Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

LLEI 9/2011, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat [2011/13102]

(DOGV núm. 6680 de 28.12.2011) Ref. Base de dades 012938/2011

LLEI 9/2011, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat [2011/13102]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:

PREÀMBUL

La consecució dels objectius de política econòmica del Consell de la Generalitat exigix l'aprovació de diverses normes amb efectes a partir de l'exercici 2012. La present llei recull, a este efecte, una sèrie de mesures referents a aspectes tributaris, de gestió econòmica i d'acció administrativa.
En el capítol I s'inclouen les modificacions del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per mitjà de Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que afecten diversos preceptes de la dita norma. Les novetats que s'hi introduïxen són les següents:

A) En el títol II, referent a les taxes en matèria d'hisenda i administració pública, en primer lloc, s'establix una bonificació del 10 per 100 de la quota de la Taxa per servicis administratius en matèria de casinos, jocs i apostes (capítol I), en els supòsits de tramitació per via electrònica dels servicis gravats per la taxa, a l'empara del que disposa l'Ordre 5/2011, de 17 de març, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la tramitació electrònica de determinats procediments en matèria de joc, tenint en compte l'estalvi de part dels costos de tramitació que es deriva de l'ús de les noves tecnologies, i d'acord amb els beneficis semblants previstos per este motiu en altres taxes; en segon lloc, se suprimix la Taxa per Informació Estadística, continguda en el capítol III, tenint en compte que la normativa vigent en matèria estadística atorga el caràcter de públics als resultats de l'activitat estadística i establix la gratuïtat de les consultes en este àmbit, la realització de les quals a través d'Internet s'ha generalitzat en els últims temps; i, en tercer lloc, dins de la Taxa per Altres Servicis Administratius, capítol IV del títol esmentat, es crea un nou epígraf en el seu quadre de tarifes corresponent, relatiu a l'expedició de certificacions en paper de fulls de servici per part del Registre de Personal, en els casos en què l'accés a les dades d'aquelles no s'efectue directament per mitjans electrònics.


B) Dins del títol IV, referent a les taxes en matèria d'obres públiques, urbanisme i transport, s'inclouen una sèrie de modificacions en l'àmbit del capítol VII, referent a la Taxa pel Servici de Control de Qualitat de l'Edificació, per a adequar la seua regulació a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, d'adaptació de diverses lleis a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici, i al Reial Decret 410/2010, de 31 de març, pel qual es despleguen els requisits tècnics exigibles, en l'exercici de la seua activitat, a les entitats de control de qualitat de l'edificació i als laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació, i, per virtut d'aquelles normes, desapareix la figura de l'acreditació dels laboratoris, per mandat de la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als servicis en el mercat interior. Les modificacions fan referència a la definició del fet imposable i del subjecte passiu, a les exempcions, al quadre de tarifes, a la meritació i pagament de la taxa.
C) En el títol V, relatiu a les taxes en matèria de cultura, educació i ciència, es duen a terme les modificacions següents:
En primer lloc, se suprimix l'apartat A) de l'epígraf 1 del quadre de tarifes de la Taxa per servicis de lectura, investigació, certificacions, còpies i reproducció i impresos en arxius, biblioteques i museus (capítol I), relatiu a les targetes de lectura i investigació de la Biblioteca Valenciana, tenint en compte la gratuïtat d'altres biblioteques públiques d'àmbit nacional o regional i la conveniència de fomentar la divulgació i l'accés als fons d'este tipus d'establiments culturals.

En segon lloc, en relació amb la Taxa per servicis administratius derivats de l'activitat acadèmica de nivell no universitari (capítol III), es modifica la denominació del tipus de gravamen corresponent a l'obertura d'expedients corresponents a ensenyaments LOE de l'apartat u de l'article 128 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat esmentat, tenint en compte que, en el marc de l'actual realitat prestacional, els ensenyaments professionals d'art dramàtic no es recullen en el sistema educatiu espanyol, i que els ensenyaments superiors de música, de dansa, d'art dramàtic, i de conservació i restauració de béns culturals, i els estudis superiors de disseny i arts plàstiques passen a incloure's en el fet imposable d'una nova taxa que es crea per la present llei.

En tercer lloc, en relació amb la Taxa per altres servicis administratius en matèria educativa (capítol IV), s'amplia a nous epígrafs tarifaris l'àmbit objectiu de l'exempció del pagament d'esta taxa per als membres de famílies nombroses de categoria especial i de la bonificació del 50 per 100 de la quota per als membres de famílies nombroses de categoria general, en aplicació del que disposa l'article 12 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció de les Famílies Nombroses, i en l'Acord pel qual s'establixen les línies principals d'actuació per a promoure, ampliar i millorar els beneficis a les famílies nombroses a la Comunitat Valenciana en l'àmbit del programa de prioritats socials per a les persones i les famílies 2008-2011, de 16 de maig de 2008. D'altra banda, s'establix una nova bonificació del 10 per 100 de la quota, en relació amb les proves selectives per a l'accés a cossos docents, per als supòsits d'inscripció telemàtica, d'acord amb la ja existent per este motiu en la mateixa Taxa per a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. I, finalment, es crea un nou epígraf tarifari de la taxa mencionada, aplicable a les proves dirigides a l'obtenció directa del títol de batxiller per a persones majors de 20 anys, en el marc del que disposa l'article 69.4 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i la disposició addicional quarta del Decret 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, pel qual s'establix el currículum del batxillerat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

En quart lloc, com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reial Decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors, regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i dels reials decrets 630/2010, 631/2010, 632/2010, 633/2010, 634/2010 i 635/2010, tots ells de 14 de maig de 2010, pels quals es regula, respectivament, el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de grau en art dramàtic, música, dansa, disseny, arts plàstiques i conservació i restauració de béns culturals, s'establix un nou marc normatiu per a estos ensenyaments, dins del context de l'ordenació de l'educació superior espanyola i de l'espai europeu d'educació superior. Esta nova ordenació sectorial exigix l'adaptació de la normativa reguladora de les taxes de la Generalitat, amb l'objecte, d'una banda, d'incloure-hi nous tipus de gravamen, d'acord amb la realitat prestacional vigent i, d'altra banda, per a adequar els epígrafs tarifaris ja existents a esta realitat educativa. Això suposa, d'una banda, la creació d'una nova Taxa per servicis acadèmics d'ensenyaments artístics superiors, com capítol V bis, i, d'una altra, la modificació de determinats aspectes de la regulació actual de la Taxa per ensenyaments de règim especial, inclosa en el capítol V, que afecta, en particular, la definició del seu fet imposable, que, en l'àmbit dels ensenyaments artístics superiors, queda limitat a la prestació de servicis acadèmics i administratius derivats de la LOGSE, així com al quadre de tipus de gravamen, que ha de ser modificat en funció de l'extinció dels plans d'estudis establits a l'empara de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu.

A més, dins de la regulació de la Taxa per ensenyaments de règim especial, s'inclou un nou epígraf de tipus de gravamen per als cursos especialitzats per al perfeccionament de competències en idiomes en els nivells C1 i C2, definits pel Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, atesa la demanda d'este tipus de formació per part del professorat, i, en el marc del que disposa la disposició addicional segona del Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial, i de l'article 4.4 del Decret 155/2007, de 21 de setembre, del Consell. D'altra banda, es modifica el Grup VII del quadre de tipus de gravamen de la taxa esmentada, relatiu als ensenyaments artístics professionals d'arts plàstiques i disseny, i s'establix la taxa en els diversos cicles formatius per curs matriculat en compte de per mòdul de formació, d'acord amb el criteri normatiu vigent en relació amb altres ensenyaments de règim especial, com els ensenyaments d'idiomes, i amb la finalitat de facilitar l'accés a estos ensenyaments, novetat que s'aplica amb caràcter retroactiu al curs 2011-2012, mitjançant una disposició transitòria específica que regula esta qüestió. Finalment, per exigències derivades de la planificació educativa, davant del desajust temporal existent entre els exercicis pressupostaris i els cursos escolars, i d'acord amb el criteri normatiu vigent en relació amb els estudis de nivell universitari i els ensenyaments artístics superiors, s'habilita el Consell per a la fixació anual, dins de determinats límits, dels imports de la Taxa per ensenyaments de règim especial, i per a la inclusió de nous servicis acadèmics susceptibles de ser retribuïts mitjançant la taxa.


En cinqué lloc, i pel que fa a la Taxa per servicis acadèmics universitaris (capítol VI), s'uniformitza, per raons d'equitat, el tractament de la convalidació de cursos o assignatures, i del reconeixement o la transferència de crèdits, amb independència del centre acadèmic d'origen, i s'habilita el Consell perquè es fixe, dins d'un límit, un import superior de la taxa per als estudiants estrangers no nacionals d'estats membres de la Unió Europea, a fi de donar un tracte diferencial positiu als estudiants que formen part de l'Espai Europeu d'Educació Superior, facilitant la seua inclusió en este i la seua reversió a la societat que ha finançat els estudis.
D) En relació amb el títol VI, relatiu a les taxes en matèria de sanitat, es duen a terme les modificacions següents:
En primer lloc, respecte a la Taxa per prestació d'assistència sanitària (capítol I): a) Es modifica el supòsit de responsabilitat solidària en el pagament de la taxa per als organitzadors de festejos o espectacles públics, especificant els supòsits en què esta responsabilitat solidària opera i quin és el seu abast; b) D'altra banda, en l'àmbit de les tarifes per processos hospitalaris, es definix, a fi de la seguretat jurídica del sistema emprat per a la tarificació, el concepte clínic codificat GRD (Grup de Diagnòstic Relacionat), al qual s'atribuïx el cost respectiu, i la forma de la seua obtenció; c) D'acord amb l'actual nomenclatura normalitzada i amb els costos efectius dels servicis prestats, es modifiquen els epígrafs de tarifes de determinades activitats d'hospitalització, en alguns casos, s'actualitzen les tarifes corresponents, es creen nous epígrafs i subepígrafs, i se'n suprimixen altres.

A més, es modifica l'apartat quatre de l'article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes, relatiu al règim tarifari dels servicis i prestacions sanitàries efectuades per la Generalitat amb mitjans assistencials diferents dels seus propis, per l'especialitat de les tècniques o procediments emprats, ja siga en règim de concert o mitjançant una altra modalitat de contractació diferent de la concessió administrativa per a la gestió dels servicis sanitaris, i en estos casos, i com a regla única, s'aplica l'import corresponent al cost facturat pel proveïdor, impostos inclosos.

D'altra banda, i a fi d'acomodar l'exigibilitat de les taxes per prestació d'assistència sanitària i per la venda de productes i servicis hematològics a la regla general d'exigibilitat que establix l'article 8 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, es preveu que el seu pagament es podrà exigir per anticipat o simultàniament a la prestació del servici o entrega del producte, sense perjuí que en aquells casos en què esta exigència prèvia o simultània puga ocasionar danys de qualsevol tipus a la salut humana, el pagament s'haja d'exigir necessàriament una vegada prestat el servici o entregat el producte.
Finalment, i per mitjà d'una nova disposició addicional setena que es crea en el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, s'establix que, als efectes de la tramitació del procediment corresponent de reemborsament entre institucions per les despeses efectives de les prestacions sanitàries en espècie facilitades a assegurats a càrrec d'institucions d'altres estats, la quantia a reemborsar per estes prestacions sanitàries quan siguen facilitades pel sistema sanitari públic valencià a estos assegurats es determinarà aplicant les tarifes de la Taxa per Prestació d'Assistència Sanitària arreplegades en l'article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, en tant que estes es corresponen amb el cost efectiu dels servicis respectius en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

En segon lloc, en relació amb la Taxa per la venda de productes i servicis hematològics (capítol II), es modifiquen les tarifes de determinats servicis i productes, i se n'hi introduïxen altres, d'acord amb la metodologia actual de denominació i de determinació dels costos de prestació.
En tercer lloc, respecte a la Taxa per servicis sanitaris (capítol III), la llei regula els aspectes següents:
a) S'afig un nou epígraf 5 al Grup V de tarifes, referent als servicis de tramitació i autorització d'unitats farmacèutiques d'adaptació de dosi, d'acord amb el que disposa l'Ordre 14/2010, d'1 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d'autorització i de funcionament de les unitats farmacèutiques d'adaptació de dosi (UFAD), que establix la necessitat d'obtindre una autorització administrativa de la Generalitat per part d'estes unitats farmacèutiques.

b) Es crea un nou Grup IX de tarifes de la taxa, relatiu als servicis de tramitació d'autoritzacions sanitàries de centres, servicis i establiments sanitaris, d'autoritzacions sanitàries de centres per a la pràctica d'activitats d'extracció i trasplantament d'òrgans, teixits i cèl·lules, de certificacions sanitàries de transport sanitari i de certificats d'inscripció en el Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris, d'acord amb el que disposa l'article 29 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, els articles 4, 55 i 56 de la Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, i l'article 3 del Decret 176/2004, de 24 de setembre, del Consell de la Generalitat, en relació amb la preceptiva autorització administrativa i registre de centres i establiments sanitaris; el Reial Decret 2070/1999, de 30 de desembre, i el Reial Decret 1301/2006, de 10 de novembre, en relació amb l'autorització de centres sanitaris per a la pràctica d'activitats d'extracció i trasplantament d'òrgans i teixits; i el Decret 44/1993, de 22 de març, del Consell, pel qual es regula el transport sanitari terrestre, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, en relació amb les certificacions sanitàries de transport sanitari. Com a conseqüència de la creació del nou grup de tarifes, es modifica la descripció del Grup I de tarifes de la taxa, per a especificar que no és aplicable este grup de tarifes en els supòsits expressament regulats en el nou Grup IX.


En quart lloc, en l'àmbit de la Taxa per altres actuacions Administratives en matèria de sanitat, d'una banda, s'amplia l'actual quadre d'exempcions i bonificacions de la taxa, mitjançant l'establiment d'una exempció del pagament per als membres de famílies nombroses de categoria especial i per als subjectes passius discapacitats, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, i d'una bonificació del 50 per 100 de la quota, per als membres de famílies nombroses de categoria general, en els supòsits d'admissió a les proves de selecció de personal de centres i institucions sanitàries, a fi d'equiparar el règim de beneficis fiscals per a este tipus de proves a l'establit per a les proves selectives en l'àmbit d'administració pública, per l'article 35 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat; i, d'altra banda, s'afig un nou epígraf 10 al Grup III de tipus de gravamen de la taxa, relatiu a l'expedició de duplicats de targeta sanitària individual a sol·licitud de l'interessat.

E) En el títol VII del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat esmentat, relatiu a les taxes en matèria d'ocupació, indústria, energia i comerç, d'una banda, es reduïx l'import de l'epígraf 15 del quadre de tipus de gravamen de la Taxa per l'ordenació d'instal·lacions i activitats industrials, energètiques i mineres (capítol I d'eixe títol), a fi d'ajustar-lo al cost efectiu del servici retribuït; i, d'altra banda, se suprimix la Taxa pels assaigs de reacció al foc realitzats en el Gabinet de Seguretat i Higiene en el Treball d'Alacant, tenint en compte que el centre esmentat no es troba actualment en activitat.

F) Respecte del títol IX del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, sobre taxes en matèria de medi ambient, se suprimixen les taxes següents: la Taxa pel servici de manteniment d'espècies silvestres, per referir-se a servicis en centres de recuperació de fauna, que són d'utilitat pública i que no s'efectuen normalment a instància de tercers; i la Taxa per subministrament d'informació estadística, tenint en compte que la normativa vigent en matèria estadística atorga el caràcter de públics als resultats de l'activitat estadística i establix la gratuïtat de les consultes en este àmbit.
D'altra banda, es crea una nova Taxa per servicis administratius, reconeixement i inspecció, relatius a la gestió i explotació d'instal·lacions públiques d'evacuació, tractament i depuració d'aigües residuals, que s'inclou en el capítol X del títol IX, els ingressos de la qual s'afecten l'Entitat Pública de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, per mitjà d'una nova disposició addicional vuitena que, igualment, s'afig al Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat.
En el capítol II de la present llei s'inclou la modificació de l'article 9 bis de la Llei 10/1997, de 16 de desembre, de Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus Productes, relativa a la creació d'una nova deducció de 20 per 100 en la quota resultant de les operacions de sacrifici d'animals porcins i solípedes/èquids, per la implantació i acreditació, de manera individual o mitjançant l'associació amb un laboratori oficial, públic o privat, d'un sistema de qualitat per al control de la presència de triquina, deducció que resulta compatible amb les relatives a les operacions de sacrifici, i que té en compte la necessària col·laboració i autocontrol per part de les empreses del sector en este àmbit sanitari específic.
El capítol III d'esta llei conté les modificacions de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, del tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que hi inclou les següents:
En primer lloc, dins del capítol IV «Tributs sobre el Joc» del títol II «Altres tributs cedits» de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, i amb l'objecte d'adequar la tributació efectiva de les distintes formes tradicionals del joc presencial a la nostra Comunitat al nou marc fiscal establit per la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del Joc, com a conseqüència de la irrupció dels nous mitjans de comunicacions electrònics i la creixent utilització dels servicis de joc interactius a través d'Internet, se suprimix el recàrrec sobre la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar en casinos, mitjançant la derogació de la Llei 14/1985, de 27 de desembre, de Tributació sobre els Jocs d'Atzar, que regula aquell, i es revisen els tipus de gravamen de la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, en les seues distintes modalitats de màquines i aparells automàtics, casinos de jocs i altres establiments de joc diferents de casinos, adaptant els diferents tipus i escales de gravamen a la capacitat econòmica real que, en l'actualitat, generen les activitats de joc tradicional gravades per la taxa.

A més, en l'àmbit de les competències normatives de la Generalitat Valenciana sobre la tributació dels jocs l'àmbit dels quals siga el de la Comunitat Valenciana, s'establixen uns nous tipus de gravamen específics per a determinades modalitats de joc que es desenvolupen mitjançant l'ús de les modernes tecnologies de la informació i de la comunicació, com ara el bingo electrònic i els jocs de casino a través de terminals en línia o de mitjans electrònics, informàtics o de comunicació a distància.
Finalment, s'establixen bonificacions en la quota de la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, durant els anys 2012 i 2013, per a les màquines recreatives tipus «B» i tipus «C» en situació de suspensió temporal de l'explotació a 31 de desembre de 2011, i que haurien romàs en esta situació, ininterrompudament, des de l'1 de gener de 2011, quan l'alçament d'esta suspensió es produïsca amb efectes d'1 de gener de 2012, amb l'objecte d'incentivar, en el marc de l'actual crisi econòmica, este alçament, evitant la baixa definitiva de l'autorització d'explotació d'estes màquines.
En segon lloc, es crea una nova disposició addicional desena en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, del Tram Autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Restants Tributs Cedits, que inclou l'establiment, durant els anys 2011 i 2012, d'una bonificació autonòmica del 100 per 100 de la quota de l'Impost sobre el Patrimoni.

