Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

Decret 11/1991, de 21 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Estadística de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 1480 de 08.02.1991) Ref. Base de dades 0399/1991

Decret 11/1991, de 21 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Estadística de la Comunitat Valenciana.
La disposició final primera de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1990, de 7 de juny, d'Estadística de la Comunitat Valenciana, autoritza el Govern Valencià a desplegar reglamentàriament aquesta.
D'acord amb aquesta autorització, s'ha redactat el reglament corresponent.
Per això, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 21 de gener de 1991,
DECRETE:
Article únic
L’aprovació del Reglament de la Llei d'Estadística de la Comunitat Valenciana, el text del qual s'insereix a continuació.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el Conseller d'Economia i Hisenda per a dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l’execució d'aquest decret.
Segona
Aquest decret vigirà l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
REGLAMENT DE LA LLEI D’ESTADÍSTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
TITOL PRIMER
Règim jurídic de l'estadística de la Comunitat Valenciana
CAPITOL I
Disposicions generals
Article primer
1. L’estadística pública valenciana s’ajustarà a les prescripcions contingudes en la Llei d'Estadística de la Comunitat Valenciana, en aquest reglament i en les seues disposicions complementàries.
2. Queda fora de l’àmbit d’aquest reglament l'activitat estadística realitzada per l'Administració de l’Estat, per als seus propis fins, en el territori de la Comunitat Valenciana.
Article segon
Els principis de la Llei d'Estadística de la Comunitat Valenciana i les disposicions d'aquest reglament s'aplicaran, si escau, per a resoldre els dubtes que poguessen plantejar-se en la realització d'altres estadístiques, que sense estar en l'àmbit d'aquest reglament, siguen produïdes per les conselleries, organismes i empreses de la Generalitat Valenciana o per les entitats locals, organismes i empreses que en depenen.
Article tercer
L’activitat estadística pública valenciana es regirà pels principis d'interés públic, objectivitat, correcció tècnica, obligatorietat de la col·laboració ciutadana, respecte a la intimitat, secret estadístic i publicitat dels resultats.
CAPITOL II
L’activitat estadística
Secció primera Del Pla Valencià d'Estadística, dels programes estadístics anuals i dels convenis de cooperació
Article quart
1. El Pla Valencià d'Estadística és l’instrument d’ordenació i planificació de l'activitat estadística pública valenciana i tindrà la vigència que s'hi estableix o, si no n'hi ha, la de quatre anys. Es desplegarà per programes anuals d’activitats.
2. El procediment d'elaboració de l'avantprojecte del Pla Valencià d'Estadística s’ajustarà a les regles següents:
a) Durant el mes de gener de l’últim any de vigència de cadascun dels plans, l'Institut Valencià d'Estadística trametrà a totes les conselleries, els organismes i les empreses de la Generalitat Valenciana enquesta sobre les necessitats d'informació estadística de cadascun d'ells. Aquesta enquesta serà tramesa, així mateix, a les entitats locals, als organismes i les empreses que en depenen, que tinguen creades unitats especialitzades en producció estadística.
b) Abans del dia 15 de febrer següent, les conselleries, els organismes i les empreses consultades ompliran i trametran a l'Institut Valencià d'Estadística les enquestes esmentades.
c) Basant-se en les dades facilitades, l'Institut Valencià d'Estadística redactarà un esborrany d'avantprojecte, amb calendari anual que servirà de Programa, almenys, per al primer any, i es sotmetrà al judici dels òrgans consultats abans del 31 de març següent, perquè, abans del 15 d'abril següent, comuniquen a l'Institut la seua conformitat o presenten les esmenes a l'esborrany que jutgen oportunes, pel que fa al seu àmbit de competències.
d) Una vegada transcorreguts els terminis a què es refereixen els paràgrafs anteriors i confeccionat l'avantprojecte definitiu del Pla, el President de l'Institut Valencià d'Estadística, abans del dia 1 de juny del mateix any, sotmetrà l'avantprojecte a l'acord de la comissió executiva d'aquest i posteriorment a informe del Consell Valencià d’Estadística.
e) Si l'informe favorable del Consell Valencià d’Estadística no fos favorable a l'avantprojecte, aquest haurà de tornar a la comissió executiva, que disposarà d'un termini de quinze dies per a acceptar o no les discrepàncies expressades en l'informe respecte a l'avantprojecte.
f) Una vegada resoltes i acceptades o no per la comissió executiva les discrepàncies expressades en l'informe del Consell, l'Institut Valencià d’Estadística, per conducte del seu President, elevarà l'avantprojecte definitiu del Pla Valencià d’Estadística al Govern Valencià perquè l'aprove.
3. Els terminis a què es refereixen els paràgrafs a), b) i c) del número anterior podran ser modificats per Ordre de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Article cinquè
Una vegada aprovat l'avantprojecte del Pla Valencià d’Estadística pel Govern Valencià, serà tramés a les Corts Valencianes abans del dia 1 d'octubre.
Article sisè
Si les Corts Valencianes modificaven el projecte del Pla Valencià d’Estadística, el Govern Valencià realitzarà les oportunes alteracions en el pressupost de l'Institut Valencià d’Estadística o de les conselleries, organismes o empreses afectats per la modificació.
Article setè
1. Abans del dia 1 de març de cada any, l'Institut Valencià d’Estadística elaborarà el Programa Anual d'Activitats, que, tot complint el Pla, és per a l'exercici econòmic següent, llevat per al primer que serà simultani al Pla.
2. El Programa Anual d'Activitats serà elevat al Consell Valencià d'Estadística perquè en faça un informe.
3. Una vegada emès l’informe sobre el Programa Anual d'Activitats i abans del dia 1 de juny, s'elevarà, junt amb l'avantprojecte de pressupost per al mateix exercici econòmic, a la comissió executiva per què l'aprove, esmene o torne.
4. El Programa Anual d’Activitats recollirà les operacions estadístiques incloses en el Pla i les normes reguladores a què es refereix l'article 13 d'aquest reglament.
Article vuitè
1. El Govern Valencià podrà disposar l'elaboració d’estadístiques no incloses en et Pla quan, apreciada la seua conveniència i urgència, no resultàs operativa la modificació d'aquell.
2. L’aprovació per a l'elaboració d'aquestes estadístiques s'ajustarà a les regles següents:
a) La iniciativa correspon al Govern Valencià i haurà de ser acordada en reunió d'aquest.
b) Una vegada traslladat l'acord a l'Institut Valencià d’Estadística, aquest confeccionarà les corresponents normes reguladores d'acord amb el que disposa l'article tretze d'aquest reglament, que seran sotmeses a l'examen i l'aprovació de la comissió executiva.
c) Tant de l'acord del Govern Valencià d'elaboració de l'estadística com de les normes reguladores aprovades, es donarà compte al Consell Valencià d’Estadística perquè emeta un informe, tant sobre la conveniència i urgència de l'estadística que s'ha de realitzar, com sobre les normes reguladores d'aquesta.
d) Una vegada emès l'informe del Consell Valencià d’Estadística, de caràcter preceptiu, però no vinculant, el seu president en donarà compte al Govern Valencià..
e) L’acord pel qual es disposa l'elaboració d'aquestes estadístiques s'haurà de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Article novè
1. Quan les estadístiques a què es refereix l'article anterior tinguen el caràcter de periòdiques, l'aprovació comportarà la seua inclusió en el Pla, després del compliment dels tràmits propis per a la seua aprovació.
2. Quan les mateixes estadístiques no siguen de les de cicle repetitiu, la seua execució comportarà la modificació del Programa Anual d’Activitats amb el compliment dels mateixos tràmits preceptius per a l'aprovació.
3. Així mateix, quan es considerarà que una o diverses estadístiques no resulten operatives, podrà sol·licitar-se de les Corts Valencianes l'exclusió del Pla pel procediment ordinari que en regula l'aprovació.
Article deu
1. Per a l’execució del Pla, l’Institut Valencià d'Estadística podrà demanar les dades que necessite a tots els òrgans de la Generalitat Valenciana, de les entitats locals i de qualsevol dels ens públics o privats que depenen d’ambdues administracions públiques.
2. Quan la petició de dades es realitzarà a les entitats locals o a qualsevol dels ens que en depenen, podrà concedir-se l'adequada compensació econòmica o de qualsevol altra naturalesa. Per això serà requisit necessari que aquesta compensació haja estat establerta en les normes reguladores de cadascuna de les estadístiques.
