Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET 7/2013, de 4 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de l'Institut Valencià d'Acció Social (IVAS). [2013/102]

(DOGV núm. 6937 de 07.01.2013) Ref. Base de dades 000105/2013

DECRET 7/2013, de 4 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de l'Institut Valencià d'Acció Social (IVAS). [2013/102]
ÍNDEX

Preàmbul
Article únic. Aprovació del Reglament d'Organització i Funcionament de l'Institut Valencià d'Acció Social.
Disposició addicional
Única. Clàusula de no-increment del gasto públic
Disposició derogatòria
Única. Derogació normativa
Disposicions finals
Primera. Habilitació
Segona. Entrada en vigor
Annex. Reglament d'Organització i Funcionament de l'Institut Valencià d'Acció Social (IVAS)
Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Naturalesa i règim jurídic
Article 2. Funcions.
Capítol II. Organització
Article 3. Òrgans
Article 4. De la Presidència
Article 5. Del Consell de Direcció. Composició
Article 6. Competències del Consell de Direcció
Article 7. Règim jurídic del Consell de Direcció
Article 8. De la Direcció General
Article 9. Òrgans consultius
Capítol III. Estructura organitzativa
Article 10. Organització
Article 11. Auditoria interna.
Capítol IV. Personal
Article 12. Règim jurídic del personal
Article 13. Del personal funcionari que presta servicis en l'entitat

Article 14. Del personal laboral propi de l'entitat
Article 15. Relació de llocs de treball
Article 16. Règim retributiu del personal
Capítol V. Recursos i règim econòmic
Article 17. Recursos econòmics
Article 18. Règim pressupostari
Article 19. Control financer i comptabilitat
Article 20. De la supervisió i control economicofinancer
Capítol VI. Contractació
Article 21. Règim de contractació
Article 22. Contingut de la declaració de mitjà propi
Article 23. Abast de la declaració de mitjà propi
Capítol VII. Règim patrimonial
Article 24. Patrimoni propi
Article 25. Béns adscrits


PREÀMBUL

El Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents del Sector Públic Empresarial i Fundacional, va establir les bases necessàries per a aconseguir un sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat sanejat, auster, eficaç, eficient i orientat al compliment dels objectius del Consell, en els seus distints àmbits d'actuació, i a les necessitats de la societat valenciana.
Al maig de 2012, el Consell va aprovar el Pla Economicofinancer de Reequilibri 2012-2014 i el va remetre al Consell de Política Fiscal i Financera. En el mencionat pla es va anunciar una nova configuració del sector públic empresarial i fundacional, el qual quedarà configurat en sis àrees. Pel que fa a l'Àrea de Sanitat i Benestar Social i, en particular, a esta última matèria es veien afectats l'Institut Valencià d'Atenció a les Persones amb Discapacitat i Acció social (IVADIS) i l'Agència Valenciana de Prestacions Socials SA (AVAPSA).
L'Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats i Acció Social (IVADIS) es va crear com a entitat de dret públic per mitjà de la disposició addicional novena de la Llei 11/2000, de 28 de Desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, i va ser desplegat per mitjà del Decret 125/2001, de 10 de juliol, del Consell, pel qual es constituïx l'entitat de dret públic Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats (IVADIS) com a entitat adscrita a la conselleria competent en matèria d'assistència i servicis socials, encarregada de la protecció i tutela dels discapacitats psíquics i dels afectats per altres discapacitats, així com de la prestació i execució d'actuacions en matèria de servicis socials i acció social.

Per la seua banda l'Agència Valenciana de Prestacions Socials SA (AVAPSA) es va constituir, en virtut de l'Acord del Consell adoptat amb data 16 de Setembre de 2005, amb l'objecte social de gestionar de forma àgil i eficaç els servicis socials especialitzats, de manera que s'oferira una resposta immediata i àgil a les demandes dels ciutadans.

El Decret Llei 7/2012, de 19 d'octubre, del Consell, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat culmina i aprova el pla estratègic del mencionat sector, i dedica el seu capítol IV a les mesures a adoptar en l'àmbit de sanitat i benestar Social. En concret, en l'article 21 es detalla l'abast de les mesures referents a l'Institut Valencià d'Atenció a les Persones amb Discapacitat i Acció Social (IVADIS) i en l'article 22 les referents a l'Agència Valenciana de Prestacions Socials, SA (AVAPSA).

