Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET LLEI 7/2012, de 19 d'octubre, del Consell, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat. [2012/9689]

(DOGV núm. 6886 de 22.10.2012) Ref. Base de dades 009545/2012

DECRET LLEI 7/2012, de 19 d'octubre, del Consell, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat. [2012/9689]
ÍNDEX

Preàmbul
Títol I. Disposicions preliminars
Capítol únic. Disposicions generals
Article 1. Objecte
Article 2. Àmbit d'aplicació
Article 3. Dependència i adscripció
Article 4. Principis generals
Article 5. Directrius generals sobre operacions de reestructuració

Títol II. Mesures de reestructuració i racionalització
Capítol I. Mesures en l'àmbit de la cultura, art i oci
Article 6. Consell Valencià de l'Esport
Article 7. Modificació de la denominació i dels fins de Teatres de la Generalitat
Article 8. Institut Valencià de la Música (IVM)
Article 9. Institut Valencià de l'Audiovisual i la Cinematografia Ricardo Muñoz Suay (IVAC)
Article 10. Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals (IVC+r)
Article 11. Règim de les supressions de les entitats de dret públic Institut Valencià de la Música, Institut Valencià de l'Audiovisual i la Cinematografia Ricardo Muñoz Suay i Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals
Article 12. Projecte Cultural de Castelló, SA (PCC)
Article 13. Fundació de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts Reina Sofía
Article 14. Fundació de la Comunitat Valenciana La Llum de les Imatges
Article 15. Institut Valencià d'Art Modern (IVAM)
Capítol II. Mesures en l'àmbit de la mobilitat i transport
Article 16. Agència Valenciana de Mobilitat. (AVM)
Article 17. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)
Capítol III. Mesures en l'àmbit de medi ambient i gestió de residus

Article 18. Institut del Paisatge de la Generalitat (IPG)
Capítol IV. Mesures en l'àmbit de sanitat i benestar social
Article 19. Centre Superior d'Investigació en Salut Pública (CSISP)
Article 20. Agència Valenciana de Seguretat Alimentària (AVSA)

Article 21. Modificació de la denominació i dels fins de l'Institut Valencià d'Atenció a les Persones amb Discapacitat i Acció Social (IVADIS)
Article 22. Agència Valenciana de Prestacions Socials, SA (AVAPSA)
Capítol V. Mesures en l'àmbit de la innovació, competitivitat i investigació
Article 23. Modificació de la denominació i dels fins de l'Institut de la Xicoteta i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA)

Article 24. Agència Valenciana de l'Energia (AVEN)
Article 25. Institut Valencià de l'Exportació, SA (IVEX) i la seua filial IVEX INC. (USA)
Capítol VI. Mesures en l'àmbit de la promoció, construcció i gestió d'infraestructures
Article 26. Modificació de la denominació i dels fins de l'Ens Gestor de Transports i Ports (GTP)
Article 27. Institut Valencià de Vivenda, SA (IVVSA)
Article 28. Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA (SEPIVA)
Article 29. Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA)
Capítol VII. Corporació pública empresarial valenciana (CPEV)

Article 30. Incorporació d'accions i participacions socials a la Corporació Pública Empresarial Valenciana (CPEV). Àmbit funcional

Article 31. Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA (SPTCV)
Capítol VIII. actuAcions de desinversió
Article 32. Mandats d'alienació i desinversió
Disposicions addicionals
Primera. Redimensionament de plantilles i adaptació de condicions laborals
Segona. Criteris i procediment per a l'adscripció del personal funcionari i del personal laboral de l'Administració de la Generalitat

Tercera. Criteris i procediment per a la integració de personal laboral propi dels ens
Quarta. Efectes generals de la integració del personal laboral
Quinta. Regularització de les situacions derivades de les operacions de reestructuració
Sexta. Rendició de comptes i pressupostació
Sèptima. Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica
Octava. Pèrdua del caràcter de fundació del sector públic i exclusió del sector públic de la Generalitat
Novena. Òrgans de govern col·legiats d'empreses públiques
Deu. Auditor intern
Onze. Sistemes d'informació
Dotze. Propietats incorporals
Tretze. Ens en liquidació
Catorze. Inventari de béns i drets
Quinze. Col·laboració publicoprivada
Disposicions transitòries
Primera. Règim i eficàcia de les operacions de reestructuració

Segona. Direcció operativa de les operacions de reestructuració

Tercera. Execució de les operacions de reestructuració
Quarta. Publicació de les plantilles i relacions de llocs de treball

Quinta. Consell Rector de CulturArts Generalitat
Disposició derogatòria única
Única. Derogació normativa
Disposicions finals
Primera. Modificació de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat
Segona. Modificació de l'article 3 de la Llei 5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat, de Creació de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva
Tercera. Modificació de la Llei 9/1986, de 30 de desembre, de la Generalitat, per la qual es van crear els ens de dret públic Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música i l'Institut Valencià d'Art Modern
Quarta. Modificació del Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell, sobre reintegrament de transferències corrents i de capital
Quinta. Modificació de la normativa reguladora d'entitats de dret públic
Sexta. Modificació dels decrets de Consell d'estructura, organització i funcionament de les conselleries
Sèptima. Habilitació
Octava. Rang normatiu
Novena. Entrada en vigor

PREÀMBUL

Des dels inicis de la VIII Legislatura, el Consell es va fixar com a compromís prioritari l'ordenació i reestructuració del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat; per això, al juny de 2011, es va crear la Secretaria Autonòmica del Sector Públic Empresarial, en la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç amb competències en matèria de planificació, reestructuració, coordinació, control i avaluació del sector públic empresarial de la Generalitat.
Des de llavors, s'han adoptat i promogut mesures encaminades a la reestructuració, ordenació i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat amb el triple objectiu estratègic de generar un sector públic viable i sostenible financerament, d'unificar i centralitzar el control economicofinancer dels ens que conformen este sector i de contribuir a l'esforç de consolidació fiscal.

Amb l'aprovació del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional (d'ara en avant, Decret Llei 1/2011), es van establir les bases i es van determinar les directrius i estratègies de gestió per a aconseguir un sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat sanejat, auster, eficaç, eficient i orientat a les necessitats de la societat valenciana i al compliment dels objectius del Consell en els seus distints àmbits d'actuació.
En execució d'este decret llei, entre altres mesures, es va aprovar l'acord d'assumpció de titularitat de part del deute financer d'ens del sector públic empresarial i fundacional; es va limitar i va homogeneïtzar el règim retributiu del personal directiu dels ens d'este sector; es van requerir l'elaboració de plans de sanejament a diferents ens; i s'ha implantat un sistema de control trimestral del gasto públic de les empreses públiques.
La Llei 9/2011, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (d'ara en avant, Llei 9/2011), va crear la Corporació Pública Empresarial Valenciana (CPEV), com una entitat de dret públic que, de forma unitària, desenrotlla funcions centralitzades de control i supervisió economicofinanceres de tots els ens del sector públic empresarial, bé siguen entitats de dret públic, o bé siguen societats mercantils públiques de les arreplegades en l'article 121 de la Llei 9/2011 i amb les condicions establides en el capítol XXXV d'esta.
L'estructura i funcions de la Corporació es concreten en el Decret 83/2012, d'1 de juny, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de la Corporació Pública Empresarial Valenciana i es va desplegar el Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional.
A estes mesures d'ordenació se sumen altres mesures d'austeritat i ajust, com són la reducció del gasto dels ens del sector públic empresarial aplicada en la Llei 10/2011, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2012, així com les generades per l'aplicació del Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana.

A l'inici d'esta legislatura, l'àmbit del sector públic empresarial i fundacional a reestructurar, sense incloure els ens del Grup Radiotelevisió Valenciana i l'Agència Valenciana de Turisme, estava compost per un total de 76 ens, amb el desglossament següent: 20 entitats de dret públic, 11 societats amb participació majoritària i directa de la Generalitat, 7 societats amb participació majoritària i indirecta de la Generalitat, 8 societats amb participació minoritària directa de la Generalitat i 30 fundacions del sector públic.
Un dels factors a tindre en compte en la reestructuració és l'elevat grau d'heterogeneïtat que caracteritza els ens que conformen el sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, tant per la seua naturalesa jurídica o per la diversitat de les seues funcions, com pel grau d'orientació al mercat de les seues activitats, aspectes que condicionen vies diferents en el procés de reestructuració.
Així, en relació amb els ens del sector públic, cal distingir les entitats de dret públic, que són ens amb personalitat jurídica de naturalesa pública, de les societats mercantils públiques i de les fundacions del sector públic, que són ens amb personalitat jurídica de naturalesa privada, la qual cosa comporta que la seua extinció o la realització de modificacions estructurals presente uns requeriments diferents segons el cas.

En la reestructuració d'este sector públic, entés com a procés, el Consell ha adoptat una sèrie de mesures concretes, centrades en un primer moment en l'autorització d'extincions i fusions de fundacions i de societats públiques de la Generalitat, fonamentalment amb l'aprovació dels acords del Consell de 2 de desembre de 2011 i de 3 d'agost de 2012.
Amb una perspectiva més global, el passat mes de maig, el Consell va anunciar la nova configuració del sector públic empresarial i fundacional, que engloba una sèrie de mesures estructurals per a coadjuvar, per mitjà d'un sector públic més reduït tant en nombre d'ens com en dimensió, a la contenció del gasto públic i a la consecució de l'estabilitat pressupostària que, de conformitat amb l'article 135.1 de la Constitució Espanyola, és un principi de compliment obligatori per a les administracions públiques. En este sentit, cal assenyalar que aconseguir un sector públic més reduït implica també la necessitat de reorganitzar i redimensionar mitjans materials i humans, aplicant les mesures necessàries per a la sostenibilitat d'este sobre la base del nou horitzó pressupostari i tenint en compte, a més, com a referència per a tot això, el criteri global organitzatiu o tècnic que el procés de reestructuració implica.

Els ens que configuren el nou sector públic empresarial i fundacional s'agrupen en les sis àrees funcionals de planificació i execució de les polítiques públiques que s'ha considerat essencial mantindre per a impulsar el desenrotllament social i econòmic de la Comunitat Valenciana: cultura, art i oci; mobilitat i transport; medi ambient i gestió de residus; sanitat i benestar social; innovació, competitivitat i investigació; promoció, construcció i gestió d'infraestructures.

En estes sis àrees s'ha pretés agrupar ens que pertanyen funcionalment a un mateix sector, amb coincidències en el seu objecte social i fins i que, per tant, presenten sinergies derivades, entre altres motius, d'unificar les directrius estratègiques, fixar un marc normatiu d'actuació comuna, desplegar un catàleg de servicis o d'activitats de naturalesa semblant, utilitzar criteris semblants de gestió i comptar amb estructures organitzatives i de personal de característiques semblants.
Amb esta nova configuració, es fa necessari redefinir també en este decret llei l'àmbit sobre el qual la Corporació exercix les seues funcions i les accions i participacions socials que s'incorporaran a esta.

En definitiva, el Pla Estratègic de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional que amb este decret llei es culmina i s'aprova, i les mesures estructurals que implica són necessàries per al compliment dels objectius estrictes de consolidació fiscal i dèficit públic definits en el marc del Pla Economicofinancer de Reequilibri de la Generalitat (2012-2014), que requerixen adoptar les mesures de reducció del gasto previstes en este, per a complir amb els principis rectors d'actuació economicofinancera d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en el funcionament del sector públic.

