Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

LLEI 11/2000, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana. [2000/10583]

(DOGV núm. 3907 de 29.12.2000) Ref. Base de dades 4367/2000

LLEI 11/2000, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana. [2000/10583]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la següent Llei:
Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana
PREÀMBUL
La Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'any 2001 estableix determinats objectius de política econòmica la consecució dels quals exigeix l'aprovació de diverses normes que permeten l'execució del programa econòmic del Govern Valencià en els diferents camps en els quals es desplega la seua activitat.
La present llei recull, al llarg del seu articulat, una sèrie de mesures referents a aspectes tributaris, de gestió econòmica i d'acció administrativa en diferents camps: patrimoni, investigació científica i desenvolupament tecnològic, cooperatives amb secció de crèdits, serveis socials, comerç, policies locals, entre altres.
Pel que fa a les mesures de naturalesa tributària, la llei inclou quatre capítols. El primer d'ells està constituït per les modificacions de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana. S'introdueixen nous epígrafs en les taxes per serveis administratius en matèria de joc, per expedició del «Carnet Jove» per a majors de 26 anys, per l'ordenació d'instal·lacions i activitats industrials, mineres i energètiques i en la d'expedició de targetes de biblioteques i museus; se suprimeix la taxa per venda d'impresos per als impresos tipus J, relacionats amb el joc; i finalment es procedeix a una reordenació global de les taxes sanitàries, i s'estableixen tarifes per als nous serveis, procediments i proves i es rebaixa l'import per a proves d'ús més freqüent per la minoració conseqüent de costos indirectes repercutibles.
El capítol II, es consagra a les modificacions de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, del tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits. La primera de les disposicions incorpora, per raons de tècnica jurídica, a la Llei 13/1997 el contingut del precepte del Reglament del IRPF, avui suprimit, al qual es feia referència en l'anterior redacció d'aquesta llei. La segona mesura suposa l'establiment de dues noves reduccions per a les transmissions mortis causa d'empreses individuals i de certes participacions en entitats, sempre que, en aquest últim cas, la participació individual del causant és superior al 5 per cent. Finalment s'eleva el tipus general de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats que grava les transmissions de béns immobles al 7 per cent, i s'estableixen tipus reduïts per a les adquisicions d'habitatges de protecció oficial de règim especial i per a l'adquisició d'habitatges per famílies nombroses.
El capítol III, modifica les normes relatives al Cànon de Sanejament, i estableix noves obligacions formals que asseguren que el gravamen es correspondrà amb el consum efectiu.
Per últim, el capítol IV, es consagra a les modificacions de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana de Tarifes Portuàries, en la qual s'introdueix una nova tarifa per a ports de gestió directa i s'estableixen altres modificacions en la gestió de les tarifes.
En matèria de gestió financera, el capítol V, inclou una sèrie de modificacions de diversos preceptes del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. Així, als efectes d'aplicació de la llei esmentada, s'introdueix una definició de les fundacions públiques de la Generalitat Valenciana, i d'acord amb això es modifiquen diversos preceptes del text refós de la Llei d'Hisenda Pública que regulen la inclusió d'aquestes entitats en el règim de comptabilitat, de rendició de comptes, així com la seua subjecció a auditories de comptes de la Intervenció General.
També s'introdueix una modificació de l'article 13 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana per a eximir aquesta de l'obligació de constituir fiances, garanties, dipòsits o caucions en el marc dels procediments de contractació administrativa.
En el capítol VI, s'introdueix la modificació de determinats preceptes de la Llei de Patrimoni de la Generalitat Valenciana que es dirigeixen, en primer lloc, a modificar el règim d'afeccions en l'adquisició de béns i drets per a establir, per raons d'economia procedimental l'afectació automàtica al domini públic d'aquelles adquisicions amb la finalitat de satisfer un servei públic o destinar-se a l'ús públic. I en segon lloc, es produeix una modificació competencial per a atribuir al conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació l'acceptació d'herències, llegats i donacions a favor de la Generalitat Valenciana, matèria aquesta que fins ara estava sent exercitada pel Consell.
En matèria de foment i coordinació de la Investigació Científica i del Desenvolupament Tecnològic de la Comunitat Valenciana, les modificacions introduïdes, en el capítol VII, es deuen a canvis organitzatius i competencials, que es concreten en la nova adscripció a la Presidència de la Generalitat Valenciana.
D'altra banda cal destacar el capítol VIII, que regula la revisió dels cànons per la concessió i autorització en els ports i instal·lacions portuàries dependents de la Generalitat Valenciana, per a ajustar la quantia als increments del IPC, sempre que no estiga prevista la revisió en els títols de concessió.
El capítol IX, aborda una modificació concreta de la Llei Reguladora de l'Actuació Financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit, a fi de determinar expressament l'òrgan competent per a l'autorització i revocació d'aquestes seccions de crèdit.
En el capítol X, d'una banda, a fi de crear estructures organitzatives més adequades per a dur a terme la gestió directa dels serveis socials especialitzats, s'autoritza el Govern Valencià a constituir fundacions públiques. I d'altra, s'introdueix el compromís de constituir una persona juridicopública de les previstes en l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana a la qual s'adscriuran les funcions i serveis que actualment tenen els Consorcis Valencians de Serveis Socials, una vegada queden legalment dissolts.
La modificació proposada en el capítol XI, de la present llei, amplia el termini concedit als ajuntaments per a efectuar el procés de consolidació d'ocupació temporal del personal interí de la Policia Local que amb anterioritat a l'entrada en vigor de la llei reguladora d'aquest cos s'exigia, a causa de la dificultat d'obtenir la titulació necessària en el termini que fixava la norma.
En matèria d'horaris comercials de la Comunitat Valenciana s'aborden, en el capítol XII, les modificacions necessàries per a adaptar la normativa autonòmica al que disposa la legislació bàsica estatal continguda en el Reial Decret 6/2000, de 23 de juny, de Mesures Urgents d'Intensificació de la Competència en Mercats de Béns i Serveis, que va introduir reformes en el sector de la distribució comercial, flexibilitzant els horaris comercials, i tot això amb el caràcter de legislació bàsica.
En el capítol XIII, es produeixen canvis en la Llei d'Ordenació del Comerç i Superfícies Comercials, es modifica l'actual òrgan consultiu «Comissió d'Ordenació de l'Activitat Comercial» que passa a denominar-se «Observatori del Comerç Valencià» i es revisa l'estructura, la composició i les funcions de l'òrgan esmentat per a adequar-lo a les exigències pròpies de l'activitat que s'ha de realitzar.
Per últim el capítol XIV, denominat del personal al servei d'institucions sanitàries, recull una sèrie de disposicions de caràcter retributiu i un annex en el qual es modifiquen les retribucions del personal al servei de les institucions sanitàries.
Les disposicions addicionals complementen la llei recollint diverses previsions que, per raons, entre altres, de tècnica legislativa, no es consideren susceptibles d'incloure en els capítols anteriorment al·ludits.
L'avantprojecte de Llei fou sotmés a informe del Comité Econòmic i Social i és conforme amb el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
CAPÍTOL I
De la modificació de la Llei 12/1997, de 23 de desembre,
de Taxes de la Generalitat Valenciana
Article 1
Es modifica l'article 17 de la Llei 12/1997, 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que quedarà redactat així:
«Un. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servei Import unitari (PTA)
1. Estudis conduents a l'obtenció
del Títol de Tècnic en Empreses
i Activitats Turístiques (TEAT).
1.1. Matrícula per a curs complet.
1.1.1. Alumnes de centres adscrits. 9.935
1.2. Matrícula per assignatures soltes.
1.2.1. Alumnes de centres adscrits. 3.003
1.3. Avaluació i proves.
1.3.1. Avaluació final (prova TEAT).
1.3.1.1. Prova completa. 18.656
1.3.1.2. Mòduls pendents o solts. 7.579
2. Serveis administratius.
2.1. Obertura d'expedient. 2.774
2.2. Expedició de certificació acadèmica. 2.774
2.3. Trasllat de expedient. 2.774
2.4. Compulsa de documents. 1.083
2.5. Expedició de títol acadèmic. 7.477»
Dos. A efectes d'aplicació de la tarifa continguda en l'epígraf 1 de l'apartat U anterior, es tindran en compte les regles següents:
1a) Quan un alumne es matricule en una mateixa assignatura per segona, tercera, quarta o posterior vegada, l'import de la matricula s'incrementarà en un 10, 20 o 30 per 100 respectivament.
2a) Quan un alumne es matricule solament d'assignatures soltes corresponents a un sol curs d'un pla d'estudis estructurat en assignatures, l'import d'aquesta matricula no podrà excedir del fixat per a un curs complet o, si en alguna assignatura es tracta de tercera o posterior matrícula, de l'import del curs complet incrementat en un 40 per 100.
3a) Les assignatures quadrimestrals es computaran com a mitja assignatura.
Tres. A la taxa regulada en aquest capítol li resultarà d'aplicació el que disposa l'apartat dos de l'article 147 d'aquesta Llei».
Article 2
Es modifica l'article 21 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que quedarà redactat així:
«Article 21. Tipus de gravamen.
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servei Import unitari (PTA)
1. Autoritzacions.
1.1. D'obertura i funcionament de casinos: 406.211
1.1.1. Modificacions substancials en les mesures de seguretat o en l'edifici o locals del casino, en el cos social de la societat titular que impliquen entrada de nous socis o accionistes i constitució de càrregues reals de qualsevol naturalesa sobre els immobles en què es troba el casino: 20% de l'import de l'autorització corresponent.
1.1.2. Autorització i modificació de
xarxes de màquines tipus C 17.764
1.2. D'obertura i funcionament de sales de bingo.
1.2.1. De 3a categoria 101.553
1.2.2. De 2ª categoria 135.404
1.2.3. De 1ª categoria 270.808
1.2.4. De categoria especial 338.510
1.3. D'empreses de serveis gestores de sales de bingo.
1.3.1. Fins a 5 sales.
1.3.1.1. Per a gestionar sales de 3a categoria 13.541
1.3.1.2. Per a gestionar sales de 2a categoria 27.081
1.3.1.3. Per a gestionar sales de 1a categoria 40.621
1.3.1.4. Per a gestionar sales de categoria especial 40.621
1.3.2. Més de 5 sales: El doble de les quantitats previstes en l'epígraf 1.3.1., segons categoria de la sala.
1.3.3. Canvi de components del cos social o ampliació del capital quan entren a formar part nous socis, canvi d'ubicació, obres de
reforma i manteniment quan canvien la configuració de la sala o afecten l'ampliació o disminució de la superfície o modifiquen les condicions de seguretat, i cessió de titularitat o transmissió d'accions de capital en les empreses de servei, llevat de les realitzades entre socis.
1.3.3.1. Titulars de bingos: 20% de l'import de l'autorització
corresponent.
1.3.3.2. Empreses de servei: 20% de l'import de l'autorització
corresponent.
1.4. D'obertura i funcionament d'hipòdroms 203.106
1.5. D'obertura i funcionament
de salons recreatius i de joc.
1.5.1. De salons recreatius 33.851
1.5.2. De salons de joc 101.553
1.5.3. Canvi de titularitat
de saló recreatiu 20% de l'autorització corresponent.
1.5.4. Canvi de titularitat
de saló de joc 20% de l'autorització corresponent.
1.6. D'obertura i funcionament d'altres recintes i establiments habilitats per a la pràctica del joc 67.702
1.7. Autorització com a empresa operadora 67.702
1.7.1. Transmissió de les accions o participacions d'empreses operadores, llevat de les realitzades entre socis, i ampliacions de capital d'empreses operadores quan entren a formar part nous socis o partícips: 20% d l'import de l'autorització corresponent.
1.7.2. Autorització de fusió o escissió d'empreses operadores: 20% de l'import de l'autorització corresponent i 200 PTA per màquina adjudicada a la societat o societats resultants.
1.8. Autorització de rifes, tómboles
i combinacions aleatòries 6.770
1.9. Renovació de les autoritzacions recollides en els epígrafs anteriors : 20% de l'import de l'autorització corresponent.
1.10. Exclusions i homologacions.
1.10.1. Exclusions del Reglament 5.000
1.10.2. Homologació màquines tipus A 10.000
1.10.3. Homologació jocs de màquines tipus A 5.000
1.10.4. Homologació o modificacions
substancials de màquines tipus B 15.000
1.10.5. Modificacions no substancials de
màquines tipus B 10.000
1.10.6. Homologació o modificacions substancials de màquines tipus C: 20.000 i 10.000 per modalitat de màquina.
1.10.7. Modificacions no substancials de màquines tipus C: 5.000 per modalitat de màquina.
1.10.8. Autorització màquines
en prova 10.000 per màquina.
1.10.9. Homologació de material
de joc en general .30.000
1.11. Autoritzacions i inscripcions de fabricants, importadors, comercials i distribuïdors.
1.11.1. Inscripció en el Registre de Fabricants,
Importadors, Comercials i Distribuïdors 67.700
1.11.2. Renovació de la inscripció en el Registre de Fabricants, Importadors, Comercials i Distribuïdors i transmissió d'accions quan impliquen entrada de nous socis : 20% de l'import de l'autorització corresponent.
2 Expedició de documentació.
2.1. Expedició de qualsevol document complementari de les autoritzacions recollides en l'epígraf 1 2.708
2.2. Expedició d'autoritzacions d'explotació de màquines recreatives i d'atzar.
2.2.1. Màquines tipus A 13.541
2.2.2. Màquines tipus B i C . 27.081
2.2.3. Canvi de titularitat de màquines tipus A, B i C: 20% de l'import de l'autorització corresponent.
2.3. Expedició de plaques i documents professionals 677
2.4. Exclusió del llistat de prohibits, quan se sol·licite abans d'acabar el període de prohibició elegit .10.000
3. Serveis administratius
3.1. Diligenciament de llibres 271
3.2. Certificacions 257»
Article 3
Es modifica l'article 26 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que queda redactat així:
«Article 26. Tipus de gravamen.