3. Així mateix, serà requisit indispensable, entre qualssevol altres exigibles d’acord amb la naturalesa de l’estadística que es tracte, que les despeses que s'han de compensar deriven de:
a) L’exigència de proporcionar-les per procediments que exigesquen especial complexitat tècnica.
b) La necessitat de subministrar les dades en forma distinta a la que es troben en disposició de l'Administració que realitze l’informe, obligant a aquesta a realitzar significades agregacions o desagregacions d’aquelles.
c) Que l'Administració que fa l’informe haja hagut de realitzar qualsevol despesa derivada directament del subministrament de la informació sol·licitada.
4. La determinació i quantificació de la compensació es regularà mitjançant Ordre de la Conselleria d'Economia i Hisenda o, si escau, per acord o conveni subscrit per l’Institut Valencià d'Estadística i les entitats afectades, on constarà, amb el detall necessari, les prestacions que aquestes es comprometen a realitzar.
Article onze
1. No s'entendran incloses en el Pla Valencià d’Estadística, llevat que hi haja determinació expressa, les operacions de caràcter administratiu que realitzen les conselleries, els organismes i les empreses de la Generalitat Valenciana en relació amb els seus arxius, o les destinades a obtenir la informació necessària per a l'organització dels seus serveis i la programació del seu propi sector.
2. Perquè l'activitat a què es refereix el paràgraf anterior puga considerar-se activitat estadística regulada per aquest reglament, haurà d'incloure’s en el Pla Valencià d'Estadística i haurà de realitzar-se per mitjà d'u ' na unitat especialitzada en producció estadística, els integrants de la qual estaran subjectes a l’observança del secret estadístic.
3. No obstant el que disposen els dos paràgrafs anteriors, la utilització estadística dels arxius està sotmesa al secret estadístic, especialment quan es publiquen els resultats obtinguts com a conseqüència de les operacions realitzades.
4. Només podran tenir accés directament a les dades dels arxius:
a) El personal al servei de les administracions públiques que els hagen d'utilitzar com a mitjà de compliment de, les seues funcions.
b) Els qui expressament estiguen autoritzats per a això per disposició legal.
c) Els qui tinguen interès directe en el coneixement de les dades.
Article dotze
1. D’acord amb les necessitats i prioritats que deriven del volum d'activitats que imposen els successius plans d’estadística de la Comunitat Valenciana, l’Institut Valencià d'Estadística dictarà i publicarà les normes tècniques generals sobre unitats estadístiques i territorials, la seua identificació, nomenclatura, definicions, codis, classificació de dades i qualssevol altres que contribuesquen a homogeneïtzar l'activitat estadística pública en la Comunitat Valenciana. Una vegada publicades aquestes normes seran de compliment obligat per a l’elaboració de les estadístiques que es realitzen.
2. L’Institut Valencià d'Estadística haurà d’ajustar aquestes normes tècniques a les de l'Administració de l’Estat i les de la Comunitat Econòmica Europea, que s’aplicaran subsidiàriament fins que aquell dicte normes pròpies.
3. No obstant el que preveu el número 3 de l'article 1 de la Llei d'Estadística de la Comunitat Valenciana, quan les estadístiques realitzades per organismes o persones distintes de les incloses en l’àmbit d’aquesta llei siguen subvencionades per les Conselleries, els organismes o les empreses de la Generalitat Valenciana, es sotmetran a les normes tècniques establertes per a aquesta. En aquests casos, en la disposició dictada per a regular la subvenció haurà de constar expressament l’obligatorietat, per als organismes o persones subvencionats, d'adaptar-se a aquestes normes tècniques i per a la percepció d'aquella serà document necessari la certificació de l’Institut Valencià d'Estadística on conste que en l’execució de l'estadística subvencionada s'ha complert aquella obligació. L’Institut Valencià d'Estadística podrà delegar la facultat de certificar en la Unitat Estadística de la conselleria, organisme o empresa de la Generalitat Valenciana que concedeix la subvenció.
Article tretze
1. En relació amb cadascuna de les estadístiques protegides per la Llei 5/1990, de 7 de juny, d'Estadística de la Comunitat Valenciana, la comissió executiva de l’Institut Valencià d’Estadística n'aprovarà les normes reguladores.
Amb aquesta finalitat, l’Institut demanarà a cada òrgan o entitat a què corresponga intervenir en l’execució d'aquestes estadístiques els antecedents, les dades o els informes que considere necessaris per a confeccionar-les.
2. Les normes reguladores determinaran:
a) Els objectius.
b) L’àmbit territorial.
c) La periodicitat.
d) Els organismes que, amb caràcter executor o col·laborador, han d'intervenir en la seua elaboració, i també a qui corresponen les facultats per a reclamar la informació, quan aquesta siga obligatòria.
e) Els subjectes obligats a subministrar informació i la forma i els terminis en què han de complir aquesta obligació.
f) El dret, si pertoca, a obtenir compensació econòmica per les despeses que es deriven del subministrament de la informació.
g) La forma i el termini de difusió del resultat estadístic.
h) Tots els aspectes que es consideren oportuns per al millor desenvolupament de cadascuna de les estadístiques regulades.
3. Les normes reguladores aprovades no produiran efectes respecte a tercers fins que no siguen publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Article catorze
A més dels requisits i normes tècniques que, en cada cas, establesquen els òrgans competents per a això, la formació d'arxius o registres de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i empreses i de les entitats locals i dels organismes i les empreses que en depenen, estarà subjecta a l'informe previ favorable de l'Institut Valencià d’Estadística, quan se’n puguen obtenir subproductes estadístics, segons que disposen els articles 6 i 7 de la Llei d’Estadística de la Comunitat Valenciana i tot complint el deure de cooperació que imposa l'article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Article quinze
1. Correspon a la comissió executiva, a proposta de la direcció de l'Institut, l'aprovació de l'informe a què es refereix l'article anterior, que tindrà com antecedents immediats tant el projecte que, referit a la formació de l'arxiu o registre, haja tramés l'òrgan o entitat interessada en la seua formació, com la proposta que, basant-se en aquest projecte, eleve la direcció de l'Institut, així com qualsevol altre antecedent que aquella jutge convenient, respectant, en tot cas, la finalitat original de l'arxiu. La proposta de la direcció haurà de ser raonada i quan siga favorable haurà de contenir els requisits i les normes tècniques que de forma específica, a més dels de general aplicació, s'hauran d'observar en la formació i desenvolupament de l'arxiu o registre.
2. Quan l'informe a què es refereix el paràgraf anterior siga favorable, es traslladarà a l’òrgan o entitat interessada, que podrà procedir a la formació de l'arxiu o registre per al qual demanà aquell, amb compliment dels requisits i normes tècniques que hi conté i d'altres normes que siguen legalment aplicables.
1 3. Si l'informe és desfavorable es traslladarà al Consell Valencià d'Estadística junt amb la documentació en què s'ha fonamentat la negativa, a fi que aquest es pronuncie sobre el seu contingut. El Consell podrà demanar tots els aclariments, la documentació o els dictàmens formar la seua opinió i emetre'n judici. que jutge necessaris per a
Article setze
1. Si l'informe emès pel Consell Valencià d’Estadística, a què es refereix l'article anterior, és coincident amb el de la comissió executiva, la presidència de l'Institut el traslladarà a l’òrgan o entitat sol·licitant a fi que s'ajuste a les seues prescripcions.
2. En el supòsit que ambdós informes no siguen coincidents en el contingut s'elevaran, per conducte del President de l'Institut, al Govern Valencià a l'efecte que resolga definitivament.
Article disset
1. La modificació, la conservació, l'actualització o l'ampliació de la informació inclosa en els arxius, o registres requeriran igualment informe previ favorable de l'Institut Valencià d’Estadística, que estarà sotmès al mateix procediment exigit per a la seua formació.
2. La iniciativa per a la modificació, la conservació, l'actualització o l'ampliació de la informació inclosa en els arxius o registres correspon tant a l’òrgan o entitat dipositària d'aquests o qualsevol altre òrgan competent com a l'Institut Valencià d’Estadística.
3. Quan siga l'Institut Valencià d’Estadística el que considere la necessitat o oportunitat del canvi, li correspondrà presentar a l'òrgan o entitat dipositària de l'arxiu o registre el projecte oportú, a fi que s'hi pronuncie, i es prosseguirà després el procediment d'acord amb els articles 15 i 16 d'aquest reglament.
