Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET 130/1996, de 4 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula el Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 2790 de 12.07.1996) Ref. Base de dades 1402/1996

DECRET 130/1996, de 4 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula el Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat Valenciana.
Entre les mesures de protecció de menors previstes per la legislació vigent es troba l'adopció, figura jurídica que, per una decisió judicial, produeix un vincle de filiació entre les persones que adopten i les persones adoptades.
El paper que la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil, atorga a les entitats públiques requereix que l'administració competent, en aquest cas la Generalitat Valenciana, es dote de l'estructura adequada per a aconseguir una actuació eficaç, justa, objectiva i transparent, en la selecció dels futurs pares adoptius, perseguint sempre l'interés suprem del menor.
La constitució del Consell d'Adopció, com a òrgan col·legiat, a què s'encomana la selecció de les famílies idònies per a l'adopció i la decisió final sobre la proposta d'adopció, que s'ha de presentar davant l'òrgan judicial corresponent, té com a base la Llei 7/1994, de 5 de desembre, de la Infància, de la Generalitat Valenciana i el ferm convenciment que, al si d'un òrgan col·legiat, conflueixen cadascuna de les múltiples àrees interdisciplinars que cal tenir en compte per a la presa de decisió més ajustada pel bé del menor que cal protegir, i es garanteix així, la idoneïtat de la mesura mitjançant la qual el xiquet o la xiqueta s'integraran plenament un en nou nucli de convivència.
L'experiència aportada per l'exercici efectiu de les competències que la Generalitat Valenciana té atribuïdes, posa en relleu la necessitat de modificar la composició, de caràcter provincial, que el Decret 23/1988, de 8 de febrer, de Mesures de Protecció de Menors, modificat pel Decret 31/1991, de 18 de febrer, tots dos del Govern Valencià, atribuïa a l'òrgan col·legiat, i es proposa una nova configuració l'àmbit de la qual abraça tota la Comunitat Valenciana i que, per consegüent, comporta la creació d'un consell únic, amb la missió de complir l'objectiu de maximitzar l'homogeneïtat en els criteris que cal aplicar per a la presa de decisions.
Per tot això, a proposta del conseller de Treball i Afers Socials, una vegada oït el Consell Valencià d'Acció Social, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 4 de juliol de 1996
DECRETE
Article 1
Crear el Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat Valenciana, com a òrgan col·legiat depenent jeràrquicament de la Direcció General de Serveis Socials de la Conselleria de Treball i Afers Socials, al qual s'atribueixen funcions en matèria de protecció de menors a l'àmbit de tota la Comunitat Valenciana.
Article 2
La composició del Consell d'Adopció serà aquesta:
Presidenta: la directora general de Serveis Socials o la persona en qui delegue.
Vocals
- Els directors territorials de Treball i Afers Socials de les províncies de València, de Castelló i d'Alacant.
- La cap del Servei de Família, Infància i Joventut de la Direcció General de Serveis Socials.
- Els caps dels serveis de Programes d'Afers Socials de les direccions territorials de Treball i Afers Socials de València, de Castelló i d'Alacant.
- Tres representants, un per cadascuna de les diputacions provincials de València, de Castelló i d'Alacant.
- Un representant per les entitats representatives en l'àmbit de la família, infància i joventut inscrites en el Registre d'Entitats, Centres i Serveis de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana.
- Un representant de les associacions juvenils i infantils promogudes per menors, que s'hauran constituït en la Comunitat Valenciana a l'empara del que preveu la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor.
- Un representant del sector de família, infància i joventut del Consell Valencià d'Acció Social.
- Actuarà com a secretari de consell, amb veu i vot, un tècnic de l'administració autonòmica nomenat per la Direcció General de Serveis Socials.
En els casos de malaltia i d'absència dels titulars de l'administració o si estan vacants els llocs de treball, actuaran com a suplents els representants que siguen designats a aquest efecte pel superior jeràrquic de cadascun dels membres titulars del consell.
Article 3
Les funcions del Consell d'Adopció seran aquestes:
1. Resoldre sobre la idoneïtat de les persones sol·licitants d'adopció per a l'exercici de la pàtria potestat.
2. Emetre els certificats d'idoneïtat en matèria d'adopció internacional.
3. Decidir sobre els acolliments preadoptius, entre les persones declarades idònies i segons l'interés del menor.
4. Decidir les propostes d'adopció nacional davant els òrgans judicials.
Article 4
El Consell d'Adopció es reunirà, com a mínim, una vegada al mes, en sessió ordinària, i es podran convocar les sessions extraordinàries que siguen necessàries a iniciativa del president o de la tercera part dels membres.
Article 5
Les convocatòries hauran de notificar-se a cadascun dels membres amb 48 hores d'antelació com a mínim.
Per raons d'urgència podrà realitzar-se la convocatòria en un termini, com a mínim, de 24 hores d'antelació.
Article 6
El Consell d'Adopció podrà ser assistit pels tècnics o experts que els seus membres consideren convenient i seran convocats a aquest efecte i actuaran amb veu i sense vot.
Article 7
Les resolucions administratives sobre declaració d'idoneïtat de les persones sol·licitants d'adopció, subscrites per la presidenta del Consell d'Adopció, seran impugnables davant la jurisdicció civil d'acord amb el que preceptua la Llei d'Enjudiciament Civil i segons el que disposa la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, i serà preceptiva la interposició davant el conseller de Treball i Afers Socials de la reclamació prèvia a la via civil, de conformitat amb la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 8
Per a allò que no preveu aquest reglament, valdrà allò que estableix la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú per als òrgans col·legiats.
DISPOSICIó DEROGATòRIA
Queda derogat expressament l'article 28 del Decret 23/1988, de 8 de febrer, del Govern Valencià, de Mesures de Protecció de Menors en Situació de Desemparament a la Comunitat Valenciana i, amb caràcter general, totes les disposicions que s'oposen a allò que estableix aquest decret.
DISPOSICIó FINAL
Es faculta el conseller de Treball i Afers Socials per al desplegament d'aquest reglament, així com per dictar instruccions respecte a la seua aplicació.
Aquest decret entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 4 de juliol de 1996
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNáNDEZ-SORO
El conseller de Treball i Afers Socials,
JOSÉ SANMARTíN ESPLUGUES

linea
Mapa web