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Model Descripció Import unitari (PTA)
600.0 Transmissions patrimonials
En paper continu 57
En paper normal 57
600.1 Actes Jurídics Documentats
En paper continu 57
En paper normal 57
610 Pagament en metàl·lic de l'impost
que grava els rebuts negociats
per entitats de crèdit.
Declaració de l'entitat col·laboradora 18
610 Annex 18
620 Compravenda de vehicles usats 29
630 Excés de lletres de canvi 18
650 Successions
En paper continu 57
En paper normal 57
651 Donacions
En paper continu 57
En paper normal 57
003 Impost sobre el Joc. Sales de Bingo.
Declaració-liquidació 15
043 Taxa Fiscal sobre el Joc. Sales de Bingo.
Sol·licitud-liquidació 57
045 Taxa Fiscal sobre el Joc.
Màquines o aparells automàtics.
Declaració-liquidació
En paper continu 55
En paper normal 55
– Inspecció de Joc.
Llibres d'inspeccions i reclamacions
Roig (establiments) 413
Blau (sales de bingo) 413
Blanc (llibre registre del joc del bingo) 451»
Article 4
Es modifica el número 1 de l'apartat U de l'article 111 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que queda redactat així:
«1. Targetes de lectura i investigació en arxius, biblioteques i museus
A) Biblioteca Valenciana:
1.1. Expedició 1.000
1.2. Renovació (cada dos anys) 1.000
B) Resta d'arxius, biblioteques i museus:
1.1. Expedició 321
1.2. Renovació (cada dos anys) 159».
Article 5
Es modifica l'epígraf V de l'article 135 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, així com el número 1 d'aquest epígraf, que queden redactats així:
«V. ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I
DISSENY EQUIVALENTS A DIPLOMAT UNIVERSITARI.
1. Ensenyaments LOGSE (article 49)».
Article 6
Es modifica l'article 155 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que quedarà redactat així:
«Art. 155. Tipus de gravamen.
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servei Import unitari (PTA)
«Carnet Jove» (menors de 26 anys) 1.060
«Carnet Jove > 26» (entre 26 i 29 anys) 1.060»
Article 7
Es modifica l'apartat U de l'article 164, afegint dos nous grups, el V i el VI, de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, d'aquesta manera:
«Grup V
1. Autorització, inscripció, comprovació i inspecció de laboratoris que fan estudis no clínics sobre medicaments o productes cosmètics i els seus productes.
1.1. Inscripció en el registre de laboratoris inclosos en el programa de verificació del compliment de bones pràctiques de laboratori (BPL) i visita de preinscripció : .37.800 PTA
1.2. Inspecció i comprovació
del laboratori i els seus productes 62.000 PTA
2. Inspecció i control de la indústria farmacèutica.
2.1. Inspecció del laboratori farmacèutic 64.040 PTA
En el cas de laboratoris de medicaments
a base d'espècies vegetals medicinals 41.700 PTA
2.2. Presa de mostres 41.700 PTA
2.3. Expedició d'un certificat de
compliment de les normes de fabricació
correcta de medicaments 12.600 PTA
3. Inspecció i control d'indústries de productes cosmètics, similars i afins.
3.1. Inspecció de la indústria 41.700 PTA
3.2. Presa de mostres 41.700 PTA
3.3. Expedició del certificat de compliment de les normes de correcta fabricació i/o sistema de garantia de qualitat d'aquests productes 12.600 PTA
3.4. Expedició d'un altre tipus de certificats 5.000 PTA
Grup VI
Serveis i actuacions inherents als productes sanitaris
inclosos en l'àmbit del RD 414/96, d'1 de març, pel qual es regulen els productes sanitaris.
1. Actuacions inspectores individualitzades
a petició de part, llevat dels supòsits de
denúncia o a petició d'una associació
d'usuaris o de consumidors representativa 250.000 PTA
2. Actuació en els procediments de registre
de comunicació de posada en el
mercat i primera posada en servei
de productes sanitaris de les classes I, IIa i
«a mesura» d'aquelles empreses que, radicant
a la Comunitat Valenciana, els fabriquen
o introduïsquen a Espanya 66.000 PTA
3. Actuació en el procediment de modificació
i validació de productes sanitaris 23.000 PTA
4. Actuació en el procediment
d'expedició de certificacions 15.000 PTA
5. Actuació en el procediment de llicència
prèvia d'obertura i funcionament
d'establiments de fabricació «a mesura»,
distribució i venda de productes sanitaris 97.000 PTA
6. Actuació en el procediment de modificació
de la llicència prèvia d'oberturai funcionament
d'establiments de fabricació «a mesura»,
distribució i venda de productes sanitaris
inherents a canvis d'ubicació 97.000 PTA
7. Actuació en el procediment de modificació
de la llicència prèvia d'obertura i funcionament
d'establiments de fabricació «a mesura»,
distribució i venda de productes sanitaris
inherents a canvis de: titularitat o del
professional qualificat previst en
l'article 16.3.c del RD 414/1996,
d'1 de març, pel qual es regulen els
productes sanitaris 23.000 PTA
8. Actuació en el procediment de revalidació
de la llicència prèvia d'obertura i funcionament
d'establiments de fabricació «a mesura»,
distribució i venda de productes sanitaris.
8.1. Establiments de fabricació «a mesura» 70.000 PTA
8.2. Establiments de distribució 43.000 PTA
8.3. Establiments de venda 43.000 PTA
9. Actuació en el procediment
de comunicació prèvia de començament
d'una investigació clínica 19.000 PTA
10. Actuació en el procediment de
comunicació prèvia de modificació
d'una investigació clínica ja comunicada
o en curs 19.000 PTA
11. Actuació en el procediment
d'autorització prèvia per a la difusió pública,
a través de qualsevol mitjà,
de missatges publicitaris relacionats amb els
productes sanitaris 20.000PTA»
Article 8
Es modifica l'article 172 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que quedarà redactat així:
«Art. 172. Tipus de gravamen.
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Cod. Tipus de producte o servei
(descripció alfabètica) Pessetes
001 ALT 300
103 Afèresi cel·lular (precursors hematopoètics,
granulocits o plaquetes) 50.000
207 Albúmina humana 20%, vial 100 ml. 8.181
200 Albúmina humana 20%, vial 50 ml. 4.152
227 Albúmina humana 5%, vial de 500 ml. 10.335
003 ANCA (anticossos anticitoplasmàtics 3.500
005 Anticossos anti HIV-1 / HIV-2 1.000
117 Anticossos anti HIV-2 3.000
004 Anticossos anti PMN
(test directe citofluorometria) 5.000
215 Anticossos anti PMN
(test indirecte citofluorometria) 7.000
012 Anticossos antiplaquetaris (test directe i eluït) 6.000
108 Anticossos antiplaquetaris (test indirecte) 4.000
014 Anticossos citomegalovirus (IgG) 2.500
015 Anticossos citomegalovirus (IgM) 3.000
017 Anticossos HBc (IgM) 2.000
018 Anticossos HBc 1.100
019 Anticossos HBe 2.000
020 Anticossos HBs 1.100
027 Anticossos VHC (EIA) 1.000
030 Antigen HBe 2.000
031 Antigen HBs (antigen Austràlia) 800
212 Antitrombina III humana, vial de 1000 UI 40.047
211 Antitrombina III humana, vial de 500 UI 20.181
202 Complex protombínic humà, vial 500 UI. 11.615
040 Concentrat d'hematies en solució additiva,
sense capa leucoplaquetària 11.200
065 Concentrat d'hematies amb fenotip a tots
els sistemes antigènics clínicament significatius
destinats a l'escrutini i/o identificació
d'anticossos irregulars 75.000
041 Concentrat de plaquetes unitari,
procedent de baffi coat 4.500
082 Concentrat de plaquetes. Unitat d'adult 32.735
100 Crioprecipitats 8.000
049 Criopreservació de cèl·lules precursores
hematopoètiques perifèriques 60.000
044 Criopreservació de fàscia, tendó,
os amb cartílag i nervi 110.340
048 Criopreservació de medul·la òssia 90.000
070 Criopreservació de pell per centímetre quadrat 325
050 Criopreservació de vàlvules cardíaques i
segments vasculars 127.751
045 Criopreservació fragments d'òrgans
(E. pàncrees i paratiroides) 18.281
237 Cultiu de condròcits 250.000
051 Cultiu de fibroblastos autòleg 12.000
071 Cultiu de queratinocits per centímetre quadrat 1.093 214 Determinació de càrrega viral de VHC (PCR) 11.000
213 Determinació de càrrega viral de VIH (PCR) 10.000
122 Diagnòstic per citometria de flux de
HPN en PMN 12.000
053 Escrutini d'anticossos citotòxics 4.000
055 Escrutini d'anticossos eritrocitics 1.127
056 Estudi d'anèmies hemolítiques 10.000
069 Estudi de poblacions limfocitàries: T, B, i NK 12.000
112 Estudi de subpoblacions limfocitàries
CD3, CD4 i CD8 8.250
057 Estudi paternitat: antígens eritrocítics del sistema
HLA i poliformismes del DNA,
per cada cas estudiat 65.000
210 Factor VIII antihemofílic humà,
vial de 1000 U.I 51.680
209 Factor VIII antihemofílic humà,
vial de 500 U.I. 26.118
109 Fenotip a altres sistemes de grups
sanguinis distints AB0 i D (per antig. Feno.) 1.500
115 Genotip plaquetari per PCR 10.000
059 Hemograma 500
046 Os esponjós congelat 55.190
047 Os estructural congelat 74.065
054 Identificació d'anticossos
eritrocitaris amb titulació 4.627
061 Immunodeplecció de cèl·lules precursores
hematopoètiques 600.000
203 Immunoglobulina humana inespecífica
intravenosa, vial de 0,5 g. 2.400
206 Immunoglobulina humana inespecífica
intravenosa, vial de 10 g. 42.000
204 Immunoglobulina humana inespecífica
intravenosa, vial de 2,5 g . 11.030
205 Immunoglobulina humana inespecífica
intravenosa, vial de 5 g. 21.700
104 Llavat d'hematies per a ús transfusional 10.000
119 Marcador immunològic per citometria 1.500
110 PCR de VHB. 10.000
066 PCR de VHC. 10.000
067 PCR de VIH.. 10.000
229 Plasma d'afèresi 14.000
076 Plasma fresc 4.000
228 Plasma sobrenadant de crioprecipitat 6.000
217 Precursors hematopoètics de sang
placentària per a transplantament alogènic
(import 15.300.Dòlars USA) 2.379.600
002 Divisió alíquota d'hemoderivats pediàtrics 670
218 Procediment d'atenuació viral d'hemoderivats 4.500
058 Procediment de criopreservació de
concentrat d'hematies 47.850
073 Procediment de criopreservació de concentrat
de plaquetes 43.245
235 Procediment de criopreservacio de
membrana amniòtica 79.000
121 Procediment de deshidratació i
gammairradiació tissular 68.000
236 Procediment d'expansió ex vivo d'una alíquota
de precursors hematopoètics de cordó
umbilical, mitjançant estimulació de
citocines i cultiu de 14 dies 500.000
038 Procediment de filtració d'hemoderivats 6.300
219 Procediment de registre, conservació i seroteca
d'implantació de còrnia 3.000
032 Prova confirmació d'antigen Hbs
(neutralització) 4.000
220 Prova encreuada de plaquetes per citofluorometria 4.000 216 Prova encreuada per limfocitotoxicitat 3.000
028 Prova de confirmació d'anticossos HCV
(RIBA-3) 8.000
063 Prova de confirmació serologia de LUES 2.000
084 Proves encreuades de transfusió 950
085 Sang total o concentrat d'hematies no
desleucocitats 9.700
086 Serologia donants (AgHBs, ANTI VIH, ALT
(1+2), ANTI VHC serologia LUES) 4.000
087 Serologia LUES 300
089 Test de confirmació d'anticossos VIH (IFA) 4.000
090 Test de confirmació d'anticossos VIH
(Western Bloot) 8.000
120 Tipificació a tots els sistemes eritrocítics
per a elaboració de panels 50.000
092 Tipificació AB0 i RH (ANTI D) 450
238 Tipificació d'antígens eritrocítics per PCR 20.000
233 Tipificació de poliformismes de ADN: LDLR,
GYPA, HBGG, D7S8, GC 12.000
230 Tipificació DR per PCR (alta resolució) 24.000
094 Tipificació HLA (ABC) Serologia 15.000
095 Tipificació HLA (DR i DQ) Serologia 18.000
093 Tipificació HLA d'antígens aïllats
(B27, B5, B7, etc.) 2.800
234 Tipificació HLA DP (baixa resolució) 12.000
231 Tipificació HLA DQBETA per PCR (alta resolució) 24.000
232 Tipificació HLA per PCR d'antígens aïllats 8.000
224 Tipificació HLA-A per PCR (alta resolució) 24.000
221 Tipificació HLA-A per PCR (baixa resolució) 10.000
225 Tipificació HLA-B per PCR (alta resolució) 26.000
222 Tipificació HLA-B per PCR (baixa resolució) 10.000
226 Tipificació HLA-C per PCR (alta resolució) 18.000
223 Tipificació HLA-C per PCR (baixa resolució) 12.000
102 Tipificació HLA-classe II per PCR alta resolució
(DRB1, DRB3, DRB4, DRB5,—DQALFA,
DQBETA i DP) 75.000
101 Tipificació HLA-DP per PCR (alta resolució) 20.000
114 Tipificació HLA-DQALFA per PCR (alta resolució) 24.000
113 Tipificació HLA-DQBETA per PCR (baixa resolució) 10.000
096 Tipificació HLA-DR per PCR (baixa resolució) 12.000
098 Titulació d'anticossos hepatitis B 3.000
099 Tractament citostàtic de medul·la òssia
(derivats 4-HC) 85.000»
Article 9
Es modifica l'article 176 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que quedarà redactat així:
«Art. 176. Tipus de gravamen.
Un. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
A. Tarifes per processos hospitalaris. Inclouen totes les prestacions realitzades en el període d'hospitalització, excepte el cost de les pròtesis implantades, que es liquidaran a part. Igualment es liquidarà de forma separada qualsevol prestació que es realitze abans de l'ingrés hospitalari o després de l'alta, i per a això s'aplicaran les tarifes detallades en l'apartat B.