Respecte de l'Institut Valencià d'Atenció a les Persones amb Discapacitat i Acció Social (IVADIS), es va procedir a la modificació de la seua denominació, fins i la seua consideració com a mitjà propi, i va passar a ser l'Institut Valencià d'Acció Social (IVAS), conservant la seua naturalesa d'entitat de dret públic i, consegüentment, la seua personalitat jurídica, patrimoni propi, recursos i plena capacitat d'obrar per a la realització dels seus fins de desenrotllament de la política de la Generalitat en l'àmbit del benestar social, la dependència, la protecció i tutela de les persones amb discapacitat, així com de la prestació, assistència i execució d'actuacions en matèria de servicis socials i acció social, per la qual cosa tota menció a l'Institut Valencià d'Atenció a les Persones amb Discapacitat i Acció Social que figure en l'ordenament jurídic, plans i programes haurà d'entendre's realitzada a l'Institut Valencià d'Acció Social.
Respecte de l'Agència Valenciana de Prestacions Socials SA (AVAPSA), es va acordar la incorporació de la totalitat de les accions de titularitat de la Generalitat, representatives del 100 per cent del seu capital social, a favor de l'Institut Valencià d'Acció Social (IVAS); i va haver de procedir-se, després d'això, a l'extinció sense liquidació de la mercantil, per mitjà de la cessió global del seu actiu i passiu a favor de l'Institut Valencià d'Acció Social (IVAS).
Per tot això, i de conformitat amb el que preveu la disposició final quinta del Decret Llei 7/2012, de 19 d'octubre, del Consell, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat, resulta necessari i procedent l'aprovació d'este desplegament reglamentari, aprovat per decret del Consell, en el qual s'establix el funcionament de l'entitat de dret públic, i adaptar-lo a les funcions, règim, organització i funcionament que a este se li han fixat pel Decret Llei 7/2012 esmentat.

En virtut d'això, a proposta conjunta de les persones titulars de la Conselleria de Benestar Social i de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 4 de gener de 2013,

DECRETE

Article únic. Aprovació del Reglament d'Organització i Funcionament de l'Institut Valencià d'Acció Social
S'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de l'Institut Valencià d'Acció Social (IVAS), el text del qual figura com a annex d'este decret.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Clàusula de no-increment del gasto públic
La implementació i posterior desplegament d'este decret no podrà suposar un increment de gasto en el pressupost consolidat de la Generalitat. A este efecte i quant al gastos de personal, les adaptacions que puguen realitzar-se en el marc de la implantació de l'estructura organitzativa de l'entitat no podran suposar increment de cost en termes homogenis.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queden expressament derogat el Decret 125/2001, de 10 de juliol, del Govern valencià, pel qual es va constituir l'entitat de dret públic Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats (IVADIS) i el Decret 194/2008, de 5 de desembre, del Consell, pel qual es modificava el Decret 125/2001, així com qualsevol altra norma del mateix rang o d'un rang inferior que s'opose a este decret.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació
Es faculta les persones titulars de les conselleries competents en l'àmbit d'acció social, sector públic empresarial, patrimoni i hisenda per a adoptar les mesures necessàries i dictar totes les disposicions que exigisca l'aplicació i execució d'este decret, en l'àmbit de les seues competències respectives.

Segona. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 4 de gener de 2013

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

La consellera de Benestar Social,
ASUNCIÓN SÁNCHEZ ZAPLANA

El conseller d'Hisenda i Administració Pública,
JUAN CARLOS MORAGUES FERRER



ANNEX

Reglament d'Organització i Funcionament
de l'Institut Valencià d'Acció Social (IVAS)

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Naturalesa i règim jurídic
1. L'Institut Valencià d'Acció Social (IVAS) és una entitat de dret públic de les previstes en l'article 5.2 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern valencià.

2. L'entitat té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, i queda adscrita a la conselleria amb competències en matèria de servicis socials i acció social.

