reglamentària, els supòsits i les condicions de presentació per via telemàtica de declaracions, comunicacions, autoliquidacions i la resta de documents exigits per la normativa tributària, atenent les noves exigències d'adaptació de la gestió tributària a les noves demandes de l'anomenada Societat de la Informació.
L'avantprojecte de Llei va ser sotmés a informe del Comité Econòmic i Social, i és conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
CAPÍTOL I
De la modificació de la Llei 12/1997, de 23 de desembre,
de Taxes de la Generalitat Valenciana
Article 1. Es modifica l'article 25 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat de la forma següent:
«Article 25. Exempcions.
Un. Estan exempts del pagament d'esta taxa els titulars d'empreses de nova creació menors de vint-i-cinc anys o majors de cinquanta, o que siguen dona, sempre que, en qualsevol dels tres casos, es tracte de la seua primera empresa.
Dos. Estan exempts del pagament d'esta taxa els impresos oficials que el subjecte passiu obtinga a través d'internet o de qualssevol altres mitjans informàtics posats a la seua disposició per l'administració de la Generalitat, ja siga per a la seua formalització per via telemàtica o presencial.»
Article 2
Es modifica la rúbrica del títol III de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactada de la forma següent:
«Títol III. Taxes en matèria d'espectacles i publicacions.»
Article 3
Es modifica la rúbrica del capítol I del títol III de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat de la forma següent:
«Capítol I. Taxes per servicis administratius en matèria d'espectacles.»
Article 4
Es deroguen els apartats 1 i 2 de l'article 38 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre.
Article 5
Queda derogat el capítol II del títol III de la Llei 12/1997, de 23 de desembre.
Article 6
Queda derogat el capítol VI del títol III de la Llei 12/1997, de 23 de desembre.
Article 7
Es modifica l'article 69 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, en els termes següents:
a) S'afig un nou epígraf 1.5, amb el tenor següent:
«1.5. Transmissió d'autoritzacions de transport relatives a vehicles de menys de nou places: 25,61 euros.»
b) L'epígraf 5.2 queda redactat de la forma següent:
«5.2. Expedició del títol: 25 euros.»
Article 8
Es modifica l'article 126 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, en els termes següents:
1. Es modifica l'epígraf 2, en la forma següent:
a) Es modifica la rúbrica del dit epígraf, que queda redactat de la següent forma:
«2. Expedició i impressió de títols, certificats i diplomes acadèmics, docents i professionals de la competència de la Conselleria de Cultura i Educació.»
b) S'afig un nou subepígraf 2.12, amb el tenor següent:
«2.12. Expedició de duplicats dels títols a petició dels interessats i per causes imputables a estos:
2.12.1. Duplicats de títol de Graduat en Educació Secundària: 10,50 euros.
2.12.2. Resta de duplicats: el mateix import que per a la seua expedició.»
2. Es modifica l'epígraf 3, en la forma següent:
«3. Expedició del llibre de qualificacions corresponent a ensenyaments LOGSE (Batxillerat, Formació Professional Específica, ensenyaments de Música, ensenyaments de Dansa, ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny): 3,12 euros.»
3. Es modifica l'epígraf 4, que queda redactat de la forma següent:
«4. Expedició de certificats acadèmics corresponents a ensenyaments LOGSE de Batxillerat, Formació Professional Específica, graus elemental i mitjà d'ensenyaments de Música i de Dansa i ensenyaments d'idiomes (inclosos tots els certificats a efectes de trasllats i de matrícula viva), excepte les relatives al llibre de qualificacions: 1,88 euros.»
Article 9
Es modifica la rúbrica del capítol V del títol V de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, amb el tenor següent:
«CAPÍTOL V
Taxa per inscripció en proves selectives i en proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per expedició de certificats de fulls de servicis i per avaluació i expedició de certificats per la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat en el Sistema Universitari Valencià.»
Article 10
S'afigen tres nous apartats, 5, 6 i 7, a l'article 128 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, amb el tenor següent:
«5. L'avaluació o emissió d'informe previ, per la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat en el Sistema Universitari Valencià, exigits en el títol IX, capítol I de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, per a la contractació de les figures de professorat universitari quan pertoque.
6. L'avaluació, per la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat en el Sistema Universitari Valencià, del professorat de les universitats privades en possessió del títol de doctor o doctora.
7. L'emissió de certificats per la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat en el Sistema Universitari Valencià.»
Article 11
S'afigen dos nous apartats, 4 i 5, a l'article 130 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, amb el tenor següent:
«4. Avaluació o emissió d'informe previ per la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat en el Sistema Universitari Valencià: 50 euros.
5. Expedició de certificats per la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat: 20 euros.»
Article 12
Es modifica l'article 131 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat de la forma següent:
«Article 131. Meritació i pagament.
La taxa es meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, el seu pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud d'inscripció, avaluació, emissió d'informe previ o expedició.»
Article 13
Es modifica l'apartat dos de l'article 134 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat de la forma següent:
«Dos. Els alumnes beneficiaris de beques regulades pel Reial Decret 2.228/1983, de 28 de juliol, estaran exempts del pagament de la taxa pels conceptes següents:
1. Matrícula per assignatura.
2. Assignatura pendent.
3. Examen de revàlida o aptitud.
4. Drets d'examen (cicles elemental i superior).
5. Prova d'accés.
Els alumnes que, en formalitzar la matrícula, hagen sol·licitat beques per a estos ensenyaments, podran acollir-se en eixe moment a l'exempció del seu pagament, sense perjuí de l'obligació de fer efectiu el dit pagament si, posteriorment, és denegada la beca. L'impagament de les taxes de matrícula abans de la finalització del curs escolar comportarà l'anul·lació automàtica de la matrícula, així com la de tots els efectes acadèmics que se'n deriven. En el cas que, una vegada finalitzat el curs escolar, no s'haja comunicat la concessió de la beca, el centre procedirà al cobrament de la matrícula, sense perjuí que s'efectue la devolució de l'import abonat en el cas que finalment la beca fóra concedida.»
Article 14
Es modifica l'article 135 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, en els termes següents:
1. Es modifica el grup I Ensenyaments de Música, de la forma següent:
a) Es modifica el subepígraf 4.1, que queda redactat de la forma següent:
«4.1. Expedició de certificats oficials corresponents a ensenyaments LOGSE de grau superior, inclosos tots els certificats a efectes de trasllats, i de matrícula viva: 16,44 euros.»
b) Es deroga el subepígraf 4.4.
c) Es deroga el subepígraf 4.5.
2. Es modifica el grup II Ensenyaments de Dansa, de la forma següent:
a) Es modifica el subepígraf 4.1, que queda redactat de la forma següent:
«4.1. Expedició de certificats oficials corresponents a ensenyaments LOGSE de grau superior, inclosos tots els certificats a efectes de trasllats, i de matrícula viva: 16,44 euros.»
b) Es deroga el subepígraf 4.4.
c) Es deroga el subepígraf 4.5.
3. Es modifica el grup III Ensenyaments d'Idiomes, de la forma següent:
a) Es deroga el subepígraf 4.1.
b) Es deroga el subepígraf 4.
4. Es deroga el subepígraf 3.4 del grup IV Ensenyaments d'Art Dramàtic.
5. Es deroga el subepígraf 3.4 del grup V Ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny equivalents a diplomat universitari.
6. Es modifica la regla 5a) de l'apartat dos, que queda redactada de la forma següent:
«5a) En els casos de trasllat d'expedient o de matrícula viva es tindrà en compte el següent:
– Quan, una vegada iniciat el curs escolar, un alumne es trasllade de centre, dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (centres de la xarxa pública), l'alumne pagarà en el centre d'origen el certificat acadèmic corresponent, i en el centre de destinació l'obertura d'expedient i la targeta d'identitat. Quan el trasllat es produïsca abans de l'inici del curs escolar, pagarà a més d'allò mencionat en el paràgraf anterior, la matrícula corresponent al curs a què s'incorpore.
– Si l'alumne procedix d'una altra comunitat autònoma o d'un centre no pertanyent a la xarxa pública de la Generalitat Valenciana, en matricular-se en un centre de la dita xarxa pública, ha de pagar en este l'obertura d'expedient, la targeta d'identitat i la matrícula corresponent al curs a què s'incorpore.»
Article 15
Es modifica l'article 155 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat de la forma següent:
«Article 155. Tipus de gravamen.
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el següent quadre de tarifes:
Tipus de servici Import unitari
Carnet Jove Euro<26
(menors de 26 anys) 7 euros
Carnet + 26
(Entre 26 i 29 anys) 7 euros.»
Article 16
S'afig un nou capítol, l'XI, en el títol V de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, amb el tenor següent:
«CAPÍTOL XI
Taxa pels servicis prestats pel Registre Territorial de la Propietat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana.
Article 161 bis. Fet imposable.
Constituïxen el fet imposable de la taxa els servicis prestats pel Registre Territorial de la Propietat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana, que són:
1.Tramitació de la sol·licitud de primera i posteriors inscripcions, anotacions preventives i cancel·lacions.
2. Publicitat registral.
Article 161 ter. Subjecte passiu.
Seran subjectes passius de la taxa les persones físiques i jurídiques que sol·liciten els servicis mencionats en l'article següent.
Article 161 quater. Tipus de gravamen.
La taxa s'exigirà conforme al que disposa el següent quadre de tarifes:
Tipus de servici Import
1. Tramitació de la sol·licitud
1.1. Per la sol·licitud de primera inscripció, sent
titular dels drets el propi autor, anotacions
preventives i cancel·lacions. Per cada sol·licitud 10 euros
1.2. Per obres col·lectives 60 euros
1.3. Per la sol·licitud de primera inscripció amb
transmissió de drets i per les posteriors
transmissions inter vivos. 60 euros
1.4. Per transmissions mortis causa 60 euros
2. Publicitat registral
2.1. Per expedició de certificats 10 euros
2.2. Per expedició de notes simples 6 euros
2.3. Per expedició de còpia certificada de documents
2.3.1. Per pàgina 3 euros
2.3.2. Altres suports, per unitat 6 euros
Article 161 quinquies. Meritació i pagament.
La meritació de la taxa es produirà en el mateix moment en què es presente la sol·licitud que inicie l'actuació del Registre Territorial de la Comunitat Valenciana, bé directament o a través de les seues oficines provincials delegades en les províncies d'Alacant, Castelló i València. El pagament s'exigirà en el moment de sol·licitar el servici.»
Article 17
Es modifica l'article 164 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, en els termes següents:
a) Es modifica el Grup VI de l'apartat un, en els termes següents:
1. Es deroga l'epígraf 2.
2. Es modifica la rúbrica de l'epígraf 3, que queda redactada de la forma següent:
«3. Actuació en el procediment d'expedició de certificats i resolucions de reconeixement oficial de l'experiència professional en activitats de venda amb adaptació individualitzada de productes ortoprotèsics i/o audioprotèsics (disposició addicional desena.2 del RD 414/1996, d'1 de març, pel qual es regulen els productes sanitaris, modificat pel RD 2727/1998, de 18 de desembre, i per la disposició addicional setena del RD 1662/2000, de 29 de setembre, sobre productes sanitaris per a diagnòstic in vitro).»
3. Es modifica la rúbrica de l'epígraf 4, que queda redactada de la forma següent:
«4. Actuació en el procediment de llicència d'obertura i funcionament d'establiments de fabricació «a mesura», distribució i venda al públic de productes sanitaris.»
4. Es modifica la rúbrica de l'epígraf 5, que queda redactada de la forma següent:
«5. Actuació en el procediment de modificació de la llicència d'obertura i funcionament d'establiments de fabricació «a mesura», distribució i venda al públic de productes sanitaris.»
5. Es modifica la rúbrica de l'epígraf 6, que queda redactada de la forma següent:
«6. Actuació en el procediment de modificació de la llicència d'obertura i funcionament d'establiments de fabricació «a mesura», distribució i venda al públic de productes sanitaris inherents a canvis de titularitat o del professional qualificat previst en els articles 17 i 18 del RD 414/1996, d'1 de març, pel qual es regulen els productes sanitaris o per altres causes no recollides en grups anteriors.»
6. Es modifica la rúbrica de l'epígraf 7, que queda redactada de la forma següent:
«7. Actuació en el procediment de revalidació de la llicència d'obertura i funcionament d'establiments de fabricació «a mesura», distribució i venda al públic de productes sanitaris.
7.1. Establiments de fabricació «a mesura.»
7.2. Establiments de distribució.
7.3. Establiments de venda al públic.»
7. Es deroga l'epígraf 8.
8. Els epígrafs 3,4,5,6 i 7 (i els subgrups 7.1, 7.2 i 7.3) i 9 passen a ser els epígrafs 2,3,4,5,6 (i els subgrups 6.1, 6.2 i 6.3) i 7.
b) S'afig una regla 5a) a l'apartat dos, amb el tenor següent:
«5a) Queden exempts del pagament de la taxa recollida en el Grup IV. Apartat un, referent a l'admissió a les proves de selecció de personal de centres i institucions sanitàries, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.»
Article 18
Es modifica l'article 172 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat de la forma següent:
«Article 172. Tipus de gravamen.