Descripció GRD Import
002 Craniotomia per traumatisme
en majors de 17 anys 1.363.282
005 Intervencions vasculars extracranials 876.540
007 Altres procediments quirúrgics del sistema
nerviós amb complicacions 1.002.782
016 Trastorns inespecífics cerebrovasculars
amb complicacions 587.805
017 Trastorns inespecífics cerebrovasculars sense
complicacions 263.464
020 Infeccions del sistema nerviós excepte
meningitis vírica 655.064
021 Meningitis víriques 340.139
026 Cefalea i convulsions en menors de 18 anys 220.429
028 Coma i estupor per traumatisme
de menys d'1 hora, en majors de 17 anys,
amb complicacions 427.021
030 Coma i estupor per traumatisme
de menys d'1 hora, en menors de 18 anys 139.919
033 Commoció cerebral en menors de 18 anys 109.530
034 Altres trastorns del sistema nerviós
amb complicacions 446.441
035 Altres trastorns del sistema nerviós
sense complicacions 218.708
041 Procediments quirúrgics extraoculars
en menors de 18 anys, excepte òrbita 184.335
047 Altres trastorns de l'ull en majors
de 17 anys sense complicacions 140.064
048 Altres trastorns de l'ull en menors de 18 anys 164.673
052 Procediments quirúrgics del llavi leporí
i fissura palatina 332.124
059 Amigdalectomia i/o adenoidectomia
en majors de 17 anys 177.659
060 Amigdalectomia i/o adenoidectomia
en menors de 18 anys 154.525
066 Epistaxi 189.781
069 Otitis mitjana i infeccions ORL en majors
de 17 anys sense complicacions,
no incloses en GRD 071 145.240
072 Traumatisme nasal amb deformitat 165.512
073 Altres diagnòstics ORL i boca
en majors de 17 anys 190.813
074 Altres diagnòstics ORL i boca
en menors 18 anys 135.918
079 Infeccions i inflamacions respiratòries
en majors de 17 anys amb complicacions 661.938
100 Signes i símptomes respiratoris
sense complicacions 247.883
111 Procediments quirúrgics cardiovasculars
majors sense complicacions 888.983
114 Amputació d'extremitat superior/dits de peu
per trastorn circulatori 641.148
120 Altres intervencions de l'aparell circulatori 620.457
121 Infart agut de miocardi amb complicacions
cardiovasculars, alta amb vida 617.921
126 Endocarditis aguda i subaguda 984.418
128 Tromboflebitis de venes profundes 310.458
131 Trastorn vascular perifèric sense complicacions 294.579
132 Arteriosclerosis amb complicacions 368.868
133 Arteriosclerosis sense complicacions 272.592
137 Trastorns cardíacs congènits i valvulars
en menors de 18 anys 372.309
147 Resecció rectal sense complicacions 810.056
149 Procediments quirúrgics d'intervencions
majors de l'intestí sense complicacions 837.898
152 Procediments quirúrgics d'intervencions
menors de l'intestí amb complicacions 840.496
156 Intervencions de l'esòfag/estómac/duodé
en menors de 18 anys 743.120
159 Procediments quirúrgics d'hèrnia
en majors de 17 anys amb complicacions,
excepte inguinal/femoral 544.755
165 Apendicectomia amb diagnòstic principal
complicat sense complicacions 379.406
166 Apendicectomia sense diagnòstic principal
complicat amb complicacions 464.181
167 Apendicectomia sense diagnòstic principal
complicat sense complicacions 262.039
170 Altres intervencions de l'aparell digestiu
amb complicacions 849.593
171 Altres intervencions de l'aparell digestiu
sense complicacions 507.865
173 Neoplàsies malignes de l'aparell digestiu
sense complicacions 379.769
185 Malalties dentals/orals en majors
de 17 anys, excepte extracció/reparació 235.556
190 Altres diagnòstics digestius
en menors de 18 anys 219.412
206 Malaltia hepàtica sense complicacions,
excepte GRD 202-203 205.951
235 Fractures de fèmur 433.577
237 Esquinç/distensió/dislocació
del maluc /pelvis/cuixa 451.934
239 Fractura patològica/neoplàsies malignes
musculoesquelètiques/connector 490.224
240 Trastorns del teixit connector
amb complicacions 498.840
241 Trastorns del teixit connector
sense complicacions 362.998
242 Artritis sèptiques 520.959
244 Malalties òssies /artropaties específiques
amb complicacions 417.935
245 Malalties òssies /artropaties específiques
sense complicacions 289.864
248 Tendinitis /Miositis /Bursitis 224.972
251 Fractura/distensió/dislocació de
l'avantbraç/mà/peu en majors de 17 anys
sense complicacions 157.298
255 Fractura/distensió/dislocació del braç/cama
en menors de 18 anys 157.878
256 Altres diagnòstics musculo
esquelètics/connectors 270.134
259 Mastectomia subtotal per neoplàsia maligna
amb complicacions 552.712
263 Empelt/desbridament cutani per úlceres/cel·lulitis
amb complicacions 917.775
268 Procediments quirúrgics plàstics de la
pell/teixit subcutani/mama 362.660
269 Altres procediments quirúrgics
de la pell/teixit subcutani/mama
amb complicacions 700.017
273 Trastorns majors de la pell
sense complicacions 341.253
275 Neoplàsies malignes de mama
sense complicacions 293.439
276 Malalties no malignes de mama 162.554
281 Traumatismes de pell/subcutani/mama
en majors de 17 anys sense complicacions 200.147
282 Traumatismes de pell/subcutani/mama
en menors de 18 anys 171.006
283 Malalties menors de la pell
amb complicacions 411.724
289 Intervencions paratiroides 461.834
295 Diabetis en menors de 36 anys 286.840
301 Trastorns endocrins sense complicacions 238.686
304 Procediments quirúrgics de
renyó /urèter/bufeta per malalties
no neoplàsiques amb complicacions 846.513
305 Procediments quirúrgics de
renyó/urèter/bufeta per malalties
no neoplàsiques sense complicacions 611.346
306 Prostatectomia amb complicacions 555.631
307 Prostatectomia sense complicacions 386.849
310 Intervencions transuretrals amb complicacions 449.855
311 Intervencions transuretrals sense complicacions 288.310
316 Insuficiència renal 464.394
318 Neoplàsies de renyó/vies urinàries
amb complicacions 458.008
319 Neoplàsies de renyó/vies urinàries
sense complicacions 319.101
323 Càlculs urinaris amb complicacions
i/o litotrípsia 253.329
324 Càlculs urinaris sense complicacions 210.854
325 Signes/símptomes renals/vies urinàries
en majors de 17 anys amb complicacions 319.983
326 Signes/símptomes renals/vies urinàries
en majors de 17 anys sense complicacions 204.960
327 Signes/símptomes renals/vies urinàries
en menors de 18 anys 232.893
328 Estenosi uretral en majors de 17 anys
amb complicacions 222.942
329 Estenosi uretral en majors de 17 anys
sense complicacions 165.286
332 Altres diagnòstics de renyó/vies urinàries
en majors de 17 anys sense complicacions 347.149
336 Prostatectomia transuretral amb complicacions 427.710
337 Prostatectomia transuretral sense complicacions 327.983
338 Intervencions de testicle per neoplàsia maligna 359.786
340 Procediments quirúrgics de testicle per
no neoplàsia maligna en menors de 18 anys 212.412
341 Intervencions de penis 380.846
346 Neoplàsies malignes de l'aparell reproductor
masculí amb complicacions 467.851
347 Neoplàsies malignes de l' aparell reproductor
masculí sense complicacions 285.121
348 Hipertròfia prostàtica benigna
amb complicacions 295.152
350 Inflamacions de l'aparell reproductor masculí 220.999
354 Procediments quirúrgics de l'úter/annexos
per neoplàsies malignes no ovàriques no
annexos amb complicacions 765.392
364 Raspament/conització per no neoplàsia maligna 166.865
369 Trastorns menstruals/altres trastorns de
l'aparell reproductor femení 123.843
370 Cesària amb complicacions 427.719
371 Cesària sense complicacions 374.485
373 Part vaginal sense diagnòstic complicat 199.109
374 Part vaginal amb esterilització/
dilatació/raspament 309.068
381 Avortament amb raspament /histerectomia 156.299
382 Falsos dolors de part 73.126
384 Altres diagnòstics prepart sense
complicacions mèdiques 152.435
385 Nounat mort/traslladats a una
altra unitat d'aguts 725.844
386 Nounat d'extrema immaduresa/
distres respiratori 2.003.793
387 Prematur amb problemes majors 964.390
388 Prematur sense problemes majors 577.687
390 Nounat amb altres problemes significatius 299.589
391 Nounat normal 132.774
396 Trastorns de la sèrie roja en
menors de 18 anys 335.711
397 Trastorns de la coagulació 352.822
398 Trastorns del sistema reticuloendotelial/
immunologia amb complicacions 455.566
402 Leucèmia no aguda/limfoma amb altres
procediments quirúrgics sense complicacions 631.007
404 Leucèmia no aguda/limfoma sense complicacions 491.089
416 Septicèmia en majors de 17 anys 479.581
421 Virasi en majors de 17 anys 284.615
423 Altres malalties infeccioses i parasitàries 478.914
424 Procediments quirúrgics amb diagnòstic
principal per malaltia mental 906.641
435 Abús/dependència de l'alcohol/drogues/
desintoxicació/altres símptomes
sense complicacions 300.817
439 Empelt de pell per lesions 781.426
442 Altres intervencions per lesions
amb complicacions 810.268
444 Lesió traumàtica en majors de 17 anys
amb complicacions 389.299
446 Lesió traumàtica en menors de 18 anys 197.749
449 Intoxicacions en majors de 17 anys
amb complicacions 332.004
451 Enverinament/efecte tòxic de fàrmacs
en menors de 18 anys 146.087
452 Complicacions del tractament
amb complicacions 333.863
454 Altres lesions/enverinament/efectes tòxics
amb complicacions 472.425
456 Cremat amb trasllat a altres centres aguts 516.025
460 Cremades no extenses sense intervenció 383.813
462 Rehabilitació 365.264
463 Signes i símptomes amb complicacions 357.016
464 Signes i símptomes sense complicacions 243.458
473 Leucèmia aguda sense intervenció major,
en majors de 17 anys 923.893
490 HIV amb una altra condició relacionada 368.317
B. Els processos no inclosos en l'apartat anterior es liquidaran en funció de les tarifes per activitat que es detallen a continuació.
1. Atenció especialitzada:
1.1.Hospitalització:
Els processos d'hospitalització no inclosos en l'apartat A es liquidaran en funció del que estableix aquest apartat, en aquest epígraf s'inclouran el nombre d'estades detallades, els procediments diagnòstics i terapèutics de l'epígraf 2, altres conceptes liquidables de l'epígraf 5 i els fàrmacs de l'epígraf 6.
Aquestes tarifes es refereixen al cost per estada en la unitat de què es tracte. A aquest efecte, quan es produïsca un ingrés hospitalari, l'estada es valorarà per dia de permanència, s'entén per això la pernocta del pacient en el centre i la disponibilitat efectiva d'almenys una de les menjades principals. En el cas d'hospital de dia i hospitalització a domicili, l'estada es valorarà per dia d'assistència, amb independència del nombre de visites que es realitzen en el dia. Quant a la intervenció amb cirurgia sense ingrés, l'estada es refereix al cost de la intervenció.
Es considera estada per intervenció quirúrgica aquells ingressos que comporten una intervenció quirúrgica, i es liquidarà multiplicant el seu import pel nombre de dies que el pacient estiga ingressat fins a l'alta.
Cod. Activitat Pessetes
01-01-01 Sense intervenció quirúrgica 26.441
01-01-02 Per intervenció quirúrgica 55.457
01-01-03 En Pediatria-Neonatologia 49.625
01-01-04 Per cirurgia pediàtrica 70.084
01-01-05 En aïllament 64.114
01-01-06 En UCI – UVI – Reanimació o cremats 142.432
01-01-07 En hospital de mitja i llarga estada 21.097
01-01-08 En hospital de dia d'Oncologia
(inclosa la pediàtrica) i Hematologia 32.108
01-01-09 En hospital de dia d'Hemodiàlisi 29.704
01-01-10 En altres hospitals de dia 12.921
01-01-11 Hospitalització a domicili 10.700
01-01-12 Intervenció amb cirurgia sense ingrés 110.000
1.2. Atenció ambulatòria.
El seguiment posthospitalari que no implique estada hospitalària es liquidarà de forma individualitzada segons les tarifes següents, a les quals caldrà afegir, si és el cas, les tarifes reservades per als procediments diagnòstics i terapèutics de l'epígraf 2, aquells altres conceptes liquidables de l'epígraf 5 i els fàrmacs de l'epígraf 6.
La urgència hospitalària inclourà totes les prestacions que es realitzen fins a l'alta en urgències. Aquesta tarifa s'aplicarà amb independència que es produïsca l'ingrés hospitalari o no del pacient.