La complicada situació econòmica aconsella la màxima celeritat per a posar en marxa la nova configuració del sector públic empresarial i fundacional, a l'execució de la qual la Generalitat es va comprometre en el Consell de Política Fiscal i Financera perquè l'1 de gener de 2013 estiga en funcionament. De tot això deriva la urgent necessitat d'este decret llei, motivada en el fet que este constituïx el suport jurídic essencial i fonamental de la reestructuració compromesa.
El decret llei compta amb 32 articles i s'estructura en dos títols. El títol I, relatiu a les disposicions aplicables a tots els ens que conformen el sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, s'estructura al seu torn en un únic capítol que desplega l'objecte, l'àmbit d'aplicació i el règim de dependència funcional i d'adscripció, així com els principis i directrius generals sobre operacions de reestructuració i redimensionament de plantilles de personal.

El títol II s'endinsa ja en la regulació de les mesures de reestructuració del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, i s'estructura en huit capítols en què s'establixen mesures per a aconseguir una reducció substancial del nombre d'ens i una racionalització i millora en la seua gestió. Els sis primers capítols són coincidents amb els àmbits funcionals de la reestructuració, el VII és el relatiu a la Corporació Pública Empresarial Valenciana i el VIII, i últim, es destina a les operacions d'alienació i desinversió en determinades societats mercantils.
Este títol és el suport jurídic de les distintes operacions de reestructuració previstes, tot això sense perjuí que, quan siga necessari per a la seua plena efectivitat, siguen objecte de desplegament reglamentari o autorització posterior.
En relació amb el contingut del títol II, cal indicar que els ens del sector públic empresarial i fundacional no mencionats expressament en este títol, ni en les disposicions addicionals d'esta norma (com són les fundacions del sector públic no afectades pels acords del Consell de 2 de desembre de 2011 i 3 d'agost de 2012, l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana o l'Institut Valencià de Finances), no veuen alterada la seua personalitat i naturalesa jurídica, sense perjuí que se'ls apliquen les previsions sobre gestió economicofinancera, redimensionament i adaptació de condicions laborals previstes en la normativa vigent i en esta norma.

Finalment, s'arrepleguen una sèrie de disposicions addicionals. Les sis primeres s'ocupen d'aspectes fonamentals en tota reestructuració com és el redimensionament de plantilles i la regulació dels règims d'adscripció i integració del personal i de rendició de comptes. Les dos disposicions següents s'ocupen d'ens concrets que, per les seues particularitats o especificitat, no s'inclouen en el text articulat del decret llei. Les disposicions restants tracten sobre temes diversos lligats a la reestructuració o al funcionament dels ens que conformen la nova configuració del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, com ara la composició dels òrgans de govern col·legiats d'entitats de dret públic, la figura de l'auditor intern, els sistemes d'informació o les propietats incorporals.

Així mateix, cal destacar el règim transitori d'efectivitat de la norma, que resulta imprescindible en una disposició d'estes característiques en què s'aborden processos jurídicament complexos, regulant, així mateix, les persones responsables d'integració i constituint equips de treball com a peces essencials per a portar a la pràctica les distintes operacions de reestructuració.
D'altra banda, es procedix a derogar expressament la normativa de determinades entitats de dret públic, enumerades en la disposició derogatòria única.
Finalment, a través de les disposicions finals oportunes es modifica l'article 52 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat, per a preveure la possibilitat d'aplicar les cessions globals d'actiu i passiu com a mecanismes de successió universal que impliquen extinció de filials sense liquidació d'una mercantil quan la seua matriu és una entitat de dret públic; l'article 3 de la Llei 5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat, de Creació de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, per a ampliar les seues funcions en matèria d'avaluació i acreditació de la qualitat; la Llei 9/1986, de 30 de desembre, de la Generalitat, per la qual es creen els ens de dret públic Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música i l'Institut Valencià d'Art Modern; i el primer paràgraf de l'article primer del Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell, sobre reintegrament de transferències corrents i de capital, per a evitar que amb este es penalitze els ens que gestionen de forma eficient. A més, es preveu la necessitat d'adequar la normativa existent reguladora d'entitats de dret públic a la nova configuració del sector públic. També s'especifica el rang de les disposicions que s'han inclòs en este decret llei a efectes d'evitar atribucions de rang no desitjades, i, finalment, s'habiliten els òrgans que es determinen per a realitzar les actuacions necessàries per al millor desplegament i execució d'esta norma.

Davant de la situació d'extrema dificultat econòmica en què ens trobem, totes les raons apuntades determinen que, en el conjunt i en cada una de les mesures que s'adopten, concórreguen, per la naturalesa i finalitat d'estes, les circumstàncies de necessitat extraordinària i urgent que, d'acord amb l'article 44.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, faculten el Consell per a dictar disposicions legislatives provisionals per mitjà de decrets lleis. Els objectius d'este decret llei no poden ser complits a través del procediment legislatiu ordinari amb la pressa que requerix l'adopció d'estes mesures, per la qual cosa el decret llei es configura com l'instrument adequat per a això, d'acord amb els paràmetres constitucionals, estatutaris i legals.

En virtut d'això, de conformitat amb el que disposa l'article 44.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller d'Economia, Indústria i Comerç i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 19 d'octubre de 2012,

DECRETE

TÍTOL I
Disposicions preliminars

CAPÍTOL ÚNIC
Disposicions generals

Article 1. Objecte
1. Este decret llei té com a objecte establir les mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, disposant les actuacions a realitzar sobre les distintes persones jurídiques integrants d'este, i fixant el marc de referència per al seu desplegament.
2. Esta norma constituïx el suport jurídic per a les modificacions estatutàries i, si és el cas, per a les modificacions reglamentàries dels ens, en particular, els canvis de denominació, la modificació de fins i l'assumpció de funcions, així com les actuacions d'incorporació d'accions i participacions socials, i les integracions, fusions, cessions globals d'actiu i passiu simples o plurals, extincions i la resta de mesures que s'indiquen sobre les societats mercantils, entitats de dret públic i fundacions del sector públic de la Generalitat incloses en el seu àmbit d'aplicació. Tot això sense perjuí que estes mesures siguen objecte de desplegament reglamentari o autorització de conformitat amb la normativa vigent, quan siga necessari per a la seua efectivitat.

3. Els òrgans de govern de les entitats de dret públic, de les societats mercantils i de les fundacions del sector públic, afectades per este decret llei, realitzaran totes les actuacions que siguen legalment necessàries i convenients per a l'execució i plena eficàcia de les mesures previstes en este en els terminis fixats.

Article 2. Àmbit d'aplicació
Este decret llei serà d'aplicació a les entitats de dret públic, les societats i les fundacions del sector públic de la Generalitat enumerades en el seu annex.

Article 3. Dependència i adscripció
Els ens del sector públic empresarial i fundacional poden dependre funcionalment d'una o unes quantes conselleries, sense perjuí de la seua adscripció a la conselleria que, per raó de la matèria, siga competent en la seua activitat principal ordinària.

Article 4. Principis generals
Tots els ens del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat subjectaran la seua actuació als principis de legalitat, estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, transparència, austeritat, eficàcia, eficiència, economia i servici a l'interés general, adoptant les mesures que siguen necessàries per a la seua consecució.

Article 5. Directrius generals sobre operacions de reestructuració
1. Les modificacions estatutàries dels ens i, si és el cas, les modificacions reglamentàries d'estos en particular, els canvis de denominació, la modificació de fins i l'assumpció de funcions, així com la transferència i reordenació d'accions i participacions socials, les integracions, fusions, les cessions globals d'actiu i passiu i qualssevol altres actuacions de reestructuració sense liquidació d'ens del sector públic que es realitzen en aplicació d'esta norma no podran ser enteses com a causa de modificació o resolució de les relacions jurídiques amb tercers que mantinguen estos ens.

2. Els acords del Consell d'incorporació d'accions i participacions socials i d'autorització d'actuacions que s'aproven en compliment del que preveu esta norma seran títol suficient als efectes de qualsevol actuació administrativa, societària i comptable que siga necessari realitzar en la seua execució i per a acreditar els canvis de titularitat de les accions i participacions socials.
3. Totes les operacions societàries, canvis de titularitat i actes derivats de la reestructuració i reordenació interna dels ens del sector públic de la Generalitat que es realitzen en execució d'esta norma, gaudiran dels mateixos beneficis fiscals establits per a les operacions de reestructuració empresarial en l'àmbit de l'Estat. Seran aplicables, entre altres, els previstos en l'article 168.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

4. De la mateixa manera, gaudiran del mateix percentatge de reducció, fixat per la normativa estatal, sobre els aranzels dels notaris i registradors de la propietat i mercantils que intervinguen en els actes derivats de la seua execució.
5. Les mesures de caràcter laboral, com el redimensionament de plantilles i adaptació de condicions laborals, que s'adopten en execució de les operacions de reestructuració i racionalització dels ens del sector públic empresarial i fundacional i que resulten necessàries per a la consecució dels objectius de consolidació fiscal i dèficit públic i per a garantir la viabilitat i sostenibilitat dels ens sorgits d'estes operacions, s'hauran de motivar per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, en els termes dels articles 39, 40, 41, 51, 52.c) i 82.3 i de la disposicions addicionals vint i vint-i-una del text refós de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març.


TÍTOL II
Mesures de reestructuració i racionalització

CAPÍTOL I
Mesures en l'àmbit de la cultura, art i oci

Article 6. Consell Valencià de l'Esport
1. Se suprimix el Consell Valencià de l'Esport, entitat de dret públic creada per la Llei 3/2006, de 12 de maig, de la Generalitat, en els termes i terminis previstos en la disposició transitòria primera d'esta norma.

2. Les funcions que l'ordenament jurídic atribuïx al Consell Valencià de l'Esport seran assumides per la conselleria a què estiga adscrit, que se subrogarà en la posició del Consell Valencià de l'Esport en tots els seus procediments i en els drets i obligacions que li corresponguen.

3. Tota menció al Consell Valencià de l'Esport que figure en l'ordenament jurídic, plans i programes haurà d'entendre's realitzada a la conselleria que assumix les seues funcions.
4. Els béns i drets propis integrants del patrimoni del Consell Valencià de l'Esport s'incorporaran al Patrimoni de la Generalitat, a través de la conselleria que assumisca les seues funcions, a la qual s'entendran adscrits sense necessitat de declaració expressa. De la mateixa manera, de conformitat amb l'article 33 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat, els béns i drets adscrits al Consell Valencià de l'Esport s'entendran adscrits, sense necessitat de declaració expressa, a la conselleria que assumisca les seues funcions, que se subrogarà en els drets, facultats i obligacions sobre estos béns.


Article 7. Modificació de la denominació i dels fins de Teatres de la Generalitat
1. Es modifica l'article 50 de la Llei 6/1993, de 31 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 1994, que va crear com a tal l'entitat de dret públic Teatres de la Generalitat i va derogar el títol I de la Llei 9/1986, de 30 de desembre, per la qual es van crear els ens de dret públic Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música i Institut Valencià d'Art Modern amb la redacció següent:

«Article 50. De la modificació de la denominació i dels fins de l'entitat de dret públic Teatres de la Generalitat
1. L'entitat de dret públic Teatres de la Generalitat passa a denominar-se CulturArts Generalitat, conservant la seua naturalesa d'entitat de dret públic, i consegüentment la seua personalitat jurídica, patrimoni propi, recursos i plena capacitat d'obrar per a la realització dels seus fins de desenrotllament de la política de la Generalitat en l'àmbit de la cultura, art i oci en general, i de les arts escèniques, de la música, la cinematografia i els museus en particular, així com en relació amb les activitats de conservació i restauració del patrimoni, de foment d'unitats artístiques estables i de gestió d'espais culturals.
2. L'entitat es regirà pel que preveu este article i en les disposicions que el despleguen, en especial, en el reglament de funcionament de l'entitat que establirà les seues funcions, la seua estructura organitzativa, òrgans de govern, composició i atribucions, pel text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, les normes de dret privat que se li apliquen i per la resta de l'ordenament jurídic. L'entitat podrà comptar amb personal funcionari i laboral en els termes que preveu la legislació de funció pública».

