Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

Llei 5/1990, de 7 de juny de 1990, de la Generalitat Valenciana, d'estadística de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 1327 de 18.06.1990) Ref. Base de dades 1646/1990

Llei 5/1990, de 7 de juny de 1990, de la Generalitat Valenciana, d'estadística de la Comunitat Valenciana.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d’autonomia, en nom del Rei, promulgue la següent Llei:
PREAMBUL
L'article 31 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana reconeix la competència exclusiva de la Generalitat sobre l’estadística d'interés de la Generalitat.
Aquesta Llei té per objecte la creació del març legal a partir del qual es puga desplegar la competència estatutària, a fi de posar a disposició de tota la societat, i en particular dels seus distints òrgans de govern, una informació completa i objectiva, que siga reflex fidel de la realitat existent, base fonamental per a programar l'activitat pública al millor servei dels ciutadans.
Comença per definir què ha d'entendres per activitat estadística, i quina part d'aquesta activitat regula.
S'hi concep el Pla Valencià d'Estadística com el pilar bàsic, si be no únic, de l’ordenació de la funció estadística, en tant que és definit com l’instrument d'ordenació i planificació de l'activitat estadística de la Comunitat Valenciana. Es regula, en nom de l’eficàcia, la possibilitat d'efectuar estadístiques no recollides en el Pla, si bé es sotmeten a garanties especials. D'altra banda, el Pla no limita la possibilitat que els distints Organs, Organismes i Empreses de la Generalitat puguen realitzar totes les enquestes, estudis i investigacions de caràcter administratiu que consideren oportunes per a la seua pròpia organització.
Es reconeix a l’Institut Valencià d'Estadística la competència per a dictar normes tècniques generals que contribuesquen a homogeneïtzar l'activitat estadística a la Comunitat Valenciana, i que, alhora faciliten la integració i l'anàlisi dels seus resultats amb els sistemes estadístics nacional i comunitari europeu, a fi d'aconseguir la comparabilitat de tots ells. La facultat d'aprovar les normes concretes de cada estadística correspon a 1 Comissió Executiva de l’Institut Valencià d'Estadística.
Així mateix a efectes d'elaboració d'estadístiques es reconeix a l’Institut Valencià d'Estadística la representació de la Generalitat davant les altres Administracions Públiques, i la seua competència per a subscriure, amb aquestes, convenis de cooperació.
S'hi preveu la possibilitat d'atribuir valor oficial a les estadístiques elaborades d'acord amb el que disposa aquesta Llei, amb la finalitat d'aplicar-les en relacions i situacions jurídiques respecte de les quals la Generalitat tinga competència reguladora.
Hi queden regulades la recollida i el tractament de dades i la difusió dels resultats estadístics.
S'hi incorporen els principis que han de regir l'activitat estadística, destacant-hi el de l’obligació de col·laboració ciutadana en la recollida de dades d'estadístiques concretes, i el correlatiu dret dels ciutadans al respecte del seu honor i intimitat, reconegut per la Constitució. D'ací l’exhaustiva regulació del secret estadístic el trencament del qual, pels qui indefinidament es troben obligats a guardar-lo, comporta sancions molt greus.
Cal destacar-hi la regulació de l'activitat estadística en l'Administració Local, que es recull des del més escrupolós respecte al principi d'autonomia que regeix l'activitat de les Entitats Locals, i que reconeix a aquestes el ple dret a ordenar i realitzar totes les estadístiques que consideren convenients cara al millor desenvolupament de les seues competències, si bé hauran d'ajustar-se a la normativa tècnica de l’Institut Valencià d'Estadística a fi d'aconseguir la desitjable uniformitat de les estadístiques locals, així com també la possibilitat de la seua agregació i comparabilitat dels resultats a nivells de la Comunitat Valenciana i de l’Estat.
En l'aspecte organitzatiu de l'estadística, a nivell de la Comunitat, la Llei reconeix l'existència no sols de l'Institut Valencià d'Estadística, sinó que regula les unitats estadístiques de la Generalitat, distintes de l'Institut, i les Unitats Estadístiques de les Entitats Locals, remetent-se a la Llei de la Generalitat 2/1988, de 17 de maig, de creació de l'Institut Valencià d'Estadística, en allò referent als seus fins, competències i òrgans.
