Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET 125/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es constitueix l'entitat de Dret públic Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats (IVADIS). [2001/X7006]

(DOGV núm. 4044 de 17.07.2001) Ref. Base de dades 2945/2001

DECRET 125/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es constitueix l'entitat de Dret públic Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats (IVADIS). [2001/X7006]
En els anys 1986, 1987 i 1989 van ser creats, respectivament, el Consorci Valencià de Serveis Socials de València (CONVASER-València), el Consorci Valencià de Serveis Socials de Castelló (CONVASER-Castelló), i el Consorci Valencià de Serveis Socials d'Alacant-Elx (CONVASER-Alacant-Elx), com a entitats amb personalitat jurídica pròpia i de caràcter associatiu i voluntari, en ser constituïts per la Generalitat Valenciana i per la Diputació Provincial de Castelló, per la Diputació Provincial de València i per l'Ajuntament d'Elx, respectivament.
Aquests consorcis es van constituir per temps indefinit, amb la finalitat de realitzar la prestació conjunta de serveis socials i assistencials i, en especial, la protecció i tutela dels discapacitats psíquics i dels afectats per altres discapacitats, recollint-se en els seus respectius estatuts la possibilitat de la seua dissolució mitjançant el vot favorable adoptat per determinada majoria qualificada de la Junta General, ratificat per tots i per cada un dels ens públics consorciats.
En les Lleis de la Generalitat Valenciana 10/1998, de 28 de desembre, i 9/1999, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, per als anys 1999 i 2000, respectivament, les Corts Valencianes van assumir el compromís d'integració dels CONVASER de València, Castelló i Alacant-Elx en l'estructura de la Conselleria de Benestar Social, mitjançant l'elaboració del corresponent projecte normatiu.
La disposició addicional novena de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, va disposar que, una vegada dissolts els Consorcis Valencians de Serveis Socials de València (CONVASER-València), de Castelló (CONVASER-Castelló) i d'Elx (CONVASER–Alacant-Elx), el Govern Valencià, mitjançant decret, haurà de procedir a la constitució d'una entitat de dret públic de les previstes en l'article 5.2, segon paràgraf, del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern Valencià, com a entitat encarregada de la protecció i tutela dels discapacitats psíquics i dels afectats per altres discapacitats, així com de la prestació dels serveis socials especialitzats que li siguen encomanats per la Conselleria competent en matèria d'assistència i serveis socials. Així mateix, la citada disposició addicional estableix que l'esmentada entitat estarà adscrita a la Conselleria de Benestar Social, tindrà personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins, i se li assignarien les funcions i els serveis que tingueren encomanats els consorcis, així com els béns gestionats per aquests que foren transmesos a l'entitat de dret públic per les entitats públiques que els integren.
Aquesta disposició addicional preveu que el seu personal estiga format pels treballadors que hagueren prestat servei en els consorcis en el moment de constituir-se l'entitat, així com el personal laboral dels esmentats consorcis que es trobara en situació d'excedència en qualsevol de les seues modalitats, suspensió de contracte o millora d'ocupació, i el personal laboral que poguera contractar-se en el futur. També preceptua que, fins a la subscripció del corresponent conveni col·lectiu per al personal laboral de l'entitat de dret públic que es cree, serà d'aplicació a aquest personal el II Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral del CONVASER-València. Igualment preveu que en el supòsit d'extinció de l'IVADIS, o de conversió de l'institut en qualsevol altra persona de naturalesa jurídica privada o en el capital social del qual existisca participació privada, el personal que presta els seus serveis en aquest passarà a detentar la condició de personal laboral al servei de l'administració del Govern Valencià, amb la mateixa relació jurídica que mantenia amb l'Institut, respectant-se la totalitat dels seus drets laborals i retributius, així com l'antiguitat.
Atés el caràcter voluntari i associatiu dels consorcis, prèviament a la integració dels CONVASER de València, Castelló i Alacant-Elx en l'IVADIS, totes les entitats consorciades han procedit a la dissolució dels respectius consorcis i a l'adopció dels acords necessaris per a l'aportació, a aquesta entitat de dret públic de la Generalitat Valenciana, dels elements personals i patrimonials que els corresponien en aquells.