Esta mesura, adoptada en el marc de les competències normatives que la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el Sistema de Finançament de les Comunitats Autònomes de Règim Comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, atribuïx a la Generalitat Valenciana, es deriva de la supressió per als anys 2011 i 2012 de la bonificació general estatal del 100 per 100 de la quota de l'impost duta a terme mitjançant el Reial Decret Llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es restablix l'Impost sobre el Patrimoni, i té en compte, d'una banda, que l'Impost sobre el Patrimoni grava, sobretot, l'estalvi familiar i les classes mitjanes; i, per l'altre, l'escàs paper redistributiu efectiu d'este impost, atés el seu poc pes recaptatori, no sols en el conjunt del sistema tributari espanyol, sinó, fins i tot, en l'àmbit del bloc de tributs directes de caràcter progressiu. A més, el gravamen complementari que este impost pot suposar en relació amb determinades rendes del capital resulta inequitatiu i només parcial en relació amb certs tipus de béns, en detriment d'altres, fins a arribar a ser quasi confiscatori en determinats casos.

En el capítol IV, es modifica el capítol I, del títol III del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 juny de 1991, del Consell. Esta modificació va encaminada a reforçar les funcions de control de la Intervenció de la Generalitat, sobre gestió economicofinancera de la Generalitat i el seu sector públic, i adequar-les a les mesures de reestructuració d'este.

Els capítols V i VI modifiquen la Llei 5/1990, de 7 de juny, de la Generalitat Valenciana, d'Estadística de la Comunitat Valenciana, quant a l'aprovació de resultats estadístics, valor oficial de les estadístiques, i organització estadística.
Els capítols VII, VIII i IX modifiquen el Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell, i el Decret llei 4/2010, de 30 de desembre, del Consell, pel qual es va modificar el dit Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, i introduïxen una disposició addicional a la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, a fi d'adequar-los al Reial Decret Llei 11/2010, de 9 de juliol, d'òrgans de govern i altres aspectes del règim jurídic de les caixes d'estalvis i al Reial Decret 2/2011, per al Reforçament del Sistema Financer.

El capítol X modifica la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, pel que fa als òrgans competents per a la imposició de sancions tipificades en esta, i adequació de les seues quanties. Així mateix, modifica les condicions per a la restauració dels terrenys forestals incendiats conforme a la normativa bàsica de forests.

El capítol XI modifica la Llei 9/2000, de 23 de novembre, de la Generalitat, de constitució de l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València.
El capítol XII modifica Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, pel que fa al responsable dinamitzador dels espais naturals protegits i determina les seues competències.
El capítol XIII modifica la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.
El capítol XIV modifica la Llei 11/1997, de 16 de desembre, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.
El capítol XV modifica els articles 33 i 34 de la Llei 6/1998, de 22 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana, en allò que afecta les farmacioles farmacèutiques.
El capítol XVI modifica la Llei 6/1999, de 19 d'abril, de Policies Locals i de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana, quant als requisits dels aspirants a la categoria d'agents de l'escala bàsica de policia local i auxiliars de policia local, per a adequar-los a la normativa bàsica en matèria d'ocupació pública.
El capítol XVII modifica la Llei 3/2000, de 17 d'abril, per la qual es crea el Servici Valencià d'Ocupació i Formació, i establix l'excepció de demanar el consentiment exprés de l'interessat, per a accedir a les dades de caràcter personal, previst en els procediments d'atorgament de subvencions competència del dit organisme, tal com permet la Llei Orgànica de Protecció de Dades.
El capítol XVIII modifica la Llei de la Generalitat Valenciana 8/2001, de 26 de novembre, de Creació de l'Agència Valenciana de l'Energia, pel que fa a la seua organització, funcions i competències.
El capítol XIX modifica la Llei 8/2003, de 24 de març, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, en el sentit de fer possible el nomenament d'un sol liquidador a proposta del Consell Valencià de Cooperativisme o la conselleria competent en matèria de cooperatives, quan la situació econòmica de la cooperativa en liquidació així ho aconselle.

El capítol XX modifica la Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació i Foment de la Qualitat de l'Edificació (LOFCE), i reduïx a un mes el termini per a la concessió de la llicència d'ocupació.
El capítol XXI modifica la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, quant a les garanties exigides als promotors de vivendes de protecció pública per danys materials que s'ocasionen per vicis o defectes de construcció.
El capítol XXII suprimix l'apartat 6 de la disposició addicional sisena de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, en la redacció donada pel Decret Llei 1/2008, de 27 de juny.
El capítol XXIII modifica l'article 4 de la Llei 11/2007, de Comunitats de Valencians en l'Exterior, pel que fa als drets dels membres de les comunitats de valencians en l'exterior.

El capítol XXIV afig dos nous apartats a l'article 174 de la Llei 12/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana, i tipifica dos noves conductes subjectes al règim sancionador de la dita llei.

El capítol XXV modifica la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, del voluntariat.
El capítol XXVI modifica Llei 8/2010 de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, quant al règim de consell obert, per a adequar-lo a la normativa bàsica sobre règim local i als llocs de treball de col·laboració reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal i les seues convocatòries corresponents.

El capítol XXVII afig un nou article 45 bis a la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, quant a les competències dels òrgans de la Generalitat, per a l'adopció de mesures de prohibició, suspensió i clausura d'establiments públics.
El capítol XXVIII modifica la Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s'aprova l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, quant al règim sancionador, i establix un descompte de 20 per cent, si l'infractor ingressa la quantia de la sanció imposada dins dels quinze dies a la notificació de la resolució sancionadora.
El capítol XXIX modifica la Llei 3/2011, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, quant a la tramitació del Pla d'Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana.

El capítol XXX modifica la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, quant al règim sancionador.
El capítol XXXI modifica la denominació de l'Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats i Acció Social (IVADIS), per a adequar-la al que disposa la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència.

El capítol XXXII es referix a la duració màxima i al règim del silenci administratiu de determinats procediments administratius.

El capítol XXXIII preveu la col·laboració de la Generalitat amb els particulars per a la promoció de centres educatius d'iniciativa social, a fi de garantir la llibertat d'ensenyament.
El capítol XXXIV prorroga el termini per a l'acreditació de la finalització de les obres, previst en l'article 9.2 del Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es constituïxen i doten tres plans especials de suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en municipis.
El capítol XXXV dedica una extensa i àmplia regulació a la creació, règim jurídic, funcions, adscripció funcional, règim econòmic, personal i organització de la Corporació Pública Empresarial Valenciana que es crea amb esta llei, l'objectiu de la qual és escometre un profunda reestructuració del sector públic de la Generalitat.
El capítol XXXVI d'acord amb això, modifica la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, i regula la reestructuració dels títols societaris autonòmics.

Finalment, les disposicions addicionals, derogatòries i finals complementen la llei arreplegant diverses previsions que, per raons de tècnica legislativa, no es consideren susceptibles d'incloure en els capítols anteriorment al·ludits.


CAPÍTOL I
DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE TAXES DE LA GENERALITAT, APROVAT PER DECRET LEGISLATIU 1/2005, DE 25 DE FEBRER, DEL CONSELL


Article 1
Es crea un article 22 bis en el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Article 22 bis. Bonificació
En els supòsits de tramitació per via electrònica dels servicis a què es referix l'article 20, els subjectes passius gaudiran d'una bonificació del 10 per 100 de la quota.»

Article 2
Queden sense contingut el capítol III «Taxa per subministrament d'informació estadística» del títol II «Taxes en matèria d'hisenda i administració pública» i els articles 29, 30, 31 i 32 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.

Article 3
Es crea un nou epígraf 2.1.3 en l'article 36 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

Tipus de servici Import unitari
(euros)
2.1.3. Expedició de certificacions de fulls de
servici per part del Registre de Personal a
dscrit a la direcció competent en matèria
de funció pública 2

Article 4
Es modifica l'article 106 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:
«Article 106. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació, pels òrgans competents, dels servicis següents:
1. Assaigs per al control de la qualitat dels productes i materials en obres d'edificació.
2. Actuacions d'inspecció del reconeixement de distintius de qualitat de materials i elements constructius.
3. Actuacions per a la inspecció d'entitats de control de qualitat de l'edificació i de laboratoris d'assaig per al control de qualitat de l'edificació.»

Article 5
Es modifica l'article 107 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:
«Article 107. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els fabricants, públics o privats, i les entitats de control de qualitat i laboratoris d'assaig que sol·liciten els servicis a què es referix l'article anterior.»

Article 6
Es modifica l'article 108 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:

«Article 108. Exempcions
La prestació dels servicis compresos en este capítol estarà exempta quan tinga lloc amb motiu d'actuacions en edificis de vivendes degudes a aluminosi o catàstrofe pública.»

Article 7
Es modifica l'article 109 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:
«Article 109. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà conforme al que disposa el quadre de tarifes següent:

Tarifa I. Assaigs per al control de la qualitat dels productes en obres d'edificació (el cost total de cada assaig es determinarà aplicant els imports assenyalats en este apartat, als quals se sumaran, si és el cas, les despeses de mostratge i desplaçament que es corresponguen per aplicació de la tarifa IV).
Tarifa II. Actuacions d'inspecció per al reconeixement de distintius de qualitat: 190 euros per cada visita d'inspecció.
Este import inclou:
1. Examen d'autocontrol de fabricació;
2. Costos del personal tècnic;
3. Redacció de l'acta i informe corresponents.

Tarifa III. Actuacions per a la inspecció d'entitats de control i de laboratoris d'assaig per al control de la qualitat de l'edificació.

Este import inclou costos de personal tècnic, desplaçament, acta d'inspecció i informe final.
1. Avaluació de la documentació administrativa i jurídica de l'entitat o laboratori, i, si és el cas, avaluació de la idoneïtat dels documents aportats, emesos per òrgan especialitzat i independent, pels quals asseguren de forma voluntària la qualitat dels servicis, ja siga per mitjà d'auditories, avaluacions tècniques, certificacions o un altre procediment admissible per l'òrgan competent.


2. Avaluació presencial del complement dels requisits, amb comprovació dels resultats de l'assistència tècnica, així com inspecció de les instal·lacions, processos i altres circumstàncies en què s'exercix l'activitat.

Cost per dia d'avaluació. 530

Tarifa IV. Activitats auxiliars.Article 8
Es modifica l'article 110 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:
«Article 110. Meritació i pagament
U. La taxa es meritarà quan es presten els servicis corresponents.

Dos. Sense perjuí del que disposa l'apartat u anterior, es pagaran per anticipat:
1. Els servicis prestats per les seccions de qualitat de l'edificació, en el moment en què es formule l'encàrrec corresponent.
2. Les inspeccions, els assaigs de contrast i la resta d'actuacions necessàries per al reconeixement dels distintius de qualitat, en els terminis i les quanties establides per conveni i d'acord amb les disposicions reguladores de cada distintiu.»

Article 9
Se suprimix la lletra «A) Biblioteca Valenciana» de l'epígraf «1. Targetes de lectura i investigació en arxius, museus i Biblioteca Valenciana:» que comprén els subepígrafs «1.1 Expedició» i «1.2 Renovació (cada dos anys)» de l'apartat u de l'article 118 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.

Article 10
Es modifica la denominació de l'epígraf 6 de l'apartat u de l'article 128 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
Tipus de servici
6. Obertura d'expedients corresponents a ensenyaments LOE:
Ensenyaments professionals de Música i de Dansa, ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, Idiomes i ensenyaments esportius.

Article 11
Es modifica l'article 132 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«Article 132. Exempcions i bonificacions.
U. Es troben exempts del pagament:
1) De les tarifes a què es referix l'epígraf 1.1 de l'article 133, els discapacitats amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100.
2) De les tarifes a què es referix l'article 133, excepte per als epígrafs 12 i 13, els membres de famílies nombroses de categoria especial.
3) De les tarifes a què es referixen els epígrafs 12 i 13 de l'article 133, els subjectes passius que es troben inscrits com a demandants legals d'ocupació, amb una antiguitat mínima de 3 mesos, referida a la data de la respectiva inscripció.
Dos. Tenen dret a una bonificació del 50 per 100 de la quota:
1) En relació amb les tarifes diferents de la que es referix el número 1) de l'apartat u d'este article, els discapacitats amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100.
2) En relació amb les tarifes a què es referix l'article 133, excepte per als epígrafs 12 i 13, els membres de famílies nombroses de categoria general.
Tres. Tenen dret a una bonificació del 10 per 100 de la quota resultant de l'aplicació de les tarifes a què es referixen els epígrafs 1.1 i 1.2 de l'article 133, acumulable a les de l'apartat dos d'este article, els aspirants que s'inscriguen telemàticament a les proves.»


Article 12
Es crea un nou epígraf 1.4 en l'article 133 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:Article 13
Es modifica l'article 135 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:
«Article 135. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació de servicis acadèmics i administratius pels conservatoris de música, conservatoris de dansa, escoles d'art dramàtic, escoles oficials d'idiomes, escoles d'art i superiors de disseny i l'Escola Superior de Ceràmica de la xarxa pública de la Generalitat, instituts d'educació secundària obligatòria amb ensenyaments esportiu o ensenyaments d'idiomes autoritzats i la resta de centres reconeguts i autoritzats.
En el cas dels ensenyaments artístics superiors, el fet imposable està constituït, exclusivament, per la prestació de servicis acadèmics i administratius derivats de la LOGSE.»

Article 14
U. Se suprimix el subepígraf «1.1.4 Prova d'accés a grau superior» de l'epígraf «I.1 Ensenyaments de Música: ensenyaments LOGSE i LOE» de l'apartat u de l'article 138 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.
Dos. Se suprimix el subepígraf «1.1.4 Prova d'accés a grau superior» de l'epígraf «II.1 Ensenyaments de Dansa: Ensenyaments LOGSE i LOE» de l'apartat u de l'article 138 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.
Tres. S'afig el subepígraf, que, a continuació, s'indica, a l'epígraf «III.1 Ensenyaments d'Idiomes: Pla d'Estudis Reial Decret 1523/1989, d'1 de desembre i Decret 48/1993, de 5 d'abril del Consell de la Generalitat, i Pla d'Estudis Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre (nivells bàsic, intermedi i avançat)» de l'apartat u de l'article 138 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:


1.5. Curs especialitzat en el nivell C1 o C2 62,37€

Quatre. Se suprimix el subepígraf «1.3 Prova d'accés» de l'epígraf «IV.1 Ensenyaments d'Art Dramàtic: ensenyaments» de l'apartat u de l'article 138 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.

Cinc. Se suprimix el subepígraf «1.3 Prova d'accés» de l'epígraf «V.1 Ensenyaments Superiors d'Arts Plàstiques, de Ceràmica i de Disseny: ensenyaments» de l'apartat u de l'article 138 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.
Sis. Es modifica l'epígraf «VII Ensenyaments Artístics Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny» de l'apartat u de l'article 138 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
Set. S'afig un nou apartat tres a l'article 138 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Tres. Sense perjuí del que disposen els articles 2, apartat tres, i 5 d'esta llei, i a efectes de l'aplicació dels tipus de gravamen de l'apartat u anterior, el Consell de la Generalitat podrà modificar anualment, amb el límit del 15 per 100, els seus imports, així com incloure nous servicis acadèmics susceptibles de ser retribuïts mitjançant la present taxa, en funció de la realitat prestacional i del seu cost efectiu, i dins dels límits de la legislació vigent en matèria d'ordenació dels ensenyaments de règim especial.»

Article 15
Es crea un nou capítol V bis, amb la denominació «Taxes per servicis acadèmics d'ensenyaments artístics superiors», en el «Títol V. Taxes en matèria de cultura, educació i ciència» del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que inclou els articles 139 bis, 139 ter, 139 quater, 139 quinquies, 139 sexies, 139 septies, 139 octies i 139 nonies amb la redacció següent:
«Capítol V bis
Taxa per Servicis Acadèmics d'Ensenyaments Artístics Superiors.

Article 139 bis. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació pels centres docents de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV) del servici públic d'educació superior en l'àmbit de les ensenyances artístiques superiors conduents a l'obtenció de títols oficials.

Article 139 ter. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa les persones que es matriculen com a alumnes o alumnes en els centres a què es referix l'article anterior.


Article 139 quater. Normes sobre tipus de gravamen
U. Els alumnes de centres externs adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístic de la Comunitat Valenciana (ISEACV) pagaran, en concepte d'expedient acadèmic i de prova d'avaluació, el 25 per 100 de les taxes establides en l'epígraf I «Activitat docent» del quadre de tarifes de l'article 139 nonies. La resta de taxes es pagaran íntegrament.

Dos. L'alumne que obtinga reconeixement de crèdits per raó d'altres estudis cursats en centres superiors privats o centres estrangers pagarà, en concepte d'expedient acadèmic i de prova d'avaluació, el 25 per 100 de les taxes dels crèdits reconeguts.

Article 139 quinquies. Matrícules posteriors
Quan un alumne es matricule d'una assignatura per segona vegada, l'import d'esta matrícula s'incrementarà en un 25 per 100. Si es matricula per tercera vegada o posteriors, l'increment serà del 70 per 100.


Article 139 sexies. Meritació
La taxa es meritarà, en el cas de servicis acadèmics, en el moment en què comence la prestació del servici, és a dir, a l'inici del curs corresponent. No obstant això, excepte el que disposa l'apartat u de l'article següent, el seu pagament s'exigirà per anticipat, quan es formalitze la matrícula. En el cas dels servicis administratius, la taxa es meritarà quan es preste el servici, encara que es farà efectiva per anticipat, a l'hora de la seua sol·licitud.

Article 139 septies. Forma de pagament
U. En el supòsit de matrícula anual, l'alumne tindrà dret a triar la forma de pagament de les taxes establides per als diferents estudis, i podrà fer efectiu el pagament d'una sola vegada, al començament del curs, o bé de forma fraccionada, en dos terminis per imports iguals, que seran ingressats: el primer, al formalitzar la matrícula i, el segon, durant la segona quinzena del mes de gener. L'impagament d'algun d'estos terminis comportarà l'anul·lació automàtica de la matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats que s'hagueren satisfet.

