diari

DECRET 8/2007, de 19 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 2/2005, de 27 de maig, de la Generalitat, d'Ordenació del Sector Vitivinícola de la Comunitat Valenciana. [2007/818]

(DOGV núm. 5435 de 24.01.2007) Ref. Base de dades 0886/2007

La cultura vitivinícola de les zones productores de la Comunitat Valenciana és antiga. La vinya i el vi a Alacant, Castelló i València troben les seues arrels en el seu origen com a poble, quan es van cultivar els primers ceps i van elaborar i van comercialitzar els primers vins.
El sector vitivinícola representa un paper primordial en el camp agrícola, econòmic i comercial de diferents àrees productores, generalment situades en zones deprimides. Aproximadament 78.000 hectàrees de cultiu, tres milions d'hectolitres de vi, 23.000 viticultors, 400 cellers, 103 cooperatives i una vocació exportadora avalen això indicat abans.
Junt amb la valoració anterior, el món de la vinya i el vi se sectoritza sobre la base de defendre l'innegable valor ecològic i mediambiental de la vinya i la seua col·laboració amb el paisatge i per la dimensió alimentària del vi, que s'identifica amb alguna cosa més que una beguda de consum.
La Generalitat, conscient de la importància del sector en la societat i en el món rural, per Acord de 25 de novembre de 2005, del Consell, va establir el Pla Estratègic de la Vinya i el Vi de la Comunitat Valenciana, en el context del Pla Millorar i en el marc d'actuació tant en l'àmbit de la producció, la transformació i la comercialització. El Pla ha comptat amb un gran suport social i la col·laboració d'una àmplia representació d'operadors sectorials.
Les Corts van aprovar la Llei 2/2005, de 27 de maig, de la Generalitat, d'Ordenació del Sector Vitivinícola de la Comunitat Valenciana, la disposició final primera faculta el Consell per al desplegament i execució de la llei.
El present reglament, que desenrotlla la Llei 2/2005, de 27 de maig, de la Generalitat, d'Ordenació del Sector Vitivinícola de la Comunitat Valenciana, té com a objecte escometre el desplegament reglamentari de les previsions legals relatives a la defensa del patrimoni vitivinícola de la Comunitat Valenciana, la garantia de nivells de qualitat, la competitivitat de totes les produccions i la participació del sector en la presa de decisions.
En la seua fase d'elaboració ha sigut sotmés a consulta entre els operadors sectorials i les seues representacions.
Amb este objectiu, a proposta del conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i prèvia deliberació del Consell, en la reunió del dia 19 de gener de 2007,
DECRETE
Article únic
S'aprova el Reglament de la Llei 2/2005, de 27 de maig, de la Generalitat, d'Ordenació del Sector Vitivinícola de la Comunitat Valenciana, el text del qual s'inserix a continuació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Amb la finalitat de no crear confusió amb els nivells de qualitat previstos en la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la Vinya i del Vi, i la Llei 2/2005, de 27 de maig, de la Generalitat, d'Ordenació del Sector Vitivinícola de la Comunitat Valenciana, les denominacions "Indicació Geogràfica de Vi de la Terra de Castelló" i "Indicació Geogràfica de Vi de la Terra El Terrerazo", a partir de l'entrada en vigor del present decret passen a ser, respectivament, "Vi de la terra de Castelló" i "Vi de la terra El Terrerazo".
A partir de l'entrada en vigor del present decret, es portarà a efecte l'adequació de les esmentades denominacions en les dos ordes de 23 de setembre de 2003, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per les quals es regulen ambdós indicacions, així com en les altres normes reguladores d'estes.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
En el registre d'instal·lacions d'embotellament s'inclouran, d'ofici, les instal·lacions inscrites en el registre d'embotelladors i envasadors de begudes alcohòliques en el moment de l'entrada en vigor del present decret. Aquelles instal·lacions que, a l'entrada en vigor de present decret, no es troben amb activitat podran ser donades de baixa en el Registre, amb audiència prèvia a l'interessat.
Segona
S'establix el termini d'un any, per al canvi a les denominacions "Vi de la terra de Castelló" i "Vi de la terra El Terrerazo" en les corresponents etiquetes de l'embotellament.
Les etiquetes emeses fins a la data d'entrada en vigor del present decret podran ser utilitzades fins que s'esgoten, en l'esmentat termini d'un any. La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació tindrà constància del nombre d'etiquetes, emeses i no utilitzades, conforme a les antigues denominacions, en el moment de l'entrada en vigor del present decret.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al present decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza al conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació per a dictar les normes necessàries per al desenrotllament del present decret.
Segona
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 19 de gener de 2007
El president de la Generalitat.
FRANCISCO CAMPS ORTIZ.
El conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
JUAN GABRIEL COTINO FERRER.
Reglament de la Llei 2/2005, de 27 de maig, de la Generalitat, d'Ordenació del Sector Vitivinícola de la Comunitat Valenciana.
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
1. L'objecte d'este reglament és el desplegament de La Llei 2/2005, de 27 de maig, de la Generalitat, d'Ordenació del Sector Vitivinícola de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb la normativa estatal i comunitària.