La taxa s'exigirà conforme al que disposa el següent quadre de tarifes:
Article 19
Es modifica l'article 176 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, en els termes següents:
a) Es modifica la rúbrica del subepígraf 01-01-12 de l'epígraf 1.1 de la lletra B) de l'apartat un, que queda redactada de forma següent:
«01-01-12 Intervenció de cirurgia major ambulatòria.»
b) Es modifica el paràgraf primer de l'epígraf 1.2 de la lletra B) de l'apartat un, que queda redactada de la forma següent:
«La prestació assistencial especialitzada que no implique estada hospitalària es liquidarà de forma individualitzada segons les tarifes següents, a les quals caldrà afegir, si és procedent, les tarifes reservades per als procediments diagnòstics i terapèutics de l'epígraf 2, aquells altres conceptes liquidables de l'epígraf 5 i els fàrmacs de l'epígraf 6.»
c) Es modifica la rúbrica del subepígraf 01-02-06 de l'epígraf 1.2 de la lletra B) d'apartat un, que queda redactada de la forma següent:
«01-02-06 Intervenció quirúrgica menor amb menys de 20 minuts de duració.»
d) S'afig un nou subepígraf 01-02-07 a l'epígraf 1.2 de la lletra B) de l'apartat un, amb el tenor següent:
«01-02-07 Intervenció quirúrgica menor amb més de 20 minuts de duració: 154,06 euros.»
e) Es modifica el subepígraf 02-01-18 de l'epígraf 2.1 de la lletra B) de l'apartat un, que queda redactat de la forma següent:
«02-01-18 Ressonància magnètica triple o funcional o espectroscòpica: 296,27 euros.»
f) Es modifica el subepígraf 02-01-19 de l'epígraf 2.1 de la lletra B) de l'apartat un, que queda redactat de la forma següent:
«02-01-19 Angioresonància cardíaca: 734,51 euros.»
g) S'afig un nou subepígraf 02-12-07 a l'epígraf 2.12 de la lletra B) de l'apartat un, amb el tenor següent:
« 02-12-07 Tractament amb ones de xoc: 164,14 euros.»
h) S'afig un nou epígraf 2.20 en el número 2 de la lletra B) de l'apartat un, amb el tenor següent:
«2.20. Terapèutica hiperbàrica:
02-20-01 Sessió de pacient crònic, terapèutic hiperbàric 81,30
02-20-02 Tractament de pacient agut disbàric hiperbàric 1.901,60
02-20-03 Tractament de pacient agut no disbàric hiperbàric 1.250,80.»
i) Es modifica la rúbrica del subepígraf 05-01-08 del número 5 de la lletra B) de l'apartat un, que queda redactat de la forma següent:
«05-01-08 Servici d'ambulància assistida en transport interurbà, superior a 150 km.»
j) Es modifica el primer paràgraf del número 7 de la lletra B) de l'apartat un, que queda redactat de la forma següent:
«7. Informes clínics.
Es liquidaran d'acord amb les tarifes detallades en este apartat, les còpies que es realitzen de la història clínica, completa o parcial, així com cada un dels duplicats d'iconografies. Igualment, es liquidarà l'emissió d'informes mèdics sobre l'estat de salut que no siguen exigibles per disposició legal o reglamentària.»
k) Es modifica la rúbrica del subepígraf 07-00-01 del número 7 de la lletra B) de l'apartat un, que queda redactada de la forma següent:
«07-00-01 Còpies de la història clínica, completa o parcial.»
l) S'afig un nou subepígraf al número 7 de la lletra B) de l'apartat un, amb el tenor següent:
«07-00-04 Duplicats d'iconografies: 15,33 euros.»
Article 20
Es modifica l'article 178 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat de la forma següent:
«Article 178. Fet imposable.
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la impartició de cursos per l'Escola Valenciana d'Estudis de Salut (EVES) i per les escoles d'infermeria dependents de la Conselleria de Sanitat, no emmarcables, en este últim cas, en els servicis acadèmics universitaris regulats en el capítol VII del títol V d'esta llei.»
Article 21
Es modifica l'article 180 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat de la forma següent:
«Article 180. Tipus de gravamen.
1. La taxa s'exigirà conforme al que disposa el quadre de tarifes següent, tenint en compte que H és el nombre d'hores de duració del curs i Na el nombre d'alumnes del curs.
1.1. Inferior a 30 hores: 3,76 € x H + 43,09
1.2. Igual o superior a 30 hores: (20/Na) x (3,76 €xH) + 43,09
2. S'autoritza la Conselleria de Sanitat per a proposar o acceptar acords o convenis que puga subscriure l'EVES amb altres administracions públiques, entitats de dret públic, organismes públics i entitats sense ànim de lucre, en este cas s'atindrà al que l'acord o conveni assenyale, sense que el cost del curs puga superar l'import calculat segons les regles de l'apartat anterior, ni puga ser inferior al cost estimat per a la prestació del servici.»
Article 22
Es modifica l'article 192 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, en els termes següents:
a) Es modifica l'apartat 1.4, que queda redactat de la forma següent:
«Instal·lacions industrials específiques que requerisquen autorització administrativa prèvia. Se'ls aplicarà, a més de la tarifa 1.2, la quantitat fixa de 91,80 euros.»
b) S'afig un nou apartat 3.4, amb el tenor següent:
«La tarifa aplicable es reduirà en un 30 per 100 del seu import en el cas d'instal·lacions sense projecte que es tramiten per mitjà de gestió telemàtica.»
Article 23
S'afig un nou capítol, el III, al títol X de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, amb el tenor següent:
«CAPÍTOL III
Taxa per accés a les titulacions per al govern de motos nàutiques i expedició del títol corresponent.
Article 290. Fet imposable.
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació dels servicis següents:
1. Examen per a l'accés al títol per al govern de moto nàutica.
2. Expedició i renovació de la titulació a què es referix el punt anterior.
Article 291. Subjecte passiu.
Són subjectes passius d'esta taxa els sol·licitants dels servicis referits en l'article anterior.
Article 292. Tipus de gravamen.
La taxa s'exigirà conforme al que disposa el quadre de tarifes següent:
Examen teòric de tipus A o B: 39,77 euros
Examen pràctic de tipus A o B: 37, 52 euros.
Expedició, revalidació del títol: 23,20 euros.
Article 293. Meritació i pagament.
La taxa es meritarà quan es preste el corresponent servici. No obstant això, el seu pagament s'exigirà per anticipat, en el moment en què es formule la sol·licitud.»
Article 24
Es modifica l'article 164 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, en els termes següents:
a) L'actual epígraf 16 del grup II de l'apartat u de l'article passa a ser l'epígraf 17.
b) S'afegeix un epígraf 16 nou al grup II de l'apartat u de l'article, amb el tenor següent:
«16. Locals o immobles de concurrència pública autoritzats o que hagen sol·licitat l'autorització per a exercir-hi activitats de prostitució».
Article 25
Es modifica l'article 174 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, en els termes següents:
a) L'actual apartat 7 de l'article passa a ser l'apartat 8.
b) S'afegeix un apartat 7 nou, amb el tenor següent:
«7. Per realització d'anàlisis, proves exploratòries i qualsevol altre tipus de prestació assistencial a determinats col·lectius exigida per norma legal o reglamentària, com a conseqüència de l'activitat que desenvolupen, sempre que aqueixes prestacions no les cobresquen les mútues d'accidents de treball».
Article 26
Es modifica l'article 175 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, en els termes següents:
a) L'actual apartat tres de l'article passa a ser l'apartat quatre.
b) S'afegeix un apartat tres nou, amb el tenor següent:
«Tres. Són subjectes passius substitutius del contribuent, en el supòsit recollit en l'apartat 7 de l'article anterior, les persones, físiques o jurídiques, que siguen titulars dels locals, els establiments o els immobles de concurrència pública on es faça l'activitat».
Article 27
S'afegeix un capítol VII nou en el títol III de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, amb el tenor següent:
«Capítol VII
Taxa per inscripció en el registre de locals o immobles de concurrència pública a què s'haja concedit autorització específica per a exercir-hi habitualment activitats de prostitució.
Article 61 bis. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable la inscripció, per part de l'òrgan administratiu competent, en el registre dels locals o els immobles de concurrència pública a què s'haja concedit autorització específica per a exercir-hi habitualment activitats de prostitució.
Article 61 ter. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones, físiques o jurídiques, que siguen titulars dels locals o els immobles de concurrència pública que s'inscriguen en el registre a què fa referència l'article anterior.
Article 61 quater. Tipus de gravamen.
La taxa s'exigirà d'acord amb el que hi ha disposat en el quadre de tarifes següents:
1. Inscripció de locals o immobles de nova instal·lació: 20 euros.
2. Canvi de titularitat (venda o arrendament) o de la raó social de les empreses: 10 euros.
Article 61 quinquies. Meritació i pagament.
La taxa es meritarà quan es practique la inscripció del local o l'immoble en el registre».
CAPÍTOL II
De modificació de la Llei 13/1997, de 23 de desembre,
de la Generalitat Valenciana, que regula el tram autonòmic
de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
i restants tributs cedits
Article 28
Es modifiquen els apartats un i tres de l'article primer de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, en el sentit de substituir, respectivament, les expressions «subjectes passius per obligació personal» i «subjectes passius» pel terme «contribuents.»
Article 29
Es modifica l'article segon de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
«Article segon. Escala autonòmica.
Un. La base liquidable general del contribuent serà gravada als tipus de l'escala complementària que establisca la normativa estatal reguladora de l'impost.
Dos. La base liquidable especial del contribuent es gravarà al tipus que assenyale la normativa estatal reguladora de l'impost.»
Article 30
Es modifica l'article tercer de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
«Article tercer. Quotes autonòmiques.
Un. La quota íntegra autonòmica del contribuent serà la resultant d'addicionar els imports obtinguts per aplicació dels tipus de gravamen a què es referixen els apartats un i dos de l'article anterior a les bases liquidables general i especial, respectivament, del contribuent mencionat.
Dos. La quota líquida autonòmica del contribuent, que en cap cas podrà ser negativa, s'obtindrà practicant en la quota a què es referix l'apartat un anterior les següents minoracions:
a) El tram autonòmic de la deducció per inversió en habitatge habitual a què es referix l'article tercer bis d'esta llei.
b) El 33 per 100 de l'import de les deduccions de l'impost establides en la normativa estatal reguladora de l'impost que pertoquen, excepte les deduccions per doble imposició de dividends i per doble imposició internacional, que mai minoraran, en cap percentatge, la quota a què es referix este apartat. El dit percentatge s'aplicarà tenint en compte els límits i requisits de situació patrimonial de les corresponents deduccions assenyalats en la normativa estatal mencionada.
c) Les corresponents a les deduccions regulades en l'article quart d'esta llei que pertoquen.»
Article 31
S'introduïx un nou article tercer bis en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, el contingut del qual és el següent:
«Article tercer bis. Tram autonòmic de la deducció per inversió en habitatge habitual.
El tram autonòmic de la deducció per inversió en habitatge habitual serà el resultat d'aplicar a la base de la deducció, d'acord amb els requisits i les circumstàncies previstos en la normativa estatal reguladora de la deducció per inversió en habitatge habitual, els percentatges complementaris establits en la normativa estatal reguladora de l'impost.»
Article 32
Es modifica l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, incorporant en l'apartat un quatre noves lletres b), c), h) i k), afegint un nou apartat quatre, i fent-ne una nova redacció amb el tenor següent:
«Un. Conforme al que disposa la lletra c) de l'apartat dos de l'article tercer, les deduccions autonòmiques són les següents:
a) Per naixement o adopció, durant el període impositiu, del segon o posterior fill: 150 euros per cada fill nascut o adoptat que siga el segon o posterior fill, sempre que haja conviscut amb el contribuent ininterrompudament des del seu naixement o adopció fins al final del període mencionat.
Quan ambdós progenitors o adoptants tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà per parts iguals.
L'aplicació d'esta deducció resultarà compatible amb les recollides en les lletres b), relativa al naixement o adopció múltiples, i c), relativa al naixement o adopció de fill discapacitat amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100.
b) Per naixement o adopció múltiples, durant el període impositiu, com a conseqüència de part múltiple o de dos o més adopcions constituïdes en la mateixa data: 200 euros, sempre que els fills hagen conviscut amb el contribuent ininterrompudament des del seu naixement o adopció fins al final del període mencionat.
Quan ambdós progenitors o adoptants tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà per parts iguals.
L'aplicació d'esta deducció resultarà compatible amb les recollides en les lletres a), relativa al naixement o adopció del segon o posterior fill, i c), relativa al naixement o adopció de fill discapacitat amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100.
c) Per naixement o adopció, durant el període impositiu, d'un fill discapacitat, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, sempre que el dit fill haja conviscut amb el contribuent ininterrompudament des del seu naixement o adopció fins al final del període mencionat, la quantitat que pertoque d'entre les següents:
– 200 euros, quan es tracte del primer fill que patisca la dita discapacitat, siga el primer fill, per ordre, del contribuent, o siga un altre posterior.
– 250 euros, quan es tracte del segon o posterior fill que patisca la dita discapacitat, siga el segon fill, per ordre, del contribuent, o siga un altre posterior, sempre que sobrevisquen els anteriors discapacitats.
Quan ambdós dos progenitors o adoptants tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà per parts iguals.
L'aplicació d'esta deducció resultarà compatible amb les recollides en les lletres a), relativa al naixement o adopció del segon o posterior fill, i b), relativa al naixement o adopció múltiples.
d) Per tindre, a la data de la meritació de l'impost, el títol de família nombrosa, expedit per l'òrgan competent en matèria de servicis socials de la Generalitat Valenciana o pels òrgans corresponents de l'Estat o d'altres comunitats autònomes, la quantitat que pertoque d'entre les següents:
– 180 euros quan es tracte de família nombrosa de primera categoria.
– 300 euros quan es tracte de família nombrosa de segona categoria.
– 420 euros quan es tracte de família nombrosa de categoria d'honor.
Així mateix, tindran dret a esta deducció aquells contribuents que, reunint les condicions per a l'obtenció del títol de família nombrosa a la data de la meritació de l'impost, hagen presentat, amb anterioritat a esta, sol·licitud davant de l'òrgan competent en matèria de servicis socials per a l'expedició del dit títol. En este cas, si es denega la sol·licitud presentada, haurà de pagar-se la part de l'impost que s'haja deixat d'ingressar com a conseqüència de la deducció practicada, així com els seus interessos de demora.
Les condicions necessàries per a la consideració de família nombrosa i la seua classificació per categories es determinaran d'acord amb el que establix la Llei 25/1971, de 19 de juny, de Protecció a les Famílies Nombroses.
Esta deducció es practicarà pel contribuent amb qui convisquen els restants membres de la família que originen el dret a la deducció.Quan més d'un contribuent tinga dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà entre ells.
L'aplicació d'esta deducció resulta compatible amb les recollides en les lletres a), b) i c) precedents, relatives, respectivament, al naixement o adopció de segon o posterior fill, al naixement o adopció múltiples i al naixement o adopció de fill discapacitat.
e) Per a contribuents discapacitats d'edat igual o superior a 65 anys: 160 euros per cada contribuent, sempre que este complisca, simultàniament, els dos requisits següents: 1) Tindre almenys 65 anys a la data de meritació de l'impost; 2) Ser invident, mutilat o invàlid, físic o psíquic, congènit o sobrevingut, en el grau igual o superior al 33 per 100.