Article divuit
1. Sense perjudici de les facultats que els corresponen, dins de l’àmbit de competències propi, a cadascuna de les conselleries, organismes o empreses de la Generalitat, l’Institut Valencià d'Estadística té atribuïda la representació d'aquestes en matèria estadística.
2. L’Institut Valencià d'Estadística podrà establir convenis de cooperació de caràcter general amb altres administracions públiques, subscrits, si escau, amb els corresponents organismes d’estadística, o amb ens privats, que seran de compliment obligatori per a totes les unitats estadístiques de la Generalitat Valenciana. Així mateix l’Institut podrà establir acords i convenis singulars amb altres administracions públiques i amb ens privats en aquelles àrees estadístiques l’execució de les quals tinga encomanada directament i les clàusules dels quals obligaran exclusivament a aquest.
3. L’aprovació dels convenis a què es refereix el paràgraf anterior correspon a la comissió executiva de l’Institut i, per delegació, al seu director.
Article dinou
Sense perjudici del que disposa l'article anterior, qualsevol conselleria, organisme o empresa de la Generalitat Valenciana que tinga creada la corresponent Unitat Estadística podrà elaborar i proposar o subscriure, si s’escau, acords o convenis de contingut estadístic amb qualsevol altra Administració pública o ens privat. En tot cas serà requisit per a la seua subscripció l’informe del projecte d’acord o conveni emès per l’Institut Valencià d'Estadística, que tindrà caràcter preceptiu.
Article vint
1. Una vegada rebuts per l'Institut Valencià d’Estadística els projectes d'acord o conveni, a què es refereix l'article anterior, haurà de pronunciar-s’hi en el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent hàbil a aquell en què tingué lloc la recepció. Una vegada transcorregut aquest termini i deu dies més sense que l'Institut haja emès i traslladat el seu informe a l'òrgan que demana l'informe, aquest podrà prosseguir les actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què incórrega qui aparega com responsable de la demora.
2. Quan la naturalesa de l'acord o conveni sobre el qual s'ha d'informar així ho aconselle, l'Institut Valencià d’Estadística podrà disposar d'un període addicional de quinze dies per a informar, donant-ne compte a l'òrgan que demana l'informe, a l'efecte de la suspensió del termini a què es refereix l'apartat anterior.
Article vint-i-un
1. L’emissió de l’informe a què es refereixen els dos articles anteriors correspon a la comissió executiva, la qual podrà delegar la competència en el Director de l’Institut. En el cas que es done la delegació, el Director haurà de donar compte a la comissió executiva, en cadascuna de les reunions que aquesta realitza, dels informes emesos en el període transcorregut des de la reunió anterior.
2. Aquests informes es pronunciaran sobre els aspectes següents:
a) Conformitat amb el Pla Valencià d'Estadística.
b) Oportunitat respecte d'altres operacions estadístiques ja programades o convingudes.
c) Incidència d’aquestes en el Pla Valencià d'Estadística.
d) Modificació dels continguts o procediments.
e) Qualsevol altres que es consideren oportuns per a la millor informació estadística a obtenir.
3. Quan de la documentació rebuda es deduesca un informe negatiu, abans d'emetre’l se sol·licitarà a l’òrgan peticionari l'aportació, en el termini de deu dies, dels documents i els justificants que estimen pertinents, per si del seu coneixement pogués deduir-se canvi en el sentit de l'informe.
4. Quan la direcció de l'Institut emeta informe desfavorable, abans de la seua notificació a l'òrgan interessat i amb suspensió del termini, el traslladarà, junt amb la documentació en què s'ha fonamentat, a la comissió executiva perquè s'hi pronuncie La comissió executiva podrà demanar tots els aclariments, la documentació o els dictàmens que jutge necessaris per a formar opinió i emetre’n judici, que serà el que es traslladarà a l'òrgan interessat com informe definitiu.
Secció segona De l'aprovació dels resultats
Article vint-i-dos
1. L’aprovació dels resultats estadístics de les operacions incloses en el Pla Valencià d’Estadística i dels que., sense incloure en el Pla, n’ha estat aprovada l’execució pel Govern Valencià, correspon al Director de l'Institut Valencià d’Estadística, el qual fonamentarà la seua decisió tenint en compte tant el que disposa sobre això el Pla i les respectives normes reguladores com els estudis i els informes dels qui han realitzat o supervisat l'execució d'operacions l'aprovació de les quals es proposa.
2. Quan la direcció considere l'existència de dubtes raonables sobre la qualitat de la informació obtinguda, elevarà informe a la comissió executiva, a la qual correspondrà decidir sobre l'aprovació.
3. Si la comissió executiva, com a conseqüència de l'informe de la direcció, no presta la seua conformitat als resultats proposats, els tomarà a aquesta amb proposta de les operacions de depuració de resultats que s'han de realitzar. La direcció, una vegada complertes aquestes operacions, aprovarà definitivament els resultats.
4. Dels resultats estadístics aprovats, l'Institut Valencià d’Estadística, per conducte del seu President, donarà compte al Govern Valencià.
Article vint-i-tres
1. Una vegada aprovats definitivament els resultats estadístics i feta pública la seua disponibilitat o, si escau, publicats, el Govern Valencià podrà atribuir valor oficial a totes o algunes de les estadístiques elaborades per l’Institut Valencià d'Estadística directament o en col·laboració amb altres entitats. En aquests casos, els resultats aprovats s'hauran de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. l’atribució del valor oficial a què es refereix el paràgraf anterior suposa la capacitat de la Generalitat Valenciana per a aplicar-los de forma obligatòria, si així ho considera, en les relacions i situacions jurídiques en les quals tinga competència per a regular-les.
CAPITOL III
Principis de l'activitat estadística
Secció primera
Principi d'interés públic
Article vint-i-quatre
S'entén pel interés públic aquell que concerneix al conjunt de les persones que integren la col·lectivitat. La informació estadística és d'interés públic quan el seu coneixement i anàlisi són necessaris o convenients per a la presa de decisions estratègiques en favor d’aquella. En conseqüència, gaudeixen d’aquesta consideració tant l’obtenció de dades sobre la realitat geogràfica, econòmica, cultural i social de la Comunitat Valenciana, pel Pla Valencià d'Estadística vigent en cada moment i anàlisi, com les estadístiques que s'elaboren directament per a coadjuvar al compliment i fins de la Generalitat Valenciana. En tot cas, i a l’efecte legal, seran d'interés públic les estadístiques regulades per la Llei d'Estadística de la Comunitat Valenciana, per aquest reglament i pel Pla Valencià d'Estadística vigent en cada moment.
Secció segona
Principis d’objectivitat i de correcció tècnica
Article vint-i-cinc
1. Les estadístiques s'elaboraran amb criteris que respecten els principis d'objectivitat i de correcció tècnica.
2. El principi d'objectivitat obliga a la neutralitat i imparcialitat en l’ús dels mètodes i instruments estadístics respecte als resultats que s'han d'obtenir en les operacions d'investigació de la realitat econòmica, cultural i social de la Comunitat Valenciana.
3. El principi de correcció tècnica imposa la utilització dels instruments estadístics d'acord amb la metodologia científica en matèria estadística.
4. Per al compliment dels principis a què es refereixen els paràgrafs anteriors, l'Institut Valencià d’Estadística gaudirà de plena autonomia funcional, que garantesca la seua neutralitat operativa tant en el desenvolupament de la metodologia i normes reguladores de l’estadística, publicació i difusió de resultats, com en la recollida i tractament de dades i la preservació del secret estadístic.
Article vint-i-sis
De la mateixa autonomia funcional gaudiran les distintes unitats estadístiques de la Generalitat Valenciana respecte a la conselleria, l'organisme o l'empresa a què pertanyen orgànicament, i també les unitats estadístiques de les entitats locals, els seus organismes i empreses, que es creen a l'empara del que disposa la Llei d’Estadística de la Comunitat Valenciana i aquest reglament.
Article vint-i-set
Correspon a la direcció de l'Institut Valencià d’Estadística vetlar pel compliment dels principis a què es refereixen els dos articles anteriors.
Secció tercera
Principis d’obligació de col·laboració ciutadana i de respecte a la intimitat
Article vint-i-vuit
1. El deure de col·laboració ciutadana respon a l’obligació de proporcionar dades estadístiques de qualsevol naturalesa amb exactitud, ajustats a les exigències de les corresponents normes reguladores i dins dels terminis que es fixen per a les activitats estadístiques a què es refereix l'apartat següent, i que afecta les persones que es determinen en el paràgraf 3 d'aquest article.