2. El present reglament s'aplicarà a les vinyes destinades a la producció de raïm de vinificació plantades a la Comunitat Valenciana, a l'elaboració de vi en les instal·lacions ubicades en esta, a les expedicions de productes vitivinícoles iniciats a la Comunitat, al sistema de protecció de l'origen i qualitat dels vins, als operadors vitivinícoles i al règim sancionador vitivinícola.
Article 2. Competències
L'exercici de les competències i funcions derivades de l'aplicació del present reglament correspon a la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació, davall la superior direcció del Consell.
Article 3. El Consell Assessor de Viticultura i Enologia
1. Es crea el Consell Assessor de Viticultura i Enologia amb les comeses d'assessorar i coordinar totes les activitats del sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana i de promoure la participació dels operadors del sector vitivinícola i dels departaments de la Generalitat en les tasques comunes i en els objectius assenyalats per la Llei 2/2005, de 27 de maig, de la Generalitat, d'Ordenació del Sector Vitivinícola de la Comunitat Valenciana, pel present reglament i la resta de disposicions d'aplicació.
2. Basant-se en allò que preveu l'article 2 de Llei 2/2005, de 27 de maig, de la Generalitat, d'Ordenació del Sector Vitivinícola de la Comunitat Valenciana, el Consell Assessor de Viticultura i Enologia es configura com un òrgan de caràcter consultiu col·legiat, de caràcter administratiu, presidit pel conseller competent en matèria d'agricultura i alimentació, que actua com a secretari d'este el director de l'Institut Valencià de Qualitat Agroalimentària.
3. El Consell Assessor de Viticultura i Enologia queda adscrit a la direcció general a què pertanga l'Institut Valencià de Qualitat Agroalimentària.
4. Davall la presidència del conseller competent en matèria d'agricultura i alimentació, en el Consell Assessor de Viticultura i Enologia concorren els representants de:
- L'administració autonòmica de les diverses àrees d'interés; el sector de la producció, l'elaboració, la transformació i la comercialització; els consells reguladors de les denominacions d'origen vitivinícoles de la Comunitat Valenciana; el sector cooperatiu i d'exportació; altres operadors del sector amb interessos, a més de persones de reconeguda vàlua relacionada amb el món de la viticultura, l'enologia i el coneixement de vins.
5. El Consell Assessor de Viticultura i Enologia s'ha de reunir en sessió ordinària una vegada a l'any, com a mínim, i en sessió extraordinària tantes vegades com siga necessari. Les reunions seran convocades pel president, el qual fixarà l'orde del dia.
Les sessions ordinàries han de ser convocades amb una antelació mínima de vint dies hàbils, i les sessions extraordinàries s'han de convocar amb una antelació mínima de set dies hàbils.
6. El quòrum per a la constitució del Consell Assessor de Viticultura i Enologia és de la mitat més un dels membres. En cas d'empat, el president té vot diriment. Els acords s'adopten per majoria simple dels membres assistents.
7. El Consell Assessor de Viticultura i Enologia estarà sotmés a les normes del present reglament i les disposicions que el desenrotllen, a l'estatut jurídic que en el seu dia es dicte i a les altres normes que se li apliquen.
CAPÍTOL II
Del marc vitícola
Article 4. Reserva de drets
1. Es constituïx la reserva de drets de plantació de vinya de vinificació de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de facilitar la gestió del seu potencial vitivinícola. A l'esmentada reserva s'incorporaran els drets de plantació i replantació previstos en l'article 14 de la Llei 2/2005, de 27 de maig.
Per mitjà d'una orde de la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació es regularà la presentació de sol·licituds, la documentació i requisits exigits per al repartiment i l'adjudicació dels drets de plantació procedents de l'esmentada reserva.
2. Amb la finalitat de defendre el patrimoni vitícola de la Comunitat Valenciana, s'implantarà un procediment administratiu que tendirà a garantir la transparència en el sector vitícola de les transferències de drets de plantació i replantació que tinguen el seu origen en vinyes ubicades al territori de la Comunitat Valenciana.
Article 5. Llistat de varietats autoritzades de vinya
La conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació serà l'encarregada de mantindre el llistat de varietats autoritzades de vinya.
Per a la inclusió de varietats en este llistat es tindrà en compte, per a cada una de les varietats, la seua adaptació al medi, la protecció de varietats autòctones, així com l'efecte millorant sobre la producció vitivinícola, i serà preceptiva la consulta prèvia al Consell Assessor de Viticultura i Enologia.
Tant per a la inclusió com per a l'eliminació del llistat de varietats autoritzades de vinya serà necessària la sol·licitud per part de la persona física o jurídica interessada en la inclusió o exclusió, i justificarà la petició amb els corresponents estudis tècnics.
Una vegada incloses com a varietats autoritzades de vinya en el llistat, estes varietats es classificaran en:
a) Recomanades.
b) Autoritzades.
c) Conservació vegetal.
El procediment que s'haurà de seguir per a la inclusió o supressió en el llistat de varietats autoritzades de vinya, així com el procediment per a la seua classificació, serà regulat per orde de la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació.
Article 6. Foment i control de la qualitat vitícola
Amb la finalitat d'implantar les mesures que tendiran a modernitzar, rendibilitzar i fer competent el cultiu de la vinya es fomentarà el cultiu en comú, la reestructuració i reconversió en el marc de la normativa comunitària, estatal i autonòmica, a més de l'adequació de materials, mètodes i ferramentes que afavorisquen les rendes.