Finalment s'hi regula el règim sancionador per infraccions administratives específiques en matèria estadística, distingint entre infraccions comeses per incompliment dels deures que la Llei imposa als ciutadans, i infraccions del personal de les distintes unitats i serveis estadístics comeses en l’exercici de les seues funcions. Cal destacar-hi que la potestat sancionadora de l’Institut Valencià d'Estadística sols s'aplica als qui incomplesquen les seues obligacions de col·laboració ciutadana, ja que, per al personal al servei de les diverses unitats o centres estadístics, es declara d'aplicació el règim sancionador previst específicament per als qui presten serveis a les distintes Administracions Públiques.
TITOL PRIMER Règim jurídic de l'estadística de la Comunitat Valenciana
CAPITOL I Disposicions generals
Article primer
U. Aquesta Llei té per objecte regular l'activitat estadística pública valenciana d'interés de la Generalitat.
Dos. A efectes d'aquesta Llei, s'entén per activitat estadística pública la recopilació, l’elaboració i l’ordenació sistemàtica de la informació quantificable i la publicació i difusió dels resultats necessaris o útils, tant per al coneixement i l'anàlisi de la realitat geogràfica, econòmica, demogràfica, cultural i social de la Comunitat Valenciana, com per a coadjuvar al compliment dels fins i competències de la Generalitat.
Tres. Aquesta Llei regula i protegeix l'activitat estadística realitzada per la Generalitat Valenciana, els seus Departaments, Organismes i Empreses i per les Entitats Locals que integren el territori de la Comunitat, així com pels Organismes i Empreses que en depenen.
Article segon
L'activitat estadística realitzada en el territori de la Comunitat Valenciana per l'Administració de l’Estat i per als seus fins propis, es regirà per les seues pròpies normes.
Article tercer
L'activitat estadística pública valenciana es regirà pels principis d'interés públic, objectivitat, correcció tècnica, obligatorietat de la col·laboració ciutadana, respecte a la intimitat, secret estadístic i publicitat dels resultats.
CAPITOL II L'activitat estadística
Secció primera Del Pla Valencià d'Estadística, dels Programes Estadístics anuals i dels convenis de cooperació
Article quart
U El Pla Valencià d'Estadística és l’instrument d'ordenació i planificació de l'activitat estadística pública de la Comunitat Valenciana i tindrà la vigència hi establerta, o, si hi manca, la de quatre anys. Es desenvoluparà per Programes anuals d'activitats.
Dos. Si al terme de la vigència de cadascun dels Plans, no estigués aprovat el que ha de regir per al període següent, el Pla s'entendrà prorrogat pel temps que passe entre aquella data i la d'aprovació del nou Pla, amb l’excepció dels censos o operacions similars que hagen d'excloure's o incloure's en virtut del termini o període establerts.
Tres. L'elaboració de l'Avantprojecte del Pla correspon a l'Institut Valencià d'Estadística, el qual, amb l'informe previ del Consell Valencià d'Estadística, l'elevarà, per conducte del seu President, al Consell a l'efecte d'aprovar-lo.
Quatre. L'aprovació del Pla i dels seus instruments financers corresponen a les Corts Valencianes.
Cinc. L'execució del Pla correspon a l'Institut Valencià d'Estadística i, si s'escau, a les Conselleries o altres Organs de les Administracions Publiques.
Article cinqué
U. En la forma que reglamentàriament s'establesca, el Consell podrà disposar l’elaboració d'estadístiques no incloses en el Pla, quan, apreciada la seua conveniència i urgència, no resultàs operativa la seua modificació.
En aquest supòsit, caldrà l'informe previ del Consell Valencià d'Estadística, que es pronunciarà sobre la conveniència i urgència de les estadístiques a realitzar.
Dos. L'acord pel qual es disposa l’elaboració d'estadístiques del punt anterior, haurà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Article sisé
U Per a l'execució del Pla, l'Institut Valencià d'Estadística podrà sol·licitar dels Departaments, Organismes i Empreses de la Generalitat totes les dades que necessite.