Dos. Quan, per raó de l'impagament d'una matrícula, esta haja sigut objecte d'anul·lació en els dos últims cursos acadèmics, s'exigirà, com a requisit per a l'admissió d'una nova matrícula, el pagament previ de l'import total d'esta.

Article 139 octies. Exempcions i bonificacions
U. L'alumne que siga beneficiari de beques conforme a la normativa vigent en matèria de règim de beques i d'ajudes personalitzades a l'estudi estarà exempt del pagament de la taxa establida en la tarifa I de l'article següent d'esta llei.
Dos. L'alumne que, al formalitzar la matrícula, s'aculla a l'exempció per taxes, perquè haja sol·licitat la concessió d'una beca i, posteriorment, esta no siga concedida o li siga revocada, estarà obligat a pagar la taxa corresponent a la matrícula formalitzada, dins dels vint dies següents a la recepció de la notificació del pagament. L'impagament de la taxa esmentada taxa comportarà l'anul·lació de la matrícula en totes les assignatures o crèdits, en els termes previstos en la legislació vigent.
Tres. L'obtenció de matrícula d'honor, en una o diverses assignatures corresponents a uns mateixos estudis, donarà lloc, en el curs immediat posterior, a una bonificació en la matrícula del dit any, equivalent al mateix nombre de crèdits que componen l'assignatura en què s'haja obtingut la matrícula d'honor.
Quatre. L'alumne amb matrícula d'honor en l'avaluació global del segon curs de batxillerat o amb premi extraordinari gaudirà, durant el primer any, i per una sola vegada, d'exempció total del pagament de les taxes per matrícula.
Cinc. L'alumne membre de família nombrosa gaudirà de les exempcions i bonificacions següents:
1. Exempció total del pagament de les taxes regulades en este capítol, quan l'alumne siga membre de família nombrosa de categoria especial.
2. Bonificació del 50 per 100 de l'import de les taxes regulades en este capítol, quan l'alumne siga membre de família nombrosa de categoria general.
Sis. Gaudiran d'exempció total del pagament de la taxa els alumnes que hagen sigut víctimes de bandes armades i elements terroristes, així com els seus cònjuges no separats legalment i fills, sempre que el nexe causal entre les activitats delictives i el resultat lesiu haja sigut determinat en expedient administratiu instruït a este efecte pel procediment reglamentari corresponent, o per resolució judicial ferma.
Set. Quedaran exempts del pagament de la taxa els alumnes que tinguen una discapacitat acreditada de grau igual o superior al 33 per 100.

Article 139 nonies. Quadre de tarifes
U. Les tarifes aplicables per a la quantificació d'esta taxa són les següents:Dos. Sense perjuí del que disposen els articles 2, apartat tres, i 5 d'esta llei, i als efectes de l'aplicació del quadre de tarifes de l'apartat u anterior, el Consell podrà modificar anualment els seus imports, així com introduir en el quadre noves titulacions o servicis prestats susceptibles de ser retribuïts mitjançant la taxa. Així mateix, el Consell podrà modificar anualment els increments aplicables en el supòsit de segona i posteriors matrícules. En tot cas, estos increments tindran com a límits màxims els que establisca o autoritze la Conferència General de Política Universitària per als graus i màsters universitaris.»


Article 16
U. Es modifica l'apartat dos de l'article 143 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Dos. Els alumnes que obtinguen la convalidació de cursos complets o d'assignatures, o la convalidació, el reconeixement o la transferència de crèdits per estudis o activitats realitzades en qualsevol centre universitari, pagaran a la universitat el 25 per 100 de les taxes establides en els epígrafs de la tarifa relativa a «Activitat docent» que siguen aprovats pel Consell, d'acord amb l'article 150, apartat dos, d'esta llei. Igualment, es pagarà el 25 per 100 del preu de la matrícula corresponent a crèdits de lliure elecció o d'activitats universitàries previstes en l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, quan la universitat, a sol·licitud de l'alumne, els reconega com a crèdits d'esta naturalesa. La resta de les taxes es pagaran íntegrament.»

Dos. S'afegeix un apartat cinc a l'article 143 del Text Refós de la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Cinc. El Consell podrà establir un import superior de la taxa per crèdit o curs complet als estudiants estrangers no nacionals d'estats membres de la Unió Europea, sense que, en cap cas, aquell import excedesca en quatre vegades el fixat en els corresponents epígrafs de la tarifa relativa a «activitat docent" que siguen aprovats pel Consell, d'acord amb l'article 150, apartat dos, d'aquesta llei, ni sobrepasse el cost efectiu del servei.
En quedaran exceptuats els estudiants estrangers que acrediten la seua residència legal a Espanya.
Tampoc serà aplicable el que hi ha disposat en el primer paràgraf d'aquest apartat als estudiants estrangers esmentats, respecte de la titulació que es troben cursant a data 1 de gener de 2012 i fins a la finalització dels ensenyaments corresponents a aquesta. Així mateix, en el desenvolupament del decret es regularan les excepcions tant de caràcter econòmic com de cooperació amb aquells alumnes estrangers que així les acrediten. »

Article 17
Es modifica el número 2 de l'apartat tres de l'article 172 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«2. En el supòsit a què es referix l'apartat 6 de l'article anterior, quan el festeig, espectacle públic o activitat recreativa no estiga assegurat o el risc assegurat siga inferior a l'import de l'assistència, els organitzadors del festeig, espectacle públic o activitat recreativa corresponent, per l'import de la taxa no cobert per l'assegurança.»

Article 18
Es modifica el número 1 de l'apartat u de l'article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«1. Les tarifes per processos hospitalaris s'aplicaran a partir de l'obtenció del corresponent Grup Relacionat pel Diagnòstic (en endavant, GRD). Als efectes de l'aplicació de la present llei i de les tarifes arreplegades en este article, el GRD es definix com un sistema de classificació de pacients, a partir del qual es detallen els distints tipus de pacients tractats en un hospital amb el cost que representa la seua assistència. Per a l'obtenció del GRD, es partix de les dades dels pacients donats d'alta hospitalària (CMBD), classificant-los basant-se en dades individuals, com l'edat, sexe, circumstàncies de l'alta, diagnòstic principal, intervencions realitzades durant l'ingrés hospitalari, tant mèdiques com quirúrgiques, i diagnòstics secundaris que coexistixen amb el principal, que inclouen les complicacions i les comorbiditats. A partir d'esta informació, i a través de l'aplicació de l'agrupador AP-GRD corresponent, s'obté el GRD, a què s'apliquen els costos que li són atribuïbles.
Les tarifes per processos hospitalaris arrepleguen totes les prestacions sanitàries realitzades en un mateix centre hospitalari a un pacient en règim d'internament, en el període comprés entre el seu ingrés i l'alta hospitalària en el dit centre, incloent-hi l'atenció rebuda en urgències, sempre que l'internament del pacient implique pernocta en l'hospital. En estes tarifes, s'exclou el cost de les pròtesis, l'import de les quals s'haurà de liquidar de forma separada. La liquidació de les endopròtesis i les exopròtesis s'efectuarà d'acord amb el cost d'adquisició al proveïdor.
Qualsevol prestació realitzada abans de l'ingrés hospitalari o en urgències, o després de l'alta del pacient, es liquidarà separadament, i per a això s'aplicaran les tarifes detallades en l'apartat dos d'este article.
No resultaran aplicables les tarifes per procés hospitalari previstes en este apartat en els supòsits de l'article 171 en què un pacient hospitalitzat siga traslladat a un altre centre hospitalari, ja siga públic o privat, o este sol·licite l'alta voluntària. En estos supòsits es liquidarà l'import de les prestacions realitzades i s'aplicaran les tarifes detallades en l'apartat dos d'este article.»

Article 19
Es modifiquen els codis de tarifes, que s'indiquen a continuació, de la lletra a de l'apartat dos de l'article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
Article 20
Es modifica el codi de tarifa AM0201 de la lletra B de l'apartat dos de l'article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
Article 21
Es modifica la lletra C de l'apartat dos de l'article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:

U. S'afigen dos nous codis a l'epígraf C.2 «Diagnòstic per imatge de medicina nuclear», amb la redacció següent:(*) Inclou radiofàrmac / traçador d'afinitat tumoral.

Dos. Es modifica l'epígraf C.6 «Hematologia i banc de sang hospitalari», que queda redactat en els termes següents:
«C.6 Hematologia i banc de sang hospitalari.

BANC DE SANG I IMMUNOLOGIA


HEMOSTÀSIAHEMATIMETRIA I ERITROPATOLOGIA
CITOLOGIA I TÈCNIQUES EN MEDUL·LA ÒSSIA, MELSA, GANGLIS I ALTRES
CITOQUÍMICA
CRIBATGE DE POBLACIONS LIMFOCITÀRIES
TÈCNIQUES DE BIOLOGIA MOLECULAR
TÈCNIQUES DE CITOGENÉTICA
TÈCNIQUES FISH (HIBRIDACIÓ «IN SITU» AMB SONDA MARCADA AMB FLUOROCROMS)
HEMORREOLOGIA

TÈCNIQUES D'AFÈRESI I EXTRACCIÓ DE MEDUL·LA ÒSSIATÈCNIQUES I PROCEDIMENTS D'HEMOTERÀPIATres. Es modifica l'epígraf C.10 «Anatomia patològica», que queda redactat en els termes següents:
«C.10 Anatomia patològica.Quatre. Se suprimixen els codis de tarifa següents de l'epígraf C.14 «Radioteràpia»:
Cinc. S'afigen els codis de tarifa següents a l'epígraf C.14 «Radioteràpia», amb la descripció i els imports que s'indiquen a continuació:
Sis. Es modifiquen els codis de tarifa de l'epígraf C.14 «Radioteràpia», que s'indiquen a continuació, amb la redacció següent:Set. Es modifica l'epígraf C.17 «Litotrícia renal extracorpòria», amb la redacció següent:Vuit. Es modifiquen els codis de tarifa de l'epígraf C.30 «Tècniques diagnòstiques i terapèutiques no quirúrgiques d'oftalmologia», que s'indiquen a continuació, amb la redacció següent:


Article 22
Es modifica l'apartat quatre de l'article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«Quatre. En el cas que, per l'especialitat de les tècniques o procediments que hagen de ser emprats, l'assistència sanitària o farmacèutica es preste per l'Agència Valenciana de Salut amb mitjans assistencials diferents dels seus propis, mitjançant el recurs a la contractació amb altres proveïdors assistencials, ja siga en règim de concert o una altra modalitat de contractació diferent de la concessió administrativa per a la gestió de servicis sanitaris, es reclamarà als obligats al pagament l'import dels servicis i prestacions facilitats, i s'hi aplicarà l'import corresponent al cost facturat pel proveïdor, impostos inclosos.»


Article 23
Es modifica l'article 174 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Article 174. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servici corresponent. El pagament de la taxa podrà exigir-se per anticipat o simultàniament a la prestació de l'assistència sanitària. Sense perjuí d'això, en aquells casos en què esta exigència prèvia o simultània puga ocasionar danys de qualsevol tipus a la salut humana, el pagament s'exigirà una vegada prestada l'assistència sanitària.»

Article 24
Es modifica l'article 177 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
U. Es modifiquen els imports del tipus de producte o servici corresponents als codis de tarifes que, a continuació, es detallen:
Dos. S'afigen nous codis de tarifes, amb la descripció següent de tipus de producte o servici i imports:Article 25
Es modifica l'article 178 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«Article 178. Meritació i pagament.
La taxa es meritarà quan es realitze l'entrega dels productes o es preste el servici corresponent. El pagament de la taxa es podrà exigir per anticipat o simultàniament a l'entrega del producte o prestació del servici. Sense perjuí d'això, en aquells casos en què esta exigència prèvia o simultània puga ocasionar danys de qualsevol tipus a la salut humana, el pagament s'exigirà una vegada entregat el producte o prestat el servici.»

Article 26
U. Es modifica la denominació del Grup I de l'apartat u de l'article 181 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«Grup I
Estudis i informes previs a l'autorització d'obres de nova construcció o reforma (sempre que siguen necessaris, en virtut de norma legal o reglamentària, per a l'obtenció de l'autorització sanitària de funcionament o inscripció en algun registre sanitari de les dites obres). No s'aplicarà este grup de tarifes en els supòsits expressament regulats en el Grup IX de l'apartat u d'este article.»

Dos. S'afig l'epígraf 5 al Grup V de l'apartat u de l'article 181 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«5. Servicis de tramitació i autorització d'unitats farmacèutiques d'adaptació de dosi.Tres. S'afig un nou Grup IX a l'apartat u de l'article 181 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Grup IX. Servicis de tramitació d'autoritzacions sanitàries de centres, servicis i establiments sanitaris, autoritzacions sanitàries de centres per a la pràctica d'activitats d'extracció i trasplantament d'òrgans, teixits i cèl·lules, certificacions sanitàries de transport sanitari i emissió de duplicats de resolucions i certificats d'inscripció en el Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris.

1. Per l'estudi de la documentació, emissió d'informes, inspecció, en els casos en què esta pertoque, i inscripció en el Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris de la Comunitat Valenciana, a realitzar pels servicis corresponents de la conselleria competent en matèria de sanitat en els procediments d'autorització sanitària d'instal·lació, funcionament, modificació i tancament de centres, servicis i establiments sanitaris en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, s'exigiran els imports següents:

1.1. Tramitació d'autoritzacions sanitàries d'obertura, trasllat o modificació estructural de centres i servicis sanitaris.
La quota a ingressar pels servicis de tramitació de l'autorització sanitària d'instal·lació i funcionament de nous centres i servicis sanitaris, i de les autoritzacions de trasllat i modificació de centres i servicis ja autoritzats que supose alteracions substancials en la seua estructura o instal·lacions, és el resultat de la suma dels imports corresponents als conceptes següents:
a) Import de la tarifa base per tramitació de l'autorització sanitària establida en el quadre de tarifes I, en funció del grup de classificació del centre o servici sanitari.
b) Per cada servici o unitat assistencial que integren o vagen a integrar l'oferta assistencial del centre sanitari: 50 euros.
c) Per cada programa de garantia de qualitat assistencial: 50 euros.


Quadre de Tarifes I: Tarifes base per la tramitació de l'autorització sanitària


L'import de la quota a ingressar, determinada de conformitat amb el que establix el present apartat, inclou la tramitació de l'autorització sanitària d'instal·lació en els casos en què esta autorització s'exigisca.

1.2. Tramitació de les autoritzacions sanitàries de modificació per canvi de titularitat, modificació de centres i servicis ja autoritzats, que no suposen alteracions substancials en la seua estructura o instal·lacions, tancament o supressió de centres i servicis sanitaris:
1.2.1. Per la tramitació de l'autorització sanitària de modificació, quan es tracte exclusivament de modificació de la titularitat del centre o servici sanitari: 50 euros.
1.2.2. Per la tramitació de l'autorització sanitària de modificació de centres i servicis ja autoritzats que no supose alteracions substancials en la seua estructura o instal·lacions, s'exigiran els imports següents en funció del grup de classificació del centre o servici sanitari:


1.2.3. Per la tramitació de l'autorització sanitària de tancament de centres o supressió de servicis sanitaris: 50 euros.
2. Per la tramitació de l'autorització sanitària de centres sanitaris per a la pràctica d'activitats d'extracció i trasplantament d'òrgans, teixits i cèl·lules a la Comunitat Valenciana, així com per la tramitació de la renovació de l'autorització, s'exigiran els imports següents:

2.1. Per la tramitació de l'autorització sanitària de centres sanitaris per a la pràctica de les activitats de banc de teixits, extracció i trasplantament d'òrgans, teixits i cèl·lules:2.2. Per la tramitació de la renovació de l'autorització sanitària de centres sanitaris per a la pràctica de les activitats de banc de teixits, extracció i trasplantament d'òrgans, teixits i cèl·lules:3. Per l'estudi i l'informe previ a la resolució dels expedients de certificacions sanitàries de transport sanitari i de la seua renovació, s'exigiran els imports següents:
3.1. Estudi i informe previ a la resolució dels expedients de certificacions sanitàries dels tipus de transport sanitari següents:3.2. Estudi i informe previ a la resolució de renovació dels expedients de certificacions sanitàries dels tipus de transport sanitari següents:4. Per l'emissió, a sol·licitud de l'interessat, de duplicats de resolucions d'autorització de centres, servicis i establiments sanitaris, expedició de certificats d'inscripció en el Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris i emissió de llistats de centres, servicis i establiments sanitaris inscrits en este Registre, s'exigiran els imports següents:
Article 27
Es modifica l'article 184 bis del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«Article 184 bis. Exempcions i bonificacions
U. En els supòsits previstos en l'epígraf 1 del Grup I «Admissió a procediments de concurrència selectiva» i en el Grup II de l'apartat u de l'article següent, estan exempts del pagament de la taxa:
1. Els subjectes passius discapacitats, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100.
2. Els membres de famílies nombroses de categoria especial.
Dos. En els supòsits previstos en l'epígraf 1 del Grup I «Admissió a procediments de concurrència selectiva» i en el Grup II de l'apartat u de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota.»

Article 28
S'afig un nou epígraf 10 al Grup III de l'apartat u de l'article 185 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:

«10. Expedició de duplicats de targeta sanitària individual a sol·licitud de l'interessat, excepte en els casos en què el titular de la targeta sanitària individual el duplicat de la qual se sol·licita estiga en situació d'alta en el Sistema d'Informació Poblacional de la Conselleria de Sanitat (SIP) i tinga acreditat el dret a les prestacions del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana per trobar-se en les situacions previstes en els articles 8, apartat 1, lletra b, i 9, apartat 2, de la Llei 6/2008, de 2 de juny, d'Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana: 3 euros.»

Article 29
Es modifica l'epígraf 15 de l'article 189 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«15. Discrepàncies suscitades en relació amb instal·lacions del sector energètic competència de la Generalitat: 25,08 euros.»

Article 30
Queden sense contingut el capítol IV «Taxa pels assaigs de reacció al foc realitzats en el Gabinet de Seguretat i Higiene en el Treball d'Alacant» del títol VII «Taxes en matèria d'ocupació, indústria, energia i comerç» i els articles 199, 200, 201 i 202 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.

Article 31
Queden sense contingut el capítol III «Taxa pel servici de manteniment d'espècies silvestres» del títol IX «Taxes en matèria de medi ambient» i els articles 258, 259, 260 i 261 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.