CAPÍTOL III
Del marc etnològic
Article 7. Sistema de control
Tots els cellers hauran de comptar amb un sistema de control que permeta fer un seguiment de tot el procés d'elaboració, des de l'entrada del raïm en estos fins a l'eixida del vi.
Es potenciaran, a més, en les figures de qualitat, els sistemes d'autocontrol que tendiran a garantir la transparència en les actuacions d'estes.
Article 8. Registres d'instal·lacions d'embotellament i d'embotelladors. Les etiquetes
1. La Conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació serà l'encarregada de la gestió i el manteniment dels registres d'instal·lacions d'embotellament i d'embotelladors creats per l'article 31 de la Llei 2/2005, de 27 de maig, de la Generalitat, d'Ordenació del Sector Vitivinícola de la Comunitat Valenciana. D'acord amb la llei, els òrgans de gestió col·laboraran en el manteniment dels registres públics oficials vitivinícoles.
2. La validesa de la inscripció en els registres serà de cinc anys, prorrogable a sol·licitud de l'interessat per períodes successius de cinc anys. En el supòsit de no-presentació de la sol·licitud de renovació i amb audiència prèvia a l'interessat, es procedirà a donar-lo de baixa en els registres corresponents.
3. La posada en circulació de qualsevol producte vitivinícola envasat, requerirà l'autorització prèvia de les etiquetes per l'òrgan competent.
Els servicis territorials d'indústries agràries de la província on s'ubiquen les instal·lacions, tant d'embotellament com d'embotelladors, excloses de l'obligació d'estar inscrites en el Registre d'Establiments Agraris, seran els competents per a emetre la corresponent certificació.
Article 9. La sol·licitud d'inscripció en els registres
1. La inscripció en els registres d'instal·lacions d'embotellament i embotelladors es realitzarà a petició de la part, per mitjà de sol·licitud dirigida al director general competent, i s'hauran d'inscriure les persones físiques o jurídiques que envasen o facen envasar, tant productes vitivinícoles com begudes alcohòliques.
2. Per a la inclusió en cada un dels registres, segons corresponga, s'hauran d'acreditar els punts següents:
a) Instal·lacions d'embotellament:
- El registre d'establiments agroalimentaris, en el qual conste expressament l'activitat d'embotellament.
- El registre general sanitari, en el qual conste expressament l'activitat d'embotellament.
- Esbós de les etiquetes que s'utilitzaran.
- Relació de productes i gamma de contingut en els quals es realitzarà l'embotellament.
b) Embotelladors:
- El registre d'establiments agroalimentaris.
- El registre de Sanitat.
- El registre de la instal·lació d'embotellament on es realitzaran els embotellaments.
- Esbós de les etiquetes que s'utilitzaran.
- Relació de productes i gamma de contingut en els quals es realitzarà l'embotellament.
3. Una vegada presentada la sol·licitud d'inscripció, junt amb la corresponent documentació, l'Institut Valencià de Qualitat Agroalimentària o òrgan que es declare competent, notificarà la resolució expressa a l'interessat, en un termini màxim de 6 mesos des de la presentació de la corresponent sol·licitud. En el supòsit que no es produïsca la notificació de la resolució a l'interessat, en el termini màxim abans esmentat, es podrà entendre estimada la sol·licitud d'inscripció, sense perjuí d'allò que preveu l'article 62.1.f), de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que establix la nul·litat de ple dret dels actes expressos o presumptes contraris a l'ordenament jurídic pels quals s'adquirixen facultats o drets quan no tinguen els requisits essencials per a la seua adquisició.
Contra la resolució sobre la sol·licitud d'inscripció es podran interposar els recursos legalment establits.
Article 10. Pràctiques i tractaments etnològics d'autorització condicionada
1. Aquelles persones físiques o jurídiques que desitgen realitzar pràctiques o tractaments enològics d'autorització condicionada per la normativa que s'aplique, hauran de sol·licitar per escrit, dirigit a l'Institut Valencià de Qualitat Agroalimentària, o si és el cas, a l'òrgan que s'establisca competent, la corresponent autorització, acompanyada d'una memòria en què es faça constar:
- Pràctica a realitzar.
- Objecte d'esta.
- Lloc on es realitzarà, amb indicació dels depòsits o contenidors on esta es realitzarà.
- Data d'inici i previsible de la seua finalització.
- El tècnic responsable del celler de la realització de la pràctica, que haurà de posseir la corresponent habilitació, i qualsevol titulació de grau mitjà o superior que acredite coneixements equivalents en agronomia, química o tecnologia d'aliments.
2. Es realitzarà el seguiment i control del procés per personal de l'Institut Valencià de Qualitat Agroalimentària o de l'òrgan que s'establisca competent.
3. La realització de pràctiques amb autorització condicionada sense el corresponent permís suposarà que els productes obtinguts tindran la consideració de no aptes per al consum, per la qual cosa podran ser decomissats i destruïts, d'acord amb la normativa vigent en la matèria.
4. L'Institut Valencià de Qualitat Agroalimentària o òrgan que s'establisca competent, haurà de resoldre sobre la sol·licitud presentada per a obtindre la corresponent autorització. En el supòsit que no recaiga una resolució expressa, en un termini de 10 dies hàbils des de la seua presentació en el Registre General de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, s'entendrà que la resolució sobre la sol·licitud és positiva.