Dos. També podrà sol·licitar aquestes dades de les Entitats Locals, dels Ens públics regits per la legislació de règim local i dels Ens privats que en depenen. La petició d'aquestes dades exigirà l'adequada compensació dels treballs en la forma que s'establesca i, si s'escau, la subscripció del conveni corresponent. Les entitats i organitzacions citades estaran obligades a col·laborar amb l'Institut Valencià d'Estadística en l'elaboració del Pla.
Tres. La formació d'arxius o registres, hauran de satisfer determinats requisits i normes tècniques que s'establiren pels òrgans competents, previ informe favorable de l'Institut Valencià d'Estadística.
Quatre. La modificació, conservació, actualització o ampliació de la informació inclosa en aquests arxius, igualment requeriran informe previ de l'Institut Valencià d'Estadística, a fi d'adequar les dades a les necessitats estadístiques.
Article seté
U. No s'entendran incloses en el Pla Valencià d'Estadística, llevat de determinació expressa, les operacions de caràcter administratiu que realitzen els Departaments, Organismes i Empreses de la Generalitat en relació amb els seus arxius propis, o les destinades a obtenir la informació necessària per a l’organització dels seus serveis i la programació del seu propi sector.
Dos. Perquè l'activitat a què es refereix l'apartat anterior puga considerar-se activitat estadística regulada per aquesta Llei, haurà d'incloure's en el Pla Valencià d'Estadística i haurà de realitzar-se a través d'una unitat especialitzada en producció estadística, els integrants de la qual estaran subjectes a l’observança del secret estadístic.
Tres. Per a la constitució d'aquestes unitats estadístiques es requerirà l'informe favorable de l'Institut Valencià d'Estadística.
Quatre. En tot cas, l'activitat d'aquestes unitats haurà de ser supervisada per l'institut Valencià d'Estadística, a l'efecte de garantir-ne la correcció tècnica.
Article vuité
U. L'Institut Valencià d'Estadística dictarà i publicarà les normes tècniques generals sobre unitats estadístiques i territorials, la seua identificació, nomenclatura, definicions, codis, classificació de dades, i qualssevol altres que contribuesquen a homogeneïtzar l'activitat estadística pública a la Comunitat Valenciana. Aquestes normes seran d'obligat compliment per a l'elaboració de les estadístiques que es realitzen.
Dos. L'Institut Valencià d'Estadística haurà d'ajustar aquestes normes tècniques a les de l'administració de l'Estat i les de la Comunitat Econòmica Europea.
Tres. No obstant el que preveu l'apartat tres de l'article primer, quan les estadístiques realitzades per organismes o persones distintes de les incloses en l'àmbit d'aquesta Llei siguen subvencionades per la Generalitat o qualsevol dels seus Organismes o Empreses, es sotmetran a les normes tècniques establertes per a la Generalitat.
Article nové
U. En relació amb cada una de les estadístiques protegides, per aquesta Llei, la Comissió Executiva de l’Institut Valencià d'Estadística aprovarà les normes reguladores. Aquestes determinaran:
a) Els objectius.
b) L'àmbit territorial.
c) La periodicitat.
d) Els organismes que, amb caràcter executor o col·laborador, han d'intervenir en l’elaboració, així com també a qui corresponen les facultats per a reclamar la informació, quan aquesta siga obligatòria.
e) Els subjectes obligats a subministrar informació i la forma i els terminis en què han de complir aquesta obligació.
f) El dret, si escau, a obtenir compensació econòmica per les despeses que es deriven del subministrament de la informació.
g) La forma i termini de difusió del resultat estadístic.
Article deu
U En matèria estadística correspon a l'Institut Valencià d'Estadística la representació de la Generalitat davant les altres Administracions Públiques.
Dos. L'Institut Valencià d'Estadística podrà establir convenis de cooperació amb altres Administracions Públiques, subscrits, si s'escau, amb els corresponents organismes d'estadística.
Secció segona De l'aprovació dels resultats
Article onze
U. L'aprovació dels resultats estadístics de les operacions incloses en el Pla Valencià d'Estadística es farà d'acord amb allò disposat en aquest i correspon a l’Institut Valencià d'Estadística, el President del qual ho posarà en coneixement del Consell.