3. L'entitat es regix pel que establix la disposició addicional novena de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, en el Decret Llei 7/2012, de 19 d'octubre, del Consell, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat, en este reglament de funcionament i la resta de disposicions que el despleguen, així com per la normativa específica en matèria de sector públic empresarial, en especial, pel Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional.
4. L'entitat ajustarà la seua activitat a l'ordenament jurídic privat, amb les excepcions establides en la llei. En tot cas, subjectarà la seua activitat a les normes de dret públic en aquelles actuacions que suposen l'exercici de potestats administratives.

Article 2. Funcions
1. L'Institut Valencià d'Acció Social (IVAS) és una entitat de dret públic de la Generalitat a què correspon les funcions següents:

a) La gestió de centres i servicis especialitzats per a persones amb discapacitat i/o en situació de dependència.
b) Gestió de programes i actuacions d'inserció social i laboral i acció social per a persones amb discapacitat i/o en situació de dependència o en risc d'exclusió social.
c) Dissenyar els criteris d'atenció a les persones amb discapacitat i/o en situació de dependència que han de prestar-se als usuaris dels servicis que gestiona l'Institut, establint sistemes de seguiment i avaluació d'estos, tenint com a principis referents un enfocament centrat en la persona, el respecte dels seus drets i un enfocament biopsicosocial d'intervenció sobre les necessitats de suport que presenten en l'àmbit de l'autonomia personal i social i en el context sociofamiliar, per a la millora de la seua qualitat de vida.
d) Fomentar, promoure i gestionar la creació de nous recursos i servicis, programes d'atenció social i de participació en I+D+i necessaris per a la millora de l'atenció a les persones amb discapacitat i/o en situació de dependència.
e) Orientar els familiars o representants legals en els seus problemes jurídics i de qualsevol índole relacionats amb els usuaris.
f) Gestió i tramitació administrativa per a la concessió de prestacions sociosanitàries als ciutadans que li siguen encomanades per la Generalitat.
g) Realització d'accions per a afavorir i facilitar l'accés a l'ocupació a les persones amb discapacitat.
h) Qualssevol altres actuacions que es dirigisquen a la protecció, tutela i promoció de l'autonomia personal i social d'aquelles persones que es troben en l'àmbit d'actuació de l'Institut Valencià d'Acció Social o li siguen encomanades per la Generalitat, així com les previstes en la normativa vigent i les que se li puguen atribuir normativament o encomanar per la Generalitat.

CAPÍTOL II.
Organització

Article 3. Òrgans
Els òrgans de l'entitat són:
A) Òrgans directius:
1. La Presidència.
2. El Consell de Direcció.
3. La Direcció General.
B) Òrgans consultius:
1. La Comissió Assessora.
2. Consells de centres.

Article 4. De la Presidència
1. La Presidència de l'entitat, que al seu torn ho serà del Consell de Direcció, correspondrà a la persona titular de la conselleria competent en matèria de servicis socials i acció social.
2. Corresponen a la Presidència les atribucions següents:
a) Exercir la representació de l'entitat.
b) Exercir l'alta direcció i govern de l'entitat.
c) Conferir i revocar poders generals i especials a persones determinades, tant físiques com jurídiques, públiques o privades, per als assumptes en què fóra necessari el seu atorgament.
d) Exercir les facultats com a òrgan de contractació de l'entitat, sense perjuí de les preceptives autoritzacions i el deure de subministrament d'informació, previstos en la normativa vigent.
e) Coordinar les línies generals de funcionament de l'entitat.
f) Convocar, fixar l'orde del dia, presidir i moderar les sessions del Consell de Direcció.
g) Autoritzar amb la seua firma, juntament amb la persona que exercisca la Secretaria, les actes aprovades de les sessions del Consell de Direcció i la certificació dels acords o extrems continguts en les actes.
h) Demanar, si ho estima oportú, el parer del Consell de Direcció sobre qualsevol aspecte relacionat amb l'entitat i el seu funcionament.