CAPÍTOL IV
De la gestió administrativa
Article 11. Control dels documents d'acompanyament
Totes aquelles persones físiques o jurídiques que tinguen l'obligació d'expedir documents d'acompanyament de productes vitivinícoles remetran a la unitat de control de qualitat de la província on es troben ubicades les seues instal·lacions, en els deu primers dies de cada mes, una còpia dels moviments realitzats en el mes immediatament anterior. Esta remissió es podrà realitzar per mitjà del correu electrònic.
Article 12. La utilització de sistemes informàtics
1. D'acord amb allò que establix l'article 30.3 de la Llei 2/2005, de 27 de maig, de la Generalitat, d'Ordenació del Sector Vitivinícola de la Comunitat Valenciana, s'autoritza, a aquells cellers que ho sol·liciten, a realitzar les anotacions dels llibres de registre per mitjà de suports informàtics.
2. La sol·licitud d'autorització es presentarà en la Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació de la província corresponent al municipi on es troben les instal·lacions. Una vegada presentada la sol·licitud d'inscripció, junt amb la corresponent documentació, l'Institut Valencià de Qualitat Agroalimentària o òrgan que es declare competent, notificarà la resolució expressa a l'interessat, en un termini màxim de 6 mesos des de la presentació de la corresponent sol·licitud d'autorització. En el supòsit que no es produïsca la notificació de la resolució a l'interessat, en el termini màxim abans esmentat, es podrà entendre estimada la sol·licitud d'autorització, sense perjuí d'allò que preveu l'article 62.1.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que establix la nul·litat de ple dret dels actes expressos o presumptes contraris a l'ordenament jurídic pels quals s'adquirixen facultats o drets quan no es tinguen els requisits essencials per a la seua adquisició.
3. Els registres es portaran per les empreses interessades en el lloc on es troben els productes, o en locals pertanyents a estes, situats en el mateix nucli urbà. El sistema adoptat permetrà als inspectors l'accés a la informació en qualsevol moment.
4. La informació es presentarà d'acord amb els models de llibres de registre que tinga establits la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
CAPÍTOL V
Dels nivells del sistema de protecció
Article 13. Reconeixement dels nivells del sistema de protecció
1. D'acord amb allò que establix l'article 37 de la Llei 2/2005, de 27 de maig, de la Generalitat, d'Ordenació del Sector Vitivinícola de la Comunitat Valenciana, s'establixen els següents nivells del sistema de protecció dels productes vitivinícoles produïts a la Comunitat Valenciana:
a) Vi de taula.
- Vi de taula.
- Vi de taula amb dret a la denominació Vi de la Terra.
b) Vi de qualitat produït en una regió determinada (VCPRD).
- Vi de qualitat amb indicació geogràfica.
- Vi amb denominació d'origen.
- Vi amb denominació d'origen qualificada.
- Vi de Pagament.
2. Perquè un vi puga ser protegit com a "Vi amb denominació d'origen", serà requisit indispensable el transcurs, d'almenys, cinc anys des del reconeixement com a "Vi de qualitat amb indicació geogràfica", i correspondrà a l'Òrgan de Gestió d'esta presentar la sol·licitud de reconeixement davant de la Conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació.
3. En la concessió del dret a la utilització de la menció de "denominació d'origen qualificad" és requisit indispensable el transcurs, d'almenys, deu anys des del reconeixement com a "denominació d'origen". Correspon a l'Òrgan de Gestió de la Denominació d'Origen cursar la corresponent sol·licitud davant de la conselleria competent en matèria agricultura i alimentació perquè siga reconegut com a Vi amb Denominació d'Origen Qualificada.
4. A l'efecte de considerar un Vi de Pagament, d'acord amb l'article 24 de la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la Vinya i del Vi, s'entén per pagament el paratge o lloc rural amb característiques edàfiques i de microclima pròpies que el diferencien i distingixen d'altres del seu entorn, conegut amb un nom vinculat de forma tradicional i notòria al cultiu de les vinyes de què s'obtenen vins amb trets i qualitats singulars.
La superfície del pagament haurà de ser inferior a les dels termes municipals on s'ubique.
Mitjançant una orde posterior de la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació es desenrotllarà la regulació dels vins de pagament.
5. En el cas d'aquells vins que prèviament al seu reconeixement com a Vi de Pagament es trobaren acollits a una denominació d'origen qualificada per un període superior als deu anys, i la totalitat del pagament es trobe dins del territori d'esta, es podrà denominar "vi de pagament qualificat".
Article 14. La sol·licitud de reconeixement
1. Les sol·licituds de reconeixement d'un nivell de protecció es dirigiran a la Conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació i hauran d'acreditar el compliment dels requisits i exigències establides en la Llei 2/2005, de 27 de maig, de la Generalitat, d'Ordenació del Sector Vitivinícola de la Comunitat Valenciana, i Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la Vinya i del Vi.
