Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET LLEI 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria de gestió econòmicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a recolzar la recuperació de la crisi conseqüència de la Covid-19 [2021/3781]

(DOGV núm. 9062 de 15.04.2021) Ref. Base de dades 004090/2021

DECRET LLEI 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria de gestió econòmicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a recolzar la recuperació de la crisi conseqüència de la Covid-19


[2021/3781]
PREÀMBUL

I

La crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia de SARS-CoV-2 ens ha traslladat a un escenari absolutament diferent d’aquell en el qual han operat, tradicionalment, les administracions publiques.
En primer lloc, la imperiosa necessitat d’afrontar les necessitats de proveïment i equipament sanitari han obligat a fer un considerable esforç financer, logístic i de gestió mantingut en el temps, des de la declaració inicial de l’estat d’alarma fins al moment actual.

En segon lloc, el Consell s’ha implicat des del primer moment en la posada en marxa de mesures per a esmorteir les conseqüències socioeconòmiques de la crisi sanitària, ja que, a diferència de la crisi financera de 2008, el problema no radica ara en un excés de deute, sinó en la feblesa de l’ocupació i de la demanda en un context d’incertesa, així com en la caiguda de l’activitat econòmica davant les restriccions imposades al funcionament de sectors claus de l’economia regional. En concret, poc després de la declaració de l’estat d’alarma, es va aprovar el Decret llei 1/2020, de 27 de març, del Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa per a fer front a l’impacte causat per la Covid-19, al qual van seguir disposicions en l’àmbit de l’educació, la cultura i l’esport; ajudes econòmiques a treballadors i treballadores afectades per ERTOS o amb reducció de la jornada laboral per a atendre la conciliació familiar; mesures extraordinàries de gestió econòmica i financera; mesures en l’àmbit dels serveis socials i de suport al tercer sector d’acció social, així com actuacions específiques d’ajuda i impuls dirigides al sector turístic. Recentment, el Consell ha posat en marxa el «Pla Resistir», actualment en procés de desenvolupament i articulat pel Decret llei 1/2021, de 22 de gener, que inclou ajudes «parèntesis» en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia; i el Decret llei 2/2021, de 29 de gener, del Consell, de mesures extraordinàries dirigides a treballadors i treballadores, empreses i treballadors i treballadores autònoms, per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia per la Covid-19.

En aquest context, la reconstrucció de l’economia valenciana ha d’aspirar no sols a recuperar el nivell de benestar previ a la crisi provocada per la pandèmia, sinó a corregir febleses que ja eren presents abans i que expliquen per què la distància que ens separa de la renda per habitant de la mitjana nacional ha augmentat en les dues últimes dècades, fins a superar els dotze punts percentuals, com recull l’informe Un full de ruta de la reconstrucció de l’economia, publicat per l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE). Només així serà possible plantejar un model de creixement sostingut i sostenible, que garantisca la reducció de les bretxes geogràfiques, intergeneracionals i de gènere que caracteritzen al nostre mercat laboral, aguditzades, a més, en temps de pandèmia. A més, tot això ho hem d’aconseguir sense renunciar a la necessària transparència i rendició de comptes a la ciutadania.

Per a dur a terme aquest comès resulta imprescindible l’esforç coordinat de tots els actors polítics i socials, tal com va recollir el dictamen de la Comissió Especial d’estudi per a la Reconstrucció Social Econòmica i Sanitària, aprovat per les Corts Valencianes el 6 d’agost de 2020, i conforme es va plasmar en l’acord Alcem-Nos, consensuat i signat amb els representants empresarials i sindicals, les diputacions provincials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), entre altres.

Un altre dels actors essencials per a la reconstrucció i la recuperació ha de ser, sense dubte, l’Administració Pública. Són els poders públics els que, a través dels recursos organitzatius i de la regulació, fixen les normes que regulen la interacció entre els agents econòmics i proveeixen de béns públics per a corregir les fallades del mercat i promoure la cohesió social. La necessitat i urgència en l’hora d’abordar aquestes qüestions són evidents si, tal com apunten estudis recents sobre la matèria, el creixement econòmic i la inversió es troben fortament condicionats pel context institucional i regulador.
Amb aquest objectiu, el Govern d’Espanya va aprovar el Reial Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que té per objectiu facilitar la programació, pressupost, gestió i execució de les actuacions finançables amb fons europeus, especialment els provinents dels fons NextGenerationUE, l’Instrument Europeu de Recuperació fruit de l’històric acord que va adoptar el Consell Europeu al juliol de 2020 per a impulsar la inversió pública i privada i ajudar els estats membres a superar la greu crisi econòmica i social derivada de la Covid-19.


II

En la mateixa línia, amb la finalitat de facilitar els processos de presa de decisió i de gestió de fons públics per a reparar els danys de la crisi ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2, i promoure un procés de transformació estructural mitjançant l’impuls de la inversió pública i privada i el suport al teixit productiu, el present decret llei aborda en els capítols II a V una revisió de la regulació continguda en normes autonòmiques de caràcter horitzontal, com són la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions; i el Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de mesures urgents de règim econòmic financer del sector públic empresarial i fundacional. A més, es modifica també la regulació continguda en el Decret 167/2015, de 2 d’octubre, del Consell, pel qual es regula la composició, competències i funcionament de la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics; i el Decret 176/2014, de 10 d’octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, sense alterar no obstant el rang normatiu d’aquestes disposicions.
Es tracta, en definitiva, d’una primera regulació d’urgència, sense perjudici de la necessària reflexió posterior que permeta identificar altres necessitats de modificació, tant en el model organitzatiu, el règim de funcionament o de la gestió de personal, com en els procediments administratius relacionats amb la inversió i l’absorció dels fons europeus.

III

Un segon bloc de mesures contingudes en aquest decret llei, recollides en el capítol VI, tenen per objecte agilitzar la tramitació de totes les inversions i actuacions a càrrec de la Generalitat que s’emmarquen en el Pla de Recuperació i Resiliència de Govern d’Espanya, l’aprovació del qual per la Comissió Europea permetrà accedir al finançament extraordinari articulat a través de l’instrument acordat pel Consell Europeu i regulat pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument europeu de Recuperació per a donar suport a la recuperació després de la crisi de la Covid-19.

El desenvolupament d’aquest instrument europeu permetrà a Espanya obtenir fins a 140.000 milions d’euros de finançament extraordinari, dels quals prop de 72.000 milions seran subvencions a fons perdut, canalitzades a través del Instrument temporal NextGenerationEU, fonamentalment a través del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència. L’esmentat Reglament (UE) 2020/2094 estableix un termini molt breu per a dur a terme les actuacions, de tal manera que els compromisos de despesa que donen lloc a les ajudes s’hauran de contraure, en un 60 % del seu import total, abans del 31 de desembre de 2022, i la resta a més tardar el 31 de desembre de 2023.
Això exigeix adoptar tots els mecanismes que puguen contribuir a alleugerir i accelerar la tramitació dels procediments de competència de la Generalitat, amb la finalitat de multiplicar la capacitat de gestió de l’administració autonòmica, promoure amb la màxima rapidesa els projectes d’inversió que permetran atreure a la Comunitat Valenciana la major proporció possible dels fons i, amb això, impulsar la recuperació urgent de la nostra economia, la creació d’ocupació, i la modernització, competitivitat i sostenibilitat del sistema productiu valencià.
Amb aquest fi, en el capìtol VI s’introdueixen un conjunt de mesures especials de caràcter extraordinari i de vigència restringida a la tramitació i gestió dels projectes i actuacions incloses en el Pla de recuperació, transformació i resiliència de l’Estat i que es finançaran per l’Instrument Europeu de Recuperació i Resiliencia.
Aquestes mesures s’estructuren en nou seccions. En la primera es concreta el seu àmbit d’aplicació i es disposa la tramitació urgent i preferent dels expedients. En la segona s’estableix un règim de gestió econòmica financera especial per als fons vinculats al Mecanisme de Recuperació i Resiliència i al fons React-EU, complementat amb les mesures que, específicament per a la gestió del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, es contemplen en la secció tercera. Les seccions quarta, quinta i sisena contenen normes destinades a facilitar la tramitació i gestió d’ajudes i convenis, i la creació de consorcis. I finalment, la setena estableix diverses mesures de gestió dels recursos humans de l’Administració de la Generalitat per a impulsar els projectes i actuacions relacionades amb l’execució de l’instrument de recuperació de la Unió Europea.
La secció huitena s’inclouen una sèrie de mesures per tal de fer efectiu l’impuls de la responsabilitat social. Així, per una banda, en els procediments de contractació s’hauran d’incorporar criteris de responsabilitat social, ambientals, de digitalització i d’innovació i coneixement, així com clàusules i mesures d’integritat per a la prevenció de conflictes d’interessos, amb la inclusió de declaracions a l’efecte per als responsables del contracte i els licitadors. Igualment s’hauran de preveure clàusules i mecanismes per a facilitar la concurrència i l’accés a les petites i mitjanes empreses i a les entitats d’economia social.
Finalment, a la novena, s’inclouen mecanismes de coordinació i seguiment per l’adequada implementació i seguiment dels fons, així com mesures per a facilitar el seguiment i la transparència, que faran possible la rendició de comptes. Tota la informació es publicarà en el portal de Transparència, GVA Oberta, de la Generalitat, amb uns formats que faciliten la seua consulta.
Aquestes regulacions es complementen amb les mesures previstes en les disposicions addicionals, entre les quals cal destacar l’aplicació a les actuacions de lluita contra la pandèmia de Covid-19 i de gestió del fons NextGenerationEU durant l’exercici 2021, de les mesures extraordinàries de caràcter econòmic pressupostari que ja arreplegava el Decret llei 4/2020, de 17 d’abril, de mesures extraordinàries per fer front a la crisi produïda per la Covid-19. Així mateix, s’estableixen altres disposicions addicionals dirigides a assegurar la deguda coordinació en la possible participació dels òrgans i entitats de l’Administració de la Generalitat en els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) regulats pel Reial Decret llei 36/2020, de 30 de desembre.
Per últim, les disposicions finals introdueixen modificacions puntuals en la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021; en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la Covid-19; la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera de la Generalitat, de caràcter tècnic; la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana; i el Decret llei 11/2020, de 24 de juliol, del Consell, de règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció davant la Covid-19. La disposició final sisena es refereix al rang de les disposicions reglamentàries que es modifiquen, les quals podran ser modificades o derogades mitjançant decret del Consell; i al fi, la disposició final setena habilita a la conselleria competent en matèria d’hisenda a adoptar les mesures que puga requerir el compliment de los obligacions d’informació i control que es deriven del Reial Decret llei 36/2020.