2. Gaudeixen del privilegi de l’obligació de col·laboració ciutadana les activitats estadístiques següents:
a) Les incloses en el Pla Valencià d'Estadística.
b) Les que, no trobant-se incloses en el Pla Valencià d'Estadística, hagen estat aprovades pel Govern Valencià en els supòsits prevists en l'article 8 d’aquest reglament.
c) Us previstes en els convenis a què es refereixen els articles 18 i 19 d’aquest reglament.
d) Les activitats de formació, conservació o actualització d'arxius i registres administratius, quan aquests constituesquen font d'informació estadística.
3. l’obligació de col·laboració ciutadana a què es refereixen els números anteriors afecta:
a) Totes les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres que estiguen domiciliades, residesquen o exercesquen la seua activitat en la Comunitat Valenciana, quan la petició de col·laboració siga requerida per l’Institut Valencià d'Estadística o les distintes unitats estadístiques de la Generalitat Valenciana.
b) Totes les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres que estiguen domiciliades, residesquen o exercesquen la seua activitat en el territori on arriben les competències de l’entitat local, els seus organismes o empreses, la Unitat Estadística dels quals realitze l’operació subjecta a col·laboració.
c) Totes les persones a què es refereixen els dos paràgrafs anteriors, per les activitats que desenvolupen fora del territori de l’entitat la Unitat Estadística dels quals realitze les operacions subjectes a col·laboració, sempre que aquestes activitats siguen apropiades a les finalitats perseguides per cada estadística i així estigués previst en les normes reguladores d'aquesta.
Article vint-i-nou
1. En sol·licitar informació s'haurà de comunicar als subjectes informants la naturalesa, les característiques i les finalitats de l’enquesta, la seua obligatorietat i les sancions que poden imposar-se per no prestar la seua col·laboració o per facilitar dades falses, inexactes, incompletes o fora de termini, i la protecció que els dispensa el secret estadístic. Amb aquesta finalitat, en els qüestionaris que es confeccionen per a recollir la informació, o en full annex a aquests, s'inseriran tant l’extracte de les normes reguladores de l’enquesta, com el de les normes legals que siguen aplicables en els supòsits de no prestació de la col·laboració en la forma i el termini obligats, i les sancions que s'imposaran als qui incomplesquen el deure del secret estadístic.
2. Quan les dades estadístiques se sol·liciten pel sistema d'entrevista, el personal entrevistador haurà d'identificar-se, mitjançant document expedit amb aquesta finalitat, i informar l’entrevistat, prèviament a la realització de l'entrevista, dels drets i les obligacions que s’especifiquen en el paràgraf anterior.
3. Quan les dades estadístiques se sol·liciten pel sistema de correu, es trametrà a les persones físiques o jurídiques obligades a prestar-hi la seua col·laboració, escrit on s'informe dels aspectes a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article.
Article trenta
1. Quan per la naturalesa de les operacions estadístiques concretes, els qüestionaris hagen de contenir preguntes que d'alguna forma tinguen relació amb l’honor, la intimitat personal o familiar i la pròpia imatge, o les conviccions personals, polítiques o religioses, els mitjans físics emprats, tant per a la recollida de dades com per al seu tractament i emmagatzematge, hauran de reunir les condicions necessàries perquè, en tot moment, independentment de l’obligació de guardar el secret estadístic, es garantesca el dret a la intimitat dels informants.
2. Quan per la naturalesa, particularment íntima, del tema que s'ha d'investigar, l’informant tingués exprés interés en amagar la seua identitat en el moment de la recollida de qüestionaris, s'hauran d'utilitzar formes específiques de preservació prèvia del dret a la intimitat, com l'autoenumeració amb tramesa anònima de qüestionaris, resposta telefònica en sentit invers, contestador telefònic automàtic aleatori, urnes segellades o altres similars.
Article trenta-un
1. Quan per la forma en què es sol·licite la informació, els informants hagen de realitzar determinades despeses derivades directament del subministrament d’aquella, naixerà, si s’escau, el dret a la percepció de la corresponent compensació econòmica.
2. Serà requisit indispensable, entre qualssevol altres exigibles d’acord amb la naturalesa de l’estadística de què es tracte, que les despeses que s'han de compensar deriven de:
a) L’exigència de proporcionar-les en qualsevol sistema d'especial complexitat tècnica.
b) La necessitat de subministrar les dades en forma distinta a la que es troben en disposició de l'administració ordinària de l’informant, obligant a aquest a realitzar significades agregacions o desagregacions d’aquelles.
3. En tot cas, les normes reguladores de cada estadística determinaran el dret dels informants a obtenir o no compensació econòmica per les despeses que hagen de realitzar per a subministrar la informació. Així mateix, quantificaran, si s'escau, aquesta compensació econòmica i les condicions que s'han de complir perquè aquesta puga efectuar-se.
Secció quarta
Principi del secret estadístic
Article trenta-dos,
1. S’entén per secret estadístic l’obligació de no divulgar o comunicar els coneixements que es posseeixen com a conseqüència de la participació en l'activitat estadística.
2. Es troben emparades pel secret estadístic totes les dades individuals de comunicació obligatòria de caràcter privat, personal, familiar, econòmic o financer que, o bé permeten la identificació directa dels informants, o bé conduesquen per la seua estructura, contingut o grau de desagregació a la identificació indirecta d'aquests, ja estiguen aquestes dades referides a persones físiques o jurídiques.
3. No queden emparats pel secret estadístic els Directoris que no continguen més dades que les simples relacions d’establiments, empreses, explotacions o organismes de qualsevol classe, en tant que al·ludesquen a la seua denominació, emplaçament, activitat, producte o servei o a l’interval de dimensió a què pertanyen.
4. Els informants tindran dret a accedir a les dades per ells subministrades a fi d'obtenir la rectificació de les errades que continguen.
Article trenta-tres
1. Quan les dades estadístiques identificatives dels informants deixen de ser necessàries per al desenvolupament de les operacions estadístiques concretes per a les quals foren sol·licitades, seran destruïdes de forma immediata, amb utilització de mitjans mecànics o de qualsevol altre tipus que facen impossible qualsevol ús posterior d'aquestes.
2.- En tot cas, els noms i la direcció dels informants es mantindran separats de la resta de dades subministrades, amb la finalitat d'impossibilitar la seua confrontació.
Article trenta-quatre
1. Totes les persones, organismes i institucions que intervinguen en el procés estadístic tenen l'obligació de mantenir el secret estadístic. Aquest deure es mantindrà encara desprès que les persones obligades a guardar-lo concloguen les seues activitats professionals o la seua vinculació als serveis estadístics.
2. De l’obligació de mantenir el secret estadístic i de les sancions que puguen derivar-se del seu trencament, s'informarà minuciosament als qui, ja siguen persones físiques, jurídiques, o institucions públiques o privades, intervinguen en alguna activitat estadística de l’Institut Valencià d'Estadística o de qualsevol de les unitats estadístiques de la Generalitat Valenciana o de les entitats locals.
3. Qualsevol que siga la naturalesa de la relació, tot el personal al servei de l’Institut Valencià d’Estadística i de les unitats estadístiques de les conselleries, organismes i empreses de la Generalitat Valenciana i de les entitats locals i els seus organismes i empreses, haurà de subscriure un document on conste ineludiblement i expressament l'obligació de guardar el secret estadístic i el coneixement que es té tant del seu abast com de les sancions que comporta el seu trencament.
4. Quan l'Institut Valencià d’Estadística o qualsevol de les unitats a què es refereix el paràgraf anterior, fent ús de les facultats, concerte els serveis de qualsevol altra persona física o jurídica o institució perquè, pels seus coneixements, mitjans tècnics o qualsevol altra causa, col·labore en el desenvolupament dels processos estadístics, en els corresponents convenis, acords o contractes es farà constar l'obligació que adquireixen de guardar el secret estadístic i les sancions a què es fan creditors en cas d'incompliment.
Article trenta-cinc
1. L’obligació de mantenir el secret estadístic comporta que les dades individuals de comunicació obligatòria no poden ser fetes públiques ni comunicades a cap altra persona física o jurídica o entitat, pública o privada, llevat que es tracte d'institucions vinculades pel secret estadístic i que aquella comunicació tinga per exclusiva finalitat una activitat de caràcter estadístic.
