> Sumari

Any XLVII
Dimecres, 3 d'abril de 2024
Núm. 9820
Descarrega Diari Oficial sencer
I. DISPOSICIONS GENERALS
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
DECRET 35/2024, de 26 de març, del Consell, pel qual es crea l'Acadèmia Valenciana del Tango [2024/2668]
13572
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
ORDRE 1/2024, de 26 de marc, de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es desplega el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública. [2024/2701]
13580
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat
CORRECCIÓ d'errades de la resolució de 12 de març de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es convoca concurs de trasllats per a la provisió de diverses places de personal estatutari de gestió i servicis de diferents categories professionals de subgrups de titulació A1/A2 d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat. [2024/2717]
13638
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana
RESOLUCIÓ número 293/2024, de 15 de març, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es proveïx pel sistema de lliure designació el lloc de treball de naturalesa funcionarial número 37, lletrat/lletrada (convocatòria LD 1/2024). [2024/2596]
13641
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 22 de març de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 141/21, pertanyents al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l'Administració de la Generalitat, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14-01, torn lliure, persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2024/2694]
13643
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 22 de març de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 137/21, pertanyents al cos superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques de l'Administració de la Generalitat, A2-08, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2024/2696]
13658
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 22 de març de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 144/21, pertanyents al cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2024/2697]
13662
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 22 de març de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 146/21, pertanyents al cos superior de gestió en arquitectura de l'Administració de la Generalitat, A2-17, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2024/2700]
13683
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 15 de març de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 179/21, pertanyents a l'agrupació professional funcionarial serveis de suport sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala ajudant de bugaderia, APF-05-04, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2024/2702]
13692
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 22 de març de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 181/21, pertanyents a l'agrupació professional funcionarial serveis de suport del manteniment de l'Administració de la Generalitat, APF-06-01, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2024/2705]
13700
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 22 de març de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 194/21, pertanyents al cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2024/2708]
13712
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 22 de març de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 195/21, pertanyents al cos superior de gestió en arquitectura de l'Administració de la Generalitat, A2-17, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2024/2709]
13715
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 27 de març de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destinació a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos d'especialistes en l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat (agents mediambientals), C1-13, sector administració especial, convocatòria 162/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2024/2738]
13719
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 26 de març de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos d'especialistes en l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat (agents mediambientals), C1-13, sector administració especial, convocatòria 13/22, torn lliure general, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2022 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2024/2743]
13722
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
Anunci sobre rectificació de les bases generals que han de regir les convocatòries de les proves selectives per a la provisió en propietat de les places de policia local, incloses en l'oferta d'ocupació pública. (expediente 1371805k - referència interna 004-0089/2023). [2024/1808]
13724
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 22 de març de 2024, del vicerector d'Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d'aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d'investigació de la Universitat Jaume I: Grup d'Investigació en Enginyeria Tèrmica (GIT). [2024/2617]
13726
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 22 de març de 2024, del vicerector d'Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d'aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d'investigació de la Universitat Jaume I: Integració genètica i metabòlica de Ia interacció de factors biòtics i abiòtics (GaMBiT). [2024/2618]
13731
