Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET 194/2008, de 5 de desembre, del Consell, pel qual modifica el Decret 125/2001, de 10 de juliol, pel qual es va constituir l'entitat de dret públic Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats i Acció Social (IVADIS). [2008/14324]

(DOGV núm. 5910 de 10.12.2008) Ref. Base de dades 014292/2008

DECRET 194/2008, de 5 de desembre, del Consell, pel qual modifica el Decret 125/2001, de 10 de juliol, pel qual es va constituir l'entitat de dret públic Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats i Acció Social (IVADIS). [2008/14324]
L'Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats i Acció Social (IVADIS) es va constituir pel Decret 125/2001, de 10 de juliol, del Consell, com a entitat de dret públic, adscrita a la Conselleria de Benestar Social, encarregada de la protecció i tutela dels discapacitats psíquics i dels afectats per altres discapacitats, i també de la prestació i execució d'actuacions en matèria de servicis socials i acció social.
L'IVADIS té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins; el seu àmbit d'actuació comprén tota la Comunitat Valenciana, i respon als principis bàsics de coordinació i d'unitat d'acció en la consecució de programes que incidisquen en la rehabilitació, tractament i integració sociolaboral de les persones amb discapacitat psíquica de la Comunitat Valenciana.
El funcionament intern de l'IVADIS se subjecta al que disposa la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la legislació de desplegament d'esta i la resta de disposicions administratives d'aplicació quan l'Institut exercisca alguna potestat o funció pública. En la resta de la seua activitat, es regirà per l'ordenament jurídic privat.
L'IVADIS ha elaborat la proposta inicial d'este decret, per a dotar a l'institut d'aquells mecanismes i recursos que asseguren una resposta ràpida, àgil i eficaç per a la consecució dels fins que té encomanats i respectant sempre la normativa aplicable, a fi de facilitar amb això el bon funcionament de la dita entitat i la millor consecució dels objectius que la mateixa pretén aconseguir.
Així mateix, les modificacions realitzades en el present decret tracten d'adequar l'organització de l'IVADIS a la nova estructura de la Conselleria de Benestar Social, la qual ha sigut modificada mitjançant el Decret 28/2008, de 18 de setembre, del president de la Generalitat, en el que s'ha creat la Secretaria Autonòmica de Família i Coordinació Social i la Secretaria Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència.
Finalment, el Decret 122/2008, de 19 de setembre, del Consell, de modificació del Decret 92/2007, de 6 de juliol, del Consell, pel qual s'establix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, en els articles 3 i 4 determina les funcions i establix l'estructura orgànica de les recentment creades secretaries autonòmiques en la Conselleria de Benestar Social.
Per tot això, s'aborda la present modificació del decret, per mitjà de la qual, amb criteris de flexibilitat, es regula una organització que, amb plena subjecció a les normes de caràcter estructural que regixen l'actuació de l'administració pública valenciana, dote a l'IVADIS dels mecanismes i recursos que responguen a les necessitats de tots, usuaris, famílies i treballadors de l'organització, de manera àgil, eficaç i eficient.
Per això, a proposta del conseller de Benestar Social, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 5 de desembre de 2008,
DECRETE
Article 1
Es modifica l'article 5, apartat 2, subapartat f), del Decret 125/2001, de 10 de juliol, del Consell, i s'introduïx un subapartat g), amb el tenor literal següent:
«Article 5. El/la president/a
2. Són atribucions del/de la president/a l'alta direcció i representació de l'institut i, en particular:
f) Convocar les proves selectives del personal laboral de l'institut i les de provisió dels llocs de treball d'este; aprovar les plantilles i crear, modificar la classificació i amortitzar els llocs de treball que conformen la plantilla de l'IVADIS, i també les retribucions del personal laboral, previ els informes preceptius i quan es dispose de la corresponent i adequada cobertura pressupostària.
g) Qualsevol altra funció que expressament li atribuïsca esta norma o les disposicions que la despleguen, i també aquelles que, compreses dins de l'àmbit de competències de l'institut, no es troben expressament atribuïdes a un altre òrgan».
Article 2
1. Es modifica l'article 6 del Decret 125/2001, de 10 de juliol, del Consell, i el seu apartat 2 queda redactat en els termes següents:
«Article 6. El Consell Rector
2. El Consell Rector estarà compost pels membres següents:
El/la president/a de l'IVADIS.
El/la vicepresident/a primer/a, que serà titular de la Secretaria Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència.
El/la vicepresident/a segon/a, que serà el/la sotssecretari/ària de la conselleria competent en matèria d'assistència i assumptes socials.
Vocals: el/la titular de la Direcció General de Família, el/la titular de la Direcció General de Persones amb Discapacitat i Dependència, el/la titular de la Direcció General d'Acció Social i Majors, i els/las corresponents titulars de les direccions territorials de la conselleria competent en matèria d'assistència i assumptes socials».
2. Es modifica l'article 6, apartat 3, subapartat e), del Decret 125/2001, de 10 de juliol, del Consell, que queda redactat com seguix:
«3. Són funcions del Consell Rector:
e) Proposar a la Presidència de l'IVADIS els criteris de:
- Elaboració de la plantilla de llocs de treball.
- Establiment de les retribucions del personal laboral, de conformitat amb la normativa vigent.
- Els processos de selecció del personal laboral i de provisió de llocs, i també les seues convocatòries».
Article 3
Es modifica l'article 7, apartat 2, subapartat g), del Decret 125/2001, de 10 de juliol, del Consell, el qual queda redactat en els termes següents:
«Artícle 7. El/la director/a gerent
2. Són funcions de el/la director/a gerent:
g) Gestionar i tramitar els processos de selecció del personal laboral i de provisió de llocs de treball i elaborar la plantilla de llocs de treball, previs els informes preceptius i d'acord amb les funcions i competències assignades a la Presidència i al Consell Rector, en els articles 5 i 6, respectivament, d'este decret».
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Habilitació de desplegament reglamentari
S'autoritza el conseller competent per a dictar les disposicions que siguen necessàries per al desplegament i execució del que disposa el present decret.
Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 5 de desembre de 2008
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Benestar Social,
JUAN GABRIEL COTINO FERRER

linea
Mapa web