Article 32
Queden sense contingut el capítol VII «Taxa per subministrament d'informació estadística» del títol IX «Taxes en matèria de medi ambient» i els articles 276, 277, 278 i 279 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.

Article 33
Es modifica el capítol X del títol IX «Taxes en matèria de medi ambient» del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, actualment sense contingut, i se li dóna la redacció següent:
«CAPÍTOL X
Taxa per servicis administratius, reconeixement i inspecció relatius a la gestió i explotació d'instal·lacions públiques d'evacuació, tractament i depuració d'aigües residuals

Article 289. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació, per l'Entitat de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, dels servicis següents:
1. Inspecció i reconeixement d'instal·lacions fixes, sistemes de sanejament i depuració de la Comunitat Valenciana, i realització d'informes d'estat i funcionament, aptitud, connexió, comprovació de connexió, afecció o desviació, o viabilitat tècnica de les circumstàncies anteriors (amb visita o sense i dades de camp).
2. Expedició de certificats, còpies d'informes, actes de constància de fets i diligenciament o compulsa de documents.
3. Expedició de còpies de resultats analítics relatius a instal·lacions públiques.

Article 290. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa les persones que sol·liciten l'expedició dels informes, certificats, actes de constància, dades, còpies, diligenciament i compulsa a què es referix l'article anterior.
Article 291. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa per expedició de còpies de resultats analítics relatius a instal·lacions públiques, els ajuntaments i les comunitats d'usuaris d'abocaments.

Article 292. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà conforme al que disposa el quadre de tarifes següent:Article 293. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el servici corresponent. No obstant això, el seu pagament serà exigit per anticipat, en el moment en què es formule la sol·licitud.

Article 293 bis. Liquidació i recaptació
La liquidació i recaptació de la taxa s'efectuaran per l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.»


Article 34
Es crea una nova disposició addicional setena en el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Setena. Tarifes per al reemborsament per les prestacions sanitàries facilitades pel sistema sanitari públic valencià a assegurats a càrrec d'institucions d'altres estats de la Unió Europea.
Als efectes de la tramitació del procediment de reemborsament entre institucions, basat en les despeses efectives de les prestacions sanitàries en espècie facilitades a assegurats a càrrec d'institucions d'altres estats, que es preveu en els reglaments de la Unió Europea sobre coordinació de sistemes de seguretat social, la quantia a reemborsar per les prestacions sanitàries en espècie facilitades pel sistema sanitari públic valencià a estos assegurats es determinarà aplicant les tarifes de la taxa per prestació d'assistència sanitària arreplegades en l'article 173 de la present llei.»

Article 35
Es crea una nova disposició addicional vuitena en el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Vuitena. Afectació dels ingressos de la Taxa per servicis administratius, reconeixement i inspecció relatius a la gestió i explotació d'instal·lacions públiques d'evacuació, tractament i depuració d'aigües residuals
Els ingressos generats per la Taxa per Servicis administratius, reconeixement i inspecció relatius a la gestió i explotació d'instal·lacions públiques d'evacuació, tractament i depuració d'aigües residuals, a què es referix el capítol X del títol IX de la present llei, queden afectats a l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.»
CAPÍTOL II
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 10/1997, DE 16 DE DESEMBRE, DE TAXES PER INSPECCIONS I CONTROLS SANITARIS D'ANIMALS I ELS SEUS PRODUCTES

Article 36
U. Es modifiquen els apartats dos, tres i quatre de l'article 9 bis de la Llei 10/1997, de 16 de desembre, de Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus productes, en els termes següents:

«Dos. Així mateix, podrà aplicar-se una deducció de 20% a la quota resultant de les operacions de sacrifici d'animals porcins i solípedes/èquids, per la implantació i acreditació, de manera individual o mitjançant l'associació amb un laboratori oficial, públic o privat, d'un sistema de qualitat per al control de la presència de triquina. Esta deducció serà compatible amb les que resulten de l'aplicació del que disposa l'apartat u d'este article.

Tres. En relació amb les quotes corresponents als controls en sales d'especejament i en establiments de transformació de la caça, i amb el màxim de la suma de dos deduccions en cada liquidació del període impositiu, les que corresponguen entre les següents:
a) Deducció per sistemes d'autocontrol avaluats, que pertocarà quan l'establiment dispose d'un sistema d'autocontrol basat en l'anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC), siga avaluat oficialment per l'autoritat competent i esta avaluació done un resultat favorable: 20% de la quota.
b) Deducció per activitat planificada i estable, que pertocarà quan els subjectes passius que duguen a terme l'activitat d'especejament o manipulació de la caça disposen en la seua producció d'un sistema de planificació i programació i el porten a la pràctica de manera efectiva, que permeta als servicis d'inspecció conéixer el servici que fa falta prestar amb una anticipació mínima de setanta-dues hores, a fi de preveure els recursos i optimitzar l'organització: 20% de la quota.

c) Deducció per horari regular diürn, que pertocarà quan en el període impositiu el subjecte passiu duga a terme l'activitat entre les 8.00 hores i les 22.00 hores, del dilluns a divendres laborables: 25% de la quota.
Quatre. Les deduccions a què fan referència les lletres c i f de l'apartat u i la lletra c de l'apartat tres només es poden aplicar a la part de la producció que complisca els requisits per a l'aplicació de la deducció.»
Dos. Es crea un apartat cinc en l'article 9 bis del Text Refós de la Llei 10/1997, de 16 de desembre, de Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus productes, amb la redacció següent:

«Cinc. L'aplicació de les deduccions exigirà el seu reconeixement previ, a sol·licitud del subjecte passiu, mitjançant resolució del conseller competent en matèria de sanitat. En cas de falta de resolució en el termini de tres mesos a comptar des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud, esta s'entendrà estimada. En tot cas, l'aplicació de les deduccions sol·licitades es podrà efectuar a partir del període impositiu següent al del seu reconeixement exprés o presumpte, el qual tindrà un període de vigència d'un any.»

CAPÍTOL III
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 13/1997, DE 23 DE DESEMBRE, DE LA GENERALITAT, PER LA QUAL ES REGULA EL TRAM AUTONÒMIC DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES I RESTANTS TRIBUTS CEDITS


Article 37
Es modifica l'article quinze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat en els termes següents:
«Article quinze. Tipus i quotes
U. La taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar s'exigirà, en cas d'explotació de màquines i aparells automàtics, en funció del tipus de màquina, conforme al quadre de tarifes següent:


En cas de modificació del preu màxim de 0,20 euros autoritzat per a la partida de màquines tipus «B», la quota tributària de 3.200 euros, corresponent a un jugador, s'incrementarà en 70 euros per cada 0,04 euros en què el nou preu màxim autoritzat excedisca de 0,20 euros. Si esta modificació es produïx amb posterioritat a la meritació de la taxa, els subjectes passius que exploten màquines amb permisos de data anterior a aquella en què s'autoritze la pujada hauran d'autoliquidar i ingressar la diferència de quota que pertoque en la forma i els terminis que reglamentàriament es determinen. No obstant això, esta autoliquidació serà del 50 per 100 de la diferència esmentada si la modificació es produïx després del 30 de juny.
L'ingrés de la taxa es realitzarà en quatre pagaments fraccionats iguals, que s'efectuaran entre els dies 1 i 20 dels mesos d'abril, juliol, octubre i desembre.
En els supòsits de màquines tipus «B» i tipus «C» que es troben en situació de suspensió temporal de l'explotació a la data de meritació de l'impost, quan l'alçament de la dita suspensió produïsca efectes amb posterioritat al 30 de juny, es pagarà el 50 per 100 de la taxa, que es farà efectiu en els pagaments fraccionats dels mesos d'octubre i desembre.»
Dos. La taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, en la seua modalitat de gravamen sobre establiments diferents de casinos de joc, s'exigirà per aplicació dels següents tipus de gravamen:
1. Amb caràcter general: el 23 per 100 de les quantitats jugades.
2. En les modalitats del joc del bingo distintes del bingo electrònic, conforme a l'escala següent:En estos casos, l'ingrés de la taxa s'efectuarà en el moment de l'adquisició dels cartons.
3. En el bingo electrònic: el 30 per 100 de la diferència entre les quantitats jugades i els imports destinats a premis.
En este cas, l'ingrés de la taxa s'efectuarà dins dels primers vint dies del mes següent a què pertoque la meritació.
Tres. La taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar s'exigirà, en la seua modalitat de gravamen sobre casinos de joc, aplicant els tipus de gravamen següents:
a) Amb caràcter general, conforme a l'escala següent:


b) En les sales apèndixs de casinos de joc, conforme a l'escala següent:c) En establiments ubicats fora dels casinos de joc i sales apèndixs, a través de terminals en línia: el 25 per 100 de la base imposable.

d) En el joc per mitjans electrònics, telemàtics o de comunicació a distància l'àmbit del qual siga el de la Comunitat Valenciana: el 25 per 100 de la base imposable.
Quatre. El tipus de gravamen de la taxa sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries, en la seua modalitat d'apostes sobre esdeveniments esportius, de competició o d'un altre caràcter, prèviament determinats, és del 10 per 100 de l'import constituït per la diferència entre la suma total de les quantitats apostades i l'import dels premis derivats d'aquelles obtinguts pels participants.
En este cas, l'ingrés de la taxa haurà d'efectuar-se en els vint primers dies naturals del mes següent a aquell en què es produïsca la meritació.»

Article 38
Es crea una nova disposició addicional desena en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
«Disposició addicional desena. Bonificació en la quota de l'Impost sobre el Patrimoni per al 2011 i 2012.
Sobre la quota de l'Impost sobre el Patrimoni resultant de l'aplicació de les deduccions i bonificacions regulades per la normativa de l'Estat, quan esta resulte positiva, s'aplicarà, en 2011 i 2012, una bonificació del 100 per 100.»

Article 39
Es crea una nova disposició addicional onzena en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
«Disposició addicional onzena. Bonificacions en la quota de la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, durant els anys 2012 i 2013, per a les màquines recreatives tipus «B» i tipus «C» en situació de suspensió temporal de l'explotació a 31 de desembre de 2011, i que haurien romàs en esta situació, ininterrompudament, des de l'1 de gener de 2001, quan l'alçament de la dita suspensió es produïsca amb efectes d'1 de gener de 2012.
En els supòsits de màquines tipus «B» i tipus «C» que es troben en situació de suspensió temporal de l'explotació a data 31 de desembre de 2011, i que haurien romàs en esta situació, ininterrompudament, des de l'1 de gener de 2001, s'aplicaran les bonificacions següents en la quota de la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, quan l'alçament de la dita suspensió es produïsca amb efectes d'1 de gener de 2012:

Durant l'any 2012, bonificació del 75 per 100 de la quota de la taxa.
Durant l'any 2013, bonificació del 50 per 100 de la quota de la taxa.
Estos beneficis quedaran condicionats al fet que les màquines no es troben en situació de suspensió temporal de l'explotació en cap moment dels exercicis esmentats.
El nombre de màquines bonificades per titular no podrà superar el de la diferència positiva entre les autoritzacions d'explotació suspeses a 31 de desembre de 2011 i que haurien romàs en esta situació, ininterrompudament, des de l'1 de gener de 2001, i les suspeses a 1 de gener de 2012. Si, en algun dels exercicis en què siga aplicable la bonificació, s'incrementa el nombre de màquines suspeses respecte de l'existent a 1 de gener de 2012, es perdrà el dret a la bonificació per a un nombre de màquines equivalent a l'increment esmentat.

L'incompliment dels requisits establits en els paràgrafs anteriors determinarà la pèrdua del dret a les bonificacions practicades, i s'hauran d'ingressar les quantitats indegudament bonificades, junt amb els interessos de demora corresponents.»


CAPÍTOL IV
DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI D'HISENDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT, APROVAT PER DECRET LEGISLATIU DE 26 DE JUNY
DE 1991

Article 40
Es modifica el capítol I del títol III del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell, que passa a denominar-se «Control de la gestió economicofinancera de la Generalitat i el seu sector públic».


Article 41
S'afig un nou apartat, l'e, al punt 2 de l'article 55 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell, amb la redacció següent:

«e) Aquells altres objectius que s'establisquen en virtut del que disposen els articles 59.ter.2 i 61.bis.2 d'esta llei.»

Article 42
Es modifica l'apartat 3 de l'article 55 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell, i se li dóna la redacció següent:

«3. Este control serà exercit sobre la totalitat dels òrgans de l'administració de la Generalitat així com sobre les entitats, empreses i fundacions a què es referix l'article 5 d'esta llei, mitjançant l'exercici de la fiscalització o intervenció prèvia, el control financer i l'auditoria pública, en la forma prevista en els capítols II, III i III.bis d'este títol.»


Article 43
S'afig un apartat, el número 4, a l'article 55 bis del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell, amb la redacció següent:

«4. L'interventor general de la Generalitat i els seus interventors delegats podran demanar directament de qui corresponga els assessoraments i informes tècnics que consideren necessaris, així com els antecedents i documents necessaris per a l'exercici de les funcions de control que tenen atribuïdes per esta llei. Els titulars dels distints òrgans i departaments estaran obligats a prestar la col·laboració, facilitar els antecedents i documents que resulten necessaris, així com qualsevol assistència que els siga requerida per la Intervenció, inclosa l'adscripció temporal de mitjans personals.»

Article 44
Es crea una secció 1.ª en el capítol II del títol III del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell, amb la denominació «Fiscalització dels actes realitzats per l'administració de la Generalitat i les entitats autònomes de caràcter administratiu», on quedaran compresos els articles 57, 57 bis, 58, 58 bis, 59 i 59 bis.

Article 45
Es crea una secció 2.ª en el capítol II del títol III del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell, que es denomina «Règims especials de fiscalització», i que compta amb un article únic, el 59 ter, la redacció del qual és la següent:
«1. Per acord de la Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Pressuposts podrà establir-se, i encarregar el seu exercici a la Intervenció General de la Generalitat, el control previ dels actes de les entitats, empreses i fundacions a què es referix l'article 5 d'esta llei. Per a això, haurà d'elevar la proposta corresponent la persona titular de la conselleria amb competències en matèria d'hisenda, o bé, en el cas que este control afecte el sector públic empresarial i fundacional, de forma conjunta les persones titulars de les conselleries amb competències en matèria d'hisenda i economia.

2. En este acord, que s'haurà de publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, s'explicitarà l'abast temporal i l'extensió material del control, i s'hi recollirà, si és el cas, el règim d'adscripció dels mitjans personals necessaris.»

Article 46
Es modifica la rúbrica del capítol III del títol III del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell, que passa a ser «Del control financer».

Article 47
Es crea una secció 1.ª en el capítol III del títol III del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell, amb la denominació «Del control financer permanent», on queden compresos els articles 60, 60 bis i 61.

Article 48
Es renumera l'article 61 bis del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell, que passa a ser l'article 61 ter.

Article 49
Es crea una secció 2.ª en el capítol III del títol III del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell, denominada «Dels controls financers específics», que compta amb un article únic, el 61 bis, la redacció del qual és la següent:
«1. Per acord de la Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Pressuposts podrà disposar-se la realització de controls específics de caràcter financer sobre àrees concretes de les activitat dels òrgans de l'administració de la Generalitat, com també sobre les entitats, empreses i fundacions a què es referix l'article 5 d'esta llei. Per a això, haurà d'elevar la proposta corresponent la persona titular de la conselleria amb competències en matèria d'hisenda, o bé, en el cas que estos controls afecten el sector públic empresarial i fundacional, de forma conjunta les persones titulars de les conselleries amb competències en matèria d'hisenda i economia.
2. En este acord s'explicitarà l'abast temporal i l'extensió material dels referits controls, així com els fins pretesos i els informes que hagen de ser elaborats.»

CAPÍTOL V
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 5/1990, DE 7 DE JUNY, DE LA GENERALITAT VALENCIANA, D'ESTADÍSTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Article 50
Es modifica l'article 11 de la Llei 5/1990, de 7 de juny, de la Generalitat Valenciana, d'Estadística de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«Article 11. L'aprovació dels resultats de les activitats estadístiques realitzades en execució del Pla Valencià d'Estadística es farà d'acord amb el que este disposa.»

Article 51
S'afig un nou apartat número 5 a l'article 27, de la Llei 5/1990, de 7 de juny, de la Generalitat Valenciana, d'Estadística de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«5. El Consell podrà atribuir valor oficial a les estadístiques elaborades en execució del Pla Valencià d'Estadística, als fins de la seua aplicació en les relacions i situacions jurídiques respecte a les quals la Generalitat tinga competències per a la seua regulació, sempre que hagen sigut aprovats en els termes previstos en l'article 11 i publicats per les entitats responsables de les estadístiques en el marc de gestió del Pla Valencià d'Estadística vigent.»

Article 52
Es modifica l'article 36 de la Llei 5/1990, de 7 de juny, de la Generalitat Valenciana, d'Estadística de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«L'organització estadística de la Comunitat Valenciana estarà constituïda per:
1. L'Institut Valencià d'Estadística.
2. Les comissions estadístiques de la Presidència i les conselleries, la composició i règim de funcionament de les quals es determinaran reglamentàriament.
3. Les unitats estadístiques de la Generalitat integrades en la Presidència, conselleries, organismes i empreses de la Generalitat.
4. Les unitats estadístiques de les entitats locals.»


CAPÍTOL VI
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 14/1997, DE 26 DE DESEMBRE, DE MESURES DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA I D'ORGANITZACIÓ DE LA GENERALITAT

Article 53
Es modifica l'article 7 de la Llei 14/1997, de 26 de desembre, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, per mitjà de supressió del'apartat f, els apartats g i h passen a ser els apartats f i g, i queden redactats de la manera següent:
«Article 7. La Comissió Executiva
És l'òrgan superior de govern, participació i control de l'Institut al qual correspon la gestió del sistema estadístic global de la Comunitat Valenciana. Hi estaran representades, la Presidència i les distintes conselleries de la Generalitat així com representants de les corporacions locals, en la forma que es determine reglamentàriament; tots ells davall la presidència del conseller competent en matèria d'economia.