IV

L’excepcional gravetat i profunditat de la crisi que està travessant la Comunitat Valenciana, com la resta de comunitats autònomes i com tots els països del nostre entorn, exigeix que es remoga amb la major urgència possible qualssevol obstacle que puga entorpir la posada en marxa i el desenvolupament de les mesures de recuperació, i especialment dels projectes d’inversió pública i les mesures de foment a la inversió privada que puguen mobilitzar l’economia i l’ocupació, i entre elles, de manera molt destacada, les inversions que es puguen beneficiar del finançament extraordinari previst en l’instrument de recuperació de la Unió Europea.
La necessitat de concentrar aquest esforç financer en un període reduït de temps, que s’inicia ja en aquest exercici, fa imprescindible adoptar de manera immediata les normes que es contemplen en aquest decret llei, amb la finalitat que els òrgans de l’administració autonòmica responsables de mobilitzar les inversions disposen a temps d’instruments adequats per a la posada en marxa dels projectes i per a captar, en competència amb altres territoris, el major volum possible de recursos. En molts casos tals instruments estan regulats per normes amb rang de llei, per la qual cosa les seues modificacions o excepcions s’han d’adoptar així mateix mitjançant normes del mateix rang.
La urgència que es deriva, d’una banda, de la greu situació econòmica i social ocasionada per la pandèmia i, d’altra banda, de la peremptorietat dels terminis establits en la normativa europea per a l’execució dels fons inclosos en l’Instrument de Recuperació de la Unió Europea, determinen la impossibilitat d’adoptar les mesures previstes en aquest decret llei a través del procediment legislatiu ordinari, ja que els tràmits administratius i parlamentaris exigits per la normativa aplicable, inclús mitjançant el procediment d’urgència, no permetrien que els mecanismes de gestió estigueren disponibles en el termini requerit per a poder aprofitar plenament l’escàs temps dins del qual l’administració ha d’afrontar un esforç de gestió absolutament exorbitant.

Per tot això, concorren en aquest cas les circumstàncies d’extraordinària i urgent necessitat que, d’acord amb l’article 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, faculten el Consell a adoptar disposicions legislatives provisionals per mitjà de decrets llei, sotmesos en tot cas a debat i votació en les Corts Valencianes.
D’acord amb el que es disposa en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquest decret llei s’ajusta als principis de bona regulació. D’aquesta manera, es compleix amb el principi de necessitat que ha quedat plenament justificat. Igualment, es dona compliment als principis de seguretat jurídica, proporcionalitat i eficàcia, destacant-se que les mesures que incorpora són congruents amb l’ordenament jurídic i incorporen la millor alternativa possible donada la situació d’excepcionalitat en contenir la regulació necessària i imprescindible per a la consecució dels objectius prèviament esmentats.
Quant al principi de transparència, vista la urgència per a l’aprovació d’aquesta norma, s’exceptuen els tràmits de consulta pública i d’audiència i informació públiques, de conformitat amb l’article 133.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
En conseqüència, d’acord amb l’article 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, i l’article 58 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió d’1 d’abril de 2021,


DECRETE

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquest decret llei és l’adopció de mesures urgents d’agilització en matèria de gestió econòmica-administrativa de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.
Així mateix, també són objecte d’aquest decret llei mesures per a impulsar l’execució de les actuacions finançades per l’Instrument Europeu de Recuperació de la Unió Europea, amb la finalitat de donar suport a la recuperació econòmica desprès de la crisi sanitària, econòmica i social causada per la pandèmia de la Covid-19.


CAPÍTOL II
Modificacions de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

Article 2. Modificació de l’article 26 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions
1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 26 de la Llei 1/2015, que queda redactat com segueix:
«1. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, amb caràcter previ a l’aprovació de disposicions legals i reglamentàries la conselleria amb competències en matèria d’hisenda haurà d’emetre un informe, de caràcter preceptiu i vinculant, respecte a la seua adequació a les disponibilitats pressupostàries i als límits dels escenaris pressupostaris pluriennals.
L’esmentat informe haurà de demanar-se, en els mateixos termes:
a) En la tramitació dels projectes de convenis, propostes d’acord del Consell, o de plans o programes quan la seua vigència s’estenga a un termini superior a un exercici, excepte quan es tracte de projectes de convenis mitjançant els quals s’instrumenten subvencions de caràcter nominatiu previstes en la Llei de Pressupostos.
b) Per a l’aprovació de tots aquells acords, convenis, pactes o instruments semblants adoptats en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, que suposen modificació de les condicions retributives del seu personal o dels que es deriven, directament o indirectament, increments de despesa pública en matèria de costos de personal».
2. Es modifica l’apartat 4 de l’article 26 de la Llei 1/2015, que queda redactat com segueix:
«4. Amb independència de l’assenyalat en els apartats anteriors, en tot cas, sempre que s’eleve al Consell, com a òrgan col·legiat que ostenta la potestat executiva i reglamentària i dirigeix l’Administració de la Generalitat o com a Junta General d’una societat mercantil de la Generalitat, una proposta d’acord, per a la seua aprovació o autorització, del contingut o l’abast de la qual es desprenguen obligacions econòmiques de caràcter pluriennal, per a qualsevol dels subjectes que integren el sector públic de la Generalitat, la mateixa se subjectarà, amb caràcter previ, a informe preceptiu de la Intervenció General de la Generalitat, i de l’Advocacia de la Generalitat quan així ho exigisca la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d’Assistència Jurídica a la Generalitat.»

3. Es modifica l’apartat 5 de l’article 26 de la Llei 1/2015, que queda redactat com segueix:
«5. En tot cas, el termini per a l’emissió dels informes a què es refereix aquest article serà de 10 dies, transcorregut el qual s’entendrà emès en forma positiva.

Article 3. Modificació de l’article 41 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions
Es modifica l’article 41 de la Llei 1/2015 que queda redactat com segueix:
«Article 41. Despeses de tramitació anticipada.
1. La tramitació d’expedients de despeses podrà iniciar-se en l’exercici immediat anterior sempre que es complisca alguna de les següents circumstàncies:
a) Que existisca previsió reiterada en exercicis anteriors, associada al programa pressupostari, de crèdit adequat i suficient per a la cobertura pressupostària de la despesa de què es tracte en els Pressupostos de la Generalitat.
b) Que existisca crèdit adequat i suficient en el projecte de llei de Pressupostos en cas que haja sigut presentat per a la seua aprovació per les Corts corresponent a l’exercici següent.
2. En l’àmbit de la contractació administrativa s’estarà al que dispose la normativa reguladora d’aquesta matèria.
3. La tramitació anticipada podrà arribar, com a màxim, al moment immediat anterior a l’adquisició del compromís de despesa.
4. En l’expedient de despesa s’haurà d’incloure una clàusula suspensiva indicant que la seua resolució queda condicionada a l’efectiva existència de crèdit adequat i suficient una vegada s’aprove el pressupost de la Generalitat corresponent a l’exercici en el qual s’haja de realitzar la despesa.
5. En tot cas en la tramitació anticipada d’expedients s’haurà de complir el que s’estableix en l’article 40 d’aquesta llei.
6. La conselleria competent en matèria d’hisenda determinarà els requisits concrets als quals ha d’ajustar-se la tramitació dels expedients a què es refereix aquest article.»

