Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

Decret 30/1991, de 18 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'estableix el model de full d'inscripció en el Padró d'Habitants de 1991 i es dicten normes de coordinació.

(DOGV núm. 1493 de 27.02.1991) Ref. Base de dades 0588/1991

Decret 30/1991, de 18 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'estableix el model de full d'inscripció en el Padró d'Habitants de 1991 i es dicten normes de coordinació.
El Reial Decret 1394/1990, de 8 de novembre, pel qual es disposa la formació dels censos de població i habitatges i la renovació del Padró Municipal d'Habitants corresponent a l'any 1991 estableix, en l'article 3, que el repartiment i la recollida dels fulls d'inscripció padronal es farien simultàniament amb els qüestionaris del Cens de Població i Habitatges, així doncs, estableix una única operació de camp per a la recollida d'ambdós. L'article 5 del mateix Reial Decret adjudica a l'Institut Nacional d'Estadística la direcció, la coordinació i l'execució dels treballs per a formar aquests censos.
D'altra banda, el Padró Municipal d'Habitants es configura cada vegada més com un instrument administratiu que inclou exclusivament les dades necessàries per a les relacions juridico-públiques del ciutadà amb l'administració municipal.
Des del punt de vista de l'administració autònoma, l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana reconeix en l'article 31 la competència exclusiva de la Generalitat sobre l'estadística del seu interés; és, doncs, competència d'aquesta la declaració de quins continguts estadístics concrets són de rellevància pròpia manifesta.
La Llei 5/1990, de 7 de juny, de la Generalitat Valenciana, d'Estadística de la Comunitat Valenciana, regula l'activitat estadística pública valenciana d'interés de la Generalitat, i estableix en l'article 39 l'assistència tècnica de l'Institut Valencià d'Estadística a les entitats locals en la realització del Padró Municipal d'Habitants. Aquesta assistència ja fou prestada per la Generalitat per mitjà de l'antic servei d'estadística de la Conselleria d'Economia i Hisenda- en l'anterior operació padronal de 1986. A més, la inclusió en el qüestionari utilitzat en el Padró Municipal d'Habitants de 1986 d'una pregunta addicional sobre el coneixement del valencià donà lloc, per primera vegada, a una informació exhaustiva i municipalitzada sobre aquesta important variable
L'exigència de seguir mantenint el mateix nivell d'assistència als municipis que el prestat en el padró de 1986, i l'interés de disposar d'un padró mecanitzat per a tota la Comunitat Valenciana pel seu posterior ús estadístic i de gestió, obliguen a establir unes normes mínimes de coordinació destinades a assegurar, primer, la mecanització dels Padrons Municipals d'Habitants de tots els municipis de la nostra comunitat i, segon, a establir els mecanismes perquè la informació padronal siga proporcionada a l'òrgan estadístic de la Generalitat Valenciana.
Per tal d'aconseguir els objectius proposats, en virtut del que estableix la Llei 5/1990, de 7 de juny, de la Generalitat Valenciana, d'Estadística de la Comunitat Valenciana, a proposta dels Consellers d'Economia i Hisenda i d'Administració Pública, amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 18 de febrer de 1991,
DECRETE:
Article primer
1. La informació bàsica, que amb caràcter mínim s'ha d'incloure en els fulls d'inscripció corresponents al Padró Municipal d'Habitants de 1991, coincidirà amb la dels fulls proposats per l'Institut Nacional d'Estadística, sense més que afegir el nom dels pares en la columna 8 i tal com es recull en l'annex. En tots els casos, els models dels fulls padronals hauran de mantenir el text bilingüe, d'acord amb la normativa vigent.
2. L'Institut Valencià d'Estadística, per mitjà de les diputacions provincials, facilitarà als ajuntaments els fulls padronals necessaris per a l'operació de camp, que hauran de ser coincidents amb els del model proposat en l'annex.
Article segon
Aquells municipis de la Comunitat Valenciana que mecanitzen el seu padró municipal d'habitants trametran a la diputació respectiva, abans del 30 d'octubre de 1991, una còpia amb la informació enregistrada segons el format de registre i altres especificacions dictades per la Conselleria d'Economia i Hisenda. L'esmentada còpia comprendrà la totalitat dels fulls padronals.
Article tercer
Les diputacions provincials exerciran una supervisió de l'enregistrament i de les altres fases de la mecanització informàtica per a aquells municipis que mecanitzen el seu padró per mitjans propis, a fi d'assegurar una perfecta concordança entre tots els processos de mecanització que done lloc a una comparabilitat total en les xifres obtingudes.
Article quart
1. Aquells municipis que no disposen de mitjans propis per a la mecanització del seu Padró Municipal d'Habitants, immediatament acabada la recollida dels fulls padronals i, en tot cas, abans de l'1 de maig de 1991, els trametran ordenats com cal a la respectiva diputació provincial.
2. Les diputacions provincials procediran, en el temps més breu possible, a la mecanització informàtica dels padrons rebuts i, a continuació, tornaran els fulls a l'ajuntament.