Corresponen a la Comissió Executiva les funcions següents:
a) Aprovar l'avantprojecte del Pla Valencià d'Estadística i els programes anuals d'activitats respectius.
b) Aprovar les normes reguladores de les estadístiques protegides per la Llei 5/1990 de 7 de juny, d'Estadística de la Comunitat Valenciana.
c) Aprovar els convenis que l'Institut puga establir amb qualsevol administració pública o entitat privada.
d) Informar sobre qualsevol acord o conveni de contingut estadístic a subscriure per la Generalitat
e) Informar sobre la creació d'arxius i registres de la Generalitat, les seues entitats i empreses així com les actuacions de modificació, conservació, actualització o ampliació del seu contingut.
f) Examinar i aprovar l'avantprojecte de pressupostos de l'Institut Valencià d'Estadística per a la seua posterior tramitació.
g) Designar secretari a proposta del president de la Comissió Executiva.CAPÍTOL VII
DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI SOBRE CAIXES D'ESTALVIS APROVAT PEL DECRET LEGISLATIU 1/1997, DE 23 DE JULIOL, DEL CONSELL


Article 54
Es modifica l'apartat 3, i s'afigen dos nous apartats 4 i 5 a l'article 15 bis del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
«3. A estes fundacions, se'ls s'aplicarà la normativa reguladora de les fundacions a la Comunitat Valenciana amb les especialitats següents:
a) La seua finalitat serà l'atenció i el desenvolupament de l'obra beneficosocial, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, amb subjecció a les normes aplicables a les caixes d'estalvis en esta matèria. Amb caràcter auxiliar, podrà dur a terme l'activitat de foment de l'educació financera.
b) Com a successores de l'activitat beneficosocial de les caixes d'estalvis valencianes, desenvoluparan majoritàriament les seues funcions en el territori de la Comunitat Valenciana, sense perjuí que en el seu fi fundacional s'arreplegue el manteniment i desenvolupament de l'obra beneficosocial en els territoris originaris o històrics de la caixa d'on procedixen.
c) La composició del patronat, així com el procediment de designació, renovació i provisió de vacants dels seus membres, haurà de respectar el principi de representació dels interessos socials i col·lectius inherents als òrgans de govern de les caixes d'estalvis. Amb este fi, l'Institut Valencià de Finances vetlarà pel compliment de la representació esmentada. El conseller competent en matèria d'economia podrà designar un representant en els seus òrgans de govern.
d) En el cas que la transformació siga conseqüència d'haver incorregut en el supòsit previst de las lletra a) de l'apartat 1 anterior, i l'òrgan d'administració de la caixa haja sigut substituït provisionalment pels fons de reestructuració ordenada bancària, seran els representants del fons esmentat els que, en nom de la caixa, acorden la transformació d'esta en una fundació de caràcter especial i adopten tots els acords necessaris per a acomplir l'obligació legal de transformació de la caixa.
4. L'Institut Valencià de Finances podrà realitzar les inspeccions que siguen necessàries a estes fundacions, respecte a l'activitat que realitzen, del resultat de les quals haurà d'informar al Protectorat per al millor compliment de les funcions d'este. Així mateix, el pressupost anual i la seua liquidació, així com els estatuts socials i les seues modificacions posteriors, requeriran de l'informe previ favorable de l'Institut Valencià de Finances, el qual, per a l'exercici de la seua funció supervisora, podrà requerir la tramesa de qualsevol classe d'informació relativa a la seua activitat i gestió.
5. El Consell, a proposta dels consellers competents en matèria d'economia i fundacions, desplegarà reglamentàriament el règim de les fundacions de caràcter especial de caixes d'estalvis.»

Article 55
Se modifica l'article 17 del Text Refòs de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell, que queda redactada com segueix:
«Article 17. El càrrec de membre de qualsevol dels òrgans de govern tindrà caràcter honorífic i gratuït, sense que puga originar percepcions distintes de les dietes per assistència a reunions i desplaçament. L'Assemblea General, a proposta del consell d'administració, determinarà l'import de les dietes per assistència reunions, que no excediran els límits màxims autoritzats, amb caràcter general, per la conselleria competent en matèria d'economia. En qualsevol cas, l'import total de les dietes percebudes pels membres dels òrgans de govern de les caixes d'estalvis, no podrà ser superior al que la llei de pressupostos de La Generalitat fixe anualment per a les retribucions del president de La Generalitat. No obstant això, el consell d'administració podrà assignar retribució al seu president, devent este, en eixe cas, exercir les seues funcions amb dedicació exclusiva, estant sotmés al mateix règim d'incompatibilitats que el director general. En este sentit, la política aplicable als membres dels òrgans de govern així com als directors generals i altres persones vinculades a l'entitat per una relació laboral de caràcter especial d'alta direcció, es regirà pel principi de màxima transparència sobre els diferents conceptes retributius.»


Article 56
Es modifiquen els paràgrafs b, c i f de l'article 19 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
«b) Els presidents, consellers, administradors, directors, gerents, assessors o assimilats d'altres intermediaris financers, o d'empreses que en depenen, així com de corporacions o entitats que propugnen, sostinguen o garantisquen institucions o establiments de crèdit o financers, excepte els que exercisquen estos càrrecs en representació de la caixa, o promoguts per ella o per l'entitat bancària capçalera del seu sistema institucional de protecció, si és el cas.
c) Els empleats en actiu d'un altre intermediari financer, llevat que ho siguen de l'entitat bancària capçalera del seu sistema institucional de protecció o d'aquella a través de la qual la caixa exercisca la seua activitat financera, si és el cas.
f) Els que per si mateixos o en representació d'altres persones o entitats incórreguen en incompliment de les obligacions contretes tant amb la caixa d'estalvis, com amb l'entitat bancària capçalera del seu sistema institucional de protecció o d'aquella a través de la qual la caixa exercisca la seua activitat financera, amb motiu de crèdits o préstecs o per impagament de deutes de qualsevol classe enfront de les entitats esmentades.»

Article 57
Es modifica l'apartat 1 de l'article 20 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell, amb la redacció següent:
«1. Els membres dels òrgans de govern seran nomenats per un període de sis anys, i podran ser reelegits sempre que continuen complint els requisits establits en l'article 18 d'esta llei.»

Article 58
Es modifica el paràgraf a de l'article 21 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell, amb la redacció següent:
«a) Per compliment del termini per al qual van ser designats.»

Article 59
Es modifica l'article 22 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
«Article 22
Els que hagen exercit la condició de membre del Consell d'Administració o de la Comissió de Control no podran establir amb la caixa d'estalvis o amb societats en el capital de la qual participen estes, en la forma que es determine en les normes de desplegament d'esta llei, contractes d'obres, subministraments, servicis o treballs retribuïts durant un període mínim de dos anys, comptats a partir del cessament en l'òrgan de govern corresponent, excepte la relació laboral per als empleats de la caixa d'estalvis, de les fundacions OBS i de l'entitat bancària capçalera del seu sistema institucional de protecció o d'aquella a través de la qual la caixa exercisca la seua activitat financera, si és el cas.»

Article 60
Es modifiquen els apartats 1 i 3 de l'article 25 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell, amb la redacció següent:
«1. Els consellers generals representants del grup de La Generalitat seran nomenats per Les Corts, entre persones de reconeguda competència, prestigi i experiència en l'àrea de l'economia i les finances, conforme al principi de proporcionalitat en funció de la importància numèrica dels grups parlamentaris integrants de Les Corts.»
«3. Els consellers generals representants de corporacions municipals seran designats, atenent criteris de territorialitat, directament per les mateixes corporacions, de forma proporcional a la importància numèrica dels grups municipals integrants de cadascuna d'elles.»

Article 61
Es modifica l'apartat 7 de l'article 25 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
«7. El procediment per a l'elecció dels representants de cada un dels grups serà el que es determine reglamentàriament En el cas de caixes integrades en sistemes institucionals de protecció o que exercisquen indirectament la seua activitat financera a través d'una entitat bancària, a la qual hagen aportat tot el seu negoci financer, la informació necessària per al desenvolupament dels processos electorals dels representants dels distints grups serà facilitada per part de l'entitat bancària que gestione el negoci financer.»

Article 62
Es modifica l'apartat 1 de l'article 26 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
«1. Els empleats de la caixa d'estalvis accediran a l'Assemblea General exclusivament pel grup de representació del personal. No obstant això, en casos molt excepcionals podran accedir pel grup de representació de corporacions locals sempre que, tinguda en compte la justificació d'esta excepcionalitat, així ho autoritze prèviament l'Institut Valencià de Finances. Idèntic règim serà aplicable als empleats de les fundacions OBS i de l'entitat bancària capçalera del seu sistema institucional de protecció o d'aquella a través de la qual la caixa exercisca la seua activitat financera, si és el cas.»

Article 63
Es modifica l'apartat 1 de l'article 44 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
«1. L'exercici del càrrec de director general requerix dedicació exclusiva i serà, per tant, incompatible amb qualsevol activitat retribuïda, tant de caràcter públic com privat, excepte l'administració del propi patrimoni i aquelles activitats que exercisca en representació de la caixa d'estalvis. En este últim cas, els ingressos que obtinga, diferents de dietes d'assistència a consells d'administració o semblants, s'hauran de cedir a la caixa d'estalvis pel compte de la qual realitza la dita activitat o representació.
En el cas de caixes d'estalvis que formen part d'un sistema institucional de protecció o que hagen optat per desenvolupar directament o indirectament la seua activitat financera a través d'una entitat o entitats bancàries, s'entendrà que no es vulnera la dedicació exclusiva del director general, quan este exercisca un càrrec directiu en la dita o les dites entitats, sempre que siga retribuït per una sola d'elles diferent de la caixa d'estalvis, sense perjuí de les dietes d'assistència a consells d'administració o semblants en què exercisca la representació de la caixa o d'una altra entitat que forme part del sistema institucional de protecció.»

Article 64
S'elimina l'apartat 4 de l'article 48 quinquies del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell

Article 65
Es dóna una nova redacció a la disposició addicional primera del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
«Disposició addicional primera
A més de les caixes d'estalvis, les entitats de crèdit, quant a les activitats realitzades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i en els termes que establisca l'Institut Valencià de Finances, estaran obligades a comunicar i informar a este sobre:

a) Les obertures, els trasllats, les cessions, els traspassos i els tancaments d'oficines.
b) El volum de negoci, per províncies, mantingut a la Comunitat Valenciana.»

CAPÍTOL VIII
DE LA MODIFICACIÓ DEL DECRET LLEI 4/2010, DE 30 DE DESEMBRE, DEL CONSELL, PEL QUE ES MODIFICA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI SOBRE CAIXES D'ESTALVIS, APROVAT PEL DECRET LEGISLATIU 1/1997, DE 23 DE JULIOL, DEL CONSELL

Article 66
Es modifica la disposició transitòria tercera del Decret Llei 4/2010, de 30 de desembre, del Consell, pel qual es modifica el Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell, que queda redactat de la manera següent:

«Disposició transitòria tercera. Règim transitori dels càrrecs electes.
Els membres dels òrgans de govern que han de cessar en l'exercici del seu càrrec com a conseqüència del que disposa el paràgraf g) de l'article 19 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell, ho faran en la primera renovació parcial que s'inicie després de l'entrada en vigor del present decret llei, sense que en cap cas siga possible la seua renovació.»

Article 67
S'elimina la disposició transitòria quarta del Decret Llei 4/2010, de 30 de desembre, del Consell, pel qual es modifica el Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell.


CAPÍTOL IX
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 8/1998, DE 9 DE DESEMBRE, DE FUNDACIONS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Article 68
S'afig una nova disposició addicional novena a la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, que queda redactada de la manera següent:
«Disposició addicional novena. Fundacions de caràcter especial de caixes d'estalvis
1. Les fundacions de caràcter especial, a les quals es referix l'article 15 bis del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell, que es constituïsquen com a conseqüència de la transformació d'una caixa d'estalvis domiciliada a la Comunitat Valenciana, es regiran pel que disposa la present llei amb les especialitats establides en el text refós esmentat, i els seus estatuts no podran ser contraris al que disposen les normes esmentades i les que es dicten en desplegament d'estes. Això afectarà fonamentalment les normes reguladores de la conformació dels seus òrgans de govern.
En este sentit, el Consell, a proposta dels consellers competents en matèria d'economia i fundacions, desplegarà reglamentàriament el règim de les fundacions de caràcter especial de caixes d'estalvis.

2. Estes fundacions, que s'hauran d'inscriure en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, com a successores de l'activitat beneficosocial de les caixes d'estalvis valencianes, hauran de desenvolupar majoritàriament les seues funcions en el territori de la Comunitat Valenciana, sense perjuí que en el seu fi fundacional s'arreplegue el manteniment i desenvolupament de l'obra beneficosocial en els territoris originaris o històrics de la caixa d'on procedixen. Amb caràcter auxiliar, podran dur a terme l'activitat de foment de l'educació financera.
Tant la inscripció com les autoritzacions, oposicions o ratificacions del Protectorat, regulades en els capítols IV i V del títol I d'esta llei, que es referisquen a actes d'estes, requeriran l'informe previ de l'Institut Valencià de Finances.
3. L'Institut Valencià de Finances podrà realitzar les inspeccions que siguen necessàries a estes fundacions, respecte a l'activitat que realitzen, del resultat de les quals haurà d'informar al Protectorat per al millor compliment de les seues funcions. Així mateix, podrà requerir la tramesa de tota classe d'informació relativa a la seua activitat i gestió.»
CAPÍTOL X
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/1993, DE 9 DE DESEMBRE, FORESTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Article 69
S'afig un nou apartat 4 a l'article 59 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«4. Amb caràcter singular, i en el supòsits de projectes d'obres i infraestructures d'especial rellevància declarats d'interés general de la Comunitat Valenciana, el Consell podrà exceptuar la prohibició de canvi d'ús forestal, dins del termini general dels 30 anys mitjançant acord justificat.
En cap cas, l'aplicació de l'excepció expressada podrà implicar un augment de l'aprofitament lucratiu per a particulars contrari a la finalitat perseguida amb la prohibició mencionada.»

Article 70
Es modifica l'article 74, apartats 2 i 3, de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«2. Les autoritats competents per a imposar multes i les seues quanties màximes seran les següents:
a) El director territorial competent per raó de la matèria per infraccions lleus amb multes de 60,10 a 601,01 euros.
b) El director general competent per raó de la matèria per infraccions greus amb multes de 601,02 a 6.010,12 euros.
c) El conseller competent per raó de la matèria per infraccions greus amb multes de 6.010,13 a 18.030,36 euros.
d) El Consell de la Generalitat Valenciana per infraccions molt greus amb multes de 18.030,37 a 180.303,63 euros.
3. En tot cas, la conselleria competent per raó de la matèria podrà ordenar el decomís dels productes forestals il·lícitament obtinguts i, quan es tracte d'infraccions greus i molt greus, dels instruments i mitjans utilitzats per a la comissió de la infracció, que seran entregats en custòdia a l'autoritat local del lloc dels fets fins que l'òrgan competent acorde el destí que se'ls haja de donar.»

CAPÍTOL XI
De la modificació de la Llei 9/2000, de 23 de
novembre, de la Generalitat, de constitució de l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València

Article 71
Es modifiquen els paràgrafs segon i tercer de l'article 6 de la Llei 9/2000, de constitució de l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València, que queden redactats de la manera següent:
«El Consell d'Administració es compon dels membres següents:

1) El president, que serà el conseller o la consellera competent en matèria de transport.
2) Els vicepresidents, que seran els alcaldes o les alcaldesses de les ciutats d'Alacant, Castelló i València o, si escau, el regidor que designen.
3) Un representant dels municipis de la Comunitat, designat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
4) Un representant de la Corporació Pública Empresarial Valenciana.
5) El director general amb competències en matèria de transport terrestre.
6) Tres vocals designats pel conseller competent en matèria de transport. Així mateix este conseller podrà designar fins a dos vocals més, relacionats amb polítiques sectorials relatives a la mobilitat.
7) Un representant de l'administració de l'Estat.
8) El director de l'Agència i els directors tècnics de cada àmbit.
Formaran part del Consell, amb veu però sense vot, el seu secretari o secretària, que serà un funcionari de la Generalitat del subgrup A1 designat pel president, com també dos representants dels consells d'operadors d'àmbit provincial (un en representació del taxi i un altre en representació dels operadors de serveis públics de transport).»
CAPÍTOL XII
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 11/1994, DE 27 DE DESEMBRE, DE LA GENERALITAT, D'ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Article 72
Es modifica l'article 48, apartat 2, de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«2. Per a la gestió dels parcs naturals, paratges naturals i reserves naturals, el conseller competent en matèria de medi ambient designarà, com a personal eventual de la conselleria, un responsable de la dinamització de l'espai protegit corresponent, dependent funcionalment de la direcció general competent en la matèria.»

Article 73
Es modifica l'article 49, de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«Article 49. Funcions del responsable de la dinamització
Correspon al responsable de la dinamització de l'espai protegit corresponent:
a) L'assessorament especial al conseller competent en matèria de medi ambient en els mecanismes de gestió de l'espai natural protegit.

b) Impulsar la coordinació en matèries de l'espai protegit, de les distintes administracions que puguen tindre relació amb els mateixos.
c) La dinamització de l'espai natural protegit i dels mecanismes de concertació de l'ús públic en estos.»

Article 74
Es modifica l'article 51, apartat 1, de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«1. La composició de l'òrgan col·legiat s'establirà en la norma de declaració de cada espai natural protegit. En formarà part el responsable de dinamització del dit espai i hi inclourà com a mínim representació de:
a) Corporacions locals afectades.
b) Propietaris de terrenys inclosos en l'espai natural protegit.

c) Interessos socials, institucionals o econòmics afectats.
d) Grups els objectius fundacionals dels quals coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit.
e) Persones i entitats que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través de l'activitat científica, l'acció social o l'aportació de recursos de qualsevol classe.»

CAPÍTOL XIII
De la modificació de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat

Article 75
S'afegeix un punt 12 a l'apartat tercer de l'article 70 de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, amb la redacció següent:

«12. Als ports i les instal·lacions nauticoesportives que siguen atorgades en concessió sense convocatòria de concurs, acollint-se al que hi ha previst en el punt vuitè d'este article, el cànon es calcularà tenint en compte, a més de l'ocupació de superfícies i construccions que se citen en el número 1 de l'apartat tercer, el resultat de l'explotació derivada de la valoració dels actius tangibles i intangibles de la concessió.»