Una vegada dissolts els consorcis, en compliment de la disposició addicional novena de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, escau constituir l'ens de dret públic que, sota la denominació d'Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats (IVADIS), responga als següents principis bàsics: autonomia funcional, continuïtat, coordinació i unitat de direcció en la gestió integral de tots els programes que incideixen en la rehabilitació, el tractament i la integració sociolaboral dels discapacitats psíquics, així com de les altres competències que en l'àmbit de serveis socials els siguen assignades.
En virtut d'allò que s'ha exposat, d'acord amb el que estableix l'article 38 i concordants de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Govern Valencià, amb informe previ del Consell Valencià de Benestar Social, a proposta del conseller de Benestar Social, d'acord amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i prèvia deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 10 de juliol de 2001,
DECRETE
Capítol I
Naturalesa, règim jurídic i funcions
Article 1. Constitució i objecte
Es constitueix l'Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats (IVADIS), com a entitat de dret públic encarregada de la protecció, tutela i inserció sociolaboral dels discapacitats psíquics i dels afectats per altres discapacitats, així com de la prestació dels serveis socials especialitzats que li siguen encomanats per la Conselleria competent en matèria d'assistència i serveis socials.
Article 2. Naturalesa i règim jurídic
1. L'IVADIS és una entitat de dret públic, adscrita a la Conselleria de Benestar Social, o a la que, en el seu moment, assumisca les competències en matèria d'assistència i serveis socials. L'IVADIS té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins.
2. L'Institut subjectarà el seu funcionament intern a la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, a la legislació de desenvolupament d'aquesta i a la resta de disposicions administratives d'aplicació.
Els actes administratius que adopten els seus òrgans esgotaran la via administrativa.
3. Els contractes que celebre l'IVADIS se sotmetran al Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprovà el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, normes d'aplicació d'aquesta i totes les normes que dicte la Generalitat Valenciana en la matèria. En qualsevol cas, necessitaran autorització prèvia del titular de la Conselleria de Benestar Social els contractes de quantia superior a la fixada pel titular de l'esmentada Conselleria.
4. Escau a l'IVADIS la tramitació, formalització, seguiment i execució dels convenis de col·laboració que subscriga en matèria de la seua competència, sense perjuí de sol·licitar, a través de la Conselleria a què està adscrit, l'autorització del Govern Valencià, quan siga preceptiva.
5. El personal laboral de l'IVADIS es regeix per la legislació de l'esmentat caràcter, sense perjuí que li siga d'aplicació la legislació de la funció pública de la Generalitat Valenciana i les seues normes de desenvolupament que mencionen el personal laboral.
6. La resta d'activitats estaran subjectes a l'ordenament jurídic privat.
7. L'administració i comptabilitat dels drets i obligacions de contingut econòmic de l'IVADIS es regiran per la legislació d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana, en allò que li siga d'aplicació.
Article 3. Funcions
La realització de l'objecte proposat es portarà a terme seguint els criteris que en cada moment establisca la Conselleria de Benestar Social o, si no n'hi ha, la que tinga atribuïdes competències en matèria d'assistència i serveis socials, i a través dels següents mitjans:
1. Gestió de centres propis.
2. Orientar el tracte i l'atenció que ha de donar-se als usuaris, facilitant així mateix tals pautes d'actuació als pares, tutors o cuidadors a través de conferències, publicacions o qualsevol altre mitjà que es considere oportú en els centres que gestione.
3. Fomentar i promoure la creació de tota classe de recursos necessaris per a l'atenció dels discapacitats psíquics i la resta d'usuaris dels centres de l'acció de l'IVADIS, així com promoure i gestionar l'assistència dels discapacitats que requereixen atenció especial amb programes d'aprenentatge, de formació professional i de tallers i empresa d'ocupació protegit.
4. Orientar als pares o tutors en els seus problemes jurídics i de qualsevol índole relacionats amb els usuaris.
5. Qualssevol altres que vagen dirigits a la protecció, tutela i promoció social d'aquelles persones que es troben en l'àmbit de l'actuació de l'IVADIS.
Capítol II
Organització
Article 4. Estructura bàsica
L'estructura bàsica de l'IVADIS estarà constituïda pels òrgans següents:
A) Òrgans directius:
1. El/la president/a.
2. El Consell Rector.
3. El/la director/a gerent.
B) Òrgan consultiu:
La Comissió Assessora.
Article 5. El/la president/a
1. El president/a de l'IVADIS serà el titular de la Conselleria competent en matèria d'assistència i serveis socials, que podrà delegar les seues funcions en qualssevol dels òrgans directius de la seua Conselleria.