Dos. El Consell podrà atribuir valor oficial a les estadístiques elaborades per l’Institut Valencià d'Estadística directament o en col·laboració amb altres entitats, als fins de la seua aplicació en les relacions i situacions jurídiques respecte de les quals la Generalitat tinga competència per a la seua regulació sempre que els resultats hagen estat aprovats definitivament i aquesta aprovació haja estat publicada en el »Diari Oficial de la Generalitat Valenciana».
CAPITOL III Principis de l'activitat estadística
Secció primera Principi d'interés públic
Article dotze
Les estadístiques regulades en aquesta Llei es consideraran d'interés públic, i gaudeixen, consegüentment, de la seua protecció.
Secció segona Principis d'objectivitat i de correcció tècnica
Article tretze
U. L'estadística s'elaborarà amb criteris que respecten els principis d'objectivitat i de correcció tècnica.
Dos. L'Institut Valencià d'Estadística gaudirà de la capacitat funcional necessària pe tal de garantir la neutralitat operativa en el desenrotllament de la metodologia estadística, la publicació i difusió de resultats, el disseny de les normes a les quals es refereix l'article 8 i en la preservació del secret estadístic.
Tres. Correspon a l'Institut Valencià d'Estadística vetlar pel compliment d'aquests principis.
Secció tercera Principis d'obligació de col·laboració ciutadana i de respecte a la intimitat
Article catorze
U. Gaudeixen del privilegi de l'obligació de col·laboració ciutadana les activitats estadístiques següents:
a) Les incloses en el Pla Valencià d'Estadística.
b) Les que, no estant incloses en el Pla Valencià d'Estadística, hagen estat aprovades pel Consell en els supòsits prevists en l'article quart d'aquesta Llei.
c) Les previstes en els convenis a què es refereix l'article nové d'aquesta Llei.
d) Les activitats de formació, conservació o actualització d'arxius i registres administratius, quan aquests constituesquen font d'informació estadística.
Dos. Totes les persones individuals o col·lectives, espanyoles o estrangeres que residesquen o exercesquen l'activitat a la Comunitat Valenciana estan obligades a facilitar les dades estadístiques de tota índole amb exactitud i dins dels terminis que es fixen, requerits per l'Institut Valencià d'Estadística o les unitats estadístiques previstes en aquesta Llei.
Article quinze
U L'obligació a què es refereix l'article anterior s'estén a totes les persones, qualsevol que en siga la naturalesa i nacionalitat, que tinguen el seu domicili o exercesquen la seua activitat en el territori de l’entitat que realitze l'activitat estadística.
Dos. També podrà estendre's l’obligació de col·laboració per les activitats que es despleguen fora del territori de l’entitat que realitze l'activitat estadística, sempre que aquestes activitats siguen apropiades ' a les finalitats perseguides per cada estadística i així estigués previst en les normes reguladores d'aquesta.
Article setze
La informació ha de ser veraç í haurà d'ajustar-se a les circumstàncies exigides per les normes reguladores.
Article dèsset
En sol·licitar-se informació s'haurà de fer saber als subjectes informants la naturalesa, les característiques i la finalitat de l'enquesta, la seua obligatorietat i les sancions que puguen imposar-se per no prestar la seua col·laboració, o per facilitar dades falses, inexactes, incompletes o fora de termini, així com també la protecció que li dispensa el secret estadístic.
Article divuit
Els qüestionaris no podran contenir preguntes que tinguen una relació amb l’honor, la intimitat personal o familiar o les conviccions personals o polítiques, llevat que, per la forma en què es recullga la informació, es preserve el dret a la intimitat dels informants. Respectaran, en tot cas, el que disposa l'article 18 de la Constitució Espanyola.
Article dinou
D'acord amb el que disposa l'article nové, apartat u.f) d'aquesta Llei, les normes reguladores de cada estadística assenyalaran, si escau, el dret de l'informant a obtenir compensació econòmica per les despeses que se li deriven del subministrament de la informació, quan aquestes despeses procedesquen de l'exigència de suport informàtic, d'altre sistema d'informació d'especial complexitat tècnica, o que obligue a una prèvia recopilació de dades que en la forma sol·licitada no es troben a disposició de l'administració ordinària de l'informant.
