Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET 65/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual es regula el Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat. [2011/6197]

(DOGV núm. 6531 de 30.05.2011) Ref. Base de dades 006317/2011

DECRET 65/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual es regula el Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat. [2011/6197]
Preàmbul

El Decret 130/1996, de 4 de juliol, del Consell, va crear el Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat com a òrgan col·legiat amb competència en matèria de protecció de menors en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, regulant la seua composició i funcions. Posteriorment, per mitjà del Decret 127/1998, d'1 de setembre, el Consell va modificar la seua composició i funcions per a adequar-les a la normativa orgànica i competencial vigent en aquell moment.
Des de llavors s'han produït importants reformes legislatives en matèria de protecció de menors, tant en l'àmbit estatal, per mitjà de l'entrada en vigor de la Llei 54/2007, de 28 de desembre, d'Adopció Internacional, com en l'autonòmic, amb la promulgació de la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana, i l'aprovació del Reglament de Mesures de Protecció Jurídica del Menor en la Comunitat Valenciana, pel Decret 93/2001, de 22 de maig, del Consell, parcialment modificat pel Decret 28/2009, de 20 de febrer.

Per mitjà del present decret es pretén regular el Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat per a adaptar les seues funcions als textos legals abans citats, incorporant-hi, a més, normes pròpies de funcionament que no estaven previstes en la regulació anterior, i modificant la seua composició per a incorporar aquells professionals que participen de la presa de decisions al llarg de la tramitació dels expedients de protecció dels menors i de les famílies sol·licitants d'adopció, mantenint en la composició del Consell d'Adopció de Menors la representació de la societat valenciana.
Per tot això, a proposta de la consellera de Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 27 de maig de 2011,

DECRETE

Article 1. Naturalesa del Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat
El Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat és un òrgan col·legiat, dependent jeràrquicament de la direcció general competent en matèria de protecció de menors, a qui s'atribuïxen funcions en matèria de protecció de menors en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.


Article 2. Funcions
1. El Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat té les funcions següents:
a) Declarar la idoneïtat o no-idoneïtat per a l'exercici de la pàtria potestat en la filiació adoptiva dels sol·licitants d'adopció nacional o internacional.
b) Revocar la idoneïtat vigent quan haja variat substancialment alguna circumstància que puga ser determinant per a la dita declaració.

c) Acordar els acolliments preadoptius dels menors tutelats per la Generalitat amb aquells sol·licitants d'adopció nacional declarats idonis que es consideren més adequats en funció de les característiques dels menors i de l'interés superior d'estos.
d) Acordar l'elevació de les propostes d'adopció de menors tutelats per la Generalitat davant de l'òrgan judicial competent.
e) Acordar el cessament dels acolliments preadoptius i revocar les propostes d'adopció davant de l'òrgan judicial competent, si del contingut dels informes de seguiment que es troben en poder de l'expedient del menor es deduïra que les mesures prèviament adoptades no responen al seu interés.
2. En l'exercici de les seues funcions el Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat podrà ordenar que es completen els expedients amb els antecedents, informes, documents i dades que resulten necessaris per a adoptar l'acord que corresponga en cada cas.

Article 3. Principis rectors
En l'exercici de les seues funcions, el Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat haurà d'observar els principis següents:
1. La primacia de l'interés i de les necessitats del menor sobre qualssevol altres interessos legítims que pogueren concórrer en la presa de les seues decisions.
2. L'objectivitat i la transparència en la declaració d'idoneïtat o no-idoneïtat dels sol·licitants d'adopció.
3. L'exclusió de marges de discrecionalitat en la selecció de famílies per a l'acolliment preadoptiu dels menors.

Article 4. Composició
1. El Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat està compost pels membres següents:
a) La presidència, que serà exercida per la persona titular de la direcció general competent en matèria de protecció de menors. En cas de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, serà substituïda per qui exercisca la direcció d'àrea de la dita direcció general.
b) Vocals:
1r. Les persones que exercisquen la direcció dels servicis amb competència en protecció de menors de la direcció general competent en matèria de protecció de menors.
2n. Les persones que exercisquen la direcció dels servicis amb competència en protecció de menors de les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de família i infància.
3r. Les persones que exercisquen la direcció de les seccions responsables dels programes de protecció de menors en les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de protecció de menors.