i) Aprovar les convocatòries d'ajudes, subvencions i beques.
j) La resolució de les reclamacions prèvies a la via judicial civil o laboral.
k) La resolució de les reclamacions formulades en matèria de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques.
l) En general, i de la manera més àmplia possible, exercir totes aquelles atribucions que possibiliten el millor desenrotllament dels fins de l'entitat.
3. En tot cas, correspon al titular de la Presidència l'exercici de les potestats administratives que l'entitat tinga atribuïdes, sense perjuí de què corresponguen a la persona titular de la Secretaria del Consell del Direcció.
4. En els supòsits de vacant, absència, malaltia o impediment legítim, suplirà al titular de la Presidència la persona que designe el Consell de Direcció d'entre els seus membres i, si no n'hi ha, el vocal de major edat.
5. La Presidència podrà delegar, amb caràcter permanent o temporal, determinades atribucions en la Vicepresidència del Consell de Direcció.

Article 5. Del Consell de Direcció. Composició
1. El Consell de Direcció és l'òrgan col·legiat de govern i control de l'entitat.
2. Estarà integrat per:
a) El/la president/a que serà la persona titular de la Presidència de l'entitat.
b) El/la vicepresident/a que serà la persona titular de la Secretaria Autonòmica competent en matèria de servicis socials i acció social.

c) Els vocals següents:
1r El/la subsecretari/ària de la conselleria amb competències en matèria d'acció social.
2n El/la directora/a general competent en matèria de persones amb discapacitat.
3r El/la director/a general competent en matèria d'acció social i majors.
4t Una persona en representació de la conselleria amb competències en matèria de sector públic empresarial, designat/ada pel seu titular, i amb rang mínim de director/a general.
5t Un/a representant de la conselleria competent en matèria d'hisenda, designat/ada pel seu titular, i amb rang mínim de director/a general.
d) El/la secretari/ària, que serà la persona titular de la Direcció General de l'entitat i s'abstindrà del seu dret de vot en aquells temes en què es valore la seua gestió.
3. A les reunions del Consell de Direcció assistirà, en tasques d'assessorament jurídic, amb veu però sense vot, un/a representant de l'Advocacia de la Generalitat i, si és el cas, un/a representant amb veu i sense vot que designe la Corporació Pública Empresarial Valenciana. Així mateix, el/la president/a del Consell de Direcció podrà invitar l'auditor/a intern/a de l'entitat i qualsevol persona que tinga relació amb els assumptes a tractar en les reunions del Consell a participar, amb veu i sense vot, en estes.

Article 6. Competències del Consell de Direcció
Al Consell de Direcció li correspon exercir totes les facultats i poders, en general, que siguen necessaris per al compliment dels seus fins. En particular, se li atribuïxen les competències següents:
a) Definir les directrius generals i les línies d'actuació de l'entitat.

b) Aprovar, a proposta de la Direcció General, el pla anual d'activitats de l'entitat, així com les modificacions d'este.
c) Aprovar, a proposta de la Direcció General, i elevar a la seua conselleria d'adscripció, l'avantprojecte de pressupost.
d) Aprovar els estats d'execució del pressupost, la memòria i els comptes anuals de l'entitat.
e) Aprovar, a proposta de la Direcció General, l'organització funcional i les directrius bàsiques en matèria de recursos humans de l'entitat, incloent-hi l'aprovació de les relacions de llocs de treball i el règim de retribució del personal propi de l'entitat, dins de les limitacions legals i pressupostàries, en particular de les previstes en els articles 18 a 20 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional i sense perjuí de les competències atribuïdes a altres òrgans de la Generalitat.
f) Determinar anualment, a proposta de la Direcció General, les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que han de proveir-se per mitjà de la incorporació de personal de nou ingrés, per a la seua inclusió en la corresponent oferta d'ocupació pública.
g) L'aprovació de les convocatòries de proves d'admissió per a la selecció del personal propi al servici de l'entitat i les de provisió dels llocs de treball d'esta.
h) L'aprovació, regulació i desplegament de l'organigrama i de l'organització interna de l'entitat a partir d'este reglament.
i) L'aprovació de les propostes de col·laboració publicoprivada, que hauran de ser posades en coneixement de la Secretaria Autonòmica amb competència en matèria de sector públic empresarial.
j) Prendre raó de tots els contractes laborals subscrits des de la celebració de l'últim Consell, així com autoritzar, amb caràcter previ, els contractes laborals d'alta direcció que, si és el cas, es formalitzen per l'entitat.

