> Sumari

Any XLVII
Divendres, 12 d'abril de 2024
Núm. 9827
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2024, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de cap de la Inspecció Territorial d'Educació a València. [2024/2990]
15133
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2024, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball d'inspector general d'educació. [2024/2991]
15136
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2024 de la directora general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es nomena l'òrgan de selecció que ha de jutjar el procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'educació, convocat per l'Ordre 1/2024, de 2 de febrer de 2024, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoca procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'educació, Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9781, de 5 de febrer de 2024, modificada per l'Ordre 3/2024, de 6 de març. [2024/3056]
15139
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 53/2024 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, de l'escala enginyeria tècnica en obres públiques A2-02-02, de l'Administració de la Generalitat. [2024/3079]
15141
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Institut Valencià de Serveis Socials
RESOLUCIÓ de 20 de març de 2024, de la directora general de l'Institut Valencià de Servicis Socials, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits de diverses categories. [2024/2553]
15154
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia i Interior
RESOLUCIÓ de 27 de març de 2024, de la Direcció General de Justícia de la Conselleria de Justícia i Interior, per la qual es convoca concurs de trasllat per a la provisió de llocs de treball en els instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses de la Comunitat Valenciana. [2024/3007]
15187
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Museros
Anunci de les bases específiques i convocatòria de processos de selecció. [2024/2667]
15195
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Real
Anunci pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2024. [2024/2529]
15196
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 25 de març de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l'oferta pública de varies places d'aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de varies línies d'investigació. [2024/2748]
15197
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2024, del vicerector d'Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d'aquest organisme (personal investigador predoctoral en formació). Projectes del grup d'investigació de la Universitat Jaume I: QSS (Química Sostenible i Supramolecular). [2024/2978]
15206
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2024, del vicerector d'Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d'aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d'investigació de la Universitat Jaume I: Química de l'Estat Sòlid. [2024/2979]
15211
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2024, del conseller d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es nomena membre del Ple del Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior. [2024/3073]
15216
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Ajuntament de Cullera
Anunci sobre nomenament de personal funcionari de carrera. Tècnic informàtic, escala administració especial, grup C, subgrup C1 i tècnica de gestió de recursos humans, escala administració general, grup A, subgrup A2. [2024/2627]
15217
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Ajuntament de Vila-real
Anunci de nomenaments de personal funcionari de carrera. [2024/2561]
15218
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 28 de març de 2024, de la subsecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, per la qual es proveïx pel sistema de lliure designació el lloc de treball anunciat en la convocatòria número 8/2024. [2024/3102]
15219
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 26 de març de 2024, de la Universitat d'Alacant, per la qual s'adjudica la plaça de professora o professor permanent laboral número DC05177, en l'àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular. [2024/2649]
15220
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 26 de març de 2024, de la Universitat d'Alacant per la qual es nomena catedràtic d'universitat en l'àrea de coneixement d'Enginyeria de la Construcció. [2024/2650]
15221
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 26 de març de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera a les persones aspirants que han aprovat el procés selectiu d'accés a l'escala/categoria auxiliar manteniment i serveis (codi convocatòria: 2022/P/FC/C/25), relatiu al procés excepcional d'estabilització mitjançant el sistema de concurs pel torn d'accés lliure, convocades per la Resolució de 15 de desembre de 2022 (DOGV 20.12.2022). [2024/2719]
15222
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat
RESOLUCIÓ 2 d'abril de 2024 de la Direcció General de Personal de la Conselleria de Sanitat per la qual se cita a termini les persones interessades en el procediment ordinari 2/000078/2024 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona. [2024/2938]
15223
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2024, de la cap del Servei Territorial de Transports de València, per la qual s'autoritza ampliar determinats àmbits de prestació de servicis de taxi amb motiu de la celebració d'esdeveniments festius durant l'any 2024 a la província de València. [2024/3057]
15224
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de març de 2024, de la directora general de Patrimoni Cultural, per la qual es convoquen subvencions per a titulars de galeries d'art de la Comunitat Valenciana. [2024/2940]
15227
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 13 de març de 2024, de la directora general de Patrimoni Cultural, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions per a galeristes de la Comunitat Valenciana. [2024/3046]
15234
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Corts Valencianes
ACORD de 12 de març de 2024, de la Mesa de les Corts Valencianes, pel qual es declara desert el concurs per a la publicació de treballs de recerca o tesis doctorals finalitzats o defeses durant l'any 2023. [2024/2406]
15235
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Anunci de la Direcció General d'Habitatge de la concessió de subvencions del programa d'ajuda a la construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 2021-2026 -Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU, aprovades i convocades per l'Orde 8/2022, de 18 de novembre, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, ara Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge. [2024/3086]
15236
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Alacant
Extracte de la convocatòria de 9 d'abril de 2024, de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Alacant, d'ajudes a pimes de la Comunitat Valenciana, en règim de lliure concurrència, per a promoure la seua participació en la Missió Comercial al Senegal i Costa d'Ivori 14-18 octubre de 2024. [2024/3041]
15237
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Alacant
Extracte de la convocatòria de 9 d'abril de 2024, de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Alacant, d'ajudes a pimes de la Comunitat Valenciana, en règim de lliure concurrència, per a promoure la seua participació en la Missió Comercial al Marroc 11-15 novembre de 2024. [2024/3042]
