> Sumari

Any XLVII
Dilluns, 12 de febrer de 2024
Núm. 9786
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic de traducció i interpretació lingüística de l'Administració de la Generalitat, A1-07, sector administració especial, convocatòria 3/19, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2024/1054]
5946
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destins a les persones que han superat les proves selectives de accés al cos especialistes en delineació de l'Administració de la Generalitat, C1-05, sector administració especial, convocatòria 140/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2024/1065]
5949
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Valenciana d'Estratègies i Recursos per a la Sostenibilitat Ambiental, SA
Anunci de la convocatòria per a la reobertura de la borsa de treball d'urgent necessitat per a efectuar la contractació laboral temporal o la cobertura futura de vacants provisionals de coordinadores i coordinadors de Seguretat i Salut. [2024/1023]
5953
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Valenciana d'Estratègies i Recursos per a la Sostenibilitat Ambiental, SA
Anunci de la convocatòria per a la reobertura de la borsa de treball, per a efectuar la contractació laboral temporal o la cobertura futura de vacants provisionals de tècniques i tècnics d'educació ambiental i veterinàries o veterinaris. [2024/1036]
5954
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Turisme Comunitat Valenciana
RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la presidenta de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual s'acorda iniciar el procés de contractació del lloc de director o directora d'Innovació Turística, a l'empara del que es disposa en el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat. [2024/1086]
5955
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament del Pinós
Edicte pel qual es publiquen les bases per a la provisió d'una plaça de mestre o mestra especialistes en Educació Infantil, per a l'Escola Infantil Municipal. [2024/994]
5966
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament del Pinós
Edicte sobre les bases per a la provisió d'una plaça de peó o peona de jardins. [2024/997]
5967
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament del Pinós
Edicte pel qual es publiquen les bases per a la selecció d'una plaça d'auxiliar de muntanyes, mitjançant el torn de promoció interna. [2024/1000]
5968
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024 la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es convoca un procediment específic per a la creació d'una borsa de treball de l'escala tècnica superior jurídica, subgrup A1, referència 23/361271. [2024/1012]
5969
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana
RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2024, de la secretària del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, per la qual es publica la llista definitiva de persones aprovades per a personal tècnic laboral fix del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, grup A, convocat mitjançant la Resolució de 4 d'abril de 2023, del president, i es declara deserta la plaça d'economista per no haver aconseguit cap aspirant la puntuació mínima requerida en la base 6.2.2 de la convocatòria. [2024/1040]
5979
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic de traducció i interpretació lingüística de l'Administració de la Generalitat, A1-07, sector administració especial, convocatòria 3/19, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2024/1053]
5981
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos especialistes en delineació de l'Administració de la Generalitat, C1-05, sector administració especial, convocatòria 140/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2024/1064]
5983
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Ajuntament de Carlet
Anunci sobre el nomenament de funcionària de carrera, auxiliar administrativa d'administració general. [2024/965]
5985
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se citen a termini les persones interessades en el procediment abreujat número 000413/2023 perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2024/998]
5986
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se citen a termini les persones interessades en el procediment abreujat número 000445/2023 perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2024/1001]
5987
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2024, de la Direcció General de Personal de la Conselleria de Sanitat, per la qual se cita les persones interessades en el procediment ordinari 2/000641-2023-1 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa administrativa, Secció Segona. [2024/1123]
5988
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2024, de la Direcció General de Personal de la Conselleria de Sanitat, per la qual se cita les persones interessades en el procediment ordinari 2/000747-2023-6 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa administrativa, Secció Segona. [2024/1126]
5989