2. El reconeixement del nivell de protecció s'atorgarà en cas de complir-se els requisits legals, i amb la proposta prèvia favorable formulada per l'Institut Valencià de Qualitat Agroalimentària. Una vegada presentada la sol·licitud d'inscripció, junt amb la corresponent documentació, l'Institut Valencià de Qualitat Agroalimentària formularà resolució expressa sobre el reconeixement del nivell de protecció, que serà notificada a l'interessat en un termini màxim de 6 mesos des de la presentació de la corresponent sol·licitud. En el supòsit que no es produïsca la notificació de la resolució a l'interessat, en el termini màxim abans esmentat, es podrà entendre estimada la sol·licitud de reconeixement del nivell de protecció, sense perjuí d'allò que preveu l'article 62.1.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que establix la nul·litat de ple dret dels actes expressos o presumptes contraris a l'ordenament jurídic pels quals s'adquirixen facultats o drets quan no es tinguen els requisits essencials per a la seua adquisició.
3. Per al reconeixement de cada un dels nivells s'hauran de presentar, junt amb la corresponent sol·licitud, els documents que acrediten:
a) Vi de taula amb dret a la denominació tradicional "Vi de la Terra".
- Plànol de la situació del territori on es trobe el cultiu objecte de protecció, amb un estudi agroclimàtic i edafològic d'este, que justifique les especials característiques dels vins obtinguts.
- Varietats de vinya existents.
- Tipus i característiques dels vins a elaborar.
- Organisme encarregat del control i pla de control.
b) Vi de Qualitat amb Indicació Geogràfica.
- Identificació per mitjà de la denominació vi de qualitat, seguida del nom de la regió, comarca, localitat o lloc on es produïsquen.
- Plànol de situació del territori on es trobe el cultiu objecte de protecció, amb un estudi agroclimàtic i edafològic d'este, que justifique les especials característiques dels vins obtinguts.
- Varietats de vinya existents.
- Tipus i característiques dels vins a elaborar, justificant que la seua reputació es deu al medi geogràfic, al factor humà o ambdós, pel que fa a l'elaboració o la producció de raïm.
- Membres de l'Òrgan de Gestió.
- Organisme encarregat del control i pla de control.
c) Vi amb Denominació d'Origen.
- Plànol en què figure clarament delimitada la zona de producció, a què s'acompanyarà del corresponent estudi agroclimàtic pel qual es justifica la singularitat dels productes.
- Zones on s'autoritza l'elaboració i criança.
- Llista de les varietats de vinya autoritzades i recomanades.
- Nombre de ceps per hectàrea i rendiments màxims autoritzats.
- Característiques dels vins que s'elaboraran.
- Membres de l'Òrgan de Gestió.
- Organisme de control i pla de control.
- Els terrenys per als quals es presente la sol·licitud.
d) Vi amb Denominació d'Origen Qualificada.
- Delimitació clara i precisa dels terrenys considerats aptes per a la producció de vi amb denominació d'origen qualificada.
- Les instal·lacions inscrites es trobaran separades d'altres locals i cellers no inscrits per una via pública, i en estos únicament pot tindre entrada raïm, mostos i vins acollits a la denominació d'origen qualificada.
- Sistema de control quantitatiu i qualitatiu, des de producció fins a l'eixida al mercat, control fisicoquímic i organolèptic per lots homogenis de volum limitat.
- Una vegada concedida la denominació d'origen qualificada, la totalitat dels vins es comercialitzaran embotellats pels cellers inscrits i ubicats en la zona geogràfica delimitada.
e) Vi de Pagament.
- En els vins objecte de sol·licitud de pagament hi ha una vinculació notòria amb el cultiu de les vinyes quan el nom del pagament siga utilitzat de forma habitual en el mercat per a identificar els vins obtinguts en aquell durant un període mínim de cinc anys.
- Comptar amb un tècnic, amb la qualificació suficient, encarregat de controlar els processos de cultiu i elaboració.
- Ser titular de les instal·lacions adequades per als processos d'elaboració i envelliment. Les esmentades instal·lacions s'hauran de situar dins de la finca o en un lloc pròxim a esta, suficientment aproximades com per a respondre de les característiques del Vi de Pagament, la titularitat del qual ha de correspondre a les esmentades persones físiques o jurídiques i, en tot cas, dins del terme municipal on es trobe ubicat el pagament.
- Que els vins hagen sigut elaborats, embotellats i, si és el cas, sotmesos al procés d'envelliment necessari, per la persona física o jurídica que, per si mateixa o pels seus socis, ostente la titularitat de les vinyes que componen el pagament.
- El raïm utilitzat en l'obtenció dels vins emparats haurà de procedir exclusivament de les vinyes del pagament determinat.
- S'implantarà un sistema de qualitat integral en l'elaboració dels vins de pagament, d'aplicació des de la producció del raïm fins a la posada en el mercat dels vins. Este sistema complirà els requisits, que per regulació posterior s'establiran, i com a mínim seran els recollits en la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la Vinya i del Vi.
- La comercialització dels vins es realitzarà en botelles de vidre, amb una presentació acurada i es tindrà cura dels detalls.
Article 15. El reglament
1. Una vegada reconegut el nivell de qualitat sol·licitat, excepte per als vins de taula amb dret a la denominació "Vi de la Terra", s'haurà de redactar, en un termini no superior a sis mesos, el corresponent reglament, en el qual s'hauran d'arreplegar els punts següents:
- Delimitació de la zona de producció.