Secció quarta Principi del secret estadístic
Article vint
U. Estan emparats pel secret estadístic totes les dades individuals de comunicació obligatòria de caràcter privat, personal, familiar, econòmic o financer que, o bé permeten la identificació directa dels informants, o bé conduesquen per la seua estructura, contingut o grau de desagregació a la identificació indirecta d'aquests, ja estiguen, aquestes dades, referides a persones físiques o jurídiques.
Dos. No queden emparats pel secret estadístic els directoris que no continguen més dades que les simples relacions d'establiments, empreses, explotacions o organismes de qualsevol classe, en tant que al·ludesquen a la seua denominació, emplaçament, activitat, producte o servei, o a l’interval de grandària a què pertanyen.
Article vint-i-u
Tenen l’obligació de mantenir el secret estadístic totes les persones, organismes o institucions que intervinguen en el procés estadístic. Aquest deure es mantindrà independent, encara després que les persones obligades a guardar-lo concloguen les seues activitats professionals o la seua vinculació als serveis estadístics.
Article vint-i-dos
L'obligació de mantenir el secret estadístic comporta que les dades individuals de comunicació obligatòria no poden ser fetes públiques, ni comunicades a cap altra persona o entitat, pública o privada, llevat que es tracte d'institucions vinculades pel secret estadístic i que aquesta comunicació tinga per exclusiva finalitat alguna altra activitat de caràcter estadístic.
Article vint-i-tres
U Les dades que servesquen per a la identificació dels informants es destruiran quan la seua conservació deixe de ser necessària per al desenvolupament de les operacions estadístiques.
Dos. En tot cas, els noms i la direcció dels obligats a prestar informació es separaran de les altres dades.
Article vint-i-quatre
Les dades que deriven d'expedients administratius, no proporcionats pels administrats com a informació estadística, gaudiran de la confidencialitat que reconeguen, en general, les lleis administratives.
Article vint-i-cinc
El trencament del deure del secret estadístic donarà lloc a l'obligació d'indemnitzar pels danys i perjudicis ocasionats, independentment de les responsabilitats de qualsevol naturalesa que corresponguen d'acord amb l'ordenament jurídic general i especialment amb la potestat sancionadora a què es refereix el Títol III d'aquesta Llei.
Article vint-i-sis
U. El deure de secret estadístic s'iniciarà des del moment en que es facilite la informació emparada per ell i tindrà una durada de cent anys.
Dos. Excepcionalment, i sempre que hagen transcorregut seixanta anys, es podran facilitar les dades emparades pel secret estadístic a qui acredite tenir interès legítim, únicament a efectes d'anàlisi històrica, i pretenga la publicació del resultat d'aquestes anàlisis.
Secció cinquena De la publicitat dels resultats estadístics
Article vint-i-set
U. Els resultats de tota activitat estadística realitzada per l’Institut Valencià d'Estadística o pe qualsevol altre organisme públic o privat, amb subvenció o per conveni amb aquest i inclosa o no en el Pla, seran públiques.
Dos. Qualsevol interessat podrà consultar els resultats estadístics i sol·licitar certificació.
Tres. La certificació podrà sol·licitar-se a qualsevol nivell d'agregació, sempre que no atente a la protecció del secret estadístic.
Quatre. L'Institut Valencià d'Estadística haurà de facilitar a qualsevol interessat que ho sol·licite els resultats estadístics, fóra el que fóra el nivell de desagregació d'aquests tècnicament correcta, sempre que això no atempte contra el secret estadístic.
Article vint-i-vuit
U. L'Institut Valencià d'Estadística és l’únic organisme habilitat per al lliurament de certificacions, quant a les estadístiques incloses en el Pla Valencià d'Estadística o realitzades en els supòsits prevists en l'article quart d'aquesta Llei, llevat que es preveja una altra cosa en les normes reguladores d'aquestes.
Dos. L'Institut Valencià d'Estadística podrà establir altres sistemes d'informació distints de la certificació.