Article cinquè
Una vegada acabat l'enregistrament dels fulls de tots aquells municipis de la província que no hagen mecanitzat el seu padró municipal, les diputacions provincials trametran a l'Institut Valencià d'Estadística, abans del 30 de novembre de 1991, una còpia amb la informació enregistrada segons el format de registre i altres especificacions dictades per la Conselleria d'Economia i Hisenda, tant dels municipis mecanitzats per la Diputació com dels municipis que l'hagen mecanitzat directament. La còpia tramesa es referirà a la totalitat de fulls padronals.
Article sisè
Les diputacions provincials dictaran les disposicions complementàries que asseguren el compliment del que disposa aquest decret i establiran, els convenis oportuns amb els respectius ajuntaments per tal d'aconseguir el bon èxit d'aquest.
DISPOSICIO ADDICIONAL
El Consell Metropolità de l'Horta col·laborarà amb la diputació provincial de València en allò referent a la possible mecanització dels Padrons Municipals d'Habitants dels municipis que l'integren.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta la Conselleria d'Economia i Hisenda perquè dicte les disposicions necessàries per a l'aplicació i el desplegament d'aquest decret i, en especial, perquè determine els formats de registre i altres especificacions tècniques que ha de complir la informació enregistrada.'
Segona
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 18 de febrer de 1991.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA
PADRO MUNICIPAL D'HABITANTS 1991
FULL D'INSCRIPCIO EN HABITATGE FAMILIAR
REGLAMENT DE POBLACIO I DEMARCACIO TERRITORIAL
DE LES ENTITATS LOCALS (Reial Decret 1960/86)
L'obligació d'omplir els fulls d'inscripció padronal comprendrà totes les persones que residesquen o que es troben circumstancialment en el terme municipal.
El full d'inscripció l'omplirà en totes les dades la persona principal de la família o qui la substituesca en els seus deures i el firmarà amb el seu nom i cognoms.
L'administració municipal podrà comprovar par si o per mitjà dels seus agents totes les dades consignades en els fulls d'inscripció i, a l'efecte, exigirà la presentació del document nacional d'identitat, el llibre de família o altres documents anàlegs.
LA INSCRIPCIO PADRONAL AFECTA TOTES LES PERSONES COMPRESES EN ALGUN DELS PUNTS SEGÜENTS:
I. PERSONES de nacionalitat espanyola o estrangera que l'1 de març de 1991 tinguen fixada la seua residència a Espanya, encara que en aquesta data es troben fora del seu domicili i, fins i tot, fora d'Espanya.
II. PERSONES de nacionalitat espanyola o estrangera que tenen la seua residència fora d'Espanya, però que l'1 de març de 1991 es troben en territori espanyol.
PER FAVOR, LLEGIU AQUESTES INSTRUCCIONS ABANS D'OMPLIR LES DADES SOL·LICITADES AL DORS
Columna 2. Persones que han de ser inscrites en aquest full.
S'hi han d'inscriure totes les persones que tenen el seu domicili en l'habitatge, fins i tot les que temporalment s'hi troben absents. Les persones que, residint en un altre municipi, es troben circumstancialment en l'habitatge la nit del 28 de, febrer a l'1 de març, s'inclouran al peu de la pàgina destinada a inscripció
únicament de forma numèrica, desglossades en homes i dones.
En primer lloc s'hi inscriurà la persona principal de la família. Es considera com a tal aquella a la qual reconeixen aquesta qualitat la resta de persones que resideixen en l'habitatge. A continuació s'hi inscriuran el cònjuge, els filis de major a menor edat, altres parents, empleats de la cosa i altres persones.
No oblideu inscriure-hi els nounats, si el naixement tingué lloc abans de l'1 de març de 1991, i totes les persones finades amb posterioritat a aquesta data.
Si en l'habitatge habiten mes de sis persones formant part d'una família, s'utilitzaran tants fulls com calga rectificant adequadament el número d'ordre en els fulls següents al primer, per exemple, par al segon full, on figura 1, 2, 3
rectifiqueu consignant-hi 7, 8, 9.... Els fulls es numeraran en el cantó superior dret de la pàgina destinada a la inscripció.
Columna 3. Situació de residència.
Assenyalaran amb una X, el requadre que figura amb "P" (present) les persones que son residents en el municipi i que l'1 de març de 1991 hi eren presents.
Assenyalaran amb una X, el requadre que figura amb "A" (absent) les persones que son residents en el municipi, però que en la data esmentada circumstancialment en son absents. Aquestes persones, si es troben a Espanya, es recolliran com a transeünts en el municipi on es troben. Perquè tinga validesa la inscripció dels residents, quan tots els habitants d'un habitatge en son absents, cal que la persona principal o membre de la família que la represente, firme el full d'inscripció, bé en el mateix municipi a en el que es trobe accidentalment i que el trameta a l'ajuntament on té la residència, ja siga directament o per mitjà del municipi de residència accidental.
Columna 6. Par a estrangers.
En cas de doble nacionalitat: si una d'elles es l'espanyola no s'omplirà aquesta columna; en un altre cas indiqueu-hi aquella que considereu mes significativa.
Columna 7. Títol escolar o acadèmic o certificat d'escolaritat o professional que posseeix.
