Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

CORRECCIó d'errors del Decret 130/1996, de 4 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula el Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 2800 de 26.07.1996) Ref. Base de dades 1531/1996

CORRECCIó d'errors del Decret 130/1996, de 4 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula el Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat Valenciana.
Advertit un error en el text del Decret 130/1996, de 4 de juliol, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 2.790, de data 12 de juliol de 1996, tot seguit es fa la rectificació adient:
A la pàgina 8.213, en la disposició final, on diu:
«...per al desenvolupament d'aquest reglament i també per a dictar instruccions respecte a la seua aplicació»;
Ha de dir:
«...per al desenvolupament d'aquest reglament».

linea
Mapa web