Article vint-i-nou
U La consulta de les estadístiques realitzades per l'Institut Valencià d'Estadística serà gratuïta.
No obstant això referit en el paràgraf anterior, l'Institut Valencià d'Estadística aprovarà i farà públics els preus que, sempre, puguen aplicar-se en funció del suport o del nivell de desagregació, tècnicament acceptable, sol·licitats en la consta. Aquests preus tindran la consideració de preus públics.
Dos. De la mateixa manera, l’Institut Valencià d'Estadística podrà establir serveis gratuïts a unitats informants que col·laboren en algunes fases de la investigació estadística.
CAPITOL IV L'activitat estadística de l'administració local
Secció única De l'activitat estadística local
Article trenta
U. Es competència de les Entitats Locals el desplegament de l'activitat estadística relativa als àmbits territorial i competencial resultant de la pròpia gestió. No obstant això, aquesta activitat haurà d'ajustar-se a la normativa tècnica de l’Institut Valencià d'Estadística, per tal d'aconseguir la comparació de les dades i facilitar-ne l'agregació i comparabilitat de les dades a nivells de la Comunitat Valenciana i de l’Estat.
Dos. Les Entitats Locals dedicaran preferentment la seua activitat estadística a l’obtenció d'informació estadística a partir dels seus arxius administratius, si bé podran realitzar, si ho consideren convenient, estadístiques en operacions directes.
Tres. Les Entitats Locals, presentaran prèviament un informe a l’Institut Valencià d'Estadística en aquelles estadístiques a realitzar en operacions directes, per a d'aquesta manera coordinar la informació.
Article trenta-u
U. L'Institut Valencià d'Estadística facilitarà a petició de les Entitats Locals, dels Organismes i Empreses que en depenen, les informacions necessàries per a formar la seua estadística.
Dos. De la mateixa forma, les Entitats Locals, els Organismes i empreses que en depenen, facilitaran a petició de l’Institut Valencià d'Estadística la informació necessària per a la formació d'estadístiques d'interés públic.
Tres. En la forma que s'establesca en cada cas, la col·laboració, a què es refereixen els dos apartats anteriors, comportarà l'adequada compensació econòmica pels treballs realitzats.
Article trenta-dos
L'activitat estadística que siga competència pròpia de les Entitats Locals exigirà la constitució, en aquestes, d'unitats especialitzades en producció estadística subjectes al secret estadístic.
Article trenta-tres
Les Entitats Locals podran sol·licitar la inclusió d'estadístiques del seu interés en el Pla Valencià d'Estadística. La sol·licitud es dirigirà al President de l’Institut Valencià d'Estadística adjuntant-hi memòria explicativa de l’interés públic de l’Estadística així com de les seues característiques, memòria econòmica i proposta d'aquest finançament i projecte de normes reguladores.
Article trenta-quatre
U L'aprovació dels resultats de l'activitat estadística de les Entitats Locals no inclosa en el Pla, es farà pel Ple del respectiu òrgan de govern.
Dos. En la difusió dels resultats haurà de fer-se constar si aquests han estat homologats o no per l’Institut Valencià d'Estadística.
Article trenta-cinc
Per evitar duplicitats, l'Institut Valencià d'Estadística canalitzarà les sol·licituds de dades i resultats estadístics que la Generalitat, Organismes o Empreses que en depenen, formulen a les Entitats Locals, els seus Organismes o Empreses. Aquesta activitat es realitzarà directament per l'Institut Valencià d'Estadística o mitjançant altres Ens Locals supramunicipals o associacions de la mateixa Administració Local.
TITOL SEGON L'organització estadística de la Comunitat Valenciana
CAPITOL I Disposicions generals
Article trenta-sis
U. L'organització estadística de la Comunitat Valenciana estarà constituïda per:
a) L'Institut Valencià d'Estadística.
b) Les unitats estadístiques de les Conselleries, Organismes i Empreses dependents de la Generalitat.
c) Les unitats estadístiques de les Entitats Locals.
Dos. En tot allà no modificat per aquesta Llei, l’organització estadística de la Comunitat Valenciana es regirà per la Llei de la Generalitat 2/1988, de 17 de maig.