En qualsevol cas, no procedirà esta deducció si com a conseqüència de la situació de discapacitat recollida en l'apartat 2 del paràgraf anterior el contribuent percep algun tipus de prestació que, d'acord amb el que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, s'hi trobe exempta.
f) Per la realització per un dels cònjuges de la unitat familiar de labors no remunerades en la llar: 120,20 euros.
S'entendrà que un dels cònjuges realitza estes labors quan en una unitat familiar de les previstes en l'article 68, apartat 1, regla 1a, de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, només un dels seus membres perceba rendiments del treball o de les activitats econòmiques.
Seran requisits per al gaudi d'esta deducció:
1r Que la base liquidable general de la unitat familiar no supere la quantitat de 12.020,24 euros.
2n Que a cap dels membres de la unitat familiar li siguen imputades rendes immobiliàries, ni obtinga guanys o pèrdues patrimonials, ni rendiments íntegres del capital immobiliari, ni del mobiliari en quantia superior a 300,51 euros.
3r Que tinguen dos o més descendents que donen dret a la corresponent reducció en concepte de mínim familiar.
g) Per quantitats destinades a l'adquisició del seu primer habitatge habitual per contribuents d'edat igual o inferior a 35 anys: el 3 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per l'adquisició de l'habitatge que constituïsca o vaja a constituir la primera residència habitual del contribuent, excepció feta de la part d'estes corresponent a interessos. A estos efectes, s'atindrà al concepte d'habitatge habitual recollit en la normativa estatal reguladora de l'impost. En qualsevol cas, per a la pràctica d'esta deducció es requerirà: 1) Que la base imposable no siga superior a dues vegades el salari mínim interprofessional garantit per a majors de 18 anys, corresponent al període impositiu; 2) Que l'edat del contribuent, a la data de meritació de l'impost, siga igual o inferior a 35 anys.
L'aplicació d'esta deducció resultarà compatible amb la recollida en la lletra h) següent, relativa a l'adquisició de primer habitatge habitual per discapacitats amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100.
h) Per quantitats destinades a l'adquisició d'habitatge habitual per discapacitats, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100: el 3 per 100 de les quantitats satisfetes, durant el període impositiu, per l'adquisició de l'habitatge que constituïsca o vaja a constituir la residència habitual del contribuent, excepció feta de la part d'estes corresponent a interessos. A estos efectes, s'atindrà al concepte d'habitatge habitual recollit en la normativa estatal reguladora de l'impost. En qualsevol cas, per a la pràctica d'esta deducció es requerirà que la base imposable no siga superior a dues vegades el salari mínim interprofessional garantit per a majors de 18 anys, corresponent al període impositiu.
L'aplicació d'esta deducció resultarà compatible amb la recollida en la lletra g) precedent, relativa a l'adquisició de primer habitatge habitual per contribuents d'edat igual o inferior a 35 anys.
i) Per quantitats destinades a l'adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual, procedents d'ajudes públiques: 90,15 euros per cada contribuent, sempre que este haja efectivament destinat, durant el període impositiu, a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge que constituïsca o vaja a constituir la seua residència habitual, quantitats procedents d'una subvenció a tal fi concedida per la Generalitat Valenciana, a càrrec del seu propi pressupost o al de l'Estat. A estos efectes: 1) S'atindrà al concepte d'habitatge habitual recollit en la normativa estatal reguladora de l'impost; 2) Les quantitats mencionades s'entendran efectivament destinades a l'adquisició o rehabilitació d'acord amb les regles d'imputació temporal d'ingressos establides en la normativa estatal reguladora de l'impost. A estos mateixos efectes, la rehabilitació haurà de ser qualificada com actuació protegible, de conformitat amb la normativa reguladora d'este tipus d'actuacions vigent en cada moment. En cap cas podran ser beneficiaris d'esta deducció els contribuents que tinguen dret a alguna de les deduccions recollides en les lletres g) i h) d'este mateix apartat.
j) Per arrendament de l'habitatge habitual: el 10 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu, amb el límit de 180 euros.
Seran requisits per al gaudi d'esta deducció els següents:
1r. Que es tracte de l'arrendament de l'habitatge habitual del contribuent, ocupat efectivament per ell, sempre que la data del contracte siga posterior al 23 d'abril de 1998 i la seua duració siga igual o superior a un any.
2n. Que s'haja constituït el dipòsit de la fiança a què es referix l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, a favor de la Generalitat Valenciana.
3r. Que, durant almenys la meitat del període impositiu, ni el contribuent ni cap dels membres de la seua unitat familiar siguen titulars, del ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi, d'una altra habitatge distant a menys de 100 quilòmetres de l'habitatge arrendat.
4t. Que el contribuent no tinga dret pel mateix període impositiu a cap deducció per inversió en habitatge habitual, a excepció de la corresponent a les quantitats dipositades en comptes habitatge.
5é. Que la suma de les parts general i especial de la base imposable, abans de computar el mínim personal i familiar, no siga superior a 21.035 euros, en declaració individual, o a 30.500 euros en declaració conjunta.
k) Per l'arrendament d'un habitatge com a conseqüència de la realització d'una activitat, per compte propi o alié, en municipi distint d'aquell en què el contribuent residia amb anterioritat: el 10 por 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu, amb el límit de 180 euros.
Per a tindre dret al gaudi d'esta deducció serà necessari el compliment dels següents requisits:
1r. Que l'habitatge arrendat, radicat a la Comunitat Valenciana, diste més de 100 quilòmetres d'aquell on el contribuent residia immediatament abans de l'arrendament.
2n. Que s'haja constituït el dipòsit de la fiança a què es referix l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, a favor de la Generalitat Valenciana.
3r. Que les quantitats satisfetes en concepte d'arrendament no siguen retribuïdes per l'ocupador.
4t. Que la suma de les parts general i especial de la base imposable, abans de computar el mínim personal i familiar, no siga superior a 21.035 euros, en declaració individual, o a 30.500 euros en declaració conjunta.
Esta deducció resultarà compatible amb la recollida en la lletra j) d'este apartat, relativa a l'arrendament d'habitatge habitual.
L'import d'esta deducció es prorratejarà quan la vigència del contracte d'arrendament siga inferior a un any.
l) Per donacions amb finalitat ecològica: el 20 per 100 de les donacions efectuades durant el període impositiu en favor de qualsevol de les següents entitats:
1) La Generalitat i les corporacions locals de la Comunitat Valenciana. A estos efectes, quan la donació consistisca en diners les quantitats rebudes quedaran afectes en el pressupost del donatari al finançament de programes de despesa que tinguen per objecte la defensa i conservació del medi ambient. De conformitat amb això, en l'estat de despeses del pressupost de cada exercici es consignarà crèdit en els dits programes per un import com a mínim igual al de les donacions percebudes durant l'exercici immediatament anterior.
2) Les entitats públiques dependents de qualsevol de les administracions territorials mencionades en el número 1) anterior l'objecte social de les quals siga la defensa i conservació del medi ambient. Les quantitats rebudes per estes entitats quedaran sotmeses a les mateixes regles d'afectació recollides en el número 1) mencionat.
3) Les entitats sense fins lucratius regulades en l'article 41 de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i d'Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interés General, sempre que el seu fi exclusiu siga la defensa del medi ambient i es troben inscrites en els corresponents registres de la Comunitat Valenciana.
m) Per donacions relatives al Patrimoni Cultural Valencià.
1. El 10 per 100 de les donacions pures i simples efectuades durant el període impositiu de béns que, formant part del Patrimoni Cultural Valencià, es troben inscrits en l'Inventari General del mencionat patrimoni, d'acord amb la normativa legal autonòmica vigent, sempre que es realitzen a favor de qualsevol de les següents entitats: 1) La Generalitat Valenciana i les corporacions locals de la Comunitat Valenciana; 2) Les entitats públiques de caràcter cultural dependents de qualsevol de les administracions territorials mencionades en el número 1) anterior; 3) Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana; 4) Les entitats sense fins lucratius regulades en l'article 41 de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i d'Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interés General, sempre que perseguisquen fins de naturalesa exclusivament cultural i es troben inscrites en els corresponents registres de la Comunitat Valenciana.
2. El 5 per 100 de les quantitats dineràries donades a qualsevol de les entitats a què es referix el número 1 anterior per a la conservació, reparació i restauració dels béns que, formant part del Patrimoni Cultural Valencià, es troben inscrits en el seu Inventari General. A estos efectes, quan el donatari siga alguna de les entitats recollides en els apartats 1), 2) i 3) del número 1 mencionat les quantitats rebudes quedaran afectes, en els mateixos termes recollits en l'apartat 1) de la lletra l) anterior, al finançament de programes de despesa que tinguen per objecte la conservació, reparació i restauració d'obres d'art i, en general, de béns amb valor històric, artístic o cultural.
3. El 5 per 100 de les quantitats destinades pels titulars de béns pertanyents al Patrimoni Cultural Valencià inscrits en el seu Inventari General a la conservació, reparació i restauració dels béns mencionats.
Dos. L'aplicació de les deduccions recollides en les lletres g), h) i i) de l'apartat un precedent requerirà que l'import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període impositiu excedisca del valor que done la seua comprovació al començament d'este, en, almenys, la quantia de les inversions realitzades. A estos efectes, no es computaran els increments o les disminucions de valor experimentats durant el període impositiu mencionat pels béns que al final d'este continuen formant part del patrimoni del contribuent. Així mateix, la base de la deducció a què es referix el número 3 de la lletra m) de l'apartat un mencionat no podrà superar el 20 per 100 de la base liquidable del contribuent.
Tres. Per a tindre dret a les deduccions recollides en la lletra l) i en els números 1 i 2 de la lletra m), ambdues de l'apartat un anterior, s'haurà d'acreditar l'efectivitat de la donació efectuada, així com el seu valor, per mitjà de certificat expedit per l'entitat donatària en què, a més del número d'identificació fiscal i de les dades d'identificació personal del donant i de l'entitat donatària, es facen constar els aspectes següents:
1) Data i import del donatiu, quan este siga dinerari.
2) Document públic o un altre document autèntic acreditatiu del lliurament del bé donat, quan es tracte de donacions en espècie. En relació amb les donacions a què es referix el número 1 de la lletra m) serà menció inexcusable del document el número d'identificació que en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià corresponga al bé donat.
3) Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació. En qualsevol cas, la revocació de la donació determinarà l'obligació d'ingressar les quotes corresponents als beneficis gaudits en el període impositiu en què la dita revocació es produïsca, sense perjuí dels interessos de demora que pertoquen.
4) Menció expressa que l'entitat donatària es troba inclosa entre les regulades en els articles 41 a 45, ambdós inclusivament, de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i d'Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interés General, quan la donació s'efectue a favor de les entitats a què es referixen els apartats 3) de la lletra l) i 4) del número 1 de la lletra m).
Sense perjuí d'això, tractant-se de donacions en espècie, al certificat mencionat s'haurà d'adjuntar un altre acreditatiu del valor dels béns donats. Correspondrà a la conselleria competent en matèria de medi ambient l'expedició del dit certificat acreditatiu del valor en relació amb els béns a què es referix la lletra l) de l'apartat un anterior i a la conselleria competent en matèria de cultura quan es tracte d'aquells altres a què es referix la lletra m) del dit apartat.
Quatre. El grau de discapacitat haurà d'acreditar-se per mitjà del corresponent certificat expedit pels òrgans competents en matèria de servicis socials de la Generalitat o pels òrgans corresponents de l'Estat o d'altres comunitats autònomes.
Les disposicions específiques previstes en este article a favor de les persones discapacitades amb grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, seran d'aplicació als minusvàlids la incapacitat dels quals es declare judicialment, encara que no arribe al dit grau.»
Article 33
Es modifica l'article seté de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
«Article seté. Quotes i deduccions autonòmiques.
Un. La quota íntegra autonòmica de la unitat familiar serà minorada, per a l'obtenció de la quota líquida autonòmica, en els imports que corresponguen a la dita unitat familiar, d'entre els recollits en els articles tercer, tercer bis i quart d'esta llei, sense que, en cap cas, puga la dita quota líquida ser negativa com resultat d'estes minoracions.
Dos. A efectes de l'apartat anterior, i sense perjuí del que disposen els punts primer de la lletra f), cinqué de lletra j) i quart de la lletra k) de l'apartat un de l'article quart d'esta llei, pel que fa a les deduccions autonòmiques, s'imputaran a la unitat familiar aquelles que haurien correspost als seus distints membres si estos hagueren optat per la tributació individual, tenint en compte per a això les regles d'individualització dels distints components de renda continguts en la normativa estatal reguladora de l'impost.»
Article 34
Un. Es modifica el títol de l'article deu de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
«Article deu. Reduccions en transmissions mortis causa.»
Dos. Es modifica el punt 1r) de l'apartat dos de l'article deu de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
«1r) En el supòsit de transmissió d'una empresa individual agrícola a favor del cònjuge, descendents o adoptats del causant la base imposable de l'impost es reduirà en el 95 per 100 del valor net dels elements patrimonials afectes a l'empresa transmesa, sempre que es complisquen, simultàniament, els requisits següents: 1) Que la dita empresa no haja constituït, durant els quatre anys anteriors a la data de la meritació de l'impost, la principal font de renda del causant; 2) Que el causant haja exercit l'activitat constitutiva de la dita empresa, durant els quatre anys anteriors a la data de la meritació de l'impost, de forma habitual, personal i directa; 3) Que l'empresa, per esta via adquirida, es mantinga en el patrimoni de l'adquirent durant els cinc anys següents a la mort del causant, llevat que aquell mora, al seu torn, dins del dit termini.
Quan no existisquen descendents o adoptats, la reducció a què es referix el paràgraf anterior resultarà aplicable, sempre que es donen els requisits indicats en este, a les adquisicions efectuades pels ascendents, adoptants i parents col·laterals, fins al tercer grau, del causant. En tot cas, el cònjuge supérstite tindrà dret, igualment, a la reducció mencionada.