Article 7. Règim jurídic del Consell de Direcció
1. El Consell de Direcció es reunirà, en sessió ordinària, com a mínim, cada tres mesos. La convocatòria la realitzarà el/la president/a, per mitjà de qualsevol mitjà del qual quede constància de la seua recepció, i farà constar l'orde del dia i almenys amb tres dies d'antelació, excepte en casos d'urgència apreciada pel/la president/a.
La convocatòria urgent haurà de ser notificada amb almenys 24 hores d'antelació, i serà necessària que la mencionada urgència siga ratificada a l'inici de la sessió per majoria dels membres.
El Consell es reunirà de forma extraordinària quan el/la president/a ho considere justificat o quan ho demanen, almenys, un terç dels seus membres.
2. El Consell de Direcció quedarà vàlidament constituït quan més de la mitat dels membres en exercici es troben presents o degudament representats en la reunió.
Els membres podran atorgar la seua representació per a les reunions del Consell de Direcció en un altre membre qualsevol d'este. La representació es farà constar per mitjà d'escrit dirigit al/ a la president/a subscrit pel representat i el seu representant.
3. Els acords del Consell de Direcció s'adoptaran per majoria simple dels membres presents o representats en la reunió. El/la president/a tindrà vot de qualitat per a dirimir els empats. Els acords del Consell de Direcció es portaran a un llibre d'actes i seran firmats pel/la president/a i secretari/ària del Consell. Les certificacions de les mencionades actes seran expedides pel/la secretari/ària amb el vistiplau del/de la president/a del Consell.
No obstant això, els acords relatius a l'article 6.e) hauran d'acompanyar-se dels informes previs i preceptius previstos en les lleis anuals de pressupostos.
4. El Consell de Direcció podrà adoptar acords en sessions realitzades per mitjà de dispositius telemàtics bidireccionals, sempre que cap dels membres del Consell s'opose a este procediment, disposen de mitjans necessaris per a això i es reconeguen recíprocament, la qual cosa haurà d'expressar-se en l'acta del Consell i en la certificació dels acords que s'expedisquen. En este cas, la sessió del Consell es considerarà única.
5. L'adopció d'acords per correu electrònic o correspondència, o per qualsevol altre mitjà que garantisca l'autenticitat del vot i sense sessió, serà admesa només quan cap membre del Consell s'opose a este procediment. La remissió del vot per escrit i l'acceptació podran ser remeses per mitjà de correu electrònic.
6. En tot allò no regulat expressament en este reglament, serà d'aplicació supletòria allò que s'ha disposat en matèria d'òrgans col·legiats pel capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 8. De la Direcció General
1. Amb plena adequació al que preveu l'article 19 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, l'entitat comptarà amb un/a director/a general, que es contractarà, amb l'acord previ del Consell de Direcció, a proposta del/a president/a.
2. Correspon a la Direcció General l'exercici de les atribucions següents:
a) La direcció i gestió ordinària de les activitats de l'entitat.
b) L'execució dels acords del Consell de Direcció.
c) L'elaboració del Pla Anual d'Activitats de l'entitat, l'avantprojecte de pressupost per a cada exercici i les modificacions d'este, així com els estats d'execució del pressupost, memòria i comptes anuals, a fi d'elevar-los al Consell de Direcció per a la seua aprovació.

d) Proposar al Consell de Direcció els criteris que han de regir el desenrotllament dels processos selectius derivats de l'oferta d'ocupació pública, de conformitat amb la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
e) L'execució dels processos selectius derivats de l'oferta d'ocupació pública, la contractació i acomiadament del personal laboral propi d'entitat, tot això sense perjuí del que establix l'apartat j) de l'article 6.
f) La direcció del personal de l'entitat, així com l'elaboració de la relació de llocs de treball del personal, per a la seua aprovació pel Consell de Direcció.
g) La gestió econòmica i financera i el control tècnic i administratiu dels servicis. Així com l'administració dels eventuals cobraments que tinga pendent l'entitat.
h) Qualssevol altres atribucions que li siguen conferides o delegades per la Presidència o el Consell de Direcció.
3. El/La director/a general actuarà com a secretari/ària de la Comissió Assessora amb dret a veu i vot.

