Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET 81/2014, de 6 juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 5/1990, de 7 de juny, de la Generalitat, d'Estadística de la Comunitat Valenciana. [2014/5322]

(DOGV núm. 7293 de 11.06.2014) Ref. Base de dades 005048/2014

DECRET 81/2014, de 6 juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 5/1990, de 7 de juny, de la Generalitat, d'Estadística de la Comunitat Valenciana. [2014/5322]
ÍNDEX

Preàmbul
Article únic. Aprovació del reglament
Disposició addicional única. Incidència en les dotacions de gasto
Disposició derogatòria única. Derogació normativa
Disposició final primera. Desplegament i aplicació del decret
Disposició final segona. Entrada en vigor
Annex. Reglament de la Llei 5/1990, de 7 de juny, de la Generalitat, d’Estadística de la Comunitat Valenciana
Article 1. Objecte
Títol I. L’organització estadística de la Comunitat Valenciana
Article 2. Estructura orgànica
Capítol I. La Comissió Interdepartamental d’Estadística
Article 3. Naturalesa i adscripció
Article 4. Funcions
Article 5. Composició
Article 6. Règim de funcionament
Capítol II. El Consell Valencià d’Estadística
Article 7. Naturalesa i adscripció
Article 8. Funcions
Article 9. Composició
Article 10. Règim de funcionament
Capítol III. Les comissions estadístiques de la Presidència de la Generalitat i de les conselleries
Article 11. Naturalesa
Article 12. Funcions
Article 13. Composició
Article 14. Règim de funcionament
Títol II. L’activitat estadística
Capítol I. Del Pla Valencià d’Estadística
Article 15. Naturalesa i àmbit temporal
Article 16. Contingut material
Article 17. Elaboració i aprovació
Article 18. Desenrotllament del Pla Valencià d’Estadística
Article 19. Altres activitats estadístiques no incloses en el pla
Article 20. Modificació del Pla Valencià d’Estadística
Capítol II. Homogeneïtzació i normalització estadística
Article 21. Homogeneïtzació estadística
Article 22. Arxius i registres administratius per a ús estadístic

Capítol III. Cooperació en matèria estadística
Article 23. Representació en matèria d’estadística
Article 24. Els convenis de col·laboració
Article 25. Aprovació de resultats
Títol III. Principis de l’activitat estadística d’interés de la Generalitat
Capítol I. Principis rectors de l’activitat estadística
Article 26. Enumeració
Capítol II. Principis d’interés públic, objectivitat i correcció tècnica

Article 27. Principi d’interés públic
Article 28. Principis d’objectivitat i de correcció tècnica
Capítol III. Principis d’obligació de col·laboració ciutadana i de respecte a la intimitat
Article 29. Naturalesa i àmbit de l’obligació
Article 30. Garanties i drets de l’informador
Article 31. Respecte a la intimitat
Capítol IV. Principi del secret estadístic
Article 32. El deure de secret estadístic
Article 33. Àmbit material del deure de secret estadístic
Article 34. Dades no emparades pel secret estadístic
Article 35. Àmbit subjectiu del deure de secret estadístic
Article 36. Àmbit temporal del deure de secret estadístic
Article 37. Dades d’especial protecció
Article 38. Incompliment del deure de secret estadístic
Capítol V. De la publicitat dels resultats estadístics
Article 39. Publicació de resultats estadístics
Article 40. Valor oficial de les estadístiques d’interés de la Generalitat
Article 41. Accés a la informació estadística
Títol IV. Règim sancionador
Capítol I. Disposicions comunes
Article 42. Concepte d’infraccions administratives en matèria estadística i subjectes
Article 43. Principis sancionadors i procediment
Capítol II. Infraccions, sancions i òrgans competents
Article 44. Infraccions administratives dels administrats i la seua sanció
Article 45. Infraccions administratives del personal estadístic
Article 46. Òrgans competents


PREÀMBUL

La Llei 5/1990, de 7 de juny, de la Generalitat, d’Estadística de la Comunitat Valenciana, definix el marc legal bàsic per a l’exercici de la competència, en matèria estadística d’interés de la Generalitat, establida en l’article 49.1.32a de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Posteriorment, el Decret 11/1991, de 21 de gener, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de la Llei d’Estadística de la Comunitat Valenciana, va establir el seu desplegament reglamentari amb la fixació dels aspectes organitzatius i procedimentals necessaris per a l’exercici planificat de l’activitat estadística pública valenciana d’interés de la Generalitat, d’acord amb els principis que han de regir l’exercici d’esta competència.
El Reglament de la Llei d’Estadística de la Comunitat Valenciana atribuïa a l’extint Institut Valencià d’Estadística (IVE) les principals funcions i competències per a l’exercici de l’activitat estadística d’interés de la Generalitat. Reforçava i consolidava el paper de l’IVE com a nucli central de coordinació i gestió global de l’organització estadística pública valenciana d’interés de la Generalitat. Encara que amb limitacions operatives significatives, este model de gestió centralitzada ha complit un cicle administratiu i ha permés avanços com són l’aprovació i execució de diversos plans valencians d’estadística i el desenrotllament d’una incipient organització estadística de la Comunitat Valenciana que necessita de forma immediata ser reforçada i impulsada.

Les principals limitacions d’este marc reglamentari deriven de la seua obsolescència i la seua concepció marcadament centralitzada de l’exercici de l’activitat estadística. La configuració complexa de la gestió del sistema estadístic valencià que establix no està en consonància amb els nous escenaris derivats del fort increment de la demanda d’informació estadística, impulsada pel desenrotllament social i la disponibilitat de noves tecnologies d’anàlisi i tractament de dades. A més, el paper a exercir per l’estadística de base administrativa, potenciant la utilització dels registres i arxius gestionats pel sector públic en l’exercici de les seues competències, establix un escenari nou en el qual es necessita reconfigurar l’organització estadística de la Comunitat Valenciana i simplificar administrativament els procediments de gestió dels servicis d’informació estadística oficial per a donar resposta adequada a la ciutadania. Un servici de qualitat i accessible al ciutadà oferit per una organització estadística pública valenciana que opere en el marc fixat pel Codi de Bones Pràctiques de les Estadístiques Europees.

A esta problemàtica inicial s’afig ara la necessitat de completar este marc reglamentari dotant-lo dels elements organitzatius i procedimentals necessaris per a assegurar la seua plena operativitat, després de l’extinció de l’IVE, amb l’entrada en vigor de la Llei 11/2012, de 27 de desembre, de la Generalitat, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2013. Esta norma, en la disposició addicional trenta-tres, suprimix l’entitat autònoma, alhora que establix en el apartat 5 un règim transitori aplicable, fins que per decret del Consell es regule la creació, funcions, composició i funcionament dels òrgans col·legiats que hagen de completar l’estructura organitzativa de l’activitat estadística d’interés de la Generalitat.
Així, en primer lloc, la nova norma es redacta per a incorporar al marc reglamentari en matèria estadística d’interés de la Generalitat, els mecanismes col·legiats necessaris per a canalitzar les funcions de coordinació i ordenació general de l’organització estadística de la Comunitat Valenciana, així com la participació dels agents socials en esta. La base de la nova orientació d’estos òrgans col·legiats, la Comissió Interdepartamental d’Estadística i el Consell Valencià d’Estadística, és reforçar el seu paper en l’àmbit de les competències respectives, fonamentalment, l’orientació estratègica del Pla Valencià d’Estadística, el seu desenrotllament i control, així com les vies de diàleg amb els agents socials i ciutadans en busca de la millora de la qualitat dels servicis i l’aprofitament de les sinergies de productors i usuaris de l’estadística oficial. En la nova concepció, estos òrgans es configuren com els fòrums fonamentals per a l’impuls de l’estadística pública valenciana i com els garants dels principis que regixen el seu desenrotllament.