També s'aplicarà la reducció mencionada respecte del valor net dels béns del causant afectes a la realització de l'activitat empresarial agrícola del cònjuge sobrevivent, per la part en què resulte adjudicatari d'aquells, amb subjecció al que disposa l'article 27 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions. En este cas, els requisits a què fan referència els números 1), 2) i 3) anteriors s'hauran de complir pel cònjuge adjudicatari.
En el cas que el causant es trobe jubilat de l'activitat de l'empresa agrícola en el moment de la seua mort, la dita activitat haurà d'haver-se exercit de forma habitual, personal i directa pel seu cònjuge o per algun dels seus descendents o adoptats, durant la totalitat del període quadriennal anterior a la mort del causant o durant la part del dit període que reste des del moment de la jubilació fins a la de la mort del causant. En este cas, la reducció s'aplicarà únicament al cònjuge, descendents o adoptats que exercisquen l'activitat i que complisquen els altres requisits establits amb caràcter general, i per la part en què resulten adjudicataris en l'herència amb subjecció al que disposa l'article 27 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions. Si, en el moment de la jubilació, el causant ha complit els 65 anys, la reducció aplicable serà la general del 95 per 100, i del 90 per 100 si, en aquell moment, el causant té entre 60 i 64 anys complits.
En cas de no complir-se el requisit a què es referix l'apartat 3) del primer paràgraf anterior haurà de pagar-se la part de l'impost que s'haja deixat d'ingressar com a conseqüència de la reducció practicada, així com els seus interessos de demora».
Tres. Es modifica el punt 3r) de l'apartat dos de l'article deu de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
«3r) En els casos de transmissions d'una empresa individual o d'un negoci professional a favor del cònjuge, descendents o adoptats del causant, o, quan no existisquen descendents o adoptats, a favor del cònjuge, d'ascendents o adoptants, o de parents col·laterals fins al tercer grau, s'aplicarà a la base imposable una reducció del 95 per 100 del valor net dels elements patrimonials afectes a l'empresa o al negoci, sempre que es mantinga per l'adquirent en activitat durant un període de cinc anys a partir de la mort del causant, llevat que aquell mora, al seu torn, dins del dit període.
En el cas de no complir-se el termini de permanència en activitat a què es referix el paràgraf anterior, haurà de pagar-se la part de l'impost que s'haja deixat d'ingressar com a conseqüència de la reducció practicada, així com els interessos de demora.
Esta reducció serà d'aplicació sempre que hi concórreguen els requisits següents:
a) Que l'activitat s'exercisca pel causant de forma habitual, personal i directa.
b) Que la dita activitat constituïsca la major font de renda del causant, entenent per tal la que proporcione un import superior dels rendiments del treball o de les activitats econòmiques. A l'efecte, no es tindran en compte, sempre que es complisquen les condicions en cada cas establides, totes aquelles remuneracions que són causa de les participacions del causant que gaudixen de reducció conforme al que establix el punt 4t del present apartat dos i la lletra c) de l'apartat 2n de l'article 20 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions.
c) Quan un mateix causant exercisca dos o més activitats de forma habitual, personal i directa, la reducció comprendrà tots els béns i drets afectes a estes; a estos efectes es considerarà que la seua major font de renda està determinada pel conjunt dels rendiments de totes elles.
També s'aplicarà la reducció mencionada respecte del valor net dels béns del causant afectes a la realització de l'activitat empresarial o professional del cònjuge sobrevivent, per la part en què resulte adjudicatari d'aquells, amb subjecció al que disposa l'article 27 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions. En este cas, els requisits a què fan referència les lletres a), b) i c) anteriors s'hauran de complir en el cònjuge adjudicatari, el qual quedarà igualment obligat al manteniment en activitat de l'empresa individual o del negoci professional durant el termini de cinc anys a partir de la mort del causant, llevat que aquell mora, al seu torn, dins del dit període. En el cas de no complir-se el termini mencionat de permanència en activitat, haurà de pagar-se la part de l'impost que s'haja deixat d'ingressar com a conseqüència de la reducció practicada i els interessos de demora.
En el cas que el causant es trobe jubilat de l'activitat de l'empresa o negoci en el moment de la seua mort, els requisits a què fan referència les lletres a), b) i c) anteriors s'hauran de complir pel seu cònjuge o per algun dels seus descendents o adoptats; la reducció s'aplicarà únicament als que complisquen estos requisits i per la part en què resulten adjudicataris, amb subjecció al que disposa l'article 27 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions. Si, en el moment de la jubilació, el causant ha complit els 65 anys, la reducció aplicable serà la general del 95 per 100, i del 90 per 100 si, en aquell moment, el causant té entre 60 i 64 anys complits».
Quatre. Es modifica el punt 4t) de l'apartat dos de l'article deu de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
«4t) En els casos de transmissions de participacions en entitats a favor del cònjuge, descendents o adoptats del causant, o, quan no existisquen descendents o adoptats, a favor del cònjuge, d'ascendents o adoptants, o de parents col·laterals fins al tercer grau, s'aplicarà a la base imposable una reducció del 95 per 100 del valor de les participacions, en la part que corresponga a la proporció existent entre els actius necessaris per a l'exercici de l'activitat empresarial o professional, minorats amb l'import dels deutes que se'n deriven, i el valor del patrimoni net de l'entitat, sempre que estes es mantinguen per l'adquirent durant un període de cinc anys a partir de la mort del causant, llevat que aquell mora, al seu torn, dins del dit període. En el cas de no complir-se el requisit de permanència patrimonial de les participacions, haurà de pagar-se la part de l'impost que s'haja deixat d'ingressar com a conseqüència de la reducció practicada, així com els interessos de demora.
Esta reducció serà d'aplicació sempre que hi concórreguen els requisits següents:
a) Que l'entitat no tinga per activitat principal la gestió d'un patrimoni immobiliari o mobiliari. A estos efectes s'entendrà que una entitat té esta finalitat quan més de la meitat del seu actiu siguen béns immobles que no es troben afectes a la realització d'activitats econòmiques de caràcter empresarial o siguen valors.
b) Que la participació del causant en el capital de l'entitat siga, almenys, del 5 per 100 de forma individual, o del 20 per 100 de forma conjunta amb els seus ascendents, descendents, cònjuge o col·laterals fins al segon grau, ja tinga el parentiu el seu origen en la consanguinitat, en l'afinitat o en l'adopció.
c) Que el causant o, en el cas de participació conjunta, alguna de les persones del grup familiar que es referix el punt anterior, exercisquen efectivament funcions de direcció en l'entitat i que la retribució que perceba per això supose la major font de renda, entenent per tal la que proporcione un import superior dels rendiments del treball o de les activitats econòmiques.
En el cas de participació individual del causant, si este es troba jubilat en el moment de la seua mort, el requisit previst en esta lletra haurà de complir-se pel seu cònjuge, o per algun dels seus descendents o adoptats. En este cas, la reducció s'aplicarà únicament als hereus que complisquen este requisit i per la part en què resulten adjudicataris, amb subjecció al que disposa l'article 27 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions. Si, en el moment de la jubilació, el causant ha complit els 65 anys, la reducció aplicable serà la general del 95 per 100, i del 90 per 100 si, en aquell moment, el causant té entre 60 i 64 anys complits.
A estos efectes, no es tindran en compte els rendiments de les activitats econòmiques els béns i drets afectes dels quals gaudixen de reducció en l'impost, i, quan un mateix causant siga directament titular de participacions en diverses entitats, i en elles concórreguen les restants condicions exigides per les lletres anteriors, el càlcul de la major font de renda d'este s'efectuarà de forma separada per a cada una de les dites entitats, i no s'hi inclouran els rendiments derivats de les funcions de direcció en les altres entitats.»
Article 35
S'introduïx un nou article deu bis en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
«Article deu bis. Reduccions en transmissions inter vivos.
Per al càlcul de la base liquidable de l'Impost sobre Successions i Donacions, en les transmissions inter vivos resultaran aplicables a la base imposable les reduccions següents per circumstàncies pròpies de la Comunitat Valenciana, sense perjuí de l'aplicació de les reduccions previstes en els apartats 6 i 7 de l'article 20 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions, i de les altres reduccions regulades en les lleis especials:
1r) En les adquisicions per persones discapacitades, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, s'aplicarà una reducció a la base imposable de fins a 240.000 euros. Als efectes del límit de reducció mencionat, es computaran la totalitat de les transmissions lucratives inter vivos realitzades en favor del mateix donatari en els últims cinc anys immediatament anteriors a la data de la meritació.
2n) En els casos de transmissió en favor del cònjuge, descendents o adoptats d'una empresa individual o d'un negoci professional o de participacions en entitats del donant als quals siga d'aplicació l'exempció regulada en l'apartat vuité de l'article 4 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni, s'aplicarà a la base imposable una reducció del 95 per 100 del valor net dels elements patrimonials afectes a l'empresa o al negoci o del valor de les participacions, amb les condicions establides en l'apartat 6 de l'article 20 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions. No obstant això, l'adquirent haurà de mantindre en activitat els elements patrimonials afectes a l'empresa individual o al negoci professional o la titularitat de les participacions durant un període de cinc anys a partir del moment de la donació, llevat que aquell mora, al seu torn, dins del dit període.
S'aplicarà una reducció del 90 per 100 del valor net dels elements patrimonials afectes a l'empresa individual o al negoci professional o del valor de les participacions en entitats, sempre que es complisquen els altres requisits necessaris a què es referix el paràgraf anterior, en els casos següents:
a) Quan el donant d'una empresa individual o d'un negoci professional tinga més de 60 anys i menys de 65 anys en el moment de la donació i es jubile de l'activitat empresarial o professional.
b) Quan el donant de participacions en entitats tinga més de 60 anys i menys de 65 anys en el moment de la donació i deixe d'exercir funcions de direcció en l'entitat i de percebre remuneracions per l'exercici d'estes, per raó de jubilació.»
Article 36
Un. Es modifiquen l'apartat un, la lletra d) de l'apartat tres i l'apartat quatre de l'article tretze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queden redactats de la forma següent:
«Un. De conformitat amb el que disposa l'article 41.1.a) de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia, i l'article 11.1.a) del Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, el tipus de gravamen aplicable a les transmissions d'immobles, així com a la constitució o cessió de drets reals que recaiguen sobre estos, excepte els drets reals de garantia, serà, excepte que siga aplicable el tipus previst en els apartats dos, tres i quatre d'este article, del 7 per 100.»
«Tres. (...) d) Que la suma de les bases imposables de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del subjecte passiu, el seu cònjuge, els descendents i els ascendents dels anteriors que convisquen amb ells, així com de les altres persones que vagen a habitar en l'habitatge, corresponents al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut a la data de la meritació, no excedisca de 30.050 euros.»
«Quatre. El tipus de gravamen aplicable a les adquisicions d'habitatges que constituiran l'habitatge habitual d'un discapacitat, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, serà del 4 per 100, únicament per la part del bé que aquell adquirisca. A estos efectes, s'atindrà al concepte d'habitatge habitual recollit en la normativa estatal reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el grau de minusvalidesa de l'adquirent discapacitat s'haurà d'acreditar en la forma establida en l'apartat quatre de l'article quart d'esta llei.»
Dos. S'introduïxen dos nous apartats, cinc i sis, en l'article tretze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
«Cinc. De conformitat amb el que disposa l'article 41.1.a) de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia, i els articles 11.1.a) i 13.1 del Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, el tipus de gravamen aplicable a la transmissió de béns mobles i semovents, a la constitució i cessió de drets reals sobre estos, excepte els drets reals de garantia, i a la constitució de concessions administratives, serà del 4 per 100.
La transmissió de valors tributarà, en tot cas, conforme al que disposa l'apartat 3 de l'article 12 del Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.»
«Sis. De conformitat amb el que disposa l'article 41.1.a) de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia, i l'article 12.1 del Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, el tipus de gravamen aplicable als arrendaments de béns mobles o immobles serà el que es recull en el paràgraf segon de l'apartat 1 de l'article 12 del Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.»
Article 37
Es modifica l'article catorze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
«Article catorze. Actes Jurídics Documentats.
De conformitat amb el que disposa l'article 41.1.a) in fine de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia, i l'article 31.2 del Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, els tipus de gravamen aplicables seran:
Un. El 0,1 per 100 en els casos següents:
1) Les primeres còpies d'escriptures públiques que documenten adquisicions d'habitatge habitual.
2) Les primeres còpies d'escriptures públiques que documenten la constitució de préstecs hipotecaris per a l'adquisició de l'habitatge habitual d'una família nombrosa, sempre que es complisquen els requisits següents:
a) Que l'adquisició tinga lloc dins del termini dels dos anys següents a la data en què la família del subjecte passiu haja aconseguit la consideració legal de nombrosa o, si ja ho era amb anterioritat, en el termini dels dos anys següents al naixement o adopció de cada fill.
b) Que, dins del mateix termini a què es referix el paràgraf anterior, es procedisca a la venda de l'anterior habitatge habitual. Este requisit no serà d'aplicació quan l'habitatge adquirit siga el primer habitatge habitual.
c) Que la superfície útil de l'habitatge adquirit siga superior en més d'un 10 per 100 a la superfície útil de l'habitatge anterior. Este requisit no serà d'aplicació quan l'habitatge adquirit siga el primer habitatge habitual.
d) Que la suma de les bases imposables de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del subjecte passiu, el seu cònjuge, els descendents i els ascendents dels anteriors que convisquen amb ells, així com de les altres persones que vagen a habitar en l'habitatge, corresponents al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut a la data de la meritació, no excedisca de 30.050 euros.
Les condicions necessàries per a la consideració de família nombrosa i la seua classificació per categories es determinaran d'acord amb el que establix la Llei 25/1971, de 19 de juny, de Protecció a les Famílies Nombroses.
3) Les primeres còpies d'escriptures públiques que documenten la constitució de préstecs hipotecaris per a l'adquisició per un discapacitat, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, del seu habitatge habitual, únicament per la part del préstec en què aquell resulte prestatari. El grau de minusvalidesa de l'adquirent discapacitat s'haurà d'acreditar en la forma establida en l'apartat quatre de l'article quart de la present llei.