Article 9. Òrgans consultius
A) La Comissió Assessora:
1. Dependent del Consell de Direcció hi haurà una comissió assessora com a òrgan col·legiat d'assessorament a aquell, respecte de les accions i polítiques a realitzar per l'Institut.
2. La mencionada Comissió estarà composta per:
a) Tres representants de l'Administració de la Generalitat designats pel/la titular de la conselleria competent en matèria de servicis socials i acció social.
b) Tres representants dels pares/mares o tutors dels usuaris dels centres de l'Institut Valencià d'Acció Social, designats per les associacions de pares dels centres o pels consells de centres.
c) Tres representants de les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit de l'Institut Valencià d'Acció Social d'acord amb el seu percentatge de representació.
3. Són funcions de la Comissió Assessora:
a) Assessorar en l'elaboració de les línies generals d'actuació i funcionament de l'Institut Valencià d'Acció Social per a la seua elevació al Consell de Direcció.
b) Assessorar en l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de l'Institut Valencià d'Acció Social per a la seua elevació al Consell de Direcció.
c) Assessorar en l'elaboració de la memòria anual d'activitats i de gestió per a la seua elevació al Consell de Direcció.
4. Els membres de la Comissió Assessora no percebran retribució econòmica ni cap compensació.
B) Els consells de centres:
1. En cada un dels centres d'atenció a persones amb discapacitat i/o en situació de dependència existirà un òrgan consultiu, denominat Consell de Centre, constituït pels representants legals dels usuaris del mateix centre i la direcció i membres del seu equip tècnic.

2. Les seues funcions són:
a) Participar i conéixer el calendari anual d'activitats del centre.
b) Formular preguntes, mocions i propostes i, en general, proposar totes les mesures que puguen repercutir en benefici del funcionament i organització del centre o en el benestar dels seus usuaris.
c) Conéixer i participar en l'atenció integral dels usuaris atesos, d'acord amb els objectius marcats en els plans de centre i en els seus projectes.

3. Els mencionats òrgans es desplegaran reglamentàriament. Els seus membres no percebran retribució econòmica ni cap compensació.


CAPÍTOL III
Estructura organitzativa

Article 10. Organització
1. L'entitat s'organitzarà en subdireccions, aprovades pel Consell de Direcció, a proposta de la persona titular de la Direcció General, d'acord amb el que preveu la normativa vigent.
2. La gestió de l'entitat estarà integrada pels diversos servicis i unitats que aprove el Consell de Direcció, a proposta de la Direcció General.

Article 11. Auditoria interna
De conformitat amb la disposició addicional deu del Decret Llei 7/2012, de 19 d'octubre, del Consell, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat, l'entitat comptarà amb un/a auditor/a intern/a, amb les funcions establides en l'article 9 del Decret Llei 1/2011, que exercirà les seues funcions amb independència en el si de l'ens, i informarà el Consell de Direcció.
Tot el personal de l'entitat estarà obligat a col·laborar amb l'auditor/a intern/a i a subministrar-li tota la informació que li sol·licite. En cas de discrepància amb els seus informes, el/la director/a general elevarà les seues al·legacions al Consell de Direcció.
L'auditor/a intern/a dependrà funcionalment de la Corporació Pública Empresarial Valenciana. El pla de treball d'auditoria interna serà aprovat pel Comité d'Auditoria de la Corporació Pública Empresarial Valenciana a través del Pla Anual d'Auditoria Interna.



CAPÍTOL IV
Personal

Article 12. Règim jurídic del personal
1. L'entitat podrà comptar amb personal funcionari i laboral en els termes que preveu la legislació de funció pública i es regirà, amb caràcter general, per les normes de dret administratiu o laboral que se li apliquen.
2. De conformitat amb el que establix l'article 18.2 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, l'entitat no podrà tindre al seu servici personal eventual.