2. La modificació de la denominació i fins es realitza en els termes i terminis previstos en la disposició transitòria primera d'este decret llei.
3. Tota menció de Teatres de la Generalitat que figure en l'ordenament jurídic, plans i programes haurà d'entendre's realitzada a CulturArts Generalitat.

Article 8. Institut Valencià de la Música (IVM)
Se suprimix l'Institut Valencià de la Música, entitat de dret públic creada per la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat, Valenciana de la Música, amb els efectes i terminis indicats en l'article 11 i en la disposició transitòria primera d'esta norma.

Article 9. Institut Valencià de l'Audiovisual i la Cinematografia Ricardo Muñoz Suay (IVAC)
Se suprimix l'Institut Valencià de l'Audiovisual i la Cinematografia Ricardo Muñoz Suay, entitat de dret públic creada per la Llei 5/1998, de 18 de juny, de la Generalitat, de Creació de l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay, amb els efectes i terminis indicats en l'article 11 i en la disposició transitòria primera d'esta norma.


Article 10. Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals (IVC+r)
Se suprimix l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, entitat de dret públic creada per la Llei 5/1999, de 9 d'abril, de la Generalitat, de Creació de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, amb els efectes i terminis indicats en l'article 11 i en la disposició transitòria primera d'esta norma.


Article 11. Règim de les supressions de les entitats de dret públic Institut Valencià de la Música, Institut Valencià de l'Audiovisual i la Cinematografia Ricardo Muñoz Suay i Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals
1. Les funcions que l'ordenament jurídic atribuïx a l'Institut Valencià de la Música, a l'Institut Valencià de l'Audiovisual i la Cinematografia Ricardo Muñoz Suay i a l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals seran assumides per l'entitat CulturArts Generalitat, excepte les funcions de caràcter administratiu que es determinen en les normes de desplegament d'este capítol i que podran ser assumides per la conselleria d'adscripció.
2. En relació amb les funcions assumides per CulturArts Generalitat, esta se subrogarà en la posició d'estes entitats en tots els drets i obligacions que els corresponguen i en tots els seus procediments i relacions jurídiques amb tercers, en els terminis previstos en la disposició transitòria primera d'esta norma. En els mateixos termes, les unitats artístiques previstes en la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat,Valenciana de la Música, s'adscriuran a l'entitat CulturArts Generalitat.

3. El canvi en la titularitat dels drets i obligacions a què es referix l'apartat anterior no podrà ser entés com a causa de modificació o de resolució de les relacions jurídiques que mantinguen les entitats.

4. Tota menció a l'Institut Valencià de la Música, a l'Institut Valencià de l'Audiovisual i la Cinematografia Ricardo Muñoz Suay i a l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals que figure en l'ordenament jurídic, plans i programes haurà d'entendre's realitzada a l'entitat CulturArts Generalitat en relació amb les funcions assumides.
5. Els béns i drets integrants del patrimoni de l'Institut Valencià de la Música, de l'Institut Valencià de l'Audiovisual i la Cinematografia Ricardo Muñoz Suay i de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, així com els de la Generalitat que tingueren adscrits, s'incorporaran, amb la mateixa condició que tenien, a CulturArts Generalitat en relació amb les funcions assumides, sense necessitat de declaració expressa.

Article 12. Projecte Cultural de Castelló, SA (PCC)
1. S'incorporaran la totalitat de les accions de titularitat de la Generalitat i representatives del 100 per cent del capital social de la mercantil Projecte Cultural del Castelló, SA, a favor de l'entitat de dret públic CulturArts Generalitat, de conformitat amb el que disposa la disposició addicional dotze de la Llei 14/2003, de 3 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat, i en els termes i terminis previstos en la disposició transitòria primera, apartat 3, d'esta norma.

2. Incorporades les accions, es procedirà de forma immediata a l'extinció de la mercantil Projecte Cultural de Castelló, SA, per mitjà de la cessió global del seu actiu i passiu a favor de l'entitat CulturArts Generalitat, d'acord amb el que disposen els articles 81.2 i 89.2 de la Llei 3/2009, de 3 d'abril, de modificacions estructurals de societats mercantils, i en la disposició final primera d'esta norma, sense practicar-se la liquidació.
3. Efectuada l'extinció de la mercantil Projecte Cultural de Castelló, SA, tota menció d'esta que figure en l'ordenament jurídic, plans i programes haurà d'entendre's realitzada a CulturArts Generalitat.


Article 13. Fundació de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts Reina Sofía
1. S'autoritzarà l'extinció de la Fundació de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts Reina Sofía, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de fundacions.
2. Amb caràcter previ a l'acord del Patronat d'extinció de la Fundació, les funcions relatives a la unitat artística de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, a la programació artística del Palau de les Arts Reina Sofía i a la seua execució seran assumides, seguint els tràmits que per a això siguen necessaris, per l'entitat de dret públic CulturArts Generalitat, la qual se subrogarà, en relació amb les funcions assumides, en la posició de la Fundació en tots els drets i obligacions que li corresponguen i en tots els seus procediments i relacions jurídiques.

3. El canvi en la titularitat dels drets i obligacions a què es referix l'apartat anterior no podrà ser entés com a causa de modificació o de resolució de les relacions jurídiques que mantinga la fundació.

4. La destinació dels béns i drets resultants de la seua liquidació serà l'establit en els seus estatuts de conformitat amb la disposició addicional primera del Decret 83/2012, d'1 de juny, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de la Corporació Pública Empresarial Valenciana i es va desplegar el Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell.

5. El procés d'extinció de la Fundació de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts Reina Sofía es tramitarà de forma coordinada amb el desplegament reglamentari previst en l'article 1 i en la disposició final quinta d'este decret llei. Fins que no es complete el procediment d'assumpció d'estes funcions, la fundació continuarà exercint les activitats pròpies del seu objecte i finalitats en eixa matèria.


Article 14. Fundació de la Comunitat Valenciana La Llum de les Imatges
1. Amb caràcter previ a l'acord del Patronat d'extinció de la Fundació de la Comunitat Valenciana La Llum de les Imatges, les funcions que realitza relatives a la conservació i restauració d'edificis monumentals-Béns d'Interés Cultural (BIC) seran assumides, seguint els tràmits que per a això siguen necessaris, per l'entitat de dret públic CulturArts Generalitat, la qual se subrogarà, en relació amb les funcions assumides, en la posició de la Fundació, en tots els drets i obligacions que li corresponguen i en tots els seus procediments i relacions jurídiques amb tercers.
2. El canvi en la titularitat dels drets i obligacions a què es referix l'apartat anterior no podrà ser entés com a causa de modificació o de resolució de les relacions jurídiques que mantinga la Fundació.

3. La destinació dels béns i drets resultants de la seua liquidació serà l'establit en els seus estatuts de conformitat amb la disposició addicional primera del Decret 83/2012, d'1 de juny, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de la Corporació Pública Empresarial Valenciana i es desplega el Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell.

4. El procés d'extinció de la Fundació de la Comunitat Valenciana La Llum de les Imatges es tramitarà de forma coordinada amb el desplegament reglamentari previst en l'article 1 i en la disposició final quinta d'este decret llei. Fins que no es complete el procediment d'assumpció d'estes funcions, la fundació continuarà exercint les activitats pròpies del seu objecte i finalitats en eixa matèria.


Article 15. Institut Valencià d'Art Modern (IVAM)
L'Institut Valencià d'Art Modern i CulturArts Generalitat, com a entitats de dret públic, podran subscriure convenis de col·laboració així com els encàrrecs de gestió que consideren convenients a fi d'optimitzar els recursos en la prestació de servicis, per a unificar directrius fixar un marc comú en l'exercici d'activitats de naturalesa semblant.


CAPÍTOL II
Mesures en l'àmbit de la mobilitat i transport

Article 16. Agència Valenciana de Mobilitat (AVM)
1. Se suprimix l'Agència Valenciana de Mobilitat, entitat de dret públic creada per la Llei 9/2000, de 23 de novembre, de la Generalitat, de constitució de l'Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana, en els termes i terminis indicats en la disposició transitòria primera d'esta norma.
2. Les funcions que l'ordenament jurídic atribuïx a l'Agència Valenciana de Mobilitat seran assumides, segons la seua naturalesa administrativa o comercial, per la conselleria a què estiga adscrit o per l'entitat de dret públic que es determine, respectivament.
3. La conselleria i l'entitat de dret públic que assumisquen les funcions de l'Agència Valenciana de Mobilitat se subrogaran en la posició de l'Agència en tots els seus procediments i en els drets i obligacions que li corresponguen en relació amb les respectives funcions assumides, en els termes i terminis previstos en la disposició transitòria primera d'esta norma.
4. El canvi en la titularitat dels drets i obligacions a què es referix l'apartat anterior no podrà ser entés com a causa de modificació o de resolució de les relacions jurídiques que mantinga l'entitat.

5. Tota menció de l'Agència Valenciana de Mobilitat que figure en l'ordenament jurídic, plans i programes haurà d'entendre's realitzada, segons la matèria, a la conselleria o a l'entitat de dret públic que assumix les seues funcions, respectivament.
6. Els béns i drets integrants del patrimoni de l'Agència Valenciana de Mobilitat, així com els de la Generalitat que tinguera adscrits, s'incorporaran al patrimoni de la Generalitat, adscrits, sense necessitat de declaració expressa, a la conselleria competent per raó de la matèria, sense perjuí d'una posterior adscripció a l'entitat de dret públic que, si és el cas es determine en atenció a les funcions assumides.


Article 17. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)
1. Les relacions entre Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i la Generalitat, a través de la conselleria a què està adscrit, s'articularan per mitjà d'un contracte programa o contracte de gestió de caràcter plurianual, en el qual, com a mínim i per al període de la seua vigència, s'inclouran els punts següents:
a) Els objectius a perseguir, els resultats a obtindre i, en general, la gestió a realitzar, així com els plans necessaris per a aconseguir estos objectius.
b) Els recursos personals materials i pressupostaris a aportar per a la consecució dels objectius.
c) Les conseqüències derivades del grau de compliment d'objectius i l'exigència de les corresponents responsabilitats dels òrgans de govern corresponents, i del personal directiu, per a la qual cosa es determinaran prèviament els mecanismes que permeten l'exigència de responsabilitats.
d) El procediment que s'ha de seguir per a la cobertura dels dèficit anuals que, si és el cas, es pogueren produir per insuficiència dels ingressos reals respecte dels estimats i les conseqüències de responsabilitat en la gestió que, si és el cas, hagen de seguir-se de tals dèficit.
e) El procediment per a la introducció de les modificacions o adaptacions anuals que, si és el cas, siguen procedents.
2. L'entitat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, a través de la Subsecretaria de la seua conselleria d'adscripció, haurà de remetre a la conselleria amb competències en matèria del sector públic empresarial, amb caràcter previ a la seua aprovació, les propostes del contracte programa o contracte de gestió per a informe preceptiu i vinculant en relació amb el seu impacte en la viabilitat de l'ens i en la consecució dels objectius estratègics de conjunt del sector públic empresarial.