CAPITOL II De les unitats estadístiques de la Generalitat
Secció única Funcions
Article trenta-set
Les unitats estadístiques de la Generalitat, distintes de l'Institut Valencià d'Estadística, desenvoluparan les funcions següents:
a) Elaboració de les pròpies estadístiques, previ informe de l'Institut Valencià d'Estadística.
b) Elaboració de les estadístiques o fases d'aquestes que els encomanen el Pla Valencià d'Estadística, el Programa Anual d'Activitats.
c) Col·laboració amb l'Institut Valencià d'Estadística per a l'elaboració dels avantprojectes del Pla, Programa i estadístiques a què es refereix el paràgraf anterior.
d) Publicació dels resultats de les estadístiques pròpies, previ contrast de xifres amb l'Institut Valencià d'Estadística.
e) Col·laborar amb l’Institut Valencià d'Estadística en tots aquells treballs i estudis que siguen necessaris, perquè els òrgans estadístics de la Comunitat Valenciana puguen desenvolupar les seues funcions.
f) Analitzar les pròpies necessitats estadístiques.
Dos. Aquestes unitats estaran subjectes al secret estadístic, per a la qual cosa gaudiran de la necessària capacitat funcional que assegure la neutralitat operativa.
CAPITOL III De les unitats estadístiques de les Entitats Locals
Secció única Funcions
Article trenta-vuit
U. Correspon a les Entitats Locals la facultat d'organitzar la seua pròpia activitat estadística, i poden desenvolupar les mateixes funcions que l'article anterior atribueix a les unitats estadístiques de la Generalitat.
Dos. No obstant això, les Entitats Locals, en les estadístiques incloses en el Pla Valencià d'Estadística, així com en qualsevol altres que tinguen caràcter oficial o que trascendesquen de l’àmbit territorial o competencial propi, hauran d'acomodar la seua activitat a la normativa tècnica que, en cada cas o amb caràcter general, dicte l’Institut Valencià d'Estadística.
Tres. Igual com les unitats estadístiques de la Generalitat, les unitats estadístiques de les Entitats Locals estaran subjectes al secret estadístic i gaudiran de la necessària capacitat funcional que assegure la neutralitat operativa.
Article trenta-nou
L'Institut Valencià d'Estadística assistirà tècnicament les Entitats Locals en la realització del Padró municipal d'habitants i en qualssevol altres activitats susceptibles de ser aprofitades estadísticament per als fins d'interés de la Comunitat Valenciana.
TITOL III Règim de sancions
CAPITOL UNIC De les infraccions administratives i la seua sanció
Secció primera Concepte d'infraccions administratives en matèria estadística
Article quaranta
Són infraccions administratives en matèria estadística les accions i omissions voluntàries contràries a les disposicions d'aquesta Llei; poden ser-ne autors tant els administradors subjectes a l'obligació de col·laboració estadística, com el personal estadístic.
Secció segona De les infraccions administratives dels administrats i la seua sanció
Article quaranta-u
Les infraccions comeses pels administrats, quan hagen de subministrar informació obligatòria, podran ser lleus, greus o molt greus.
1. Són infraccions lleus:
a) No proporcionar, o fer-ho de forma incompleta, la informació, si això no causàs un perjudici greu.
b) Subministrar informació fora de termini, si hi hagués requeriment previ de l’òrgan estadístic, formalment notificat, sempre que això no done lloc a un perjudici greu.
Dos. Són infraccions greus:
a) La reincidència en la comissió d'infraccions lleus.
b) No facilitar dades, o proporcionar-les incompletes, sempre que hi hagués el requeriment a què s'al·ludeix en l'anterior apartat 1.b).
Tres. Són infraccions molt greus:
a) La reincidència en la comissió d'infraccions greus.
b) El subministrament de dades falses, bé siga de comunicació voluntària, bé de comunicació obligatòria, quan puga ser imputada malícia o negligència greu.
c) L'obtenció d'informació estadística mitjançant la suplantació de la personalitat de qualsevol de les unitats estadístiques emparades per aquesta Llei.