Article 13. Del personal funcionari que presta servicis en l'entitat

El personal funcionari adscrit a l'entitat es regirà per la normativa en matèria de funció pública. Els llocs de treball de naturalesa funcionarial, així com les persones que els ocupen i les relacions de llocs de treball, seran gestionats per l'òrgan directiu competent en matèria de funció pública de la Generalitat.

Article 14. Del personal laboral propi de l'entitat
1. El personal laboral propi de l'entitat es regirà pel dret laboral, les normes convencionalment aplicables, la normativa sobre règim economicofinancer del sector públic empresarial, les disposicions de les successives lleis de pressupostos i, a més, li seran aplicables les previsions de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i de la legislació de la funció pública valenciana que així ho disposen expressament.
2. La selecció del personal laboral fix, en execució de l'oferta d'ocupació pública anual, es realitzarà per mitjà dels sistemes selectius i amb els requisits establits per al mencionat personal en la normativa en matèria de funció pública. Quan resulte aplicable, la valoració de la fase de concurs serà proporcionada i, en cap cas, la seua puntuació determinarà per si sola el resultat del procediment.
3. La selecció del personal laboral temporal haurà de respectar els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, per mitjà de la constitució de borses de treball temporal vinculades al desenrotllament dels procediments selectius als que es referix l'apartat anterior.
4. La contractació del personal laboral fix o temporal s'efectuarà en règim de dret laboral comú, i haurà de formalitzar-se el contracte per escrit.
5. En el cas del personal laboral temporal, el contracte podrà formalitzar-se en qualsevol de les modalitats de contractació de duració determinada previstes en la legislació aplicable.
6. Sense perjuí de les autoritzacions que es requerisquen de conformitat amb la normativa vigent, i amb caràcter previ a la publicació, haurà de donar-se compte a la Corporació Pública Empresarial Valenciana dels processos selectius i de provisió que es convoquen.

Article 15. Relació de llocs de treball
Anualment, es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la relació dels llocs de treball de l'entitat.

Article 16. Règim retributiu del personal
1. El personal funcionari que preste servicis en l'entitat se sotmetrà al règim retributiu establit en la normativa vigent en matèria de funció pública i en les lleis anuals de pressupostos de la Generalitat.

2. El règim retributiu del personal laboral de l'entitat s'ajustarà a les previsions contingudes en les successives lleis de Pressupostos de la Generalitat.


CAPÍTOL V
Recursos i règim econòmic

Article 17. Recursos econòmics
L'entitat disposarà dels següents recursos econòmics per al compliment dels seus fins:
1. Les consignacions que anualment s'establisquen amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat.
2. Els ingressos ordinaris i extraordinaris que obtinga per l'exercici de les seues activitats.
3. Els productes i rendes dels béns, drets i valors integrants del seu patrimoni.
4. Els crèdits, préstecs, emprèstits i altres operacions que puga concertar, després de demanar les autoritzacions que siguen preceptives de conformitat amb la normativa vigent.
5. Les subvencions, herències, llegats, donacions, i qualsevol altra aportació voluntària d'entitats o organismes públics i privats i dels particulars.
6. Els altres ingressos de dret públic o privat que li siga autoritzat percebre o que puguen correspondre-li d'acord amb la normativa vigent.
7. Qualssevol altres recursos que li puguen ser atribuïts.

Article 18. Règim pressupostari
1. El règim pressupostari de l'entitat s'ajustarà a allò que s'ha establit per a les entitats de dret públic en el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat i a les previsions de les lleis de Pressupostos de la Generalitat.
2. El pressupost de l'entitat haurà de formular-se d'acord amb els principis establits en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en el Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional.

3. L'avantprojecte de pressupost, una vegada aprovat pel Consell de Direcció, serà remés a la Conselleria a què es trobe adscrita, per a la seua posterior elevació a la conselleria competent en matèria d'hisenda, als efectes de la seua integració en el Pressupost de la Generalitat, i això sense perjuí de les competències assignades a la conselleria competent en matèria de sector públic empresarial.