A més, la norma, en el seu vessant organitzatiu, avança també en el reforç de la coordinació estadística departamental amb la posada en funcionament de les comissions estadístiques de la Presidència de la Generalitat i de les conselleries, creades en l’article 52.2 de la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat. Estos òrgans es configuren com a fòrums pont per a la millora de la coordinació estadística sectorial i el Pla Valencià d’Estadística.
Finalment, a nivell organitzatiu, la nova configuració reglamentària del marc legal bàsic simplifica notablement el marc operatiu de creació i gestió de les unitats estadístiques de l’organització estadística de la Comunitat Valenciana, el marc funcional del qual està establit en els capítols II i III del títol II de la Llei d’Estadística de la Comunitat Valenciana. Estes unitats passen a regular-se de forma dinàmica a partir del Pla Valencià d’Estadística i els seus instruments de desenrotllament, que superen la marcada limitació operativa i concepció obsoleta de l’anterior reglament en els aspectes organitzatius que afectaven estes unitats.

En els seus aspectes procedimentals, el nou marc reglamentari s’orienta a la descentralització dels servicis regulats en la norma, a la millora de l’eficàcia de la gestió, i a la racionalització dels processos d’elaboració i difusió de resultats de l’estadística d’interés de la Generalitat.

Així, la norma fixa l’abast i els objectius dels instruments de planificació i establix, basant-se en estos, els aspectes procedimentals per a la seua elaboració, tramitació i gestió en un marc descentralitzat, sota els principis d’actuació que garantisquen la seua harmonització metodològica i la seua coordinació tècnica i administrativa.
També la norma millora la regulació per a l’exercici de la política de l’Administració del Consell en matèria d’arxius i registres administratius en la seua qualitat de fonts susceptibles d’aprofitament estadístic. En primer lloc, situa en la Comissió Interdepartamental d’Estadística les competències generals sobre l’orientació i control d’esta política, fixa els aspectes operatius per a la seua execució i agilitza els aspectes procedimentals integrant-los de forma directa en el marc funcional de gestió ordinària de la direcció general competent en matèria d’estadística de l’Administració del Consell. Esta formulació permet una resposta harmonitzada, àgil i eficient per a l’aprofitament de dades administratives per a fins estadístics, en línia amb les millors pràctiques sectorials.

Un altre aspecte previst en la norma és la modificació dels procediments per a l’aprovació de resultats i la seua publicitat a fi d’adaptar-los a la nova redacció del text legal bàsic, la Llei 5/1990, de 7 de juny, de la Generalitat, d’Estadística de la Comunitat Valenciana, modificada per l’article 50 de la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat.
La norma revisa, així mateix, el marc competencial en matèria d’aprovació de convenis de contingut estadístic que promouran la Presidència de la Generalitat i les conselleries, els seus organismes i empreses, n’establix un règim d’aprovació d’eixos convenis que contempla un informe preceptiu per part de la direcció general competent en matèria d’estadística, i reserva als mecanismes col·legiats les directrius generals per al seu control i desenrotllament.
Finalment, la nova norma actualitza i revisa la regulació dels principis que regixen l’activitat estadística pública d’interés de la Generalitat per a incorporar les oportunes referències normatives, si és el cas, o aquells elements que permeten una delimitació més precisa de la seua naturalesa i aplicabilitat.
Per tot això, de conformitat amb el que establix l’article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del conseller d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 6 de juny de 2014,


DECRETE

Article únic. Aprovació del reglament
S’aprova el Reglament de la Llei 5/1990, de 7 de juny, de la Generalitat, d’Estadística de la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Incidència en les dotacions de gasto
La implantació i posterior desplegament d’este decret no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignada a la conselleria competent en matèria d’estadística, i en tot cas haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials d’eixa conselleria.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
1. Queda derogat el Decret 11/1991, de 21 de gener, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de la Llei d’Estadística de la Comunitat Valenciana.
2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions d’igual rang o d’un rang inferior que s’oposen al que establix el present decret i, en especial, el capítol VI referent al Consell Valencià d’Estadística del Decret 65/1998, de 26 de maig, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional del Institut Valencià d’Estadística, modificat posteriorment pel Decret 36/2000, de 28 de març.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desplegament i aplicació del decret
Es faculta el titular de la conselleria amb competència en matèria d’estadística per a dictar les instruccions i adoptar les mesures necessàries per al desplegament i l’aplicació del que disposa el present decret.

Segona. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 6 de juny de 2014

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació,
MÁXIMO BUCH TORRALVAANNEX
Reglament de la Llei 5/1990, de 7 de juny, de la Generalitat, d’Estadística de la Comunitat Valenciana

Article 1. Objecte
És objecte del present reglament el desplegament dels preceptes de la Llei 5/1990, de 7 de juny, de la Generalitat, d’Estadística de la Comunitat Valenciana, per a l’ordenació, planificació i exercici de l’activitat estadística pública valenciana d’interés de la Generalitat.

TÍTOL I
L’organització estadística de la Comunitat Valenciana

Article 2. Estructura orgànica
L’organització estadística de la Comunitat Valenciana estarà constituïda per:
1. La conselleria competent en matèria estadística d’interés de la Generalitat.
2. La Comissió Interdepartamental d’Estadística.
3. El Consell Valencià d’Estadística.
4. Las comissions estadístiques de la Presidència de la Generalitat i de les conselleries.
5. Las unitats estadístiques de la Generalitat integrades en la Presidència, conselleries, organismes i empreses de la Generalitat.
6. Les unitats estadístiques de les entitats locals.

CAPÍTOL I
La Comissió Interdepartamental d’Estadística

Article 3. Naturalesa i adscripció
1. Es crea la Comissió Interdepartamental d’Estadística com a òrgan col·legiat encarregat de l’impuls estratègic, la coordinació i ordenació general de l’activitat estadística pública d’interés de la Generalitat, a desplegar per l’organització estadística de la Comunitat Valenciana, en el marc legal fixat per la Llei d’Estadística de la Comunitat Valenciana, este decret i les normes complementàries que siguen aplicables.

2. La Comissió Interdepartamental d’Estadística s’adscriu a la conselleria competent en matèria d’estadística, a través de la direcció general que, en la conselleria, tinga atribuïdes eixes competències.