01-02-01 Urgència hospitalària 15.250
01-02-02 Primera consulta 8.600
01-02-03 Primera consulta de pediatria i neonatologia 16.500
01-02-04 Consulta successiva o cura ambulatòria 4.500
01-02-05 Consulta successiva de pediatria i neonatologia 6.545
01-02-06 Intervenció quirúrgica menor 15.907
2. Procediments diagnòstics i terapèutics.
2.1. Radiodiagnòstic.
02-01-01 Rx convencional 2.013
02-01-02 Tomografia 3.838
02-01-03 Ortopantomografia 1.919
02-01-04 Rx contrastada 9.282
02-01-05 Sialografia 8.061
02-01-06 Colangiografia, inclosa CPRE 6.200
02-01-07 Urografia intravenosa 18.232
02-01-08 Pielografia, inclosa la pielografia
per nefrostomia 4.845
02-01-09 Histerosalpingografia 16.121
02-01-10 Mamografia 3.838
02-01-11 Galactografia 8.061
02-01-12 Ecografia 5.050
02-01-13 Doppler 10.863
02-01-14 TAC simple 15.500
02-01-15 TAC doble 23.000
02-01-16 Ressonància magnètica simple 26.500
02-01-17 Ressonància magnètica doble, mama,
cardíac o vascular 43.500
02-01-18 Ressonància magnètica triple o funcional
o espectroscòpia 48.000
02-01-19 Angioressonància cardíaca 119.000
02-01-20 Localització per a PAAF, biòpsia o
col·locació d'arpó en mama 24.244
02-01-21 Biòpsia percutània o endocavitària 35.697
02-01-22 Biòpsia transjugular 210.918
02-01-23 Ablació tumoral percutània 34.353
02-01-24 Drenatge percutani 121.292
02-01-25 Drenatge biliar 204.585
02-01-26 Colecistostòmia 129.737
02-01-27 Dilatació d'estenosi biliar benigna 295.554
02-01-28 Eliminació de càlculs biliars 454.271
02-01-29 Pielografia percutània 37.808
02-01-30 Nefrotomia percutània 136.646
02-01-31 Dilatació d'estenosi genitourinària 301.120
02-01-32 Eliminació de càlculs urinaris 454.271
02-01-33 Esclerosi de quist renal 131.656
02-01-34 Sondatge digestiu 41.838
02-01-35 Extracció de cos estrany esofàgic 11.899
02-01-36 Gastrostomia percutània 155.454
02-01-37 Dilatació faringoesofagogàstrica 363.685
02-01-38 Dilatació intestinal i colònica 363.685
02-01-39 Endopròtesi digestiva (esofàgica,
gastrointestinal, colònica,...),
sense incloure la pròtesi 250.070
02-01-40 Endopròtesi traqueobronquial,
sense incloure la pròtesi 96.727
02-01-41 Arteriografia 57.253
02-01-42 Arteriografia selectiva no cerebral 91.161
02-01-43 Arteriografia cerebral o raquimedul·lar 86.665
02-01-44 Flebografies 29.869
02-01-45 Embolització venosa 272.524
02-01-46 Embolització arterial i per
a quimioteràpia en tumors 613.179
02-01-47 Embolització tumoral cerebral 181.363
02-01-48 Embolització de malformacions
arteriovenoses cerebrals 465.210
02-01-49 Embolització d'aneurismes 1.430.367
02-01-50 Tractament de fístules d'hemodiàlisi 545.048
02-01-51 Endopròtesi arterial, sense incloure la pròtesi 227.039
02-01-52 Endopròtesi venosa, sense incloure la pròtesi 227.039
02-01-53 Endopròtesi en neuroradiologia,
sense incloure la pròtesi 249.494
02-01-54 Filtre de cava, sense incloure la pròtesi 68.323
02-01-55 Fibrinòlisi local arterial/venosa 679.039
02-01-56 Hipertensió portal: Estudi hemodinàmic 101.141
02-01-57 Tractament de varices en hipertensió portal 351.978
02-01-58 Shunt porto-sistèmic (TIPS),
sense incloure la pròtesi 899.329
02-01-59 Cateter o reservori per a accés vascular 113.424
02-01-60 Angioplàstia 155.680
02-01-61 Angioplàstia en neurorradiologia 317.625
2.2. Diagnòstic per imatge de medicina nuclear.
02-02-01 Gammagrafia òssia de cos sencer
(GOCE) o altres gammagrafies 16.957
02-02-02 Gammagrafia de cos sencer amb MIBG 125.056
02-02-03 Gammagrafia òssia amb leucòcits
HMPAO-TC, Talio o Galio 77.648
02-02-04 Estudi gammagràfic de reflux
gastroesofàgic i esòfag de Barret 11.171
02-02-05 Estudi isotòpic del buidament gàstric 14.982
02-02-06 Gammagrafia hepaticoesplènica 13.964
02-02-07 Gammagrafia hepatobiliar amb HIDA 35.135
02-02-08 Altres gammagrafies d'aparell digestiu 12.398
02-02-09 Gammagrafia tiroïdal 6.901
02-02-10 Gammagrafia paratiroïdal 25.912
02-02-11 Gammagrafia corticosuprarrenal 61.172
02-02-12 Gammagrafia medul·loadrenal 89.791
02-02-13 Gammagrafia de receptors
de somatostatina 149.000
02-02-14 Gammagrafia d'extensió tumoral
amb 131-I 35.420
02-02-15 SPECT cerebral 46.036
02-02-16 Cisternografia isotòpica 73.934
02-02-17 Estudi gammagràfic de fístules i
derivacions de LCR 74.374
02-02-18 Gammagrafia pulmonar 17.792
02-02-19 Gammagrafia pulmonar amb Galio 42.334
02-02-20 Estudi gammagràfic de funció ventricular 14.825
02-02-21 Ventriculografia isotòpica 17.724
02-02-22 Spect de perfusió miocàrdica 48.929
02-02-23 Gammagrafia renal 11.277
02-02-24 Linfogammagrafia 13.110
2.3. Cardiologia.
02-03-01 Electrocardiograma (EGC) 654
02-03-02 Tècnica de Holter de ritme cardíac 3.545
02-03-03 Telemetria 1.989
02-03-04 Tècnica de Holter de pressió arterial 3.062
02-03-05 Ergometria 6.660
02-03-06 Ecocardiografia Doppler color
sense/amb contrast 10.717
02-03-07 Punció pericàrdica diagnòstica i/o terapèutica 37.289
02-03-08 Ecocardiografia d'esforç 17.377
02-03-09 Ecocardiografia intraoperatòria 14.063
02-03-10 Estudi electrofisiològic 410.576
02-03-11 Cardioversió elèctrica programada 15.090
02-03-12 Estimulació elèctrica transvenosa 71.295
02-03-13 Implantació de marcapassos definitiu 31.884
02-03-14 Cateterisme 41.977
02-03-15 Cardioangiografia 70.820
02-03-16 Coronariografia 99.663
02-03-17 Biòpsia miocàrdica per cateterisme 106.977
02-03-18 Angioplàstia coronària
transluminal percutània 408.571
02-03-19 Angioplàstia coronària transluminal
percutània per a implantació de STENT,
sense incloure la pròtesi 412.745
02-03-20 Valvuloplàstia mitral amb baló 670.082
02-03-21 Valvuloplàstia pulmonar amb baló 277.059
02-03-22 Ecocardiografia intracoronària 246.268
2.4. Neurofisiologia.
02-04-01 Electroencefalografia (EEG) 6.319
02-04-02 Polisomnografia 86.432
02-04-03 Oximetria 21.608
02-04-04 Potencials evocats 6.667
02-04-05 Electromiografia (EMG) 8.265
2.5. Bioquímica.
02-05-01 Perfil analític de bioquímica 3.560
2.6. Hematologia i banc de sang hospitalari.
02-06-01 Perfil hematològic 1.121
02-06-02 Perfil de coagulació 2.496
02-06-03 Consulta de Sintron 5.643
02-06-04 Perfil analític de banc de sang hospitalari 3.116
02-06-05 Administració de transfusions
o hemoderivats 1.627
02-06-06 Afèresi de precursors hematopoètics
amb selecció 589.143
02-06-07 Medul·la òssia, aspirat 2.182
02-06-08 Medul·la òssia, biòpsia 5.832
02-06-09 Mielograma, citologia medul·lar 1.942
02-06-10 Citologia d'impremta ganglionar i/o
melsa i líquids orgànics 1.135
02-06-11 Citometria de flux 8.352
02-06-12 Estudi de síndrome linfoproliferatiu
crònic (SLPC) 20.696
02-06-13 Estudi de leucèmia aguda 38.584
02-06-14 Proves de citogenètica 18.780
2.7. Microbiologia.
02-07-01 Examen directe amb/sense tenyiment o IFD 1.473
02-07-02 Microscopia electrònica per a líquids i
virus intestinals 4.204
02-07-03 Cultiu de mostra, amb excepció dels
especificats a continuació 755
02-07-04 Cultiu de micobacteris 3.130
02-07-05 Cultiu de fongs 1.048
02-07-06 Cultiu de Mycoplasma/Ureaplasma 1.249
02-07-07 Cultiu de Chlamydia 3.941
02-07-08 Identificació i antibiograma de bacteris 1.794
02-07-09 Identificació i/o antibiograma de micobacteris 4.797
02-07-10 Identificació de fongs i/o antifungigrama 1.454
02-07-11 Cultiu i identificació de virus 4.577
02-07-12 Paràsits en matèries fecals 915
02-07-13 Paràsits en sang i altres mostres 2.485
02-07-14 Test de Graham 326
02-07-15 Estudi parasitològic macroscòpic
(artròpedes, cucs) 672
02-07-16 Detecció d'anticossos per inmuno-blot 7.815
02-07-17 Detecció d'Ac o Ag per IFI 3.346
02-07-18 Detecció d'Ac o Ag per Elisa,
aglutinació amb làtex, aglutinació
passiva o hemaglutinació 973
02-07-19 Proves de biologia molecular de microbiologia 8.593
02-07-20 Determinació de càrrega viral 11.540
02-07-21 Genotip de virus 21.854
2.8. Farmacocinètica.
02-08-01 Informe farmacocinètic 3.362
2.9. Laboratori de medicina nuclear.
02-09-01 Prova de laboratori de medicina nuclear 2.338
02-09-02 Schilling, Test de 20.227
02-09-03 Volum globular 9.711
02-09-04 Volum plasmàtic 8.305
02-09-05 Cinètica eritrocitària 20.948
2.10. Anatomia patològica.
02-10-01 Citologia exfoliativa ginecològica 1.063
02-10-02 Altres citologies 2.586
02-10-03 Biòpsies 5.596
02-10-04 Autòpsia 65.228
02-10-05 Tècniques histoquímiques convencionals 2.095
02-10-06 Tècniques histoenzimològiques 3.147
02-10-07 Tècniques d'immunofluorescència 4.016
02-10-08 Tècniques immunohistoquímiques 3.364
02-10-09 Microscòpia electrònica de transmissió
i d'escaneig 24.903
02-10-10 ISH (hibridació in situ) 21.843
02-10-11 FISH (hibridació in situ amb sonda
marcada amb fluorescència) 26.178
02-10-12 PCR 16.638
02-10-13 Citometria estàtica (morfometria) 11.134
02-10-14 Citogenètica en tumors sòlids 36.122
2.11. Altres proves diagnòstiques i terapèutiques.
02-11-01 Endoscòpia/Broncoscòpia 13.800
02-11-02 Proves de al·lèrgia 13.700
02-11-03 Làser Candela (angiomes plans) 32.000
02-11-04 Altres proves 5.000
2.12. Rehabilitació.
02-12-01 Infiltració amb toxina botulínica 95.012
02-12-02 Infiltració amb àcid hialurònic 25.782
02-12-03 Altres infiltracions 4.251
02-12-04 Tècniques manuals:
manipulacions, estiraments,... 3.779
02-12-05 Electrodiagnòstic 25.075
02-12-06 Valoració funcional computeritzada 8.101
2.13. Fisioteràpia, logopèdia i teràpia ocupacional.
02-13-01 Sessió estàndard de fisioteràpia,
excepte les especificades a continuació 2.750
02-13-02 Sessió d'estimulació precoç 1.513
02-13-03 Sessió de fisioteràpia cardiovascular 4.539
02-13-04 Sessió de logoteràpia 2.269
02-13-05 Sessió de psicoteràpia 3.026
02-13-06 Sessió de teràpia ocupacional 1.765
2.14. Radioteràpia
02-14-01 Planificació de radioteràpia de contacte
o superficial o d'ortovoltatge 11.223
02-14-02 Primera planificació de nivell I 20.504
02-14-03 Planificació successiva de nivell I 16.404
02-14-04 Primera planificació de nivell II 45.814
02-14-05 Planificació successiva de nivell II 36.651
02-14-06 Primera planificació de nivell III 66.272
02-14-07 Planificació successiva de nivell III 53.017
02-14-08 Primera planificació de nivell IV
sense modulació d'intensitat 88.529
02-14-09 Planificació successiva de nivell IV
sense modulació d'intensitat 70.823
02-14-10 Primera planificació de nivell IV
amb modulació d'intensitat 118.080
02-14-11 Planificació successiva de nivell IV
amb modulació d'intensitat 94.464
02-14-12 Planificació irradiació corporal total 168.919
02-14-13 Planificació irradiació superficial total 80.265
02-14-14 Sessió de radioteràpia de contacte
o superficial o d'ortovoltatge 1.612
02-14-15 Sessió d'unitat de cobalt 60 4.477
02-14-16 Sessió d'accelerador lineal monoenergètic 5.259
02-14-17 Sessió de accelerador lineal multienergètic 6.042
02-14-18 Sessió d'irradiació corporal total 28.424
02-14-19 Sessió d'irradiació superficial total 33.402
02-14-20 Tractament de radiocirurgia 116.969
02-14-21 Aplicació de braquiteràpia endocavitària
ginecològica senzilla 77.275
02-14-22 Aplicació de braquiteràpia endocavitària
ginecològica complexa 105.167
02-14-23 Aplicació de braquiteràpia
intersticial senzilla 94.524
02-14-24 Aplicació de braquiteràpia
intersticial complexa 128.927
02-14-25 Aplicació de braquiteràpia
intersticial especial 159.543
02-14-26 Aplicació de braquiteràpia
intersticial intraoperatòria 115.764
2.15. Tractaments de medicina nuclear.
02-15-01 Sinoviortesi isotòpica 65.363
02-15-02 Carcinoma diferenciat de tiroides.
Tractament radioisotòpic 89.710
02-15-03 Hipertiroidisme. Tractament radioisotòpic 33.788
02-15-04 Dolor en metàstasis òssies.
Tractament radioisotòpic 376.324
02-15-05 Neuroblastoma. Tractament radioisotòpic 570.970
2.16. Procediments de reproducció assistida i diagnòstic prenatal. En el cas que el diagnòstic d'esterilitat de la unitat de reproducció humana incloga el diagnòstic bàsic que habitualment es realitza en els serveis de ginecologia hauran de sumar-se les dues quantitats.