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 25 de març de 2024, del vicerector d'Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d'aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d'investigació de la Universitat Jaume I: LABPSITEC (Psicopatologia, Avaluació i Tractament dels Trastorns Emocionals). [2024/2663]
13736
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 25 de març de 2024, del vicerector d'Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d'aquest organisme (personal investigador júnior). Projectes del grup d'investigació de la Universitat Jaume I: DESPAZ (Desenvolupament Social i Pau). [2024/2665]
13741
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
DECRET 38/2024, de 2 d'abril, del Consell, pel qual es nomena el president del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. [2024/2822]
13747
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
DECRET 39/2024, de 2 d'abril, del Consell, pel qual es nomena la persona titular de la Direcció General de Turisme. [2024/2820]
13748
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Ajuntament de Meliana
Anunci sobre el nomenament d'una plaça de funcionari d'agent de policia local. [2024/2238]
13749
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Ajuntament de Vilafranca
Nomenament d'un funcionari i una funcionària de carrera. [2024/2285]
13750
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 23 de març de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se cita a termini les persones interessades en el procediment abreujat número 000432/2023 perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2024/2619]
13751
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 7 de març de 2024, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s'autoritza el centre docent privat de Formació Professional denominat La Malvesía, de Llombai, amb codi 46004966, per a ampliar les unitats autoritzades en modalitat semipresencial del cicle formatiu de grau superior de Gestió Forestal i del Medi Natural. [2024/2354]
13752
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 7 de març de 2024, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s'autoritza el centre privat Escuela Familiar Torre Aledua, amb codi de centre 46021411, de Llombai, per a ampliar les unitats autoritzades en modalitat semipresencial del cicle formatiu de Cures Auxiliars d'Infermeria i del cicle formatiu de grau superior d'Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear. [2024/2355]
13754
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 d'abril de 2023, del Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, per la qual s'atorga a Fontcalent Solar, SL, autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i s'aprova el pla de desmantellament i de restauració del terreny i entorn afectat, d'una central de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica i de la seua infraestructura d'evacuació, situada a Alacant, de potència instal·lada 0,994 kWn, denominada PSFV Fontcalent Solar I. Expedient ATALFE/2020/123. [2024/2314]
13756
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
RESOLUCIÓ d'1 de desembre de 2023, del director general d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental, per la qual es formula informe d'impacte ambiental del Projecte de central solar fotovoltaica El Lobo, polígon 2, parcel·les 5, 6, 18, 20, 189, 23, 176, 186, 156, 131, 195, 29, 16 i 17, del terme municipal de Monforte del Cid. Expedient: (1417939) 032/2020/AIA. [2024/2280]
13757
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2024, de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es fan públiques les autoritzacions ambientals integrades i les seues modificacions atorgades per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. [2024/2272]
13763
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
RESOLUCIÓ de 4 de març de 2024, de la Direcció General de Pesca, per la qual s'autoritza el canvi de titularitat de l'establiment d'aqüicultura marina, clotxinera Piza, del titular actual, Mariscos Antón Fernández, SLU, a Marcelino Acuña, SA. Expediente AMIA 46.0044. [2024/2341]
13767
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
ORDRE 7/2024, de 28 de març, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de les beques Manuela Solís per a la realització d'estudis universitaris en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià i d'estudis d'ensenyaments artístics superiors. [2024/2783]
13769
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
ORDRE 1/2024, de 28 de març, de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge, per la qual s'establixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria de programes de tercera edat i associacionisme, programes d'actuacions en malalties neurodegeneratives, programes d'envelliment actiu i soledat no desitjada i programes d'atenció a persones majors i el món rural. [2024/2815]
13790
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 26 de març de 204, de la Universitat de València, d'ampliació de termini de la resolució del Vicerectorat d'Innovació i Transferència de la Universitat de València per la qual es convoquen els premis ToxiCOIL dirigits a estudiants de grau i màster de la UV, de la Universidad de Cartagena (Colòmbia) i de la Universidad de Medicina y Farmacia de Cluj-Napoca (Romania), del curs 2023-2024, amb el mecenatge de Santander Open Academy i en el marc del programa internacional d'innovació docent UVemprén Aprèn. [2024/2758]
13808
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 5 de març de 2024, del Rectorat, per la qual es convoca la vintena edició del Premi Demetrio Ribes i se n'estableixen les bases reguladores. [2024/2759]
13809