Article 4. Funcions
Correspon a la Comissió Interdepartamental d’Estadística, l’exercici de les funcions següents:
1. Fixar les directrius i orientacions generals per a la planificació de l’activitat estadística d’interés de la Generalitat.
2. Estudiar i informar l’Avantprojecte del Pla Valencià d’Estadística i aprovar la proposta dels programes anuals d’activitats estadístiques per al seu desenrotllament.
3. Establir les línies estratègiques per a la coordinació de l’organització estadística de la Comunitat Valenciana orientades a garantir l’execució i el desenrotllament dels plans i programes aprovats i la seua adequació als principis que regixen l’activitat estadística pública.
4. Formular propostes en matèria estadística per a la seua elevació al Consell.
5. Aprovar el Balanç Anual d’activitats estadístiques desenrotllades per l’organització estadística de la Comunitat Valenciana.
6. Fixar les orientacions i recomanacions generals relatives a la normalització en matèria d’arxius i registres administratius per al seu ús posterior a efectes estadístics.
7. Impulsar la cooperació en matèria estadística amb altres administracions públiques i amb altres institucions públiques i privades per a la millora de les sinergies en l’àmbit de la producció d’estadístiques oficials i la millora del coneixement de la realitat demogràfica, socioeconòmica i cultural de la Comunitat Valenciana.
8. Informar sobre qualsevol altra qüestió en matèria estadística que li siga formulada.

Article 5. Composició
1. La Comissió estarà integrada pels membres següents:
a) Presidència: la persona titular de la conselleria competent en matèria d’estadística d’interés de la Generalitat.
b) Vicepresidència: la persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria d’estadística d’interés de la Generalitat.
c) Vocals representants de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat: les persones titulars de les subsecretàries de totes les conselleries de la Generalitat i la persona titular de la direcció general competent en matèria d’estadística d’interés de la Generalitat.
d) Vocals representants de les corporacions locals: tres vocals en representació de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana, designats per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

2. Podrà convocar-se a les reunions de la Comissió, amb veu però sense vot, a qualsevol alt càrrec o a personal especialitzat de l’Administració de la Generalitat, o dels seus organismes, entitats o empreses dependents, així com de les administracions locals de la Comunitat Valenciana quant a la naturalesa dels temes inclosos en l’orde del dia de les sessions.
3. La secretaria de la Comissió recaurà en una persona del nivell administratiu, amb rang de direcció de servici o superior, de la direcció general competent en matèria d’estadística d’interés de la Generalitat, designada per la persona titular d’esta, que actuarà amb veu però sense vot.
4. Per al desenrotllament i execució de les seues atribucions, la Comissió Interdepartamental podrà també constituir en el seu si grups de treball, en especial per a abordar temes específics per la seua naturalesa o repercussió sobre l’activitat estadística pública. Estos grups de treball seran dissolts una vegada complits els objectius que hagueren motivat la seua creació, llevat que les accions que se’ls assignaren foren considerades com a permanents.

Article 6. Règim de funcionament
El règim de les sessions i d’adopció d’acords i, en general, el funcionament de la Comissió, s’ajustarà al que establixen els articles 22 a 27 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sense perjuí que puga aprovar normes pròpies de funcionament o de règim intern per al millor exercici de les seues atribucions. En tot cas, la Comissió es reunirà com a mínim amb periodicitat anual.


CAPÍTOL II
El Consell Valencià d’Estadística

Article 7. Naturalesa i adscripció
1. El Consell Valencià d’Estadística és l’òrgan consultiu i de participació social de productors i usuaris d’estadístiques d’interés de la Generalitat, regulades per la Llei d’Estadística de la Comunitat Valenciana. El seu objectiu és aconseguir una millor adequació entre les necessitats d’informació d’institucions, ciutadans i empreses i la producció d’estadístiques oficials en un marc de racionalització del gasto i harmonització metodològica, sobre la base de les millors pràctiques en la matèria.

2. El Consell Valencià d’Estadística s’adscriu a la conselleria competent en matèria d’estadística, a través de la direcció general que, en la conselleria, tinga atribuïdes eixes competències.

Article 8. Funcions
Correspon al Consell Valencià d’Estadística l’exercici de les funcions següents:
1. Informar l’Avantprojecte del Pla Valencià d’Estadística i els Programes Anuals d’activitats estadístiques per al seu desenrotllament.
2. Canalitzar les relacions entre òrgans estadístics, informadors i usuaris i realitzar recomanacions per a la seua millora permanent orientada a la racionalització dels processos d’elaboració i difusió d’informació estadística.
3. Vetlar per l’estricte compliment dels principis que regixen l’activitat estadística pública valenciana en el seu àmbit d’actuació.
4. Aprovar l’informe d’avaluació del Pla Valencià d’Estadística al final del seu període de vigència.
5. Emetre informe en el procediment d’elaboració de projectes de disposicions de caràcter general que regulen l’activitat estadística de la Comunitat Valenciana.
6. Informar sobre qualsevol altra qüestió en matèria estadística que li siga formulada pel Consell, la Comissió Interdepartamental d’Estadística o la conselleria competent en matèria d’estadística d’interés de la Generalitat.

Article 9. Composició
1. El Consell estarà integrat pels membres següents:
a) Presidència: la persona titular de la conselleria competent en matèria d’estadística d’interés de la Generalitat.
b) Vicepresidència: la persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria d’estadística d’interés de la Generalitat.
c) Vocals:
1r. Les persones que ostenten la condició de vocals de la Comissió Interdepartamental d’Estadística.
2n. Un representant de cada una de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, nomenat per estes.
3r. Un representant de les cambres de comerç, indústria i navegació, nomenat pel Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.
4t. Dos representants de les organitzacions empresarials, nomenats per les de major representativitat a la Comunitat Valenciana.
5t. Dos representants de les organitzacions sindicals, nomenats per les de major representativitat a la Comunitat Valenciana.
6t. Una persona en representació del Consell de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.
2. Es podran convocar a les reunions del Consell, amb veu però sense vot, persones de reconegut prestigi i experiència en matèries relacionades amb l’activitat estadística pública, a proposta del seu president, quant a la naturalesa dels temes inclosos en l’orde del dia de les sessions.
3. La secretaria del Consell serà exercida per la persona que exercisca la secretaria de la Comissió Interdepartamental d’Estadística, actuant amb veu però sense vot.
4. Per al desplegament i execució de les seues atribucions, el Consell podrà crear en el seu si totes les comissions que considere oportunes per al millor desenrotllament de les seues funcions, a les quals podran assistir altres persones que puguen prestar una contribució singular.

Article 10. Règim de funcionament
1. Als efectes previstos en l’article 8.1, els acords del Consell seran adoptats per majoria de dos terços dels vots emesos.
2. Amb l’excepció expressada en l’apartat anterior, el règim de les sessions i d’adopció d’acords i, en general, el funcionament del Consell, s’ajustarà al que establixen els articles 22 a 27 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sense perjuí que puga aprovar normes pròpies de funcionament o de règim intern per al millor exercici de les seues atribucions. En tot cas, el Consell es reunirà, com a mínim, amb periodicitat anual.