CAPÍTOL III
Mesures en l'àmbit de medi ambient i gestió de residus

Article 18. Institut del Paisatge de la Generalitat (IPG)
Se suprimix l'Institut del Paisatge de la Generalitat (IPG), entitat de dret públic sense funcionament, creada com a entitat de dret públic per la Llei 14/2007, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, que va modificar la Llei 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge.

CAPÍTOL IV
Mesures en l'àmbit de sanitat i benestar social

Article 19. Centre Superior d'Investigació en Salut Pública (CSISP)
1. Se suprimix el Centre Superior d'Investigació en Salut Pública (CSISP), entitat de dret públic creada per la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, en els termes i terminis previstos en la disposició transitòria primera d'esta norma.
2. Les funcions d'índole administrativa que l'ordenament jurídic atribuïx al Centre Superior d'Investigació en Salut Pública seran assumides per la conselleria a què estiga adscrit, que se subrogarà en la posició del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública en els seus procediments, relacions jurídiques i en els drets i obligacions que li corresponguen en este àmbit.
3. Les funcions no administratives del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública s'integraran en la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), a la qual s'autoritzarà perquè assumisca esta activitat i se subrogue en la posició del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública en les relacions jurídiques i en els drets i obligacions que li corresponguen en este àmbit, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de fundacions.
4. El canvi en la titularitat dels drets i obligacions a què es referixen els apartats anteriors no podrà ser entés com a causa de modificació o de resolució de les relacions jurídiques que mantinga l'entitat.

5. Les mencions al Centre Superior d'Investigació en Salut Pública que figuren en l'ordenament jurídic, plans i programes hauran d'entendre's realitzades, segons les matèries, bé a la conselleria que assumisca les seues funcions administratives, bé a la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana.
6. Els béns integrants del patrimoni del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública, així com els de la Generalitat que tinguera adscrits, s'incorporaran al Patrimoni de la Generalitat, adscrits, sense necessitat de declaració expressa, a la conselleria competent en la matèria, la qual podrà, si és el cas, i prèvia tramitació del corresponent expedient, autoritzar l'ús o ocupació temporal d'estos a la fundació esmentada.


Article 20. Agència Valenciana de Seguretat Alimentària (AVSA)
Se suprimix l'Agència Valenciana de Seguretat Alimentària (AVSA), entitat de dret públic sense funcionament, creada per la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana.

Article 21. Modificació de la denominació i dels fins de l'Institut Valencià d'Atenció a les Persones amb Discapacitat i Acció Social (IVADIS)
1. Es modifica l'article 52 de la Llei 14/2007, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, que va modificar la disposició addicional novena de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, amb la redacció següent:
«Es modifica la disposició addicional novena de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, quant a la denominació, fins i règim de l'entitat de dret públic Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats (IVADIS) i la seua consideració com a mitjà propi, de la manera següent:

1. L'entitat de dret públic Institut Valencià d'Atenció a les Persones amb Discapacitat i Acció Social, passa a denominar-se Institut Valencià d'Acció Social, conservant la seua naturalesa d'entitat de dret públic, i consegüentment la seua personalitat jurídica, patrimoni propi, recursos i plena capacitat d'obrar per a la realització dels seus fins de desenrotllament de la política de la Generalitat en l'àmbit del benestar social, la dependència, la protecció i tutela de les persones amb discapacitat, així com de la prestació, assistència i execució d'actuacions en matèria de servicis socials i acció social.

2. L'Institut es regirà pel que preveu esta disposició addicional i en les disposicions que la despleguen, en especial, en el reglament de funcionament de l'entitat que establirà les seues funcions, la seua estructura organitzativa i la composició i atribucions dels seus òrgans, pel text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, les normes de dret privat que se li apliquen i per la resta de l'ordenament jurídic. L'Institut podrà comptar amb personal funcionari i laboral en els termes que preveu la legislació de funció pública.

3. Als efectes del que preveu la normativa de contractació pública, l'Institut Valencià d'Acció Social tindrà la consideració de mitjà propi i servici tècnic de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes i entitats de dret públic, i se li podrà encarregar la realització de treballs i tasques incardinades en l'àmbit de les seues competències. Els encàrrecs establiran els termes i condicions de la realització dels esmentats treballs i tasques».
2. La modificació de la denominació i fins es realitza en els termes i terminis previstos en la disposició transitòria primera d'este decret llei.
3. Tota menció a l'Institut Valencià d'Atenció a les Persones amb Discapacitat i Acció Social que figure en l'ordenament jurídic, plans i programes haurà d'entendre's realitzada a l'Institut Valencià d'Acció Social.

Article 22. Agència Valenciana de Prestacions Socials, SA (AVAPSA)
1. S'incorporaran la totalitat de les accions de titularitat de la Generalitat i representatives del 100 per cent del capital social de la mercantil Agència Valenciana de Prestacions Socials, SA, a favor de l'Institut Valencià d'Acció Social, de conformitat amb el que disposa la disposició addicional dotze de la Llei 14/2003, de 3 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat, i en els termes i terminis previstos en la disposició transitòria primera, apartat 3, d'esta norma.
2. Incorporades les accions, es procedirà de manera immediata a l'extinció de la mercantil Agència Valenciana de Prestacions Socials, SA, per mitjà de la cessió global del seu actiu i passiu a favor de l'Institut Valencià d'Acció Social, d'acord amb el que disposen els articles 81.2 i 89.2 de la Llei 3/2009, de 3 d'abril, de modificacions estructurals de societats mercantils, i disposició final primera d'esta norma, sense practicar-se la liquidació.
3. Una vegada efectuada l'extinció de la mercantil Agència Valenciana de Prestacions Socials, SA, tota menció d'esta que figure en l'ordenament jurídic, plans i programes haurà d'entendre's realitzada a l'Institut Valencià d'Acció Social.

CAPÍTOL V
Mesures en l'àmbit de la innovació, competitivitat i investigació

Article 23. Modificació de la denominació i dels fins de l'Institut de la Xicoteta i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA)

1. Es modifica el títol i l'apartat primer de la disposició addicional sèptima de la Llei 12/1988, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 1989, que va crear com a entitat de dret públic l'Institut de la Xicoteta i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana modificant la Llei 2/1984, de 10 de maig, de l'Institut de la Xicoteta i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana, amb la redacció següent:

«Disposició addicional sèptima. Modificació de la denominació i dels fins de l'Institut de la Xicoteta i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA)
1. L'Institut de la Xicoteta i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), passa a denominar-se Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, conservant la seua naturalesa d'entitat de dret públic, i consegüentment la seua personalitat jurídica, patrimoni propi, recursos i plena capacitat d'obrar per a la realització dels seus fins de gestió de la política industrial de la Generalitat i suport a les empreses, en matèria d'innovació, empreniment, internacionalització i captació d'inversió, així com la promoció d'enclavaments tecnològics, la seguretat industrial de productes i instal·lacions industrials, la metrologia, vehicles i empreses i el foment de l'estalvi, l'eficiència energètica i les fonts d'energies renovables, així com la gestió de la política energètica de la Generalitat.
2. L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial té entre els seus objectius:
a) Promoure i estimular la competivitat empresarial, el desenrotllament sostenible i l'adaptació de les empreses de la Comunitat Valenciana a les exigències del mercat, facilitant la realització d'actuacions d'I+D+i empresarial.
b) Potenciar la reorganització, reconversió i modernització de les xicotetes i mitjanes empreses, així com impulsar la seua creació i implantació, prestant particular atenció al desenrotllament tecnològic, la innovació, la internacionalització i comercialització.
c) Fomentar i recolzar les actuacions conjuntes de cooperació, concentració o fusió, entre les xicotetes i mitjanes empreses que propicien una millora en la competitivitat empresarial de la Comunitat Valenciana.
d) Promoure, fomentar i prestar els servicis que contribuïsquen a la competitivitat de la xicoteta i mitjana empresa de la Comunitat Valenciana, així com a la seua internacionalització.
e) Promocionar i vetlar per la seguretat industrial de productes i instal·lacions industrials i la metrologia, promovent la col·laboració administrativa.
f) Executar l'ordenació i planificació energètica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, d'acord amb les directrius generals del Consell, en coordinació amb les distintes administracions i en el marc de la política energètica comuna de la Unió Europea.
g) Atraure, promocionar i mantindre la inversió, tant nacional com estrangera, a la Comunitat Valenciana.
3. L'Institut es regirà pel que preveu esta disposició addicional i en les disposicions que la despleguen, en especial, en el reglament de funcionament de l'entitat que establirà les seues funcions, la seua estructura organitzativa i la composició i atribucions dels seus òrgans, pel text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, les normes de dret privat que se li apliquen i per la resta de l'ordenament jurídic. L'Institut podrà comptar amb personal funcionari i laboral en els termes que preveu la legislació de funció pública».

2. La modificació de la denominació i fins es realitza en els termes i terminis previstos en la disposició transitòria primera d'este decret llei.
3. Tota menció a l'Institut de la Xicoteta i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana que figure en l'ordenament jurídic, plans i programes haurà d'entendre's realitzada a l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.

Article 24. Agència Valenciana de l'Energia (AVEN)
1. Se suprimix l'Agència Valenciana de l'Energia, entitat de dret públic creada per la Llei 8/2001, de 26 de novembre, de la Generalitat, de Creació de l'Agència Valenciana de l'Energia, en els termes i terminis previstos en la disposició transitòria primera d'esta norma.

2. Les funcions que l'ordenament jurídic atribuïx a l'Agència Valenciana de l'Energia seran assumides per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, el qual se subrogarà en la posició de l'Agència en tots els drets i obligacions que els corresponguen i en tots els seus procediments i relacions jurídiques.
3. El canvi en la titularitat dels drets i obligacions a què es referix l'apartat anterior no podrà ser entés com a causa de modificació o de resolució de les relacions jurídiques que mantinga l'entitat.

4. Tota menció de l'Agència Valenciana de l'Energia que figure en l'ordenament jurídic, plans i programes haurà d'entendre's realitzada a l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.
5. Els béns i drets integrants del patrimoni de l'Agència Valenciana de l'Energia, així com els de la Generalitat que tingueren adscrits, s'incorporaran, amb la mateixa condició que tenien, a l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, sense necessitat de declaració expressa.


Article 25. Institut Valencià de l'Exportació, SA (IVEX) i la seua filial IVEX INC. (USA)
1. Una vegada la Generalitat siga accionista única de la mercantil Institut Valencià de l'Exportació, SA, s'incorporaran la totalitat de les accions de titularitat de la Generalitat en el capital social d'esta a favor de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, de conformitat amb el que disposa la disposició addicional dotze de la Llei 14/2003, de 3 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat i en els termes i terminis previstos en la disposició transitòria primera, apartat 3, d'esta norma.