2. A les institucions només se’ls transmetran les dades destinades a l’elaboració d'estadístiques l’elaboració de les quals tinguen encomanades i que, a més, disposen dels mitjans necessaris que garantesquen la preservació del secret estadístic.
3. La informació transmesa a les institucions vinculades pel secret estadístic, ho serà per mitjans que, a la vegada, garantesquen totalment la seua preservació.
4. Si les dades transmeses a les institucions a què es refereixen els paràgrafs anteriors fossen utilitzades per aquestes per a fins distints dels sol·licitats, hauria de considerar-se que s'ha produït una vulneració del secret estadístic.
Article trenta-sis
1. El deure de secret estadístic s'iniciarà des del moment en què es facilite la informació per ell emparada i tindrà una duració de cent anys.
2. Excepcionalment, i sempre que hagen transcorregut seixanta anys, es podran facilitar les dades emparades pel secret estadístic als qui acrediten que tenen interés legítim a l’efecte únicament d'anàlisi històrica i pretenga la publicació del resultat d’aquestes anàlisis.
3. Es considera que tenen interés legítim en l’obtenció de dades estadístiques els qui al·leguen un interés directe i personal, professional, actual i directament demostrable.
4. Així mateix els serveis estadístics podran facilitar informació, qualsevol que siga el temps transcorregut des de la recepció, sempre que hi haja autorització, expressada per escrit, de l’informant.
Article trenta-set
1. Els qui per dol, negligència o qualsevol altra causa trencassen el deure de guardar el secret estadístic, queden subjectes a reparar el dany causat mitjançant la corresponent indemnització, que serà exigible directament al causant del dany o perjudici.
2. L’exigència d'indemnització per danys i perjudicis causats com a conseqüència del trencament del deure de guardar el secret estadístic és independent de les responsabilitats civils, penals o de qualsevol altra ordre, en què, d'acord amb l'ordenament jurídic vigent en cada moment, puga incórrer l'infractor.
3. En tot cas, les responsabilitats administratives s'exigiran d'acord amb el que establesca el règim disciplinari per al personal al servei de la Generalitat Valenciana i subsidiàriament d'acord amb el que disposen els articles 77 i següents d'aquest reglament.
Article trenta-vuit
No gaudeixen de la protecció del deure de secret estadístic les dades que, obtingudes d'expedients administratius, no hagen estat proporcionades pels administrats amb el caràcter d'informació estadística. No obstant això, tindran la protecció del deure de confidencialitat que els reconeguen en general les lleis administratives.
Secció cinquena
De la publicitat dels resultats estadístics
Article trenta-nou
1. Els resultats de l'activitat estadística realitzada per l'Institut Valencià d’Estadística, siga o no de les incloses en el Pla Valencià, tindran el caràcter de públics.
2. Així mateix, tindran el caràcter de públics i podran consultar-se, amb les limitacions a què obliga el principi del secret estadístic, els resultats de les estadístiques que realitzen les unitats estadístiques de les conselleries, els organismes i les empreses de la Generalitat Valenciana, de les entitats locals, els seus organismes i empreses, de qualsevol altres organismes públics o privats realitzats amb subvenció o per conveni amb l'Institut Valencià d’Estadística o qualsevol de les unitats estadístiques esmentades.
Article quaranta
Fins que no siguen aprovats i fets Públics els resultats de les estadístiques, el personal. dels serveis responsables de la seua elaboració hauran de guardar-ne reserva, sense poder donar-ne informació ni expedir certificats relatius a ells.
Article quaranta-un
1. Des del moment de l'aprovació i publicitat dels resultats, qualsevol interessat podrà consultar-los o disposar-ne, i també sol·licitar-ne certificació, que li serà lliurada per escrit, sobre suport informàtic o per qualsevol altre mitjà que tinga els mateixos efectes certificants.
2. L’institut Valencià d'Estadística podrà establir altres sistemes d'informació distints de la certificació, amb idèntics efectes probatoris.
3. Tant els resultats estadístics, com la seua certificació, podran sol·licitar-se a qualsevol nivell de desagregació, sempre que siga tècnicament correcta, possible i quede preservat el secret estadístic.
Article quaranta-dos
1. Els resultats de les operacions estadístiques realitzades per l’Institut Valencià d'Estadística i les unitats estadístiques de les conselleries, els organismes i les empreses de la Generalitat Valenciana són d’obligada difusió. A aquest efecte, l'anunci de la seua disponibilitat s'haurà de publicar, almenys, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. La mateixa obligació de difondre els resultats afecta les entitats locals, els seus organismes i empreses, respecte a les estadístiques d'àmbit local que estiguen incloses en el Pla Valencià d'Estadística, o aquelles altres que, no estant-hi, siguen realitzades mitjançant conveni o subvenció de qualsevol òrgan de la Generalitat Valenciana.
3. Així mateix, els organismes o persones físiques o jurídiques o institucions públiques o privades, no incloses en l’àmbit de la Llei d'Estadística de la Comunitat Valenciana, que realitzen estadístiques subvencionades per les conselleries, els organismes o les empreses de la Generalitat Valenciana hauran de difondre els resultats estadístics obtinguts.
Article quaranta-tres
1. En els casos en què es considere que amb la difusió de les dades estadístiques mitjançant publicitat, i el dret de lliure consulta d’aquestes reconegut al ciutadà, s’assolesca un nivell d'informació suficient per al millor servei a aquest, no caldrà l’edició impresa de les dades.
2. La decisió de l’edició impresa dels resultats estadístics correspon al President de l’Institut Valencià d'Estadística a proposta del seu Director.
3. Quan es tracte d’activitats estadístiques no incloses en el Pla Valencià d'Estadística, la decisió sobre l’edició impresa dels seus resultats correspondrà a l’òrgan competent a què es trobe adscrita la Unitat Estadística que les haja produït.
Article quaranta-quatre
1. A l'Institut Valencià d’Estadística correspon la competència per al lliurament de certificacions dels resultats de les estadístiques incloses en el Pla Valencià d’Estadística i d'aquells altres a què es refereix l'article 8 d’aquest reglament.
2. No obstant el que es disposa en el paràgraf anterior, l’Institut Valencià d'Estadística podrà delegar la. facultat certificant en les unitats executores de les distintes estadístiques realitzades, a fi d'aconseguir una major rapidesa i eficàcia en l'acció administrativa.
Article quaranta-cinc
1. La consulta de les estadístiques realitzades per l'Institut Valencià d’Estadística, o de les unitats estadístiques de les conselleries, els organismes i les empreses dependents de la Generalitat Valenciana, seran gratuïtes.
2. No obstant el que es disposa en el paràgraf anterior, l’Institut Valencià d'Estadística aprovarà i publicarà per a aplicació en tota l’organització estadística de la Generalitat Valenciana, els preus que, en tot cas, puguen imputar-se quan el nivell de desagregació o el suport sol·licitat en la consulta siguen distints dels que aquesta organització estadística tinga establerts.
TITOL SEGON
L’organització estadística de la Comunitat Valenciana
CAPITOL I
Disposicions generals
Article quaranta-sis
1. L’organització estadística de la Comunitat Valenciana estarà constituïda per:
a) L’Institut Valencià d'Estadística.
b) Les unitats estadístiques de les conselleries, els organismes i les empreses dependents de la Generalitat.
c) Les unitats estadístiques de les entitats locals i dels organismes i les empreses que en depenen.
2. A la comissió executiva de l’Institut Valencià d'Estadística li correspon la gestió global del sistema estadístic de la Comunitat Valenciana.
Article quaranta-set
L’organització estadística de la Comunitat Valenciana a què es refereix l'article anterior es regirà pel que disposa la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1988, de 17 de maig, en tot allò no modificat per la Llei 5/1990, de 7 de juny, d'Estadística de la Comunitat Valenciana.
CAPITOL II
De les unitats estadístiques de la Generalitat Valenciana
Secció primera
Funcions
Article quaranta-vuit
1. Les unitats estadístiques de la Generalitat Valenciana, distintes de l’Institut Valencià d'Estadística, desplegaran les funcions següents:
a) Elaboració de les seues estadístiques, amb l’informe previ de l’Institut Valencià d'Estadística.
b) Elaboració de les estadístiques o fases d’aquestes que li encomanen el Pla Valencià d'Estadística o el Programa Anual d'Activitats.
c) Col·laboració amb l’Institut Valencià d'Estadística per a l’elaboració dels avantprojectes del Pla i Programa i estadístiques a què es refereix el paràgraf anterior.
d) Publicació dels resultats de les estadístiques, amb el contrast previ de xifres amb l’Institut Valencià d'Estadística.
e) Col·laboració amb l’Institut Valencià d'Estadística en els treballs i estudis que calguen, perquè els òrgans estadístics de la Comunitat Valenciana puguen desenvolupar les seues funcions.
f) Anàlisi de les pròpies necessitats estadístiques.