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 22 de març de 2024, del Vicerectorat d'Innovació i Transferència de la Universitat de València, per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de la primera edició del programa formatiu i els premis EMPRESCOOP dirigits a estudiants de grau, màster i doctorat oficials de la Universitat de València del curs 2023-2024, amb el mecenatge de Santander Open Academy i en el marc del programa internacional d'innovació docent en emprenedoria universitària. [2024/2761]
13810
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 22 de març de 2024, del Vicerectorat d'Innovació i Transferència de la Universitat de València, per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de la segona edició del campus d'emprenedoria AgrotecUV Innova dirigit a estudiants oficials de grau, màster i doctorat de la UV del curs 2023-2024, així com egressats dels últims dos cursos acadèmics, segon conveni entre la UV i la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme. [2024/2762]
13812
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Miguel Hernández d'Elx
Extracte de la convocatòria de 26 de març de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, d'ajudes a la investigació 2024 de la Càtedra Misteri d'Elx. [2024/2763]
13813
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2024, del Servici de Relacions Laborals i Gestió de Programes, per la qual es disposen el registre i la publicació del text del Conveni col·lectiu d'estacions de servici de la Comunitat Valenciana de 2022 a 2025. [2024/2161]
13814
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
DECRET 40/2024, de 2 d'abril, del Consell, pel qual es modifica la denominació de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny (ETSID) per Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Aeroespacial i Disseny Industrial (ETSIADI) de la Universitat Politècnica de València. [2024/2824]
13844
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
RESOLUCIÓ de 6 de març de 2024, de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'atorga el reconeixement de la condició de municipi turístic de singularitat de la Comunitat Valenciana a l'Ajuntament de Pilar de la Horadada. [2024/2218]
13846
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2023, del director general d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental, per la qual es formula informe d'impacte ambiental del projecte d'obres d'urbanització i obres d'edificació de nau sense ús específic en la parcel·la IN-3 en Parc Sagunt II, del terme municipal de Sagunt. Expedient: (3347448) 184/2023/AIA. [2024/2244]
13847
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2024, de la Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental, per la qual s'ordena la publicació de l'informe ambiental i territorial estratègic de normes de gestió dels espais XN 2000: caps litorals. LIC Litoral de Benicàssim (ES5223037), LIC Cap de Cullera (ES5232010), LIC Cap de les Hortes (ES5213032) i LIC Litoral del Cap Roig (ES5213033), al terme municipal d'Orpesa , Cullera ), Alacant i Orihuela. Expedient 042-2020-EAE. [2024/2266]
13860
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2023, del director general d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental, per la qual es formula informe d'impacte ambiental del Projecte de sondeig per a geotèrmia, parcel·la 86, del polígon 4, paratge la Solana, del terme municipal de Penàguila. Expedient: (3293271) 139/2023/AIA. [2024/2404]
13883
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2023, del director general d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental, per la qual es formula declaració d'impacte ambiental del Projecte d'explotació recursos miners de la secció D (torbes). Concessió minera San Enrique núm. 1989, terme municipal Torreblanca. Expedient: (3273864) 137/2023/AIA. [2024/2378]
13888
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2023, del director general d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental, per la qual es formula informe d'impacte ambiental del Projecte de sondeig per a captació d'aigües subterrànies, parcel·la 324 del polígon 42, paratge l'Algepsar del terme municipal de Monòver. Expedient: (3271715) 125/2023/AIA. [2024/2395]
13896
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
RESOLUCIÓ d'1 de desembre de 2023, del director general d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental, per la qual es formula declaració d'impacte ambiental del Projecte de centre de reciclatge circular: activitat d'emmagatzematge i valorització de residus no perillosos, perillosos, inclosos RAEE, a l'avinguda d'Alborache, 2, al terme municipal de Silla. Expedient: (3339332) 187/2023/AIA. [2024/2397]
13901
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
RESOLUCIÓ de 8 de març de 2024, del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per la qual s'aprova la modificació normal del plec de condicions de la Denominació d'Origen Protegida València. [2024/2342]
13905
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de febrer de 2024, del conseller de Sanitat, per la qual es designen els comités clínics previstos per la Llei orgànica 1/2023, de 28 de febrer, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs. (DOGV 9804 / 07.03.2024). [2024/2371]
13907
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 11 de març de 2024, de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública per la qual s'autoritza una transferència de crèdit del capítol 6 al 7, línia de transferència T0097, "Finançament delegació de competències per a construcció d'infraestructures en matèria d'Administració de justícia", del programa 141A00, Administració de justícia, de la Conselleria de Justícia i Interior, per import de 349.760,79 euros (expedient 07.001/24). [2024/2357]