Article 4. Modificació de l’article 160 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions
1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 160 de la Llei 1/2015 que queda redactat com segueix:
«1. El Consell serà l’òrgan competent per a:
a) L’aprovació de les bases reguladores i, en el seu cas, la concessió d’aquelles subvencions en què s’acrediten raons d’interés públic, social, econòmic o humanitari, o unes altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública.
b) L’autorització del corresponent conveni, quan les subvencions de concessió directa s’instrumenten mitjançant aquesta formula jurídica, quan la seua quantia siga superior a cent cinquanta mil euros o quan es tracte de convenis amb l’Estat, altres comunitats autònomes i institucions públiques, de conformitat amb allò previst a l’article 17.f de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.
c) L’autorització prèvia per a la concessió de les subvencions de concurrència competitiva de quantia superior a sis milions d’euros. Aquesta autorització no implicarà l’aprovació de la despesa que, en tot cas, correspondrà a l’òrgan competent per a la concessió.»
2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 160 de la Llei 1/2015 que queda redactat com segueix:
«2. Les persones titulars de les conselleries, tant en l’àmbit dels seus departaments com en el dels organismes públics vinculats o dependents, són els òrgans competents per a:
a) Aprovar el pla estratègic de subvencions de la conselleria, que comprendrà tant les pròpies del departament com les dels organismes públics vinculats o dependents.
b) Aprovar mitjançant una ordre les oportunes bases reguladores de la concessió de les subvencions, que no tindran la consideració de disposicions de caràcter general.
c) Acordar i imposar les sancions que corresponga en matèria de subvencions, excepte el que disposa l’apartat 3 següent.»

Article 5. Modificació de l’article 164 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions
1. Es modifica l’apartat e de l’article 164 de la Llei 1/2015 que queda redactat com segueix:
«e) Una vegada efectuada la comprovació anterior, es procedirà a la convocatòria de la subvenció mitjançant una resolució. En el cas excepcional que, per l’especificitat de les ajudes a atorgar, s’aproven conjuntament les bases i la convocatòria, es requerirà un informe previ justificatiu de la concurrència de les esmentades circumstàncies especials emès pel centre directiu proponent, que s’haurà d’incorporar a l’expedient.»
2. Es modifica l’apartat h de l’article 164 de la Llei 1/2015 que queda redactat com segueix:
«h) En les subvencions que financen obres que exigisquen projecte tècnic, aquest haurà de sotmetre’s a informe de l’oficina de supervisió de projectes o de tècnics de l’Administració designats per aquesta, amb caràcter previ a la data de justificació de la primera anualitat d’ajuda. No obstant això, quan es tracte de projectes inclosos en l’article 2 del Reial decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori, les bases reguladores de la subvenció podran requerir la presentació de visat col·legial en lloc de l’informe de l’oficina de supervisió.»

Article 6. Modificació de l’article 165 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions
1. Es modifica el subapartat i de l’apartat 2 de l’article 165 de la Llei 1/2015 que queda redactat com segueix:
«i) Termini i forma de justificació per part de la persona beneficiària o, en el seu cas, de l’entitat col·laboradora, del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts. De conformitat amb allò previst en la normativa bàsica en matèria de procediment administratiu, les bases reguladores podran contemplar una pròrroga dels terminis de realització i justificació, quan el projecte o activitat subvencionada no puga realitzar-se o justificar-se en el termini previst, per causes degudament justificades previstes.»

2. S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 165 de la Llei 1/2015 amb el següent contingut:
«3. Les bases reguladores d’ajudes per raó d’un estat, situació o fet imprevisible en el qual es troben o suporten les persones o entitats sol·licitants poden establir que per a la seua concessió només siga necessària una declaració responsable del compliment dels requisits indicats.

Aquesta concessió es pot realitzar sense perjudici de les verificacions i controls que s’efectuen amb posterioritat en el pagament.
Una vegada realitzat el pagament, l’òrgan gestor comprovarà els requisits establerts per a l’obtenció de les ajudes mitjançant un pla d’actuacions de verificació aprovat per l’òrgan titular del departament o entitat, com a màxim, durant l’exercici pressupostari posterior. Les persones beneficiàries hauran d’aportar la informació i documentació que les siga requerida a aquest efecte.»

Article 7. Modificació de l’article 168 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions
1. Es modifica el subapartat A) de l’apartat 1 de l’article 168 de la Llei 1/2015 que queda redactat com segueix:
«A) Les previstes nominativament en la llei de pressupostos de la Generalitat, entenent-se com a tals aquelles l’objecte de les quals, dotació pressupostària i destinatari figuren inequívocament en els seus annexos.
D’acord amb allò que disposa l’article 40.7 d’aquesta llei, les subvencions de caràcter nominatiu no podran tenir abast pluriennal, excepte aquelles subvencions de capital el beneficiari de les quals siga una altra administració pública de caràcter territorial. Així mateix, les subvencions nominatives no podran crear-se ni modificar-se una vegada aprovada la llei de pressupostos de l’exercici corresponent.
La concessió de les subvencions previstes nominativament en la llei de pressupostos de la Generalitat es formalitzarà mitjançant resolució de la persona titular del departament gestor del crèdit pressupostari al qual s’imputa l’ajuda o mitjançant conveni.
La resolució de concessió o el conveni tindrà el caràcter de bases reguladores de la subvenció, i haurà de contindre, com a mínim, els següents extrems:
a) Objecte de la subvenció i persones beneficiàries, d’acord amb l’assignació pressupostària.
b) Crèdit pressupostari al qual s’imputa la despesa i quantia de la subvenció, individualitzada, en el seu cas, per a cada persona beneficiària, si foren vàries.
c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
d) Terminis i mètodes de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte, així com el règim de garanties que, en el seu cas, hauran d’aportar les persones beneficiàries, en el marc i amb les condicions previstes en aquesta llei.
e) Termini i forma de justificació per part de la persona beneficiària del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts.
f) Els condicionants requerits per la normativa de la Generalitat relatius a la notificació, autorització i comunicació d’ajudes públiques a la Comissió Europea.»

Article 8. Modificació de l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 171 de la Llei 1/2015 que queda redactat com segueix:
«2. Sense perjudici del que es preveu en l’apartat anterior, podran realitzar-se abonaments a compte o pagaments anticipats, en els termes i condicions previstos en aquest article, si es preveu tal possibilitat en les bases reguladores o, per als supòsits de concessió directa sense convocatòria, en els convenis o actes de concessió.
Aquests abonaments a compte podran suposar la realització de pagaments fraccionats que respondran al ritme d’execució de les accions subvencionades, abonant-se per quantia equivalent a la justificació presentada, i sempre que la naturalesa i característiques de les accions permeta aquest fraccionament a l’efecte del seu pagament. En tot cas, haurà d’existir una coherència entre els abonaments i el ritme d’execució de les accions subvencionades.
Els pagaments anticipats suposaran lliuraments de fons amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per a poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció. Quan les bases reguladores contemplen la possibilitat de realitzar pagaments anticipats, podran establir un règim de garanties dels fons entregats. En tot cas, les bases reguladores hauran d’establir un règim de garanties quan l’import de la subvenció a rebre per la persona o entitat beneficiària siga superior a un milió d’euros.»
2. Es modifica el subapartat b de l’apartat 3 de l’article 171 de la Llei 1/2015 que queda redactat com segueix:
«b) Quan es tracte de transferències de capital a les administracions públiques territorials i institucionals de la Comunitat Valenciana, a las bases reguladores es podrà preveure una bestreta de fins un 30 % de l’import de la subvenció concedida.»
3. Es modifica el subapartat d de l’apartat 5 de l’article 171 de la Llei 1/2015 que queda redactat com segueix:
«d) Les persones físiques que no actuen com a empresaris o professionals, sempre que l’import de les subvencions no siga superior a 6.000 euros.»


CAPÍTOL III
Modificació del Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de mesures urgents de règim econòmic financer del sector públic empresarial i fundacional.

Article 9. Modificació de l’article 12 del Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de mesures urgents de règim econòmic financer del sector públic empresarial i fundacional
Es modifica l’apartat 1 de l’article 12 del Decret llei 1/2011 que queda redactat com segueix:
«1. A més del que puga estar previst en la normativa sectorial que afecta cada tipus d’ens, per a la celebració de contractes, de qualsevol naturalesa jurídica, el valor estimat dels quals siga igual o superior a 12 milions d’euros, calculat conforme al que es disposa en l’article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, les entitats del sector públic que tinguen la condició de poder adjudicador de conformitat amb allò previst en l’apartat 3, de l’article 3 de l’esmentada llei necessitaran l’autorització del Consell. Aquest import podrà ser modificat en les successives Lleis de Pressupostos de la Generalitat. Amb caràcter previ a la seua remissió al Consell, aquests contractes hauran de ser examinats per la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics, tret que es financien amb fons europeus de qualsevol naturalesa.»


CAPÍTOL IV
Modificació del Decret 167/2015, de 2 d’octubre, del Consell, pel qual es regula la composició, competències i funcionament de la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics.

Article 10. Modificació de l’article 4 del Decret 167/2015, de 2 d’octubre, del Consell, pel qual es regula la composició, competències i funcionament de la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmic
Es modifica l’article 4 del Decret 167/2015 que queda redactat com segueix:
«Article 4. Funcions.
Correspon a la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics l’exercici de les següents funcions:
1. Examinar les qüestions de caràcter econòmic i financer que tinguen relació amb diverses conselleries, o aquelles que, afectant només una conselleria i per la seua especial incidència pressupostària i econòmica, facen necessari un pronunciament de la comissió.
2. Examinar l’avantprojecte de Pressupostos de la Generalitat, així com les línies bàsiques per a la seua elaboració.
3. Examinar les memòries econòmiques que acompanyen a avantprojectes de llei i projectes de disposicions reglamentàries que hagen de ser elevats al Consell, d’acord amb els articles 42 i 43 de la Llei del Consell, quan així ho determine la Presidència de la comissió per la seua transcendència en matèria de despesa.
4. Resoldre, per delegació del Consell, els assumptes merament administratius de la seua competència que es considere oportú.
5. Examinar prèviament a la seua elevació per a l’autorització del Consell els contractes que celebren els ens del sector públic instrumental de la Generalitat que requerisquen pel seu import, de conformitat amb la legislació aplicable, aquesta autorització.
6. Qualssevol altres funcions relacionades amb l’àmbit de la seua competència que li siguen atribuïdes per la normativa vigent o per la que en el futur es dicte, així com les que li encomane el Consell, per mandat específic o disposició de caràcter general.»


CAPÍTOL V
Modificació del Decret 176/2014, de 10 d’octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre

Article 11. Modificació de l’article 12 del Decret 176/2014, de 10 d’octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre
Es modifica l’apartat 6 de l’article 12 del Decret 176/2014 que queda redactat com segueix:
«6. L’autorització del Consell per a subscriure convenis serà preceptiva en els següents casos:
a) convenis signats amb l’Administració General de l’Estat, amb altres comunitats autònomes, o amb institucions públiques i altres ens que exercisquen potestats públiques; i
b) convenis celebrats amb persones físiques o jurídiques privades dels quals, directament o indirectament, es deriven obligacions econòmiques per a l’Administració de la Generalitat o per a qualsevol dels ens instrumentals del seu sector públic. Excepte aquells convenis que instrumenten subvencions de concessió directa quan la seua quantia siga inferior a 150.000,00 €.
En el text del conveni haurà de fer-se constar la data en la qual s’acorde la seua autorització pel Consell. Així mateix, en tots els supòsits, la persona titular de la Sotssecretaria haurà d’emetre el corresponent informe previ.
El Registre de Convenis elevarà anualment un informe al Consell sobre els convenis celebrats en l’exercici que no siguen objecte d’autorització preceptiva per aquest d’acord amb l’article 160.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.»


CAPÍTOL VI
Règim especial de gestió de les actuacions incloses en el Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat pel Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència i pels Fons REACT-EU per a donar suport a la recuperació després de la crisi de la Covid-19 (NextGeneration-EU)

Secció primera
Disposicions generals

Article 12. Àmbit d’aplicació
Les mesures establides en aquest capítol s’aplicaran exclusivament a la tramitació, gestió i execució d’inversions, accions i projectes de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic instrumental, incloses en el Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat pel Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència i pels Fons REACT-EU per a donar suport a la recuperació després de la crisi de la Covid-19 establit pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, tot i que s’incloga també algún percentatge de fons propis de la Generalitat.

Article 13. Tramitació urgent
En la tramitació dels expedients, s’aplicarà la tramitació d’urgència i es reduiran a la meitat tots els terminis prevists per al procediment ordinari en les normes que en cada cas siguen d’aplicació, excepte els terminis relatius a la presentació de sol·licituds i recursos. Així mateix, gaudiran de preferència per a la seua tramitació als efectes del que es preveu en l’article 71.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Secció segona
Règim de gestió econòmica financera dels fons vinculats al Mecanisme de Recuperació i Resiliència i al React-EU

Article 14. Afectació
En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, els ingressos procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons React-EU estaran legalment afectats en els termes i condicions establits en l’article 37 del Reial Decret llei 36/2020, de 30 de desembre pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. En conseqüència, els crèdits pressupostaris finançats amb aquests fons, que hauran d’estar adequadament identificats, sols podran executar-se amb la finalitat de finançar actuacions que resulten elegibles conforme al seu marc normatiu.


Article 15. Memòries econòmiques
Sense perjudici del que estableixen els articles 35 i següents del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressuposts de la Generalitat, les memòries econòmiques que han d’acompanyar les normes o actes administratius que s’aproven per a l’execució dels fons als quals es refereix aquesta secció hauran de contenir un apartat específic en el qual es justifique, si és el cas, la seua vinculació amb qualsevol dels esmentats fons.


Article 16. Tramitació anticipada d’expedients de despesa d’exercicis posteriors
En el marc i amb els límits establits en l’article 39 del Reial Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, les distintes persones jurídiques incloses en l’àmbit subjectiu d’aquest decret llei podran recórrer a la tramitació anticipada de qualsevol tipus d’expedient de despesa.


Article 17. Exigibilitat de les obligacions
En l’àmbit de l’Hisenda de la Generalitat, i als efectes del que es preveu en l’article 19.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, en els expedients de despesa que es tramiten a l’empara d’aquest decret llei per als quals la seua normativa reguladora no permeta o limite el desemborsament anticipat dels fons compromesos amb caràcter previ a l’execució i justificació de les prestacions previstes en aquest tipus de negocis, es podrà efectuar el desemborsament anticipat del fons fins a un límit màxim del 50 per cent de la quantitat total a percebre.


Article 18. Règim de control previ aplicable als expedients d’aplicació dels fons
La funció interventora aplicable a aquests expedients s’exercirà conforme al que disposa la Llei 1/2015, de la Generalitat, d’Hisenda Pública del sector Públic Instrumental i de Subvencions d’acord amb les següents regles:
1. Com a extrems addicionals aplicables als expedients que implementen l’aplicació d’aquests fons, únicament es verificaran aquells que, per la seua transcendència en el procés de gestió d’aquests fons i per a garantir que la seua aplicació s’adequa a les directrius de la Unió Europea, determine el Consell a proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, previ informe de la Intervenció General de la Generalitat, d’acord amb l’article 102.f) de la Llei 1/2015.

En tant no s’aprove l’esmentat acord específic del Consell, els extrems addicionals a verificar en els expedients que es financen amb càrrec als fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i React-EU seran:
a) En la fiscalització prèvia dels actes inclosos en la lletra a) de l’article 100.2 de la llei 1/2015 de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions:
1r Els extrems de general comprovació referits en l’article 102 de la llei 1/2015.
2n L’existència d’informe de l’Advocacia de la Generalitat en els expedients en els quals, de conformitat amb la normativa aplicable, siga preceptiu.
3r L’existència de dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana en els expedients en els quals, de conformitat amb la normativa aplicable, siga preceptiu. Amb posterioritat a la seua emissió únicament es constatarà la seua existència material i el seu caràcter favorable.
b) En la intervenció prèvia del reconeixement de les obligacions prevista en la lletra b) de l’article 100.2 de la Llei 1/2015:
1r Per als tipus de despeses que estiguen incloses en l’Acord del Consell pel qual es determinen els extrems addicionals a comprovar per la Intervenció en l’exercici de la fiscalització de la despesa, en la intervenció prèvia del reconeixement de la obligació es verificaran els extrems de general comprovació i els addicionals prevists en l’esmentat acord que resulten exigibles d’acord amb la normativa aplicable a aquests expedients.
2n Per a aquells tipus de despeses que no estiguen inclosos en l’esmentat acord, en la intervenció prèvia del reconeixement de la obligació es verificaran exclusivament els extrems de general comprovació referits en l’article 102 de la Llei 1/2015.
2. Per a l’exercici de la fiscalització prèvia i de la intervenció prèvia del reconeixement de les obligacions derivades d’aquest tipus d’expedients, sols es remetrà a la Intervenció competent la documentació estrictament necessària per a verificar el compliment dels extrems de preceptiva comprovació que resulten d’aplicació en cada cas d’acord amb el règim de control aplicable. La persona titular de la Intervenció General de la Generalitat podrà determinar la documentació a remetre.

3. El despatx d’aquests expedients gaudirà de prioritat respecte de qualsevol altre, i l’òrgan de control s’haurà de pronunciar en un termini màxim de cinc dies hàbils.
4. De conformitat amb el que es disposa en l’article 98.2 de la Llei 1/2015, el Consell podrà acordar l’aplicació del control financer permanent en substitució de la funció interventora.

Secció tercera
Especialitats en la gestió dels fons associats al Mecanisme de Recuperació i Resiliència i al React-EU

Article 19. Estructura dels pressupostos de la Generalitat
1. Sense perjudici del que disposa l’article 36 de la Llei 1/2015, per a la gestió dels fons que s’assignen a la Comunitat Valenciana a través del Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència la conselleria competent en matèria d’hisenda podrà crear, dins de cada secció pressupostària, el Servei 99 «Mecanisme de Recuperació i Resiliència», en el qual s’integraran els programes pressupostaris que siguen necessaris per a assegurar una gestió eficient i àgil d’aquests fons.
La creació de nous programes estarà vinculada exclusivament a l’objecte i finalitat dels projectes o actuacions finançades i a la corresponent política de despesa a la qual queden associats, de manera que la gestió econòmica-comptable, dins de cada programa i secció, correspondrà als distints òrgans superiors i directius competents per raó de la matèria.
Aquests programes es podran dotar addicionalment amb fons propis, sempre que tinguen per objecte cofinançar o complementar actuacions o projectes associats a l’esmentat mecanisme.
2. Els crèdits pressupostaris finançats amb els fons vinculats al Mecanisme de Recuperació i Resiliència i al React-EU hauran d’estar identificats amb el codi del fons de finançament específic respectiu.

En cas que els programes es doten addicionalment amb fons propis, s’hauran d’identificar clarament els crèdits finançats pels fons de recuperació dels que s’han finançat amb fons públics, de manera que es puga realitzar el seguiment.
3. Les despeses imputades als diferents projectes o iniciatives del Pla de recuperació, transformació i resiliència han d’estar identificades mitjançant el codi de referència únic del projecte o iniciativa que haja assignat l’autoritat de gestió nacional del programa o mecanisme comunitari corresponent, així com el de l’entitat a què corresponguen.

En aquestes operacions de despesa també s’ha d’identificar el codi de convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) o el número d’identificació del contracte en la Plataforma de contractació del sector públic, segons corresponga.
4. Les convocatòries o contractes vinculats als projectes, iniciatives o inversions inclosos en el Pla de recuperació, transformació i resiliència hauran d’identificar el projecte o iniciativa a què corresponga. A aquest efecte, el codi de referència únic del projecte o iniciativa concret haurà de constar en la Base de Dades Nacional de Subvencions, en la corresponent convocatòria i en la Plataforma de Contractació del Sector Públic en l’anunci de licitació. En el cas dels contractes, aquest codi de referència únic també haurà de constar en el Registre Oficial de Contractes i en el contracte corresponent.

Els òrgans competents realitzaran les modificacions que siguen necessàries en els sistemes d’informació de subvencions i contractes de la Generalitat per a complir amb aquesta obligació.
5. Les entitats que conformen el sector públic instrumental de la Generalitat que siguen responsables de la gestió dels fons als quals es refereix aquest article, hauran d’adoptar les mesures necessàries per a poder identificar la despesa realitzada en els projectes o iniciatives finançades, de manera que permeta assegurar el seu seguiment i control en els termes i condicions prevists en aquest decret llei i en la legislació bàsica en la matèria.

Article 20. Modificacions pressupostàries en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat
1. El règim de les modificacions pressupostàries dels crèdits finançats amb càrrec als ingressos procedents dels fons associats al Mecanisme de Recuperació i Resiliència i al REACT-EU estarà subjecte a les següents especialitats:
a) Els expedients de modificació pressupostària es tramitaran a proposta de la conselleria interessada i d’acord amb els requisits i condicions establides en el Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat.

b) El Consell serà l’òrgan competent per a aprovar les modificacions pressupostàries que afecten a la reassignació de crèdits entre diferents seccions pressupostàries o afecten línies de subvenció nominatives.

2. Quan la modificació pressupostària tinga per objecte principal i necessari atendre la realització d’actuacions o mesures que donen cobertura a operacions finançades amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i dels REACT-EU, el Consell podrà autoritzar expedients de modificació pressupostària que suposen:
a) La supressió de línies de subvenció de caràcter nominatiu.
b) La minoració de la dotació de línies de subvenció de caràcter nominatiu.
c) La modificació de l’objecte de línies de subvenció de caràcter nominatiu.
3. En qualsevol dels tres supòsits esmentats en l’apartat anterior, d’acord amb la seua naturalesa i objecte, els requisits per a la tramitació i, si escau, autorització de la corresponent modificació pressupostària seran:
a) Que la línia de subvenció nominativa afectada tinga dotació suficient per poder atendre l’objecte de la modificació.
b) Que la modificació s’ajuste a les exigències recollides en l’article 23 d) de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021.
c) Que la modificació no implique una transferència entre seccions pressupostàries.
d) Que la modificació no afecte a crèdits subjectes a finançament condicionat.
4. Les persones titulars de les conselleries seran els òrgans competents per aprovar transferències entre els mateixos capítols de diferents programes pressupostaris de la seua secció, tret del capítol I.
5. Les transferències de crèdit que afecten els fons propis esmentats en l’últim paràgraf de l’article 19.1 tampoc estaran subjectes a la limitació establida en l’article 49.1.c de la Llei 1/2015.

Article 21. Incorporació de crèdits
Als efectes del que es preveu en l’article 45 de la Llei 1/2015, els romanents dels crèdits associats al Mecanisme de Recuperació i Resiliència i al REACT-EU podran incorporar-se a l’exercici següent. Aquestes incorporacions de crèdit es finançaran d’acord amb el que s’estableix en l’apartat segon de l’article 45, i el seu termini d’aplicació s’estendrà fins a la finalització del termini de realització de les actuacions finançades d’acord amb el seu marc regulatori, i en tot cas no podrà excedir l’exercici 2026.

Article 22 Compromisos de despesa de caràcter pluriennal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms
1. Sense perjudici del que es preveu en l’article 40.5 de la llei 1/2015, amb càrrec als crèdits vinculats a l’àmbit objectiu de la present secció es podran adquirir compromisos de despeses que hagen d’estendre’s a exercicis posteriors a aquell en el qual s’autoritzen, sempre que no superen els límits i anualitats que estableix l’apartat següent.
2. El nombre d’exercicis als quals es podran aplicar les despeses no serà superior a cinc. La despesa que s’impute a cadascun dels exercicis posteriors no podrà excedir de la quantitat que resulte d’aplicar al crèdit pressupostari vinculant de l’any en el qual es comprometa l’operació els percentatges següents: en l’exercici immediatament següent i en el segon, el 100 per cent; en el tercer exercici, el 70 per cent, i en els exercicis quart i quint, el 60 per cent i el 50 per cent, respectivament.

3. El Consell, en casos especialment justificats, podrà acordar la modificació dels percentatges o incrementar el nombre d’anualitats de l’apartat anterior, o autoritzar l’adquisició de compromisos de despeses que hagen d’atendre’s en exercicis posteriors en cas que no existisca crèdit inicial. A aquest efecte, la conselleria competent en matèria d’hisenda, a iniciativa de la conselleria corresponent, elevarà al Consell l’oportuna proposta, previ informe del centre directiu competent en matèria de pressupostos.
4. Els compromisos als quals es refereix aquest article hauran de ser objecte de comptabilització separada.

Secció quarta
Mesures d’agilització de les subvencions

Article 23. Bases reguladores i convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva
Per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva vinculades a inversions, accions o projectes inclosos en el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i al REACT-EU s’aprovaran en un únic expedient, mitjançant resolució de la persona titular de la conselleria competent per raó de la matèria, les bases reguladores, la convocatòria i la modificació, en el seu cas, del pla estratègic de subvencions. En aquests expedients únicament hauran de complir-se els següents tràmits, amb caràcter d’urgència: resolució d’inici, audiència i informació pública, informe de la Intervenció Delegada i informe de l’Advocacia General.

Article 24. Subvencions de concurrència no competitiva
Sempre que es donen les condicions previstes a aquest efecte, en l’àmbit d’aquest decret llei serà d’aplicació el règim de concurrència no competitiva previst en l’article 62.1 del Reial Decret llei 36/2020, de 30 de desembre.
Article 25. Tramitació de subvencions sense crèdit disponible
Es podran tramitar expedients de subvencions sense crèdit disponible sempre que s’acredite que s’ha remés l’oportú expedient de modificació pressupostària per a obtindre la disponibilitat del crèdit a la direcció general competent per a la seua tramitació, i la seua concessió queda supeditada a l’aprovació d’aquesta modificació pressupostària.

Secció cinquena
Mesures d’agilització dels convenis

Article 26. Especialitats dels convenis que subscriga l’Administració de la Generalitat, i els seus organismes autònoms i entitats de dret públic
1. El termini de vigència dels convenis que se subscriguen en l’àmbit del present capítol se subjectarà als límits establits en l’article 59.1.c del Reial Decret llei 36/2020, de 30 de desembre pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

2. Així mateix, es podran subscriure convenis l’execució pressupostària dels quals estiga diferida a exercicis posteriors, en els mateixos termes i condicions establerts en l’article 59.3 del Reial Decret llei 36/2020, de 30 de desembre pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Secció sisena
Règim especial dels consorcis

Article 27. Especialitats relatives a la constitució i activitat de consorcis
1. El Consell podrà autoritzar la constitució de consorcis per a la gestió i execució dels fons associats al Mecanisme de Recuperació i Resiliència. En l’expedient de constitució haurà de quedar degudament acreditades, entre altres circumstàncies, el corresponent acord de constitució o adhesió dels òrgans de govern de les administracions o entitats que ho conformaran, i els compromisos econòmics que assumeixen.

2. Els consorcis podran desenvolupar tot tipus d’actuacions necessàries per a la gestió i execució dels esmentats fons, ja siga mitjançant l’execució de projectes o actuacions, atorgament d’ajudes, prestació de serveis d’assessorament, convocatòria de licitacions, i totes les funcions que es determinen en els seus estatuts.
3. En qualsevol cas, els estatuts dels consorcis hauran d’identificar adequadament els projectes o actuacions finançades amb els esmentats fons que justifiquen la seua creació.
4. La duració màxima dels consorcis estarà associada a la dels projectes o actuacions referides en l’apartat anterior.
5. Una vegada aprovats els estatuts per totes les administracions o entitats constituents del consorci, es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
6. Els consorcis als quals fa referència aquest article se regiran per la normativa bàsica en la matèria que els siga d’aplicació; per la Llei 14/2011, de 1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació en cas que es tracte de consorcis de caràcter científic; i pels seus propis estatuts.
7. També es podran adscriure consorcis ja existents a aquest mecanisme, autonòmics, d’altra índole, per tal d’optimitzar la gestió administrativa i optimitzar l’arribada dels fons a les diferents línies estratègiques.

Secció setena
Mesures en matèria de recursos humans

Article 28. Gestió de recursos humans
1. En l’àmbit de gestió de projectes finançables amb fons europeus provinents de l’instrument NextGenerationEU s’excepciona el que es disposa en la normativa de la funció pública valenciana en matèria d’assignació provisional de funcions. Exclusivament en aquest àmbit, a l’empara de l’article 73.2 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (TREBEP), les persones titulars de les sotssecretàries dels departaments responsables de la gestió d’aquests podran acordar l’assignació de funcions a temps parcial o total, al personal adscrit al departament, diferents a les corresponents al lloc de treball que exercisca, sempre que resulten adequades al seu cos, agrupació professional funcionarial, escala o categoria professional, quan les necessitats del servei ho justifiquen, i sense minva en les seues retribucions, sense que això comporte canvi d’adscripció, ni del lloc de treball ni de la persona. L’assignació temporal de funcions tindrà una duració màxima d’un any.

En el supòsit que l’assignació temporal de funcions i tasques implique que aquestes siguen pròpies d’un lloc amb majors retribucions complementàries, comportarà el conseqüent increment retributiu pel període durant el qual s’exercisquen.
Les entitats del sector públic instrumental podran, en les mateixes situacions i amb els mateixos requisits assenyalats en l’apartat anterior, realitzar assignació temporal de funcions al personal propi d’aquestes. L’assignació temporal de funcions es realitzarà per la persona titular de l’òrgan amb competències en matèria de recursos humans.
L’assignació temporal de funcions té caràcter voluntari i només excepcionalment pot tindre caràcter forçós, sempre que s’acredite la inexistència de personal voluntari i es justifique la impossibilitat de garantir l’adequada prestació de les funcions vinculades al programa.

La resolució d’assignació temporal de funcions haurà de ser motivada d’acord amb criteris objectius, tant en relació amb la necessitat d’aquesta, com amb el personal que resulte afectat, indicant-se, en tot cas, els criteris que s’han seguit per a la selecció de personal.

Així mateix, serà comunicada a les organitzacions sindicals representatives en l’àmbit de la Mesa Sectorial de la Funció Pública o de la CIVE, o de l’àmbit de negociació corresponent al personal afectat.

Aquesta assignació de funcions temporal es realitzarà sense perjudici de les formes de provisió contemplades en el Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.
2. Per a la gestió dels fons i programes relacionats amb l’execució de les inversions, projectes i actuacions incloses en el Pla de recuperació, transformació i resiliència i dels fons objecte d’aquest decret llei, es podran crear llocs de treball de caràcter temporal vinculats als programes que s’aproven per la Presidència o per les conselleries o organismes corresponents, que no podran tindre una duració superior a tres anys, ampliables fins a dotze mesos més. La selecció del personal funcionari interí haurà de realitzar-se mitjançant procediments àgils que respectaran en tot cas els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria de regulació de borses d’ocupació temporal de l’Administració de la Generalitat.
En els supòsits en els quals no existisca borsa d’ocupació temporal o, havent-hi bossa, no hi haja personal disponible per a la provisió de llocs amb personal funcionari interí, es podrà acudir, de manera excepcional i per raons expressament justificades de necessitat i urgència, als llistats de demandants d’ocupació inscrits en LABORA en les categories professionals corresponents als llocs que s’han d’ocupar; el procediment de selecció del qual haurà de respectar els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i remesos a la direcció general competent en funció pública per a la formalització del corresponent nomenament de personal funcionari interí.
A aquest efecte, des de la direcció general competent en funció pública es facilitarà periòdicament a la Comissió de seguiment de les borses d’ocupació temporal constituïda segons l’article 12 de l’Ordre 18/2018, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, sobre regulació de borses d’ocupació temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de l’Administració de la Generalitat, la informació relativa als llocs de treball la cobertura dels quals s’haja realitzat amb demandants d’ocupació inscrits en LABORA.
Així mateix, es comunicaran a les organitzacions sindicals representades en aquesta comissió de seguiment, via correu electrònic, les peticions de llistats de candidats que es remeten a LABORA amb referència dels llocs de treball que es pretenguen proveir i les raons de necessitat i urgència que ho justifiquen.
3. Exclusivament en l’àmbit de gestió de projectes finançables amb fons europeus lligats a l’execució del Pla de Recuperació de la Generalitat i de conformitat amb les previsions establides en l’article 13 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, els programes de gestió de fons europeus que acrediten la seua necessitat podran anomenar un director o directora de programa, al qual resultarà d’aplicació el règim previst en la normativa bàsica estatal i en el present Decret llei, sense subjecció a la regulació de la figura del directiu públic professional continguda amb caràcter general en la llei reguladora de la funció pública valenciana.
La selecció del personal per a l’ocupació dels llocs de direcció de programes per a la gestió de fons europeus se subjectarà als principis de mèrit i capacitat, així com a criteris d’idoneïtat, i es portarà a cap mitjançant procediments que garantisquen la publicitat i la concurrència. Per a la designació d’aquest personal es tindrà en compte els coneixements especialitzats en la gestió de fons europeus, l’experiència professional en funcions directives, així com l’acreditació de competències sobre coordinació d’equips de treball, a més dels coneixements específics corresponents a les matèries objecte del programa.

El personal de direcció de programes vinculats a la gestió de fons europeus estarà subjecte a avaluació del compliment dels objectius assignats al programa, d’acord amb el criteris d’eficàcia, eficiència, responsabilitat per a la gestió i control dels resultats. En els termes que es determinen en els programes, aquest personal presentarà periòdicament, i almenys una vegada a l’any, la memòria sobre els resultat de la gestió i del grau de compliment dels objectius fixats. L’avaluació desfavorable del compliment dels objectius o resultats assignats al programa comportarà el cessament del personal de direcció de programes, sense dret a percebre indemnitzacions per cessament no previstes legalment.

Les designacions de personal de direcció de programes es formalitzaran mitjançant contractes laborals d’alta direcció. Les retribucions seran determinades pel Consell i podran estar integrades per un percentatge de fins a un 40 per cent de caràcter variable que estarà vinculat a la consecució dels objectius prèviament establits per a la seua gestió, tenint el total de la retribució el límit de les retribucions d’una direcció general.
El règim d’incompatibilitats del personal de direcció de programes vinculats a la gestió de fons europeus és l’establit per als alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat, sense que això supose la consideració d’alt càrrec.
El personal de direcció de programes de gestió de fons europeus serà nomenat per les persones titulars de les conselleries, organismes autònoms i ens públics. Els programes només podran crear un únic lloc de treball conjuntural d’aquestes característiques.
La contractació es vincularà a la gestió de fons europeus on es fixarà expressament la seua duració, que serà d’un màxim de quatre anys, i concretarà els objectius temporals vinculats al programa que s’han d’aconseguir, així com el compromís de gestió que assumeix la persona designada i la delimitació de l’àmbit funcional que queda sota la direcció d’aquest personal

Secció huitena
Mesures en matèria de Responsabilitat Social

Article 29. Aplicació de criteris de responsabilitat social
1. Les actuacions finançades amb càrrec als fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU hauran d’incorporar de manera transversal i preceptiva criteris de responsabilitat social, ambientals, de digitalització i d’innovació i coneixement, sempre que siga possible i ajustarse, en tot cas, al que s’estableix en la Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al Foment de la Responsabilitat Social, amb la finalitat que la contractació pública i les subvencions concedides en el marc d’aquest decret llei, siguen considerades socialment responsables, mitjançant la incorporació de criteris socials, ambientals, ètics i de transparència. Així mateix, en aquests procediments s’hauran de preveure clàusules i mecanismes per a facilitar la concurrència i l’accés a les xicotetes i mitjanes empreses, i a les entitats d’economia social.
2. En relació amb l’anterior es fomentarà, en les accions realitzades amb càrrec a aquests fons, la incorporació de persones procedents de col·lectius desfavorits i vulnerables, així com la utilització de productes de quilòmetre zero, ecològics o respectuosos amb el medi ambient.

3. En els plecs dels contractes, acords marc i sistemes dinàmics d’adquisició que es tramiten per a la gestió dels fons vinculats al Pla de recuperació, transformació i resiliència s’establiran clàusules i mesures d’integritat per a la prevenció de conflictes d’interessos, amb la inclusió de declaracions a l’efecte per als responsables del contracte i els licitadors.
4. La conselleria competent en matèria d’hisenda mantidrà actualitzats models de plecs de clàusules administratives corresponents a contractes per a la gestió dels fons vinculats al Pla de recuperació, transformació i resiliència per a agilitzar, facilitar i homogeneïtzar els processos de contractació pels òrgans gestors. Aquests models incorporaran els criteris previstos en aquest article.
Així mateix, la conselleria competent en matèria d’hisenda podrà utilitzar les tècniques de racionalització de la contractació en l’àmbit de l’assistència tècnica, la consultoria i l’auditoria.
A proposta de la conselleria corresponent, la conselleria competent en matèria d’hisenda, podrà establir un plec de prescripcions tècniques generals a que hagen d’ajustar-se els contractes l’objecte dels quals estiga relacionat amb aquestes prescripcions.
5. A tal fi els òrgans gestors incorporaran en els plecs de contractes finançats amb càrrec als fons europeus NextGenerationEU criteris de responsabilitat social, i en les convocatòries de subvencions es recolliran un o diversos criteris de valoració pels quals s’atorgarà major puntuació a les sol·licituds que incorporen actuacions socialment responsables.

Secció novena
Transparència i rendició de comptes

Article 30. Coordinació i seguiment
El Consell regularà els instruments de planificació estratègica i els mecanismes de coordinació i seguiment que siguen necessaris per a l’adequada implementació i execució dels fons. Igualment, s’establiran mecanismes per a la participació dels actors socials o altres sectors representatius en el seguiment de l’execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència, així com de les entitats de l’Administració local en cas que perceben fons finançats amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU en què la gestió i control correspon a la Generalitat.

Article 31. Obligacions d’informació per despeses finançades per la Generalitat
1. En cas que les entitats integrants del sector públic instrumental de les administracions públiques perceben fons finançats amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU en què la gestió i control correspon a la Generalitat, hauran de remetre informació periòdica de les despeses imputades als diferents projectes o iniciatives finançades amb aquests fons, d’acord amb l’article 30 d’aquest decret llei. La forma, la periodicitat i qualsevol altra informació que es requerisca l’establirà la conselleria amb competències en matèria d’hisenda. En el cas de les entitats locals que reben fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU, s’haurà de comunicar de manera periòdica a efectes de conèixer les inversions dutes a terme en el territori de la Comunitat Valenciana.

2. En el cas de finançament de projectes gestionats per entitats privades amb fons finançats amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU en què la gestió i control correspon a la Generalitat, aqueixa anirà vinculada al compliment d’uns objectius que es determinen, així com a l’estimació dels costos per al seu assoliment. Les entitats hauran de remetre informació periòdica de les despeses imputades als diferents projectes o iniciatives finançades amb aquests fons. La forma, periodicitat i qualsevol altra informació que es requerisca l’establirà el departament amb competència en matèria d’hisenda.
En el cas que no es realitze la despesa compromesa o en el cas d’incompliment total o parcial dels objectius previstos, les entitats hauran de reintegrar els fons rebuts. Aquest procediment de reintegrament l’establirà la conselleria amb competències en matèria d’hisenda.


Article 32. Transparència i rendició de comptes
1. La informació sobre el Pla de recuperació, transformació i resiliència, els projectes i iniciatives i la gestió dels fons finançats amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU, així com el sistema de governança, es publicaran en el portal de transparència de la Generalitat. Aquesta informació s’haurà de publicar en els formats que permeten la consulta de la manera més senzilla i accessible possible.
2. En particular, s’haurà de publicar periòdicament en el portal de transparència, amb els requisits i formats que s’establisquen, la informació sobre el seguiment de l’execució de les despeses a càrrec dels fons inclosos en l’instrument de recuperació de la Unió Europea i sobre el grau d’avanç dels projectes, iniciatives i inversions del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
Aquesta informació es publicarà de manera que permeta realitzar el seguiment de l’avanç dels projectes i iniciatives i identifique els contractes o subvencions vinculats en cada cas.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Acreditació d’entitats interessades en els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica
En el marc del que es preveu en el capítol II del títol II del Reial Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, totes les sol·licituds d’acreditació de qualsevol dels subjectes que conformen el sector públic de la Generalitat com a entitats interessades en un Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) hauran de ser comunicades, amb una antelació mínima de deu dies abans de la seua presentació, al centre directiu de la Presidència de la Generalitat amb competències en matèria de coordinació de l’acció del govern.

Segona. Racionalització de disposicions relatives a l’ordenació de l’activitat administrativa.
1. En el termini de dos mesos des de l’entrada en vigor d’aquest decret llei, cada departament del Consell aprovarà, mitjançant ordre del seu titular que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i que no tindrà la condició de disposició reglamentària, una relació completa de totes les circulars, instruccions, resolucions o qualssevol altres disposicions que hagen estat dictades per algun dels òrgans del seu departament, siga com siga la seua forma i denominació i hagen estat o no objecte de publicació, amb rang inferior al d’ordre de conselleria i que tinguen per objecte ordenar la gestió administrativa en relació als requisits, procediments, terminis, informes, tràmits o qualsevol altre aspecte de l’actuació de l’Administració en les matèries de la seua competència.
Totes les disposicions del rang i característiques assenyalades que no s’incloguen en aquesta relació, quedaran automàticament sense efecte una vegada transcorregut l’esmentat termini de dos mesos.
2. En el termini d’un mes des de la publicació de l’ordre prevista en l’apartat anterior, cada departament formarà un catàleg amb les disposicions incloses en ella, agrupades per matèries, que s’aprovarà mitjançant resolució de la sotssecretaria. El catàleg contindrà el text vigent íntegre de cada disposició, així com l’autoritat de la qual procedeix i la data en què es va dictar, i en el seu cas la de les modificacions posteriors.
Aquest catàleg es publicarà per a general coneixement en la pàgina web de cada departament i en el portal de la transparència de la Generalitat. La inclusió de les disposicions en el mateix no afectarà la capacitat de cada òrgan per a modificar, derogar deixar sense efecte o substituir les que siguen de la seua competència.
3. Cada sotssecretaria revisarà i actualitzarà el catàleg de disposicions del seu departament amb una periodicitat com a mínim mensual, i mantindrà permanentment actualitzats els textos publicats conforme al que es preveu en l’apartat anterior.
4. En el termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquest decret llei, el Consell aprovarà una proposta de racionalització i actualizació del catàleg d’acords del Consell que tinguen un contingut anàleg al referit en l’apartat primer. Aquest acords es publicaran en el Portal de transparència de la Generalitat, d’acord amb el que preveu l’article 9.3.1 de la Llei 2/2015, de 2 de abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Tercera. Disposicions aplicables a la gestió del crèdits vinculats a la Covid-19 en l’exercici actual
1. El pagament de les diferents ajudes o subvencions que puguen concedir-se en el marc de les mesures i actuacions que adopte l’Administració de la Generalitat o qualsevol de les entitats que conformen el seu sector públic instrumental, a fi de fer front, directament o indirectament, a la Covid-19, no estarà subjecte al règim d’abonaments a compte i pagaments anticipats previst en l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. A aquest efecte serà la mateixa norma o acte jurídic que instrumente l’ajuda o subvenció, la que determine el règim aplicable en cada supòsit.
2. A les transferències de crèdits, que tinguen el seu origen o porten causa en l’adopció de mesures o actuacions destinades a fer front a la Covid-19 o a qualsevol altra situació motivada per sinistres o catàstrofes, no les serà aplicable la limitació establida en l’article 49.1.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
3. La persona titular de la conselleria amb competències en hisenda serà l’òrgan competent per a aprovar les modificacions pressupostàries que tinguen el seu origen o deriven en l’adopció de mesures o actuacions destinades a fer front a la Covid-19, que no estiguen incloses en aquelles modificacions pressupostàries l’autorització de les quals siga competència de les persones titulars de les conselleries d’acord amb el que es preveu en l’article 25 de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021.
4. Les disposicions de l’article 20 d’aquest Decret llei seran aplicables al règim de gestió econòmica pressupostària d’actuacions o mesures dirigides a pal·liar els efectes de la Covid-19.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
1. Queden derogades les següents disposicions:
a) L’apartat 2 de l’article 12 Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de mesures urgents de règim econòmic financer del sector públic empresarial i fundacional.
b) La disposició addicional dotze de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021.
c) L’Ordre de 26 de setembre de 1994, de la Conselleria d’Economia i Hisenda, sobre tramitació anticipada d’expedients de despesa.

2. Aixímateix, queden derogades totes les normes d’igual o inferior rang en allò que contradiguen o s’oposen al que es disposa en aquest decret llei.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Modificació de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021.
1.S’afegeix un nou subapartat c a l’apartat 1 de l’article 25 de la Llei 4/2020, amb el següent contingut:
«c) Les persones titulars de les conselleries seran els òrgans competents per a aprovar transferències entre els mateixos capítols de diferents programes pressupostaris de la seua secció, tret del capítol I.»
2. S’afig un nou subapartat c en l’apartat 13 de l’article 44 de la Llei 4/2020, amb el següent contingut:
«c) Durant el present exercici queden exceptuades del règim de pagament anticipat de subvencions previst en l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, les subvencions contemplades en les línies pressupostàries S8399000 i S4633000, amb beneficiari previst REDIT, podent lliurar-se fins a una bestreta del 100 % de la subvenció concedida, segons el que s’estableix en el corresponent instrument jurídic de concessió».
3. S’afegeix una nova disposició addicional trenta-set, a la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021, amb el següent contingut:
«De la taxa de reposició en l’àmbit del sector soci sanitari. Durant 2021, i en el marc de l’habilitació prevista en l’article 19.Tres.1 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de 2020, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021, s’autoritza una acumulació de la taxa de reposició de sectors no prioritaris, a favor del sector prioritari associat a les places de personal que presta assistència directa a les persones usuàries de serveis socials.
Aquesta possibilitat d’acumular només podrà beneficiar a aquelles entitats del sector públic instrumental que desenvolupen la seua activitat en el sector soci-sanitari, i sempre que l’increment de la taxa es destine a la cobertura dels llocs necessaris per a la posada en marxa i implantació, durant 2021, de nous serveis.»

Segona. Modificació de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la Covid-19.
1. Es dona una nova redacció a la deducció de la lletra a) de la disposició addicional 17 de la Llei 13/1997, que queda redactada de la següent manera:
«a) La quantitat que resulte d’aplicar el tipus mitjà de gravamen general autonòmic sobre la quantia de les quantitats procedents de les ajudes públiques concedides per la Generalitat en virtut del Decret llei 3/2020, de 10 d’abril, d’adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques en els treballadors i les treballadores afectats per un ERTO, i als quals han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma per la crisi sanitària provocada per la Covid-19 que hagen sigut integrades en la base imposable del contribuent.»
2. Es dona una nova redacció a la deducció de la lletra d) de la disposició addicional 17 de la Llei 13/1997, que queda redactada com segueix:
«d) El 20 % per als primers 150 euros i el 25 % per a l’import restant de les donacions efectuades durant el període impositiu, siga en metàl·lic o en espècie, per a contribuir al finançament de les despeses ocasionades per la crisi sanitària, d’acord amb l’article 4 del Decret llei 4/2020, de 17 d’abril, del Consell, de mesures extraordinàries de gestió economicofinancera per a fer front a la crisi produïda per la Covid-19.»


Tercera. Modificació de la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, de caràcter tècnic.
1. Es dona una nova redacció a la lletra d) de l’apartat Huit de l’article 34 de la Llei 3/2020, que queda redactada com segueix:
«d) En el cas de les activitats a les quals es refereix la lletra d) de l’apartat dos.1:
Trams de base liquidable:
Tipus (E/tm)
Fins a 1.000 tones anuals 9
Entre 1.000,01 i 3.000 tones anuals 12
Entre 3.000,01 i 7.000 tones anuals 18
Entre 7.000,01 i 15.000 tones anuals 24
Entre 15.000,01 i 40.000 tones anuals 30
Entre 40.000,01 i 80.000 tones anuals 38
Més de 80.000 tones anuals 50»
2. Es dona una nova redacció a la lletra b) del punt 4 de l’apartat Dotze de l’article 34 de la Llei 3/2020, que queda redactada com segueix:
«b) En els casos d’activitats a les quals es refereix la lletra b de l’apartat dos.1, dividint entre quatre l’import de la quota anual que resultaria atenent el valor dels quilòmetres de longitud de la línia el primer dia de cada període impositiu.»

Quarta. Modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana
Es modifiquen els apartats 2 i 3 la norma dècima de la disposició addicional tretzena que queden com segueix:
«2. Els Estatuts de l’Agència podran establir determinats requisits de titulació o d’experiència per a poder ser designada persona vocal del Consell de Direcció.
3. Les quatre vocalies de representació municipal seran designades entre els alcaldes o alcaldesses dels ajuntaments adherits a l’Agència, per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies cada quatre anys, després de la celebració de les eleccions municipals.

No obstant això, a l’efecte de la primera constitució del Consell de Direcció, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, abans de la celebració de les pròximes eleccions municipals, designarà a les persones vocals de representació municipal entre els alcaldes i alcaldesses d’aquells municipis que hagen remés a la conselleria competent en matèria d’urbanisme, dins del termini que es determine per la Presidència de l’Agència, l’Acord del Ple sol·licitant l’adhesió a aquesta.

En el cas que un dels ajuntaments deixe d’estar adherit a l’Agència, d’acord amb el procediment establit en aquesta disposició addicional, la persona que el represente perdrà automàticament la condició de vocalia de l’Agència i serà substituïda per una altra persona designada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, entre alcaldes o alcaldesses dels ajuntaments adherits a l’Agència.»

Cinquena. Modificació del Decret llei 11/2020, de 24 de juliol, del Consell de règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció enfront la Covid-19.
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 6 del Decret llei 11/20, que queda com segueix:
«2. L’organització o participació en reunions, festes o qualsevol altre tipus d’acte equivalent, privat o públic, en espais privats o públics, que impliquen una aglomeració o agrupació de persones quan es constate per l’autoritat inspectora que impedeixen o dificulten l’adopció de les mesures sanitàries de prevenció.»
2. Es modifica l’apartat 3 de l’article 7 del Decret llei 11/20, que queda com segueix:
«3. L’organització o participació en reunions, festes o qualsevol altre tipus d’acte equivalent, privat o públic, en espais privats o públics, que impliquen una aglomeració o agrupació de persones quan es constate per l’autoritat inspectora que impedeixen o dificulten l’adopció de les mesures sanitàries de prevenció i es troben presents menors d’edat i/o persones majors de 65 anys.»

Sisena. Rang de les disposicions reglamentàries modificades
El que es disposa en aquest decret llei no afectarà el rang de les disposicions reglamentàries que es modifiquen, les quals podran ser modificades o derogades mitjançant decret del Consell.

Setena. Coordinació i compliment d’obligacions relatives al seguiment dels projectes finançats a través del Pla de Recuperació, Resiliència i Transformació
Sense perjudici de les funcions corresponents al centre directiu de la Presidència de la Generalitat amb competències en matèria de coordinació de l’acció del Govern, la conselleria competent en matèria d’hisenda adoptarà les mesures necessàries per a assegurar el compliment per part de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental de les obligacions que s’estableixen en l’article 46 del Reial Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, tant en matèria d’identificació dels projectes i iniciatives, com de remissió periòdica de la informació sobre el seguiment de l’execució pressupostària.


Octava. Entrada en vigor
Aquest decret llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 1 d’abril de 2021

El president de la Generalitat
XIMO PUIG I FERRER

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic
VICENT SOLER I MARCO

linea
Mapa web