2. En tot cas, l'activitat estadística d’aquestes unitats haurà de ser supervisada per l’Institut Valencià d'Estadística.
Secció segona
Constitució, supervisió i funcionament
Article quaranta-nou
1. Per a la constitució de les unitats estadístiques es requerirà, en tot cas, l'informe favorable de l'Institut Valencià d’Estadística.
2. Correspon a la comissió executiva de l'Institut Valencià d’Estadística, a proposta de la seua direcció, l'aprovació de l'informe a què es refereix el paràgraf anterior, que tindrà com antecedents immediats tant el projecte que, referit a la creació de la Unitat Estadística, haja tramés l'òrgan o entitat interessada en la seua constitució, com la proposta que, basant-se en aquest projecte, eleve la direcció de l'Institut, i qualssevol altres antecedents que jutge convenient. La proposta de la direcció haurà de ser raonada i quan siga favorable haurà de contenir, a més, els requisits i les normes tècniques que de forma concreta, a més dels de general aplicació, s'hauran d'observar en la constitució de la nova Unitat Estadística.
3. El projecte de creació de les unitats estadístiques contindrà, almenys, documentació sobre els punts següents:
a) Acte formal de creació d'aquesta Unitat Estadística per l'òrgan competent.
b) Assignació d'un nombre de llocs de treball proporcional a la dimensió projectada per a la Unitat Estadística.
c) Disponibilitat de recursos instrumentals i materials suficients, propis o compartits, per al compliment dels fins i els compromisos.
d) Reconeixement de neutralitat funcional a la Unitat Estadística per a la preservació del secret estadístic.
e) Règim de funcionament ajustat a la Llei i Reglament d'Estadística de la Comunitat Valenciana i a les normes generals tècniques de l’Institut Valencià d'Estadística.
f) Declaració que el personal adscrit a la Unitat Estadística tindrà la consideració de personal estadístic a l’efecte de les sancions previstes en la Llei i Reglament d'Estadística de la Comunitat Valenciana.
Article cinquanta
1. Per a la coordinació de les distintes unitats estadístiques per part de l'Institut Valencià d’Estadística, aquest crearà una comissió tècnica de seguiment, en la qual s'integraran, junt amb membres de l'Institut, representants de les conselleries, els organismes i les empreses de la Generalitat Valenciana, la missió fonamental de la qual serà la supervisió d'aquelles, sense interferir les seues operacions. Del resultat de les inspeccions realitzades donarà compte a la comissió executiva de l'Institut, a través de la seua direcció, a fi que aquesta adopte, si cal, les mesures correctores que considere oportunes per al normal desenvolupament de la funció estadística.
2. A fi de realitzar amb major eficàcia les funcions que li corresponen, la Comissió a què es refereix el paràgraf anterior podrà funcionar en règim de subcomissions sectorials.
3. En tot cas, l'Institut Valencià d’Estadística podrà realitzar directament les operacions concretes de supervisió que considere oportunes a fi de garantir el correcte compliment de les normes tècniques d'aplicació en cada cas, i també emetre dictàmens i informes en relació amb les operacions supervisores realitzades.
Article cinquanta-un
1. Quan les unitats estadístiques consideren convenient, per al compliment dels fins de la conselleria, l'organisme o l'empresa de la Generalitat Valenciana a què orgànicament pertanyen, l’elaboració d’estadístiques distintes a les incloses en el Pla, trametran a l’Institut Valencià d'Estadística el projecte corresponent del qual formaran part, almenys, les normes reguladores de les estadístiques l’elaboració de les quals se sol·licita, el contingut del qual serà, com a mínim, el de l'anterior article 13, i també que es complesquen el requisits i les normes tècniques de general aplicació a la producció estadística.
2. Correspon a la comissió executiva, a proposta de la direcció de l’Institut, l'aprovació de l’informe a què es refereix l'apartat a) del paràgraf 1 de l'article 48. Aquest informe, quan siga negatiu, haurà de ser raonat.
3. Quan l’informe a què es refereix el paràgraf anterior siga favorable, es traslladarà a la Unitat Estadística interessada, que podrà procedir a l’elaboració de l’estadística per a la qual es demanà, amb compliment dels requisits i les normes tècniques contingudes en aquest i de les altres disposicions legals que siguen legalment aplicables.
4. Si l’informe és desfavorable, es traslladarà al Consell Valencià d'Estadística, junt amb la documentació en què s'ha fonamentat, a fi que aquestes pronuncie sobre el seu contingut. El Consell podrà demanar els aclariments, la documentació o els dictàmens que jutge necessaris per a formar la seua opinió i emetre’n judici.
Article cinquanta-dos
1. Si l'informe emès pel Consell Valencià d’Estadística, a què es refereix l'article anterior, és coincident en el contingut amb el de la comissió executiva de l'Institut Valencià d’Estadística, la presidència d'aquest el traslladarà a l’òrgan o entitat sol·licitant a fi que s'ajuste al seu contingut.
2. En el supòsit que ambdós informes no siguen coincidents en el contingut, ambdós s'elevaran, per conducte del President, al Govern Valencià a l’efecte que resolga definitivament.
Article cinquanta-tres
1. Una vegada aprovades les estadístiques, l'execució de les quals haja estat autoritzada d'acord amb el que disposen els articles anteriors, correspon a les unitats estadístiques executores la seua publicació, amb el contrast previ de xifres amb l'Institut Valencià d’Estadística.
2. Quan l'Institut Valencià d’Estadística, una vegada efectuat el contrast, no considere acceptables els resultats obtinguts, la seua direcció ho comunicarà a la Unitat Estadística productora perquè efectue les correccions oportunes.
3. Si la unitat productora a què es refereix el paràgraf anterior no accepta les mesures correctores comunicades per la direcció de l'Institut Valencià d’Estadística, les discrepàncies que hi haja seran sotmeses, per la mateixa direcció, a la seua comissió executiva, que resoldrà en última instància.
Article cinquanta-quatre
1. L’elaboració de les estadístiques o fases d'aquestes que el Pla Valencià d'Estadística o el Programa Anual d’Activitats encomane a cadascuna de les unitats estadístiques, es desenvoluparà amb subjecció al que disposa el mateix Pla o Programa, i l’Institut Valencià d'Estadística estarà facultat, en tot moment, per a la supervisió dels treballs en execució o ja executats, a fi que es complesquen les normes tècniques o de qualsevol altra naturalesa que siguen aplicables.
2. De l’incompliment d'aquestes normes, si no es corregeix de forma immediata, es donarà compte a la comissió executiva de l’Institut Valencià d'Estadística, a fi que adopte les mesures correctores que, en cada moment i d’acord amb la normativa legal, considere oportunes.
3. La col·laboració de les unitats estadístiques amb l’Institut Valencià d'Estadística per a l’elaboració del Pla Valencià d'Estadística i el Programa Anual d’Activitats s’efectuarà bàsicament d'acord amb el que disposen els articles 4 i 7 d'aquest reglament.
Article cinquanta-cinc
Les unitats estadístiques de la Generalitat Valenciana, distintes de les de l'Institut Valencià d'Estadística, gaudiran d'autonomia funcional respecte a la conselleria, l'organisme o l'empresa a què pertanyen, a fi d'assegurar-ne la neutralitat operativa i guardar el principi de secret estadístic a què estan subjectes.
CAPITOL III
L’activitat estadística de l’administració local
Secció única
De l'activitat estadística local
Article cinquanta-sis
1. Es competència de les entitats locals el desenvolupament de l'activitat estadística relativa als àmbits territorial i de competències que és propi de cadascuna d'elles.
2. No obstant el que es disposa en el paràgraf anterior, i a fi d’aconseguir l’obligatòria comparança de les dades i facilitar-ne l'agregació en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i de l’Estat, l'activitat estadística local s'haurà d’ajustar a la normativa tècnica que, en cada moment, amb caràcter general o per a cada cas concret, dicte l'Institut Valencià d'Estadística.