CAPÍTOL III
Les comissions estadístiques de la Presidència
de la Generalitat i de les conselleries

Article 11. Naturalesa
Les comissions estadístiques de la Presidència de la Generalitat i de les conselleries són els òrgans de coordinació de tota l’activitat estadística que realitzen les respectives conselleries, així com els organismes i les empreses que en depenen.

Article 12. Funcions
Les comissions estadístiques de la Presidència de la Generalitat i de les conselleries desenrotllaran les funcions següents:
1. La col·laboració, en el seu àmbit d’actuació, amb la direcció general competent en matèria d’estadística de l’Administració del Consell, en l’elaboració de l’Avantprojecte del Pla Valencià d’Estadística, el seu desenrotllament en programes anuals d’activitats estadístiques i la seua avaluació contínua i estratègica, d’acord amb les directrius establides per la Comissió Interdepartamental d’Estadística.
2. La coordinació, en col·laboració amb la direcció general competent en matèria d’estadística de l’Administració del Consell, de l’activitat exercida en el marc d’execució del Pla Valencià d’Estadística vigent, per les unitats estadístiques de la Generalitat, adscrites al departament.

3. La garantia de l’execució i compliment dels acords de la Comissió Interdepartamental d’Estadística en l’àmbit de la conselleria.

4. La formulació de plans estadístics sectorials en matèries pròpies del seu departament.
5. La vigilància en el compliment dels principis que regixen l’activitat estadística pública i l’observança de les bones pràctiques en la matèria, d’acord amb les directrius establides per la Comissió Interdepartamental d’Estadística.
6. L’impuls a la utilització amb fins estadístics de les dades d’origen administratiu derivades de la gestió del departament, incloent-hi la formació de directoris sectorials en la seua concepció d’infraestructura estadística bàsica.
7. La publicació i difusió dels resultats i característiques metodològiques de les estadístiques que tinguen encomanades en els plans i programes en vigor.
8. Qualssevol altres funcions estadístiques que les normes els encomanen.

Article 13. Composició
1. La comissió estadística de cada conselleria estarà presidida per la persona titular de la respectiva subsecretaria, la qual determinarà mitjançant una resolució la seua composició.
2. En tot cas, formaran part de la comissió estadística de cada conselleria les persones responsables de les distintes unitats estadístiques de la Generalitat adscrites a esta i un representant de la direcció general competent en matèria d’estadística designat pel seu titular.

3. En cas que la subsecretaria que assumisca les competències establides en l’article 69 de la Llei del Consell respecte a la Presidència de la Generalitat, també assumisca les mateixes competències respecte a un altre departament del Consell, es constituirà una única comissió d’estadística que ho serà tant de la Presidència de la Generalitat com de la conselleria de què es tracte.

Article 14. Règim de funcionament
El règim de les sessions i d’adopció d’acords i, en general, el funcionament de les comissions estadístiques, s’ajustarà al que establixen els articles 22 a 27 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sense perjuí que puguen aprovar normes pròpies de funcionament o de règim intern per al millor exercici de les seues atribucions. En tot cas, les comissions es reuniran sempre que ho sol·licite el titular de la direcció general competent en matèria d’estadística de l’Administració del Consell.


TÍTOL II
L’activitat estadística

CAPÍTOL I
Del Pla Valencià d’Estadística

Article 15. Naturalesa i àmbit temporal
1. El Pla Valencià d’Estadística és l’instrument d’ordenació i planificació de l’activitat estadística pública valenciana. El pla proporciona el marc per a desenrotllar, elaborar i difondre estadístiques d’interés de la Generalitat.
2. Tindrà la vigència establida en este, o, a falta d’això, la de quatre anys. Si al terme de la vigència de cada un dels plans, no està aprovat el que haja de regir per al següent període, el pla es considerarà prorrogat pel temps que hi haja entre aquella data i la d’aprovació del nou pla. No estaran vinculades als mecanismes de pròrroga les operacions la inclusió o exclusió de les quals depenga del període o termini establits per al seu inici o finalització.

Article 16. Contingut material
1. El Pla Valencià d’Estadística recollirà, almenys:
a) Els seus objectius generals i d’altres d’específics del conjunt de les estadístiques i altres activitats d’esta naturalesa a realitzar durant el seu període de vigència.
b) L’especificació per a cada estadística continguda en este de les normes reguladores previstes en l’article 9 de la Llei d’Estadística de la Comunitat Valenciana.
c) Els criteris i les prioritats per a l’execució del pla.
d) La col·laboració institucional que ha de mantindre’s en matèria estadística i els organismes i institucions que hagen d’intervindre en la seua elaboració.
e) La memòria econòmica per a l’execució d’este.
2. Es consideraran incloses en el pla, totes les activitats estadístiques que siguen objecte de convenis de col·laboració entre la Generalitat i l’Institut Nacional d’Estadística o altres administracions i organismes competents en matèria estadística.
Article 17. Elaboració i aprovació
1. La Comissió Interdepartamental d’Estadística fixarà les directrius i orientacions generals per a l’elaboració del Pla Valencià d’Estadística, sobre la base de les necessitats d’informació existents per a la realització de les activitats de la Generalitat, així com a les propostes formulades pel sector públic valencià, les corporacions i associacions que representen interessos sectorials i els agents econòmics i socials, a través del Consell Valencià d’Estadística, com a òrgan de participació social en matèria estadística de la Comunitat Valenciana. També podran sol·licitar la inclusió d’estadístiques d’interés públic en l’esmentat pla les entitats locals i els seus organismes, ens i empreses.
2. Correspon a la direcció general competent en matèria d’estadística de l’Administració del Consell, la coordinació d’activitats i recursos per a l’elaboració de l’Avantprojecte del Pla Valencià d’Estadística, en el marc dictat per la Comissió, en col·laboració amb els distints ens i unitats que configuren l’organització estadística de la Comunitat Valenciana.
3. Finalitzada l’elaboració de l’avantprojecte i sotmés a informe de la Comissió Interdepartamental d’Estadística, este serà elevat al Consell, a través de la conselleria competent en matèria d’estadística, amb un informe previ del Consell Valencià d’Estadística.
4. Aprovat provisionalment pel Consell, el projecte del Pla Valencià d’Estadística serà remés a les Corts.