15238
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 8 d'abril de 2024, del vicerector d'Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una beca d'iniciació a la investigació a càrrec del projecte «Anàlisi biomecànica i emocional per a la millora del disseny i fabricació d'encaixos de pròtesis de mà» codi 22I562. [2024/3038]
15239
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució del 9 d'abril de 2024, de la vicerectora d'Estudiantat i Vida Saludable de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca una beca de col·laboració per a la Càtedra d'Arquitectura Històrica: Castells. [2024/3040]
15240
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 9 d'abril de 2024, de la vicerectora d'Estudiantat i Vida Saludable de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca una beca de col·laboració per a la Càtedra d'Arquitectura Històrica: Hàbitats. [2024/3043]
15241
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2024, del director general d'Ordenació Educativa i Política Lingüística, per la qual s'autoritza a impartir cursos de formació lingüística i tècnica inclosos en el Pla d'acompanyament lingüístic per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2024/2867]
15242
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 6 de març de 2024, del director general de Relacions amb Les Corts, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es publica l'addenda per a la pròrroga del conveni entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Sanitat, i l'Instituto Social de la Marina, en l'àmbit de la cessió o comunicació de dades de personal sanitari als sistemes d'informació necessaris per a la realització dels reconeixements mèdics d'embarcament marítim. [2024/3004]
15243
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat
ACORD de 9 d'abril de 2024, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament 02-2024 per obligacions contretes en els exercicis 2021, 2022 i 2023. [2024/3020]
15246
 C) ALTRES ASSUMPTES
Institut Valencià de la Joventut
RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2024, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut per la qual es resol la convocatòria del programa d'oferta concertada en les modalitats Viu l'estiu i Viu l'hivern per a 2024-2025, per a estades Viu l'estiu 2024 [2024/3096]
15247
 C) ALTRES ASSUMPTES
Turisme Comunitat Valenciana
RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2024, de la presidenta de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es modifica la Resolució de 22 de desembre de 2023 d'esta presidència, sobre delegació de l'exercici de competències en l'àmbit de l'esmentada entitat pública. . [2024/3085]
15251
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
ACORD de 15 de març de 2024, de la Direcció General de Patrimoni, d'incoació del procediment per a la declaració administrativa d'herència intestada a favor de la Generalitat i adjudicació dels béns i drets de determinada herència. [2024/2722]
15252
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
ACORD de 15 de març de 2024, de la Direcció General de Patrimoni, d'incoació del procediment per a la declaració administrativa d'herència intestada a favor de la Generalitat i adjudicació dels béns i drets de l'herència de Leocadio Cubilles Marco. [2024/2716]
15254
 C) ALTRES ASSUMPTES
Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
ACORD de 9 d'abril, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0009 per obligacions contretes en 2023. [2024/3021]
15256
 C) ALTRES ASSUMPTES
Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
ACORD de 9 d'abril de 2024, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0033 per obligacions contretes en 2022 i 2023. [2024/3022]
15257
 C) ALTRES ASSUMPTES
Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
ACORD de 9 d'abril de 2024, del Consell d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0021 per obligacions contretes en 2023. [2024/3023]
15259
 C) ALTRES ASSUMPTES
Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
ACORD de 9 d'abril de 2024, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0031 per obligacions contretes en 2018 i 2023. [2024/3025]
15260
 C) ALTRES ASSUMPTES
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 26 de març de 2024, de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la modificació del pla d'estudis de màster universitari en Emergències i Catàstrofes aprovat el 13 de març de 2024. [2024/2680]
15261
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Extracte de contingut de la decisió d'autorització d'una obra subterrània en el terme municipal de Culla (Castelló). Expedient: ASOSUB/2023/55/12. [2024/2790]
15262
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Informació pública en extracte de la Resolució d'autorització de la realització de l'obra subterrània per a captació d'aigües destinades a ús domèstic, en el terme municipal d'Alcoi. ASOSUB/2023/160/03. [2024/2856]
15263
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Anunci pel qual se sotmeten a nova informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció corresponents a la infraestructura d'interconnexió d'una central fotovoltaica denominada ISF Desaener 5MW i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència per a instal·lar 4,9896 MW, que s'ha de situar al terme municipal d'Alacant. Expedient ATALFE/2020/34. [2024/2957]
15264
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Anunci pel qual se sotmeten a nova informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció corresponents a la infraestructura d'interconnexió d'una central fotovoltaica denominada FV Fontcalent, amb potència per a instal·lar de 13,61384 MW, que s'ha de situar al terme municipal d'Alacant. Expedient ATALFE/2022/1/03. [2024/2958]
15267
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Casinos
Anunci sobre la informació pública de la sol·licitud de llicència ambiental de planta de tractament de residus inerts de la construcció al terme municipal. [2024/2686]
15270
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Finestrat
Anunci pel qual se sotmet a informació pública la modificació puntual número 17 de les normes subsidiàries. [2024/2608]
15271
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Tavernes Blanques
Anunci de l'aprovació de l'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual número 12 del Pla general de Tavernes Blanques. Usos zona terciària. [2024/2577]
15272
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Tavernes Blanques
Anunci de la informació pública, de la modificació puntual núm. 12 del Pla general, usos zona terciària. [2024/2675]
15275
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Torrevieja
Edicto Ambiental Plan de reforma interior de Calas Blancas [2024/2692]
15276
 C) ALTRES ASSUMPTES
Ajuntament de Pilar de la Horadada
Edicte sobre l'aprovació definitiva del Pla acústic municipal (revisió). Expedient.: 23/2023/GENACTI. [2024/2669]
15278
 C) ALTRES ASSUMPTES
Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana
Anunci de la consulta pública prèvia del projecte de decret del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores de la subvenció atorgada pel Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, destinada a la I edició dels premis «L'audiovisual a l'escola: bon ús i perills de les xarxes». [2024/2872]
15279
Torna a l'inici de l'índex