Article cinquanta-set
1. L’activitat estadística que siga competència pròpia de les entitats locals exigirà la constitució en aquestes d'unitats especialitzades en producció estadística, subjectes al compliment del principi de secret estadístic, i als principis restants que s’enumeren en l'article 3 de la Llei d'Estadística de la Comunitat Valenciana.
2. Aquestes unitats especialitzades gaudiran de la necessària autonomia funcional que n’assegure la neutralitat operativa, tant en la planificació de les estadístiques com en la seua gestió i la publicació dels resultats.
Article cinquanta-vuit
Les unitats especialitzades a què es refereix l'article anterior podran desenvolupar, amb referència al seu propi àmbit territorial, les mateixes funcions que l'article 48 d'aquest reglament atribueix a les unitats estadístiques de la Generalitat Valenciana.
Article cinquanta-nou
1. Correspon a les entitats locals la facultat d'organitzar la seua pròpia activitat estadística, que preferentment serà dirigida a l’obtenció d'informació estadística a partir dels seus propis arxius administratius.
2. No obstant això, les entitats locals, els seus organismes i empreses són competents per a realitzar qualsevol altra activitat estadística en operació directa, sempre que estiga referida als seus àmbits territorial i de competències.
Article seixanta
1. Quan les entitats locals, els seus organismes o empreses acorden l'elaboració d'estadístiques pròpies en operació directa, presentaran prèviament un informe en l'Institut Valencià d’Estadística, a fi que aquest puga coordinar la informaciói obtinguda.
2. L’Institut Valencià d’Estadística podrà oposar-se a la realització d'aquestes operacions estadístiques només en els supòsits en què el seu projecte de normes reguladores contravinguen les normes tècniques o legals de compliment obligat. En aquests casos l'Institut Valencià d’Estadística actuarà d'acord amb el que disposen els articles 63 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Article seixanta-un
1. El projecte de normes reguladores a què es refereix l'article anterior determinarà, almenys, els aspectes següents:
a) Metodologia que s'ha d'utilitzar-hi.
b) Els objectius.
c) L’àmbit territorial.
d) La periodicitat.
e) Els organismes que, amb caràcter executor o col·laborador, han d'intervenir en la seua elaboració i a qui corresponen les facultats per a reclamar la informació, quan aquesta siga obligatòria.
f) Els subjectes obligats a subministrar informació i la forma i els terminis en què han de complir aquesta obligació.
g) El dret, si s'escau, a obtenir compensació econòmica per les despeses que es deriven del subministrament de la informació.
h) La forma i el termini de difusió del resultat estadístic.
2. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, les entitats locals, els seus organismes i empreses, en les estadístiques incloses en el Pla Valencià d’Estadística, i en qualssevol altres que tinguen caràcter oficial o que trascendesquen del propi àmbit territorial o de competències, hauran d'ajustar la seua activitat a la normativa que, en cada cas o amb caràcter general, dicte l'Institut Valencià d’Estadística.
Article seixanta-dos
1. L’aprovació dels resultats de l'activitat estadística de les entitats locals, els seus organismes i empreses no incloses en el Pla Valencià d’Estadística la farà el Ple de l'òrgan de govern respectiu.
2. En la difusió dels resultats s'haurà de fer constar si aquests han estat homologats o no per l'Institut Valencià d’Estadística.
3. Perquè els resultats de l'activitat estadística de les entitats locals, els seus organismes o empreses no inclosa en el Pla Valencià puguen ser homologats per l'Institut Valencià d’Estadística, aquelles hauran de trametre prèviament a aquest els documents i les dades següents:
- Memòria sobre la metodologia emprada.
- Qüestionaris utilitzats.
- Normes de codificació, enregistrament informàtic i validació de dades.
- Sistemes de depuració i tractament de la informació.
4. L’Institut Valencià d'Estadística podrà homologar els resultats estadístics en el termini d'un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la documentació i les dades a què es refereix el número anterior. Si no es produeix pronunciament exprés sobre l’homologació, aquesta s'haurà d’entendre denegada.
Article seixanta-tres
1. L’Institut Valencià d'Estadística facilitarà, a petició de les entitats locals, dels organismes i les empreses que en depenen, les informacions necessàries perquè aquelles puguen elaborar estadístiques.
2. Quan la informació sol·licitada estiga subjecta al secret estadístic, serà imprescindible que l’entitat local, organisme o empresa peticionària tinga constituïda, d’acord amb aquest reglament, la corresponent Unitat Estadística. Així mateix, en la petició s'hauran d’assenyalar els fins per als quals se sol·licita la informació.
3. Igualment, les entitats locals, els organismes i les empreses que en depenen facilitaran, a petició de l’Institut Valencià d'Estadística, la informació necessària per a la formació d'estadístiques d'interés públic.
Article seixanta-quatre
La col·laboració a què es refereix l'article anterior comportarà l'adequada compensació econòmica, que serà establerta d'acord amb el que disposa l'article 10 d'aquest reglament.
Article seixanta-cinc
1. L’Institut Valencià d'Estadística, d’acord amb el que disposen els articles 17 i 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 39 de la Llei d’estadística de la Comunitat Valenciana, assistirà tècnicament les entitats locals en la realització del Padró Municipal d'Habitants. La mateixa assistència prestarà en qualsevol altres activitats susceptibles de ser aprofitades estadísticament per als fins d'interés de la Comunitat Valenciana.
2. L’assistència tècnica en la formació del Padró Municipal d'Habitants no sols es realitzarà en raó de les competències de l'Institut Valencià d’Estadística per a l'aprofitament informatiu dels arxius recollits en l'article 6 de la Llei d’Estadística de la Comunitat Valenciana i l'article 11 d'aquest reglament, sinó que s'estendrà a l'aprofitament estadístic de les operacions de camp o similars per l'addició de preguntes o qüestionaris recollida en l'article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, sempre que es garantesca el secret estadístic i la coordinació prevista en l'article 55 de la mateixa llei.
Article seixanta-sis
1. Per a evitar duplicitats, l’Institut Valencià d'Estadística canalitzarà les sol·licituds de dades i resultats estadístics que la Generalitat Valenciana, els organismes o les empreses que en depenen formulen a les entitats locals, els seus organismes o empreses.
2. El procediment de sol·licitud de dades i resultats estadístics a què es refereix el paràgraf anterior serà el següent:
a) La conselleria, l’organisme o l’empresa sol·licitant trametrà els qüestionaris en què es formulen les peticions a l’Institut Valencià d'Estadística.
b) L’Institut Valencià d'Estadística, si posseeix les dades sol·licitades, les proporcionarà directament a l’òrgan sol·licitant.
c) Si l’Institut no fos posseïdor d’aquelles dades, les sol·licitarà de les entitats locals, els seus organismes o empreses, bé directament, bé a través d'altres entitats locals de caràcter supramunicipal o associacions de la mateixa Administració local.
3. No queda subjecta al procediment del paràgraf anterior la petició de dades de qualsevol naturalesa distinta de la pròpiament estadística.
Article seixanta-set
1. Les entitats locals, amb l'acord previ del Ple de la Corporació, podran sol·licitar la inclusió d'estadístiques del seu interès en el Pla Valencià d’Estadística, amb una antelació mínima de tres mesos al primer dia de l'any en què corresponga començar l'elaboració del seu avantprojecte.
2. La sol·licitud es dirigirà al President de l'Institut Valencià d’Estadística amb els documents següents adjunts:
a) Memòria explicativa.
b) Interés públic de l’estadística.
c) Característiques, memòria econòmica i proposta de finançament d’aquesta.
d) Projecte de normes reguladores.
3. La direcció de l’Institut Valencià d'Estadística estudiarà la petició i n’emetrà informe raonat. Si l’informe és favorable, l’execució de l’estadística sol·licitada s'incorporarà als objectius prevists per a l’elaboració del Pla Valencià d'Estadística.
4. Quan l’informe siga desfavorable, es donarà compte a la comissió executiva de l’Institut Valencià d'Estadística perquè decidesca sobre l'acceptació de la inclusió sol·licitada, la devolució a l’entitat local que sol·licita amb proposta de modificació, o la devolució incondicionada de la petició.