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions formatives incloses en el Pla de formació del personal al servei de la Generalitat per a l'exercici 2024. [2024/1028]
5990
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2024, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual s'atorga a Central Hidroeléctrica Arenós, SL, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a una central hidroelèctrica i la seua infraestructura d'evacuació, situada a Montanejos, de potència instal·lada de 7,329 MW, denominada «Aprofitament hidràulic a peu de presa de l'embassament d'Arenós», sotmesa a avaluació d'impacte ambiental ordinària. Expedient ATREGI/2015/15/12. [2024/943]
6552
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2023, del secretari autonòmic de Medi Ambient i Territori, de concessió de les ajudes per a la implantació de noves recollides separades, especialment bioresidus, i millora de les existents, finançades pel Pla de recuperació, transformació i resiliència. [2024/1039]
6571
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 6 de febrer de 2024, de la vicerectora d'Estudiantat i Vida Saludable de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoquen ajudes del Fons Beques UJI 2023-2024. [2024/1096]
6579
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 7 de febrer de 2024, de la vicerectora de Cultura, Llengües i Societat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoquen les beques «Enclau-UJI» per a la realització de treballs de final de grau en el curs acadèmic 2023-2024. [2024/1097]
6580
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Miguel Hernández d'Elx
Extracte de la Resolució de 5 de febrer de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, de convocatòria del programa d'ajudes de mobilitat per a activitats d'internacionalització de la UMH Programa Destinació PTGAS - Formació 2024. [2024/1098]
6581
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Miguel Hernández d'Elx
Extracte de la Resolució de 5 de febrer de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, de convocatòria d'un premi a tesi doctoral en el marc de la promoció dels objectius de Desenvolupament sostenible-eix prosperitat de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, Conveni UMH-GVA SOLCIF/2023/0010. [2024/1100]
6582
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 16 de gener de 2024, de la Universitat Politècnica de València, de correcció d'errades del Programa de Residència artística ai2, organitzat pel Vicerectorat d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat, a realitzar al laboratori de Biologia Sintètica i Control de Biosistemes de l'Institut Universitari d'Automàtica i Informàtica Industrial (ai2). [2024/1095]
6583
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 4 de febrer de 2024, del vicerector d'Estudiants i Emprenedoria de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen ajudes d'acció social per causa sobrevinguda. [2024/1099]
6584
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2024, del Servei de Relacions Laborals i Gestió de Programes, per la qual es disposen el registre i la publicació del text de l'acta de la reunió de la Comissió Paritària del I Conveni col·lectiu de comerç tèxtil de la Comunitat Valenciana, realitzada el dia 27 de desembre de 2023. [2024/1052]
6585
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2024, de la Direcció General de Producció Agrícola i Ramadera, per la qual es declara un focus de la malaltia de la llengua blava a la província d'Alacant i es dicten normes per al control i prevenció de la seua propagació; i es modifica la Resolució de 12 de gener de 2024, del director general de la Producció Agrícola i Ramadera, per la qual s'aprova el Pla anual zoosanitari per a 2024, de la Comunitat Valenciana i altres actuacions complementàries. [2024/1131]
6587
 C) ALTRES ASSUMPTES
Ajuntament de Santa Pola
Anunci de la Resolució d'informe ambiental i territorial estratègic (URBANISME_Planejament de desenvolupament_24011/2021). [2024/966]
6590
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament d'Alfafar
Edicte pel qual se sotmet a informació pública la modificació puntual d'ordenació detallada del Pla general d'ordenació urbana (canvi d'ús cultural recreatiu privat a ús residencial), carrer Ortega y Gasset, 4. [2024/962]
6591
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Biar
Edicte sobre l'acord de suspensió de la concessió de llicències amb motiu de la tramitació de la modificació puntual número 17 del Pla general d'ordenació urbana, per a ordenar la implantació d'instal·lacions generadores d'energia renovable en el terme municipal de Biar. [2024/987]
6592
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Teulada
Edicte de la participació pública en l'estudi d'integració paisatgística de Teulada. [2024/942]
6593
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Ajuntament de Castelló de la Plana
Licitació número 4960/2024. Explotació dels serveis de temporada a les platges del terme municipal. [2024/1106]
6594
Torna a l'inici de l'índex