Ajuda legislació

Què puc trobar a la secció de cerca de legislació?

En aquesta secció podeu trobar les disposicions de caràcter legislatiu publicades en el DOCV, sobre les quals s'ha realitzat una anàlisi jurídica i documental.

Així mateix, us oferim una versió actualitzada que incorpora les modificacions de les normes amb rang formal de llei, decret legislatiu i d'un conjunt de disposicions de caràcter general que s'han considerat d'interés o d'utilitat per a l'usuari (text consolidat). Aquest text actualitzat està destinat a servir com una eina documental de caràcter oficiós, però no té cap validesa jurídica.

Si voleu obtenir la legislació valenciana agrupada per matèries podeu consultar l'apartat 'Legislació per matèries'. Per a un altre tipus de disposicions podeu consultar les seccions 'Temes de interés' o 'Cerca en el DOCV'.

Cerca simple

A la cerca simple, a més de la consulta per títol i text podeu restringir la cerca per camps específics:

Només la legislació consolidada

Cercarà només aquelles disposicions que ofereixen, junt a la versió oficial, un enllaç a la legislació consolidada. És a dir, la versió actualitzada que incorpora les correccions i les modificacions posteriors en un document únic.

Només la legislació vigent

Efectua la cerca només entre les disposicions no derogades.

Tipus de disposició

Llista desplegable que permet seleccionar el tipus de disposició sobre el qual efectuarà la cerca.

Número identificador de la disposició

Camp numèric amb el format «any / número currens».

Data de disposició

Permet la cerca de disposicions per rang de data. Si introduïu només la data inicial recuperarà només les disposicions d'aquesta data. Per a cercar per data de publicació haureu de fer-ho des de la cerca avançada.

Organisme

Permet la cerca segons l'origen de la disposició. És un camp de text lliure que ofereix una llista de suggeriments a mesura que escrivim. L'icona de la dreta desplega una taula que us permet consultar l'històric de la nomenclatura de les conselleries i us servirà d'ajuda per a consultar el nom exacte d'una conselleria durant un període determinat.

Cerca avançada

A més dels camps de la cerca simple, en la cerca avançada podeu consultar per altres camps més:

Cerca en títol i text

En la cerca avançada podeu consultar en quatre camps diferents per títol i text, que permeten la cerca de totes les paraules, la cerca per frase exacta, la cerca d'una o diverses paraules o buscar per disposicions que no incloguen una sèrie de termes.

A més, aquestes consultes es poden combinar. És a dir, podem cercar disposicions que incloguen 'Universitat' i 'València' i que no incloguen 'Politècnica'

Data de publicació

Permet cercar per rang de dates de publicació. Introduint només la data inicial només es recuperaran les disposicions publicades en el DOCV d'aqueixa data.

Referència de base de dades

Permet consultar directament una disposició si coneixem el seu número de referència de base de dades. Podem utilitzar comes "," per a cercar diverses disposicions.

Descriptors

Possibilitat de cercar per tesaurus. Permet consultar pels tesaurus toponímic i d'entitats i per una llista de matèries extreta dels tesaurus de l'Eurovoc i de descriptors propis.

La consulta en els tesaurus permet realitzar consultes combinades de tots estos descriptors i realitzar consultes complexes mitjançant operadors booleans una vegada seleccionats els termes de cerca.  

Operadors vàlids

Podeu utilitzar operadors per a la realització de consultes més avançades en els camps de text lliure.

Com ja hem explicat, per defecte la cerca per diverses paraules uneix els termes amb l'operador "AND". Però es poden fer busques més especifiques utilitzant altres operadors:

Operador booleà "o"

Si volem buscar disposicions on apareix un terme o un altre o ambdós.

Per exemple 'universitat o valència' ens donarà resultats on apareix només la paraula universitat, només la paraula valència o on apareixen totes dues.

Frases exactes

Si volem cercar per frases exactes hi inclourem les paraules entrecomillades.

Per exemple, la consulta entrecomillada "Universitat de València" no trobarà resultats de la Universidad Politècnica de València.

Truncament

Amb els símbols "?" i "*" podrem fer cerques per truncament.

Amb l'interrogant podrem substituir un sol caràcter.

Per exemple, Universi?a? ens trobarà resultats d''Universitat' i 'Universidad'.

Amb l'asterisc podrem substituir un o més caràcters.

Per exemple, Universita* recuperarà resultats d''Universitat' o 'Universitats'.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional