Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2021, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat, en relació amb el Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la covid-19. [2021/12557]

(DOGV núm. 9245 de 29.12.2021) Ref. Base de dades 011962/2021

RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2021, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat, en relació amb el Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la covid-19. [2021/12557]
D’acord amb el que estableix l’article 33 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, modificat per la Llei orgànica 1/2000, de 7 de gener, aquesta direcció general disposa la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l’acord que es transcriu com a annex en aquesta resolució.

València, 13 de desembre de 2021.– La directora general de Relacions amb la Unió Europea i l’ Estat: Daría Terradez Salom.


ANNEX

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat-Generalitat en relació amb el Decret Llei 6/2021, d’1 d’abril, del Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l’execució d’actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la covid-19.

I. De conformitat amb les negociacions prèvies celebrades pel grup de treball constituït per l’acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat-Generalitat Valenciana per a l’estudi i proposta de solució de les discrepàncies manifestades en relació amb els articles 13, 28 i 29, totes dues parts consideren solucionades aquestes, conformement als següents compromisos:
a) En relació amb l’article 13 del Decret llei 6/2021, el Govern de la Generalitat Valenciana es compromet a promoure la corresponent modificació legislativa d’aquest precepte, a fi d’afegir un apartat dos a l’esmentat article 13, amb el següent tenor literal:
«1.(…)
2. El que s’estableix en l’apartat anterior s’entendrà sense perjudici del que es disposa per als procediments de contractació pública en la disposició final primera del Decret llei 7/2021, del Consell, de 7 de maig, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la covid-19, per la qual es modifica la disposició addicional cinquena de la Llei 3/2020 de mesures fiscals, gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat 2021».

b) Respecte a l’article 29.2 del Decret llei 6/2021, el Govern de la Generalitat Valenciana es compromet a promoure la corresponent modificació legislativa d’aquest precepte amb el següent tenor literal:
«En relació amb l’anterior es fomentarà, en les accions realitzades amb càrrec a aquests fons, la incorporació de persones procedents de col·lectius desfavorits i vulnerables, així com la utilització de productes ecològics o respectuosos amb el medi ambient.»

II. A causa de l’acord aconseguit, totes dues parts consideren resoltes les discrepàncies manifestades i concloses les controvèrsies plantejades.

III. Comunicar aquest acord al Tribunal Constitucional als efectes previstos en l’article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, així com publicar-lo en el Boletín Oficial del Estado i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

linea
Mapa web