TITOL TERCER
Règim de sancions
CAPITOL UNIC
De les infraccions administratives i la seua sanció
Secció primera
Concepte d'infraccions administratives en matèria estadística
Article seixanta-vuit
Són infraccions administratives en matèria estadística les accions i les omissions voluntàries contràries a les disposicions contingudes en la Llei de la Generalitat Valenciana 511990, de 7 de juny, d’estadística de la Comunitat Valenciana, i en poden ser autors tant els administrats subjectes a l'obligació de col·laboració com el personal estadístic.
Secció segona
De les infraccions administratives dels administrats i la seua sanció
Article seixanta-nou
Les infraccions comeses pels administrats quan hagen de subministrar informació obligatòria podran ser lleus, greus o molt greus.
1. Són infraccions lleus:
a) No proporcionar, o fer-ho de forma incompleta, la informació, si això no causàs un perjudici greu.
b) Subministrar informació fora de termini, si hi havia requeriment previ de l’òrgan estadístic, formalment notificat, sempre que això no done lloc a un perjudici greu.
2. Són infraccions greus:
a) La reincidència en la comissió d'infraccions lleus.
b) No facilitar dades, o proporcionar-les incompletes, sempre que hi haja el requeriment a què s'al·ludeix en l'anterior apartat 1.b).
3. Són infraccions molt greus:
a) La reincidència en la comissió d'infraccions greus.
b) El subministrament de dades falses, bé siga de comunicació voluntària, bé de comunicació obligatòria, quan puga ser imputada malícia o negligència greu.
c) L’obtenció d'informació estadística mitjançant la suplantació de la personalitat de qualsevol de les unitats estadístiques emparades per aquesta llei.
Article setanta
Sense perjudici de l'exigència davant les jurisdiccions competents de les responsabilitats civils i penals en què incórreguen els administrats en relació amb el deure de col·laboració ciutadana en matèria estadística, les infraccions de l'article anterior seran objecte de sanció administrativa.
Article setanta-un
1. En els supòsits d'infraccions greus i molt greus correspon al President de l’Institut Valencià d'Estadística, tant dictar la provisió d'incoació de l’expedient administratiu sancionador, com la seua resolució i, si s’escau, la imposició de la sanció corresponent.
2. Les mateixes competències del paràgraf anterior corresponen al Director de l’Institut Valencià d'Estadística en els supòsits de la comissió d'infraccions lleus.
Article setanta-dos
1. Els expedients administratius sancionadors es tramitaran d’acord amb el que disposa el Capítol II del Títol VI de la Llei de Procediment Administratiu.
2. En tot cas, una vegada instruïts els expedients i immediatament abans de redactar la proposta de resolució, es manifestaran als interessats perquè, en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, al·leguen i presenten els documents i les justificacions que estimen pertinents.
3. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, podrà prescindir-se del tràmit d’audiència quan no figuren en l’expedient ni siguen tinguts en compte en la resolució altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes pels presumptes infractors.
Article setanta-tres
El procediment s'iniciarà sempre d’ofici, per acord de l’òrgan competent, bé per pròpia iniciativa o com a conseqüència d’ordre superior, moció raonada dels subordinats o denúncia.
Si s'inicia el procediment com a conseqüència de denúncia, s'haurà de comunicar l'acord al firmant d’aquesta.
Article setanta-quatre
1. Seran aplicables les sancions següents:
a) Les infraccions lleus se sancionaran amb multes de fins a 50.000 pessetes.
b) Les infraccions greus se sancionaran amb multes de 50.001 a 250.000 pessetes.
c) Les infraccions molt greus se sancionaran amb multa de 250.001 a 1.000.000 de pessetes.
2. Us quanties de les sancions podran ser revisades per les lleis anuals de pressupostos de la Generalitat Valenciana.
3. En tot cas, per a la gradació de les sancions aplicables es tindran en compte la transcendència de la informació, la conducta del culpable i els danys i perjudicis causats a tercers i als serveis estadístics.
Article setanta-cinc
1. S'entendrà per reincidència la comissió d'una infracció anàloga a una altra comesa anteriorment.
2. Perquè puga apreciar-se la reincidència en la gradació de la infracció han de concórrer les circumstàncies següents:
a) Que des de la notificació de la infracció anterior, fins a la comissió de la infracció objecte de l'actual expedient sancionador, no haja transcorreguts més d'un any, i
b) Que la resolució sancionadora de l'anterior infracció hagués adquirit fermesa en via administrativa.
Article setanta-sis
Amb caràcter subsidiari les entitats locals podran aplicar les disposicions d'aquesta Secció.
Secció tercera
De les infraccions administratives del personal estadístic
Article setanta-set
1. El personal estadístic que preste els seus serveis en la Generalitat Valenciana, els seus departaments, organismes i empreses, o en les entitats locals o els organismes i les empreses que en depenen, incloses en el seu àmbit territorial, estarà especialment subjecte a responsabilitat administrativa, civil i penal per les accions o omissions que, es determinen en l'article 47 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1990, de 7 de juny, d'Estadística de la Comunitat Valenciana, i l'article 78 d’aquest reglament.
2. Mentre no s’establesca el règim disciplinari previst en l'article 51 de la Llei de la Generalitat Valenciana 10/1985, de 31 de juliol, la responsabilitat administrativa del personal a què es refereix l'apartat anterior s’exigirà d’acord amb la legislació estatal sobre la matèria.
Article setanta-vuit
1. Les faltes comeses pel personal estadístic es classificaran en lleus, greus i molt greus.
2. Són faltes lleus:
a) La incorrecció amb les persones subjectes al compliment del principi d'obligació de col·laboració ciutadana.
b) La descurança o negligència en el compliment de les funcions estadístiques.
c) La falta de notificació o la notificació incompleta als administrats de les normes que han d'observar en omplir els qüestionaris i les sancions que podran imposar-se pel seu incompliment.
3. Són faltes greus:
a) La reincidència en la comissió de faltes lleus.
b) L’incompliment de les normes tècniques aprovades en matèria estadística.
c) L’incompliment de l’obligació d'informació sobre els resultats estadístics.
4. Són faltes molt greus:
a) La reincidència en la comissió de faltes greus.
b) La difusió o comunicació a persones no autoritzades de dades individualitzades emparades pel secret estadístic.
c) La comunicació de dades a persones no obligades a mantenir el secret estadístic, de forma que amb això es puga deduir informació confidencial sobre dades personals.
d) L’exigència d'informació per a l’elaboració d’estadístiques sense l’exigència de les corresponents normes reguladores o sense donar la necessària informació sobre aquestes.
e) La utilització per a finalitats distintes de les pròpiament me estadístiques de dades personals obtingudes directament dels administrats pels serveis estadístics.
Article setanta-nou
Les faltes lleus prescriuran al mes; les greus als dos anys; i les molt greus als sis anys. El termini de prescripció començarà a comptar-se des que s'ha comès la falta.
Article vuitanta
Seran òrgans competents per a la imposició de les sancions disciplinàries:
1. El Govern Valencià, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, qui amb caràcter previ escoltarà la comissió executiva de l'Institut Valencià d’Estadística, quan la sanció que s'ha d'imposar siga la de separació del servei.
2. El President de l'Institut Valencià d’Estadística quan la sanció que s'ha de posar siga la suspensió de funcions o el trasllat amb canvi de residència.
3. El Director de l’Institut Valencià d'Estadística quan la sanció que s'ha d'imposar siga la de deducció proporcional de retribucions o advertència.
Article vuitanta-un
El personal estadístic que es trobe en situació administrativa distinta de la de servei actiu, podrà incórrer en responsabilitat disciplinària per les faltes previstes en aquest reglament que puguen cometre durant la seua permanència en aquesta situació, amb independència de la responsabilitat civil o penal que de la seua actuació puga derivar-se.
Article vuitanta-dos
La inducció a la comissió de faltes recollides en aquest reglament o el seu encobriment donarà lloc, així mateix, a l’exigència de la corresponent responsabilitat disciplinària, independentment de la civil o penal en què hagen pogut incórrer amb la seua actuació.
Article vuitanta-tres
No podrà exigir-se responsabilitat disciplinària per actes posteriors a la pèrdua de la condició de personal estadístic. No obstant això, la pèrdua d'aquella condició no allibera de la responsabilitat civil o penal en què, per aquests actes, es puga incórrer,
Article vuitanta-quatre
Al personal al servei de les entitats locals se li aplicarà el seu propi règim sancionador i, subsidiàriament, l’establert en aquest reglament.
València, 21 de gener de 1991.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA I CASANOVA

linea
Mapa web