02-16-01 Diagnòstic bàsic d'esterilitat
en serveis de ginecologia 140.834
02-16-02 Diagnòstic d'esterilitat en unitat
de reproducció humana 178.768
02-16-03 Inseminació artificial, per cicle 87.782
02-16-04 Fecundació in vitro, per cicle 253.435
02-16-05 Injecció intracitoplasmàtica
d'espermatozoides, per cicle 304.435
02-16-06 Biòpsia testicular per a reproducció
assistida (TESA), per cicle 383.087
02-16-07 Diagnòstic prenatal sense amniocentesi 19.696
02-16-08 Diagnòstic prenatal amb amniocentesi
o biòpsia corial 82.306
2.17. Litotrícia renal extracorpòria.
02-17-01 Litotrícia renal extracorpòria 131.000
3. Atenció Primària. Aquestes tarifes inclouen totes les prestacions, a excepció de les tarifes reservades per als procediments diagnòstics i terapèutics de l'epígraf 2, aquells altres conceptes liquidables detallats en l'epígraf 5 i els fàrmacs de l'epígraf 6.
S'entén per primera consulta la de reconeixement, diagnòstic i determinació del tractament que ha de seguir el pacient i per consultes successives les derivades del seguiment de l'evolució de la malaltia.
Les activitats de rehabilitació, fisioteràpia i salut mental que es realitzen en centres d'atenció primària es liquidaran segons les tarifes d'atenció especialitzada.
03-00-01 Primera consulta mèdica en el centre 6.673
03-00-02 Primera consulta mèdica a domicili 9.140
03-00-03 Consulta successiva mèdica en el centre 3.337
03-00-04 Consulta successiva mèdica a domicili 4.570
03-00-05 Urgència en el centre 10.500
03-00-06 Urgència en domicili 14.500
03-00-07 Intervenció quirúrgica menor 15.907
03-00-08 Cures i altres atencions d'infermeria 2.300
03-00-09 Atencions d'infermeria a domicili 2.920
03-00-10 Consulta de matrona 2.800
03-00-11 Preparació al part (sessió) 1.625
03-00-12 Consulta d'unitats de suport,
planificació familiar, odontologia preventiva,
estimulació precoç del xiquet, etc. 5.000
03-00-13 Determinació d'alcoholèmia 2.300
4. Trasplantaments. Aquestes tarifes inclouen el procés d'hospitalització en què es realitza el trasplantament i les consultes posthospitalàries del primer any. El segon any i següents de tractament es liquidaran segons les tarifes dels epígrafs 1(atenció especialitzada), 2 (procediments diagnòstics i terapèutics), 3 (atenció primària), 5 (altres conceptes liquidables) i 6 (fàrmacs).
04-00-01 Trasplantament cardíac 10.054.911
04-00-02 Trasplantament hepàtic 7.791.036
04-00-03 Trasplantament pulmonar 15.597.874
04-00-04 Trasplantament renal 4.435.711
04-00-05 Trasplantament de medul·la òssia al·logènic
en donant i receptor emparentats 5.211.160
04-00-06 Trasplantament de medul·la òssia al·logènic
en donant i receptor no emparentats 6.882.350
04-00-07 Trasplantament autòleg de medul·la òssia
o progenitors hematopoètics 2.772.548
04-00-08 Trasplantament de còrnia 934.050
5. Altres.
5.1.Transport en ambulàncies:
05-01-01 Servei d'ambulància no assistida
en transport urbà 2.300
05-01-02 Servei d'ambulància no assistida
en transport interurbà, inferior a 30 km 3.500
05-01-03 Servei d'ambulància no assistida
en transport interurbà, superior a 30 km
i inferior a 150 km . 6.000
05-01-04 Servei d'ambulància no assistida
en transport interurbà, superior a 150 km 25.000
05-01-05 Servei d'ambulància assistida
en transport urbà 26.000
05-01-06 Servei d'ambulància assistida
en transport interurbà, inferior a 30 km 28.000
05-01-07 Servei d'ambulància assistida
en transport interurbà, superior a 30 km
i inferior a 150 km . 35.000
05-01-08 Servei d'ambulància assistida
en transport interurbà, superior a 150 km. 65.000
5.2. Pròtesi. El cost facturat pel proveïdor.
05-02-01 Pròtesi Cost proveïdor
5.3. Transfusions, hemoderivats i altres determinacions analítiques no incloses en aquest article i que es realitzen pels centres sanitaris, es liquidaran segons les tarifes ressenyades en l'article 172 d'aquesta llei.
05-03-01 Transfusions, hemoderivats i
altres determinacions analítiques Art. 172
6. Fàrmacs de dispensació hospitàlaria.
6.1. Els que es dispensen en règim ambulatori: Es liquidaran segons el cost mitjà mensual que es detalla a continuació, depenent de la malaltia de la qual es tracte.
06-01-01 VIH 100.000
06-01-02 Fibrosi quística 60.000
06-01-03 Esclerosi múltiple 135.000
06-01-04 Artritis reumatoide 170.000
06-01-05 Hepatitis crònica 150.000
06-01-06 Teràpia amb factors creixement 250.000
06-01-07 Neutropènia secundària no específica 120.000
06-01-08 Insuficiència renal crònica 40.000
06-01-09 Anèmia secundària no específica 160.000
06-01-10 Eritropoetina i altres (hemodiàlisi) 50.000
6.2. Aquells altres fàrmacs de dispensació hospitalària que s'utilitzen en processos no inclosos en l'apartat anterior d'aquest epígraf, així com aquells que es dispensen en l'hospital de dia, es liquidaran d'acord amb el cost del proveïdor.
06-02-01 Altres fàrmacs Cost proveïdor
7. Informes clínics. Es liquidaran d'acord amb les tarifes detallades en aquest apartat, les còpies que es realitzen de la història clínica, completa o parcial, així com els duplicats d'iconografies. Igualment, es liquidarà l'emissió d'informes mèdics sobre l'estat de salut que no siguen exigibles per disposició legal o reglamentària.
07-00-01 Còpies de la història clínica,
completa o parcial, i duplicats
d'iconografies 2.500
07-00-02 Emissió d'informes mèdics 6.673
Dos. En relació amb les prestacions sanitàries a les quals es refereixen els apartats 1, 2, 3 i 4 de l'article 174 d'aquesta llei, s'autoritza la Conselleria de Sanitat per a proposar o acceptar acords o convenis amb les persones o entitats obligades al pagament de la taxa, en aquest cas no resultaran d'aplicació a aquestes prestacions sanitàries les tarifes recollides en el quadre de l'apartat u del present article, i s'aplicaran, en substitució d'aquestes, les que els acords o convenis esmentats assenyalen, sense que, en cap cas, puga superar-se el cost de prestació del servei. Aquests convenis o acords seran, a més, objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana».
Article 10
Es modifica l'apartat 2.1 de l'article 192, de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que queda redactat així:
«2.1. De comptadors de laboratori.
2.1.1. D'electricitat monofàsics (de gas, fins a 6 3/hora,
i d'aigua, fins a 15 mm de calibre):
2.1.1.1. En sèries de més de sis: 200 cadascun
2.1.1.2. Restants casos: 1062 cadascun
2.1.2 D'altres característiques.
2.1.2.1. En sèries de més de sis: 364 cadascun
2.1.2.2. Restants casos: 1202 cadascun».
Article 11
Es modifica l'apartat 3 de l'article 192, de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que queda redactat així:
«3. Instal·lacions sense projecte.
3.1. Per cada instal·lació individual: 4.992
3.2. En el cas d'edificis d'habitatges: 4.992 per cada
instal·lació individual, amb un màxim de 24.960
3.3. Canvis de titularitat: 4.026 cadascun».
Article 12
Es modifica l'article 206 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que quedarà redactat així:
«Article 206. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació pels òrgans competents de la Generalitat, a instància de l'interessat o d'ofici, de serveis administratius relatius als tipus d'expedients següents:
1. D'inscripció d'indústries en el Registre d'Indústries Alimentàries (RIA) regulat en l'apartat f) de l'article 4 del Reial Decret 697/1995, de 28 d'abril, pel qual es regula el Registre d'Establiments Industrials.
1.1. Per instal·lació de noves indústries, ampliació o trasllat de les existents i substitució de maquinària.
1.2. Per canvi de titularitat (venda o arrendament) o de raó social.
2. D'inspecció, comprovació i control del compliment de la legislació vigent en matèria de sanitat alimentària.
3. Inscripció en el Registre d'envasadores i embotelladores de vi i begudes alcohòliques.
3.1. Per nova instal·lació.
3.2. Per canvi de titularitat (venda o arrendament) o de la raó social de les empreses, individuals o societàries.
3.3. De nous productes enològics.
4. Expedició i visat de qualsevol dels llibres de registre exigibles al sector vitivinícola.
5. Inscripció en el Registre d'envasadores d'olis vegetals.
5.1. Per nova instal·lació.
5.2. Per canvi de titularitat (venda o arrendament) o de la raó social de les empreses».
Article 13
Es modifica l'article 208 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que quedarà redactat així:
«Article 208. Tipus de gravamen.
U. A efectes de l'aplicació de les tarifes a què es refereix l'apartat dos d'aquest article, els expedients es classifiquen, atenent el seu volum d'inversió, en els estrats següents:
Inversió (PTA) Estrat
Fins a 20.000.000 A
De 20.000.001 a 100.000.000 B
De 100.000.001 a 500.000.000 C
Més de 500.000.000 D
Dos. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus d'expedient Import unitari (PTA)
1.Expedients d'inscripció d'indústries en el RIA.
1.1. D'instal·lació de noves indústries, ampliació o trasllat de les existents i substitució de maquinària.
1.1.1. Estrat A 11.849
1.1.2. Estrat B 23.697
1.1.3. Estrat C 35.546
1.1.4. Estrat D 47.395
1.2. De canvi de titularitat(venta o arrendament) o de raó social: 5.924, amb independència de l'estrat al qual pertanya l'expedient.
2. D'inspecció, comprovació i control del compliment de la legislació vigent en matèria de sanitat alimentària.
2.1.1. Estrat A 11.849
2.1.2. Estrat B 23.697
2.1.3. Estrat C 35.546
2.1.4. Estrat D 47.395
3. Inscripció en el Registre d'envasadores
i embotelladores de vins i begudes alcohòliques.
3.1. Per nova instal·lació 3.869 cadascuna
3.2. Per canvi de titularitat (venda o arrendament)
o de la raó social de les empreses, individuals
o societàries: 2.015 cadascuna
3.3. De productes enològics 3.870 cadascuna
4. Expedició i visat de qualsevol
dels llibres de registre exigibles
al sector vitivinícola. 3.939
5. Inscripció en el Registre d'envasadores d'olis vegetals.
5.1. Per nova instal·lació 3.869 cadascuna
5.2. Per canvi de titularitat (venda o arrendament)
o de la raó social de les empreses 2.015 cadascuna».
CAPÍTOL II
De modificació de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, del Tram Autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Restants Tributs Cedits
Article 14
Es modifica la lletra b) de l'apartat U de l'article 4, de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, que quedarà redactada així:
«b) Per a contribuents minusvàlids d'edat igual o superior a 65 anys: 25.000 pessetes per cada contribuent, sempre que aquest complisca, simultàniament, els dos requisits següents: 1) Tenir almenys 65 anys en la data de meritació de l'impost; 2) Ser invident, mutilat o invàlid, físic o psíquic, congènit o sobrevingut, en grau igual o superior al 33 per cent. La condició del minusvàlid s'acreditarà per mitjà del certificat corresponent expedit per la Conselleria de Benestar Social o pels òrgans corresponents de l'Estat o d'altres comunitats autònomes.
En qualsevol cas, no procedirà aquesta deducció si com a conseqüència de la situació de discapacitat recollida en l'apartat 2 del paràgraf anterior el contribuent percep algun tipus de prestació que, d'acord amb el que disposa la normativa reguladora sobre la Renda de les Persones Físiques, s'hi trobe exempta.»
Article 15
S'afegeixen dos nous apartats, 4t i 5é, en l'article 10 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, del següent tenor literal:
«4t) En els casos de transmissions d'una empresa individual o d'un negoci professional s'aplicarà a la base imposable una reducció del 95 per cent del valor de l'empresa o del negoci, sempre que es mantinga per l'adquirent en activitat durant un període de 10 anys a partir de la defunció del causant, llevat que aquest morira al seu torn dins d'aquest període, sempre que hi concórreguen els requisits següents:
a) Que l'activitat s'exercisca pel causant de forma habitual, personal i directa.
b) Que aquesta activitat constituïsca la major font de renda del causant, entenent per tal la que proporcione un import superior dels rendiments de les activitats econòmiques o del treball personal.
5é) En els casos de transmissions de participacions en entitats a favor del cònjuge, descendents o adoptats del causant s'aplicarà una reducció del 95 per cent del valor de les participacions, sempre que aquestes es mantinguen per l'adquirent durant un període de 10 anys a partir de la defunció del causant, llevat que aquell morira al seu torn dins d'aquest període, sempre que hi concórreguen els requisits següents:
Que l'entitat no tinga per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari. A aquests efectes s'entendrà que una entitat té aquesta finalitat quan més de la meitat del seu actiu siguen béns immobles que no es troben afectes a la realització d'activitats de caràcter empresarial o siguen valors.
Que la participació del transmitent en el capital de l'entitat siga almenys del 5 per cent de forma individual, o del 20 per cent de forma conjunta amb els seus ascendents, descendents, cònjuge o col·laterals fins al segon grau, ja tinga el parentiu el seu origen en la consanguinitat, en l'afinitat o en l'adopció.
Que el transmitent exercisca efectivament funcions de direcció en l'entitat i que la retribució que perceba per això supose la major font de renda, entenent per tal la que proporcione un import superior dels rendiments de les activitats econòmiques o del treball personal.»