A estos efectes, s'atindrà al concepte d'habitatge habitual recollit en la normativa estatal reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
Dos. En els altres casos, l'1 per 100.»
Article 38
Es modifica l'apartat un de l'article quinze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, que queda redactat de la forma següent:
«Un. A efectes del que disposa l'article 42 de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, i en l'apartat seté de l'article 3 del Reial Decret-Llei 16/1977, de 25 de febrer, la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar s'exigirà, en cas d'explotació de màquines i aparells automàtics, en funció del tipus de màquina, conforme al quadre de tarifes següent:
Tipus de màquina Quota anual (Euros)
1. Tipus «B» (recreatives amb premi)
1.1. D'un sol jugador 3.832,86
1.2. En les que puguen intervindre dos o més
jugadors, sempre que el joc de cada un d'ells
siga independent del realitzat pels altres
1.2.1. De dos jugadors 7.665,71
1.2.2. De tres o més jugadors (N és el nombre
de jugadors i PM el preu màxim autoritzat
de la partida) 7.665,71 + 1.920 x N x PM
2. Tipus «C» (atzar) 6.129,02
En cas de modificació del preu màxim de 0,20 euros autoritzat per a la partida de màquines tipus «B», la quota tributària de 3.832,86 euros s'incrementarà en 69,96 euros per cada 0,04 euros en què el nou preu màxim autoritzat excedisca de 0,20 euros. Si la dita modificació es produïx amb posterioritat a la meritació de la taxa, els subjectes passius que exploten màquines amb permisos de data anterior a aquella en què s'autoritze la pujada hauran d'autoliquidar i ingressar la diferència de quota que corresponga en la forma i els terminis que reglamentàriament es determinen. No obstant això, la dita autoliquidació serà del 50 per 100 de la diferència mencionada si la modificació es produïx després del 30 de juny.
L'ingrés de la taxa es realitzarà en quatre pagaments fraccionats iguals, que s'efectuaran entre els dies 1 i 20 dels mesos d'abril, juliol, octubre i desembre.»
Article 39
S'introduïx una disposició addicional única en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, el contingut de la qual és el següent:
«Disposició addicional única. Obligacions formals.
El compliment de les obligacions formals dels notaris, recollides en els articles 32.3 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions i en l'article 52 del text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, es realitzarà en el format que es determine per ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació.
La tramesa de la informació podrà realitzar-se en suport directament llegible per ordinador o per mitjà de transmissió per via telemàtica en les condicions i el disseny que s'aproven per mitjà d'ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, qui, a més, podrà establir els supòsits i terminis en què les dites formes de tramesa siguen obligatòries.»
CAPÍTOL III
De modificació de la Llei 2/1992, de 26 de març,
de Sanejament de les Aigües Residuals
de la Comunitat Valenciana
Article 40
Un. S'introduïx un nou article 28 en la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, amb la següent redacció:
«Article 28. Infraccions.
Un. Les infraccions tributàries del Cànon de Sanejament seran qualificades i sancionades d'acord amb el que disposa la Llei General Tributària i la resta de normes de general aplicació, amb les especialitats que establix la present Llei.
Dos. En particular, constituïxen infraccions simples les següents conductes, quan no constituïsquen infraccions greus i no operen com a element de graduació de la sanció:
a) La falta de presentació de declaracions dins dels terminis reglamentaris, així com la presentació de declaracions incompletes o inexactes, quan les omissions o inexactituds no siguen necessàries per a la determinació del deute tributari.
b) La resistència, excusa o negativa a les actuacions de l'Entitat de Sanejament en relació amb la inspecció tributària i la recaptació del Cànon de Sanejament.
c) La falta d'atenció a requeriments en relació amb la gestió i inspecció del Cànon de Sanejament.
d) La inclusió del Cànon de Sanejament en document separat de la factura o rebut del subministrament d'aigua.
e) L'aplicació incorrecta en factura de les tarifes del tribut o, si és el cas, del coeficient corrector aplicable, per excés o per defecte.
f) L'absència d'arqueta de registre o de dispositiu que la substituïsca.
g) L'absència de comptador homologat o altres aparells de mesurament del consum d'aigua, en els casos de subjectes passius amb subministraments propis d'aigua, així com el seu manteniment en condicions no operatives.
Tres. Constituïxen infraccions greus les conductes següents:
a) Deixar d'ingressar, dins dels terminis reglamentàriament assenyalats, la totalitat o part del deute tributari, en els termes de l'article 79 a) de la Llei General Tributària.
b) No presentar o presentar fora del termini reglamentàriament establit, previ requeriment, les declaracions que han de permetre a l'Entitat de Sanejament practicar les liquidacions del Cànon de Sanejament o determinar el coeficient corrector de les quotes d'este.
c) L'omissió en les declaracions tributàries, i previ requeriment de l'Entitat de Sanejament, d'aquelles dades que siguen necessàries per a la determinació del deute tributari o, si és el cas, del coeficient corrector.
d) L'omissió total del Cànon de Sanejament en la facturació del subministrament d'aigua a l'abonat.
e) L'absència d'arqueta de registre o de dispositiu que la substituïsca, previ requeriment de l'Entitat de Sanejament per a la seua instal·lació.
f) L'absència de comptador homologat o altres aparells de mesurament del consum d'aigua, així com el seu manteniment en condicions no operatives, previ requeriment de l'Entitat de Sanejament per a la seua instal·lació o reparació, en els casos de subjectes passius amb subministraments propis d'aigua.»
Dos. S'introduïx un nou article 29 en la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, amb la següent redacció:
«Article 29. Sancions.
Un. Les infraccions simples se sancionaran d'acord amb les regles següents:
a) Les establides en les lletres a) i c) de l'apartat dos de l'article 28 d'esta Llei, amb multa de 6 a 900 euros.
b) Les establides en la lletra b) de l'apartat dos de l'article 28 d'esta Llei, amb multa de 300 a 6.010 euros.
c) Les establides en la lletra d) de l'apartat dos de l'article 28 d'esta Llei, amb multa de 6 a 60 euros per cada document emés.
d) Les establides en la lletra e) de l'apartat dos de l'article 28 d'esta Llei, amb multa de 6 a 60 euros per cada factura emesa, sense que la quantia total de la sanció imposada puga excedir dels límits màxims previstos en l'article 83.2 paràgraf primer de la Llei General Tributària.
e) Les establides en les lletres f) i g) de l'apartat dos de l'article 28 d'esta Llei, amb multa de 300 euros.
Dos. Les infraccions greus se sancionaran d'acord amb les següents regles:
a) Les establides en les lletres a) i d) de l'apartat tres de l'article 28 d'esta Llei, amb multa proporcional del 75 al 150 per 100 de la quota tributària resultant que haja deixat d'ingressar-se o de facturar-se, respectivament.
b) Les establides en la lletra b) de l'apartat tres de l'article 28 d'esta Llei, amb multa fixa de 300 a 6.010 euros.
c) Les establides en la lletra c) de l'apartat tres de l'article 28 d'esta Llei, amb multa proporcional del 50 al 150 per 100 de la quota tributària resultant o, si és el cas, amb multa fixa de 900 a 6.010 euros.
d) Les establides en les lletres e) i f) de l'apartat tres de l'article 28 d'esta Llei, amb multa fixa de 601 euros per cada requeriment desatés. A partir del tercer requeriment desatés se sancionarà amb una única multa fixa de 6.010 euros.
Tres. La competència per a acordar i imposar sancions tributàries correspon al gerent de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.
Quatre. Les sancions per la comissió d'infraccions simples i d'infraccions greus es graduaran conforme als criteris que s'establisquen en la Llei General Tributària i en les disposicions que la despleguen així com pels criteris que es puguen establir per les disposicions que es dicten en desplegament de la present llei.»
CAPÍTOL IV
De la modificació del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública
de la Generalitat Valenciana, aprovat
per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991
Article 41
S'afegeix un incís nou E al punt 3 de l'article 47 bis del text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, que queda redactat com segueix:
«E) Les subvencions de naturalesa corrent en matèria de foment d'ocupació destinades al manteniment salarial del personal discapacitat fix i el seu personal de suport dels centres especials d'ocupació, i les subvencions els beneficiaris de les quals siguen entitats sense ànim de lucre en programes de foment d'ocupació d'interès social o plans integrals d'ocupació, com també escoles infantils laborals. En aquests supòsits, l'òrgan competent per a resoldre podrà requerir el beneficiari perquè constituesca i acredite l'aval corresponent quan en resulte justificat per les circumstàncies objectives que hi concórreguen».
Article 42
S'afig una nou incís F) al punt 3 d'article 47 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Publica de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, que queda redactat de la forma següent:
«F) Ajudes o subvencions destinades a finançar programes d'ajuda mútua i autoajuda per a malalts crònics, portats a terme per associacions o grups de persones legalment constituïts sense fi de lucre, que es realitzen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, sempre que l'import d'estes no supere els 90.151,81 euros en cas de finançar un sol programa, 150.253,02 euros en cas de finançar dos programes, o 210.354,23 euros, en el cas de tres o mes programes d'actuació.»
Article 43
S'afig un nou article 61.bis al text refós de la Llei d'Hisenda Publica de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, que queda redactat de la forma següent:
«61.bis. Les obligacions o despeses sotmeses a fiscalització limitada a què es referix l'apartat 3 de l'article anterior, en l'àmbit de l'administració sanitària de la Generalitat Valenciana, seran objecte d'un control permanent economicofinancer que comprendrà:
1. La comprovació de l'adequació de la gestió economicofinancera a les disposicions legals i directrius que regisquen el seu comportament economicofinancer, així com als principis de regularitat, eficàcia, eficiència i economia que la informen.
2. La verificació que la comptabilitat i informació economicofinancera dels servicis i centres controlats representa la imatge fidel de la seua situació financera, patrimonial i pressupostària i s'adequa a les disposicions i principis aplicables
3. El dit control permanent s'exercirà per mitjà d'auditories financeres i de compliment de legalitat, i comprendrà també la revisió dels procediments d'actuació i sistemes de control intern dels centres hospitalaris.
4. Els informes derivats d'estes accions de control contindran la descripció dels fets comprovats, així com les conclusions i recomanacions necessàries per a la millora de la gestió dels centres i servicis controlats. Estos informes es rendiran al conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació i es traslladaran a la Conselleria de Sanitat a fi que adopte les mesures correctores necessàries. Si en l'exercici de les seues funcions de control la Intervenció detecta irregularitats que puguen suposar l'existència de responsabilitats comptables, s'atindrà al que disposa el títol VI de la present Llei.»
Article 44
S'afigen dos nous apartats a l'actual article 82 del text refós de la Llei d'Hisenda Publica de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, que queda redactat de la forma següent:
«Article 82
1. La Tresoreria elaborarà un pla anual de venciment d'obligacions i drets, a fi de preveure els dèficits de tresoreria que puguen produir-se en el desplegament de l'exercici econòmic.
2. A fi d'aconseguir una adequada planificació temporal dels pagaments i una correcta estimació de les necessitats de recursos de la Generalitat Valenciana, les empreses de les Generalitat Valenciana trametran a la Tresoreria de la Generalitat un pressupost monetari en el qual es contindran les previsions sobre pagaments dels dits ens i de cobraments per ingressos.
3. El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació podrà dictar disposicions per al funcionament de la Tresoreria de les empreses a què es referix el punt segon del present article.»
CAPÍTOL V
De la modificació de la Llei 6/1985,
d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes
Article 45
Es modifica l'article 2 de la Llei 6/1985, d'11 de maig, de la Sindicatura de Comptes, que queda redactat de la manera següent:
«1. El sector públic valencià, als efectes d'esta Llei està integrat per:
a La Generalitat Valenciana, les seues entitats autònomes, siga quina siga la seua naturalesa, les empreses publiques que en depenen i totes les entitats que estiguen participades majoritàriament per ella.
b) Les entitats locals que conformen el territori de la comunitat autònoma, els seus organismes autònoms, siga quina siga la seua naturalesa, les empreses publiques que en depenen i totes les entitats que estiguen participades majoritàriament per aquelles.
c) Tots aquells organismes i corporacions que hi siguen inclosos per llei de les Corts Valencianes.
2. Correspon, així mateix, a la Sindicatura de Comptes el control extern de tota ajuda, siga quina siga la seua naturalesa, que, a càrrec dels seus pressupostos, atorguen les institucions del sector públic valencià a persones físiques, institucions o entitats del sector privat.»
Article 46
Es modifica la lletra a) de l'article 7 de la Llei 6/1985, d'11 de maig, de la Sindicatura de Comptes, que queda redactat de la manera següent:
«a) Examen i censura dels comptes generals anuals de la Generalitat Valenciana i de les entitats que integren el sector públic valencià, als efectes d'esta llei.»
Article 47
Es modifica el punt 1 de l'article 9 de la Llei 6/1985, d'11 de maig, de la Sindicatura de Comptes, que queda redactat de la manera següent:
«1. Als efectes del que preveu l'article 1 i 2.1 b) d'esta llei, les entitats locals hauran de presentar els seus comptes generals a la Sindicatura de Comptes, abans del 31 d'octubre de l'any següent al de l'exercici econòmic a què corresponguen.»
Article 48
Es modifica l'apartat h) de l'article 16 de la Llei 6/1985, d'11 de maig, de la Sindicatura de Comptes, que queda redactat de la manera següent:
«h) Informar oralment a les Corts Valencianes, en aclariment o ampliació, sobre la documentació tramesa a estes, bé per pròpia iniciativa o a requeriment d'aquelles. Esta compareixença del síndic major podrà dur-la a terme assistit pel síndic que designe a l'efecte.»
Article 49
Es fa una nova redacció al punt 3 de l'article 23 de la Llei 6/1985, d'11 de maig, de la Sindicatura de Comptes, que queda redactat de la manera següent:
«3. No podran ser designats com a síndics els qui durant l'any anterior a la data del nomenament hagen exercit funcions de gestió dels ingressos o despeses del sector públic valencià, així com aquells que, durant el mateix període, hagen sigut beneficiaris de subvencions avals o exempcions fiscals directes i personals concedides pel sector mencionat.»