2. Incorporades les accions, es procedirà de forma immediata a l'extinció de la mercantil Institut Valencià de l'Exportació, SA, per mitjà de la cessió global del seu actiu i passiu a favor de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, d'acord amb el que disposen els articles 81.2 i 89.2 de la Llei 3/2009, de 3 d'abril, de modificacions estructurals de societats mercantils, i en la disposició final primera d'esta norma, sense practicar-se la liquidació.
3. Una vegada efectuada l'extinció de la mercantil Institut Valencià de l'Exportació, SA, tota menció d'esta que figure en l'ordenament jurídic, plans i programes haurà d'entendre's realitzada a l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.
4. Es procedirà a l'extinció d'IVEX INC. (USA)

CAPÍTOL VI
Mesures en l'àmbit de la promoció,
construcció i gestió d'infraestructures

Article 26. Modificació de la denominació i dels fins de l'Ens Gestor de Transports i Ports (GTP)
1. Es modifica la denominació del capítol XIX i el títol i els apartats u i set de l'article 72 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, que passen a tindre la redacció següent:


«CAPÍTOL XIX
De l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat

Article 72. De l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat
U. 1. L'entitat de dret públic Ens Gestor de Transports i Ports (GTP) passa a denominar-se Entitat d'Infraestructures de la Generalitat, conservant la seua naturalesa d'entitat de dret públic, i consegüentment la seua personalitat jurídica, patrimoni propi, recursos i plena capacitat d'obrar per a la realització dels seus fins.
2. Els fins de l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat tindran caràcter transversal per a tota l'Administració de la Generalitat i els seus organismes o entitats de dret públic i seran: la promoció, construcció i gestió de sòl, infraestructures, equipaments i edificacions, així com la gestió, explotació i manteniment d'estes i d'aquelles altres ja existents respecte de les quals li siguen atribuïdes estes funcions, siguen de la seua titularitat o li siguen adscrites.
3. En relació amb estos fins, l'entitat podrà realitzar les obres i servicis que siguen convenients per a la millor construcció, gestió, conservació, manteniment i explotació del sòl, les infraestructures, els equipaments i les edificacions, així com totes les activitats de promoció econòmica i complementàries que estime adequades per al compliment de l'objecte; podent, així mateix, redactar, formular, tramitar i executar tots els instruments de planejament i gestió urbanística que resulten adequats per a això, de conformitat amb la legislació urbanística vigent. Així mateix, l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes i entitats de dret públic podrà encomanar a l'Entitat qualssevol servicis de contingut i caràcter administratiu inherents al seu objecte social i activitats que es consideren convenients per a la millor prestació d'aquells.

4. Als efectes del que preveu la normativa de contractació pública, l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat tindrà la consideració de mitjà propi i servici tècnic de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes i entitats de dret públic, podent encomanar-li la realització de treballs i tasques incardinades en l'àmbit de les seues competències. Els encàrrecs establiran els termes i condicions de la realització dels treballs i tasques esmentats.
Set. L'Entitat es regirà pel que preveu este article i en les disposicions que el despleguen, en especial, en el reglament de funcionament de l'entitat que establirà les seues funcions, la seua estructura organitzativa i la composició i atribucions dels seus òrgans».
2. La modificació de la denominació i fins es realitza en els termes i terminis previstos en la disposició transitòria primera d'este decret llei.
3. Tota menció a l'Ens Gestor de Transports i Ports que figure en l'ordenament jurídic, plans i programes haurà d'entendre's realitzada a l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat.

Article 27. Institut Valencià de Vivenda, SA (IVVSA)
1. S'incorporaran la totalitat de les accions de titularitat de la Generalitat i representatives del 100 per cent del capital social de la mercantil Institut Valencià de Vivenda, SA, a favor de l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa la disposició addicional dotze de la Llei 14/2003, de 3 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat i en els termes i terminis previstos en la disposició transitòria primera, apartat 3, d'esta norma.
2. Una vegada incorporades les accions, es procedirà de forma immediata a l'extinció de la mercantil Institut Valencià de la Vivenda, SA, per mitjà de la cessió global del seu actiu i passiu a favor de l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat, d'acord amb el que disposen els articles 81.2 i 89.2 de la Llei 3/2009, de 3 d'abril, de modificacions estructurals de societats mercantils i en la disposició final primera d'esta norma, sense que es puga practicar la liquidació.
3. Una vegada efectuada l'extinció de la mercantil Institut Valencià de Vivenda, SA, tota menció d'esta que figure en l'ordenament jurídic, plans i programes haurà d'entendre's realitzada a l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat.

Article 28. Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA (SEPIVA)
1. S'incorporaran les accions de titularitat de la Generalitat i representatives del 100 per cent del capital social de la mercantil Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA, a favor de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial i/o de l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat, en atenció, si és el cas, al valor de les unitats econòmiques de negoci relacionades amb les funcions assumides per estes entitats, de conformitat amb el que disposa la disposició addicional dotze de la Llei 14/2003, de 3 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat i en els termes i terminis previstos en la disposició transitòria primera, apartat 3, d'esta norma.
2. Una vegada incorporades les accions, es procedirà de manera immediata a l'extinció de la mercantil Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA, per mitjà de la cessió global, simple o plural, del seu actiu i passiu a favor de les entitats Institut Valencià de Competitivitat Empresarial i/o Entitat d'Infraestructures de la Generalitat, en atenció, si és el cas, a les unitats econòmiques de negoci relacionades amb les funcions assumides, d'acord amb el que disposen els articles 81.2, 82 i 89.2 de la Llei 3/2009, de 3 d'abril, de modificacions estructurals de societats mercantils i en la disposició final primera d'esta norma, sense que es puga practicar la liquidació.
3. Una vegada efectuada l'extinció de la mercantil Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA, tota menció d'esta que figure en l'ordenament jurídic, plans i programes, haurà d'entendre's realitzada a l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial i/o a l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat, en atenció, si és el cas, a les funcions assumides.
4. Amb caràcter previ a les operacions que es mencionen en els tres apartats anteriors, l'òrgan competent realitzarà les actuacions necessàries per a passar i incorporar les participacions socials titularitat de la mercantil Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA, en el capital social de Parc Empresarial Sagunt, SL, bé a la Generalitat per a la seua posterior incorporació a la Corporació Pública Empresarial Valenciana, o bé directament a esta última.

Article 29. Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA)
1. S'incorporaran la totalitat de les accions de titularitat de la Generalitat i representatives del 100 per cent del capital social de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, a favor de l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa la disposició addicional dotze de la Llei 14/2003, de 3 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat, i en els termes i terminis previstos en la disposició transitòria primera, apartat 3, d'esta norma.
2. Una vegada incorporades les accions, es procedirà de manera immediata a l'extinció de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, per mitjà de la cessió global del seu actiu i passiu a favor de l'entitat Entitat d'Infraestructures de la Generalitat, d'acord amb el que disposen els articles 81.2 i 89.2 de la Llei 3/2009, de 3 d'abril, de modificacions estructurals de societats mercantils, i en la disposició final primera de la present norma, sense que es puga practicar la liquidació.
3. Una vegada efectuada l'extinció de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, tota menció d'esta que figure en l'ordenament jurídic, plans i programes haurà d'entendre's realitzada a l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat.

CAPÍTOL VII
Corporació Pública Empresarial Valenciana

Article 30. Incorporació d'accions i participacions socials a la Corporació Pública Empresarial Valenciana (CPEV). Àmbit funcional

1. Es modifica l'àmbit de les accions i participacions a incorporar a la Corporació Pública Empresarial Valenciana (CPEV) previst en la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, per a adaptar-lo a la nova configuració del sector públic empresarial. De manera que, de conformitat amb els articles 127 i 128 de la Llei 9/2011 citada i la disposició addicional dotze de la Llei 14/2003, de 3 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat, es procedirà a incorporar a la Corporació, prèvia patrimonialització per part de la Generalitat i realització de les actuacions que siguen necessàries, la totalitat o una part de les accions i participacions socials titularitat de la Generalitat de les societats següents:
a) Ciutat de les Arts i les Ciències, SA (CACSA).
b) Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA (CMPDSA), que és accionista de Valmor Sports SA.
c) Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA), que al seu torn és accionista de Reciclatge Residus la Marina Alta, SA i de Reciclatges i Compostatge Pedra Negra, SA.
d) Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA (SPTCV), que és partícip d'Aeroport de Castelló, SL, i accionista de Ciutat de la Llum, SA.
e) València Parc Central Alta Velocitat 2003, SA.
f) Alta Velocitat Alacant Node de Transport, SA.
g) Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, SA (IVIE).

h) València Plataforma Intermodal i Logística, SA.
i) Parc Empresarial de Sagunt, SL. S'incorporaran tant les participacions socials titularitat de la Generalitat com les de titularitat de la mercantil SEPIVA de conformitat amb allò que disposa l'article 28 d'este decret llei.
2. La incorporació de les accions i participacions socials a la Corporació Pública Empresarial Valenciana previstes en l'apartat anterior requerirà que les societats mercantils afectades no es troben incurses en cap de les causes de dissolució previstes en l'article 363 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei de Societats de Capital. En particular, en les societats mercantils referides, el seu patrimoni net haurà d'arribar, com a mínim, al seixanta per cent de la xifra del seu capital social en el moment de la incorporació.
3. Sense perjuí de l'article 120.3 de la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, la Corporació exercirà les seues funcions, en els termes de l'article 121 de la Llei 9/2011 citada, sobre les societats mercantils esmentades en l'apartat 1 d'este article i sobre les entitats de dret públic següents:
a) CulturArts Generalitat
b) Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
c) Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.
d) Institut Valencià d'Acció Social.
e) Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.
f) Institut Valencià de Finances.
g) Entitat d'Infraestructures de la Generalitat.
h) Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva.
i) Institut Valencià d'Art Modern.
j) Patronat del Misteri d'Elx.

Article 31. Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA (SPTCV)
1. La incorporació d'accions de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, a la Corporació podrà ser total o parcial en funció de la destinació de les distintes unitats de negoci o activitat que la mercantil realitza que poden ser assumides, si és el cas, a més de per la Corporació, per l'entitat CulturArts Generalitat i per l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat.
2. Una vegada realitzada la corresponent incorporació d'accions, es procedirà a l'extinció de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, sense que es puga practicar la liquidació, per mitjà de la cessió global del seu actiu i passiu, simple o plural, (incloses les participacions i accions socials d'Aeroport de Castelló, SL, i Ciutat de la Llum, SA) al titular o titulars de les seues accions, d'acord amb el que disposen els articles 81.2, 82, 89.2 i concordants de la Llei 3/2009, de 3 d'abril, de modificacions estructurals de societats mercantils, i en la disposició final primera d'esta norma.

CAPÍTOL VIII
Actuacions de desinversió

Article 32. Mandats d'alienació i desinversió
Es procedirà a l'alienació de les accions i participacions socials de les següents societats mercantils:
1. Tecnologia i Enginyeria de Sistemes i Servicis Avançats de Telecomunicacions, SA (TISSAT).
2. Agricultura i Conserves, SA (AGRICONSA)
3. Reciclatge Residus la Marina Alta, SA
4. Reciclatges i Compostatge Pedra Negra, SA

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Redimensionament de plantilles i adaptació de condicions laborals
1. A partir de l'entrada en vigor d'este decret llei, tots els ens del sector públic empresarial i fundacional hauran de redimensionar les seues plantilles de personal i adaptar les seues condicions laborals, de conformitat amb el que preveu l'article 5.5 d'esta norma, adaptant-les a l'actual situació economicofinancera sota els criteris d'eficàcia, eficiència i manteniment dels servicis públics essencials.
2. Quan la persona el contracte de la qual s'extingisca com a conseqüència de les actuacions de redimensionament tinga la condició de funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat o de qualsevol altra administració pública, o siga empleat d'una entitat integrant del sector públic estatal, autonòmic o local amb reserva de lloc de treball, el reingrés en l'Administració o entitat d'origen serà incompatible amb la percepció de qualsevol tipus d'indemnització o prestació pública conseqüència de l'extinció del seu contracte, sense perjuí de les previsions que puguen existir en esta matèria en la normativa estatal de caràcter bàsic. En el supòsit de sol·licitar el reingrés, s'haurà de tornar la indemnització o prestació pública percebuda.