Article 18. Desenrotllament del Pla Valencià d’Estadística
1. El Pla Valencià d’Estadística es desenrotllarà per mitjà de programes anuals d’activitats estadístiques. La proposta de programa anual serà elaborada per la direcció general competent en matèria d’estadística de l’Administració del Consell i sotmesa a acord de la Comissió Interdepartamental d’Estadística, amb un informe previ del Consell Valencià d’Estadística. Posteriorment, serà elevat al Consell a proposta del titular de la conselleria competent en matèria d’estadística.
2. Prenent com a referència el vigent pla, el respectiu programa anual contindrà les estadístiques i activitats de semblant naturalesa que es desenrotllaran cada any.
3. El Programa Anual d’Activitats Estadístiques ha de contindre per a cada estadística que hi inclou, almenys, les especificacions previstes en l’article 16.1.b i d d’este reglament, que han de ser actualitzades en el seu procés d’elaboració i aprovació, així com el detall de les unitats administratives responsables i de les distintes fases de l’estadística a executar en l’exercici, incloent-hi el calendari de publicació dels seus principals resultats.
4. Les unitats administratives responsables d’activitats estadístiques incloses en un Programa Anual d’Activitats Estadístiques de desenrotllament del Pla Valencià d’Estadística tindran la consideració d’unitats estadístiques de la Generalitat o de les entitats locals segons l’administració pública d’adscripció d’estes.
5. La Comissió Interdepartamental d’Estadística mantindrà un directori actualitzat de les unitats estadístiques de la Generalitat i de les unitats estadístiques de les entitats locals, als efectes de seguiment i control del pla i als efectes previstos en l’article 13 del present reglament.

6. Per a l’execució del pla, per mitjà dels seus programes anuals de desenrotllament, l’òrgan competent en matèria d’estadística de l’Administració del Consell i els organismes, ens o empreses responsables d’estadístiques incloses en un Programa Anual d’Activitats Estadístiques, podran demanar les dades que necessiten, en els termes previstos en l’article 6 de la Llei d’Estadística de la Comunitat Valenciana. Estes sol·licituds d’informació estaran subjectes al principi de proporcionalitat i emparades en els principis que regixen l’activitat estadística pública. Estes peticions poden comportar l’exigència d’una adequada compensació econòmica, si és el cas.
7. L’eventual compensació econòmica a què es referix l’apartat 6 d’este article, només serà exigible si així ho preveuen les normes reguladores de la corresponent estadística i sempre que els gastos a compensar deriven de l’exigència de proporcionar-los per procediments que requerisquen una especial complexitat tècnica o instrumental.

Article 19. Altres activitats estadístiques no incloses en el pla
1. Les unitats administratives de les conselleries, organismes i empreses de la Generalitat podran realitzar les estadístiques necessàries per a l’organització dels seus servicis, la programació del seu propi sector i el compliment de la normativa aplicable en relació a la transparència i qualitat dels servicis de la seua competència. Esta activitat estadística només tindrà consideració d’estadística d’interés de la Generalitat si es formula en el marc d’elaboració del Pla Valencià d’Estadística, la qual està subjecta en tot moment del seu desenrotllament al règim jurídic establit en la Llei d’Estadística de la Comunitat Valenciana i la normativa que la desplega.
2. Quan les activitats estadístiques a què es referix l’apartat anterior impliquen petició d’informació a persones físiques o jurídiques, al marge de les relacions administratives pròpies de les seues funcions, necessitaran per a realitzar-les un informe preceptiu i vinculant de la direcció general competent en matèria d’estadística de la Generalitat, a fi d’evitar duplicitats i assegurar la necessària coordinació.

Article 20. Modificació del Pla Valencià d’Estadística
1. La modificació del Pla Valencià d’Estadística estarà subjecta a raons de conveniència i urgència de la realització d’estadístiques no previstes en este.
2. Per raons de conveniència i urgència, el Consell, a proposta de la conselleria competent en matèria d’estadística, podrà aprovar la realització d’estadístiques d’interés de la Generalitat no incloses en el Pla Valencià d’Estadística en vigor. L’acord pel qual es dispose l’elaboració d’estes estadístiques serà comunicat a les Corts i publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
3. L’elaboració de la proposta d’aprovació de la realització d’estes estadístiques no incloses en el pla a què fa referència l’apartat anterior, correspon a la direcció general competent en matèria d’estadística de l’Administració del Consell. El procediment serà semblant a l’utilitzat per a l’elaboració de les propostes de programes anuals d’activitats previstos en l’article 18 del present reglament. L’aprovació pel Consell d’estes estadístiques no incloses en el pla podria articular-se en el procés d’elaboració de qualsevol programa anual d’activitats estadístiques, si els terminis d’execució d’estes ho permeten. L’informe del Consell Valencià d’Estadística es pronunciarà, en tot cas, sobre la conveniència i urgència de les noves estadístiques a realitzar.

4. Si la naturalesa i característiques de les activitats estadístiques a què fan referència els apartats anteriors aconsellen la seua incorporació al Pla Valencià d’Estadística, per part dels òrgans competents es procedirà a la modificar-lo, previ compliment dels tràmits propis per a l’aprovació d’este.

CAPÍTOL II
Homogeneïtzació i normalització estadística

Article 21. Homogeneïtzació estadística
1. Correspon a la Comissió Interdepartamental d’Estadística vetlar per la normalització i homogeneïtzació de l’activitat estadística pública de la Comunitat Valenciana, per a permetre la integració i comparació de les dades i resultats estadístics obtinguts, tant entre si com amb els d’altres administracions.
2. A estos efectes, la direcció general competent en matèria d’estadística, seguint les directrius establides per la Comissió Interdepartamental, dictarà i publicarà les normes tècniques generals sobre unitats estadístiques i territorials, la seua identificació, nomenclatures, definicions, codis, classificacions de dades i qualssevol altres que contribuïsquen a homogeneïtzar l’activitat estadística pública a la Comunitat Valenciana.
3. La direcció general competent en matèria d’estadística de l’Administració del Consell ajustarà eixes normes tècniques a les de l’Administració de l’Estat i a les normes tècniques internacionals vigents, especialment a les de la Unió Europea.
4. Estes normes seran de compliment obligatori per a l’elaboració de les estadístiques d’interés de la Generalitat. També seran aplicables per a les altres activitats estadístiques a què es referix l’article 19 del present reglament.
5. No obstant el previst en l’apartat 3 de l’article 1 de la Llei d’Estadística de la Comunitat Valenciana, quan les estadístiques realitzades per organismes o persones diferents de les incloses en l’àmbit de l’esmentada llei siguen subvencionades per les conselleries, organismes o empreses de la Generalitat, se sotmetran a les normes tècniques establides per a esta. En estos casos, en la disposició dictada per a regular la subvenció constarà expressament l’obligatorietat, per als organismes o persones subvencionades, d’adaptar-se a estes normes tècniques.

Article 22. Arxius i registres administratius per a ús estadístic
1. Per a reduir la càrrega de resposta als informadors, fomentar la transparència en la gestió dels servicis públics i millorar l’eficiència del gasto públic, sense perjuí del que establix la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal, les estadístiques públiques d’interés de la Generalitat hauran d’utilitzar, com a font prioritària de dades, els arxius i registres administratius i estadístics disponibles.