- Varietats de raïm, recomanades i autoritzades.
- Tècniques de cultiu.
- Tècniques d'elaboració i envelliment.
- Definició dels productes a protegir, amb especial esment a les seues característiques organolèptiques i fisicoquímiques exigibles.
- Règim de declaració i registres.
- Règim de funcionament intern.
- Condicions per a l'admissió de nous membres, així com per a la seua suspensió i el procediment de comunicació a l'òrgan competent de la Conselleria d'Agricultura d'estes circumstàncies.
- Règim d'autocontrol, amb especial atenció al grau de compliment dels criteris de la norma ENE-UNE 45011.
- Règim de control pel qual s'opte.
- Conseqüències derivades de l'incompliment dels deures i obligacions dels membres.
- plec de condicions econòmiques exigibles.
- Quotes obligatòries per al finançament de l'Òrgan de Gestió.
- Estructura, organització i funcionament de l'Òrgan de Gestió.
2. La total independència funcional, jeràrquica i comercial entre l'Òrgan de Gestió i el de Control s'ha de garantir. El personal que realitze funcions de gestió no podrà realitzar funcions de certificació o control.
3. Transcorreguts els sis mesos, si els sol·licitants no hagueren presentat una proposta de reglament, qualsevol altre operador interessat podrà iniciar els tràmits per al reconeixement del nivell de protecció.
4. El reglament, prèviament a la seua publicació i entrada en vigor, haurà de ser aprovat per la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació.
CAPÍTOL VI
Dels òrgans de gestió i Consells reguladors
Article 16. Òrgans de gestió i consells reguladors
1. Els fins dels òrgans de gestió són la representació, la defensa, la garantia i el desenvolupament de mercats i promoció tant dels vins emparats com del nivell de protecció.
2. Els consells reguladors i els òrgans de gestió de cada nivell de qualitat podran federar-se, participar en associacions, fundacions, entitats de dret públic o privat l'objecte de les quals estiga relacionat amb la defensa, el seguiment, la investigació, l'elaboració, la promoció i la difusió dels productes emparats pel seu nivell de protecció.
3. A proposta del dit òrgan es regirà per un reglament intern, el qual haurà de ser aprovat per la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació.
4. L'òrgan de gestió de les denominacions d'origen i, si és el cas, de les denominacions d'origen qualificades es denominarà consell regulador.
5. L'òrgan de gestió o consell regulador ha d'exercir les funcions recollides en l'article 46.2 de la Llei 2/2005, de 27 de maig, de la Generalitat, d'Ordenació del Sector Vitivinícola de la Comunitat Valenciana. En relació amb el manual de qualitat, haurà de ser elaborat per l'òrgan de gestió tenint en compte les propostes de l'òrgan de control, aprovat per l'òrgan de gestió i ratificat per la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació.
Article 17. Organització
1. L'organització de l'òrgan de gestió serà el ple, el president, el vicepresident, el secretari del ple i dos vocals tècnics, designats per la Conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació. A més, podrà comptar amb un secretari general o gerent o qualsevol altre òrgan que s'establisca en els seus estatuts.
2. El ple estarà format pels vocals electes, triats per mitjà de procés electoral entre els inscrits en els diferents registres de l'òrgan de gestió, i els vocals tècnics, designats per la conselleria que corresponga.
3. El secretari és designat pel president amb consulta prèvia al ple, i actuarà, amb veu però sense vot, en les sessions de ple. El secretari del ple donarà suport al president tècnicament i administrativament, assessorant-lo conforme a dret.
Són funcions del secretari del ple:
a) Preparar els treballs del ple i comissions del Consell i tramitar l'execució dels seus acords.
b) Assistir a totes les sessions del ple del Consell i de les seues comissions, amb veu però sense vot, cursar les convocatòries, estendre les actes, custodiar els llibres i documents del Consell i expedir les certificacions dels acords del ple.
4. El president serà nomenat pel conseller competent en matèria d'agricultura i alimentació a proposta del ple del consell regulador o òrgan de gestió.
El ple del consell regulador o òrgan de gestió triarà el president per majoria, en votació, d'almenys, tres quartes parts dels seus membres.
Article 18. Personal
Els òrgans de gestió podran contractar en règim laboral, i d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, el personal necessari per al seu funcionament, que en cap cas tindrà la consideració de personal al servici de la Generalitat.
Article 19. Règim electoral dels consells reguladors i dels òrgans de gestió
1. El procés electoral per a la renovació dels vocals s'iniciarà per mitjà d'una orde de la Conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació, que establirà el règim electoral per a l'elecció dels vocals i del seu president, tenint en compte el seu reglament i la normativa que s'aprove.
2. No podran ser candidats a vocal els que tinguen relació de parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb personal que preste els seus servicis en el consell regulador. Esta incompatibilitat és aplicable als vocals tècnics.
Article 20. Règim de contractació
Els òrgans de gestió basaran la seua contractació en els principis de concurrència i publicitat. Quan hagen de contractar per a realitzar activitats finançades amb fons de naturalesa publica, s'aplicarà la legislació sobre contractes de les administracions públiques.
Article 21. Règim comptable dels consells reguladors i dels òrgans de gestió
Els consells reguladors es regiran per allò que es disposa en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, i d'acord amb les normes vigents de comptabilitat pública de la Generalitat.