Segona. Criteris i procediment per a l'adscripció del personal funcionari i del personal laboral de l'Administració de la Generalitat

1. El personal funcionari, de carrera o interí, que a l'entrada en vigor d'este decret llei preste els seus servicis, com a funcionari, en les entitats de dret públic de la Generalitat que resulten extingides en virtut d'este, i les funcions de les quals no passen a ser exercides per altres entitats de dret públic, s'adscriurà amb idèntica condició en l'Administració de la Generalitat.
2. El personal funcionari, de carrera o interí, que a l'entrada en vigor d'este decret llei preste els seus servicis, com a funcionari, en les entitats de dret públic de la Generalitat les funcions de les quals passen a ser exercides per altres entitats de dret públic, passaran a prestar els seus servicis amb idèntica condició en les esmentades entitats de dret públic.
3. El que preveuen els apartats anteriors resultarà així mateix d'aplicació en els mateixos termes al personal laboral de l'Administració de la Generalitat gestionat per la direcció general competent en matèria de funció pública, que preste els seus servicis com a tal en ens del sector públic.
4. La conselleria competent en matèria de funció pública adoptarà les mesures necessàries per a l'adscripció d'estos llocs de naturalesa funcionarial i de naturalesa laboral en les respectives relacions de llocs de treball, en els termes establits legalment i reglamentàriament.


Tercera. Criteris i procediment per a la integració del personal laboral propi dels ens
1. Una vegada efectuats, si és el cas, els procediments de redimensionament de plantilles i adaptació de condicions laborals previstos en la disposició addicional primera d'este decret llei, el personal laboral que preste els seus servicis en els ens del sector públic de la Generalitat que resulten extingits, passarà a integrar-se en els ens d'este sector que assumisquen l'exercici de les seues funcions, d'acord amb els criteris i el procediment que s'establixen en esta disposició.
2. El personal laboral fix que tinga la condició d'empleat públic al servici d'una entitat de dret públic, per haver superat els corresponents processos selectius en els termes que preveu la legislació bàsica estatal i en la normativa de funció pública valenciana, o per haver sigut prèviament integrat en esta amb este caràcter, mantindrà l'esmentada condició en l'entitat en què s'integre.
3. El personal laboral no temporal d'una societat mercantil o d'una fundació del sector públic de les que queden extingides per execució d'este decret llei, s'integrarà en les entitats de dret públic que assumixen l'exercici de les seues funcions. Esta integració, en cap cas suposarà l'adquisició de la condició de fix, que només podrà produir-se, si és el cas, després de superar els processos selectius a què es referix la disposició addicional quinta d'este decret llei. Tot això sense perjuí de la possibilitat d'amortització, si és el cas, del lloc que ocupa.

4. El personal laboral temporal de qualsevol dels ens del sector públic que resulten extingits quedarà integrat amb eixa mateixa condició en l'ens que assumisca les seues funcions, sense que puguen prorrogar-se els contractes temporals una vegada vençut el seu període màxim de duració, tenint en compte els períodes de suspensió de terminis previstos en la normativa laboral estatal.
Quarta. Efectes generals de la integració del personal laboral
1. Una vegada efectuats, si és el cas, els procediments de redimensionament de plantilles i adaptació de condicions laborals, la integració del personal laboral dels ens del sector públic de la Generalitat que s'extingixen, per execució d'este decret llei, en els ens d'este sector que assumisquen les seues funcions, implicarà la novació de la relació contractual, sense necessitat de procedir a la seua extinció i sense que genere dret a cap indemnització.
2. La incorporació o integració es realitzarà d'acord amb el que establix l'article 44 del Text Refós de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març.

3. En el cas que després de l'efectiva posada en funcionament dels distints ens resultants de les operacions de reestructuració previstes en el títol II d'este decret llei, existira una disparitat de condicions laborals del seu personal, derivada de la coexistència de diversos convenis col·lectius o de qualsevol altre tipus de situació personal o col·lectiva, s'haurà de procedir pels procediments legals dels articles 39, 40, 41 i 82.3 del text refós de l'Estatut dels Treballadors, així com, si és el cas, en el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'este decret llei, a negociar en cada ens matriu un nou conveni col·lectiu aplicable a totes les relacions laborals del seu personal. Tot això sense perjuí de la fixació per les conselleries competents de criteris comuns a tindre en compte en esta negociació i de les autoritzacions que segons la normativa vigent siguen exigibles i d'acord amb el que es preveja en les lleis de pressupostos corresponents.

Quinta. Regularització de les situacions derivades de les operacions de reestructuració
1. Amb l'única finalitat de regularitzar aquelles situacions derivades del procés de reestructuració del sector públic, es desenrotllaran les oportunes proves selectives per mitjà del sistema de concurs-oposició lliure. Estes hauran de ser convocades en el termini improrrogable d'un any des que la legislació permeta la realització d'ofertes d'ocupació pública.
2. En estes ofertes d'ocupació pública s'inclouran tots aquells llocs que, en la data de la convocatòria, figuren en les plantilles o relacions de llocs de treball de les entitats de dret públic que han assumit funcions d'altres ens en execució d'este decret llei que es troben dotats pressupostàriament i que no estiguen coberts per personal laboral fix, en els termes de les disposicions addicionals tercera i quarta d'este decret llei. El personal que els ocupe tindrà l'obligació de presentar-se a la realització de les proves selectives.

En tot cas, l'adopció de les mesures previstes en esta disposició no podrà suposar un increment de la massa salarial d'estos ens.


Sexta. Rendició de comptes i pressupostació
1. Els comptes anuals dels ens del sector públic empresarial, la supressió o extinció dels quals es preveu en este decret llei, corresponents al tancament de l'exercici, hauran de ser aprovats bé per l'òrgan de govern competent de l'entitat en què s'integren, bé per la persona titular de la conselleria que assumisca les seues funcions. Estos comptes seran auditats abans de la seua aprovació i s'inclouran en el compte general de la Generalitat.
2. Les empreses i fundacions públiques resultants del procés de reestructuració, definides en l'apartat 2 de l'article 2 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, formaran i rendiran els seus comptes d'acord amb els principis i normes de comptabilitat arreplegats en el Pla General de Comptabilitat, aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, i les modificacions incorporades a este per mitjà del Reial Decret 1159/2010, de 17 de setembre, així com el que establix el Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius, i la seua normativa de desplegament.


3. En els Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2013 es tindrà en compte la nova configuració resultant de les mesures de reestructuració i redimensionament contingudes en este decret llei, d'acord amb els principis d'equilibri i estabilitat pressupostària.

4. En els pressupostos de la Generalitat per a 2013 no s'inclouran llocs de treball vacants que no tinguen titular dels ens del sector públic empresarial i fundacional, els quals hauran de ser amortitzats, excepte justificació de l'absoluta necessitat del lloc que haurà de ser autoritzada per la conselleria competent en matèria de pressupostos.

Sèptima. Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica
1. Se suprimix l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, entitat de dret públic creada per la Llei 14/2005, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, amb efectes des de la data en què s'assignen les seues funcions de conformitat amb l'apartat següent.
2. Les funcions que l'ordenament jurídic atribuïx a l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica podran ser assumides, totalment o parcialment, per la conselleria a què estiga adscrita i/o atribuir-se a una entitat pública o privada, en el termini màxim de sis mesos des de l'entrada en vigor d'este decret llei.
3. La conselleria i/o l'entitat pública o privada se subrogaran, en atenció de les funcions assumides, en la posició de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica en els drets i obligacions que li corresponguen i en els seus procediments i relacions jurídiques amb tercers. Fins que no es produïsca esta subrogació, l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica conservarà la seua personalitat jurídica.

Octava. Pèrdua del caràcter de fundació del sector públic i exclusió del sector públic de la Generalitat
1. En el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor d'esta norma, les conselleries competents en matèria de cultura, sanitat i transports, respectivament, presentaran al Consell, de forma conjunta amb la conselleria competent en matèria de sector públic empresarial i amb un informe previ de la conselleria competent en matèria d'hisenda, una proposta d'actuacions per a la pèrdua, de forma ordenada, del caràcter de fundació de sector públic de la Generalitat, o per a l'extinció de la Fundació Centre d'Estudis Ciutat de la Llum de la Comunitat Valenciana, de la Fundació Oftalmològica del Mediterrani de la Comunitat Valenciana i de la Fundació Institut Portuari d'Estudis i Cooperació de la Comunitat Valenciana.
2. Esta proposta haurà d'implicar també la seua baixa en l'inventari d'ens de les comunitats autònomes que es porta en el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per deixar de reunir les circumstàncies i requisits sobre control i finançament arreplegats en els acords del Consell de Política Fiscal i Financera de 10 d'abril de 2003, en relació amb el subministrament d'informació a este Ministeri i al Consell per al desenrotllament de les funcions que a ambdós òrgans els atorga la normativa en matèria d'estabilitat pressupostària.

Novena. Òrgans de govern col·legiats d'empreses públiques
1. Els consells d'administració i òrgans col·legiats superiors de govern o administració dels ens del sector públic empresarial tindran un mínim de 7 membres i un màxim de 15 membres, segons la dimensió de l'entitat. La majoria dels membres d'estos òrgans seran designats, directament o indirectament, per òrgans de l'Administració de la Generalitat o d'altres ens del sector públic de la Generalitat.

2. En els òrgans col·legiats superiors de govern o administració de les entitats de dret públic hi haurà necessàriament un representant de la conselleria competent en matèria d'hisenda i un representant de la conselleria competent en matèria de sector públic empresarial. A més, assistirà a les seues sessions, en tasques d'assessorament jurídic, amb veu i sense vot, un representant de l'Advocacia de la Generalitat.


Deu. Auditor intern
1. Amb l'objecte d'implantar i mantindre un adequat sistema de control en l'àmbit del sector públic empresarial i sense perjuí del que preveu l'article 9 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, després de l'execució de les oportunes mesures de redimensionament de personal, la plantilla resultant dels ens que configuren el nou sector públic empresarial de la Generalitat, quan siga superior a vint-i-cinc llocs, haurà d'incloure necessàriament un auditor intern, amb les funcions i requisits assenyalats en l'esmentat article 9 del Decret Llei 1/2011 esmentat. L'auditor intern exercirà les seues funcions amb independència en el si de l'ens, informant l'òrgan de govern col·legiat d'este, sense perjuí de la seua dependència funcional de la Corporació Pública Empresarial Valenciana.
2. El pla de treball dels auditors interns haurà de ser prèviament aprovat pel Comité d'Auditoria de la Corporació a través del pla anual d'auditoria interna.

Onze. Sistemes d'informació
1. Els ens resultants de la reestructuració hauran d'implantar una comptabilitat de gestió que facilite la informació de cada una de les noves unitats d'activitat i aplicaran un model de gestió orientat a la racionalització dels seus costos.
2. Amb l'objectiu d'implantar un quadro de comandament dels ens que conformen la nova configuració del sector públic empresarial, els nous sistemes d'informació a aplicar en estos ens hauran de possibilitar la integració de la informació economicofinancera i la interconnexió amb els sistemes d'informació que puguen implementar-se en la Corporació Pública Empresarial Valenciana.

Dotze. Propietats incorporals
Els drets de propietat intel·lectual i industrial dels ens del sector públic que s'extingisquen en execució d'este decret llei passaran a integrar-se en el patrimoni dels ens que assumisquen les seues funcions, que podran continuar utilitzant en la gestió de les distintes unitats de negoci les marques comercials i noms dels ens suprimits.