2. Les unitats estadístiques de la Generalitat i de les entitats locals tindran accés a fonts administratives de dades, pertanyents als seus respectius sistemes d’administració pública, sempre que estes dades siguen necessàries per a desenrotllar, elaborar i difondre estadístiques d’interés de la Generalitat que tinguen encomanades en els plans i programes en vigor.
3. A més dels requisits i normes tècniques que, en cada cas, siguen establits pels òrgans competents per a això, la formació d’arxius i registres de la Generalitat, i dels seus organismes i empreses, estarà subjecta a l’informe previ de la direcció general competent en matèria d’estadística de l’Administració del Consell, a fi d’adequar la presentació i el tractament de les dades a les necessitats estadístiques de la Comunitat Valenciana.
4. L’informe al qual es referix l’apartat anterior tindrà com a antecedents immediats els següents:
a) El projecte de norma de creació de l’arxiu o registre.
b) Les orientacions i recomanacions generals dictades a este efecte per la Comissió Interdepartamental d’Estadística.
c) Les normes tècniques específiques de les previstes en l’article 21.2 d’este reglament que siguen aplicables.
d) Les prioritats establides en el marc del Pla Valencià d’Estadística vigent.
5. L’informe al qual es referix l’apartat anterior es traslladarà a l’òrgan o entitat interessada, que podrà procedir a la formació de l’arxiu o registre per al qual va demanar aquell, amb compliment dels requisits continguts en este i de totes aquelles normes que siguen d’aplicació legal.
6. La modificació, conservació, actualització o ampliació de la informació inclosa en els arxius i registres, requerirà igualment un informe previ de la direcció general competent en matèria d’estadística de l’Administració del Consell, que estarà sotmés al mateix procediment exigit per a la seua formació. Quan siga la direcció general competent en matèria d’estadística la que considere la necessitat o oportunitat del canvi, li correspondrà presentar a l’òrgan o entitat depositària de l’arxiu o registre l’oportú projecte, a fi que es s’hi pronuncie; les actuacions prosseguiran segons el que preveuen els apartats anteriors d’este article, si és acceptada la iniciativa de canvi.

7. La direcció general competent en matèria d’estadística de l’Administració del Consell donarà compte a la Comissió Interdepartamental d’Estadística, en cada una de les reunions que esta celebre, dels informes emesos en compliment del que preveu el present article, en el període transcorregut des de la reunió anterior.

CAPÍTOL III
Cooperació en matèria estadística

Article 23. Representació en matèria d’estadística
Sense perjuí de les facultats en matèria d’estadística que corresponen, dins del seu propi àmbit competencial a cada conselleria, organisme o empresa de la Generalitat, correspon a la conselleria competent en matèria d’estadística la representació de la Generalitat en l’esmentada matèria davant de les altres administracions públiques.

Article 24. Els convenis de col·laboració
1. La conselleria competent en matèria d’estadística podrà establir convenis de col·laboració de caràcter general amb altres administracions públiques, subscrits, si és el cas, amb els corresponents organismes d’estadística, o amb ens privats, que seran de compliment obligatori per als distints agents de l’organització estadística de la Comunitat Valenciana.
2. Així mateix, sense perjuí del que disposa l’apartat anterior, qualsevol conselleria, organisme o empresa de la Generalitat podrà elaborar i proposar o subscriure, si és el cas, acords o convenis de contingut estadístic amb qualsevol altra administració pública o ens privat. En tot cas, serà requisit per a la subscripció d’estos l’informe del projecte d’acord o conveni emés per la direcció general competent en matèria d’estadística de l’Administració del Consell, que tindrà caràcter preceptiu.

3. Estos informes es pronunciaran sobre els punts següents:
a) Conformitat i incidència de les activitats objecte del conveni en relació al Pla Valencià d’Estadística.
b) Oportunitat respecte d’altres operacions estadístiques ja programades o convingudes.
c) Idoneïtat tècnica i econòmica del projecte.
d) Qualssevol altres que es consideren oportuns per a la millora de la qualitat de l’estadística a obtindre i la racionalització de costos per a la seua elaboració.
4. La direcció general competent en matèria d’estadística de l’Administració del Consell podrà demanar, als efectes d’emissió dels informes previstos en els apartats anteriors, tots els aclariments, documentació o dictàmens que considere necessaris per a la seua elaboració en els termes establits.

Article 25. Aprovació de resultats
L’aprovació de resultats de les estadístiques públiques d’interés de la Generalitat es farà segons el que disposa per a cada una d’estes el Pla Valencià d’Estadística, els programes anuals d’activitats estadístiques o la norma que autoritze la seua realització.


TÍTOL III
Principis de l’activitat estadística d’interés de la Generalitat

CAPÍTOL I
Principis rectors de l’activitat estadística

Article 26. Enumeració
L’activitat estadística d’interés de la Generalitat estarà regida amb caràcter general pels principis d’interés públic, objectivitat i de correcció tècnica, obligació de col·laboració ciutadana i de respecte a la intimitat, secret estadístic i publicitat dels resultats estadístics que es regulen en el present reglament, sense perjuí de l’especial ment previst, si és el cas, per als tractaments de dades personals regulats per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la normativa que la desplega.

CAPÍTOL II
Principis d’interés públic, objectivitat i correcció tècnica

Article 27. Principi d’interés públic
A efectes legals, seran d’interés públic les estadístiques regulades per la Llei d’Estadística de la Comunitat Valenciana, pel present reglament i pel Pla Valencià d’Estadística vigent en cada moment.


Article 28. Principis d’objectivitat i de correcció tècnica
1. Les estadístiques s’elaboraran amb criteris que respecten els principis d’objectivitat i correcció tècnica.
2. El principi d’objectivitat obliga a la neutralitat i imparcialitat en l’ús dels mètodes i instruments estadístics respecte als resultats a obtindre en les investigacions estadístiques de la realitat econòmica, demogràfica, cultural i social de la Comunitat Valenciana.
3. El principi de correcció tècnica imposa la utilització dels instruments estadístics d’acord amb la metodologia científica en matèria estadística.
4. Per al compliment dels principis a què es referixen els apartats anteriors, les unitats estadístiques de la Generalitat gaudiran de plena autonomia funcional, que garantisca la seua neutralitat operativa, tant en el desenrotllament de la metodologia i normes reguladores de les estadístiques, publicació i difusió de resultats, com en el recull i tractament de dades i la preservació del secret estadístic. De la mateixa autonomia funcional gaudiran les unitats estadístiques de les entitats locals, els seus organismes i empreses en l’exercici d’activitats estadístiques en l’àmbit d’aplicació de la Llei d’Estadística de la Comunitat Valenciana.