4t. Una persona designada per la persona titular de la conselleria competent en matèria de protecció de menors, d'entre les propostes per les diputacions provincials de Castelló, València i Alacant.
5é. Una persona en representació de les entitats inscrites en el Registre General dels Titulars d'Activitats, de Servicis i Centres d'Acció Social de la Comunitat Valenciana en els sectors de família i infància, designada pel titular de la conselleria competent en matèria de protecció de menors.
6é. Una persona que ocupe un lloc de tècnic jurídic de la direcció general competent en matèria de protecció de menors, designada per la presidència.
7é. Una persona que ocupe un lloc de psicòleg de la direcció general competent en matèria de protecció de menors, designada per la presidència.
c) La persona que exercisca la secretaria, i qui la suplisca, seran designades per la presidència. Estos nomenaments podran recaure en persones alienes al Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat, sempre que siga personal tècnic que preste els seus servicis en la direcció general amb competències en matèria de protecció de menors. En el cas que les persones designades no siguen membres del Consell, actuaran amb veu però sense vot.
2. En cas de malaltia, absència dels membres del Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat representants de l'administració, o estant vacants els seus llocs de treball, actuaran com a suplents els representants que siguen designats a este efecte pel superior jeràrquic de cada un dels dits membres titulars del Consell.
3. Al Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat podran ser convocades les persones tècniques o expertes que es considere convenient, les quals actuaran amb veu i sense vot.
4. El mandat de les persones membres del Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat, a què es referixen els punts 4t i 5é, lletra b), de l'apartat 1 d'este article, serà de dos anys a partir de la data del seu nomenament. No obstant això, continuaran exercint-hi les seues funcions fins a la presa de possessió de les noves persones membres que hagen de substituir-les.
Finalitzat el mandat de la persona a què es referix el punt 4t, lletra b), de l'apartat 1, es designarà la persona proposada per una altra diputació provincial diferent de la que representava la persona cessada, establint-se un torn rotatori entre les tres diputacions.
El mandat de la persona a què es referix el punt 5é, lletra b), de l'apartat 1, serà renovable, si és el cas, per períodes de la mateixa duració.

Article 5. Funcionament
1. En allò no previst expressament en este decret, les convocatòries, les sessions, l'adopció d'acords i, en general, el funcionament del Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat, es regiran pel que disposa per als òrgans col·legiats la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2. El Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat es reunirà en sessió ordinària una vegada al mes, excepte el d'agost i es podran convocar totes les sessions extraordinàries que siguen necessàries a iniciativa de la presidència o d'una tercera part dels seus membres.
3. S'establix el règim d'una segona convocatòria per a les sessions del Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat, en la qual serà necessària l'assistència de set dels seus membres per a constituir vàlidament l'òrgan a l'efecte de celebració de sessions, deliberacions i presa d'acords. Esta segona convocatòria s'entendrà formalitzada si, transcorreguts trenta minuts de la convocatòria inicial, no hi estan presents tots els membres d'este òrgan col·legiat.
4. Les convocatòries hauran de notificar-se a cada un dels seus membres amb quaranta-huit hores d'antelació com a mínim. Per raons d'urgència podrà realitzar-se la convocatòria en un termini de, si més no, vint-i-quatre hores d'antelació.
5. El vot no és delegable i només pot ser emés pel titular o pel seu suplent. Els acords es prendran per majoria simple dels membres presents i decidirà en cas d'empat el vot de qualitat de la presidència.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Tractament confidencial de la informació
Les persones membres del Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat i totes aquelles que participen en este estan obligades a respectar el dret a la intimitat i el tractament confidencial de la informació i dels fitxers i registres que, si és el cas, puguen conéixer a través del Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queden derogats expressament el Decret 130/1996, de 4 de juliol, del Consell, pel qual es regula el Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat, i el Decret 127/1998, d'1 de setembre, pel qual es modifica el Decret 130/1996, Així mateix, queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa el present decret.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desplegament normatiu
Es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria de protecció de menors per a dictar totes les disposicions que requerisca el desplegament del que es disposa en el present decret.

Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor als trenta dies de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 27 de maig de 2011

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

La consellera de Benestar Social,
ANGÉLICA SUCH RONDA

linea
Mapa web