S'hi consignarà el títol de mes alt nivell aconseguit. Així, par exemple, un estudiant que curse estudis universitaris haurà de respondre que el nivell mes alt que aconseguí va ser el de "Batxiller Superior".
Si no posseïu cap títol consigneu-hi "sense estudis".
Columna 9. Inscripció padronal el 31-12-1990 a l'efecte del Cens Electoral.
Assenyalaran amb una X la casella que corresponga a la situació correcta de les quatre proposades.
Aquesta columna l'hauran d'omplir totes les persones nascudes abans del dia 1 de gener de 1975, a fi de poder reflectir en el Cens Electoral la mateixa situació de residència i domicili que es recull en aquesta inscripció padronal.
Veure imatge
PADRO MUNICIPAL D'HABITANTS 1991
FULL D'INSCRIPCIO EN ESTABLIMENTS COL-LECTIUS
REGLAMENT DE POBLACIO I DEMARCACIO TERRITORIAL DE LES ENTITATS LOCALS (Reial Decret 1960/86)
L'obligació d'omplir els fulls d'inscripció padronal comprendrà totes les persones que residesquen o que es troben circumstancialment en el terme municipal.
L'administració municipal podrà comprovar per si o per mitjà del seus agents totes les dades consignades en els fulls d'inscripció i, a l'efecte, exigirà la presentació del document nacional d'identitat, el llibre de família o altres documents anàlegs.
LA INSCRIPCIO PADRONAL AFECTA TOTES LES PERSONES COMPRESES EN ALGUN DELS PUNTS SEGÜENTS:
I. PERSONES de nacionalitat espanyola o estrangera que l'1 de març, de 1991 tinguen fixada la seua residència a Espanya, encara que en aquesta data es troben fora del seu domicili i, fins i tot, fora d'Espanya.
II. PERSONES de nacionalitat espanyola o estrangera que tenen la seua residència fora d'Espanya, però que l'1 de març de 1991 es troben en territori espanyol. 1
PER FAVOR, LLEGIU AQUESTES INSTRUCCIONS ABANS D'OMPLIR LES DADES SOL·LICITADES AL DORS
Nota
S'utilitzarà un qüestionari d'habitatges col·lectius per a cada hotel, pensió, casa d'hostes, residència, hostal, alberg i similars, i per a establiment religiós, militar, sanitari penitenciari, etc., on es trobe, almenys, una persona.
No obstant això, si dins d'aquests establiments col·lectius hi ha habitatges de caràcter familiar destinats al personal directiu, administratiu o de serveis, aquestes famílies s'inscriuran a part en un full d'habitatge familiar.
Columna 2. Persones que han de ser inscrites en aquest full.
S'hi han d'inscriure totes les persones que tenen el seu domicili en el col·lectiu, fins i tot les que temporalment s'hi troben absents. Les persones que, residint en un altre municipi, hagen pernoctat la nit del 28 de febrer a l'1 de març, en l'establiment (transeünts), s'inclouran al peu de la pàgina destinada a inscripció únicament de forma numèrica, desglossades en homes i dones.
No oblideu inscriure-hi els nounats, si el naixement tingué lloc abans de l'1 de març de 1991, i totes les persones finades amb posterioritat a aquesta data.
Si en el col·lectiu habiten més de sis persones, s'utilitzaran tants fulls com calga rectificant adequadament el número d'ordre en els fulls següents al primer, per exemple, par al segon full, on figura 1, 2, 3,... rectifiqueu consignant-hi 7, 8, 9,... Els fulls es numeraran en el cantó superior dret de la pàgina destinada a la inscripció.
Columna 3. Situació de residència.
Assenyalaran amb una X, el requadre que figura amb "P" (present) les persones que son residents en el municipi i que l'1 de març de 1991 hi eren presents.
Assenyalaran amb una X, el requadre que figura amb "A" (absent) les persones que son residents en el municipi, però que en la data esmentada circumstancialment en son absents. Aquestes persones, si es troben a Espanya, es recolliran com a transeünts en el municipi on es troben.
Columna 6. Per a estrangers.
En cas de doble nacionalitat: si una d'elles es l'espanyola no s'omplirà aquesta columna; en un altre cas indiqueu-hi aquella que considereu més significativa.
Columna 7. Títol escolar o acadèmic o certificat d'escolaritat o professional que posseeix.
S'hi consignarà el títol de més alt nivell aconseguit. Així, per exemple, un estudiant que curse estudis universitaris haurà de respondre que el nivell més alt que aconseguí va ser el de "Batxiller Superior".
Si no posseïu cap títol consigneu-hi "sense estudis".
Columna 9. Inscripció padronal el 31-12-1990 a l'efecte del Cens Electoral.
Assenyalaran amb una X la casella que corresponga a la situació correcta de les quatre proposades.
Aquesta columna l'hauran d'omplir totes les persones nascudes abans del dia 1 de gener de 1975, a fi de poder reflectir en el Cens Electoral la mateixa situació de residència i domicili que es recull en aquesta inscripció padronal.
Veure imatge

linea
Mapa web