CAPÍTOL VI
De la modificació de la Llei 8/1985 de 31 de maig,
de Regulació de l'actuació financera de les cooperatives
amb secció de crèdit a la Comunitat Valenciana
Article 50
Es modifica disposició transitòria cinquena, de la Llei 8/1985 de 31 de maig, de regulació de l'actuació financera de les cooperatives amb secció de crèdit a la Comunitat Valenciana que passa a tindre la següent redacció:
«Les seccions de crèdit que, el 31 de desembre del 2002, presenten un volum d'operacions actives de crèdit superior al percentatge dels recursos propis de la cooperativa establit en l'apartat 6 de l'article 9 d'esta llei, hauran de regularitzar la seua situació en el termini màxim de tres anys des d'aquella data. No obstant això, i fins a aconseguir el percentatge assenyalat d'inversió creditícia, hauran de reduir, el volum d'estes operacions en una xifra equivalent, almenys, en un terç de l'excés existent a fi de l'any 2002.»
CAPÍTOL VII
De la modificació de la Llei 6/1991, de 27 de març,
de carreteres de la Comunitat Valenciana
Article 51
Es modifica l'article 36 de la Llei 6/1991, de 27 de març, de Carreteres de la Comunitat Valenciana, en el sentit següent:
Un. Es fa una nova redacció de l'apartat 2 de l'article 36 de la Llei 6/1991, de 27 de març, de Carreteres de la Comunitat Valenciana, amb la redacció que s'indica a continuació:
« 2. En els trams urbans de les vies públiques que integren el sistema viari de la Comunitat Valenciana queda prohibit realitzar publicitat en tota la zona de protecció de la carretera definida en el planejament urbanístic o en absència d'este, en el que preveu l'article 33 d'esta Llei.»
Dos. Es fa una nova redacció de l'apartat 3 de l'article 36 de la Llei 6/1991, de 27 de març, de Carreteres de la Comunitat Valenciana, amb la redacció que s'indica a continuació:
«3. Als efectes d'este article, no es considera publicitat els cartells informatius autoritzats pel titular de la via. Tampoc es considera publicitat els cartells o rètols amb la denominació de l'establiment industrial o comercial situat sobre este, però no es permetrà la col·locació de cartells que constituïsquen o puguen interpretar-se com anuncis publicitaris.»
Tres. L'actual apartat 3 de l'article 36 de la Llei 6/1991, de 27 de març, de Carreteres de la Comunitat Valenciana, passa a ser l'apartat 4.
Article 52
Es modifica la lletra g, de l'apartat 4 de l'article 41 de la Llei 6/1991, de 27 de març, de Carreteres de la Comunitat Valenciana amb la redacció que s'indica a continuació:
«g) Establir qualsevol classe de publicitat en la zona de protecció de la carretera quan esta transcórrega per trams qualificats com urbans.»
Article 53
L'actual lletra g, de l'apartat 4 de l'article 41 de la Llei 6/1991, de 27 de març, de Carreteres de la Comunitat Valenciana, passa a ser la lletra h).
CAPÍTOL VIII
Dels Ports de la Generalitat Valenciana
Article 54.
Mentre no es publique legislació específica autonòmica en matèria de ports, queden incorporats a la legislació d'esta comunitat autònoma, com a dret propi d'esta, aplicable als ports de la seua competència, els capítols I i II del títol preliminar, capítol I del títol I, títols II, IV i les disposicions transitòries quarta i sisena de la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant, modificada per Llei 62/1997, de 26 de desembre. Les competències que la llei que s'incorpora atribuïx als diferents òrgans estatals seran exercides pels òrgans autonòmics competents.
CAPÍTOL IX
De la modificació de la Llei 8/1998, de 9 de desembre,
de Fundacions de la Comunitat Valenciana
Article 55
S'afig a l'article 11 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, un nou apartat 6.
«6. La dotació podrà incrementar-se tant per mitjà de noves aportacions dineràries o no dineràries al patrimoni fundacional, com a través de la transformació de reserves o excedents que ja figuraven en el dit patrimoni, bé de forma voluntària o per obligació legal, d'acord amb l'article 20.4 d'esta mateixa llei.
Les aportacions dineràries i les no dineràries es justificaran segons el que disposen els apartats 3 i 4 d'este mateix article.
Quan l'augment de dotació es faça a càrrec de reserves o excedents es justificarà per mitjà de certificat del Patronat, acreditativa del seu origen, i aportació de l'últim balanç aprovat i dipositat en el Registre de Fundacions.»
Article 56
Es modifica l'article 20.4 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
«4. Destinació de rendes i ingressos:
a) Les fundacions aplicaran els ingressos totals que obtinguen durant l'exercici, amb deducció prèvia d'impostos, d'acord amb els següent percentatges:
I) Almenys el 70% per a la realització dels fins fundacionals, aplicats en el termini màxim de tres exercicis a partir del moment de la seua obtenció.
II) A reembors de despeses al Patronat, d'acord amb l'article 13.5 d'esta llei, fins a un màxim del 10%. Excepcionalment, el Protectorat, podrà autoritzar l'augment del dit percentatge, sense que en cap cas excedisca del 20%.
b) L'excedent de l'exercici es distribuirà, en primer lloc a compensar pèrdues d'exercicis anteriors, i la resta a incrementar la dotació fundacional.»
Article 57
Es modifica l'article 21.2.d, de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, incorporant la redacció següent.
«d) Una memòria expressiva de les activitats fundacionals que contindrà l'exacte grau de compliment dels seus fins i una memòria de la gestió econòmica, que haurà d'incloure el quadre de finançament. Les fundacions que puguen formular comptes abreujats podran ometre el mencionat quadre de finançament, amb l'excepció d'aquelles que estiguen obligades a sotmetre's a auditoria externa. Així mateix, s'inclourien en la memòria econòmica de variacions patrimonials i els canvis en els seus òrgans de govern, direcció i representació.»
Article 58
S'afig una nova disposició addicional vuitena a la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
«Disposició addicional vuitena.
1. Quan una Fundació no puga complir els seus fins de conformitat amb els seus estatuts, per impossibilitat d'anomenar patrons o altres raons, el Protectorat podrà adoptar les mesures necessàries per a la fusió d'estes fundacions amb altres que es troben en la mateixa situació, així com també per a l'actualització dels seus fins si fóra necessari, i per a dotar-les d'un òrgan d'administració eficaç.
2. La fusió podrà ser per unió de diverses fundacions o per absorció.
3. L'actualització dels fins de les fundacions fusionades ha de produir-se de forma tal que l'objecte siga d'anàloga significació, amb especial atenció, quan això siga possible, a les persones maltractades i a la tercera edat, assistència a dones embarassades, educació de discapacitats, i protecció de la infància.»
CAPÍTOL X
De la modificació de la Llei 7/1984, de 4 de juliol,
de Creació de l'Entitat Pública de Radiotelevisió Valenciana,
i Regulació dels Servicis de Radiodifusió de Televisió
de la Generalitat Valenciana
Article 59
Es modifica l'incís segon del punt 4 de l'article 28 de la Llei 7/1984, de 4 de juliol, de creació de l'entitat publica Radiotelevisió Valenciana, i regulació dels servicis de radiodifusió de televisió de la Generalitat Valenciana, amb la redacció següent:
«No obstant això, Radiotelevisió Valenciana, amb caràcter extraordinari i amb acord previ del Consell d'Administració, podrà recórrer a operacions de tresoreria per quantitats anuals inferiors al 10 per cent del seu pressupost preventiu, i per un termini no superior a dotze mesos.»
CAPÍTOL XI
De la modificació de la denominació i naturalea
de l'Organisme Públic Valencià d'Investigació creat
per l'article 15 de la Llei 7/1997, de 9 de desembre,
de foment i coordinació de la recerca científica
i del desenrotllament tecnològic de la coMunitat Valenciana
Article 60
Es modifica el títol de l'article 15 de la Llei 7/1997, de 9 de desembre, que passa a denominar-se «De l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia (AVCYT).»
Article 61
Es modifica l'apartat 1 de l'article 15 de la Llei 7/1997, de 9 de desembre, que queda redactat de la manera següent:
«1. Es crea l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia (AVCYT) com entitat de dret públic sotmesa al dret privat, de les previstes en l'article 5.2 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, al servici de la política científica i tecnològica.»
Article 62
Es modifica l'apartat 2 de l'article 15 de la Llei 7/1997, de 9 de desembre, que queda redactat de la manera següent:
«2. L'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia tindrà implantació en tota la Comunitat Valenciana.»
Article 63
Es modifica l'apartat 3 de l'article 15 de la Llei 7/1997, de 9 de desembre, fent-ne una nova redacció amb el tenor següent:
«3. Estarà dotada de personalitat jurídica i patrimoni propis i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, i quedarà adscrita al departament que tinga les competències en matèria de política científica i tecnològica i R+D+I, en els termes que reglamentàriament es determinen».
Article 64
Es modifica l'apartat 4 de l'article 15 de la Llei 7/1997, de 9 de desembre, que queda redactat de la manera següent:
«L'Agència es regirà pel que preceptua la present llei, el text refós de la Llei d'Hisenda Publica de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern Valencià, el Reglament de funcionament que s'aprove a l'efecte, pel dret privat i per la resta de l'ordenament jurídic.
En l'exercici de les potestats administratives que tinga atribuïdes, l'Agència subjectara la seua activitat a les normes de dret públic, en especial a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú, i disposicions de desplegament, així com les altres normes aplicables al compliment de les seues funcions.»
Article 65
En l'apartat 5 de l'article 15 de la Llei 7/1997, de 9 de desembre, referit als òrgans rectors es modifica la denominació del Consell Rector per la de Comité de Direcció.
Article 66
S'afig un nou apartat 6 a l'article 15 de la Llei 7/1997, de 9 de desembre, i l'actual número 6 passa a ser el punt 7 del dit article.
«6. A) L'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia té per finalitat la promoció i la realització d'actuacions en matèria de política científica i tecnològica en el marc de la Llei 7/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana de Foment i Coordinació de la Recerca Científica i del Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana, així com l'impuls i la coordinació de la gestió del Pla Valencià de Recerca Científica, Desenrotllament Tecnològic i Innovació (PVIDI) orientant-lo al compliment dels seus resultats i objectius.
Són funcions pròpies de l'Agència les següents:
a) La planificació i programació de la política en R+D+I del Govern Valencià.
b) La coordinació i seguiment de les activitats en R+D+I dels distints departaments del Govern Valencià i entitats públiques de la Generalitat Valenciana.
c) L'exercici de les funcions reservades a la Secretaria del Pla Valencià de Recerca Científica, Desenrotllament Tecnològic i Innovació (PVIDI) en el marc de la Llei 7/1997, de 9 de desembre.
d) El foment de la recerca científica orientant-la a la solució dels problemes socials, econòmics i tecnològics de la Comunitat Valenciana.
e) La dinamització de l'activitat dels intermediaris tecnològics i la potenciació d'una cooperació més efectiva entre investigadors i empreses.
f) La creació d'un entorn favorable a la innovació que fomente la competitivitat i la internacionalització empresarial.
g) L'impuls a la cooperació entre els distints organismes de R+D+I de la Comunitat Valenciana i de les seues unitats de transferència de resultats, així com d'estos amb les empreses, especialment per a l'establiment d'intercanvis sobre informació, disponibilitat de recursos, organització i experiències pràctiques.
h) L'impuls a la participació dels agents del Sistema Valencià de Ciencia-Tecnología-Empresa en programes nacionals i internacionals i la promoció de la incorporació de la Comunitat Valenciana a l'espai europeu de recerca i innovació.
i) La realització de propostes per al desenrotllament d'unitats i mecanismes de captació de recursos externs destinats al finançament de les activitats de R+D+I que es realitzen amb la presència d'administracions, organismes i empreses ubicats a la Comunitat Valenciana i el foment de la presència del sector financer en el Sistema Valencià de R+D+I.
j) La creació d'un estat d'opinió favorable per a la plena incorporació de la societat valenciana a la cultura de la ciència, la tecnologia i la innovació.
k) Qualsevol altra funció que se li atribuïsca per les disposicions vigents.
B) Per al compliment dels seus fins l'Agència podrà:
a) Concedir subvencions corrents i de capital, en els termes i amb els requisits previstos en la normativa d'aplicació.
b) Constituir o participar en societats mercantils i entitats sense ànim de lucre l'objecte de les quals estiga relacionat amb els fins de l'Agència, siguen estes públiques o privades.
c) Participar en operacions de capital risc i en la creació de societats d'esta naturalea, per mitjà de la subscripció d'accions o participacions representatives de capital social.
d) Promoure l'establiment de vies de finançament amb l'Institut Valencià de Finances així com amb altres institucions públiques o privades; a l'efecte podrà formalitzar els oportuns convenis o acords de cooperació i en general, realitzar qualsevol altra classe d'activitat econòmica o financera sense més limitació que el que disposa el text refós de la Llei d'Hisenda Publica de la Generalitat Valenciana, les lleis de pressupostos i la resta de disposicions que en esta matèria li siguen d'aplicació.»
Article 67
Es modifica la referència a l'Organisme Públic Valencià d'Investigació que efectua el punt 7 de l'article 15, de la Llei 7/1997, de 9 de desembre, per la d'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia.
Article 68
Es modifica l'epígraf d) del punt 7 de l'article 15, de la Llei 7/1997, de 9 de desembre, que queda redactat de la manera següent:
«d) Els altres ingressos de dret públic o privat que li siga autoritzat percebre o que li puga correspondre conforme a la normativa vigent.»
Article 69
Es modifica l'epígraf e) del punt 7 de l'article 15, de la Llei 7/1997, de 9 de desembre, que queda redactat de la manera següent:
«e) Els crèdits, préstecs, emprèstits i altres operacions financeres que puga concertar.»
Article 70
El vigent punt 7 de l'article 15, de la Llei 7/1997, de 9 de desembre, passa a ser el número 8, amb la redacció següent:
«8. El personal propi de l'Agència es regirà per les normes de dret laboral i, si és el cas, de dret civil que li siguen d'aplicació, amb l'excepció del personal funcionari de carrera de les administracions publiques, que es regirà per la legislació de funció pública que li resulte d'aplicació.»