Article 16
Es modifica l'article 13 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits:
«Article 13. Transmissions Patrimonials Oneroses
U. D'acord amb el que disposa l'article 13.4 de la Llei 14/1996, de 30 de desembre, de cessió de tributs de l'Estat a les comunitats autònomes, el tipus de gravamen aplicable a les transmissions d'immobles, així com a la constitució o cessió de drets reals que recaiguen sobre aquests, llevat dels drets reals de garantia, serà, excepte que siga aplicable el tipus previst en l'apartat següent, del 7 per 100.
Dos. El tipus de gravamen aplicable a les transmissions d'habitatges de protecció oficial de règim especial, així com a la constitució o cessió de drets reals que recaiguen sobre aquests, llevat dels drets reals de garantia, serà del 4 per 100, sempre que aquests constituïsquen o vagen a constituir l'habitatge habitual de l'adquirent o cessionari. A aquests efectes, s'atindrà al concepte d'habitatge habitual contingut en la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
Tres. El tipus de gravamen aplicable a les adquisicions d'habitatges que vagen a constituir l'habitatge habitual d'una família nombrosa serà del 4 per 100, sempre que es complisquen els requisits següents:
a) Que l'adquisició tinga lloc dins del termini dels dos anys següents a la data en què la família del subjecte passiu haja assolit la consideració legal de nombrosa o, si ja ho era amb anterioritat, en el termini dels dos anys següents al naixement o adopció de cada fill.
b)Que dins del mateix termini a què es refereix el paràgraf anterior es procedisca a la venda de l'anterior habitatge habitual. Aquest requisit no serà d'aplicació quan l'habitatge adquirit siga el primer habitatge habitual.
c) Que la superfície útil de l'habitatge adquirit siga superior a més d'un 10 per 100 a la superfície útil de l'habitatge anterior. Aquest requisit no serà d'aplicació quan l'habitatge adquirit siga el primer habitatge habitual.
d)Que el resultat d'addicionar a les bases imposables de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques els mínims personals i familiars del subjecte passiu, el seu cònjuge, els descendents i els ascendents d'algun dels anteriors que convisquen amb ells, així com de les altres persones que vagen a habitar en l'habitatge, corresponents al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut a la data de la meritació, no excedisquen de 5 milions de pessetes.
Als efectes de l'aplicació d'aquest tipus de gravamen s'atindrà al concepte d'habitatge habitual contingut en la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
Quatre. El tipus de gravamen aplicable a les concessions administratives serà el que es recull en el segon paràgraf de l'apartat 1 de l'article 13 del Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre.»
CAPÍTOL III
De la modificació de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana
Article 17
Es modifica l'article 21 de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, que queda redactat així:
«1. Estaran obligats al pagament del Cànon de Sanejament, en qualitat de contribuents, les persones físiques o jurídiques, així com les entitats que, encara que manquen de personalitat jurídica, constituïsquen una unitat econòmica o un patrimoni separat, quan realitzen qualsevol consum d'aigua a què es refereix l'article anterior.
2. En els casos de consums d'aigua procedent de xarxes de proveïment, les persones o entitats subministradores d'aigua estaran obligades al pagament, en qualitat de substituts del contribuent, de les quotes del Cànon de Sanejament de la Generalitat Valenciana que no hagen inclòs en els rebuts o factures que emeten a càrrec dels abonats del subministrament.
3. Les reclamacions sobre aplicació i efectivitat de les tarifes del cànon de sanejament tindran caràcter economicoadministratiu.»
Article 18
Es modifica l'article 24 de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, que queda redactat així:
«Per a la determinació del consum d'aigua en el cas de subministraments propis, els contribuents estan obligats a instal·lar i mantenir al seu càrrec, comptadors o altres mecanismes de mesura directa del volum real d'aigua efectivament consumit. Aquests comptadors o mecanismes de mesura del consum hauran de complir, en les seues característiques i condicions d'instal·lació i funcionament, les especificacions tècniques establides reglamentàriament.
Quan els subministraments propis o els procedents de persones o entitats subministradores no estiguen mesurats de forma directa pels mecanismes als quals fa referència el paràgraf anterior, el consum estimat s'avaluarà de la manera següent, sense perjudici de les facultats de comprovació de l'administració:
a) Quan es tracte de consums domèstics, a raó de 200 litres per habitant de l'habitatge i dia. En cas de desconéixer-se el nombre de «domiciliats» o «ocupants» de l'habitatge, s'estimarà que hi ha tres habitants per habitatge.
b) Quan es tracte de consums industrials, el menor dels volums següents: l'obtingut a través de la fórmula o fórmules determinades reglamentàriament; o el que figure en l'autorització o concessió administrativa de l'explotació del subministrament.
No obstant això, quan el volum consumit per a usos industrials no es puga determinar d'acord amb el que estableix el paràgraf anterior, es prendrà com a tal el declarat pel contribuent en la forma establida reglamentàriament».
Article 19
S'afegeix una nova disposició addicional segona, en la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
«Els subjectes passius que disposen de subministraments propis d'aigua tenen un termini de sis mesos comptadors des de l'entrada en vigor d'aquesta llei per a la instal·lació de comptadors homologats del consum d'aigua. Durant aquest període, i mentre no es produïsca la instal·lació de comptador, la base imposable del Cànon de Sanejament es determinarà pel procediment vigent amb anterioritat a aquella entrada en vigor».
CAPÍTOL IV
De la modificació de la Llei 1/1999, de 31 de març, de Tarifes Portuàries de la Generalitat Valenciana
Article 20
Es modifica l'article 34 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que quedarà redactat així:
«Article 34. Tarifes especials
L'administració de ports podrà concertar amb el concessionari el pagament del tram A) de la tarifa, i aquest adquirirà la condició de substitut del contribuent. La base del concert, xifrada en metres quadrats d'ocupació continuada, serà establida, per a cada concessió i temporada, per l'administració de ports, d'acord amb les dades estadístiques de tràfic de la concessió disponibles; periòdicament s'efectuarà una liquidació global per l'import que corresponga a l'ocupació, composició i port de la flota que s'haja concertat. L'import del concert no podrà ser inferior al 70 per cent del que correspondria per l'aplicació de la tarifa a la superfície d'ocupació estimada.
La tarifa G-5 aplicable a les zones esportives en concessió en ports que hagen sigut construïts íntegrament pel concessionari actual d'aquestes zones esportives, serà, en el tram A, per utilització de les aigües del port, d'1 pesseta per metre quadrat o fracció i per dia natural o fracció».
Article 21
Es modifica l'article 37 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que quedarà redactat així:
«Article 37. Meritació i pagament
U. Aquesta tarifa es meritarà quan tinga lloc l'entrada en les aigües del port, en el moment de la utilització de les obres i instal·lacions portuàries, o quan es produïsca la posada a disposició de l'atracament per part de l'administració.
Dos. Les quantitats degudes seran exigibles:
a) Per a embarcacions de pas en el port, les quantitats degudes seran exigibles per anticipat i pels dies d'estada que s'autoritzen. Si aquest termini ha de ser superat, el subjecte passiu haurà de formular nova petició i pagar de nou per anticipat l'import corresponent al termini prorrogat.
b) Per a embarcacions amb base en el port, per semestres naturals anticipats. En el cas que el subjecte passiu accepte domiciliar el pagament en entitat de crèdit, es podrà concedir una bonificació del 20 per cent en les successives liquidacions que s'efectuen. Aquesta bonificació serà incompatible amb la tarifa especial prevista en l'article 34 de la present llei.
La devolució per l'entitat bancària corresponent del rebut domiciliat suposarà la pèrdua del dret de bonificació del 20 per cent d'aquesta i les liquidacions següents; es procedirà a anul·lar la liquidació tornada i se'n practicarà una altra nova sense el descompte, que es notificarà en el domicili de l'interessat o en el lloc que aquest haja designat, si és el cas, a efectes de notificacions, perquè procedisca al pagament en qualsevol de les entitats col·laboradores.
La pèrdua del dret a la bonificació a què es refereix el paràgraf anterior es mantindrà per a successives liquidacions, mentre l'interessat no torne a sol·licitar per escrit una nova domiciliació, que tindrà efectes per a la liquidació del semestre següent al de la recepció en l'administració d'aquesta sol·licitud.
Tres. A efectes del punt Dos anterior:
Són embarcacions de base aquelles que tenen autoritzada l'estada en el port durant un o més semestres naturals. S'entendrà que tenen autoritza la seua estada com a embarcació de base aquelles que en aquest concepte hagen sigut donades d'alta per l'administració portuària.
Són embarcacions de pas (transeünts) aquelles que, no sent de base, tenen autoritzada la seua estada per un període limitat. Les embarcacions de pas tindran autoritzada l'estada sempre que figuren en les relacions que ha de formular el concessionari i aquestes hagen sigut lliurades a l'administració».
Article 22
Es modifica l'article 46 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que queda redactat així:
«Article 46. Fet imposable
U. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització d'aigua, energia elèctrica o altres subministraments, així com de les instal·lacions per a la seua prestació, sense perjudici del recàrrec de la tarifa G-5 per a embarcacions esportives i d'esbargiment per disponibilitat de serveis.
Dos. Aquesta taxa s'aplicarà exclusivament als subministraments realitzats dins de la zona de servei dels ports».
Article 23
Es modifica l'article 48 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que queda redactat així:
«Article 48. Bases i tipus de gravamen
U. La base per a l'aplicació de la tarifa serà el nombre d'unitats subministrades.
Dos. La quantia d'aquesta taxa serà l'import resultant de multiplicar per 1,5 el preu facturat al port pel subministrador de què es tracte.
Tres. Per a potències elèctriques instal·lades superiors a 100 Kw o quan el subministrament tinga un caràcter regular i continu per a instal·lacions de titulars de concessions o autoritzacions dins de la zona portuària de servei, la tarifa es fixarà en 1,2 T PTA/Kwh, sent T el valor del Kwh o del metre cúbic d'aigua aplicat en la facturació que formule el subministrador al port.
Quatre. Per als casos dels subministraments d'aigua i energia elèctrica a embarcacions esportives i d'esbargiment, la quantia de la taxa serà de 35 PTA/Kwh i 1 PTA/litre d'aigua.
Cinc. En cap cas l'import de la taxa serà superior al cost total que el servei suposa per l'administració».
Article 24
Es modifica l'article 49 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que queda redactat així:
«Article 49. Meritació
Aquesta taxa es meritarà en el moment en què s'efectue el subministrament corresponent o el lliurament dels mitjans necessaris per a l'activació dels sistemes automàtics de subministrament.»
CAPÍTOL V
De la modificació del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu
de 26 de juny de 1991
Article 25
S'afegeix un nou apartat 3, a l'article 5, del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, amb el text següent:
«3. Tindran la consideració de fundacions públiques de la Generalitat Valenciana, als efectes d'aquesta llei, les fundacions en la dotació de les quals participen majoritàriament, directament o indirectament, la Generalitat Valenciana, les seues entitats autònomes, o altres entitats que conformen el seu sector públic. La seua creació requerirà en tot cas autorització prèvia del Govern Valencià.»
Article 26
Es modifica l'apartat 4, de l'article 13 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, en els termes següents:
«4. Els tribunals, els jutges i les autoritats administratives no podran despatxar ordres d'execució ni dictar provisions d'embargament contra drets, fons, valors i béns en general de la Hisenda de la Generalitat Valenciana, ni exigir fiances, garanties, dipòsits i caucions, excepte quan es tracte de patrimonials no afectats a un ús o servei públic».
Article 27
Es modifica el punt 1, de l'article 64 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, que queda redactat així:
«1. El control de caràcter financer en les entitats autònomes de naturalesa mercantil, industrial, financer o anàleg, en les empreses públiques i en les fundacions públiques de la Generalitat Valenciana, s'efectuarà mitjançant procediment d'auditories, en substitució de la intervenció prèvia de les operacions corresponents i tindran com a objecte comprovar el funcionament economicofinancer de les entitats autònomes, o empreses públiques o fundacions públiques de què es tracte.»
Article 28
Es modifica l'article 65 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, que queda redactat així:
«La Generalitat Valenciana, les entitats autònomes, les empreses públiques i les fundacions públiques de la Generalitat Valenciana, se subjecten al règim de comptabilitat pública en els termes previstos per aquesta llei.»
Article 29
Es modifica l'apartat c) de l'article 67 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, que queda redactat així:
«c) Reflectir les variacions, la composició i la situació del patrimoni de la Generalitat Valenciana, de les entitats autònomes, de les empreses públiques, de les fundacions públiques de la Generalitat Valenciana i de les empreses vinculades a aquesta.»
Article 30
Es modifica l'apartat d) de l'article 68 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, que queda redactat així:
«d) Inspeccionar la comptabilitat de les entitats autònomes, fundacions públiques de la Generalitat Valenciana i empreses públiques i dirigir les auditories de les empreses vinculades a la Generalitat, que s'hauran de realitzar anualment.»
Article 31
Es modifiquen els apartats d) i f) de l'article 69 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, que queden redactats així:
«d) Centralitzar la informació derivada de la comptabilitat de les corporacions, fundacions públiques de la Generalitat Valenciana, organismes i entitats que integren el sector públic de la Generalitat Valenciana.
f) Vigilar i impulsar l'activitat de les oficines d'intervenció i comptabilitat existents en totes les conselleries, entitats autònomes, fundacions públiques i empreses públiques de la Generalitat Valenciana.»
Article 32
Es modifica l'article 70 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, que queda redactat així:
«Els comptes i la documentació que s'haja de rendir a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes es formalitzaran i tancaran per períodes mensuals, excepte els corresponents a les entitats autònomes, empreses públiques, fundacions públiques de la Generalitat Valenciana i empreses vinculades a aquesta, que es realitzaran anualment, dins dels sis mesos següents al tancament de l'exercici.»
Article 33
Es modifica el punt 1 de l'article 73 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, que queda redactat així:
«1. El Compte General de la Generalitat Valenciana inclourà totes les operacions pressupostàries, patrimonials i de tresoreria realitzades durant l'exercici per la Generalitat Valenciana, les entitats autònomes, fundacions públiques de la Generalitat Valenciana i empreses públiques, i es realitzarà amb els documents següents:
a)Compte de l'administració de la Generalitat Valenciana.
b) Els comptes rendits per les entitats autònomes de caràcter administratiu.
c) Els comptes rendits per les entitats autònomes de caràcter mercantil, industrial, financer i anàleg.
d)Els comptes rendits per les empreses públiques i altres ens.
e)Els comptes rendits per les fundacions públiques de la Generalitat Valenciana.»