2. Són atribucions del/de la president/a l'alta direcció i representació de l'Institut i, en particular:
a) Convocar, presidir i dirigir les sessions del Consell Rector.
b) Nomenar i destituir els vocals del Consell Rector.
c) Nomenar i destituir el/la director/a gerent i formalitzar la seua contractació.
d) Aprovar i firmar els convenis de col·laboració i cooperació amb administracions i entitats públiques.
e) Autoritzar amb la seua firma, juntament amb la del/de la secretari/a, les actes aprovades de les sessions del Consell Rector i el certificat dels assumptes o acords continguts en elles.
f) Qualsevol altra funció que expressament li atribuïsquen aquesta norma o les disposicions que la desenvolupen, així com aquelles que, compreses dins de l'àmbit de competències de l'Institut, no es troben expressament atribuïdes a un altre òrgan.
Article 6. El Consell Rector
1. El Consell Rector és l'òrgan col·legiat superior de l'Institut.
2. El Consell Rector estarà compost pels següents membres: el/la president/a de l'IVADIS; el/la vicepresident/a, que serà el/la secretari/a general de la Conselleria competent en matèria d'assistència i serveis socials; i com a vocals el/la titular de la direcció general amb competència en matèria de discapacitats, el/la titular de la direcció general amb competència en matèria de serveis socials generals, el/la titular de la direcció general en matèria de menors, i els/les corresponents titulars de les direccions territorials de la conselleria competent en matèria d'assistència i serveis socials.
3. Són funcions del Consell Rector:
a) Aprovar les línies generals d'actuació i funcionament de l'Institut.
b) Aprovar l'avantprojecte de pressupostos de l'IVADIS.
c) Aprovar la memòria anual d'Activitats i de Gestió, per a la seua elevació a la Conselleria de Benestar Social o a la que, en el seu moment, assumisca les competències en matèria d'assistència i serveis socials.
d) Autoritzar l'exercici d'accions judicials i administratives, interposar recursos i la resta d'accions en defensa dels drets de l'IVADIS.
e) Proposar, a la conselleria amb competències en matèria de funció pública, l'aprovació dels criteris de selecció, admissió i retribució del personal i plantilla de l'IVADIS, així com la seua modificació, i proposar a l'esmentada conselleria la convocatòria de les proves d'admissió per a la selecció del personal al servei de l'Institut.
f) Elevar als organismes competents les propostes i els acords que requerisquen la seua aprovació o autorització.
g) Les altres funcions i competències que li atribuïsca aquest decret i les disposicions que la desenvolupen.
4. El règim de funcionament del Consell Rector serà l'establit per als òrgans col·legiats per la legislació de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i per les normes que aprove l'esmentat Consell.
Article 7. El/la director/a gerent
1. El/la director/a gerent serà nomenat/da i, si és procedent, cessat/da, per el/la president/a de l'IVADIS.
2. Són funcions del/la director/a gerent:
a) Assumir la representació ordinària de l'Institut.
b) Dirigir, coordinar, planificar i controlar les activitats de l'IVADIS, necessàries per al compliment dels fins atribuïts a aquest.
c) L'elaboració dels acords que hagen de sotmetre's a l'aprovació del Consell Rector, i la seua execució una vegada hagen sigut aprovats per aquest.
d) Coordinar les actuacions del ens amb les administracions públiques.
e) Elaborar l'avantprojecte de pressupostos de l'IVADIS.
f) Celebrar contractes en nom de l'Institut, dins dels límits que puga establir el/la titular de la Conselleria de Benestar Social.
g) Proposar els criteris de selecció, admissió i retribució del personal i la plantilla d'aquest, així com la seua modificació.
h) La direcció del personal adscrit, així com la coordinació administrativa de tots els serveis, unitats i dependències.
i) Elaborar la memòria de gestió de l'Institut i presentar-la al Consell Rector per a la seua aprovació.
j) Les que li encomanen el Consell Rector i el/la president/a de l'IVADIS.
3. El/la directora/a gerent actuarà com a secretari/a del Consell Rector i de la Comissió Assessora de l'Institut, amb dret a veu però sense vot.
Article 8. La Comissió Assessora
1. Dependent del Consell Rector, existirà una Comissió Assessora com a òrgan col·legiat d'assessorament d'aquell respecte de les accions i polítiques que realitzarà l'Institut.