Article 22. Pressupost, memòria d'activitats i informació comptable. Remissió de documentació a la conselleria competent
1. Els òrgans de gestió i els consells reguladors aprovaran el pressupost de cada exercici dins de l'últim trimestre de l'any anterior al de la seua aplicació, i elaboraran una memòria d'activitats previstes per a l'exercici següent. Dins del primer trimestre de l'any presentaran la informació comptable, juntament amb una memòria de les activitats realitzades durant l'any anterior, així com la liquidació pressupostària de l'exercici passat, en els termes que reglamentàriament es determinen.
2. Els documents mencionats en el paràgraf anterior seran remesos a la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació pel que fa a la naturalesa del producte emparat per cada consell regulador en el termini d'un mes, comptador des de la data de la seua aprovació pel ple, a fi que siguen ratificats de conformitat amb la seua adequació a les disposicions normatives d'aplicació.
3. Els consells reguladors i òrgans de gestió hauran d'entregar qualsevol documentació que els siga exigida per l'autoritat competent, a l'efecte de garantir el compliment de la legislació comunitària, estatal o autonòmica que els siga aplicable.
CAPÍTOL VII
De l'òrgan de control
Article 23. Fins i principis d'actuació
1. En aquells consells reguladors que, de conformitat amb el que disposa l'apartat 1.b) de l'article 27 de la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la Vinya i del Vi, constituïsquen en el seu si un òrgan de control i certificació, seran funcions essencials del dit òrgan de control la de proporcionar als operadors condicions de competència lleial, el compliment del principi general de veracitat i demostrabilitat de la informació que figure en l'etiquetatge, en matèries que siguen competència de l'òrgan de gestió.
2. El sistema de control exercit ha de complir els requisits següents:
a) L'òrgan de gestió i l'òrgan de control han d'estar adequadament separats. L'actuació de l'òrgan de control es realitza sense dependència jeràrquica ni administrativa respecte de l'òrgan de direcció de l'òrgan de gestió, i amb la tutela de la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació.
b) Que garantisca la independència i inamovilitat dels inspectors de control per un període mínim de sis anys. Els inspectors de control seran habilitats, entre experts independents, per la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació.
c) Que actue d'acord amb els principis i criteris del Reial Decret 50/1993, de 15 de gener, pel qual es regula el control oficial dels productes alimentaris, i del Reial Decret 1397/1995, de 4 d'agost, pel qual s'aproven mesures addicionals sobre el control oficial de productes alimentaris.
3. L'òrgan de control elaborarà i proposarà, per a la seua aprovació per l'òrgan de gestió, la part del manual de qualitat i procediments que s'ha d'aplicar en els processos de control i certificació, de manera que quede garantit l'origen i la qualitat dels productes, així com els seus processos de producció, elaboració-envelliment, emmagatzemament, envasament, etiquetatge i comercialització.
4. L'òrgan de control adoptarà les mesures oportunes per a establir el manual de qualitat i procediments que establix el règim de confidencialitat de la informació obtinguda arran de les activitats de certificació. En el règim mencionat es preveuen les mesures adequades per a protegir la confidencialitat de la informació obtinguda arran de les activitats de certificació, així com la relació del personal a qui és aplicable. La protecció de la confidencialitat de la informació s'ha de mantindre a tots els nivells de l'organització. El model de document de confidencialitat i la relació del personal a qui s'aplique haurà de constar en el manual de qualitat i procediments.
5. L'òrgan de control durà a terme auditories internes i revisions periòdiques, almenys una vegada a l'any, per a comprovar l'aplicació del seu manual de qualitat i procediments. Les revisions mencionades seran registrades i estaran a disposició de les persones que tinguen dret d'accés a tal informació.
Article 24. Composició de l'òrgan de control
1. Les funcions de control han de ser exercides per inspectors de control, que actuen a les ordes del director tècnic de l'òrgan de control, el qual reporta al Comité de Qualificació i Certificació.
2. Els inspectors de control han de reunir les circumstàncies enumerades en l'article 23.2.b), i són nomenats entre els que siguen especialistes en vitivinicultura i hagen sigut seleccionats per mitjà de convocatòria del consell regulador que garantisca prou publicitat.
3. Els requisits que hauran de complir els inspectors de control quant a la seua titulació, règim d'incompatibilitats, proves objectives a realitzar per a la seua habilitació, inclòs el període de pràctiques a superar per l'aspirant, seran desplegats per mitjà d'una orde de la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació.
4. El comité de qualificació i certificació seleccionarà el director tècnic de control i els inspectors de control.
5. El director tècnic de control serà triat entre els inspectors de control nomenats, a la vista de la seua experiència i currículum, amb un informe previ favorable de l'Institut Valencià de Qualitat Agroalimentària. Posteriorment, tant els inspectors de control com el director tècnic seran proposats a l'òrgan de gestió perquè este procedisca a la seua contractació.
6. El director tècnic de control i els inspectors seran nomenats per un període mínim de sis anys, i podran ser prorrogats en el seu càrrec per períodes iguals de sis anys.