CAPÍTOL III
Principis d’obligació de col·laboració ciutadana i
de respecte a la intimitat

Article 29. Naturalesa i àmbit de l’obligació
1. El deure de col·laboració ciutadana respon a l’obligació de proporcionar dades estadístiques de qualsevol naturalesa amb exactitud, ajustats a les exigències de les corresponents normes reguladores i dins dels terminis que es fixen per a les activitats estadístiques a què es referix l’apartat següent, i que inclou els informadors especificats en l’apartat 3 d’este article.
2. Gaudixen del privilegi de l’obligació de col·laboració ciutadana les següents activitats estadístiques:
a) Les incloses en el Pla Valencià d’Estadística.
b) Les que no estant incloses en el Pla Valencià d’Estadística en el moment de la seua execució, hagen sigut aprovades pel Consell en els supòsits previstos en l’article 20 del present reglament.
c) Les previstes en els convenis a què es referix l’article 24 d’este reglament.
d) Les activitats de formació, conservació o actualització d’arxius i registres administratius, quan estos constituïsquen font d’informació estadística.
3. L’obligació de col·laboració ciutadana a què es referixen els apartats anteriors inclou:
a) Totes les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres que estiguen domiciliades, residisquen o exercisquen la seua activitat a la Comunitat Valenciana, quan la petició de col·laboració siga requerida per una unitat estadística de la Generalitat.
b) Totes les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que estiguen domiciliades, residisquen o exercisquen la seua activitat en el territori a on aconseguixen les competències de l’entitat local, els seus organismes o empreses, la unitat estadística dels quals realitze l’operació subjecta a col·laboració.
c) Totes les persones a què es referixen els dos paràgrafs anteriors, per les activitats que exercisquen fora del territori de l’entitat la unitat estadística de les quals realitze les operacions subjectes a col·laboració, sempre que estes activitats siguen apropiades a les finalitats perseguides per cada estadística i així n’estiga previst en les normes reguladores.


Article 30. Garanties i drets de l’informador
1. Al sol·licitar informació haurà de comunicar-se als subjectes informadors la naturalesa, característiques i finalitat de l’enquesta, la seua obligatorietat i les sancions que puguen imposar-se per no prestar la seua col·laboració o per facilitar dades falses, inexactes, incomplets o fora de termini, així com la protecció que li dispensa el secret estadístic. Amb este fi, en els qüestionaris que es confeccionen per a arreplegar la informació, o en full annex a estos, s’inseriran, tant l’extracte de les normes reguladores de l’enquesta, com de les normes legals que s’apliquen en els supòsits de no-prestació de la col·laboració en la forma i el termini obligats, així com les sancions a imposar als que incomplisquen el deure del secret estadístic.
2. Els qüestionaris no podran contindre preguntes que tinguen una relació amb l’honor, la intimitat personal o familiar o les conviccions personals o polítiques, llevat que, per la forma en què s’arreplegue la informació, es preserve el dret a la intimitat dels informadors. Respectaran, en tot cas, el que disposa l’article 18 de la Constitució Espanyola.

3. Quan les dades estadístiques se sol·liciten pel sistema d’entrevista, el personal entrevistador haurà d’identificar-se per mitjà de document expedit a este fi, així com informar l’entrevistat, prèviament a la realització de l’entrevista, dels drets i les obligacions que s’especifiquen en l’apartat anterior.

Article 31. Respecte a la intimitat
1. D’acord amb el que establix l’article 16.2 de la Constitució Espanyola, les dades susceptibles de revelar les opinions polítiques i les conviccions religioses o ideològiques, només podran demanar-se previ consentiment exprés dels interessats.
2. Tota petició d’informació amb fins estadístics respectarà el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, d’acord amb el que establix l’article 18 de la Constitució Espanyola, i en la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal.


CAPÍTOL IV
Principi del secret estadístic

Article 32. El deure de secret estadístic
1. S’entén per secret estadístic l’obligació de no divulgar o comunicar els coneixements que es posseïxen com a conseqüència de la participació en l’activitat estadística, així com l’obligació de no actuar sobre la base del dit coneixement.
2. Les dades protegides pel secret estadístic no poden ser fets públiques, ni comunicades a cap altra persona física o jurídica o entitat, pública o privada, llevat que es complisquen els següents requisits que hauran de ser comprovats pel qui els tinga en custòdia:
a) Que les institucions sol·licitants de les dades estiguen vinculades pel secret estadístic i que la comunicació tinga com a finalitat una activitat de caràcter estadístic.
b) Que les dades sol·licitades tinguen com a finalitat l’elaboració d’estadístiques encomanades a la unitat sol·licitant i que esta dispose dels mitjans necessaris per a garantir el compliment del secret estadístic.

c) Que estiga prou justificada l’existència d’una relació entre la informació sol·licitada i les funcions estadístiques que són competència de la unitat sol·licitant.
3. En tot cas, la cessió de dades estadístiques no produirà efectes en un altre àmbit diferent del de la finalitat que va motivar la petició.


Article 33. Àmbit material del deure de secret estadístic
Estan emparades pel secret estadístic totes les dades individuals de comunicació obligatòria de caràcter privat, personal, familiar, econòmic o financer que, o bé permeten la identificació directa dels informadors, o bé conduïsquen per la seua estructura, contingut o grau de desagregació a la identificació indirecta d’estos, ja estiguen estes dades referides a persones físiques o jurídiques, amb independència que hagen sigut obtingudes directament dels informadors o a través de fonts administratives.

Article 34. Dades no emparades pel secret estadístic
1. No queden emparats pel secret estadístic els directoris que no continguen més dades que les simples relacions d’establiments, empreses, explotacions o organismes de qualsevol classe, quan al·ludisquen a la seua denominació, emplaçament, activitat, producte o servici o a l’interval de grandària a què pertanguen. Les unitats estadístiques faran constar esta excepció en els documents de recollida de la informació.

2. Tampoc queden emparades pel secret estadístic les dades obtingudes de fonts posades legalment a disposició del públic; s’entenen com a tals les que hagen sigut objecte de publicitat, edició o inscripció en un registre públic pels qui no estiguen subjectes al secret estadístic. No es considerarà que les dades són de font pública pel fet d’haver sigut aportades en els procediments propis de l’Administració.

3. Els informadors tindran dret d’accés a les dades que, figurant en directoris estadístics, els concernisquen, i a obtindre, si és el cas, la rectificació dels errors que hi continguen.

Article 35. Àmbit subjectiu del deure de secret estadístic
1. Tenen l’obligació de mantindre el secret estadístic totes les persones, organismes o institucions que intervinguen en el procés estadístic. Este deure es mantindrà encara després que les persones obligades a guardar-lo concloguen les seues activitats professionals o la seua vinculació als servicis estadístics.
2. De l’obligació de mantindre el secret estadístic, així com de les sancions que poden derivar-se del seu trencament, s’informarà minuciosament als qui, ja siguen persones físiques, jurídiques, o institucions públiques o privades, intervinguen en alguna activitat estadística de les unitats estadístiques de la Generalitat o de les entitats locals.
3. Quan qualsevol de les unitats estadístiques a què es referix l’apartat anterior, fent ús de les seues competències, concerte els servicis de qualsevol altra persona física o jurídica o institució perquè, pels seus coneixements, mitjans tècnics o qualsevol altra causa, col·labore en el desenrotllament dels processos estadístics, en els corresponents convenis, acords o contractes es farà constar l’obligació que adquirixen de guardar el secret estadístic.