2. L'esmentada Comissió Assessora estarà composta per:
a) Tres representants de l'administració de la Generalitat Valenciana, designats pel/per la titular de la Conselleria de Benestar Social.
b) Tres representants dels pares o tutors dels usuaris dels centres, designats per les associacions de pares i/o tutors d'usuaris de l'IVADIS.
c) Tres representants de les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit de l'IVADIS, d'acord amb el seu percentatge de representació.
3. Són funcions de la Comissió Assessora:
a) Assessorar i participar en l'elaboració de les línies generals d'actuació i funcionament de l'Institut, per a la seua elevació al Consell Rector.
b) Assessorar i participar en l'elaboració de l'avantprojecte de pressupostos de l'IVADIS, per a la seua elevació al Consell Rector.
c) Assessorar i participar en l'elaboració de la Memòria Anual d'Activitats i de Gestió, per a la seua elevació al Consell Rector.
d) Conéixer l'exercici d'accions judicials i administratives, i la resta d'accions, en defensa dels drets de l'IVADIS.
Capítol III
Règim econòmic i de personal
Article 9. Recursos econòmics
L'IVADIS disposarà dels següents recursos econòmics per al compliment dels seus fins:
1. Els recursos que els siguen assignats a càrrec dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
2. Els productes i rendes del seu patrimoni.
3. Les herències, llegats i donacions que se'l realitzen.
4. Qualssevol altres recursos públics que els puguen ser atribuïts.
Article 10. Patrimoni
Estarà integrat pels béns i drets que els siguen adscrits o cedits per la Generalitat Valenciana o per qualsevol altra administració pública, així com pels que, per qualsevol títol, formen part del seu patrimoni.
Article 11. Règim pressupostari
El règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat, d'intervenció i de control financer aplicable a l'IVADIS serà l'establit per a aquest tipus d'entitats en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, així com per la corresponent normativa pressupostària en vigor.
Article 12. Règim del personal al servei de l'Institut
El personal laboral al servei de l'IVADIS està format pel personal d'aquest caràcter que prestara els seus serveis en els Consorcis Valencians de Serveis Socials de Castelló, València i Alacant-Elx en els centres que han sigut transmesos o adscrits a l'IVADIS, sense que açò supose canvi en la naturalesa dels contractes ni modificació de la seua duració, així com pel personal laboral fix d'aquests consorcis que es trobara en situació d'excedència, en qualsevol de les seues modalitats, suspensió de contracte o millora d'ocupació.
Així mateix, serà personal laboral de l'IVADIS el que contracte el mateix Institut, d'acord amb el seu conveni col·lectiu i amb la normativa laboral que li siga d'aplicació, respectant-s'hi, en tot cas, els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en la seua selecció.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Fins que es produïsca la subscripció del corresponent conveni col·lectiu per al personal laboral de l'IVADIS, serà d'aplicació a l'esmentat personal el II Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral del CONVASER-València.
Segona
Les actuals borses de treball dels CONVASER de Castelló, València i Alacant-Elx mantindran la seua vigència fins a l'elaboració de les noves borses de treball.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
S'adscriuen a l'IVADIS els immobles, centres i serveis anteriorment gestionats pels Consorcis Valencians de Serveis Socials de Castelló, València i Alacant-Elx, que hagen sigut cedits o adscrits a l'Institut per les Administracions Públiques que formaven part dels citats consorcis.
Segona
En el supòsit d'extinció de l'IVADIS, o de conversió de l'Institut en qualsevol altra persona jurídica de naturalesa privada o en el capital social del qual existisca participació privada, el personal que hi presta els seus serveis passarà a detentar la condició de personal laboral al servei de l'administració del Govern Valencià, amb la mateixa relació jurídica que mantenia amb l'Institut, respectant-se la totalitat dels seus drets laborals i retributius, així com l'antiguitat.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Subrogació en béns, drets i obligacions
Des de l'entrada en vigor d'aquesta norma, l'IVADIS se subrogarà en tots els béns que els siguen adscrits o transmesos per les entitats que hagueren format part dels consorcis, així com en els drets i obligacions corresponents a aquells i passarà a exercir les seues funcions.
Segona. Disposicions d'aplicació i desenvolupament
Els consellers de Benestar Social, de Justícia i Administracions Públiques, i d'Economia, Hisenda i Ocupació dictaran totes les disposicions i actes que calga per a l'aplicació i el desenvolupament d'aquesta norma.
Tercera. Entrada en vigor
Aquesta norma entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 10 de juliol de 2001
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Benestar Social,

linea
Mapa web