Article 19. Control financer i comptabilitat
1. El control financer de l'entitat s'efectuarà d'acord amb el que establix el text refós de la Llei de la Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny, sense perjuí de la possibilitat que s'adopten les mesures addicionals de control previstes en el Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional i en el Decret 83/2012, d'1 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Corporació Pública Empresarial Valenciana i es desplega el Decret Llei 1/2011 esmentat.

2. La comptabilitat s'ajustarà a les normes aplicables a les entitats de dret públic de la Generalitat.

Article 20. De la supervisió i control economicofinancer
L'entitat se sotmetrà a la supervisió i control economicofinancer previst en la normativa vigent en matèria del sector públic empresarial. A estos efectes deurà d'aportar i subministrar tota la documentació i informació que li siga requerida tant per la conselleria competent en matèria de sector públic empresarial com per la Corporació Pública Empresarial Valenciana.


CAPÍTOL VI
Contractació

Article 21. Règim de contractació
Als efectes previstos en la legislació vigent en matèria de contractació del sector públic, l'entitat tindrà la consideració d'administració pública, i en conseqüència, els seus contractes se subjectaran a les previsions normatives per a este tipus d'ens.

Article 22. Contingut de la declaració de mitjà propi
L'entitat, com a mitjà propi instrumental i servici tècnic de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes i entitats de dret públic, està obligada a realitzar els treballs que estos li encomanen, en l'àmbit de les matèries següents:
1. L'organització, gestió i prestació dels servicis socials i de caràcter soci sanitari.
2. La posada en funcionament i la gestió d'infraestructures de la Generalitat en què es preste servicis socials i de caràcter soci sanitari.

3. La realització d'activitats que possibiliten o faciliten l'accés al mercat laboral de les persones amb discapacitat.

Article 23. Abast de la declaració de mitjà propi.
1. L'entitat podrà requerir, en les seues actuacions obligatòries anteriors, la col·laboració d'empresaris particulars, de conformitat amb el que disposa la normativa de contractes del sector públic.
2. L'entitat no podrà participar en els procediments d'adjudicació de contractes convocats per l'Administració de la Generalitat. No obstant això, quan no concórrega cap licitador podrà encarregar-se-li l'execució de l'activitat objecte de licitació pública.
3. L'import de les actuacions, treballs i estudis realitzats per mitjà de l'entitat es determinarà aplicant a les unitats executades les tarifes corresponents que hauran de ser aprovades per la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria de servicis socials i acció social. Les mencionades tarifes es calcularan de manera que representen els costos reals de realització, i la seua aplicació a les unitats produïdes servirà de justificant de la inversió o dels servicis realitzats.
Quan determinades unitats no tinguen aprovada la seua tarifa, el seu cost podrà valorar-se a partir del corresponent al dels elements simples que integren altres unitats amb tarifa aprovada i que també formen part de la unitat que es tracte. En el cas que tampoc puga aplicar-se el procediment descrit anteriorment, el seu cost serà el que figure en el pressupost aprovat per l'òrgan competent.
En ambdós casos, els costos així determinats tindran el caràcter de tarifa, i tindran validesa només per a l'encàrrec a què es referisquen.
4. Els contractes que l'entitat haja de concertar per a l'execució de les activitats expressades s'adjudicaran per mitjà de l'aplicació del procediment establit a este efecte en la normativa vigent en matèria de contractació del sector públic i la resta de normes de desplegament.


CAPÍTOL VII
Règim patrimonial

Article 24. Patrimoni propi
L'entitat podrà adquirir béns i drets a títol onerós i gratuït, posseir i arrendar béns i drets de qualsevol classe.
Les competències relatives a l'adquisició a títol onerós de béns immobles, així com per a formalitzar contractes en matèria d'arrendament, corresponen a la persona titular de la Presidència de l'entitat, amb l'acord previ del Consell de Direcció. Sense perjuí de les autoritzacions establides en la normativa vigent, haurà de donar-se compte a la Corporació Pública Empresarial Valenciana de la proposta d'acord del Consell de Direcció en què s'autoritzen els esmentats contractes.

Article 25. Béns adscrits
Sense perjuí del que preveu el Decret Llei 7/2012 esmentat, s'adscriuran a l'entitat els béns i drets de la Generalitat necessaris per al desenrotllament de les seues funcions.

linea
Mapa web