Article quaranta-dos
Les infraccions de l'article anterior seran objecte de sanció administrativa, amb la prèvia instrucció del corresponent expedient sancionador, sense perjudici de l'exigència de les responsabilitats civils i penals en què incórreguen els infractors.
Article quaranta-tres
U Es òrgan competent per a la imposició de sancions per infraccions lleus el Director de l'Institut Valencià d'Estadística i per a les restants el President d'aquest.
Dos. L'expedient sancionador es tramitarà d'acord amb la Llei de Procediment Administratiu.
Article quaranta-quatre
U Seran aplicables les sancions següents:
a) Us infraccions lleus se sancionaran amb multa de fins a 50.000 pessetes.
b) Les infraccions greus amb multa de 50.001 a 250.000 pessetes.
c) Les infraccions molt greus se sancionaran amb multa de 250.001 a 1.000.000 de pessetes.
Dos. En tot cas, per a la graduació de les sancions aplicables es tindrà en compte la transcendència de la informació, la conducta del culpable i els danys i perjudicis causats a tercers i als serveis estadístics.
Tres. S'entendrà per reincidència la comissió d'una infracció anàloga a la que motivà la sanció en el termini de l'any següent a la notificació d'aquesta. En aquest cas es requerirà que la primera resolució sancionadora haja adquirit fermesa en via administrativa.
Quatre. Les quanties de les sancions podran ser revisades per les Lleis anuals de Pressupostos de la Generalitat.
Cinc. Amb caràcter subsidiari les Entitats locals podran aplicar les disposicions d'aquesta Secció.
Secció tercera De les infraccions administratives del personal estadístic
Article quaranta-cinc
U. El personal estadístic que preste els seus serveis en la Generalitat, els seus Departaments, Organismes i Empreses, o en les Entitats Locals incloses en el seu àmbit territorial, estarà especialment subjecte a responsabilitat administrativa, civil i penal per les accions o omissions que es determinen en l'article quaranta-sis.
Dos. Mentre no s'establesca el règim disciplinari previst en l'article 51 de la Llei de la Generalitat 10/1985, de 31 de juliol, la responsabilitat administrativa del personal a què es refereix l'apartat anterior s'exigirà d'acord amb la legislació estatal sobre la matèria.
Tercer Al personal al servei de les Entitats Locals se li aplicarà el propi règim sancionador i, subsidiàriament, l’establert en aquesta Llei.
Article quaranta-sis
U. Us faltes comeses per aquest personal es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Dos. Les faltes lleus prescriuran al mes; les greus als dos anys i les molt greus als sis anys. El termini de prescripció començarà a comptar-se des que s'haja comés la falta.
Article quaranta-set
U. Són faltes lleus:
a) La incorrecció amb les persones subjectes al compliment del principi d'obligació de col·laboració ciutadana.
b) La descurança o negligència en el compliment de les funcions estadístiques.
c) La falta de notificació o la notificació incompleta als administrats de les normes que han d'observar en omplir els qüestionaris i les sancions que podran imposar-se per l’incompliment.
Dos. Són faltes greus:
a) La reincidència en la comissió de faltes lleus.
b) L'incompliment de les normes tècniques aprovades en matèria estadística.
c) L'incompliment de l’obligació d'informació sobre els resultats estadístics.
Tres. Són faltes molt greus:
a) La reincidència en la comissió de faltes greus.
b) Difondre o comunicar a persones no autoritzades dades individualitzades emparades pel secret estadístic.
c) Comunicar dades a persones no obligades a mantenir el secret estadístic, de forma que amb això es puga deduir informació confidencial sobre dades personals.
d) Exigir informació per a l’elaboració d'estadístiques sense l'existència de les corresponents normes reguladores o sense donar la necessària informació sobre aquestes.
e) La utilització per a finalitats distintes de les pròpiament estadístiques de dades personals obtingudes directament dels administrats pels serveis estadístics.
DISPOSICIO DEROGATORIA
A partir de l’entrada en vigor d'aquesta Llei queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen a aquesta.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el Consell per al desenvolupament reglamentari d'aquesta Llei.
Segona
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 7 de juny de 1990.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO

linea
Mapa web