Article 76
S'afegix un apartat vuitè a l'article 70 de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, amb la redacció següent:
«Vuitè.
1. L'administració portuària podrà convocar concursos per a l'atorgament de concessions en el domini públic portuari. En tot cas, hauran de convocar-se concursos en els supòsits següents:
a) Concessions per a terminals de passatgers o de manipulació i transport de mercaderies dedicades a usos particulars, quan hi haja diverses sol·licituds d'interès portuari o quan en el tràmit de competència de projectes es presenten diversos projectes alternatius d'interès portuari igual o semblant.
b) Concessions de dàrsenes i instal·lacions nauticoesportives, excepte quan el sol·licitant siga un club nàutic sense fins lucratius o un altre d'esportiu sense fins lucratius, sempre que les condicions de la concessió establesquen com a màxim un límit de 20% per al nombre d'atracades destinades a embarcacions amb eslora superior a 12 metres.

2. La convocatòria del concurs suposarà l'arxiu dels expedients de concessió en tramitació que hi resulten afectats, i el sol·licitant tindrà dret al cobrament de les despeses del projecte si no resulta adjudicatari del concurs.
Les despeses del projecte seran taxades en les bases del concurs i seran satisfets per l'adjudicatari.
3. L'administració portuària aprovarà el plec de bases del concurs i el plec de condicions que regularan el desenvolupament de la concessió.
El plec de bases del concurs contindrà, almenys, els punts següents:
1.r Objecte i requisits per a participar en el concurs.
2.n Criteris per a l'adjudicació i la ponderació. En el concurs a què es refereix la lletra b del subapartat 1 d'aquest apartat vuitè, haurà de considerar-se com un dels criteris d'adjudicació l'estructura tarifària i les tarifes màximes aplicables als usuaris. Al seu torn, podrà també incloure's com a criteri d'adjudicació el compromís de realització a les instal·lacions nauticoesportives d'activitats de caràcter formatiu o educatiu sense fins lucratius.
3.r Garantia provisional.»

CAPÍTOL XIV
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 11/1997, DE 16 DE DESEMBRE, DE LA GENERALITAT, DE CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Article 77
Es modifica l'article 7.1.e de la Llei 11/1997, de 16 de desembre, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«e) Expedir les certificacions i visar i acarar tot tipus de documents relacionats amb l'activitat empresarial que voluntàriament els siguen sol·licitats per les empreses, així com prestar altres servicis o realitzar altres activitats a títol onerós o lucratiu que redunden en benefici dels interessos representats per les cambres.»

CAPÍTOL XV
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/1998, DE 22 DE JUNY, DE LA GENERALITAT, D'ORDENACIÓ FARMACÈUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Article 78
Es modifiquen els articles 33 i 34 de la Llei 6/1998, de 22 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana, que queden redactats de la manera següent:
«Article 33. Autorització de farmacioles
Per raons d'urgència, emergència, llunyania o períodes estacionals d'augment de població, es podrà autoritzar excepcionalment l'establiment de farmacioles en aquells municipis, entitats locals d'àmbit inferior al municipi o nuclis de població que no compten amb una oficina de farmàcia, i es troben situats a més de 2 quilòmetres de l'oficina de farmàcia més pròxima, quan les condicions de falta d'assistència farmacèutica i de població a atendre queden justificades.Article 34. Vinculació de les farmacioles
Les farmacioles estaran, necessàriament, vinculades a una oficina de farmàcia de la mateixa zona farmacèutica o, si no n'hi ha, d'altres zones farmacèutiques. Reglamentàriament s'establirà l'ordre de prioritats per a determinar la seua vinculació, atenent preferentment la proximitat de les farmàcies sol·licitants de la vinculació a la població que haja d'atendre.»

CAPÍTOL XVI
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/1999, DE 19 D'ABRIL, DE POLICIES LOCALS I DE COORDINACIÓ DE LES POLICIES LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Article 79
S'inclou un nou article 33 bis de la Llei 6/1999, de 19 d'abril, de Policies locals i de Coordinació de les Policies locals de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«Article 33 bis. Dels requisits dels aspirants a la categoria d'agents de l'escala bàsica de policia local i auxiliars de policia local.

1. Són requisits de participació en els procediments selectius per a l'ingrés en la categoria d'agent de policia local i auxiliars:
a) Tindre la nacionalitat espanyola.
b) Haver complert divuit anys i no haver complert trenta-sis anys.

c) Estar en possessió de les titulacions acadèmiques exigibles corresponents als grups de classificació dels funcionaris.
d) No patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que s'establisquen reglamentàriament.
e) No haver sigut separat del servici de qualsevol de les administracions públiques, en virtut d'expedient disciplinari, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.
f) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
g) Tindre l'estatura mínima que es determine reglamentàriament.
h) Qualssevol altres requisits específics d'accés relacionats amb les funcions i tasques a exercir, que es determinen reglamentàriament.

2. Tots els requisits establits en el punt anterior hauran de ser reunits pels aspirants el dia en què finalitze el termini per a la presentació d'instàncies de la corresponent convocatòria.»

CAPÍTOL XVII
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2000, DE 17 D'ABRIL, PER LA QUAL ES CREA EL SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Article 80
S'afegeix un nou punt 2 a l'article 2 de la Llei 3/2000, de 17 d'abril, per la que es crea el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, amb la redacció següent:
«2. El Servei Valencià d'Ocupació i Formació podrà, quan així s'hi delegue en els termes establerts en la disposició addicional segona d'aquesta llei, exercir competències relatives a l'autoritat laboral.»

Article 81
S'inclou un apartat tercer en l'article dos, de la Llei 3/2000, de 17 d'abril, per la qual es crea el Servici Valencià d'Ocupació i Formació, que queda redactat de la manera següent:
«3. Respecte de l'atorgament de subvencions, el seu seguiment, control i comprovació posteriors, no serà necessari el consentiment exprés per a accedir a les dades de caràcter personal previstes per a estos procediments. En tot cas, l'accés a estes dades respectarà sempre el principi de proporcionalitat, i es limitarà a aquells casos que siguen necessaris en cada tràmit.»

Article 82
S'afegeix una disposició addicional segona a la Llei 3/2000, de 17 d'abril, per la qual es crea el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, amb la redacció següent:
Disposició addicional segona. Assignació de funcions en matèria d'autoritat laboral
Quan la conselleria a què estiga adscrit el Servei Valencià d'Ocupació i Formació tinga així mateix assignades les competències en matèria de treball, relacions laborals i economia social, el Consell podrà, mitjançant un decret, assignar a determinats òrgans de l'estructura administrativa del Servei Valencià d'Ocupació i Formació l'exercici de funcions derivades d'aquestes competències, i adscriurà si escau les unitats administratives que es necessiten.

CAPÍTOL XVIII
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE LA GENERALITAT VALENCIANA 8/2001, DE 26 DE NOVEMBRE, DE CREACIÓ DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE L'ENERGIA

Article 83
Es modifica l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 8/2001, de 26 de novembre, de Creació de l'Agència Valenciana de l'Energia, que queda redactat de la manera següent:
«2. Són funcions pròpies de l'Agència Valenciana de l'Energia les següents:
a) Analitzar, proposar i executar, si és el cas, les mesures necessàries per a l'obtenció del nivell idoni de conservació, estalvi i diversificació energètica en tots els sectors empresarials, i les mesures necessàries per a obtindre polítiques sectorials eficaces, fomentar la utilització de noves tecnologies i fonts renovables d'energia en equips i processos, així com la racionalització del consum, l'augment de l'eficiència energètica i la reducció dels costos energètics.
b) Tramitar i gestionar ajudes i incentius financers per a fins de conservació, estalvi, diversificació, desenvolupament energètic i energies renovables establits per la conselleria que exercisca les competències en matèria d'energia, així com analitzar, gestionar i promoure l'aplicació de programes d'ajudes convocats per la Unió Europea en el sector energètic.
c) Realització de qualsevol tipus d'activitats destinades a la promoció de la utilització racional de l'energia, així com d'assessorament en matèria energètica i d'intercanvi de coneixements i tecnologies amb altres països.
d) Analitzar, proposar i promoure, si és el cas, les infraestructures energètiques necessàries per a complir els objectius de subministrament en tot el territori de la Comunitat Valenciana, tant en fonts d'energia com en la seua qualitat, aplicant-hi polítiques actives de gestió de la demanda energètica.
e) Fomentar la mobilitat sostenible mitjançant la promoció i difusió de mesures estratègiques que permeten un canvi modal cap a modes de transport menys consumidors d'energia, la promoció de l'ús eficient dels mitjans de transport a través de sistemes tecnològics i tècniques de conducció que optimitzen la gestió energètica del transport i el foment de mesures tendents a la introducció de vehicles més eficients en les flotes de transport i en el parc de vehicles de la Comunitat Valenciana.

f) Participar en programes d'àmbit internacional en col·laboració amb altres països de la Unió Europea.
g) Representar la Comunitat Valenciana en els diferents òrgans regionals, nacionals o internacionals relacionats amb temes energètics en qualsevol dels seus aspectes que li siguen encarregats per la conselleria que exercisca les competències en matèria d'energia.
h) Realitzar totes les funcions i activitats que, de forma genèrica, estiguen relacionades amb les assenyalades en els apartats anteriors.

Article 84
Es modifica l'apartat 1 de l'article 6 de la Llei de la Generalitat Valenciana 8/2001, de 26 de novembre, de Creació de l'Agència Valenciana de l'Energia, que queda redactat de la manera següent:
«1. El Comité de Direcció és l'òrgan col·legiat de govern i de control de l'Agència. La seua composició es determinarà reglamentàriament.»

Article 85
Es modifica l'apartat 3 de l'article 8 de la Llei de la Generalitat Valenciana 8/2001, de 26 de novembre, de Creació de l'Agència Valenciana de l'Energia, que queda redactat de la manera següent:
«3. La composició del Consell Assessor es determinarà reglamentàriament.»

Article 86
S'afig una disposició transitòria a la Llei de la Generalitat Valenciana 8/2001, de 26 de novembre, de Creació de l'Agència Valenciana de l'Energia, que queda redactada de la manera següent:
«Mentre no es produïsca el desplegament reglamentari del que disposa la present llei, continuarà vigent en allò que no s'opose al que esta preveu el Decret 9/2002, de 15 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de Funcionament de l'Agència Valenciana de l'Energia.»


CAPÍTOL XIX
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 8/2003, DE 24 DE MARÇ, DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Article 87
Es modifica l'apartat 1 de l'article 55 de la Llei 8/2003, de 24 de març, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«1. El capital social de la cooperativa estarà integrat per les aportacions obligatòries i voluntàries dels seus socis i, si és el cas, dels associats. El seu import haurà d'estar desemborsat com a mínim en un 25% en el moment constitutiu.
Les aportacions socials, obligatòries o voluntàries, podran ser:
a) Aportacions amb dret de reemborsament.
b) Aportacions el reemborsament de les quals, en cas de baixa o altres supòsits previstos en esta llei, puga ser refusat incondicionalment pel consell rector.
La transformació obligatòria de les aportacions amb dret de reemborsament en aportacions el reemborsament de les quals puga ser refusat incondicionalment pel consell rector, o la transformació inversa, requerirà l'acord de l'assemblea general, adoptat per la majoria exigida per a la modificació dels estatuts socials. El soci disconforme podrà donar-se de baixa, i esta es qualificarà com justificada.
Els estatuts socials podran preveure, per al cas de les aportacions a què es referix l'epígraf a anterior, que quan en un exercici econòmic l'import de les devolucions de les aportacions supere el percentatge de capital social que s'hi establisca, els nous reemborsaments estiguen condicionats a l'acord favorable del consell rector. El soci que haja salvat expressament el seu vot o estiga absent o disconforme amb l'establiment o disminució d'este percentatge es podrà donar de baixa, i esta es qualificarà com justificada. En este cas, resultaran també aplicables els articles 58.2, i 61.9 i 10.
Si la cooperativa anuncia la seua xifra de capital social al públic, haurà de referir-lo a data concreta i expressar el desemborsat.»

Article 88
Es modifica l'apartat 3 de l'article 82 de la Llei 8/2003, de 24 de març, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«3. La liquidació anirà a càrrec dels socis liquidadors, que en nombre de tres o cinc haurà d'elegir l'assemblea general en el mateix acord de dissolució o en el termini d'un mes des de l'entrada en liquidació. En cas contrari, els liquidadors, socis o no, seran designats pel Consell Valencià del Cooperativisme a sol·licitud de qualsevol soci o creditor, o d'ofici, pel Consell Valencià del Cooperativisme o la conselleria competent en matèria de cooperatives.
Quan la designació de liquidadors corresponga al Consell Valencià del Cooperativisme o a la conselleria competent en matèria de cooperatives, es podrà nomenar un sol liquidador, soci o no, sempre que, ateses les circumstàncies de la cooperativa en liquidació, no s'estime necessària o convenient la designació de tres o cinc liquidadors.

Fins al nomenament dels liquidadors, el consell rector i, si és el cas, la direcció, continuaran en les funcions gestores i representatives de la societat.
Durant el període de liquidació es mantindran les convocatòries i reunions de l'assemblea general, que es convocarà pels liquidadors, els quals la presidiran i donaran compte de la marxa de la liquidació.»
Article 89
Es modifica el primer paràgraf de l'apartat 4 de l'article 82, de la Llei 8/2003, de 24 de març, de cooperatives de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«Als liquidadors se'ls aplicaran les normes sobre incompatibilitat, responsabilitat i retribució dels membres del consell rector; als designats per l'assemblea general se'ls aplicaran, a més, les corresponents a elecció i revocació de l'òrgan d'administració. No obstant això, el càrrec de liquidador podrà ser retribuït quan recaiga en persona que no exercisca la condició de soci o creditor de la cooperativa.»


Article 90
Es modifica l'apartat 6 de l'article 82, de la Llei 8/2003, de 24 de març, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«6. A continuació, satisfarà cada soci l'import de la seua quota o aportació líquida actualitzada, si és el cas començant per les aportacions voluntàries i seguint amb les aportacions obligatòries. Si existixen aportacions el reemborsament de les quals ha sigut refusat pel consell rector, estes tindran preferència en la distribució de l'haver social.

Finalment, l'haver líquid sobrant, si n'hi ha, es posarà a disposició de la cooperativa o cooperatives, unió, federació o confederació, que figure en els estatuts. Si no es produïx designació, este import es posarà a disposició del Consell Valencià del Cooperativisme, perquè este el destine als fins de promoció i foment del cooperativisme que determine.
Si l'entitat designada és una societat cooperativa, esta incorporarà l'import rebut a la reserva obligatòria, i es compromet que durant un període de quinze anys tinga caràcter indisponible, sense que sobre l'import incorporat es puguen imputar pèrdues originades per la cooperativa.
Qualsevol soci de la cooperativa en liquidació que tinga en projecte incorporar-se a una altra cooperativa podrà exigir que l'import proporcional de l'haver líquid sobrant de la liquidació, calculada sobre el total de socis, s'ingresse en la reserva obligatòria de la cooperativa a què s'incorpore, d'acord amb el que preveu l'article 70.3, sempre que així ho haja sol·licitat abans de la data de la convocatòria de l'assemblea general que ha d'aprovar el balanç final de liquidació. Este import atribuït al soci no podrà superar, en cap cas, la quantitat que siga exigible a este en concepte de quota d'ingrés o, en els casos de fusió, de quota patrimonial. Si en el moment de liquidació de la cooperativa encara no s'ha constituït la cooperativa a què el soci té en projecte incorporar-se, el soci haurà d'acreditar davant de l'administració competent, en el termini màxim d'un any des de la data de l'acord de l'assemblea general que aprove el balanç final de liquidació, l'efectivitat de l'aportació a la nova cooperativa a què s'incorpore. A este efecte, presentarà document justificatiu de l'ingrés en entitat financera o de crèdit a favor de la cooperativa, de la quantitat per ell rebuda.»


Article 91
Es dóna una nova redacció a la lletra b de l'apartat 1, de l'article 87 de la Llei 8/2003, de 24 de març, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«b) Millorar els processos de producció agrària, mitjançant l'aplicació de tècniques, equips o mitjans de producció, així com la prestació de qualsevol classe de servicis accessoris que permeten la consecució dels objectius i interessos agraris, i d'aquells altres servicis, prestats per la cooperativa amb el seu propi personal, que consistisquen en la realització de labors agràries o altres d'anàlogues en les explotacions dels socis i a favor d'estos.»

Article 92
S'afig una disposició transitòria, tercera, a la Llei 8/2003, de 24 de març, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
«Tercera. Operacions amb tercers no socis de les cooperatives de vivendes i les de despatxos i locals
Sense perjuí del que disposa l'article 91 d'esta llei, les cooperatives de vivendes podran, encara que els seus estatuts no ho prevegen, alienar o arrendar a tercers no socis les vivendes de la seua propietat la construcció de les quals s'haguera iniciat amb anterioritat al 30 d'abril de 2011. En este supòsit, l'alienació o arrendament, i les seues condicions generals, hauran d'haver sigut acordades prèviament per l'assemblea general de la cooperativa o de la secció corresponent, que decidirà també el destí de l'import obtingut. Estes operacions amb tercers no socis podran assolir com a límit màxim el cinquanta per cent de les realitzades amb els socis.»

CAPÍTOL XX
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 30 DE JUNY, DE LA GENERALITAT, D'ORDENACIÓ I FOMENT DE LA QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ (LOFCE)

Article 93
Es modifica l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació i Foment de la Qualitat de l'Edificació (LOFCE), que queda redactat de la manera següent:
«5. El termini per a concedir la llicència d'ocupació serà d'un mes comptat des de la presentació de la sol·licitud.»

CAPÍTOL XXI
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 8/2004, DE 20 D'OCTUBRE, DE L'HABITATGE DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

Article 94
Se suprimixen els apartats finals de l'article 47 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«Article 47. Responsabilitat objectiva en els habitatges de protecció pública
Els promotors d'habitatges de protecció pública prestaran les garanties per danys materials que s'ocasionen per vicis o defectes de construcció, en l'àmbit de la responsabilitat civil regulada per la legislació d'ordenació de l'edificació.»

Article 95
Se suprimix l'apartat 12 de l'article 69 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana.

CAPÍTOL XXII
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 16/2005, DE 30 DE DESEMBRE, DE LA GENERALITAT, URBANÍSTICA VALENCIANA, EN LA REDACCIÓ DONADA PEL DECRET LLEI 1/2008, DE 27 DE JUNY

Article 96
Se suprimix l'apartat 6 de la disposició addicional sisena de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, en la redacció donada pel Decret Llei 1/2008, de 27 de juny.