Article 34
Es modifica l'article 75 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, que queda redactat així:
«Els comptes a què fan referència els apartats a), b) c), d) i e) de l'article 73 els elaborarà la Intervenció General, que disposarà per a això dels comptes de cadascuna de les entitats autònomes i empreses públiques i dels altres documents que s'hagen de presentar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes.»
CAPÍTOL VI
De la modificació de la Llei 3/1986, de 24 d'octubre, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana
Article 35
Es modifica l'article 21, apartat 4t i s'afegeix l'apartat 5è, de la Llei 3/1986, de 24 d'octubre de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, que queda redactat així:
«4t. Els béns i drets adquirits pels altres títols reconeguts per l'ordenament jurídic s'entendran de domini públic, sense perjudici de la possibilitat de la posterior afectació a l'ús general o al servei públic. Quan l'adquisició del bé s'efectue amb la finalitat de satisfer un servei públic, o ser destinat a l'ús públic, l'afectació s'entendrà implícita en l'adquisició».
5é. La Generalitat adquirirà la propietat dels béns demanials que els ens territorials cedesquen a través dels instruments permesos per l'ordenament jurídic per la prestació de serveis públics de la seua competència, sense necessitat d'alterar la qualificació jurídica originària, mantenint la titularitat sobre aquestos mentre continuen afectats a la prestació del servei públic.
Article 36
Es modifica l'article 22, apartat 1r de la Llei 3/1986, de 24 d'octubre de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, que queda redactat així:
«Article 22. 1r. La competència per a l'acceptació d'herències, llegats i donacions a favor de la Generalitat Valenciana correspon al conseller competent en matèria d'hisenda, encara que el testador o donant haja assenyalat com a beneficiari un altre òrgan de la Generalitat Valenciana. El valor de les càrregues i gravàmens que pesen sobre el bé no podrà ultrapassar el seu valor intrínsec, determinat segons taxació pericial. L'acceptació de les herències s'entendrà sempre feta a benefici d'inventari».
CAPÍTOL VII
De la modificació de la Llei 7/1997, de Foment i Coordinació de la Investigació Científica i del Desenvolupament Tecnològic de la Comunitat Valenciana
Article 37
Es modifiquen els subapartats b) i c) de l'apartat 1r de l'article 5 de la Llei 7/1997, de Foment i Coordinació de la Investigació Científica i del Desenvolupament Tecnològic de la Comunitat Valenciana, que queden redactats de la manera següent:
«b) Programes sectorials d'investigació científica i desenvolupament tecnològic, que seran proposats per la Presidència de la Generalitat Valenciana i per cada conselleria a la Comissió Gestora Interdepartamental i finançats parcialment a càrrec del Pla Valencià i coordinats per aquest.
c) Els programes propis de la Presidència de la Generalitat Valenciana, de les conselleries, dels organismes autònoms i organismes públics d'investigació de la Generalitat, que no tinguen finançament a càrrec del PVID i estiguen desplegats per aquells, seran comunicats a la Comissió Gestora Interdepartamental perquè en prenga coneixement.»
Article 38
Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 b) de l'article 9 de la Llei 7/1997, de Foment i Coordinació de la Investigació Científica i del Desenvolupament Tecnològic de la Comunitat Valenciana, que queden redactats de la manera següent:
«Article 9. La Comissió Gestora Interdepartamental
1. La Comissió Gestora Interdepartamental, òrgan de planificació, coordinació i seguiment del PVID, estarà integrada pel vicepresident segon del Govern Valencià, el sotssecretari de l'Oficina de Ciència i Tecnologia del Govern Valencià que exercirà la Secretaria del PVID, per representants de totes les conselleries i la presidirà el president de la Generalitat. El nomenament dels membres d'aquesta Comissió serà efectuat pel Govern Valencià.
2. Així mateix, el Govern Valencià nomenarà, entre els membres de la Comissió Gestora Interdepartamental, una Comissió permanent, les funcions de la qual seran establides per la Comissió Gestora Interdepartamental i disposarà de l'estructura orgànica, personal i mitjans necessaris, que constituiran la Secretaria del PVID i estaran adscrits a la Presidència de la Generalitat.
3 b) Coordinar totes aquelles activitats de R+D que la Presidència de la Generalitat, les conselleries, organismes autònoms i organismes públics d'investigació de la Generalitat efectuen.»
Article 39
Es modifica l'apartat 2 de l'article 10 de la Llei 7/1997, de Foment i Coordinació de la Investigació Científica i del Desenvolupament Tecnològic de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«2. La Secretaria del Pla Valencià quedarà adscrita orgànicament a la Presidència de la Generalitat.»
Article 40
Es modifica l'apartat 3 de l'article 12 de la Llei 7/1997, de Foment i Coordinació de la Investigació Científica i del Desenvolupament Tecnològic de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«3. Els organismes públics d'investigació es crearan per llei, que determinarà els seus objectius, recursos, règims de personal, règim patrimonial i qualsevol altre que per la seua naturalesa exigisca una norma amb rang de llei. Aquests organismes podran ser adscrits per la seua norma de creació a la Presidència de la Generalitat o a qualsevol conselleria o organisme.»
Article 41
Es modifica l'apartat 4 de l'article 15 de la Llei 7/1997, de Foment i Coordinació de la Investigació Científica i del Desenvolupament Tecnològic de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«4. Aquest organisme estarà adscrit a la Presidència de la Generalitat.»
Article 42
Es modifica la disposició transitòria primera de la Llei 7/1997, de Foment i Coordinació de la Investigació Científica i del Desenvolupament Tecnològic de la Comunitat Valenciana, que queda redactada de la manera següent:
«Als efectes de l'elaboració del Primer Pla Valencià d'Investigació Científica i Desenvolupament Tecnològic, d'acord amb el que disposa la present llei, la Comissió Gestora Interdepartamental estarà presidida pel president de la Generalitat i integrada pel vicepresident segon del Govern Valencià i el sotssecretari de l'Oficina de Ciència i Tecnologia, i per un representant de cadascuna de les conselleries.»
CAPÍTOL VII
De la revisió dels cànons per concessió en ports i instal·lacions portuàries dependents de lageneralitat valenciana
Article 43. De la revisió dels cànons per concessió en ports i instal·lacions portuàries dependents de la Generalitat Valenciana
«La revisió dels cànons de les concessions vigents es durà a terme de la forma següent:
a) Si el títol de concessió preveu clàusula de revisió i determina els criteris per a això, d'acord amb aquests.
b)Si el títol de concessió no preveu clàusula de revisió o encara que la preveja no determina els criteris o les bases per a dur-la a terme, la revisió del cànon es realitzarà d'acord amb la variació experimentada per l'Índex de Preus al Consum des de l'última actualització.
Una vegada aplicada aquesta revisió, el cànon podrà en qualsevol cas ser revisat cada tres anys, igualment d'acord amb la variació que patisca l'Índex de Preus de Consum.
Qualsevol modificació de les condicions de la concessió, tant objectives com subjectives, implicarà l'adaptació del cànon d'aquesta als criteris fixats en l'article 61 de la Llei 9/1999, de 30 de desembre, de la Generalitat Valenciana.»
CAPÍTOL IX
De la modificació de la Llei 8/1985, de 31 de maig, de Regulació de l'Actuació Financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit
Article 44
Es modifica l'article 2 de la Llei 8/1985, de 31 de maig, de la Regulació de l'actuació financera de les cooperatives amb secció de crèdit
«Article 2
1. Les cooperatives que vulguen constituir una secció de crèdit hauran de sol·licitar autorització prèvia al conseller competent en matèria d'Economia. Les sol·licituds s'hauran de formular davant l'Institut Valencià de Finances i dur adjunta la documentació que reglamentàriament es determine.
2. L'autorització concedida per a la constitució d'una secció de crèdit en una cooperativa podrà ser revocada en els supòsits recollits en l'apartat 1 de l'article 57 bis de la Llei d'Ordenació Bancària de 31 de desembre de 1946, aquesta revocació durà implícita la dissolució i l'obertura del període de liquidació d'aquesta secció. Correspon al conseller competent en matèria d'Economia la facultat de revocar l'autorització administrativa, excepte en el supòsit que es tracte d'una sanció, la competència de la qual es reserva al Govern Valencià.»
CAPÍTOL X
De les noves formes de gestió dels serveis socials
Article 45
S'autoritza el Govern Valencià a constituir fundacions públiques per a la prestació de serveis socials especialitzats en el sectors de persones majors, persones amb discapacitat, menors i joventut. Cada fundació assumirà la titularitat d'un o diversos centres de serveis socials especialitzats, i se'ls adscriuran els recursos personals, patrimonials i pressupostaris necessaris per al desplegament de les seues activitats. Aquestes fundacions, fins que s'aprove la seua normativa específica per la Generalitat Valenciana, es regiran per la Llei 50/1998, de 30 de desembre, així com pel Reial Decret 29/2000, de 14 de gener, sobre noves formes de gestió de centres i serveis sanitaris, en allò que els resulte d'aplicació.
En aquests supòsits es podrà vincular l'assignació o retribució a l'obtenció de determinats resultats, mitjançant la subscripció del contracte de programa corresponent.
CAPÍTOL XI
De la modificació de la Llei 6/1999, de 19 d'abril, de Policies Locals i Coordinació de les Policies Locals
de la Comunitat Valenciana
Article 46
Es modifica la disposició transitòria quarta de la Llei 6/1999, de 19 d'abril, de la Generalitat Valenciana, de Policies Locals i de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana en els termes següents:
«En el termini màxim de sis anys des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, els ajuntaments podran fer ús d'un procés de consolidació d'ocupació temporal, d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, per a la provisió de places de policia local en totes les seues escales i categories, amb caràcter excepcional i per una sola vegada, per a qui tinguen nomenament de policia interí abans de l'entrada en vigor d'aquesta, i se'ls excusarà del requisit d'edat, d'acord amb el que disposa l'article 39 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i d'Ordre Social. Els ajuntaments disposaran del mateix termini per a consolidar l'ocupació temporal d'aquells funcionaris interins que no disposen de la titulació exigida amb la finalitat que puguen obtenir-la a efectes de concórrer a les proves selectives corresponents.
La convocatòria única que es regula en aquesta norma es podrà realitzar en tot moment, sempre dins del termini previst legalment, i es podran establir diferents processos en atenció al fet que es dispose de la tiulació exigida en cada cas. Els aspirants que accedisquen als processos selectius pel procediment establit en aquesta llei, únicament podran fer-ho per una sola vegada en l'ajuntament on presten els seus serveis.»
CAPÍTOL XII
De la modificació de la Llei 8/1997, de 9 de desembre,
d'Horaris Comercials de la Comunitat Valenciana
Article 47
Es modifica l'article 4 de la Llei 8/1997, de 9 de desembre, que queda redactat així:
«Article 4. Horari general
1. L'horari global en què els comerços podran realitzar la seua activitat durant el conjunt de dies laborables de la setmana serà, com a màxim, de 90 hores.
2. Amb caràcter general, els diumenges i festius es consideren inhàbils. No obstant això, d'acord amb l'article 43.2 del Reial Decret-llei 6/2000, de 23 de juny, de Mesures Urgents d'Intensificació de la Competència en Mercats de Béns i Serveis, durant els exercicis 2001, 2002, 2003 i 2004 es podrà realitzar l'activitat comercial un màxim de 9, 10, 11 i 12 diumenges i festius respectivament,
3. L'horari màxim d'obertura per als diumenges i festius que s'habiliten serà de 12 hores.»
Article 48
Es modifica l'article 5 de la Llei 8/1997, de 9 de desembre, que queda redactat així:
«Article 5. Calendari de diumenges i altres dius festius
El calendari de diumenges o festius que s'habiliten per a un període de 12 mesos que podrà no coincidir amb l'any natural, es determinarà mitjançant ordre de la conselleria competent en matèria de Comerç, amb l'informe previ vinculant de l'Observatori del Comerç Valencià.»
Article 49
Es modifica l'apartat 1 de l'article 8 de la Llei 8/1997, de 9 de desembre, que queda redactat així:
«Article 8. Establiments amb llibertat horària
1. Tindran plena llibertat per a determinar els dies i les hores en què romandran oberts al públic en la Comunitat Valenciana, els establiments a què es refereixen els paràgrafs primer i segon del punt 3 de l'article 43 del Reial Decret-llei 6/2000, de 23 de juny, de Mesures Urgents d'Intensificació de la Competència en Mercats de Béns i Serveis.»
Article 50
Es modifica la disposició transitòria primera de la Llei 8/1997, de 9 de desembre, que queda redactat així:
«Primera. Mentre no estiga efectivament constituït l'Observatori del Comerç Valencià, a què fa referència l'article 5, la determinació dels diumenges i festius que s'habiliten s'efectuarà, mitjançant ordre de la conselleria competent en matèria de Comerç, amb consulta prèvia a les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, a les associacions de consumidors i usuaris i a les organitzacions empresarials i sindicals més representatives.»
CAPÍTOL XIII
De la modificació de la Llei 8/1986, de 29 de desembre, d'Ordenació del Comerç i Superfícies Comercials
Article 51
Es modifica l'apartat c) de l'article 41 de la Llei 8/1986, de 29 de desembre, d'Ordenació del Comerç i Superfícies Comercials, que queda redactat així:
«c) L'Observatori del Comerç Valencià.»
Article 52
Es modifica l'article 43 de la Llei 8/1986, de 29 de desembre, d'Ordenació del Comerç i Superfícies Comercials, que queda redactat així:
«U. Es crea l'Observatori del Comerç Valencià com a òrgan col·legiat, consultiu i assessor en matèria de comerç, adscrit a la Conselleria d'Indústria i Comerç. L'Observatori actuarà com a òrgan d'informació, consulta i assessorament en matèria de comerç i de l'activitat comercial.