Tretze. Ens en liquidació
1. Els ens en liquidació hauran de procedir a la conclusió ordenada de totes les relacions jurídiques que estiguen pendents a la data d'entrar en estat de dissolució, així com en la liquidació, alienació i extinció, segons siga procedent, dels béns, drets i obligacions que integren el patrimoni de les entitats i en els quals no se subroguen la Generalitat o els ens del seu sector públic.
2. En tot cas, la Generalitat haurà de proveir als ens en liquidació dels fons i recursos econòmics necessaris perquè es puga desenrotllar de manera ordenada el procés de liquidació patrimonial i complir amb totes les obligacions contretes exigibles.

Catorze. Inventari de béns i drets
En un termini de nou mesos des de l'entrada en vigor d'este decret llei, les empreses públiques que conformen la nova configuració del sector públic empresarial de la Generalitat elaboraran un inventari dels seus béns i drets i el remetran a la Corporació Pública Empresarial Valenciana i a la conselleria competent en matèria de patrimoni per a la seua constància en l'Inventari de la Generalitat. L'inventari haurà d'estar actualitzat i qualsevol variació haurà de ser comunicada a la Corporació Pública Empresarial Valenciana i a la conselleria competent en matèria de patrimoni.

Quinze. Col·laboració publicoprivada
En el termini de nou mesos des de l'entrada en vigor d'este decret llei, la Corporació Pública Empresarial Valenciana presentarà al Consell, a través de la persona titular de la conselleria d'adscripció, una proposta de pla d'actuació tendent al desenrotllament de mecanismes de col·laboració publicoprivada en els àmbits del sector públic empresarial en els quals esta siga possible.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Règim i eficàcia de les operacions de reestructuració
1. Els canvis de denominació, així com les modificacions dels fins i de l'objecte de les entitats de dret públic, tindran efectes des de l'entrada en vigor d'este decret llei.
2. Amb caràcter general, i llevat que en l'articulat d'este decret llei s'haja previst un altre règim o que en la normativa reglamentària de desplegament s'establisca una data anterior, l'assumpció de funcions, així com les integracions i supressions previstes en esta norma, desplegaran plens efectes, com a màxim, l'1 de gener de 2013, data en què haurà d'estar culminat el procés d'integració, aprovades les modificacions normatives necessàries, les normes reglamentàries de desplegament i els acords d'autorització oportuns, així com realitzades les adequacions de les estructures organitzatives i pressupostàries vigents a la nova configuració i dimensió del sector públic empresarial i fundacional resultant de la present norma.
3. Tot això sense perjuí que en relació amb les operacions relacionades amb les societats mercantils i les fundacions del sector públic s'inicien les actuacions des de l'entrada en vigor d'esta norma i es continuen amb els seus procediments i tràmits legalment establits fins a la seua finalització en el menor termini possible.
4. Fins al 31 de desembre de 2012, com a màxim i de manera transitòria, les funcions es continuaran desenrotllant pels qui les tenien atribuïdes amb anterioritat a l'entrada en vigor d'esta norma, excepte el que preveu la disposició següent.
5. En el cas que la corresponent normativa de desplegament preveja que els plens efectes d'alguna de les operacions previstes en este decret llei siga anterior a l'1 de gener de 2013, l'abonament de les retribucions del personal afectat s'efectuarà, en l'exercici 2012, amb càrrec als crèdits del programa pressupostari a què estigueren adscrits prèviament a la seua integració.

Segona. Direcció operativa de les operacions de reestructuració
1. Amb caràcter transitori fins a finalitzar les operacions de reestructuració, la persona titular de la conselleria competent en matèria de sector públic empresarial podrà, a proposta de les persones titulars de les conselleries corresponents, designar formalment un director o una directora d'Integració per a cada una de les àrees corresponents als capítols I, V i VI del títol II d'este decret llei i fins a dos directors o directores d'Integració per a l'àrea del capítol IV de l'esmentat títol II, d'entre alts càrrecs, personal funcionari, laboral, eventual o directiu de l'Administració de la Generalitat o del seu sector públic.

2. Amb caràcter general, al director o a la directora d'Integració correspondrà -sota la direcció superior del conseller o consellera competent o de la persona en qui delegue- la planificació, coordinació i direcció funcional dels processos que asseguren l'efectiva posada en marxa, dins dels terminis marcats, de les mesures de redimensionament, adaptació i integració corresponents.
3. En particular, i a proposta de les persones titulars de les conselleries implicades, la resolució de designació del director o de la directora d'Integració podrà establir que els actuals gerents o directors o directores generals de les entitats de dret públic que s'extingixen i integren, passen a dependre funcionalment i transitòriament del director o de la directora d'Integració, fixant l'àmbit i abast d'esta dependència en matèries com la gestió economicofinancera, contractació, pressupostació o personal. En tot cas, els ens objecte d'integració hauran de subministrar tota la informació requerida pel director o la directora d'Integració per al compliment de les seues funcions.


Tercera. Execució de les operacions de reestructuració
1. Amb la finalitat de realitzar, en l'àmbit administratiu, societari, registral, comptable i fiscal, entre altres, totes les actuacions que siguen legal i materialment necessàries per a culminar totes i cada una de les operacions de reestructuració previstes en esta norma, inclosa l'elaboració i proposta de la normativa de desplegament que fóra necessària, es formarà un equip de treball en cada una de les conselleries afectades per estes operacions.
2. Els respectius equips de treball comptaran, com a mínim, amb:

a) Un/a representant de la secretaria autonòmica amb competències en matèria del sector públic empresarial, que coordinarà i dirigirà la seua activitat.
b) El director o la directora d'Integració que preveu la disposició transitòria anterior, si és el cas.
c) Un/a advocat/ada de la Generalitat designat per l'Advocat o Advocada General de la Generalitat.
d) Un/a interventor/a de la Generalitat, designat per la Intervenció General.
e) Un/a representant de la Subsecretaria.
3. Els equips de treball s'adscriuen a les subsecretaries de les corresponents conselleries, que impulsaran i facilitaran la seua activitat segons els terminis establits en este decret llei. El funcionament dels equips serà atés, principalment, amb els mitjans de les conselleries respectives i dels ens afectats.
4. Els equips de treball tenen caràcter temporal i quedaran dissolts una vegada hagen complit les seues comeses.

Quarta. Publicació de les plantilles i relacions de llocs de treball
La publicació de la relació dels llocs de treball o plantilla a què fa referència l'article 18 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, es produirà abans del 31 de desembre de 2013.

Quinta. Consell Rector de CulturArts Generalitat
Fins que es publique el nou reglament de funcionament de l'entitat CulturArts Generalitat, el Consell Rector de CulturArts Generalitat queda establit de la manera següent:
1. El Consell Rector és l'òrgan de govern de CulturArts Generalitat, al qual correspon, amb caràcter general, les facultats de direcció, gestió, control i supervisió d'esta, en tots els seus àmbits d'actuació.

2. El/la president/a del Consell Rector de CulturArts Generalitat serà la persona titular de la conselleria que tinga les competències en matèria de cultura, qui disposarà de vot de qualitat en les deliberacions.

3. A més de la Presidència de CulturArts Generalitat formaran part del Consell Rector un/a vicepresident/a, els vocals i el/la secretari/a.

4. Seran vocals nats:
a) La persona titular de la secretaria autonòmica que tinga les competències en matèria de cultura, en qualitat de vicepresident/a.
b) La persona titular de la subsecretaria de la conselleria competent en matèria de cultura.
5. Seran vocals designats:
a) Un/a representant de la conselleria competent en matèria d'hisenda designat/ada pel seu titular i amb el rang mínim de director/a general.
b) Un/a representant de la conselleria competent en matèria del sector públic empresarial designat/ada pel seu titular i amb el rang mínim de director/a general.
c) Fins a quatre membres designats per la persona titular de la conselleria competent en matèria de cultura.
6. La Secretaria del Consell Rector estarà ocupada per qui designe la Presidència, podent recaure en membres del Consell o en persones alienes a este, i en este cas tindran veu, però no vot.
7. A les reunions del Consell Rector assistirà, en tasques d'assessorament jurídic, amb veu però sense vot, un/a representant de l'Advocacia de la Generalitat.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
1. Des de l'entrada en vigor d'este decret llei queden derogats:

a) El paràgraf segon de l'apartat segon de la disposició addicional sèptima de la Llei 12/1988, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 1989.
b) La disposició addicional segona de la Llei 5/1998, de 18 de juny, de la Generalitat, de Creació de l'Institut Valencià de l'Audiovisual i de la Cinematografia Ricardo Muñoz Suay.
c) La disposició addicional del Decret 122/2000, de 25 de juliol, del Consell, pel qual es va acordar la constitució de la societat mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA.
d) La disposició addicional única del Reglament de Funcionament i Organització de l'Institut Valencià de la Música, aprovat pel Decret 130/2000, de 5 de setembre, del Consell.
e) L'últim paràgraf de la disposició addicional novena de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, i la disposició addicional segona del Decret 125/2001 de 10 de juliol, del Consell, pel qual es va constituir l'entitat de dret públic Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats (IVADIS).
f) El capítol IV del títol III de la Llei 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge.
g) El títol IV i el capítol I del títol V de la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana.
h) La disposició addicional del Reglament d'Organització i Funcionament de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, aprovat pel Decret 148/2005, de 21 d'octubre, del Consell.

i) La disposició transitòria segona de la Llei 3/2006, de 12 de maig, de la Generalitat, de Creació del Consell Valencià de l'Esport.
j) La disposició addicional primera i la disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació del Teatre i de la Dansa, i la disposició addicional del Decret 36/1994, de 21 de febrer, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de l'Ens Públic Teatres de la Generalitat.
k) La disposició addicional segona del Decret 120/2008, de 5 de setembre, del Consell, pel qual es van aprovar els estatuts del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública.
l) Els annexos I a IV de la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat.
2. En els termes de la disposició transitòria primera d'este decret llei, es deroguen expressament, amb efectes des de l'entrada en vigor dels decrets de desplegament i els decrets d'estructura, organització i funcionament previstos en les disposicions finals quinta i sexta d'este decret llei, les normes següents:
a) El títol I de la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat, Valenciana de la Música.
b) La Llei 5/1998, de 18 de juny, de la Generalitat, de Creació de l'Institut Valencià de l'Audiovisual i de la Cinematografia Ricardo Muñoz Suay.
c) La Llei 5/1999, de 9 d'abril, de la Generalitat, de Creació de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals.

d) La Llei 9/2000, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Constitució de l'Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana.
e) La Llei 8/2001, de 26 de novembre, de la Generalitat, de Creació de l'Agència Valenciana de l'Energia.
f) El paràgraf segon de l'apartat dos de l'article 72 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat.
g) El títol VI de la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana.
h) La Llei 3/2006, de 12 de maig, de la Generalitat, de Creació del Consell Valencià de l'Esport.
i) El capítol XXXI de la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat.
3. Així mateix, queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa este decret llei.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Modificació de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana
1. S'afig un nou apartat 4 a l'article 52 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana amb la redacció següent:
«4. Les societats mercantils públiques es poden extingir per qualsevol de les causes previstes en la legislació societària i, en particular, es poden extingir sense liquidació per mitjà de la cessió global d'actiu i passiu a entitats de dret públic i de la cessió global plural d'actiu i passiu a estes entitats, de conformitat amb els articles 81 i 82 i la resta de disposicions concordants de la Llei 3/2009, de 3 d'abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils».