Article 25. Comité de qualificació i certificació
1. A fi de complir les obligacions d'imparcialitat i independència, es crea un comité de qualificació i certificació dins de l'òrgan de control. El dit comité serà l'encarregat de les funcions de qualificació i certificació dels vins. Els membres del dit comité han de pertànyer als sectors de producció, elaboració, consum i experts en l'avaluació i conformitat, i són triats de manera que s'aconseguisca un equilibri d'interessos i on no predomine cap interés particular.
2. El comité de qualificació i certificació està format per:
a) Interessos dels operadors: dos vots, un d'un tècnic proposat pel sector viticultor i un altre d'un tècnic proposat pel sector vinicultor.
b) Interessos dels consumidors: un vot correspon a un representant de les associacions de consumidors.
c) Un delegat de la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació, com a expert en matèria de certificació, al qual correspon un vot.
3. El comité nomenarà un secretari entre els representants, i podrà comptar amb l'assessorament tècnic que trobe necessari.
4. El director tècnic de control assistix a les reunions del comité de qualificació i certificació amb veu però sense vot.
5. L'organització i el funcionament del comité s'establixen en les normes contingudes en el manual de qualitat i procediments.
6. El comité de qualificació i certificació expedirà anualment certificats de conformitat per a cada tipus de vi que determinarà el dret a l'ús de la denominació d'origen.
Article 26. El Comité General de Qualificació i Certificació
1. Els consells reguladors vínics, per mitjà de petició formal a la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació, poden sol·licitar la constitució d'un únic comité de qualificació i certificació per a tots els consells reguladors, el qual exercirà les funcions del comité de qualificació i certificació descrites en l'article anterior.
2. La Conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació, i en particular l'Institut Valencià de Qualitat Agroalimentària, coordinarà amb els consells reguladors la constitució i formació del Comité General de Qualificació i Certificació.
3. Una orde de la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació establirà el règim i funcionament del Comité General de Qualificació i Certificació, amb l'obligat compliment de fins i principis d'actuació.
Article 27. Funcions de tutela per part de l'administració competent en matèria d'agricultura i alimentació
1. La tutela per part de l'administració competent comprendrà el control de la legalitat de les actuacions que realitzen tant l'òrgan de gestió com l'òrgan de control de les decisions que en matèria d'inspecció, control i certificació s'adopten en el dit òrgan, a més de la resolució dels recursos que es formulen contra les decisions de l'òrgan de control.
2. L'òrgan de control presentarà un programa d'actuacions i una memòria de les activitats realitzades, que hauran de ser presentats davant de l'òrgan corresponent de la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació.
3. En el supòsit de subcontractació de la inspecció, les entitats d'inspecció que realitzen les dites funcions hauran d'estar degudament acreditades per ENAC i autoritzades per la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació.
4. Amb independència dels controls portats a terme per l'òrgan de control, la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació podrà realitzar tots aquells controls complementaris que trobe convenients als operadors i als òrgans de gestió i control.
CAPÍTOL VIII
Del règim sancionador
Article 28. Inici del procediment sancionador
1. El procediment podrà iniciar-se en virtut de les actes esteses pels tècnics qualificats de l'òrgan administratiu competent, per comunicació d'alguna autoritat o òrgan administratiu competent o per denúncia formulada per particulars sobre algun fet o conducta que puga ser constitutiu d'infracció. No obstant això, quan arribe a coneixement d'un òrgan de gestió o de control qualsevol presumpte incompliment de la normativa vitivinícola per una persona física o jurídica inscrita o no en els seus registres, inclòs l'incompliment de la normativa pròpia de vi de qualitat produït en regió determinada, haurà de posar-ho immediatament en coneixement de la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació, la qual determinarà si procedix l'obertura del corresponent procediment administratiu i d'inspecció.
2. Seran competents per a incoar els expedients i nomenar els seus instructors en els procediments sancionadors objecte de la Llei 2/2005, de 27 de maig, de la Generalitat, d'Ordenació del Sector Vitivinícola de la Comunitat Valenciana, els directors territorials en matèria vitícola i els directors generals de la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació amb competència en matèria vinícola.
3. Amb caràcter previ a la incoació d'expedients, podrà ordenar-se la pràctica de diligències preliminars.
Article 29. Resolució dels expedients
La competència per a resoldre els expedients sancionadors per les infraccions regulades en la Llei 2/2005, de 27 de maig, de la Generalitat, d'Ordenació del Sector Vitivinícola de la Comunitat Valenciana, en la normativa comunitària i en l'estatal d'aplicació concordant i pertinent, correspon:
a) Al conseller competent en matèria d'agricultura i alimentació per la comissió d'infraccions molt greus.
b) Al secretari autonòmic, o responsable segons l'organigrama de la Conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació, per infraccions greus en matèria vitícola, i al director general competent en matèria de control de qualitat per infraccions greus en matèria de qualitat vitivinícola i d'operadors acollits a un nivell de protecció, organismes d'inspecció i control i òrgans de gestió.
c) Al subsecretari per la comissió d'infraccions lleus en matèria de qualitat vitivinícola i d'operadors acollits a un nivell de protecció, organismes d'inspecció i control i òrgans de gestió.
Article 30. Prescripció d'infraccions i sancions
Per a la prescripció d'infraccions i sancions caldrà ajustar-se al que disposa la legislació bàsica de la vinya i el vi.

linea