13908
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
ACORD de 26 de març de 2024, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament 3/2024 per obligacions contretes en 2023 i 2024. [2024/2768]
13910
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia i Interior
RESOLUCIÓ de 7 de març de 2024, de la directora general d'Atenció a les Víctimes i Accés a la Justícia, per la qual es resol inscriure els nous Estatuts del Col·legi Oficial de l'Arquitectura Tècnica de València en el Registre de col·legis professionals i consells valencians de col·legis professionals de la Comunitat Valenciana. [2024/2376]
13911
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia i Interior
RESOLUCIÓ de 7 de març de 2024, de la directora general d'Atenció a les Víctimes i Accés a la Justícia, per la qual es resol inscriure la modificació parcial dels estatuts del Col·legi Oficial de Decoradors i Dissenyadors d'Interior de la Comunitat Valenciana, en el Registre de Col·legis Professionals i de Consells Valencians de Col·legis Professionals. [2024/2379]
13940
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia i Interior
ACORD de 26 de març de 2024, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament EI24/SSP10/01 per obligacions contretes en 2022 i 2023. [2024/2769]
13942
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, corresponents a una central fotovoltaica denominada FV El Tendre II, i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència a instal·lar de 3,2 MW, que s'ha de situar al terme municipal d'Elx. Expedient ATALFE/2022/31/03. [2024/2578]
13943
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Anunci pel qual se sotmeten a nova informació pública les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, ocupació de vies pecuàries i la declaració d'utilitat pública, en concret, corresponents a la infraestructura d'evacuació d'una central fotovoltaica denominada Pilar de la Horadada I, amb potència a instal·lar de 9,9996 MW. Esta infraestructura d'evacuació se situa als termes municipals de San Miguel de Salinas, Orihuela i Pilar de la Horadada, sotmesa a avaluació d'impacte ambiental ordinària. Expedient ATALFE/2020/45. [2024/2579]
13946
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Anunci de 13 de febrer de 2024, de la Direcció Territorial de Castelló de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, pel qual se sotmeten a informació pública els expedientes d'autorització per a la concessió demanial de domini públic amb referència. [2024/2243]
13953
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Anunci d'nformació pública de l'ocupació de terrenys per obra relacionada amb la instal·lació d'infraestructura de telecomunicacions que afecta la via pecuària vereda reial del turó d'Arguinas, del terme municipal de Segorbe. Expedient VP_2023_094. [2024/2245]
13956
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Anunci d'informació pública de l'expedient de sol·licitud d'autorització ambiental integrada amb avaluació d'impacte ambiental d'una indústria de fabricació de productes ceràmics situada al terme municipal d'Onda (Castelló), promoguda per la mercantil Evoque Living Ceramic, SL (expedient 0124/19 IPPC). [2024/2251]
13957
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament d'Agullent
Anunci de la informació pública de la proposta de modificació puntual número 9 de les normes subsidiàries que afecten el sòl industrial moderat IM. Expedient número 747/2022. [2024/2166]
13958
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Anunci d'audiència i informació pública del projecte de decret del Consell pel qual es modifica el Decret 107/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen l'ordenació i el currículum de l'Educació Secundària Obligatòria, i l'Ordre 19/2023, de 29 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els procediments derivats del Decret 107/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen l'ordenació i el currículum d'Educació Secundària Obligatòria, i el Decret 108/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen l'ordenació i el currículum de Batxillerat, així com l'organització i el funcionament del Batxillerat nocturn i a distància en la Comunitat Valenciana. [2024/2777]
13959
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat
Anunci del tràmit de consulta pública prèvia en relació al projecte d'ordre de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades al tractament de lluita contra vectors de rellevància en salut pública en els municipis de la Comunitat Valenciana, directament o a través de les mancomunitats i consorcis en els quals estiguen integrats. [2024/2781]
13960
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat
Anunci del tràmit de consulta pública prèvia en relació al projecte d'ordre de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a finançar projectes relacionats amb la salut pública. [2024/2785]
13961
 C) ALTRES ASSUMPTES
Aguas de Valencia, SA
Anunci de l'actualització de tarifes d'inversions d'Algemesí. [2024/2753]
13962
 C) ALTRES ASSUMPTES
Empresa General Valenciana del Agua, SA
Anunci de l'actualització de tarifes de clavegueram a Guadasséquies. [2024/2695]
13963
 C) ALTRES ASSUMPTES
Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante, SAU
Anunci de tarifes d'aigua potable aplicables a la Mancomunitat la Vall dels Alcalans. [2024/2147]
13964
Torna a l'inici de l'índex