Article 71
Es crea un nou apartat 9, a l'article 15, de la Llei 7/1997, de 9 de desembre, amb la redacció següent:
«9. El patrimoni de l'Agència estarà integrat pels béns i drets que li siguen adscrits o cedits per la Generalitat o qualsevol altra administració pública, així com els que adquirisca per qualsevol títol.
Els béns que l'Agència tinga a títol d'adscripció conservaran la qualificació jurídica originària de béns de la Generalitat, i s'hauran d'utilitzar exclusivament per al compliment dels seus fins.
L'Agència gaudirà d'autonomia per a la gestió del seu patrimoni i quedarà subjecta a l'ordenament jurídic privat en matèria d'adquisicions patrimonials.»
CAPÍTOL XII
De l'Agència Valenciana de Cooperació per al Desenrotllament
Article 72
De l'Agència Valenciana de Cooperació per al Desenrotllament. Naturalea i objecte
1. Es crea l'Agència Valenciana de Cooperació per al Desenrotllament, com entitat autònoma de caràcter administratiu de la Generalitat Valenciana, dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, adscrita a la Presidència de la Generalitat Valenciana, i que té per objecte l'impuls, l'organització, la direcció i l'execució del programa de cooperació per al desenrotllament a la Comunitat Valenciana en el marc de la normativa vigent.
2. Són funcions de l'Agència Valenciana de Cooperació per al Desenrotllament:
– Portar a terme les accions i programes destinats a contribuir al progrés dels països en vies de desenrotllament .
– Impulsar i coordinar els projectes de cooperació internacional al desenrotllament.
– Sensibilitzar la societat valenciana en l'atenció de la problemàtica que afecta els països menys afavorits.
– El foment de la participació d'agents socials en la cooperació.
– La realització de programes conjunts amb altres administracions, organismes i institucions nacionals o supranacionals.
– Qualssevol altres actuacions que determinen la presència i participació efectiva de la Generalitat en este àmbit.
3. L'Agència Valenciana de Cooperació per al Desenrotllament gaudirà de la capacitat funcional necessària per a garantir la seua operativitat en l'execució i el plantejament de les accions necessàries per a dur a terme els programes de cooperació amb els països en vies de desenrotllament.
Article 73. Règim jurídic
1. L'Agència es regirà pel que disposa este capítol, el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat i la legislació general relativa a les administracions públiques o d'entitats autònomes que li siga d'aplicació.
2. Els actes i resolucions de l'Agència Valenciana de Cooperació per al Desenrotllament seran susceptibles dels recursos administratius previstos en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Les reclamacions prèvies, en afers civils i laborals, seran resoltes pel president de la Comissió Executiva.
Article 74. Organització de l'Agència
L'Agència Valenciana de Cooperació per al Desenrotllament estarà constituïda pels següents òrgans superiors:
– President.
– Comissió Executiva.
– Director.
– Gabinet de Direcció.
– Consell Valencià de Cooperació per al Desenrotllament.
Article 75. El president
1. El president de l'Agència Valenciana per a la Cooperació al Desenrotllament serà el president de la Generalitat de la Generalitat Valenciana, que podrà delegar les seues funcions en qualsevol dels òrgans superiors d'aquella.
2. Correspon al president l'alta direcció de l'Agència.
Article 76. La Comissió Executiva
1. És l'òrgan superior de govern, participació i control de l'Agència a què correspon la gestió dels programes de cooperació amb els països en vies de desenrotllament, de la Comunitat Valenciana. Hi estaran representades, la Presidència i les distintes conselleries de la Generalitat Valenciana.
2. La Presidència de la Comissió Executiva l'exercix el president de l'Agència Valenciana de Cooperació al Desenrotllament.
3. Corresponen a la Comissió Executiva les funcions següents:
a) Aprovar l'avantprojecte del Pla Valencià de Cooperació per al Desenrotllament i els respectius programes anuals d'activitats.
b) Aprovar les normes reguladores de les convocatòries per al desenrotllament dels programes de cooperació de la Comunitat Valenciana.
c) Aprovar els convenis que l'Agència puga establir amb qualsevol administració publica o entitat privada, sense perjuí del que disposen les restants normes d'aplicació sobre esta matèria.
d) Informar sobre qualsevol acord o conveni de relacionat amb els fins i objectius del Pla Valencià de Cooperació per al Desenrotllament, que haja de subscriure la Generalitat.
e) Aprovar la constitució d'unitats especialitzades en avaluació i auditoria de projectes de cooperació per al desenrotllament en els departaments, entitats i empreses de la Generalitat.
f) Aprovar l'avantprojecte de pressupostos de l'Agència Valenciana de Cooperació per al Desenrotllament per a la seua posterior tramitació.
g) Aprovar la memòria anual d'actuacions de la qual donarà compte al Consell de la Generalitat.
4. La Secretaria de la Comissió l'exercirà el/la directora/a de l'Agència.
Article 77. El director de l'Agència Valenciana de Cooperació per al Desenrotllament
1. És nomenat pel Consell de la Generalitat a proposta del president de la Generalitat Valenciana i li corresponen les atribucions següents:
a) Execució i direcció dels plans de treball anuals.
b) Dirigir les tasques quotidianes de l'Agència.
c) Exercir la direcció del personal de l'Agència.
d) Vetlar pel compliment dels plans i programes d'actuació de l'Agència i dur a terme la seua execució.
e) La representació legal de l'Agència.
f) L'autorització i disposició de les despeses, el reconeixement i la liquidació d'obligacions i l'ordenació de pagaments.
g) Exercir les facultats ordinàries en matèria de contractació de l'Agència.
h) La resolució de les reclamacions en matèria de responsabilitat patrimonial.
i) La facultat d'atorgar tot tipus de beques ajudes i subvencions de l'Agència amb els límits establits en la normativa vigent.
2. El director de l'Agència Valenciana de Cooperació al Desenrotllament tindrà el rang de subsecretari.
Article 78. El Gabinet de Direcció
1. Al Gabinet de Direcció li correspon l'assistència directa del/la directora/a de l'Agència en suport de l'exercici de les seues funcions, així com la coordinació del nivell administratiu en què s'estructure la institució.
2. El/la directora/a del Gabinet tindrà el rang de director/a general.
Article 79. El Consell Valencià de Cooperació per al Desenrotllament
1. És l'òrgan col·legiat superior consultiu de l'Agència, de participació dels distints sectors implicats en l'àmbit d'actuació de la Cooperació Internacional per al Desenrotllament, on estaran representats tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes, les organitzacions sindicals i empresarials, econòmiques i acadèmiques i altres grups i institucions socials no governamentals per al desenrotllament, al costat de les conselleries i la mateixa Agència.
2. El Consell Valencià de Cooperació per al Desenrotllament, estarà dotat dels següents òrgans de funcionament:
a) El president.
b) El Plenari.
c) La Comissió Permanent.
3. El president del Consell serà el president de la Comissió Executiva, i fent ús del dit càrrec tindrà com a funcions primordials les de:
a) Exercir representació del Consell.
b) Dur a terme els nomenaments i cessament dels distints membres dels òrgans del Consell, a proposta de les institucions i entitats representades.
c) Fixar l'ordre del dia, convocar i presidir les sessions del Plenari i de la Comissió Permanent.
d) Totes aquelles funcions que siguen necessàries per al millor compliment dels fins del Consell i que no es troben específicament reservades al Plenari o a la Comissió Permanent.
Les dites facultats podran ser delegades quan el president ho estime necessari en l'exercici de les seues funcions.
4.-Són funcions del Plenari
a) Conéixer, analitzar i informar sobre els criteris per a l'elaboració dels projectes de plans d'actuació que s'eleven a la Comissió Executiva per a l'aplicació del programa de cooperació amb països en vies de desenrotllament, per a la seua aprovació, així com fer-ne el seguiment posterior.
b) Proposar criteris per al desenrotllament dels distints programes d'actuació.
c) Proposar iniciatives que es consideren prioritàries en matèria de cooperació internacional.
d) Informar a la dita Comissió executiva sobre aquelles qüestions que li siguen sol·licitades.
e) Col·laborar en les distintes campanyes d'informació i divulgació sobre temes d'interés general o sectorial.
f) Fomentar l'educació i sensibilització per al desenrotllament.
g) Col·laborar en la realització d'activitats directament relacionades amb la solidaritat i la cooperació internacional per al desenrotllament.
h) Fomentar la participació dels distints sectors socials i de les restants administracions públiques, de manera que es permeta la vertebració d'un vertader teixit solidari.
5. La Comissió Permanent tindrà com a funcions específiques:
a) Dur a terme tot allò necessari per al compliment dels acords del Plenari.
b) Dur a terme els programes d'actuacions concretes encomanades pel Plenari.
c) Relacionar i coordinar el Consell amb les distintes administracions públiques.
d) Coordinar i proposar les distintes iniciatives que es presenten davant del Consell a títol individual o col·lectiu.
e) Coordinar i supervisar el treball de les comissions que puguen crear-se.
f) Elaborar informes i redactar les memòries del Consell.
6. El Consell elaborarà el seu propi reglament de funcionament intern, que haurà de ser aprovat pel Plenari per dos terços dels seus membres integrants.
Article 80. Règim econòmic
L'Agència Valenciana de Cooperació per al Desenrotllament es finançarà a càrrec dels recursos següents:
a) Les dotacions consignades al seu favor a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.
b) Els ingressos ordinaris i extraordinaris generats per l'exercici de les seues activitats i per la prestació dels seus servicis.
c) Els crèdits, préstecs, emprèstits i altres operacions financeres que puga concertar.
d) Les subvencions i aportacions que per qualsevol títol siguen concedides al seu favor per entitats publiques o privades, o per particulars.
e) Els productes i les rendes dels béns i valors que constituïxen el seu patrimoni.
f) Qualsevol altre recurs que li puga ser atribuït.
Article 81. Béns i drets
El patrimoni del l'Agència Valenciana de Cooperació per al Desenrotllament, estarà integrat pels béns i drets que li siguen adscrits per la Generalitat, els quals conservaran la seua qualificació jurídica originària, així com pels que adquirisca i els que li siguen incorporats i adscrits en el futur per qualsevol entitat, o persona i per qualsevol títol.
Article 82. Personal
1. El personal al servici de l'Agència Valenciana de Cooperació per al Desenrotllament serà funcionari o laboral en els mateixos termes i condicions que les establides per a l'administració de la Generalitat.
Article 83. Règim pressupostari
El règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat, intervenció i de control financer de l'Agència Valenciana de Cooperació per al Desenrotllament, serà l'establit en el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.
CAPÍTOL XIII
De la modificació de la Llei 8/1986, de 29 de desembre
d'Ordenació del Comerç i Superfícies Comercials
Article 84
Es modifica la denominació del Registre General de Comerciants i de Comerç creat per Llei 8/1986, de 29 de desembre, per la de Registre d'Activitats Comercials. En conseqüència totes les referències que al Registre de Comerciants i Comerç s'efectuen pels articles 4.un, 11.un, 19,22.un, i 42.un de la llei mencionada, han d'entendre's fetes al Registre d'Activitats Comercials.
Article 85
Es modifica l'article 11.Dos de la Llei 8/1986, de 29 de desembre, d'Ordenació del Comerç i Superfícies Comercials, que queda redactat de la manera següent:
«Article 11.Dos. Per a la inscripció en este s'hauran de reunir els requisits següents i els que, si és el cas, s'establisquen reglamentàriament:
a) Autorització prèvia de la Conselleria d'Indústria en els supòsits establits en la present Llei.
b) Llicència municipal d'obertura.
c) En els casos en què reglamentàriament es determine, acreditar que al front de l'establiment hi haurà una persona o persones que tinguen titulació professional o la formació que exigixen les disposicions vigents.»
Article 86
Es modifica l'article 23.Dos de la Llei 8/1986, de 29 de desembre, que queda redactat de la manera següent:
«Article 23.Dos. Les empreses que practiquen este sistema de distribució hauran d'obtindre prèviament l'autorització de la Conselleria d'Indústria, així com la inscripció en el Registre d'Activitats Comercials.»
Article 87
Es modifica l'apartat F) d'article 48 de la Llei 8/1986, de 29 de desembre, que queda redactat de la manera següent:
«F) Quant a la venda amb descompte:
L'incompliment de qualsevol dels requisits establits en l'article trenta-tres de la present llei, així com la negativa a satisfer l'opció del comprador d'exigir el pagament immediat de l'equivalent en efectiu, en el supòsit recollit en l'article trenta-quatre.»
CAPÍTOL XIV
De la modificació de la Llei 4/1989, de 26 de juny,
sobre l'Institut Valencià de la Joventut
Article 88
Es fa una nova redacció de l'article 6 de la Llei 4/1989, de 26 de juny, sobre l'Institut Valencià de la Joventut, que queda redactat de la manera següent:
«Article 6.
1. El Consell Rector de l'IVAJ és l'òrgan de participació, de caràcter consultiu i assessor de la Generalitat Valenciana, en matèria de polítiques de joventut dels diferents sectors i entitats de caràcter juvenil de la Comunitat Valenciana.
Té per objecte coordinar les polítiques integrals de joventut de la Generalitat Valenciana i les seues funcions especifiques són:
– Aprovar amb caràcter general, els criteris d'actuació de l'IVAJ.
– Emetre informes relatius a les polítiques de joventut a sol·licitud de qualsevol òrgan directiu de la Generalitat o dels consells i associacions juvenils reconeguts.
– Aprovar la proposta de Pla Jove que serà elevada pel president del Consell al Govern Valencià.
– Portar a terme el seguiment i avaluació dels programes d'actuació de l'IVAJ.
– Supervisar i controlar l'aplicació dels acords adoptats.
– Proposar les mesures que s'estimen necessàries per al millor compliment dels fins de l'Institut.
– Conéixer totes les qüestions que siguen sotmeses al seu coneixement pel seu president a iniciativa pròpia o dels dos terços del Ple.
El seu règim de funcionament es regularà reglamentàriament.