CAPÍTOL XXIII
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 11/2007, DE 20 DE MARÇ, DE COMUNITATS DE VALENCIANS EN L'EXTERIOR

Article 97
Es modifica l'article 4 de la Llei 11/2007, de Comunitats de Valencians en l'Exterior, suprimint el punt 2.n i passant el punt 3.r a designar-se com punt 2.n, que queda redactat de la manera següent:

«Article 4. Drets dels membres de les comunitats de valencians en l'exterior
1. Els membres de les comunitats de valencians en l'exterior als quals se'ls haja reconegut la seua valencianitat gaudiran dels drets següents:
a) Dret a accedir al patrimoni cultural valencià, biblioteques, arxius, museus i altres béns culturals en les mateixes condicions que els ciutadans i ciutadanes residents en la Comunitat Valenciana.
b) Dret al coneixement i l'estudi de l'idioma valencià com a llengua pròpia i cooficial de la Comunitat Valenciana.
A estos efectes i dins de les seues disponibilitats pressupostàries, el Consell organitzarà cursos d'idioma i història valencians, a impartir en els centres valencians en l'exterior.
c) Dret a rebre informació sobre la realitat social de la Comunitat Valenciana.
A estos efectes, la conselleria competent en matèria de comunitats de valencians en l'exterior establirà els mitjans adequats per a garantir la recepció de premsa escrita i d'emissions radiofòniques i televisives de l'ens públic Radiotelevisió Valenciana en els llocs on radiquen les comunitats de valencians en l'exterior, dins de les seues disponibilitats tècniques.
d) Dret a obtindre informació sobre els drets que se'ls reconeixen en els àmbits socials i laborals, culturals i educatius, a la Comunitat Valenciana, d'acord amb la normativa vigent.
e) Dret a disposar d'un carnet expedit per la Generalitat, que acredite la seua pertinença a una comunitat de valencians en l'exterior de la Comunitat Valenciana.
f) I qualssevol altres que els reconega la normativa pròpia de la Comunitat Valenciana.
2. La conselleria competent en matèria de comunitats de valencians en l'exterior instrumentarà els mitjans econòmics que dins del pressupost de la Generalitat es preveuen per a fer efectius estos drets, així com per a dur a terme els programes de retorn, temporal o definitiu, a la Comunitat Valenciana dels membres dels centres valencians en l'exterior.»

CAPÍTOL XXIV
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 12/2008, DE 3 DE JULIOL DEL 2008, DE LA GENERALITAT,DE PROTECCIÓ INTEGRAL DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Article 98
S'afigen dos nous apartats a l'article 174 de la Llei 12/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:

«q) No facilitar els adoptants a l'entitat pública de protecció de menors espanyola o a l'entitat col·laboradora per ella autoritzada la informació, la documentació i les entrevistes necessàries per a l'emissió dels informes de seguiment postadoptiu exigits per l'autoritat competent del país d'origen del menor adoptat, o incomplir altres obligacions, econòmiques o materials, necessàries perquè estos informes puguen ser rebuts per la dita autoritat estrangera dins del termini i en la forma requerits.
r) No realitzar en el temps previst els tràmits postadoptius a què estiguen obligats els adoptants per la legislació del país d'origen dels seus fills adoptius.»

CAPÍTOL XXV
De la modificació de la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, del voluntariat

Article 99
Es modifica l'article 25.1.a de la Llei 4/2001, de 19 de juny de la Generalitat, del voluntariat, que queda redactat com segueix:
1. «La composició del Consell Valencià del Voluntariat serà la següent:
a) El president o la presidenta serà la persona titular de la conselleria competent en matèria de voluntariat, o la persona en qui delegue.»


Article 100
Es modifica l'article 25.1.d de la Llei 4/2001, de 19 de juny de la Generalitat, del voluntariat, que queda redactat com segueix:
«d) Un vocal o una vocal en representació del Consell, amb rang de director general, per cadascuna de les àrees següents: voluntariat, participació ciutadana, serveis socials, medi ambient, protecció civil, sanitat, ocupació, educació, hisenda i cooperació internacional al desenvolupament».

Article 101
Es modifica l'article 27 de la Llei 4/2001, de 19 de juny de la Generalitat, del voluntariat, que queda redactat com segueix:
«Article 27
En totes les direccions territorials de la conselleria amb competència en matèria de voluntariat, hi haurà un negociat encarregat de fer arribar al Consell del Voluntariat la documentació que hi siga entregada per les entitats de voluntariat, pels voluntaris mateixos i pels usuaris dels serveis.
El Consell Valencià del Voluntariat, en el seu àmbit territorial, mantindrà una coordinació estreta amb els consells sectorials existents.»


CAPÍTOL XXVI
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 8/2010 DE 23 DE JUNY, DE RÈGIM LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Article 102
Es modifica l'article 41 de la Llei 8/2010 de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«Article 41. Municipis que funcionen en règim de consell obert

Els municipis que funcionen en règim de consell obert seran els establits per la normativa estatal bàsica en matèria de règim local.»


Article 103
Es modifica l'article 42 de la Llei 8/2010 de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«Article 42. Procediment
1. La constitució en règim de consell obert de municipis requerix la petició de la majoria dels veïns i l'acord favorable de dos terços del nombre legal de membres de l'ajuntament.
2. Perquè els municipis que funcionen en règim de règim de consell obert passen al règim comú es requerix acord de l'assemblea veïnal, adoptat per la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres. En tot cas, la resolució definitiva correspon al Consell.»


Article 104
Es modifica l'article 169 de la Llei 8/2010 de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«Article 169. Llocs de col·laboració
Les entitats locals podran crear discrecionalment llocs de treball de col·laboració reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de la subescala i categoria que pertoque per a l'exercici de les funcions de col·laboració immediata als llocs de Secretaria, Intervenció o Tresoreria, i al quals correspon la substitució dels seus titulars en cas de vacant, absència, malaltia o abstenció legal o reglamentària, així com per a l'exercici de les respectives funcions reservades que, amb l'autorització prèvia de l'Alcaldia o Presidència, li siguen encarregades per estos funcionaris titulars.»

Article 105
Es modifica l'article 174.1 de la Llei 8/2010 de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«Article 174. Bases de la convocatòria
1. L'òrgan de la Generalitat competent en matèria de l'administració local aprovarà el model de convocatòria, amb determinació de les bases comunes que regiran en el concurs ordinari, el procediment del qual no excedirà de sis mesos en la seua tramitació.»CAPÍTOL XXVII
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 14/2010, DE 3 DE DESEMBRE, D'ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS

Article 106
S'afig un nou article 45 bis a la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, amb la redacció següent:
«La Generalitat, en l'àmbit de les seues competències, podrà adoptar les mesures de prohibició, suspensió, clausura i les mesures de seguretat que es consideren necessàries referides en el punt 3 de l'article 39 d'esta llei. Serà òrgan competent per a la seua adopció el titular de la conselleria amb atribucions en matèria d'espectacles amb procediment previ incoat a este efecte en què es garantisca l'audiència als interessats. No obstant això, es podran adoptar estes mesures sense necessitat d'audiència quan s'aprecie perill imminent per a la seguretat de les persones.»


CAPÍTOL XXVIII
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 1/2011, DE 22 DE MARÇ, DE LA GENERALITAT, PER LA QUAL S'APROVA L'ESTATUT DELS CONSUMIDORS I USUARIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Article 107
Es modifica l'apartat 5 de l'article 71 de la Llei 1/2011, de 22 de març, de la
Generalitat, per la qual s'aprova l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«5. En el supòsit de l'apartat anterior, notificada la resolució sancionadora si l'infractor ingressa la quantia de la sanció imposada dins dels quinze dies següents li serà descomptat un 20 per cent del seu import.»


CAPÍTOL XXIX
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2011, DE LA GENERALITAT, DE COMERÇ DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Article 108
Es modifica la disposició addicional primera de la Llei 3/2011, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, que queda redactada de la manera següent:
«El Pla d'Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana, a què es referix l'article 31 de la present llei, es tramitarà conforme al que disposen els articles 56 a 60 de la Llei 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge, i la seua elaboració correspondrà a la conselleria competent en matèria de comerç amb la col·laboració de la conselleria competent en matèria d'ordenació del territori i urbanisme, i de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació a través del seu Consell, i s'haurà d'aprovar pel Consell en el termini màxim de 2 anys comptat des de l'1 de gener de 2012.»

CAPÍTOL XXX
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/2011, D'1 D'ABRIL, DE LA GENERALITAT, DE MOBILITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Article 109
Es modifica l'apartat 6.é de l'article 95, de la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«6. Les infraccions en relació amb el compliment de l'obligació dels prestadors de servicis de transport de viatgers d'estar en possessió dels títols habilitants corresponents i les relatives a l'ús del tacògraf i altres instruments de control previstos en la legislació estatal, se sancionaran d'acord amb el que preveu la dita normativa.»


Article 110
Se suprimixen els apartats 8 a 14 de l'article 97 de la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana.


Article 111
Se suprimixen els apartats 10, 11, 12, 13, 14, 17 i 20 de l'article 98, de la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana.

Article 112
Se suprimixen els apartats j, k i l d'article 99.2. De la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana.


CAPÍTOL XXXI
DE L'INSTITUT VALENCIÀ D'ATENCIÓ ALS
DISCAPACITATS I ACCIÓ SOCIAL (IVADIS)

Article 113
Es modifica la denominació de l'Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats i Acció Social (IVADIS), en compliment del que preceptua la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, amb l'adequació terminològica en l'àmbit de les persones amb discapacitat, que passa a denominar-se Institut Valencià d'Atenció a les Persones amb Discapacitat i Acció Social (IVADIS), encarregat de la protecció i tutela de les persones amb discapacitat intel·lectual i dels afectats per altres discapacitats, així com de la prestació i execució d'actuacions en matèria de servicis socials i acció social.


CAPÍTOL XXXII
DE LA DURACIÓ MÀXIMA I RÈGIM DEL SILENCI ADMINISTRATIU DE DETERMINATS PROCEDIMENTS

Article 114. Del procediment d'autorització i de funcionament de les unitats farmacèutiques d'adaptació de dosi (UFAD)
El termini per a la resolució dels procediments d'autorització i de funcionament de les unitats farmacèutiques d'adaptació de dosi (UFAD) és de sis mesos, comptats a partir de la data d'entrada de la sol·licitud en la conselleria competent en matèria de sanitat. Una vegada transcorregut este termini sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

Article 115. Durada de diversos procediments i efectes del silenci.

1. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa dels procediments recollits en l'annex V serà el que s'hi estableix.

2. El venciment del dit termini màxim sense que s'haja dictat i notificat la resolució expressa del procediment produirà els efectes assenyalats en el dit annex.

CAPÍTOL XXXIII
DELS CENTRES EDUCATIUS D'INICIATIVA SOCIAL

Article 116. La iniciativa social en la promoció de centres educatius

La Generalitat podrà col·laborar amb els particulars en la promoció de centres educatius d'iniciativa social, a fi de garantir la llibertat d'ensenyament. A este efecte, podrà atorgar concessions sobre béns demanials de la seua titularitat, així com els que li hagen sigut transmesos per altres administracions, per a la construcció de centres educatius de titularitat privada que reunisquen els requisits per a ser sostinguts amb fons públics.


CAPÍTOL XXXIV
DEL PLA ESPECIAL DE SUPORT A LA INVERSIÓ PRODUCTIVA EN MUNICIPIS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

Article 117. Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana
1. Es pròrroga fins al dia 30 d'abril de 2013, el termini assenyalat, per a l'acreditació de la finalització de les obres, en l'article 9.2 del Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es constituïxen i doten tres plans especials de suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en municipis, i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre al seu finançament.

2. Excepcionalment, aquells projectes aprovats en el marc del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana que, per causes sobrevingudes amb posterioritat a la seua aprovació, no es puguen executar, podran ser substituït per un altre o altres projectes, l'import total del qual siga igual a aquell que no es va poder executar. Amb este fi, els ajuntaments hauran de presentar, en un termini que finalitzarà el 31 de gener de 2012, informe raonat i justificatiu sobre les causes sobrevingudes que impedixen l'execució del projecte.
La conselleria competent en matèria d'hisenda resoldrà sobre la procedència de la substitució en un termini que finalitzarà el dia 29 de febrer de 2012.
Una vegada autoritzada la substitució, els ajuntaments presentaran, per via electrònica, sol·licitud d'autorització del nou projecte o projectes en un termini que finalitzarà el 30 de març de 2012.

CAPÍTOL XXXV
DE LA CREACIÓ DE LA CORPORACIÓ PÚBLICA
EMPRESARIAL VALENCIANA

Article 118. Naturalesa
1. En el marc de la reestructuració i ordenació del sector públic empresarial de la Generalitat, es crea la Corporació Pública Empresarial Valenciana, en endavant la Corporació, com a entitat de dret públic sotmesa al dret privat, de les previstes en l'article 5.2 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.
2. La Corporació, amb personalitat jurídica i patrimoni propis i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, queda adscrita a la conselleria competent en matèria de sector públic empresarial.


Article 119. Règim jurídic
1. La Corporació es regirà pel que preceptua la present llei, el reglament de funcionament i la resta de disposicions que la despleguen, el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, per les normes de dret privat que li siguen aplicables i per la resta de l'ordenament jurídic.
2. En l'exercici de les potestats administratives que tinga atribuïdes, la Corporació subjectarà la seua activitat a les normes de dret públic, en especial a la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i disposicions de desplegament, així com les altres normes aplicables a l'exercici de les seues funcions.

3. La contractació de la Corporació es regirà per les previsions que respecte d'això es contenen en la legislació sobre contractació del sector públic per a este tipus de ens.

Article 120. Objecte
1. En el marc de la reestructuració i ordenació del sector públic de la Generalitat, la Corporació es crea, fonamentalment, amb l'objecte d'articular, mitjançant la coordinació i el control, un sector públic empresarial sanejat, eficaç en el compliment dels objectius del Consell, eficient i orientat al servici de l'interés general i a la creació de valor públic i privat.
2. Amb caràcter general, la Corporació exercirà les seues funcions, en els termes de l'article 121, sobre les societats mercantils amb participació majoritària, directa o indirecta, i minoritària que es recullen en els annexos I a III, respectivament, i sobre les entitats de dret públic que es recullen en l'annex IV.
3. Sense perjuí d'això, el Consell podrà acordar:
a) La incorporació d'accions i participacions socials de societats no incloses en els annexos I i III.
b) L'ampliació de l'àmbit subjectiu de les seues funcions a altres entitats no incloses en l'annex IV.
c) Altres modificacions de l'àmbit previst amb caràcter general en l'apartat 2 d'aquest article.

Article 121. Funcions
Per a la consecució d'este objecte, la Corporació podrà realitzar les funcions següents:
1. Respecte de les societats de què la Corporació tinga participació majoritària (directa o indirecta) i minoritària (annexos I, II i III respectivament), li correspondrà, amb caràcter general, la gestió mitjançant les més àmplies facultats (subscripció, tinença, administració, transmissió, alienació) de qualsevol classe de drets, accions i participacions socials i la resta de títols representatius del capital social.

2. Respecte a les entitats de dret públic de la Generalitat (annex IV) i a les societats mercantils en què la Corporació participe de forma majoritària, directament o indirectament, (annexos I i II) durà e terme les funcions següents:
a) Coordinació del seu funcionament, activitats i sinergies, a través dels seus respectius òrgans, basant-se en criteris d'economia, eficàcia, eficiència i creació de valor públic o privat. Per a això la Corporació designarà representants que podran assistir, amb veu però sense vot, a les reunions dels òrgans col·legiats de govern i dels consells d'administració sense que tinguen la condició de membre o conseller d'estos.

b) Disseny, aprovació i seguiment d'instruccions i plans operatius a fi de coordinar i optimitzar els processos de gestió interna dels ens del sector públic empresarial, que seran implementats a través dels òrgans de govern d'estos ens. Així mateix, li correspon proposar i supervisar el compliment de les instruccions sobre mesures de règim econòmic financer del sector públic empresarial que s'adopten en virtut de la normativa aplicable i que siguen de competència de la conselleria d'adscripció de la Corporació.
c) Elaboració i aprovació de directrius en matèria d'imatge corporativa, noves tecnologies, qualitat i responsabilitat social corporativa.

d) Desplegament i execució de les mesures del Pla Estratègic de Racionalització i Reestructuració del Sector Públic Empresarial.
e) Desenvolupament i gestió d'un quadre de comandament integrat i dels protocols de subministrament d'informació que permeten el coneixement i el seguiment puntual de la gestió i de la situació economicofinancera del sector públic empresarial.
f) Realització de qualsevol tipus d'operacions financeres per ella mateixa i pels ens a què fa referència el present apartat en els termes establits per la normativa sobre mesures de règim econòmic financer del sector públic empresarial.
g) Impulsar i instar, si és el cas, la realització d'operacions de fusió, escissió, transformació, dissolució, liquidació, modificació, extinció i qualsevol operació de reestructuració dels ens del sector públic empresarial
h) Proposta i realització d'informes en relació amb l'aprovació dels plans de sanejament i de pagament a proveïdors, previstos en la normativa sobre mesures de règim econòmic financer del sector públic empresarial, així com respecte al seu seguiment i a l'adopció de mesures correctores.
i) Elaboració d'estudis, informes, memòries i procediments d'avaluació acords als fins per als que va ser constituïda la Corporació.

j) Assessorament, assistència tècnica i realització de funcions i servicis transversals tendents a la generació d'economies d'escala i a la consecució de majors nivells d'eficiència operativa.
k) Anàlisi, disseny i, si és el cas, implementació de mecanismes de col·laboració publicoprivada en els àmbits d'activitat del sector públic empresarial en què siga possible, millorant tant la qualitat dels béns i servicis destinats als ciutadans com l'eficiència de la seua provisió.
l) Anàlisi cost benefici de totes les activitats que duguen a terme les entitats i les societats en què participe, prestant-ne especial atenció a la repercussió social, a la seua contribució a l'impuls de l'activitat econòmica i a la seua capacitat per a generar ocupació.
m) Realització d'un Inventari general de béns i drets.
n) Realització de qualsevol altra activitat que contribuïsca a la consecució dels objectius de la Corporació
3. Així mateix li corresponen a la Corporació, les funcions que, en l'àmbit del seu objecte i, si és el cas, en relació amb les fundacions del sector públic de la Generalitat, li puguen ser descentralitzades, delegades o encarregades per la Generalitat.

