Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET 127/1998, d'1 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 130/1996, de 4 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es creà el Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat Valenciana. [1998/A7646]

(DOGV núm. 3328 de 11.09.1998) Ref. Base de dades 2019/1998

DECRET 127/1998, d'1 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 130/1996, de 4 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es creà el Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat Valenciana. [1998/A7646]
El Govern Valencià va procedir al seu dia a realitzar una reestructuració de l'organització administrativa plasmada en l'aprovació del Decret 25/1997, de 22 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es determina el nombre i denominació de les conselleries, i el Decret 37/1997, de 26 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'aprovà el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Benestar Social, que establiren un nou àmbit de competències de la Generalitat Valenciana.
La nova situació competencial i organitzativa operada amb la creació de la Conselleria de Benestar Social ha suposat la creació de la Direcció General de la Família i Adopcions, com a nou centre directiu a la qual se li han reconegut, entre les seues atribucions, l'exercici de les funcions encomanades a la Generalitat Valenciana per la normativa vigent en matèria d'adopcions. Juntament amb això, l'Ordre d'1 d'agost de 1997, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es desenvolupa l'estructura orgànica i funcional d'aquesta Conselleria, encomana al Servei d'Adopcions de la Direcció General de la Família i Adopcions les funcions següents: coordinar la tramitació dels expedients relatius a l'adopció nacional o internacional i, també, coordinar la tramitació necessària per tal d'elaborar les resolucions sobre la idoneïtat de les persones sol·licitants d'adopció per a l'exercici de la pàtria potestat. Juntament amb això se li ha atribuït el suport tècnic i administratiu del Consell d'Adopció que depén d'aquesta Direcció General.
D'altra banda, el Decret 130/1996, de 4 de juliol, del Govern Valencià, va crear el Consell d'Adopció de Menors i va establir la seua composició i funcions d'acord amb la normativa orgànica i competencial en aquell moment vigent.
A fi d'adaptar la composició del Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat Valenciana a l'actual estructura organitzativa i competencial d'aquesta última, correspon la modificació del decret de creació, abans esmentat, a l'efecte del qual s'ha tingut en compte, així mateix, l'experiència desenvolupada durant el temps del seu funcionament.
En virtut del que s'hi ha exposat, a proposta de la consellera de Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 1 de setembre de 1998,
DECRETE
Article 1
Es modifica el Decret 130/1996, de 4 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es creà el Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat Valenciana, en els articles següents:
1. Es modifica l'article 2 sobre la composició del Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat Valenciana, i se substitueix pel text següent:
«Article 2
La composició del Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat Valenciana serà la següent:
President o presidenta: el director o directora general de la Família i Adopcions o persona en qui delegue.
Vocals:
- Els directors o directores de les direccions territorials de la Conselleria de Benestar Social.
- El cap del Servei d'Adopcions de la Direcció General de la Família i Adopcions.
- Els caps de les seccions responsables dels programes d'adopció de les direccions territorials de la Conselleria de Benestar Social.
- Tres representants, un per cada una de les diputacions provincials de Castelló, València i Alacant.
- Un tècnic o tècnica per cadascuna de les direccions territorials, designat per a aquesta funció pel director o directora territorial de la Conselleria de Benestar Social de cadascuna de les tres províncies.
- Un representant d'institucions col·laboradores d'integració familiar acreditades per a aquestes finalitats en la Comunitat Valenciana.
- Un representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies
- Un representant del Consell de la Joventut
- Un representant del Sector Família, Infància i Joventut del Consell Valencià de Benestar Social.
Secretari o secretària: actuarà com a secretari o secretària del Consell, amb veu i vot, un tècnic o tècnica jurídic de la Direcció General de la Família i Adopcions.
En els casos de malaltia o absència dels titulars de l'administració o quan estiguen vacants els llocs de treball, actuaran com a suplents els representants que siguen designats, amb aquesta finalitat, pel superior o superiora jeràrquic de cadascun dels membres titulars del Consell.»
2. Es modifica l'article 3 sobre les competències del Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat Valenciana, i se substitueix pel text següent:
«Article 3
Les competències del Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat Valenciana són les següents:
1. Acordar la idoneïtat o no idoneïtat de les persones sol·licitants d'adopció nacional per a l'exercici de la pàtria potestat en la filiació adoptiva.
2. Decidir i acordar els acolliments preadoptius dels menors, entre les persones sol·licitants d'adopció nacional declarades idònies i d'acord amb l'interés del menor.
3. Acordar la idoneïtat de les persones sol·licitants d'adopció internacional, amb l'emissió dels corresponents certificats.
4. Elevar proposta d'adopció nacional davant l'òrgan judicial competent.
5. Instar, si fa el cas, davant les autoritats judicials espanyoles els perfeccionaments de les adopcions simples o acolliments preadoptius constituïts en l'estranger per autoritat competent, d'acord amb la legislació nacional i internacional aplicable en cada cas.
En tot cas, el Consell vetlarà perquè els seus acords i decisions complisquen el que disposa la legislació vigent tant en matèria d'adopció nacional com en matèria d'adopció internacional, i tinguen en compte sempre com a criteri inspirador de la seua actuació el suprem interés del menor.»
Article 2
1. Totes les referències que en el text del Decret 130/1996, de 4 de juliol, del Govern Valencià, es realitzen a la Conselleria de Treball i Afers Social s'han d'entendre fetes a la Conselleria de Benestar Social.
2. Totes les referències que en el text del Decret 130/1996, de 4 de juliol, del Govern Valencià, es realitzen a la Direcció General de Serveis Socials s'han d'entendre fetes a la Direcció General de la Família i Adopcions.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Fins al moment en què el Consell Valencià de Benestar Social procedisca al nomenament del vocal al qual fa referència l'article 1 d'aquest decret, continuarà l'exercici del càrrec el vocal que va ser designat, al seu dia, com a membre del Consell d'Adopció de Menors pel Consell Valencià d'Acció Social.
DISPOSICIO FINAL
Aquest decret entrarà en vigor als 30 dies des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 1 de setembre de 1998
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO
La consellera de Benestar Social,
MARCELA MIRO PÉREZ

linea
Mapa web