Composició del Consell Rector:
– Presidència, que l'exercirà la persona titular de la Conselleria de Benestar Social.
– Vicepresidència, que la exercirà la persona titular de la Direcció General de l'IVAJ.
– Secretari que serà nomenat pel president de l'Institut per mitjà de resolució i ho serà al seu torn del propi IVAJ.
– Els vocals:
a) Un representant de la Presidència de la Generalitat , amb categoria de director general com a mínim;
b) Un representant de cada conselleria amb categoria de director general com a mínim, a proposta del conseller respectiu.
c) Un diputat de cada diputació provincial designat pel Ple;
d) El president del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana amb caràcter nat, i altres dos representants designats per l'Assemblea del Consell;
e) Sis vocals nomenats pel president del Consell Rector entre persones de reconeguda experiència en el sector de les polítiques de joventut i la seua problemàtica.»
CAPÍTOL XV
De la duració màxima i règim del silenci
administratiu de determinats procediments
Article 89
Duració de procediments i efectes del silenci
1. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa dels procediments recollits en l'annex, serà l'establit en este.
2. El venciment del dit termini màxim sense que s'haja dictat i notificat la resolució expressa del procediment produirà els efectes assenyalats en l'annex.
CAPÍTOL XVI
Sistema de provisió de llocs de caràcter directiu en institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat
Article 90
1. Els llocs de caràcter directiu d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat es proveiran pel sistema de lliure designació i s'hauran de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
S'entén per òrgans de caràcter directiu d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat el director d'assistència sanitària de zona; en l'àmbit de l'atenció especialitzada: el director d'hospital, director mèdic, director de centre de transfusions, comissionat de la Conselleria de Sanitat en l'Hospital de la Ribera, subdirector mèdic, director econòmic, subdirector econòmic, director d'infermeria, subdirector d'infermeria, subdirector de centre de transfusions i en l'àmbit de l'atenció primària el director d'atenció primària, director de gestió administrativa d'atenció primària, director d'infermeria d'atenció primària, director de servicis d'urgència, director de gestió administrativa de servicis d'urgència, director d'infermeria de servicis d'urgència, o altres de la mateixa naturalesa que es prevegen en la normativa específica.
2. Per a poder participar en esta convocatòria els interessats hauran de complir els requisits següents de titulació necessària en relació amb les característiques del lloc a què concursen, així com tindre la condició de personal estatutari amb plaça en propietat dels servicis de salut, de funcionari de carrera inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, i de les corresponents lleis de la funció pública de les comunitats autònomes, així com del personal laboral fix de la Generalitat Valenciana i en este cas quedaran en la situació administrativa que els corresponga. No obstant això, hi podrà concórrer també simultàniament personal alié a l'administració que complisca el requisit de titulació anteriorment enunciat a fi que l'administració puga comptar amb un major i heterogeni nombre d'aspirants que concórreguen en condicions d'igualtat al present procés de provisió de places. La provisió s'efectuarà conforme al règim laboral d'alta direcció regulat en el Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost.
3. Els contractes formalitzats a l'empara del que disposen els apartats anteriors no podran recollir indemnitzacions per cessament en el lloc distintes de les fixades amb caràcter general en l'article 11 del Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost.
4. Es determinaren reglamentàriament el procediment de selecció i les característiques de la convocatòria.
CAPÍTOL XVII
De Gestió
Article 91
Habilitació de Parque Empresarial de Requena, Sociedad Limitada, com a beneficiària d'expropiacions.
Per a l'acompliment de les seues finalitats, Parque Empresarial de Requena, Sociedad Limitada, podrà dur a terme les actuacions d'adquisició de sòl que convinga, fins i tot mitjançant l'expropiació, a l'efecte de la qual podrà ostentar la condició de beneficiària prevista en la legislació en matèria d'expropiacions, tant en els casos en els quals corresponga la facultat expropiatòria a l'administració de la Generalitat Valenciana, com en els altres en què aquesta facultat corresponga a una altra administració.
CAPÍTOL XVIII
De la modificació de la Llei 6/2002, de 2 d'agost,
d'Estatut dels expresidents de la Generalitat Valenciana
Article 92
Es modifica l'article 4 de la Llei 6/2002, de 2 d'agost, d'estatut dels expresidents de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«Article 4
1. Els expresidents de la Generalitat Valenciana seran membres nats del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana durant un termini de quinze anys, quan hauran exercit el càrrec de president per un període igual o superior a una legislatura completa. En la resta de casos, seran membres nats del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana per un període igual al temps que hauran exercit el càrrec de president, amb un mínim de dos anys.
2. La condició de membre nat del Consell Jurídic Consultiu serà incompatible amb l'exercici de qualsevol lloc de responsabilitat executiva en les administracions públiques i quan concórreguen els supòsits d'incompatibilitat legalment establerts.
3. Quan els membres nats passen a ocupar llocs que resulten incompatibles, mentre perdure aquesta situació quedaran suspesos els terminis prevists en l'apartat primer.
4. En tot cas, la percepció de les retribucions corresponents a la condició de membre nat del consell serà incompatible amb la d'altres retribucions per l'exercici de qualsevol càrrec públic».
Article 93
Es modifica la disposició final primera de la Llei 6/2002, de 2 d'agost, d'estatuts dels expresidents de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«Disposició final primera
Es modifica l'article 3 de la Llei 10/1994, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que queda redactat en els termes següents:
Article 3. Composició del consell
1. El Consell Jurídic Consultiu està constituït pel president, els consellers nats i un nombre de quatre consellers electes. Serà assistit per la Secretaria General, que actuarà amb veu però sense vot.
2. El president o la presidenta, i els consellers electes seran nomenats per un període de cinc anys, i podran ser confirmats fins a un màxim de tres períodes.
3. Els consellers nats exerciran les seues funcions amb els límits temporals establerts en l'article 4 de la Llei reguladora de l'estatut dels expresidents. Actuaran amb veu però sense vot, i no es computarà, en l'article 13.1 de la Llei 10/94, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
En la resta, els serà d'aplicació el que hi ha previst en la Llei 10/94 esmentada, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, llevat del que hi ha disposat en l'article 4, paràgraf segon i l'article 6.4».
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Es declara la necessitat d'urgent ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació forçosa com a conseqüència de l'execució de les obres declarades d'utilitat pública i que a continuació s'expressen:
Les compreses en el II Pla de Carreteres de la Comunitat Valenciana 1995-2002 i les actuacions següents de seguretat vial:
– Enllaç de la carretera CV11 amb la N-238 a Vinaròs
– Millora de la travessia de La Salzadella (carretera CV-10)
– Enllaç en l'accés est a Beneixama (carretera CV81)
– Millora de la travessia del Rodriguillo en El Pinoso
– Millora de les interseccions de la CV-840 amb la CV-846 i CV-844
– Millora de la seguretat vial en la CV-660, pk 16.250 al pk 9.250, Ontinyent-Fontanars
– Millora dels accessos a Teulada (carreteres CV740 i CV743)
– Condicionament de la ctra. CV-759. La Vila Joiosa-Finestrat
– Millora dels accessos a Massamagrell des de la CV-32
– Millora de la seguretat vial en la CV-183. Tram: Almassora - Grau de Castelló
– Ronda sud-est de Novelda
– Ronda de Museros i Albalat del Sorells en la CV-300
– Ronda d'Algímia d'Almonacid
– Via Parc, carretera N-332. Tram: Torrevieja - El Pilar de La Horadada
– Accés a la ZAL. València
– Millora seguretat Vial CV-407. Ronda nord de Paiporta
– Ronda est de Benferri
– Supressió de pas a nivell en la CV-919. Redován - La Campaneta. Orihuela
– Millora de la seguretat Vial, carretera CV-185. Tram: Burriana-Vila-real
– Connexió de la ronda de Sant Vicent del Raspeig-Sant Joan amb la N-332 i el vial núm. 14 del PAU 4, sector la Condomina, en els municipis d'Alacant i Sant Joan d'Alacant.
Les compreses en el I i II Pla Director de Sanejament i Depuració de la Comunitat Valenciana, col·lector de Manuel a l'EDAR d'Ènova-Rafelguaraf, sistemes de sanejament Benicàssim-Castelló, projecte d'aigües residuals sistema separatiu de l'Alcúdia de Crespins, col·lectors i estacions depuradores d'aigües residuals de Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Oliva, Alcossebre (Alcalà de Xivert), Canet d'En Berenguer-Sagunt, el Verger-Dénia, Nàquera i Orpesa, les ampliacions de les estacions depuradores d'aigües residuals de la conca del Carraixet, l'Horta Nord (La Pobla de Farnals), Elx, (Algorós, Carrizales i Arenals), Santa Pola, Torrevieja, forest Orgegia (Alacant), la Vila Joiosa i Torrent i tractaments terciaris en les depuradores de Racó de Lleó (Alacant) i Benidorm.
Les compreses en els projectes de proveïments supramunicipals en les comarques de la Plana de Castelló, Ribera Alta i Baixa del Xúquer, Camp de Morvedre, la Safor, la Marina Alta i la renovació de les conduccions de proveïment de Calp i Benissa i la conducció de proveïment de la Mancomunitat de la Vall d'Alcalans.
Les compreses en els projectes de canalització dels barrancs de Fraga (Castelló), «Juncaret i Orgegia», «Barranc de les Ovelles», «Canalització de la rambla de Sant Vicent», «Millora del drenatge de l'autovia central i de la Universitat d'Alacant», «Canalització dels barrancs del Puig i Puçol, el Salt de l'Aigua a Manises», «Canalització d'aigües pluvials fins al riu Verd a Onil-Castalla», «Barranc del Tramusser a Almussafes i Benifaió», «Barranc de la Saleta a Aldaia i Alaquàs», «Drenatge del sistema de Vera i Palmaret» i «Barranc els Frares i Campolivar a Godella i Rocafort.»
Les compreses en els projectes de reutilització d'aigües residuals de les estacions depuradores de «Torrent, impulsió de zona regable del sector XII del canal Xúquer-Túria», «Pinedo, conducció de zona regable de la séquia de Favara», «Pinedo, impulsió a francs i marjals», «Forest Orgegia impulsió per a reutilització», «Quart-Bennàger, impulsió per a la reutilització», «Carraixet, impulsió a la séquia de Rascanya i Moncada», «LŽHorta Nord (Pobla de Farnals)», de l'EDAR d'Algorós a Elx, de l'EDAR de Racó de Lleó a Alacant» i «Connexió de les depuradores de forest Orgegia a Racó de Lleó (Alacant) per a reutilització de les aigües.»
I les obres compreses en els projectes d'ordenació del front litoral de l'Albufera, sector Arbre de Gos i ordenació del front litoral de l'Albufera, sector Poliesportiu.
Totes elles tant si es realitzen per la Generalitat, com per entitats habilitades com a beneficiàries d'expropiacions i per les entitats locals.
Segona
Les referències que en la normativa vigent es fan al Registre General de Comerciants i de Comerç s'entendran fetes al Registre d'Activitats Comercials.
Tercera
1. El personal que preste servicis en l'Organisme Públic Valencià d'Investigació, així com el personal que preste servicis en òrgans de l'administració de la Generalitat les funcions dels quals passen a ser exercides per l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia s'integraran en esta, conservant la totalitat dels drets que tinga reconeguts, inclosa l'antiguitat.
2. La vinculació que puga tindre amb la funció publica de la Generalitat el personal a què es referix el paràgraf anterior no es vorà alterada per la seua incorporació a l'Agència, i el dit personal es mantindrà en la mateixa situació administrativa en què es trobava en el moment de l'adscripció.
3. El mateix règim s'aplicarà al personal de la Generalitat que obtinga destinació en l'Agència, a través dels sistemes de provisió establits en la legislació de la funció publica.
Quarta
El personal que, a l'entrada en vigor de la present llei, preste servicis en la Direcció General de Cooperació al Desenrotllament de la Presidència de la Generalitat Valenciana, passarà a integrar-se en l'Agència Valenciana de Cooperació per al Desenrotllament.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
En el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor de la present llei haurà de ser retirada qualsevol classe de publicitat ubicada en la zona de protecció de les carreteres en els seus trams urbans.
Segona
Fins que s'aprove el desenrotllament orgànic i funcional de l'Agència de Valenciana de Ciència i Tecnologia (AVCYT) continuarà vigent, en allò que no s'opose a esta llei, el Decret 307/1997, de 24 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Personal de l'Organisme Públic Valencià d'Investigació.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A partir de l'entrada en vigor d'esta llei, queden derogades totes aquelles disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que establix la present llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació perquè determine, per mitjà d'ordre, els supòsits i les condicions en què els contribuents i les entitats a què es referix l'article 96 de la Llei General Tributària podran presentar, per mitjans telemàtics, declaracions, comunicacions, declaracions-liquidacions, autoliquidacions o qualssevol altres documents exigits per la normativa tributària.
Segona
L'efectiva posada en funcionament de l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia (AVCYT), estarà condicionada a l'aprovació pel Govern Valencià del seu reglament, que serà aprovat en un termini no superior a tres mesos des de l'entrada en vigor de la present llei.
Des de l'entrada en vigor del Reglament de l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia (AVCYT), esta se subrogarà en tots els béns, drets i obligacions que l'Organisme Públic Valencià d'Investigació tinga reconeguts per a l'exercici de les seues funcions, així com la titularitat del seu patrimoni mobiliari. Així mateix, l'Agència se subrogarà en tots els béns, drets i obligacions que la Generalitat Valenciana tinga reconeguts per a l'exercici de les funcions que passen a ser exercides per l'Agència.
Tercera
En el termini màxim de sis mesos des de l'entrada en vigor de la llei, el Govern Valencià aprovarà, per mitjà de decret, el Reglament Orgànic i Funcional de l'Agència Valenciana de Cooperació per al Desenrotllament.
Quarta. Desplegament reglamentari
Es faculta el Consell de la Generalitat Valenciana per a dictar totes aquelles disposicions reglamentaries que resulten necessàries per al desplegament i l'aplicació del que disposa la present llei.
Cinquena. Entrada en vigor
La present llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2003.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 23 de desembre de 2002
El president de la Generalitat,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ

linea
Mapa web