Article 122. Adscripció funcional
1. La constitució de la Corporació i la posterior incorporació a esta de les accions i participacions socials de les societats participades no implicarà la modificació de l'adscripció funcional d'estes.

2. De la mateixa manera, les funcions que s'atribuïxen a la Corporació sobre les entitats de dret públic de la Generalitat ho seran sense perjuí de la direcció política i control funcional d'estes per part de les conselleries d'adscripció.

Article 123. Recursos econòmics
1. Els recursos necessaris per al compliment dels fins de la Corporació estaran integrats, si és el cas, per:
a) La dotació inicial de la Corporació, més els increments que en el seu fons social es produïsquen
b) Els ingressos que puga percebre de les societats en què participe per qualsevol títol o negoci jurídic, d'acord amb els conceptes, el procediment i la quantia que definisca la mateixa Corporació i que en tot cas respectaran els principis comunitaris sobre lliure competència.

c) El reemborsament del valor dels títols representatius i participacions socials del capital social de les societats participades en execució d'operacions societàries.
d) El producte de la venda dels títols representatius i participacions socials del capital social de les societats participades.
e) El producte de la venda dels actius, béns o valors, de les seues societats participades majoritàriament
f) Les consignacions previstes en els pressupostos de la Generalitat.
g) Les aportacions resultants dels encàrrecs del Consell, els seus organismes o institucions.
h) Les subvencions o aportacions voluntàries d'entitats o institucions, tant públiques com privades
i) Les ajudes o els préstecs que puga rebre dels fons establits en la Unió Europea o fons públics o privats, nacionals o internacionals.

j) Les operacions d'endeutament que es concerten i les corresponents a derivats financers.
k) Els béns i valors que constituïsquen el seu patrimoni, així com els resultats d'explotació, i els productes, les rendes i els increments del seu patrimoni i actius financers.
l) Qualssevol altres recursos de dret públic o privat que els puguen ser atribuïts d'acord amb la normativa vigent.
2. La Corporació podrà, si és el cas, ser beneficiària de garanties i avals de la Generalitat o de l'Institut Valencià de Finances.

Article 124. Règim comptable, pressupostari i fiscal
El règim comptable, pressupostari i fiscal de la Corporació es regirà pel que disposa esta llei, el seu Reglament, les normes de dret mercantil i fiscal, així com el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, les lleis de pressupostos i la resta de normativa que siga aplicable.

Article 125. Òrgans rectors
1. Els òrgans rectors de la Corporació seran els següents:
a) La Presidència, que l'exercirà la persona titular de la conselleria competent en matèria d'economia, tindrà la superior representació i alta direcció i govern del ens.
b) La Vicepresidència Executiva, que l'exercirà la persona titular de la secretaria autonòmica amb competència en matèria de sector públic empresarial, tindrà les facultats de direcció, organització i control.

c) El Consell de Direcció, que és l'òrgan col·legiat de govern i deliberació.
2. Les funcions, el règim específic de funcionament, la composició i els nomenaments dels òrgans rectors seran determinats de forma reglamentària.

Article 126. Règim de personal
1 El personal funcionari de les administracions públiques que es puga adscriure a la Corporació o que hi obtinga destí a través dels sistemes de provisió establits, es regirà per la legislació de funció pública que li siga aplicable, mantindrà la situació administrativa en què es trobava i conservarà la totalitat dels drets que tinga reconeguts, inclosa l'antiguitat i la promoció professional.

2. Així mateix, podrà incorporar-se a la Corporació, en el marc de la reestructuració i ordenació del sector públic empresarial, personal procedent d'ens d'este sector.
3. Excepcionalment, la Corporació podrà dur a terme contractacions de personal propi que, en tot cas, s'ajustaran a les lleis de pressupostos de la Generalitat pel que fa al règim retributiu, al dret laboral, a les normes convencionalment aplicables, a la normativa sobre règim economicofinancer del sector públic empresarial i fundacional i, a més se'ls aplicaran les previsions de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i de la legislació de la funció pública valenciana que així ho disposen expressament i, en especial, relatives al codi de conducta, principis de selecció i l'accés a l'ocupació pública de les persones amb discapacitat.


Article 127. Incorporació d'accions i participacions socials a la Corporació
1. El Consell, amb les actuacions jurídiques prèvies pertinents i necessàries d'acord amb la normativa mercantil i administrativa, acordarà la incorporació a la Corporació de les accions, participacions i valors de les societats que es determinen en els annexos I i III, adquirint el seu ple domini.
Este acord serà document que acredite la nova titularitat a efectes de qualsevol actuació administrativa, societària i comptable que calga realitzar.
2. A l'efectuar-se la incorporació, s'entendrà substituïda a favor de la Corporació tota atribució legal o reglamentària en relació amb l'exercici de la titularitat sobre estos títols.

Article 128. Beneficis fiscals i reducció d'honoraris
1. La creació de la Corporació, els actes derivats de la incorporació a esta de les accions, participacions i valors de les societats participades, així com la resta d'operacions societàries, canvis de titularitat i actes derivats de la reordenació del sector públic empresarial de La Generalitat, tenen com a finalitat la reestructuració de les entitats participants i la racionalització de les seues activitats, i gaudiran dels mateixos beneficis fiscals establits per a les operacions de reestructuració empresarial en l'àmbit de l'Estat.
2. Els aranzels dels notaris i registradors de la propietat i mercantils que intervinguen els actes derivats de l'execució de la reestructuració i ordenació del sector públic empresarial de La Generalitat, es reduiran en la mateixa quantia establida en relació amb el patrimoni empresarial de l'Estat.

Article 129. Tramesa d'informació
1. Els ens del sector públic empresarial de la Generalitat i les conselleries a què estan adscrits hauran de subministrar la informació requerida per la corporació per a l'exercici de les seues funcions.
2. Anualment, el president de la corporació retrà compte al Consell dels comptes anuals dels ens del sector públic empresarial.
3. Reglamentàriament, es determinaran la periodicitat i la informació que la corporació haurà de trametre a les conselleries i els òrgans directius en funció de les seues competències.

CAPÍTOL XXXVI
DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 14/2003, DE 10 D'ABRIL, DE PATRIMONI DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Article 130
S'afig una nova disposició addicional dotzena de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana amb la redacció següent:
«Disposició addicional dotzena. Reestructuració dels títols societaris autonòmics
1. Tenen la consideració de títols societaris autonòmics qualssevol accions, títols, participacions, valors i obligacions, obligacions convertibles en accions, drets de subscripció preferent, contractes financers d'opció, contractes de permuta financera, crèdits participatius i altres susceptibles de ser negociats en mercats secundaris organitzats que siguen representatius de drets per a qualsevol entitat de què integren el sector públic de la Comunitat o per a entitats en què el sector públic tinga una influència dominant.

2. El Consell, a proposta conjunta de les persones titulars de les conselleries competents en matèria de patrimoni i sector públic empresarial, podrà acordar:
a) La incorporació de títols societaris autonòmics de titularitat de la Generalitat a organismes públics vinculats o que en depenen o a les seues societats públiques.
b) La incorporació a la Generalitat de títols societaris autonòmics de titularitat dels seus organismes públics vinculats o que en depenen o de les seues societats públiques.
c) La incorporació de títols societaris autonòmics d'organismes públics vinculats o que en depenen o societats públiques de la Generalitat o a altres organismes o societats públiques de la Generalitat.
3. En tots estos casos, l'acord del Consell s'adoptarà amb un informe previ de la Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Pressupostos.
4. Les dites operacions no estaran subjectes al procediment previst en l'article 86.
5. D'acord amb el que preveu la legislació vigent i en els estatuts de les societats afectades, les operacions de canvi de titularitat i reordenació interna del sector públic empresarial valencià no donaran lloc a l'exercici de drets de tempteig, retracte o qualsevol altre dret d'adquisició preferent.
6. L'atribució legal o reglamentària perquè l'exercici de la titularitat de la Generalitat sobre determinats títols societaris autonòmics i les competències inherents a esta que corresponguen a determinat òrgan o entitat, s'entendrà substituïda a favor de l'entitat o òrgan que reba estos títols.
7. La mera transferència i reordenació de títols societaris autonòmics que es realitze en aplicació d'esta norma no podrà ser entesa com causa de modificació o de resolució de les relacions jurídiques que mantinguen estes societats.
8. Als efectes del que disposa la present disposició, la Generalitat, els seus organismes públics vinculats o que en depenen o les seues societats públiques, adquiriran el ple domini dels títols societaris autonòmics des de l'adopció de l'acord corresponent, la còpia dels quals serà títol acreditatiu de la nova titularitat, ja siga a efectes del canvi de les anotacions en compte i en accions nominatives, com a efectes de qualsevol altra actuació administrativa, societària i comptable que calga realitzar.
9. A efectes del que disposa esta disposició els títols societaris autonòmics rebuts es registraran en la comptabilitat del nou titular pel mateix valor net comptable que tenien en l'anterior titular en la data d'aprovació de l'acord corresponent del Consell relatiu a la seua transmissió, sense perjuí de les correccions valoratives que pertoquen a final de l'exercici.
10. Totes les operacions societàries, canvis de titularitat i actes derivats de l'execució de mesures de reestructuració del sector públic gaudiran dels beneficis fiscals que resulten procedents.
11. De la mateixa manera, els aranzels dels notaris i registradors de la propietat i mercantils que intervinguen en estes operacions i actes es reduiran en els termes establits en la legislació vigent.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Operacions de reestructuració del sector públic
1. En el marc del procés de reestructuració i ordenació del sector públic empresarial de la Generalitat, la modificació i refosa d'entitats de dret públic que no afecte substancialment els seus fins generals entesos com sector o tipus d'activitat econòmica o funcional, així com la mateixa extinció d'estes entitats, es podran realitzar per decret del Consell.

Es considerarà, amb caràcter general, que no s'afecta el sector o tipus d'activitat econòmica o funcional de les entitats, quan estes es mantinguen adscrites a una mateixa conselleria.
2. L'adscripció d'ens del sector públic de la Generalitat es podrà modificar per decret del Consell.

Segona. Dissolució de la Corporació
La Corporació es dissoldrà, mitjançant decret del Consell, una vegada complits els objectius per als quals va ser creada.

Tercera. Expropiacions derivades del II Pla director de Sanejament i Depuració i altres obres de la Comunitat Valenciana
Es declara la necessitat d'urgent ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació forçosa com a conseqüència de l'execució de les obres que a continuació s'expressen, derivades del II Pla director de Sanejament i Depuració i altres obres, de la Comunitat Valenciana:

- Montroy. Pou de bombament per a aigua residual.
- San Miguel de Salinas. Abastiment d'aigua potable a la urbanització «Blue Lagoon».
Totes elles tant si es realitzen per la Generalitat, com per entitats habilitades com a beneficiàries d'expropiacions i per entitats locals.


Quarta
L'informe previst en l'article 6 del Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, o en la norma que el substituesca, tindrà caràcter preceptiu i vinculant, i serà emesa pel titular de la direcció general competent en matèria de control i coordinació d'ajudes públiques de la Generalitat.


DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Taxa per ensenyaments de règim especial, epígraf VII Ensenyament artístics rofessionals d'Arts Plàstiques i Disseny
Els imports de les tarifes de l'epígraf VII «Ensenyaments artístics professionals d'Arts Plàstiques i Disseny» de l'apartat u de l'article 138 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, establits per l'apartat sis de l'article 14 d'esta llei resultaran aplicables, amb caràcter retroactiu, a les taxes meritades pels servicis acadèmics prestats en el curs escolar 2011-2012.

Segona. Termini per a la constitució de la Corporació Pública Empresarial Valenciana
El Consell durà a terme els tràmits necessaris per a la constitució efectiva de la Corporació Pública Empresarial Valenciana en un termini no superior a quatre mesos des de l'entrada en vigor de la present llei.
En eixe mateix termini el Consell procedirà a l'aprovació del reglament de la Corporació.

Tercera. Termini per a la incorporació de les accions i participacions representatives del capital de les societats a la Corporació Pública Empresarial Valenciana
La incorporació de les accions i participacions socials representatives del capital de les societats participades que es determinen en els annexos I i III, es realitzarà en un termini màxim de quatre mesos, comptat des de la constitució efectiva de la Corporació.

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

Primera
Es deroga la Llei 14/1985, de 27 de desembre, de Tributació sobre Jocs d'Atzar.

Segona
Es deroga el capítol IV del títol IV del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell.

Tercera
Es deroga el capítol II i la disposició addicional del Decret 13/1991, de 21 de gener, del Consell, pel qual es regula la Federació Valenciana de Caixes d'Estalvis.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desplegament i habilitació en la creació de la Corporació Pública Empresarial Valenciana
S'autoritza el Consell i la persona titular de la conselleria competent en matèria d'economia i, si és el cas, conjuntament amb la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda, per a dictar, en l'àmbit de les seues competències, els actes i les disposicions necessaris per al desplegament i l'execució del que disposa esta llei en relació amb la creació de la Corporació Pública Empresarial Valenciana i la modificació de la llei de patrimoni prevista en esta llei.
S'habilita, així mateix, la persona titular de la conselleria amb competència en l'àrea d'hisenda perquè inicie o ordene les actuacions pertinents per a adequar les previsions pressupostàries existents a la constitució de la Corporació.

Segona. Desplegament reglamentari
Es faculta el Consell de la Generalitat per a dictar totes les disposicions reglamentàries que resulten necessàries per al desplegament i l'aplicació del que disposa la present llei.

Tercera. Entrada en vigor
La present llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012, excepte l'article 38 que entrarà en vigor el dia 31 de desembre de 2011.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.


València, 26 de desembre de 2011

El president de la Generalitat
Alberto Fabra Part


ANNEX I

Societats amb participació majoritària i
directa de la Generalitat

Societat mercantil
- Valenciana Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA)

- Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA (SEPIVA)
- Societat Projectes Temàtics Comunitat Valenciana, SA (SPTCV)

- Projecte Cultural de Castelló, SA
- Institut Valencià d'Habitatge, SA (IVVSA)
- Institut d'Acreditació i Avaluació Pràctiques Sanitàries, SA (INACEPS)
- Construccions i Infraestructures Educatives G.V. SA (CIEGSA)
- Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA (CACSA)
- Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA
- Agència Valenciana de Prestacions Socials, SA (AVAPSA)
- Institut Valencià de l'Exportació, SA (IVEX)
ANNEX II

Societats amb participació majoritària i indirecta
de la Generalitat

Societat mercantil
- Ivex USA, INC, a través de l'IVEX
- Aeroport de Castelló, SL, a través de SPTCV
- Ciutat de la Llum, SA., a través de SPTCV
- Reciclatge Residus La Marina Alta, SA, a través de VAERSA
- Reciclatges i Compostatge Pedra Negra, SA, a través de VAERSA
- Residuos Industriales de la Madera y Afines, SA, a través de VAERSA.
- Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, SL, a través de l'IVHSA.


ANNEX III

Societats amb participació minoritària directa de la Generalitat

Societat mercantil
- Parc Empresarial de Sagunt, SL
- Depòsit Duaner Vall d'Albaida, SA
- Tecnologia i Enginyeria de Sistemes i Servicis Avançats de Telecomunicacions, SA (TISSAT),
- Agricultura i Conserves, SA (AGRICONSA)
- València Parc Central Alta Velocitat 2003, SA
- Alta Velocitat Alacant Node de Transport, SA
- Institut Valencià Investigacions Econòmiques, SA (IVIE)
- València, Plataforma Intermodal i Logística, SA


ANNEX IV

Entitats de dret públic de la Generalitat

AGÈNCIA DE TECNOLOGIA I CERTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA
AGÈNCIA VALENCIANA DE L'ENERGIA
AGÈNCIA VALENCIANA DE MOBILITAT
AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA
CENTRE SUPERIOR D'INVESTIGACIÓ EN SALUT PÚBLICA
CONSELL VALENCIÀ DE L'ESPORT
ENS GESTOR DE LA XARXA DE TRANSPORT I PORTS DE LA GENERALITAT
ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA
INSTITUT DE LA PETITA I MITJANA INDÚSTRIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA
INSTITUT VALENCIÀ DE L'AUDIOVISUAL I DE LA CINEMATOGRAFIA RICARDO MUÑOZ SUAY
INSTITUT VALENCIÀ DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS
INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERN
INSTITUT VALENCIÀ D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT I ACCIÓ SOCIAL
INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES
INSTITUT VALENCIÀ DE LA MÚSICA
TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA
INSTITUT DEL PAISATGE DE LA GENERALITAT


ANNEX V

Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Procediment administratiu
Procediment d'autorització d'obres i usos en la zona de servitud de protecció del domini públic marítimoterrestre
Normativa reguladora
Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes
Decret 1471/1989, d'1 de desembre
Termini màxim de resolució
6 mesos
Efectes del silenci
Desestimatori

Procediment administratiu
Procediment d'autorització de camps de vol d'ultralleugers
Normativa reguladora
Llei 48/1960, de 21 de juliol, sobre navegació aèria
Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aèria
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú.
Termini màxim de resolució
9 mesos
Efectes del silenci
Desestimatori

Procediment administratiu
Procediment d'autorització d'establiment d'aeròdroms
Normativa reguladora
Llei 48/1960, de 21 de juliol, sobre navegació aèria
Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aèria.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú.
Termini màxim de resolució
9 mesos
Efectes del silenci
Desestimatori

Conselleria de Justícia i Benestar Social

Procediment administratiu
Procediment d'inscripció en el Registre d'Unions de Fet
Normativa reguladora
Llei 1/2001, de 6 d'abril, per la qual es regulen les unions de fet.

Decret 61/2002, de 23 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 1/2001, de 6 d'abril, de la Generalitat, per la qual es regulen les unions de fet.
Termini màxim de resolució
2 mesos
Efectes del silenci
Desestimatori

Procediment administratiu
Procediment d'inscripció de baixa o cancel·lació en el Registre d'Unions de Fet
Normativa reguladora
Llei 1/2001, de 6 d'abril, per la qual es regulen les unions de fet.

Decret 61/2002, de 23 d'abril, del govern valencià, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 1/2001, de 6 d'abril, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regulen les unions de fet

Termini màxim de resolució
2 mesos
Efectes del silenci
Estimatori

Procediment administratiu
Procediment d'inscripció en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana
Normativa reguladora
Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de fundacions de la Comunitat Valenciana.
Decret 68/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de fundacions de la Comunitat Valenciana.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú
Termini màxim de resolució
3 mesos
Efectes del silenci
Desestimatori

linea
Mapa web