Segona. Modificació de l'article 3 de la Llei 5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat, de Creació de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva
Es modifica l'article 3 de la Llei 5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat, de Creació de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, que passa a tindre la redacció següent:
«Article 3. Fins i funcions
1. A l'Agència li correspondran, en l'àmbit del sistema empresarial, tecnològic, científic, universitari i dels servicis públics valencians, les funcions següents:
a) L'exercici de les funcions d'acreditació i avaluació de les institucions universitàries i del professorat i altres activitats afins que establisca la Llei Orgànica d'Universitats i la resta d'ordenament jurídic vigent.
b) L'avaluació de programes tecnològics, empresarials, d'investigació i de desenrotllament.
c) La prospectiva i anàlisi de les noves demandes tecnològiques, científiques i universitàries d'utilitat per a la Comunitat Valenciana.
d) L'avaluació i acreditació de la qualitat dels centres i entitats prestadores de servicis públics, les seues polítiques i programes».

Tercera. Modificació de la Llei 9/1986, de 30 de desembre, de la Generalitat, per la qual es van crear els ens de dret públic Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música i l'Institut Valencià d'Art Modern
1. S'afig un nou apartat a l'article 18.
«d) el Consell Assessor».
2. Es modifica l'article 19 que queda redactat com seguix:
«Article 19
1. La Presidència de l'Institut Valencià d'Art Modern, que ho serà també del seu Consell Rector, l'exercirà la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de cultura.
2. El Consell Rector és el superior òrgan de govern de l'Institut Valencià d'Art Modern, i li corresponen, amb caràcter general les facultats de direcció, control i supervisió d'este.
3. A més de la Presidència de l'Institut Valencià d'Art Modern formaran part del Consell Rector un/a vicepresident/a, els/les vocals i el/la secretari/a.
4. El/la vicepresident/a serà nomenat per la personal titular de la conselleria competent en matèria de cultura, qui substituirà al/ la president/a en casos d'absència, vacant o malaltia.
5. Seran vocals nats:
a) La persona titular de la direcció general amb competències en matèria de patrimoni cultural.
b) La persona titular de la Subsecretaria de la conselleria amb competències en matèria de cultura.
c) El/la director/a gerent de l'Institut Valencià d'Art Modern.

6. Seran vocals designats:
a) Un/a representant de la conselleria amb competències en matèria de cultura designat/ada pel seu titular.
b) Un/a representant de la conselleria competent en matèria d'hisenda designat/a pel seu titular i amb el rang mínim de director/a general.

c) Un/a representant de la conselleria competent en matèria del sector públic empresarial designat/ada pel seu titular i amb el rang mínim de director/a general.
d) Fins a un màxim de tres membres designats per la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de cultura entre persones amb responsabilitat en matèria de cultura de qualsevol institució pública.
7. El/la secretari/ària del Consell Rector serà designat per este d'entre els seus membres, a proposta de la Presidència.
8. A les reunions del Consell Rector assistirà, en tasques d'assessorament jurídic, amb veu però sense vot, un/a representant de l'Advocacia de la Generalitat».
3. Es modifica l'article 20 afegint els tres apartats següents:
«e) l'aprovació de les normes d'organització i funcionament de l'Institut.
f) l'aprovació de gestió anual realitzada pel/la director/a gerent.

g) Nomenar un Consell Assessor.»
4. S'introduïx un nou article 20 bis:
«Article 20 bis
1. El Consell Assessor estarà format per un màxim d'onze membres.
2. Serà president/a del Consell Assessor, la persona titular de la Presidència del Consell Rector.
3. A més formarà part del Consell Assessor el/la director/a gerent com a vicepresident/a.
4 La resta de membres del Consell Assessor seran nomenats pel Consell Rector de la manera següent:
a) Fins a un màxim de tres, a proposta del Consell Valencià de Cultura:
b) Fins a un màxim de sis, a proposta de la personal titular de la conselleria amb competències en matèria de cultura.
Tots ells seran proposats entre persones de reconegut prestigi i representativitat en el camp de l'art modern.
5. El Consell Assessor nomenarà, d'entre els seus membres, un/a secretari/ària.»
5. L'article 24 queda redactat de la manera següent:
«Article 24
Correspondrà al/a la director/a gerent de l'Institut Valencià d'Art Modern la gestió ordinària de l'Institut. En concret li correspondran les funcions següents:
1. La direcció de l'Institut i del seu personal de conformitat amb allò que s'ha acordat pel seu Consell Rector.
2. L'execució dels acords del Consell Rector.
3. La gestió ordinària de l'Institut.
4. La preparació del Pla Anual d'Activitats, la Memòria Anual i l'Avantprojecte de Pressupost, així com la seua presentació davant del Consell Rector per a la seua aprovació.
5. Totes les altres que el Consell Rector li encomane. »
6. S'introduïx un nou article 24 bis:
«Article 24 bis
1. El Consell Assessor és un òrgan amb funcions consultives, li correspondrà informar sobre la programació i adquisició d'obres d'art, la proposta d'acceptació de donacions o cessions a l'Institut Valencià d'Art Modern així com de totes aquelles qüestions que li siguen plantejades pel Consell Rector o el seu director/a gerent en relació amb les qüestions artístiques que puguen derivar-se de l'activitat principal de l'IVAM.
2. Les decisions del Consell Assessor s'adoptaran d'acord amb la normes de funcionament intern que s'aproven i, si no n'hi ha, per la regulació relativa a òrgans col·legiats que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú»

Quarta. Modificació del Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell, sobre reintegrament de transferències corrents i de capital
Es modifica el primer paràgraf de l'article 1 del Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell, sobre reintegrament de transferències corrents i de capital, amb la redacció següent:
«Les subvencions que es concedisquen als ens compresos en l'article 5 del Text Refós de la Llei de la Hisenda Pública de la Generalitat, que no s'hagen aplicat a les seues finalitats al tancament de l'exercici, seran reintegrades al Pressupost de la Generalitat, llevat de les excepcions que siguen degudament autoritzades pel Consell, a proposta conjunta de les conselleries amb competència en matèria d'hisenda i sector públic empresarial».

Quinta. Modificació de normativa reguladora d'entitats de dret públic

1. En el marc del procés de reestructuració i ordenació del sector públic empresarial per sectors o tipus d'activitat econòmica o funcional que s'efectua en este decret llei y de conformitat amb la disposició addicional primera de la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, els reglaments de funcionament de les entitats de dret públic la denominació i fins dels quals s'han vist modificats i ampliats per esta norma s'aprovaran per decret del Consell, adaptant les funcions, règim, organització i funcionament d'estes entitats. Els reglaments hauran d'aprovar-se abans de finalitzar 2012, als efectes que les entitats estiguen operatives, com a màxim, en la data d'1 de gener de 2013.

2. Per a culminar les operacions de reestructuració del sector públic empresarial, el Consell, per acord o decret en funció de l'actuació a realitzar, podrà realitzar reorganitzacions ulteriors i segregar actius, passius, contractes o branques d'activitat d'una entitat de dret públic per a incorporar-les a una altra o altres entitats de dret públic resultants de la nova configuració del sector públic empresarial.


Sexta. Modificació dels decrets del Consell d'estructura, organització i funcionament de les conselleries
Amb independència de les atribucions del president de la Generalitat per a la creació, modificació i supressió de les conselleries, es procedirà a aprovar les modificacions que siguen procedents en els decrets d'estructura, organització i funcionament de les conselleries com a conseqüència de la reestructuració del sector públic objecte d'este decret llei.

Sèptima. Habilitació
Es faculta les persones titulars de les conselleries competents en matèria d'economia, sector públic empresarial, hisenda, patrimoni i administracions públiques per a dictar, en l'àmbit de les seues competències, els actes i disposicions necessaris per al millor desplegament i l'execució d'este decret llei.

Octava. Rang normatiu
1. La regulació establida en este decret llei s'entén sense perjuí del que disposa la disposició addicional primera de la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat.

2. La modificació del que es disposa en les disposicions transitòries segona i tercera i en la disposició final quarta de la present norma no necessitarà d'una norma amb força de llei.
3. Les operacions de reestructuració previstes en este decret llei en relació amb les fundacions i societats del sector públic de la Generalitat podran redefinir-se o experimentar variació per acord del Consell o, si és el cas, del titular de les accions i participacions socials, sempre que amb les noves actuacions s'aconseguisca l'extinció o la pèrdua del caràcter de sector públic de la Generalitat de l'ens corresponent.


Novena. Entrada en vigor
Este decret llei entrará en vigor l'endemà de ser publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 19 d'octubre de 2012.

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller d'Economia, Indústria i Comerç,
MÁXIMO BUCH TORRALVA


ANNEX
Àmbit sobre el qual incidix el decret llei


Societats amb participació majoritària i directa de la Generalitat
Valenciana Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA)
Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA (SEPIVA)
Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA (SPTCV)
Projecte Cultural de Castelló, SA (PCC)
Institut Valencià de Vivenda, SA (IVVSA)
Construccions i Infraestructures Educatives GV, SA (CIEGSA)
Ciutat de les arts i de les ciències, SA (CACSA)
Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA
Agència Valenciana de Prestacions Socials, SA (AVAPSA)
Institut Valencià de l'Exportació, SA (IVEX)

Societats amb participació majoritària i indirecta de la Generalitat
Ivex USA, INC, a través de l'IVEX
Aeroport de Castelló, SL, a través de SPTCV
Ciutat de la Llum, SA, a través de SPTCV
Reciclatge Residus la Marina Alta, SA, a través de VAERSA
Reciclatges i Compostatge Pedra Negra, SA, a través de VAERSA

Societats amb participació minoritària directa de la Generalitat
Parc Empresarial de Sagunt, SL
Tecnologia i Ingenieria de Sistemes i Servicis Avançats de Telecomunicacions, SA (TISSAT),
Agricultura i Conserves, SA (AGRICONSA)
Valècia ParcCentral Alta Velocitat 2003, SA
Alta Velocitat Alacant Node de Transport, SA
Inst. Valencià d'Investigacions Econòmiques, SA (IVIE)
València, Plataforma Intermodal i Logística, SA

Entitats de dret públic de la Generalitat
Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica
Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP)
Agència Valenciana de l'Energia (AVEN)
Agència Valenciana de Mobilitat (AVM)
Agència Valenciana de Seguretat Alimentària (AVSA)
Centre Superior d'Investigació en Salut Pública (CSISP)
Consell Valencià de l'Esport (CVE)
Ens Gestor de la Xarxa de Transport i Ports de la Generalitat (GTP)
Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR)
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)
Institut de la Xicoteta i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA)
Institut Valencià de l'Audiovisual i de la Cinematografia Ricardo Muñoz Suay (IVAC)
Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals (IVC+r)

Institut Valencià d'Art Modern (IVAM)
Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats i Acció Social (IVADIS)

Institut Valencià de Finances (IVF)
Institut Valencià de la Música (IVM)
Teatres de la Generalitat
Institut del Paisatge de la Generalitat
Patronat del Misteri d'Elx

Fundacions del sector públic de la Generalitat
F. Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani
F. CV per a la Investigació Agroalimentària
F. de la CV Universitat Internacional de València
F. CV Regió Europea
F. per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la CV
F. de la CV per a la Investigació Biomèdica, la Docència i la Cooperació Internacional i per al desenrotllament de l'Hospital Clínic Universitari de València
F. per a la Investigació de l'Hospital Universitari La Fe de la CV
F. de la CV per a l'Atenció a les Víctimes del Delicte i Trobada Familiar
F. Oftalmològica del Mediterrani de la CV
F. Centre d'Estudis Ciutat de la Llum de la CV
F. Institut Portuari d'Estudis i Cooperació de la CV
F. de la CV Palau de les Arts Reina Sofía
F. de la CV La Llum de les Imatges

linea
Mapa web