Dos. L'Observatori del Comerç Valencià tindrà les funcions següents:
a)Informar sobre aspectes concrets del comerç interior de la Comunitat Valenciana i valorar el coneixement existent sobre aquest, per a aixó podrà sol·licitar documentació a altres entitats, així com demanar assistència tècnica especialitzada.
b)Elaborar estudis, informes i dictàmens sobre aquelles qüestions que, amb caràcter facultatiu, se sotmeten a la seua consulta, a sol·licitud del Govern valencià o dels seus membres,
c) Realitzar informes i estudis sobre l'evolució del sector comercial, particularment quant als problemes específics que es detecten, a l'anàlisi dels canvis que es vénen produint i a les perspectives de futur, a fi de seguir el pols d'aquesta evolució i proposar les mesures que s'estimen oportunes.
d)Emetre els informes que s'establisquen per disposició de caràcter general.
e)Formular aquelles propostes que considere adequades per al foment i la millora del sector comercial valencià, en especial les relacionades amb el disseny dels plans d'actuació conduents a la seua reforma i desplegament.
f)Realitzar qualsevol altra activitat de caràcter consultiu, d'impulsió de mesures o d'informe, en les matèries que li atorgue la seua regulació reglamentària.
Tres. L'Observatori estarà presidit pel conseller d'Indústria i Comerç o persona en qui delegue i en formaran part representants:
a) Del Consell de la Generalitat Valenciana
b)De l'administració local
c) Dels comerciants, a través de les seues organitzacions.
d)De les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació a través del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.
e) De les organitzacions empresarials i sindicals més representatives.
f)Dels consumidors i usuaris a través de les associacions de consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.
Quatre. El règim d'organització i funcionament així com la determinació de la seua composició serà establit reglamentàriament.»
CAPÍTOL XIV
Del personal al servei de les institucions sanitàries
Article 53
Les retribucions del personal al servei de les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat s'ajustaran als conceptes i a les quanties que figuren en l'annex d'aquesta llei.
Les retribucions que figuren en l'annex esmentat podran ser modificades pel Govern Valencià, segons les competències que té en matèria retributiva.
Article 54
Els complements específics d'aplicació al personal al servei de les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat són els següents:
Complement específic A: destinat a retribuir un o diversos dels conceptes inclosos en l'apartat b) de l'article 2.3 del RDL 3/87, d'11 de setembre, excepte el de dedicació exclusiva, incompatibilitat i dedicació de vesprades.
Complement específic B: destinat a retribuir els conceptes inclosos en el complement A, més la dedicació exclusiva o incompatibilitat.
Complement específic C: destinat a retribuir els conceptes expressats en el complement A, més la dedicació de vesprades. Aquest complement sols s'aplicarà al personal inclòs en l'àmbit de l'estatut de personal facultatiu.
Article 55
1. El personal mèdic podrà optar pels complements específics previstos en els diferents grups retributius inclosos en l'annex d'aquesta llei per a cada categoria professional, especialitat o activitat. Una vegada assignat el complement específic C, no es podrà optar a la percepció del complement específic B.
2. El personal mèdic que s'incorpore a un lloc de treball mitjançant un concurs de trasllats conservarà el complement específic que tinga assignat en la seua plaça de procedència, sense perjudici de les possibilitats d'opció previstes en les disposicions que regulen aquest procediment.
3. Al personal mèdic que s'incorpore a un lloc de treball mitjançant la superació de les proves selectives corresponents se li assignarà el complement específic C, excepte en el cas que no existisca aquest complement específic per a aquesta categoria professional, especialitat o activitat.
4. El personal mèdic que ocupe un lloc de treball sense tenir-lo en propietat, siga quin siga el seu sistema de provisió, tindrà assignat el complement específic C, excepte en el cas que no existica aquest complement específic per a aquesta categoria professional, especialitat o activitat.
5. Els facultatius de quota i zona i els funcionaris sanitaris locals que s'integren en els equips d'atenció primària podran optar pel complement específic amb què vulguen integrar-se, d'acord en tot cas amb el que disposa el paràgraf primer d'aquest article.
Article 56
Únicament podrà exercir l'opció de règim retributiu i de prestació de serveis prevista en el Decret 11/2000, de 25 de gener, del Govern Valencià, el personal facultatiu especialista de quota que es trobe en actiu i amb la plaça en propietat.
CAPÍTOL XV
De modificació de la Llei 3/1997, de 16 de juny,
de la Generalitat Valenciana, sobre Drogodependències
i Altres Trastorns Addictius
Article 57
Es modifica l'incís «adscrit a la Conselleria de Presidència» del primer paràgraf de l'article 33 de la Llei 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat, sobre Drogodependència i Altres Trastorns Addictius, que queda redactat en els termes següents: «adscrit a la Conselleria de Benestar Social».
Article 58
Es modifica l'incís «adscrit a la Conselleria de Presidència» del primer paràgraf de l'article 34 de la Llei 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat, sobre Drogodependència i Altres Trastorns Addictius, que queda redactat en els termes següents: «adscrit a la Conselleria de Benestar Social».
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Es declara la necessitat d'urgent ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació forçosa com a conseqüència de l'execució de les obres compreses en el II Pla de Carreteres de la Comunitat Valenciana 1995-2002, en el Pla director de Sanejament i Depuració de la Comunitat Valenciana, les obres compreses en els projectes de proveïments supramunicipals en les comarques de la Plana de Castelló, Ribera Alta i Baixa del Xúquer, Camp de Morvedre i la Marina Alta, les compreses en els projectes de canalització dels barrancs de Fraga (Castelló) «Juncaret i Orgegia», «Barranco de las Ovejas», «Col·lector de San Blas i Oscar Esplá», «Col·lector de San Agustín-vía Parque», «Desdoblament del col·lector general», «Conducte d'aigües pluvials de la rambla de Méndez Núñez», «Sobreeixidor del col·lector del Pla-Goteta i canalització del barranc de Bon Hivern», «Evacuació d'aigües de pluges de la platja de San Juan, PAU 1 i el Llano del Espartal», «Canalització de la rambla de Sant Vicent», «Millora del drenatge de l'autovia central i de la Universitat d'Alacant», així com els projectes de reutilització d'aigües residuals de les estacions depuradores de «Torrent, impulsió de zona regable sector XII del canal Xúquer-Túria», «Pinedo, conducció zona regable de la séquia de Favara», «Pinedo, impulsió a francs i marjals», «Monte Orgegia, impulsió per a reutilització», «Quart Benàger, impulsió per a la reutilització», «Carraixet, impulsió a la séquia de Rascanya i Moncada», i les obres compreses en els projectes d'ordenació del front litoral de l'Albufera, sector Arbre de Gos i ordenació del front litoral de l'Albufera, sector Poliesportiu, que ha de realitzar la Generalitat, per entitats habilitades com a beneficiàries d'expropiacions i per les entitats locals.
Segona
En els casos en què no hi haja establit un règim sancionador en la normativa comunitària, serà d'aplicació supletòria a les subvencions concedides per l'organisme pagador de les ajudes corresponents a la Secció Garantia del Fons Europeu d'Orientació i Garantia Agrària (FEOGA), el que preveuen els articles 81, següents i concordants del text refós de la Llei General Pressupostària i altra normativa de desplegament.
Tercera
Les referències contingudes en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, a subjectes passius de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques s'hauran d'entendre fetes als contribuents per aquest impost, d'acord amb la nova regulació dels elements personals de l'impost continguda en la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres normes tributàries.
Quarta
Les referències al Col·legi Oficial de Decoradors i Dissenyadors d'Interior de la Comunitat Valenciana, i al títol de Diplomat en Arts Aplicades i Oficis Artístics en l'especialitat de Decoració, regulat pel Decret 2127/1963, de 24 de juliol, que consten en la Llei 5/2000, de 19 de maig, de creació del Col·legi Oficial de Decoradors i Dissenyadors d'Interior de la Comunitat Valenciana, s'entendran fetes, respectivament, al Col·legi Oficial de Decoradors de la Comunitat Valenciana i al títol de Graduat en Arts Aplicades i Oficis Artístics en l'especialitat de Decoració, regulat pel Decret 2127/1963, de 24 de juliol.
Cinquena
Els fons transferits a ajuntaments en aplicació dels convenis d'interés agrari per al finançament del cost del personal de les extingides Cambres Agràries Locals, derivats del Conveni Marc de 16 de maig de 1989, subscrit per la Generalitat, el Ministeri d, Pesca i Alimentació i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i que al tancament de cada exercici econòmic tinguen en situació de romanents pendents d'aplicació, continuaran mantenint la destinació específica per a la qual foren transferits i s'utilitzaran en l'exercici següent com a situació de tresoreria en l'origen.
Si acaba la vigència del conveni, per baixa definitiva del personal transferit a l'ajuntament corresponent, el sobrant no compromés se reintegrarà a la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que estableix l'article 47 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Sisena
Les referències que en la normativa vigent es fan a la Comissió per a l'Ordenació de l'Activitat Comercial, s'entendran fetes a l'Observatori del Comerç Valencià.
Setena
El termini màxim per a dictar resolució d'autorització per a l'obertura, modificació o ampliació de grans superfícies de venda al detall, regulada en l'article 17 de la Llei 8/1986, de 29 de desembre i en el Decret 256/1994, de 20 de desembre, de desplegament, serà de sis mesos.
Transcorreguts sis mesos des de la presentació de la sol·licitud en forma sense haver recaigut resolució expressa, s'entendrà desestimada amb els efectes previstos en l'article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Vuitena
En el supòsit de les prestacions econòmiques reglades, recollides en l'article 37.2 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el sistema de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana, es podran autoritzar despeses d'abast plurianual per a transferències corrents, amb els efectes previstos en l'article 29 de la Llei d'Hisenda Pública. En tot cas, dins de l'exercici pressupostari no es podrà comprometre per a l'exercici següent, més del 40% sobre l'import global màxim destinat a atendre aquestes prestacions en l'exercici vigent.
Novena
En el termini de tres mesos des de la publicació d'aquesta llei, sempre que amb anterioritat queden legalment dissolts els Consorcis Valencians de Serveis Socials de València (Convaser–València), de Castelló (Convaser–Castelló) i d'Elx (Convaser–Alacant–Elx), el govern valencià, mitjançant decret, procedirà a la constitució d'una entitat de dret públic de les previstes en l'article 5.2, segon paràgraf del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana, com a entitat encarregada de la protecció i la tutela dels discapacitats psíquics i dels afectats per altres discapacitats, així com de la prestació dels serveis socials especialitzats que li encarregue la conselleria competent en matèria d'assistència i serveis socials. Aquesta entitat estarà adscrita a la Conselleria de Benestar Social, tindrà personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seues finalitats, i se li assignaran les funcions i els serveis que actualment tenen encarregats els consorcis, i també els béns gestionats per aquests que els siguen transmesos a l'entitat de dret públic per les entitats públiques integrants dels esmentats consorcis.
L'entitat se subjectarà, quant al funcionament intern i la contractació, al que hi ha disposat en la corresponent legislació administrativa. El personal laboral es regirà per la legislació d'aquest caràcter, sense perjudici de l'aplicació de la legislació de la funció pública de la Generalitat i normes de desenvolupament d'aquesta que expressament esmenten el personal laboral, i quant a la resta d'activitats se subjectarà a l'ordenament jurídic privat. L'estructura mínima estarà constituïda per un president, un òrgan col·legiat de govern i el director gerent.
El personal estarà format pels treballadors, fixos o temporals, que estigueren prestant serveis als consorcis en el moment de constituir-se l'entitat, i també el personal laboral dels esmentats consorcis que es trobara en situació d'excedència en qualsevol de les modalitats, suspensió de contracte o millora d'ocupació i el personal laboral que poguera contractar-se en el futur. No obstant això, si cap dels béns inmobles procedents dels Convaser no és transmès o adscrit a la nova entitat de dret públic prevista en aquesta disposició, l'administració pública que després del procés de liquidació en resulte l'adjudicatària de l'inmoble serà la que se subrogue en els drets i les obligacions que com a empresari tinguera el Consorci pel que fa als treballadors adscrits a aquest inmoble.
Fins la subscripció del conveni col·lectiu corresponent per al personal laboral de l'entitat de dret públic que es cree, serà d'aplicació a aquest personal el II Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral del Convaser–València.
L'entitat de dret públic constituïda, una vegada verificada la dissolució dels Convaser, se'n subrogarà en les relacions jurídiques, administratives, civils, mercantils i laborals.
En el supòsit d'extinció de l'IVADIS, o de conversió de l'institut en qualsevol altra persona jurídica de naturalesa privada o en el capital social del qual existesca participació privada, el personal que hi presta els seus serveis passarà a ostentar la condició de personal laboral al servei de l'administració del govern valencià, amb la mateixa relació jurídica que mantenia amb l'institut, i es respectarà la totalitat dels drets laborals i retributius i també l'antiguitat.
Desena
Les referències que es fan a la investigació científica i al desenvolupament tecnològic en l'article de la Llei 1/1997, de 9 de desembre, de foment i coordinació de la investigació científica i del desenvolupament tecnològic, així com les modificacions efectuades a aquesta en aquesta llei, haurien d'entendre's referides a la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació (I+D+I).
Els plans valencians d'investigació científica i desenvolupament tecnològic (PVID) passen a denominar-se plans valencians d'investigació científica, desenvolupament tecnològic i innovació (PVIDI).
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
El que disposa la disposició addicional setena serà d'aplicació als expedients d'autorització per a l'obertura, modificació o ampliació de grans superfícies de venda al detall que es troben en tràmit de l'entrada en vigor de la present llei.
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
Primera. Derogació normativa.
Queden derogats tots aquells preceptes d'altres normes i disposicions d'igual i inferior rang que s'oposen o contradiguen el que disposa la present llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Desplegament reglamentari
Es faculta el Consell de la Generalitat Valenciana per a dictar totes aquelles disposicions reglamentàries que resulten necessàries per al desplegament i aplicació del que disposa la present llei.
Segona. Entrada en vigor.
La present llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2001.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 29 de desembre de 2000
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

linea
Mapa web