Article 36. Àmbit temporal del deure de secret estadístic
1. El deure de secret estadístic s’iniciarà des del moment que es facilite la informació per este emparada per a les dades sol·licitades amb fins estadístics. Les dades d’origen administratiu queden emparades pel secret estadístic en les unitats estadístiques, des del moment que s’hi incorporen. Este deure tindrà una duració de cent anys des del seu respectiu inici.
2. Excepcionalment, i sempre que hagen transcorregut seixanta anys, es podran facilitar les dades emparades pel secret estadístic als qui acrediten tindre interés legítim a efectes únicament d’anàlisi històrica i pretenguen la publicació del resultat de la dita anàlisi.

Article 37. Dades d’especial protecció
Hauran de ser objecte d’especial protecció física i lògica les dades que servixen per a la identificació immediata dels informadors; aquelles hauran de dissociar-se de les altres dades, abans de processar qualsevol informació, tractar-se aïlladament, emmagatzemar-se amb claus, precintes o depòsits especials, resultar accessibles únicament al personal sotmés al secret estadístic i destruir-se quan deixen de ser necessàries per al desenrotllament de les operacions estadístiques.

Article 38. Incompliment del deure de secret estadístic
1. Els qui per dol, negligència o qualsevol altra causa trenquen el deure de guardar el secret estadístic, queden subjectes a reparar el dany causat per mitjà de la corresponent indemnització, que serà exigible directament al causant del dany o perjuí.
2. L’exigència d’indemnització per danys i perjuís causats com a conseqüència del trencament del deure de guardar el secret estadístic és independent de les responsabilitats de qualsevol naturalesa que corresponguen d’acord amb l’ordenament jurídic general, i especialment amb la potestat sancionadora a què es referix el títol III de la Llei d’Estadística de la Comunitat Valenciana.

CAPÍTOL V
De la publicitat dels resultats estadístics

Article 39. Publicació de resultats estadístics
1. Els resultats de tota l’activitat estadística d’interés de la Generalitat els faran públics les unitats responsables de la seua elaboració, i adquiriran caràcter oficial amb la publicació.
2. També seran públics els resultats de l’activitat estadística realitzada pels organismes públics, no inclosa en el pla, així com de la desenrotllada per organismes privats amb subvenció pública o per mitjà de conveni de col·laboració amb organismes públics.
3. La Generalitat habilitarà els mitjans necessaris per a fer públics i difondre els resultats de les seues estadístiques oficials, així com de tota la informació estadística necessària per a la valoració del grau de compliment i qualitat dels seus servicis, en un marc de racionalitat del gasto públic i amb estricte compliment de la normativa vigent.
4. El portal estadístic de la Generalitat és la infraestructura tecnològica bàsica per a la publicació de resultats de les estadístiques oficials de la Comunitat Valenciana. El manteniment d’esta infraestructura correspondrà a la direcció general competent en matèria d’estadística de l’Administració del Consell, sense perjuí de les atribucions reservades als òrgans competents en matèria de sistemes i tecnologies de la informació i administració electrònica de la Generalitat.

Article 40. Valor oficial de les estadístiques d’interés de la Generalitat
El Consell podrà atribuir valor oficial a les estadístiques elaborades en execució del Pla Valencià d’Estadística, als fins de la seua aplicació en les relacions i situacions jurídiques perquè la Generalitat tinga competències per a regular-los, sempre que hagen sigut aprovats i publicats per les unitats responsables de la seua elaboració en el marc del pla.


Article 41. Accés a la informació estadística
1. Qualsevol persona interessada podrà consultar els resultats estadístics als quals fa menció l’article 39 del present reglament. La consulta podrà realitzar-se a qualsevol nivell de desagregació tècnicament disponible. Esta consulta tindrà caràcter gratuït.
2. No obstant l’especificat en l’apartat anterior, qualsevol persona interessada podrà sol·licitar tabulacions o explotacions estadístiques específiques, que incloguen un major nivell de desagregació dels resultats estadístics tècnicament acceptable o en un suport tecnològic diferent del disponible al públic, sempre que no atempte la protecció del secret estadístic i que no altere de forma significativa el normal desenvolupament dels servicis estadístics afectats. Estes sol·licituds de dades podran donar lloc a la percepció de la contraprestació que es determine de conformitat amb la normativa reguladora de les taxes i preus públics.

3. L’organització estadística de la Comunitat Valenciana podrà alliberar certificacions dels resultats de l’estadística oficial, a través de la direcció general competent en matèria d’estadística de l’Administració del Consell o altres entitats responsables de la seua elaboració, segons estiga previst en les normes reguladores de les estadístiques respectives, o a falta d’això, en el Pla Valencià d’Estadística vigent en cada moment.


TÍTOL IV
Règim sancionador

CAPÍTOL I
Disposicions comunes

Article 42. Concepte d’infraccions administratives en matèria estadística i subjectes
1. Són infraccions administratives en matèria estadística les accions i omissions voluntàries contràries a les disposicions que conté la Llei d’Estadística de la Comunitat Valenciana i el present reglament; poden ser autors d’estes, tant els administrats subjectes a l’obligació de col·laboració estadística, persones físiques o jurídiques, com el personal estadístic.
2. Les persones jurídiques respondran del compliment de la sanció imposada com a conseqüència de les infraccions comeses pels seus òrgans, empleats o agents.

Article 43. Principis sancionadors i procediment
1. Seran aplicables al que establix el present reglament els principis de potestat sancionadora que conté la normativa reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2. Les infraccions tipificades en la Llei d’Estadística de la Comunitat Valenciana seran objecte de sanció administrativa prèvia instrucció del corresponent expedient sancionador. El procediment sancionador s’ajustarà al que establix el Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual es va aprovar el Reglament del Procediment per a l’Exercici de la Potestat Sancionadora, i al que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

CAPÍTOL II
Infraccions, sancions i òrgans competents

Article 44. Infraccions administratives dels administrats i la seua sanció
1. Les infraccions administratives comeses pels administrats, persones físiques i jurídiques alienes a l’organització estadística de la Comunitat Valenciana, estan tipificades en l’article 41 de la Llei d’Estadística de la Comunitat Valenciana.
2. Les sancions aplicables a les infraccions a què es referix l’apartat anterior estan establides en l’article 44 de la Llei d’Estadística de la Comunitat Valenciana.

Article 45. Infraccions administratives del personal estadístic
Les infraccions administratives comeses pel personal estadístic que preste els seus servicis en la Generalitat, els seus departaments, organismes i empreses, o en les entitats locals incloses en el seu àmbit territorial, estan tipificades en els articles 46 i 47 de la Llei d’Estadística de la Comunitat Valenciana.

Article 46. Òrgans competents
1. La potestat sancionadora de les infraccions administratives dels administrats correspondrà a la persona titular de la direcció general competent en matèria d’estadística de l’Administració del Consell, en el cas d’infraccions lleus; i al titular de la conselleria competent en matèria d’estadística, en el cas d’infraccions greus i molt greus.

2. La potestat sancionadora de les infraccions administratives del personal estadístic al servici de la Generalitat s’exercirà en els termes previstos per la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
3. Al personal estadístic al servici de les entitats locals li serà aplicable el seu propi règim sancionador i, subsidiàriament, l’establit per al personal estadístic al servici de la Generalitat.


linea
Mapa web